Elina Jäå.skeläinen~ markan kokonaisarvosta vuotta 1931 varten.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elina Jäå.skeläinen~ markan kokonaisarvosta vuotta 1931 varten."

Transkriptio

1

2 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 7 :p ;nä tammikuuta Läsnä olivat V.Lohteinen, U. Rinne~ V.Laherma~ J. Etholen~ Taimi Taisto: Elina Jäå.skeläinen~ U. Salokannel, U. Leski- v nen, V. Vainio, J ai;er, selcå Ii i ton toimi t- sijat Helmi l'aasonen, J. aami ja V.J... ostiainen. 1 ~. Luettiin ja hyväksyttiin 29/12-3 :pidetyn kokouksen :Pöytäkirja. 2 Pä~tettiin anoa o:petusministbriöltä luottokuljetusli:p:puja 1,000 markan kokonaisarvosta vuotta 1931 varten. 3 Olym:pia-ar:pajaisten suhteen :päätettiin, että veto toimitetaan 8/1 :poliisilaitoksen edustajan valvonnan alaisena ja toinen voittoluettelo luovutetaan :poliisilaitoksen haltuun. Toimisto hankkikoon vetotilaisuuteen 2 vierasta henkilöä valvomaan toimitusta. Voittoja aletaan jakaa 12/1. 4 Taloudenhoitaja J. lami selosti matkaansa ~jaaniin ja uo:pioon. Päätettiin, että koska ~uo:pion Elon velat ovat osoittautuneet suuremmiksi kuin liitolle on aikaisemmin ilmoitettu, ei liitto voi ottaa Elon taloa haltuunsa eikä ryhtyä sen asioita järjestelemään. Liiton etujen valvominen :pesän selvityksessä jätettiin taloudenhoitajan huoleksi. Muihin samantapaisiin juttuihin nähden :päätettiin, että liitto ei ryhdy ottamaan velkaisia taloja hoitoonsa, vaan ainoastaan neuvoin avustaa asianomaisia selviytymään talojutuistaan omin voimin. 5 '. Toijalan Valp:paan pyynnön johdosta :p8.u.stä Hämeen piirikuijnasta Tam:pereen piirikuntaan, :päätettiin ottaa. selkoa molem:pien piirikuntien johtokunnilta ja alistaa asiaa lausuhtoineen liittoneuvoston ra tkai sta vaks i Imatran Ahl~vistin jutussa kuultiin henkilökohtaisesti telä- Saimaan piirikunnan :puheenjohtajaa Jussi Peltosta ja :päätettiin esittää piirijohtokunnalle asiassa sellainen :päätös, että Ahl~vist hyväk ~ -

3 sytt~isiin liittoon koejaseneksi 6 kuukauden kilpakelvottomuudella ja 2 vuoden toimitsijakelvottomuudella. Jos' iirikunta hyväksyy tämän ehdotuksen,astuu päätös voimaan, ellei, jää entinen kielteinen päätös voimaan. Samalla p~ätettmin Imatran Voimalle ja Voi~an painikil ailujen ylituomarilie antaa muistqtus siita, että ovat sallineet liittoon kuul~~attoman ottaa osaa kil pailuihinsa. 7 en johdosta, että uudenvuodenpäiv~nä ja loppiaisena pelattuihin Helsingin piirikunnan jääpalloilumestaruuskilpjililuihin on otta nut osaa liittoon kuulumattomia, päätettiin ~ullervo lta vaatia asian johdosta pikaista selitystä ja sen jälkeen ottaa sekä ullervon että Ponnistuksen juttu ratkaistavaksi. ttelujen pätevyys jätettiin piirijohtokunnan päätettäväksi. 8.J. uultiin tri Deutschin selitys orjan jutussa. 9 Jätettiin toimiston tehtäv~ksi hankkia seura toiminnan neuvoja trömforssin iennolle seuran tarjoomin ehdoin: vapaat matkat, asunto 'a ruoka ynnä 1 mk palkkio 3 viikon ajalta. 1 it Talviolympialaised~stajain matkan järjestely hyväksyttiin seuraavasti: Låhtö Helsingistä 31/1 kello 1 Tallinnaan tettinin laivassa, Tallinna -Riiga makuuvaunussa, Riiga - Varsova 111 luokassa, huone Varsovassa nukkumista varten 2/2 junan muuton väliajalla, Varsova - Vien mahdollisuuden mukaan II luokassa 111 luokan hinnalla. Perille saavutaan Uurzzuschlagiin 3/2 kello aluumatka: Lähtö lurzzuschlagista 9/2 kello 12.01, samana iltana Vienissä 'oko 00 pera tai teatteri, yötä Vienissä joko Itävallan veljesliiton päämajassa tai hotellissa, 1 /2 kaupunkiin tutustumista autopussin avulla ja lähtö paluumatkalle Varsovan kautta samana iltana kello luokassa iigaan, josta 12/2 kello makuuvaunussa Tallinnaan ja edelleen 13/2 lååvassa Helsinkiin. ~suntoon ja ]cb.ynteihin Vienissä varataan joukkueelle mk. 11.:s. 'uultiin Itdvallan työväen jalkapalloiluliiton onnittelut ja kii tosmaininta viime kesän:' suori tetun Helsinginma tkan johdosib.

4 ';j. ~ oska Viipurin Jyry on ls.~lettb.nyt liitolle hyv: ksyttävi.:.u vejtselin velo.staan 12 mjr per 1/3 :_atsottiin iipurin yry tästä päivästä alkaen otetåksi takaisin liittoon. 13 \1. Martin Iukie ja Erik Efraimsson hyvaksyttiin äseneksi liittoon - elsingin onnistuksen kautta. 14 Jutettiin sihteerin tehtäväksi laatia ensi kokoukselle esitys lii ton edustuksesta piiril.olcouks issa. 15,). Herätettiin kysymys i elis J:-\.aartisen osanotosta hden valintakilpailuihin, mutta koslm ~. on liittynyt liittoon jo ennen piirikuntien edustajain neuvottelukokousta, ei juttu antanut auhetta toimen iteisiin. 16 ~. Ifyönnettiin Vaasan overeille lupa toimeenpanna kansalliset murtomaahiihtokilpailut 1/2. iiton sisamestaruuskilpa ilujen järjest~misoikeus iihimäen yrkivälle. myönnettiin 17 Lahden valinta:ilpailujen'suhteen merkittiin, että osanottajia on ilmoittautunut tåhän mennessä 38 ja että hiihtojaosto on valinnut tuomareiksi ~atajiston ja Harjanteen. Toimiston puolesta kilrailujen järjestelyä valvomaan matkustaa sihteeri ~osti~nen Liiton edustajain valitsemiseksi talviolympialaisiin päätettiin pit~ liittotoimikunnazn ja olym~iakomitean yhteinen kokous ensi maa nantaina kello Vakuudeks i;

5 Työväen Urheiluliiton li i ttoio imikunnan Helsingissä liiton toimistossa 12 p :nä tammikuuta 1?31 pidetyn kokouksen pöytskirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen,~ U.Rinne, J. tholen( Taimi Taisto~ Elina Jääs-v keläinen, M. Salokannel, ll. eskinenl ja V. Vainio sekä liiton toimihenkilöt Helmi Paasonen, J. lami ja V. J... ostiainen. 1 Luettiin ja hyväksyttiin 7/1 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 oi. Hyväksyttiin liittoon seuraavat uudet seurat : Virtain Veikot, eski-suomen piirikum:a s ta 25 jäsenellä ja Humaljoen Joenpojat, Viipurin piirikunnasta 2 jäsenellä. öydälle pantiin 1 orvensuun ~eihään hakemus siksi kunnes on saatu tieto piirijohtokunnan seuran liittoon hyväksymiselle asettamista ehdoista ja Oulunsuun Heitto si1csi kunnes seura on suorittanut velkansa liitolle. Ailcai semmin liittoon hygäksytyn Viipurin Jyryn ji:isenluettelon tai'kistusj~katsiminen jätettiin Viipurin piirijohtokunnan tel tävilltsi. 3 '. Hyväksyttiin liittoon seuraavat yksityiset jäsenet: Helsingin Työväen Uimarien k~utta Irma Lwnivuokko, elsingin ~ullervon kautta K.Lehto ja Yrjö Timonen, elsingin onnistuksen kautta.halme, arne Vallin ja iilo Hörsky. 4 oj. Uerkittiin, että.. auhavan Metsäpirtin Fa:h.mi on ilmoittanut 10- pe~tavansa toimintansa. 5 'orsan lku'lle myönnettiin lupa toimeenpanna kansalliset painikilpailut 31/1-1/2. 6 Helsingin onnistukselle ja ullervolle p~ätettiin antaa varoitus sen johdosta, että seurat ovat sallineet jääpalloilujoukkueissaan pelata liittoon kuulumattomien. 7 ;..!orojärvelle päb.tettiin antaa I].'ampereen Yri tyksen kautta varoitus ahden valintakilpailuissgv t. k. 1 p ;ni:i sattuneen juopumuksen

6 johdosta. 8,)0 uultiin olympia-arpajaisten vetotilaisuudess8 tehty göyt~kirja. 9.:s. Valtioneuvostolta pä l tettiin anoa, etth 'duskunnan liitolle yöntäm~stä Z narkan suuruisesta olymp ia-avustusmå~r äraha sta suori tettaisiin 1 marlclcaa heti ja loput 2 marklcaa ensi touko' uussa. 1 ~. Lii ton edus~ljuksen jär 4 estäminen piirilolwuksiin jätettiin toimiston tehtävä' si lii ttotoimikunnan j~s~nten ja lii ton.lenkilöl:unna n avust Ilk ell a. 11,J. laanasen kilpailujuttu - antiin öydälle. Va k-uuclexsi : j/!./~.

7 Pöytäkirja Työväen Urheiluliiton olympia-arpajaisten vetotilaisuudesta, joka pidettiin liiton toimistossa iltasaarenkatu 8-10, B 16 vuonna 1931 tammikuun 8 p:nä. Toimituksessa olivat läsnä Helsingin kaupungin pmliisilaitoksen edustajana toimiupseeri Yrjö Åberg, tarkastajina toimittajat Anton Huotari ja E.Louhikko ja liittotoimikunnan edust ajina vuoroonsa V.Vainio ja U.Rinne. Merkitsijöinä toimivat liiton toimihenkilöt.klami, Siiri Vuorinen, V.Koivula,.Helenius, Aili Heinonen, Elma Salmi, L.Surakka ja V.J.hostiainen. Arvonta toimitettiin toiminimi Arvontakoneen laitteilla, joita hoitivat w ista insinööri iilo He inonen ja to ista toimittaja L.T.Eronen. 1. Kun tehtävä t oli jaettu ja toimihenkilöt ja tarkasta~at asettuneet paikoilleen vedettiin päävoitot M 1-41, minkä jälkeen nautit tiin yhteiset kahvit ja työtä jatkettiin siten, että toinen kone työskenteli toisessa huoneessa ja toinen toisessa t~kastajien ja toimihenkilöiden jakaannuttua kummankin koneen osalle tasan. 2 Sovittiin siitä, että jos useampia v~ittog~ tulee samalle numerolle, pitää paikkansa voittoluettelon pienempi järjestys~umero,.myöhäisemmät vedetään uudelleen. Tällaisia sattui Arvontaluetteloita laadittiin 2 yhtäpitävää kappaletta, joista toinen vertailun j älkeen j ätettiin Helsingin kaupungin poliisilaitokselle. 4 Toimitus

8 Työväen Urheilulii ton lii ttoto imikunnan Helsingissä liiton toimistossa 19 p:nä tammikuuta 1 31 pidetyn kokouksen pöyt~kirja. asnä olivat V.Lähteinen! ~.Rinne, thol~n, V. Lahermat Taimi Taisto~ M. alokannel, U. Leskinen, V. VainioJ ja O. agerv sekä liiton toimihenkilöt Helmi aasonen,.,-lami ja V. J. }~ostiainen. 1 '. Luettiin ja hyväksyttiin 12/1 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2 '. Hyväksyttiin uudelleen jäseneksi liittoon orvensuun {eihäs Varsinais-Suomen piirikunnasta. Iisveden Vesan hyväksynis'uttu pantiin pöydälle siksi kunnes seuralta on saatu jäsenluettelo, ja kunnes se on maksanut velkansa liitolle. " 3 ~. yväksyttiin liittoon sem'aavat yksi tyiset jäsenet: nen, Työväen Voirtailuliiton kautta.linden,. Jo:q.tonen,.l>..ivi ja A.Saari- Tam ereen alloveikkojen kautta V~1ieminen, loiton Visan kautta alo, ivonen, autiainen, V. Laakso, U.Salomaa,.:J n.s, Y. aalcki, ". r'1as t;ula, ~oskinen, Ii. "amelius, :.~ohjanen ja ::i. llikainen ehdoitta sek':';' l.!.lolckanen 1 vuoden toimitlilijalelvottonuudella, ',00 li..'"1e'n l.yöväen rheili j a in ko utta A. Val tonen, K. Ro s ted. t, Riihi maa, S. Laaksonen, Tiu tisen yrinnön ka utta O. urri,... Hurri, O. Meriluoto,. Valkonen, E..:anninen ja V. Liukkonen, 1 otkan :~isailijain kautta m.,-ylmälä,.. iihimi::.en :iistaveikkojen kautta une.mkelä. ja ini I~b.kelä, Valkeakosken.oskenpoikain kautta. sntala,. indgren, :.Taiminen ja U.Lehto ehdoitta sekä 2 vuoden koeajalla seuraavat: l~.syrjänen, l~& ino ahl, ipa tti, B. al1qvist,. einonen,.l.anerva. antala, L. Iietanen, amminen, deminen ja F." erkiömäki..yönnettiin seuraavat kil ail uluvat: 4 7-8/2 kansalliset nyrkkeilykilpailut ainionkosken Tähti ja alikkalan Toverit yhdessä ma inionkoskella, 2/3 kansalliset nyr~ eilykilpailut ~ymintehtaan.isa. sanotta~iksi. ~ <.J talviolympialaisiin päätettiin vielä sähköteitse ilmoittaa Tampereen Yrityksen jäsenet Impi Lahtinen naisten hiihtoon ja.. alle linck luisteluun, joiden matkasta aiheutuvat kulut seura on ilmoittanut suorittavansa. Samoin påätettiin Joukkueeseen hyväksyä omalla kustannulcsellaan matkustavat emil 10.elsingista.1$ \:~:f~

9 ähteisen ilmoittamana ja Lero Lahtinen Tampereelta KOivulan ilmoittamana ja vastuulla. Näille kaikille myönnetään liiton joukkueelle hankitut tai hankittavat etuudet. 6 Tutustuttiin ~oivulan Tampereenmatkajuttuun, mutta päätettiin jutun antaa raueta. 7 ~. Låhteinen ilmoitti pöyt~kirjaan merkittäväksi, etth TmL-lehdessä olisi putänyt mainita, minkä vuoksi Norojärvi jäi valitsematta. 8 ~. Latvialaisen toveriliiton kirjeen johdosta päätettiin, että olympialaisluistelijat saavat kilpailla iiassa paluunatkallaan 12/2 kello välisenä aikana t~ fa/ril'ä/aal4~ l~';dd ~ "7ou'k ~~,,(l.urtjl.tlvli"i-!vh' rä",:~ 9 Päätettiin 4 ä&l1ellä 2 vastaan valita joukkueen puserokankaaksi tummanpunainen ~ulikaneas, josta puserot teetetään T ' :n neulomossa. Hiih tolakin mallinen pti.ähin e' teetetään samasta kankaasta. Varustejuttu otetaan tarkastettavaksi vielä ensi kokouksessa. 10 Olympialaisurheilijain tapaturmavakuutushanl"keesta päätettiin luopua. 11 (. Ilmoitettiin, että liiton talviurheilujuhlaa varten on saatu 25 ~; alennus val tion rauta teillä sekä kaupungilta 15,00 markan suuruinen tappiovaara-avustus. äätett iin, että talviurheilujuhlavaliokunnan muodostavat 2 hiiht ojaoston ja 2 luistelujaoston valitsemaa jäsentä sekä jaostosihteeri. HTH:n taholta ilmoitettiin, että seuran hiihtomaja on talviurheilujuhlatarkoituksiin erinä isin ehdoin käytettävissä. 12 '. ei Päätettiin, että liitto ryhdy osakkaaksi.mnnistön Elon taloyhtiöön. 13 Päätettiin ottaa selkoa Kuusiluodon Myrskyn pesän tilasta. 14 '. Aarre Paanasen kilpailujutussa päätettiin tyytyä seuran toimenpiteisiin. 15 ". Jätettiin sihteerin tehtäväksi käyttää lii tolle myönm t i.:jt

10 tlmnit 2 /2 Sos.dem. puolueen luentopäivillä. 16 Hyväksyttiin Yleisurheilujaoston esitys poikaurheilupäivien toimeenpane~isesta ensi kesänä Tampereella ja päätettiin sitä varten varata tänä vuonna saatavasta valtionavustuksesta 4 0 mk. Asian edelleen valmistelu jätettiin jaoston toimeksi. amalla päätettiin jättää liittokousasioiden yhteydessä harkittavaksi, onko esitys poikaurheilupäivien säännöllisestä järjestelmisestä tel! tävä lii ttokokoukselle. 17.,. ~ansainvälisen Voimailuvaliokunnan kokowcsessa ienissä 9-10/2 esille tulevien kysymysten selvittely jätettiin sihteerille yhdessä kokoukseen matkustavan liiton edusta 'an V. ähteisen kanssa. 18 '. Lii ttotoimikunnan kokoussäännöt päiitettiin ottaa tarlcastettavaksi ensi kokow{sessa. Vakuudeks i:

11 Työväen Urh~ilulii ton lii tt010 imilcun- 11an Helsingissä liiton toinistossa 26 p:nä tammikuuta lj31 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsn~ olivat. E.Vilppula,. Lähteinenr Etho l ~n, U. Ri nne, Taimi Taisto~ ~lina Jääs~ kel~inen, V. Lahermal T. alonen{ 1. Salokannel ja V. Vainio/sekä l iiton toimihenkilöt Helmi aasonen, J.J:>.lami ja V.. ~ostiainen. 1 Luettiin ja hyväksyttiin 19/1 pidetyn kokouksen pöyt~kirja. 2 0). Hyväksyttiin j~seneksi liittoon oroisten Jyske Eteld-Savon piirikunnasta 25 jäs. ja vanhana seurana Littoisten Toimi Varsinais - Suomen piirikunnasta sekä 1isveden Vesa Pohjois-Savon ja ~ainuun piirikunnasta. Turun Veikkojen ja Helsingin yöväen yräilijhin hakemukset hyl jättiin piiri ohtokuntien lausuntojen peru$teell a. 3 ~. yväksyttiin liittoon seuraava t ylcsi tyiset jäsenet: elsi ngin 1(:n V. okas ja. ilin, otkan l~isailijoihin H. itikainen,u. linekman ja. arppanen, Hel singin Islcuun U. eltomäki,.angasa1an Voi ttoon H. alo, elsi ngin TVL:n. Ruusunen, oi ton Visaan Y. oskinen, ~. esonen, U. Laalcsonen, '2a(l1 ereen Yritykseen V.Häkinen 3 kk kilpakelvottomuude1la, an asa1an Voittoon -. Lammi 3 kk ki1pakelvottomuude11a, Lappeenrannan Työväen Urheilijoihin. Takkinen 6 kk ki1pa- ja toimitsijakelvottomuudella. ~a r1 onsenin hakemus Helsingin Visan jäsenyyteen hy1jättiin. 4 "'. Uerkitttin, että telä-saimaan piirikunta on hyväksynyt ~ l iit totoimikunnan ehdotuksen.ahlgyistin jutussa. 5 0). Myönnettiin seuraavat ki1 ai1u1uvat : 21-22/2 kansainväliset nyrkkeilykilpailut Turun Toverit, 21-22/2 kansalliset ainiki1pailut Joutsenon ataja,

12 7-8/ 3 leansalliset luistelukilpailut Tampereen Visa, 14-15/ 3 kansa llise t painikilpailut Tainionkosken ähti, 21-22/3 " " Inhan Taimi, Il 21-22/3 " Voikaan Viesti siirto ), 25-26/4 " " Lieksan Into, 25-26/4 " " uoksenniskan Vesa, 14-15/2 Hameen piirikunnan hiihtomestaruuskilpailut, 4 äänellä 1 vast. 6 ' u Qltiin selostus talviolympialaisjoukkueen matkavalmisteluista. ]atkaa varten hankittava pusero ja lakki päätettiin lahjoittaa kul- 1 ekin joukkueen j äs enell e. ul~iksi paätet:iin tilata 'oku suomalainen ylioppilas ienisså sijaitsevan Suomen konsulaatin välityksellä. 7 ". Sen johdosta, että ~a mpereen Yritys on ilmoittanut suorittava nsa!rlyöskin ~. oro järven l ähettämi ses tä aiheutuvat kustannukset, p~ätettiin hänet ~ähköteitse ilmoittaa osanottajaksi. Salokannel, Ja skel&inen ja Taisto ehdottivat orojärven suhteen pysyt t ~ vuksi yhteisen kokouksen päätöksessä. 8 Sen 'ohdosta, että Helsingin työv.äentalo jälleen avataan, päätettiin liiton toimisto muuttaa entiseen huoneustoon 15/2. 9 Ilmoitettiin, että valtioleuvostolta on saatavana 15, markan suuruinen kuoletuslaina 1 vuoden ajaksi 6 I ~ korolla Pajulahden voimisteluhalliralennusta varten, se cä kuultiin aistoimikunnan ehdo tus ra]cenrmstoimiin ryhtymisestä...-un kui tenkin a julahden kiinteistön lainhuudatusjuttu on 26/1 esillä oltuaan jälleen siirtynyt, jätettiin talouden~oit aja llamin tehtäväksi jutun hoitaminen sekä yhdessä rva aasosen kanssa selom ottaminen siitä, olis ~ laina mahdollisesti saatavissa vaikkei kii nnitystä vielä void.akaan antaa. aroin pciutettiin ry tyä hankkimaan kustannusarviota ra ennusta varta. sekä laskelmi a voimistelukod':'n jatkuvi ta l10.i tj- ja kayttöl.ustannt8{sista. 1 :.. uv.j. tiin kansainvt:.lisen sihteel'in. ilaban Airjel mä or 'an 'utussa se~~ slossa käynee t a a erholmilta saatu selostus. L.... dt.ettiin jt:i.ä.dä odottamaan Torjalaisten so imusehdotusta.

13 OJ. ~~uu1tiin kutsu os. dem. puo1ueneuvos~on kokoukseen 1 ~ /2. 12.' ~,-uu1 tiin tili tys Var sina is - uomen pii rikuunan 0 sal ta 1i i ton ja1:i<_apa11omestaruuski1pai1uis ta. Tappio 885 : ~. Lii ton kaikil ta p-i i rikuuni1 ta päätettii n vaatia tili tys nii1-1e nyönnettyjen apurahojen käytöstä. 14 Uintijaoston esi tys olympialaisten ui ntihyppyohjelman ju1kai semisesta päätettiin lähettää 1ympiakomiteaan. 15. ~. Kuu.1 tiin Yleisurheil ujaoston mielenil maisu, etta olympia1aisiin olisi 1ähetettavä vähintä~ 33 miesyleisurheilijaa, samoin ainijaoston ja painituomarikurssikunnan esitys 3 miehen l ähett ä - misestä kuhunkin sarjaan. 16 Ual tuutettiin puhemiehet tarkastamaan Valtion Ur hejl.lu- ja Voimistel ul autakunnall e laadi ttava selostus val tionavun kä;/töstä sekä 400,000 markan summaan nouseva esitysanomus kuluvalle vuodelle. 17 uu1tiin ilmoitus -~uopion lon tilikirjain saapumisesta liittoon. 18 '. As ian omai sten jaostojen esityksestä vahvistettiin talviurhei1ujuhl an pääsymaksut: hiihtokil pailuihin a ikuiset 5 mk, l apset maksutta, Mäenlasku~ilpailuihin 8 ja 5 mk lapsilta ja soti1ailta 1 mk, luisteluki1pai1uihin 5 mk lapsilta 1 ~c ja j ääpa11oi1uotteluun 5 mk. 19 ~. h.u1uvan vuoden tal ousarvio pantii n vielä pöydälle. 2ID. Jarjestel tiin piirikolwusedustajain ma t koja. 21 '. Lii ttoto imikunnan k okoussäännö t päätet ti:i,.n pi t ä edelleenkin voimassa muuttamattomina. Vakuudeksi:

14 Työvaen urheiluliiton liittob imikunnan helsin6issä liiton toimistossa 2 p:nä helplilcuuta L 31 pidetyn kokouksen pöytg.kil'- ja. LLsn~ olivat. vil pula,.l tholen, ~ aimi Taisto, lina äuskeläinen; V. Laherm~, '. alonenl,..1'a..;er, U.Lesl\:inen! V. ainio ja liiton toimihenkilöt 1 elmi J.. aasonen,... la- Pli,. Helenius ja v. J.. ostiainen. ~ Luettiin ja hyv'oksyttiin 26/1 pidetyn kokouksen öyt""kirja. 2.:s' Hyväksyttiin liittoon ~!aarian J. isaveikot Varsina issuomen piirikunnasta 25 jäsehellli. elsing in yryn lii ttoonlii ttymishal enus pc?,ntiin pöydi:ille. 3..,. _yvij.ksyttiin seuraavat yksi tyiset jg.se11et: Tiutisen yrintjön ' alle Saviluoto ja ~lle "'0 J..l.rronen, hotlcan.. isailijoihin -almar okeiainen ~a iilo Greijus, elsin in skuun., Li. tinki ja Lauri indholm. ~!yönnettiin seuraavat kil ailuluva t: 21-22/2 kansallis et nyr}\:ke ilykilpailu t elsingin Visa, 28/2-1/3 " painikil a:ii.lut ~ ~nekoslren Huima yminlaakson piir ikunnall e myönm ttiin v:n 1?3 piirikunnallinen avustus käytettäväksi valistus- ja }{urssi työhön yhteensä Smk Tarkastettiin orjan ; :n lähett~md sopimusluonnos, mutta koeka siitg. puuttui liitto e ehdottama 5 : s lwhta, jota on pidett' vii koko so imwcselle oleellisena, ei sitä voitu hyväksyä, vaan äätettiin pitaä kiinni aikaisemmasta ehdotuksesta. 7 ".:3en johdosta, ette... kansainvälisen voimailuvaliokunnan jg.sen V.Luhteinen on sairastunut eikä voi matkustaa 0/2 alkavaan valiokunnan kokoukseen, - ':"'U.tettiin valiokunnan puheen~ohtajal ta sähkötei tse tiedustell a, void.aan' 0 låhett~f varamies vai onko kokous eruutetta-:- va. il tå vara l ta, et -i valoamies voidaan l ähetta:', vali ttiin siihel ~

15 te lt v 'n..j. o:::'.i nen, ellei hc:.nkåt::.n voi h.. htea, valtuutettiin talvieilujoulckueen johtaja U. lti1jl18 si i nä tapauksessa eeustamaan l i i ttoa aini tussa valiokunnm kokouk sessa Vieniss i 9-10/ uultiin talviurheil u jou1ckueel ta arsovasta saa~unut sj.lkösanoma. t alla on sujunut ka ikl:i hyvin. 9 ".. ysymys viipurilaisen j::';u:pallililiujoukj'1:leen kustantamises J u8 talv... urh e i l u~uhlaan antiin öycläll e ja pä:'tettiin tieclustell a, matusta isiko jou~-kue i l man pt;.hiväraho ja. 1 u Hyl I-tti i n Helsingin iihtoseuran vaatimus 33 u mk :n vuokrasta Alppilan hiihtomäestä tal viurheil ujuhlapai viltä. 11 ~. all oilujaoston esitys ol yr.rpialaislcarsinnasta pantiin öycläll e. 1 2 '. B ~, l öf& Krl1g er i n 2, marlcan suuruinen vekseli pb.åtettiin panna uolo s ottoon. 1 3 ':)-. ~atettiin suorittaa l iiton vel ka" 1, mk os. clem. puol ueelle. 1 4 "., l ~uul tiin kutsu ol lannin t overili i ton l ii ttojuhlaan ja kansainv' liseen ruumiinlcul ttuurikongressi i n Venetsiassa. 1 5,j. iiton eclustajaksi Sos. clem. u ol ueneuvoston kokoukseen m2..ärdt - tiir. s i hteeri _ostiainen. 16 ~ erki t t iin, että :i!'anni Ili kkola on i l moittanut lahjoi ttavansa liitolle yhclen Työväen Luistinrataosakeyhtiön osakkeen uul tiin af'lpere en Yri tylcsen mielenilma isu lioro ja.i'ven ja I mp i L tioen v11intajutussa uul tiin SUI: n s i hteerin toimi ntakertomus v : l ta ~... uultiin ta l ouclenhoita~a.7.laami n sel ostus Vi i purin pii rikunnan osiko ouksesta. 20 '. iiton talousarvio pant i i n ~ ö ycläl l e. Vakuu clyksi : t/.'. "/.t~.

16 Työväln Urheiluliiton Liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa helmikuun 9 päivänä 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja, Läsnä olivat T.H.Vilppula, V.Lähteinen, T.Taisto, E. Jääskeläinen, J.Elholen, V.Vainio, M. Salokannel, T. Salonen~ M.Leskinen, liiton toimitsijat H. Paasonen, J. Klami ja O. Helenius. 1. Luettiin ja hyväksyttiin 2.2 kokouksen pöytäkirja. 2. Myönnettiin kilpailulupia: Kansalliset painikilpailut Suolahden Urho, Kansalliset hiihtokilpailut kansalliset Lahti-Häme piiriottelu Lahdessa Kymin Veikot Vuoksenniskan Vesa, jääpalloilukilpailut Turussa Maarian Pyrkivä - Tampereen Kisatoverit Helsingissä Kullervo - Talikkalan Toverit. 3. Liiton painimestaruuskilpailujen järjestämisoikeus päätettiin myöntää Tainiokosken Tähdelle ja Turun Tovereille. Kilpailujen "., tw sarjojen jakamisesta pyydetään Painijaostolta ehdo. tue. 4. Liiton talousarvio hyväksyttiin sellaisenaan. Samalla käsiteltiin alustavasti valtioavustuksen käyttösuunnitelma. Liiton toimitsijain palkka kysymys käsiteltiin erillisenä toimihenkilöitten poistuttua. Palkat päätettiin pysyttää ennallaan. 5. Hyväksyttiin liittoon Tampereen Kisatoverien kautta U. Toivonen ehdoitta, Turun Toverien kautta Veikko Valtonen ehdoitta,

17 3 kk kilpakelvottomuudella, Tampereen Kisatoverien kautta E. Salakoski Helsingin Työväen Hiihtäjien kautta J. Paganus, V. Lavi, S.Koskinen, Y. Kotimäki, G. Jakobleff, S.Sjölund ehdoitta, ehdolla ettei HiihtoJaostolla ole mitään vastaan, 6. Ilmoitettiin, että laivaliikenne Helsinkiin on lopetettu jääolymjjia-/ esteiden vuoksi, jonka johdosta /joukkueen on mentävä laivalla Han-. koon tai lentoteisin Helsinkiin. Päätettiin tuottaa Joukkue laivalla, jos matka Hankoon sujuu viivytyksittä, päinvastaisessa tapauksessa lentäen. Suomen Olympialaisen Komitean kutsu edustajan valinnasta Suomen Olympialaisrahasto-Säätiön laaj ennettuun hallitukseen ei antanut aihetta t, ii.'litl* edustajavalintaan. 8. Palloilujaoston tiedusteluun voidaanko liiton jääpalloilumestaruuskilpailujen loppuotteluun ppyytää porvarillista erotuomaria päätettiin vastata kielteisesti, waositellen erotuomareiksi M.Lampilaa Helsingin Kalervosta tai sitten Y. Lehtosta Turun Tovereista. 9. Kuultiin liittotoimikunnan edustajain Klamin, Etholenin, Salokanteleen ja Salosen selotukset Vaasan, Tappereen, Varsinaissuomen ja Helsingin piirikuntain piirikokouksista. 10. Helsiagin Jyryn liittoonpyrkimisjuttu siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 11. Kuultiin taloudenhoitajan selostus Hangon Tempauksen jutusta. Jätettiin puheenjohtajan tehtäväksi selvittää asiaa Länsiuudenmaan piirijohdon kanssa piirikokousmatkalla Veitsiluodon Tempauksen asia jätettiin pö~dälle. Seuralle kir Joitetaan ja Kostiaiselle annetaan tieto jär jestää asiaa. 13. Jätettiin taloudenhoitajan tehtäväksi selvittää Karihaaran Tenhon ju t tue

18 14. Eteläsaimaan piirikunnan tiedusteluun Joutsenon Katajaan hyväksyttäväksi pyrkineen Yrityksen x"t,t... joukkohyväksjmisestä vastataan kielteisesti. 15 ~. Rovaniemen Reippaan liittoonliittymistä koskeva kirje pantiin poydälle. 16. Merkittiin kuulluksi Tampereen Kisatoverien ilmoitus jäsenmaksujen laiminlyönnin vuoksi seurasta erotetuista jäsenistä. 17. Kuultiin Painijaoston mielipide Ponsenin Koiton Visaan liittymisasiasta. Esitys ei antanut aihetta muuttaa aikaisempaa päätöstä. 18. Kuultiin Turun Työväen Uimarien liiton uintimestaruuskilpailujen päättäjäisiä koskeva kirje. Koska palkinnot on jaettu päättäjäisissä, päätettiin seuralta vaatia tilitys. niistäkin. 19. Kuultiin Uintijaoston toivomus olympiajoukkueen uintiedustuksen suuruudesta. 20. Hyväksyttiin Talviurheilujuhlan Päätoimikunnan esitys juhlan kunniakirjain muodosta. Päättäjäisten aika siirrettiin seuraavassa kokouksessa määrättäväksi, johon mennessä liiton toimisto valmistaa lopullisen kustannusarvlon juhlasta. 21. Kuultiin taloudenhoitajan ilmoitus liiton toimiston $uutosta 10.2 työväentaloon.

19 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 16 p:nä helmikuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, U.Rinne; Taimi Taisto ~ Elina Jääskeläinen, J.Etholen, T.Salonen,J M. Salokannel, M.Leskinen, J.Klami ja V.J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin 9/2 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2. Halilan Kannas Viipurin piirikunnasta hyväksyttiin liittoon 32 jäs Hintan Tähden ja Rovaniemen Reippaan Oulun ja Peräpohjolan piirikunnasta hakemukset piirikunnan lausunnon perusteella hyljättiin. Helsingin Jyryn hakemuksen suhteen päätett iin ensin 7 äänellä 2 vastaan, ettei juttua viedä liittoneuvoston ratkaistavaksi, minkä jälkeen seuran hakemus hyljättiin. Rinne tahtoi pöytäkirjaan merkittäväksi, että hän olisi tahtonut asian liittoneuvoston ratkaistavaksi. :3. Merkitt"n, että Viipurin Siskot on ilmoittanut lopettaneensa toimintansa. 4. Hyväksyttiin liittoon seuraavat yksityiset jäsenet: Kaarinan Kisaan Elis Sundgvist, Napialan PyrkiVään Reino Valtonen, Tampereen Kilpaveljiin K.Rönnmann, Tampereen Kisa~overeihin H.Ahlgren, Tampereen Yritykseen Väinö Saarinen, Palosaaren Urheiluseuraan Sulo Kuusisto, Yrjö Sillalpää, P.A.Mäenpää. Turun Tovereihin Vilho Kuusis~o ja Hemming Nurmi. Kotkan Kisailijoihin Lauri Tirr anen ehdolla ettei jaostolla ole vastaan. Einar Gäddan hakemus Palosaaren Urheiluseuraan hyljättiinn piirij ohtokunnam lausunnon perusteel1a. 5. MYönnettiin seuraavat ki lpailuluvat: 28/2 Eteläsaimaan, Viipurin ja Kyminlaakson piiri kuntien välinen painiottelu /3 Työväen Voimåluliitto, kansalliset painikilpailut. 6. Hyväksyttiin painijaqston ehdotus painimest~uuskilpailujen sarjajal sta seuraavasti: Turkuun kevyemmät ja Tainionkoskelle raskaammat sarjat.

20 7. Liiton yleisurheilumest~uuskilpailujen ajoiksi hyväksyttiin Jaoston esitykse.tä A-sarjan 27-28/6 ja E-sarjan 29-30/8. 8. Päätettiin, että tasakilpailun sattuessa hiihdossa on noudatettava kansainvälistä sääntöä että molemmat ovat tasa-arvoisia. 9. Hyväksyttiin talviurheilujuhlan menoarvio komitean esittämässä muodossa. Mäestä päätettiin suorittaa vuokra sekä lisäksi luovutuskorvausta enintään 500 mk. Ellei mäkeä näillä ehdoin saada, saavat mäenlaskukilpailut jäädä pitämättä. Ehdotus metallimerkin lyömisestä hyljättiin. Jä tettiin tai viurhe ilujuhlatoimikunnan hat> ki ttavaksi ja toimeenpantavaksi talyiurheilujuhlan yhteydessä ulkoil~juhla Hirvenpäässä ja luistinradalla ynnä soihtukulkue työväentalolta luistinradalle. Päättäjäisjuhlasta työväentalolla päätettiin luopua. 10. Kuultiin Salosen, Salokanteleen, Taiston, Kostiaisen ja Vilppulan selostukset 15/2 pidetyistä piirikokouksista. 11. Norjan toveriliitolta saapuneen kirjeen johdosta päätettiin selventää ehdotuksemme viidettä koktaa ja lähettää norjalaisille uusi sopimusluonnos, joka ehdotetaan olemaan voimassa Norjan toveriliiton liittokokoukseen saakka. Samalla päätettiin SUI:n puhemiehistölle selostaa Norjan tilannetta ja ehdottaa osanottoa Norjan liiton kokoukseen. 12. Kuultiin pöytäkirjan mukaan tehty selostus Vienis~ 9-10/2 pidetystä kansainvälisen voimailuvaliokunnan kokouksesta. 13. Pajulahden lisärakennusjuttu pantiin pöydälle. 14 Kangasalan Voittoa päätettiin valituksenalaisessa asiassa kääntymään piirikunnan puoleen ja sitä tietä liittotoiaikuntaan. 15 Maarian Pyrki~n ja Loviisan Riennon juhlaedustuksian jär Jestäminen jätettiin toimiston huoleksi. 16 Voimistelujaoston kyselyn johdosta päätettiin, että liittotoi-

21 mikunnalla ei ole mitään Toimi Tannerin käyttämistä vastaan arvostelutuomarina voimistelukilpailuissa, mutta että ilnä tehtävässä kuitenkin mieluimmin nähtäisl iin joku toinen mies. 17. Olympialaisiin mahdollisesti lähetettävän palloilujoukkueen karsimisasiassa päätettiin tiedustella kyseeseen tulevien piirikuntien mielipidettä. 18. Vieninmatkan suhteen päätettiinf~ä~~ti~~, että laivan on läh~dettävä Helsingistä lauantaina 18/7 niin ajoissa, että laiva Joutuu Danz~giin maanantaiaamuna kello 6, josta jatketaan matkaa junassa 8.35 ja että lähtö Vienistä paluumatkalle tapahtuu maanantaina 27/7 kello Liput H:gin piirikunnan olympiajuhlaan 19/2 jätettiin toimiston käytettäväksi. 20. Koska Hangon Tempaus ei ole toimeenpannut liiton puolesta esitettyjä uudostuksia seuran johdossa, päätettiin seuralle antaa aikaa t.k. loppuun niiden käytäntöönpanemiseen liitosta erottamisen uhalla. 21. Annettiin toimiston tehtäväksi ottaa selko millä tavoin työväen urheilu-uudistea kuulutus Yleisradiossa saataisiin säärinölliseks i. Vakuudeks i :

22 Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 23 p:nä helmikuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V.Lähteinen, U.Rinne, V.Laherma, J.Etholen, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen, M.Salokannel, T.Salonen, O.Fager,M.Leskinen sekä liiton toimihamkilöt Helmi Faasonen, J.Klami ja V.J.Kostiainen. 1. Luettiin ja hyväksyttiin 16/2 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 2. Hyväksyttiin liittoon seuraavat yksityiset jäsenet: Turun Tovereihin V.Vilen, E.Falken, M.Kerrola ja E.Saaristo, Helsingin Työväen Luistelijoihin V.Nyberg, Kotkan Kisailijoihin R.Laitinen ja Hj.Järvinen, Karihaaran Tenhoon 1. ja E.Räsänen ja T.Askonen, Paimion Yritykseen Y.Lehti, Helsingin Kisatovereihin Saima Nieminen, Oulunsuun Heittoon E.Farrila, T.Planting, A.Karjalainen, A.Firilä, J.Tuomaala, Y.Petkelkangas. V.Raappanan hakemus hyljättiin. 3. Kilpailulupia: 29/3 kansalliset hiihtokilpailut Uuraan Vilpas. Jyväskylän VeikoilIe päätettiin 14-15/3 asemesta ehdottaa 25 tai 29/3, koska 14-15/3 on jo aikaisemmin myönnetty 4 tärkeät kilpailut. Nyrkkeily jaoston ehdotus nyrkkeilymestaruuskilppilujen myöntämisestä Helsingissä pidettäväksi palautettiin takaisin jaostoon ja annettiin samalla jaoston selvitettäväksi kysymys karsintaottelujen paikasta. Koska Tampereen Yrityskin oli hakenut nyrkkeilymestaruuskilpailujen toimeenpano-oikeutta, pantiin Yrityksen kansallis n nyrkkeilykilpailujen luvanpyyntö 26-27/4 pöydälle, siksi kunnes mestaruuskilpailujen ja valintakilpailujen paikka on ratkaistu. 4. Karihaaran Tenholle myönnettiin oikeus lähettää miehiään kilpailumatkalle pohjois-ruotsin työläisseuroihin. 5. Talviurheilujuhla päätettiin aloittaa lauantaina kello 12 ja sunnuntain juhlallisuudet kello 10 ja kilpailut Kukin kilpailija

Varsinaissuomen piirikunnan lausunnon perusteella hyväksyttiin. liitosta aikaisemmin erodettu Turun Työväen Moottoripyöräilijät

Varsinaissuomen piirikunnan lausunnon perusteella hyväksyttiin. liitosta aikaisemmin erodettu Turun Työväen Moottoripyöräilijät seninä olevista seuroista. 6. Varsinaissuomen piirikunnan lausunnon perusteella hyväksyttiin liitosta aikaisemmin erodettu Turun Työväen Moottoripyöräilijät jäsenelcsi vanhana seurana, ehdolla e t tä seura

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin

Rovaniemen Myrsky Oulun ja Feräpohjolan piirikunnasta lr jäs., ja Helsingin Kotkat Helsingin piirikunnasta 24 jäsentä, hyväksyttiin Työväem Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 2 p:nä marraskuuta 1931 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat T.H.Vilppula, V. Lähteinen, J.Ethol~n, Taimi Taisto, Elina Jääskeläinen,

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

RESÄMÄTKOJÄ SUOMESSA. matkasuunnitelmia. 1925. SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYKSEN laatimia

RESÄMÄTKOJÄ SUOMESSA. matkasuunnitelmia. 1925. SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYKSEN laatimia Imatra Savonlinna Punkaharju SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYKSEN laatimia matkasuunnitelmia. RESÄMÄTKOJÄ SUOMESSA 1925. Allaviitotut matkasuunnitelmat ovat aiotut ohjeiksi kesämatkoja suunniteltaessa ja voidaan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KERTOMUS. v. 1930 TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA. Hei 5 i n k i 1 93 1. Työ V ä e n k i r ja p a i 11 Q.

KERTOMUS. v. 1930 TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA. Hei 5 i n k i 1 93 1. Työ V ä e n k i r ja p a i 11 Q. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA v. 1930 Hei 5 i n k i 1 93 1. Työ V ä e n k i r ja p a i 11 Q. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V. 1930. 1. Johdanto. Leimaa-an tavana piirteenä liiton

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TYOVAEN URHEILULIITTO. R,y, TO IMINTAKERTOMUS. Helsinki 1')30. Työviien kirjapaino

TYOVAEN URHEILULIITTO. R,y, TO IMINTAKERTOMUS. Helsinki 1')30. Työviien kirjapaino D TYOVAEN URHEILULIITTO R,y, TO IMINTAKERTOMUS Helsinki 1')30 Työviien kirjapaino KERTOMUS T YÖVÄEN URHEILULIITON TOIMIN ASTA V. 1929. 1. Johdanto. Tapahtumien lukuisuudessa ja tärkeydessä voittaa v. 1929

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja, pidetty Helsingissä liiton toimistossa 14 p:nä toukokuuta 1928. Saapvilla olivat V. Mikkola, T.H.Vilppula, V.Laherma, V.Lähteinen, T.Tanner,

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä.

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä. Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n Vuosikokous 12.3.2008 Kiimingin Reposelässä. KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus. - kokouksen avauksen suoritti Timo Tiiro 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Myllykylän Erä ry:n SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Yhdistyksen nimi: Myllykylän Erä ry Kotipaikka (= kotikunta): Pyhtää Yhdistys on perustettu helmikuun 11. päivänä, 1960

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI Yhdistyksen nimi: Mäentaustan Erämiehet ry Kotipaikka: Alpua Kunta: Vihanti Yhdistys on perustettu tammikuun 17 p:nä 1964 ja

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti.

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä ammatin ja talouden tukemiseksi harjoittaa mainostoimistopalveluja.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT O i k e u s m i n i s t e r i ö n päätös hakemukseen, jossa Turun Yliopisto niminen säätiö on sen valtuuskunnan kokouksissa 14 päivänä joulukuuta 1973 ja 25 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Tiistai 19.4.2011 klo 18.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (3) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET Suomen Käsipalloliitto ry. 11.11.2009 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi.

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi. KOTILAISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA VUOSISUKUKOKOUS 2013 Aika Lauantai 15.6.2013 kello 14.00 16.15 Paikka Kokoushotelli Gustavelund Kirkkotie 36, 01430 Tuusula Osanottajat Läsnäololuettelo liitteenä,

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

1 ~. 3 :i. . ~rkittiin, että Helsingin otkat on erott nu jäsenyydestään Reino Tamr.lisalon, Pauli Andersinin ja,1asa Hyvärisen. 5 ~.

1 ~. 3 :i. . ~rkittiin, että Helsingin otkat on erott nu jäsenyydestään Reino Tamr.lisalon, Pauli Andersinin ja,1asa Hyvärisen. 5 ~. TUL (c 11- Työväen Urheiluliiton liitto~imikunnan Helsingissä liiton toimistossa 7 p:nä tammikuuta 1936. Läsnä olivat Laherma, Jääskeläinen, Erjama, Vainio, Heiskanen, Lehto, Kalervo, Vuori, Eatajisto,

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

SUOMESSA KESÄMATKOJA. 1929 C/vi 7vm) MATKAILIJAYHDISTYKSEN laatimia. matkasuunnitelmia. I:n matka.

SUOMESSA KESÄMATKOJA. 1929 C/vi 7vm) MATKAILIJAYHDISTYKSEN laatimia. matkasuunnitelmia. I:n matka. SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYKSEN laatimia matkasuunnitelmia KESÄMATKOJA 1929 C/vi 7vm) SUOMESSA Allaolevat matkasuunnitelmat ovat aiotut ohjeiksi kesämatkoja suunniteltaessa. Niihin on merkitty mahdollisimman

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot