AKR AKR P VENE-VALKAMA A II I/2 AKR I/ / IV I/2 IV I/2 III A II I/2 AKR II I/2 / IV I/2 A II 1/2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AKR AKR P VENE-VALKAMA A II I/2 AKR I/ / IV I/2 IV I/2 III A II I/2 AKR II I/2 / IV I/2 A II 1/2"

Transkriptio

1 ÒËÎÓ ó ÍÑÎ ÔßÒ ÕÛÍÕËÍÌßÒ ÜÛßÕ ÔÐß ÔË TY Y - KTY -- P - P - KTY - P - RTSSTUSTLL - KYLÄTLO K-MRKET KUPPKESKUS K P - LKENNEPLELUKESKUS P - URHELU-J JUHLKENTTÄ KESKUSPUSTO HUL P ENE-LKM P-JO / / RNTPLJONK SOS.TER.S. BTS KRKKO S NURMNEUL SO O ESOPETUS YM O YO KOULU+ TOMTL L - KHO H SENORSUNNOT TSTO L / / KUPPKESKUSS P P PERUSKOULU YL O "MJKK" 1 LLTUR 1 ÕÑÕÑÒß ÍÍËËÒÒ ÌÛÔÓß ïæìððð ï ÔßÙËËÒ Ò ÐÑØÖÑ ÍÎßÒÒßÒ ŒÕßÔßÍÌßÖßÕÇÔ\Œ ÐÑØÖÑ ÍÛÍÌß Ò\ØÌÇÒ\ò ÎßÕÛÒÒËÍÌÛÒ ÖËÔÕ Í ÊËÌ ÑÊßÌ ÐËÒßÓËÔÌßßô ÎßÒÌßÔ ÒÖß ÎßÕÛÒÒËÍÎ Ê ÍÌJÒ ßÔÔß ÔËÑÒÒÑÒÓËÕß ÒÛÒ ÎËÑÊ ÕÕÑ ÒÛÛÒ SEKKLUMSTO

2 ÕflÛ fl À à ŒÃà fl À \\Û fl Õ À \«ÃÃJÃflŒ ÃÀÕ Ã«fl fl Ù fl Ù «Ù fl Õ flû fl flà À À fl À Û fl «Ã Õ \ «Õ\ J à fl Õ fl ÿ ŒflŒ fl Õà flfl Œ \ «\fl Õ Ù \\à fiàõõ fl «Õ\ flœflã fl à «Ã \\Œfl Ãà fl Ã\Œ \ Õ À ÿãfl flõ fl flõ «Õ\ J Ã Ò flfl ÃflÕ flõ fl flõ «Õ\ J Ã Ò fl Ã Õ flõà Œfl ÀÕÃ Û flœ Ó

3 Nurmi Sorilan keskustan ideakilpailu Nimimerkki: Teemat etovoimaisen alueprofiilin luomiseksi Nurmi Sorilan keskustalle on ehdotuksessa on painotettu neljää pääteemaa: uusi kaupunginosa rakentuu kestävän kehityksen periaatteisiin ja erityisesti polkupyöräilyn edistämiseen, kolme voimapistettä sitoo keskustan olevaan ja tulevaan yhdyskuntarakenteeseen: pohjoisessa laajempaa aluetta palveleva kauppapaikka Kaitavedentien laidalla, lounaassa uuden monipuolinen urbaani tiivistymä veden äärellä sekä kaakossa julkisten palvelujen keskittymä perinteikkään itorannan yhteydessä, korttelirakenne, asumisympäristö ja talotyypistö sopeutuvat arvokkaaseen kulttuurimaiseman maiseman pitkiä näkymiä ja lähimiljöön vaihtelevuutta korostaen, alueidentiteetti perustuu korostetusti vedenläheiseen asumiseen ja arkkitehtuuriin. Maankäyttö ja toiminnot Keskustatoiminnot ja palvelut Kaitavedentien ja Nurmitien liittymään, Nurmintorin ympärille, osoitetaan olevien palvelujen täydennykseksi kauppakeskus, liikennepalvelukeskus ja erikoisliikkeiden kortteli, yhteensä n kem2. Nurminraitti johtaa keskuspuiston/urheilukeskuksen poikki kohti toiminnallisesti monipuolista Ketaranaukiota, jonka laidalla sijoittuvat liikegalleria, soisali ja terveyskeskus, asuinrakennusten kivijalkamyymälöitä sekä dventtikirkon toimintoja, yhteensä runsaat kem2. Keskusta avautuu suoraan Näsijärven lahdenpoukamille, joiden äärillä ovat mm. kirjasto, nuorisotila ja rantapaviljongit. Koulukeskus sijoittuu itorannan itäpuolelle, laajemmalta alueelta hyvin saavutettavaan ja alueidentiteetin kannalta näkyvään paikkaan. Näin on esimerkiksi liikunta ja terveydenhuoltotilojen yhteiskäyttö luontevaa. suminen Tavoitteena on monipuolinen talo ja asuntotyyppijakautuma. Kerrostalot lähinnä kerroksiset pistetalot sijoittuvat keskustan ytimeen, missä on myös on lamellitaloja, rivitaloja, townhouse kaupunkivilloja ja tiivis matala pientaloja sekä erityyppistä palveluasumista. Keskustan ulkopuolella on tiiviimpää ja väljempää pientaloasumista sekä yhtiömuotoisena että erillistonteilla. iljelymaiseman äärellä korttelit noudattavat joko raitti tai pihapiiriperinnettä. Raittikortteleissa on toisella sivulla tiivis kadunsuuntaisten talojen rivi ja toisella puolella taas tavanomaista syvemmillä tonteilla yhden tai useamman asunnon ja mahdollisten työ tai palvelutilojen rakennusryhmät. irkistys ja vapaa aika Ulkoilu ym. vapaa ajan toiminnot sijoittuvat pääosin Keskuspuistoon (ks. erillinen kartta) ja Rengaspuistoon, joka yhdistää lahdenpoukamat toisiinsa ja josta vihersormet jatkuvat esimerkiksi Tampereen keskustan ja Sorilan suuntiin. arsinainen Keskuspuisto päättyy Huvilaan. Laguuni on vedellisten aktiviteettien keidas: uimaranta, vesiliukumäet, optimistipurjehdus, beachvolley, rantakahvilat jne. Talvitoimintoja ovat esimerkiksi luistelu ja avantouinti. Tilarakenne ja kaupunkikuva maamerkit ja tunnusrakennukset Kaitalahdentien varsi: keinomäen huippu, koulukeskuksen nurkka, Nurminneula, liikennepalvelukeskuksen uudisrakennus rantavyöhykkeen majakat ja paviljongit sekä kalliot vanha rakennuskanta: itoranta, Huvila, Nattari, Kovapää reitit ja noodit maiseman päälinjat ja hierarkiapisteet: lahdenpoukamat ja laguuni, Kovapää, viljelymaiseman kohoumat, painanteet ja vesiuomat perinteikkäät kylä ja maisematiet, Nurminkaari ja Nurminraitti haaroineen sekä kokoojaksi muuttuva Kaitavedentie; noodeina näiden solmukohdat Keskuspuisto: urheilu ja juhlakenttä, rantatoiminnot, viherkäytävät alueet ja reunat uuden rakenteen suurkorttelit; rytmitetty pitkä julkisivu Kaitavedentietä vasten rakennetun, kulttuurisen ja luonnonmaiseman selkeät rajapinnat/vaihettumisvyöhykkeet rantaviivatypologia (ks. kaaviokuva) Osa alueiden kuvaus Keskusta ja Kaitavedentien varsi Keskustaa leimaa ennen kaikkia toimintojen sekoittuneisuus ja julkisten tilojen moninaisuus. Keskusta on korostetusti kevytliikennepainotteinen, mutta helposti saavutettavissa myös julkisella ja henkilöautoliikenteellä. Ketaranaukion liikekeskuksen kellaripysäköintiin voidaan esimerkiksi ajaa sekä Nurminkaaresta että suoraan Nurminneulan liittymästä. Kaitalahdentien varrelle, Sorilan suuntaan, on osoitettu yritystontteja monipuolistamaan kaupunginosan toiminnallista rakennetta. Ketara ja Hangaslahti itorannan aluetta kehitetään siten, että nykyisiä toimintoja (palvelu ja henkilökunta asuminen, koulu, kirkko, toimitilat) voidaan kehittää omaehtoisesti mutta samalla keskustaan integroiden. Täydennysrakentamisena on esitetty mm. kerros ja pientaloja sekä päiväkeskus. Kirkon ympäristöstä on muodostettu selkeärajainen kirkkopuistikko. Koulukeskus sijoittuu itorannan itäpuolelle, osin rinteeseen upottaen (esim. liikuntahalli). täpuolella on pysäköinti, länsipuolella ylä ja alapihat. Esikouluopetus ja terveydenhuolto neuvola voidaan sijoittaa erillisrakennukseen pohjoispäähän liian suuren rakennusmassan välttämiseksi. Päiväkodille on esitetty oma tontti puiston vierestä. Ketaran eteläpuolelle on osoitettu tiivis matala alue, jossa asuntoryhmät rajaavat Hangaslahteen avautuvia pihakatuja ja korttelipuistoja (ks.miljöötutkielma). Kevyen liikenteen silta johtaa kohti kaupunkia; maantieliittymän viereistä tekomäkeä maisemoidaan ulkoilukäyttöön ja varustetaan maamerkkirakenteilla. Laguuni Olevia niemiä laajennetaan maatäytöillä siten, että muodostuu asutusarkipelago, jonka ytimenä on aktiivikäyttöinen laguuni ja ulkoreunoilla on luonnontilaiset tai istutetut viherrannat. Toiminnallisena ja tilallisena runkona on aurinkoinen ja suojaisa rantapromenaadi osin kivetty, osin nurmipintainen ja osin hiekkainen. Sen varrella erilaiset vapaa ajan palvelut sijoittuvat erillisiin paviljonkeihin ja kioskeihin tai viereisiin asuinrakennuksiin. suinkorttelit ovat pääosin suljettuja ai puolisuljettuja pienilmastoa ja yksityisreviirejä ajatellen. Rakennukset ovat tyypillisesti tai 1 kerroksisia rivi tai pienkerrostaloja tai näiden välimuotoa (ks. aksonometria ja miljöötutkielmat). Laguunin eteläpuoliset korttelit ovat vaaleaa kiveä ja pohjoispuoliset punamullattua puuta. Kokki, Nattari ja Kovapää Maaseutumaisemaan liittyvät suurkorttelit hakevat muotonsa ja luonteensa maastosta ja perinteisestä rakennustavasta. Oleva tiestö ja vanhat pihapiirit muodostavat pientalovaltaisen asutuksen rungon. Lähempänä keskustaa yhtiömuotoinen ja suhteellisen tiivis rakentaminen hallitsee, kauempana taas hartiapankkirakentaminen omakotitonteille. anhat rakennukset voivat olla asuin tai yhteiskäytössä. Nattarin pihapiiri voisi olla hyvä paikka toiselle päiväkodille; Kovapää taas voisi toimia kylätalona tai pitopaikkana ja sen länsipuolelle voitaisiin sijoittaa ratsastuskeskus. Joukkoliikenne Katuverkon rakenne tarjoaa varsin joustavat mahdollisuudet yksittäisten linjojen suunnittelulle (ks. kaaviokartta). Linjaston kattavuus saadaan hyväksi ja kävelyetäisyydet jäävät lyhyiksi. Sisäinen kehäkatu suunnitellaan väljäksi siten että se voisi palvella myös mahdollista kevytraideratkaisua tulevaisuudessa. Rantatorilla voi olla Nurminkaarta kulkevan reitin pääteasema Pysäköinti suntojen pysäköinti järjestetään kiinteistökohtaisesti siten, että tehokkaasti rakennetuilla kerrostalokortteleissa osa paikoista voi olla kellarissa tai pihakannen alla, väljemmin rakennetuilla kerrostalo ja sekakortteleissa pääosin katettuina pihapaikkoina, kaupunkivilloissa ja tiivis matalakortteleissa pääosin rakenteellisina asuntojen yhteydessä. ieraspysäköinti on pääosin katujen varsilla. Keskustatoimintojen ja kaupallisten palvelujen asiakaspysäköinti on järjestetty Nurminraitin pohjoispäässä maantasopaikkoina =420 autopaikkaa sekä eteläpäässä maanalaisina 250 ja maanpäällisinä 180 autopaikkaa. Rantatorin yhteyteen on osoitettu on 100 ap. ja koulukeskuksen laidassa 200 ap., joiden lisäksi on pienempiä pysäköintialueita ja kadunvarsipysäköintiä (ks. kaaviokartta). Mainitut autopaikkamäärät ylittävät kilpailuohjelmassa esitetyt normit, mikä antaa joustomahdollisuuksia jatkosuunnittelulle. Kestävän kehityksen huomioon ottaminen yhdyskuntarakenne: ehyt ja muuntojoustava korttelirakenne sallii maankäytön tiivistämistä vaiheittain rakennettaessa, joukkoliikenne: optiona on pikaraitiotielenkki Kaitavedentie Nurminkaari; sitä odotellessa otetaan käyttöön myös polkupyöriä kuljettavat nysset, ekologiset kirtokulut: viherrakenne peustuu hulevesien imeyttämiseen ja ekokäytävien muodostumiseen (ks. kaaviokartta), energiankäyttö: asuinrakennusten pääjulkisivut suunnattu pääosiin aurinkoisiin ilmansuuntiin; laguunitaloissa voidaan käyttää lämpöpumppuja, sosiaalinen kestävyys: korttelirakenne asukastiloineen ja kylätaloineen tukee yhteisöllisyyttä; vanhojen miljöiden säilyttäminen edistää juurtumista. Tilastotiedot arsin kohtuullisista rakentamistehokkuuksista huolimatta kilpailuehdotuksen mitoitus ylittää kilpailuohjelman tavoitteet. Nurmi Sorilan aluekokonaisuuden kiinteyttäminen on perusteltua yhdyskuntarakenteen eheyttämisen kannalta. Kilpailuehdotuksessa on erityisesti painotettu polkupyöräilyn edellytyksiä, jolloin olisi syytä sijoittaa keskittää perheasunnot lasten kannalta kohtuullisen matkan päähän koulusta ja keskustasta sekä ranta ja muista virkistyspalveluista. Osa alueittain (ks. teemakartta) ja toiminnoittain m2 kerrosala jakautuu seuraavasti: kortteliala, ha kerrosala, 1000 kem2 e k asukk. K Y/P KTY yht. Keskusta P 9, , Keskusta E 13, , Ketara 19, , Hangaslahti 8, , Laguuni 14, , Kokki , Nattari 5, , Kovapää 8, , Nurminniitty 10, , Kaitavedentie 13, , yhteensä 113, , LTE Työohjelmaluonnos Kilpailuohjelmassa esitetty aikataulu on varsin tiukka vuorovaikutteisen suunnittelun kannalta; jotta voitaisiin pitää kolme ohjausryhmän kokousta kuukauden välein, voi olla tarkoituksenmukaista tähdätä kaavarungon valmistumiseen marraskuun loppuun mennessä. Kilpailuaineiston analyysi ( 08) ehdotusten perusratkaisut, osa alue tai toimintokohtaiset ehdotukset, yksittäisideat palauteseminaari laajennetun arvosteluraadin kanssa yleisöpalaute kilpailunäyttelyn kautta Kaavoituksellisten tavoitteiden ja reunaehtojen määrittely tai täsmentäminen ( 08) rakennettavan / kaavoitettavan alueen rajaus liikenneverkko ja vaiheittaisrakentaminen rantojen käsittely ja mahdollinen täyttö asuntojakauma ja talotyypit kaupallisten palvelujen mitoitus ja peruskonsepti; julkisten palvelujen mitoitus dventtikirkon tarpeet ja toiveet Kaavarunkoluonnos (X 08) maankäyttö, liikenne ja maisema toiminnot ja mitoitus Kaavarunkoehdotus (X 08) kaavarunkokartta 1:4000 illustraatio 1:2000 kaaviot ja havainnekuvat selostus Työresurssiarvio (sisältää liikenne ja maisemasuunnittelun) henkilöryhmä h työvaihe h analyysi tavoitteet luonnos ehdotus 200 yhteensä RTSSTUSTLL P KYLÄT P P HUL ENE LKM Liikenne ja pysäköinti Ehdotuksen liikennejärjestelmän periaatteissa korostuvat seuraavat näkökulmat: selkeä orientoitavuus ja hyvä saavutettavuus (koskee kaikkia liikennemuotoja) turvallinen ja virikkeellinen kevyenliikenteen reitistö joukkoliikenteen linjaston kattavuus hajautettu pysäköinti (tontti ja korttelikohtaiset ratkaisut) Orientoitavuus Katuverkko kytkeytyy Kaitavedentiehen usean liittymän kautta. Kaitavedentie muutetaan pääkaduksi (nopeusrajoitus 40 km/) kun uusi ohikulkuyhteys rakennetaan. Katutilaa jaksotetaan esimerkiksi kaksiajorataisilla, keskeltä puurivillä istutetuilla jaksoilla keskustaliittymien kohdalla. Pääkokoojat muodostavat silmukoita sekä kehäyhteyden joka sitoo osa alueet toisiinsa ja jonka kautta rantavyöhyke venesatamineen ja uimarantoineen on helposti saavutettavissa. Suurkortteleiden sisäiset yhteydet suunnitellaan hidaskatuina. Orientoitavuuden kannalta keskeinen keino on avata näkymäakseleita ja muodostaa akseleiden solmukohtiin ja päätteisiin toiminnallisia ja visuaalisia paikkoja. iherverkosto tukee tätä konseptia monipuolisesti. "MJKK" Kevyenliikenteen reitistö Pääkokoojat palvelevat ajoneuvoliikenteen ohella kevyenliikenteen runkoverkon osana. iherverkostoon sijoittuvat tärkeimmät kevytliikenneyhteydet jotka palvelevat vapaa ajan ja arkiliikkumisen tarpeita virikkeellisesti ja turvallisesti. Polkupyöriä varten varataan väljät säilytyspaikat tärkeimmistä solmukohdista (ks. kaaviokartta ja keskustan havainne). 1 Ì

4 ÒËÎÓ ó ËÎ ÍÑÎ ÔßÒ ËÎ Ò ÕÛ ÕÛÍÕËÍÌßÒ ÛÍÕ ÍÕËÍÍÌÌß ÜÛßÕ ÔÐß ÔË ÜÛÛ Ü TY Y - KTY -- P - - KTY - P / KYLÄTLO K-MRKET P KUPPKESKUS K P P - 2 / LKENNEPLELUKESKUS P - URHELU-J JUHLKENTTÄ KESKUSPUSTO P LKM / / / 2 2 / - 1 ØßÊß ÒÒÛÕËÊß ïæîððð - O OT NUORSOTL S ST KRJSTO KHO H L / TSTO L 1/ BTS ì S KUPPKESKUS SOS.TER.S. RNTPLJONK P-JO / / 2 P P S SENORSUNNOT Y YL NURMNEUL SO O ESOPETUS YM YO O KRKKO PÄÄKESKUS Ä Ä ÄKESK ESK SK S PERUSKOULU KOULU+ TOMTL L YL K O PÄÄKOT 1 LLTUR 1 SEKKLUM

5 Õ ÀÕÃfl à \ ÕflÙ ÿfl fl À fl ÔÊÓ tsto liikkeitä market pp pp kirjasto kahvilaravintola nuorisotila pp dventtikirkon koulu, asuin ja toimitilat pp kioski sauna laivalaituri pienvenesatama flÿàà \ «\ flÿàà flà À Ÿ ÕÃfl «ÃÕ ÀÀ flà À Î

6 flÿàà ÿ ÕŒfl fl å fl flõãfl fl «\å ÿ Õ ÕÃfl \ÿã«\ú Œfl ÀÕà À Õ Àà flã À fl À ÃflflÙ Œfl Ãfl fl Œfl ÀÕŒ ÕÃJ fl fl À À fl ŒÀ flÿàà Ù fl Õ ÃŒ fl ÔÊÓ ÀÀ flà À Õ À À \ fi fl ÿ «fl fl Õ\ flÿ fl À fl fl fl flà À fl fl flœfl Ãfl Õ «ÿ ÕÃ\\ ÿ Õ ÀÀ flà À Ÿ fl à \ Õ flà À Ÿ Ú flÿàà fl ŒÃ\\ flõà à flãàù Ãfl fl flàãàà \ «\ flÿàà à à ÿ À Ãfl Œ Ú flÿàà Œ À fl fl À fl fl flù Õ flù Œfl Ãfl Œ fl fl fl à Œ fl ÕÃÀÕ À fl fl «JŒ\ flœ Ù Œfl Ãfl ÃÕ \ \ Ú Í

7 Õ\ «\à ÿfl Œ à À À fl ÿà Õ \Õ Ãà «Ù À fl ÃÀ fl ÃÃ«Õ ÃÃfl Õ\ «\ ÿfl Œ Œfl ÃÀà Œfl flã Œfl ÃÃÀ À Õà Õ\ «\à Œfl Ãfl ÃÕ\à fl Õ fl \Õ Ãà «Œ flflãã à Œfl ÃÃÀ Œfl Ãfl ÃÕ\ Œfl Ãfl fl ÃëÃëÃÀ fl ÃÃ«Õ À fl ÀÀÕ Œ À fl «Jÿ«Œfl ÃÃÀ ÕflflŒ È

8 ÿfl ŸflÕ flÿ à ÕÛ flãfl fl flõà fl À Ãfl ÔÊÎ flõà à flãà Œ Õà «Õ ÿã իë«ÿÃflfl Õ fl fl à Œ fl fl fl ÕÃÀÕ À fl flù fl flù Õ\ Õ fl Õ ÀÕ À Õà ÔÊÓ ŒflÃÕflÕÃÀÕ Õ ÀÕ fl \\ «\Ãfl \«ÃÃJ ÃÃ«Õ ÀÕ «fl ÕÃflà fiàõõ \\ ÃJ fl fl ÃÃ\ ÿà fl Œ flã \«ÃÃJ Ãëflÿ flõã \ \ à À Õà flõã «JŒ\ ÀŒ À fl ÃëÕÃ Û flõ à À «ÕÀŒÿ À fl fl Õ «\\à ÀŒÿ ÀÛ fl Àÿ fl ÃÃ\ Œfl à fl Õ fl fl fl Œ ŸflÕ À Õà Ë

OULUN KAUPUNKI HIUKKAVAARAN KESKUKSEN YLEINEN IDEAKILPAILU KUNNARI

OULUN KAUPUNKI HIUKKAVAARAN KESKUKSEN YLEINEN IDEAKILPAILU KUNNARI Hiukkavaaran keskuksen yleinen ideakilpailu Kunnari 1. Hiukkavaaran aukio 2. Päivittäistarakauppa (4000+laajennus 4000), erikoistavarakauppoja 2000, asuinrakentamista 6000 3. Kaupan pysäköintialue 350

Lisätiedot

Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma

Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEMPÄÄLÄN KUNTA Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma Luonnosvaiheen selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY/ P20751 Selostus 1 (33) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Nimimerkki KUNNARI Ehdotuksen yleisteema on moderni puutarhakaupunki. Kaupunkirakenteellinen ydintehtävä on ykköspesän luominen, pesäpalloterminologiaa lainaten. Moderni ja kestävä puutarhakaupunki on

Lisätiedot

KALAJOEN KESKUSTA TUTKIELMA YLEISKAAVAA VARTEN

KALAJOEN KESKUSTA TUTKIELMA YLEISKAAVAA VARTEN 1/17 Kalajoen kaupunki Kalajoen keskustan osayleiskaava Sp 2/17 1 NYKYTILA Kalajoen keskustan läpi kulkeva valtatie E8 on yksi keskustan näkyvimmistä elementeistä. Valtatien varsi on tällä hetkellä hajanainen

Lisätiedot

PALONIEMEN MAISEMAKAUPUNKI IDEASUUNNITELMA

PALONIEMEN MAISEMAKAUPUNKI IDEASUUNNITELMA PALONIEMEN MAISEMAKAUPUNKI IDEASUUNNITELMA 10.1. 2014 2 LOHJAN PALONIEMI, IDEASUUNNITELMA SISÄLTÖ ALKUSANAT...3 LÄHTÖKOHDAT...4 TAVOITTEET JA T YÖN MÄÄRITTELY...5 SUUNNITELMAN KUVAUS...6 MAISEMAKAUPUNKI

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

Jyväskylän Kankaan ideakilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. www.jyvaskyla.fi/kangas

Jyväskylän Kankaan ideakilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. www.jyvaskyla.fi/kangas Jyväskylän Kankaan ideakilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA www.jyvaskyla.fi/kangas 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN 5 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 6 1.2 Osanotto-oikeus 6 1.3 Palkintolautakunta

Lisätiedot

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067 ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 Tuusulan kunta, Hyrylän kylä sitova tonttijako, kortteli 8067 yhteystiedot: kaavoituspäällikkö Asko Honkanen puh. 040-314 2012 / asko.honkanen@tuusula.fi

Lisätiedot

28.7. - 4.12.2006 ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 28.3.2007

28.7. - 4.12.2006 ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 28.3.2007 JYVÄSKYLÄN KIVELÄNRANNAN ASUNTOALUEEN KANSAINVÄLINEN IDEAKILPAILU 28.7. - 4.12.2006 ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 28.3.2007 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 2007 JYVÄSKYLÄN KIVELÄNRANNAN ASUNTOALUEEN KANSAINVÄLINEN IDEAKILPAILU

Lisätiedot

C&J 1234 SKANSSI 2025 ANALYYSI & KONSEPTI

C&J 1234 SKANSSI 2025 ANALYYSI & KONSEPTI SKANSSI 2025 ANALYYSI & KONSEPTI SKANSSI 2025 CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT MERITULLINKATU 11 C 00170 HELSINKI puh +358 40 8452159 www.cej.fi SISÄLLYSLUETTELO SISALLYSLUETTELO S. 3 JOHDANTO S. 4 ANALYYSI

Lisätiedot

CITTADINA 1 2 3 4 5 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAAJAKOSKEN KESKUSTAN ARKKITEHTUURIKILPAILU. Näkymä Vaajakosken ydinkortteleista kohti virran rantaa

CITTADINA 1 2 3 4 5 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAAJAKOSKEN KESKUSTAN ARKKITEHTUURIKILPAILU. Näkymä Vaajakosken ydinkortteleista kohti virran rantaa 1 2 3 4 5 Näkymä Vaajakosken ydinkortteleista kohti virran rantaa Rakeisuuskaavio 1/5000 Vaajakosken keskustan arkkitehtikilpailu Cittadina 1. Ydinkeskusta Eheä korttelirakenne ja palvelutarjonta Keskustan

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

Neljä vuodenaikaa kaupungissa Vuodenaikojen vaihtelu Suomessa on voimakasta. Erityisen vahvasti talven ja kesän vaihtelun voi kokea lukuisten vesistöjen äärellä. Kesäillassa väreilevä vedenpinta vaihtuu

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015 PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee kiinteistöjä 635-424-4-24, 635-424-2-128, 635-424-5-4, 635-424-4-32, 635-424-4-35, 635-424-4-36, 635-424-4-37 ja 635-424-4-38. Asemakaavan

Lisätiedot

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Maatalousnormaalikoulun alue Kaupunkikehitys, asemakaavoitus 21.5.2013 1 Havainnekuva: m3 arkkitehdit Sisältö Ohjeiden tarkoitus ja sitovuus 3 Kaavamääräykset 3 Suojelumääräykset

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSTAN KAAVARUNKO 2030 SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.12.2013 P21608P001 TIIVISTELMÄ Ylivieskan kaupungin Keskustan kaavarunko 2030

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 2 3 7 T I K K U R I L A ORVOKKIKUJA 1 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 13.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002237. Kaavoitus on

Lisätiedot

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos 20 A-21 Asuinrakennusten korttelialue. Asuinrakennuksiin on rakennettava harjakatto. Kaksikerroksisten rakennusten kattokaltevuus tulee olla 1:2

Lisätiedot

kohtaamisia ja kulttuuria

kohtaamisia ja kulttuuria Kohtaamisia ja kulttuuria on yhteisöllisen asuin- ja pienyrittäjyysalueen suunnitelma Loimaan vanhan nahkatehtaan alueella, Loimijoen varrella. Suunnitelman pyrkimyksenä on toimia työkaluna ja visiona

Lisätiedot

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 1 TYÖN KERAVAN TAUSTOJA KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Sisällysluettelo TYÖN TAUSTOJA Parasta arkea, askeleen päässä, rohkealla sykkeellä 4 Asukasmäärä kasvaa 4 Lisää liiketilaa

Lisätiedot

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLIVIESKA ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Luonnos 20.10.2008 SISÄLTÖLUETTELO JOHDANTO 1 1. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

VILLE RAÏSIEUSE. Autoliikenne

VILLE RAÏSIEUSE. Autoliikenne VILLE RAÏSIEUSE VILLE RAÏSIEUSE Ehdotuksen nimimerkki viittaa Le Corbusierin Ville Radieuse - nimiseen kaupunkivisioon. Lähes kaikki kaupunkisuunnitteluun liittyvät 1900-luvun keskivaiheen epäonnistumiset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2012 1 (14) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/2 29.05.2012

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2012 1 (14) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/2 29.05.2012 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2012 1 (14) 2 Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaavan suunnitteluperiaatteet (aasia) HEL 2011-004907 T 10 03 02 00 Ksv 3261_1, karttaruudut F6 ja G6 Päätösehdotus Tiivistelmä

Lisätiedot

SAVONLINNAN KESKUSTAN PYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN

SAVONLINNAN KESKUSTAN PYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN SAVONLINNAN KESKUSTAN PYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN Diplomityö Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolle valvoja professori Helka-Liisa Hentilä Oulussa 30.9.2009 Matias Topi OULUN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUKUTSU... 4 1.1 Kilpailun järjestäjä,

Lisätiedot