SISÄLLYS. Lukijalle Toiminta-ajatus ja tavoitteet Muuttuva toimintaympäristö Kilpailuvirasto työpaikkana 12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. Lukijalle 6. 1. Toiminta-ajatus ja tavoitteet 8. 2. Muuttuva toimintaympäristö 10. 3. Kilpailuvirasto työpaikkana 12"

Transkriptio

1 KILPAILUVIRASTON VUOSIKIRJA 2007

2

3 KILPAILUVIRASTON VUOSIKIRJA 2007

4

5 SISÄLLYS Lukijalle 6 1. Toiminta-ajatus ja tavoitteet 8 2. Muuttuva toimintaympäristö Kilpailuvirasto työpaikkana Toiminnan tuloksellisuus Kilpailun edistäminen Kilpailuvalvonta 24 Yrityskauppavalvonta 24 Määräävän aseman väärinkäytön valvonta 26 Kartellivalvonta 28 Jakelusopimuksia koskevat kilpailunrajoitukset Kansainväliset asiat Viestintä 36 Kilpailuviraston ratkaisuja Kilpailuviraston lausuntoja Asiantuntijaluentoja Markkinaoikeuden päätöksiä Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä Viraston yhteystiedot

6 LUKIJALLE Kartellien ja vertikaalisten kilpailunrajoitusten alalla tehtiin viime vuonna joulukuussa tehty raakapuukartelliesitys mukaan lukien kuusi markkinaoikeusesitystä, joissa virasto vaatii yhteensä 55,5 miljoonan euron kilpailunrikkomismaksujen tuomitsemista. Monopolivalvonnassa virasto keskittyi useiden vakavien telealan kilpailunrajoitusten selvittämiseen. Ensimmäinen kilpailunrajoituslain 13 :ssä tarkoitettu sitoumuspäätös tehtiin sementtikaupan alennuksia koskevassa määräävän markkina-aseman väärinkäyttöepäilyä koskeneessa asiassa. Toiminnastamme saa kuitenkin väärän kuvan, ellei kilpailuvalvonnan ohella tuoda esiin viraston kilpailunedistämisryhmän sinnikkäitä ponnisteluja, joiden tuloksena markkinaohjautuvuuden merkitys hyvinvoinnin ylläpitämisessä on saanut lisää merkitystä. Muutkin tahot ovat toki kehitykseen vaikuttaneet. Hyviä esimerkkejä ovat jätelainsäädännön uudistaminen sekä ministeriöyhteistyössä syntyneet mietinnöt yksityisen palvelutuotannon kehittämiseksi. Toiminnan vaikuttavuuden lisääminen edellyttää vastaisuudessa entistä tiukempaa keskittymistä vain kaikkein merkittävimpiin asioihin. Viraston resurssit eivät yksinkertaisesti riitä kymmenien uusien kilpailunrajoitusten tutkimiseen samalla kun markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa on ajettavana raakapuukartellin, asfalttikartellin tai Fortum/E.ON Finland -keskittymän kaltaisia asioita. Tarvittavat painopistelinjaukset näkyvät viraston tulevien vuosien toimintasuunnitelmissa. Päätavoitteita ovat kilpailuneutraliteetin lisääminen julkisen sektorin elinkeinotoiminnassa, haitallisia oligopoleja vahvistavien rajoitusten poistaminen sekä kilpailun edistäminen perinteisesti vahvan sääntelyn ja alalle tulon esteiden leimaamilla markkinoilla. Matti Vanhasen II:n hallituksen ohjelma edellyttää kilpailunrajoituslain muutostarpeiden selvittämistä. Osa muutostarpeista liittyy yhteisön oikeuden kehitykseen. Esimerkiksi yrityskauppavalvonnassa on harkittava, tulisiko puuttumiskynnyksen olla yhdenmukainen yhteisön sulautuma-asetuksessa säädetyn testin kanssa. Käytännölliseltä kannalta asia on kohtuullisen laajakantoinen sulautuma-asetuksen testin omaksuminen kansalliseen lakiin merkitsisi ainakin jonkinasteista puuttumiskynnyksen alentumista. Oligopolien leimaamilla kotimarkkinoilla ajatus tuntuu houkuttelevalta. Myös sakkojen armahdusjärjestelmä ja vanhentumissäännökset kaipaavat täsmennyksiä ja selkeyttämistä ja sakkojen tason määritteleminen ehkä jonkinlaisia linjauksia yhdenmukaisen eurooppalaisen sakotuskäytännön varmistamiseksi. Uudistusagendan keskeisin kysymys liittynee kuitenkin julkisen elinkeinotoiminnan etupäässä palvelualoilla aiheuttamiin kilpailun rajoituksiin ja vääristymiin, joihin lain nykysäännökset eivät ulotu. Kysymys olisi lain 4 :n yleisen kilpailunrajoituskiellon ja 6 :n määräävän markkina-aseman väärinkäyttökiellon välisen aukon täyttämisestä eli käytännössä jonkinlaisen uuden puuttumismekanismin kehittämisestä palveluelinkeinon toimintaedellytysten parantamiseksi. Haasteita näyttää Kilpailuvirastolle ja sen henkilöstölle riittävän. Uuden lainsäädännön valmistelu on alkamassa, ja hallitusohjelma asettaa selkeitä tavoitteita kilpailupolitiikalle ja kilpailunrajoituslain toimeenpanolle yhteiskunnan kehittämisessä. Myös viraston sisäisiä työskentelytapoja uudistetaan. Toukokuussa 2007 Juhani Jokinen 6

7 Kuva: Nina Kaverinen 7

8 TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Kilpailuviraston toiminta-ajatuksena on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen ja talouden tehokkuuden lisääminen sekä yksityisessä että julkisessa toiminnassa. Viraston toiminta tähtää hyvinvoinnin lisäämiseen yhteiskunnassa. Kilpailuvirasto puuttuu kilpailunrajoituksiin, jotka ovat Suomen ja EU:n kilpailusääntöjen vastaisia ja vaikuttaa yleisesti kilpailun toimivuuteen. Lisäksi virasto valvoo yrityskauppoja ja hoitaa sen vastuualueelle kuuluvat kansainväliset tehtävät. Kilpailun edistämisellä ja kilpailuvalvonnalla turvataan avoin ja toimiva kilpailu ja yrityksille yhtäläiset kilpailuolosuhteet. Asiakkaat ja kuluttajat hyötyvät toimivista markkinoista. Kilpailu lisää valinnan mahdollisuuksia, synnyttää innovaatioita, parantaa hyödykkeiden laatua ja laskee niiden hintoja. Toimivat markkinat edistävät myös yritystoimintaa. Kilpailupolitiikka on tärkeä osa talouspolitiikan kokonaisstrategiaa, ja Kilpailuvirastolla on sen käytännön toteuttajana yhteiskunnallisesti merkittävä tehtävä. 8

9 9 KILPAILUPOLITIIKAN TOIMIVUUDEN JA VIRASTON TOIMINNAN KANNALTA KESKEISIÄ TAVOITTEITA OVAT keskittyminen kansantalouden kannalta olennaisten kilpailunrajoitusten sekä institutionaalisten kilpailunesteiden ja -rajoitusten selvittämiseen keskittyneisiin tai kilpailun kannalta muuten haasteellisiin sektoreihin liittyvä kilpailuvalvonta ja kilpailun edistäminen; toiminnan kohteena ovat erityisesti palvelualat ja ns. infrastruktuuritoimialat julkisen palvelutuotannon markkinaehtoistamisen edistäminen ja seuranta sekä kilpailunäkökulman vahvistaminen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa julkisen hallinnon sisäisen yhteistyön lisääminen ja kilpailupolitiikan roolin vahvistaminen sääntelyuudistusten valmistelussa; toiminnan kohteena ovat erityisesti regulaation kannalta vaikeat toimialat ennaltaehkäisevän ja oma-aloitteisen toiminnan lisääminen sekä kilpailun edistämisessä että kilpailuvalvonnassa kilpailuviranomaisten kansainvälisen yhteistyön tehokas hyödyntäminen kilpailupolitiikkaa ja sen vaikutuksia arvioivan tutkimuksen edistäminen ja hyväksikäyttö; virasto vahvistaa osallistumistaan toimintaansa liittyvään tieteelliseen keskusteluun ja pyrkii luomaan sille uusia tarkoituksenmukaisia foorumeita kilpailuasioihin liittyvän asiantuntijaviestinnän aktivoiminen ja monipuolistaminen sekä ratkaisujen läpinäkyvyyden lisääminen henkilöresurssien riittävyyden varmistaminen ja henkilöstön asiantuntemuksen vahvistaminen; viraston tavoitteena on olla kilpailupolitiikan, markkinoiden ja kilpailun toimivuuden sekä kilpailuoikeuden johtava asiantuntija Suomessa viraston organisaation toimivuuden varmistaminen, tuottavuuden lisääminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen.

10 MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Yleinen taloudellinen kehitys Maailmantalouden kasvu on yleisesti ottaen vahvaa, vakaata ja laaja-alaista. Protektionismi ja sääntelyn vahvistuminen sekä raakaöljyn ja muidenkin tärkeiden raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat saattavat kuitenkin tulevina vuosina haitata taloudellista kehitystä. Myös eräiden merkittävien kansantalouksien kehityksen epätasapainoisuus sekä erityyppiset poliittiset ja sotilaalliset kriisit voivat heikentää taloudellista aktiviteettia tai pysäyttää kasvun jopa kokonaan. EU:n alueella taloudellinen kasvu on nopeinta uusissa jäsenmaissa. Vanhojen jäsenmaiden ja etenkin euroalueen maiden keskimääräinen taloudellinen kasvu on hidasta mutta vakaata. Julkistalous on useissa EU-maissa merkittävästi alijäämäinen, ja työttömyys on edelleen merkittävää. Suomessa talouden kasvu on ollut olennaisesti vahvempaa kuin euroalueella keskimäärin, mutta hidastunee selvästi tulevina vuosina. Kansantalouden kehitystä uhkaavat meillä samat ongelmat kuin muitakin vanhoja EU-maita: väestö vanhenee ja julkisten hyvinvointipalvelujen tarve kasvaa merkittävästi aiempaan verrattuna. Suomen talous on jakaantunut yhä jyrkemmin kansainvälisen kilpailun piirissä toimivaan avoimen sektorin tuotantoon ja kilpailulta suojattuun suljettuun tuotantosektoriin. Avoimeen sektoriin kuuluu lähinnä teollisuus, suljettuun sektoriin kuuluvat useimmat palvelualat, maatalous ja julkinen sektori. Talouden suljetun sektorin tuottavuus on Suomessa muihin vastaavalla kehitystasolla oleviin maihin nähden pääosin alhainen. Palvelusektori on muutoinkin muihin teollisuusmaihin verrattuna alikehittynyt ja olennainen syy sille, että Suomen hintataso on EU-maiden keskitasoon verrattuna edelleen korkea. Työvoiman määrä kääntyy tulevina vuosina laskuun, minkä vuoksi osin jo nyt esiintyvä työvoimapula pahenee olennaisesti. Työmarkkinoiden jäykkyydet ja sosiaaliturvan kielteiset kannusteet hidastavat työvoiman siirtymistä tuottaville ja kannattaville sektoreille. Työttömyysaste laskenee siten työvoimapulasta huolimatta hitaasti. Myös energian saatavuus ja kustannukset voivat rajoittaa merkittävästi talouden kasvumahdollisuuksia ja heikentää väestön ostovoimaa. Öljyriippuvuus ei merkittävästi vähene, ja kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien rajoittaminen nostanee olennaisesti sähkön ja lämmön hintaa. Elinkeinoelämän rakenteelliset muutokset Talouden globalisoituminen on viime vuosina jatkunut ja vahvistunut, ja Suomessa toimivien yritysten omistuspohja on kansainvälistynyt. Myös suomalaisten yritysten omat kansainväliset operaatiot ovat laajentuneet ja monipuolistuneet. Tulevaisuudessa tietotalouden tunnusmerkit vahvistuvat edelleen, ja innovatiivisuuden merkitys kilpailutekijänä kas- 10

11 11 vaa. Taloudellinen toiminta perustuu aiempaa enemmän uuden tiedon luomiseen ja hyväksikäyttöön. Talouden kehitystä edistävät tieteellinen tutkimus ja teknologiset edistysaskeleet, investoinnit koulutukseen ja tutkimukseen, uusien menettelytapojen aktiivinen hyväksikäyttö tuotannossa sekä avoimuus erilaisia sosiaalisia, taloudellisia ja kulttuuri-innovaatioita kohtaan. Tietoon pohjautuvat toimialat, joiden merkityksen kasvu on nähtävissä myös Suomen viennin monipuolistumisena, laajenevat edelleen sekä absoluuttisesti että suhteellisesti. Suomen pitkälle kehittynyttä innovaatiojärjestelmää kehitetään edelleen myös kaupallista toteutusta tukevaksi ja T&K - menojen osuutta BKT:sta lisätään. ICT-teknologiaa käytetään aiempaa tehokkaammin hyväksi sekä yksityisen että julkisen sektorin toimintoja kehitettäessä. Myös allianssien ja klusterien merkitys yrityksille kasvaa, ja kilpailun ja yhteistyön työnjako taloudessa monimutkaistuu. Yritykset muodostavat eräänlaisen yhteistyösuhteiden verkoston, jolle on tyypillistä se, että pitkäaikaista kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä tehdään osittain myös kilpailijoiden kanssa. Yritysten verkostoituminen laajempia hyödykekokonaisuuksia tarjoaviin tai uusia hyödykkeitä tai muita innovaatioita kehittäviin alliansseihin, joihin osallistuu myös muuntyyppisiä organisaatioita, etenee jatkossa edelleen. Allianssit tulevat olemaan yhä merkittävämpi väylä myös pk-yritysten kansainvälistymiselle. Haasteena on mm. selvittää kilpailusääntöjen soveltuminen julkisyhteisöjen harjoittamaan yritystoimintaan. Muut yhteiskunnalliset muutostekijät Kilpailuun ja kilpailupolitiikkaan kohdistuu yhteiskunnassa yhä enemmän kiinnostusta ja odotuksia, ja kilpailua talouden ongelmallisilla sektoreilla pyritään vahvistamaan eri keinoin. Kilpailuasiantuntemuksen määrä ja merkitys tutkimuksessa, taloudessa ja oikeudenkäytössä kasvaa. Kansallista kilpailulainsäädäntöä ja EU:n kilpailusääntöjen soveltamiskäytäntöjä kehitetään. Myös julkisia hankintoja koskevaa oikeussuojaa vahvistetaan, ja valtiontukia koskevaa täytäntöönpanojärjestelmää uudistetaan. Haasteena on mm. selvittää kilpailusääntöjen soveltuminen julkisyhteisöjen harjoittamaan yritystoimintaan.

12 KILPAILUVIRASTO TYÖPAIKKANA Nuorekas ja dynaaminen työilmapiiri Kilpailuviraston henkilöstö pääsee työssään perehtymään monipuolisesti suomalaiseen elinkeinoelämään ja julkisen sektorin toimintaan. Työ tarjoaa näköalapaikan myös kansainvälisen yritystoiminnan seuraamiseen. Työilmapiiri on tehtävien luonteesta johtuen dynaaminen. Keskeisiä sidosryhmiä ovat yritykset ja niiden neuvonantajat, poliittiset päättäjät, toiset virkamiehet ministeriöissä ja muissa virastoissa, elinkeinoelämän eri järjestöjen edustajat, tutkijat yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa sekä median edustajat. Myös kilpailuviranomaisten välinen kansainvälinen yhteistyö on vilkasta. Henkilöstön keskeisiä osaamisalueita ovat kilpailulainsäädännön hallitseminen, elinkeinotoiminnan ja yhteiskunnan tuntemus sekä kyky taloudelliseen analyysiin. Näiden lisäksi on hallittava selvitysmenetelmät sekä hallinto-, julkisuus- ja prosessilainsäädäntö. Myös toimialatuntemuksen ylläpitäminen on tutkijoille jatkuva haaste. Pääosalla tutkijoista on ylempi korkeakoulututkinto joko oikeus-, kauppa- tai taloustieteen alalta. Joukossa on myös useita tutkijakoulutuksen hankkineita ja useamman kuin yhden loppututkinnon suorittaneita. Myös muissa kuin tutkimustehtävissä työskentelevillä henkilöillä on tyypillisesti hyvä peruskoulutus; korkea-asteen tutkintojen osuus koko henkilöstöstä oli viime vuoden lopussa 76,5 %. Henkilöstön keski-ikä on alempi kuin valtionhallinnossa keskimäärin, noin 42 vuotta. Alle 30-vuotiaita ja yli 55-vuotiaita on suunnilleen yhtä paljon, noin 15 % koko henkilöstöstä. Tehtävät monipuolisia ja haasteellisia Kilpailuviraston organisaatio on jo usean vuoden ajan perustunut viraston päätoimintoihin, joita ovat monopolivalvonta, kartellivalvonta, kilpailun edistäminen ja kansainväliset asiat. Ns. tukipalveluja tuottavat viestintä- ja valmennus- sekä hallintoryhmä. Organisaatiomallin tavoitteena on ollut tukea mahdollisimman hyvin vuonna 2004 voimaan tulleen uuden kilpailulainsäädännön soveltamista. Monopoliryhmän vastuualueeseen kuuluvat määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät asiat sekä yrityskauppavalvonta. Kartelliryhmä käsittelee kartelli- ja muita kilpailijoiden välisiä yhteistyösopimuksia sekä jakelutierajoituksia. Kilpailunedistämisryhmän tavoitteena on vaikuttaa ennaltaehkäisevästi elinkeinoelämän ja julkisen vallan aikaansaamiin kilpailunrajoituksiin. Kansainvälisen ryhmän vastuulle kuuluvat mm. EU-asioiden koordinointi, OECD-, pohjoismainen ja muu kansainvälinen yhteistyö sekä lähialueyhteistyö. 12 Henkilöstön kertomaa: KIVI on yritysmäisempi kuin virasto, mutta virastomaisempi kuin yritys, ei varmaankaan ihan tyypillinen valtion virasto. (www.valtiolle.fi) Viraston johtaja OTK, LL.M. Kirsi Leivo palasi tammikuussa 2007 virkavapaaltaan ja aloitti jälleen työnsä kartelliryhmän päällikkönä. Leivon sijaisena toiminut apulaisjohtaja Rainer Lindberg palasi samassa yhteydessä aiempaan tehtäväänsä kansainvälisten asioiden ryhmän päälliköksi.

13 ORGANISAATIO ALKAEN YLIJOHTAJA Juhani Jokinen MONOPOLIRYHMÄ Apulaisjohtaja Timo Mattila KARTELLIRYHMÄ Johtaja Kirsi Leivo 13 KILPAILUNEDISTÄMISRYHMÄ Johtaja Martti Virtanen KANSAINVÄLISET ASIAT Apulaisjohtaja Rainer Lindberg VIESTINTÄ JA VALMENNUS Viestintäpäällikkö Päivi Kari HALLINTO Hallintopäällikkö Marja-Terttu Kyttälä Virastossa on vuodesta 2005 alkaen ollut 70 virkaa, joista noin 4/5 on sijoitettu suoraan päätoimintoihin kohdistuviin tehtäviin. Loput resursseista noin 13 henkilötyövuotta tarvitaan yhteisten asioiden kuten henkilöstö-, talous-, tietotekniikka-, tietopalvelu- ja viestintäasioiden hoitamiseen. Henkilöstön kokonaispoistuma oli viime vuonna pääosin äitiys- ja vanhempainvapaista johtuen varsin korkea (23,2 %) ja kohdistui pitkälti päätoimintoihin, joissa resurssit ovat muutenkin vähäiset. Vapautuneita viransijaisuuksia hoitamaan rekrytoitiin vuoden aikana 12 uutta määräaikaista tutkijaa. Toteutunut henkilötyövuosimäärä (69,2 htv) nousi vaihtuvuudesta huolimatta neljällä henkilötyövuodella edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäys näkyi päätoimintojen resurssien kasvamisena 52:sta 56 henkilötyövuoteen. Vakinaisten ja määräaikaisten virkamiesten lisäksi virasto on jo usean vuoden ajan käyttänyt lähinnä tukitehtävien hoitamiseen lisäresursseina siviilipalvelusmiehiä ja sihteeriharjoittelijoita. Lisäksi virastossa työskentelee aina kesäisin kymmenkunta yliopistoharjoittelijaa. Nämä mukaan lukien henkilötyövuosimäärä nousi viime vuonna 76,8 henkilötyövuoteen. Lääninhallitusten kilpailuasioita hoitavat virkamiehet avustavat Kilpailuvirastoa kilpailun edistämisessä ja kilpailunrajoitusten tutkinnassa. Kilpailuasioihin käytettyjä henkilötyövuosia on kuitenkin viime vuosina kertynyt lääninhallituksissa niukasti; vuonna 2006 niitä kertyi yhteensä neljä. Lääninhallituksissa käsiteltyjen kilpailutapausten lukumäärä (51) oli kuitenkin edelleen varsin mittava. Osaaminen ja työhyvinvointi Kilpailuvirasto solmi keväällä 2006 Helsingin taloustieteellisen tutkimuskeskuksen HECERin kanssa yhteistyösopimuksen, jonka perusteella viraston tutkijoilla oli mahdollisuus osallistua laitoksen järjestämään kilpailuaiheiseen koulutukseen. Viraston taloustieteilijät ovat lisäksi perustaneet lukupiirin, joka kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan kilpailun taloustieteeseen liittyvistä kysymyksistä, esimerkkeinä tietojenvaihto oligopolimarkkinoilla, hiljainen kolluusio ja ekonometrian ja peliteorian käsitteet. Tutkimuspäälliköiden vetämät tiimit huolehtivat vastuullaan olevien toimialojen seurannasta, toimintojen kehittämisestä sekä tarvittavan lisäkoulutuksen hankinnasta. Tutkijat

14 KILPAILUVIRASTO TYÖPAIKKANA osallistuvat säännöllisesti oman alansa kursseille ja asiantuntijatapaamisiin sekä kotimaassa että ulkomailla. Vuonna 2006 ulkomaisia kurssipäiviä kertyi yhteensä 30. EU:n komission kilpailupääosasto on lisäksi viime vuosina varannut kansallisille kilpailuviranomaisille mahdollisuuden lähettää tutkijoita kahdesti vuodessa kuukauden mittaiseen työharjoitteluun komissiossa. Tutkijat voivat harjoitteluaikana perehtyä joko eri kilpailunrajoitusmuotojen tai toimialojen käsittelyyn komissiossa. Henkilöstön työtyytyväisyyttä selvitetään säännöllisesti ns. VMBaro-kyselyn ja työterveyshuollon tekemien kyselyjen avulla. Vuoden 2006 kyselyissä esiin nousseet kehittämistarpeet liittyivät mm. sisäisen viestinnän ja esimiestyön kehittämiseen sekä henkilöstön osallistumismahdollisuuksien kasvattamiseen. Viraston johtoryhmälle ja esimiehinä toimiville tutkimuspäälliköille järjestettiin tuloksiin liittyen kahden päi- vän mittainen koulutus esimiesviestinnästä. Lisäksi virastossa käynnistettiin Valtiokonttorin KAIKU-ohjelmaan nojaava hanke sisäisen viestinnän kehittämiseksi. Virastossa otettiin keväällä 2006 käyttöön uusi tehtävien vaativuuteen ja suoritusarviointeihin perustuva palkkausjärjestelmä, jonka toivotaan kannustavan henkilöstöä ammattitaitonsa ja toimintansa jatkuvaan kehittämiseen. Järjestelmään liittyviä kehityskeskusteluja varten laadittiin yhdessä henkilöstön kanssa ohje, jolla pyritään yhdenmukaistamaan ja parantamaan muutenkin keskustelujen laatua. Varsinaisten kehityskeskustelujen lisäksi työntekijöiden kanssa käydään vuosittain vähintään kaksi kolme muutakin määrämuotoista keskustelua, joiden tavoitteena on tukea työntekijöitä vuoden alussa sovittujen tavoitteiden saavuttamisessa. 14 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS Virkojen lukumäärä uudet virat Virkojen lukumäärä Henkilötyövuodet, htv 1 - toteutuneet 66,4 64,8 69,2 Henkilötyövuodet, htv 2 -toteutuneet ,8 Kokonaispoistuma, % 14,7 9,0 23,2 Tulovaihtuvuus, % 8,8 11,9 23,2 1) virassa olevat ja määräaikaiset 2) sisältää myös harjoittelijat ja siviilipalvelusmiehet HENKILÖSTÖTUNNUSLUKUJA Keski-ikä, vuotta 42,3 41,5 42,4 Tutkijakoulutus- ja korkea-asteen tutkintojen osuus, % 80,6 78,3 76,5 Määräaikaiset (ei taustavirkaa), % 7,5 10,1 20,6 Osa-aikaiset, % 3,0 2,9 5,8 Sairauspoissaolot, pv / htv 6,7 9,2 9,2 Työterveyshuollon kustannukset, euroa / htv Työkunnon ja työtyytyväisyyden edistämiskustannukset, euroa / htv Koulutukseen käytetyt työpäivät / htv 12,0 9,8 9,0 Koulutuskustannukset, euroa / htv, ) ei sis. palkkakustannuksia

15 % % % % % 15 HENKILÖTYÖVUOSIEN JAKAUTUMINEN TOIMINNOITTAIN 2006 HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA Tukitoiminnot 19 % Monopolivalvonta 30 % Kansainväliset asiat 13 % Kilpailunedistäminen 12 % Kartellivalvonta 26 %

16 TOIMINNAN TULOKSELLISUUS Ennätysmäärä suoritteita Kilpailuvirasto teki vuonna 2006 kartellien ja vertikaalisten rajoitusten alalla kuusi markkinaoikeusesitystä seuraamusmaksujen määräämiseksi. Esitysten lukumäärä oli yhtä suuri kuin kahtena edellisenä vuonna yhteensä. Myös muiden ratkaistujen asioiden ja annettujen lausuntojen määrä oli viime vuonna poikkeuksellisen suuri. Viraston resurssit suunnattiin pääosin kansantalouden kannalta olennaisten kilpailunrajoitusten ja institutionaalisten kilpailunesteiden selvittämiseen. Selkeästi vähämerkityksellisiä asioita ei otettu ollenkaan yksityiskohtaiseen käsittelyyn, ja merkitykseltään vähäiset tapaukset käsiteltiin nopeasti hallintolain viranomaistoiminnalle asettamat velvoitteet huomioon ottaen. Virastossa oli vuoden aikana käsittelyssä yrityskaupat ja lausunnot mukaan lukien runsaat 700 kotimaista ja runsaat 400 EU-asiaa. Vuoden aikana avattuja uusia kotimaisia tapauksia oli 506 ja ratkaistuja tapauksia 534. Keskeneräisiä kotimaisia tapauksia oli vuoden lopussa 173 eli noin viidennes vähemmän kuin edellisenä vuonna. Toimenpidepyyntöihin perustuvien selvitysten ohella virastossa käynnistettiin oma-aloitteisesti useita uusia, pääosin kartellivalvontaan, liittyviä selvityksiä. Lisäksi käynnistettiin rakennusalaa koskeva selvitysprojekti ja useita siihen liittyviä tapausselvityksiä. Resursseja kului runsaasti myös markkinaoikeudessa jo aiemmin vireille tulleiden kuuden seuraamusmaksuesityksen sekä viraston päätöksiin liittyvien valitusprosessien käsittelyyn. Kartellitapauksiin liittyneitä asiakirjapyyntöjä tuli lisäksi vuoden aikana vireille vajaat 50. Pyynnöt koskivat useita satoja asiakirjoja, ja niihin liittyen jouduttiin arvioimaan liikesalaisuuksia yhteensä kymmenistä tuhansista asiakirjasivuista. Virastossa tehdään myös paljon sellaista työtä, joka ei näy tapaustilastoissa. Tällainen työ liittyy erityisesti kilpailun edistämiseen, jossa toiminnan pääpaino on työryhmä- ja muussa sidosryhmäyhteistyössä. Esimerkiksi viime vuonna virastolla oli edustus noin 30 kotimaisessa ja yli 35 kansainvälisessä työryhmässä. Viraston asiantuntijat pitivät lisäksi vuoden mittaan eri tilaisuuksissa yhteensä noin 50 luentoa. Viraston kustannukset (5,17 miljoonaa euroa) nousivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 10 prosentilla. Pääsyinä tähän olivat henkilötyövuosien määrän kasvaminen ja uuteen palkkausjärjestelmään siirtyminen.

17 17 KOTIMAISET KILPAILUNRAJOITUSASIAT, LKM Avatut Ratkaistut tapaukset - päätökset poikkeusluvat ja puuttumattomuustodistukset kirjeratkaisut lausunnot ja aloitteet muulla tavoin päättyneet asiat Ratkaistut tapaukset yhteensä Keskeneräiset YRITYSKAUPPA-ASIAT, LKM Avatut Ratkaistut - yrityskauppapäätökset muut päättyneet asiat Ratkaistut yhteensä TAPAUSTEN MEDIAANIKÄSITTELYAJAT päätökset, pv ns. kirjeratkaisut, pv vaiheen yrityskaupparatkaisut, pv

18 MARKKINAOIKEUDESSA VIREILLÄ OLLEET SEURAAMUSMAKSUESITYKSET Esityksen tekoajankohta Asianosaiset, joita esitykset koskevat ja Esitettyjen seuraamusperuste esityksen tekemiselle maksujen suuruus Interasfaltti Oy / NCC Roads Oy, Lemminkäinen Oyj, Rudus Asfaltti Oy, Skanska Asfaltti Oy, SA-Capital Oy (Savatie Oy), Super Asfaltti Oy, Valtatie Oy, Asfalttiliitto ry; kielletty hinta- ja tarjousyhteistyö, markkinoiden jakaminen ja tietojenvaihto asfalttimarkkinoilla euroa (yht.) Lännen Puhelin Oy, määräävän markkina-aseman väärinkäyttö laajakaistamarkkinoilla euroa Kesko Oyj ja K-ruokakauppiasyhdistys ry; kielletty hintayhteistyö K-Market, K-Lähikauppa ja K-Extra -ketjuissa Eräät enontekiöläiset taksiautoilijat; tarjouskartelli kunnan järjestämässä koululaiskuljetusten tarjouskilpailussa Suomen Numeropalvelu Oy (SNOY); määräävän markkina-aseman väärinkäyttö hakemisto- ja luettelomarkkinoilla euroa (yht.) euroa (yht.) euroa Greendoor Oy; kielletty määrähinnoittelu retkeilyvälinemarkkinoilla euroa Oy Tecalemit Ab; kielletty määrähinnoittelu koneiden ja laitteiden huoltovaltuutussopimuksessa euroa Suomen Kodinkonehuoltojen Liitto ry ja 19 sen hallitukseen vuosina kuulunutta huoltoliikettä; kielletty hintayhteistyö euroa (yht.) Nikon Nordic AB; rinnakkaistuonnin estäminen digitaalikameroiden markkinoilla euroa HL Group Oy, Koivunen Oy, Oy Kaha Ab, Örum Oy Ab; kielletty yhteistyö autovaraosien tukkukaupassa Lastentarvike Oy; kilpailusääntöjen vastainen menettely lastenvaunujen ja -rattaiden jälleenmyynnissä Metsäliitto Osuuskunta ja Stora Enso Oyj; kielletty hintayhteistyö ja tietojenvaihto raakapuun hankinnassa euroa (yht.) euroa euroa (yht.)

19 Palvelukyky ja laatu Viraston tavoitteena on pitää tapausten selvitys- ja käsittelyajat asianosaisten oikeusturvan kannalta kohtuullisina. Yrityskauppatapausten ja ns. vähämerkityksellisten tapausten käsittelyajat ovatkin viime vuosina lyhentyneet. Ns. ensimmäisessä vaiheessa ratkaistujen yrityskauppatapausten keskimääräinen käsittelyaika oli viime vuonna enää 15 päivää ja ns. kirjeratkaisujen 30 päivää. Varsinaisten päätösten mediaanikäsittelyaika oli kuitenkin viime vuonna selvästi pidempi kuin aikaisemmin (826 päivää). Syynä tähän olivat muut virastossa samanaikaisesti käsitellyt laajat ja merkittävät asiat sekä se, että virastossa päätettiin viime vuonna aiempaa suurempi määrä pitkään vireillä olleita tapauksia. Osasyynä käsittelyaikojen pitenemiseen on ollut myös perhevapaista ja muista virkavapauksista johtuva poikkeuksellisen suuri henkilöstövaihtuvuus, joka on kohdistunut ennen muuta tutkijaresursseihin. Tapauksen käsittelijän vaihtuminen kesken käsittelyprosessin viivästyttää aina käsittelyä, ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen sitoo lisäksi myös kokeneempien tutkijoiden työaikaa. Viraston palvelukykyä ja toiminnan laatua on pyritty kehittämään mm. henkilöstökoulutuksen avulla sekä laatimalla eri toimintokokonaisuuksista prosessikuvauksia ja niihin liittyviä sisäisiä ohjeita. Virastossa järjestettiin lisäksi elokuussa 2006 sisäinen koulutuspäivä, jonka aiheena oli toiminnan laadun kehittäminen. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. siitä, millaista osaamista laadukas työ edellyttää. Yrityksille ja niitä edustaville järjestöille annetaan jatkuvasti sekä suullista että kirjallista neuvontaa. Horisontaalisissa järjestelyissä poikkeusluvista luopuminen on johtanut siihen, että yritykset ovat ryhtyneet esittelemään ns. itsearviointiensa tuloksia Kilpailuvirastolle. Myös jakelusopimusten kilpailuoikeudelliseen arviointiin liittyvää neuvontaa annetaan runsaasti. 19

20 KILPAILUN EDISTÄMINEN 5 20 Päätavoitteena ongelmien ennaltaehkäisy Kilpailun edistäminen on luonteeltaan vuorovaikutuksessa tapahtuvaa, pitkäkestoista vaikuttamista talouden toimijoihin ja poliittisiin päätöksentekijöihin. Toiminnan painopisteinä ovat erityisesti julkinen tuotanto ja sen markkinaehtoistuminen, sääntelyn karsimisen kannalta vaikeat toimialat sekä kilpailuolosuhteiden ja -edellytysten kannalta haasteelliset sektorit. Julkisen palvelutuotannon osalta tavoitteena on raivata pitkäjänteisesti tilaa markkinadynamiikalle, turvata kilpailuneutraliteetti eri tuotantotapojen välillä ja ennaltaehkäistä kiellettyjä kilpailunrajoituksia. Havaittuihin julkisen sektorin aiheuttamiin kilpailunrajoituksiin puututaan luonnollisesti myös muiden viraston käytössä olevien keinojen avulla. Muun kuin julkisen tuotannon osalta toiminta kohdistetaan erityisesti niihin kysymyksiin, joiden osalta Kilpailuvirasto on tai on ollut mukana säädösten uudistamisessa. Tällaisia asioita ovat viime vuosina olleet mm. kaupan ja työeläkealan kilpailuolosuhteet, maanteiden ja rautateiden tavaraliikenne sekä jätehuoltoa ja päästöoikeuksien jakoa koskevat kysymykset. Näiden ohella virasto on osallistunut mm. rakennuspoliittisen ohjelman ja kansallisen laajakaistastrategian toimeenpanoa seuraavien työryhmien työskentelyyn. Kilpailun edistämisen tavoitteena on vahvistaa eri tavoin kilpailunäkökulman asemaa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tähän pyritään mm. vahvistamalla poikkihallinnollista yhteistyötä, edistämällä kilpailua koskevaa tutkimusta sekä lisäämällä muutakin vuorovaikutusta korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Käytännön kilpailunedistämistyöhön osallistuvat Kilpailuviraston omien asiantuntijoiden ohella myös lääninhallituksissa työskentelevät kilpailuvirkamiehet. Heidän roolinsa on ollut viime vuosina merkittävä erityisesti julkisen tuotannon markkinaehtoistamiseen liittyvissä kilpailunedistämiskysymyksissä. Tulokset vastanneet hyvin odotuksia Kilpailun edistämisen tulokset ovat viime vuosina vastanneet hyvin toimintaan kohdistuneita odotuksia. Virastolta pyydetään nykyisin aiempaa useammin kannanottoja vireillä olevista lainsäädäntö- ja muista uudistuksista, toiminnan pääkohteena ollut julkisen palvelutuotannon markkinaehtoistaminen on edennyt ripeästi ja virasto on kyennyt vaikuttamaan tuloksellisesti moniin muihinkin yhteiskunnan kehityksen kannalta keskeisiin asioihin kuten työeläkejärjestelmän kilpailuongelmien selvittämiseen. Virasto antoi vuosina työeläkelainsäädäntöön liittyen mm. eduskunnan eri valiokunnille ja sosiaali- ja terveysministeriölle useita aloitteita ja lausuntoja, joissa kiinnitettiin huomiota työeläkelaitoksia koskevan sääntelyn ja alalla noudatettavien käytäntöjen mahdollisesti aiheuttamiin kielteisiin kilpailuvaikutuksiin. Viraston aloitteellisuus johti osaltaan siihen, että STM nimitti kesäkuussa 2006 selvitysmiehen arvioimaan järjestelmään liittyviä kilpailukysymyksiä. Tammikuussa julkaistun hallitusneuvos Erkki Rajaniemen raportin keskeisenä sisältönä ovat asiat, joita Kilpailuvirasto oli käsitellyt lausunnoissaan. Työeläkevakuuttamisen kilpailukysymyksiä tarkastellaan raportissa johdonmukaisesti sekä yksittäisten työnantajien ja eläkelaitosten että koko järjestelmän näkökulmasta. Huhtikuussa työnsä aloittanut uusi hallitus on luvannut ohjelmassaan edistää kilpailua työeläkealalla työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteista tehdyn selvityksen pohjalta. Kilpailun edistämisen konkreettisimmat tulokset on viime vuosina saavutettu jätehuollon ja rautateiden tavaraliikenteen kohdalla. Merkittävä osa jätehuollosta on jätelain muutoksella avautumassa kilpailulle, ja kansallinen tavaraliikenne avattiin kilpailulle jo vuoden 2007 alussa. Hallituksen vuonna 2006 eduskunnalle antama esitys jätelain muuttamisesta perustui Kilpailuviraston aloitteesta perustetun ympäristöministeriön työryhmän tekemiin ehdotuksiin. Vähiten tuloksia on toistaiseksi saavutettu kaupan sääntelyn purkamisessa ja esimerkiksi taksiliikenteen tarveharkinnan poistamisessa. Kaupan osalta virasto on osallistunut mm. aukioloajoista, myymälöiden sijoittamiseen liittyvästä sääntelystä ja itsehoitolääkkeitten myyntikanavista käytävään keskusteluun. Virasto on mukana myös ympäristöministeriön viime vuonna perustamassa työryhmässä, jonka tehtävänä on selvittää nykyisen sääntelyn vaikutuksia vähittäiskaupan kilpailuolosuhteisiin. Ryhmän toimikausi päättyy Tavoitteena ollut poikkihallinnollisen yhteistyön lisääntyminen näkyy mm. siinä, että viraston antamien lausuntojen määrä kasvoi viime vuonna lähes 50 prosentilla edellisestä vuodesta. Noin kolmasosa lausunnoista (25) annettiin eduskunnan eri valiokuntien pyynnöstä. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 10. Hallinnonaloista eniten lausuntoja pyysivät liikenne- ja viestintäministeriö ja Viestintävirasto.

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa

Päivi Kari. Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Päivi Kari Sidosryhmien rooli Kilpailuviraston toiminnassa Kilpailupolitiikan perustana olevan kilpailulain 1 :n 2 momentissa todetaan, että lakia sovellettaessa on erityisesti otettava huomioon markkinoiden

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

EK:n kilpailuselvitys

EK:n kilpailuselvitys EK:n kilpailuselvitys 18.2.2016 Taustaa EK edellyttää yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan tasavertaista asemaa Silloin kun julkisen sektorin on perusteltua kilpailla markkinoilla, sen on toimittava

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua

Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Ylitarkastaja Tatu Pahkala Energiaviraston keskustelutilaisuus kesällä 2017 alkavasta tehoreservikaudesta 20.4.2016 Agenda Hallitusohjelma

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015 Yleistä kilpailuneutraliteettisääntelystä Kilpailulain 4 a luku ei kiellä julkisyhteisöjä harjoittamasta taloudellista toimintaa

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu Aluehallintouudistus Tilannekatsaus joulukuu 2015 18.12.2015 1 Juha Sipilän hallitusohjelma Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa 1 17.11.2009 Pentti Kananen Valtioneuvoston selonteko 12.11.2009 Hallinnollisten rakenteiden kehittämisen ohella keskeistä on palvelurakenteiden ja palvelujen

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Susanna Metsälampi 29.10.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kärkihankkeet esityksessä Norminpurku http://www.lvm.fi/web/hanke/nor minpurku

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla Kirsi Kaunisharju Kulttuuri perusoikeutena 1/2 Suomessa perustuslain 16 :n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Liisa Vuorio 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki Lakiklinikka 13.9.2012,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki, esityksen pääkohdat Kunnat markkinaympäristössä ja sitä rajoittava lainsäädäntö

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA Kevätpäivän tasaus Kajaani 21.3.2011 Juha Rehula Puheenjohtaja, Kuntoliikuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeri Suomen Kuntoliikuntaliitto ry 1 Tulevaisuuden

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio

Pelastustoimen kehittäminen. Pelastusylitarkastaja Taito Vainio Pelastustoimen kehittäminen Pelastusylitarkastaja Taito Vainio 2.12.2015 2 Hallitusohjelman kirjaukset pelastustoimesta Pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta,

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin JUHTA 14.4.2015 Sami Kivivasara VM:n Selvitys tietohallintolain toimeenpanosta Hyväksyessään tietohallintolain eduskunta edellytti

Lisätiedot

Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2015

Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2015 Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 14/2016 Yhteistoiminta-asiamies Toimintakertomus vuodelta 2015 Yhteistoimintaa ja osallistumista

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä?

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Asiantuntijalääkäri Markku Puro Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen Sote

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Uusiutuvan energian direktiivin uudistaminen ja biomassan kestävyyskriteerit. EU-edunvalvontapäivä Pia Oesch

Uusiutuvan energian direktiivin uudistaminen ja biomassan kestävyyskriteerit. EU-edunvalvontapäivä Pia Oesch Uusiutuvan energian direktiivin uudistaminen ja biomassan kestävyyskriteerit EU-edunvalvontapäivä 5.2.2016 Yleistä uusiutuvan direktiivin uudistamisesta Koskee uusiutuvien energialähteiden direktiivin

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta SPiCE 3 -seminaari 14.1.2014 10.1.2014 1 Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi Hallituksen esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi (YSL)

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa?

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Ulla Närhi Neuvotteleva virkamies, FaT Sosiaali- ja terveysministeriö Aikataulu 2016 2017 2018

Lisätiedot

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 9.2.2005 STM/316/2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN PÄÄTÖS ERÄIDEN RAUTATIELIIKEN- TEESSÄ TYÖSKENTELEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖPAIKKOJEN TYÖSUOJELU- VALVONNAN SIIRTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia Erikoistutkija Olli Kauppi 14.1.2013 EU:n energiapolitiikka - Päästökauppa, -yhteismarkkinat, -kapasiteettimarkkinat, - RES-tuki Kilpailu - Edullinen energia - Kestävä

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ Hallituksen koko 3 Riippumattomuuden arviointi 3 Hallituksen kokoonpano 3 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 4 2 SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (6) 116 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Ajankohtaista Biopankkilaista

Ajankohtaista Biopankkilaista Ajankohtaista Biopankkilaista Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 29.10.2012 Lain tarkoitus Tarkoituksena on tukea tutkimusta, jossa hyödynnetään ihmisperäisiä näytteitä, edistää näytteiden käytön

Lisätiedot

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi 23.- Hallitus varautuu huonoon kehitykseen Lähivuosina Suomi velkaantuu kymmenillä miljardeilla Työllisyydestä

Lisätiedot

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Kapasiteettikorvausmekanismit Markkinatoimikunta 20.5.2014 Rakenne Sähkömarkkinoiden nykytila Hinnnanmuodostus takkuaa Ratkaisuja Fingridin näkemys EU:n nykyiset markkinat EU:n markkinamalli pohjoismainen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset 2016 pk-yritysbarometri Alivaltiosihteeri Petri Peltonen Työ- ja elinkeinoministeriö 1 Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus yrityskannasta (%) Voimakkaasti

Lisätiedot

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain muutoskuulumisia Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain kokonaisuudistus Kuntarakenneuudistus muodostaa perustan kuntalain kokonaisuudistukselle. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetunlain3 :nmuuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.1.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.1.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.1.2016 Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin 2. Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja turvallisuustyö Lapin maaseutufoorumi 21.2.2012 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 22.2.2012 1 Ensimmäisestä ohjelmasta kolmanteen Arjen turvaa

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot