Hallituksen toimintakertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen toimintakertomus 2010"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2010

2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 17 Liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 21 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 25 Luettelo kirjanpitokirjoista, tositelajeista ja niiden säilytystavoista 26 Tilintarkastuskertomus 27 2

3 Hallituksen toimintakertomus 2010 Yleistä Ainoastaan arpajaislain perusteella luvan saaneet rahapeliyhteisöt voivat harjoittaa rahapelitoimintaa Suomen mantereella. Pelaajien oikeusturvan takaamiseksi, väärinkäytösten ja rikosten estämiseksi sekä pelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten haittojen vähentämiseksi on valtioneuvosto myöntänyt Rahaautomaattiyhdistykselle rahapeliluvan, joka on voimassa Rahapelilupaa on muutettu annetulla valtioneuvoston päätöksellä siten, että Raha-automaattiyhdistyksellä on oikeus välittää toimialueeseensa kuuluvia pelejä myös sähköisesti. Rahapeliluvassa asetetaan erityisvaatimuksia sähköisesti välitettäville peleille. RAY:llä on yksinoikeus niin raha-automaattien pitämiseen yleisön käytettävänä kuin kasinopelitoimintaan ja pelikasinon ylläpitämiseen. RAY:n rahapelitoiminnasta kertyvät tuotot jaetaan arpajaislain mukaan avustuksina yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille. Osa tuloutetaan valtiolle käytettäväksi erikseen laissa osoitettuihin kohteisiin. Vuonna 2008 alkanut taloudellinen taantuma heijastui vielä vuonna 2010 RAY:n toimintaan, kuten jäljempänä todetaan. Ennen muuta RAY:n omien toimenpiteiden ansiosta tuottokehitys saatiin kuitenkin yhden välivuoden jälkeen taas kokonaisuudessaan selkeälle nousu-uralle. Arpajaislain I-vaiheen muutos tuli voimaan Tuolloin tulivat voimaan rahapelien markkinointia ja ikärajaa koskevat säännökset. Lakimuutoksen jälkeen rahapeliyhteisö saa markkinoida rahapelejä ja rahapeliyhteisöä, mikäli markkinointi ei edistä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja aiheuttavaa pelaamista ja mikäli sillä ohjataan rahapelien kysyntää arpajaislain nojalla harjoitettavaan toimintaan. Markkinointia ei saa kohdistaa alaikäisiin ja markkinoinnissa ei saa kuvata runsasta pelaamista myönteisesti taikka pelaamattomuutta tai kohtuullista pelaamista kielteisesti. Jos peleihin liittyy erityinen pelihaittojen vaara, on rahapelien markkinointi lain mukaan kielletty muualla paitsi pelisaleissa, pelikasinossa ja raviradoilla, joihin pelit tai niiden myyntipiste on sijoitettu. Pelaajille voidaan kuitenkin antaa tiettyjä, laissa yksilöityjä tietoja peleistä. RAY:n peleistä erityisiä pelihaittoja voi arpajaislain perustelutekstin mukaan sisältyä esimerkiksi raha-automaatteihin ja kasinopeleihin. Lokakuun 2010 alussa tulivat voimaan myös kaikkien rahapelien ikärajaa koskevat säännökset. Rahapelaaminen on sallittu ainoastaan 18 vuotta täyttäneille. Kasinon ulkopuolisten raha-automaattien osalta ikärajasäännökset tulevat kuitenkin voimaan vasta siirtymäajan jälkeen Ikärajavalvonnasta vastaavat jatkossa lain mukaan myös yhteistyökumppanit, joiden tiloissa raha-automaatit ovat. Poliisihallitus sai lakimuutoksen myötä lisää työkaluja puuttua arpajaislain vastaiseen toimintaan. Poliisihallitus voi kieltää luvallisen ja luvattoman rahapelin toimeenpanon tai markkinoinnin ja asettaa kiellon tehosteeksi uhkasakon. Eduskunta on hyväksynyt myös arpajaislain IIvaiheen muutosesityksen. Tällä muutoksella nykyisestä rahapelilupajärjestelmästä siirrytään lakisääteisten yksinoikeuksien järjestelmään. Yksinoikeus rahapelien toimeenpanemiseen on Veikkaus Oy:llä, Raha-automaattiyhdistyksellä sekä Fintoto Oy:llä. Hevoskohteisia rahapelejä saa jatkossa toimeenpanna vain Fintoto Oy. Valtiolla on määräysvalta kaikkien kolmen yhteisön hallituksessa. Rahapeliyhteisöjen ohjauksen yhteensovittamista varten toimii sisäasiainministeriön yhteydessä valtioneuvoston asettama rahapeliasioiden neuvottelukunta. Laki tulee voimaan , jolloin RAY:n ja muiden rahapeliyhteisöjen nykyiset rahapeliluvat umpeutuvat. Internetpelien oikeudellinen tilanne selkiintyi uusien EU-tuomioistuimen oikeustapausten myötä. Jäsenmaat voivat antaa yksinoikeuksia rahapelimuotoihin siitä riippumatta, pelataanko niitä perinteisessä ympäristössä vai internetissä. RAY:n hallitus aloitti vuoden 2010 alussa kolmevuotisen toimikautensa uudessa kokoonpanossa. Hallitustyöskentelyä kehitettiin perustamalla kaksi valiokuntaa, hallituksen puheenjohtajistosta koostunut palkitsemis- ja nimitysvaliokunta sekä neljäjäseninen tarkastusvaliokunta. Raha-automaattiyhdistyksestä annetun asetuksen (1169/2001) 11 :n mukaisesti yhdistyksen kokous valitsee yhden tilintarkastajan, jonka tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja kilpailutetaan säännöllisin väliajoin ja yhdistyksen kokous vahvistaa tilintarkastajan vuosittain. Em. asetuksen 19 :n mukaan yhdistyksen kokouksen valitseman tilintarkastajan lisäksi on yhdistyksellä yksi valtiovarainministeriön määräämä tilintarkastaja, jonka tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetussa laissa (467/1999) tarkoitettu JHTT-tilintarkastaja. Vuonna 2010 näitä tehtäviä ovat hoitaneet KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Hannu T. Koskinen sekä KHT, JHTT Kaj Kiljander. 3

4 (Milj. eur) 2010 Muutos % 2009 Muutos % 2008 Pelitoiminnan tuotot 674,5 3,7 650,8 1,3 659,5 Liikevaihto 619,0 3,7 597,2 1,3 605,2 Liikevoitto 381,0 1,9 373,9 5,9 397,3 Tilikauden voitto 382,2 1,9 375,1 6,8 402,5 Tilikauden voitto liikevaihdosta 61,7 % 62,8 % 66,5 % Oman pääoman tuotto 72,3 % 69,8 % 72,9 % Omavaraisuusaste 86,3 % 86,6 % 85,9 % Vuoden 2010 tulos Vuonna 2010 rahapelitoiminnan tuotot olivat 674,5 milj. euroa. Talousarvion mukainen tuottotavoite 662,2 milj. euroa ylittyi 1,9 %. Vuoden 2010 liikevaihto oli 619,0 milj. euroa, kun talousarvion mukaan tavoitteena oli 607,7 milj. euroa. Arpajaisveroa rahapelitoiminnan tuotoista maksettiin 55,5 milj. euroa. Liikevoittoa tilikaudelta kertyi 381,0 milj. euroa. Tilikauden 2010 voitto oli 382,2 milj. euroa, kun tavoitteena oli 379,3 milj. euroa. Tilikauden voiton osuus liikevaihdosta pieneni edellisestä vuodesta 1,1 %. Toiminnan vaatimat kustannukset kasvoivat 5,3 %. Kasvu johtui muun muassa yleisestä palkka- ja kustannuskehityksestä, internetpelitoiminnan käynnistämiskustannuksista, Vantaan Gold Dustin ja Pelisalien alasajokustannuksista, jakelulinjan henkilöstön määrän sopeuttamiskustannuksista (0,6 milj. euroa) ja asiakkuustoiminnan kehittämiskuluista. Lisäksi kustannuksissa on otettu huomioon strategiapalkkiovaraus (2,0 milj. euroa). Investointeihin vuonna 2010 käytettiin 11,2 milj. euroa (28,0 milj. euroa vuonna 2009 ja 26,6 milj. euroa vuonna 2008), josta raha-automaattien ja pöytäpelien osuus oli 5,8 milj. euroa (20,6 milj. euroa vuonna 2009 ja 19,1 milj. euroa vuonna 2008). Avustuksiin käytettävä määrä vuodelle 2011 Avustuksina sosiaali- ja terveysalan järjestöille jaetaan 268,2 milj. euroa. Lisäksi tilitetään valtiokonttorille käytettäväksi sotainvalidien sairaskotien käyttökustannuksiin ja rintamaveteraanien kuntoutukseen 99,3 milj. euroa. Tulevien vuosien käyttöön jakamatta jää aiemmilta vuosilta 19,5 milj. euroa. Valtioneuvosto päätti vähäisin muutoksin vuoden 2011 järjestöavustuksista RAY:n hallituksen esityksen pohjalta Henkilöstö ja palkat RAY:n palveluksessa oli tilikauden päättyessä 897 kokoaikaista (874 vuonna 2009 ja 811 vuonna 2008) ja 692 osa-aikaista (816 vuonna 2009 ja 878 vuonna 2008) eli yhteensä työntekijää (1 690 vuonna 2009). Suoriteperusteiset palkat sivukuluineen olivat 57,8 milj. euroa (54,0 milj. euroa vuonna 2009 ja 49,8 milj. euroa vuonna 2008). Rahapelitoiminta Taloudellinen taantuma heijastui edelleen RAY:n rahapelitoimintaan. Selvimmin se näkyi kasinon toiminnassa sekä ravintolakasinopeleissä ja pelisalien pöytäpeleissä. Vuoden aikana tehdyt tehostamistoimenpiteet nostivat pelipistetoiminnan tuottoa loppuvuonna siten, että RAY-tason tuotto oli koko vuoden osalta hyvällä tasolla. Pelipistetoiminnan tuoton kasvu oli 4,8 %. Onnistuminen perustui automaattien sijoittelun optimointiin, onnistuneeseen Kulta-Jaska -pelin kehittämiseen ja lanseeraamiseen sekä muutossarjojen avulla päivitettyihin raha-automaatteihin. Seteli- ja maksupäätteillä oli selvästi havaittava vaikutus vasta loppuvuodesta. Pelisaleissa saavutettiin asetetut tavoitteet, mutta asiakasmäärät ovat olleet edelleen laskusuunnassa ja pöytäpelien kiinnostus on vähentynyt. Ravintolakasinopeleissä tuotot laskivat 15,2 %. Pelipöytiä vähennettiin vastaamaan paremmin vallitsevaa kysyntää. Tarjonnan lisäämisestä huolimatta pelaajakunnan laajentamisessa ei pystytty saavuttamaan tavoitteita. Viikkopelaajien määrän lasku saatiin kuitenkin pysäytetyksi. Vuosipelaajien määrä supistui edelleen. Osaltaan tähän kehitykseen lienee vaikuttanut se, että muu pelitarjonta on jatkuvasti lisääntynyt ja pelaajat ovat valinneet muiden peliyhtiöiden internet-tarjonnan. Oman internetpelitoiminnan käynnistämisellä uskotaan tilanteen kuitenkin paranevan. Ongelmia aiheut- 4

5 tavan pelaamisen ei ole koettu lisääntyneen. Pelien sijoittaminen yhteistyökumppanien tiloihin perustuu yhtenäisiin markkinointikriteereihin. Raha-automaattien sijoituspaikkamaksu oli 17 % sijoitetun pelin tuotosta ja vastaavasti kasinopeleissä kuluosuuden vähentämisen jälkeen 50 % tuotosta. Sijoituspaikkamaksuja maksettiin yrittäjille vuonna 2010 yhteensä 93,6 milj. euroa. Pelisalien tiloista maksetaan markkinaperusteista vuokraa. RAY harjoitti vuoden 2010 lopussa raha-automaattitoimintaa yhteistyössä yritysasiakkaan kanssa paikassa ja kasinopelitoimintaa 226 eri ravintolassa. Pelipisteiden määrä pieneni 314:llä edellisestä vuodesta. Yrittäjien tiloissa oli automaatteja yhteensä (muutos edellisvuodesta +116) ja kasinopelejä 267. RAY:n kasinopelien kokonaismäärä pieneni 43:lla. Omia pelisaleja oli vuoden lopussa 76. Niissä on laaja valikoima automaatteja. Täyspotti ja Club RAY -saleissa sekä Gold Dust -peliklubissa on myös kasinopelipöytiä. Automaatteja pelisaleissa on yhteensä ja kasinopelipöytiä 64. Pelisalien ja ravintolakasinopelien johtamismallia muutettiin ja toiminnot yhdistettiin alkaneiden yt-neuvottelujen tuloksena. Syntynyt liikepaikat-tulosyksikkö vastaa kokonaisuudessaan pelipiste-, pelisali- ja ravintolakasinopelitoiminnasta. Yt-neuvottelujen yhteydessä päätettiin lopettaa Gold Dust -pelisalipilottien toiminta Grand Casino Helsingissä ei kyetty suunniteltuun tuottojen kasvuun, vaan tuotto jäi 26,8 miljoonaan euroon. Heinäkuun lopulla käynnistyivät koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Samanaikaisesti ytprosessin kanssa kasinon johtamisorganisaatio uudis tettiin. Kasinolla oli vuoden lopussa yhteensä 295 automaattia ja 21 kasinopelipöytää. Grand Casino Helsinki toimii kansainvälisin pelisäännöin ja monipuolisin pelivalikoimin. Vuoden aikana valmistui alihankkijoilta yhteensä 857 raha-automaattia, jotka tarvittiin pelien uusintaan ja uusiin pelipaikkoihin. Automaattien laajakaistaverkon asennus saatiin valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Siten kaikki RAY:n automaatit on nyt liitetty uuden verkkoyhteyden piiriin. Sähköisiä maksupäätteitä asennettiin raha-automaatteihin kappaletta ja setelinvalitsimia kappaletta. Vuoden lopussa maksupäätteellisiä auto maatteja oli kentällä yhteensä Vuoden 2010 aikana kilpailutettiin maksupäätetoimittajat ja uudet maksupäätteet, joiden asentamiseen päästään kuluvana vuonna. Raha-automaattien korttimaksamisen järjestelmä löi itsensä läpi kertomusvuonna, mistä osoituksena on laajeneva pelaajakunta. Korttiostoja tehtiin yhteen sä yli 2 miljoonaa kappaletta kaikkiaan :llä eri kortilla. Korttimaksamiseen soveltuivat vuoden lopussa kaikkien suomalaisten pankkien Visa Electron- ja Debit-kortit. Internetpelitoiminta käynnistyi tiiviin projektityön tuloksena. Lanseeraus onnistui sekä teknisesti että kaupallisesti hyvin. Pelitoiminnan tuottoa kertyi vuoden loppuun mennessä 2,4 milj. euroa. Pelisivustolla on 150 peliä, joista yhdeksän RAY:n omia pelejä. Vuoden 2010 lopussa ray.fi -pelisivustolle oli rekis teröitynyt asiakasta, joista aktiivisia pelaajia oli noin 80 %. Tutkimus- ja kehitystoiminta Pidemmän aikavälin strategian suunnittelun tuloksena syntyi näkemys RAY-pelimaailman kehittymisen askelluksista lähivuosina sekä hahmotelma viiden vuoden liiketoimintasuunnitelmasta. Nämä strategiset suunnitelmat ohjaavat jatkossa vuosisuunnittelua. Vuotta 2010 koskeneet strategiset projektit hyväksyttiin erikseen RAY:n hallituksessa. Tärkeimpiä näistä olivat internetpelitoiminnan käynnistäminen sekä asiakkuuteen ja maksamiseen liittyvät projektit, jotka valjastettiin tukemaan internetpelitoiminnan käynnistämistä. Samalla luotiin perusedellytykset kaikki RAY:n jakelukanavat ja niiden palvelut kattavalle pelaaja-asiakkuudelle. Palveluihin kuuluvat myös vastuullisuuspalvelut ja pelaajan kokonaispelaamisen hallinnan välineet. RAY-pelimaailman yhteisiä ratkaisuja täydennetään vuonna 2011 ja laajennetaan kanava kohtaisin suunnitelmin ja toteutuksin. Kehittämistoimintaa ja siihen liittyviä vastuita keskitettiin tavoitteena kehittämisen nopeuttaminen. Tähän liittyen koulutettiin ja otettiin käyttöön myös uusi ketterään kehitykseen pohjautuva pelien kehittämismenetelmä, jonka uskotaan erityisesti varmistavan projektien aikataulupitävyyttä. Osana projekti työn kehittämistä otettiin käyttöön uusi projek tien ohjauksen ROPO-hallintamalli ja siihen liittyvä projektisalkkujärjestelmä. Syksyllä 2010 käynnistettiin myös erillinen projekti luomaan liiketoiminnalle laatujärjestelmä ja kehittämään laatuajattelua. Vuoden aikana suunniteltiin ja otettiin käyttöön uusina raha-automaattipeleinä monilinjaiset videopelit Kulta-Jaska, Potti di Mare ja Unelmaloma, Luumu- hedelmäpeli sekä kiekkopelit Ruusu ja Karnevaali. Uuteen Valtti- (ent. Digsy-) peruskabinettiin toteutettiin Kulta-Jaska, Ässäpokeri, Kakkospokeri ja Korttikeno. Erityisesti monilinjainen, uusia ominaisuuksia kuten vapaapelejä sisältävä Kulta- Jaska osoittautui pelaajien suosikiksi. Internetpelipalveluun kehitettiin yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa yhdeksän RAY:n klassikkoraha-automaattipeliä, jotka kuuluivat pelisivuston eniten pelattujen pelien joukkoon. Vuoden lopussa valmistuneesta Valtti-peruskabinetista saatiin ensimmäiset, rohkaisevat kenttäkokemukset. Mikäli kabinetti lunastaa siihen asetetut odotukset, sillä korvataan lähivuosina valtaosa nykyisestä automaattikannasta. Kabinetin elektroniik- 5

6 ka, kaksi suurta näyttöpaneelia sekä pelien alustaohjelmisto luovat selvästi aiempaa paremman ympä ristön pelituotannolle ja operoinnille. Kehittämistoiminnan nopeuttamiseksi käynnistettiin projekti, jonka tavoitteena on erilaisten pelialustojen ja kabinettien määrän vähentäminen. Yhteistyötä sopimusvalmistajien kanssa kehitettiin ottamalla käyttöön tuotesuunnittelun muutoksen hallintajärjestelmä sekä tiivistämällä kehitys projektien seurantamekanismeja. RAY:n perustietotekniikkaa kehitettiin uusilla järjestelmäintegraatioratkaisuilla sekä sovellushallintapalvelujen ja -kehityspalvelujen kilpailuttamisella. Lisäksi uudistettiin testauslaboratoriota ja lisättiin ulkoisten auditointipalvelujen käyttöä laadun varmistamiseksi. RAY:n pelitoiminta on muuttunut entistä enemmän ympärivuorokautiseksi keskeytymättömäksi tuotantotoiminnaksi. Vastaavasti on kehitetty myös toiminnan edellyttämää valvontaa ja operointikeskustoimintaa. Osa palveluista, kuten asiakaspalvelu, tuotetaan itse ja osa ostetaan palvelutoimittajilta. Tällaisia ovat mm. tekniset palvelut. RAY:n johtamis- ja ohjausjärjestelmään liittyvää raportointia kehitettiin ja johdon raportointiportaali otettiin käyttöön. Strategian toimeenpanoa seurataan nyt kehittyneemmällä raportointijärjestelmällä. Loppuvuonna aloitettiin liiketoiminnan operatiivisen raportoinnin uudistaminen. Vuoden 2010 tutkimustoiminnassa panostettiin erityisesti RAY:n asiakaslähtöisyyttä tukevan segmentointimallin löytämiseen ja kehittämiseen. Loppuvuonna pyrittiin parantamaan löytyneiden asiakassegmenttien kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä mm. TNS Gallupin Forum-nettipaneelissa tehdyillä tutkimuksilla. Omnibus-haastattelututkimuksia toteutettiin viime vuosien tapaan yhteensä kahdeksan, joista neljässä selvitettiin laaja-alaisesti väestön mielipiteitä pääasiallisesti RAY:n peli- ja avustustoimintaan liittyviin asioihin. Neljä muuta Omnibus-tutkimusta toteu tettiin kevyempinä katsauksina ja niissä keskityttiin raha-automaattien pelaajakunnan kehitykseen. Erilliset kertaluonteiset selvitykset sekä erilliskysymykset tutkimuksissa koskivat mm. RAY:n nettipelitarjontaa, pelisali- ja ravintolapelikonsepteja, pelaamisen maksuvaihtoehtoja sekä RAY:n avustustoimintaan liittyvän uutisoinnin vaikutusta RAY-mielikuvaan. RAY oli aiempien vuosien tapaan mukana myös RiscMonitor-ohjelmassa kuluttajien yleisten asennetrendien seuraamiseksi. Lisäksi mystery shopping -menetelmällä selvitettiin alaikäispelaamisen valvonnan toimivuutta. RAY käytti vuonna 2010 tutkimukseen ja tuotekehitykseen yhteensä noin 3,4 milj. euroa (3,3 milj. euroa vuonna 2009 ja 3,5 milj. euroa vuonna 2008). Lisäksi sähköisen maksamisen jatkokehittämiseen ja tunnistetun asiakkuuden teknologian luomiseen sekä muuhun tutkimus- ja kehitystoimintaan tilikaudella käytettiin 0,7 milj. euroa. Tutkimus- ja kehitys toiminnan kulut kirjataan suoriteperusteisesti tilikaudelle. Avustustoiminta Valtioneuvosto päätti vuoden 2010 avustusten jaosta RAY:n hallituksen ehdotuksen pohjalta Avustuksia myönnettiin 806 järjestölle yhteensä 278,2 milj. euroa. Avustuksen piiriin hyväksyttyjä hankkeita, projekteja ja toimintoja oli yhteensä Uusia avustuskohteita oli 179 ja avustusten saajia 11 järjestöä. Avustusten lisäksi valtiokonttorin käyttöön osoitettiin 102,8 milj. euroa, eli tuottoa käytettiin yhteensä 381,0 milj. euroa. Yleisavustuksia (Ay) myönnettiin 64,4 milj. euroa, kohdennettuja toiminta-avustuksia (Ak) 120,1 milj. euroa, investointiavustuksia (B) 34,4 milj. euroa ja projektiavustuksia (C) 59,3 milj. euroa. Avustuspäätös on julkinen; hakija- ja kohdekohtaiset avustustiedot julkaistiin heti valtioneuvoston päätöksen jälkeen RAY:n verkkosivuilla. Avustuksen käytön valvonnalla varmistetaan, että avustukset käytetään avustusehtojen mukaisesti avustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. Investointi- sekä kokeilu- ja kehittämisavustusten käyttöä valvotaan jo maksatustarkastusten yhteydessä. Kaikista myönnetyistä avustuksista tarkastetaan vuosiselvitykset tilinpäätösasiakirjoineen. Kertomusvuonna tarkastettiin järjestön vuosiselvitys ja käsiteltiin avustusten maksupyyntöä. Lisäksi järjestöissä tehtiin 67 kirjanpidon ja hallinnon tarkastusta. Avustusten tuloksellisen suuntaamisen varmistamiseksi RAY tekee vuosittain ensisijaisesti avustustoiminnan käyttöön erilaisia selvityksiä. Vuonna 2010 tehtiin myös STM:lle annettuun valvonta- ja seurantasuunnitelmaan sisältyneet selvitykset järjestöjen RAY:n avustuksella toteuttamasta sopeutumisvalmennuksesta ja työtoiminnasta. Samoin käynnistettiin koulutustoimintaa käsittelevän selvityksen tekeminen. Lisäksi tehtiin selvitykset muun muassa järjestöjen verkkopalveluista sekä järjestöjen ja yritysten yhteistyön edistämisestä. Tutkimus RAY:n avustamien järjestöjen puitteissa tapahtuvasta vapaaehtoistoiminnasta valmistui niin ikään kertomusvuonna. RAY:n ja sosiaali- ja terveysministeriön kesken käytiin syksyllä neuvottelut avustustoiminnan tulostavoitteista vuodelle Sopimus allekirjoitettiin Kertomusvuonna avustushakemuksen jätti vuoden 2011 jakoon yhteensä yleishyödyllistä yhteisöä. Avustusta haettiin hankkeeseen tai toimintoon yhteensä 422,9 milj. euroa. Vuoden 2011 jakoehdotus valmisteltiin RAY:n hallituksen hyväksymän avustusstrategian ja sen pohjalta tehtyjen suuntaviiva-, painoalue- ja periaatelinjausten sekä valtion talousarvioon kirjattujen sosiaali- ja terveysministeriön ja RAY:n kesken sovittujen tulosta- 6

7 voitteiden mukaisesti. Valmistelussa otettiin huomioon valtioneuvoston edellisen avustusten jaon yhteydessä vahvistama ohjeellinen avustussuunnitelma. Avustusten jakoehdotus vuodelle 2011 valmistui ja seuraavana päivänä se julkistettiin mm. RAY:n verkkosivuilla. Avustuksia esitettiin 780 järjestölle yhteensä kohteeseen. Viestintä ja yhteiskuntavastuu Vuonna 2010 RAY:n yhteisökuvaa ja mainetta rasitti edelleen syksyllä 2009 käynnistynyt Nuorisosäätiön varainkäyttöä koskeva rikostutkinta. RAY ei ollut prosessissa millään tavalla syytettynä, vaan pyrki parhaansa mukaan selvittämään syntynyttä kohua muun muassa tekemällä tutkintapyynnön entisen puheenjohtajansa toiminnasta. Tästä huolimatta prosessilla oli RAY:n maineeseen kielteinen vaikutus. RAY:n yhteisökuvaan vaikuttivat myös avustustoiminnan uudistamiseen liittyvät uutiset, joissa usein painottuivat yksittäisten järjestöjen tai hankkeitten saamien avustusten lakkaaminen tai supistuminen. Tällaisen julkisuuden taakse jäi monesti se myönteinen kokonaisuus, joka muodostuu yli kahdeksalle sadalle järjestölle myönnetystä lähes kolmen sadan miljoonan avustuspotista. Vuoden 2010 aikana järjestökentän ja RAY:n yhteistyö kehittyi kaiken kaikkiaan myönteiseen suuntaan ja yhteiset perusviestit täsmentyivät: järjestöt pitävät RAY:tä elintärkeänä kansalaistoiminnan rahoittajana. Sisäisen viestinnän painopisteitä olivat johdon muutosviestinnän ja ydinstrategioiden tukeminen sekä yhteistyö henkilöstöyksikön kanssa. Sisäisen viestinnän välineet, kuten intranet Rahikainen ja henkilöstölehti Hopperi saivat henkilöstöltä hyvät arvosanat ja erityisesti Rahikaisen merkitystä sisäisen viestinnän kanavana arvostettiin, vaikka samalla sen kehittäminen nähdään tarpeelliseksi. Vuoden 2010 aikana aloitettiin ray.fi-sivuston uudistaminen nettipelien käynnistyessä ja uudistus jatkuu vuoden 2011 puolella avustus-, yrityspalvelu- ja yritysosioiden uudistamisella. Vuoden 2010 aikana toteutettiin yrityskuvamainonnan konseptin muutos samalla kun mainostoimistokumppani vaihtui. Pelitoiminnan toimintaympäristön muuttuminen ja RAY:n pelitoiminnan nopea kehittäminen vuoden 2010 aikana vaativat paljon myös viestinnältä. Arpajaislain uudistaminen, markkinoinnin rajoitukset ja 18 vuoden ikärajan asteittainen voimaantulo olivat ulkoisen toimintaympäristön muutoksen aiheuttamia viestinnällisiä haasteita. RAY:n omassa toiminnassa uusien maksutapojen käyttöönotto, uudistusten lanseeraus, nettipelitoiminnan avaaminen, päävoittojen korotus ja omien toimintatapojen ja organisaation uudistaminen olivat vaativia kokonaisuuksia myös viestinnän ja yhteiskuntavastuun kannalta. Kokonaisuudessaan RAY:n strategian muuttuminen selvästi tuloshakuisemmaksi heijastui myös viestintään ja yhteiskuntavastuuseen. Vuonna 2010 jatkettiin alaikäisten pelaamisen valvonnan tehostamista. Pelinestolaitteiden uusi versio valmistui ja sen levittäminen sijoituspaikkoihin käynnistyi. Pelinestolaitetta käytettiin kertaa. Valmistautuminen 18 vuoden ikärajan voimaan tuloon aloitettiin ja alaikäispelaamisen valvonnan toimintamalli uudistettiin. Ravintoloiden raha- automaattipelaamisen ikäraja nostettiin 18 vuoteen jo edellisen vuoden aikana. Vuoden 2010 loppuun mennessä RAY:n pelaamisen valvontakoulutuksen on suorittanut henkilöä. Lisäksi Päivittäistavarakauppa ry:n ikärajapassi tukee RAY:n omaa koulutusta. Pelaamisen ongelmia pyritään ehkäisemään ja peli ongelmaisia autetaan ohjaamalla heidät tuki- ja hoitopalvelujen piiriin muun muassa Peluurin kautta. Vuonna 2010 RAY käytti rahapelitoiminnan vastuullisuusohjelman toteuttamiseen kaikkiaan noin 2,9 milj. euroa, mistä lakisääteisten menojen osuus oli euroa. RAY:n omien, päätösvaraisten vastuulli suustoimenpiteiden osuus oli noin 2,3 milj. euroa, josta yli milj. euroa rahapelihaittojen ehkäisyä ja hoidon kehittämistä koskeviin hankkeisiin. European Lotteries -järjestön vastuullisuusstandardit auditoitiin. RAY on ensimmäinen raha-automaattitoimintaa ja kasinopelejä harjoittava rahapeliyhteisö, jolle tällainen auditointi on tehty. Vuoden 2010 aikana suoritettiin myös Green Office -auditointi ja RAY-talon jätteiden käsittely uudistettiin vastaamaan Green Office -standardia. RAY:ssä suoritettiin myös ensimmäinen hiilijalanjälkilaskenta, laadittiin RAY-talon ympäristöohjelma ja rakennettiin videoneuvottelujärjestelmä matkustamisen vähentämiseksi. Sisäiset palvelut RAY elää parhaillaan voimakkaan muutosprosessin keskellä, joka asettaa suuret odotukset henkilöstötyölle. Strategisten muutosten toteuttamisen varmistamiseksi vuonna 2010 laadittiin henkilöstövoimavarojen johtamista tukeva henkilöstöstrategia, joka antaa suuntaviivat henkilöstöjohtamiselle ja sitä tukevalle kehitystyölle. RAY:n hallitus hyväksyi henki löstöstrategian syyskuussa. Myös työhyvinvoinnin ylläpitämisen merkitys korostuu entisestään muutostilanteessa. Vuonna 2010 lanseerattiin RAY:n varhaisen välittämisen toimintamalli. Malli on RAY:n tapa toimia, kun huomataan ongelmia työssä jaksamisessa. Tavoitteena on havaita ongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tukea henkilöstön työkykyä ja terveyttä tarkoituksenmukaisella tavalla. Keväällä 2010 lähes 200 esimiestä valmennettiin varhaisen välittämisen toimintamallin hallintaan. Valmennuksiin osallistui myös työsuojeluhenkilöstöä ja luottamusmiehiä. Koulutuksessa käsiteltiin RAY:n yhteisiä toimintatapoja ja esimiehen roolia työntekijöiden työkyky-, päihdeongelma- ja peliriippuvuusasi- 7

8 oissa sekä työyhteisöongelmien ratkaisussa. Esimiestyön tueksi tehtiin myös varhaisen välittämisen opas. Koko henkilöstöä palvelemaan perustettiin työterveyshuoltoa koskeva Help Desk. Henkilöstön kokonaisvaltaista hyvinvointia tuettiin tarjoamalla henkilöstölle mahdollisuus käyttää SporttiPassi-palvelua, joka on mobiilikäyttöinen liikunta seteli. Vuonna 2010 käyttöön otettu Sportti Passi-palvelu mahdollistaa etuuden käytön laajasti eri liikuntamuotoihin. Palveluun sisältyy myös mahdollisuus nauttia kulttuuripalveluista. Keväällä 2010 RAY:ssä käytiin työehtosopimusneuvottelut, jotka saatiin päätökseen sovittelijan johdolla. Merkittävimmät näkemyserot liittyivät internet peliyksikön työaikaan, josta sittemmin sovittiin työryhmässä kesällä Myös osa muista sovintoesityksen mukaisista työryhmistä teki työnsä jo vuoden 2010 aikana, mutta esimerkiksi palkkaus järjestelmien kehittäminen jäi vielä vuodelle Raha-automaattiyhdistyksen työehtoja koskeva runkosopimus on voimassa saakka edellyttäen, että palkankorotuksista päästään yksimielisyyteen mennessä. Kuten edellä on todettu, kesällä 2010 käynnistettiin Jakelulinjassa yt-neuvottelut toiminnan uudelleen organisoimiseksi. Neuvottelujen piirissä oli kaikkiaan 345 RAY:läistä. Neuvottelut koskivat koko kasinoa, molempia Gold Dust -peliklubeja sekä palvelupelien esimiehiä ja myynnin henkilöstöä. Muutosprosessissa mukana olleiden tueksi ja informaation jakamiseksi perustettiin RAY:n intranetiin (Rahikainen) erillinen sivusto, Muutos kabinetti. Neuvottelujen päättyessä henkilöstön vähennystarve oli 42 henkilötyövuotta. Osa vähennyksistä hoitui tavanomaisen vaihtuvuuden kautta. Tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanottujen määrä oli lopulta kolme henkilöä. Lisäksi työsuhteen päättösopimuksen teki 16 henkilöä. Vuoden 2010 aikana esimiehiä valmennettiin eri tavoin muutoksen tukemiseen ja johtamiseen. Syksyn aikana sekä liikepaikkojen että Grand Casino Helsingin muutoksen ohjausryhmiä tuettiin valmennusohjelmalla. Myös työsuojelu- ja luottamushenkilöille järjestettiin muutosvalmennusta. Elokuisilla esimiespäivillä aiheena oli muutoksen johtaminen. Linjajohdon ja pääluottamusmiesten vuosittainen ajankohtaisseminaari järjestettiin myös elokuussa. Vuoden 2010 aikana kilpailutettiin sekä työterveyshuollon palvelut että työeläkevakuutukset. Työterveyshuollon valtakunnalliseksi toimijaksi alkaen valittiin Mehiläinen. Työeläkevakuutusyhtiönä jatkaa Ilmarinen. Työsuojelutoiminta käynnistettiin vuonna 2009 uudistetun työsuojeluorganisaation mallin mukaisesti. Keväällä neuvoteltiin pääluottamusmiesten kanssa työsuojelusopimus kaudelle Syksyllä valmisteltiin työsuojelun toimintaohjelma vuoteen Toimintaohjelman painopisteinä ovat riskien arviointi ja ennaltaehkäisevä toiminta. Ammatillinen koulutusyksikkö koulutti toimintavuonna 115 uutta pelinhoitajaa. Vuonna 2010 tehtiin pelinhoitajan palveluopas, joka lanseerattiin valmennusten avulla ravintolakasinopelien pelinhoitajille koko maassa. Vuonna 2010 RAY:ssa oli käytössä ensimmäistä kertaa koko henkilöstön kattavana kannustejärjestelmänä strategiapalkkiojärjestelmä. Palkkio sisälsi sekä kaikille yhteisiä, RAY-tasoisia mittareita (kustannukset, sisäinen yhteistyö) että yksikkökohtaisia mittareita. Palkkion teoreettiseksi maksimimääräksi asetettiin 5 % henkilön vuosipalkasta. Toteutuneiden palkkioiden maksatukset tapahtuvat maalis-huhtikuussa Vuoden 2010 aikana parannettiin hankintaan liittyviä prosesseja ja toimintatapoja. Raha-automaattiyhdistykseen palkattiin myös hankintapäällikkö vastaamaan keskitetysti hankinta-asioista. Vuoden aikana julkaistiin myös sopimusten hallintaa ja immateriaalioikeuksia koskevat ohjeet. Hallituksen syksyllä hyväksymän hyvän hallintotavan (Corporate Governance) ohjeen jalkautus aloitettiin. Taloushallinnon palveluissa kehitettiin johdon laskentatoimen palveluja muun muassa rakentamalla standardoituja työvälineitä esimiesten tuotto- ja kuluseurantaa varten. Investointiprosessin hallintaa varten laadittiin investointien periaatteet -ohje ja työväline, jolla hallitaan investointiprosessia. Osana RAY:n hyvän hallintotavan kehittämistä myös RAY:n taloussääntöä päivitettiin vuoden 2010 aikana. Talousyksikkö osallistui vuoden 2010 aikana nettipelitoiminnan käynnistämisprojektiin muun muassa nettipelitoiminnan maksuliikenteen ja raportoinnin kehittämisen osalta. Lisäksi talousyksiköstä osallistuttiin korttimaksamisen kehittämisprojekteihin. Taloushallinnon maksuliikennejärjestelmä päivitettiin vuoden 2010 aikana SEPA-valmiuteen. RAY:n hallitus hyväksyi syyskuussa kiinteistötoimen linjaukset tuleville vuosille. Nämä ohjaavat kiinteistöjen hankintaa ja myyntiä sekä kiinteistöjen hallintaa ja niiden hoitoa. Tavoitteena näissä kaikissa on kokonaistaloudellisuus ja pitkäjänteisyys. 8

9 Vuoden 2011 toiminta ja arvio tulevasta kehityksestä Vuosi 2011 on RAY:lle erityisen haasteellinen. Liikevoiton kehittymistä rajoittavat heinäkuun alusta voimaan tuleva 18 vuoden ikäraja raha-automaateissa ja heti vuoden alusta tapahtunut arpajaisveron korotus 8,25 %:sta 10 %:iin. Investointien määrä on toimintavuonna vielä merkittävä. Liikevoittotavoitteeksi on asetettu 383,1 milj. euroa, missä toteutuessaan olisi kasvua 2,0 milj. euroa vuodesta Rahapelitoiminta Vuonna 2009 päivitetyn rahapelistrategian toteutus on edennyt siten, että sen tulokset ovat vuonna 2011 jo kaikkien pelaajien nähtävissä. Internetpelitoiminta uutena RAY-pelien jakelukanavana käynnistyi vuoden 2010 lopulla, mutta 2011 on sen ensimmäinen täysi toimintavuosi. Pelaajat voivat löytää ainutlaatuisesta ja laajasta pelivalikoimasta turvallisessa peliympäristössä uudet suosikkipelinsä. Internetin kautta jaellaan sekä täysin uusia pelejä että niitä, jotka ovat saaneet pelaajien suosion myös fyysisissä pelipaikoissa. Vuosi 2011 on myös ns. RAY-pelimaailman synnyttämisen vuosi. RAY-pelimaailma yhdistää RAY:n pelit ja jakelukanavat yhtenäiseksi toisiaan täydentäväksi kokonaisuudeksi. Ensimmäinen RAY-pelimaailman palvelu on RAY-asiakkuus, jonka pelaaja saa rekisteröitymisen kautta. RAY-pelimaailma tuo pelaajille myös yhteisen tunnistus- ja maksuratkaisun, joka otetaan vaiheittain käyttöön kaikissa jakeluteissä ja pelimuodoissa. Pelipistetoiminnan tuottotavoite on K18-ikärajan lopullisen käyttöönoton johdosta asetettu 1,6 % (n. 8,7 milj. euroa) edellisvuotta alemmaksi. Käytännössä ikäraja otetaan käyttöön portaittain jo kevättalvesta 2011 alkaen, joten sen vaikutukset näkyvät jo kevätkaudella. Vuoden 2011 aikana investoidaan pelkästään automaattivaihtoihin sekä seteli- ja maksukorttipäätteisiin noin 17,0 milj. euroa. Kaikki investoinnit tukevat toimintavuoden tuottotavoitteiden saavuttamista, mutta vaikuttavat negatiivisesti liikevoiton kehitykseen. Investointien lisäksi tehdään uusien pelien lanseerauksia ja jatketaan vuoden 2010 aikana jo alkanutta raha-automaattien määrän optimointia. Pelisalitoiminnalle asetetuissa tuotto- ja kannattavuustavoitteissa on otettu huomioon poisjäävät Gold Dust -salit. Pelisalitoiminnan tuoton kasvu (+1,1 %) perustuu salien määrän kasvattamiseen, vuoden 2010 aikana käyttöönotettujen pelisalien vaikutukseen sekä raha-automaattien määrän optimointiin. Ravintolakasinopelitoiminnalle asetettu tuottotavoite (+1,5 %) on erityisen haasteellinen huomioon ottaen yöravintolatoiminnan yleinen kehitys. Kesään 2011 mennessä tehdään RAY:n ravintolaliiketoiminnalle jakelun ja myynnin tueksi päivitetty strategia, joka sisältää asiakassegmentoinnin ja RAY-asiakkuussuunnitelman. Kasinon tuottokehitys on tarkoitus kääntää selkeään (+9,4 %) nousuun, joka perustuu jo tehtyihin ja vuoden 2011 aikana vielä tehtäviin toimenpiteisiin. Kasinon strategia päivitettiin loppuvuodesta Osana tehtävää muutosta kasinolla investoidaan merkittävästi nykyisten asiakastilojen kehittämiseen. Internetpelitoiminnassa tavoitteena on saada verkkopalveluun rekisteröitynyttä asiakasta ja aktiivista käyttäjää vuoden 2011 loppuun mennessä. Tämä edellyttää muun muassa jatkuvaa pelitarjonnan ja palvelulupauksen kehittämistä sekä palvelun markkinointia ja viestintää arpajaislain antamissa puitteissa. Toisena keskeisenä kehityskohteena on internetpelien näkyvyys muissa RAY-jakelukanavissa sekä peliyhteistyö esimerkiksi kasinon kanssa. Kolmantena keskeisenä kehityskohteena on jakelukumppanuus. Sekä kasino- että internettoiminnot on tällä hetkellä sijoitettu fyysisesti muusta RAY:stä erilleen. Vuoden 2011 aikana käynnistyy useita suunnitteluprojekteja, joiden tavoitteena on integroida nämä toiminnot tiiviimmin osaksi muuta RAY-rahapelitoimintaa. Rahapelien kokonaistuottotavoitteeksi vuonna 2011 on asetettu 695,0 milj. euroa. Kasvua luvussa on noin 20,5 milj. euroa eli runsaat 3 % verrattuna vuoden 2010 toteutuneeseen tuottoon. Liikevaihdon arvi oidaan kasvavan noin 1,1 % edellisvuodesta. Liikevoittotavoitteeksi on vuodelle 2011 otettu 383,1 milj. euroa. Avustustoiminta Raha-automaattiyhdistyksen vuosien avustusstrategiassa on kolme päälinjaa: 1) hyvinvoinnin edistäminen ja sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen, 2) terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäiseminen ja 3) ongelmia kohdanneiden kansalaisten ja perheiden auttaminen. Jokaiseen päälinjaan sisältyy myös kaksi painoaluetta. RAY:n hallitus teki avustusstrategian pohjalta suuntaviiva-, painoalueja periaatelinjaukset, jotka toimivat pohjana vuoden 2011 jakoehdotuksen lopulliselle valmistelulle. Vuoden 2011 avustamisen painopisteitä ovat lastensuojelu- ja nuorisotyö (35,9 milj. euroa), vanhustyö (34,8 milj. euroa) sekä mielenterveystyö (28,5 milj. euroa) ja päihdetyö (24,6 milj. euroa). Vuoden 2011 avustuksista lähes puolet, 137,8 milj. euroa, suunnataan tehtyjen linjausten mukaisesti nimenomaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen kansalais- 9

10 toimintaan. Sitä tuetaan rahoittamalla järjestöjen tiedotus-, neuvonta- ja koulutustoimintaa, vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, aluetyötä, toimitiloja sekä osallistumismahdollisuuksien ja kohtaamispaikkojen tarjoamista. Vuosittaista tukea toimintaansa saavat esimerkiksi monet sairaus- ja potilasjärjestöt sekä lastensuojelu- ja vammaisjärjestöt. Kansanterveysongelmien ehkäisyyn liittyen avustuksia suunnataan RAY:n avustusstrategian päälinjojen painopisteiden ja niiden perusteella tehtyjen linjausten mukaisesti 1) sydän- ja verisuonitautien, 2) syöpä- ja hengityssairauksien, 3) diabeteksen, 4) tuki- ja liikuntaelinsairauksien, 5) neurologisten sairauksien ja 6) mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisyyn. Edellä esitetyn lisäksi kansanterveysongelmien ehkäisyyn tähtäävää toimintaa avustetaan huomattavassa määrin esimerkiksi kansalaisjärjestötoiminnan kokonaisuudessa järjestöjen yleisavustuksin ja kohdennetuin toiminta-avustuksin. Vuoden 2011 jakoehdotus sisältää myös vuoden 2010 jakopäätöksestä lähtien RAY:n vastuulle osoitetun terveyden edistämisen määrärahan järjestöjen osuuden 3,2 milj. euroa. Terveyden edistämisen määräraha perustuu lakiin terveyden edistämisen määrärahasta (L 333/2009), jonka 1 :n mukaan Valtion talous arvioon otetaan vuosittain määräraha terveyden edistämiseen sekä päihteiden käytön ja tupakoinnin ehkäisyyn ja vähentämiseen. Määrä rahan mitoituksessa otetaan huomioon väestön päihteiden käytön ja tupakoinnin yleisyys ja niistä aiheutuneet haitat sekä muu terveyskäyttäytyminen. Määräraha on tarkoitettu terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeisiin sekä terveyden edistämistä tukeviin tutkimushankkeisiin ja ohjelmiin. RAY:n rahoitusta suunnataan yhä vahvemmin järjestöille luontaisiin auttamisen toimintoihin, kuten vapaaehtoistyön järjestämiseen ja vertaistuen tarjoamiseen. Vuodelle 2011 esitetään avustuksia kaikkiaan 169:ään vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kohteeseen yhteensä 15,7 milj. euroa. Vapaaehtoistoiminta-avustusta kohdistuu eniten maahanmuuttajatyöhön, mielenterveystyöhön ja perheiden tukemiseen. Avustuksia kohdennettaessa on priorisoitu järjestöjen yhteishankkeita ja yhteisiä toimintoja laajemman kohderyhmän tavoittamiseksi. Muita heikommassa asemassa ovat ne, joiden osalle sosiaaliset ja taloudelliset vaikeudet (pitkäaikainen työttömyys, päihde- tai mielenterveysongelmat, turvattomuus ja asumisongelmat, köyhyys ja ylivelkaantuminen, vammaisuus tai vaikeat pitkäaikaissairaudet) kasaantuvat. Lasten ja nuorten elinoloihin ja turvallisuuteen sekä perheiden selviytymisen edistämiseen kiinnitetään lisääntyvää huomiota. Nuorisotyössä keskeisiä alueita ovat syrjäytymistä ehkäisevät toiminnot, nuorten elämänhallinnan edistäminen sekä väkivallan ja päihdeongelmien ehkäisy. Tässä yhteydessä on huomioitu myös kaikkein haastavimmat ryhmät, esimerkiksi väkivaltaisesti käyttäytyvät nuoret rikoksentekijät. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisella kehittämisohjelmalla, Kasteella, on yhtymäkohtia RAY:n avustusstrategian kanssa. Koska Kaste-ohjelma jatkuu mitä toden näköisimmin sen ensimmäisen ohjelmakauden päättymisen jälkeen vuonna 2011, RAY avustaa myös joitakin uusia hankkeita, jotka ovat hyvin selkeästi osa ko. toiminta-/kehittämiskokonaisuutta ja jotka soveltuvat sisältönsä osalta voimassa oleviin avustuslinjauksiin. RAY käynnisti vuonna 2010 Kaste-ohjelmaan liittyvien järjestöhankkeiden arvioinnin, jonka keskiössä on järjestön ja kuntien (sekä muiden toimijoiden) välinen yhteistyö. Arvioinnista on mahdollista saada ensimmäisiä kartoitustietoja vuoden 2011 aikana. Valtio käynnisti vuonna 2008 pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman kymmenessä suurimmassa kaupungissa. Ohjelman tavoitteena on puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus vuoden 2011 loppuun mennessä ja tehostaa toimenpiteitä asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi. RAY osallistuu ohjelmaan yhtenä investointien rahoittajana Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kanssa. Kyseiseen ohjelmaan liittyvä RAY:n rahoitus kohdistuu järjestöjen tukiasuntohankintoihin ja toiminnallisiin kehittämishankkeisiin. RAY:n panostus koko ohjelmakaudella on noin 33,0 milj. euroa. RAY on myös sitoutunut olemaan mukana Kehitysja vaikeavammaisten asunto-ohjelmassa ( ) vuosittain noin viiden miljoonan euron panoksella. Vuoden 2011 maaliskuussa julkistetaan RAY:n avustusstrategia sekä sen ensimmäisen vuoden toimeenpanosuunnitelma. Keväällä 2011 käynnistyy myös mm. avustuksen saajille suunnattu Tavoitteista tuloksiin -koulutus, jonka tavoitteena on osaltaan selkiyttää ja vahvistaa huomattavassa määrin raha-automaattiavusteisen toiminnan seurantakäytäntöjä. Avustusosastolla jatkuu vuonna 2011 voimakas omien toimintatapojen kehittäminen. Siinä keskeistä on uudistus, jonka myötä jakoehdotus valmistellaan kyseisen vuoden alusta lähtien avustusstrategian kolmen päälinjan mukaisissa tiimeissä. Merkittävä osa kehittämistyötä on myös uuden asiakirja- ja avustusten hallintajärjestelmän rakentamisen jatkaminen. Uusi järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön, alkuperäisestä aikataulusta poiketen, asteittain vuoden 2012 aikana. Viestintä ja yhteiskuntavastuu Viestinnässä vuoden 2011 haasteet ovat mittavat. RAY:n merkityksen esiintuominen viestinnässä ja maineenhallinta vaativat viestinnän tehostamista ja uudistamista. Viestinnän resurssien vahvistamista vaatii 10

11 myös kehittyvä pelitoiminta, jossa samanaikaisesti markkinoinnin mahdollisuuksia rajoittaa voimaantullut uusi arpajaislaki. Mediasuhteiden kehittämistä ja mediaviestinnän tehostamista jatketaan. Sidosryhmäviestintä otetaan erityiseksi kehittämiskohteeksi. Alkuvuoden aikana saatetaan loppuun RAY:n internetsivujen uudistus. RAY:n uudistettu pelaajille tarkoitettu asiakaslehti julkaistaan. Viestintä on organisoitu vuoden 2011 alusta lähtien uudelleen siten, että viestintäjohtajan alaisuuteen on keskitetty neljä viestintätiimiä, jotka vastaavat konserniviestinnästä, sisäisestä viestinnästä, pelitoiminnan viestinnästä (pois lukien pelien markkinointi) ja avustusviestinnästä. Vuoden mittaan päivitetään viestintästrategia ja laaditaan kokonaisvaltainen toimintaympäristöstrategia. Vuoden 2011 aikana tullaan rakentamaan RAY:n yhteis kuntavastuun tavoitteiden, mittareiden ja raportoinnin järjestelmä, joka kattaa pelitoiminnan lisäksi koko RAY:n toiminnan. RAY:n yhteiskuntavastuun kehittämisessä painottuvat vastuullisen rahapelitoiminnan ohella avustustoiminnan vaikutusten raportointi ja ympäristövastuuseen liittyvät kysymykset. Sisäiset palvelut RAY:n strategisten muutosten toteutumisessa henkilöstötyön merkitys korostuu voimakkaasti myös jatkossa. Vuonna 2011 tätä työtä tehdään uuden henkilöstöstrategian mukaisesti, henkilöstöstrategian jalkauttaminen onkin toimintavuonna keskeisellä sijalla. Strategian mukaisten muutosten toteutuminen, oike anlainen osaaminen ja työhyvinvointi ovat vuoden 2011 toiminnan keskeisiä haasteita. Muutosta edistävä esimiesrooli ja esimiestehtävän eri osa-alueet ovat keskeisenä teemana myös vuonna Esimiesten lisäksi muutoksen tuki kohdistuu vuonna 2011 myös työyhteisöihin. Vuonna 2011 toteutetaan RAY:n henkilöstötutkimus, joka toimii sekä mittarina että kehittämisen välineenä. Henkilöstötutkimuksen tuloksista on nähtävissä koko henkilöstön näkemys työyhteisöjen toimivuudesta, esimiestyöstä sekä työtyytyväisyydestä. Osaamisen kehittäminen edellyttää, että strategisesti merkittävät osaamistarpeet määritellään toiminnoittain. RAY:n esimiehille laaditaan erikseen valmennuskokonaisuus. Varhaisen välittämisen toimintatapaa vahvistetaan vuonna 2011 seurantakoulutuksilla, joiden painopisteet suunnitellaan palautteiden ja saatujen kokemusten pohjalta. Samassa yhteydessä esimiehiä opastetaan myös epäasiallisen kohtelun toimintamallin edellyttämiin toimintatapoihin. Työterveyshuollon valtakunnallinen uusi sopimus tuli voimaan vuoden 2011 alusta. Sopimuksen mukaista toimintaa seurataan ja varmistetaan palveluiden toimivuus kaikilla toimipaikoilla. Sairauspoissaolojen seurantaa parannetaan ja ne sisällytetään osaksi työterveyshuollon toimittamia raportteja. Vuonna 2011 jatketaan HR-järjestelmien kehittämistä. Tavoitteena on vähentää esimiesten ja henkilöstö yksikön päällekkäistä työtä. Talouden ja toiminnan suunnitteluun liittyen jatketaan RAY:n suunnittelujärjestelmän kehittämistä. Raportointia parannetaan muun muassa tuomalla johdon työpöytä -raportointisivustolle yksikkökohtaiset, yhtenäiset seurantaraportit. Lisäksi talousyksikkö osallistuu muun muassa korttimaksamisen kehitysprojektiin. Lakiasiainyksikkö tukee RAY:n rahapeli- ja avustustoimintaa avustamalla laintulkinnassa ja sopimusprosesseissa. Yksikkö tarjoaa apuaan myös pelisääntöjen muuttamiseen liittyvissä asioissa ja pitää muutoinkin kiinteää yhteyttä eri viranomaisiin, erityisesti RAY:n rahapelitoimintaa valvoviin viranomaisiin. Rahapelitoimintaa tuetaan toimintavuoden 2011 aikana arpajaislain ikäraja- ja markkinointisäännösten muutosten aiheuttamissa toimenpiteissä ja rahapelitoiminnan muissa strategisissa hankkeissa. Kiinteistöyksikön työssä painopiste on vuonna 2011 RAY-talon itäpäädyn muutostöiden suunnittelussa ja varsinaisten muutostöiden käynnistämisessä (kesällä 2011). Vuonna 2011 aloitetaan myös kentän kiinteistöjen kuntokartoitukset. Tavoitteena on myös kaikkien RAY:n kiinteistöjen, liikehuoneistojen ja pelipaikkojen vieminen yhteisen kiinteistöhallintajärjestelmän alle. Tämän järjestelmän luominen alkaa vuonna 2011 kartoituksella RAY:n omista tarpeista. Vuonna 2011 asetetaan projekti tiedonhallinnan tavoitekuvauksen ja suunnitelman laatimiseksi. Koko RAY:n henkilöstön kattavaa strategiapalkkiojärjestelmää jatketaan hallituksen päättämien periaatelinjausten mukaisesti myös vuonna Järjestelmää kehitetään siitä saatujen kokemusten ja saadun palautteen pohjalta. Sisäisen valvonnan lausuma Raha-automaattiyhdistyksen johto vastaa organisaation sisäisestä valvonnasta ja siihen liittyvästä riskien hallinnasta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus siitä, että toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja säädöksiä. Raha-automaattiyhdistyksen sisäisen valvonnan tilaa on arvioitu vuosittain eri tavoin. RAY:n sisäinen valvonta täyttää pääosin sille asetetut tavoitteet, mutta siinä riittää edelleen kehitettävää. Hyvän hallintotavan Corporate Governance -ohje on val- 11

12 12 mistunut ja sen soveltaminen käytäntöön on meneillään. Vuoden 2010 sisäisen valvonnan itsearvioinnin tulosten mukaan sisäisen valvonnan eri osa-alueilla on edistytty lukuun ottamatta useampaa yksikköä koskevien riskien hallintaa. Riskienhallinnan osalta on vuoden 2010 aikana tapahtunut seuraavaa: strategiset riskit on analysoitu ja priorisoitu operatiiviset riskit on tarkasteltu yksiköittäin 2010 toiminnansuunnittelun yhteydessä riskienhallinta on osatekijänä mukana toiminnansuunnitteluprosessissa yritysturvallisuuspäällikön toimi on perustettu. Sisäisen valvonnan itsearviointi toteutetaan seuraavan kerran syksyllä 2012.

13 Tuloslaskelma Euroa Liite LIIKEVAIHTO , ,85 Valmistus omaan käyttöön (+) , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot , ,93 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana , ,11 Varastojen lisäys(-)/vähennys(+) , ,74 Sijoituspaikkamaksut , ,84 Ulkopuoliset palvelut , ,76 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,97 Henkilöstökulut 3 Palkat ja palkkiot , ,76 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,06 Muut henkilösivukulut , ,49 Henkilöstökulut yhteensä , ,31 Poistot , ,14 Liiketoiminnan muut kulut , ,10 LIIKEVOITTO , ,26 Rahoitustuotot Korkotuotot , ,24 VOITTO ENNEN VEROJA , ,50 Tuloverot , ,41 TILIKAUDEN VOITTO , ,09 13

14 Tase Euroa Liite VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 9 Aineettomat oikeudet , ,43 Muut pitkävaikutteiset menot , ,49 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,27 Aineelliset hyödykkeet 10 Maa- ja vesialueet , ,22 Rakennukset ja rakennelmat , ,65 Koneet ja kalusto , ,63 Muut aineelliset hyödykkeet , ,92 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,09 Sijoitukset 11 Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,05 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,94 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,25 Saamiset Pitkäaikaiset Tilitetty STM:lle , ,80 Muut saamiset , , , ,87 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,12 Lainasaamiset , ,92 Siirtosaamiset , ,61 Puhtaan tuoton ennakko , ,00 Avustukset , , , ,45 Rahat ja pankkisaamiset , ,18 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,05 14

15 Tase Euroa Liite VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 17 Toimintapääoma , ,48 Tilikauden voitto , , , ,57 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Kohdentamattomat avustukset , ,80 Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,00 Ostovelat , ,06 Muut velat , ,21 Siirtovelat , ,41 Maksamattomat avustukset , , , ,68 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,05 15

16 Rahoituslaskelma euroa LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Muut oikaisuerät Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutokset: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja muiden sijoituksien luovutustulot INVESTOINTIEN RAHAVIRTA MAKSETUT AVUSTUKSET TILITYKSET STM:LLE / STM:LTÄ RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS (+) / VÄHENNYS (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

17 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Lainsäädäntö Tilinpäätös on laadittu noudattaen voimassa olevia kirjanpitosäännöksiä. Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu, koska tytäryhtiöiden Asunto Oy Nilsiän Eturessun, Kiinteistö Oy Mikkelin Yrittäjänkatu 19 sekä osakkuuskiinteistöyhtiöiden vaikutus RAY:n toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan on vähäinen. Eläkemenojen jaksotus Henkilökunnan eläketurva on järjestetty eläkevakuutusyhtiöstä otetulla vakuutuksella. Eläkevakuutukset on jaksotettu vastaamaan tilinpäätöksen suoriteperusteisia palkkoja. Johtokunnan eläkesitoumukset Eläkesitoumus mahdollistaa yhdelle johtokunnan jäsenelle eläkkeelle jäämisen 60-vuotiaana. Eläkevastuu katetaan kokonaisuudessaan eläkevakuutuksella, joka on otettu eläkevakuutusyhtiöstä. Uusia eläkesitoumuksia ei ole tehty. Verot Arpajaisverot on kirjattu suoriteperusteisesti. Arpajaisverot ovat raha-automaattien, kasinopelien ja Grand Casino Helsingin kirjanpidossa kalenterikuukaudelle kohdistuvista tuotoista 8,25 prosenttia. RAY ei ole arvonlisäverovelvollinen arvolisäverolain 59 :n mukaisesti. Yhdistyksen kuluihin ja investointeihin sisältyy voimassa oleva arvonlisävero. RAY on tuloverolain 21 :n mukaisesti tuloverovelvollinen vain muusta kuin arpajaisverolaissa tarkoitetun toiminnan tulosta. Liikevaihto Arpajaisverot ja kurssierot on vähennetty pelitoiminnan tuotoista ennen liikevaihdon esittämistä. Rahaautomaattien kassoissa oleva rahastamaton tuotto on tuloutettu. Tuottoon kohdistuva arpajaisvero ja sijoituspaikkamaksu on kirjattu velaksi. Rahaautomaattien voitonmaksukoneistoissa oleva pelipääoma on tuloutettu ja kirjattu taseen rahavaroihin. Erään kohdistuva arpajaisvero ja sijoituspaikkamaksu on kirjattu velaksi. Sijoituspaikkamaksut Sijoituspaikkamaksut on jaksotettu automaattien tuoton ja sijoituspaikan haltijoiden kanssa tehtyjen sopimuksien mukaisesti. Käyttöomaisuushyödykkeet Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella. Omaan käyttöön valmistettujen raha-automaattien hankintamenona on aktivoitu valmistuksen välittömien kustannusten lisäksi osuus valmistuksen ja hallinnon kiinteistä kuluista. Ostetut raha-automaatit on merkitty taseesen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Olemassa oleviin raha-automaatteihin hankitut maksupäätteet on kirjattu tilikaudella kuluksi. Poistosuunnitelma on saman kuin edellisenä vuonna. Käyttöomaisuushyödykkeiden poistoajat: Vuotta Rakennukset ja rakennelmat Pelikalusto 5 10 Koneet ja kalusto 3 7 Aineettomat oikeudet 3 10 Aineelliset hyödykkeet 10 Muut pitkävaikutteiset menot 7 20 Käyttöomaisuuden myynnistä ja luovutuksesta syntyvät voitot tai tappiot kirjataan tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin. 17

18 Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömien hankintamenojen mukaan laskettuun liukuvaan keskihintaan. Tilikaudella tehdystä vaihto-omaisuusnimikkeiden uudelleen arvostuksesta syntynyt arvonalentuminen on kirjattu tilikauden kuluksi. Rahavarat Rahavarat sisältävät käteisen rahan, pankkitalletukset ja rahaksi muutettavat pankkisaamiset. Rahavarat on arvostettu käypään arvoon. Tutkimus ja kehitys Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi sinä tilikautena, jona ne ovat syntyneet. Oma pääoma STM:n luvalla omaan pääomaan on perustettu toimintapääoma, joka on suuruudeltaan pysyvien vastaavien poistamattoman hankintamenon sekä tulevia investointeja varten tehdyn varauksen suuruinen. Ulkomaan rahanmääräiset ostovelat ja myyntisaamiset Ennakkoon maksetut vuokrat Pitkäaikaiset muut saamiset sisältää Grand Casino Helsingin liiketilasta maksetun vuokran, joka kirjataan kuluksi ajan kulumisen perusteella 20 vuoden vuokra-ajan kuluessa. Lyhytaikaiset avustussaamiset ja -velat Jaettavaksi päätetyt maksamattomat avustukset on esitetty lyhytaikaisena saamisena sosiaali- ja terveysministeriöltä ja lyhytaikaisena velkana järjestöille. Jakamattomat voittovarat Aikaisemmilta tilikausilta sosiaali- ja terveysministeriölle tilitetyt voittovarat, joiden käytöstä ei ole tehty päätöstä, on esitetty vaihtuvissa vastaavissa pitkäaikaisena saamisena ja vastaavan suuruisena kohdentamattomana avustuksena pitkäaikaisissa veloissa. Velat pelaajille Nettipelaajien pelitileillä olevat varat sisältyvät muihin velkoihin. Ulkomaan rahan määräiset ostovelat ja myyntisaamiset on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän keskikurssin mukaan. Kurssierot on kirjattu tilikauden tulokseen. Ennakkomaksut Raha-automaattiasetuksen 21 :n mukaisesti tilikauden voitosta sosiaali- ja terveysministeriölle tilitetty tilikauden voiton ennakko on esitetty puhtaan tuoton ennakkona. Tilikauden tuloksesta avustuksiin ja toimintapääomaan käytettävät osuudet kirjataan omasta pääomasta yhdistyksen kokouksen päätöksen perusteella. 18

19 Tuloslaskelman liitetiedot euroa 1. Liikevaihto jakeluteittäin 2010 Liikevaihdosta 2009 Liikevaihdosta Raha-automaatit sijoituspaikoissa ,45 % ,57 % RAY-pelisalit ,65 % ,79 % Ravintolakasinopelit sijoituspaikoissa ,30 % ,81 % Grand Casino Helsinki ,98 % ,57 % Internetpelitoiminta ,36 % 0,00 % Rahanvaihtajien yms. vuokratuotot ,27 % ,25 % Yhteensä ,00 % ,00 % 2. Liiketoiminnan muut tuotot Palvelutuotot Vuokratuotot Saadut vahingonkorvaukset Muut toiminnan tuotot Yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Hallituksen palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Henkilöstön lukumäärä keskimäärin Kokoaikaiset Osa-aikaiset Yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 9 9 Yhteensä

20 Tuloslaskelman liitetiedot euroa 6. Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilöstökulut Vuokrat Kuljetuskulut Viranomais- ja julkiset maksut Matkakulut Mainonta ja myynninedistäminen Kiinteistöjen ja koneiden ylläpitokulut ja vakuutusmaksut Tietoliikennekulut Konttoritarvikkeet ja painotuotteet Vieraat palvelut Muut liiketoiminnan kulut Yhteensä Tuloslaskelmaan sisältyvät verot Arpajaisverot (sisältyy liikevaihtoon) Lupamaksut Kiinteistöverot Välittömät verot Yhteensä Tilintarkastuspalkkiot Sisältyvät liiketoiminnan muissa kuluissa vieraisiin palveluihin Tilintarkastus Veroneuvonta 2 10 Yhteensä

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

SUOMEN RAHAPELIMARKKINAT

SUOMEN RAHAPELIMARKKINAT SUOMEN RAHAPELIMARKKINAT Arto Kuuluvainen, Aki Koponen, Elias Oikarinen, Antti Ranki, Arto Ryömä, Pasi Laihinen & Annina Lehtonen Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics FI-20014 Turun yliopisto,

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008 Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 28 Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Avaintunnuslukuja 27 28 Kilpailutoiminta Totopäivät Totoravilähdöt Paikallisravit Kilpailupäivät yhteensä

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Johanna Suihko Sisältö 1 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustaminen... 4 1.1 Yhdistymistä valmistelevat järjestöt... 4 1.1.1 Elämä On

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2014 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2015 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot