Hallituksen toimintakertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen toimintakertomus 2010"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2010

2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 17 Liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 21 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 25 Luettelo kirjanpitokirjoista, tositelajeista ja niiden säilytystavoista 26 Tilintarkastuskertomus 27 2

3 Hallituksen toimintakertomus 2010 Yleistä Ainoastaan arpajaislain perusteella luvan saaneet rahapeliyhteisöt voivat harjoittaa rahapelitoimintaa Suomen mantereella. Pelaajien oikeusturvan takaamiseksi, väärinkäytösten ja rikosten estämiseksi sekä pelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten haittojen vähentämiseksi on valtioneuvosto myöntänyt Rahaautomaattiyhdistykselle rahapeliluvan, joka on voimassa Rahapelilupaa on muutettu annetulla valtioneuvoston päätöksellä siten, että Raha-automaattiyhdistyksellä on oikeus välittää toimialueeseensa kuuluvia pelejä myös sähköisesti. Rahapeliluvassa asetetaan erityisvaatimuksia sähköisesti välitettäville peleille. RAY:llä on yksinoikeus niin raha-automaattien pitämiseen yleisön käytettävänä kuin kasinopelitoimintaan ja pelikasinon ylläpitämiseen. RAY:n rahapelitoiminnasta kertyvät tuotot jaetaan arpajaislain mukaan avustuksina yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille. Osa tuloutetaan valtiolle käytettäväksi erikseen laissa osoitettuihin kohteisiin. Vuonna 2008 alkanut taloudellinen taantuma heijastui vielä vuonna 2010 RAY:n toimintaan, kuten jäljempänä todetaan. Ennen muuta RAY:n omien toimenpiteiden ansiosta tuottokehitys saatiin kuitenkin yhden välivuoden jälkeen taas kokonaisuudessaan selkeälle nousu-uralle. Arpajaislain I-vaiheen muutos tuli voimaan Tuolloin tulivat voimaan rahapelien markkinointia ja ikärajaa koskevat säännökset. Lakimuutoksen jälkeen rahapeliyhteisö saa markkinoida rahapelejä ja rahapeliyhteisöä, mikäli markkinointi ei edistä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja aiheuttavaa pelaamista ja mikäli sillä ohjataan rahapelien kysyntää arpajaislain nojalla harjoitettavaan toimintaan. Markkinointia ei saa kohdistaa alaikäisiin ja markkinoinnissa ei saa kuvata runsasta pelaamista myönteisesti taikka pelaamattomuutta tai kohtuullista pelaamista kielteisesti. Jos peleihin liittyy erityinen pelihaittojen vaara, on rahapelien markkinointi lain mukaan kielletty muualla paitsi pelisaleissa, pelikasinossa ja raviradoilla, joihin pelit tai niiden myyntipiste on sijoitettu. Pelaajille voidaan kuitenkin antaa tiettyjä, laissa yksilöityjä tietoja peleistä. RAY:n peleistä erityisiä pelihaittoja voi arpajaislain perustelutekstin mukaan sisältyä esimerkiksi raha-automaatteihin ja kasinopeleihin. Lokakuun 2010 alussa tulivat voimaan myös kaikkien rahapelien ikärajaa koskevat säännökset. Rahapelaaminen on sallittu ainoastaan 18 vuotta täyttäneille. Kasinon ulkopuolisten raha-automaattien osalta ikärajasäännökset tulevat kuitenkin voimaan vasta siirtymäajan jälkeen Ikärajavalvonnasta vastaavat jatkossa lain mukaan myös yhteistyökumppanit, joiden tiloissa raha-automaatit ovat. Poliisihallitus sai lakimuutoksen myötä lisää työkaluja puuttua arpajaislain vastaiseen toimintaan. Poliisihallitus voi kieltää luvallisen ja luvattoman rahapelin toimeenpanon tai markkinoinnin ja asettaa kiellon tehosteeksi uhkasakon. Eduskunta on hyväksynyt myös arpajaislain IIvaiheen muutosesityksen. Tällä muutoksella nykyisestä rahapelilupajärjestelmästä siirrytään lakisääteisten yksinoikeuksien järjestelmään. Yksinoikeus rahapelien toimeenpanemiseen on Veikkaus Oy:llä, Raha-automaattiyhdistyksellä sekä Fintoto Oy:llä. Hevoskohteisia rahapelejä saa jatkossa toimeenpanna vain Fintoto Oy. Valtiolla on määräysvalta kaikkien kolmen yhteisön hallituksessa. Rahapeliyhteisöjen ohjauksen yhteensovittamista varten toimii sisäasiainministeriön yhteydessä valtioneuvoston asettama rahapeliasioiden neuvottelukunta. Laki tulee voimaan , jolloin RAY:n ja muiden rahapeliyhteisöjen nykyiset rahapeliluvat umpeutuvat. Internetpelien oikeudellinen tilanne selkiintyi uusien EU-tuomioistuimen oikeustapausten myötä. Jäsenmaat voivat antaa yksinoikeuksia rahapelimuotoihin siitä riippumatta, pelataanko niitä perinteisessä ympäristössä vai internetissä. RAY:n hallitus aloitti vuoden 2010 alussa kolmevuotisen toimikautensa uudessa kokoonpanossa. Hallitustyöskentelyä kehitettiin perustamalla kaksi valiokuntaa, hallituksen puheenjohtajistosta koostunut palkitsemis- ja nimitysvaliokunta sekä neljäjäseninen tarkastusvaliokunta. Raha-automaattiyhdistyksestä annetun asetuksen (1169/2001) 11 :n mukaisesti yhdistyksen kokous valitsee yhden tilintarkastajan, jonka tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja kilpailutetaan säännöllisin väliajoin ja yhdistyksen kokous vahvistaa tilintarkastajan vuosittain. Em. asetuksen 19 :n mukaan yhdistyksen kokouksen valitseman tilintarkastajan lisäksi on yhdistyksellä yksi valtiovarainministeriön määräämä tilintarkastaja, jonka tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetussa laissa (467/1999) tarkoitettu JHTT-tilintarkastaja. Vuonna 2010 näitä tehtäviä ovat hoitaneet KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Hannu T. Koskinen sekä KHT, JHTT Kaj Kiljander. 3

4 (Milj. eur) 2010 Muutos % 2009 Muutos % 2008 Pelitoiminnan tuotot 674,5 3,7 650,8 1,3 659,5 Liikevaihto 619,0 3,7 597,2 1,3 605,2 Liikevoitto 381,0 1,9 373,9 5,9 397,3 Tilikauden voitto 382,2 1,9 375,1 6,8 402,5 Tilikauden voitto liikevaihdosta 61,7 % 62,8 % 66,5 % Oman pääoman tuotto 72,3 % 69,8 % 72,9 % Omavaraisuusaste 86,3 % 86,6 % 85,9 % Vuoden 2010 tulos Vuonna 2010 rahapelitoiminnan tuotot olivat 674,5 milj. euroa. Talousarvion mukainen tuottotavoite 662,2 milj. euroa ylittyi 1,9 %. Vuoden 2010 liikevaihto oli 619,0 milj. euroa, kun talousarvion mukaan tavoitteena oli 607,7 milj. euroa. Arpajaisveroa rahapelitoiminnan tuotoista maksettiin 55,5 milj. euroa. Liikevoittoa tilikaudelta kertyi 381,0 milj. euroa. Tilikauden 2010 voitto oli 382,2 milj. euroa, kun tavoitteena oli 379,3 milj. euroa. Tilikauden voiton osuus liikevaihdosta pieneni edellisestä vuodesta 1,1 %. Toiminnan vaatimat kustannukset kasvoivat 5,3 %. Kasvu johtui muun muassa yleisestä palkka- ja kustannuskehityksestä, internetpelitoiminnan käynnistämiskustannuksista, Vantaan Gold Dustin ja Pelisalien alasajokustannuksista, jakelulinjan henkilöstön määrän sopeuttamiskustannuksista (0,6 milj. euroa) ja asiakkuustoiminnan kehittämiskuluista. Lisäksi kustannuksissa on otettu huomioon strategiapalkkiovaraus (2,0 milj. euroa). Investointeihin vuonna 2010 käytettiin 11,2 milj. euroa (28,0 milj. euroa vuonna 2009 ja 26,6 milj. euroa vuonna 2008), josta raha-automaattien ja pöytäpelien osuus oli 5,8 milj. euroa (20,6 milj. euroa vuonna 2009 ja 19,1 milj. euroa vuonna 2008). Avustuksiin käytettävä määrä vuodelle 2011 Avustuksina sosiaali- ja terveysalan järjestöille jaetaan 268,2 milj. euroa. Lisäksi tilitetään valtiokonttorille käytettäväksi sotainvalidien sairaskotien käyttökustannuksiin ja rintamaveteraanien kuntoutukseen 99,3 milj. euroa. Tulevien vuosien käyttöön jakamatta jää aiemmilta vuosilta 19,5 milj. euroa. Valtioneuvosto päätti vähäisin muutoksin vuoden 2011 järjestöavustuksista RAY:n hallituksen esityksen pohjalta Henkilöstö ja palkat RAY:n palveluksessa oli tilikauden päättyessä 897 kokoaikaista (874 vuonna 2009 ja 811 vuonna 2008) ja 692 osa-aikaista (816 vuonna 2009 ja 878 vuonna 2008) eli yhteensä työntekijää (1 690 vuonna 2009). Suoriteperusteiset palkat sivukuluineen olivat 57,8 milj. euroa (54,0 milj. euroa vuonna 2009 ja 49,8 milj. euroa vuonna 2008). Rahapelitoiminta Taloudellinen taantuma heijastui edelleen RAY:n rahapelitoimintaan. Selvimmin se näkyi kasinon toiminnassa sekä ravintolakasinopeleissä ja pelisalien pöytäpeleissä. Vuoden aikana tehdyt tehostamistoimenpiteet nostivat pelipistetoiminnan tuottoa loppuvuonna siten, että RAY-tason tuotto oli koko vuoden osalta hyvällä tasolla. Pelipistetoiminnan tuoton kasvu oli 4,8 %. Onnistuminen perustui automaattien sijoittelun optimointiin, onnistuneeseen Kulta-Jaska -pelin kehittämiseen ja lanseeraamiseen sekä muutossarjojen avulla päivitettyihin raha-automaatteihin. Seteli- ja maksupäätteillä oli selvästi havaittava vaikutus vasta loppuvuodesta. Pelisaleissa saavutettiin asetetut tavoitteet, mutta asiakasmäärät ovat olleet edelleen laskusuunnassa ja pöytäpelien kiinnostus on vähentynyt. Ravintolakasinopeleissä tuotot laskivat 15,2 %. Pelipöytiä vähennettiin vastaamaan paremmin vallitsevaa kysyntää. Tarjonnan lisäämisestä huolimatta pelaajakunnan laajentamisessa ei pystytty saavuttamaan tavoitteita. Viikkopelaajien määrän lasku saatiin kuitenkin pysäytetyksi. Vuosipelaajien määrä supistui edelleen. Osaltaan tähän kehitykseen lienee vaikuttanut se, että muu pelitarjonta on jatkuvasti lisääntynyt ja pelaajat ovat valinneet muiden peliyhtiöiden internet-tarjonnan. Oman internetpelitoiminnan käynnistämisellä uskotaan tilanteen kuitenkin paranevan. Ongelmia aiheut- 4

5 tavan pelaamisen ei ole koettu lisääntyneen. Pelien sijoittaminen yhteistyökumppanien tiloihin perustuu yhtenäisiin markkinointikriteereihin. Raha-automaattien sijoituspaikkamaksu oli 17 % sijoitetun pelin tuotosta ja vastaavasti kasinopeleissä kuluosuuden vähentämisen jälkeen 50 % tuotosta. Sijoituspaikkamaksuja maksettiin yrittäjille vuonna 2010 yhteensä 93,6 milj. euroa. Pelisalien tiloista maksetaan markkinaperusteista vuokraa. RAY harjoitti vuoden 2010 lopussa raha-automaattitoimintaa yhteistyössä yritysasiakkaan kanssa paikassa ja kasinopelitoimintaa 226 eri ravintolassa. Pelipisteiden määrä pieneni 314:llä edellisestä vuodesta. Yrittäjien tiloissa oli automaatteja yhteensä (muutos edellisvuodesta +116) ja kasinopelejä 267. RAY:n kasinopelien kokonaismäärä pieneni 43:lla. Omia pelisaleja oli vuoden lopussa 76. Niissä on laaja valikoima automaatteja. Täyspotti ja Club RAY -saleissa sekä Gold Dust -peliklubissa on myös kasinopelipöytiä. Automaatteja pelisaleissa on yhteensä ja kasinopelipöytiä 64. Pelisalien ja ravintolakasinopelien johtamismallia muutettiin ja toiminnot yhdistettiin alkaneiden yt-neuvottelujen tuloksena. Syntynyt liikepaikat-tulosyksikkö vastaa kokonaisuudessaan pelipiste-, pelisali- ja ravintolakasinopelitoiminnasta. Yt-neuvottelujen yhteydessä päätettiin lopettaa Gold Dust -pelisalipilottien toiminta Grand Casino Helsingissä ei kyetty suunniteltuun tuottojen kasvuun, vaan tuotto jäi 26,8 miljoonaan euroon. Heinäkuun lopulla käynnistyivät koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Samanaikaisesti ytprosessin kanssa kasinon johtamisorganisaatio uudis tettiin. Kasinolla oli vuoden lopussa yhteensä 295 automaattia ja 21 kasinopelipöytää. Grand Casino Helsinki toimii kansainvälisin pelisäännöin ja monipuolisin pelivalikoimin. Vuoden aikana valmistui alihankkijoilta yhteensä 857 raha-automaattia, jotka tarvittiin pelien uusintaan ja uusiin pelipaikkoihin. Automaattien laajakaistaverkon asennus saatiin valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Siten kaikki RAY:n automaatit on nyt liitetty uuden verkkoyhteyden piiriin. Sähköisiä maksupäätteitä asennettiin raha-automaatteihin kappaletta ja setelinvalitsimia kappaletta. Vuoden lopussa maksupäätteellisiä auto maatteja oli kentällä yhteensä Vuoden 2010 aikana kilpailutettiin maksupäätetoimittajat ja uudet maksupäätteet, joiden asentamiseen päästään kuluvana vuonna. Raha-automaattien korttimaksamisen järjestelmä löi itsensä läpi kertomusvuonna, mistä osoituksena on laajeneva pelaajakunta. Korttiostoja tehtiin yhteen sä yli 2 miljoonaa kappaletta kaikkiaan :llä eri kortilla. Korttimaksamiseen soveltuivat vuoden lopussa kaikkien suomalaisten pankkien Visa Electron- ja Debit-kortit. Internetpelitoiminta käynnistyi tiiviin projektityön tuloksena. Lanseeraus onnistui sekä teknisesti että kaupallisesti hyvin. Pelitoiminnan tuottoa kertyi vuoden loppuun mennessä 2,4 milj. euroa. Pelisivustolla on 150 peliä, joista yhdeksän RAY:n omia pelejä. Vuoden 2010 lopussa ray.fi -pelisivustolle oli rekis teröitynyt asiakasta, joista aktiivisia pelaajia oli noin 80 %. Tutkimus- ja kehitystoiminta Pidemmän aikavälin strategian suunnittelun tuloksena syntyi näkemys RAY-pelimaailman kehittymisen askelluksista lähivuosina sekä hahmotelma viiden vuoden liiketoimintasuunnitelmasta. Nämä strategiset suunnitelmat ohjaavat jatkossa vuosisuunnittelua. Vuotta 2010 koskeneet strategiset projektit hyväksyttiin erikseen RAY:n hallituksessa. Tärkeimpiä näistä olivat internetpelitoiminnan käynnistäminen sekä asiakkuuteen ja maksamiseen liittyvät projektit, jotka valjastettiin tukemaan internetpelitoiminnan käynnistämistä. Samalla luotiin perusedellytykset kaikki RAY:n jakelukanavat ja niiden palvelut kattavalle pelaaja-asiakkuudelle. Palveluihin kuuluvat myös vastuullisuuspalvelut ja pelaajan kokonaispelaamisen hallinnan välineet. RAY-pelimaailman yhteisiä ratkaisuja täydennetään vuonna 2011 ja laajennetaan kanava kohtaisin suunnitelmin ja toteutuksin. Kehittämistoimintaa ja siihen liittyviä vastuita keskitettiin tavoitteena kehittämisen nopeuttaminen. Tähän liittyen koulutettiin ja otettiin käyttöön myös uusi ketterään kehitykseen pohjautuva pelien kehittämismenetelmä, jonka uskotaan erityisesti varmistavan projektien aikataulupitävyyttä. Osana projekti työn kehittämistä otettiin käyttöön uusi projek tien ohjauksen ROPO-hallintamalli ja siihen liittyvä projektisalkkujärjestelmä. Syksyllä 2010 käynnistettiin myös erillinen projekti luomaan liiketoiminnalle laatujärjestelmä ja kehittämään laatuajattelua. Vuoden aikana suunniteltiin ja otettiin käyttöön uusina raha-automaattipeleinä monilinjaiset videopelit Kulta-Jaska, Potti di Mare ja Unelmaloma, Luumu- hedelmäpeli sekä kiekkopelit Ruusu ja Karnevaali. Uuteen Valtti- (ent. Digsy-) peruskabinettiin toteutettiin Kulta-Jaska, Ässäpokeri, Kakkospokeri ja Korttikeno. Erityisesti monilinjainen, uusia ominaisuuksia kuten vapaapelejä sisältävä Kulta- Jaska osoittautui pelaajien suosikiksi. Internetpelipalveluun kehitettiin yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa yhdeksän RAY:n klassikkoraha-automaattipeliä, jotka kuuluivat pelisivuston eniten pelattujen pelien joukkoon. Vuoden lopussa valmistuneesta Valtti-peruskabinetista saatiin ensimmäiset, rohkaisevat kenttäkokemukset. Mikäli kabinetti lunastaa siihen asetetut odotukset, sillä korvataan lähivuosina valtaosa nykyisestä automaattikannasta. Kabinetin elektroniik- 5

6 ka, kaksi suurta näyttöpaneelia sekä pelien alustaohjelmisto luovat selvästi aiempaa paremman ympä ristön pelituotannolle ja operoinnille. Kehittämistoiminnan nopeuttamiseksi käynnistettiin projekti, jonka tavoitteena on erilaisten pelialustojen ja kabinettien määrän vähentäminen. Yhteistyötä sopimusvalmistajien kanssa kehitettiin ottamalla käyttöön tuotesuunnittelun muutoksen hallintajärjestelmä sekä tiivistämällä kehitys projektien seurantamekanismeja. RAY:n perustietotekniikkaa kehitettiin uusilla järjestelmäintegraatioratkaisuilla sekä sovellushallintapalvelujen ja -kehityspalvelujen kilpailuttamisella. Lisäksi uudistettiin testauslaboratoriota ja lisättiin ulkoisten auditointipalvelujen käyttöä laadun varmistamiseksi. RAY:n pelitoiminta on muuttunut entistä enemmän ympärivuorokautiseksi keskeytymättömäksi tuotantotoiminnaksi. Vastaavasti on kehitetty myös toiminnan edellyttämää valvontaa ja operointikeskustoimintaa. Osa palveluista, kuten asiakaspalvelu, tuotetaan itse ja osa ostetaan palvelutoimittajilta. Tällaisia ovat mm. tekniset palvelut. RAY:n johtamis- ja ohjausjärjestelmään liittyvää raportointia kehitettiin ja johdon raportointiportaali otettiin käyttöön. Strategian toimeenpanoa seurataan nyt kehittyneemmällä raportointijärjestelmällä. Loppuvuonna aloitettiin liiketoiminnan operatiivisen raportoinnin uudistaminen. Vuoden 2010 tutkimustoiminnassa panostettiin erityisesti RAY:n asiakaslähtöisyyttä tukevan segmentointimallin löytämiseen ja kehittämiseen. Loppuvuonna pyrittiin parantamaan löytyneiden asiakassegmenttien kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä mm. TNS Gallupin Forum-nettipaneelissa tehdyillä tutkimuksilla. Omnibus-haastattelututkimuksia toteutettiin viime vuosien tapaan yhteensä kahdeksan, joista neljässä selvitettiin laaja-alaisesti väestön mielipiteitä pääasiallisesti RAY:n peli- ja avustustoimintaan liittyviin asioihin. Neljä muuta Omnibus-tutkimusta toteu tettiin kevyempinä katsauksina ja niissä keskityttiin raha-automaattien pelaajakunnan kehitykseen. Erilliset kertaluonteiset selvitykset sekä erilliskysymykset tutkimuksissa koskivat mm. RAY:n nettipelitarjontaa, pelisali- ja ravintolapelikonsepteja, pelaamisen maksuvaihtoehtoja sekä RAY:n avustustoimintaan liittyvän uutisoinnin vaikutusta RAY-mielikuvaan. RAY oli aiempien vuosien tapaan mukana myös RiscMonitor-ohjelmassa kuluttajien yleisten asennetrendien seuraamiseksi. Lisäksi mystery shopping -menetelmällä selvitettiin alaikäispelaamisen valvonnan toimivuutta. RAY käytti vuonna 2010 tutkimukseen ja tuotekehitykseen yhteensä noin 3,4 milj. euroa (3,3 milj. euroa vuonna 2009 ja 3,5 milj. euroa vuonna 2008). Lisäksi sähköisen maksamisen jatkokehittämiseen ja tunnistetun asiakkuuden teknologian luomiseen sekä muuhun tutkimus- ja kehitystoimintaan tilikaudella käytettiin 0,7 milj. euroa. Tutkimus- ja kehitys toiminnan kulut kirjataan suoriteperusteisesti tilikaudelle. Avustustoiminta Valtioneuvosto päätti vuoden 2010 avustusten jaosta RAY:n hallituksen ehdotuksen pohjalta Avustuksia myönnettiin 806 järjestölle yhteensä 278,2 milj. euroa. Avustuksen piiriin hyväksyttyjä hankkeita, projekteja ja toimintoja oli yhteensä Uusia avustuskohteita oli 179 ja avustusten saajia 11 järjestöä. Avustusten lisäksi valtiokonttorin käyttöön osoitettiin 102,8 milj. euroa, eli tuottoa käytettiin yhteensä 381,0 milj. euroa. Yleisavustuksia (Ay) myönnettiin 64,4 milj. euroa, kohdennettuja toiminta-avustuksia (Ak) 120,1 milj. euroa, investointiavustuksia (B) 34,4 milj. euroa ja projektiavustuksia (C) 59,3 milj. euroa. Avustuspäätös on julkinen; hakija- ja kohdekohtaiset avustustiedot julkaistiin heti valtioneuvoston päätöksen jälkeen RAY:n verkkosivuilla. Avustuksen käytön valvonnalla varmistetaan, että avustukset käytetään avustusehtojen mukaisesti avustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. Investointi- sekä kokeilu- ja kehittämisavustusten käyttöä valvotaan jo maksatustarkastusten yhteydessä. Kaikista myönnetyistä avustuksista tarkastetaan vuosiselvitykset tilinpäätösasiakirjoineen. Kertomusvuonna tarkastettiin järjestön vuosiselvitys ja käsiteltiin avustusten maksupyyntöä. Lisäksi järjestöissä tehtiin 67 kirjanpidon ja hallinnon tarkastusta. Avustusten tuloksellisen suuntaamisen varmistamiseksi RAY tekee vuosittain ensisijaisesti avustustoiminnan käyttöön erilaisia selvityksiä. Vuonna 2010 tehtiin myös STM:lle annettuun valvonta- ja seurantasuunnitelmaan sisältyneet selvitykset järjestöjen RAY:n avustuksella toteuttamasta sopeutumisvalmennuksesta ja työtoiminnasta. Samoin käynnistettiin koulutustoimintaa käsittelevän selvityksen tekeminen. Lisäksi tehtiin selvitykset muun muassa järjestöjen verkkopalveluista sekä järjestöjen ja yritysten yhteistyön edistämisestä. Tutkimus RAY:n avustamien järjestöjen puitteissa tapahtuvasta vapaaehtoistoiminnasta valmistui niin ikään kertomusvuonna. RAY:n ja sosiaali- ja terveysministeriön kesken käytiin syksyllä neuvottelut avustustoiminnan tulostavoitteista vuodelle Sopimus allekirjoitettiin Kertomusvuonna avustushakemuksen jätti vuoden 2011 jakoon yhteensä yleishyödyllistä yhteisöä. Avustusta haettiin hankkeeseen tai toimintoon yhteensä 422,9 milj. euroa. Vuoden 2011 jakoehdotus valmisteltiin RAY:n hallituksen hyväksymän avustusstrategian ja sen pohjalta tehtyjen suuntaviiva-, painoalue- ja periaatelinjausten sekä valtion talousarvioon kirjattujen sosiaali- ja terveysministeriön ja RAY:n kesken sovittujen tulosta- 6

7 voitteiden mukaisesti. Valmistelussa otettiin huomioon valtioneuvoston edellisen avustusten jaon yhteydessä vahvistama ohjeellinen avustussuunnitelma. Avustusten jakoehdotus vuodelle 2011 valmistui ja seuraavana päivänä se julkistettiin mm. RAY:n verkkosivuilla. Avustuksia esitettiin 780 järjestölle yhteensä kohteeseen. Viestintä ja yhteiskuntavastuu Vuonna 2010 RAY:n yhteisökuvaa ja mainetta rasitti edelleen syksyllä 2009 käynnistynyt Nuorisosäätiön varainkäyttöä koskeva rikostutkinta. RAY ei ollut prosessissa millään tavalla syytettynä, vaan pyrki parhaansa mukaan selvittämään syntynyttä kohua muun muassa tekemällä tutkintapyynnön entisen puheenjohtajansa toiminnasta. Tästä huolimatta prosessilla oli RAY:n maineeseen kielteinen vaikutus. RAY:n yhteisökuvaan vaikuttivat myös avustustoiminnan uudistamiseen liittyvät uutiset, joissa usein painottuivat yksittäisten järjestöjen tai hankkeitten saamien avustusten lakkaaminen tai supistuminen. Tällaisen julkisuuden taakse jäi monesti se myönteinen kokonaisuus, joka muodostuu yli kahdeksalle sadalle järjestölle myönnetystä lähes kolmen sadan miljoonan avustuspotista. Vuoden 2010 aikana järjestökentän ja RAY:n yhteistyö kehittyi kaiken kaikkiaan myönteiseen suuntaan ja yhteiset perusviestit täsmentyivät: järjestöt pitävät RAY:tä elintärkeänä kansalaistoiminnan rahoittajana. Sisäisen viestinnän painopisteitä olivat johdon muutosviestinnän ja ydinstrategioiden tukeminen sekä yhteistyö henkilöstöyksikön kanssa. Sisäisen viestinnän välineet, kuten intranet Rahikainen ja henkilöstölehti Hopperi saivat henkilöstöltä hyvät arvosanat ja erityisesti Rahikaisen merkitystä sisäisen viestinnän kanavana arvostettiin, vaikka samalla sen kehittäminen nähdään tarpeelliseksi. Vuoden 2010 aikana aloitettiin ray.fi-sivuston uudistaminen nettipelien käynnistyessä ja uudistus jatkuu vuoden 2011 puolella avustus-, yrityspalvelu- ja yritysosioiden uudistamisella. Vuoden 2010 aikana toteutettiin yrityskuvamainonnan konseptin muutos samalla kun mainostoimistokumppani vaihtui. Pelitoiminnan toimintaympäristön muuttuminen ja RAY:n pelitoiminnan nopea kehittäminen vuoden 2010 aikana vaativat paljon myös viestinnältä. Arpajaislain uudistaminen, markkinoinnin rajoitukset ja 18 vuoden ikärajan asteittainen voimaantulo olivat ulkoisen toimintaympäristön muutoksen aiheuttamia viestinnällisiä haasteita. RAY:n omassa toiminnassa uusien maksutapojen käyttöönotto, uudistusten lanseeraus, nettipelitoiminnan avaaminen, päävoittojen korotus ja omien toimintatapojen ja organisaation uudistaminen olivat vaativia kokonaisuuksia myös viestinnän ja yhteiskuntavastuun kannalta. Kokonaisuudessaan RAY:n strategian muuttuminen selvästi tuloshakuisemmaksi heijastui myös viestintään ja yhteiskuntavastuuseen. Vuonna 2010 jatkettiin alaikäisten pelaamisen valvonnan tehostamista. Pelinestolaitteiden uusi versio valmistui ja sen levittäminen sijoituspaikkoihin käynnistyi. Pelinestolaitetta käytettiin kertaa. Valmistautuminen 18 vuoden ikärajan voimaan tuloon aloitettiin ja alaikäispelaamisen valvonnan toimintamalli uudistettiin. Ravintoloiden raha- automaattipelaamisen ikäraja nostettiin 18 vuoteen jo edellisen vuoden aikana. Vuoden 2010 loppuun mennessä RAY:n pelaamisen valvontakoulutuksen on suorittanut henkilöä. Lisäksi Päivittäistavarakauppa ry:n ikärajapassi tukee RAY:n omaa koulutusta. Pelaamisen ongelmia pyritään ehkäisemään ja peli ongelmaisia autetaan ohjaamalla heidät tuki- ja hoitopalvelujen piiriin muun muassa Peluurin kautta. Vuonna 2010 RAY käytti rahapelitoiminnan vastuullisuusohjelman toteuttamiseen kaikkiaan noin 2,9 milj. euroa, mistä lakisääteisten menojen osuus oli euroa. RAY:n omien, päätösvaraisten vastuulli suustoimenpiteiden osuus oli noin 2,3 milj. euroa, josta yli milj. euroa rahapelihaittojen ehkäisyä ja hoidon kehittämistä koskeviin hankkeisiin. European Lotteries -järjestön vastuullisuusstandardit auditoitiin. RAY on ensimmäinen raha-automaattitoimintaa ja kasinopelejä harjoittava rahapeliyhteisö, jolle tällainen auditointi on tehty. Vuoden 2010 aikana suoritettiin myös Green Office -auditointi ja RAY-talon jätteiden käsittely uudistettiin vastaamaan Green Office -standardia. RAY:ssä suoritettiin myös ensimmäinen hiilijalanjälkilaskenta, laadittiin RAY-talon ympäristöohjelma ja rakennettiin videoneuvottelujärjestelmä matkustamisen vähentämiseksi. Sisäiset palvelut RAY elää parhaillaan voimakkaan muutosprosessin keskellä, joka asettaa suuret odotukset henkilöstötyölle. Strategisten muutosten toteuttamisen varmistamiseksi vuonna 2010 laadittiin henkilöstövoimavarojen johtamista tukeva henkilöstöstrategia, joka antaa suuntaviivat henkilöstöjohtamiselle ja sitä tukevalle kehitystyölle. RAY:n hallitus hyväksyi henki löstöstrategian syyskuussa. Myös työhyvinvoinnin ylläpitämisen merkitys korostuu entisestään muutostilanteessa. Vuonna 2010 lanseerattiin RAY:n varhaisen välittämisen toimintamalli. Malli on RAY:n tapa toimia, kun huomataan ongelmia työssä jaksamisessa. Tavoitteena on havaita ongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tukea henkilöstön työkykyä ja terveyttä tarkoituksenmukaisella tavalla. Keväällä 2010 lähes 200 esimiestä valmennettiin varhaisen välittämisen toimintamallin hallintaan. Valmennuksiin osallistui myös työsuojeluhenkilöstöä ja luottamusmiehiä. Koulutuksessa käsiteltiin RAY:n yhteisiä toimintatapoja ja esimiehen roolia työntekijöiden työkyky-, päihdeongelma- ja peliriippuvuusasi- 7

8 oissa sekä työyhteisöongelmien ratkaisussa. Esimiestyön tueksi tehtiin myös varhaisen välittämisen opas. Koko henkilöstöä palvelemaan perustettiin työterveyshuoltoa koskeva Help Desk. Henkilöstön kokonaisvaltaista hyvinvointia tuettiin tarjoamalla henkilöstölle mahdollisuus käyttää SporttiPassi-palvelua, joka on mobiilikäyttöinen liikunta seteli. Vuonna 2010 käyttöön otettu Sportti Passi-palvelu mahdollistaa etuuden käytön laajasti eri liikuntamuotoihin. Palveluun sisältyy myös mahdollisuus nauttia kulttuuripalveluista. Keväällä 2010 RAY:ssä käytiin työehtosopimusneuvottelut, jotka saatiin päätökseen sovittelijan johdolla. Merkittävimmät näkemyserot liittyivät internet peliyksikön työaikaan, josta sittemmin sovittiin työryhmässä kesällä Myös osa muista sovintoesityksen mukaisista työryhmistä teki työnsä jo vuoden 2010 aikana, mutta esimerkiksi palkkaus järjestelmien kehittäminen jäi vielä vuodelle Raha-automaattiyhdistyksen työehtoja koskeva runkosopimus on voimassa saakka edellyttäen, että palkankorotuksista päästään yksimielisyyteen mennessä. Kuten edellä on todettu, kesällä 2010 käynnistettiin Jakelulinjassa yt-neuvottelut toiminnan uudelleen organisoimiseksi. Neuvottelujen piirissä oli kaikkiaan 345 RAY:läistä. Neuvottelut koskivat koko kasinoa, molempia Gold Dust -peliklubeja sekä palvelupelien esimiehiä ja myynnin henkilöstöä. Muutosprosessissa mukana olleiden tueksi ja informaation jakamiseksi perustettiin RAY:n intranetiin (Rahikainen) erillinen sivusto, Muutos kabinetti. Neuvottelujen päättyessä henkilöstön vähennystarve oli 42 henkilötyövuotta. Osa vähennyksistä hoitui tavanomaisen vaihtuvuuden kautta. Tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanottujen määrä oli lopulta kolme henkilöä. Lisäksi työsuhteen päättösopimuksen teki 16 henkilöä. Vuoden 2010 aikana esimiehiä valmennettiin eri tavoin muutoksen tukemiseen ja johtamiseen. Syksyn aikana sekä liikepaikkojen että Grand Casino Helsingin muutoksen ohjausryhmiä tuettiin valmennusohjelmalla. Myös työsuojelu- ja luottamushenkilöille järjestettiin muutosvalmennusta. Elokuisilla esimiespäivillä aiheena oli muutoksen johtaminen. Linjajohdon ja pääluottamusmiesten vuosittainen ajankohtaisseminaari järjestettiin myös elokuussa. Vuoden 2010 aikana kilpailutettiin sekä työterveyshuollon palvelut että työeläkevakuutukset. Työterveyshuollon valtakunnalliseksi toimijaksi alkaen valittiin Mehiläinen. Työeläkevakuutusyhtiönä jatkaa Ilmarinen. Työsuojelutoiminta käynnistettiin vuonna 2009 uudistetun työsuojeluorganisaation mallin mukaisesti. Keväällä neuvoteltiin pääluottamusmiesten kanssa työsuojelusopimus kaudelle Syksyllä valmisteltiin työsuojelun toimintaohjelma vuoteen Toimintaohjelman painopisteinä ovat riskien arviointi ja ennaltaehkäisevä toiminta. Ammatillinen koulutusyksikkö koulutti toimintavuonna 115 uutta pelinhoitajaa. Vuonna 2010 tehtiin pelinhoitajan palveluopas, joka lanseerattiin valmennusten avulla ravintolakasinopelien pelinhoitajille koko maassa. Vuonna 2010 RAY:ssa oli käytössä ensimmäistä kertaa koko henkilöstön kattavana kannustejärjestelmänä strategiapalkkiojärjestelmä. Palkkio sisälsi sekä kaikille yhteisiä, RAY-tasoisia mittareita (kustannukset, sisäinen yhteistyö) että yksikkökohtaisia mittareita. Palkkion teoreettiseksi maksimimääräksi asetettiin 5 % henkilön vuosipalkasta. Toteutuneiden palkkioiden maksatukset tapahtuvat maalis-huhtikuussa Vuoden 2010 aikana parannettiin hankintaan liittyviä prosesseja ja toimintatapoja. Raha-automaattiyhdistykseen palkattiin myös hankintapäällikkö vastaamaan keskitetysti hankinta-asioista. Vuoden aikana julkaistiin myös sopimusten hallintaa ja immateriaalioikeuksia koskevat ohjeet. Hallituksen syksyllä hyväksymän hyvän hallintotavan (Corporate Governance) ohjeen jalkautus aloitettiin. Taloushallinnon palveluissa kehitettiin johdon laskentatoimen palveluja muun muassa rakentamalla standardoituja työvälineitä esimiesten tuotto- ja kuluseurantaa varten. Investointiprosessin hallintaa varten laadittiin investointien periaatteet -ohje ja työväline, jolla hallitaan investointiprosessia. Osana RAY:n hyvän hallintotavan kehittämistä myös RAY:n taloussääntöä päivitettiin vuoden 2010 aikana. Talousyksikkö osallistui vuoden 2010 aikana nettipelitoiminnan käynnistämisprojektiin muun muassa nettipelitoiminnan maksuliikenteen ja raportoinnin kehittämisen osalta. Lisäksi talousyksiköstä osallistuttiin korttimaksamisen kehittämisprojekteihin. Taloushallinnon maksuliikennejärjestelmä päivitettiin vuoden 2010 aikana SEPA-valmiuteen. RAY:n hallitus hyväksyi syyskuussa kiinteistötoimen linjaukset tuleville vuosille. Nämä ohjaavat kiinteistöjen hankintaa ja myyntiä sekä kiinteistöjen hallintaa ja niiden hoitoa. Tavoitteena näissä kaikissa on kokonaistaloudellisuus ja pitkäjänteisyys. 8

9 Vuoden 2011 toiminta ja arvio tulevasta kehityksestä Vuosi 2011 on RAY:lle erityisen haasteellinen. Liikevoiton kehittymistä rajoittavat heinäkuun alusta voimaan tuleva 18 vuoden ikäraja raha-automaateissa ja heti vuoden alusta tapahtunut arpajaisveron korotus 8,25 %:sta 10 %:iin. Investointien määrä on toimintavuonna vielä merkittävä. Liikevoittotavoitteeksi on asetettu 383,1 milj. euroa, missä toteutuessaan olisi kasvua 2,0 milj. euroa vuodesta Rahapelitoiminta Vuonna 2009 päivitetyn rahapelistrategian toteutus on edennyt siten, että sen tulokset ovat vuonna 2011 jo kaikkien pelaajien nähtävissä. Internetpelitoiminta uutena RAY-pelien jakelukanavana käynnistyi vuoden 2010 lopulla, mutta 2011 on sen ensimmäinen täysi toimintavuosi. Pelaajat voivat löytää ainutlaatuisesta ja laajasta pelivalikoimasta turvallisessa peliympäristössä uudet suosikkipelinsä. Internetin kautta jaellaan sekä täysin uusia pelejä että niitä, jotka ovat saaneet pelaajien suosion myös fyysisissä pelipaikoissa. Vuosi 2011 on myös ns. RAY-pelimaailman synnyttämisen vuosi. RAY-pelimaailma yhdistää RAY:n pelit ja jakelukanavat yhtenäiseksi toisiaan täydentäväksi kokonaisuudeksi. Ensimmäinen RAY-pelimaailman palvelu on RAY-asiakkuus, jonka pelaaja saa rekisteröitymisen kautta. RAY-pelimaailma tuo pelaajille myös yhteisen tunnistus- ja maksuratkaisun, joka otetaan vaiheittain käyttöön kaikissa jakeluteissä ja pelimuodoissa. Pelipistetoiminnan tuottotavoite on K18-ikärajan lopullisen käyttöönoton johdosta asetettu 1,6 % (n. 8,7 milj. euroa) edellisvuotta alemmaksi. Käytännössä ikäraja otetaan käyttöön portaittain jo kevättalvesta 2011 alkaen, joten sen vaikutukset näkyvät jo kevätkaudella. Vuoden 2011 aikana investoidaan pelkästään automaattivaihtoihin sekä seteli- ja maksukorttipäätteisiin noin 17,0 milj. euroa. Kaikki investoinnit tukevat toimintavuoden tuottotavoitteiden saavuttamista, mutta vaikuttavat negatiivisesti liikevoiton kehitykseen. Investointien lisäksi tehdään uusien pelien lanseerauksia ja jatketaan vuoden 2010 aikana jo alkanutta raha-automaattien määrän optimointia. Pelisalitoiminnalle asetetuissa tuotto- ja kannattavuustavoitteissa on otettu huomioon poisjäävät Gold Dust -salit. Pelisalitoiminnan tuoton kasvu (+1,1 %) perustuu salien määrän kasvattamiseen, vuoden 2010 aikana käyttöönotettujen pelisalien vaikutukseen sekä raha-automaattien määrän optimointiin. Ravintolakasinopelitoiminnalle asetettu tuottotavoite (+1,5 %) on erityisen haasteellinen huomioon ottaen yöravintolatoiminnan yleinen kehitys. Kesään 2011 mennessä tehdään RAY:n ravintolaliiketoiminnalle jakelun ja myynnin tueksi päivitetty strategia, joka sisältää asiakassegmentoinnin ja RAY-asiakkuussuunnitelman. Kasinon tuottokehitys on tarkoitus kääntää selkeään (+9,4 %) nousuun, joka perustuu jo tehtyihin ja vuoden 2011 aikana vielä tehtäviin toimenpiteisiin. Kasinon strategia päivitettiin loppuvuodesta Osana tehtävää muutosta kasinolla investoidaan merkittävästi nykyisten asiakastilojen kehittämiseen. Internetpelitoiminnassa tavoitteena on saada verkkopalveluun rekisteröitynyttä asiakasta ja aktiivista käyttäjää vuoden 2011 loppuun mennessä. Tämä edellyttää muun muassa jatkuvaa pelitarjonnan ja palvelulupauksen kehittämistä sekä palvelun markkinointia ja viestintää arpajaislain antamissa puitteissa. Toisena keskeisenä kehityskohteena on internetpelien näkyvyys muissa RAY-jakelukanavissa sekä peliyhteistyö esimerkiksi kasinon kanssa. Kolmantena keskeisenä kehityskohteena on jakelukumppanuus. Sekä kasino- että internettoiminnot on tällä hetkellä sijoitettu fyysisesti muusta RAY:stä erilleen. Vuoden 2011 aikana käynnistyy useita suunnitteluprojekteja, joiden tavoitteena on integroida nämä toiminnot tiiviimmin osaksi muuta RAY-rahapelitoimintaa. Rahapelien kokonaistuottotavoitteeksi vuonna 2011 on asetettu 695,0 milj. euroa. Kasvua luvussa on noin 20,5 milj. euroa eli runsaat 3 % verrattuna vuoden 2010 toteutuneeseen tuottoon. Liikevaihdon arvi oidaan kasvavan noin 1,1 % edellisvuodesta. Liikevoittotavoitteeksi on vuodelle 2011 otettu 383,1 milj. euroa. Avustustoiminta Raha-automaattiyhdistyksen vuosien avustusstrategiassa on kolme päälinjaa: 1) hyvinvoinnin edistäminen ja sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen, 2) terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäiseminen ja 3) ongelmia kohdanneiden kansalaisten ja perheiden auttaminen. Jokaiseen päälinjaan sisältyy myös kaksi painoaluetta. RAY:n hallitus teki avustusstrategian pohjalta suuntaviiva-, painoalueja periaatelinjaukset, jotka toimivat pohjana vuoden 2011 jakoehdotuksen lopulliselle valmistelulle. Vuoden 2011 avustamisen painopisteitä ovat lastensuojelu- ja nuorisotyö (35,9 milj. euroa), vanhustyö (34,8 milj. euroa) sekä mielenterveystyö (28,5 milj. euroa) ja päihdetyö (24,6 milj. euroa). Vuoden 2011 avustuksista lähes puolet, 137,8 milj. euroa, suunnataan tehtyjen linjausten mukaisesti nimenomaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen kansalais- 9

10 toimintaan. Sitä tuetaan rahoittamalla järjestöjen tiedotus-, neuvonta- ja koulutustoimintaa, vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, aluetyötä, toimitiloja sekä osallistumismahdollisuuksien ja kohtaamispaikkojen tarjoamista. Vuosittaista tukea toimintaansa saavat esimerkiksi monet sairaus- ja potilasjärjestöt sekä lastensuojelu- ja vammaisjärjestöt. Kansanterveysongelmien ehkäisyyn liittyen avustuksia suunnataan RAY:n avustusstrategian päälinjojen painopisteiden ja niiden perusteella tehtyjen linjausten mukaisesti 1) sydän- ja verisuonitautien, 2) syöpä- ja hengityssairauksien, 3) diabeteksen, 4) tuki- ja liikuntaelinsairauksien, 5) neurologisten sairauksien ja 6) mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisyyn. Edellä esitetyn lisäksi kansanterveysongelmien ehkäisyyn tähtäävää toimintaa avustetaan huomattavassa määrin esimerkiksi kansalaisjärjestötoiminnan kokonaisuudessa järjestöjen yleisavustuksin ja kohdennetuin toiminta-avustuksin. Vuoden 2011 jakoehdotus sisältää myös vuoden 2010 jakopäätöksestä lähtien RAY:n vastuulle osoitetun terveyden edistämisen määrärahan järjestöjen osuuden 3,2 milj. euroa. Terveyden edistämisen määräraha perustuu lakiin terveyden edistämisen määrärahasta (L 333/2009), jonka 1 :n mukaan Valtion talous arvioon otetaan vuosittain määräraha terveyden edistämiseen sekä päihteiden käytön ja tupakoinnin ehkäisyyn ja vähentämiseen. Määrä rahan mitoituksessa otetaan huomioon väestön päihteiden käytön ja tupakoinnin yleisyys ja niistä aiheutuneet haitat sekä muu terveyskäyttäytyminen. Määräraha on tarkoitettu terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeisiin sekä terveyden edistämistä tukeviin tutkimushankkeisiin ja ohjelmiin. RAY:n rahoitusta suunnataan yhä vahvemmin järjestöille luontaisiin auttamisen toimintoihin, kuten vapaaehtoistyön järjestämiseen ja vertaistuen tarjoamiseen. Vuodelle 2011 esitetään avustuksia kaikkiaan 169:ään vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kohteeseen yhteensä 15,7 milj. euroa. Vapaaehtoistoiminta-avustusta kohdistuu eniten maahanmuuttajatyöhön, mielenterveystyöhön ja perheiden tukemiseen. Avustuksia kohdennettaessa on priorisoitu järjestöjen yhteishankkeita ja yhteisiä toimintoja laajemman kohderyhmän tavoittamiseksi. Muita heikommassa asemassa ovat ne, joiden osalle sosiaaliset ja taloudelliset vaikeudet (pitkäaikainen työttömyys, päihde- tai mielenterveysongelmat, turvattomuus ja asumisongelmat, köyhyys ja ylivelkaantuminen, vammaisuus tai vaikeat pitkäaikaissairaudet) kasaantuvat. Lasten ja nuorten elinoloihin ja turvallisuuteen sekä perheiden selviytymisen edistämiseen kiinnitetään lisääntyvää huomiota. Nuorisotyössä keskeisiä alueita ovat syrjäytymistä ehkäisevät toiminnot, nuorten elämänhallinnan edistäminen sekä väkivallan ja päihdeongelmien ehkäisy. Tässä yhteydessä on huomioitu myös kaikkein haastavimmat ryhmät, esimerkiksi väkivaltaisesti käyttäytyvät nuoret rikoksentekijät. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisella kehittämisohjelmalla, Kasteella, on yhtymäkohtia RAY:n avustusstrategian kanssa. Koska Kaste-ohjelma jatkuu mitä toden näköisimmin sen ensimmäisen ohjelmakauden päättymisen jälkeen vuonna 2011, RAY avustaa myös joitakin uusia hankkeita, jotka ovat hyvin selkeästi osa ko. toiminta-/kehittämiskokonaisuutta ja jotka soveltuvat sisältönsä osalta voimassa oleviin avustuslinjauksiin. RAY käynnisti vuonna 2010 Kaste-ohjelmaan liittyvien järjestöhankkeiden arvioinnin, jonka keskiössä on järjestön ja kuntien (sekä muiden toimijoiden) välinen yhteistyö. Arvioinnista on mahdollista saada ensimmäisiä kartoitustietoja vuoden 2011 aikana. Valtio käynnisti vuonna 2008 pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman kymmenessä suurimmassa kaupungissa. Ohjelman tavoitteena on puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus vuoden 2011 loppuun mennessä ja tehostaa toimenpiteitä asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi. RAY osallistuu ohjelmaan yhtenä investointien rahoittajana Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kanssa. Kyseiseen ohjelmaan liittyvä RAY:n rahoitus kohdistuu järjestöjen tukiasuntohankintoihin ja toiminnallisiin kehittämishankkeisiin. RAY:n panostus koko ohjelmakaudella on noin 33,0 milj. euroa. RAY on myös sitoutunut olemaan mukana Kehitysja vaikeavammaisten asunto-ohjelmassa ( ) vuosittain noin viiden miljoonan euron panoksella. Vuoden 2011 maaliskuussa julkistetaan RAY:n avustusstrategia sekä sen ensimmäisen vuoden toimeenpanosuunnitelma. Keväällä 2011 käynnistyy myös mm. avustuksen saajille suunnattu Tavoitteista tuloksiin -koulutus, jonka tavoitteena on osaltaan selkiyttää ja vahvistaa huomattavassa määrin raha-automaattiavusteisen toiminnan seurantakäytäntöjä. Avustusosastolla jatkuu vuonna 2011 voimakas omien toimintatapojen kehittäminen. Siinä keskeistä on uudistus, jonka myötä jakoehdotus valmistellaan kyseisen vuoden alusta lähtien avustusstrategian kolmen päälinjan mukaisissa tiimeissä. Merkittävä osa kehittämistyötä on myös uuden asiakirja- ja avustusten hallintajärjestelmän rakentamisen jatkaminen. Uusi järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön, alkuperäisestä aikataulusta poiketen, asteittain vuoden 2012 aikana. Viestintä ja yhteiskuntavastuu Viestinnässä vuoden 2011 haasteet ovat mittavat. RAY:n merkityksen esiintuominen viestinnässä ja maineenhallinta vaativat viestinnän tehostamista ja uudistamista. Viestinnän resurssien vahvistamista vaatii 10

11 myös kehittyvä pelitoiminta, jossa samanaikaisesti markkinoinnin mahdollisuuksia rajoittaa voimaantullut uusi arpajaislaki. Mediasuhteiden kehittämistä ja mediaviestinnän tehostamista jatketaan. Sidosryhmäviestintä otetaan erityiseksi kehittämiskohteeksi. Alkuvuoden aikana saatetaan loppuun RAY:n internetsivujen uudistus. RAY:n uudistettu pelaajille tarkoitettu asiakaslehti julkaistaan. Viestintä on organisoitu vuoden 2011 alusta lähtien uudelleen siten, että viestintäjohtajan alaisuuteen on keskitetty neljä viestintätiimiä, jotka vastaavat konserniviestinnästä, sisäisestä viestinnästä, pelitoiminnan viestinnästä (pois lukien pelien markkinointi) ja avustusviestinnästä. Vuoden mittaan päivitetään viestintästrategia ja laaditaan kokonaisvaltainen toimintaympäristöstrategia. Vuoden 2011 aikana tullaan rakentamaan RAY:n yhteis kuntavastuun tavoitteiden, mittareiden ja raportoinnin järjestelmä, joka kattaa pelitoiminnan lisäksi koko RAY:n toiminnan. RAY:n yhteiskuntavastuun kehittämisessä painottuvat vastuullisen rahapelitoiminnan ohella avustustoiminnan vaikutusten raportointi ja ympäristövastuuseen liittyvät kysymykset. Sisäiset palvelut RAY:n strategisten muutosten toteutumisessa henkilöstötyön merkitys korostuu voimakkaasti myös jatkossa. Vuonna 2011 tätä työtä tehdään uuden henkilöstöstrategian mukaisesti, henkilöstöstrategian jalkauttaminen onkin toimintavuonna keskeisellä sijalla. Strategian mukaisten muutosten toteutuminen, oike anlainen osaaminen ja työhyvinvointi ovat vuoden 2011 toiminnan keskeisiä haasteita. Muutosta edistävä esimiesrooli ja esimiestehtävän eri osa-alueet ovat keskeisenä teemana myös vuonna Esimiesten lisäksi muutoksen tuki kohdistuu vuonna 2011 myös työyhteisöihin. Vuonna 2011 toteutetaan RAY:n henkilöstötutkimus, joka toimii sekä mittarina että kehittämisen välineenä. Henkilöstötutkimuksen tuloksista on nähtävissä koko henkilöstön näkemys työyhteisöjen toimivuudesta, esimiestyöstä sekä työtyytyväisyydestä. Osaamisen kehittäminen edellyttää, että strategisesti merkittävät osaamistarpeet määritellään toiminnoittain. RAY:n esimiehille laaditaan erikseen valmennuskokonaisuus. Varhaisen välittämisen toimintatapaa vahvistetaan vuonna 2011 seurantakoulutuksilla, joiden painopisteet suunnitellaan palautteiden ja saatujen kokemusten pohjalta. Samassa yhteydessä esimiehiä opastetaan myös epäasiallisen kohtelun toimintamallin edellyttämiin toimintatapoihin. Työterveyshuollon valtakunnallinen uusi sopimus tuli voimaan vuoden 2011 alusta. Sopimuksen mukaista toimintaa seurataan ja varmistetaan palveluiden toimivuus kaikilla toimipaikoilla. Sairauspoissaolojen seurantaa parannetaan ja ne sisällytetään osaksi työterveyshuollon toimittamia raportteja. Vuonna 2011 jatketaan HR-järjestelmien kehittämistä. Tavoitteena on vähentää esimiesten ja henkilöstö yksikön päällekkäistä työtä. Talouden ja toiminnan suunnitteluun liittyen jatketaan RAY:n suunnittelujärjestelmän kehittämistä. Raportointia parannetaan muun muassa tuomalla johdon työpöytä -raportointisivustolle yksikkökohtaiset, yhtenäiset seurantaraportit. Lisäksi talousyksikkö osallistuu muun muassa korttimaksamisen kehitysprojektiin. Lakiasiainyksikkö tukee RAY:n rahapeli- ja avustustoimintaa avustamalla laintulkinnassa ja sopimusprosesseissa. Yksikkö tarjoaa apuaan myös pelisääntöjen muuttamiseen liittyvissä asioissa ja pitää muutoinkin kiinteää yhteyttä eri viranomaisiin, erityisesti RAY:n rahapelitoimintaa valvoviin viranomaisiin. Rahapelitoimintaa tuetaan toimintavuoden 2011 aikana arpajaislain ikäraja- ja markkinointisäännösten muutosten aiheuttamissa toimenpiteissä ja rahapelitoiminnan muissa strategisissa hankkeissa. Kiinteistöyksikön työssä painopiste on vuonna 2011 RAY-talon itäpäädyn muutostöiden suunnittelussa ja varsinaisten muutostöiden käynnistämisessä (kesällä 2011). Vuonna 2011 aloitetaan myös kentän kiinteistöjen kuntokartoitukset. Tavoitteena on myös kaikkien RAY:n kiinteistöjen, liikehuoneistojen ja pelipaikkojen vieminen yhteisen kiinteistöhallintajärjestelmän alle. Tämän järjestelmän luominen alkaa vuonna 2011 kartoituksella RAY:n omista tarpeista. Vuonna 2011 asetetaan projekti tiedonhallinnan tavoitekuvauksen ja suunnitelman laatimiseksi. Koko RAY:n henkilöstön kattavaa strategiapalkkiojärjestelmää jatketaan hallituksen päättämien periaatelinjausten mukaisesti myös vuonna Järjestelmää kehitetään siitä saatujen kokemusten ja saadun palautteen pohjalta. Sisäisen valvonnan lausuma Raha-automaattiyhdistyksen johto vastaa organisaation sisäisestä valvonnasta ja siihen liittyvästä riskien hallinnasta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus siitä, että toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja säädöksiä. Raha-automaattiyhdistyksen sisäisen valvonnan tilaa on arvioitu vuosittain eri tavoin. RAY:n sisäinen valvonta täyttää pääosin sille asetetut tavoitteet, mutta siinä riittää edelleen kehitettävää. Hyvän hallintotavan Corporate Governance -ohje on val- 11

12 12 mistunut ja sen soveltaminen käytäntöön on meneillään. Vuoden 2010 sisäisen valvonnan itsearvioinnin tulosten mukaan sisäisen valvonnan eri osa-alueilla on edistytty lukuun ottamatta useampaa yksikköä koskevien riskien hallintaa. Riskienhallinnan osalta on vuoden 2010 aikana tapahtunut seuraavaa: strategiset riskit on analysoitu ja priorisoitu operatiiviset riskit on tarkasteltu yksiköittäin 2010 toiminnansuunnittelun yhteydessä riskienhallinta on osatekijänä mukana toiminnansuunnitteluprosessissa yritysturvallisuuspäällikön toimi on perustettu. Sisäisen valvonnan itsearviointi toteutetaan seuraavan kerran syksyllä 2012.

13 Tuloslaskelma Euroa Liite LIIKEVAIHTO , ,85 Valmistus omaan käyttöön (+) , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot , ,93 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana , ,11 Varastojen lisäys(-)/vähennys(+) , ,74 Sijoituspaikkamaksut , ,84 Ulkopuoliset palvelut , ,76 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,97 Henkilöstökulut 3 Palkat ja palkkiot , ,76 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,06 Muut henkilösivukulut , ,49 Henkilöstökulut yhteensä , ,31 Poistot , ,14 Liiketoiminnan muut kulut , ,10 LIIKEVOITTO , ,26 Rahoitustuotot Korkotuotot , ,24 VOITTO ENNEN VEROJA , ,50 Tuloverot , ,41 TILIKAUDEN VOITTO , ,09 13

14 Tase Euroa Liite VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 9 Aineettomat oikeudet , ,43 Muut pitkävaikutteiset menot , ,49 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,27 Aineelliset hyödykkeet 10 Maa- ja vesialueet , ,22 Rakennukset ja rakennelmat , ,65 Koneet ja kalusto , ,63 Muut aineelliset hyödykkeet , ,92 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,09 Sijoitukset 11 Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,05 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,94 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,25 Saamiset Pitkäaikaiset Tilitetty STM:lle , ,80 Muut saamiset , , , ,87 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,12 Lainasaamiset , ,92 Siirtosaamiset , ,61 Puhtaan tuoton ennakko , ,00 Avustukset , , , ,45 Rahat ja pankkisaamiset , ,18 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,05 14

15 Tase Euroa Liite VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 17 Toimintapääoma , ,48 Tilikauden voitto , , , ,57 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Kohdentamattomat avustukset , ,80 Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,00 Ostovelat , ,06 Muut velat , ,21 Siirtovelat , ,41 Maksamattomat avustukset , , , ,68 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,05 15

16 Rahoituslaskelma euroa LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Muut oikaisuerät Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutokset: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja muiden sijoituksien luovutustulot INVESTOINTIEN RAHAVIRTA MAKSETUT AVUSTUKSET TILITYKSET STM:LLE / STM:LTÄ RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS (+) / VÄHENNYS (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

17 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Lainsäädäntö Tilinpäätös on laadittu noudattaen voimassa olevia kirjanpitosäännöksiä. Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu, koska tytäryhtiöiden Asunto Oy Nilsiän Eturessun, Kiinteistö Oy Mikkelin Yrittäjänkatu 19 sekä osakkuuskiinteistöyhtiöiden vaikutus RAY:n toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan on vähäinen. Eläkemenojen jaksotus Henkilökunnan eläketurva on järjestetty eläkevakuutusyhtiöstä otetulla vakuutuksella. Eläkevakuutukset on jaksotettu vastaamaan tilinpäätöksen suoriteperusteisia palkkoja. Johtokunnan eläkesitoumukset Eläkesitoumus mahdollistaa yhdelle johtokunnan jäsenelle eläkkeelle jäämisen 60-vuotiaana. Eläkevastuu katetaan kokonaisuudessaan eläkevakuutuksella, joka on otettu eläkevakuutusyhtiöstä. Uusia eläkesitoumuksia ei ole tehty. Verot Arpajaisverot on kirjattu suoriteperusteisesti. Arpajaisverot ovat raha-automaattien, kasinopelien ja Grand Casino Helsingin kirjanpidossa kalenterikuukaudelle kohdistuvista tuotoista 8,25 prosenttia. RAY ei ole arvonlisäverovelvollinen arvolisäverolain 59 :n mukaisesti. Yhdistyksen kuluihin ja investointeihin sisältyy voimassa oleva arvonlisävero. RAY on tuloverolain 21 :n mukaisesti tuloverovelvollinen vain muusta kuin arpajaisverolaissa tarkoitetun toiminnan tulosta. Liikevaihto Arpajaisverot ja kurssierot on vähennetty pelitoiminnan tuotoista ennen liikevaihdon esittämistä. Rahaautomaattien kassoissa oleva rahastamaton tuotto on tuloutettu. Tuottoon kohdistuva arpajaisvero ja sijoituspaikkamaksu on kirjattu velaksi. Rahaautomaattien voitonmaksukoneistoissa oleva pelipääoma on tuloutettu ja kirjattu taseen rahavaroihin. Erään kohdistuva arpajaisvero ja sijoituspaikkamaksu on kirjattu velaksi. Sijoituspaikkamaksut Sijoituspaikkamaksut on jaksotettu automaattien tuoton ja sijoituspaikan haltijoiden kanssa tehtyjen sopimuksien mukaisesti. Käyttöomaisuushyödykkeet Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella. Omaan käyttöön valmistettujen raha-automaattien hankintamenona on aktivoitu valmistuksen välittömien kustannusten lisäksi osuus valmistuksen ja hallinnon kiinteistä kuluista. Ostetut raha-automaatit on merkitty taseesen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Olemassa oleviin raha-automaatteihin hankitut maksupäätteet on kirjattu tilikaudella kuluksi. Poistosuunnitelma on saman kuin edellisenä vuonna. Käyttöomaisuushyödykkeiden poistoajat: Vuotta Rakennukset ja rakennelmat Pelikalusto 5 10 Koneet ja kalusto 3 7 Aineettomat oikeudet 3 10 Aineelliset hyödykkeet 10 Muut pitkävaikutteiset menot 7 20 Käyttöomaisuuden myynnistä ja luovutuksesta syntyvät voitot tai tappiot kirjataan tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin. 17

18 Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömien hankintamenojen mukaan laskettuun liukuvaan keskihintaan. Tilikaudella tehdystä vaihto-omaisuusnimikkeiden uudelleen arvostuksesta syntynyt arvonalentuminen on kirjattu tilikauden kuluksi. Rahavarat Rahavarat sisältävät käteisen rahan, pankkitalletukset ja rahaksi muutettavat pankkisaamiset. Rahavarat on arvostettu käypään arvoon. Tutkimus ja kehitys Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi sinä tilikautena, jona ne ovat syntyneet. Oma pääoma STM:n luvalla omaan pääomaan on perustettu toimintapääoma, joka on suuruudeltaan pysyvien vastaavien poistamattoman hankintamenon sekä tulevia investointeja varten tehdyn varauksen suuruinen. Ulkomaan rahanmääräiset ostovelat ja myyntisaamiset Ennakkoon maksetut vuokrat Pitkäaikaiset muut saamiset sisältää Grand Casino Helsingin liiketilasta maksetun vuokran, joka kirjataan kuluksi ajan kulumisen perusteella 20 vuoden vuokra-ajan kuluessa. Lyhytaikaiset avustussaamiset ja -velat Jaettavaksi päätetyt maksamattomat avustukset on esitetty lyhytaikaisena saamisena sosiaali- ja terveysministeriöltä ja lyhytaikaisena velkana järjestöille. Jakamattomat voittovarat Aikaisemmilta tilikausilta sosiaali- ja terveysministeriölle tilitetyt voittovarat, joiden käytöstä ei ole tehty päätöstä, on esitetty vaihtuvissa vastaavissa pitkäaikaisena saamisena ja vastaavan suuruisena kohdentamattomana avustuksena pitkäaikaisissa veloissa. Velat pelaajille Nettipelaajien pelitileillä olevat varat sisältyvät muihin velkoihin. Ulkomaan rahan määräiset ostovelat ja myyntisaamiset on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän keskikurssin mukaan. Kurssierot on kirjattu tilikauden tulokseen. Ennakkomaksut Raha-automaattiasetuksen 21 :n mukaisesti tilikauden voitosta sosiaali- ja terveysministeriölle tilitetty tilikauden voiton ennakko on esitetty puhtaan tuoton ennakkona. Tilikauden tuloksesta avustuksiin ja toimintapääomaan käytettävät osuudet kirjataan omasta pääomasta yhdistyksen kokouksen päätöksen perusteella. 18

19 Tuloslaskelman liitetiedot euroa 1. Liikevaihto jakeluteittäin 2010 Liikevaihdosta 2009 Liikevaihdosta Raha-automaatit sijoituspaikoissa ,45 % ,57 % RAY-pelisalit ,65 % ,79 % Ravintolakasinopelit sijoituspaikoissa ,30 % ,81 % Grand Casino Helsinki ,98 % ,57 % Internetpelitoiminta ,36 % 0,00 % Rahanvaihtajien yms. vuokratuotot ,27 % ,25 % Yhteensä ,00 % ,00 % 2. Liiketoiminnan muut tuotot Palvelutuotot Vuokratuotot Saadut vahingonkorvaukset Muut toiminnan tuotot Yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Hallituksen palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Henkilöstön lukumäärä keskimäärin Kokoaikaiset Osa-aikaiset Yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 9 9 Yhteensä

20 Tuloslaskelman liitetiedot euroa 6. Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilöstökulut Vuokrat Kuljetuskulut Viranomais- ja julkiset maksut Matkakulut Mainonta ja myynninedistäminen Kiinteistöjen ja koneiden ylläpitokulut ja vakuutusmaksut Tietoliikennekulut Konttoritarvikkeet ja painotuotteet Vieraat palvelut Muut liiketoiminnan kulut Yhteensä Tuloslaskelmaan sisältyvät verot Arpajaisverot (sisältyy liikevaihtoon) Lupamaksut Kiinteistöverot Välittömät verot Yhteensä Tilintarkastuspalkkiot Sisältyvät liiketoiminnan muissa kuluissa vieraisiin palveluihin Tilintarkastus Veroneuvonta 2 10 Yhteensä

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot