A-KLINIKAN KATKAISUHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA A-KLINIKAN RYHMISTÄ ESPOON LEPPÄVAARASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A-KLINIKAN KATKAISUHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA A-KLINIKAN RYHMISTÄ ESPOON LEPPÄVAARASSA"

Transkriptio

1 A-KLINIKAN KATKAISUHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA A-KLINIKAN RYHMISTÄ ESPOON LEPPÄVAARASSA Sanna Hasanen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Kristillinen lapsi- ja nuorisotyön suuntautumisvaihtoehto Sosionomi (AMK) + kirkon nuorisotyönohjaajan virkakelpoisuus

2 TIIVISTELMÄ Hasanen, Sanna. A-klinikan katkaisuhoidon asiakkaiden kokemuksia A-klinikan ryhmistä Espoon Leppävaarassa. Helsinki, syksy s., 4 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Helsinki. Sosiaalialan koulutusohjelma, kristillisen lapsi- ja nuorisotyön suuntautumisvaihtoehto, sosionomi (AMK)+ kirkon nuorisotyönohjaajan virkakelpoisuus. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kvalitatiivisen tutkimuksen muodossa Espoon A-klinikan katkaisuhoidon asiakkaiden kokemuksia A-klinikan tarjoamista ryhmistä. Päämääränäni oli löytää mahdolliset raittiutta tukevat asiat ryhmissä käymisestä. Lisäksi tarkoituksenani oli selvittää syyt miksi asiakas käy, ja aikoo jatkossa käydä, katkaisuhoidon jälkeen A-klinikan ryhmissä. Tavoitteenani oli myös selvittää evankelis-luterilaisen seurakunnan mahdollisuuksia tukea päihdeongelmaisia. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös kartoittaa asiakkaiden kiinnostusta osallistua seurakunnan toimintaan. Aineisto kerättiin puolistrukturoidun asiakashaastattelun avulla. Tutkimuksen aineisto koostuu katkaisuhoidon asiakkaiden haastatteluista, jotka toteutettiin vuoden 2008 helmi-maaliskuun aikana Espoon A-klinikan katkaisuhoidon tiloissa. Haastatteluihin osallistui 10 vapaaehtoista asiakasta. Aineiston analyysimenetelmänä on käytetty sisällönanalyysiä. Päätulokset osoittavat, että katkaisuhoidon asiakkaat kokevat saavansa vertaistukea ja apua ryhmistä. Lisäksi he kokivat ryhmien tukevan raittiutta. Suurin osa haastateltavista aikoi jatkaa ryhmissä käyntiä. Tutkimustuloksista selvisi myös, että he kaipaavat enemmän keskusteluryhmiä järjestettäväksi katkaisuhoidon aikana. Seurakunnan toiminnasta ja ryhmistä katkaisuhoidon asiakkailla ei ollut juurikaan kokemuksia, mutta suurin osa heistä olisi kiinnostunut seurakunnan ryhmätoimintaan osallistumisesta. Johtopäätöksinä tutkimuksesta voidaan pitää katkaisuhoidon asiakkaiden positiivisia kokemuksia ryhmistä. Myös kokemusta siitä, että he kokevat tarvitsevansa enemmän keskusteluryhmiä voidaan pitää tutkimuksen johtopäätöksenä. Mahdollista yhteistyötä seurakunnan ja katkaisuhoidon välillä pohditaan. Asiasanat: A-klinikat, katkaisuhoito, ryhmät, seurakunta

3 ABSTRACT Hasanen, Sanna A-clinic groups: Detox patients experiences 54 p., 4 appendices. Language: Finnish. Helsinki, Autumn Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, Option in Christian Youth Work. Degree: Bachelor of Social Services. The objective of this study was to research experiences of clients at an A-clinic rehabilitation unit in Espoo. The focus was on the groups that the A-clinic provided. The aim was also to research rehabilitants experiences about the groups that the congregation nearby provided. The study was qualitative and done by interviewing 10 volunteer rehabilitants during February and March The material was analysed using content analysis. The results showed that rehabilitants found the groups supportive and useful. A- clinic patients experiences showed that there could be more discussion groups at the clinic for them. Majority of the rehabilitants did not have any former experiences about the congregation s groups, but they were willing to participate in the activity. The results of this study indicate that the congregation needs to be more active among substance abusers in that area. The results also suggest that the rehabilitants need more discussion groups at the A-clinic. Co-operation between the congregation and A-clinic is suggested. Keywords: rehabilitant, A-clinic, congregation, groups.

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO RIIPPUVUUS PÄIHTEISTÄ Päihteet Riippuvuus päihteistä Taustoja ja tilastoja suomalaisten päihteiden käytöstä ja asenteista A-KLINIKKASÄÄTIÖ Espoon A-klinikka Espoon A-klinikan katkaisuhoito Katkaisuhoidon asiakkaat Yhteistyötahot ja jatkohoito Espoon A-klinikan ja katkaisuhoidon ryhmät RYHMIEN MERKITYS PÄIHDETYÖSSÄ Vertaisryhmät Terapeuttiset ryhmät Ryhmiä päihderiippuvaisille ja läheisille SEURAKUNTIEN PÄIHDETYÖ ESPOOSSA Espoon seurakunnat ja päihdetyö Hengellisyyden huomioiminen päihdehoidossa TUTKIMUSTEHTÄVÄT JA TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimustehtävät Tutkimuksen toteutus Tutkimusaineiston analyysi TUTKIMUSTULOKSET Tutkimukseen osallistujien taustat Asiakkaiden ryhmäkokemukset Hengellisyys ja seurakunnan toiminta Palaute ja toiveet TUTKIMUKSEN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS...46

5 9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA...48 LÄHTEET...52 Liite Liite 1. Tutkimuslupa. Liite 2. Vaitiolositoumus. Liite 3. Tutkimusmainos. Liite 4. Haastattelukysymykset.

6 1 JOHDANTO Alkoholismia on kuvattu suomalaisten kansantaudiksi ja yhtenä lääkkeenä siihen voidaan pitää vertaisryhmiä. Ollessani harjoittelussa Espoon A-klinikan katkaisuhoidossa syksyllä 2007, sain tutustua katkaisuhoidon arkeen ja erilaisiin ryhmiin. Kiinnostus aihetta kohtaan heräsi. Aihe oli ajankohtainen, eikä asiakkaiden ryhmäkokemuksia Espoon A-klinikalla ollut aiemmin tutkittu. Lisäksi mielenkiintoisena tutkimuskohteena pidin evankelisluterilaisen seurakunnan mahdollisuuksia tukea päihderiippuvaisia. Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää A-klinikan katkaisuhoidon asiakkaiden kokemuksia A-klinikan ja katkaisuhoidon tarjoamista ryhmistä Espoossa. Lisäksi tarkoituksenani oli selvittää asiakkaiden kiinnostusta ja toiveita Espoon evankelisluterilaisen seurakunnan tarjoamista päihderiippuvaisille suunnatuista ryhmistä. Tavoitteenani oli myös kartoittaa katkaisuhoidon asiakkaiden mahdolliset aikaisemmat kokemukset seurakunnan ryhmistä. Tutkimukseni oli kvalitatiivinen. Keräsin aineiston haastattelemalla katkaisuhoidon asiakkaita. Tutkimusmenetelmänä haastatteluissa käytin puolistrukturoitua haastattelua. Asiakkaiden kokemukset ryhmistä ovat tärkeitä ja mahdollistavat ryhmätoiminnan kehittämisen myös jatkossa, jos siihen ilmenee tarvetta. Haastattelin 10 vapaaehtoista katkaisuhoidon asiakasta helmi-maaliskuun 2008 aikana. Asiakkaat osallistuivat haastatteluun mielellään, sillä he kokivat aiheen myös itselleen tärkeäksi. Opinnäytetyöni pääpaino on päihderiippuvaisille suunnatuissa ryhmissä, niiden esittelyssä sekä itse tutkimustuloksissa. Myös riippuvuutta ja päihteitä käsitellään opinnäytetyöni alussa, jotta voitaisiin ymmärtää katkaisuhoidon asiakkaiden tuen tarvetta. Katkaisuhoidon asiakkaat ovat päihderiippuvaisia, joten on olennaista käsitellä myös näitä aiheita. Työssäni esitellään myös A-klinikan ja katkaisuhoidon toimintaa. Lisäksi tutkimustulosten pohjalta pohditaan katkaisuhoidon asiakkaiden kokemuksia ja toiveita seurakunnan toiminnasta ja sitä miten evankelisluterilainen seurakunta voisi tukea päihderiippuvaisia.

7 7 2 RIIPPUVUUS PÄIHTEISTÄ 2.1 Päihteet Päihteillä tarkoitetaan kemiallisia aineita, jotka aiheuttavat elimistöön joutuessaan päihtymyksen tunteen tai humalatilan. Ne voidaan jaotella monella eri tavalla, esimerkiksi alkoholi ja tupakka luokitellaan ns. sosiaalisiksi päihteiksi Suomessa. Huumausaineet puolestaan määritellään huumausainelaissa, jossa ne on jaoteltu vaikutuksensa perusteella seuraaviin ryhmiin; keskushermostoa kiihottavat aineet, keskushermostoa lamaavat aineet, hallusinogeenit ja Kannabis (määritelty omaan ryhmäänsä, koska vaikutukset voivat olla lamaavia, keskushermostoa kiihdyttäviä tai/ ja hallusinogeenisiä). Huumausaineiksi lasketaan huumausainelain mukaan tietyt lääkkeet, sienet, LSD, heroiini, amfetamiini, kannabis sekä myös uudet synteettisesti valmistetut designer-huumeet. (Dahl & Hirschovits 2002, 5.) Päihteiden vaikutukset ovat yksilöllisiä ja ne riippuvat esimerkiksi käytetystä aineesta ja sen epäpuhtauksista, aineen määrästä, käyttötavasta, käytön pituudesta sekä käyttöympäristöstä. Tärkeä merkitys on myös päihteiden käyttäjän yleistilalla, koolla, iällä sekä persoonallisuustekijöillä. Päihteiden käyttötapoja on useita, niitä käytetään muun muassa suun kautta (pureskelemalla, imemällä ja nielemällä), nuuskaamalla (imeyttämällä limakalvoilta), lihaksen tai suonensisäisesti sekä imppaamalla. (Dahl & Hirschovits 2002, 5.) 2.2 Riippuvuus päihteistä Riippuvuus-käsite itsessään ei ole negatiivinen asia, vaan se voidaan nähdä elinehtona, esimerkiksi lapsen ja vanhemman välisenä riippuvuussuhteena. Riippuvuudesta tulee negatiivista, jos se aiheuttaa psyykkisiä, fyysisiä, henkisiä tai sosiaalisia ongelmia. (Dahl & Hirschovits 2002, 263.) Päihderiippuvuuteen liittyy usein nämä kaikki edellä mainitut alueet. Maailman terveysjärjestön WHO:n ICD-10 tautiluokituksen mukaan päihderiippuvuus kuluu mielenterveyshäiriöiden ryhmään.

8 8 Samaiseen tautiluokitukseen liittyvät kriteerit esitellään pääpiirteissään Dahlin ja Hirschovitsin (2002, ) teoksessa: Riippuvuusoireyhtymä koostuu ryhmästä fysiologisia, käyttäytymiseen liittyviä ja kognitiivisia ilmiöitä. a) Voimakas halu tai pakonomainen tarve ottaa päihdettä. b) Vaikeus kontrolloida päihteen käytön aloittamista ja lopettamista sekä käytettyjä määriä. c) Vieroitusoireet d) Toleranssi e) Käytön muodostuminen elämän keskeiseksi asiaksi; vaihtoehtoiset nautinnot ja kiinnostuksen kohteet vähenevät tai suuri osa ajasta kuluu päihteen hankkimiseen, käyttöön ja sen vaikutuksista toipumiseen. f) Jatkaminen tiedostetuista haitoista huolimatta. Pakonomainen käytön tarve on parhaiten nähtävissä, kun yksilö pyrkii lopettamaan tai kontrolloimaan käyttöään tai kun muut kontrolloivat sitä. Riippuvuuden syntyä voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Urateorian mukaan riippuvuus syntyy kokeilun ja säännöllisen käytön seurauksena. Psykologinen näkökulma lähestyy asiaa psyykkisten syiden kautta, esimerkiksi tuskan lievittämisen. Psykiatriassa taas puolestaan riippuvuuden syynä pidetään esimerkiksi addiktiivista persoonallisuutta. (Dahl & Hirschovits 2002, 271.) Riippuvuuden määritelmään vaikuttaa kuitenkin paljon se, minkä ammattialan kautta riippuvuutta katsotaan. Lääkärin, sosiologin, psykologin sekä sosiaalialan ammattilaisen näkemykset riippuvuuden syistä saattavat erota toisistaan hyvinkin paljon, sillä näkökulmat ovat erilaiset. Yhdistävä tekijä on kuitenkin se, että riippuvainen ihminen on täysin voimaton riippuvuutensa suhteen ja häntä ohjaa sisäinen pakko. (Heikkilä 2005, 18.) Alkoholiriippuvuus ja alkoholin haitallinen käyttö ovat diagnostisia määritelmiä, niiden rinnalla käytetään kuitenkin terveydenhuollossa vakiintunutta käsitettä alkoholin suurkulutus. Perus- ja erikoissairaanhoidossa tehdyt selvitykset osoittavat, että

9 9 alkoholin suurkulutus on varsin yleinen ongelma. Suurkuluttajia naispotilaista oli noin 10 prosenttia ja miehistä noin 20 prosenttia. (Seppä 2003, 57.) Alkoholin suurkulutuksen rajana pidetään runsasta alkoholin käyttöä, joka aiheuttaa käyttäjälleen potentiaalisia terveyshaittoja. Alkoholin käyttömäärät, jotka aiheuttavat terveyshaittoja, vaihtelevat yksilöllisesti iän, painon, sukupuolen ja terveydentilan mukaan. Suurkulutuksena miehellä pidetään 24 viikkoannosta ja naisilla 16 viikkoannosta. Kertakulutuksen riskirajoiksi lasketaan miehillä 7 annosta kerralla ja naisilla 5 annosta kerralla. Kerta-annokseksi lasketaan pullo keskiolutta (33cl), lasi mietoa viiniä (12cl) tai 4 cl -annos väkeviä. Naisten ja miesten annosmäärien ero selittyy naisten pienemmällä ruumiinpainolla sekä vesipitoisuudella. Viikkoannosten toistuvalla ylityksellä seurauksena voi olla psyykkisiä tai fyysisiä ongelmia. Kerta-annosten ylitys puolestaan altistaa tapaturmille. (Seppä 2003, 57.) Pitkään jatkunut päihteiden käyttö voi aiheuttaa terveyden, sosiaalisten suhteiden ja psyykkisen sekä henkisen hyvinvoinnin kapeutumista (Ruisniemi 2006, 21). Runsaan alkoholinkäytön seurauksena voi olla myös psyykkisiä sairauksia. Psyykkinen oireilu saattaa liittyä vieroitusoireisiin tai alkoholia on saatettu käyttää itselääkinnällisissä tarkoituksissa psyykkisten oireiden hoitoon, esimerkiksi lievittämällä niitä. Psyykkinen sairaus ja alkoholiriippuvuus saattavat siis esiintyä toisistaan riippumatta samalla henkilöllä, tällöin puhutaan kaksoisdiagnoosista. (Mäkelä 2003a, ) Päihderiippuvuuteen liittyy usein vieroitusoireita. Vieroitusoireet ovat päihdekohtaisia ja ne koostuvat fyysisistä sekä psyykkisistä tuntemuksista. Alkoholin ja opiaattien vieroitusoireet voivat olla hengenvaarallisia. Sillä kuinka nopeasti addiktoivasta aineesta on kyse, ei ole välttämättä yhteyttä vieroitusoireiden voimakkuuteen. Esimerkiksi krakki (crac) ja ekstaasi ovat voimakkaasti addiktoivia, mutta eivät aiheuta vahvoja vieroitusoireita, toisin kuin alkoholi. Useimmiten vieroitusoireet aiheuttavat juuri päinvastaisia tuntemuksia fyysisesti, mitä kyseisen päihteen päihtymystilassa on koettu. Psyykkiset vieroitusoireet muistuttavat paljon toisiaan päihteestä riippumatta. Vieroitusoireiden kesto ja voimakkuus riippuvat päihteiden käytön pituudesta sekä määrästä. (Kiianmaa & Hyytiä 2003, 117)

10 Taustoja ja tilastoja suomalaisten päihteiden käytöstä ja asenteista Alkoholin käyttö on yleisesti hyväksyttävää suomalaisessa kulttuurissa ja jopa suotavaa. Alkoholin käyttö rentoutus ja vapaa-ajan tarkoituksissa kuuluu vahvasti suomalaisten arkeen. Alkoholin käytöstä kieltäytymistä pidetään poikkeuksellisena käytöksenä ja sen käyttöä taas normaalina. Alkoholiasenteet ovat kuitenkin tiukentuneen jonkin verran vuoden 2004 vero- ja tuontirajojen uudistusten myötä. Vuonna 2006 tehdyn tutkimuksen pohjalta 61 prosenttia vastanneista kannatti alkoholipoliittisia rajoituksia, kun vuonna 2000 vastaava luku oli 54 prosenttia. Suomalaisten alkoholinkäyttö on kuitenkin yhä humalanhakuista ja sen lisäksi myös arkipäiväistynyttä. Alkoholin hintapolitiikan muutoksia on perusteltu sillä, että suomalaiset siirtyisivät miedompiin alkoholijuomiin eurooppalaiseen viinikulttuurin tapaan. Kuitenkin viimevuosina väkevien alkoholijuomien sekä keskioluen kulutus on lisääntynyt. (Havio & Inkinen & Partanen 2008, ) Vuonna 2004 peruskuolemansyynä oli alkoholitauti tai myrkytys potilaalla, kun taas vuonna 2005 luku oli jo Vuonna 2005 alkoholiin liittyneitä kuolemia oli potilasta. Vuonna 2004 luku oli 4271 potilasta. Tasaista kasvua on siis nähtävissä vuodesta 2001 asti. (Havio ym. 2008, 75.) Huumeisiin suhtaudutaan Suomessa huomattavasti kielteisemmin kuin alkoholin käyttöön. Asenteiden lientymistä huumeiden käytön suhteen on kuitenkin tapahtunut vuosien aikana, ilmenee Kansanterveyslaitoksen tuottamassa AVTK- tutkimuksessa (Aikuisväestön terveyteen vaikuttavat tekijät). Tutkimus toteutettiin postikyselynä vuosien aikana ja tutkimukseen on osallistunut vuosittain noin vuotiasta ihmistä. (Piispa, Helakorpi, Laitalainen, Uutela & Jallinoja 2008, 15.) Asenteiden lieventymiseen lienee syynä se, että huumeongelmaan on totuttu, etenkin nuorten kaupunkilaisten keskuudessa. Vaikka asenteet ovatkin lieventyneet, on huoli huumeista silti enemmistöllä suuri, myös nuorten kaupunkilaisten keskuudessa. (Piispa ym. 2008, 24.)

11 11 3 A-KLINIKKASÄÄTIÖ A-klinikkasäätiö on vuonna 1955 perustettu päihdealan järjestö, jonka tarkoituksena on auttaa päihde- ja riippuvuusongelmaisia sekä heidän läheisiään. A- klinikkasäätiö pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntapolitiikkaan sekä tarjoamaan monipuolisia hoitopalveluita asiakkailleen. (Espoon A-klinikan katkaisuhoito 2008.) A- klinikat perustettiin vaihtoehdoksi lakisääteiselle laitos- ja pakkohoidolle ja niiden hoito perustuu vapaaehtoisuuteen (Mäkelä 2003b, 194). A-klinikkasäätiön toiminta on valtakunnallista ja sen toimintaa muun muassa rahoittaa Rahaautomaattiyhdistys. Yli sata kuntaa on solminut ostopalvelusopimuksen A- klinikoiden hoito- ja toimintayksiköiden palveluista. Hoito- ja kuntoutuspalveluita tuotetaan A-klinikoilla, nuorisoasemilla, katkaisuhoitoasemilla, kuntoutuskeskuksissa sekä tukiasuntotoiminnan kautta. Lisäksi A-klinikkasäätiöön kuuluu myös Järvenpään sosiaalisairaala, joka tuottaa hoitopalveluita, mutta toimii myös tutkimus- ja koulutuslaitoksena. (Espoon A-klinikan katkaisuhoito 2008.) A-klinikkasäätiön tiedotustoiminta rakentuu neljästä osa-alueesta: päihdevalistustyöstä, ulkoisesta säätiön toiminnasta ja uusista hankkeista kertovasta tiedotuksesta, Tiimi-lehdestä ja muusta julkaisutoiminnasta sekä säätiön työntekijöitä palvelevasta sisäisestä tiedotuksesta. Tiedotusyksikön painopisteitä päihdeviestinnän kehittämisessä ovat myös huumeet, uusi tieto ja teknologia, päihdevalistuksen arviointi sekä perhe ja päihteet. Päihdeviestintä kokonaisuutta kehitetään yhteistyössä muun muassa EU:n toimintojen kanssa. (Espoon A-klinikan katkaisuhoito 2008.) A-klinikkasäätiö ja A-klinikat tekevät yhteistyötä erilaisten järjestöjen ja yhdistysten, kuten A-kiltojen liiton, Päihdeasiamiehen, Ensi- ja turvakotien liiton, Mannerheimin lastensuojeluliiton, Mielenterveyden Keskusliiton, Rahaautomaattiyhdistyksen, Sininauhaliiton ja Youth Against Drugsin sekä monien muiden kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Sosiaali- ja terveysministeriö, Kela, Stakes, Työterveyslaitos ja Kuntoutussäätiö. Ulkomaisia yhteistyökumppaneita ovat muun muassa European Addiction Training Institute (EATI), European Association of Libraries and Information Services on Alcohol and Other

12 12 Drugs (ELISAD) sekä European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addictionin kanssa. (Espoon A-klinikka 2008.) 3.1 Espoon A-klinikka Espoon A-klinikka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Leppävaarassa. Samassa rakennuksessa toimii myös Kansaneläkelaitos. A-klinikka koostuu kolmannessa kerroksessa sijaitsevasta A-klinikan päivystyksestä sekä avopuolen palveluista, neljännessä kerroksessa sijaitsevasta katkaisuhoitoyksiköstä sekä viidennessä kerroksessa sijaitsevasta korvaushoitoyksiköstä. Espoon A-klinikka tarjoaa muun muassa keskusteluapua, erilaisia ryhmiä ja toimintaterapiaa asiakkailleen. (Espoon A-klinikan katkaisuhoito 2008.) Lisäksi talvikuukausina on myös mahdollista osallistua kirkasvalohoitoon, joka lievittää univaikeuksia ja masennusoireita (Espoon A-klinikka ja katkaisuhoito toimintakertomus 2007, 4). Espoon A-klinikalla toimii päivystys A-klinikan tiloissa arkisin kello , minne voi saapua ilman ajanvarausta. Päivystyksessä on mahdollisuus keskustella päihde- tai muusta riippuvuudesta ja kartoittaa hoidon tarvetta sekä saada tietoa erilaisista hoitomuodoista. Päivystykseen voivat tulla niin riippuvuusongelmaiset kuin heidän läheisensä hakemaan keskusteluapua. (Espoon A-klinikka 2008.) A- klinikan päivystyksen kautta on mahdollisuus päästä yläkerran katkaisuhoitoasemalle hoitoon, jos asiakkaalla on tarve laitoskatkaisuun ja joku paikan varanneista asiakkaista on jättänyt tulematta hoitoon. Lisäksi Espoon A-klinikalla on myös mahdollisuus jäädä avohoitoon. Avohoitoon voi tulla ilman ajanvarausta päivystyksen aikana. Avohoidon aikana illat ja yöt vietetään kotona. Avohoidon keskimääräinen pituus on kolme päivää ja sen aikana voi levätä ja osallistua ryhmiin. A-klinikan työntekijä arvioi asiakkaan psyykkistä ja fyysistä kuntoa avohoidon aikana. Lääkäri, sairaanhoitaja sekä päivystävä työntekijä arvioivat mahdollisen vieroituslääkityksen tarpeen jokaisena avohoitopäivänä erikseen. (Espoon A-klinikka 2008.)

13 13 Espoon A-klinikka tarjoaa myös yksilö-, pari- ja perhehoitoa, joissa käytetään ratkaisukeskeisiä, tukea antavia, kognitiivisia, psykodynaamisia sekä ryhmätyömenetelmiä. Hoitokäyntien kesto on 45 minuuttia ja niiden tiheys sovitaan asiakkaiden kanssa yksilöllisesti. (Espoon A-klinikka 2008.) Espoon A-klinikan rakennuksessa toteutetaan myös K-klinikan opioidiriippuvaisten korvaushoito buprenorfiinilla tai metadonilla Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 33/2008 mukaan. Hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä Espoon K-klinikan, Järvenpään sosiaalisairaalan tai HUS:in päihdepsykiatrisen yksikön kautta. K- klinikan hoitoon kuuluu omahoitajatapaamiset, lääkäri- ja lääkkeenjakokäynnit, ryhmäkäynnit sekä valvotut huumeseulan antamiset. Hoidon tavoitteena ovat asiakkaan elämänlaadun parantaminen, kuntoutuminen sekä päihteettömyys. Hoitosuunnitelma tarkastetaan aina 3-6 kuukauden välein ja sen kesto on yleensä vuosia. (Espoon A-klinikka 2008.) Terveysneuvonta Vinkin palvelut kuuluvat myös Espoon A-klinikkatoimeen. Vinkin palvelupisteitä sijaitsee Tapiolassa, Espoon keskuksessa, Espoonlahdessa, Matinkylässä ja Leppävaarassa. Vinkki tarjoaa terveysneuvontaa päihdeongelmaisille ja toimii myös neulanvaihtopisteenä suonensisäisten huumeiden käyttäjille. Vinkissä on mahdollista tehdä raskaus-, HIV-, ja hepatiittitestit sekä saada A- ja B- hepatiittirokotukset. (Espoon A-klinikka ja katkaisuhoito toimintakertomus 2007, 8.)

14 Espoon A-klinikan katkaisuhoito Espoon A-klinikan katkaisuhoidon tarkoituksena on katkaista päihdekierre, lievittää tai helpottaa vieroitusoireita ja tarjota jatkohoitoon liittyvää tietoutta sekä arvioida asiakkaan hoidon tarve mahdollista jatkohoitoa varten. Katkaisuhoito on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille miehille, naisille ja pariskunnille. (Espoon A-klinikka 2008.) Katkaisuhoidon työryhmä koostuu lähihoitajista, sairaanhoitajista, sosionomeista, sosiaaliterapeutista, lääkäristä sekä yksikkövastaavasta. Lähihoitajat ja sosionomit toimivat katkaisuhoidossa ohjaajan nimikkeellä. Lisäksi työryhmässä toimii myös keikkatyöläisiä. Hoitopaikkoja osastolla on 22. (Espoon A-klinikka ja katkaisuhoito toimintakertomus 2007, 16.) Katkaisuhoidon pituus vaihtelee yleensä kolmesta päivästä noin kahteen viikkoon, riippuen asiakkaan voinnista ja omasta motivaatiosta. Hoidon pituus arvioidaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan (Espoon A-klinikka 2008). Hoidon keskimääräinen pituus on kahdeksan vuorokautta. Asiakas voi hakea myös hoidolleen jatkoaikaa (8 vuorokauden jälkeen) täyttämällä jatkoaika- anomuksen, joka käsitellään työryhmässä. (Espoon A-klinikan katkaisuhoito hoitositoumus 2008.) Paikkaa katkaisuhoitoon haetaan yleensä puhelimitse itse soittaen, mutta osa asiakkaista tulee katkaisuhoitoon myös muiden tahojen lähettämänä, kuten työterveyslääkärin kautta. Lisäksi jos asiakkaalla on kertomansa mukaan muiden päihteiden kuin alkoholin käyttöä, varataan hänelle aika arviointikäynnille, jonka tarkoituksena on kartoittaa voidaanko hänen mahdollisia vieroitusoireitaan hoitaa osastolla. (Espoon A-klinikan katkaisuhoito 2008.) Katkaisuhoidon alkaessa asiakkaan tulee sitoutua hoitoon ja osaston sääntöihin allekirjoittamalla hoitositoumus tulohaastattelun yhteydessä. Suljetussa hoidossa oleville asiakkaille on oma hoitositoumuksensa, joka koskee poistumiskieltoa hoidosta. Hoitositoumuksen avulla pyritään selventämään yhteiset säännöt sekä sitouttamaan asiakas hoitoon. Katkaisuhoito perustuu vapaaehtoisuuteen. (Espoon A-klinikan katkaisuhoito 2008).

15 15 Katkaisuhoidon asiakkaiden arki koostuu pääasiallisesti ruokailuista, lääkkeiden jaosta, ryhmistä ja levosta sekä väli- ja lähtökeskusteluista sekä erilaista yhteisöllisistä tehtävistä (Espoon A-klinikan katkaisuhoito 2008). Joka päivälle löytyy ohjelmaa, mutta aikataulu on tarkoituksella väljä, jotta levon merkitys korostuisi. Ryhmiin on mahdollista osallistua ainakin kerran päivässä. Lisäksi asioiden hoitoon kuluu asiakkailla usein paljon aikaa, sillä talouteen liittyvät asiat saattavat jäädä päihteiden käyttöputken aikana hoitamatta. Ei-suljetussa hoidossa olevilla asiakkailla on mahdollisuus käydä asioimassa osaston ulkopuolella sovitusti. (Espoon A-klinikan katkaisuhoito 2008.) Katkaisuhoidon tiloissa sijaitsevassa perhesolussa toteutetaan päihteiden käytön takia kriisitilanteessa elävän perheen arviointia ja tuen sekä muutoksen kartoitusta. Perhesolu-jakso ei ole katkaisuhoitoa, vaan päihdekierre katkaistaan ennen perhesoluun tuloa. Arviointi perhesolussa kestää 10 vuorokautta, jonka aikana arvioidaan hoidon tarve. Jakson aikana pidetään verkostopalaveri, käydään päivittäin kahden tunnin arviointi- ja kartoituskeskusteluja sekä tehdään kirjallisia töitä perheen tilanteeseen liittyen. Perhesolu-jakson tarkoituksena on parantaa perheen oloja ja vähentää päihdehaittoja. (Espoon A-klinikka 2008.) Katkaisuhoidon asiakkaat Katkaisuhoidon asiakkaat voivat olla varhaisvaiheen ongelmakäyttäjiä, suurkuluttajia tai kriisitilanteessa eläviä ihmisiä, joiden päihteiden käyttö on lisääntynyt. Elämäntilanteet ja -taustat vaihtelevat. (Havio ym. 2008, 24.) Katkaisuhoidon asiakaskunta koostuu eri-ikäisistä koulutustaustaltaan vaihtelevista ihmisistä, 18- vuotiaista nuorista vanhempiin ihmisiin. Päihteitä suuria määriä käyttävä henkilö ei usein tunnista tai halua myöntää itselleen tai läheisilleen päihteiden käytön todellisuutta. Hän saattaa vähätellä käyttämiään määriä ja mahdollista sekakäyttöä sekä siihen liittyviä ongelmia. Myös mielenterveyteen liittyvät asiat saattavat jäädä hoitamatta. Neuvottomuus sekä aloitekyvyttömyys hankaloittavat usein asioiden hoitoa ja päihteiden ongelmakäyttäjä

16 16 saattaa usein odottaa muiden hoitavan asiat hänen puolestaan. (Havio ym. 2008, 17, 19.) Suurin osa Espoon A-klinikan katkaisuhoidon asiakkaista on alkoholi- tai lääkeriippuvaisia. Katkaisuhoidon asiakkailla esiintyy myös alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttöä. Huumeiden käyttö voi olla este hoidolle, sillä resurssit eivät riitä huumeiden aiheuttamien vieroitusoireiden hoitoon. Huumeriippuvaisia hoidetaan pääasiallisesti Kurvin huumehoitopoliklinikalla. (Espoon A-klinikan katkaisuhoito 2008.) Asiakkaiden kunto ja vointi hoidon aikana vaihtelee paljon. Käyttömäärät ja käytön kesto ja se onko asiakas pystynyt huolehtimaan perustarpeistaan (syöminen, nukkuminen) käyttökauden aikana vaikuttaa olennaisesti asiakkaan vieroitusoireisiin ja toipumiseen. Asiakkaat ovat osastolle tullessaan usein päihtyneitä ja vieroitusoireet saattavat alkaa nopeasti kun veren alkoholipitoisuus alkaa laskea. Vieroitusoireisiin voi kuulua pahoinvointia, vapinaa, hikoilua, ahdistuneisuutta, kiihtyneisyyttä, tuntohäiriöitä, kuulo- ja näköhäiriöitä, päänsärkyä sekä tajunnantason hämärtymistä (Laitinen & Mäkelä 2003, 206). Vakavimmillaan alkoholivieroitusoireet voivat johtaa delirium tremens- tilaan eli juoppohulluuteen (alkoholipsykoosi) (Kiianmaa & Hyytiä 2003, 117). Vieroitusoireiden voimakkuuden mittaamiseen voidaan käyttää CIWA-Arasteikkoa (Clinical Institute Withdrawal Assesment-Alcohol, revised), jossa hoitaja tai lääkäri esittää kysymyksiä asiakkaalle vieroitusoireisiin liittyen ja samalla itse arvioi vieroitusoireiden vaikeusastetta. Arviointiasteikon maksimipistemäärä on 67, vieroitusoireet ovat vaikeat asteikon mukaan jos pistemäärä on yli 20 pistettä. (Laitinen & Mäkelä 2003, 207.) Espoon A-klinikan katkaisuhoidossa käytetään CIWA- Ar- arviointia tulohaastattelun yhteydessä. Vuonna 2007 Espoon A-klinikan katkaisuhoidossa hoidettiin 506 asiakasta, joista 29,2 % oli naisia ja 70,8 prosenttia miehiä. Suurin osa, 35 % asiakkaista oli vuotiaita. (Espoon A-klinikka ja katkaisuhoito toimintakertomus 2007, 14.)

17 Yhteistyötahot ja jatkohoito Espoon A-klinikan katkaisuhoidon yhteistyötahoja ovat muun muassa Espoon mielenterveys- ja päihdepalvelut, sosiaali- ja terveystoimi, psykiatrian poliklinikat, Ridasjärven päihdehoitokeskus, Järvenpään sosiaalisairaala, Kalliolan klinikat, Diakonissalaitoksen ja HUS:n huumehoitoyksiköt, Leppävaaran seurakunta sekä AA. (Espoon A-klinikka ja katkaisuhoito toimintakertomus 2007.) Yleisimpiä jatkohoitopaikkoja ovat Hyvinkäällä sijaitseva Ridasjärven päihdehuoltolaitos, Nurmijärvellä ja Helsingissä sijaitsevat Kalliolan klinikat, Kolmirannan hoitokoti, Sepänkylän asumisyksikkö, Hietalinnayhteisö sekä Järvenpään sosiaalisairaala. Myös erilaiset päiväkeskukset ja ryhmät tekevät yhteistyötä avojatkohoidon muodossa Espoon A-klinikan katkaisuhoidon kanssa. Jatkohoitoon hakeudutaan paikkavarauksen, mahdollisen haastattelun sekä lähetteen kautta jatkohoitopaikasta riippuen. Katkaisuhoidon työntekijät tekevät asiakkaasta hoidon tarpeen arvion Espoon SAS-ryhmään (Selvitä, Arvioi, Sijoita), jonka kautta haetaan maksusitoumuksia jatkohoitojen asiakasmaksuosuuksiin. SASryhmä kokoontuu aina kerran viikossa ja tekee päätökset jatkohoidon maksuista sekä suosittelee kullekin asiakkaalle sopivaa jatkohoitopaikkaa. SAS-ryhmän jäsenet ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. ( Espoon A-klinikan katkaisuhoito 2008.) Espoon A-klinikan ja katkaisuhoidon ryhmät Espoon A-klinikka järjestää useita ryhmiä avo- ja katkaisuhoidon asiakkaille. Ryhmiä on monipuolisesti tarjolla keskusteluryhmistä toiminnallisiin sekä terapeuttisiin ryhmiin. Kyseisiä ryhmiä tarkasteltaessa täytyy kuitenkin huomioida se seikka, että ryhmät eivät usein toimi samalla kokoonpanolla, niin ryhmäläiset kuin ohjaajatkin vaihtuvat. Poikkeuksena ovat kuvataide- ja musiikkiryhmät, joissa ohjaa aina sama toimintaterapeutti, vaikka osallistujat vaihtuvatkin. Jauhiaisen ja Eskolan (1994, 37) mukaan ryhmät koostuvat erilaisista vuorovaikutussuhteista, jotka määrittävät sen dynamiikkaa. Jotta ryhmän toimivuutta voisi

18 18 täysin ymmärtää, sen toimintaa tulee katsoa niin yksilön, ympäristön sekä ryhmädynamiikan näkökulmasta (Jauhiainen & Eskola 1994, 37). Tämä erottaa siis A- klinikan ryhmiä jonkin verran esimerkiksi jatkohoitopaikkojen hoidollisista ryhmistä, sillä ohjaajien ja ryhmäläisten vaihtuvuudella on vaikutusta ryhmän dynamiikkaan. Jatkohoitopaikkojen ryhmät ovat usein pitkäkestoisempia ja toimivat suurimmaksi osaksi samalla kokoonpanolla, joten ryhmät saattavat olla tiiviimpiä ja niissä ehtii muodostua selkeitä rooleja. Vahvaa ryhmäytymistä ei siis ehdi useimmiten katkaisuhoidon aikana ryhmissä tapahtua. Kaikille avoimet ryhmät kuten A-klinikan aamuryhmät koostuvat osittain samoista osallistujista, mutta myös uusista tulijoista. Toisaalta vahva ryhmäyttävä tekijä voi olla yhteinen tavoite, joka on usein raitistuminen. Mitä merkittävämpi ryhmä on toiminnan kannalta ryhmässä kävijälle, sitä enemmän syntyy vuorovaikutteisuutta ja yhteistoimintaa (Jauhiainen & Eskola 1994, 47). Yhteinen tavoite, tässä tapauksessa raitistuminen, luo siis ryhmälle merkitystä ja osaltaan sitouttaa sen toimintaan. Yhteisiä, niin sanottuja avoimia ryhmiä, joihin voivat osallistua kaikki niin avopuolen kuin katkaisu- ja korvaushoitopuolenkin asiakkaat Espoon A-klinikalla, ovat aamuryhmä, naisten ryhmä sekä kuvataide- ja musiikkiryhmä. A-klinikka järjestää myös akunpunktiota, mutta sitä ei ole tarkoitettu suuren suosionsa vuoksi sillä hetkellä katkaisuhoidossa oleville asiakkaille, sillä katkaisuhoidon asiakkailla on mahdollisuus osallistua osaston puolesta järjestettyyn akupunktioon. Lisäksi A-klinikan tiloissa järjestetään AA- ryhmiä. Katkaisuhoidossa parhaillaan oleville tarkoitettuja ryhmiä ovat ohjaajan ryhmä, sairaanhoitajan ryhmä, rentoutus sekä akupunktio. Katkaisuhoidon aikana asiakkaiden tulee osallistua vähintään kolmeen ryhmään. (Espoon A-klinikan katkaisuhoito 2008.) Yhteisöpalaveri Yhteisöpalaveri on kaikille katkaisuhoidon asiakkaille aamuisin järjestettävä ryhmä. Palaverin aikana käsitellään hoitoon ja yhteisiin sääntöihin liittyviä asioita ja käydään läpi päivän ohjelma. Lisäksi yhteisesti nimetty asiakasvastaava jakaa päivän tehtävät asiakkaille (mm. roskien vieminen, kauppa-asiat, mehuvastaavan sekä ruokasalin siistijän tehtävät). Tehtävien tarkoitus on vastuuttaa asiakkaita

19 19 omatoimisuuteen sekä kannustaa asioiden hoitoon. Palaverin aikana uusien asiakkaiden on mahdollisuus esittäytyä ja lähtevien asiakkaiden pitää puheenvuoro. Yhteisöpalaveriin osallistuminen kuuluu hoitoon ja on siten pakollinen kaikille katkaisuhoidon asiakkaille. (Espoon A-klinikan katkaisuhoito 2008.) Aamuryhmä Aamuryhmä järjestetään A-klinikan tiloissa kolmannessa kerroksessa joka arkiaamu kello Aamuryhmä on kaikille avoin ja se on jaettu kahteen osioon, joiden keskellä on kahvitauko. Ryhmässä esittäydytään ja kerrotaan omasta taustastaan, niin halutessaan, kukin vuorollaan. Kaikkien annetaan mahdollisuus kertoa elämästään. Aamuryhmässä ei ole pakko kertoa mitään, vaan ryhmään saa tulla myös kuuntelemaan. Ryhmää ohjaa aina A-klinikan työntekijä. Maanantaisin aamuryhmässä on teemaryhmä, jonka pohjalta käydään keskustelua. (Espoon A- klinikan katkaisuhoito 2008.) Naistenryhmä Naisten ryhmä on A-klinikan tiloissa maanantaisin järjestettävä ryhmä, jossa käsitellään naisten päihteiden käyttöä ja sitä miten runsas päihteiden käyttö vaikuttaa juuri naisen elämään. (Espoon A-klinikan katkaisuhoito 2008.) Kuvataide- ja musiikkiryhmä Kuvataide- ja musiikkiryhmä järjestetään A-klinikan viidennessä kerroksessa, Kuvataideryhmä on keskiviikkoisin ja musiikkiryhmä perjantaisin. Ryhmiä ohjaa aina A-klinikan toimintaterapeutti. Kuvataideryhmä on kuntouttava ryhmä, joka koostuu taiteellisesta luomisprosessista sekä toiminnasta. Musiikkiryhmä on toiminnallinen ryhmä, jossa tutustutaan itseen ja etsitään voimavaroja musiikin avulla. Molemmat ryhmät ovat avoimia kaikille, mutta niihin täytyy ilmoittautua etukäteen. Kumpikaan ryhmä ei edellytä taiteellista tai musiikillista taustaa. (Espoon A-klinikan katkaisuhoito 2008.) Ohjaajan ryhmä Ohjaajan ryhmä järjestetään katkaisuhoidon tiloissa neljännessä kerroksessa ja se on tarkoitettu katkaisuhoidossa oleville asiakkaille. Ohjaajan ryhmä järjestetään tiistaisin ja lauantaisin ja sitä pitävät ohjaajan nimikkeellä toimivat katkaisuhoidon

20 20 työtekijät. Ohjaajan ryhmän sisältö vaihtelee työntekijästä riippuen ja se voi joko olla toiminnallista (kesäisin esim. mölkkyä) tai keskustelupohjaista. Asiakkaiden toiveita huomioidaan ryhmää järjestettäessä. (Espoon A-klinikan katkaisuhoito 2008.) Sairaanhoitajan ryhmä Sairaanhoitajan ryhmä on sairaanhoitajan pitämä ryhmä, jonka tarkoituksena on jakaa terveystietoutta päihderiippuvuuteen liittyen sekä antaa neuvoja hyvän terveyden edistämiseksi ja seuraamiseksi. Sairaanhoitajan ryhmä järjestetään noin kerran viikossa. (Espoon A-klinikan katkaisuhoito 2008.) Akupunktio A-klinikka ja katkaisuhoito tarjoavat asiakkailleen korva-akupunktiota viikoittain. Akupunktion tarkoituksena on lievittää mahdollisia vieroitusoireita ja rentouttaa. (Espoon A-klinikan katkaisuhoito 2008.) Rentoutus Rentoutusta järjestetään kaksi kertaa viikossa katkaisuhoidon asiakkaille, keskiviikkoisin ja lauantaisin. Rentoutuksen sisältö vaihtelee ohjaajasta riippuen, mutta usein käytössä ovat erilaiset rentoutus-nauhoitteet. Rentoutus kestää 15- minuutista 45 minuuttiin. (Espoon A-klinikan katkaisuhoito 2008.) Rentoutuminen auttaa ahdistumis- ja jännitysoireiden hallintaan. Päihdettä ei enää koeta välttämättömäksi rentoutumisen saavuttamiseen, kun on opetellut rentoutumistekniikoita. Rentoutuminen lisää henkilökohtaisen hallinnan tunnetta, mikä taas saattaa olla uusi kokemus päihteiden ongelmakäyttäjälle. (Tuomola 2003, 225.) Lisäksi katkaisuhoidon aikana on mahdollisuus käydä muun muassa AA-ryhmässä (Sinapinsiemen), joka järjestetään A-klinikan tiloissa sekä osallistua lähellä sijaitsevan Hykaan mökin ryhmiin, joka toimii entisten päihteiden käyttäjien ylläpitämänä. (Espoon A-klinikan katkaisuhoito 2008.) Vuoden 2007 A-klinikan ja katkaisuhoidon toimintakertomuksessa esitellään vuosittaiset ryhmien kokoontumis- ja asiakasmäärät. A-klinikan Aamuryhmään osallistui keskimäärin 15 henkilöä per ryhmäkerta ja ryhmä kokoontui 238 kertaa vuoden

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma/ hoitotyö

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma/ hoitotyö KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma/ hoitotyö Maaret Mattila ja Kira Sarnikorpi A-KLINIKKASÄÄTIÖN ITÄ-SUOMEN PALVELUALUEEN HAMINAN PÄIVÄ- KESKUKSEN KEHITTÄMISKARTOITUS Opinnäytetyö

Lisätiedot

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ Päihdeasiakkaiden kokemuksia hoitajien suhtautumisesta eri hoitoympäristöissä Henna Iskanius Ulla-Riikka Kuvaja Anna Pesonen Opinnäytetyö Syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

PAREMMIN KUIN OSASIN KUVITELLA

PAREMMIN KUIN OSASIN KUVITELLA PAREMMIN KUIN OSASIN KUVITELLA Asiakastyytyväisyyskysely Lahden A-klinikan asiakkaille palveluiden laadusta Tiia Kankala Satu Sinisalo Opinnäytetyö, Syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu / Lahden ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ

LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ Huhtimo Petra Hynninen Virpi Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA

SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma/ sairaanhoitaja Heli Jaakkola SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus Taru Lillberg TOIMIVAT LAITOSKATKAISUHOITOKÄYTÄNNÖT LAHDEN, KOUVOLAN JA KOTKAN KATKAISUHOITOASEMILLA

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA TULOVAIHEESTA MAINIEMEN KUNTOUTUMISKESKUKSESSA

ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA TULOVAIHEESTA MAINIEMEN KUNTOUTUMISKESKUKSESSA ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA TULOVAIHEESTA MAINIEMEN KUNTOUTUMISKESKUKSESSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö Syksy 2010

Lisätiedot

LÄHIMMÄISTÄNI EN SAA PIDETTYÄ RAITTIINA, MUTTA ITSEÄNI VOIN HOITAA

LÄHIMMÄISTÄNI EN SAA PIDETTYÄ RAITTIINA, MUTTA ITSEÄNI VOIN HOITAA LÄHIMMÄISTÄNI EN SAA PIDETTYÄ RAITTIINA, MUTTA ITSEÄNI VOIN HOITAA Tampereen Myllyhoitokeskuksen läheisohjelmaan osallistuneiden päihderiippuvaisten läheisten kokemuksia päihteiden käytön vaikutuksista,

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tikkurila VAMMAISTEN PÄIHDETYÖTÄ VERKOSTOITUMALLA - KOKEMUKSIA VAPA-VERKOSTON TOIMINNASTA VAPA-VASTAAVIEN SILMIN

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tikkurila VAMMAISTEN PÄIHDETYÖTÄ VERKOSTOITUMALLA - KOKEMUKSIA VAPA-VERKOSTON TOIMINNASTA VAPA-VASTAAVIEN SILMIN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tikkurila VAMMAISTEN PÄIHDETYÖTÄ VERKOSTOITUMALLA - KOKEMUKSIA VAPA-VERKOSTON TOIMINNASTA VAPA-VASTAAVIEN SILMIN Heidi-Maria Kannas Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö Syyskuu

Lisätiedot

PÄIHDETAUSTAISTEN ISIEN JA HEIDÄN LASTENSA VUOROVAIKUTUSSUHTEEN TUKEMINEN JA ISYYDEN VAHVISTAMINEN

PÄIHDETAUSTAISTEN ISIEN JA HEIDÄN LASTENSA VUOROVAIKUTUSSUHTEEN TUKEMINEN JA ISYYDEN VAHVISTAMINEN Jenna Aulén ja Aino-Kaisa Heikkinen PÄIHDETAUSTAISTEN ISIEN JA HEIDÄN LASTENSA VUOROVAIKUTUSSUHTEEN TUKEMINEN JA ISYYDEN VAHVISTAMINEN Opinnäytetyö Sosiaaliala Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO- MAANITYÖ (KAN) PÄIHDETYÖN MUOTONA

KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO- MAANITYÖ (KAN) PÄIHDETYÖN MUOTONA ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Hanne Huittinen Leena Jefimoff KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKO-

Lisätiedot

Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta

Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta Miia Pikulinsky Satu Tammivuori Ei enää päihdeäiti? Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulu YAMK Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö 19.04.2013 Tiivistelmä Tekijät Otsikko

Lisätiedot

Tunnen etten ole yksin

Tunnen etten ole yksin Tunnen etten ole yksin -Al-Anon jäsenkysely 2006 ja jäsenten kokemuksia vertaistuesta- Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi Opinnäytetyö 31.10.2006 Heidi Mielonen Maarit Nyqvist HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

Eväitä omaan elämään

Eväitä omaan elämään Eväitä omaan elämään Läheiskurssilaisten toiveita päihdeongelmaisten läheisille tarkoitetuista palveluista Sosiaali- ja terveysala Sosionomi Opinnäytetyö 21.9.2007 Niina Grekelä 0302565 Niina Kaikkonen

Lisätiedot

VERTAISTUKEA ALKOHOLISTIEN LÄHEISILLE

VERTAISTUKEA ALKOHOLISTIEN LÄHEISILLE Mira Ranta VERTAISTUKEA ALKOHOLISTIEN LÄHEISILLE Al-Anonin alueellinen jäsentutkimuskysely 2012 Sosiaali- ja terveysala 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Hämeenlinna 19.1.2007 Karita Snellman Laura Eerola OPINNÄYTETYÖ Sosiaalialan Koulutusohjelma

Lisätiedot

JOS TÄSTÄ VIELÄ JOKU PÄIVÄ SELVIÄIS

JOS TÄSTÄ VIELÄ JOKU PÄIVÄ SELVIÄIS JOS TÄSTÄ VIELÄ JOKU PÄIVÄ SELVIÄIS Päiväkeskustoiminta tyyppisessä paikassa käytettävät työmenetelmät asiakastyössä Sari Pekkala Sosiaalialan opinnäytetyö Yhteisö ja perusturvatyö Sosionomi (AMK) KEMI

Lisätiedot

EHKÄISE SEKSITAUDIT Tietoa sukupuolitaudeista päihdeongelmaisille hoitotyön asiakkaille

EHKÄISE SEKSITAUDIT Tietoa sukupuolitaudeista päihdeongelmaisille hoitotyön asiakkaille EHKÄISE SEKSITAUDIT Tietoa sukupuolitaudeista päihdeongelmaisille hoitotyön asiakkaille Sini Hirvonen Opinnäytetyö, syksy 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

PÄIHDEKUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS Kvalitatiivinen tutkimus Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksessa

PÄIHDEKUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS Kvalitatiivinen tutkimus Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksessa Anna Katariina Björnström PÄIHDEKUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS Kvalitatiivinen tutkimus Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksessa Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

ISYYTTÄ ETSIMÄSSÄ VANHEMMUUTTA TUKEMASSA

ISYYTTÄ ETSIMÄSSÄ VANHEMMUUTTA TUKEMASSA ISYYTTÄ ETSIMÄSSÄ VANHEMMUUTTA TUKEMASSA Päihteitä käyttävien isien kokemuksia kuntoutuksen Isäteemaviikosta Hannele Räsänen Opinnäytetyö, syksy 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Oulun toimipiste Terveydenedistämisen

Lisätiedot

DIAKONIA, HOITOKETJU JA YHTEISÖLLINEN TUKI

DIAKONIA, HOITOKETJU JA YHTEISÖLLINEN TUKI DIAKONIA, HOITOKETJU JA YHTEISÖLLINEN TUKI Päihdetyön toteuttamismalli Helsingin seurakuntayhtymän erityisdiakoniassa. Kimmo Kajos Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö

Lisätiedot

RYHMIEN MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSESSA HARJAVALLAN SAIRAALAN OSASTOLLA 71

RYHMIEN MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSESSA HARJAVALLAN SAIRAALAN OSASTOLLA 71 RYHMIEN MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSESSA HARJAVALLAN SAIRAALAN OSASTOLLA 71 Julin Teija, Pulli Susanna Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia- ammattikorkeakoulu, Porin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

LÄHEISRIIPPUVUUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ

LÄHEISRIIPPUVUUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ Tiina Ketonen & Hanne Salo LÄHEISRIIPPUVUUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ Oppaan laatiminen Sosiaali- ja terveysala 2012 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Tiina Ketonen, Hanne

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen Minna Kuusisto Elise Lehtola Päivi Vanhatalo Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Lisätiedot