KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS"

Transkriptio

1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä Taltionumero 361 Diaarinumero 3696/3/10 1 (18) Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus J Oy, Helsinki Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely Markkinaoikeuden ratkaisu Markkinaoikeus nro 430/2010 P Oy on pyytänyt päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia kahden tenniskentän kattamisesta kenttien päälle asennettavalla halliratkaisulla. Tarjouspyynnön mukaan tarjous on ollut mahdollista antaa myös kenttäpinnan uusimisesta. P Oy on saanut tarjoukset kolmelta tarjoajalta. P Oy:n hallitus on tekemällään päätöksellä valinnut hallin toimittajaksi ja kenttäpinnan uusimisen toteuttajaksi B Oy:n. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on ollut P Oy:n ilmoituksen mukaan euroa. Hankintapäätös on pantu täytäntöön. Markkinaoikeus on valituksenalaisella päätöksellään jättänyt J Oy:n hakemuksen tutkimatta ja hylännyt yhtiön vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

2 2 (18) Markkinaoikeus on lausunut ratkaisunsa perusteluina seuraavaa: Hakemuksen tutkiminen Asiassa on ensisijaisesti kysymys siitä, onko markkinaoikeudella toimivaltaa tutkia J Oy:n hakemusta. Näin ollen asiassa on ensin ratkaistava, onko P Oy ollut julkisista hankinnoista annetussa laissa (hankintalaki) tarkoitettu hankintayksikkö. Hankintalain 1 :n 1 momentin mukaan valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa siten kuin hankintalaissa säädetään. Pykälän 2 momentin mukaan lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Hankintalain 2 :n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Hankintalain 6 :n 1 momentin mukaan hankintayksiköitä ovat: 1) valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset; 2) evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä niiden seurakunnat ja muut viranomaiset; 3) valtion liikelaitoksista annetun lain mukaiset liikelaitokset; 4) julkisoikeudelliset laitokset; julkisoikeudellisella laitoksella tarkoitetaan oikeushenkilöä, joka on nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta ja: a) jota rahoittaa pääasiallisesti 1 4 kohdassa tarkoitettu hankintayksikkö; b) jonka johto on 1 4 kohdassa tarkoitetun hankintayksikön valvonnan alainen; taikka c) jonka hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä 1 4 kohdassa tarkoitettu hankintayksikkö nimeää yli puolet; sekä 5) mikä tahansa hankinnan tekijä silloin, kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta 1 4 kohdassa tarkoitetulta hankintayksiköltä. P Oy on oikeudelliselta muodoltaan osakeyhtiö. P Oy:tä ei siten ole pidettävä hankintalain 6 :n 1 momentin 1 3 kohdassa tarkoitettuna hankintayksikkönä. Näin ollen asiassa jää

3 3 (18) selvitettäväksi, onko P Oy hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikkö hankintalain 6 :n 1 momentin 4 tai 5 kohdan perusteella. Hankintalain esitöissä (HE 50/2006 vp s ) on todettu, että 6 :n 1 momentin 4 kohdan säännös, jonka mukaan hankintayksiköitä ovat myös julkisoikeudelliset laitokset, perustuu hankintadirektiivin 1 artiklan 1 kohdan 9 alakohtaan ja vastaa voimassaolevan hankintalain 2 :n 1 momentin 2 kohdassa ja 2 momentissa olevaa määritelmää oikeushenkilöstä, jonka katsotaan kuuluvan julkishallintoon. Soveltamisala säilyy siten tältä osin ennallaan. Julkisoikeudellisella laitoksella tarkoitetaan missä tahansa juridisessa muodossa toimivaa oikeushenkilöä, joka on nimenomaisesti perustettu huolehtimaan yleisen edun mukaisista tarpeista, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta. Edellytyksenä lisäksi on, että 1 4 kohdassa tarkoitettu hankintayksikkö pääasiallisesti rahoittaa laitosta tai että laitos on 1 4 kohdassa tarkoitetun hankintayksikön valvonnassa taikka jonka johto-, valvonta- tai hallintoelimen jäsenistä edellä mainittu hankintayksikkö nimittää yli puolet. Julkisoikeudellisen laitoksen käsitteen ensimmäisen osan edellytysten on täytyttävä samanaikaisesti. Yksikön on oltava oikeushenkilö, sen on oltava perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia tarpeita ja näiden tarpeiden on oltava luonteeltaan muita kuin teollisia tai kaupallisia. Sen sijaan käsitteen muut edellytykset ovat vaihtoehtoisia. Julkisoikeudelliset laitokset voivat olla muodollisesti valtiosta tai kunnista irrallisia oikeushenkilöitä, kuten osakeyhtiöitä, yhdistyksiä tai säätiöitä, joihin valtio, kunta tai liikelaitos harjoittaa määräysvaltaa valvonnan tai rahoituksen suhteen. Julkisoikeudellisten laitosten yleisen edun mukaisuutta sekä kaupallisen luonteen puuttumista koskevia käsitteen edellytyksiä on käsitelty muun muassa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomioissa C-44/96, Mannesmann (Kok. 1998, s. I-73), C-360/96, Gemeente Arnhem (Kok sivu I-06821), C-94/99 (Kok. 2000, s. I-11037), Arge, C-223/99 ja C-260/99, Agora (Kok. 2001, s. I-3605) sekä C-18/01 Varkauden taitotalo (Kok. 2003, s. I-5321). Yleisen edun mukaisiksi muiksi kuin teollisiksi ja kaupallisiksi tarpeiksi on vakiintuneessa yhteisön oikeudessa katsottu tarpeet, joita tyydytetään muilla tavoin kuin tarjoamalla markkinoilla tavaroita tai palveluja ja jotka julkinen valta yleiseen etuun liittyvistä syistä päättää tyydyttää itse tai joiden osalta se haluaa säilyttää määräysvallan. Muun kuin teollisen tai kaupallisen toiminnan harjoittamista koskevalla edellytyksellä pyritään täsmentämään yleisen edun mukaisten tarpeiden käsitettä. Luonteeltaan muiden kuin teollisten tai

4 4 (18) kaupallisten yleisen edun mukaisten tarpeiden ja luonteeltaan teollisten tai kaupallisten yleisen edun mukaisten tarpeiden välille on tehty ero. Luonteeltaan muiden kuin teollisten tai kaupallisten yleisen edun mukaisten tarpeiden käsitteen ulkopuolelle eivät kuitenkaan jää sellaiset tarpeet, joita myös yksityiset yritykset tyydyttävät tai voivat tyydyttää. Kehittyneen kilpailun olemassaolo voi kuitenkin olla merkki siitä, että kyseessä on teollinen tai kaupallinen yleisen edun mukainen tarve. Teollisen tai kaupallisen luonteen arvioinnissa oikeuskäytännössä on merkityksellisiksi katsottu kilpailuolosuhteissa toimimisen lisäksi muun muassa laitoksen tehtävien kuuluminen julkisen viranomaisen tehtäviin, laitoksen voiton tavoittelu sekä taloudellisten riskien kantaminen. Yleisen edun mukaisten tehtävien lisäksi julkisoikeudellinen laitos voi huolehtia myös muista tehtävistä. Merkitystä ei tältä osin ole annettava sille, onko yleisen edun mukaisten tarpeiden täyttäminen laitoksen pääasiallinen tehtävä vai vähämerkityksellinen osa laitoksen tehtävistä, jos yksikön perustamisella ja toiminnalla on kuitenkin ollut yleisen edun mukainen tarkoitus. Siten myös laitoksen kaupalliseen toimintaan liittyvät hankinnat on kilpailutettava hankintalainsäädännön mukaisesti. Kaupparekisteriotteen mukaan P Oy on perustettu huhtikuussa 1995 LPK Oy -nimisenä osakeyhtiönä. Vuonna 2001 yhtiön toiminimi on muutettu P Oy:ksi. Vuoden 2009 toimintakertomuksesta ilmenee, että P Oy:n toimiala on laajentunut PJ Oy:n ja PL Oy:n sulauduttua yhtiöön vuonna P Oy:n emoyhtiön eli V Oy:n arvonlisäverollinen liiketoiminta on siirretty liiketoimintasiirtona P Oy:lle vuonna Toimintakertomuksen mukaan suoritetulla liiketoimintasiirrolla on pyritty selkiyttämään konsernin verokäsittelyä ja eriyttämään lakisääteiset oppilaitostehtävät ja -toiminnot emoyhtiön toiminnoiksi. Yhtiöjärjestyksen mukaan P Oy:n toimialana on harjoittaa muun muassa ravintola-, kahvio- ja kioskitoimintaa, majoituspalveluja kurssitoimintaa sekä keskuskeittiötoimintaa ja siihen liittyvää palvelutoimintaa, cateringtoimintaa ja muuta oheistoimintaa sekä harjoittaa asusteiden ja matkamuistojen myyntitoimintaa ja muuta urheiluun ja liikuntaan liittyvien tuotteiden ja palveluiden myynti-, konsultointi- ja vuokraustoimintaa. Yhtiön toimialaan kuuluu lisäksi muun ohella

5 5 (18) lämpö- ja sähköenergian sekä veden toimittaminen, tuottaminen ja myyminen pääasiassa osakkaittensa ja V Oy:n konserniyhtiöiden käytettäväksi. Yhtiö rakentaa ja ylläpitää LP aluelämpö- ja muuta energianjakeluverkostoa ja huolehtii siten osakkaittensa energian käytön tarpeesta. P Oy:n liikevaihto on vuonna 2009 ollut noin 1,7 miljoonaa euroa, joka asiassa esitetyn selvityksen mukaan on muodostunut euron ravitsemusmyynnistä, euron majoituspalvelutuotoista, euron muista palvelutuotoista ja euron muista myyntituloista. Tilikauden voitto on ollut noin euroa. P Oy:n liikevaihto on vuonna 2008 ollut noin 1,8 miljoonaa euroa ja tilikauden tappio on ollut noin euroa. P Oy on ilmoittanut, että se toimii täysin kaupallisin perustein ja että yhtiö kantaa itse toiminnasta aiheutuvan riskin. Markkinaoikeus toteaa ensinnäkin, että tytäryhtiön asema julkisoikeudellisena laitoksena tulkitaan aina tapauskohtaisesti ja tytäryhtiö on julkisoikeudellinen laitos vain, jos se itse on perustettu kokonaan tai osittain yleisen edun mukaisessa tarkoituksessa ja muutkin julkisoikeudelliselle laitokselle asetetut edellytykset täyttyvät. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella markkinaoikeus katsoo, että P Oy:n toiminnan ensisijaisena tarkoituksena on voiton tavoittelu ja että yhtiön toiminta on luonteeltaan kaupallista. P Oy:tä ei voida katsoa nimenomaisesti perustetun tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta. P Oy ei siten ole hankintalain 6 :n 1 momentin 4 kohdan tarkoittama julkisoikeudellinen laitos. Näin ollen asiassa ei ole tarpeen ottaa kantaa muihin 6 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin edellytyksiin. Asiassa jää siten vielä ratkaistavaksi, onko P Oy:tä tullut pitää hankintalaissa tarkoitettuna hankintayksikkönä hankintalain 6 :n 1 momentin 5 kohdan perusteella. Hankintalain 6 :n 1 momentin 5 kohdan nojalla mikä tahansa hankinnan tekijä voi tulla yksittäisen hankinnan osalta hankintalain soveltamisen piiriin silloin, kun lain 6 :n 1 momentin 1 4 kohdassa mainittujen yksikköjen hankinnan tekemistä myöntämän tuen määrä on yli puolet hankinnan arvosta.

6 6 (18) Hankintalain esitöissä (HE 50/2006 vp s. 56) on kyseiseen säännökseen liittyen todettu, että julkisen tuen on kohdistuttava tiettyyn hankintaan, jotta tukea saava yksikkö katsottaisiin tällä perusteella hankintayksiköksi. Yleistä toiminta-avustusta ei katsota lainkohdassa tarkoitetuksi tueksi. Julkinen tuki voi olla luonteeltaan myös laina tai kansallisesti hallinnoitavista Euroopan unionin rahastoista maksettava tuki. Jos tuki muodostuu korkotuetusta lainasta tai korkotuesta, lakia sovelletaan, jos korkotuki tai muu rahoitukseen saatu palautumaton tukiosuus nousee yli puoleen hankinnan arvosta. Hankekohtaisen tuen osalta on käytettävä tapauskohtaista harkintaa arvioitaessa tuen kohdistumista tiettyyn hankintaan. Pykälän 1 momentin 4 kohdan perusteella hankintalain soveltamisalaan voivat tulla myös julkista tukea hankintoihinsa saavat yksityiset tahot. Voi olla kuitenkin tilanteita, joissa on voitava poiketa tältä osin hankintalain soveltamisesta, esimerkiksi jos tuki myönnetään sosiaalisin perustein eikä se kohdistu elinkeinotoimintaan. Koska hankintalaki on yleislaki, voidaan lailla poiketa perustelluista syistä yleislain velvoitteista. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon perustamissopimuksen ja hankintadirektiivien asettamat velvoitteet. P Oy:n ilmoituksen mukaan se on saanut rahoituksen kysymyksessä olevaan hankintaan emoyhtiöltään. Näin ollen sen osalta, onko P Oy:tä tullut pitää hankintalaissa tarkoitettuna hankintayksikkönä hankintalain 6 :n 1 momentin 5 kohdan perusteella, asiassa muodostuu ratkaisevaksi se, onko V Oy:tä tullut pitää hankintalain 6 :n 1 momentin 1 4 kohdassa tarkoitettuna hankintayksikkönä ja onko emoyhtiön tytäryhtiölleen antama laina hankintalaissa tarkoitettua tukea. P Oy:n 100-prosenttisesti omistava V Oy on Urheiluopistosäätiön omistama yleishyödyllinen osakeyhtiö, jonka toimialana on toimia yleishyödyllisenä koulutuskeskuksena ja sen ylläpitäjänä. Osakeyhtiö ei tavoittele voittoa eikä jaa omistajalleen osinkoa. Vuoden 2009 toimintakertomuksen mukaan yhtiön päätoimialoja ovat liikunta-alan ammatillinen ja yleissivistävä koulutus, valmennuskeskustoiminta sekä terveys- ja kuntoliikuntaan liittyvien koulutuspalveluiden tuottaminen. Markkinaoikeus toteaa ensinnäkin, että V Oy on oikeudelliselta muodoltaan osakeyhtiö. V Oy:tä ei siten ole pidettävä hankintalain 6 :n 1 momentin 1 3 kohdassa tarkoitettuna hankintayksikkönä. Sen sijaan V Oy:n voidaan katsoa perustetun huolehtimaan tehtävistä yleisen edun tarkoituksessa ilman teollista tai kaupallista luonnetta. Näin ollen sen osalta, onko

7 7 (18) V Oy:tä tullut pitää hankintalain 6 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna oikeushenkilönä, on ratkaisevaa, onko V Oy:n osalta täyttynyt jokin edellä mainituista hankintalain 6 :n 1 momentin 4 kohdan a, b tai c kohtien edellytyksistä. Vuoden 2009 vahvistetun tilinpäätöksen mukaan V Oy:n liikevaihto on ollut euroa. Yhtiöllä on lisäksi ollut liiketoiminnan muita tuottoja, jotka ovat muodostuneet euron vuokratuotoista, euron valtionosuuksista ja euron muista avustuksista. V Oy on vuoden 2009 tilinpäätöksen mukaan saanut euron rakennusavustuksen. Yhtiön ilmoituksen mukaan rakennusavustus on saatu investointiavustuksena opetusministeriöltä Pa-hallin rakentamiseen. Hankinnasta on maaliskuussa 2009 julkaistu rajoitettua menettelyä koskeva EU-hankintailmoitus. Valtionapujen ja -avustusten määrä kokonaistuotoista lukuun ottamatta rakennusavustusta on vuonna 2009 ollut yhteensä euroa. Valtionapujen ja -avustusten määrä kokonaistuotoista ( euroa) on ollut noin 47 prosenttia. Vuoden 2008 vahvistetun tilinpäätöksen mukaan V Oy:n liikevaihto on ollut euroa. Yhtiöllä on lisäksi ollut liiketoiminnan muita tuottoja, jotka ovat muodostuneet euron vuokratuotoista, euron valtionosuuksista, euron muista avustuksista ja euron rakennusavustuksesta. Valtionapujen ja -avustusten määrä on ollut yhteensä euroa. Valtionapujen ja -avustusten määrä kokonaistuotoista ( euroa) on ollut noin 46 prosenttia. V Oy:n osalta ei ole siten täyttynyt hankintalain 6 :n 1 momentin 4 kohdan a alakohdan edellytys siitä, että se olisi saanut vuosina 2008 ja 2009 pääasiallisen rahoituksensa 6 :n 1 momentin 1 4 kohdassa tarkoitetulta hankintayksiköltä. Asian arviointiin ei vaikuta hakijan väite, jonka mukaan V Oy:n liikevaihto muodostuu liikuntakeskuksen opiskelijoille maksettujen tukien johdosta välillisesti valtion tuesta.

8 8 (18) V Oy:n tuottamia opetuspalveluja valvoo vapaasta sivistystyöstä annetun lain nojalla opetusministeriö. Ratkaistaessa, onko kysymys hankintalain 6 :n 1 momentin 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta valvonnasta tai c alakohdassa tarkoitetusta hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenten nimeämisvallasta, on tutkittava, muodostaako V Oy:tä koskeva valvontamuoto osakeyhtiölle sellaisen riippuvuuden viranomaisista, että viranomaiset voivat vaikuttaa osakeyhtiön hankintapäätöksiin tai hallintoelinten jäsenten nimeämiseen. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 :n mukaan opetusministeriö voi myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisen oppilaitoksen ylläpitämiseen. Edellä mainitun lain 18 a :n mukaan valtionapuviranomainen voi päätöksellään määrätä laissa tarkoitetun rahoituksen maksamisen keskeytettäväksi muun ohella, jos ne perusteet, joiden mukaan rahoitus määrättyä tarkoitusta varten on myönnetty, ovat olennaisesti muuttuneet. Lain 21 :n 1 momentin mukaan vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjän on toimitettava valtionapuviranomaiselle kyseisessä laissa tarkoitetun rahoituksen määräämiseksi tarvittavat tiedot ja toiminnan laajuutta koskevat tiedot siten kuin opetusministeriö päättää. Pykälän 2 momentin mukaan valtionapuviranomainen päättää 1 momentissa tarkoitettujen tietojen oikeellisuuden toteamiseksi rahoituksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvista tarkastuksista. V Oy on yksityinen osakeyhtiö, johon sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Päätösvalta osakeyhtiössä kuuluu osakeyhtiölain mukaan yhtiön toimielimille. Osakeyhtiön talouden valvonta perustuu osakeyhtiölakiin. Kuten edellä on todettu, valtionapuviranomainen voi muun ohella keskeyttää valtionosuuksien maksamisen taikka suorittaa rahoituksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia rahoituksen määräämiseksi ilmoitettujen ja toiminnan laajuutta koskevien tietojen oikeellisuuden toteamiseksi. Markkinaoikeus katsoo, että edellä mainitun kaltaisessa valvonnassa on kysymys yleisestä toiminnan tarkastuksesta ja määräyksissä asetettujen vaatimusten täyttymisen valvonnasta, jonka ei voida katsoa olevan hankintalain 6 :n 1 momentin 4 kohdan b alakohdan mukaista valvontaa. V Oy:n

9 9 (18) tuottamia palveluja valvovat julkiset yksiköt eivät valvo osakeyhtiön taloutta eivätkä ne voi valvontavaltansa nojalla vaikuttaa V Oy:n tekemiin päätöksiin. Koska V Oy:n osalta ei ole täyttynyt mikään hankintalain 6 :n 1 momentin 4 kohdan a, b, tai c alakohdan edellytyksistä, asiassa ei ole tarpeen ottaa kantaa siihen, onko emoyhtiön tytäryhtiölleen antama laina yleensäkään katsottava hankintalain 6 :n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetuksi tueksi. P Oy ei siten ole saanut kysymyksessä olevaan hankkeeseen rahoitusta hankintalain 6 :n 1 momentin 1 4 kohdassa tarkoitetulta hankintayksiköltä. P Oy:tä ei edellä lausutun perusteella ole pidettävä hankintayksikkönä kysymyksessä olevan hankkeen osalta myöskään hankintalain 6 :n 1 momentin 5 kohdan nojalla. Johtopäätös Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että P Palvelut Oy:tä ei ole kysymyksessä olevan hankinnan osalta pidettävä hankintalain 6 :ssä tarkoitettuna hankintayksikkönä. Asiassa ei siten ole ollut kysymys hankintalaissa tarkoitetusta julkisesta hankinnasta, eikä markkinaoikeudella tämän vuoksi ole toimivaltaa tutkia hakemusta. J Oy:n hakemus on näin ollen jätettävä tutkimatta. Oikeudenkäyntikulut Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa Hallintolainkäyttölain 74 :n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen asiassa ei ole kohtuutonta, että J Oy joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. J Oy on valituksessaan vaatinut ensisijaisesti, että markkinaoikeuden päätös kumotaan, P Oy vahvistetaan olevan hankintalain tarkoittama hankintayksikkö, P Oy vahvistetaan menetelleen virheellisesti ja hankintalain vastaisesti, kun se ei ole

10 10 (18) toteuttanut hankintaa hankintalain säännösten mukaisesti, ja P Oy määrätään maksamaan J Oy:lle hyvitysmaksua euroa viivästyskorkoineen. J Oy on vaatinut toissijaisesti, että asia palautetaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi. J Oy on lisäksi vaatinut, että P Oy velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa korkoineen. J Oy on perusteluina vaatimuksilleen uudistanut asiassa aiemmin esittämänsä ja esittänyt lisäksi muun ohella seuraavaa: P Oy sekä sen kokonaan omistava V Oy ovat hankintalain 6 :n 1 momentin 4 kohdan tarkoittamia hankintayksiköitä. P Oy:n omistava V Oy on riidattomasti perustettu huolehtimaan tehtävistään yleisen edun tarkoituksessa ilman teollista tai kaupallista luonnetta. P Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan sen toimialaan kuuluu muun ohella lämpö- ja sähköenergian sekä veden toimittaminen, tuottaminen ja myyminen pääasiassa osakkaittensa ja V Oy:n konserniyhtiöiden käytettäväksi. Yhtiöjärjestyksessä on todettu yhtiön rakentavan ja ylläpitävän LP aluelämpö- ja muuta energiajakeluverkostoa ja huolehtivan siten osakkaittensa energian käytön tarpeesta. P Oy:n ainoa osakas on sen kokonaan omistama V Oy, eikä muita konserniyhtiöitä ole. P Oy on siten perustettu tyydyttämään ainakin osaksi yleisen edun mukaisia tarpeita. Kun V Oy on yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon yhteisö, on tarpeiden katsottava olevan ainakin osittain muita kuin teollisia tai kaupallisia. P Oy ei jaa osinkoa eikä se siten tavoittele voiton tuottamista osakkailleen. P Oy on perustettu tukemaan emoyhtiönsä toimintaa siten, että yhtiöiden välillä on kiinteä ja erottamaton yhteys. P Oy voidaan katsoa V Oy:n myötä perustetun osaksi tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, jotka ovat ainakin osaksi muita kuin teollisia tai kaupallisia.

11 11 (18) V Oy nimeää P Oy:n ainoana omistajana sen johto- ja hallintoelimet, valvoo johdon toimintaa ja mahdollisesti rahoittaa yhtiötä. Markkinaoikeus ei ole kuitenkaan selvittänyt päätöksessään näitä seikkoja. Mikäli P Oy ei ole hankintalain 6 :n 1 momentin 4 kohdan mukainen hankintayksikkö, on asiassa selvitettävä, onko se hankintalain 6 :n 1 momentin 5 kohdan tarkoittama hankintayksikkö. P Oy on saanut V Oy:ltä tukea yli puolet hankinnan arvosta. Tämäkin edellyttää sitä, että myös V Oy on hankintalain tarkoittama hankintayksikkö. Markkinaoikeuden päätöksessä on katsottu, että V Oy on perustettu huolehtimaan tehtävistä yleisen edun tarkoituksessa ilman teollista tai kaupallista luonnetta. V Oy:tä ei markkinaoikeuden päätöksen mukaan rahoita kuitenkaan hankintalain 6 :n 1 momentin 1 4 kohdassa tarkoitettu hankintayksikkö. Yhteisöjen tuomioistuin on käsitellyt rahoitusta tuomiossaan asiassa C-380/98. Julkiseksi rahoitukseksi on tuomion mukaan luettava ainakin hankintaviranomaisten tutkimustöiden edistämiseksi myöntämät apurahat tai avustukset sekä opiskelijoille maksetut apurahat, jotka opetuksesta vastaavat alueellisen viranomaiset maksavat yliopistoille ja jotka kattavat tiettyjen nimettyjen opiskelijoiden opiskelukustannukset. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan asiaa on arvioitava varainhoitovuoden alussa käytettävissä olleiden lukujen perusteella, vaikka ne olisivat arvioita. Markkinaoikeus on arvioinut rahoitusta kuitenkin vuosien 2008 ja 2009 tilinpäätöstietojen perusteella. Hankintamenettely on käynnistetty vuonna 2009, joten tarkastelu olisi tullut tehdä V Oy:n vuodelle 2009 laaditun budjetin perusteella. Markkinaoikeus on jättänyt selvittämättä, sisältääkö V Oy:n vuoden 2009 liikevaihto julkiseksi rahoitukseksi katsottavia eriä siinä määrin, että yhdessä maksettujen valtionapujen ja muiden avustuksien kanssa valtio katsottaisiin sen pääasialliseksi rahoittajaksi. Markkinaoikeuden olisi tullut selvittää tämä seikka varainhoitovuoden 2009 alun tietojen perusteella.

12 12 (18) Markkinaoikeuden päätöksessä ei ole perusteltu sitä, minkä vuoksi arviointiin ei vaikuta valittajan väite siitä, että V Oy:n liikevaihto muodostuu liikuntakeskuksen opiskelijoille maksettujen tukien johdosta välillisesti valtion tuesta. Opiskelijoiden valtiolta saamat opintoavustukset eli opintotuet ovat sellaisia valtion maksamia tukia, jotka on otettava huomioon asiaa arvioitaessa. Ilman näitä tukia opiskelijat eivät kykenisi selviytymään opiskelukustannuksista. Ne on siten unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisia tukia, jotka on otettava avustuksina huomioon asiaa arvioitaessa. P Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että valitus hylätään ja hakemus jätetään tutkimatta. Yhtiö on lisäksi vaatinut, että J Oy velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 800 eurolla korkoineen. P Oy:tä ei ole perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia tarpeita. Yhtiön toimiala ei ole yleishyödyllinen vaan kaupallinen. Yhtiöjärjestyksen mukaan toimialana on muun muassa ravintola-, kahvio- ja kioskitoiminta, majoituspalvelu- ja kurssitoiminta sekä keskuskeittiötoiminta ja siihen liittyvä palvelutoiminta, cateringtoiminta ja muu oheistoiminta sekä asusteiden ja matkamuistojen myyntitoiminta ja muu urheiluun ja liikuntaan liittyvien tuotteiden ja palveluiden myynti-, konsultointi- ja vuokraustoiminta. Yhtiön toimialaan kuuluu lisäksi muun ohella lämpö- ja sähköenergian sekä veden toimittaminen, tuottaminen ja myyminen. Yhtiö rakentaa ja ylläpitää LP aluelämpö- ja muuta energianjakeluverkostoa ja huolehtii osakkaittensa energian tarpeesta. Yhtiö tarjoaa palvelujaan kaikille halukkaille ja pyrkii liikevoittoon. Toiminta on arvonlisäverollista. Huomattava osa asiakkaista on yritysasiakkaita, jotka tilaavat esimerkiksi henkilökunnalleen virkistyspäivän, joka voi sisältää koulutuksen lisäksi erilaista kuntoilua, kunnon testausta, ruokailua ja majoitusta. Yritysten lisäksi asiakkaina on runsaasti urheiluseuroja ja järjestöjä sekä yksittäisiä henkilöitä ja perheitä. Yhtiö omistaa kolme hotellia, joissa palvelujen käyttäjät ja muut yöpymispaikkaa tarvitsevat voivat majoittua. Uusi Kangaspajuhotelli on aloittanut toimintansa Yhtiö omistaa jäähallin, josta vuokrataan jääaikaa kaikille halukkaille. Asiakkailla on mahdollisuus vuokrata myös muita liikuntatiloja sekä koulutustiloja.

13 13 (18) Hankinnan kohteena olevaa hallia on tarkoitus markkinoida ja vuokrata mahdollisimman laajasti urheiluseuroille, yrityksille ja yksityisille henkilöille. Yhtiön liikevaihto on vuonna 2009 koostunut ravitsemusmyynnistä euroa, majoituspalveluista euroa, muista palvelutuotoista euroa ja muista myyntituloista euroa. Muut palvelutuotot sisältävät tuotot muun muassa liikuntatilojen, uimahallin ja kokoustilojen vuokrasta, jääajan myynnistä ja teroituspalvelusta, välinevuokrasta, testauksesta, liikunnanohjauspalveluista ja toimistopalveluista. Muut myyntitulot pitävät sisällään lämpöenergian perusmaksut ja myynnin, RAY:n maksamat korvaukset sekä muita tuottoja (vastaanoton muu myynti, Hartwall). Tilikauden voitto vuonna 2009 on ollut noin euroa ja vuonna 2008 tilikauden tappio on ollut noin euroa. Yhtiö pyörittää toimintaansa pelkästään ulkopuolisten asiakkaiden kautta saaduilla tuloilla ja kantaa itse toiminnasta aiheutuvan riskin. P Oy ei ole saanut miltään taholta mitään avustuksia tai muuta taloudellista tukea. Yhtiö on hakenut työvoima- ja elinkeinokeskukselta yritysavustusta. Työvoima- ja elinkeinokeskus on tuolloin todennut, että P Oy on kelvollinen saamaan yritystoiminnalle tarkoitettua tukea. Tuki on lopulta jäänyt saamatta määrärahojen vähäisyyden vuoksi. Tytäryhtiön julkisoikeudellinen asema ei automaattisesti ole sama kuin emoyhtiön. Tytäryhtiö on julkisoikeudellinen laitos vain siinä tapauksessa, että se on perustettu yleisen edun mukaisessa tarkoituksessa ja että muutkin julkisoikeudelliselle laitokselle asetetut edellytykset täyttyvät. P Oy:n osalta näin ei ole. P Oy ei ole myöskään hankintalain 6 :n 1 momentin 5 perusteella hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikkö. Vuonna 2008 V Oy:n valtionapujen ja -avustusten määrä kokonaistuotoista on ollut noin 46 prosenttia ja vuonna 2009 noin 47 prosenttia. Yhtiö ei ole siten saanut pääasiallista rahoitustaan hankintalain 6 :n 1 momentin 1 4 kohdassa tarkoitetulta hankintayksiköltä.

14 14 (18) Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu V Oy:n hallituksen valitsee yhtiökokous, jossa äänivaltaa käyttävät osakkaat. Vaikka opetus- ja kulttuuriministeriö valvoo yhtiön opetuspalveluja, ministeriö tai mikään muu viranomainen ei voi vaikuttaa hallituksen tai muiden hallintoelinten jäsenten nimeämiseen tai osakeyhtiön hankintapäätöksiin. Valvonta kohdistuu siihen, kuinka laajaa ja minkä tasoista opetusta V Oy antaa. P Oy on saanut rahoituksen hankintaan emoyhtiöltään V Oy:ltä. V Oy ei kuitenkaan ole hankintalain 6 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu hankintayksikkö. Siten V Oy:n antamalla lainalla ei ole merkitystä tämän asian ratkaisemisen kannalta. J Oy on antanut P Oy:n selityksen johdosta vastaselityksen. 1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut valituksen. Korkein hallintooikeus hylkää valituksen. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta pääasian eikä oikeudenkäyntikulujen osalta. 2. Korkein hallinto-oikeus hylkää J Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 3. Korkein hallinto-oikeus määrää J Oy:n korvaamaan P Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 800 euroa viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 :n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut korkeimman hallinto-oikeuden tämän päätöksen antamisesta. Perustelut 1. Unionin tuomioistuin on ratkaisussaan (asia C-380/98, University of Cambridge, tuomio , Kok. 2000, s. I-8035) todennut, että vaikka direktiiveissä 92/50/ETY, 93/36/ETY ja 93/37/ETY ei annetakaan vastausta siihen kysymykseen, mikä ajanjakso on otettava huomioon laitoksen luokittelemiseksi hankintaviranomaiseksi, ne sisältävät kuitenkin tietyt ennakkoilmoituksen säännöllistä julkaisemista koskevat säännökset, joista voidaan saada kyseessä olevan kysymyksen ratkaisemiseksi

15 15 (18) hyödyllisiä viitteitä. Unionin tuomioistuin on tähän perustuen katsonut, että yliopiston kaltainen laitos, jonka rahoitus voi vaihdella vuodesta toiseen, oli luokiteltava hankintaviranomaiseksi vuosittaisella perusteella, ja varainhoitovuotta, jonka aikana tietty sopimuksentekomenettely on aloitettu, oli pidettävä asianmukaisimpana ajanjaksona tämän laitoksen rahoitustavan laskemista varten. Unionin tuomioistuin on lisäksi katsonut oikeusvarmuuden ja avoimuuden vaatimuksista seuraavan, että kyseessä oleva laskelma oli tehtävä varainhoitovuoden alussa käytettävissä olleiden lukujen perusteella, vaikka ne olisivatkin vain arvioita. Unionin tuomioistuin on vielä katsonut, että oikeusvarmuuden ja tarjoajien etujen suojeluun liittyvistä vaatimuksista johtuu, että laitokseen, joka sopimuksentekomenettelyn aloittamispäivänä on edellä mainituissa direktiiveissä tarkoitettu hankintaviranomainen, sovelletaan kyseisen sopimuksen osalta näiden direktiivien mukaisia edellytyksiä kyseessä olevan menettelyn päättämiseen asti. Kysymyksessä olevaa hankintaa ei ole kilpailutettu hankintalain tarkoittamana julkisena hankintana. P Oy on ilmoittanut J Oy:lle kesäkuussa 2009 ennen sen hakemuksen tekemistä markkinaoikeudelle, ettei P Oy eikä V Oy ole hankintalaissa tarkoitettuja hankintayksiköitä. Markkinaoikeudessa V Oy:n rahoituksellista tilannetta on arvioitu vuosien 2008 ja 2009 tilinpäätöstietojen perusteella, joiden mukaan se ei ole saanut pääasiallista rahoitustaan hankintalain 6 :n momentin 1 4 kohdassa tarkoitetulta hankintayksiköltä. Asiassa ei siten ole ollut tarpeen enemmälti selvittää V Oy:n rahoituksellista tilannetta vuodelle 2009 laaditun budjetin perusteella. Unionin tuomioistuin on edellä mainitussa ratkaisussaan todennut, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa yliopistot saavat rahoitusta eri lähteistä. Jotkut summat myönnetään yliopistoille niiden suorittaman tutkimustyön laadun säännöllisen arvioinnin ja/tai niiden vastaanottamien opiskelijoiden lukumäärän perusteella; tietty osa rahoituksesta tulee lahjoituksina, määrärahoina taikka asuntojen tai ruokailupalvelujen käyttöön antamisen muodossa; osa rahoituksesta saadaan palkkioina hyväntekeväisyysjärjestöjen, ministeriöiden taikka teollisten tai kaupallisten yritysten tilaamista palveluista. Unionin tuomioistuin onkin ratkaisussaan katsonut, että suorituksia, jotka muodostuvat tutkimustöiden edistämiseksi tarkoitetuista apurahoista tai avustuksista, on pidettävä hankintaviranomaisen rahoituksena, vaikka tällaisen rahoituksen saaja ei olisikaan itse yliopisto, vaan siellä palvelun suorittajana työskentelevä henkilö. Kyseessä on tällöin koko laitoksen tutkimustoiminnan hyödyksi tuleva

16 16 (18) rahoitus. Unionin tuomioistuin on myös katsonut, että paikallisen opetusviranomaisen tiettyjen opiskelijoiden lukukausimaksuja varten yliopistolle maksamat apurahat voidaan luokitella julkiseksi rahoitukseksi maksujen muodostaessa sosiaalisen toimenpiteen, joka on otettu käyttöön sellaisten opiskelijoiden hyväksi, jotka eivät yksinään pysty maksamaan joskus hyvinkin korkeita koulutuskustannuksia. Koska näihin maksuihin ei liity mitään sopimukseen perustuvaa vastinetta, niiden on katsottava kuuluvan hankintaviranomaisen opetustoimintansa yhteydessä suorittamaan rahoitukseen. Opintotukilaissa tarkoitettu opintotuki maksetaan opiskelijalle, ja sen tarkoituksena on turvata opiskelijan toimeentulo opiskelujen aikana. Opintotukilain (65/1994) 5 :n 1 momentin (345/2004) mukaan opintotuen myöntämisen yleisinä edellytyksinä ovat oppilaitokseen hyväksyminen, opintojen päätoiminen harjoittaminen ja opinnoissa edistyminen sekä taloudellisen tuen tarve. Opintotuki ei siten ole verrattavissa oppilaitokselle maksettavaan apurahaan eikä sitä ole katsottava myöskään oppilaitoksen hyödyksi tulevaksi rahoitukseksi. V Oy:n tulonmuodostusta arvioidessa ei näin ollen ole tullutkaan ottaa huomioon sen opiskelijoiden saamia opintotukia. Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita. 2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74, J Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos P Oy joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Tämän vuoksi J Oy on hallintolainkäyttölain 74 :n nojalla velvoitettava korvaamaan P Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

17 17 (18) Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot. Korkein hallinto-oikeus: Pekka Vihervuori Eija Siitari-Vanne (t) Tuomas Lehtonen Outi Suviranta Janne Aer Asian esittelijä, oikeussihteeri Saija Laitinen

18 18 (18) Jakelu Päätös Jäljennös Asiakirjat J Oy, oikeudenkäyntimaksu 223 euroa P Oy Markkinaoikeus Työ- ja elinkeinoministeriö Korkein hallinto-oikeus

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 5.10.2012 Taltionumero 2663 Diaarinumero 2706/3/10 1 (13) Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus R Oy Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 8.2.2011 Taltionumero 268 Diaarinumero 1146/2/09 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 17.5.2011 Taltionumero 1338 Diaarinumero 2938/3/07 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, josta valitetaan Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUT JULKISENA HANKINTANA

KIINTEISTÖPALVELUT JULKISENA HANKINTANA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 236 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 236 Espoo 2007 TKK-RTA-R236 KIINTEISTÖPALVELUT JULKISENA

Lisätiedot

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Sanna Karvinen 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS Sisällys

Lisätiedot

Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin vaikutus

Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin vaikutus Vuosikirjanumero KHO:2009:84 Antopäivä 30.9.2009 Taltionumero 2390 Diaarinumero 1687/2/07 Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

Elinkeinotulon verotus - Rajoitetusti verovelvollinen - Lähdevero - EU-oikeus - SICAV-yhtiö - Osinko

Elinkeinotulon verotus - Rajoitetusti verovelvollinen - Lähdevero - EU-oikeus - SICAV-yhtiö - Osinko Vuosikirjanumero KHO:2010:15 Antopäivä 12.3.2010 Taltionumero 469 Diaarinumero 611/2/06 Elinkeinotulon verotus - Rajoitetusti verovelvollinen - Lähdevero - EU-oikeus - SICAV-yhtiö - Osinko A Oy on Luxemburgin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 19.2.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Ehdotuksen mukaan Kilpailu-

Lisätiedot

Korkein hallinto-oikeus - KHO:2013:67

Korkein hallinto-oikeus - KHO:2013:67 Page 1 of 9 Etusivu - Päätöksiä - KHO:2013:67 KHO:2013:67 Etusivu Päätöksiä Ajankohtaista Tehtävät Organisaatio Vuosikertomus Yhteystiedot Hallintotuomioistuimet Kansainvälinen yhteistyö Tietoja kotisivuista

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja Päivitetty 3.7.2013 Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja aikajärjestyksessä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.11.2012 Taltionumero 3264 Diaarinumero 1646/3/10 1 (18) Asia Valittaja Tavaramerkin rekisteröintiä koskeva valitus Etuovi Oy, Helsinki Päätös, jota valitus

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS. Paimion kaupunki PL 50, 21531 PAIMIO

Kemiönsaaren kunta Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS. Paimion kaupunki PL 50, 21531 PAIMIO Markkinaoikeudelle ASIA Vastine markkinaoikeudelle julkista hankintaa koskevassa valitusasiassa Dnrot 2012/475-478 VASTINEEN ANTAJAT / HANKINTAYKSIKÖT Kemiönsaaren kunta Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS

Lisätiedot

Arvonlisävero Verollinen myynti Poikkeukset myynnin verollisuudesta Rahoituspalvelu Luottojen välitys

Arvonlisävero Verollinen myynti Poikkeukset myynnin verollisuudesta Rahoituspalvelu Luottojen välitys Vuosikirjanumero KHO:2009:97 Antopäivä 27.11.2009 Taltionumero 2798 Diaarinumero 1929/2/09 Arvonlisävero Verollinen myynti Poikkeukset myynnin verollisuudesta Rahoituspalvelu Luottojen välitys A Oy:n sähköisesti

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 Taltionumero 2193 Diaarinumero 3404/2/07 Vuosikirja Asia Valittaja Autoveroa koskeva valitus Raimo Werning, Espoo Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Avustusten hakemuslomakkeet ja hakuajat...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 321. Laki. julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 321. Laki. julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2010 N:o 321 326 SISÄLLYS N:o Sivu 321 Lakijulkisistahankinnoistaannetunlainmuuttamisesta... 1237 322 Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 2:2005 KAUPUNGIN OMISTAJAOHJAUS LIIKETOIMINNASSA

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 2:2005 KAUPUNGIN OMISTAJAOHJAUS LIIKETOIMINNASSA Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 2:2005 KAUPUNGIN OMISTAJAOHJAUS LIIKETOIMINNASSA Turun kaupungin tarkastuslautakunta 18.5.2005 KAUPUNGIN OMISTAJAOHJAUS LIIKETOIMINNASSA Tiivistelmä... 2

Lisätiedot

Viite: Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö 28.1.2013 dnro 3533/3/12

Viite: Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö 28.1.2013 dnro 3533/3/12 LUONNOS 1.3.2013 Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy:n Korpelan Voima kuntayhtymän pyynnöstä laatima ehdotus Halsuan, Kannuksen, Kaustisen, Lestijärven ja Toholammin jäsenkunnille siitä, miten Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA 12 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Avustusten hakemuslomakkeet ja hakuajat...

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 24.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 352/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1407/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013,

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Nuorisoyksikkö 25.9.2012 VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 1. YLEISTÄ Nuorisolain 13 mukaan määräraha etsivään nuorisotyöhön varataan valtion budjettiin

Lisätiedot

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 9/2008 Marjo Ojala Riikka Sipponen Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin

Lisätiedot

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä 21.05.2013 HALLINTO-OIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA RATKAISUJA 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2 Asiasanat ja otsikot 3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

Lisätiedot

ASIA. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen menettely neuvonnassa ym. 1 KANTELU

ASIA. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen menettely neuvonnassa ym. 1 KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 14.10.2013 Dnro OKV/509/1/2011 1/13 ASIA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen menettely neuvonnassa ym. 1 KANTELU A on kantelussaan 14.4.2011 arvostellut Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Yritysjuridiikka HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET Tekijä: Anni Vanonen Ohjaaja: Pia

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot