Lasten ja nuorten hyvinvointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten ja nuorten hyvinvointi"

Transkriptio

1 Lasten ja nuorten hyvinvointi Pietarsaaren, Kruunupyyn, Luodon, Uudenkaarlepyyn ja Pedersören kunnan suunnitelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimisryhmä

2 Sisältö Esipuhe 1 1 Johdanto Lastensuojelun kehittämistyö ja haasteet Lasten ja nuorten oikeus hyvinvointiin ja turvallisuuteen Menestystekijät Nuorten ääni ja suuntaukset Pietarsaaren seudun lapsi ja nuorisokulttuurissa 8 2 Lasten ja nuorten kasvuolosuhteet ja hyvinvointi Päivähoito ja esikoulu Koulutoimi Koululaisten aamu ja iltapäivätoiminta Kymmenes lukuvuosi Terveydenhuolto Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Neuvolat Kouluterveydenhoito Lasten ja nuorten vastaanotto Syömishäiriöpoliklinikka Folkhälsanin nuorisopoliklinikka A klinikka Huumeiden käytön ehkäisy KASTE ohjelma 20 3 Kuntien nuorisopolitiikka Elinkeinokeskus Concordia Työ ja elinkeinotoimisto INTRO Retro After Eight Alueellinen nuorisoverstas Kulttuuri, liikunta ja vapaa aikatoiminta Seurakuntatoiminta Perheneuvola 27

3 3.6 Rikoksia ehkäisevä työ Ajankohtaiset tutkimukset ja hankkeet 29 4 Lastensuojelutarve seudulla Seudun lastensuojelutilasto Lapsen huostaanotto, ilmoitusvelvollisuus Lastensuojeluilmoituksen syy Jälkihuolto Perhetyöntekijä 33 5 Lastensuojeluun varattavat resurssit Lapsiperheiden taloudellinen tilanne 35 6 Lastensuojelun palvelujärjestelmä lastensuojelulain mukaisia tehtäviä varten 35 7 Lasten ja nuorten palveluja tuottavien hallintokuntien ja viranomaisten välinen yhteistyö Osaaminen ja täydennyskoulutus sektorien välisessä työssä 37 8 Seuranta ja arviointi 39 9 Viitteet Liitteet

4 Esipuhe Lastensuojelulain (417/2007) 12 :n mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon talousarviota ja suunnitelmaa laadittaessa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on osa kunnan lakisääteistä toiminnan suunnittelun, toteuttamisen sekä arvioinnin vuosirytmiä. Suunnitelma on väline kunnanhallitusta, valtuustoa ja tarkastuslautakuntaa varten. Yhteistyölautakunta nimesi keväällä 2009 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten alueellinen hyvinvointisuunnitelma. Suunnitelma on Pietarsaaren, Kruunupyyn, Luodon, Uudenkaarlepyyn ja Pedersören kunnan yhteinen. Hankkeen osarahoittajana on elinkeinokeskus Concordian aluekeskusohjelma ja muu rahoitus tulee kunnista. Hankejohtaja on tehnyt selvitystyön, koostanut aineiston ja laatinut suunnitelman yhteistyössä kymmenen kertaa kokoontuneen työryhmän kanssa. Alueella on hyvät mahdollisuudet lasten ja nuorten hyvinvoinnin hyväksi tehtävän työn kehittämiseen. Lasten ja nuorten hyvinvointia ja heidän parissaan tehtävää ehkäisevää työtä voidaan kehittää hyödyntämällä alueella olevaa laajaa osaamista ja tarjolla olevia koulutusmahdollisuuksia sekä kuuntelemalla nuoria ja antamalla heille osallistumismahdollisuus. Työryhmä toteaa, että alueemme lasten ja nuorten hyvinvoinnissa on myös haasteita. Lastensuojelusuunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat kuntien viran ja toimenhaltijat. Luottamushenkilöt vastaavat riittävien resurssien varaamisesta. Lastensuojelun toiminta turvataan riittävän pätevän henkilöstön avulla. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää lastensuojelusuunnitelmatyön jatkamista alueellisella tasolla. Työryhmä ehdottaa eri toimenpiteitä lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämiseksi. Osa ehdotuksista on konkreettisia ja sidottu resursseihin, kun taas jotkut ehdotukset esitetään toimintaan liittyvinä painotuksina. Pedersören kunnassa 20. tammikuuta

5 Työryhmän jäsenet: Rolf Sundqvist, työryhmän puheenjohtaja, koulutoimenjohtaja, Pedersören kunta Gunhild Berger, sihteeri ja hankejohtaja Annika Snellman, lapsityönohjaaja, Pietarsaaren seudun seurakuntayhtymä Tomas Knuts, kaupunginsihteeri Uudenkaarlepyyn kaupunki Frej Stenman, ylikonstaapeli, Keski Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitos Arne Böhling, vapaa aikasihteeri Luodon kunta Marita Salmu, terveyskeskuslääkäri sosiaali ja terveysvirasto Inger Bjon, osastopäällikkö sosiaalikeskus, Pietarsaari (lokakuu) Susanne Hongell, sosiaaliterapeutti A klinikka Anita Jansson, ammatinvalintapsykologi työ ja elinkeinotoimisto Kaisa Karlström, vapaa ajan koordinaattori Kruunupyyn kunta 1 Johdanto Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa kehitetään eri hallinnonalojen välisenä yhteistyönä. Suunnitelman on määrä antaa päättäjille entistä selkeämpi kokonaiskuva lasten 2

6 ja nuorten kasvuolosuhteista ja hyvinvoinnista sekä työhön tarvittavista resursseista. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin hyväksi tehtävät toimenpiteet toteutetaan varhaisessa vaiheessa avohuollon tuen ja palvelujen turvin. Painopiste siirretään ehkäisevään lastensuojeluun. Nuorten osuus alueemme väestöstä on merkittävä. Luodossa 0 29 vuotiaan väestön osuus on 51 %, Pedersören kunnassa 45 %, Pietarsaaressa 35 %, Uudessakaarlepyyssä 36 % ja Kruunypyyssä 36 %. Alueen keskiarvo on 38 %, siis suurempi kuin maan kunnissa keskimäärin. Väestörakenteen ja huoltotarpeen tekijät edellyttävät nuorten osallisuutta ja heidän huomioon ottamistaan alueemme todellisena voimavarana. Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus varmistetaan turvaamalla nuorten kansalaisaktiivisuus sekä koulutusmahdollisuudet ja työmarkkinoille pääsy. Se ehkäisee mahdollista syrjäytymistä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen on yhteiskunnassamme välttämätöntä. 3

7 Tiesitkö että: Alle 29 vuotiaiden nuorten lukumäärä alueellamme on eli 38 % väestöstä. (Tilastokeskus, Statistic Summary 37/2008) Alle 20 vuotiaiden työttömien nuorten lukumäärä alueellamme on 272. Alle 25 vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 203. ( ). Toimeentulotukea maksetaan alueellamme 791 taloudelle, yhteensä 1485 henkilölle. (Tilastokeskus, Statistic Summary 37/2008) Syrjäytymisvaarassa on alueellamme 200 nuorta. Syrjäytymisen aiheuttamat kustannukset saattavat olla jopa yli 200 miljoonaa euroa (Stakesin tutkimuksen mukaan). Nuoret pääsevät valvomattomiin seurantaloihin, joissa esiintyy alkoholin käyttöä. 4

8 Kiusaamisen vastainen KiVa Koulu ohjelma on onnistunut vähentämään kiusaamista kaikilla vuosikursseilla. Kiusatuksi tulemisen riski on jopa puolittunut ohjelmaan osallistuneissa kouluissa. Suomalaiset oppilaat menestyivät jälleen hyvin viimeisimmässä PISA tutkimuksessa, jossa tutkitaan 15 vuotiaiden oppimistuloksia. Pietarsaareen suunnitellaan KASTE ohjelmaan kuuluvaa resurssikoulua. Kruunupyyn kansanopiston Base Camp linja seuraa oppilaitaan vielä viisi vuotta opintojen päättymisen jälkeen. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen mukaan ruotsinkieliset nuoret tekevät vähemmän rikoksia kuin suomenkieliset nuoret. Internetiä käytetään usein nuorten järjestäytymiseen eri asioissa ja ajankohtaisissa ilmiöissä. Nuoret toimivat usein trendien edelläkävijöinä yhteiskunnassa. Monet nuoret kokevat, että heillä on vähäiset mahdollisuudet esittää mielipiteitään kuntien päättäjille. Nuorison alkoholinkäyttöön liittyy usein harhakäsitys, että muut samanikäiset juovat enemmän alkoholia kuin he todellisuudessa juovat. Muita yleisiä harhaluuloja ovat, että kavereiden vanhemmat suhtautuvat suvaitsevammin kotiintuloaikoihin tai tupakointiin tai että kaikki muut ovat aloittaneet seksielämän. 1.1 Lastensuojelun kehittämistyö ja haasteet Lasten huostaanotto on kallista yhteiskunnalle. Lastensuojelun tavoitteena on vähentää huostaanottojen määrää aloittamalla avohuollon tukitoimet mahdollisimman varhain. 5

9 Lapsen huostaanotosta aiheutuvat kustannukset Esimerkki: Pikku Pekka otetaan huostaan vuoden ikäisenä ja hän joutuu laitoshoitoon. Kustannus 200 /päivä = /vuosi. Kaksivuotiaasta kymmenvuotiaaksi Pekka on sijoitettuna perheeseen. Kustannus: 1000 /kk = x 8 = Palaa laitoshoitoon, jossa on 18 vuotiaaksi saakka. Kustannus Kokonaiskustannukset: Vuonna 2008 alueella oli 60 huostaan otettua lasta. 1.2 Lasten ja nuorten oikeus hyvinvointiin ja turvallisuuteen Uusi, voimaan tullut lastensuojelulaki jaetaan neljään toimenpidemuotoon. Ensimmäinen koskee yleisesti ehkäiseviä toimenpiteitä, jotka liittyvät lapsen kasvuolosuhteisiin ja yhteiskunnan palveluihin. Toinen muoto ovat avohuollon tukitoimet, joiden avulla perheelle annetaan riittävä tuki. Kolmas toimenpidemuoto on huostaanotto ja koskee oikeutta päättää lapsen siirtymisestä sosiaalihallinnon vastuulle. Neljäs muoto on jälkihuolto, joka tarkoittaa tukea huostaanoton päättymisen jälkeen. 6

10 Lastensuojelulain 7 :ssä säädetään, että kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen ja kunnan muiden viranomaisten on yhteistyössä seurattava ja edistettävä lasten ja nuorten hyvinvointia sekä poistettava kasvuolojen epäkohtia ja ehkäistävä niiden syntymistä. Lisäksi niiden on välitettävä tietoa lasten ja nuorten kasvuoloista ja sosiaalisista ongelmista sekä annettava asiantuntija apua muille viranomaisille samoin kuin kunnan asukkaille ja kunnassa toimiville yhteisöille. Perustuslain 6 :n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lapsia on kohdeltava tasa arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Yleissopimus lapsen oikeuksista tuli voimaan Suomessa vuonna Yleissopimuksen keskeiset tavoitteet ja sisältö on ilmaistu kolmessa ydinkäsitteessä provision, protection ja participation, jotka velvoittavat sopimusvaltiot takaamaan lapsille ja nuorille seuraavan: 1) Osuus yhteiskunnan voimavaroista (provision). 2) Oikeus suojeluun ja hoivaan (protection). 3) Oikeus osallistua lasta itseään koskevaan päätöksentekoon sekä oikeus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen (participation). 1.3 Menestystekijät Asukkaamme edellyttävät nykyään hyviä ja tehokkaita palveluja sekä miellyttävää asuinympäristöä hyvin hoidetulla ja ulospäin suuntautuneella alueella. Sen vuoksi palveluja on tuotettava tehokkaasti yhteistyössä yli sektori ja kielirajojen ja kaikki voimavarat on otettava huomioon. Pitkällä aikavälillä on tärkeää, että työpaikkatarjontaa laajennetaan siten, että alue on houkutteleva asuinpaikka myös koulutetuille nuorillemme. Eräs alueen tärkeistä menestystekijöistä on se, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on tekemistä ja oma tehtävänsä ja että alueelle vasta muuttaneet ja maahanmuuttajat tuntevat itsensä tervetulleiksi ja osallisiksi ja löytävät oman paikkansa. Alueen vahvuuksia ovat kukoistava yhdistys ja seuratoiminta, elinvoimainen seurakuntatyö ja hyvä talkoohenki. Nuo tekijät edistävät voimakkaasti kasvuympäristön suotuisuutta. Vanhempien roolia kasvattajina vahvistetaan toimenpiteillä, jotka antavat perheelle mahdollisuuden tarjota lapsilleen ja nuorilleen turvallisen kasvuympäristön. Alueen nuoret nähdään voimavarana ja heidät otetaan huomioon. Perhe, koulu, vapaa aika ja työelämä tuovat elämään turvaa ja mielekkyyttä. 1.4 Nuorten ääni ja suuntaukset Pietarsaaren seudun lapsi ja nuorisokulttuurissa Alueen nuorten kanssa käydyissä keskusteluissa on ilmennyt mm. seuraavaa: 7

11 Mm. Internet ja muut sosiaaliset mediat ovat nykyään osa nuorten arkea ja yhteydenpito kavereiden ja ystävien kanssa eri foorumien kautta on tavallista. Nuorten itsensä mukaan kaikki nuoret käyttävät Internetiä vähintään 2 tuntia päivässä. Vaarana on, että nuoret valvovat iltaisin liian myöhään tietokoneen äärellä ja yöuni jää liian vähäiseksi. Nettikiusaaminen on yleistynyt, etenkin sellainen jossa joku lataa nettiin kuvia, joita muut kommentoivat. Tällaista kiusaamista esiintyy myös järjestäytyneessä muodossa. Koska Internetillä on nykyään niin keskeinen asema, saavat nuoret vähemmän oikeita kokemuksia. Nuoret kaipaavat IRL kokemuksia (= in real life). Ne eivät ole kovin yleisiä nykyään, vaan monet nuoret hakevat elämyksiä Internetistä. Nuorten itsensä mukaan psyykkiset ongelmat ovat nuorilla melko yleisiä. Internet vaikuttaa terveyteen, koska monet laiminlyövät yöuntaan netin käytön vuoksi. Tiedotusvälineet ja blogit määrittävät melko pitkälti sitä, millainen nuori on tai millainen hänen pitäisi olla. Etenkin muotitietoisille nuorille ovat muotiblogit tärkeitä. Yhä useammat nuoret ovat ulkonäkötietoisia. Anoreksia, epärealistiset ihanteet ja ulkonäkökeskeisyys ovat nykyään melko yleisiä ongelmia. Toisinaan terveydenhuollon henkilöstö ei ymmärrä nuorten ongelmia. Nuoret katsovat, että pikaruoan ja epämieluisaksi koetun kouluruoan vuoksi nuoret eivät syö kovin hyvin ja terveellisesti. Kouluruoan tulisi olla makuelämys. Nuoret kaipasivat panostusta kouluruoan makuun ja ulkonäköön. Kuntien kotisivuilla pitäisi olla foorumi, jolla voi kirjoittaa suoraan kunnallispoliitikoille. Nuoret eivät jaksa hakeutua virastoihin, jos heillä on ideoita tai halua vaikuttaa asioihin. Tapaamiset poliitikkojen kanssa voisivat olla hyväksi. Tarvitaan sekä nettikeskusteluja että tapaamisista silmästä silmään. On helpompaa vaikuttaa seurakunnissa kuin kunnissa. Ideoista ja ehdotuksista halutaan palautetta ja konkreettisia tuloksia. Yläasteiden ystäväoppilas järjestelmää voisi parantaa. Tupakan ja alkoholin käyttäjien ikä on laskenut. Kokeilu on yleistä jo vuotiaana. Huumeiden hankkiminen ei ole vaikeaa. Käyttö on lisääntynyt, minkä vuoksi voitaisiin toteuttaa Uskalla hankkeen tai Oxhamnin koulun Attityd hankkeen kaltaisia hankkeita, jotka voisivat olla jatkuvia. Pietarsaaren seudusta tulee edelläkävijä nuorten ajatusten ja ideoiden hyödyntämisessä. Löydettävä uusia foorumeja, hankkeita ja kanavia, joiden avulla alue voi hyödyntää nuorten kykyä ennakoida trendejä ja yhteiskunnan ilmiöitä. Koulutusta ja hankkeita siitä, miten nettiä voi käyttää turvallisesti sekä miten lisätään vanhempien tietoisuutta lasten ja nuorten arjesta Internetissä. Kunnat järjestävät tilaisuuksia, joissa nuoria kuullaan eri foorumeiden välityksellä. 8

12 Nuoret voivat vaikuttaa Internetin, poliitikkojen tapaamisen ja omien foorumiensa kautta. Siten seudusta voi tulla kaukonäköinen alue, joka hyödyntää ja kannustaa nuorten osallistumista. Maahanmuuttajalasten ja nuorten tarpeet otetaan paremmin huomioon. 2 Lasten ja nuorten kasvuolosuhteet ja hyvinvointi Lasten ja nuorten hyvinvoinnin perusta on perheen arjessa ja peruspalveluissa. Alueella on runsaasti lapsia ja on tärkeää huolehtia lapsiperheistä ja hyödyntää tuota resurssia sekä nykyistä että tulevaisuutta ajatellen. Seudun lapsilla on hyvät mahdollisuudet kasvaa turvallisissa olosuhteissa. Vanhemmille tarjotaan lasten päivähoitoa ja koulutusta, jota antaa hyvin koulutettu henkilöstö. Nuorilla on hyvät opiskelumahdollisuudet peruskoulun jälkeen, taloudellista tukea on saatavissa sekä opiskelua että asuntoa varten. Alueen asuinympäristö on hyvä, mutta lasten ja nuorten tarpeet on otettava huomioon asuinalueiden suunnittelussa. Lasten ja nuorten vapaa ajan harrastuksista on hyvä tarjonta kolmannen sektorin runsaan seuramäärän sekä kuntien järjestämien vapaa ajan harrastusten ansiosta. Seudulla on näpistelystä, peliriippuvuudesta sekä alkoholin ja huumeiden käytöstä aiheutuvia ongelmia sekä vanhempien että nuorten keskuudessa. Mirjam Kallandin (Mannerheimin lastensuojeluliiton pääsihteeri) tekemän tutkimuksen mukaan huostaan otettujen lasten kuolleisuusriski on moninkertainen muihin lapsiin verrattuna. Etnisiin vähemmistöihin kuuluvat lapset ovat kasvava ryhmä lastensuojelun piirissä. Arviolta joka viides nainen kokee fyysistä väkivaltaa nykyisessä parisuhteessaan. Sillä perusteella n lasta elää Suomessa väkivallan ja kauhun ilmapiirissä. Alueellamme ilmoitettiin poliisiviranomaiselle 49 perheväkivaltatapausta vuonna Perheväkivaltaa ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ehkäisemällä voidaan katkaista sukupolvelta toiselle siirtyvä väkivallan kierre. Koti, päivähoito ja koulu luovat yhdessä perustan lapsen kehittymiselle tasapainoiseksi kansalaiseksi. Koulupäivän jälkeen järjestetään aamu ja iltapäivätoimintaa ja kerhotoimintaa. Peruskoulun opetusryhmät eivät saa kasvaa liian suuriksi, kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän suhteen oltava nollatoleranssi. Kouluruokaan tarkoitetun määrärahan on oltava riittävä terveellisen ja ravitsevan koululounaan valmistamiseen. Kouluterveydenhoidossa on oltava riittävät resurssit huonosti voivien lasten huomaamiseen. 9

13 On kiinnitettävä huomiota lapsiin ja nuoriin, joilla ei ole vapaa ajan harrastuksia, jotta heidät saadaan osallistumaan. Pyrkimyksenä on, että kaikilla Pietarsaaren seudun lapsilla olisi jokin mieluisa harrastus. Lasten ja nuorten peruspalvelut 0 5 vuotiaat 6 12 vuotiaat vuotiaat vuotiaat Äitiys ja lastenneuvola Perusterveydenhuolto Hammashoito Päivähoito Avoin päivähoito Perusterveyden huolto Esikoulu/ iltapäiväkerho Koulu Kouluterveyden hoito Hammashoito Perusterveydenhuolto Koulu Kouluterveydenhoito Hammashoito Perusterveyden huolto Toisen asteen oppilaitos Kunnan ja kolmannen sektorin palvelut lapsille ja nuorille 0 5 vuotiaat 6 12 vuotiaat vuotiaat vuotiaat Kuntien kulttuurija vapaa ajan toiminta Folkhälsanin ja kuntien puistotoiminta Seurakuntien lapsija perhetoiminta Kuntien kulttuuri ja vapaa ajan toiminta Urheiluseurat Nuorisoseurat Seurakuntien lapsitoiminta Kuntien kulttuuri ja vapaa ajan toiminta Urheiluseurat Nuorisoseurat Seurakuntien nuorisotoiminta Kuntien kulttuuri ja v apaa ajan toiminta Urheiluseurat Nuorisoseurat Seurakuntien nuorisotoiminta 2.1 Päivähoito ja esikoulu Ensisijainen vastuu lapsesta on vanhemmilla ja päivähoidon tehtävänä on tuon suhteen 10

14 tukeminen. Vanhempien ja päivähoidon välistä yhteistyötä on edistettävä. Lapsen kasvun ja kehityksen kannalta on ensisijaisen tärkeää, että lapselle taataan pitkäaikaisia ja pysyviä suhteita myös päivähoidossa. Päivähoito kuuluu kodin ja koulun ohella lapsen tärkeimpiin kehitysympäristöihin. Suuri osa lapsista viettää arkisin päivähoidossa melkein koko valveillaoloaikansa. Pikkulasten kasvatus on tärkeä osa suomalaisten lasten kokemusmaailmaa. Tärkeiden emotionaalisten ja sosiaalisten valmiuksien kehitys alkaa varhaislapsuudessa. Hyvän alun saaminen elämälle ehkäisee noidankehää, joka perustuu puutteellisille sosiaalisille taidoille. Päivähoidon ja esikoulun tulee stimuloida ja kehittää lapsen sosiaalisia ja viestinnällisiä taitoja. Omahoitajamalli Lapsen silmin on työväline, jonka tavoitteena on, että päivähoidon alun tulee olla pienelle lapselle mahdollisimman turvallinen. Ohjelman perusperiaatteena on ongelmien ehkäisy ja lapsen terveen kasvun edistäminen siten, että lapsella on oma hoitaja jo päivähoidon alusta saakka. Turvallisen päivähoidon aloituksen edistämiseksi lapsen omahoitaja tekee ennen päivähoidon alkua kotikäynnin luodakseen perustan lapsen henkilökohtaisen kasvatussuunnitelman laatimiselle sekä kuullakseen vanhempien odotuksia ja kasvatusperiaatteita. Tämä luo hyvän suhteen päivähoitohenkilöstön ja vanhempien väliselle kasvatuskumppanuudelle. Luoto on suunnitellut koulutuksen Kelpo hankkeen puitteissa. Kaikki seudun 5 vuotiaat osallistuvat KEHU ohjelmaan. Menetelmä kartoittaa viisivuotiaiden kehitystasoa. Tavoitteena on tarjota varhaisessa vaiheessa tukea lapsen kehitykseen, mikäli sitä tarvitaan. Koulun aloittamiseen liittyvät vaikeudet vähenevät lapsen saadessa apua varhaisessa vaiheessa. Syrjäytymisvaarassa olevat lapset kyetään tunnistamaan jo päivähoidossa. Päivähoidon merkitys on erityisen tärkeä varhaisessa puuttumisessa ja tuen tarjoamisessa, koska lapsi saattaa viettää päivähoidossa jopa 10 tuntia päivästä. Esikouluopetuksella on suuri merkitys oppimisvaikeuksien ehkäisemisessä ja korjaamisessa ja sitä kautta syrjäytymisen ehkäisemisessä. Tämä edellyttää, että päivähoidossa on riittävästi erityislastentarhanopettajia. Erityislastentarhanopettaja tukee ja ohjaa henkilöstöä ja auttaa havaitsemaan vaikeudet ja ongelmat varhaisessa vaiheessa. Päivähoitohenkilöstön mahdollisuuksia vanhempien tukemiseen kasvatustehtävässä on vahvistettava. Varhainen puuttuminen on tärkeää tukitoimenpiteitä tarvitseville lapsille. Riittävä määrä erityislastentarhanopettajia on välttämätön sekä henkilöstön kouluttamisen että lapsen sosiaalisten ja viestinnällisten taitojen ammattimaisen tukemisen kannalta. Kulttuuri ja kielirajat ylittävä yhteistyö. 2.2 Koulutoimi 11

15 Yleisenä tavoitteena on luoda lapsille ja nuorille hyvät edellytykset hankkia hyvä alku elämälle. Se toteutuu hyvän peruskoulutuksen sekä edelleen hyvän lukiokoulutuksen tai toisen asteen koulutuksen avulla. Koulun oppilashuollon lähtökohtana tulee olla yksittäisen oppilaan tarpeet ja etu. Sen on tuettava sekä yksilöä että kouluyhteisöä ja perusedellytyksiä lapsen ja nuoren oppimiselle ja fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille. Koulun tehtävänä on tukea lasten ja nuorten kasvua riippumatta heidän kotiolosuhteistaan sekä lisättävä kouluhenkilöstön rohkeutta ottaa esille ongelmatilanteita keskusteltavaksi perheiden kanssa. Henkilöstöä koulutetaan tunnistamaan niiden perheiden lapset, joissa esiintyy päihteiden väärinkäyttöä, väkivaltaa, psyykkisiä sairauksia tai muita ongelmia, jotta asia voidaan ottaa puheeksi varhaisessa vaiheessa. Terveellisen ja turvallisen koulu ja oppimisympäristön luominen, mielenterveyden vaaliminen. Syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin edistäminen koulussa. Koulujen oppilashuoltoryhmien säännölliset tapaamiset. Ryhmään kuuluvat koulun rehtori, koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoidon edustaja, erityisopettaja sekä asianomainen luokanvalvoja. Sektorirajat ylittävä yhteistyö sekä yhteistyö kotien kanssa ovat erittäin tärkeitä samoin kuin varhaisten tukitoimien aloittaminen, kun oppilaalla on ongelmia Koululaisten aamu ja iltapäivätoiminta Toiminnan tavoitteena on antaa lapsille mahdollisuus osallistua valvottuun, turvalliseen ja monipuoliseen toimintaan ennen koulupäivää ja sen jälkeen. Kunnat järjestävät lakisääteistä aamu /iltapäivätoimintaa vuosikurssien 1 ja 2 oppilaille sekä erityisopetusta saaville vuosikurssien 3 9 oppilaille. Useat eri järjestöt ja kunta järjestävät vapaaehtoista iltapäivätoimintaa vuosikurssien 3 9 lapsille. Koti ja koulu yhdistys, seurakunnat, urheiluseurat, 4H, nuoriso ja kulttuuritoimistot sekä tarvittaessa myös kuntien sosiaaliyksiköt voivat järjestää iltapäivätoimintaa. Toimintaa varten voi hakea varoja hankkeiden tai eri avustusten kautta. Aamu ja iltapäivätoiminta kaikille sitä tarvitseville koululaisille Kymmenes lukuvuosi Kymmenes lukuvuosi eli lisäopetus on tarkoitettu nuorille, joilla ei ole selkeitä tulevaisuuden suunnitelmia tai jotka haluavat parantaa perustietojaan ennen ammatinvalintaa, vahvistaa 12

16 itseluottamustaan, hankkia paremman opiskelutekniikan tai parantaa opiskelumotivaatiotaan. Kymmenes luokka on oppilaalle maksuton. Kruunupyyn kansanopiston Base Camp linja tarjoaa koulutusta nuorille, jotka ovat päässeet peruskoulutusta ja haluavat korottaa arvosanojaan ja ovat avoimia uusille haasteille ja seikkailuille. Koulutus on yksivuotinen ja vuoden aikana oppilas saa opetusta myös estraditaiteessa ja ulkoilmaelämässä. Ulkoilmaelämä on tärkeä osa koulutusta ja ohjelmaan kuuluu tunturivaellus Tärnabyssä, luistelua, melontaa, kiipeilyä ja yöpymistä ulkosalla. Kymppiluokalla on mahdollisuus panostaa niihin valmiuksiin, joita oppilas haluaa kehittää. Oppilas saa suorittaa työharjoittelunsa jossakin oppilaitoksessa ennen toisen asteen koulutuksen valintaa. Koulu seuraa oppilasta vielä koulutuksen päättymisen jälkeenkin. Uudenkaarlepyyn kristillisessä kansanopistossa teoriaopinnot on suunniteltu yksilöllisesti. Oppilaalle annetaan mahdollisuus korottaa peruskoulun päästötodistuksen arvosanoja yksittäisissä aineissa. Opinnot voivat olla ammatillisesti suuntautuneita. Ensi lukuvuonna on mahdollisuus musiikin teorian ja käytännön opintoihin. Koulu haluaa toimia seudun musiikkikoulutuksen välisenä sillanrakentajana. Lukuvuoteen sisältyy harjoittelujaksoja eri työpaikoissa tai ammatillisissa oppilaitoksissa ammatinvalinnan helpottamiseksi. Oppilailla on mahdollisuus asua oppilasasuntolassa ja oppia sitä kautta itsenäisiksi ja ottamaan vastuuta opinnoista ja itsestään. Koulu suojelee yksilöä ja antaa oppilaalle mahdollisuuden kehittyä monikulttuurisessa ympäristössä. Parantaa nuorten mahdollisuutta sopivaan koulutukseen sekä ehkäistä opintojen keskeytyminen. Antaa nuorille tukeva perusta jatko opinnoille sekä tukea ammatinvalinnassa. Turvataan kymmenennen lukuvuoden toimintaedellytykset. 2.3 Terveydenhuolto Kunnan kansanterveystyöstä vastaavan viranomaisen tulee hyväksyä yhtenäinen toimintaohjelma neuvolatyölle, kouluterveydenhoidolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle hammashoidolle. Ne laaditaan yhteistyössä sosiaalitoimen ja opetustoimen kanssa Perusterveydenhuolto Kansanterveystyön toiminta ajatuksena on tarjota kaikille ihmisläheistä ja saumatonta perusterveydenhuoltoa sekä ehkäisevää terveydenhoitoa kohtuullisin kustannuksin. Se toteutetaan hoitoryhmävastuun ja aluejaon avulla. Kouluterveydenhoito ja neuvolatyö ovat 13

17 osa perusterveydenhuoltoa. Yhteistyötä tehdään sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa toteutettiin merkittävä organisaatiomuutos. Pietarsaaren kaupunki toimii nyt seudun sosiaali ja terveydenhuollon isäntäkuntana. Pietarsaaren kaupunki on työnantajana Pietarsaaren, Luodon, Pedersören kunnan ja Uudenkaarlepyyn sekä entisen MTHA:n koko sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstölle. Kruunupyyn sosiaali ja terveydenhuollosta on huolehtinut lukien Kokkolan kaupunki isäntäkuntasopimuksen kautta. Terveystarkastukset ja terveysneuvonta järjestetään siten, että lapsilla, nuorilla ja vanhemmilla on mahdollisuus osallistua niihin. Lasten ja nuorten elin ja kehitysympäristöihin kiinnitetään huomiota. Tarvittaessa järjestetään moniammatillista terveysneuvontaa Erikoissairaanhoito Sosiaali ja terveysviraston erikoissairaanhoito koostuu seuraavista erikoisaloista: anestesiologia, naistentaudit ja synnytykset, lastentaudit, kirurgia, urologia, sisätaudit, kardiologia, neurologia, keuhkosairaudet, psykiatria, lastenpsykiatria, korva, nenä ja kurkkutaudit sekä radiologia. Sosiaali ja terveysviraston lastenpoliklinikka ja lastenosasto huolehtivat erityissairaanhoitoa tarvitsevista lapsista ja nuorista Neuvolat Sosiaali ja terveysministeriö ohjaa neuvolatoiminnan kehittämistä ja kunnat vastaavat varsinaisista palveluista. Äitiysneuvolat Äitiysneuvoloiden tehtävänä on edistää tulevien vanhempien sekä sikiön ja vastasyntyneen terveyttä ja hyvinvointia. Tuki on suunnattu koko perheelle. Neuvolassa keskustellaan parisuhteesta ja vanhemmuudesta, jossa isän roolilla ja hänen vastuullaan vanhempana on suuri merkitys. Neuvola tukee vanhempia heidän valmistautuessaan vanhemmuuteen ja lapsen mukanaan tuomiin muutoksiin sekä edistää terveellisiä elämäntapoja. Neuvolakäynneillä seurataan raskauden etenemistä ja mahdollisten ongelmien ilmetessä äiti lähetetään jatkohoitoon. Ensimmäisen äitiysneuvolakäynnin yhteydessä tehdään päihdeseulonta. Henkilöstöä koulutetaan ottamaan aihe puheeksi varhaisessa vaiheessa ja käyttämään mini interventiota. Ehkäisevällä toiminnalla ja varhaisella vuorovaikutuksella tuetaan vanhempien ja vastasyntyneen välistä yhteyttä. Vuorovaikutusta haittaavia tekijöitä voivat olla mm. raskausajan ja/tai synnytyksen jälkeinen masennus, aikaisemmat mielenterveysongelmat, päihteiden väärinkäyttö tai puutteet vanhemman omassa kasvuympäristössä. Tukena toimii moniammatillinen ryhmä, johon kuuluu psykologi, terveydenhoitaja/perhe ja psykoterapeutti sekä lastenpsykiatri. Vuodesta 2007 lukien on sosiaali ja terveysviraston äitiys ja lastenneuvoloissa käytetty masennusseulaa ja perheväkivallan seulontaa. Työ on sektorit ylittävää. 14

18 Lastenneuvolat Lastenneuvolan tehtävänä on edistää lapsen ja perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä tasoittaa perheiden välisiä terveyseroja. Neuvolat seuraavat ja tukevat kouluikäisen lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Lisäksi neuvolat tukevat vanhempia turvallisen ja lapsimyönteisen kasvatuksen antamisessa, lapsen hyvässä huollossa, terveissä elämäntavoissa ja terveellisen kasvuympäristön tarjoamisessa. Neuvolat tukevat vanhempia myös heidän parisuhteessaan. Neuvolassa pyritään havaitsemaan lapsiperheiden ongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarjoamaan tarvittavaa apua. Lastenneuvolat tekevät yhteistyötä muiden lapsiperheiden kanssa tekemisissä olevien ammattiryhmien kanssa. Tulevien vanhempien, sikiön ja vastasyntyneen hyvinvoinnin ja terveyden turvaaminen moniammatillisen ehkäisevän työn avulla. Ensimmäisen äitiysneuvolakäynnin yhteydessä tehdään päihde, masennus ja väkivaltaseulonta. Neuvolat seuraavat ja tukevat kouluikäisen lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Hyvän hammashoidon turvaaminen alueen lapsille ja nuorille Kouluterveydenhoito Kouluterveydenhoito on tarkoitettu perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten oppilaille ja sen tehtävänä on edistää oppilaiden terveyttä suun ja hampaiden terveys mukaan luettuna. On tärkeää, että kouluterveydenhoito huomaa oppilaan ja perheen tuen tarpeen ja tarvittaessa järjestää tuen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Terveyden ja turvallisuuden edistäminen lasten ja nuorten fyysisessä ja psykososiaalisessa opintoympäristössä sekä opetushenkilöstön ja oppilashuollon välisen yhteistyön edistäminen. Ehkäisevän terveydenhoidon edistämiseksi ja tuen tarpeen havaitsemiseksi varhaisessa vaiheessa aloitetaan koululääkärijärjestelmä uudelleen ja lisätään kouluterveydenhoitoa. Kodin ja koulun välinen hyvä yhteistyö asetetaan etusijalle Lasten ja nuorten vastaanotto Vastaanoton kohderyhmänä ovat 0 20 vuotiaat lapset ja nuoret sekä heidän vanhempansa. Työ on perhekeskeistä ja sitä tehdään yhteistyössä lapsen verkoston kanssa. Lasten ja nuorten vastaanotto on sektorien välistä avohuollon alueellista yhteistyötä. Vastaanotto 15

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 SISÄLLYS 1. ALKUSANAT... 3 2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN NYKYTILA... 5 3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 Seuranta 27.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.1 A. NYKYTILA 1. LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Viiru, Elli Suomalainen, Savonrannan peruskoulu LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Enonkoski, Savonlinna, Sulkava 27.4.2009 Petra Turtiainen ja Jukka

Lisätiedot

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19 c cc Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2008-2013 Sodankylän kunta 2/30 Sisällysluettelo Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman tarkoitus 3 Hyvinvointiohjelman taustaa ja valmistelua

Lisätiedot

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12 ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Tässä olen minä, omenapuu ja kukka. Olemme mummolassa. Mummola on paras paikka. Minut tekee mummolassa iloiseksi ihanat

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013 Jyväskylän kaupunki 2 1 JOHDANTO JA LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 Lähtökohdat...5 1.2 Jatkotyöskentely, seuranta ja arviointi...5 2 SUUNNITELMAN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET...

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015 Huittisten kaupunki 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO JA SUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN NYKYTILA... 7 3 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS JA VALMISTELUPROSESSI... 1 1.1. HAMINAN KAUPUNGIN VISIO JA ARVOT... 2 1.2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 Perusturvalautakunta 21.12.2011 105 Siiliset yhteistoiminta-alue Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki 1

Lisätiedot

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA TORNION PÄIHDESTRATEGIA 2007-2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA 4 2. YLEISTÄ PÄIHTEISTÄ 5 3. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN NYKYTILANNE TORNIOSSA 8 3.1 Tilastoja alkoholin myynnistä

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012

Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012 Kaupunginhallitus 31.8.2009 liite nro 8 Perusturvalautakunta 30.9.2009 liite nro 10 Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012 Päihdehuollon palvelujärjestelmää ohjaavat osaltaan Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009-

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat... 4 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadinta... 5 2 Työryhmän toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020. Säkylän kunta

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020. Säkylän kunta Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020 Säkylän kunta 2012 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin indikaattorit... 3 3.0 Lastensuojelun tarve... 7 3.1 Lastensuojelun

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 0 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LEPPÄVIRRAN KUNTA Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 1 1 JOHDANTO: LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA PROSESSINA... 3 I NYKYTILA JA TULEVAN

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ALAVUS 2013-2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Työn keskeiset käsitteet... 4 2.1 Ehkäisevä lastensuojelu... 5 2.2 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu...

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 Karkkilan kaupunki Nummi-Pusulan kunta Vihdin kunta Perusturvakuntayhtymä Karviainen 1 1. JOHDANTO 4 2. SUUNNITELMA LASTENSUOJELUN JÄRJESTÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016 0 JUVAN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016 Perusturvalautakunta 12.3.2015 23 Kunnanhallitus 23.3.2015 76 Kunnanvaltuusto 30.3.2015 3 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 LASTEN JA

Lisätiedot

Ulvilan kaupungin. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Ulvilan kaupungin. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Ulvilan kaupungin Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA... 6 1.1 Kehitys Porin yhteistoiminta-alueella... 6 1.2 Lastensuojelun

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA, SISÄLLYS

LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA, SISÄLLYS LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA, SISÄLLYS 1 1. KEHITTÄMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 SÄÄDÖSPOHJASTA... 3 1.2 VALMISTELUSTA... 3 1.3 SISÄLLÖSTÄ... 4 2. LAPSET JA NUORET TÄNÄÄN SEKÄ TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015 Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015 Ehkäisevän päihdetyön moniammatillinen työryhmä 2012 1 1. JOHDANTO... 4 2. PALVELURAKENTEEN JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS... 7 3. OULUNKAAREN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ KUNNAN ERI TOIMIALOJEN, SEURAKUNNAN JA KOLMANNEN SEKTORIN KESKEN TEHTÄ- VÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ:

Lisätiedot