TIEDE YMPÄRISTÖ. biotieteet TERVEYS. monialaisuus. vuorovaikutus. luonnonvarat TUTKIMUS. kulttuurinen identiteetti. kansainvälisyys.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDE YMPÄRISTÖ. biotieteet TERVEYS. monialaisuus. vuorovaikutus. luonnonvarat TUTKIMUS. kulttuurinen identiteetti. kansainvälisyys."

Transkriptio

1 VUOSI

2 2

3 kulttuurinen identiteetti elinikäinen oppiminen biotieteet TUTKIMUS yr ittäjyys KEHITYS TIEDE TERVEYS luonnonvarat PUHDAS TEKNOLOGIA kansainvälisyys INFORMAATIOTEKNOLOGIA YMPÄRISTÖ INNOVAATIOTOIMINTA mater iaalit monialaisuus vuorovaikutus Oulun yliopisto on kansainvälinen tutkimus- ja koulutusyhteisö, jonka tehtävänä on edistää tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä. Ihmistieteiden, luonnontieteiden ja teknisten tieteiden ennakkoluuloton yhdistäminen luo ainutlaatuisen pohjan uudelle monitieteiselle tutkimustiedolle, innovaatioille ja uusien osaajien koulutukselle. Yliopiston tavoitteena on tutkimuksen kansainvälinen kärki valituilla painoaloilla sekä korkeatasoinen koulutus vaativiin työelämän tehtäviin. 3

4 LAURI LAJUNEN rehtori Rehtorin katsaus Oulun yliopistossa jatkettiin edellisenä vuonna laaditun strategian toteuttamista sekä toimintatapojen uudistamista uuden yliopistolain hengen mukaisesti. Keväällä käynnistettiin strategian päivitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön palaute Oulun yliopistolle oli voittopuolisesti kiittävää. Kiitosta saivat uusittu strategia ja siihen liittyvät toimenpiteet tutkimuksen ja koulutuksen tehostamiseksi ja laadun nostamiseksi sekä näitä tukevat rakenteellisen kehittämisen toimenpiteet. Hyvää palautetta sai myös yliopiston toiminta Oulun seudun innovaatioyhteistyössä ja tiivis yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa. Väitöskirjaprosessin tukitoimien ansiosta tohtoreita valmistui ennätysmäärä 182, minkä ansiosta tohtorintutkintojen kolmen vuoden keskiarvo on tavoitteen mukainen. Tohtorien osuus suhteessa muissa yliopistoissa suoritettuihin tohtorintutkintoihin nousi edellisestä kolmivuotiskaudesta runsaan prosenttiyksikön 9,9 prosenttiin. Ylempiä korkeakoulututkintoja suoritettiin Tavoitetta ei saavutettu mutta siitä huolimatta Oulun yliopiston suhteellinen osuus koko yliopistolaitoksessa suoritetuista ylemmistä korkeakoulututkinnoista nousi edellisen kolmivuotiskauden 9,3 prosentista 10,4 prosenttiin. Alempia korkeakoulututkintoja suoritettiin Myös tieteellisten julkaisujen ja ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä on ollut kasvussa. Yliopisto on menestynyt hyvin Suomen Akatemian ja Tekesin FiDiPro Finland Distinguished Professor Programme -ohjelmassa. Yliopistossa työskenteli kahdeksan FiDiPro-professoria ja kaksi FiDiPro Fellow -tutkijaa. Heistä kuusi professoria ja FiDiPro Fellow -tutkijat työskentelivät tekniikan alalla ja kaksi professoria luonnontieteiden alalla. Yliopisto on pystynyt tasapainottamaan taloutensa. Tasapainottamistoimenpiteitä vietiin eteenpäin suunnitelman mukaisesti. Kajaanin luokanopettajakoulutuksen lakkauttamisessa on meneillään siirtymävaihe ja jäljellä olevat toimenpiteet, kuten henkilöstösiirrot ja -vähennykset sekä tiloista luopuminen painottuvat vuodelle Yliopiston alueellinen toiminta Kainuussa on keskitetty Kajaanin Keskeistä toimenpiteissä on moni- ja poikkitieteisyys sekä kansainvälisyys. yliopistokeskukseen, jossa keskeiset yhteistyökumppanit ovat Kajaanin ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, VTT ja Mikes. Yliopistokeskuksen toimintayksiköt ovat mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut koulutus- ja tutkimuskeskus CEMIS ja aikuiskoulutuskeskus Aikopa. Yliopistokeskuksen perusrahoitusta lisättiin merkittävästi. Oulun Innovaatioallianssin ohjauksessa vuonna 2008 aloitettu viiden innovaatiokeskittymän muodostaminen on nyt suunnitellussa laajuudessa. Innovaatiokeskittymät on muodostettu internet-tutkimukseen (Center for Internet Excellence CIE), painettavaan elektroniikkaan (Center for Printed Intelligence PrintoCent) ja kansainväliseen liiketoimintaan (Martti Ahtisaari Institute MAI). Kolmivuotisina ohjelmina muodostettiin terveyden, lääketieteen tekniikan ja biotieteiden (Centre for Health and Technology CHT) sekä ympäristön ja energian (Centre for Environment and Energy CEE) innovaatiokeskittymät. Keskittymien tavoitteena on synnyttää uusia yrityksiä ja työpaikkoja yliopiston, ammattikorkeakoulun, tutkimuslaitosten ja yritysten tutkijoiden yhteistyöllä. Kansainvälistymistä edistettiin useilla toimilla. Vuoden aikana laajennettiin yhteistyötä japanilaisten yliopistojen kanssa perustamalla toimipiste Jokohamaan. CWC Nippon -toimipisteen tavoitteena on tukea yhteistyön jatkuvuutta, kannustaa monitieteisiin tutkimuksiin ja luoda uusia kansainvälisiä yhteistoimintamalleja myös yritysten kanssa. Toiminta alkaa vuoden 2012 aikana. Suomalais-amerikkalainen yhteistyö vahvistuu tulevaisuuden langattomien verkkoteknologioiden kehityksessä WiFiUSinstituutin myötä. Instituutin toimintaa johtaa ja koordinoi Oulun yliopiston Centre for Wireless Communications (CWC). Koulutusviennin ensimmäiset hankkeet toteutuivat vuoden aikana. Opettajankoulutuksen osaamista vietiin Armeniaan ja Namibiaan. Namibian yliopistoon perustettiin lääketieteellinen tiedekunta Oulun yliopiston mallin mukaisesti. Yliopiston ensimmäinen varainhankintakampanja päättyi Tuotolla tuetaan monitieteisen tutkimuksen ja koulutuksen paino- ja kehittämisaloja muun muassa rekrytoimalla huippututkijoita ja -opettajia, tukemalla jatkokoulutusta, käynnistämällä uusia tutkimus- ja koulutusohjelmia sekä kehittämällä tutkimusja opetusympäristöjä. Keskeistä toimenpiteissä on moni- ja poikkitieteisyys sekä kansainvälisyys. 4

5 HANS SÖDERLUND Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtaja Hallituksen puheenjohtajan katsaus Oulun seutu on tietointensiivinen ja sen elinkeinorakenne poikkeuksellisen vahvasti innovatiivisiin yrityksiin nojautuva. Monialainen tiedeyliopisto antaa lisäarvoa ympäristölleen koulutuksen ja tutkimuksen kautta, mutta vahvistaa myös epäsuorasti ympäristön kulttuurista monipuolisuutta. Yliopiston ja yhteiskunnan yhteistyö on rakentava ja monipuolinen. Innovaattorin paikka ei ole säilyvä vaan sen eteen täytyy tehdä jatkuvasti työtä. Globaali kilpailu on kova sekä tiedon luojien eli yliopistojen että tiedon hyödyntäjien eli korkean teknologian yritysten kesken. Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti varmistaa ja vahvistaa toimintansa laatua ja vaikuttavuutta. Vain laadukkaalla, kansainvälistä kilpailua kestävällä tutkimuksella on merkitystä. Opetuksen laadun on varmistettava, että valmistuvat opiskelijat ovat kilpailukykyisiä maailman työmarkkinoilla. Tällä en halua erityisesti korostaa niitä tiedekuntia, joiden tutkimustulokset ovat suoraan hyödynnettävissä yhteiskunnassa ja teollisuudessa myös positiivinen epäsuora vaikuttavuus syntyy vain laadukkaalla toiminnalla. Ilahduttavaa on, että Oulun yliopiston laatumittarit osoittavat oikeaan suuntaan. Vuoden 2011 aikana Oulun yliopisto työsti uutta strategiaa. Tarkoituksena ei ollut vuoden 2010 hyväksytyn strategian radikaali muokkaaminen vaan sen edelleen jalostaminen. Strategian keskeinen tavoite on edelleen tutkimuksen ja opetuksen laadun vahvistaminen. Yliopiston perusarvoihin kuuluu akateeminen vapaus. Tutkijan kuuluu saada valita tutkimusongelmansa ja -metodinsa vapaasti. Laadun kannalta on toisaalta keskeistä, että osaaminen on riittävän syvällistä ja tutkimusvälineistö kunnossa. Tämä pakottaa keskittymään muutamiin painoaloihin. Vahvistamalla painoalojen poikkitieteellisyyttä vahvistamme niiden vaikuttavuutta ja annamme tilaa akateemiselle vapaudelle. Sekä valtion että yliopiston talous edellyttää, että opiskeluajat lyhenevät ja valmistumismäärät kasvavat. Turhien mutkien poistamiseksi yliopisto tarkistaa opetusprosessinsa ja varmistaa, että koulutusohjelmat edistävät nopeaa opiskelua. Laajemmilla kandidaattivaiheen ja syvemmillä maisterivaiheen opinnoilla pyritään siihen, että kandidaattiopintojen aikana opiskelija näkee paremmin alansa mahdollisuudet ja pystyy riittävillä tiedoilla valitsemaan maisterivaiheen pääaineensa. Opetusmenetelmät kehittyvät jatkuvasti. Pelkkä ex cathedra -luennoiminen ei vastaa nykypäivän näkemystä laadukkaasta opetuksesta. Interaktiivisuus ja luova ratkaisukeskeinen opetus valtaavat alaa. Oulun yliopisto kehittää opetuksensa näiden periaatteiden mukaisesti alkaen painoalojen opetustarjonnasta. Uudet opetusmenetelmät vaativat muutoksia myös tiloihin. Luentosalien käyttö vähenee ja tilalle tarvitaan ryhmäopetustiloja ja kehittyvää tietotekniikkaa. Oulun yliopistossa on vahva kasvatustieteiden tiedekunta ja vankka pohja tietotekniikassa. Meillä on hyvät edellytykset toimia koulutuksen kehittämisen edelläkävijänä ja edistää myös koulutusvientiämme. Yliopiston keskeinen vahvuus on hyvät ja innostuneet opiskelijat. Hyviä opiskelijoita saamme tarjoamalla laadukasta toimintaa, mutta keskeistä on myös ylläpitää vireää ja viihtyisää akateemista ympäristöä. Kansainvälinen houkuttavuus edellyttää samaa. Koko yliopistoyhteisö, tutkija-opettajat, tukihenkilökunta ja opiskelijat, luo yhdessä ilmapiirin, johon hyvä maine perustuu. Vain laadukkaalla, kansainvälistä kilpailua kestävällä tutkimuksella on merkitystä. 5

6 TAINA PIHLAJANIEMI tutkimusrehtori Verkostoitumista tutkimuksen vahvistamiseksi Oulun yliopisto profiloituu kansainvälisesti korkeatasoisena tiedeyliopistona, jonka tutkimusta kehitetään laadukkaammaksi ja kansainvälisesti arvostetummaksi. Tutkimus valituilla painoaloilla on laajaa ja vakiintunutta ja luonteeltaan monitieteistä. Tutkimuksen painoalat ovat biotieteet ja terveys, informaatioteknologia, kulttuurinen identiteetti ja vuorovaikutus sekä ympäristö, luonnonvarat ja materiaalit. Kehittämisalat ovat suppeampia nousevia aloja, joiden tutkimusprofiilit ja -rakenteet ovat muotoutumassa. Näitä ovat kaivos- ja vuoriala, terästeollisuus, liiketoiminta ja talous sekä tutkimusperustainen opettajankoulutus. Paino- ja kehittämisaloille on määritelty tieteelliset fokukset, joita vahvistetaan. Tavoitteena on muodostaa tutkimusryhmien synergiaa hyödyntäviä, kansainvälisesti merkittäviä tutkimusohjelmia. Paino- ja kehittämisaloilla on laajoja monitieteisiä tutkimuskeskuksia, fokusoituja tutkimusyksiköitä ja verkostoja, tutkijakoulutusta ja kansainvälistä maisterikoulutusta sekä tutkimusinfrastruktuureja. Tutkimus on verkostoitunut kansainvälisesti ja paikallisesti strategisina kumppanuuksina. Tutkimuksen infrastruktuurit on tunnistettu paino- ja kehittämisaloittain ja niille on suunnattu yliopiston strategista rahoitusta ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta. Strategista rahoitusta suunnattiin ensisijaisesti kokonaisuuksiin, joita luonnehtii yhteiskäyttö ja suunnitelmallisuus. Tutkimuksen ja sen kansainvälisyyden vahvistamiseksi keskeisille fokusalueille kohdennettiin ns. rekrytointipaketteja, joiden tavoitteena on perustaa aktiivisesti julkaisevien nuorten tutkijoiden vetämiä tutkimusryhmiä. Rekrytointiohjelmalla saadaan noin 30 tutkimushenkilön lisäys. Lisäksi suunniteltiin tenure track -tutkijauraohjelmaa, joka käynnistetään 2012 aikana. Oulun yliopiston tutkijakoulu (University of Oulu Graduate School, UniOGS) aloitti toimintansa elokuussa. Tutkijakoulu vastaa tohtorikoulutukseen liittyvistä linjauksista ja opiskelijoiden sisäänotosta sekä hyväksyy koulutussuunnitelmat ja myöntää tutkinnot. Tämä antaa mahdollisuuden harmonisoida prosesseja ja edistää opiskelijoiden tasavertaista kohtelua sekä suunnitella tutkijakoulutusta. Tutkinnon suorittaminen neljässä vuodessa ja väittelyiän alentaminen ovat keskeisiä tavoitteita. Langattoman tietoliikennetekniikan tutkimus vahvistui, kun Centre for Wireless Communications (CWC) -keskuksen yhteyteen perustettiin WiFiUS-instituutti (Virtual Institute for Wireless Research between Finland and USA). Suomen Akatemian, Tekesin ja NSF:n (National Science Foundation) rahoittama ja Oulun yliopiston koordinoima WiFiUS on yksi NSF:n kaikilla tieteenaloilla globaalisti käynnistämistä kolmesta virtuaalisesta instituutista. Vuoden lopussa valmisteltiin tutkimus- ja koulutusyhteistyötä japanilaisten kumppaneiden kanssa langattoman tietoliikennetekniikan alueella perustamalla CWC Nippon -toimipiste Jokohamaan. Vuonna 2012 toimintansa aloittava toimipiste on ensimmäinen suomalaisen yliopiston Japaniin perustama yksikkö. Suomen Akatemia valitsi Solujen ja soluväliaineen vuorovaikutuksen huippuyksikön tutkimuksen huippuyksiköksi kaudelle Oulun yliopiston tutkijoita on osallisena Helsingin yliopistosta johdetussa Inversio-ongelmien huippuyksikössä sekä kahdessa muussa huippuyksikössä kaudella Uutena läpimurtona Oulun yliopistoon saatiin ensimmäisen kerran Euroopan tutkimusneuvoston ERC Advanced Grant -rahoitus. Se myönnettiin professori Heli Jantuselle mikroelektroniikan ja materiaalifysiikan tutkimukseen. Oulun Innovaatioallianssin myötä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, kaupungin ja yritysten yhteistyötä systematisoidaan, tavoitteita konkretisoidaan ja resursseja ohjataan laajoihin keskus- tai verkostomuotoisiin kehittämisalueisiin. Näihin keskuksiin lukeutuvat Oulun yliopiston johtamat Center for Internet Excellence CIE, Martti Ahtisaari Instituutti MAI ja VTT:n koordinoima painettavan elektroniikan keskittymä PrintoCent. Tutkimus on verkostoitunut kansainvälisesti ja paikallisesti strategisina kumppanuuksina. Innovaatioallianssin ohjelmina käynnistettiin terveyden, lääketieteen tekniikan ja biotieteiden sekä ympäristön ja energian innovaatiokeskittymät. Oulun Innovaatioallianssi tavoittelee uusia työpaikkoja ja palveluita, merkittävää lisäystä täydentävään rahoitukseen ja uusien yritysten mukaantuloa hankkeisiin. Suomen Vuoriklusterin yhteyteen perustettiin kansallinen tutkimusverkosto, jota koordinoi vuorialan osaamiskeskus Oulu Mining School. Alaan liittyvää tutkimustyötä vahvistetaan Oulun yliopistossa professorirekrytoinnin avulla ja tiivistämällä monialaista yhteistyötä. 6

7 7

8 8 Professori Riitta Keiski

9 Puhtaampaa tekniikkaa Aineen- ja lämmönsiirtotekniikan professori Riitta Keiski kiinnostui nuorena kemiasta, mutta päätti ryhtyä opiskelemaan prosessitekniikkaa. Nykyään hän on keskittynyt katalyysitutkimukseen, ympäristöteknologian tärkeään kehittyvään osa-alueeseen. Keiskin ryhmän keskeisin tutkimusalue on ympäristöpäästöjen hallinta: miten katalyyttien avulla voidaan estää haitallisten komponenttien muodostuminen päästöissä tai tehdä niistä haitattomia. Tutkimme myös, miten teollisuuden savu- ja kiertokaasujen eri yhdisteitä voidaan hyödyntää. On täysin mahdollista erottaa ja puhdistaa savukaasuista hiilidioksidia ja käyttää sitä edelleen esimerkiksi vaikka virvoitusjuomissa. Hiilidioksidista ja vedystä voidaan valmistaa myös polttoainekomponentteja. Ympäristöteknologian tutkimuksen hyödyt on helppo nähdä globaalistikin. Ympäristöteknologian tutkimus on luonnostaan kansainvälistä. Keiskin tutkimusryhmällä on yhteistyötä muun muassa Ranskan, Marokon, Intian ja Perun yliopistojen kanssa. Kansainvälisyys kasvattaa kriittistä massaa ja osaamista. Toisaalta hyvää osaamista löytyy myös kansallisesti ja uusia tutkimusavauksia voi luoda yhteistyössä omassa yliopistossammekin. Teknisiä aloja varjostaa usein ajatus ympäristöhaitoista. Keiski haluaa tuoda esiin puhtaampaa tekniikkaa ja korostaa, että vihreät arvot ovat Oulun yliopistossa tehtävässä tutkimuksessa hyvin esillä. Haluamme Oulussa olla kestävän tuotannon ja energian kehittäjiä. Riitta Keiski on saanut tutkimustyöstään paljon kiitosta. Professoriliitto valitsi hänet muun muassa Vuoden professoriksi vuonna Haluan tehdä hyviä asioita. Ympäristöteknologian tutkimuksen hyödyt on helppo nähdä globaalistikin. JUHO KARJALAINEN Käytännössä ympäristöteknologian tutkiminen sisältää paljon kokeellista tutkimista ja mallinnusta. Pidämme silmällä myös oman tutkimuksemme kestävyyttä. Tarkoituksena on saada mahdollisimman tarkkaa tietoa ilmiöistä, mutta minimoida tarvittavien kokeiden määrä. 9

10 OLLI SILVÉN koulutusrehtori Opintojen tukitoimet tuottivat tulosta Oulun yliopisto jatkoi opintojen sujuvoittamiseen ja tutkintosaantojen parantamiseen keskittyvän strategisen toimenpideohjelman toteutusta. Loppuvaiheen opiskelijoiden opintoja nopeutettiin tukitoimin, joiden ansiosta Oulun yliopisto paransi huomattavasti osuuttaan ylemmistä korkeakoulututkinnoista. Yliopiston valtakunnallinen osuus vuosien maisterintutkinnoista nousi edellisen kolmivuotiskauden 9,3 prosentista 10,4 prosenttiin. Ensimmäisen opintovuoden vaikutus opiskelijoiden pysyvyyteen, opintomenestykseen ja valmistumisaikaan on merkittävä. Kaikki koulutusohjelmat ja oppiaineet velvoitettiin nimeämään jokaiselle opiskelijalle ns. omaopettaja vähintään ensimmäiseksi opiskeluvuodeksi. Ensimmäisen opintovuoden vaikutus opiskelijoiden pysyvyyteen, opintomenestykseen ja valmistumisaikaan on merkittävä. Koulutusohjelmien ja oppiaineiden ensimmäisen opintovuoden toteutukset auditoitiin. Menestyneiden yhteiseksi piirteeksi osoittautui säännöllinen sisäinen arviointi ja siihen perustuva kehittäminen. Toimintamallin tukemiseksi koulutusohjelmille ja oppiaineille varmistettiin vastuuhenkilöt. Opintojen alkuvaiheen sujuvoittamiseksi vuotuista opiskeluaikaa jatkamalla toteutettiin ns. kesäkoulu, jonka tarjontaan valittiin yleisimmin rästiin jääviä opintojaksoja. Toimintaa kehitetään, sillä tulokset ovat erinomaiset. Yliopiston tavoitteena on, että opinnot etenisivät ilman hidasteita. Yliopistossa valmistauduttiin siirtymään keskitetysti laadittuihin, tyypillisimpiin opintopolkuihin perustuviin lukujärjestyksiin. Toimivilla aikataulutuksilla on suuri merkitys, sillä opintotuki muuttui kaksiportaiseksi ja vaatimukset vähimmäissuorituksista kiristyivät. Oulun yliopisto on toteuttanut liki puoleen koulutuksistaan ns. joustavat opintopolut. Tämä tarkoittaa, että opiskelija voi kandidaatin tutkinnon jälkeen siirtyä toiseen koulutusohjelmaan tai oppiaineeseen ilman siltaopintoja. Polut on valittu työelämärelevanssin perusteella. Joustavia opintopolkuja käyttävien opiskelijoiden osuuden ennustetaan nousevan huomattavaksi viimeistään 2014 opiskelijavalintojen uudistuessa. Tuolloin suunnitellaan rajoitettavaksi opiskelupaikan jo saaneiden osallistumista päävalintoihin. Yliopisto tuki kolmen uuden kansainvälisen maisteriohjelman perustamista ja kuutta olemassa olevaa laajennettiin. Odotettavissa on, että kansainvälisten opiskelijoiden tutkintojen määrä liki kaksinkertaistuu vuonna Luoteis-Venäjältä suuntautuvan opiskelijavaihdon kasvattamiseksi koulutusneuvosto perusti Erasmusjärjestelmää vastaavan liikkuvuusavustusmenettelyn. Usean kiinalaisen yliopiston kanssa sovittiin vastavuoroisesta opiskelijavaihdosta englanninkielisiin maisteriohjelmiin. Täydennyskoulutuksen, työllistymisen tukitoimien, avoimen yliopiston ja kielitaitokoulutuksen yhteistoimintaa vahvistettiin perustamalla täydentävien opintojen keskus. Keskus tarjoaa koulutuskokonaisuuksia sekä tutkinnon suorittaneille että vielä opiskeleville ja koordinoi työelämäharjoittelua. Tavoitteena on työelämän tarpeiden huomioiminen koulutuksen suunnittelussa. Opiskelijapalveluiden kokoaminen uuteen opiskelijakeskukseen aloitettiin vuonna Myös eräät ulkopuoliset yhteistyökumppanit sijoittavat palveluitaan samaan pisteeseen. Samanaikaisesti selkiytettiin koulutushallinnon organisaatiota. 10

11 11

12 12 Tohtoriopiskelija Jan Hermes

13 Humaanissa ympäristössä Oulun yliopisto on loistava paikka kansainväliselle opiskelijalle Oulun yliopisto on todella avoin paikka, kaikkien kanssa voi puhua englantia, eikä täällä todellakaan tunne oloaan muukalaiseksi. Tulevaisuuden suunnitelmat Jan Hermesillä ovat vielä hieman auki, mutta yksi asia on varma. Suomi tulee aina olemaan osa minua. Tiedä vaikka jäisin Oulun yliopistoon töihin, hän naurahtaa. Jan Hermes ehti työskennellä kotimaassaan Saksassa teollisuuden parissa jonkin aikaa, kunnes ajatus laajasta opintokokonaisuudesta taloustieteiden saralla kävi yhä kiinnostavammaksi. Tarkasteltuaan eri vaihtoehtoja kotimaastaan ja sen ulkopuolelta Hermes huomasi Oulun yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan maisteriohjelman. Insinööritaustani ei soveltunut useimpiin maisteriohjelmiin, mutta Oulussa ei vaadittu erikseen tutkintoa taloustieteistä, Hermes muistelee. Hän on kotoisin Saksasta, mutta omaa hieman juuria myös Suomessa. Oulu ei varsinaisesti ollut Hermesille tuttu paikka, mutta kaikki kaupungista kuulemansa oli ollut positiivista. Opiskelut Oulun yliopistossa hän aloitti vuonna Kaksivuotisen maisteriohjelman jälkeen Hermes harkitsi palaamista työelämän pariin, mutta ohjaaja ehdotti opintojen jatkamista. Professorini kannusti väitöskirjan tekoon, ja aloin harkita akateemista uraa. Tällä haavaa hän tutkii verkostoteorioita ja liiketalouden etiikkaa. Oulun yliopisto on Hermesin mukaan loistava paikka kansainväliselle opiskelijalle. Täällä on useita järjestöjä, jotka pitävät kansainvälisistä opiskelijoista huolta. Opetusta on tarjolla englanniksi ja kaikki ovat hyvin vastaanottavaisia. Erityisesti hän kiittelee yliopiston aitoa yhteisöllisyyttä, joka tulee ilmi muun muassa opiskelijoiden kuuntelemisessa. Täällä on huomattavasti vähemmän hierarkiaa verrattuna kotimaahani. Opiskelijat ja professorit voivat yhteistyössä kehittää opetusta ja tutkimusta. Olemme vertaisia humaanissa ympäristössä. JUHO KARJALAINEN 13

14 SAKARI JUSSI-PEKKA yhteyspäällikkö Aktiivista yhteiskuntasuhteiden rakentamista Oulun yliopiston ensimmäinen varainhankintakampanja päättyi Yhteinen yliopisto -kampanjalla kerättiin 11,4 miljoonaa euroa tieteen ja Pohjois-Suomen tulevaisuuden hyväksi. Lahjoituksiin perustuvaa valtion vastinrahaa yliopisto sai 23,1 miljoonaa euroa. Yliopistorahastoon saatujen varojen yhteissumma vuoden 2011 lopussa oli 34,6 miljoonaa euroa. Pääoma mahdollistaa sijoitustuottojen kautta säännöllisen tuen Pohjois-Suomen kannalta tärkeiden koulutusja tutkimusalojen vahvistamiseksi. Varainhankinnan jatkuvuuden ja kehittämisen varmistamiseksi se asemoitiin pysyvästi yliopiston strategiaan ja organisaatioon osaksi yhteiskuntasuhteiden hoitamista. Jatkuvuuden varmistamiseksi varainhankinta asemoitiin pysyvästi osaksi yhteiskuntasuhteiden hoitamista. Oulun yliopisto ja Geologian tutkimuskeskus (GTK) solmivat strategisen kumppanuussopimuksen, jonka avulla ne panostavat kansalliseen ja kansainväliseen verkottumiseen. Yhteistyön painoaloiksi valittiin Oulu Mining School -yhteistyö, mineraaliset luonnonvarat ja niiden kestävä käyttö sekä kaivosympäristöt ja pohjavesi. Sopimukseen sisältyy yhteisprofessuurin perustaminen rikastustekniikan alalle. Mining Oulu Know How -kansainvälistymishanketta resursoitiin EAKR-rahoituksella ja valtion vastinrahoituksella sekä Pohjois-Pohjanmaan liitolta saadulla rahoituksella. Hankkeessa kehitetään Oulun roolia tieteellisenä ja kansainvälisenä kaivosteollisuuden kohtaamispaikkana ja nostetaan Suomen vahva kaivosteknologian osaaminen kansainväliseen tietoisuuteen. Pohjoisen ympäristötutkimusta koskeva yhteistyö vietiin uudelle tasolle, kun alan tutkimuslaitokset muuttivat yhteisiin tiloihin Linnanmaalle. Ympäristötietotalosta muodostui alan keskittymä, johon kuuluvat luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymästä (Lynet) MTT, Metla, RKTL ja SYKE sekä yliopiston Thule-instituutti. Oman vahvistuksensa tuo Ympäristötietotalon lähelle muuttanut Evira. Elokuussa toimintansa aloitti Centre for Health and Technology -innovaatiokeskittymä, jonka tarkoituksena on edistää yksilön terveyttä ja hyvinvointia, palveluiden kehittämistä sekä tehostaa terveydenhuollon prosesseja. CHT verkottaa alan toimijat edistämään tutkimusta ja innovaatioprosessia, luomaan houkuttavia testaus- ja pilotointiympäristöjä sekä tuotteistamaan innovaatioita. CHT toimii kanavana yritysten ja tutkimusrahoittajien suuntaan ja rakentaa kansainvälisiä verkostoja. CHT:ssa yliopiston yhteistyötahoina ovat VTT, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Technopolis. Yliopisto käynnisti ydinvoimatekniikan täydennyskoulutusohjelman yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja alan muiden toimijoiden kanssa. Alkuvaiheessa koulutetaan asiantuntijoita Pyhäjoelle sijoitettavan ydinvoimalan rakentamista ja käyttöä varten. Sidosryhmien palvelutarjontaa tehostettiin organisaatiomuutoksella. Perustettuun täydentävien opintojen keskukseen sisältyvät muun muassa alumnisuhteet sekä elinkeinoelämän ja erityisesti pk-sektorin kanssa tehtävä yhteistyö Pohjois-Suomen hyvinvoinnin kannalta keskeisillä toimialoilla. Yliopiston tutkijat tekivät 54 keksintöilmoitusta, joista 20 eteni kaupallistamisen jatkoselvittelyihin. Yliopiston nimiin tehtiin neljä prioriteettipatenttihakemusta ja yksi hyödyllisyysmallihakemus. Oulun yliopisto on tehnyt kaikkiaan 68 lisenssi-, optio-, siirto- tai teknologianmyyntisopimusta. Uusia sopimuksia solmittiin kuusi ja uusia tutkimuslähtöisiä yrityksiä syntyi yksi. Kunnia-alumnin, presidentti Martti Ahtisaaren mukaan nimettyä ensimmäistä valtakunnallista Ahtisaari-päivää vietettiin Martti Ahtisaari Instituutin ja Oulun yliopiston järjestämässä juhlassa 16. marraskuuta. Presidentti kunnioitti läsnäolollaan tilaisuutta. Ahtisaari-päivän tavoitteena on lisätä suomalaisen rauhanvälitystyön tunnettuutta korostamalla koulutuksen, tiedon ja viestinnän merkitystä. 14

15 Logopedian opiskelija Ilona Niemelä 15

16 16 Johtaja Juha Ala-Mursula

17 Yrittäjyysvaihtoehto ykköseksi Uuden Oulun elinkeinoelämää kehittävä Business Oulu toimii yritysten ja yrittäjien äänenä, kun yliopisto suunnittelee kärkihankkeitaan ja koulutussisältöjään. Toisaalta ilman yliopistoa Oulun elinkeinoelämä olisi murto-osa nykyisestään. Kumpikin tarvitsee toistaan. Johtaja Juha Ala-Mursula Business Oulusta arvostaa Oulun yliopiston merkitystä alueen elinkeinoelämän kehittäjänä. Monilla toimialoilla yliopisto on elinkeinotoiminnan peruspilari. Muuten meillä ei olisi esimerkiksi ICTklusteria, ei nykyisiä hyvinvointipuolen toimijoita, ei lääketieteen teknologiaa. Myös ympäristöalalla meillä on kansainvälisiä kärkiä. Kaikki kansainväliset ja isommat kilpailutekijät perustuvat siihen, mitä yliopistossa on tutkittu. Ala-Mursula arvelee, että ilman yliopistoa Oulussa olisi jopa työpaikkaa vähemmän kuin nyt. Business Oulu on aktiivisena osapuolena mukana ainutlaatuisessa elinkeinoelämän, yliopiston ja ammattikorkeakoulun sekä tutkimuslaitokset yhdistävässä innovaatioallianssissa, jonka ansiosta on saatu aikaan korkean tason tutkimuskeskuksia. Allianssi on Ala-Mursulan mukaan mahdollistanut poikkitieteellisen tutkimuksen, josta hänen mukaansa syntyvät suurimmat keksinnöt. Allianssi on toimiva ja osaava työkalu, jossa tuodaan oikeaa lisäarvoa yrityksille silloin, kun niiden omat resurssit eivät vielä riitä tutkimiseen ja jolloin odotellaan vielä rahoittajien kiinnostuksen heräämistä. Business Oulu ja yliopisto tekevät myös yhteistä markkinointia. Jotta Ouluun saataisiin tasokkaat opiskelijat ja opettajat, myös kaupungin pitää olla houkutteleva. Uusimpana yhteisenä markkinointi-ideana on tehty huumoripitoisia videoklippejä, joissa ulkomaiset opiskelijat kertovat kokemuksistaan Oulussa. Videot ovat pyörineet myös elokuvien alkupaloina, ja niitä voi katsoa netissä osoitteessa oulu.com. Yrittäjyysnäkökulman huomioon ottaminen kaikilla tieteen aloilla loisi Ala-Mursulan mukaan aivan uusia näköaloja. Edullinen, kansainvälinen digitaalisten sisältöjen jakelu mahdollistaa yrittäjyyden monella uudella alueella. Esimerkiksi luovat alat ovat kovasti nousussa. Samoin ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan puolella on paljon mahdollisuuksia saada isojakin juttuja aikaan, ja vastaavia mahdollisuuksia on myös humanistisilla aloilla. Meillä yrittäjyys on uravalinnoissa usein se viimeinen vaihtoehto, kun monessa kansantaloudessa se on ensimmäinen vaihtoehto. RAIJA TUOMINEN Monilla toimialoilla yliopisto on elinkeinotoiminnan peruspilari. 17

18 18

19 LIISA ROSSI henkilöstöjohtaja Ydintehtäviin vahvistusta kansainvälisistä osaajista Henkilöstöjohtamista ja -politiikkaa ohjaavat yliopiston strategia ja henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma. Tavoitteena on, että yliopisto menestyy ja on hyvä työyhteisö työntekijöille ja opiskelijoille. Ohjelman kaikilla osa-alueilla korostetaan hyvän henkilöstöjohtamisen merkitystä ja tuetaan esimiehiä muutosten läpiviemisessä ja johtamistyössä. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on henkilöstön määrän ja laadun sekä niihin liittyvien muutostarpeiden ennakointi henkilöstörakenteen kehittämiseksi. Painopisteinä ovat erityisesti tutkijanuran kehittäminen ja tukitoimintojen keskittäminen palveluyksiköihin ja yliopistotasolle. Tehtävien ja toimintojen uudelleenjärjestelyillä tavoitellaan tuloksellista ja kannustavaa tutkijoiden ja opettajien tehtävärakennetta ja uralla etenemistä sekä yliopiston kansainvälistymistä. Määräaikaisten palvelussuhteiden vakinaistaminen on tärkeää etenkin tukitoiminnoissa. Lähtökohtana on yliopiston ja sen yksiköiden henkilöstörakenteen tasapainoinen kehittäminen. Tutkimus- ja opetushenkilöstön tehtävärakenteen kehittämistä jatkettiin. Tutkijauratyöryhmässä laadittiin tutkijanuran eri tasojen väliset kriteerit ja esitys tenure track -järjestelmän pilotoinnista. Tutkijanuramalli hyväksyttiin yliopiston hallituksessa kesäkuussa Yksiköiden henkilöstösuunnitelmissa on tavoitteena, että tutkijatehtäviä on oikeassa suhteessa kaikissa tutkijanuravaiheissa. Kansainvälisyyden ja tutkijanuran kehittämiseksi strategiarahaa suunnattiin paino- ja kehittämisaloille rekrytointipaketteihin ja tutkijatohtorin tehtäviin. Rekrytoinnit tehtiin laajoina kansainvälisinä hakuina, ja niiden avulla voitiin palkata 16 tutkijaa: kaksi osaaikaista professoria ja kahdeksan yliopistotutkijaa sekä kuusi tutkijatohtoria. Tutkijoista kahdeksan on ulkomaalaisia. Tehtäviinsä rekrytoidut ovat palkanneet ryhmiinsä tutkijatohtorin tai tohtorikoulutettavan, joten kerrannaisvaikutukset ovat huomattavat. Tavoitteena on, että yliopisto menestyy ja on hyvä työyhteisö työntekijöille ja opiskelijoille. Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi ovat hyvinvointisuunnitelman kehittämiskohteita. Syksyllä toteutettiin henkilöstön työhyvinvointikysely, jonka tulokset noudattivat kaikissa yliopistoissa yhtenäistä linjaa. Kehitettävää on erityisesti johtamisen osaalueella, muun muassa strategiatietoisuudessa ja tiedottamisessa. Yliopistossa otettiin käyttöön varhaisen tuen malli, jonka avulla helpotetaan ongelmien varhaista havaitsemista ja ratkaisujen löytämistä. Esimiehiä koulutettiin mallin käyttöönottoon. Tasa-arvotoimikunta päivitti yliopiston tasa-arvo- ja yhdenver taisuussuunnitelman. Osaamisen kehittämisen käytäntöjä uudistettiin kokoamalla henkilöstökoulutussuunnitelma. Henkilöstökoulutuksen pelisääntöjä päivitettiin ja perehdyttämiskäytäntöjä tehostettiin. Johtamisen ja esimiestyön kehittämiseksi järjestettiin koulutustilaisuuksia laajasti eri aiheista. Vuorovaikutteinen Esimiesfoorumi otettiin ohjelmaan syksyllä. Yliopistossa otettiin uutena palkitsemiskeinona käyttöön kannustepalkkiojärjestelmä, jonka tavoitteena on palkita henkilöitä ja ryhmiä erityisen hyvistä tuloksista. 19

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 1/2012. Aika Maanantai 14.5.2012 kello 13.00. Hallituksen kokoushuone HR144

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 1/2012. Aika Maanantai 14.5.2012 kello 13.00. Hallituksen kokoushuone HR144 YLIOPISTOKOLLEGIO Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 1/2012 Aika Maanantai 14.5.2012 kello 13.00 Paikka Hallituksen kokoushuone HR144 Asialistat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Yliopistokollegion

Lisätiedot

A 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 5 Oulu Mining Schoolin asema

A 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 5 Oulu Mining Schoolin asema HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 2/2012 Aika Maanantai 19.3.2012 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 5 Oulu Mining

Lisätiedot

hallituksen toimintakertomus

hallituksen toimintakertomus hallituksen toimintakertomus 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 KESKEISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Oulun yliopiston vuotta 2013 leimasi rakenteellinen uudistaminen, jonka tavoitteina ovat yliopiston

Lisätiedot

20 08 1 VUOSIKERTOMUS

20 08 1 VUOSIKERTOMUS 1 2008VUOSIKERTOMUS 1 Rehtorin katsaus...1 2 Tutkimuksesta vastaavan vararehtorin katsaus...3 3 Opetuksesta vastaavan vararehtorin katsaus...5 4 Tiedekuntien katsaukset...7 Teknillinen tiedekunta...7

Lisätiedot

Tervetuloa. oulun yliopistoon. Uuden työntekijän opas

Tervetuloa. oulun yliopistoon. Uuden työntekijän opas Tervetuloa oulun yliopistoon Uuden työntekijän opas Tervetuloa Oulun yliopistoon Uuden työntekijän opas 5. painos 2007 Tervetuloa Oulun yliopistoon Tervetuloa Oulun yliopistoon 1. painos 1996 Toimitus:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 2 0 0 3 AVAINTIETOJA HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSTA Helsingin kauppakorkeakoulu (HKKK) on Suomen suurin kauppatieteellistä tutkimusta ja opetusta harjoittava yksikkö. Yliopistossa

Lisätiedot

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009 Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 14 Vararehtoreiden

Lisätiedot

Kirjallinen palaute 2014, kausi 2013-2016 03.11.2014 Oulun yliopisto Sivu 1(5)

Kirjallinen palaute 2014, kausi 2013-2016 03.11.2014 Oulun yliopisto Sivu 1(5) OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE OULUN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2014 1. YLIOPISTON TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Oulun yliopisto on kehittänyt itseään monialaisena ja kansainvälisesti toimivana tiedeyliopistona.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 VAASA 2006 1 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2005 SISÄLLYS Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2005 5 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 5 2.1.1.

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusosuus oli 16,5 prosenttia valtion t&k-rahoituksesta. Akatemia teki rahoituspäätöksiä 287 miljoonan euron arvosta.

Suomen Akatemian rahoitusosuus oli 16,5 prosenttia valtion t&k-rahoituksesta. Akatemia teki rahoituspäätöksiä 287 miljoonan euron arvosta. Vuosikertomus 2008 Vuosi 2008 lyhyesti Suomen Akatemian rahoitusosuus oli 16,5 prosenttia valtion t&k-rahoituksesta. Akatemia teki rahoituspäätöksiä 287 miljoonan euron arvosta. Akatemiassa oli käynnissä

Lisätiedot

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016 STRATEGIA STRATEGIA 2013-2016 Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3. Tutkimusperustainen opetus ja vastuullinen opiskelukulttuuri

Lisätiedot

STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010

STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010 1 STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010 SISÄLTÖ Sivu 1. SUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS 3 2. STRATEGIA 4 2.1. Vaasan yliopiston arvot 4 2.2. Vaasan yliopiston visio 2020 4 2.2.1. Yliopiston

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 STRATEGIA 2013-2016 hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 Strategia 2013-2016 2 (19) Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3.

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Sisällys 1 Toiminta-ajatus, visio ja päämäärät 5 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2008 6 3 Metropolian toiminta 2008 8 4 Osakeyhtiön hallituksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 2000 39 VUOSIKERTOMUS 2000 SISÄLTÖ Missio 2 Rehtorin katsaus 3 Tavoitteet 4 Vuosi 2000 Helsingin kauppakorkeakoulussa 5 Opetus- ja tutkimuslaitokset 7 Perusopetus 17 Jatkokoulutus

Lisätiedot

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. 31.12.2005 SISÄLLYS 1. Johdon katsaus toimintaan... 5 2. Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1.1 Alueellinen vaikuttavuus... 7

Lisätiedot

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Elisabeth Helander Johanna Ahola Jussi Huttunen Markku Lahtinen Paavo Okko Heikki Suomalainen Ilkka Virtanen Karl Holm Kirsi Mustonen Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi Yliopistokeskusten arviointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston lehti No 3 / 2012. Kauppakorkeakoulu. alumninumero

Jyväskylän yliopiston lehti No 3 / 2012. Kauppakorkeakoulu. alumninumero Jyväskylän yliopiston lehti No 3 / 2012 Kauppakorkeakoulu alumninumero 13 8 Jyväskylän yliopiston lehti nro 3 2012 Tiedonjyvä ilmestyy paperilehtenä viisi kertaa vuodessa. Seuraava numero ilmestyy 22.10.2012

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin:

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin: TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 3 / 2005 MERCURIUS Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen Jan Hultin: Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta P ÄÄKIRJOITUS Innovaatiot ja yliopiston

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 SISÄLTÖ Sivu 1. SUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS 1 2. TULOSANALYYSI VUODESTA 2004 2 2.1. Vaikuttavuus ja laadun hallinta 2 2.1.1. Vaasan yliopiston profiili 2 2.1.2.

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto VUOSIKERTOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS 2007 1 Sitra lyhyesti Rakennamme huomisen menestyvää Suomea 2 Yliasiamiehen katsaus Hyvinvointia, tehokkuutta ja kasvua 4 Strategiana nopea reagointi ajan haasteisiin 6

Lisätiedot

HSE - maailmanluokan kauppakorkeakoulu

HSE - maailmanluokan kauppakorkeakoulu HSE - maailmanluokan kauppakorkeakoulu Helsingin kauppakorkeakoulu (HSE) on maamme suurin ja monipuolisin kauppatieteellistä opetusta antava yliopisto ja yksi Pohjoismaiden johtavista kauppakorkeakouluista.

Lisätiedot

DEKAANIN KATSAUS. Monet Meilahden kampuksen työyhteisön kokeneet jäsenet ovat väittäneet, että vuosi 2009 HYVIN ARVOSANOIN KOHTI UUTTA YLIOPISTOA

DEKAANIN KATSAUS. Monet Meilahden kampuksen työyhteisön kokeneet jäsenet ovat väittäneet, että vuosi 2009 HYVIN ARVOSANOIN KOHTI UUTTA YLIOPISTOA DEKAANIN KATSAUS Kimmo Kontula HYVIN ARVOSANOIN KOHTI UUTTA YLIOPISTOA Monet Meilahden kampuksen työyhteisön kokeneet jäsenet ovat väittäneet, että vuosi 2009 on ollut tiedekunnan kiireisin toimintavuosi

Lisätiedot

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 HELSINGIN SEUTU * Väkiluku: 976 222 (v. 2004) Yritysten lukumäärä: 50 192 (v. 2003) Koko maan yritykset 229

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 3/2009. Konsulttiyrittäjä Tadesse Taye: Afrikassa valtavat markkinat suomalaisyrityksille

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 3/2009. Konsulttiyrittäjä Tadesse Taye: Afrikassa valtavat markkinat suomalaisyrityksille Kauppakamari Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 3/2009 Konsulttiyrittäjä Tadesse Taye: Afrikassa valtavat markkinat suomalaisyrityksille Toimitusjohtaja Keith Silverang: Missä ovat Oulun uudet Nokiat? Kansainvälistyminenkin

Lisätiedot

Työryhmän loppuraportti

Työryhmän loppuraportti Strategia- ja vaikuttavuushanke: Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Työryhmän loppuraportti 27.2.2015 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Toimeksianto

Lisätiedot

2605 Oikeustieteellinen tiedekunta. 1 Strateginen kehys. 1.1 Yksikön missio. 1.2 Yksikön visio. 1.3 Menestystekijät ja vahvuudet

2605 Oikeustieteellinen tiedekunta. 1 Strateginen kehys. 1.1 Yksikön missio. 1.2 Yksikön visio. 1.3 Menestystekijät ja vahvuudet 2605 Oikeustieteellinen tiedekunta 1 Strateginen kehys 1.1 Yksikön missio Oikeustieteellinen tiedekunta perustaa toimintansa korkealaatuiseen ja ajassa olevaan oikeuden monikansalliset ja kansainväliset

Lisätiedot