Oireita hoidetaan - sairaus pahenee Arvioita hallituksen ilmastostrategian taustaselvityksestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oireita hoidetaan - sairaus pahenee Arvioita hallituksen ilmastostrategian taustaselvityksestä"

Transkriptio

1 Oireita hoidetaan - sairaus pahenee Arvioita hallituksen ilmastostrategian taustaselvityksestä Yhteenveto: Ilmastoskenaariot epärealistisia ja tarkoitushakuisia Hallituksen ilmastostrategia on huolestuttavasti lähtemässä liikkeelle näköalattomista, tarkoitushakuisilta vaikuttavista lähtökohdista. Ilmastostrategian taustaselvityksen luonnos sisältää kaksi skenaariota, joilla molemmilla päästään Kioton tavoitteisiin. KIO 1 skenaariossa lisätään maakaasua, uusiutuvia energialähteitä ja energiansäästöä. KIO 2 skenaariossa rakennetaan viides ydinvoimala ja energiansäästö ja uusiutuvat energialähteet jäävät vähemmälle. (KTM 2001) Päästöjen vähentämisen tuomia taloudellisia tai työllisyysmahdollisuuksia Suomen taloudelle ei skenaarioissa tarkastella. Sen sijaan ilmastostrategiaan ajetaan ydinvoimaa tarkoitushakuisilla tai epärealistisen pessimistisillä oletuksilla: Energiansäästön keinoja otetaan käyttöön erittäin hitaasti ja sähkön kulutus kasvaa kaikissa skenaarioissa nopeasti Uusiutuvien energialähteiden oletetaan lisääntyvän erittäin hitaasti verrattuna tutkittuihin mahdollisuuksiin Sähkön tuonnin pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta oletetaan loppuvan vastoin taustatutkimusten tuloksia, mikä johtaa epärealistisiin johtopäätöksiin Uusien energiateknologioiden kasvavaa vientiä ei oteta huomioon kustannuksia arvioitaessa Ydinvoimaan investoimisen heikentävä vaikutus uusiutuvien energialähteiden lisäämiseen on jätetty huomiotta Kustannukset arvioitu epäselvästi Skenaarioissa esiteltyjä kustannuksia on vaikea arvioida, koska oletuksia uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tai energiansäästön kustannuksista ei ole annettu ympäristöjärjestöille toistuvista pyynnöistä huolimatta. Uusiutuvien energialähteiden ja energiansäästön parempia työllisyysvaikutuksia ei ole otettu huomioon kansantaloudellisissa kustannuslaskelmissa. Uuden teknologian vientivaikutuksia ei myös ole otettu huomioon laskelmissa, mikä jo tekee tarkastelusta epärealistisen. Uusiutuvien energialähteiden lisäämisen kustannuksia on korostettu eräissä viimeaikaisissa julkisissa puheenvuoroissa. On kuitenkin huomattava, että suurin osa ilmastoskenaarioiden kustannuksista ei tule niinkään uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä vaan valituista melko jäykistä ohjauskeinoista. (vrt. KTM 2001, 83, 105) On todennäköistä, että paremmin suunnatuilla ohjauskeinoilla kustannukset olisivat pienemmät. Esimerkiksi sähköveron tasaisen korottamisen sijaan siirtyminen takaisin sähköntuotannon polttoaineiden verotukseen mahdollistaisi todennäköisesti tehokkaamman ohjausvaikutuksen pienemmillä kustannuksilla. Lisäksi täytyy ottaa huomioon, että uusiutuvien energialähteiden kustannukset ovat laskemassa varsin nopeasti. Ydinvoima pahentaa ilmastonmuutoksen syitä ja hidastaa ratkaisujen kehittämistä Skenaariot esittävät, että ydinvoima olisi jonkin verran edullisempi tapa päästä Kioton tavoitteeseen. Se, että Suomi ainoana länsimaana suunnittelee ydinvoiman lisäämistä ilmastostrategiaan, on lyhytnäköistä ja heikentää kuvaa Suomesta kestävää kehitystä tavoittelevana maana. Ydinvoima on koko elinkaaren pituudeltaan, uraaninlouhinnasta 1

2 ydinjätteisiin, ympäristön kannalta kestämätöntä, eikä se voi ympäristö-, turvallisuus- ja taloudellisista syistä olla edes osaratkaisu ilmastonmuutokseen. Ydinvoiman markkinoiminen ympäristö- ja ilmastosyillä onkin teollisuudelta pinnallista ympäristöajattelua, kun se samaan aikaan suunnittelee kasvattavansa hiilidioksidipäästöjä toisaalla, esimerkiksi prosessiteollisuudessa. Kestävyys ja ekotehokkuuteen panostaminen onkin suomalaisessa teollisuudessa yhä useammin jäämässä puheen tasolle. Jotta ilmastonmuutosta voitaisiin torjua, ilmastostrategian täytyy ensimmäisellä kaudella luoda mahdollisuuksia pitkän tähtäimen kannattavalle päästöjen vähentämiselle miljardin markan investointi ydinvoimaan kuitenkin hidastaisi huomattavasti investointeja uusiutuviin energialähteisiin ja niiden kehittämiseen sekä haittaisi energiansäästöä. Voidaankin sanoa, että ydinvoima helpottaa ilmastonmuutoksen oireita, mutta pahentaa sairautta. Päästöjä voidaan vähentää hetkellisesti mutta keskeinen taustaongelma, energian kulutuksen kasvu nopeutuu, mikä johtaa samaan tai pahempaan ongelmaan jatkossa. Tämä trendi näkyy myös skenaarioissa, joissa päästöt alkavat välittömästi taas kasvaa ydinreaktorin valmistumisen jälkeen (KTM 2001, 100, 101). Näin ilmastostrategia, joka tukeutuu ydinvoimaan voi vaikeuttaa päästöjen vähentämistä heti seuraavalla tavoitekaudella. Kotimainen sähkön ja lämmön yhteistuotanto kärsii Onkin suoranaista harhaanjohtamista, että ydinvoimainvestoinnin ei skenaarioissa katsota vaikuttavan investointeihin uusiutuvien energialähteisiin, vaikka sen oletetaan vaikuttavan energiansäästöinvestointeihin, koska se tuottaa halvempaa sähköä. On kuitenkin selvää halvempi ydinvoima ja tuontisähkö leikkaavat investointeja kotimaisilla polttoaineilla tapahtuvaan sähköntuotantoon. Tällä on suoraa vaikutusta nimenomaan sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, joka on jo nyt suuntautumassa lämmöntuotannon puolelle, koska halvempaa sähköä on saatavilla. Tulevaisuudessa tämä tarkoittaa työpaikkojen menetyksiä puuenergian käytössä ja alan kehityksen hidastumista. Visio kestävästä teollisuuspolitiikasta puuttuu Skenaarioiden suurimpia ongelmia on, että kummassakaan skenaariossa sähkön kulutuksen nopeaa kasvua ei pysäytetä. Trendin jatkuminen tekee ilmastonmuutoksen torjumiseksi vaadittavan voimakkaan päästövähennyksen jatkossa erittäin vaikeaksi. Tukemalla ilmastostrategia ydinvoimaan kestämättömän trendin kääntäminen lykätään tulevien sukupolvien ratkaistavaksi. Samalla Suomi menettää taloudellisia mahdollisuuksia, jotka se on viime vuosikymmenenä luonut uusien energialähteiden edelläkävijänä. Useat suomalaiset yritykset ovat maailman markkinajohtajia uuden energiateknologian viennissä. (Etla 1999) Kotimaisella energiapolitiikalla näille yrityksille joko luodaan vientitukea tai vedetään matto alta On huolestuttavaa, että skenaarioista puuttuu täydellisesti laajempi ja pitemmän tähtäimen teollisuuspoliittinen visio suomalaisen teollisuuden kestävästä kehityksestä. Pikemminkin näyttää siltä, että Suomesta ollaan edelleen tekemässä ihannemaata paperin ja metallin bulkkituotantoon. Tämä johtaisi voimakkaasti kasvavaan päästökehitykseen tulevaisuudessa. Samalla tämä heijastuu heikosti työllistävien paperiteollisuuden ja perusmetalliteollisuuden suosimiseen muiden, työllistävämpien alojen kustannuksella. Esimerkiksi ympäristöala työllistää jo henkeä eli enemmän kuin perusmetalliteollisuus. (Tilastokeskus 2000) On kuitenkin muistettava, että myös energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukyky syntyy tehokkaammista ja älykkäämmistä järjestelmistä. Todellisen ilmastostrategian tulisi ohjata suomalaista yhteiskuntaa harppaukseen energiatehokkuudessa, ottamaan käyttöön jo valmiina olevia tehokkaampia tuotantotapoja. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi vaadittava % päästöjen vähennys tulevina vuosikymmeninä tarkoittaa huomattavaa energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden 2

3 lisäämistä sekä materiaali- ja energiakulutuksen vähentämistä. Näitä muutoksia ei saa liikkeelle ilman voimakasta tutkimus ja investointipanostusta ja energiapolitiikan ja teollisuuspolitiikan ohjausta. Kulujen välttämisestä taloudellisten mahdollisuuksien hakemiseen Ilmastostrategiasta on skenaarioiden valossa muodostumassa lyhytnäköinen ja näköalaton Kioto-strategia, jossa pyritään välttämään kustannuksia, mutta ilmastonmuutoksen tuomia mahdollisuuksia ei tarkastella lainkaan. Pitkän tähtäimen ilmastostrategian tulisi tehdä päästöjen vähentämisestä taloudellinen mahdollisuus suomalaiselle teollisuudelle. Ydinvoiman edistäminen onkin sijoittamista väärään hevoseen: uudet energiateknologiat ovat Suomelle lupaavia talouden aloja ja maailmanmarkkinat kasvavat % vuositahtia, eli tietokoneiden ja kännykköjen tahtia (Etla 1999), Suomi ei voi jättää ilmastositoumuksiaan ydinvoimayhtiöiden armoille Jos ilmastostrategia tukeutuisi uuteen ydinvoimaan, Suomi olisi sitoumuksineen käytännössä ydinvoimayhtiö TVO:n armoilla. On epävarmaa investoisiko TVO ydinvoimaan nykyisessä markkinatilanteessa. Yhtiön omistajat StoraEnso ja UPM-Kymmenen edustajat ovat myös julkisuudessa ilmoittaneet, että investointipäätökset tehdään vasta, kun eduskunnan kanta selviää. (Tekniikka & Talous ) Lisäksi optimistisimmassakin tapauksessa on epävarmaa, valmistuisiko ydinreaktori ajoissa, jotta se voisi auttaa Kioton tavoitteisiin pääsemiseksi. 3

4 Arvioita hallituksen ilmastostrategian taustaselvityksestä Osa 1- Tarkoitushakuisia oletuksia 1. Miksi ilmastostrategia yksinkertaistetaan ydinvoimavalintaan? Normaalisti skenaariotarkastelun tarkoituksena on tutkia erilaisia mahdollisia kehityskulkuja useiden skenaarioiden kautta. KIO1 ja KIO2 skenaariot ovat kuitenkin oletuksiltaan niin samanlaisia, että oikeastaan voidaan puhua yhdestä skenaariosta ydinvoimalla ja ilman. Tämä yksinkertaistus ei kuitenkaan alkuunkaan vastaa käytettävissä olevia mahdollisuuksia ja mahdollisia kehityskulkuja ilmastonmuutosta torjuttaessa. Merkittäviä kysymykseen vaikuttavia tekijöitä ovat talouden eri sektorien kasvu, ilmastopolitiikka ja Kioton mekanismien käyttö, investoinnit energiatehokkuuteen, öljyn ja kaasun hintojen vaihtelut ja uusiutuvien energialähteiden kustannusten lasku. Energiaintensiivisen teollisuuden kasvua ja sähkön tuontia on kuitenkin skenaarioissa tarkasteltu herkkyysanalyysillä, mutta selvityksessä tätä ei kuitenkaan analysoida varsinaisten skenaariotarkastelun tapaan. (KTM 2001, 101) Näyttääkin siltä, että KIO1 ja KIO2 skenaarioissa Kioton tavoitteen saavuttaminen yksinkertaistetaan tarkoitushakuisesti ydinvoimavalinnan ympärille. 2. Miksi energiansäästön mahdollisuuksia ei käytetä? Kummassakin skenaarioissa sähkön kulutus kasvaa nopeasti, eikä sähkön kulutus tasaannu vuoteen 2020 mennessä. Ydinvoimaskenaariossa sähkön kulutuksen kasvu on vielä nopeampaa. Suurin osa sähkön kulutuksesta tulee paperiteollisuuden ja metalliteollisuuden kasvusta, joka on nopeampaa kuin tuotantotapojen tehostamistoimet. (KTM 2001, 85) Tämä on huolestuttavaa, koska esimerkiksi eniten sähköä kuluttavan paperin raaka-aineen, mekaanisen massan tuotantoa voidaan alan tutkimuksen mukaan tehostaa 5-15 %. (Lähepelto 1998) Skenaarioissa esitetyillä toimilla sähköä voitaisiin säästää vain 2,38 TWh verrattuna muuten tapahtuvaan kehitykseen vuoteen 2010 mennessä. (KTM 2001, 94) Tämä tarkoittaa 2,6 % sähkönkulutuksesta, kun energiansäästöohjelmien esittämät mahdollisuudet ovat % luokkaa. (KTM 1991, KTM 1995) Suuri osa sähkön säästön mahdollisuuksista jääkin käyttämättä: erityisen huolestuttavia ovat esimerkiksi sähkölämmityksen osuuden kasvaminen ja paperiteollisuuden säästömahdollisuuksien käyttämättä jättäminen. Säästötavoite onkin poliittinen valinta ja kestämätöntä kehitystä, joka hylkää kaikki aikaisempien energiansäästöohjelmien sähkönsäästötavoitteet. KTM:n viime vuonna asettama energiansäästöryhmä esitti skenaarioissa käyttöön otettujen keinojen lisäksi myös tiukempia toimia sähkön säästämiseksi, jotka voisivat hidastaa kulutuksen kasvua huomattavasti. Näidenkin keinojen käyttö johtaisi vain 4,6 TWh säästöön muuten tapahtuvaan kehitykseen verrattuna ja samalla sähkön absoluuttinen kulutus kasvaisi edelleen jonkin verran. (KTM 2000) Skenaariotarkastelussa sähkön säästön kustannuksia on nostettu niin, että jokaiselta investoinnilta vaaditaan sisäinen korko. (Tervo 2001) Vaikka tämä voi olla ohjauskeinojen mitoittamisen kannalta perusteltu tarkastelutapa, se antaa vääristyneen ja liian kalliin kuvan energiansäästön kustannuksista. Kauppa- ja teollisuusministeriön energiansäästön kustannuksista tekemiä oletuksia ei kuitenkaan toistuvista pyynnöistä huolimatta ole annettu ympäristöjärjestöjen käyttöön. 4

5 Sähkön säästön kustannuksia on julkisuudessa liioiteltu huomattavasti ja ilman perusteita. Kokemukset osoittavat, että energiansäästö on tyypillisissä tapauksissa useita kertoja halvempaa kuin uuden sähköntuotannon rakentaminen. Energiansäästökeskus Motivan selvitysten mukaan nyt toteutetut sähkönsäästökeinot maksavat itsensä takaisin 0-3 vuodessa (Motiva 1999), kun esimerkiksi ydinvoima maksaisi itsensä takaisin noin 20 vuodessa. Sähkön säästö onkin ehdottomasti halvin tapa vähentää päästöjä. Esimerkkitapaukset osoittavat, että teollisuuden sähkömoottorien toimintaa tehostamalla voidaan vähentää päästöjä huomattavia voittoja tuottaen (ABB 2000). Myös skenaariossa voimakkaasti sähkönkulutustaan lisäävällä paperiteollisuudella on tutkimuksien mukaan mahdollisuuksia tehostaa mekaanisen massan valmistusta 5-15 % ja tutkimukset löysivät viitteitä 30 % tehostamismahdollisuuksista. (Lähepelto 1998) Ongelmana onkin teollisuuden tarkastelutapa, joka vaatii energiansäästöinvestointien olevan moninkertaisesti energiantuotantoinvestointeja kannattavampia, ennen kuin niitä ryhdytään tekemään päästöjen vähennyssyistä. Teollisuus pitäisikin velvoittaa tarkastelemaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiskeinojen kustannuksia samalta viivalta. 3. Miksi uusiutuvien energialähteiden mahdollisuuksia ei käytetä? Skenaarioissa uusiutuvia energialähteitä lisätään vain uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelmassa esitetty määrä. Edistämisohjelmassa kuitenkin varsinkin puuhakkeen, tuulivoiman ja lämpöpumppujen osuus kasvaa erittäin hitaasti. Suomen bioenergiayhdistyksen mukaan bioenergialla voisi lisätä uutta sähkökapasiteettia 2000 MW vuoteen 2010 mennessä (Finbio 2000) mikä voi tarkoittaa noin TWh sähköntuotantoa vuodessa. Skenaarioissa esitetty tuulivoiman 500 MW tavoite on vaatimaton verrattuna vaikkapa VTT:n tutkimuksiin tuotantomahdollisuuksista. Esimerkiksi 3000 MW tuulivoimakapasiteetilla 12 tuulipuistossa merellä voitaisiin tuottaa 8 TWh eli 10 % nykyisestä sähköntuotannosta. (Holttinen 2000) Saksassa rakennettiin pelkästään viime vuonna 1600 MW tuulivoimaa, tuulisuudeltaan Suomen rannikkoa heikommille alueille. (BWE 2001) Lämpöpumppuja on Suomessa nykyään noin ja määrän odotetaan kolminkertaistuvan vuoteen Ruotsissa lämpöpumput tuottavat noin 9 TWh energiaa vuodessa. (VTT 2000) Ruotsissa lämpöpumppuja suunnitellaan vuosittain lisättävän jopa kappaletta. (Swedish 1996) Uusiutuvien energialähteiden kustannuksia liioiteltu Puu, joka on öljyn jälkeen toiseksi suurin energialähteemme 19 % osuudella, on useissa käyttömuodoissaan, esimerkiksi metsäteollisuuden energianlähteenä, jo nyt täysin kilpailukykyistä. Puuhakkeen käyttö energiantuotannon polttoaineena on myös läheltä hankittuna hyvin kilpailukykyistä. Yli sadan kilometrin päästä hankittuna puuhake on tällä hetkellä muutamia pennejä kalliimpaa kilowattitunnilta kuin esimerkiksi hiili. Toisaalta puun huomattavasti suurempi työllistämisvaikutus kompensoi hintaeroa yhteiskunnan kannalta. (Turkki 1999) Tuulivoiman kustannukset ovat tällä hetkellä Suomessa edullisilla paikoilla ilman tukea p/kwh. Kun uuden hiililauhdevoiman sähköntuotantokustannukset ovat 16 p/kwh, on tuulivoima siis 4-8 penniä kalliimpaa. (VTT 2000) Toisaalta ympäristö- ja työllistämisvaikutukset parantavat huomattavasti tuulivoiman kilpailukykyä yhteiskunnan näkökulmasta. (Energia-Ekono 1999, EU commission 1998) Konsulttiyhtiö KPMG:n tutkimuksen mukaan sarjatuotannon edut ovat merkittävin tapa saada uusien energiateknologioiden kustannukset laskuun. (KPMG 1999) Samalla kun kustannukset laskevat ja kysyntä lisääntyy, tuotekehitykseen voidaan panostaa jatkuvasti, kuten tuulivoimateollisuudessa on tapahtunut. Investoiminen näyttääkin siis olevan varmin tapa laskea uusien energiateknologioiden kustannuksia. 5

6 Taustaselostus sisältää jokseenkin ristiriitaisia lausuntoja ydinvoiman vaikutuksista uusiutuvien energialähteiden lisäämiseen. Joissain kohdissa skenaarioissa väitetään, että ydinvoima ei vaikuttaisi puuenergian rakentamiseen, (KTM 2001, 99) joissain taas realistisesti todetaan, että näin tapahtuisi (KTM 2001, 97). Vaikutukset ovat ilmeisiä jos tarkastellaan ydinvoiman investointikustannuksia ja ydinvoimalla tuotetun sähkön määrää. On uskottavaa, että ydinvoimavaihtoehdossa bioenergian käyttö suuntautuisi lämmöntuotantoon, kuten eräät hakemuksen jälkeen julkistetut hankkeet tekevät. Näin sähkön ja lämmön yhteistuotannon kehitys Suomessa heikkenisi. Uusiutuvien energialähteiden lisäämisessä on huomioitava, että ne työllistävät 3-5 kertaa paremmin kuin ydinvoima. Lisäksi puuvoima, varsinkin pienet sähköä ja lämpöä tuottavat Tuulivoiman ja ydinvoiman työllistävyys rakennusvaiheessa henkilötyövuotta/ TWh Tuulivoima Ydinvoima Kuva 1. Tuulivoiman ja ydinvoiman työllistämisvaikutukset (EU Commission 1998, Fortum 1999) voimalaitokset työllistävät nimenomaan maaseudulla, joten puuvoiman tukemisella on merkittävä aluepoliittinen merkitys. Selvitysten mukaan pienet sähköä ja lämpöä tuottavat puuvoimalat työllistävät niin merkittävästi, että ne tulevat kansantaloudelle hiilivoimaa taloudellisesti kannattavammiksi. (Turkki 1999) Metsätähdehakkeen kilpailukyky hiileen verrattuna työllisyyshyödyt huomioon ottaen (p/kwh) p/kwh Hiilen hintataso Ilman työllisyyshyötyjä Työllisyyshyödyt min Työllisyyshyödyt max 6

7 Kuva 2. Metsätähdehakkeen työllisyyshyödyt johtavat siihen, että se on polttoaineena yhteiskunnalle hiiltä halvempi polttoaine. Suurimmat työllisyyshyödyt syntyvät pienistä voimaloista. (Lähde: Turkki 1999) Taustaselvityksen skenaariossa arvioidaan, että eräät uudet uusiutuvat energialähteet, esimerkiksi puun kaasutustekniikat eivät tule laajamittaiseen käyttöön ennen vuotta (KTM 2001, 79) Tämä on kuitenkin erittäin pessimistinen arvio. Suomessa on juuri perustettu ensimmäinen biomassan kaasuttamiseen perustuva sähköä ja lämpöä tuottava laitos. Puun kaasutusteknologioilla voidaan sähkön ja lämmön tuotantoa lisätä, koska samalla polttoainemäärä tuottaa enemmän sähköä suhteessa lämpöön. Lisäetuna on että kaasutusteknologiat eivät tuota hiukkaspäästöjä. VTT:n arvion mukaan puun ja varsinkin metsäteollisuuden mustalipeän kaasutustekniikoissa sähkön ja lämmöntuotannossa olisi voitu tuottaa maksimissaan lähes 800 MW sähkötehoa vuoteen 2010 mennessä. (Helynen & Nousiainen 1996) Ruotsissa esimerkiksi metsäteollisuuden mustalipeän kaasutusta tutkitaan demonstraatiolaitoksilla. Suomessa vuoden 2001 budjettiin ei saatu tukea vastaavan demonstraatiolaitoksen rakentamiselle. 4. Sähkön tuonnin loppuminen Pohjois-Euroopasta ei saa tukea tutkimuksista Vaikka ilmastostrategia ei voi perustua sähkön tuonnille on oletus sähkön tuonnin lähes täydellisestä loppumisesta Pohjoismaista harhaanjohtava. Myöskään teetetyt taustatutkimukset eivät tue oletusta. Oletuksilla sähkön tuonnista on merkittäviä vaikutuksia kun arvioidaan investointeja uuteen sähköntuotantokapasiteettiin. Kauppa- ja teollisuusministeriö on teettänyt konsulttiyhtiö Pricewaterhousecoopersilla tutkimuksen sähkökaupan kehittymisestä Pohjoismaissa. Siinä todetaan, että jos muissa Pohjoismaissa tehdään ilmasto-ohjelmia, sähkön tuotanto voi edelleen jatkua. (PWC 2000) KTM kuitenkin käyttää skenaarioissaan vain PWC:n tutkimuksen markkinaskenaariota, jossa sähkön kulutus Pohjoismaissa kasvaa voimakkaasti ja vientimahdollisuudet Suomeen pienenevät. PWC:n toisessa, ns. ympäristöskenaariossa muutkin Pohjoismaat tekevät ilmasto-ohjelmia ja vientimahdollisuudet säilyvät nykyisellään. On huomattavaa, että tässä skenaariossa sähkön kulutus Pohjoismaissa on pienempi ja sähkön tuonti Suomeen on mahdollista nykyisellä 12 TWh tasolla vuoteen 2007 saakka, jonka jälkeen se pienenee kotimaisen kysynnän vähentyessä. (PWC 2000, 48) On epärealistisesta odottaa, että vain Suomi toteuttaisi ilmasto-ohjelman, jossa sähköä säästetään. Skenaarioissa itsessäänkin KTM huomauttaa tästä: KIO skenaarion olosuhteissa täytynee olettaa, että naapurimaat käynnistävät omia kansallisia ilmastoohjelmia, jolla voi olla vaikutuksia myös sähkön tuonti/vienti näkymiin. (KTM 2001, 79) Kuitenkin heti perää todetaan, ilman sen laajempia perusteluja: Ruotsin ja Norjan tuottajilta ei liikene vesivoimaa normaalivuoden olosuhteissa vientiin. On huomioitava, että ilmastonmuutoksen myötä jo viimeisen 20 vuoden aikana ns. normaalivuosia on ollut yhä harvemmin. Vesivuosien parantuminen korreloi viime vuosikymmeninä nousseen lämpötilan kanssa. Ruotsin ilmatieteen laitoksen tutkijat arvioivatkin että ilmastonmuutos parantaa vesivuosia Pohjoismaissa. (Ny Teknik 2000) 7

8 Kuva 3. Keskimääräinen vesivuosi Ruotsissa on 66 TWh, joka on kahtena viime vuosikymmenenä ylitetty yhä useammin. Lähde: Electric power in Sweden Sähkömarkkinoiden normaali toiminta tuottaa joskus sähkön hintapiikkejä, jolloin kysynnän noustessa epätavallisen korkealle otetaan käyttöön kallista tuotantokapasiteettia, jota ei kannata pitää jatkuvasti käynnissä. Viime viikolla Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla sähkön hinta nousi kuusinkertaiseksi tunnin ajaksi. Vuosikustannuksina sähkön hintapiikkien vaikutus on kuitenkin häviävän pieni, ja vastaa kuuden tunnin ylimääräistä kulutusta vuodessa. Kyse onkin sähkömarkkinoiden normaalista toiminnasta. Osa 2 - Kustannukset arvioitu liian korkeiksi 1. Miksei ilmastonmuutoksen tuomia taloudellisia mahdollisuuksia pyritä käyttämään hyväksi? Pitkän tähtäimen ilmastostrategian tulisi tehdä päästöjen vähentämisestä taloudellinen mahdollisuus suomalaiselle teollisuudelle. Ydinvoiman edistäminen onkin rahojen sijoittamista väärään hevoseen. Uusien energiateknologioiden kysyntä maailmanmarkkinoilla kasvaa % vuositahtia, eli tietokoneiden ja kännykköjen tahtia (Etla 1999). Esimerkiksi EU:n markkinat ovat voimakkaassa kasvussa uusiutuvien energialähteiden edistämistavoitteiden myötä. Puuenergiateknologiat, kuten puun hyödyntämisen mahdollistavat polttokattilat sekä energiansäästöteknologiat kuten sähkömoottorien taajuusmuuttajat ovat Suomessa merkittäviä vientialoja. (Etla 1999) Suomessa on kehitetty uusia energiateknologioita, kuten biomassan kaasutukseen perustuvat sähköä ja lämpöä tuottavat voimalat. Eräät suomalaiset yritykset kuten ABB Motors ja Metso Gears ovat tuulivoimaloiden komponenttivalmistajina maailman markkinajohtajia. (Etla 1999) Suomessa ollaan myös aloittamassa kokonaan kotimaassa valmistettujen tuulivoimaloiden valmistusta. Vuonna 1998 energiateknologian vienti Suomesta oli noin 16 miljardia markkaa. (Etla 1999) Koko ympäristözn liikevaihto oli tällöin 28 mrd markkaa eli perusmetalliteollisuuden kokoluokkaa. (Tilastokeskus 2000) Onkin huolestuttavaa, että uusiutuvien energialähteiden tukia onkin laskettu jo entisestään eurooppalaisittain alhaiselta tasolta. Tämä vetää maton alta juuri niiltä kehittyviltä aloilta, jotka mahdollistavat kannattavan ja nopean päästöjen vähentämisen jatkossa ja tuovat jo muutaman vuoden tähtäimellä huomattavia vientimahdollisuuksia. 2. Päästöjen vähentämisen kustannukset arvioitu epärealistisesti 8

9 Hallitus on ilmoittanut, että ilmastostrategia pyritään tekemään niin, että se ei rajoita talouden tai työllisyyden kasvua, ja että se tukee julkisen velan laskua.(ktm 2001) Tätä voi tulkita niin, että ilmastonmuutoksen torjuminen ei saa maksaa lyhyellä tähtäimellä mitään, ja pitemmällä tähtäimellä itsensä takaisin maksavia investointeja ja uuden teknologian kehittämistä voi tehdä hyvin rajoitetusti. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että nykyisen sukupolven lyhytnäköiset taloudelliset edut halutaan maksimoida ja ilmastonmuutos ja sen haaste työnnetään tuleville sukupolville. Investointien jäädyttämistä ei voi myöskään perustella julkisen velan laskulla. Uusiutuvien energialähteiden paremmat, aluepoliittisesti merkittävät työllisyysvaikutukset sekä uusien energiateknologioiden viennin kasvu päinvastoin luovat mahdollisuuksia laskea julkista velkaa. Kumpikaan ilmastostrategian taustapaperin skenaarioista ei nykyisillä oletuksilla aivan täytä hallituksen vaatimuksia. Alustavien laskelmien mukaan KIO 1 ja 2 hidastavat talouden kasvua hiukan, 0,3-0,6 % BKT:stä vuonna Skenaarioiden välinen ero 0,3 % on kuitenkin erittäin pieni. (KTM 2001, 106) On huomattava, että suurin osa skenaarioiden kustannuksista syntyy jäykistä ohjauskeinoista, kuten sähkön kulutuksen verottamisesta. Suomen sähkön verotusta muutettiin ohjaavasta hiilidioksidiverotuksesta yleiseksi kulutuksen verottamiseksi vuonna Tällöin perusteluna käytettiin, että Suomen hiililauhdevoiman kilpailukyky oli uhattuna. Ilmastoohjelman osana tuleekin välittömästi ottaa tarkasteluun sähkön verotuksen muuttaminen takaisin ohjaavaan sähköntuotannon polttoaineiden verotukseen. Paremmin ongelmaan kohdistuva verotus tuottaa todennäköisesti huomattavasti paremman ohjausvaikutuksen kuin sähkön kulutuksen verottaminen. Vaikuttaa siltä, että skenaarioissa ei ole otettu huomioon uusiutuvien energialähteiden ja energiasäästön parempaa työllistämisvaikutusta. Energiansäästötyöryhmän raportissa todettiin, että ohjauskeinojen tuottama työllisyyden lisääntyminen voisi olla luokkaa henkilötyövuotta vuonna (KTM 2000) On myös epäselvää onko työn verotuksen alentamisesta koituva tuotteiden ja palveluiden kustannusten lasku otettu huomioon laskemissa. Tällä on merkittävä vaikutus myös uusiutuvien energialähteiden, varsinkin puuenergian hintaan. Kustannuksia tarkasteltaessa on huomioitava, että ilmastoskenaarioiden kustannuksia tarkastellessa ei ole otettu huomioon talouden uusien kasvavien alueiden mahdollisuuksia. Kokemus muista maista kertoo, että julkiset tuet uusiutuville energialähteille tukevat näiden alojen vientiteollisuutta ja tuovat investoinnit takaisin. Tämä voidaan nähdä Saksasta, joka rakensi tuulivoimaa viime vuonna 1600 MW eli yli kolme kertaa Suomen kymmenen vuoden tavoitteen verran yhdessä vuodessa, keskimäärin heikommille tuulialueille kuin Suomessa. Samalla Saksan tuulivoimateollisuuden liikevaihto oli 12 mrd markkaa.(bwe 2001) Kustannuksissa ei myöskään oteta huomioon skenaarioiden energiavalinnoista todennäköisiä taloudelle koituvia sivuvaikutuksia: ydinvoimaskenaariossa investoinnit uusiin tehokkaampiin järjestelmiin hidastuvat ja uusiutuvien energialähteiden kehitys hidastuu. Samalla energiatehokkuuden hyötyjä ja uuden teknologian vientihyötyjä jää saavuttamatta. Sähkön hinta, jota teollisuus korostaa, on suhteellisen pieni osa esimerkiksi paperiteollisuuden kustannuksia. Lisäksi Suomessa paperiteollisuuden sähkön hinta on viime vuosina ollut Euroopan toiseksi alhaisin Ruotsin jälkeen. (Carlsson & Heikkinen 1998, Eurostat 1999) On huomattava, että skenaarioissa esitetyt energiamarkkinoiden rakenteen muutokset eivät juuri muuttaisi prosessiteollisuuden sähkön hintaa. (KTM 2001, 84) Skenaarioiden mukaan maakaasun ja uusiutuvien energialähteiden lisääminen nostaisi sähkön hintaa kotitalouksille 2-3 p/kwh, kun taas energiaverotuksen nostaminen lisää sähkön hintaa 9

10 5 p/kwh. (KTM 2001, 84) Kokonaisuudessaan esimerkiksi kotitalouksien sähkön hinta nousisi noin 7 p/kwh eli kerrostaloasunnossa tyypillisellä 2000 kwh kulutuksella noin 150 mk vuodessa. Verotuksen nousu kuitenkin voi ohjata sähkönkuluttajia sähkön säästöön, joka tuottaisi rahallista säästöä. Lisäksi sähkön verotuksen muuttaminen tasaisesta kulutuksen verottamisesta takaisin polttoaineiden verotukseen tuottaisi todennäköisesti voimakkaamman ohjausvaikutuksen pienemmillä kustannuksilla. Eräs taloudellinen vaikutus, jota ei lainkaan ole käsitelty, voi olla Suomen ja varsinkin paperiteollisuuden ympäristöimagon kärsiminen, jota voisi kutsua ekokilpailukyvyn menetykseksi. On epäuskottavaa, että keskieurooppalaiset asiakkaat haluavat rahoittaa ydinvoiman uutta nousua Euroopassa ostaessaan suomalaiselle paperille painettua lehteä. Voimalan käynnistyessä vuonna 2010 kuluttajat ovat yhä tottuneempia uusiutuviin energialähteisiin. Onkin mahdollista, että voimalaitoksen käynnistyessä syntyy samanlainen tilanne kuin Temelinin ydinvoimalaitoksen valmistuminen on aiheuttanut Tshekin ja Itävallan ja Saksan välillä. Mielenkiintoista on, että ympäristökilpailukykyä ei mainita skenaarioiden taustaselvityksessä. Lähteet: ABB 2000, Frequency converters, ABB Industry BWE 2001, lehdistötiedote Carlsson & Heikkinen 1998, Energiankäyttö Suomen massa-ja paperiteollisuudessa, ostosähkön hintavertailu eräissä maissa, Oy Keskuslaboratorio, Tekniikan kehittämiskeskus, Espoo. Electric Power in Sweden 1999, annual report, Swedish power association. Energia-Ekono 1998, Tuulivoiman ja aurinkosähkön kilpailukyky ympäristöhyödyt huomioon ottaen. Kauppa- ja teollisuusministeriö, Kemijoki Oy, Kemin kaupungin energialaitos, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Neste Oy, Pori Energia. Eurostat 1999, "Statistics in focus", Environment and Energy, Theme 8-1-3/1999. EU Commission 1998, Wind Energy in Europe - The Facts, European Commission Directorate-General for Energy, European Wind Energy Association. Etla 1999, Hernesniemi H.; Viitamo E., Suomen energiaklusterin kilpailuetu,elinkeinoelämän tutkimuslaitos. Finbio 2000, Biosähköä voidaan rakentaa lisää 2000 Megawattia, lehdistötiedote , Fortum 1999, Ympäristövaikutusten arviointi Loviisa 3 -ydinvoimalaitoshankkeelle, Sosioekonomisten vaikutusten arviointi, Suunnittelukeskus Oy. Helynen S. & Nousiainen I 1996, Biopolttoaineiden tuotanto ja käyttömahdollisuudet, Kauppa ja teollisuusministeriö. Holttinen H. 2000, Laajamittainen tuulivoimatuotanto Suomen sähköjärjestelmässä, VTT. KPMG 1999, The KPMG Solar Report, Solar Power - From Perennial Promise to Competitive Alternative, KPMG Bureau voor Economische Argumentatie, Steins Bisschop Meijburg & Co Advocaten, Hoofddorp. KTM 1991, Lepistö, A., Energiansäästöprojekti, Loppuraportti, Kauppa-ja teollisuusministeriö, katsauksia B:100. KTM 1995, Energiansäästötoimikunnan mietintö, Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä- ja toimikuntaraportteja 24/1995. KTM 2000, Ehdotus energiansäästöohjelmaksi, Kauppa ja teollisuusministeriö. KTM 2001, Kasvihuonekaasujen vähentämistarpeet ja mahdollisuudet Suomessa, Kansallisen ilmasto-ohjelman taustaselvitys, Kauppa- ja teollisuusministeriö. Lähepelto J., 1998, Kestävä paperi -tutkimusohjelman loppuraportti, Keskuslaboratorio Oy, Teknologian kehittämiskeskus, Espoo-Helsinki. Motiva 1999, Energiakatselmustoiminnan tilannekatsaus Motivan julkaisu 4/99, Helsinki. Ny teknik 2000, , Ändrat klimat kan ge mer vattenkraft, PWC 2000, Pohjoismaiden sähkömarkkinoiden skenaariot loppuraportti, PricewaterhouseCoopers. The Swedish Council for Building Research 1996, The Energy Book, a Resume of Present Knowledge and Research. Tekniikka & Talous 2000, Ydinvoima ei vie paperin ostajia, Tervo, P., 2001, Suullinen tiedonanto Tilastokeskus 2000, Ympäristöalan liikevaihto 28 miljardia markkaa vuonna Turkki, J. 1999, Biopolttoaineiden tuotannon ja käytön yhteiskunnalliset vaikutukset, Bioenergian tutkimusohjelman julkaisuja 28, Jyväskylän teknologiakeskus Oy, Jyväskylä. Uusiutuva energiapolitiikka 1999, toim. Lammi, H., Dodo, Greenpeace, Luonto-Liitto, Maan ystävät, Natur och Miljö, Suomen luonnonsuojeluliiton energianeuvosto, Suomen WWF. VTT 2000, Uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelman taustaselvitys, Helynen S. Holttinen H. Lund P, Sipilä K., Wolff, J., Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Lisätietoja: Harri Lammi, kampanjavastaava, Greenpeace, GSM , 10

Uusiutuvat energialähteet ja energiansäästö

Uusiutuvat energialähteet ja energiansäästö Uusiutuvat energialähteet ja energiansäästö Yhteenveto tutkimuksista Väite: Suomessa energiansäästömahdollisuudet on jo käytetty. Kannattavistakin energiansäästömahdollisuuksista valtaosa on käyttämättä.

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIAPOLITIIKKA

UUSIUTUVA ENERGIAPOLITIIKKA UUSIUTUVA ENERGIAPOLITIIKKA Vertailevia skenaarioita Kauppa- ja teollisuusministeriön Energiatalous 2025 -skenaariotarkasteluihin Hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää 40% vuoteen 2030 mennessä lisäämällä

Lisätiedot

Lausunto uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamishankkeen periaatepäätöshakemuksesta Dodo - Tulevaisuuden elävä luonto ry.

Lausunto uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamishankkeen periaatepäätöshakemuksesta Dodo - Tulevaisuuden elävä luonto ry. Lausunto uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamishankkeen periaatepäätöshakemuksesta Dodo - Tulevaisuuden elävä luonto ry. 28.2.2001 2 Tämä on Dodo - Tulevaisuuden elävä luonto ry:n lausunto kauppa- ja

Lisätiedot

ilmastonmuutos - LUULTUA vakavampi ilmastonmuutoksesta ja sen torjumisesta raporttisarja Ilmastonmuutos aihe ilmastotiede ja -ratkaisut

ilmastonmuutos - LUULTUA vakavampi ilmastonmuutoksesta ja sen torjumisesta raporttisarja Ilmastonmuutos aihe ilmastotiede ja -ratkaisut gp/armestre M.Barret/gp gp raportti 2005 ilmastonmuutos - LUULTUA vakavampi ONGELMA raportti ilmastonmuutoksesta ja sen torjumisesta raporttisarja Ilmastonmuutos aihe ilmastotiede ja -ratkaisut ILMASTONMUUTOS

Lisätiedot

ilmastotavoite Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006

ilmastotavoite Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006 ilmastotavoite 2050 Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006 Päivitetty 24.3.2006 ilmastotavoite 2050 Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan SISÄLTÖ Johdanto Tiivistelmä Yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

Kestävän energian vallankumous

Kestävän energian vallankumous Kestävän energian vallankumous Tiekartta uusiutuviin ja tehokkaisiin energiaratkaisuihin Suomessa 2009-2020 greenpeace.fi Kestävän energian vallankumous 1 Greenpeacen energiamallilla saavutettavat tavoitteet:

Lisätiedot

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia 2007 VIRTAA TULEVAISUUTEEN Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Virtaa tulevaisuuteen

Lisätiedot

Working Paper Suomen ilmastostrategian kokonaistaloudelliset kustannukset

Working Paper Suomen ilmastostrategian kokonaistaloudelliset kustannukset econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Forsström,

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN

ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN VATT-TUTKIMUKSIA 139 VATT RESEARCH REPORTS Juha Honkatukia Juha Forsström ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-03704-14 Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Kirjoittajat: Antti Lehtilä, Juha Honkatukia, Tiina Koljonen Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (29) Raportin

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 423 ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY SUOMALAISEN ENERGIAINTENSIIVISEN TEOLLISUUDEN NÄKEMYKSIÄ EU:N PÄÄSTÖKAUPASTA JA POHJOISMAISISTA ENERGIAMARKKINOISTA

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa.

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa. Vihreän kasvun malli V i h r e ä t e s i t t e l e e m a l - l i n, j o l l a y h t e i s k u n n a n s ä h k ö n t a r v e t u r v a t a a n i l m a n l i s ä y d i n v o i m a a. E s i t y s s i s ä

Lisätiedot

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI Suomen ilmastopaneeli Raportti 5/2013 ILKKA SAVOLAINEN, MIIMU AIRAKSINEN, HANNELE CANTELL, MARKKU KANNINEN, SARI LUOSTARINEN, PIRJO PELTONEN-SAINIO,

Lisätiedot

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 1 2 Toimitus Infor Consulting Oy Valokuvat Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy Tilastot ja taulukot Lähteinä on käytetty Energiateollisuuden ja kauppa-

Lisätiedot

1/2007. Teema: Ilmasto ja politiikka

1/2007. Teema: Ilmasto ja politiikka Ilmansuojeluyhdistys ry:n jäsenlehti Magazine of the Finnish Air Pollution Prevention Society 1/2007 Teema: Ilmasto ja politiikka IPCC: Ilmastonmuutoksen tietopohja entistä vankempi WWF etsii keinoja ilmapäästöjen

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA 218 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS, TUTKIMUKSIA 109 YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN Helsinki 2009

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 Tehokkaasti energiaa kohtuullisin kustannuksin Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 ISBN-13

Lisätiedot

maan. Saat lisätietoja liiton toiminnasta sen kotisivuilta osoitteesta www.sll.fi

maan. Saat lisätietoja liiton toiminnasta sen kotisivuilta osoitteesta www.sll.fi Suomen luonnonsuojeluliitto on monimuotoisen luonnon ja puhtaan ympäristön vahva valtakunnallinen edunvalvoja. Jäseniä liitossa on noin 28 000 ja nuorisojärjestö LuontoLiitossa noin 4 000. Paikallisyhdistyksineen

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa. malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta

Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa. malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta Pro gradu -tutkielma Kari Aarnos Op. nro: 011713881 Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Ympäristöekonomia

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Energiasektorin cleantechteknologioiden

Energiasektorin cleantechteknologioiden Energiasektorin cleantechteknologioiden vaikutukset ja mahdollisuudet LOPPURAPORTTI 15.5.2015 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Ville Karttunen, Anna Kumpulainen, Markku Hagström, Marika Bröckl, Ida Rönnlund

Lisätiedot

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY Selvityksen toteutus: Energiakolmio Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 2. Pitkän aikavälin skenaario 2030... 2 2.1 Arvio sähköntarpeesta...

Lisätiedot

Vaiheen 2 loppuraportti

Vaiheen 2 loppuraportti VATT-TUTKIMUKSIA 75 VATT-RESEARCH REPORTS Heikki Kemppi Adriaan Perrels Antti Lehtilä SUOMEN KANSALLISEN ILMASTO-OHJELMAN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Vaiheen 2 loppuraportti Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot