Ajankohtaisia asioita toimintaryhmien ohjaus- ja tarkastuskäynneillä esiin tulleista asioista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaisia asioita toimintaryhmien ohjaus- ja tarkastuskäynneillä esiin tulleista asioista"

Transkriptio

1 Ajankohtaisia asioita toimintaryhmien ohjaus- ja tarkastuskäynneillä esiin tulleista asioista Kirsi Murtomäki ylitarkastaja Maaseutuvirasto Varainhoito-osasto Tukien maksatusyksikkö

2 Esityksen sisältö Maaseutuviraston esittely Toimintaryhmien rooli tuki- ja maksuhakemuksen käsittelyssä Tukihakemuksen käsittely, lausunto ja asiakastyöskentely Päätöksenteko ELY-keskuksessa Maksuhakemuksen tarkastaminen, lausunto ja asiakastyöskentely Suomalainen hallintomenettely Neuvonta Lisäselvitykset Kuntaraha Yhteistyö ja koulutus

3 Maaseutuvirasto Maaseutuvirasto toimii akreditoituna maksajavirastona Suomessa. Maaseutuvirastolle on annettu tehtäväksi toimeenpanna Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Maaseutuelinkeino-osastolla ohjataan tukipäätösten tekemistä, tehdään tukihakemuslomakkeet, koulutetaan tukipäätösten tekijöitä, huolehditaan seurantatietojen keräämisestä ja oikeellisuudesta. Kokoaan ohjelman vuosikertomuksen toimitettavaksi maa- ja metsätalousministeriöön. Huolehtii hallinto-ja valvontajärjestelmien ajantasaisuudesta. Toimijoiden neuvonta ja ohjaus myös toimintaryhmien osalta. Varainhoito-osastolla ohjataan maksupäätösten tekemistä, tehdään maksuhakemuksia, koulutetaan maksupäätösten tekijöitä. Varainhoitoosasto hyväksyy tuet maksuun, hoitaa tukien kirjanpidon, menoilmoitukset Komissiolle ja maksaa tuen asiakkaille. Toimijoiden neuvonta ja ohjaus.

4 Maaseutuvirasto Valvontaosasto ohjaa paikalla tehtävien tarkastusten suorittamisesta toimintalinjan 1, toimenpiteiden 111, 123 ja 124, toimintalinja 3, 4 ja 5 osalta sekä ohjeistaa ELY-keskuksia tarkastusten tekemisessä toimintalinjalla 1, toimenpiteiden 112 ja 121 osalta sekä toimintalinja 2, että toimintalinjalla 4 olevan 412 toimenpiteen osalta. Valvontaosasto koordinoi Komission tarkastuksia. Tietohallinto-osasto vastata viraston tietojärjestelmiin ja tietoliikenteeseen liittyvistä tehtävistä sekä asiantuntijapalveluista virastossa sekä tietojärjestelmien teknisestä ylläpidosta ja tietojärjestelmien kehittämishankkeista. Tietohallinto-osasto antaa tietojärjestelmiin liittyvää käyttäjätukea. Maaseutuvirasto on rakentanut Leader-ryhmien käyttöön tr-diaarin. Diaariin viedään tietoa hakemusten vireille tulosta. Yhteinen järjestelmä mahdollistaa seurannan ja yhtenäisten käytäntöjen luomisen.

5 Ryhmien rooli ohjelman viestinnässä Kehittämislain (1443/2006) 27 Hakumahdollisuudesta tiedottaminen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulee tarkoituksenmukaisessa laajuudessa tiedottaa myöntämänsä tuen hakumahdollisuudesta, hakemisessa noudatettavasta menettelystä sekä tuen myöntämisen pääasiallisista edellytyksistä ja ehdoista. Paikallisen toimintaryhmän tulee tiedottaa alueellaan 1 momentissa tarkoitetuista seikoista sellaisen tuen osalta, joka rahoitetaan paikallisen toimintaryhmän rahoituskiintiöstä. Laissa määritellään Leader-ryhmälle tärkeä tehtävä ohjelman viestinnässä ja hakijoiden aktivoimisessa. Ohjelman materiaalipankin hoitamisesta vastaa maaseutuverkostoyksikkö, MMM ja Mavi. Materiaali on ryhmien vapaasti käytettävissä.

6 Tukihakemuksen käsitteleminen toimintaryhmässä Toimintaryhmän rooli perustuu Kehittämislain (1443/2006) 30 :ään. Tuen hakeminen paikallisen toimintaryhmän rahoituskiintiöstä Haettaessa tukea paikallisen toimintaryhmän rahoituskiintiöstä tukihakemus on toimitettava toimivaltaiselle paikalliselle toimintaryhmälle. Toimivaltainen on se paikallinen toimintaryhmä, jonka alueella tuettava toimenpide toteutetaan. Jos tuettava toimenpide toteutetaan useamman kuin yhden paikallisen toimintaryhmän alueella, toimivaltainen on se paikallinen toimintaryhmä, jonka alueella tuettava toimenpide on tarkoitus pääosin toteuttaa. Tukihakemus tulee vireille, kun se on toimitettu toimivaltaiselle paikalliselle toimintaryhmälle. Paikallinen toimintaryhmä toimittaa tukihakemuksen sekä lausuntonsa toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ryhmillä on myös omia hankkeita, jotka voidaan rahoittaa leader-ryhmän tai ELY-keskuksen kehyksestä. Näiden hankkeiden päätöksenteko tehdään kokonaan ELYkeskuksessa.

7 Toimintaryhmien rooli tukihakemuksen käsittelyssä Toimintaryhmä tarkistaa, että hakemus täyttää säädetyt muotovaatimukset, eli hakemus on tehty oikealle hakemuslomakkeelle ja se sisältää kaikki tarvittavat liitteet. Hankesuunnitelmaa hiotaan hakijan kanssa Paikallinen toimintaryhmä pyytää hakijaa täydentämään tukihakemuksessa olevat puutteet ja vaadittavat liitteet. Hankeaihiosta käydään keskustelua myös ELY-keskusten kanssa laillisuuden varmistamiseksi. Hallitus käsittelee ns. täydellisen tukihakemuksen kaikkine liitteineen sekä hiotun hankesuunnitelman. Hallitus käsittelee asian ja voi sen palauttaa uudelleen valmisteluun. Hallituksen päätöksen perusteella annetaan lausunto tuen myöntämisen tarkoituksenmukaisuudesta paikallisen suunnitelman tavoitteiden kannalta. Toimitetaan tukihakemus liitteineen ja lausunnon kera toimivaltaiselle ELY-keskukselle (Laki 30 ). Asiakkaiden neuvonta, ohjaaminen ja aktivoiminen.

8 ELY-keskuksen rooli toimintaryhmien kautta rahoittavien tukihakemusten käsittelyssä Vastaanottaa tukihakemuksen. Tekee hallinnollisen tarkastuksen tukihakemukselle. Toimintaryhmän lausunnosta voi poiketa vain laillisuusperusteella. ELY-keskus pyytää toimintaryhmän kautta puuttuvia liitteitä. Merkittävien liitteiden puuttuessa voi olla tarpeellista, että Leader-ryhmän hallitus käsittelee hakemusta uudelleen. Tekee tukipäätösesityksen ja hyväksyy hankesuunnitelman. Toimittaa kopion allekirjoitetusta päätöksestä toimintaryhmään. Neuvovat asiakkaita.

9 Maksuhakemuksen käsitteleminen toimintaryhmässä Toimintaryhmän rooli perustuu Kehittämislain (1443/2006) 36 :ään. Jos tuki on myönnetty paikallisen toimintaryhmän rahoituskiintiöstä, maksuhakemus on toimitettava 30 :n 2 momentissa tarkoitetulle paikalliselle toimintaryhmälle. Maksuhakemus tulee vireille, kun se on toimitettu kyseiselle paikalliselle toimintaryhmälle. ->Maksuhakemus tulee vireille toimintaryhmässä. -> Toimintaryhmä ei tee maksupäätöstä, vaan maksuhakemus toimitetaan toimivaltaiseen ELY-keskukseen päätöksentekoa varten. Kehittämislain 36 :ssä määritellään myös toimintaryhmän tehtävät maksuhakemuksen käsittelyssä.

10 Toimintaryhmien rooli maksuhakemuksen käsittelyssä Tarkistaa, että maksuhakemus täyttää hakemukselle säädetyt muotovaatimukset Arvioi maksuhakemuksen ja sen liitteiden avulla, onko tuettava hanke tai toimenpide edennyt tukipäätöksellä hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Paikallinen toimintaryhmä pyytää hakijaa tarvittaessa täydentämään maksuhakemusta mahdollisten teknisten puutteiden kuten allekirjoituksen tai keskeisen liitteen. Paikallinen toimintaryhmä antaa lausunnon, eli miten hanke tai toimenpide on edennyt ja kertoo, jos toimintaryhmä on pyytänyt liitteitä. Lausunto on osa tuettavan toimenpiteen toteutumisen seurantaa, eikä se sellaisenaan vaikuta maksettavan tuen määrään tai johda tuen takaisinperintään taikka maksatuksen keskeyttämiseen. Toimittaa maksuhakemuksen tuen myöntäneelle ELY-keskukselle (Laki 36 ). Neuvovat asiakkaita. Ei maksajavirastotehtäviä

11 ELY-keskuksen rooli toimintaryhmien kautta rahoittavien maksuhakemusten käsittelyssä Vastaanottaa maksuhakemuksen. Tekee hallinnollisen tarkastuksen maksuhakemukselle sekä hallinnollisen tarkastuskäynnin investoinneille. Toimintaryhmän lausunto maksuhakemuksesta ei sido ELYkeskuksen maksupäätösesittelijää ja ratkaisijaa. Tekee maksupäätösesityksen. Esittelijä on käynyt läpi aineiston ja verrannut esitettyjä kustannuksia tukipäätökseen, hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan ja säädöksiin. Pyytänyt lisäselvitykset ja puuttuvat liitteet tuen saajalta. Lisäselvityspyyntö on toimitettu tiedoksi toimintaryhmälle. Neuvovat asiakkaita. Hoitaa delegoitua maksajavirastotehtävää.

12 Suomalainen hallintomenettely Suomalainen hallintokulttuuri lähtee siitä, että hallinto on avointa, tiedottavaa ja julkista. Sekä tarvittaessa neljä kielistä: suomi, ruotsi, saame ja viittomakieli. Asiakkaiden oikeusturva taataan perustuslaissa. Jokaisella on oikeus saada perusteltu päätös viranomaiselta. Viranomaistoiminnan on aina perustuttava lakiin. Viranomaistoiminnan on oltava puolueetonta ja yhdenvertaista. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta viranomaisten päätöksistä on valitusoikeus. Suomalaiseen hallintokulttuuriin kuuluu keskeisenä elementtinä asiakkaiden neuvonta.

13 Hallintolaki 434/ hallinnon oikeusperiaatteet Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärän nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.

14 Neuvonta ja asiamies Hallintolaki 8 Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkaalle tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta. Hallintolaki 12 Hallintoasioissa saa käyttää asiamiestä tai avustaa. Hallintolaki 6 Viranomaisen on toimittava puolueettomasti, ei saa ryhtyä asiakkaan asiamieheksi.

15 Lisäselvitys Hallintolaki 434/2003, Tuen saajalta pyydetään täydentämään hakemustaan esim. puuttuvien tarpeellisten liitteiden osalta. Tuen saajalta pyydetään tietoa asian ratkaisemiseksi. Hallintolaki velvoittaa myös viranomaisen selvittämään sellaiset asiat, jotka viranomaisella on itsellään hallussa. Edunsuovan päätöksen osalta myös tuen saajalla on velvollisuus toimittaa tarvittavia asiakirjoja. Hänellä on intressi asian selvittämisessä. Asian sisällön selvittäminen on ennemminkin asiaosaisen kuulemista. Määräajan asettaminen on viranomaiselle asetettu velvoite. Kuulemisen kautta tulee velvollisuus kertoa, että määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua. Eli viranomainen tekee päätöksensä määräajan jälkeen. Teknistä selvittämistä

16 Kuntaraha Yhdistyksillä, eli toimintaryhmillä, on tärkeä rooli kuntayhteistyössä alueella. Säännölliset tapaamiset kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden kanssa on keskeinen tehtävä toimintaryhmätyössä. Kuntarahan hallintaan pitää kiinnittää erityistä huomiota, koska rahan oikeasta käytöstä vastaa yhdistys, eli toimintaryhmä. Tuen saajien ja ryhmän välillä on oltava sopimus kuntarahasta, koska kuntarahaan kohdistuvat takaisinperimiset hoitaa yhdistys. Takaisinperintä ei perustu hallinnon tekemään takaisinperintään. Rahoitussuhteiden pitää olla koko ajan tasapainossa maksupäätöksissä, eli tuen saaja ei voi saada enempää kuntarahaa kuin, mitä maksupäätöksillä on huomioitu. Jos tukea (EU + valtio) joudutaan perimään takasin, niin toimintaryhmän pitää huolehtia kuntarahan takaisinperinnästä.

17 Muita huomioita Matkakorvauksista pitää aina tehdä matkalasku. Tämä koskee myös hallituksen jäseniä. Oman auton käyttö on aina perusteltava. Dokumentointiin on aina kiinnitettävä huomioita. Katkeamaton kirjausketju, jonka on oltava myös ristiriidaton. kalenteri - matkalasku - tuntikirjanpito lasku - kirjanpito - maksutosite

18 Kustannusten jakaminen toimintarahan ja omien hankkeiden välillä Leader-ryhmä kirjoittaa kustannusten jakoperusteet jo hankesuunnitelmaan ja tekee lisäksi erillisen kustannusten jakolomakkeen Kustannusten jakoperusteena voidaan käyttää neliöitä esim. vuokrien ja siivouksen työaikaa hyödynnetään myös perusteiden laskennassa esim. palkat Puhelinkulut pystytään Suomessa hoitamaan koodeilla ja samoin myös kopiokulut. Matkakustannukset kohdistetaan matkalaskuilla suoraan oikealle hankkeelle.

19 Yhteistyö Vuonna 2010 järjestettiin alueelliset maksatuskoulutukset, joihin osallistuivat sekä Leader-ryhmät että ELY-keskukset. Tämä toimintamallia jatketaan tänä vuonna tuki- ja maksupuolen yhteiskoulutuksina. Tarkoituksena on hioa yhteistyötä ja jakaa hyviä käytäntöjä sekä verkostoitua. Yhteistyö on voimavara ja jaettu asiantuntijuus tuo vahvuutta sekä luovaa ongelmanratkaisua prosessin kehittämiseen. Suomalaisen toiminnan vahvuus on luottamuksellinen ja avoin yhteistyö. On tärkeää pitää kiinni luontevasta keskusteluyhteydestä eri toimijoiden välillä. Hyviä käytäntöjä pitää aktiivisesti jakaa muille toimijoille. Alueilla on tärkeää järjestää ryhmien ja alueen ELY-keskuksen välisiä säännöllisiä yhteistyöpalavereja.

20 Koulutus (1/2) Maaseutuvirasto on järjestänyt yhteistyössä Maaseutuverkoston kanssa alueellisia ja valtakunnallisia koulutustilaisuuksia toimihenkilöille ja hallituksen jäsenille. Hallituskoulutukset Kouvola 9.4. Oulu Helsinki Toimihenkilöt ja ELY-keskukset Etelä-Suomi Itä-Suomi (paikkana Jyväskylä) Pohjois-Suomi (paikkana Rovaniemi) Länsi-Suomi (Seinäjoki) Maaseutuviraston tarkastusyksikkö kertoo kevään alueellisissa koulutuksissa tarkastushavainnoista

21 Koulutus (2/2) Alueelliset maksatuskoulutukset videoneuvotteluina. Tilaisuudet ovat puolen päivän mittaisia ja 8.6 molempina päivinä on kaksi tilaisuutta: klo 9-12 ja Koulutuksissa kerrotaan muun muassa tarkastushavainnoista. Esitelmän pitää Maaseutuviraston jatkotoimenpideyksikkö.

22 Tärkeitä sivuja Kiitos!

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 EU- tukiin liittyvät säädökset ja niiden vaatimukset, esittelijän ja ratkaisijan vastuut sekä päätöksen perustelut Mikko Knuutinen, YTT, HTL c/o Asianajotoimisto

Lisätiedot

Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen. Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö

Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen. Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö Maksujen ajankohtaiset & ohjelmakauden 2007-2013 sulkeminen Kirsi Perälä, ylitarkastaja Emmi Leppämäki, ylitarkastaja Tukien maksatusyksikkö Maksujen ajankohtaisia asioita Ylitarkastaja Kirsi Perälä Maksupäätökset

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto OHJE Antopäivä Dnro 14.1.2004 SM-2003-03789/Ha-6 Voimassaoloaika Toistaiseksi Aluekehittämisviranomaisille Säädösperusta (pl. Ahvenanmaan maakuntahallitus)

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA 1 Lnro 2340A OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA Koskee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan myönnetyistä lisävaroista rahoitettavia

Lisätiedot

Pvm. Hakemus saapunut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 09.11.2010. Lausunnonantajan nimi ELY-keskus hankejaosto MYR hankeryhmä

Pvm. Hakemus saapunut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 09.11.2010. Lausunnonantajan nimi ELY-keskus hankejaosto MYR hankeryhmä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus PL 156 60101 SEINÄJOKI VENESKOSKI-VIITALA SEURA VIITALANTIE 242 60640 ISOKOSKI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin PÄÄTÖS hanketuesta

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Tilaisuus: Toimintaryhmien neuvottelupäivät 1.4.2009, Dipoli, Espoo Kirsi Murtomäki, ylitarkastaja,

Lisätiedot

Hallintolain soveltaminen etuusasioissa

Hallintolain soveltaminen etuusasioissa Hallintolain soveltaminen etuusasioissa 20.6.2011 Sisällys 1 Hyvä asiakaspalvelu on osa hyvää hallintoa... 1 2 Hallintolain tarkoitus ja tavoitteet (1 )... 2 3 Milloin hallintolain säännöksiä sovelletaan?

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN, MAASEUDUN YRITYSTUEN JA TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUN HAKEMISESTA

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN, MAASEUDUN YRITYSTUEN JA TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUN HAKEMISESTA 1(5) MÄÄRÄYS Nro 53/15 Dnro 1189/54/2015 Voimassaoloaika 2.7.2015-31.12.2023 MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN, MAASEUDUN YRITYSTUEN JA TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUN HAKEMISESTA Maaseutuvirasto

Lisätiedot

Maksamisen ajankohtaista

Maksamisen ajankohtaista Maksamisen ajankohtaista Itä-Suomen alueellinen maksatuskoulutus 24.5.2010 Joensuu Kirsi Murtomäki ylitarkastaja Varainhoito-osasto Esityksen sisältö Odotuksia Maksamisen tilanne Tulevia asioita Lomakkeet,

Lisätiedot

Hallitustyöskentelyn opas

Hallitustyöskentelyn opas 2012 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a l l i t u s t y ö s k e n t e l y n o pa s Hallitustyöskentelyn opas M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a l l i t u s t y ö s

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008

Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008 MAAKUNTAHALLITUS 10.10.2008 LIITTYY ASIAAN 22 Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008 EAKR 3. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 3.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävät 3.1.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävien

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET

RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Jakelussa mainituille 27.2.2009 645/023/2009 OHJE Annettu Hallintoviranomaisen ohje 01/2009

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1176/2014 Laki. maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1176/2014 Laki. maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1176/2014 Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

A Välittävän toimielimen hallinto- ja valvontajärjestelmää koskevat yleiset tiedot A1. Välittävän toimielimen käytössä olevat tukimuodot

A Välittävän toimielimen hallinto- ja valvontajärjestelmää koskevat yleiset tiedot A1. Välittävän toimielimen käytössä olevat tukimuodot Työ ja elinkeinoministeriö Alueosasto / Rakennerahastot Kestävää kasvua ja työtä 204 2020 Suomen rakennerahastoohjelman hallinto ja valvontajärjestelmän kuvaus Välittävä toimielin: EteläSavon maakuntaliitto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:6 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja päätti 13.9.2005 esittää perustettavan Maaseutuviraston

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA SISÄLTÖ Maakunnan kehittämisraha... 2 Ohjeen soveltamisala... 2 Säädösperusta... 2 Hakemus- ja päätöstietojen julkisuus... 2 Hankkeiden seuranta

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet. Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen, maksatus ja valvonta

Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet. Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen, maksatus ja valvonta Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen, maksatus ja valvonta Hämeen maakuntahallitus 14.2.2011 Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet: Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen,

Lisätiedot

Ohje valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain ja valtioneuvoston asetuksen täytäntöönpanosta

Ohje valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain ja valtioneuvoston asetuksen täytäntöönpanosta Työvoima- ja elinkeinokeskukset Päivämäärä 19.1.2009 Dnro 1949/051/2008 TEM Ohje valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain ja valtioneuvoston asetuksen täytäntöönpanosta Voimassa

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot