Elina Jäå.skeläinen~ markan kokonaisarvosta vuotta 1931 varten.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elina Jäå.skeläinen~ markan kokonaisarvosta vuotta 1931 varten."

Transkriptio

1

2 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 7 :p ;nä tammikuuta Läsnä olivat V.Lohteinen, U. Rinne~ V.Laherma~ J. Etholen~ Taimi Taisto: Elina Jäå.skeläinen~ U. Salokannel, U. Leski- v nen, V. Vainio, J ai;er, selcå Ii i ton toimi t- sijat Helmi l'aasonen, J. aami ja V.J... ostiainen. 1 ~. Luettiin ja hyväksyttiin 29/12-3 :pidetyn kokouksen :Pöytäkirja. 2 Pä~tettiin anoa o:petusministbriöltä luottokuljetusli:p:puja 1,000 markan kokonaisarvosta vuotta 1931 varten. 3 Olym:pia-ar:pajaisten suhteen :päätettiin, että veto toimitetaan 8/1 :poliisilaitoksen edustajan valvonnan alaisena ja toinen voittoluettelo luovutetaan :poliisilaitoksen haltuun. Toimisto hankkikoon vetotilaisuuteen 2 vierasta henkilöä valvomaan toimitusta. Voittoja aletaan jakaa 12/1. 4 Taloudenhoitaja J. lami selosti matkaansa ~jaaniin ja uo:pioon. Päätettiin, että koska ~uo:pion Elon velat ovat osoittautuneet suuremmiksi kuin liitolle on aikaisemmin ilmoitettu, ei liitto voi ottaa Elon taloa haltuunsa eikä ryhtyä sen asioita järjestelemään. Liiton etujen valvominen :pesän selvityksessä jätettiin taloudenhoitajan huoleksi. Muihin samantapaisiin juttuihin nähden :päätettiin, että liitto ei ryhdy ottamaan velkaisia taloja hoitoonsa, vaan ainoastaan neuvoin avustaa asianomaisia selviytymään talojutuistaan omin voimin. 5 '. Toijalan Valp:paan pyynnön johdosta :p8.u.stä Hämeen piirikuijnasta Tam:pereen piirikuntaan, :päätettiin ottaa. selkoa molem:pien piirikuntien johtokunnilta ja alistaa asiaa lausuhtoineen liittoneuvoston ra tkai sta vaks i Imatran Ahl~vistin jutussa kuultiin henkilökohtaisesti telä- Saimaan piirikunnan :puheenjohtajaa Jussi Peltosta ja :päätettiin esittää piirijohtokunnalle asiassa sellainen :päätös, että Ahl~vist hyväk ~ -

3 sytt~isiin liittoon koejaseneksi 6 kuukauden kilpakelvottomuudella ja 2 vuoden toimitsijakelvottomuudella. Jos' iirikunta hyväksyy tämän ehdotuksen,astuu päätös voimaan, ellei, jää entinen kielteinen päätös voimaan. Samalla p~ätettmin Imatran Voimalle ja Voi~an painikil ailujen ylituomarilie antaa muistqtus siita, että ovat sallineet liittoon kuul~~attoman ottaa osaa kil pailuihinsa. 7 en johdosta, että uudenvuodenpäiv~nä ja loppiaisena pelattuihin Helsingin piirikunnan jääpalloilumestaruuskilpjililuihin on otta nut osaa liittoon kuulumattomia, päätettiin ~ullervo lta vaatia asian johdosta pikaista selitystä ja sen jälkeen ottaa sekä ullervon että Ponnistuksen juttu ratkaistavaksi. ttelujen pätevyys jätettiin piirijohtokunnan päätettäväksi. 8.J. uultiin tri Deutschin selitys orjan jutussa. 9 Jätettiin toimiston tehtäv~ksi hankkia seura toiminnan neuvoja trömforssin iennolle seuran tarjoomin ehdoin: vapaat matkat, asunto 'a ruoka ynnä 1 mk palkkio 3 viikon ajalta. 1 it Talviolympialaised~stajain matkan järjestely hyväksyttiin seuraavasti: Låhtö Helsingistä 31/1 kello 1 Tallinnaan tettinin laivassa, Tallinna -Riiga makuuvaunussa, Riiga - Varsova 111 luokassa, huone Varsovassa nukkumista varten 2/2 junan muuton väliajalla, Varsova - Vien mahdollisuuden mukaan II luokassa 111 luokan hinnalla. Perille saavutaan Uurzzuschlagiin 3/2 kello aluumatka: Lähtö lurzzuschlagista 9/2 kello 12.01, samana iltana Vienissä 'oko 00 pera tai teatteri, yötä Vienissä joko Itävallan veljesliiton päämajassa tai hotellissa, 1 /2 kaupunkiin tutustumista autopussin avulla ja lähtö paluumatkalle Varsovan kautta samana iltana kello luokassa iigaan, josta 12/2 kello makuuvaunussa Tallinnaan ja edelleen 13/2 lååvassa Helsinkiin. ~suntoon ja ]cb.ynteihin Vienissä varataan joukkueelle mk. 11.:s. 'uultiin Itdvallan työväen jalkapalloiluliiton onnittelut ja kii tosmaininta viime kesän:' suori tetun Helsinginma tkan johdosib.

4 ';j. ~ oska Viipurin Jyry on ls.~lettb.nyt liitolle hyv: ksyttävi.:.u vejtselin velo.staan 12 mjr per 1/3 :_atsottiin iipurin yry tästä päivästä alkaen otetåksi takaisin liittoon. 13 \1. Martin Iukie ja Erik Efraimsson hyvaksyttiin äseneksi liittoon - elsingin onnistuksen kautta. 14 Jutettiin sihteerin tehtäväksi laatia ensi kokoukselle esitys lii ton edustuksesta piiril.olcouks issa. 15,). Herätettiin kysymys i elis J:-\.aartisen osanotosta hden valintakilpailuihin, mutta koslm ~. on liittynyt liittoon jo ennen piirikuntien edustajain neuvottelukokousta, ei juttu antanut auhetta toimen iteisiin. 16 ~. Ifyönnettiin Vaasan overeille lupa toimeenpanna kansalliset murtomaahiihtokilpailut 1/2. iiton sisamestaruuskilpa ilujen järjest~misoikeus iihimäen yrkivälle. myönnettiin 17 Lahden valinta:ilpailujen'suhteen merkittiin, että osanottajia on ilmoittautunut tåhän mennessä 38 ja että hiihtojaosto on valinnut tuomareiksi ~atajiston ja Harjanteen. Toimiston puolesta kilrailujen järjestelyä valvomaan matkustaa sihteeri ~osti~nen Liiton edustajain valitsemiseksi talviolympialaisiin päätettiin pit~ liittotoimikunnazn ja olym~iakomitean yhteinen kokous ensi maa nantaina kello Vakuudeks i;

5 Työväen Urheiluliiton li i ttoio imikunnan Helsingissä liiton toimistossa 12 p :nä tammikuuta 1?31 pidetyn kokouksen pöytskirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen,~ U.Rinne, J. tholen( Taimi Taisto~ Elina Jääs-v keläinen, M. Salokannel, ll. eskinenl ja V. Vainio sekä liiton toimihenkilöt Helmi Paasonen, J. lami ja V. J... ostiainen. 1 Luettiin ja hyväksyttiin 7/1 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 oi. Hyväksyttiin liittoon seuraavat uudet seurat : Virtain Veikot, eski-suomen piirikum:a s ta 25 jäsenellä ja Humaljoen Joenpojat, Viipurin piirikunnasta 2 jäsenellä. öydälle pantiin 1 orvensuun ~eihään hakemus siksi kunnes on saatu tieto piirijohtokunnan seuran liittoon hyväksymiselle asettamista ehdoista ja Oulunsuun Heitto si1csi kunnes seura on suorittanut velkansa liitolle. Ailcai semmin liittoon hygäksytyn Viipurin Jyryn ji:isenluettelon tai'kistusj~katsiminen jätettiin Viipurin piirijohtokunnan tel tävilltsi. 3 '. Hyväksyttiin liittoon seuraavat yksityiset jäsenet: Helsingin Työväen Uimarien k~utta Irma Lwnivuokko, elsingin ~ullervon kautta K.Lehto ja Yrjö Timonen, elsingin onnistuksen kautta.halme, arne Vallin ja iilo Hörsky. 4 oj. Uerkittiin, että.. auhavan Metsäpirtin Fa:h.mi on ilmoittanut 10- pe~tavansa toimintansa. 5 'orsan lku'lle myönnettiin lupa toimeenpanna kansalliset painikilpailut 31/1-1/2. 6 Helsingin onnistukselle ja ullervolle p~ätettiin antaa varoitus sen johdosta, että seurat ovat sallineet jääpalloilujoukkueissaan pelata liittoon kuulumattomien. 7 ;..!orojärvelle päb.tettiin antaa I].'ampereen Yri tyksen kautta varoitus ahden valintakilpailuissgv t. k. 1 p ;ni:i sattuneen juopumuksen

6 johdosta. 8,)0 uultiin olympia-arpajaisten vetotilaisuudess8 tehty göyt~kirja. 9.:s. Valtioneuvostolta pä l tettiin anoa, etth 'duskunnan liitolle yöntäm~stä Z narkan suuruisesta olymp ia-avustusmå~r äraha sta suori tettaisiin 1 marlclcaa heti ja loput 2 marklcaa ensi touko' uussa. 1 ~. Lii ton edus~ljuksen jär 4 estäminen piirilolwuksiin jätettiin toimiston tehtävä' si lii ttotoimikunnan j~s~nten ja lii ton.lenkilöl:unna n avust Ilk ell a. 11,J. laanasen kilpailujuttu - antiin öydälle. Va k-uuclexsi : j/!./~.

7 Pöytäkirja Työväen Urheiluliiton olympia-arpajaisten vetotilaisuudesta, joka pidettiin liiton toimistossa iltasaarenkatu 8-10, B 16 vuonna 1931 tammikuun 8 p:nä. Toimituksessa olivat läsnä Helsingin kaupungin pmliisilaitoksen edustajana toimiupseeri Yrjö Åberg, tarkastajina toimittajat Anton Huotari ja E.Louhikko ja liittotoimikunnan edust ajina vuoroonsa V.Vainio ja U.Rinne. Merkitsijöinä toimivat liiton toimihenkilöt.klami, Siiri Vuorinen, V.Koivula,.Helenius, Aili Heinonen, Elma Salmi, L.Surakka ja V.J.hostiainen. Arvonta toimitettiin toiminimi Arvontakoneen laitteilla, joita hoitivat w ista insinööri iilo He inonen ja to ista toimittaja L.T.Eronen. 1. Kun tehtävä t oli jaettu ja toimihenkilöt ja tarkasta~at asettuneet paikoilleen vedettiin päävoitot M 1-41, minkä jälkeen nautit tiin yhteiset kahvit ja työtä jatkettiin siten, että toinen kone työskenteli toisessa huoneessa ja toinen toisessa t~kastajien ja toimihenkilöiden jakaannuttua kummankin koneen osalle tasan. 2 Sovittiin siitä, että jos useampia v~ittog~ tulee samalle numerolle, pitää paikkansa voittoluettelon pienempi järjestys~umero,.myöhäisemmät vedetään uudelleen. Tällaisia sattui Arvontaluetteloita laadittiin 2 yhtäpitävää kappaletta, joista toinen vertailun j älkeen j ätettiin Helsingin kaupungin poliisilaitokselle. 4 Toimitus

8 Työväen Urheilulii ton lii ttoto imikunnan Helsingissä liiton toimistossa 19 p:nä tammikuuta 1 31 pidetyn kokouksen pöyt~kirja. asnä olivat V.Lähteinen! ~.Rinne, thol~n, V. Lahermat Taimi Taisto~ M. alokannel, U. Leskinen, V. VainioJ ja O. agerv sekä liiton toimihenkilöt Helmi aasonen,.,-lami ja V. J. }~ostiainen. 1 '. Luettiin ja hyväksyttiin 12/1 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 '. Hyväksyttiin uudelleen jäseneksi liittoon orvensuun {eihäs Varsinais-Suomen piirikunnasta. Iisveden Vesan hyväksynis'uttu pantiin pöydälle siksi kunnes seuralta on saatu jäsenluettelo, ja kunnes se on maksanut velkansa liitolle. " 3 ~. yväksyttiin liittoon sem'aavat yksi tyiset jäsenet: nen, Työväen Voirtailuliiton kautta.linden,. Jo:q.tonen,.l>..ivi ja A.Saari- Tam ereen alloveikkojen kautta V~1ieminen, loiton Visan kautta alo, ivonen, autiainen, V. Laakso, U.Salomaa,.:J n.s, Y. aalcki, ". r'1as t;ula, ~oskinen, Ii. "amelius, :.~ohjanen ja ::i. llikainen ehdoitta sek':';' l.!.lolckanen 1 vuoden toimitlilijalelvottonuudella, ',00 li..'"1e'n l.yöväen rheili j a in ko utta A. Val tonen, K. Ro s ted. t, Riihi maa, S. Laaksonen, Tiu tisen yrinnön ka utta O. urri,... Hurri, O. Meriluoto,. Valkonen, E..:anninen ja V. Liukkonen, 1 otkan :~isailijain kautta m.,-ylmälä,.. iihimi::.en :iistaveikkojen kautta une.mkelä. ja ini I~b.kelä, Valkeakosken.oskenpoikain kautta. sntala,. indgren, :.Taiminen ja U.Lehto ehdoitta sekä 2 vuoden koeajalla seuraavat: l~.syrjänen, l~& ino ahl, ipa tti, B. al1qvist,. einonen,.l.anerva. antala, L. Iietanen, amminen, deminen ja F." erkiömäki..yönnettiin seuraavat kil ail uluvat: 4 7-8/2 kansalliset nyrkkeilykilpailut ainionkosken Tähti ja alikkalan Toverit yhdessä ma inionkoskella, 2/3 kansalliset nyr~ eilykilpailut ~ymintehtaan.isa. sanotta~iksi. ~ <.J talviolympialaisiin päätettiin vielä sähköteitse ilmoittaa Tampereen Yrityksen jäsenet Impi Lahtinen naisten hiihtoon ja.. alle linck luisteluun, joiden matkasta aiheutuvat kulut seura on ilmoittanut suorittavansa. Samoin påätettiin Joukkueeseen hyväksyä omalla kustannulcsellaan matkustavat emil 10.elsingista.1$ \:~:f~

9 ähteisen ilmoittamana ja Lero Lahtinen Tampereelta KOivulan ilmoittamana ja vastuulla. Näille kaikille myönnetään liiton joukkueelle hankitut tai hankittavat etuudet. 6 Tutustuttiin ~oivulan Tampereenmatkajuttuun, mutta päätettiin jutun antaa raueta. 7 ~. Låhteinen ilmoitti pöyt~kirjaan merkittäväksi, etth TmL-lehdessä olisi putänyt mainita, minkä vuoksi Norojärvi jäi valitsematta. 8 ~. Latvialaisen toveriliiton kirjeen johdosta päätettiin, että olympialaisluistelijat saavat kilpailla iiassa paluunatkallaan 12/2 kello välisenä aikana t~ fa/ril'ä/aal4~ l~';dd ~ "7ou'k ~~,,(l.urtjl.tlvli"i-!vh' rä",:~ 9 Päätettiin 4 ä&l1ellä 2 vastaan valita joukkueen puserokankaaksi tummanpunainen ~ulikaneas, josta puserot teetetään T ' :n neulomossa. Hiih tolakin mallinen pti.ähin e' teetetään samasta kankaasta. Varustejuttu otetaan tarkastettavaksi vielä ensi kokouksessa. 10 Olympialaisurheilijain tapaturmavakuutushanl"keesta päätettiin luopua. 11 (. Ilmoitettiin, että liiton talviurheilujuhlaa varten on saatu 25 ~; alennus val tion rauta teillä sekä kaupungilta 15,00 markan suuruinen tappiovaara-avustus. äätett iin, että talviurheilujuhlavaliokunnan muodostavat 2 hiiht ojaoston ja 2 luistelujaoston valitsemaa jäsentä sekä jaostosihteeri. HTH:n taholta ilmoitettiin, että seuran hiihtomaja on talviurheilujuhlatarkoituksiin erinä isin ehdoin käytettävissä. 12 '. ei Päätettiin, että liitto ryhdy osakkaaksi.mnnistön Elon taloyhtiöön. 13 Päätettiin ottaa selkoa Kuusiluodon Myrskyn pesän tilasta. 14 '. Aarre Paanasen kilpailujutussa päätettiin tyytyä seuran toimenpiteisiin. 15 ". Jätettiin sihteerin tehtäväksi käyttää lii tolle myönm t i.:jt

10 tlmnit 2 /2 Sos.dem. puolueen luentopäivillä. 16 Hyväksyttiin Yleisurheilujaoston esitys poikaurheilupäivien toimeenpane~isesta ensi kesänä Tampereella ja päätettiin sitä varten varata tänä vuonna saatavasta valtionavustuksesta 4 0 mk. Asian edelleen valmistelu jätettiin jaoston toimeksi. amalla päätettiin jättää liittokousasioiden yhteydessä harkittavaksi, onko esitys poikaurheilupäivien säännöllisestä järjestelmisestä tel! tävä lii ttokokoukselle. 17.,. ~ansainvälisen Voimailuvaliokunnan kokowcsessa ienissä 9-10/2 esille tulevien kysymysten selvittely jätettiin sihteerille yhdessä kokoukseen matkustavan liiton edusta 'an V. ähteisen kanssa. 18 '. Lii ttotoimikunnan kokoussäännöt päiitettiin ottaa tarlcastettavaksi ensi kokow{sessa. Vakuudeks i:

11 Työväen Urh~ilulii ton lii tt010 imilcun- 11an Helsingissä liiton toinistossa 26 p:nä tammikuuta lj31 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsn~ olivat. E.Vilppula,. Lähteinenr Etho l ~n, U. Ri nne, Taimi Taisto~ ~lina Jääs~ kel~inen, V. Lahermal T. alonen{ 1. Salokannel ja V. Vainio/sekä l iiton toimihenkilöt Helmi aasonen, J.J:>.lami ja V.. ~ostiainen. 1 Luettiin ja hyväksyttiin 19/1 pidetyn kokouksen pöyt~kirja. 2 0). Hyväksyttiin j~seneksi liittoon oroisten Jyske Eteld-Savon piirikunnasta 25 jäs. ja vanhana seurana Littoisten Toimi Varsinais - Suomen piirikunnasta sekä 1isveden Vesa Pohjois-Savon ja ~ainuun piirikunnasta. Turun Veikkojen ja Helsingin yöväen yräilijhin hakemukset hyl jättiin piiri ohtokuntien lausuntojen peru$teell a. 3 ~. yväksyttiin liittoon seuraava t ylcsi tyiset jäsenet: elsi ngin 1(:n V. okas ja. ilin, otkan l~isailijoihin H. itikainen,u. linekman ja. arppanen, Hel singin Islcuun U. eltomäki,.angasa1an Voi ttoon H. alo, elsi ngin TVL:n. Ruusunen, oi ton Visaan Y. oskinen, ~. esonen, U. Laalcsonen, '2a(l1 ereen Yritykseen V.Häkinen 3 kk kilpakelvottomuude1la, an asa1an Voittoon -. Lammi 3 kk ki1pakelvottomuude11a, Lappeenrannan Työväen Urheilijoihin. Takkinen 6 kk ki1pa- ja toimitsijakelvottomuudella. ~a r1 onsenin hakemus Helsingin Visan jäsenyyteen hy1jättiin. 4 "'. Uerkitttin, että telä-saimaan piirikunta on hyväksynyt ~ l iit totoimikunnan ehdotuksen.ahlgyistin jutussa. 5 0). Myönnettiin seuraavat ki1 ai1u1uvat : 21-22/2 kansainväliset nyrkkeilykilpailut Turun Toverit, 21-22/2 kansalliset ainiki1pailut Joutsenon ataja,

12 7-8/ 3 leansalliset luistelukilpailut Tampereen Visa, 14-15/ 3 kansa llise t painikilpailut Tainionkosken ähti, 21-22/3 " " Inhan Taimi, Il 21-22/3 " Voikaan Viesti siirto ), 25-26/4 " " Lieksan Into, 25-26/4 " " uoksenniskan Vesa, 14-15/2 Hameen piirikunnan hiihtomestaruuskilpailut, 4 äänellä 1 vast. 6 ' u Qltiin selostus talviolympialaisjoukkueen matkavalmisteluista. ]atkaa varten hankittava pusero ja lakki päätettiin lahjoittaa kul- 1 ekin joukkueen j äs enell e. ul~iksi paätet:iin tilata 'oku suomalainen ylioppilas ienisså sijaitsevan Suomen konsulaatin välityksellä. 7 ". Sen johdosta, että ~a mpereen Yritys on ilmoittanut suorittava nsa!rlyöskin ~. oro järven l ähettämi ses tä aiheutuvat kustannukset, p~ätettiin hänet ~ähköteitse ilmoittaa osanottajaksi. Salokannel, Ja skel&inen ja Taisto ehdottivat orojärven suhteen pysyt t ~ vuksi yhteisen kokouksen päätöksessä. 8 Sen 'ohdosta, että Helsingin työv.äentalo jälleen avataan, päätettiin liiton toimisto muuttaa entiseen huoneustoon 15/2. 9 Ilmoitettiin, että valtioleuvostolta on saatavana 15, markan suuruinen kuoletuslaina 1 vuoden ajaksi 6 I ~ korolla Pajulahden voimisteluhalliralennusta varten, se cä kuultiin aistoimikunnan ehdo tus ra]cenrmstoimiin ryhtymisestä...-un kui tenkin a julahden kiinteistön lainhuudatusjuttu on 26/1 esillä oltuaan jälleen siirtynyt, jätettiin talouden~oit aja llamin tehtäväksi jutun hoitaminen sekä yhdessä rva aasosen kanssa selom ottaminen siitä, olis ~ laina mahdollisesti saatavissa vaikkei kii nnitystä vielä void.akaan antaa. aroin pciutettiin ry tyä hankkimaan kustannusarviota ra ennusta varta. sekä laskelmi a voimistelukod':'n jatkuvi ta l10.i tj- ja kayttöl.ustannt8{sista. 1 :.. uv.j. tiin kansainvt:.lisen sihteel'in. ilaban Airjel mä or 'an 'utussa se~~ slossa käynee t a a erholmilta saatu selostus. L.... dt.ettiin jt:i.ä.dä odottamaan Torjalaisten so imusehdotusta.

13 OJ. ~~uu1tiin kutsu os. dem. puo1ueneuvos~on kokoukseen 1 ~ /2. 12.' ~,-uu1 tiin tili tys Var sina is - uomen pii rikuunan 0 sal ta 1i i ton ja1:i<_apa11omestaruuski1pai1uis ta. Tappio 885 : ~. Lii ton kaikil ta p-i i rikuuni1 ta päätettii n vaatia tili tys nii1-1e nyönnettyjen apurahojen käytöstä. 14 Uintijaoston esi tys olympialaisten ui ntihyppyohjelman ju1kai semisesta päätettiin lähettää 1ympiakomiteaan. 15. ~. Kuu.1 tiin Yleisurheil ujaoston mielenil maisu, etta olympia1aisiin olisi 1ähetettavä vähintä~ 33 miesyleisurheilijaa, samoin ainijaoston ja painituomarikurssikunnan esitys 3 miehen l ähett ä - misestä kuhunkin sarjaan. 16 Ual tuutettiin puhemiehet tarkastamaan Valtion Ur hejl.lu- ja Voimistel ul autakunnall e laadi ttava selostus val tionavun kä;/töstä sekä 400,000 markan summaan nouseva esitysanomus kuluvalle vuodelle. 17 uu1tiin ilmoitus -~uopion lon tilikirjain saapumisesta liittoon. 18 '. As ian omai sten jaostojen esityksestä vahvistettiin talviurhei1ujuhl an pääsymaksut: hiihtokil pailuihin a ikuiset 5 mk, l apset maksutta, Mäenlasku~ilpailuihin 8 ja 5 mk lapsilta ja soti1ailta 1 mk, luisteluki1pai1uihin 5 mk lapsilta 1 ~c ja j ääpa11oi1uotteluun 5 mk. 19 ~. h.u1uvan vuoden tal ousarvio pantii n vielä pöydälle. 2ID. Jarjestel tiin piirikolwusedustajain ma t koja. 21 '. Lii ttoto imikunnan k okoussäännö t päätet ti:i,.n pi t ä edelleenkin voimassa muuttamattomina. Vakuudeksi:

14 Työvaen urheiluliiton liittob imikunnan helsin6issä liiton toimistossa 2 p:nä helplilcuuta L 31 pidetyn kokouksen pöytg.kil'- ja. LLsn~ olivat. vil pula,.l tholen, ~ aimi Taisto, lina äuskeläinen; V. Laherm~, '. alonenl,..1'a..;er, U.Lesl\:inen! V. ainio ja liiton toimihenkilöt 1 elmi J.. aasonen,... la- Pli,. Helenius ja v. J.. ostiainen. ~ Luettiin ja hyv'oksyttiin 26/1 pidetyn kokouksen öyt""kirja. 2.:s' Hyväksyttiin liittoon ~!aarian J. isaveikot Varsina issuomen piirikunnasta 25 jäsehellli. elsing in yryn lii ttoonlii ttymishal enus pc?,ntiin pöydi:ille. 3..,. _yvij.ksyttiin seuraavat yksi tyiset jg.se11et: Tiutisen yrintjön ' alle Saviluoto ja ~lle "'0 J..l.rronen, hotlcan.. isailijoihin -almar okeiainen ~a iilo Greijus, elsin in skuun., Li. tinki ja Lauri indholm. ~!yönnettiin seuraavat kil ailuluva t: 21-22/2 kansallis et nyr}\:ke ilykilpailu t elsingin Visa, 28/2-1/3 " painikil a:ii.lut ~ ~nekoslren Huima yminlaakson piir ikunnall e myönm ttiin v:n 1?3 piirikunnallinen avustus käytettäväksi valistus- ja }{urssi työhön yhteensä Smk Tarkastettiin orjan ; :n lähett~md sopimusluonnos, mutta koeka siitg. puuttui liitto e ehdottama 5 : s lwhta, jota on pidett' vii koko so imwcselle oleellisena, ei sitä voitu hyväksyä, vaan äätettiin pitaä kiinni aikaisemmasta ehdotuksesta. 7 ".:3en johdosta, ette... kansainvälisen voimailuvaliokunnan jg.sen V.Luhteinen on sairastunut eikä voi matkustaa 0/2 alkavaan valiokunnan kokoukseen, - ':"'U.tettiin valiokunnan puheen~ohtajal ta sähkötei tse tiedustell a, void.aan' 0 låhett~f varamies vai onko kokous eruutetta-:- va. il tå vara l ta, et -i valoamies voidaan l ähetta:', vali ttiin siihel ~

15 te lt v 'n..j. o:::'.i nen, ellei hc:.nkåt::.n voi h.. htea, valtuutettiin talvieilujoulckueen johtaja U. lti1jl18 si i nä tapauksessa eeustamaan l i i ttoa aini tussa valiokunnm kokouk sessa Vieniss i 9-10/ uultiin talviurheil u jou1ckueel ta arsovasta saa~unut sj.lkösanoma. t alla on sujunut ka ikl:i hyvin. 9 ".. ysymys viipurilaisen j::';u:pallililiujoukj'1:leen kustantamises J u8 talv... urh e i l u~uhlaan antiin öycläll e ja pä:'tettiin tieclustell a, matusta isiko jou~-kue i l man pt;.hiväraho ja. 1 u Hyl I-tti i n Helsingin iihtoseuran vaatimus 33 u mk :n vuokrasta Alppilan hiihtomäestä tal viurheil ujuhlapai viltä. 11 ~. all oilujaoston esitys ol yr.rpialaislcarsinnasta pantiin öycläll e. 1 2 '. B ~, l öf& Krl1g er i n 2, marlcan suuruinen vekseli pb.åtettiin panna uolo s ottoon. 1 3 ':)-. ~atettiin suorittaa l iiton vel ka" 1, mk os. clem. puol ueelle. 1 4 "., l ~uul tiin kutsu ol lannin t overili i ton l ii ttojuhlaan ja kansainv' liseen ruumiinlcul ttuurikongressi i n Venetsiassa. 1 5,j. iiton eclustajaksi Sos. clem. u ol ueneuvoston kokoukseen m2..ärdt - tiir. s i hteeri _ostiainen. 16 ~ erki t t iin, että :i!'anni Ili kkola on i l moittanut lahjoi ttavansa liitolle yhclen Työväen Luistinrataosakeyhtiön osakkeen uul tiin af'lpere en Yri tylcsen mielenilma isu lioro ja.i'ven ja I mp i L tioen v11intajutussa uul tiin SUI: n s i hteerin toimi ntakertomus v : l ta ~... uultiin ta l ouclenhoita~a.7.laami n sel ostus Vi i purin pii rikunnan osiko ouksesta. 20 '. iiton talousarvio pant i i n ~ ö ycläl l e. Vakuu clyksi : t/.'. "/.t~.

16 Työväln Urheiluliiton Liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa helmikuun 9 päivänä 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja, Läsnä olivat T.H.Vilppula, V.Lähteinen, T.Taisto, E. Jääskeläinen, J.Elholen, V.Vainio, M. Salokannel, T. Salonen~ M.Leskinen, liiton toimitsijat H. Paasonen, J. Klami ja O. Helenius. 1. Luettiin ja hyväksyttiin 2.2 kokouksen pöytäkirja. 2. Myönnettiin kilpailulupia: Kansalliset painikilpailut Suolahden Urho, Kansalliset hiihtokilpailut kansalliset Lahti-Häme piiriottelu Lahdessa Kymin Veikot Vuoksenniskan Vesa, jääpalloilukilpailut Turussa Maarian Pyrkivä - Tampereen Kisatoverit Helsingissä Kullervo - Talikkalan Toverit. 3. Liiton painimestaruuskilpailujen järjestämisoikeus päätettiin myöntää Tainiokosken Tähdelle ja Turun Tovereille. Kilpailujen "., tw sarjojen jakamisesta pyydetään Painijaostolta ehdo. tue. 4. Liiton talousarvio hyväksyttiin sellaisenaan. Samalla käsiteltiin alustavasti valtioavustuksen käyttösuunnitelma. Liiton toimitsijain palkka kysymys käsiteltiin erillisenä toimihenkilöitten poistuttua. Palkat päätettiin pysyttää ennallaan. 5. Hyväksyttiin liittoon Tampereen Kisatoverien kautta U. Toivonen ehdoitta, Turun Toverien kautta Veikko Valtonen ehdoitta,

17 3 kk kilpakelvottomuudella, Tampereen Kisatoverien kautta E. Salakoski Helsingin Työväen Hiihtäjien kautta J. Paganus, V. Lavi, S.Koskinen, Y. Kotimäki, G. Jakobleff, S.Sjölund ehdoitta, ehdolla ettei HiihtoJaostolla ole mitään vastaan, 6. Ilmoitettiin, että laivaliikenne Helsinkiin on lopetettu jääolymjjia-/ esteiden vuoksi, jonka johdosta /joukkueen on mentävä laivalla Han-. koon tai lentoteisin Helsinkiin. Päätettiin tuottaa Joukkue laivalla, jos matka Hankoon sujuu viivytyksittä, päinvastaisessa tapauksessa lentäen. Suomen Olympialaisen Komitean kutsu edustajan valinnasta Suomen Olympialaisrahasto-Säätiön laaj ennettuun hallitukseen ei antanut aihetta t, ii.'litl* edustajavalintaan. 8. Palloilujaoston tiedusteluun voidaanko liiton jääpalloilumestaruuskilpailujen loppuotteluun ppyytää porvarillista erotuomaria päätettiin vastata kielteisesti, waositellen erotuomareiksi M.Lampilaa Helsingin Kalervosta tai sitten Y. Lehtosta Turun Tovereista. 9. Kuultiin liittotoimikunnan edustajain Klamin, Etholenin, Salokanteleen ja Salosen selotukset Vaasan, Tappereen, Varsinaissuomen ja Helsingin piirikuntain piirikokouksista. 10. Helsiagin Jyryn liittoonpyrkimisjuttu siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 11. Kuultiin taloudenhoitajan selostus Hangon Tempauksen jutusta. Jätettiin puheenjohtajan tehtäväksi selvittää asiaa Länsiuudenmaan piirijohdon kanssa piirikokousmatkalla Veitsiluodon Tempauksen asia jätettiin pö~dälle. Seuralle kir Joitetaan ja Kostiaiselle annetaan tieto jär jestää asiaa. 13. Jätettiin taloudenhoitajan tehtäväksi selvittää Karihaaran Tenhon ju t tue

18 14. Eteläsaimaan piirikunnan tiedusteluun Joutsenon Katajaan hyväksyttäväksi pyrkineen Yrityksen x"t,t... joukkohyväksjmisestä vastataan kielteisesti. 15 ~. Rovaniemen Reippaan liittoonliittymistä koskeva kirje pantiin poydälle. 16. Merkittiin kuulluksi Tampereen Kisatoverien ilmoitus jäsenmaksujen laiminlyönnin vuoksi seurasta erotetuista jäsenistä. 17. Kuultiin Painijaoston mielipide Ponsenin Koiton Visaan liittymisasiasta. Esitys ei antanut aihetta muuttaa aikaisempaa päätöstä. 18. Kuultiin Turun Työväen Uimarien liiton uintimestaruuskilpailujen päättäjäisiä koskeva kirje. Koska palkinnot on jaettu päättäjäisissä, päätettiin seuralta vaatia tilitys. niistäkin. 19. Kuultiin Uintijaoston toivomus olympiajoukkueen uintiedustuksen suuruudesta. 20. Hyväksyttiin Talviurheilujuhlan Päätoimikunnan esitys juhlan kunniakirjain muodosta. Päättäjäisten aika siirrettiin seuraavassa kokouksessa määrättäväksi, johon mennessä liiton toimisto valmistaa lopullisen kustannusarvlon juhlasta. 21. Kuultiin taloudenhoitajan ilmoitus liiton toimiston $uutosta 10.2 työväentaloon.

19 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 16 p:nä helmikuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, U.Rinne; Taimi Taisto ~ Elina Jääskeläinen, J.Etholen, T.Salonen,J M. Salokannel, M.Leskinen, J.Klami ja V.J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin 9/2 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2. Halilan Kannas Viipurin piirikunnasta hyväksyttiin liittoon 32 jäs Hintan Tähden ja Rovaniemen Reippaan Oulun ja Peräpohjolan piirikunnasta hakemukset piirikunnan lausunnon perusteella hyljättiin. Helsingin Jyryn hakemuksen suhteen päätett iin ensin 7 äänellä 2 vastaan, ettei juttua viedä liittoneuvoston ratkaistavaksi, minkä jälkeen seuran hakemus hyljättiin. Rinne tahtoi pöytäkirjaan merkittäväksi, että hän olisi tahtonut asian liittoneuvoston ratkaistavaksi. :3. Merkitt"n, että Viipurin Siskot on ilmoittanut lopettaneensa toimintansa. 4. Hyväksyttiin liittoon seuraavat yksityiset jäsenet: Kaarinan Kisaan Elis Sundgvist, Napialan PyrkiVään Reino Valtonen, Tampereen Kilpaveljiin K.Rönnmann, Tampereen Kisa~overeihin H.Ahlgren, Tampereen Yritykseen Väinö Saarinen, Palosaaren Urheiluseuraan Sulo Kuusisto, Yrjö Sillalpää, P.A.Mäenpää. Turun Tovereihin Vilho Kuusis~o ja Hemming Nurmi. Kotkan Kisailijoihin Lauri Tirr anen ehdolla ettei jaostolla ole vastaan. Einar Gäddan hakemus Palosaaren Urheiluseuraan hyljättiinn piirij ohtokunnam lausunnon perusteel1a. 5. MYönnettiin seuraavat ki lpailuluvat: 28/2 Eteläsaimaan, Viipurin ja Kyminlaakson piiri kuntien välinen painiottelu /3 Työväen Voimåluliitto, kansalliset painikilpailut. 6. Hyväksyttiin painijaqston ehdotus painimest~uuskilpailujen sarjajal sta seuraavasti: Turkuun kevyemmät ja Tainionkoskelle raskaammat sarjat.

20 7. Liiton yleisurheilumest~uuskilpailujen ajoiksi hyväksyttiin Jaoston esitykse.tä A-sarjan 27-28/6 ja E-sarjan 29-30/8. 8. Päätettiin, että tasakilpailun sattuessa hiihdossa on noudatettava kansainvälistä sääntöä että molemmat ovat tasa-arvoisia. 9. Hyväksyttiin talviurheilujuhlan menoarvio komitean esittämässä muodossa. Mäestä päätettiin suorittaa vuokra sekä lisäksi luovutuskorvausta enintään 500 mk. Ellei mäkeä näillä ehdoin saada, saavat mäenlaskukilpailut jäädä pitämättä. Ehdotus metallimerkin lyömisestä hyljättiin. Jä tettiin tai viurhe ilujuhlatoimikunnan hat> ki ttavaksi ja toimeenpantavaksi talyiurheilujuhlan yhteydessä ulkoil~juhla Hirvenpäässä ja luistinradalla ynnä soihtukulkue työväentalolta luistinradalle. Päättäjäisjuhlasta työväentalolla päätettiin luopua. 10. Kuultiin Salosen, Salokanteleen, Taiston, Kostiaisen ja Vilppulan selostukset 15/2 pidetyistä piirikokouksista. 11. Norjan toveriliitolta saapuneen kirjeen johdosta päätettiin selventää ehdotuksemme viidettä koktaa ja lähettää norjalaisille uusi sopimusluonnos, joka ehdotetaan olemaan voimassa Norjan toveriliiton liittokokoukseen saakka. Samalla päätettiin SUI:n puhemiehistölle selostaa Norjan tilannetta ja ehdottaa osanottoa Norjan liiton kokoukseen. 12. Kuultiin pöytäkirjan mukaan tehty selostus Vienis~ 9-10/2 pidetystä kansainvälisen voimailuvaliokunnan kokouksesta. 13. Pajulahden lisärakennusjuttu pantiin pöydälle. 14 Kangasalan Voittoa päätettiin valituksenalaisessa asiassa kääntymään piirikunnan puoleen ja sitä tietä liittotoiaikuntaan. 15 Maarian Pyrki~n ja Loviisan Riennon juhlaedustuksian jär Jestäminen jätettiin toimiston huoleksi. 16 Voimistelujaoston kyselyn johdosta päätettiin, että liittotoi-

21 mikunnalla ei ole mitään Toimi Tannerin käyttämistä vastaan arvostelutuomarina voimistelukilpailuissa, mutta että ilnä tehtävässä kuitenkin mieluimmin nähtäisl iin joku toinen mies. 17. Olympialaisiin mahdollisesti lähetettävän palloilujoukkueen karsimisasiassa päätettiin tiedustella kyseeseen tulevien piirikuntien mielipidettä. 18. Vieninmatkan suhteen päätettiinf~ä~~ti~~, että laivan on läh~dettävä Helsingistä lauantaina 18/7 niin ajoissa, että laiva Joutuu Danz~giin maanantaiaamuna kello 6, josta jatketaan matkaa junassa 8.35 ja että lähtö Vienistä paluumatkalle tapahtuu maanantaina 27/7 kello Liput H:gin piirikunnan olympiajuhlaan 19/2 jätettiin toimiston käytettäväksi. 20. Koska Hangon Tempaus ei ole toimeenpannut liiton puolesta esitettyjä uudostuksia seuran johdossa, päätettiin seuralle antaa aikaa t.k. loppuun niiden käytäntöönpanemiseen liitosta erottamisen uhalla. 21. Annettiin toimiston tehtäväksi ottaa selko millä tavoin työväen urheilu-uudistea kuulutus Yleisradiossa saataisiin säärinölliseks i. Vakuudeks i :

22 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 23 p:nä helmikuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V.Lähteinen, U.Rinne, V.Laherma, J.Etholen, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen, M.Salokannel, T.Salonen, O.Fager,M.Leskinen sekä liiton toimihamkilöt Helmi Faasonen, J.Klami ja V.J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin 16/2 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2. Hyväksyttiin liittoon seuraavat yksityiset jäsenet: Turun Tovereihin V.Vilen, E.Falken, M.Kerrola ja E.Saaristo, Helsingin Työväen Luistelijoihin V.Nyberg, Kotkan Kisailijoihin R.Laitinen ja Hj.Järvinen, Karihaaran Tenhoon 1. ja E.Räsänen ja T.Askonen, Paimion Yritykseen Y.Lehti, Helsingin Kisatovereihin Saima Nieminen, Oulunsuun Heittoon E.Farrila, T.Planting, A.Karjalainen, A.Firilä, J.Tuomaala, Y.Petkelkangas. V.Raappanan hakemus hyljättiin. 3. Kilpailulupia: 29/3 kansalliset hiihtokilpailut Uuraan Vilpas. Jyväskylän VeikoilIe päätettiin 14-15/3 asemesta ehdottaa 25 tai 29/3, koska 14-15/3 on jo aikaisemmin myönnetty 4 tärkeät kilpailut. Nyrkkeily jaoston ehdotus nyrkkeilymestaruuskilppilujen myöntämisestä Helsingissä pidettäväksi palautettiin takaisin jaostoon ja annettiin samalla jaoston selvitettäväksi kysymys karsintaottelujen paikasta. Koska Tampereen Yrityskin oli hakenut nyrkkeilymestaruuskilpailujen toimeenpano-oikeutta, pantiin Yrityksen kansallis n nyrkkeilykilpailujen luvanpyyntö 26-27/4 pöydälle, siksi kunnes mestaruuskilpailujen ja valintakilpailujen paikka on ratkaistu. 4. Karihaaran Tenholle myönnettiin oikeus lähettää miehiään kilpailumatkalle pohjois-ruotsin työläisseuroihin. 5. Talviurheilujuhla päätettiin aloittaa lauantaina kello 12 ja sunnuntain juhlallisuudet kello 10 ja kilpailut Kukin kilpailija

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, J.Ethol~n, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen,

Lisätiedot

--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot:

--------------------- --------------------------- Oy. Kuvat yön laskut. Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Työläisnaisten Urheilulehden tili vo1928. Tulot: Tilausmaksuja Irtonumeromaksuja Ilmoituksista 28.224:75 68.112:75 10.771:70 Smk. 78.884:45 --------------------------- Menot: Painatuskulut Oy. Kuvat yön

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto,

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, Sa.apunut 4...,.. VALTION Vast.at1u. HEILU- JA VOIMISTELULAUTAKUNTA HELSINGISSÄ Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. N :o.. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, T ä ä 1 1 ä Koska Valtion Urheilu- ja Voimistelulautakunnassa

Lisätiedot

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>.

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>. Ty' vi:ien ~::..'Leilulii ton lii ttotoimikunnalj Helsin-issö. liiton toirjistos,a lej'1:~u... n 27. rma 196 pidetyn ::::.:... k };;:ouj-sen pi'yt~l'i' jgl. -;. s ni:!. olivat VilD:"ll (:::6),LsherMa (

Lisätiedot

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen,

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~.

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~. TULn tili 31. 7. 44. Menot : Painatus ja pobtitus Kirj oitud'9all:lc.iot Kuvitus Ku1jctusmCi ks ut Puhelinkulut (a.rvio) Postikulut Vuok~ramenot (a;r-vio ) Ilmoituks et "Talousarvio 7 kk. '1/1 v. 130.

Lisätiedot

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli.

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. F ö yt ä k i r j a ----------------------- ----------------------- liittoto~ikunnan kokouksesta syyskuun 6 p: nä 1926. Saa.puvilla olivat:mikkol ;Visaj

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia

Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia Kalajoella, elok. 12 p:nä 1939. Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia toimenpiteitänne varten seuraavaa: Seuramme pyysi Kalajoen Urheilukenttälautakunnalta

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu 2. että jokainen toimitsija lähettää kiertokirjeitä silloin,kun sellaiseen hänen kohdaltaan on aihetta,huolimatta siitä,että toinen toimitsija kenties samana päivänä pahimmassa tapauksessa postituttaa

Lisätiedot

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen ö'ytäkirj'a TUL:n liittotoimikunnan kokouksesta 12/4 1926.Saapuvilla olivat: V.Mikkola,T.H. Vilppula,V.J.Kostiainen,U.Rinne,U.Harjanne,V.Silius,U.Nurminen,1.Tanner ja Helmi Paasonen. 1., Luettiin 29/3

Lisätiedot

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä äänestäessä päinvastaisen kannan puolesta, että vastauksessä ei nimenomaan alleviivata liittotoimikunnan kantaa,vaan katsotaan liittokokouksen päätökseen vetoaminen riittäväksi. Sihteeri esitti laatimansa

Lisätiedot

Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~

Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~ - 2 - lehtivat säätiön edustajisto Ja hallitus. rt- Säätiön edustajistoo~ Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~ 6. i- ja kuusi (6) varajäsentä,

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

kokouksen Pöytäkirjaan.

kokouksen Pöytäkirjaan. ~L"---=i-.:::.i_t~t"-...:e::.-...::e,,--,t,--_-=. TUL : IJ Li i tt 0 t 0 im ikunn an 1/8 1927 l' i det yn kokouksen Pöytäkirjaan. Kongressin kustannusarvio. Käytävän ja salin koristelu Soittokunta avajai~iin

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

TYOVAEN URHEILULIITTO. R,y, TO IMINTAKERTOMUS. Helsinki 1')30. Työviien kirjapaino

TYOVAEN URHEILULIITTO. R,y, TO IMINTAKERTOMUS. Helsinki 1')30. Työviien kirjapaino D TYOVAEN URHEILULIITTO R,y, TO IMINTAKERTOMUS Helsinki 1')30 Työviien kirjapaino KERTOMUS T YÖVÄEN URHEILULIITON TOIMIN ASTA V. 1929. 1. Johdanto. Tapahtumien lukuisuudessa ja tärkeydessä voittaa v. 1929

Lisätiedot

Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen.

Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen. - - ---- - -- -~ -- - --- - ---- Kokous 23/47-4. vuokra tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen. 470. - 8. - Pyöräilijöiden kutsu ltorjaan. Liittotoimikunta

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen Kokous 19/49-2. tajilla ole varaedustajia, minkä vuoksi kokouksen työ aiheut-. taa suuria hankaluuksia sen johdosta, että vakinainen edustaja on syystä tai toisesta esteeilinen. Suunnistamisjaosto esittää

Lisätiedot

Kokous 5/50-4. Esille tullut asia. 41. - 14.. - Tshekkoslovakiaan l ähetettävä hiihtojoukkue. Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan päätöksen,

Kokous 5/50-4. Esille tullut asia. 41. - 14.. - Tshekkoslovakiaan l ähetettävä hiihtojoukkue. Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan päätöksen, Kokous 5/50-4. Esille tullut asia. 41. - 14.. - Tshekkoslovakiaan l ähetettävä hiihtojoukkue. Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan päätöksen, jonka mukaan Tshekkoslovakiaan lähetettävään hiihtojoukkueeseen

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker... 1921, 1922, 1923 ja 1924. Kuopiossa pidetty liittokokous

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot