SISÄLLYS. Lukijalle Toiminta-ajatus ja tavoitteet Muuttuva toimintaympäristö Kilpailuvirasto työpaikkana 12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. Lukijalle 6. 1. Toiminta-ajatus ja tavoitteet 8. 2. Muuttuva toimintaympäristö 10. 3. Kilpailuvirasto työpaikkana 12"

Transkriptio

1 KILPAILUVIRASTON VUOSIKIRJA 2007

2

3 KILPAILUVIRASTON VUOSIKIRJA 2007

4

5 SISÄLLYS Lukijalle 6 1. Toiminta-ajatus ja tavoitteet 8 2. Muuttuva toimintaympäristö Kilpailuvirasto työpaikkana Toiminnan tuloksellisuus Kilpailun edistäminen Kilpailuvalvonta 24 Yrityskauppavalvonta 24 Määräävän aseman väärinkäytön valvonta 26 Kartellivalvonta 28 Jakelusopimuksia koskevat kilpailunrajoitukset Kansainväliset asiat Viestintä 36 Kilpailuviraston ratkaisuja Kilpailuviraston lausuntoja Asiantuntijaluentoja Markkinaoikeuden päätöksiä Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä Viraston yhteystiedot

6 LUKIJALLE Kartellien ja vertikaalisten kilpailunrajoitusten alalla tehtiin viime vuonna joulukuussa tehty raakapuukartelliesitys mukaan lukien kuusi markkinaoikeusesitystä, joissa virasto vaatii yhteensä 55,5 miljoonan euron kilpailunrikkomismaksujen tuomitsemista. Monopolivalvonnassa virasto keskittyi useiden vakavien telealan kilpailunrajoitusten selvittämiseen. Ensimmäinen kilpailunrajoituslain 13 :ssä tarkoitettu sitoumuspäätös tehtiin sementtikaupan alennuksia koskevassa määräävän markkina-aseman väärinkäyttöepäilyä koskeneessa asiassa. Toiminnastamme saa kuitenkin väärän kuvan, ellei kilpailuvalvonnan ohella tuoda esiin viraston kilpailunedistämisryhmän sinnikkäitä ponnisteluja, joiden tuloksena markkinaohjautuvuuden merkitys hyvinvoinnin ylläpitämisessä on saanut lisää merkitystä. Muutkin tahot ovat toki kehitykseen vaikuttaneet. Hyviä esimerkkejä ovat jätelainsäädännön uudistaminen sekä ministeriöyhteistyössä syntyneet mietinnöt yksityisen palvelutuotannon kehittämiseksi. Toiminnan vaikuttavuuden lisääminen edellyttää vastaisuudessa entistä tiukempaa keskittymistä vain kaikkein merkittävimpiin asioihin. Viraston resurssit eivät yksinkertaisesti riitä kymmenien uusien kilpailunrajoitusten tutkimiseen samalla kun markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa on ajettavana raakapuukartellin, asfalttikartellin tai Fortum/E.ON Finland -keskittymän kaltaisia asioita. Tarvittavat painopistelinjaukset näkyvät viraston tulevien vuosien toimintasuunnitelmissa. Päätavoitteita ovat kilpailuneutraliteetin lisääminen julkisen sektorin elinkeinotoiminnassa, haitallisia oligopoleja vahvistavien rajoitusten poistaminen sekä kilpailun edistäminen perinteisesti vahvan sääntelyn ja alalle tulon esteiden leimaamilla markkinoilla. Matti Vanhasen II:n hallituksen ohjelma edellyttää kilpailunrajoituslain muutostarpeiden selvittämistä. Osa muutostarpeista liittyy yhteisön oikeuden kehitykseen. Esimerkiksi yrityskauppavalvonnassa on harkittava, tulisiko puuttumiskynnyksen olla yhdenmukainen yhteisön sulautuma-asetuksessa säädetyn testin kanssa. Käytännölliseltä kannalta asia on kohtuullisen laajakantoinen sulautuma-asetuksen testin omaksuminen kansalliseen lakiin merkitsisi ainakin jonkinasteista puuttumiskynnyksen alentumista. Oligopolien leimaamilla kotimarkkinoilla ajatus tuntuu houkuttelevalta. Myös sakkojen armahdusjärjestelmä ja vanhentumissäännökset kaipaavat täsmennyksiä ja selkeyttämistä ja sakkojen tason määritteleminen ehkä jonkinlaisia linjauksia yhdenmukaisen eurooppalaisen sakotuskäytännön varmistamiseksi. Uudistusagendan keskeisin kysymys liittynee kuitenkin julkisen elinkeinotoiminnan etupäässä palvelualoilla aiheuttamiin kilpailun rajoituksiin ja vääristymiin, joihin lain nykysäännökset eivät ulotu. Kysymys olisi lain 4 :n yleisen kilpailunrajoituskiellon ja 6 :n määräävän markkina-aseman väärinkäyttökiellon välisen aukon täyttämisestä eli käytännössä jonkinlaisen uuden puuttumismekanismin kehittämisestä palveluelinkeinon toimintaedellytysten parantamiseksi. Haasteita näyttää Kilpailuvirastolle ja sen henkilöstölle riittävän. Uuden lainsäädännön valmistelu on alkamassa, ja hallitusohjelma asettaa selkeitä tavoitteita kilpailupolitiikalle ja kilpailunrajoituslain toimeenpanolle yhteiskunnan kehittämisessä. Myös viraston sisäisiä työskentelytapoja uudistetaan. Toukokuussa 2007 Juhani Jokinen 6

7 Kuva: Nina Kaverinen 7

8 TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Kilpailuviraston toiminta-ajatuksena on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen ja talouden tehokkuuden lisääminen sekä yksityisessä että julkisessa toiminnassa. Viraston toiminta tähtää hyvinvoinnin lisäämiseen yhteiskunnassa. Kilpailuvirasto puuttuu kilpailunrajoituksiin, jotka ovat Suomen ja EU:n kilpailusääntöjen vastaisia ja vaikuttaa yleisesti kilpailun toimivuuteen. Lisäksi virasto valvoo yrityskauppoja ja hoitaa sen vastuualueelle kuuluvat kansainväliset tehtävät. Kilpailun edistämisellä ja kilpailuvalvonnalla turvataan avoin ja toimiva kilpailu ja yrityksille yhtäläiset kilpailuolosuhteet. Asiakkaat ja kuluttajat hyötyvät toimivista markkinoista. Kilpailu lisää valinnan mahdollisuuksia, synnyttää innovaatioita, parantaa hyödykkeiden laatua ja laskee niiden hintoja. Toimivat markkinat edistävät myös yritystoimintaa. Kilpailupolitiikka on tärkeä osa talouspolitiikan kokonaisstrategiaa, ja Kilpailuvirastolla on sen käytännön toteuttajana yhteiskunnallisesti merkittävä tehtävä. 8

9 9 KILPAILUPOLITIIKAN TOIMIVUUDEN JA VIRASTON TOIMINNAN KANNALTA KESKEISIÄ TAVOITTEITA OVAT keskittyminen kansantalouden kannalta olennaisten kilpailunrajoitusten sekä institutionaalisten kilpailunesteiden ja -rajoitusten selvittämiseen keskittyneisiin tai kilpailun kannalta muuten haasteellisiin sektoreihin liittyvä kilpailuvalvonta ja kilpailun edistäminen; toiminnan kohteena ovat erityisesti palvelualat ja ns. infrastruktuuritoimialat julkisen palvelutuotannon markkinaehtoistamisen edistäminen ja seuranta sekä kilpailunäkökulman vahvistaminen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa julkisen hallinnon sisäisen yhteistyön lisääminen ja kilpailupolitiikan roolin vahvistaminen sääntelyuudistusten valmistelussa; toiminnan kohteena ovat erityisesti regulaation kannalta vaikeat toimialat ennaltaehkäisevän ja oma-aloitteisen toiminnan lisääminen sekä kilpailun edistämisessä että kilpailuvalvonnassa kilpailuviranomaisten kansainvälisen yhteistyön tehokas hyödyntäminen kilpailupolitiikkaa ja sen vaikutuksia arvioivan tutkimuksen edistäminen ja hyväksikäyttö; virasto vahvistaa osallistumistaan toimintaansa liittyvään tieteelliseen keskusteluun ja pyrkii luomaan sille uusia tarkoituksenmukaisia foorumeita kilpailuasioihin liittyvän asiantuntijaviestinnän aktivoiminen ja monipuolistaminen sekä ratkaisujen läpinäkyvyyden lisääminen henkilöresurssien riittävyyden varmistaminen ja henkilöstön asiantuntemuksen vahvistaminen; viraston tavoitteena on olla kilpailupolitiikan, markkinoiden ja kilpailun toimivuuden sekä kilpailuoikeuden johtava asiantuntija Suomessa viraston organisaation toimivuuden varmistaminen, tuottavuuden lisääminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen.

10 MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Yleinen taloudellinen kehitys Maailmantalouden kasvu on yleisesti ottaen vahvaa, vakaata ja laaja-alaista. Protektionismi ja sääntelyn vahvistuminen sekä raakaöljyn ja muidenkin tärkeiden raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat saattavat kuitenkin tulevina vuosina haitata taloudellista kehitystä. Myös eräiden merkittävien kansantalouksien kehityksen epätasapainoisuus sekä erityyppiset poliittiset ja sotilaalliset kriisit voivat heikentää taloudellista aktiviteettia tai pysäyttää kasvun jopa kokonaan. EU:n alueella taloudellinen kasvu on nopeinta uusissa jäsenmaissa. Vanhojen jäsenmaiden ja etenkin euroalueen maiden keskimääräinen taloudellinen kasvu on hidasta mutta vakaata. Julkistalous on useissa EU-maissa merkittävästi alijäämäinen, ja työttömyys on edelleen merkittävää. Suomessa talouden kasvu on ollut olennaisesti vahvempaa kuin euroalueella keskimäärin, mutta hidastunee selvästi tulevina vuosina. Kansantalouden kehitystä uhkaavat meillä samat ongelmat kuin muitakin vanhoja EU-maita: väestö vanhenee ja julkisten hyvinvointipalvelujen tarve kasvaa merkittävästi aiempaan verrattuna. Suomen talous on jakaantunut yhä jyrkemmin kansainvälisen kilpailun piirissä toimivaan avoimen sektorin tuotantoon ja kilpailulta suojattuun suljettuun tuotantosektoriin. Avoimeen sektoriin kuuluu lähinnä teollisuus, suljettuun sektoriin kuuluvat useimmat palvelualat, maatalous ja julkinen sektori. Talouden suljetun sektorin tuottavuus on Suomessa muihin vastaavalla kehitystasolla oleviin maihin nähden pääosin alhainen. Palvelusektori on muutoinkin muihin teollisuusmaihin verrattuna alikehittynyt ja olennainen syy sille, että Suomen hintataso on EU-maiden keskitasoon verrattuna edelleen korkea. Työvoiman määrä kääntyy tulevina vuosina laskuun, minkä vuoksi osin jo nyt esiintyvä työvoimapula pahenee olennaisesti. Työmarkkinoiden jäykkyydet ja sosiaaliturvan kielteiset kannusteet hidastavat työvoiman siirtymistä tuottaville ja kannattaville sektoreille. Työttömyysaste laskenee siten työvoimapulasta huolimatta hitaasti. Myös energian saatavuus ja kustannukset voivat rajoittaa merkittävästi talouden kasvumahdollisuuksia ja heikentää väestön ostovoimaa. Öljyriippuvuus ei merkittävästi vähene, ja kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien rajoittaminen nostanee olennaisesti sähkön ja lämmön hintaa. Elinkeinoelämän rakenteelliset muutokset Talouden globalisoituminen on viime vuosina jatkunut ja vahvistunut, ja Suomessa toimivien yritysten omistuspohja on kansainvälistynyt. Myös suomalaisten yritysten omat kansainväliset operaatiot ovat laajentuneet ja monipuolistuneet. Tulevaisuudessa tietotalouden tunnusmerkit vahvistuvat edelleen, ja innovatiivisuuden merkitys kilpailutekijänä kas- 10

11 11 vaa. Taloudellinen toiminta perustuu aiempaa enemmän uuden tiedon luomiseen ja hyväksikäyttöön. Talouden kehitystä edistävät tieteellinen tutkimus ja teknologiset edistysaskeleet, investoinnit koulutukseen ja tutkimukseen, uusien menettelytapojen aktiivinen hyväksikäyttö tuotannossa sekä avoimuus erilaisia sosiaalisia, taloudellisia ja kulttuuri-innovaatioita kohtaan. Tietoon pohjautuvat toimialat, joiden merkityksen kasvu on nähtävissä myös Suomen viennin monipuolistumisena, laajenevat edelleen sekä absoluuttisesti että suhteellisesti. Suomen pitkälle kehittynyttä innovaatiojärjestelmää kehitetään edelleen myös kaupallista toteutusta tukevaksi ja T&K - menojen osuutta BKT:sta lisätään. ICT-teknologiaa käytetään aiempaa tehokkaammin hyväksi sekä yksityisen että julkisen sektorin toimintoja kehitettäessä. Myös allianssien ja klusterien merkitys yrityksille kasvaa, ja kilpailun ja yhteistyön työnjako taloudessa monimutkaistuu. Yritykset muodostavat eräänlaisen yhteistyösuhteiden verkoston, jolle on tyypillistä se, että pitkäaikaista kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä tehdään osittain myös kilpailijoiden kanssa. Yritysten verkostoituminen laajempia hyödykekokonaisuuksia tarjoaviin tai uusia hyödykkeitä tai muita innovaatioita kehittäviin alliansseihin, joihin osallistuu myös muuntyyppisiä organisaatioita, etenee jatkossa edelleen. Allianssit tulevat olemaan yhä merkittävämpi väylä myös pk-yritysten kansainvälistymiselle. Haasteena on mm. selvittää kilpailusääntöjen soveltuminen julkisyhteisöjen harjoittamaan yritystoimintaan. Muut yhteiskunnalliset muutostekijät Kilpailuun ja kilpailupolitiikkaan kohdistuu yhteiskunnassa yhä enemmän kiinnostusta ja odotuksia, ja kilpailua talouden ongelmallisilla sektoreilla pyritään vahvistamaan eri keinoin. Kilpailuasiantuntemuksen määrä ja merkitys tutkimuksessa, taloudessa ja oikeudenkäytössä kasvaa. Kansallista kilpailulainsäädäntöä ja EU:n kilpailusääntöjen soveltamiskäytäntöjä kehitetään. Myös julkisia hankintoja koskevaa oikeussuojaa vahvistetaan, ja valtiontukia koskevaa täytäntöönpanojärjestelmää uudistetaan. Haasteena on mm. selvittää kilpailusääntöjen soveltuminen julkisyhteisöjen harjoittamaan yritystoimintaan.

12 KILPAILUVIRASTO TYÖPAIKKANA Nuorekas ja dynaaminen työilmapiiri Kilpailuviraston henkilöstö pääsee työssään perehtymään monipuolisesti suomalaiseen elinkeinoelämään ja julkisen sektorin toimintaan. Työ tarjoaa näköalapaikan myös kansainvälisen yritystoiminnan seuraamiseen. Työilmapiiri on tehtävien luonteesta johtuen dynaaminen. Keskeisiä sidosryhmiä ovat yritykset ja niiden neuvonantajat, poliittiset päättäjät, toiset virkamiehet ministeriöissä ja muissa virastoissa, elinkeinoelämän eri järjestöjen edustajat, tutkijat yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa sekä median edustajat. Myös kilpailuviranomaisten välinen kansainvälinen yhteistyö on vilkasta. Henkilöstön keskeisiä osaamisalueita ovat kilpailulainsäädännön hallitseminen, elinkeinotoiminnan ja yhteiskunnan tuntemus sekä kyky taloudelliseen analyysiin. Näiden lisäksi on hallittava selvitysmenetelmät sekä hallinto-, julkisuus- ja prosessilainsäädäntö. Myös toimialatuntemuksen ylläpitäminen on tutkijoille jatkuva haaste. Pääosalla tutkijoista on ylempi korkeakoulututkinto joko oikeus-, kauppa- tai taloustieteen alalta. Joukossa on myös useita tutkijakoulutuksen hankkineita ja useamman kuin yhden loppututkinnon suorittaneita. Myös muissa kuin tutkimustehtävissä työskentelevillä henkilöillä on tyypillisesti hyvä peruskoulutus; korkea-asteen tutkintojen osuus koko henkilöstöstä oli viime vuoden lopussa 76,5 %. Henkilöstön keski-ikä on alempi kuin valtionhallinnossa keskimäärin, noin 42 vuotta. Alle 30-vuotiaita ja yli 55-vuotiaita on suunnilleen yhtä paljon, noin 15 % koko henkilöstöstä. Tehtävät monipuolisia ja haasteellisia Kilpailuviraston organisaatio on jo usean vuoden ajan perustunut viraston päätoimintoihin, joita ovat monopolivalvonta, kartellivalvonta, kilpailun edistäminen ja kansainväliset asiat. Ns. tukipalveluja tuottavat viestintä- ja valmennus- sekä hallintoryhmä. Organisaatiomallin tavoitteena on ollut tukea mahdollisimman hyvin vuonna 2004 voimaan tulleen uuden kilpailulainsäädännön soveltamista. Monopoliryhmän vastuualueeseen kuuluvat määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät asiat sekä yrityskauppavalvonta. Kartelliryhmä käsittelee kartelli- ja muita kilpailijoiden välisiä yhteistyösopimuksia sekä jakelutierajoituksia. Kilpailunedistämisryhmän tavoitteena on vaikuttaa ennaltaehkäisevästi elinkeinoelämän ja julkisen vallan aikaansaamiin kilpailunrajoituksiin. Kansainvälisen ryhmän vastuulle kuuluvat mm. EU-asioiden koordinointi, OECD-, pohjoismainen ja muu kansainvälinen yhteistyö sekä lähialueyhteistyö. 12 Henkilöstön kertomaa: KIVI on yritysmäisempi kuin virasto, mutta virastomaisempi kuin yritys, ei varmaankaan ihan tyypillinen valtion virasto. (www.valtiolle.fi) Viraston johtaja OTK, LL.M. Kirsi Leivo palasi tammikuussa 2007 virkavapaaltaan ja aloitti jälleen työnsä kartelliryhmän päällikkönä. Leivon sijaisena toiminut apulaisjohtaja Rainer Lindberg palasi samassa yhteydessä aiempaan tehtäväänsä kansainvälisten asioiden ryhmän päälliköksi.

13 ORGANISAATIO ALKAEN YLIJOHTAJA Juhani Jokinen MONOPOLIRYHMÄ Apulaisjohtaja Timo Mattila KARTELLIRYHMÄ Johtaja Kirsi Leivo 13 KILPAILUNEDISTÄMISRYHMÄ Johtaja Martti Virtanen KANSAINVÄLISET ASIAT Apulaisjohtaja Rainer Lindberg VIESTINTÄ JA VALMENNUS Viestintäpäällikkö Päivi Kari HALLINTO Hallintopäällikkö Marja-Terttu Kyttälä Virastossa on vuodesta 2005 alkaen ollut 70 virkaa, joista noin 4/5 on sijoitettu suoraan päätoimintoihin kohdistuviin tehtäviin. Loput resursseista noin 13 henkilötyövuotta tarvitaan yhteisten asioiden kuten henkilöstö-, talous-, tietotekniikka-, tietopalvelu- ja viestintäasioiden hoitamiseen. Henkilöstön kokonaispoistuma oli viime vuonna pääosin äitiys- ja vanhempainvapaista johtuen varsin korkea (23,2 %) ja kohdistui pitkälti päätoimintoihin, joissa resurssit ovat muutenkin vähäiset. Vapautuneita viransijaisuuksia hoitamaan rekrytoitiin vuoden aikana 12 uutta määräaikaista tutkijaa. Toteutunut henkilötyövuosimäärä (69,2 htv) nousi vaihtuvuudesta huolimatta neljällä henkilötyövuodella edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäys näkyi päätoimintojen resurssien kasvamisena 52:sta 56 henkilötyövuoteen. Vakinaisten ja määräaikaisten virkamiesten lisäksi virasto on jo usean vuoden ajan käyttänyt lähinnä tukitehtävien hoitamiseen lisäresursseina siviilipalvelusmiehiä ja sihteeriharjoittelijoita. Lisäksi virastossa työskentelee aina kesäisin kymmenkunta yliopistoharjoittelijaa. Nämä mukaan lukien henkilötyövuosimäärä nousi viime vuonna 76,8 henkilötyövuoteen. Lääninhallitusten kilpailuasioita hoitavat virkamiehet avustavat Kilpailuvirastoa kilpailun edistämisessä ja kilpailunrajoitusten tutkinnassa. Kilpailuasioihin käytettyjä henkilötyövuosia on kuitenkin viime vuosina kertynyt lääninhallituksissa niukasti; vuonna 2006 niitä kertyi yhteensä neljä. Lääninhallituksissa käsiteltyjen kilpailutapausten lukumäärä (51) oli kuitenkin edelleen varsin mittava. Osaaminen ja työhyvinvointi Kilpailuvirasto solmi keväällä 2006 Helsingin taloustieteellisen tutkimuskeskuksen HECERin kanssa yhteistyösopimuksen, jonka perusteella viraston tutkijoilla oli mahdollisuus osallistua laitoksen järjestämään kilpailuaiheiseen koulutukseen. Viraston taloustieteilijät ovat lisäksi perustaneet lukupiirin, joka kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan kilpailun taloustieteeseen liittyvistä kysymyksistä, esimerkkeinä tietojenvaihto oligopolimarkkinoilla, hiljainen kolluusio ja ekonometrian ja peliteorian käsitteet. Tutkimuspäälliköiden vetämät tiimit huolehtivat vastuullaan olevien toimialojen seurannasta, toimintojen kehittämisestä sekä tarvittavan lisäkoulutuksen hankinnasta. Tutkijat

14 KILPAILUVIRASTO TYÖPAIKKANA osallistuvat säännöllisesti oman alansa kursseille ja asiantuntijatapaamisiin sekä kotimaassa että ulkomailla. Vuonna 2006 ulkomaisia kurssipäiviä kertyi yhteensä 30. EU:n komission kilpailupääosasto on lisäksi viime vuosina varannut kansallisille kilpailuviranomaisille mahdollisuuden lähettää tutkijoita kahdesti vuodessa kuukauden mittaiseen työharjoitteluun komissiossa. Tutkijat voivat harjoitteluaikana perehtyä joko eri kilpailunrajoitusmuotojen tai toimialojen käsittelyyn komissiossa. Henkilöstön työtyytyväisyyttä selvitetään säännöllisesti ns. VMBaro-kyselyn ja työterveyshuollon tekemien kyselyjen avulla. Vuoden 2006 kyselyissä esiin nousseet kehittämistarpeet liittyivät mm. sisäisen viestinnän ja esimiestyön kehittämiseen sekä henkilöstön osallistumismahdollisuuksien kasvattamiseen. Viraston johtoryhmälle ja esimiehinä toimiville tutkimuspäälliköille järjestettiin tuloksiin liittyen kahden päi- vän mittainen koulutus esimiesviestinnästä. Lisäksi virastossa käynnistettiin Valtiokonttorin KAIKU-ohjelmaan nojaava hanke sisäisen viestinnän kehittämiseksi. Virastossa otettiin keväällä 2006 käyttöön uusi tehtävien vaativuuteen ja suoritusarviointeihin perustuva palkkausjärjestelmä, jonka toivotaan kannustavan henkilöstöä ammattitaitonsa ja toimintansa jatkuvaan kehittämiseen. Järjestelmään liittyviä kehityskeskusteluja varten laadittiin yhdessä henkilöstön kanssa ohje, jolla pyritään yhdenmukaistamaan ja parantamaan muutenkin keskustelujen laatua. Varsinaisten kehityskeskustelujen lisäksi työntekijöiden kanssa käydään vuosittain vähintään kaksi kolme muutakin määrämuotoista keskustelua, joiden tavoitteena on tukea työntekijöitä vuoden alussa sovittujen tavoitteiden saavuttamisessa. 14 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS Virkojen lukumäärä uudet virat Virkojen lukumäärä Henkilötyövuodet, htv 1 - toteutuneet 66,4 64,8 69,2 Henkilötyövuodet, htv 2 -toteutuneet ,8 Kokonaispoistuma, % 14,7 9,0 23,2 Tulovaihtuvuus, % 8,8 11,9 23,2 1) virassa olevat ja määräaikaiset 2) sisältää myös harjoittelijat ja siviilipalvelusmiehet HENKILÖSTÖTUNNUSLUKUJA Keski-ikä, vuotta 42,3 41,5 42,4 Tutkijakoulutus- ja korkea-asteen tutkintojen osuus, % 80,6 78,3 76,5 Määräaikaiset (ei taustavirkaa), % 7,5 10,1 20,6 Osa-aikaiset, % 3,0 2,9 5,8 Sairauspoissaolot, pv / htv 6,7 9,2 9,2 Työterveyshuollon kustannukset, euroa / htv Työkunnon ja työtyytyväisyyden edistämiskustannukset, euroa / htv Koulutukseen käytetyt työpäivät / htv 12,0 9,8 9,0 Koulutuskustannukset, euroa / htv, ) ei sis. palkkakustannuksia

15 % % % % % 15 HENKILÖTYÖVUOSIEN JAKAUTUMINEN TOIMINNOITTAIN 2006 HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA Tukitoiminnot 19 % Monopolivalvonta 30 % Kansainväliset asiat 13 % Kilpailunedistäminen 12 % Kartellivalvonta 26 %

16 TOIMINNAN TULOKSELLISUUS Ennätysmäärä suoritteita Kilpailuvirasto teki vuonna 2006 kartellien ja vertikaalisten rajoitusten alalla kuusi markkinaoikeusesitystä seuraamusmaksujen määräämiseksi. Esitysten lukumäärä oli yhtä suuri kuin kahtena edellisenä vuonna yhteensä. Myös muiden ratkaistujen asioiden ja annettujen lausuntojen määrä oli viime vuonna poikkeuksellisen suuri. Viraston resurssit suunnattiin pääosin kansantalouden kannalta olennaisten kilpailunrajoitusten ja institutionaalisten kilpailunesteiden selvittämiseen. Selkeästi vähämerkityksellisiä asioita ei otettu ollenkaan yksityiskohtaiseen käsittelyyn, ja merkitykseltään vähäiset tapaukset käsiteltiin nopeasti hallintolain viranomaistoiminnalle asettamat velvoitteet huomioon ottaen. Virastossa oli vuoden aikana käsittelyssä yrityskaupat ja lausunnot mukaan lukien runsaat 700 kotimaista ja runsaat 400 EU-asiaa. Vuoden aikana avattuja uusia kotimaisia tapauksia oli 506 ja ratkaistuja tapauksia 534. Keskeneräisiä kotimaisia tapauksia oli vuoden lopussa 173 eli noin viidennes vähemmän kuin edellisenä vuonna. Toimenpidepyyntöihin perustuvien selvitysten ohella virastossa käynnistettiin oma-aloitteisesti useita uusia, pääosin kartellivalvontaan, liittyviä selvityksiä. Lisäksi käynnistettiin rakennusalaa koskeva selvitysprojekti ja useita siihen liittyviä tapausselvityksiä. Resursseja kului runsaasti myös markkinaoikeudessa jo aiemmin vireille tulleiden kuuden seuraamusmaksuesityksen sekä viraston päätöksiin liittyvien valitusprosessien käsittelyyn. Kartellitapauksiin liittyneitä asiakirjapyyntöjä tuli lisäksi vuoden aikana vireille vajaat 50. Pyynnöt koskivat useita satoja asiakirjoja, ja niihin liittyen jouduttiin arvioimaan liikesalaisuuksia yhteensä kymmenistä tuhansista asiakirjasivuista. Virastossa tehdään myös paljon sellaista työtä, joka ei näy tapaustilastoissa. Tällainen työ liittyy erityisesti kilpailun edistämiseen, jossa toiminnan pääpaino on työryhmä- ja muussa sidosryhmäyhteistyössä. Esimerkiksi viime vuonna virastolla oli edustus noin 30 kotimaisessa ja yli 35 kansainvälisessä työryhmässä. Viraston asiantuntijat pitivät lisäksi vuoden mittaan eri tilaisuuksissa yhteensä noin 50 luentoa. Viraston kustannukset (5,17 miljoonaa euroa) nousivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 10 prosentilla. Pääsyinä tähän olivat henkilötyövuosien määrän kasvaminen ja uuteen palkkausjärjestelmään siirtyminen.

17 17 KOTIMAISET KILPAILUNRAJOITUSASIAT, LKM Avatut Ratkaistut tapaukset - päätökset poikkeusluvat ja puuttumattomuustodistukset kirjeratkaisut lausunnot ja aloitteet muulla tavoin päättyneet asiat Ratkaistut tapaukset yhteensä Keskeneräiset YRITYSKAUPPA-ASIAT, LKM Avatut Ratkaistut - yrityskauppapäätökset muut päättyneet asiat Ratkaistut yhteensä TAPAUSTEN MEDIAANIKÄSITTELYAJAT päätökset, pv ns. kirjeratkaisut, pv vaiheen yrityskaupparatkaisut, pv

18 MARKKINAOIKEUDESSA VIREILLÄ OLLEET SEURAAMUSMAKSUESITYKSET Esityksen tekoajankohta Asianosaiset, joita esitykset koskevat ja Esitettyjen seuraamusperuste esityksen tekemiselle maksujen suuruus Interasfaltti Oy / NCC Roads Oy, Lemminkäinen Oyj, Rudus Asfaltti Oy, Skanska Asfaltti Oy, SA-Capital Oy (Savatie Oy), Super Asfaltti Oy, Valtatie Oy, Asfalttiliitto ry; kielletty hinta- ja tarjousyhteistyö, markkinoiden jakaminen ja tietojenvaihto asfalttimarkkinoilla euroa (yht.) Lännen Puhelin Oy, määräävän markkina-aseman väärinkäyttö laajakaistamarkkinoilla euroa Kesko Oyj ja K-ruokakauppiasyhdistys ry; kielletty hintayhteistyö K-Market, K-Lähikauppa ja K-Extra -ketjuissa Eräät enontekiöläiset taksiautoilijat; tarjouskartelli kunnan järjestämässä koululaiskuljetusten tarjouskilpailussa Suomen Numeropalvelu Oy (SNOY); määräävän markkina-aseman väärinkäyttö hakemisto- ja luettelomarkkinoilla euroa (yht.) euroa (yht.) euroa Greendoor Oy; kielletty määrähinnoittelu retkeilyvälinemarkkinoilla euroa Oy Tecalemit Ab; kielletty määrähinnoittelu koneiden ja laitteiden huoltovaltuutussopimuksessa euroa Suomen Kodinkonehuoltojen Liitto ry ja 19 sen hallitukseen vuosina kuulunutta huoltoliikettä; kielletty hintayhteistyö euroa (yht.) Nikon Nordic AB; rinnakkaistuonnin estäminen digitaalikameroiden markkinoilla euroa HL Group Oy, Koivunen Oy, Oy Kaha Ab, Örum Oy Ab; kielletty yhteistyö autovaraosien tukkukaupassa Lastentarvike Oy; kilpailusääntöjen vastainen menettely lastenvaunujen ja -rattaiden jälleenmyynnissä Metsäliitto Osuuskunta ja Stora Enso Oyj; kielletty hintayhteistyö ja tietojenvaihto raakapuun hankinnassa euroa (yht.) euroa euroa (yht.)

19 Palvelukyky ja laatu Viraston tavoitteena on pitää tapausten selvitys- ja käsittelyajat asianosaisten oikeusturvan kannalta kohtuullisina. Yrityskauppatapausten ja ns. vähämerkityksellisten tapausten käsittelyajat ovatkin viime vuosina lyhentyneet. Ns. ensimmäisessä vaiheessa ratkaistujen yrityskauppatapausten keskimääräinen käsittelyaika oli viime vuonna enää 15 päivää ja ns. kirjeratkaisujen 30 päivää. Varsinaisten päätösten mediaanikäsittelyaika oli kuitenkin viime vuonna selvästi pidempi kuin aikaisemmin (826 päivää). Syynä tähän olivat muut virastossa samanaikaisesti käsitellyt laajat ja merkittävät asiat sekä se, että virastossa päätettiin viime vuonna aiempaa suurempi määrä pitkään vireillä olleita tapauksia. Osasyynä käsittelyaikojen pitenemiseen on ollut myös perhevapaista ja muista virkavapauksista johtuva poikkeuksellisen suuri henkilöstövaihtuvuus, joka on kohdistunut ennen muuta tutkijaresursseihin. Tapauksen käsittelijän vaihtuminen kesken käsittelyprosessin viivästyttää aina käsittelyä, ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen sitoo lisäksi myös kokeneempien tutkijoiden työaikaa. Viraston palvelukykyä ja toiminnan laatua on pyritty kehittämään mm. henkilöstökoulutuksen avulla sekä laatimalla eri toimintokokonaisuuksista prosessikuvauksia ja niihin liittyviä sisäisiä ohjeita. Virastossa järjestettiin lisäksi elokuussa 2006 sisäinen koulutuspäivä, jonka aiheena oli toiminnan laadun kehittäminen. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. siitä, millaista osaamista laadukas työ edellyttää. Yrityksille ja niitä edustaville järjestöille annetaan jatkuvasti sekä suullista että kirjallista neuvontaa. Horisontaalisissa järjestelyissä poikkeusluvista luopuminen on johtanut siihen, että yritykset ovat ryhtyneet esittelemään ns. itsearviointiensa tuloksia Kilpailuvirastolle. Myös jakelusopimusten kilpailuoikeudelliseen arviointiin liittyvää neuvontaa annetaan runsaasti. 19

20 KILPAILUN EDISTÄMINEN 5 20 Päätavoitteena ongelmien ennaltaehkäisy Kilpailun edistäminen on luonteeltaan vuorovaikutuksessa tapahtuvaa, pitkäkestoista vaikuttamista talouden toimijoihin ja poliittisiin päätöksentekijöihin. Toiminnan painopisteinä ovat erityisesti julkinen tuotanto ja sen markkinaehtoistuminen, sääntelyn karsimisen kannalta vaikeat toimialat sekä kilpailuolosuhteiden ja -edellytysten kannalta haasteelliset sektorit. Julkisen palvelutuotannon osalta tavoitteena on raivata pitkäjänteisesti tilaa markkinadynamiikalle, turvata kilpailuneutraliteetti eri tuotantotapojen välillä ja ennaltaehkäistä kiellettyjä kilpailunrajoituksia. Havaittuihin julkisen sektorin aiheuttamiin kilpailunrajoituksiin puututaan luonnollisesti myös muiden viraston käytössä olevien keinojen avulla. Muun kuin julkisen tuotannon osalta toiminta kohdistetaan erityisesti niihin kysymyksiin, joiden osalta Kilpailuvirasto on tai on ollut mukana säädösten uudistamisessa. Tällaisia asioita ovat viime vuosina olleet mm. kaupan ja työeläkealan kilpailuolosuhteet, maanteiden ja rautateiden tavaraliikenne sekä jätehuoltoa ja päästöoikeuksien jakoa koskevat kysymykset. Näiden ohella virasto on osallistunut mm. rakennuspoliittisen ohjelman ja kansallisen laajakaistastrategian toimeenpanoa seuraavien työryhmien työskentelyyn. Kilpailun edistämisen tavoitteena on vahvistaa eri tavoin kilpailunäkökulman asemaa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tähän pyritään mm. vahvistamalla poikkihallinnollista yhteistyötä, edistämällä kilpailua koskevaa tutkimusta sekä lisäämällä muutakin vuorovaikutusta korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Käytännön kilpailunedistämistyöhön osallistuvat Kilpailuviraston omien asiantuntijoiden ohella myös lääninhallituksissa työskentelevät kilpailuvirkamiehet. Heidän roolinsa on ollut viime vuosina merkittävä erityisesti julkisen tuotannon markkinaehtoistamiseen liittyvissä kilpailunedistämiskysymyksissä. Tulokset vastanneet hyvin odotuksia Kilpailun edistämisen tulokset ovat viime vuosina vastanneet hyvin toimintaan kohdistuneita odotuksia. Virastolta pyydetään nykyisin aiempaa useammin kannanottoja vireillä olevista lainsäädäntö- ja muista uudistuksista, toiminnan pääkohteena ollut julkisen palvelutuotannon markkinaehtoistaminen on edennyt ripeästi ja virasto on kyennyt vaikuttamaan tuloksellisesti moniin muihinkin yhteiskunnan kehityksen kannalta keskeisiin asioihin kuten työeläkejärjestelmän kilpailuongelmien selvittämiseen. Virasto antoi vuosina työeläkelainsäädäntöön liittyen mm. eduskunnan eri valiokunnille ja sosiaali- ja terveysministeriölle useita aloitteita ja lausuntoja, joissa kiinnitettiin huomiota työeläkelaitoksia koskevan sääntelyn ja alalla noudatettavien käytäntöjen mahdollisesti aiheuttamiin kielteisiin kilpailuvaikutuksiin. Viraston aloitteellisuus johti osaltaan siihen, että STM nimitti kesäkuussa 2006 selvitysmiehen arvioimaan järjestelmään liittyviä kilpailukysymyksiä. Tammikuussa julkaistun hallitusneuvos Erkki Rajaniemen raportin keskeisenä sisältönä ovat asiat, joita Kilpailuvirasto oli käsitellyt lausunnoissaan. Työeläkevakuuttamisen kilpailukysymyksiä tarkastellaan raportissa johdonmukaisesti sekä yksittäisten työnantajien ja eläkelaitosten että koko järjestelmän näkökulmasta. Huhtikuussa työnsä aloittanut uusi hallitus on luvannut ohjelmassaan edistää kilpailua työeläkealalla työeläkejärjestelmän kilpailuolosuhteista tehdyn selvityksen pohjalta. Kilpailun edistämisen konkreettisimmat tulokset on viime vuosina saavutettu jätehuollon ja rautateiden tavaraliikenteen kohdalla. Merkittävä osa jätehuollosta on jätelain muutoksella avautumassa kilpailulle, ja kansallinen tavaraliikenne avattiin kilpailulle jo vuoden 2007 alussa. Hallituksen vuonna 2006 eduskunnalle antama esitys jätelain muuttamisesta perustui Kilpailuviraston aloitteesta perustetun ympäristöministeriön työryhmän tekemiin ehdotuksiin. Vähiten tuloksia on toistaiseksi saavutettu kaupan sääntelyn purkamisessa ja esimerkiksi taksiliikenteen tarveharkinnan poistamisessa. Kaupan osalta virasto on osallistunut mm. aukioloajoista, myymälöiden sijoittamiseen liittyvästä sääntelystä ja itsehoitolääkkeitten myyntikanavista käytävään keskusteluun. Virasto on mukana myös ympäristöministeriön viime vuonna perustamassa työryhmässä, jonka tehtävänä on selvittää nykyisen sääntelyn vaikutuksia vähittäiskaupan kilpailuolosuhteisiin. Ryhmän toimikausi päättyy Tavoitteena ollut poikkihallinnollisen yhteistyön lisääntyminen näkyy mm. siinä, että viraston antamien lausuntojen määrä kasvoi viime vuonna lähes 50 prosentilla edellisestä vuodesta. Noin kolmasosa lausunnoista (25) annettiin eduskunnan eri valiokuntien pyynnöstä. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 10. Hallinnonaloista eniten lausuntoja pyysivät liikenne- ja viestintäministeriö ja Viestintävirasto.

KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2006

KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2006 N TILINPÄÄTÖS 2006 2 1. Toimintakertomus...3 1.1 Johdon katsaus...3 1.2 Toiminnan vaikuttavuus...5 1.2.1 Kilpailun edistäminen...5 1.2.2 Kilpailuvalvonta...8 1.2.3 Kansainväliset asiat...16 1.2.4 Viestintä...19

Lisätiedot

Kilpailuviraston vuosikirja 2006

Kilpailuviraston vuosikirja 2006 Kilpailuviraston vuosikirja 2006 3 Kilpailuviraston vuosikirja 2006 Toimitus Kilpailuviraston viestintä Ulkoasu ja taitto Rainer Puolakka, radesign Oy Kuvat Jaanis Kerkis, Kuvakori.com Paino Libris Oy

Lisätiedot

KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS

KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2005 KILPAILUVIRASTO 2 (30) 1. Johdon katsaus toimintaan...3 2. Tuloksellisuuden kuvaus...5 2.1 Toiminnan vaikuttavuus...5 2.1.1 Kilpailun edistäminen...5 2.1.2 Määräävän markkina-aseman

Lisätiedot

kilpailuviraston vuosikirja 2003 kilpailuviraston

kilpailuviraston vuosikirja 2003 kilpailuviraston kilpailuviraston vuosikirja 2003 kilpailuviraston vuosikirja 2003 KILPAILUVIRASTON VUOSIKIRJA 2003 Sisällys Lukijalle........................................................ 4 Kilpailuviraston työn tavoitteet......................................

Lisätiedot

KILPAILUVIRASTO 2 (39) Konkurrensverket 14.3.2008

KILPAILUVIRASTO 2 (39) Konkurrensverket 14.3.2008 KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007 KILPAILUVIRASTO 2 (39) 1 Kilpailuviraston toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

Kilpailuviraston vuosikirja 2009

Kilpailuviraston vuosikirja 2009 Kilpailuviraston vuosikirja 2009 Toimitus Kilpailuviraston viestintä Taitto Antti Hovila Kannen suunnittelu Harri Heikkilä Valokuvat Kuvatoimisto Rodeo Oy Painotyö Yliopistopaino 2009 ISSN 0788-9291 Sisällys

Lisätiedot

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Tilinpäätös vuodelta 2010 KILPAILUVIRASTO Dnro 569/00.01.03/2009; TEM 2820/00.03.01.02/2009 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

KIVI-päivää vietettiin tällä kertaa asianajajien kanssa

KIVI-päivää vietettiin tällä kertaa asianajajien kanssa KILPAILU- VIRASTON UUTISLEHTI 3 2006 NINA KAVERINEN KIVI-päivää vietettiin tällä kertaa asianajajien kanssa Kilpailuvirasto vietti tänä vuonna perinteistä KIVI-päiväänsä järjestämällä kutsuseminaarin kilpailuoikeudellisia

Lisätiedot

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Kilpailulaki 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Kilpailu kannustaa ympäristöinnovaatioihin

Kilpailu kannustaa ympäristöinnovaatioihin Kilpailuviraston uutislehti 1 2011 Kilpailu kannustaa ympäristöinnovaatioihin Pohjoismaiset kilpailuviranomaiset korostavat tuoreessa yhteisraportissaan toimivan kilpailun ja kilpailupolitiikan merkitystä

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö tehostaa kartellien valvontaa

Viranomaisyhteistyö tehostaa kartellien valvontaa Viranomaisyhteistyö tehostaa kartellien valvontaa Kilpailuviraston uutislehti 1 2012 Kilpailuvirasto järjesti viime vuonna yhdessä aluehallintovirastojen kanssa eri puolilla Suomea sarjan kilpailuseminaareja.

Lisätiedot

Myös Kilpailuvirastolle voi nyt lähettää nettivihjeen

Myös Kilpailuvirastolle voi nyt lähettää nettivihjeen KILPAILU VIRASTON UUTISLEHTI 2 2010 Myös Kilpailuvirastolle voi nyt lähettää nettivihjeen Mahdollisia kilpailuongelmia koskevat vihjeet ovat hyödyllisiä Kilpailuvirastolle sen kerätessä tietoja kilpailunrajoituslain

Lisätiedot

SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI

SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI MARRASKUU 2002 YHTEENVETO Hallituksen talouspolitiikan keskeinen tavoite on vahvistaa kestävän talouskasvun edellytyksiä toteuttamalla

Lisätiedot

,!7IJ2I9-edffcj! XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio

,!7IJ2I9-edffcj! XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio ISSN 1606-2973 8 6 1 KD-AC-02-001-FI-C 2001 XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus Euroopan komissio XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2001 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin

Lisätiedot

Toim. Ari Ahonen KILPAILUKATSAUS 2: VIISAS SÄÄNTELY TOIMIVAT MARKKINAT

Toim. Ari Ahonen KILPAILUKATSAUS 2: VIISAS SÄÄNTELY TOIMIVAT MARKKINAT K I L P A I L U V I R A S T O N S E L V I T Y K S I Ä 1 2 0 1 1 Toim. Ari Ahonen KILPAILUKATSAUS 2: VIISAS SÄÄNTELY TOIMIVAT MARKKINAT Kilpailukatsaus 2: Viisas sääntely toimivat markkinat Kilpailuviraston

Lisätiedot

Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002

Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta 2002 -teoksen kanssa) Bryssel Luxemburg, 2003 Europe Direct -palvelu auttaa

Lisätiedot

Suomen toimenpiteet hyödykeja pääomamarkkinoiden uudistamiseksi

Suomen toimenpiteet hyödykeja pääomamarkkinoiden uudistamiseksi Valtiovarainministeriö Hyväksytty EU-ministerivaliokunnassa 17.11.2000 Suomen toimenpiteet hyödykeja pääomamarkkinoiden uudistamiseksi Marraskuu 2000 Sisältö sivu EU-ministerivaliokunnan hyväksymä kertomus

Lisätiedot

SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI 5/2004

SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI 5/2004 SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO TALOUDELLISET JA TALOUS- POLIITTISET KATSAUKSET VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu

Lisätiedot

Osuusliike Elanto: Leena Luhtanen (neuvottelukunnan varapj., Osuusliike Elanto, hallituksen pj.)

Osuusliike Elanto: Leena Luhtanen (neuvottelukunnan varapj., Osuusliike Elanto, hallituksen pj.) Kilpailuoikeudellisen selvityksen Osuustoiminnan neuvottelukunnalle ovat laatineet asianajajat Hannu Pokela ja Sari Hiltunen Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy:stä. Osuustoiminnan neuvottelukunnan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS. Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2005

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS. Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2005 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 15.6.2006 SEC(2006)761 lopullinen KOMISSION KERTOMUS Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2005 FI FI SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 7 I Kilpailuoikeus perustamissopimuksen

Lisätiedot

Säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointihanke SÄVY RAPORTTI TOIMINTAKAUDELTA 1.12.2004 31.12.2007 PAREMPAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ

Säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointihanke SÄVY RAPORTTI TOIMINTAKAUDELTA 1.12.2004 31.12.2007 PAREMPAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ Säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointihanke SÄVY RAPORTTI TOIMINTAKAUDELTA 1.12.2004 31.12.2007 PAREMPAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ 2 SISÄLTÖ 3 Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 19.2.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Ehdotuksen mukaan Kilpailu-

Lisätiedot

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 23/2009 Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi 2008-2010 Suomen kansallinen toimenpideohjelma 36a/2008 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden

Lisätiedot

TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015

TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:14 Työsuojeluhallinnon resurssityöryhmä II TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015 Loppuraportti 27.2.2009 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 2 SISÄLTÖ Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Tavaroiden ja palveluiden turvallisuuden edistäminen 4 2.2

Lisätiedot

Sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimivuus. Selvitysmies Matti Purasjoen raportti

Sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimivuus. Selvitysmies Matti Purasjoen raportti Sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimivuus Selvitysmies Matti Purasjoen raportti Kauppa- ja teollisuusministeriö 2006 2 Esipuhe Elokuun 22. päivänä vuonna 2002 kolme virastopäällikköä lähestyi kauppa-

Lisätiedot

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2011 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS KUOPION HALLINTO-OIKEUS OULUN HALLINTO-OIKEUS ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS TURUN

Lisätiedot