KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS"

Transkriptio

1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä Taltionumero 361 Diaarinumero 3696/3/10 1 (18) Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus J Oy, Helsinki Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely Markkinaoikeuden ratkaisu Markkinaoikeus nro 430/2010 P Oy on pyytänyt päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia kahden tenniskentän kattamisesta kenttien päälle asennettavalla halliratkaisulla. Tarjouspyynnön mukaan tarjous on ollut mahdollista antaa myös kenttäpinnan uusimisesta. P Oy on saanut tarjoukset kolmelta tarjoajalta. P Oy:n hallitus on tekemällään päätöksellä valinnut hallin toimittajaksi ja kenttäpinnan uusimisen toteuttajaksi B Oy:n. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on ollut P Oy:n ilmoituksen mukaan euroa. Hankintapäätös on pantu täytäntöön. Markkinaoikeus on valituksenalaisella päätöksellään jättänyt J Oy:n hakemuksen tutkimatta ja hylännyt yhtiön vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

2 2 (18) Markkinaoikeus on lausunut ratkaisunsa perusteluina seuraavaa: Hakemuksen tutkiminen Asiassa on ensisijaisesti kysymys siitä, onko markkinaoikeudella toimivaltaa tutkia J Oy:n hakemusta. Näin ollen asiassa on ensin ratkaistava, onko P Oy ollut julkisista hankinnoista annetussa laissa (hankintalaki) tarkoitettu hankintayksikkö. Hankintalain 1 :n 1 momentin mukaan valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa siten kuin hankintalaissa säädetään. Pykälän 2 momentin mukaan lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Hankintalain 2 :n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Hankintalain 6 :n 1 momentin mukaan hankintayksiköitä ovat: 1) valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset; 2) evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä niiden seurakunnat ja muut viranomaiset; 3) valtion liikelaitoksista annetun lain mukaiset liikelaitokset; 4) julkisoikeudelliset laitokset; julkisoikeudellisella laitoksella tarkoitetaan oikeushenkilöä, joka on nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta ja: a) jota rahoittaa pääasiallisesti 1 4 kohdassa tarkoitettu hankintayksikkö; b) jonka johto on 1 4 kohdassa tarkoitetun hankintayksikön valvonnan alainen; taikka c) jonka hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä 1 4 kohdassa tarkoitettu hankintayksikkö nimeää yli puolet; sekä 5) mikä tahansa hankinnan tekijä silloin, kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta 1 4 kohdassa tarkoitetulta hankintayksiköltä. P Oy on oikeudelliselta muodoltaan osakeyhtiö. P Oy:tä ei siten ole pidettävä hankintalain 6 :n 1 momentin 1 3 kohdassa tarkoitettuna hankintayksikkönä. Näin ollen asiassa jää

3 3 (18) selvitettäväksi, onko P Oy hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikkö hankintalain 6 :n 1 momentin 4 tai 5 kohdan perusteella. Hankintalain esitöissä (HE 50/2006 vp s ) on todettu, että 6 :n 1 momentin 4 kohdan säännös, jonka mukaan hankintayksiköitä ovat myös julkisoikeudelliset laitokset, perustuu hankintadirektiivin 1 artiklan 1 kohdan 9 alakohtaan ja vastaa voimassaolevan hankintalain 2 :n 1 momentin 2 kohdassa ja 2 momentissa olevaa määritelmää oikeushenkilöstä, jonka katsotaan kuuluvan julkishallintoon. Soveltamisala säilyy siten tältä osin ennallaan. Julkisoikeudellisella laitoksella tarkoitetaan missä tahansa juridisessa muodossa toimivaa oikeushenkilöä, joka on nimenomaisesti perustettu huolehtimaan yleisen edun mukaisista tarpeista, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta. Edellytyksenä lisäksi on, että 1 4 kohdassa tarkoitettu hankintayksikkö pääasiallisesti rahoittaa laitosta tai että laitos on 1 4 kohdassa tarkoitetun hankintayksikön valvonnassa taikka jonka johto-, valvonta- tai hallintoelimen jäsenistä edellä mainittu hankintayksikkö nimittää yli puolet. Julkisoikeudellisen laitoksen käsitteen ensimmäisen osan edellytysten on täytyttävä samanaikaisesti. Yksikön on oltava oikeushenkilö, sen on oltava perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia tarpeita ja näiden tarpeiden on oltava luonteeltaan muita kuin teollisia tai kaupallisia. Sen sijaan käsitteen muut edellytykset ovat vaihtoehtoisia. Julkisoikeudelliset laitokset voivat olla muodollisesti valtiosta tai kunnista irrallisia oikeushenkilöitä, kuten osakeyhtiöitä, yhdistyksiä tai säätiöitä, joihin valtio, kunta tai liikelaitos harjoittaa määräysvaltaa valvonnan tai rahoituksen suhteen. Julkisoikeudellisten laitosten yleisen edun mukaisuutta sekä kaupallisen luonteen puuttumista koskevia käsitteen edellytyksiä on käsitelty muun muassa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomioissa C-44/96, Mannesmann (Kok. 1998, s. I-73), C-360/96, Gemeente Arnhem (Kok sivu I-06821), C-94/99 (Kok. 2000, s. I-11037), Arge, C-223/99 ja C-260/99, Agora (Kok. 2001, s. I-3605) sekä C-18/01 Varkauden taitotalo (Kok. 2003, s. I-5321). Yleisen edun mukaisiksi muiksi kuin teollisiksi ja kaupallisiksi tarpeiksi on vakiintuneessa yhteisön oikeudessa katsottu tarpeet, joita tyydytetään muilla tavoin kuin tarjoamalla markkinoilla tavaroita tai palveluja ja jotka julkinen valta yleiseen etuun liittyvistä syistä päättää tyydyttää itse tai joiden osalta se haluaa säilyttää määräysvallan. Muun kuin teollisen tai kaupallisen toiminnan harjoittamista koskevalla edellytyksellä pyritään täsmentämään yleisen edun mukaisten tarpeiden käsitettä. Luonteeltaan muiden kuin teollisten tai

4 4 (18) kaupallisten yleisen edun mukaisten tarpeiden ja luonteeltaan teollisten tai kaupallisten yleisen edun mukaisten tarpeiden välille on tehty ero. Luonteeltaan muiden kuin teollisten tai kaupallisten yleisen edun mukaisten tarpeiden käsitteen ulkopuolelle eivät kuitenkaan jää sellaiset tarpeet, joita myös yksityiset yritykset tyydyttävät tai voivat tyydyttää. Kehittyneen kilpailun olemassaolo voi kuitenkin olla merkki siitä, että kyseessä on teollinen tai kaupallinen yleisen edun mukainen tarve. Teollisen tai kaupallisen luonteen arvioinnissa oikeuskäytännössä on merkityksellisiksi katsottu kilpailuolosuhteissa toimimisen lisäksi muun muassa laitoksen tehtävien kuuluminen julkisen viranomaisen tehtäviin, laitoksen voiton tavoittelu sekä taloudellisten riskien kantaminen. Yleisen edun mukaisten tehtävien lisäksi julkisoikeudellinen laitos voi huolehtia myös muista tehtävistä. Merkitystä ei tältä osin ole annettava sille, onko yleisen edun mukaisten tarpeiden täyttäminen laitoksen pääasiallinen tehtävä vai vähämerkityksellinen osa laitoksen tehtävistä, jos yksikön perustamisella ja toiminnalla on kuitenkin ollut yleisen edun mukainen tarkoitus. Siten myös laitoksen kaupalliseen toimintaan liittyvät hankinnat on kilpailutettava hankintalainsäädännön mukaisesti. Kaupparekisteriotteen mukaan P Oy on perustettu huhtikuussa 1995 LPK Oy -nimisenä osakeyhtiönä. Vuonna 2001 yhtiön toiminimi on muutettu P Oy:ksi. Vuoden 2009 toimintakertomuksesta ilmenee, että P Oy:n toimiala on laajentunut PJ Oy:n ja PL Oy:n sulauduttua yhtiöön vuonna P Oy:n emoyhtiön eli V Oy:n arvonlisäverollinen liiketoiminta on siirretty liiketoimintasiirtona P Oy:lle vuonna Toimintakertomuksen mukaan suoritetulla liiketoimintasiirrolla on pyritty selkiyttämään konsernin verokäsittelyä ja eriyttämään lakisääteiset oppilaitostehtävät ja -toiminnot emoyhtiön toiminnoiksi. Yhtiöjärjestyksen mukaan P Oy:n toimialana on harjoittaa muun muassa ravintola-, kahvio- ja kioskitoimintaa, majoituspalveluja kurssitoimintaa sekä keskuskeittiötoimintaa ja siihen liittyvää palvelutoimintaa, cateringtoimintaa ja muuta oheistoimintaa sekä harjoittaa asusteiden ja matkamuistojen myyntitoimintaa ja muuta urheiluun ja liikuntaan liittyvien tuotteiden ja palveluiden myynti-, konsultointi- ja vuokraustoimintaa. Yhtiön toimialaan kuuluu lisäksi muun ohella

5 5 (18) lämpö- ja sähköenergian sekä veden toimittaminen, tuottaminen ja myyminen pääasiassa osakkaittensa ja V Oy:n konserniyhtiöiden käytettäväksi. Yhtiö rakentaa ja ylläpitää LP aluelämpö- ja muuta energianjakeluverkostoa ja huolehtii siten osakkaittensa energian käytön tarpeesta. P Oy:n liikevaihto on vuonna 2009 ollut noin 1,7 miljoonaa euroa, joka asiassa esitetyn selvityksen mukaan on muodostunut euron ravitsemusmyynnistä, euron majoituspalvelutuotoista, euron muista palvelutuotoista ja euron muista myyntituloista. Tilikauden voitto on ollut noin euroa. P Oy:n liikevaihto on vuonna 2008 ollut noin 1,8 miljoonaa euroa ja tilikauden tappio on ollut noin euroa. P Oy on ilmoittanut, että se toimii täysin kaupallisin perustein ja että yhtiö kantaa itse toiminnasta aiheutuvan riskin. Markkinaoikeus toteaa ensinnäkin, että tytäryhtiön asema julkisoikeudellisena laitoksena tulkitaan aina tapauskohtaisesti ja tytäryhtiö on julkisoikeudellinen laitos vain, jos se itse on perustettu kokonaan tai osittain yleisen edun mukaisessa tarkoituksessa ja muutkin julkisoikeudelliselle laitokselle asetetut edellytykset täyttyvät. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella markkinaoikeus katsoo, että P Oy:n toiminnan ensisijaisena tarkoituksena on voiton tavoittelu ja että yhtiön toiminta on luonteeltaan kaupallista. P Oy:tä ei voida katsoa nimenomaisesti perustetun tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta. P Oy ei siten ole hankintalain 6 :n 1 momentin 4 kohdan tarkoittama julkisoikeudellinen laitos. Näin ollen asiassa ei ole tarpeen ottaa kantaa muihin 6 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin edellytyksiin. Asiassa jää siten vielä ratkaistavaksi, onko P Oy:tä tullut pitää hankintalaissa tarkoitettuna hankintayksikkönä hankintalain 6 :n 1 momentin 5 kohdan perusteella. Hankintalain 6 :n 1 momentin 5 kohdan nojalla mikä tahansa hankinnan tekijä voi tulla yksittäisen hankinnan osalta hankintalain soveltamisen piiriin silloin, kun lain 6 :n 1 momentin 1 4 kohdassa mainittujen yksikköjen hankinnan tekemistä myöntämän tuen määrä on yli puolet hankinnan arvosta.

6 6 (18) Hankintalain esitöissä (HE 50/2006 vp s. 56) on kyseiseen säännökseen liittyen todettu, että julkisen tuen on kohdistuttava tiettyyn hankintaan, jotta tukea saava yksikkö katsottaisiin tällä perusteella hankintayksiköksi. Yleistä toiminta-avustusta ei katsota lainkohdassa tarkoitetuksi tueksi. Julkinen tuki voi olla luonteeltaan myös laina tai kansallisesti hallinnoitavista Euroopan unionin rahastoista maksettava tuki. Jos tuki muodostuu korkotuetusta lainasta tai korkotuesta, lakia sovelletaan, jos korkotuki tai muu rahoitukseen saatu palautumaton tukiosuus nousee yli puoleen hankinnan arvosta. Hankekohtaisen tuen osalta on käytettävä tapauskohtaista harkintaa arvioitaessa tuen kohdistumista tiettyyn hankintaan. Pykälän 1 momentin 4 kohdan perusteella hankintalain soveltamisalaan voivat tulla myös julkista tukea hankintoihinsa saavat yksityiset tahot. Voi olla kuitenkin tilanteita, joissa on voitava poiketa tältä osin hankintalain soveltamisesta, esimerkiksi jos tuki myönnetään sosiaalisin perustein eikä se kohdistu elinkeinotoimintaan. Koska hankintalaki on yleislaki, voidaan lailla poiketa perustelluista syistä yleislain velvoitteista. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon perustamissopimuksen ja hankintadirektiivien asettamat velvoitteet. P Oy:n ilmoituksen mukaan se on saanut rahoituksen kysymyksessä olevaan hankintaan emoyhtiöltään. Näin ollen sen osalta, onko P Oy:tä tullut pitää hankintalaissa tarkoitettuna hankintayksikkönä hankintalain 6 :n 1 momentin 5 kohdan perusteella, asiassa muodostuu ratkaisevaksi se, onko V Oy:tä tullut pitää hankintalain 6 :n 1 momentin 1 4 kohdassa tarkoitettuna hankintayksikkönä ja onko emoyhtiön tytäryhtiölleen antama laina hankintalaissa tarkoitettua tukea. P Oy:n 100-prosenttisesti omistava V Oy on Urheiluopistosäätiön omistama yleishyödyllinen osakeyhtiö, jonka toimialana on toimia yleishyödyllisenä koulutuskeskuksena ja sen ylläpitäjänä. Osakeyhtiö ei tavoittele voittoa eikä jaa omistajalleen osinkoa. Vuoden 2009 toimintakertomuksen mukaan yhtiön päätoimialoja ovat liikunta-alan ammatillinen ja yleissivistävä koulutus, valmennuskeskustoiminta sekä terveys- ja kuntoliikuntaan liittyvien koulutuspalveluiden tuottaminen. Markkinaoikeus toteaa ensinnäkin, että V Oy on oikeudelliselta muodoltaan osakeyhtiö. V Oy:tä ei siten ole pidettävä hankintalain 6 :n 1 momentin 1 3 kohdassa tarkoitettuna hankintayksikkönä. Sen sijaan V Oy:n voidaan katsoa perustetun huolehtimaan tehtävistä yleisen edun tarkoituksessa ilman teollista tai kaupallista luonnetta. Näin ollen sen osalta, onko

7 7 (18) V Oy:tä tullut pitää hankintalain 6 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna oikeushenkilönä, on ratkaisevaa, onko V Oy:n osalta täyttynyt jokin edellä mainituista hankintalain 6 :n 1 momentin 4 kohdan a, b tai c kohtien edellytyksistä. Vuoden 2009 vahvistetun tilinpäätöksen mukaan V Oy:n liikevaihto on ollut euroa. Yhtiöllä on lisäksi ollut liiketoiminnan muita tuottoja, jotka ovat muodostuneet euron vuokratuotoista, euron valtionosuuksista ja euron muista avustuksista. V Oy on vuoden 2009 tilinpäätöksen mukaan saanut euron rakennusavustuksen. Yhtiön ilmoituksen mukaan rakennusavustus on saatu investointiavustuksena opetusministeriöltä Pa-hallin rakentamiseen. Hankinnasta on maaliskuussa 2009 julkaistu rajoitettua menettelyä koskeva EU-hankintailmoitus. Valtionapujen ja -avustusten määrä kokonaistuotoista lukuun ottamatta rakennusavustusta on vuonna 2009 ollut yhteensä euroa. Valtionapujen ja -avustusten määrä kokonaistuotoista ( euroa) on ollut noin 47 prosenttia. Vuoden 2008 vahvistetun tilinpäätöksen mukaan V Oy:n liikevaihto on ollut euroa. Yhtiöllä on lisäksi ollut liiketoiminnan muita tuottoja, jotka ovat muodostuneet euron vuokratuotoista, euron valtionosuuksista, euron muista avustuksista ja euron rakennusavustuksesta. Valtionapujen ja -avustusten määrä on ollut yhteensä euroa. Valtionapujen ja -avustusten määrä kokonaistuotoista ( euroa) on ollut noin 46 prosenttia. V Oy:n osalta ei ole siten täyttynyt hankintalain 6 :n 1 momentin 4 kohdan a alakohdan edellytys siitä, että se olisi saanut vuosina 2008 ja 2009 pääasiallisen rahoituksensa 6 :n 1 momentin 1 4 kohdassa tarkoitetulta hankintayksiköltä. Asian arviointiin ei vaikuta hakijan väite, jonka mukaan V Oy:n liikevaihto muodostuu liikuntakeskuksen opiskelijoille maksettujen tukien johdosta välillisesti valtion tuesta.

8 8 (18) V Oy:n tuottamia opetuspalveluja valvoo vapaasta sivistystyöstä annetun lain nojalla opetusministeriö. Ratkaistaessa, onko kysymys hankintalain 6 :n 1 momentin 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta valvonnasta tai c alakohdassa tarkoitetusta hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenten nimeämisvallasta, on tutkittava, muodostaako V Oy:tä koskeva valvontamuoto osakeyhtiölle sellaisen riippuvuuden viranomaisista, että viranomaiset voivat vaikuttaa osakeyhtiön hankintapäätöksiin tai hallintoelinten jäsenten nimeämiseen. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 :n mukaan opetusministeriö voi myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisen oppilaitoksen ylläpitämiseen. Edellä mainitun lain 18 a :n mukaan valtionapuviranomainen voi päätöksellään määrätä laissa tarkoitetun rahoituksen maksamisen keskeytettäväksi muun ohella, jos ne perusteet, joiden mukaan rahoitus määrättyä tarkoitusta varten on myönnetty, ovat olennaisesti muuttuneet. Lain 21 :n 1 momentin mukaan vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjän on toimitettava valtionapuviranomaiselle kyseisessä laissa tarkoitetun rahoituksen määräämiseksi tarvittavat tiedot ja toiminnan laajuutta koskevat tiedot siten kuin opetusministeriö päättää. Pykälän 2 momentin mukaan valtionapuviranomainen päättää 1 momentissa tarkoitettujen tietojen oikeellisuuden toteamiseksi rahoituksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvista tarkastuksista. V Oy on yksityinen osakeyhtiö, johon sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Päätösvalta osakeyhtiössä kuuluu osakeyhtiölain mukaan yhtiön toimielimille. Osakeyhtiön talouden valvonta perustuu osakeyhtiölakiin. Kuten edellä on todettu, valtionapuviranomainen voi muun ohella keskeyttää valtionosuuksien maksamisen taikka suorittaa rahoituksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia rahoituksen määräämiseksi ilmoitettujen ja toiminnan laajuutta koskevien tietojen oikeellisuuden toteamiseksi. Markkinaoikeus katsoo, että edellä mainitun kaltaisessa valvonnassa on kysymys yleisestä toiminnan tarkastuksesta ja määräyksissä asetettujen vaatimusten täyttymisen valvonnasta, jonka ei voida katsoa olevan hankintalain 6 :n 1 momentin 4 kohdan b alakohdan mukaista valvontaa. V Oy:n

9 9 (18) tuottamia palveluja valvovat julkiset yksiköt eivät valvo osakeyhtiön taloutta eivätkä ne voi valvontavaltansa nojalla vaikuttaa V Oy:n tekemiin päätöksiin. Koska V Oy:n osalta ei ole täyttynyt mikään hankintalain 6 :n 1 momentin 4 kohdan a, b, tai c alakohdan edellytyksistä, asiassa ei ole tarpeen ottaa kantaa siihen, onko emoyhtiön tytäryhtiölleen antama laina yleensäkään katsottava hankintalain 6 :n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetuksi tueksi. P Oy ei siten ole saanut kysymyksessä olevaan hankkeeseen rahoitusta hankintalain 6 :n 1 momentin 1 4 kohdassa tarkoitetulta hankintayksiköltä. P Oy:tä ei edellä lausutun perusteella ole pidettävä hankintayksikkönä kysymyksessä olevan hankkeen osalta myöskään hankintalain 6 :n 1 momentin 5 kohdan nojalla. Johtopäätös Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että P Palvelut Oy:tä ei ole kysymyksessä olevan hankinnan osalta pidettävä hankintalain 6 :ssä tarkoitettuna hankintayksikkönä. Asiassa ei siten ole ollut kysymys hankintalaissa tarkoitetusta julkisesta hankinnasta, eikä markkinaoikeudella tämän vuoksi ole toimivaltaa tutkia hakemusta. J Oy:n hakemus on näin ollen jätettävä tutkimatta. Oikeudenkäyntikulut Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa Hallintolainkäyttölain 74 :n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen asiassa ei ole kohtuutonta, että J Oy joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. J Oy on valituksessaan vaatinut ensisijaisesti, että markkinaoikeuden päätös kumotaan, P Oy vahvistetaan olevan hankintalain tarkoittama hankintayksikkö, P Oy vahvistetaan menetelleen virheellisesti ja hankintalain vastaisesti, kun se ei ole

10 10 (18) toteuttanut hankintaa hankintalain säännösten mukaisesti, ja P Oy määrätään maksamaan J Oy:lle hyvitysmaksua euroa viivästyskorkoineen. J Oy on vaatinut toissijaisesti, että asia palautetaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi. J Oy on lisäksi vaatinut, että P Oy velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa korkoineen. J Oy on perusteluina vaatimuksilleen uudistanut asiassa aiemmin esittämänsä ja esittänyt lisäksi muun ohella seuraavaa: P Oy sekä sen kokonaan omistava V Oy ovat hankintalain 6 :n 1 momentin 4 kohdan tarkoittamia hankintayksiköitä. P Oy:n omistava V Oy on riidattomasti perustettu huolehtimaan tehtävistään yleisen edun tarkoituksessa ilman teollista tai kaupallista luonnetta. P Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan sen toimialaan kuuluu muun ohella lämpö- ja sähköenergian sekä veden toimittaminen, tuottaminen ja myyminen pääasiassa osakkaittensa ja V Oy:n konserniyhtiöiden käytettäväksi. Yhtiöjärjestyksessä on todettu yhtiön rakentavan ja ylläpitävän LP aluelämpö- ja muuta energiajakeluverkostoa ja huolehtivan siten osakkaittensa energian käytön tarpeesta. P Oy:n ainoa osakas on sen kokonaan omistama V Oy, eikä muita konserniyhtiöitä ole. P Oy on siten perustettu tyydyttämään ainakin osaksi yleisen edun mukaisia tarpeita. Kun V Oy on yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon yhteisö, on tarpeiden katsottava olevan ainakin osittain muita kuin teollisia tai kaupallisia. P Oy ei jaa osinkoa eikä se siten tavoittele voiton tuottamista osakkailleen. P Oy on perustettu tukemaan emoyhtiönsä toimintaa siten, että yhtiöiden välillä on kiinteä ja erottamaton yhteys. P Oy voidaan katsoa V Oy:n myötä perustetun osaksi tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, jotka ovat ainakin osaksi muita kuin teollisia tai kaupallisia.

11 11 (18) V Oy nimeää P Oy:n ainoana omistajana sen johto- ja hallintoelimet, valvoo johdon toimintaa ja mahdollisesti rahoittaa yhtiötä. Markkinaoikeus ei ole kuitenkaan selvittänyt päätöksessään näitä seikkoja. Mikäli P Oy ei ole hankintalain 6 :n 1 momentin 4 kohdan mukainen hankintayksikkö, on asiassa selvitettävä, onko se hankintalain 6 :n 1 momentin 5 kohdan tarkoittama hankintayksikkö. P Oy on saanut V Oy:ltä tukea yli puolet hankinnan arvosta. Tämäkin edellyttää sitä, että myös V Oy on hankintalain tarkoittama hankintayksikkö. Markkinaoikeuden päätöksessä on katsottu, että V Oy on perustettu huolehtimaan tehtävistä yleisen edun tarkoituksessa ilman teollista tai kaupallista luonnetta. V Oy:tä ei markkinaoikeuden päätöksen mukaan rahoita kuitenkaan hankintalain 6 :n 1 momentin 1 4 kohdassa tarkoitettu hankintayksikkö. Yhteisöjen tuomioistuin on käsitellyt rahoitusta tuomiossaan asiassa C-380/98. Julkiseksi rahoitukseksi on tuomion mukaan luettava ainakin hankintaviranomaisten tutkimustöiden edistämiseksi myöntämät apurahat tai avustukset sekä opiskelijoille maksetut apurahat, jotka opetuksesta vastaavat alueellisen viranomaiset maksavat yliopistoille ja jotka kattavat tiettyjen nimettyjen opiskelijoiden opiskelukustannukset. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan asiaa on arvioitava varainhoitovuoden alussa käytettävissä olleiden lukujen perusteella, vaikka ne olisivat arvioita. Markkinaoikeus on arvioinut rahoitusta kuitenkin vuosien 2008 ja 2009 tilinpäätöstietojen perusteella. Hankintamenettely on käynnistetty vuonna 2009, joten tarkastelu olisi tullut tehdä V Oy:n vuodelle 2009 laaditun budjetin perusteella. Markkinaoikeus on jättänyt selvittämättä, sisältääkö V Oy:n vuoden 2009 liikevaihto julkiseksi rahoitukseksi katsottavia eriä siinä määrin, että yhdessä maksettujen valtionapujen ja muiden avustuksien kanssa valtio katsottaisiin sen pääasialliseksi rahoittajaksi. Markkinaoikeuden olisi tullut selvittää tämä seikka varainhoitovuoden 2009 alun tietojen perusteella.

12 12 (18) Markkinaoikeuden päätöksessä ei ole perusteltu sitä, minkä vuoksi arviointiin ei vaikuta valittajan väite siitä, että V Oy:n liikevaihto muodostuu liikuntakeskuksen opiskelijoille maksettujen tukien johdosta välillisesti valtion tuesta. Opiskelijoiden valtiolta saamat opintoavustukset eli opintotuet ovat sellaisia valtion maksamia tukia, jotka on otettava huomioon asiaa arvioitaessa. Ilman näitä tukia opiskelijat eivät kykenisi selviytymään opiskelukustannuksista. Ne on siten unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisia tukia, jotka on otettava avustuksina huomioon asiaa arvioitaessa. P Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että valitus hylätään ja hakemus jätetään tutkimatta. Yhtiö on lisäksi vaatinut, että J Oy velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 800 eurolla korkoineen. P Oy:tä ei ole perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia tarpeita. Yhtiön toimiala ei ole yleishyödyllinen vaan kaupallinen. Yhtiöjärjestyksen mukaan toimialana on muun muassa ravintola-, kahvio- ja kioskitoiminta, majoituspalvelu- ja kurssitoiminta sekä keskuskeittiötoiminta ja siihen liittyvä palvelutoiminta, cateringtoiminta ja muu oheistoiminta sekä asusteiden ja matkamuistojen myyntitoiminta ja muu urheiluun ja liikuntaan liittyvien tuotteiden ja palveluiden myynti-, konsultointi- ja vuokraustoiminta. Yhtiön toimialaan kuuluu lisäksi muun ohella lämpö- ja sähköenergian sekä veden toimittaminen, tuottaminen ja myyminen. Yhtiö rakentaa ja ylläpitää LP aluelämpö- ja muuta energianjakeluverkostoa ja huolehtii osakkaittensa energian tarpeesta. Yhtiö tarjoaa palvelujaan kaikille halukkaille ja pyrkii liikevoittoon. Toiminta on arvonlisäverollista. Huomattava osa asiakkaista on yritysasiakkaita, jotka tilaavat esimerkiksi henkilökunnalleen virkistyspäivän, joka voi sisältää koulutuksen lisäksi erilaista kuntoilua, kunnon testausta, ruokailua ja majoitusta. Yritysten lisäksi asiakkaina on runsaasti urheiluseuroja ja järjestöjä sekä yksittäisiä henkilöitä ja perheitä. Yhtiö omistaa kolme hotellia, joissa palvelujen käyttäjät ja muut yöpymispaikkaa tarvitsevat voivat majoittua. Uusi Kangaspajuhotelli on aloittanut toimintansa Yhtiö omistaa jäähallin, josta vuokrataan jääaikaa kaikille halukkaille. Asiakkailla on mahdollisuus vuokrata myös muita liikuntatiloja sekä koulutustiloja.

13 13 (18) Hankinnan kohteena olevaa hallia on tarkoitus markkinoida ja vuokrata mahdollisimman laajasti urheiluseuroille, yrityksille ja yksityisille henkilöille. Yhtiön liikevaihto on vuonna 2009 koostunut ravitsemusmyynnistä euroa, majoituspalveluista euroa, muista palvelutuotoista euroa ja muista myyntituloista euroa. Muut palvelutuotot sisältävät tuotot muun muassa liikuntatilojen, uimahallin ja kokoustilojen vuokrasta, jääajan myynnistä ja teroituspalvelusta, välinevuokrasta, testauksesta, liikunnanohjauspalveluista ja toimistopalveluista. Muut myyntitulot pitävät sisällään lämpöenergian perusmaksut ja myynnin, RAY:n maksamat korvaukset sekä muita tuottoja (vastaanoton muu myynti, Hartwall). Tilikauden voitto vuonna 2009 on ollut noin euroa ja vuonna 2008 tilikauden tappio on ollut noin euroa. Yhtiö pyörittää toimintaansa pelkästään ulkopuolisten asiakkaiden kautta saaduilla tuloilla ja kantaa itse toiminnasta aiheutuvan riskin. P Oy ei ole saanut miltään taholta mitään avustuksia tai muuta taloudellista tukea. Yhtiö on hakenut työvoima- ja elinkeinokeskukselta yritysavustusta. Työvoima- ja elinkeinokeskus on tuolloin todennut, että P Oy on kelvollinen saamaan yritystoiminnalle tarkoitettua tukea. Tuki on lopulta jäänyt saamatta määrärahojen vähäisyyden vuoksi. Tytäryhtiön julkisoikeudellinen asema ei automaattisesti ole sama kuin emoyhtiön. Tytäryhtiö on julkisoikeudellinen laitos vain siinä tapauksessa, että se on perustettu yleisen edun mukaisessa tarkoituksessa ja että muutkin julkisoikeudelliselle laitokselle asetetut edellytykset täyttyvät. P Oy:n osalta näin ei ole. P Oy ei ole myöskään hankintalain 6 :n 1 momentin 5 perusteella hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikkö. Vuonna 2008 V Oy:n valtionapujen ja -avustusten määrä kokonaistuotoista on ollut noin 46 prosenttia ja vuonna 2009 noin 47 prosenttia. Yhtiö ei ole siten saanut pääasiallista rahoitustaan hankintalain 6 :n 1 momentin 1 4 kohdassa tarkoitetulta hankintayksiköltä.

14 14 (18) Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu V Oy:n hallituksen valitsee yhtiökokous, jossa äänivaltaa käyttävät osakkaat. Vaikka opetus- ja kulttuuriministeriö valvoo yhtiön opetuspalveluja, ministeriö tai mikään muu viranomainen ei voi vaikuttaa hallituksen tai muiden hallintoelinten jäsenten nimeämiseen tai osakeyhtiön hankintapäätöksiin. Valvonta kohdistuu siihen, kuinka laajaa ja minkä tasoista opetusta V Oy antaa. P Oy on saanut rahoituksen hankintaan emoyhtiöltään V Oy:ltä. V Oy ei kuitenkaan ole hankintalain 6 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu hankintayksikkö. Siten V Oy:n antamalla lainalla ei ole merkitystä tämän asian ratkaisemisen kannalta. J Oy on antanut P Oy:n selityksen johdosta vastaselityksen. 1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut valituksen. Korkein hallintooikeus hylkää valituksen. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta pääasian eikä oikeudenkäyntikulujen osalta. 2. Korkein hallinto-oikeus hylkää J Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 3. Korkein hallinto-oikeus määrää J Oy:n korvaamaan P Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 800 euroa viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 :n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut korkeimman hallinto-oikeuden tämän päätöksen antamisesta. Perustelut 1. Unionin tuomioistuin on ratkaisussaan (asia C-380/98, University of Cambridge, tuomio , Kok. 2000, s. I-8035) todennut, että vaikka direktiiveissä 92/50/ETY, 93/36/ETY ja 93/37/ETY ei annetakaan vastausta siihen kysymykseen, mikä ajanjakso on otettava huomioon laitoksen luokittelemiseksi hankintaviranomaiseksi, ne sisältävät kuitenkin tietyt ennakkoilmoituksen säännöllistä julkaisemista koskevat säännökset, joista voidaan saada kyseessä olevan kysymyksen ratkaisemiseksi

15 15 (18) hyödyllisiä viitteitä. Unionin tuomioistuin on tähän perustuen katsonut, että yliopiston kaltainen laitos, jonka rahoitus voi vaihdella vuodesta toiseen, oli luokiteltava hankintaviranomaiseksi vuosittaisella perusteella, ja varainhoitovuotta, jonka aikana tietty sopimuksentekomenettely on aloitettu, oli pidettävä asianmukaisimpana ajanjaksona tämän laitoksen rahoitustavan laskemista varten. Unionin tuomioistuin on lisäksi katsonut oikeusvarmuuden ja avoimuuden vaatimuksista seuraavan, että kyseessä oleva laskelma oli tehtävä varainhoitovuoden alussa käytettävissä olleiden lukujen perusteella, vaikka ne olisivatkin vain arvioita. Unionin tuomioistuin on vielä katsonut, että oikeusvarmuuden ja tarjoajien etujen suojeluun liittyvistä vaatimuksista johtuu, että laitokseen, joka sopimuksentekomenettelyn aloittamispäivänä on edellä mainituissa direktiiveissä tarkoitettu hankintaviranomainen, sovelletaan kyseisen sopimuksen osalta näiden direktiivien mukaisia edellytyksiä kyseessä olevan menettelyn päättämiseen asti. Kysymyksessä olevaa hankintaa ei ole kilpailutettu hankintalain tarkoittamana julkisena hankintana. P Oy on ilmoittanut J Oy:lle kesäkuussa 2009 ennen sen hakemuksen tekemistä markkinaoikeudelle, ettei P Oy eikä V Oy ole hankintalaissa tarkoitettuja hankintayksiköitä. Markkinaoikeudessa V Oy:n rahoituksellista tilannetta on arvioitu vuosien 2008 ja 2009 tilinpäätöstietojen perusteella, joiden mukaan se ei ole saanut pääasiallista rahoitustaan hankintalain 6 :n momentin 1 4 kohdassa tarkoitetulta hankintayksiköltä. Asiassa ei siten ole ollut tarpeen enemmälti selvittää V Oy:n rahoituksellista tilannetta vuodelle 2009 laaditun budjetin perusteella. Unionin tuomioistuin on edellä mainitussa ratkaisussaan todennut, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa yliopistot saavat rahoitusta eri lähteistä. Jotkut summat myönnetään yliopistoille niiden suorittaman tutkimustyön laadun säännöllisen arvioinnin ja/tai niiden vastaanottamien opiskelijoiden lukumäärän perusteella; tietty osa rahoituksesta tulee lahjoituksina, määrärahoina taikka asuntojen tai ruokailupalvelujen käyttöön antamisen muodossa; osa rahoituksesta saadaan palkkioina hyväntekeväisyysjärjestöjen, ministeriöiden taikka teollisten tai kaupallisten yritysten tilaamista palveluista. Unionin tuomioistuin onkin ratkaisussaan katsonut, että suorituksia, jotka muodostuvat tutkimustöiden edistämiseksi tarkoitetuista apurahoista tai avustuksista, on pidettävä hankintaviranomaisen rahoituksena, vaikka tällaisen rahoituksen saaja ei olisikaan itse yliopisto, vaan siellä palvelun suorittajana työskentelevä henkilö. Kyseessä on tällöin koko laitoksen tutkimustoiminnan hyödyksi tuleva

16 16 (18) rahoitus. Unionin tuomioistuin on myös katsonut, että paikallisen opetusviranomaisen tiettyjen opiskelijoiden lukukausimaksuja varten yliopistolle maksamat apurahat voidaan luokitella julkiseksi rahoitukseksi maksujen muodostaessa sosiaalisen toimenpiteen, joka on otettu käyttöön sellaisten opiskelijoiden hyväksi, jotka eivät yksinään pysty maksamaan joskus hyvinkin korkeita koulutuskustannuksia. Koska näihin maksuihin ei liity mitään sopimukseen perustuvaa vastinetta, niiden on katsottava kuuluvan hankintaviranomaisen opetustoimintansa yhteydessä suorittamaan rahoitukseen. Opintotukilaissa tarkoitettu opintotuki maksetaan opiskelijalle, ja sen tarkoituksena on turvata opiskelijan toimeentulo opiskelujen aikana. Opintotukilain (65/1994) 5 :n 1 momentin (345/2004) mukaan opintotuen myöntämisen yleisinä edellytyksinä ovat oppilaitokseen hyväksyminen, opintojen päätoiminen harjoittaminen ja opinnoissa edistyminen sekä taloudellisen tuen tarve. Opintotuki ei siten ole verrattavissa oppilaitokselle maksettavaan apurahaan eikä sitä ole katsottava myöskään oppilaitoksen hyödyksi tulevaksi rahoitukseksi. V Oy:n tulonmuodostusta arvioidessa ei näin ollen ole tullutkaan ottaa huomioon sen opiskelijoiden saamia opintotukia. Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita. 2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74, J Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos P Oy joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Tämän vuoksi J Oy on hallintolainkäyttölain 74 :n nojalla velvoitettava korvaamaan P Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

17 17 (18) Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot. Korkein hallinto-oikeus: Pekka Vihervuori Eija Siitari-Vanne (t) Tuomas Lehtonen Outi Suviranta Janne Aer Asian esittelijä, oikeussihteeri Saija Laitinen

18 18 (18) Jakelu Päätös Jäljennös Asiakirjat J Oy, oikeudenkäyntimaksu 223 euroa P Oy Markkinaoikeus Työ- ja elinkeinoministeriö Korkein hallinto-oikeus

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 5.10.2012 Taltionumero 2663 Diaarinumero 2706/3/10 1 (13) Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus R Oy Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 844 Diaarinumero 4055/3/10 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Selostus asiasta Markkinaoikeus

Lisätiedot

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy 1 Kysymyksenasettelu ja lähtökohtia Kuuluvatko yliopistot tulevaisuudessa hankintalain

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistö Oy Kaapelitalon hankintaoikeudellinen asema Käsiteltävä kysymys Loppupäätelmä Tässä muistiossa on käsitelty KOY Kaapelitalon edustajien

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 31.1.2014 Taltionumero 237 Diaarinumero 3362/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5073 Diaarinumero 3512/3/15 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

u a UØ Taltionumero 3682/3/14

u a UØ Taltionumero 3682/3/14 KORKEIMMAN HALLINT O-OIKEUDEN PÄÄTUS Ant opäivä 1 (5} 4.2.2015 Taltionumero 265 Diaarinumero 3682/3/14 u a UØ Kiryaamo 05. 02. 2015 Asia Kunnallisvalitus i3 Valittaja Matti Vattulainen, Joutseno Päätös,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.5.2015 Taltionumero 1249 Diaarinumero 4087/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 30.5.2011 Taltionumero 1438 Diaarinumero 3054/2/09. Markkinaoikeus 1.9.2009 nro 403/2009

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 30.5.2011 Taltionumero 1438 Diaarinumero 3054/2/09. Markkinaoikeus 1.9.2009 nro 403/2009 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 30.5.2011 Taltionumero 1438 Diaarinumero 3054/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 4.2.2015 Taltionumero 278 Diaarinumero 4064/3/13 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus Nokian kaupunki, perusturvakeskus Päätös, jota valitus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.9.2014 Taltionumero 2747 Diaarinumero 1114/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.3.2014 Taltionumero 877 Diaarinumero 2017/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 1322 Diaarinumero 558/2/10. Markkinaoikeus nrot 36-37/2010

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 1322 Diaarinumero 558/2/10. Markkinaoikeus nrot 36-37/2010 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.5.2011 Taltionumero 1322 Diaarinumero 558/2/10 Asia Valittajat Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija X, hakija Y Päätös, josta valitetaan Tarjouspyyntö

Lisätiedot

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Hallitus 7.4.2014, OHEISMATERIAALI 7 JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Pääsääntöisesti kunnan tulee hoitaessaan tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla antaa tehtävä

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.3.2014 Taltionumero 878 Diaarinumero 3782/3/12 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 8.2.2011 Taltionumero 268 Diaarinumero 1146/2/09 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2012 Taltionumero 722 Diaarinumero 611/3/11 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.10.2016 Taltionumero 4403 Diaarinumero 3824/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelulain mukaista taloudellista tukitointa koskeva valitus Mäntsälän perusturvalautakunta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.10.2016 Taltionumero 4420 Diaarinumero 3865/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.7.2017 Taltionumero 3515 Diaarinumero 3492/2/16 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.2.2014 Taltionumero 482 Diaarinumero 2669/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 18.11.2015 Taltionumero 3341 Diaarinumero 1915/3/14 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävän kuljetuspalvelun korvaamista koskeva valitus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 87 Diaarinumero 1585/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Markkinaoikeuden päätös

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.3.2014 Taltionumero 876 Diaarinumero 3482/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5074 Diaarinumero 3514/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A huoltajinaan B ja C Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 17.5.2016 Taltionumero 2191 Diaarinumero 3382/3/14 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus Kaarinan perusturvalautakunta Päätös, jota valitus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Iranin kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 22.11.2016 Taltionumero 4949 Diaarinumero 4302/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 29.8.2014 Taltionumero 2556 Diaarinumero 1941/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 24.4.2014 Taltionumero 1409 Diaarinumero 145/3/13 1 (7) Asia Muutoksenhakija Vammaiselle henkilölle järjestettävää taloudellista tukitointa koskeva valituslupahakemus

Lisätiedot

Suomen Terveystalo Oy (Y-tunnus 1093863-3) Hanna Seppänen, johtava lakimies, Suomen Terveystalo Oy. hanna.seppanen(5)tervevstalo.

Suomen Terveystalo Oy (Y-tunnus 1093863-3) Hanna Seppänen, johtava lakimies, Suomen Terveystalo Oy. hanna.seppanen(5)tervevstalo. HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUNNALLE Asia Julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) tarkoitettu hankintaoikaisuvaatimus Valittaja Suomen Terveystalo Oy (Y-tunnus 1093863-3) Kotipaikka:

Lisätiedot

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535.

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. 1 (5) MARKKINAOIKEUDELLE ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. Vastine koskee valittajan tekemää,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 10.5.2013 Taltionumero 1655 Diaarinumero 1946/3/12 1 (7) Asia Valittaja Kehitysvammaisten erityishuoltoa koskeva valitus X:n kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.2.2014 Taltionumero 481 Diaarinumero 2665/3/12 1 (7) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.5.2013 Taltionumero 1751 Diaarinumero 316/3/11 Lyhyt ratkaisuseloste 1 (6) Asia Valittajat Kehitysvammaisen erityishuoltoa koskeva valitus B ja C Päätös,

Lisätiedot

Asia. Ratkaisu. Asian vireilletulo. Asian selvittäminen. Ratkaisun perustelut. Päätös 1 (5) Dnro KKV/657/ /

Asia. Ratkaisu. Asian vireilletulo. Asian selvittäminen. Ratkaisun perustelut. Päätös 1 (5) Dnro KKV/657/ / Päätös 1 (5) Asia Hankintojen valvonta: Kunnan Taitoa Oy:n tietoliikennepalvelujen suorahankinta Etelä-Kymenlaakson kunnille ja kuntayhtymälle (ilmoituksen numero HILMA:ssa 2017 014856 ja EUVL:ssä 2017/S

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 17.12.2015 Taltionumero 3739 Diaarinumero 219/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 26.4.2013 Taltionumero 1494 Diaarinumero 2340/3/12 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus Hyvinvointikuntayhtymä

Lisätiedot

Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus

Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus HEINOLAN KAU Kr;,-sano 2 6-11- 2013 Asianume u 110.03. HEINOLAN KAUPUNKI / TEKNINEN LAUTAKUNTA ASIA Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus HAKIJA Heinolan Keskuslukko Oy ("Hakija") Rajakatu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.6.2011 Taltionumero 1601 Diaarinumero 1543/3/10 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.2.2014 Taltionumero 479 Diaarinumero 2986/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Lappeenrannan Toimitilat Oy ja yhtiön kotipaikka on Lappeenranta.

Yhtiön toiminimi on Lappeenrannan Toimitilat Oy ja yhtiön kotipaikka on Lappeenranta. Lappeenrannan Toimitilat Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Lappeenrannan Toimitilat Oy ja yhtiön kotipaikka on Lappeenranta. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/ Helsingin kaupunki Esityslista 13/2016 1 (5) 8 Neonpoint Oy:n hankintaoikaisuvaatimus metron opastusjärjestelmän uudistamista koskevasta hankinnasta HEL 2016-005939 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Juha Myllymäki Johtava lakimies Valmisteluryhmän ehdotus 1. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2. Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 4.2.2015 Taltionumero 276 Diaarinumero 2783/3/13 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.2.2014 Taltionumero 483 Diaarinumero 2577/3/12 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 25.9.2013 Taltionumero 3057 Diaarinumero 1828/3/12 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS. Paimion kaupunki PL 50, 21531 PAIMIO

Kemiönsaaren kunta Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS. Paimion kaupunki PL 50, 21531 PAIMIO Markkinaoikeudelle ASIA Vastine markkinaoikeudelle julkista hankintaa koskevassa valitusasiassa Dnrot 2012/475-478 VASTINEEN ANTAJAT / HANKINTAYKSIKÖT Kemiönsaaren kunta Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1.9.2015 Taltionumero 2293 Diaarinumero 1325/3/14 1 (23) Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus TTY-säätiö, Tampere Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (5) 41 Hankintaoikaisuvaatimus teknisen palvelun lautakunnan päätökseen 16.2.2017 16 HEL 2016-009930 T 02 08 02 00 Päätös päätti hyväksyä esityslistatekstissä mainituin

Lisätiedot

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa Yhtymähallitus 72 26.08.2014 Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014 Yhtymähallitus 72 1.Taustaa A-Klinikkasäätiö on tehnyt markkinaoikeuteen valituksen, joka koskee Espoon

Lisätiedot

Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/ /2017

Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/ /2017 Tampere Viranhaltijapäätös 1 (5) Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/02.07.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543 4181, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2014 1 (5) 606 LTR Suunnittelu Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien kiinteistölautakunnan hankintapäätöstä pienehköjen hankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelupalvelujen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 10.1.2008 Taltionumero 22 Diaarinumero 1245/3/07

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 10.1.2008 Taltionumero 22 Diaarinumero 1245/3/07 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (8) 10.1.2008 Taltionumero 22 Diaarinumero 1245/3/07 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Somalian kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.4.2012 Taltionumero 889 Diaarinumero 843/3/11 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.10.2014 Taltionumero 2983 Diaarinumero 2381/3/13 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.3.2014 Taltionumero 709 Diaarinumerot 1236/3/12 ja 1239/3/12 1 (21) Asia Valittajat Julkista hankintaa koskeva valitus I Martela Oyj, Helsinki Päätös, jota

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Kuntamarkkinat 13.-14.9.2017 hankinta-asiantuntija Olli Jylhä Tarjoajan soveltuvuus Hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle Vaatimuksilla

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 17.6.2013 Taltionumero 2053 Diaarinumero 3130/2/11 1 (14) Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus V:n energiaosuuskunta Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 1 päivänä helmikuuta 2001 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 1 päivänä helmikuuta 2001 * KOMISSIO V. RANSKA YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 1 päivänä helmikuuta 2001 * Asiassa C-237/99, Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään M. Nolin, prosessiosoite Luxemburgissa, kantajana,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 18.2.2014 Taltionumero 523 Diaarinumero 3131/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 15.1.2013 Taltionumero 163 Diaarinumero 2935/3/10 1 (15) Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus S Oy Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön rajapinnoista

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön rajapinnoista Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön rajapinnoista Talousvaliokunta 6.10.2016 Mikko Alkio Sisältö 1. Selvitysprosessi 2. Nykytilaan liittyvät rajanveto-ongelmat 3. Sidosyksiköiden asema uudessa hankintalaissa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (6) 4 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, teknisen palvelun lautakunnan päätös 5.3.2015 44 HEL 2015-004067 T 02 08 03 00 HEL 2014 013741 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus Markkinaoikeus PL 118 00131 Helsinki Viite: 483/09/JH KEMINMAAN KUNNAN VASTINE OULUN SÄHKÖNMYYNTI OY:N HAKEMUKSEEN Keminmaan kunta (hankintayksikkö) kiistää Oulun Sähkönmyynti

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 29.8.2014 Taltionumero 2558 Diaarinumero 1424/3/13 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy PL 33, Helsinki

Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy PL 33, Helsinki Markkinaoikeudelle Valittaja Suomen Asianajajaliitto Helsinki, Suomi Valittajan asiamies Asianajaja Panu Siitonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy PL 33, 00131 Helsinki Vastauksen antaja Auktorisoidut

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Liikuntalautakunta. Oikaisuvaatimus. Päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

Helsingin Kaupungin Liikuntalautakunta. Oikaisuvaatimus. Päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu Helsingin Kaupungin Liikuntalautakunta Oikaisuvaatimus Päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu Helsingin kaupunki Liikuntavirasto, Merelliset palvelut Osastopäällikkö Pöytäkirja 30.3.2016 13 Kioskipaikka

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Dnro 2016/276

Dnro 2016/276 MARKKINAOIKEUS PÄÄT ÖS Nro 283/17 29.5.2017 Dnro 2016/276 VALITT AJA Viria Securi Oy (ent. Anvia Securi Oy) VAST APUOLI Pohjois-Karjalan sairaanhoito - ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ASIA Julkista hankintaa

Lisätiedot