TIEDE YMPÄRISTÖ. biotieteet TERVEYS. monialaisuus. vuorovaikutus. luonnonvarat TUTKIMUS. kulttuurinen identiteetti. kansainvälisyys.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDE YMPÄRISTÖ. biotieteet TERVEYS. monialaisuus. vuorovaikutus. luonnonvarat TUTKIMUS. kulttuurinen identiteetti. kansainvälisyys."

Transkriptio

1 VUOSI

2 2

3 kulttuurinen identiteetti elinikäinen oppiminen biotieteet TUTKIMUS yr ittäjyys KEHITYS TIEDE TERVEYS luonnonvarat PUHDAS TEKNOLOGIA kansainvälisyys INFORMAATIOTEKNOLOGIA YMPÄRISTÖ INNOVAATIOTOIMINTA mater iaalit monialaisuus vuorovaikutus Oulun yliopisto on kansainvälinen tutkimus- ja koulutusyhteisö, jonka tehtävänä on edistää tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä. Ihmistieteiden, luonnontieteiden ja teknisten tieteiden ennakkoluuloton yhdistäminen luo ainutlaatuisen pohjan uudelle monitieteiselle tutkimustiedolle, innovaatioille ja uusien osaajien koulutukselle. Yliopiston tavoitteena on tutkimuksen kansainvälinen kärki valituilla painoaloilla sekä korkeatasoinen koulutus vaativiin työelämän tehtäviin. 3

4 LAURI LAJUNEN rehtori Rehtorin katsaus Oulun yliopistossa jatkettiin edellisenä vuonna laaditun strategian toteuttamista sekä toimintatapojen uudistamista uuden yliopistolain hengen mukaisesti. Keväällä käynnistettiin strategian päivitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön palaute Oulun yliopistolle oli voittopuolisesti kiittävää. Kiitosta saivat uusittu strategia ja siihen liittyvät toimenpiteet tutkimuksen ja koulutuksen tehostamiseksi ja laadun nostamiseksi sekä näitä tukevat rakenteellisen kehittämisen toimenpiteet. Hyvää palautetta sai myös yliopiston toiminta Oulun seudun innovaatioyhteistyössä ja tiivis yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa. Väitöskirjaprosessin tukitoimien ansiosta tohtoreita valmistui ennätysmäärä 182, minkä ansiosta tohtorintutkintojen kolmen vuoden keskiarvo on tavoitteen mukainen. Tohtorien osuus suhteessa muissa yliopistoissa suoritettuihin tohtorintutkintoihin nousi edellisestä kolmivuotiskaudesta runsaan prosenttiyksikön 9,9 prosenttiin. Ylempiä korkeakoulututkintoja suoritettiin Tavoitetta ei saavutettu mutta siitä huolimatta Oulun yliopiston suhteellinen osuus koko yliopistolaitoksessa suoritetuista ylemmistä korkeakoulututkinnoista nousi edellisen kolmivuotiskauden 9,3 prosentista 10,4 prosenttiin. Alempia korkeakoulututkintoja suoritettiin Myös tieteellisten julkaisujen ja ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä on ollut kasvussa. Yliopisto on menestynyt hyvin Suomen Akatemian ja Tekesin FiDiPro Finland Distinguished Professor Programme -ohjelmassa. Yliopistossa työskenteli kahdeksan FiDiPro-professoria ja kaksi FiDiPro Fellow -tutkijaa. Heistä kuusi professoria ja FiDiPro Fellow -tutkijat työskentelivät tekniikan alalla ja kaksi professoria luonnontieteiden alalla. Yliopisto on pystynyt tasapainottamaan taloutensa. Tasapainottamistoimenpiteitä vietiin eteenpäin suunnitelman mukaisesti. Kajaanin luokanopettajakoulutuksen lakkauttamisessa on meneillään siirtymävaihe ja jäljellä olevat toimenpiteet, kuten henkilöstösiirrot ja -vähennykset sekä tiloista luopuminen painottuvat vuodelle Yliopiston alueellinen toiminta Kainuussa on keskitetty Kajaanin Keskeistä toimenpiteissä on moni- ja poikkitieteisyys sekä kansainvälisyys. yliopistokeskukseen, jossa keskeiset yhteistyökumppanit ovat Kajaanin ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, VTT ja Mikes. Yliopistokeskuksen toimintayksiköt ovat mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut koulutus- ja tutkimuskeskus CEMIS ja aikuiskoulutuskeskus Aikopa. Yliopistokeskuksen perusrahoitusta lisättiin merkittävästi. Oulun Innovaatioallianssin ohjauksessa vuonna 2008 aloitettu viiden innovaatiokeskittymän muodostaminen on nyt suunnitellussa laajuudessa. Innovaatiokeskittymät on muodostettu internet-tutkimukseen (Center for Internet Excellence CIE), painettavaan elektroniikkaan (Center for Printed Intelligence PrintoCent) ja kansainväliseen liiketoimintaan (Martti Ahtisaari Institute MAI). Kolmivuotisina ohjelmina muodostettiin terveyden, lääketieteen tekniikan ja biotieteiden (Centre for Health and Technology CHT) sekä ympäristön ja energian (Centre for Environment and Energy CEE) innovaatiokeskittymät. Keskittymien tavoitteena on synnyttää uusia yrityksiä ja työpaikkoja yliopiston, ammattikorkeakoulun, tutkimuslaitosten ja yritysten tutkijoiden yhteistyöllä. Kansainvälistymistä edistettiin useilla toimilla. Vuoden aikana laajennettiin yhteistyötä japanilaisten yliopistojen kanssa perustamalla toimipiste Jokohamaan. CWC Nippon -toimipisteen tavoitteena on tukea yhteistyön jatkuvuutta, kannustaa monitieteisiin tutkimuksiin ja luoda uusia kansainvälisiä yhteistoimintamalleja myös yritysten kanssa. Toiminta alkaa vuoden 2012 aikana. Suomalais-amerikkalainen yhteistyö vahvistuu tulevaisuuden langattomien verkkoteknologioiden kehityksessä WiFiUSinstituutin myötä. Instituutin toimintaa johtaa ja koordinoi Oulun yliopiston Centre for Wireless Communications (CWC). Koulutusviennin ensimmäiset hankkeet toteutuivat vuoden aikana. Opettajankoulutuksen osaamista vietiin Armeniaan ja Namibiaan. Namibian yliopistoon perustettiin lääketieteellinen tiedekunta Oulun yliopiston mallin mukaisesti. Yliopiston ensimmäinen varainhankintakampanja päättyi Tuotolla tuetaan monitieteisen tutkimuksen ja koulutuksen paino- ja kehittämisaloja muun muassa rekrytoimalla huippututkijoita ja -opettajia, tukemalla jatkokoulutusta, käynnistämällä uusia tutkimus- ja koulutusohjelmia sekä kehittämällä tutkimusja opetusympäristöjä. Keskeistä toimenpiteissä on moni- ja poikkitieteisyys sekä kansainvälisyys. 4

5 HANS SÖDERLUND Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtaja Hallituksen puheenjohtajan katsaus Oulun seutu on tietointensiivinen ja sen elinkeinorakenne poikkeuksellisen vahvasti innovatiivisiin yrityksiin nojautuva. Monialainen tiedeyliopisto antaa lisäarvoa ympäristölleen koulutuksen ja tutkimuksen kautta, mutta vahvistaa myös epäsuorasti ympäristön kulttuurista monipuolisuutta. Yliopiston ja yhteiskunnan yhteistyö on rakentava ja monipuolinen. Innovaattorin paikka ei ole säilyvä vaan sen eteen täytyy tehdä jatkuvasti työtä. Globaali kilpailu on kova sekä tiedon luojien eli yliopistojen että tiedon hyödyntäjien eli korkean teknologian yritysten kesken. Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti varmistaa ja vahvistaa toimintansa laatua ja vaikuttavuutta. Vain laadukkaalla, kansainvälistä kilpailua kestävällä tutkimuksella on merkitystä. Opetuksen laadun on varmistettava, että valmistuvat opiskelijat ovat kilpailukykyisiä maailman työmarkkinoilla. Tällä en halua erityisesti korostaa niitä tiedekuntia, joiden tutkimustulokset ovat suoraan hyödynnettävissä yhteiskunnassa ja teollisuudessa myös positiivinen epäsuora vaikuttavuus syntyy vain laadukkaalla toiminnalla. Ilahduttavaa on, että Oulun yliopiston laatumittarit osoittavat oikeaan suuntaan. Vuoden 2011 aikana Oulun yliopisto työsti uutta strategiaa. Tarkoituksena ei ollut vuoden 2010 hyväksytyn strategian radikaali muokkaaminen vaan sen edelleen jalostaminen. Strategian keskeinen tavoite on edelleen tutkimuksen ja opetuksen laadun vahvistaminen. Yliopiston perusarvoihin kuuluu akateeminen vapaus. Tutkijan kuuluu saada valita tutkimusongelmansa ja -metodinsa vapaasti. Laadun kannalta on toisaalta keskeistä, että osaaminen on riittävän syvällistä ja tutkimusvälineistö kunnossa. Tämä pakottaa keskittymään muutamiin painoaloihin. Vahvistamalla painoalojen poikkitieteellisyyttä vahvistamme niiden vaikuttavuutta ja annamme tilaa akateemiselle vapaudelle. Sekä valtion että yliopiston talous edellyttää, että opiskeluajat lyhenevät ja valmistumismäärät kasvavat. Turhien mutkien poistamiseksi yliopisto tarkistaa opetusprosessinsa ja varmistaa, että koulutusohjelmat edistävät nopeaa opiskelua. Laajemmilla kandidaattivaiheen ja syvemmillä maisterivaiheen opinnoilla pyritään siihen, että kandidaattiopintojen aikana opiskelija näkee paremmin alansa mahdollisuudet ja pystyy riittävillä tiedoilla valitsemaan maisterivaiheen pääaineensa. Opetusmenetelmät kehittyvät jatkuvasti. Pelkkä ex cathedra -luennoiminen ei vastaa nykypäivän näkemystä laadukkaasta opetuksesta. Interaktiivisuus ja luova ratkaisukeskeinen opetus valtaavat alaa. Oulun yliopisto kehittää opetuksensa näiden periaatteiden mukaisesti alkaen painoalojen opetustarjonnasta. Uudet opetusmenetelmät vaativat muutoksia myös tiloihin. Luentosalien käyttö vähenee ja tilalle tarvitaan ryhmäopetustiloja ja kehittyvää tietotekniikkaa. Oulun yliopistossa on vahva kasvatustieteiden tiedekunta ja vankka pohja tietotekniikassa. Meillä on hyvät edellytykset toimia koulutuksen kehittämisen edelläkävijänä ja edistää myös koulutusvientiämme. Yliopiston keskeinen vahvuus on hyvät ja innostuneet opiskelijat. Hyviä opiskelijoita saamme tarjoamalla laadukasta toimintaa, mutta keskeistä on myös ylläpitää vireää ja viihtyisää akateemista ympäristöä. Kansainvälinen houkuttavuus edellyttää samaa. Koko yliopistoyhteisö, tutkija-opettajat, tukihenkilökunta ja opiskelijat, luo yhdessä ilmapiirin, johon hyvä maine perustuu. Vain laadukkaalla, kansainvälistä kilpailua kestävällä tutkimuksella on merkitystä. 5

6 TAINA PIHLAJANIEMI tutkimusrehtori Verkostoitumista tutkimuksen vahvistamiseksi Oulun yliopisto profiloituu kansainvälisesti korkeatasoisena tiedeyliopistona, jonka tutkimusta kehitetään laadukkaammaksi ja kansainvälisesti arvostetummaksi. Tutkimus valituilla painoaloilla on laajaa ja vakiintunutta ja luonteeltaan monitieteistä. Tutkimuksen painoalat ovat biotieteet ja terveys, informaatioteknologia, kulttuurinen identiteetti ja vuorovaikutus sekä ympäristö, luonnonvarat ja materiaalit. Kehittämisalat ovat suppeampia nousevia aloja, joiden tutkimusprofiilit ja -rakenteet ovat muotoutumassa. Näitä ovat kaivos- ja vuoriala, terästeollisuus, liiketoiminta ja talous sekä tutkimusperustainen opettajankoulutus. Paino- ja kehittämisaloille on määritelty tieteelliset fokukset, joita vahvistetaan. Tavoitteena on muodostaa tutkimusryhmien synergiaa hyödyntäviä, kansainvälisesti merkittäviä tutkimusohjelmia. Paino- ja kehittämisaloilla on laajoja monitieteisiä tutkimuskeskuksia, fokusoituja tutkimusyksiköitä ja verkostoja, tutkijakoulutusta ja kansainvälistä maisterikoulutusta sekä tutkimusinfrastruktuureja. Tutkimus on verkostoitunut kansainvälisesti ja paikallisesti strategisina kumppanuuksina. Tutkimuksen infrastruktuurit on tunnistettu paino- ja kehittämisaloittain ja niille on suunnattu yliopiston strategista rahoitusta ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta. Strategista rahoitusta suunnattiin ensisijaisesti kokonaisuuksiin, joita luonnehtii yhteiskäyttö ja suunnitelmallisuus. Tutkimuksen ja sen kansainvälisyyden vahvistamiseksi keskeisille fokusalueille kohdennettiin ns. rekrytointipaketteja, joiden tavoitteena on perustaa aktiivisesti julkaisevien nuorten tutkijoiden vetämiä tutkimusryhmiä. Rekrytointiohjelmalla saadaan noin 30 tutkimushenkilön lisäys. Lisäksi suunniteltiin tenure track -tutkijauraohjelmaa, joka käynnistetään 2012 aikana. Oulun yliopiston tutkijakoulu (University of Oulu Graduate School, UniOGS) aloitti toimintansa elokuussa. Tutkijakoulu vastaa tohtorikoulutukseen liittyvistä linjauksista ja opiskelijoiden sisäänotosta sekä hyväksyy koulutussuunnitelmat ja myöntää tutkinnot. Tämä antaa mahdollisuuden harmonisoida prosesseja ja edistää opiskelijoiden tasavertaista kohtelua sekä suunnitella tutkijakoulutusta. Tutkinnon suorittaminen neljässä vuodessa ja väittelyiän alentaminen ovat keskeisiä tavoitteita. Langattoman tietoliikennetekniikan tutkimus vahvistui, kun Centre for Wireless Communications (CWC) -keskuksen yhteyteen perustettiin WiFiUS-instituutti (Virtual Institute for Wireless Research between Finland and USA). Suomen Akatemian, Tekesin ja NSF:n (National Science Foundation) rahoittama ja Oulun yliopiston koordinoima WiFiUS on yksi NSF:n kaikilla tieteenaloilla globaalisti käynnistämistä kolmesta virtuaalisesta instituutista. Vuoden lopussa valmisteltiin tutkimus- ja koulutusyhteistyötä japanilaisten kumppaneiden kanssa langattoman tietoliikennetekniikan alueella perustamalla CWC Nippon -toimipiste Jokohamaan. Vuonna 2012 toimintansa aloittava toimipiste on ensimmäinen suomalaisen yliopiston Japaniin perustama yksikkö. Suomen Akatemia valitsi Solujen ja soluväliaineen vuorovaikutuksen huippuyksikön tutkimuksen huippuyksiköksi kaudelle Oulun yliopiston tutkijoita on osallisena Helsingin yliopistosta johdetussa Inversio-ongelmien huippuyksikössä sekä kahdessa muussa huippuyksikössä kaudella Uutena läpimurtona Oulun yliopistoon saatiin ensimmäisen kerran Euroopan tutkimusneuvoston ERC Advanced Grant -rahoitus. Se myönnettiin professori Heli Jantuselle mikroelektroniikan ja materiaalifysiikan tutkimukseen. Oulun Innovaatioallianssin myötä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, kaupungin ja yritysten yhteistyötä systematisoidaan, tavoitteita konkretisoidaan ja resursseja ohjataan laajoihin keskus- tai verkostomuotoisiin kehittämisalueisiin. Näihin keskuksiin lukeutuvat Oulun yliopiston johtamat Center for Internet Excellence CIE, Martti Ahtisaari Instituutti MAI ja VTT:n koordinoima painettavan elektroniikan keskittymä PrintoCent. Tutkimus on verkostoitunut kansainvälisesti ja paikallisesti strategisina kumppanuuksina. Innovaatioallianssin ohjelmina käynnistettiin terveyden, lääketieteen tekniikan ja biotieteiden sekä ympäristön ja energian innovaatiokeskittymät. Oulun Innovaatioallianssi tavoittelee uusia työpaikkoja ja palveluita, merkittävää lisäystä täydentävään rahoitukseen ja uusien yritysten mukaantuloa hankkeisiin. Suomen Vuoriklusterin yhteyteen perustettiin kansallinen tutkimusverkosto, jota koordinoi vuorialan osaamiskeskus Oulu Mining School. Alaan liittyvää tutkimustyötä vahvistetaan Oulun yliopistossa professorirekrytoinnin avulla ja tiivistämällä monialaista yhteistyötä. 6

7 7

8 8 Professori Riitta Keiski

9 Puhtaampaa tekniikkaa Aineen- ja lämmönsiirtotekniikan professori Riitta Keiski kiinnostui nuorena kemiasta, mutta päätti ryhtyä opiskelemaan prosessitekniikkaa. Nykyään hän on keskittynyt katalyysitutkimukseen, ympäristöteknologian tärkeään kehittyvään osa-alueeseen. Keiskin ryhmän keskeisin tutkimusalue on ympäristöpäästöjen hallinta: miten katalyyttien avulla voidaan estää haitallisten komponenttien muodostuminen päästöissä tai tehdä niistä haitattomia. Tutkimme myös, miten teollisuuden savu- ja kiertokaasujen eri yhdisteitä voidaan hyödyntää. On täysin mahdollista erottaa ja puhdistaa savukaasuista hiilidioksidia ja käyttää sitä edelleen esimerkiksi vaikka virvoitusjuomissa. Hiilidioksidista ja vedystä voidaan valmistaa myös polttoainekomponentteja. Ympäristöteknologian tutkimuksen hyödyt on helppo nähdä globaalistikin. Ympäristöteknologian tutkimus on luonnostaan kansainvälistä. Keiskin tutkimusryhmällä on yhteistyötä muun muassa Ranskan, Marokon, Intian ja Perun yliopistojen kanssa. Kansainvälisyys kasvattaa kriittistä massaa ja osaamista. Toisaalta hyvää osaamista löytyy myös kansallisesti ja uusia tutkimusavauksia voi luoda yhteistyössä omassa yliopistossammekin. Teknisiä aloja varjostaa usein ajatus ympäristöhaitoista. Keiski haluaa tuoda esiin puhtaampaa tekniikkaa ja korostaa, että vihreät arvot ovat Oulun yliopistossa tehtävässä tutkimuksessa hyvin esillä. Haluamme Oulussa olla kestävän tuotannon ja energian kehittäjiä. Riitta Keiski on saanut tutkimustyöstään paljon kiitosta. Professoriliitto valitsi hänet muun muassa Vuoden professoriksi vuonna Haluan tehdä hyviä asioita. Ympäristöteknologian tutkimuksen hyödyt on helppo nähdä globaalistikin. JUHO KARJALAINEN Käytännössä ympäristöteknologian tutkiminen sisältää paljon kokeellista tutkimista ja mallinnusta. Pidämme silmällä myös oman tutkimuksemme kestävyyttä. Tarkoituksena on saada mahdollisimman tarkkaa tietoa ilmiöistä, mutta minimoida tarvittavien kokeiden määrä. 9

10 OLLI SILVÉN koulutusrehtori Opintojen tukitoimet tuottivat tulosta Oulun yliopisto jatkoi opintojen sujuvoittamiseen ja tutkintosaantojen parantamiseen keskittyvän strategisen toimenpideohjelman toteutusta. Loppuvaiheen opiskelijoiden opintoja nopeutettiin tukitoimin, joiden ansiosta Oulun yliopisto paransi huomattavasti osuuttaan ylemmistä korkeakoulututkinnoista. Yliopiston valtakunnallinen osuus vuosien maisterintutkinnoista nousi edellisen kolmivuotiskauden 9,3 prosentista 10,4 prosenttiin. Ensimmäisen opintovuoden vaikutus opiskelijoiden pysyvyyteen, opintomenestykseen ja valmistumisaikaan on merkittävä. Kaikki koulutusohjelmat ja oppiaineet velvoitettiin nimeämään jokaiselle opiskelijalle ns. omaopettaja vähintään ensimmäiseksi opiskeluvuodeksi. Ensimmäisen opintovuoden vaikutus opiskelijoiden pysyvyyteen, opintomenestykseen ja valmistumisaikaan on merkittävä. Koulutusohjelmien ja oppiaineiden ensimmäisen opintovuoden toteutukset auditoitiin. Menestyneiden yhteiseksi piirteeksi osoittautui säännöllinen sisäinen arviointi ja siihen perustuva kehittäminen. Toimintamallin tukemiseksi koulutusohjelmille ja oppiaineille varmistettiin vastuuhenkilöt. Opintojen alkuvaiheen sujuvoittamiseksi vuotuista opiskeluaikaa jatkamalla toteutettiin ns. kesäkoulu, jonka tarjontaan valittiin yleisimmin rästiin jääviä opintojaksoja. Toimintaa kehitetään, sillä tulokset ovat erinomaiset. Yliopiston tavoitteena on, että opinnot etenisivät ilman hidasteita. Yliopistossa valmistauduttiin siirtymään keskitetysti laadittuihin, tyypillisimpiin opintopolkuihin perustuviin lukujärjestyksiin. Toimivilla aikataulutuksilla on suuri merkitys, sillä opintotuki muuttui kaksiportaiseksi ja vaatimukset vähimmäissuorituksista kiristyivät. Oulun yliopisto on toteuttanut liki puoleen koulutuksistaan ns. joustavat opintopolut. Tämä tarkoittaa, että opiskelija voi kandidaatin tutkinnon jälkeen siirtyä toiseen koulutusohjelmaan tai oppiaineeseen ilman siltaopintoja. Polut on valittu työelämärelevanssin perusteella. Joustavia opintopolkuja käyttävien opiskelijoiden osuuden ennustetaan nousevan huomattavaksi viimeistään 2014 opiskelijavalintojen uudistuessa. Tuolloin suunnitellaan rajoitettavaksi opiskelupaikan jo saaneiden osallistumista päävalintoihin. Yliopisto tuki kolmen uuden kansainvälisen maisteriohjelman perustamista ja kuutta olemassa olevaa laajennettiin. Odotettavissa on, että kansainvälisten opiskelijoiden tutkintojen määrä liki kaksinkertaistuu vuonna Luoteis-Venäjältä suuntautuvan opiskelijavaihdon kasvattamiseksi koulutusneuvosto perusti Erasmusjärjestelmää vastaavan liikkuvuusavustusmenettelyn. Usean kiinalaisen yliopiston kanssa sovittiin vastavuoroisesta opiskelijavaihdosta englanninkielisiin maisteriohjelmiin. Täydennyskoulutuksen, työllistymisen tukitoimien, avoimen yliopiston ja kielitaitokoulutuksen yhteistoimintaa vahvistettiin perustamalla täydentävien opintojen keskus. Keskus tarjoaa koulutuskokonaisuuksia sekä tutkinnon suorittaneille että vielä opiskeleville ja koordinoi työelämäharjoittelua. Tavoitteena on työelämän tarpeiden huomioiminen koulutuksen suunnittelussa. Opiskelijapalveluiden kokoaminen uuteen opiskelijakeskukseen aloitettiin vuonna Myös eräät ulkopuoliset yhteistyökumppanit sijoittavat palveluitaan samaan pisteeseen. Samanaikaisesti selkiytettiin koulutushallinnon organisaatiota. 10

11 11

12 12 Tohtoriopiskelija Jan Hermes

13 Humaanissa ympäristössä Oulun yliopisto on loistava paikka kansainväliselle opiskelijalle Oulun yliopisto on todella avoin paikka, kaikkien kanssa voi puhua englantia, eikä täällä todellakaan tunne oloaan muukalaiseksi. Tulevaisuuden suunnitelmat Jan Hermesillä ovat vielä hieman auki, mutta yksi asia on varma. Suomi tulee aina olemaan osa minua. Tiedä vaikka jäisin Oulun yliopistoon töihin, hän naurahtaa. Jan Hermes ehti työskennellä kotimaassaan Saksassa teollisuuden parissa jonkin aikaa, kunnes ajatus laajasta opintokokonaisuudesta taloustieteiden saralla kävi yhä kiinnostavammaksi. Tarkasteltuaan eri vaihtoehtoja kotimaastaan ja sen ulkopuolelta Hermes huomasi Oulun yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan maisteriohjelman. Insinööritaustani ei soveltunut useimpiin maisteriohjelmiin, mutta Oulussa ei vaadittu erikseen tutkintoa taloustieteistä, Hermes muistelee. Hän on kotoisin Saksasta, mutta omaa hieman juuria myös Suomessa. Oulu ei varsinaisesti ollut Hermesille tuttu paikka, mutta kaikki kaupungista kuulemansa oli ollut positiivista. Opiskelut Oulun yliopistossa hän aloitti vuonna Kaksivuotisen maisteriohjelman jälkeen Hermes harkitsi palaamista työelämän pariin, mutta ohjaaja ehdotti opintojen jatkamista. Professorini kannusti väitöskirjan tekoon, ja aloin harkita akateemista uraa. Tällä haavaa hän tutkii verkostoteorioita ja liiketalouden etiikkaa. Oulun yliopisto on Hermesin mukaan loistava paikka kansainväliselle opiskelijalle. Täällä on useita järjestöjä, jotka pitävät kansainvälisistä opiskelijoista huolta. Opetusta on tarjolla englanniksi ja kaikki ovat hyvin vastaanottavaisia. Erityisesti hän kiittelee yliopiston aitoa yhteisöllisyyttä, joka tulee ilmi muun muassa opiskelijoiden kuuntelemisessa. Täällä on huomattavasti vähemmän hierarkiaa verrattuna kotimaahani. Opiskelijat ja professorit voivat yhteistyössä kehittää opetusta ja tutkimusta. Olemme vertaisia humaanissa ympäristössä. JUHO KARJALAINEN 13

14 SAKARI JUSSI-PEKKA yhteyspäällikkö Aktiivista yhteiskuntasuhteiden rakentamista Oulun yliopiston ensimmäinen varainhankintakampanja päättyi Yhteinen yliopisto -kampanjalla kerättiin 11,4 miljoonaa euroa tieteen ja Pohjois-Suomen tulevaisuuden hyväksi. Lahjoituksiin perustuvaa valtion vastinrahaa yliopisto sai 23,1 miljoonaa euroa. Yliopistorahastoon saatujen varojen yhteissumma vuoden 2011 lopussa oli 34,6 miljoonaa euroa. Pääoma mahdollistaa sijoitustuottojen kautta säännöllisen tuen Pohjois-Suomen kannalta tärkeiden koulutusja tutkimusalojen vahvistamiseksi. Varainhankinnan jatkuvuuden ja kehittämisen varmistamiseksi se asemoitiin pysyvästi yliopiston strategiaan ja organisaatioon osaksi yhteiskuntasuhteiden hoitamista. Jatkuvuuden varmistamiseksi varainhankinta asemoitiin pysyvästi osaksi yhteiskuntasuhteiden hoitamista. Oulun yliopisto ja Geologian tutkimuskeskus (GTK) solmivat strategisen kumppanuussopimuksen, jonka avulla ne panostavat kansalliseen ja kansainväliseen verkottumiseen. Yhteistyön painoaloiksi valittiin Oulu Mining School -yhteistyö, mineraaliset luonnonvarat ja niiden kestävä käyttö sekä kaivosympäristöt ja pohjavesi. Sopimukseen sisältyy yhteisprofessuurin perustaminen rikastustekniikan alalle. Mining Oulu Know How -kansainvälistymishanketta resursoitiin EAKR-rahoituksella ja valtion vastinrahoituksella sekä Pohjois-Pohjanmaan liitolta saadulla rahoituksella. Hankkeessa kehitetään Oulun roolia tieteellisenä ja kansainvälisenä kaivosteollisuuden kohtaamispaikkana ja nostetaan Suomen vahva kaivosteknologian osaaminen kansainväliseen tietoisuuteen. Pohjoisen ympäristötutkimusta koskeva yhteistyö vietiin uudelle tasolle, kun alan tutkimuslaitokset muuttivat yhteisiin tiloihin Linnanmaalle. Ympäristötietotalosta muodostui alan keskittymä, johon kuuluvat luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymästä (Lynet) MTT, Metla, RKTL ja SYKE sekä yliopiston Thule-instituutti. Oman vahvistuksensa tuo Ympäristötietotalon lähelle muuttanut Evira. Elokuussa toimintansa aloitti Centre for Health and Technology -innovaatiokeskittymä, jonka tarkoituksena on edistää yksilön terveyttä ja hyvinvointia, palveluiden kehittämistä sekä tehostaa terveydenhuollon prosesseja. CHT verkottaa alan toimijat edistämään tutkimusta ja innovaatioprosessia, luomaan houkuttavia testaus- ja pilotointiympäristöjä sekä tuotteistamaan innovaatioita. CHT toimii kanavana yritysten ja tutkimusrahoittajien suuntaan ja rakentaa kansainvälisiä verkostoja. CHT:ssa yliopiston yhteistyötahoina ovat VTT, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Technopolis. Yliopisto käynnisti ydinvoimatekniikan täydennyskoulutusohjelman yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja alan muiden toimijoiden kanssa. Alkuvaiheessa koulutetaan asiantuntijoita Pyhäjoelle sijoitettavan ydinvoimalan rakentamista ja käyttöä varten. Sidosryhmien palvelutarjontaa tehostettiin organisaatiomuutoksella. Perustettuun täydentävien opintojen keskukseen sisältyvät muun muassa alumnisuhteet sekä elinkeinoelämän ja erityisesti pk-sektorin kanssa tehtävä yhteistyö Pohjois-Suomen hyvinvoinnin kannalta keskeisillä toimialoilla. Yliopiston tutkijat tekivät 54 keksintöilmoitusta, joista 20 eteni kaupallistamisen jatkoselvittelyihin. Yliopiston nimiin tehtiin neljä prioriteettipatenttihakemusta ja yksi hyödyllisyysmallihakemus. Oulun yliopisto on tehnyt kaikkiaan 68 lisenssi-, optio-, siirto- tai teknologianmyyntisopimusta. Uusia sopimuksia solmittiin kuusi ja uusia tutkimuslähtöisiä yrityksiä syntyi yksi. Kunnia-alumnin, presidentti Martti Ahtisaaren mukaan nimettyä ensimmäistä valtakunnallista Ahtisaari-päivää vietettiin Martti Ahtisaari Instituutin ja Oulun yliopiston järjestämässä juhlassa 16. marraskuuta. Presidentti kunnioitti läsnäolollaan tilaisuutta. Ahtisaari-päivän tavoitteena on lisätä suomalaisen rauhanvälitystyön tunnettuutta korostamalla koulutuksen, tiedon ja viestinnän merkitystä. 14

15 Logopedian opiskelija Ilona Niemelä 15

16 16 Johtaja Juha Ala-Mursula

17 Yrittäjyysvaihtoehto ykköseksi Uuden Oulun elinkeinoelämää kehittävä Business Oulu toimii yritysten ja yrittäjien äänenä, kun yliopisto suunnittelee kärkihankkeitaan ja koulutussisältöjään. Toisaalta ilman yliopistoa Oulun elinkeinoelämä olisi murto-osa nykyisestään. Kumpikin tarvitsee toistaan. Johtaja Juha Ala-Mursula Business Oulusta arvostaa Oulun yliopiston merkitystä alueen elinkeinoelämän kehittäjänä. Monilla toimialoilla yliopisto on elinkeinotoiminnan peruspilari. Muuten meillä ei olisi esimerkiksi ICTklusteria, ei nykyisiä hyvinvointipuolen toimijoita, ei lääketieteen teknologiaa. Myös ympäristöalalla meillä on kansainvälisiä kärkiä. Kaikki kansainväliset ja isommat kilpailutekijät perustuvat siihen, mitä yliopistossa on tutkittu. Ala-Mursula arvelee, että ilman yliopistoa Oulussa olisi jopa työpaikkaa vähemmän kuin nyt. Business Oulu on aktiivisena osapuolena mukana ainutlaatuisessa elinkeinoelämän, yliopiston ja ammattikorkeakoulun sekä tutkimuslaitokset yhdistävässä innovaatioallianssissa, jonka ansiosta on saatu aikaan korkean tason tutkimuskeskuksia. Allianssi on Ala-Mursulan mukaan mahdollistanut poikkitieteellisen tutkimuksen, josta hänen mukaansa syntyvät suurimmat keksinnöt. Allianssi on toimiva ja osaava työkalu, jossa tuodaan oikeaa lisäarvoa yrityksille silloin, kun niiden omat resurssit eivät vielä riitä tutkimiseen ja jolloin odotellaan vielä rahoittajien kiinnostuksen heräämistä. Business Oulu ja yliopisto tekevät myös yhteistä markkinointia. Jotta Ouluun saataisiin tasokkaat opiskelijat ja opettajat, myös kaupungin pitää olla houkutteleva. Uusimpana yhteisenä markkinointi-ideana on tehty huumoripitoisia videoklippejä, joissa ulkomaiset opiskelijat kertovat kokemuksistaan Oulussa. Videot ovat pyörineet myös elokuvien alkupaloina, ja niitä voi katsoa netissä osoitteessa oulu.com. Yrittäjyysnäkökulman huomioon ottaminen kaikilla tieteen aloilla loisi Ala-Mursulan mukaan aivan uusia näköaloja. Edullinen, kansainvälinen digitaalisten sisältöjen jakelu mahdollistaa yrittäjyyden monella uudella alueella. Esimerkiksi luovat alat ovat kovasti nousussa. Samoin ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan puolella on paljon mahdollisuuksia saada isojakin juttuja aikaan, ja vastaavia mahdollisuuksia on myös humanistisilla aloilla. Meillä yrittäjyys on uravalinnoissa usein se viimeinen vaihtoehto, kun monessa kansantaloudessa se on ensimmäinen vaihtoehto. RAIJA TUOMINEN Monilla toimialoilla yliopisto on elinkeinotoiminnan peruspilari. 17

18 18

19 LIISA ROSSI henkilöstöjohtaja Ydintehtäviin vahvistusta kansainvälisistä osaajista Henkilöstöjohtamista ja -politiikkaa ohjaavat yliopiston strategia ja henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma. Tavoitteena on, että yliopisto menestyy ja on hyvä työyhteisö työntekijöille ja opiskelijoille. Ohjelman kaikilla osa-alueilla korostetaan hyvän henkilöstöjohtamisen merkitystä ja tuetaan esimiehiä muutosten läpiviemisessä ja johtamistyössä. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on henkilöstön määrän ja laadun sekä niihin liittyvien muutostarpeiden ennakointi henkilöstörakenteen kehittämiseksi. Painopisteinä ovat erityisesti tutkijanuran kehittäminen ja tukitoimintojen keskittäminen palveluyksiköihin ja yliopistotasolle. Tehtävien ja toimintojen uudelleenjärjestelyillä tavoitellaan tuloksellista ja kannustavaa tutkijoiden ja opettajien tehtävärakennetta ja uralla etenemistä sekä yliopiston kansainvälistymistä. Määräaikaisten palvelussuhteiden vakinaistaminen on tärkeää etenkin tukitoiminnoissa. Lähtökohtana on yliopiston ja sen yksiköiden henkilöstörakenteen tasapainoinen kehittäminen. Tutkimus- ja opetushenkilöstön tehtävärakenteen kehittämistä jatkettiin. Tutkijauratyöryhmässä laadittiin tutkijanuran eri tasojen väliset kriteerit ja esitys tenure track -järjestelmän pilotoinnista. Tutkijanuramalli hyväksyttiin yliopiston hallituksessa kesäkuussa Yksiköiden henkilöstösuunnitelmissa on tavoitteena, että tutkijatehtäviä on oikeassa suhteessa kaikissa tutkijanuravaiheissa. Kansainvälisyyden ja tutkijanuran kehittämiseksi strategiarahaa suunnattiin paino- ja kehittämisaloille rekrytointipaketteihin ja tutkijatohtorin tehtäviin. Rekrytoinnit tehtiin laajoina kansainvälisinä hakuina, ja niiden avulla voitiin palkata 16 tutkijaa: kaksi osaaikaista professoria ja kahdeksan yliopistotutkijaa sekä kuusi tutkijatohtoria. Tutkijoista kahdeksan on ulkomaalaisia. Tehtäviinsä rekrytoidut ovat palkanneet ryhmiinsä tutkijatohtorin tai tohtorikoulutettavan, joten kerrannaisvaikutukset ovat huomattavat. Tavoitteena on, että yliopisto menestyy ja on hyvä työyhteisö työntekijöille ja opiskelijoille. Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi ovat hyvinvointisuunnitelman kehittämiskohteita. Syksyllä toteutettiin henkilöstön työhyvinvointikysely, jonka tulokset noudattivat kaikissa yliopistoissa yhtenäistä linjaa. Kehitettävää on erityisesti johtamisen osaalueella, muun muassa strategiatietoisuudessa ja tiedottamisessa. Yliopistossa otettiin käyttöön varhaisen tuen malli, jonka avulla helpotetaan ongelmien varhaista havaitsemista ja ratkaisujen löytämistä. Esimiehiä koulutettiin mallin käyttöönottoon. Tasa-arvotoimikunta päivitti yliopiston tasa-arvo- ja yhdenver taisuussuunnitelman. Osaamisen kehittämisen käytäntöjä uudistettiin kokoamalla henkilöstökoulutussuunnitelma. Henkilöstökoulutuksen pelisääntöjä päivitettiin ja perehdyttämiskäytäntöjä tehostettiin. Johtamisen ja esimiestyön kehittämiseksi järjestettiin koulutustilaisuuksia laajasti eri aiheista. Vuorovaikutteinen Esimiesfoorumi otettiin ohjelmaan syksyllä. Yliopistossa otettiin uutena palkitsemiskeinona käyttöön kannustepalkkiojärjestelmä, jonka tavoitteena on palkita henkilöitä ja ryhmiä erityisen hyvistä tuloksista. 19

20 Luonnonlahjat eivät riitä esimiestyössä Suuret muutokset toimintaympäristössä mittaavat tosissaan esimiestaitoja. Yliopistolain muutos, uusi johtamisjärjestelmä ja opetus- ja kulttuuriministeriön uusi rahanjakomalli sekä yliopiston kirjaston rakenteellinen uudistaminen ovat ylikirjastonhoitaja Päivi Kytömäen lähes 30-vuotisen esimiesuran suurimmat myllerrykset. Esimiestaitoja on tarvittu. Muutos 1980-luvulta tähän päivään on valtava. Yliopisto menee yhä yritysmäisempään suuntaan. Nyt haetaan tehokkuutta ja tuottavuutta, ja omaa yksikköä verrataan valtakunnan muihin vastaaviin. Toiminnassa on oltava selkeät rakenteet ja tavoitteet, mikä vapauttaa energiaa työhön. Esimieheltä vaaditaan toiminnan suunnittelun ja johtamisen sekä työsuhde- ja talousasioiden tuntemusta mutta erityisesti taitoja henkilöiden johtamiseen. Ihmiset ovat työn ydin. Ellei ihmisten kesken ole vuorovaikutusta ja yhteisymmärrystä, ei työ ole tuloksellista. Ihmisten johtaminen on esimiehelle haastavinta. Esimiestyö yliopistossa on Kytömäen mielestä kautta linjan jämäköitynyt viime vuosina. Suurten muutosten onnistuneeksi läpiviemiseksi se on ollut ihan pakko. Toiminnassa on oltava selkeät rakenteet ja tavoitteet, mikä vapauttaa energiaa työhön. Tämän turvaamisessa Kytömäen mielestä esimies on avainasemassa. Työssään hän on kehittänyt johtoryhmätyöskentelyä ja ottanut käyttöön muun muassa säännölliset henkilöstötapaamiset. Kirjastolaiset kokoontuvat nelisen kertaa vuodessa omiin puoli päivää kestäviin missä mennään -tilaisuuksiinsa. Yliopistoyksiköitä ei johdeta pelkällä luonnonlahjakkuudella vaan esimiestaitoja on kohennettava. Yliopisto antaa Kytömäen mukaan esimiehille hyvän tuen ja tarpeellista täsmäkoulutusta vertaisfoorumeineen. Esimieskoulutukset ovat monipuolisia, henkilökohtaista neuvontaa ja keskustelutukea sekä akateemista konsultaatiota saa tarvittaessa. Kytömäen mukaan koulutukset ovat erityisen tärkeitä kaikille uusille esimiehille, myös tutkijoille, joista tulee laitosjohtajia. Ylikirjastonhoitajana hänen tehtävänsä on tukea myös omia esimiesalaisiaan, joita hän sai kirjaston organisaatiouudistuksessa kolme uutta. Olen hyvilläni, että tapaan koulutuksissa myös laitosjohtajia. Se vahvistaa tunnetta, etten työskentele erillään laitosten arjesta, ja saan oivalluksia ja tukea vertaiskeskusteluista. Oma uudistuminen on esimiehelle tärkeää. Ammatillisesti Päivi Kytömäki uudistuu kansainvälisissä ja kansallisissa alan luottamus- ja asiantuntijatehtävissä. ANNA-MARIA RAUDASKOSKI 20

Oulun yliopisto lyhyesti Perustettu vuonna 1958

Oulun yliopisto lyhyesti Perustettu vuonna 1958 lyhyesti Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä tutkimuksen ja koulutuksen keinoin. Kuusi tiedekuntaa laitoksineen

Lisätiedot

Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa

Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa LYHYESTI Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä monitieteisen tutkimuksen

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011. Aika Tiistai kello Hallituksen kokoushuone HR144

YLIOPISTOKOLLEGIO. Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011. Aika Tiistai kello Hallituksen kokoushuone HR144 YLIOPISTOKOLLEGIO Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2011 Aika Tiistai 13.12.2011 kello 13.00 Paikka Hallituksen kokoushuone HR144 Asialistat 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 Yliopistokollegion

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Asialistat 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 Raportointi yliopiston toiminnasta ja taloudesta 5 Muutokset yliopistokollegion kokoonpanoon

Asialistat 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 Raportointi yliopiston toiminnasta ja taloudesta 5 Muutokset yliopistokollegion kokoonpanoon YLIOPISTOKOLLEGIO Aihe YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 2/2010 Aika Perjantai 17.12.2010 kello 13.00 Paikka Hallituksen kokoushuone HR144 Asialistat 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 Raportointi

Lisätiedot

ja taloudesta 3 Tilinpäätös 2010

ja taloudesta 3 Tilinpäätös 2010 Aihe Aika Paikka YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUS nro 1/2011 Keskiviikko 4.5.2011 kello 13.00 Hallituksen kokoushuone HR144 Asialistat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Raportointi yliopiston toiminnasta

Lisätiedot

B 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus B 8 Oulun yliopiston sisäinen tarkastus

B 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus B 8 Oulun yliopiston sisäinen tarkastus HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 4/2012 Aika Keskiviikko 23.5.2012 kello 8.30 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Kokouksen alussa on rehtorin katsaus. Asialistat Talousjohtaja B 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Opotupa. Oulun yliopisto

Opotupa. Oulun yliopisto Opotupa Ohjelma 9.30 Aamukahvit tarjolla 9.45-10.30 Opiskelijavalinnan kuulumiset, Anne Talvio 10.30-11.15 Tähtiparaati alumnien terveisiä työelämästä. 11.15-12.45 Lounastauko 12.45-13.15 Lukion ainevalintojen

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

Suomen yliopistot UNIFI ry:n tilat, Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2, Helsinki

Suomen yliopistot UNIFI ry:n tilat, Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2, Helsinki HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 7/2011 Aika Maanantai 21.11.2011 kello 8.30 Paikka Suomen yliopistot UNIFI ry:n tilat, Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2, 00130 Helsinki Kokouksen alussa on rehtorin katsaus

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 %

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 % Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Hallintopäälliköiden päivät. avaus. Rehtori Lauri Lajunen

Hallintopäälliköiden päivät. avaus. Rehtori Lauri Lajunen Hallintopäälliköiden päivät avaus Rehtori Lauri Lajunen 2 OULUN YLIOPISTO NUMEROIN Perustettu 1958 Opiskelijat 16 000 Henkilökunta 3 000 Noin 1 200 kansainvälistä opettajaa, tutkijaa ja tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

A 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 9 Yliopiston hallinto- ja toimintarakenteiden uudistaminen

A 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 9 Yliopiston hallinto- ja toimintarakenteiden uudistaminen HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 5/2012 Aika Torstai 14.6.2012 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Kokouksen alussa on rehtorin katsaus. Asialistat Hallintojohtaja A 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIOTOIMINNAT OULUN YLIOPISTOSSA

TUTKIMUS- JA INNOVAATIOTOIMINNAT OULUN YLIOPISTOSSA TUTKIMUS- JA INNOVAATIOTOIMINNAT OULUN YLIOPISTOSSA YLIOPISTOJEN TUTKIMUSPALVELUPÄIVÄT Oulu, 30.-31.8.2012 Taina Pihlajaniemi Tutkimusrehtori Oulun yliopisto Perustettu 1958 6 tiedekuntaa 16 000 opiskelijaa

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Horisontti kohti seuraavaa puiteohjelmaa Mitä Horisontti 2020 merkitsee?

Horisontti kohti seuraavaa puiteohjelmaa Mitä Horisontti 2020 merkitsee? Horisontti 2020 - kohti seuraavaa puiteohjelmaa Mitä Horisontti 2020 merkitsee? Johtaja Ari Pouttu Centre for Wireless Communications Oulun yliopisto Esityksen taustoitukseksi: Kolme kokoavaa otsikkoa

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

A 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

A 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 6/2010 Aika Torstai 19.8.2010 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Talousjohtaja

Lisätiedot

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Strategia 2020

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Strategia 2020 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Strategia 2020 Yhteistyöllä huipulle 2 Yhteistyöllä huipulle Arvomme EETTISYYS SUVAITSEVAISUUS Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta tekee edustamillaan

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info Tanja Kähkönen 21.11.2014 Koulutusohjelmat, syksy 2014 Luonnontieteellinen tiedekunta Biologia Fysiikka Kemia Maantiede 15 suuntautumisvaihtoehtoa, 18 oppiainetta

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2014

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2014 1. YLIOPISTON TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Yliopistolla on merkittävä alueellinen rooli ja koulutuksessa valtakunnallisesti merkittävä

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Tiedekunta / laitos / yksikkö Monografiat Monografiat Toimitetut Patentit ja Av aineistot ja Abstraktit Humanistinen tiedekunta Aate ja oppihistoria 29 2 0 1

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus LUONNOS 28.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA TURUN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Maantieteen laitoksen esittely. marraskuu 2012

Maantieteen laitoksen esittely. marraskuu 2012 Maantieteen laitoksen esittely marraskuu 2012 Oulun yliopisto Perustettu 1958 6 tiedekuntaa 16 000 opiskelijaa 2800 työntekijää Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Maailman pohjoisin maantieteen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

OULUN YLIOPISTON JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 OULUN YLIOPISTON JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu yliopistolaissa ja

Lisätiedot

Abipäivät Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Abipäivät Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Abipäivät 9. 10.11.2016 Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Luonnontieteet Sali L3 Sali L2 Sali L4 Sali PR101 Tietojenkäsittelytieteet Biologia klo 12.30 13.00 Matemaattiset

Lisätiedot

Abipäivät Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Abipäivät Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Abipäivät 9. 10.11.2016 Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Luonnontieteet Sali L3 Sali L2 Sali L4 Sali PR101 Tietojenkäsittelytieteet Biologia klo 12.30 13.00 Matemaattiset

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillisen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Lappeenrannan teknillisen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, Lapppeenrannan 1/6 teknillisen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

B 14/11 2 Vuoden 2012 kansainvälisten hakujen valmistelu: kv-maisteriohjelmien valintaperusteet

B 14/11 2 Vuoden 2012 kansainvälisten hakujen valmistelu: kv-maisteriohjelmien valintaperusteet Tiedekuntaneuvosto 5/11 23.5.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 11/11 1 Kokouksen päätösvaltaisuus OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA B B 13/11 1 Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan tutkintosääntö

Lisätiedot

Tilastot: Kaikki tieteenalat yhteensä ja t&k-toiminta päätieteenaloittain

Tilastot: Kaikki tieteenalat yhteensä ja t&k-toiminta päätieteenaloittain Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tilastot: Kaikki tieteenalat yhteensä ja t&k-toiminta päätieteenaloittain Tässä dokumentissa tarkastellaan Suomen t&k-toimintaa kokonaisuutena (kaikki tieteenalat yhteensä)

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan lääketieteiden aloista peruslääketieteitä; kliinisiä lääketieteitä; hammaslääketieteitä; lääketieteen

Lisätiedot

Opetusministeriön asetus

Opetusministeriön asetus Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 Aika Paikka tiistaina 15.2.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa

Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa LYHYESTI Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä monitieteisen tutkimuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Asemointitlastot 2016, 1/7 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Heikki Mannila 12.10.2016 1 Jäsentely Rahoituksen kokonaisuudesta Akatemian rahoitus Kilpaillun tutkimusrahoituksen ominaisuuksia 2 Julkisen rahoituksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA SISÄLTÖ Kielipolitiikka yliopiston kansainvälisyyden tukena ja vauhdittajana...1 1 Yliopisto työympäristönä...3 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Jyväskylän yliopisto MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Hallituksen tehtävänä on yliopistolain (645/97) 11 :n mukaan päättää määrärahojen jakamisen suuntaviivoista. Määrärahoja kohdennettaessa

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto.

Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto. Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto http://www.jyu.fi/fysiikka Opetuksen ja tutkimuksen huipulla* Ystävällinen ja innostava ilmapiiri Monipuolista opetusta ja tutkimusta Kansainvälinen ympäristö * Koulutuksen

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yliopistojen rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen. Kalervo Väänänen Rehtori Turun yliopisto

Yliopistojen rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen. Kalervo Väänänen Rehtori Turun yliopisto Yliopistojen rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen Kalervo Väänänen Rehtori Turun yliopisto Valtion vuoden 2016 talousarvio Turun yliopiston näkökulmasta 5.4. Tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikka

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF)

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Kuvallinen aloitussivu, kuvan koko 230 x 68 mm Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Parasta on muutos kirjastopalveluiden avoin tulevaisuus seminaari 28.20.2016 31.10.2016

Lisätiedot

Opetus. Esittely Tutkimus Yhteistyö Tiedekunnat. Humanistinen. Yhteistyö ja vuorovaikutus. Oulun yliopisto. Kolmen korkeakoulun yliopisto

Opetus. Esittely Tutkimus Yhteistyö Tiedekunnat. Humanistinen. Yhteistyö ja vuorovaikutus. Oulun yliopisto. Kolmen korkeakoulun yliopisto Opetus Esittely Tutkimus Yhteistyö Tiedekunnat Oulun yliopisto Kolmen korkeakoulun yliopisto Kampukset Oulun yliopisto Pohjois-Suomessa OY 1958-2010 Perustehtävä Oulun yliopisto 2009 Monitieteistä tutkimusta

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE AALTO-YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE AALTO-YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE AALTO-YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011 1. YLIOPISTON TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Yliopisto ei ole tehnyt muutoksia strategisiin

Lisätiedot

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen Yhdessä olemme vahvempia 12.2.2014 1 Luonnonvarakeskuksen perustamisen taustaa Hallinnonalan tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistäminen

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Tiedekuntaneuvosto 3/11 28.3.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 7/11 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/11 2 Uusien osastojen henkilöstösuunnitelmat OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA B B10/11 1 Tietotekniikan

Lisätiedot

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i 2 5. 1 1. 2 0 1 0 CEMIS Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 24.11.2010

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu www.jyu.fi/tutkijakoulu Tutkijakoulukoordinaattori Tuula Oksanen Opintoasiainpäivät 9.2.2012 Tutkijakoulujärjestelmä muutoksessa Perustettu 1995 Opetusministeriön toimesta

Lisätiedot

KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA"

KOHTI UUTTA KOULUTUSSTRATEGIAA KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA" Humanistisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisen aamupäivä 26.8.2015 Minna-Riitta Luukka Hallitusohjelma OKM:n linjaukset Kesu Suomi osaamisen kasvu-uralle Miten kehitämme

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista KANSALLISEN LUMA-TOIMINNAN TAUSTA Miten turvaamme jatkossa Suomen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikan alat % 90 % -5 % 4 % Yhteensä % 100 % 15 % 3 %

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikan alat % 90 % -5 % 4 % Yhteensä % 100 % 15 % 3 % Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hyväksytty kasvatustieteiden johtokunnan kokouksessa 3.12.2014 Tekniset korjaukset 20.1.2017 URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA Tampereen yliopistossa on tavoitteena

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Kopio e-lomakkeesta 11.3.2011 Kysely sulkeutunut 4.4.2011 Helsingin yliopiston vastuullisille tutkijoille suunnattu KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Taustatiedot

Lisätiedot

strategisen muutoksen tukena

strategisen muutoksen tukena Ammatillinen opettajakorkeakoulu strategisen muutoksen tukena Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Johtaja, dosentti (TaY) Miten? Tutkimalla ja hankkimalla uutta tietoa Ennakoimalla

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2011 1. YLIOPISTON TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Yliopisto on päivittänyt

Lisätiedot

Oulun yliopisto - Vuosi 2012

Oulun yliopisto - Vuosi 2012 Oulun yliopisto - Vuosi 2012 2 Oulun yliopisto - Vuosi 2012 Oulun yliopiston strategia 2012 2015 Profiili Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tutkimme ihmistä ja

Lisätiedot

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 1 HANS SÖDERLUND HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2010 Tiedekunnat Koulutusalat Humanistinen tiedekunta... Humanistinen Kasvatustieteiden tiedekunta... Kasvatustieteellinen

Lisätiedot