EU:n maatalous hintatilastojen käsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:n maatalous hintatilastojen käsikirja"

Transkriptio

1 EU:n maatalous hintatilastojen käsikirja Versio 1.0 Helmikuu 2002

2

3 Maataloushintatilastojen käsikirja Sisällysluettelo ESIPUHE 1 1. JOHDANTO 3 a) Käsikirjan tavoitteet ja rakenne 3 b) Jäsenvaltioiden kanssa tehtävä yhteistyö 4 c) Tietojen käsittely 5 d) Maataloushintoja koskevien tilastotietojen jakelu 5 2. EU:N MAATALOUSHINTAINDEKSIT Yleistä 6 a) Indeksien kehitysvaiheet 6 b) Tavoitteet ja merkitys Kattavuus Indeksien rakenne Painojen määrittäminen 10 a) Yleistä 10 b) Tuotoshintaindeksi 10 c) Panoshintaindeksi 11 d) Eläinten hintaindeksien painotusmenetelmä Erityyppiset indeksit ja niiden laskentamenetelmät 13 a) Perusmenetelmä 13 b) Tuoreiden hedelmien ja kasvisten hintaindeksi sekä perunan hintaindeksi Perusjakso Hintojen määrittely 20 a) Edustavien tuotteiden valinta ja hinnanmuodostukseen liittyvät kysymykset 20 b) Markkinointiketjun vaihe 21 c) Verojen, veronluonteisten maksujen ja tukipalkkioiden käsittely Nimelliset ja deflatoidut indeksit EU:n maataloushintaindeksien estimaatit Analyysi: vaihtosuhde ABSOLUUTTISIA MAATALOUSHINTOJA KOSKEVAT TILASTOT Yleistä 30 a) Absoluuttisia maataloushintoja koskevien tilastojen kehitys 30 b) Absoluuttisia maataloushintoja koskevien tilastojen tavoitteet 30 i

4 Maataloushintatilastojen käsikirja 3.2 Hinnan määrittely 31 a) Tuotteiden ja tuotantovälineiden vertailukelpoisuus 31 b) Markkinointiketjun vaihe ja kauppaehdot 31 c) Tukipalkkioiden, verojen ja veronluonteisten maksujen käsittelyä koskevat säännöt Tuotteiden valinta 32 a) Tuotteiden valintaperusteet 32 b) Tuote- ja maakohtaiset taulukot Valittujen tuotteiden tavoitemääritelmät 34 a) Yleistä tavoitemääritelmistä 34 b) Tavoitemääritelmien uusi järjestelmä Valittujen tuotteiden empiiriset määritelmät 35 a) Yleistä empiirisistä määritelmistä 35 b) Luettelon tarkistettu rakenne 35 c) Empiiristen määritelmien julkaiseminen 38 LIITTEET 39 LIITE 1 Bibliografia, maataloushintatilastoja koskevat Eurostatin ja jäsenvaltioiden julkaisut 41 LIITE 2 EU:n maataloushintaindeksien ( = 100) rakenne Panos ja tuotos 51 LIITE 3 EU:n maataloushintaindeksien ( = 100) koostumus tuotteittain (tuotosindeksi) ja tuotantovälineittäin (panosindeksi) sekä lyhyt kuvaus hintasarjoista 59 LIITE 4 EU:n maataloushintaindeksien ( = 100) (panos ja tuotos) painotusjärjestelmä 215 LIITE 5 Maataloustuotteiden EU:n tuottajahintaindeksin ( = 100) painotusjärjestelmän perustana olevat arvot 229 LIITE 6 Perusnimiketason indeksien laskenta 233 LIITE 7 Esimerkki: kuukausikohtaisten EU:n maataloushintaindeksien laskeminen tuoreille hedelmille ja vihanneksille 237 LIITE 8 Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kuukausikohtaisten tuottajahintaindeksien ( = 100) arvopainot 255 LIITE 9 EU:n maataloushintaindeksien ( = 100) painojen ja perusjakson hintojen laskennassa käytetty perusjakso 261 LIITE 10 Absoluuttisia maataloushintoja koskevien sarjojen saatavuus 265 LIITE 11 Absoluuttisten maataloushintojen sarjojen tavoitemääritelmät 277 LIITE 12 Verot, veroluonteiset maksut ja tukipalkkiot, Maatalouden taloustilien laadinnan käsikirja ii

5 Maataloushintatilastojen käsikirja Eurostat haluaa erityisesti kiittää maataloushintoja käsittelevää erityisryhmää sen työpanoksesta ja huomioista. Eurostat kiittää myös maataloushintatilastoja käsittelevää työryhmää sekä jäsenvaltioissa toimivia laitoksia niiden suorittamasta perusteellisesta tarkistus- ja päivitystyöstä, jota tarvittiin käsikirjoituksen laadinnassa. Eurostat jatkaa työtään EU:n maataloushintatilastojen parantamiseksi ja ottaa mielellään vastaan ehdotuksia ja kommentteja. iii

6

7 Maataloushintatilastojen käsikirja Esipuhe Tämä käsikirja sisältää EU:n maataloushintatilastojen kahteen tärkeimpään osa-alueeseen liittyvät menetelmät. Nämä osa-alueet ovat EU:n maataloushintaindeksit ja absoluuttisia maataloushintoja koskevat tilastot. Kansantalouden tilinpidon 1 tarkistuksen seurauksena toteutettu maatalouden tilinpitomenetelmien 2 tarkistus oli tätä käsikirjaa laadittaessa saatu päätökseen. EU:n maataloushintatilastojen menetelmiä on mukautettu paremmin uutta tilinpitojärjestelmää vastaaviksi ottamalla EU:n maataloushintaindeksien perusvuodeksi vuosi ( = 100). 1 2 EUROSTAT: Maa- ja metsätalouden taloustilien laadinnan käsikirja 1997 (Rev. 1.1), Teema 5 Sarja E, Luxemburg, Eurostat: Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä. EKT, Luxemburg,

8

9 Maataloushintatilastojen käsikirja 1. Johdanto a) Käsikirjan tavoitteet ja rakenne Käsikirjan tavoitteet 1.01 Tähän käsikirjaan on koottu EU:n maataloushintatilastojen laadinnassa käytettävät menetelmät. Eurostat on jo aikaisemmin julkaissut Euroopan unionin maataloushintaindekseihin sovellettavia menetelmiä koskevan käsikirjan vuonna Myös julkaisu "Catalogue of characteristics of agricultural price series stored in CRONOS" 1 sisältää joitakin menetelmähuomautuksia, jotka liittyvät absoluuttisia maataloushintoja koskeviin tilastoihin, mutta näistä menetelmistä ei ole laadittu erillistä käsikirjaa Käsikirjan julkaisemisen jälkeen Euroopan yhteisöön on liittynyt uusia jäsenvaltioita: Espanja ja Portugali (molemmat vuonna 1986) sekä Itävalta, Suomi ja Ruotsi, joista tuli yhteisön jäseniä vuonna. Eurostat katsoi tämän vuoksi, että maataloushintatilastojen menetelmäperustasta oli tarpeen laatia kattava selvitys, jotta sekä vanhoille että uusille jäsenvaltioille voitaisiin tarjota ajan tasalla oleva opas ja hakuteos Eurostatin kanssa tehtävää yhteistyötä varten. Näiden julkaisujen käyttäjät saavat samalla parempaa tietoa Eurostatin julkaisemista tilastoista. Käsikirjalla voidaan lisäksi auttaa Keski- ja Itä-Euroopan maita (KIE-maita) maataloushintatilastoja koskevissa liittymisvalmisteluissa. Maataloushintatilastojen tavoitteet 1.03 Maatalous on Euroopan unionissa toimiala, jolla on jo pitkään noudatettu yhteistä politiikkaa. Tuotteiden ja tuotantovälineiden hintoja koskevat tiedot ovat välttämättömiä, jotta EU:n maatalouspolitiikassa voitaisiin asettaa erillistavoitteita, toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sekä seurata politiikan vaikutuksia. Tämän vuoksi tarvitaan tietoja jäsenvaltioiden välisistä hintaeroista sekä hintojen ajallisesta kehityksestä. Hintavaihtelun mittaamisessa ja hintakehityksen kartoittamisessa käytetään seuraavia kahta perusmittaria: maatalouden absoluuttisia hintoja ja maataloushintaindeksejä Absoluuttisia maataloushintoja käytetään pääasiassa vertailtaessa eri jäsenvaltioiden hintatasoja sekä tutkittaessa jakelukanavia. Maataloushintaindeksejä sen sijaan käytetään lähinnä analysoitaessa maatalouden hintakehitystä sekä sen vaikutusta maataloudesta saatavaan tuloon. Maatalouden absoluuttisia hintoja ja maataloushintaindeksejä käytetään joissakin jäsenvaltioissa myös maatalouden tilinpidossa. Tämä edellyttää kuitenkin, että kaikki nämä tilastot perustuvat yhdenmukaisiin menetelmiin. Käsikirjan rakenne 1.05 Tämä käsikirja kattaa Eurostatin julkaisut "EU Agricultural Price Indices (output and input)" (EU:n maataloushintaindeksit (tuotos ja panos)) sekä "Statistics on Absolute Agricultural Prices" (maatalouden absoluuttisia hintoja koskevat tilastot). Tässä käsitellään ensin EU:n maataloushintaindeksejä, minkä jälkeen tarkastellaan absoluuttisia maataloushintoja koskevia tilastoja. On huomattava, että nämä maataloushintatilastojen osa-alueet liittyvät läheisesti toisiinsa ja perustuvat yleensä myös samoihin tietoihin. 1 EUROSTAT: Catalogue of characteristics of agricultural price series, tallennettu Cronos-tietokantaan (3 osaa), Theme 5 Series E, Luxembourg, Tähän luetteloon on julkaistu lisäys vuonna Luettelon uusin versio (heinäkuulta 2001) on saatavana cd-rom-levynä. 3

10 Maataloushintatilastojen käsikirja 1.06 Eurostat saa myös tietoja maatalousmaan hinnoista ja vuokrista. Koska nämä tiedot koskevat tuotannontekijöitä, ne käsitellään omana kokonaisuutenaan. Jäsenvaltioiden käyttämät menetelmät kuvataan Eurostatin vuosijulkaisussa, jossa tarkastellaan maatalousmaan hintoja ja vuokria EU:ssa Maataloustuotteiden yksikköarvoja koskevat tilastot ovat osa Eurostatin laatimaa maatalouden tilinpitojärjestelmää. Yksikköarvot eivät ole hintoja sanan varsinaisessa merkityksessä. Ne saadaan jakamalla arvokomponentti sitä vastaavalla määräkomponentilla. Vuoden pituisen jakson aikana tapahtuneiden "puhtaiden" hinnanmuutosten lisäksi yksikköarvojen muutokset kuvastavat muutoksia myös muissa ominaisuuksissa, joiden perusteella tuote määritellään ja jotka voivat vaikuttaa hintoihin. Näitä ominaisuuksia ovat etenkin fyysiset ominaisuudet (kuten laji, koko ja laatu) ja kaupalliset ominaisuudet (kuten myyntiehdot). Maa- ja metsätalouden taloustilien laadinnan käsikirjan vuoden 1997 painos (Rev 1.1, VI luku) sisältää joitakin huomautuksia yksikköarvotilastoihin liittyvistä menetelmistä. b) Jäsenvaltioiden kanssa tehtävä yhteistyö 1.08 Jäsenvaltioiden viranomaiset (tilastolaitokset ja/tai maatalousministeriöt) vastaavat kukin omassa maassaan absoluuttisten hintojen keruusta, näihin hintoihin perustuvien maakohtaisten keskihintojen laskennasta, hintaindeksien laatimisesta sekä painojen säännöllisestä tarkistamisesta Eurostat julkaisee lisäksi tiettyjä nautakarjan hintasarjoja, jotka se saa Euroopan komission maatalouden pääosastolta (PO AGRI). Nämä hintasarjat perustuvat jäsenvaltioiden kyseiselle pääosastolle ilmoittamiin viikkokohtaisiin hintoihin, jotka pääosasto muuntaa kuukausihinnoiksi EU:n maataloushintatilastot perustuvat muiden tärkeiden maataloustilastojen tapaan Eurostatin ja jäsenvaltioiden välisiin vapaaehtoisiin sopimuksiin. Tämän sopimusjärjestelmän perusta luotiin 1970-luvun alkuvuosina Kaikki EU:n maataloushintaindekseihin ja maatalouden absoluuttisia hintoja koskeviin tilastoihin liittyvät asiat käsitellään maataloushintatilastoja käsittelevässä työryhmässä, joka yleensä kokoontuu Luxemburgissa kerran vuodessa. Jäsenvaltioita edustavat tässä työryhmässä kansallisten tilastolaitosten ja/tai maatalousministeriöiden virkamiehet, jotka ovat vastuussa maataloushintatilastojen tuottamisesta. Erittäin tärkeät kysymykset käsitellään lisäksi maataloustilastokomiteassa, joka kokoontuu kerran vuodessa ja jossa jäsenvaltioita edustavat henkilöt, joilla on kokonaisvastuu maataloustilastoista. Aikataulu 1.12 Maataloushintoja käsittelevien tilastojulkaisujen merkitys määräytyy suurelta osin sen mukaan, miten tuoreita tietoja julkaisu sisältää. Eurostat pyrkii tämän vuoksi aina julkaisemaan mahdollisimman ajantasaista tietoa. Eurostat ja jäsenvaltiot ovat sopineet seuraavista maataloushintoja koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavista määräajoista: kuukausikohtaiset hinnat ja hintaindeksit: kahdeksan viikkoa viitekuukauden päättymisen jälkeen vuosikohtaiset hintaindeksit: seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä absoluuttiset vuosihinnat: seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivään mennessä. 1 Katso esimerkiksi: Eurostat: Agricultural land prices and rents in the EU , Theme 5 Series C, Luxembourg, Vastaavat tiedot julkaistiin edellisen kerran julkaisussa Agricultural Statistics Quarterly Bulletin (2001/1). 4

11 Maataloushintatilastojen käsikirja c) Tietojen käsittely 1.13 Eurostat tarkistaa jäsenvaltioiden toimittamat absoluuttiset maataloushinnat ja maataloushintaindeksit. Kaikki selvityspyynnöt käsitellään yhteistyössä kulloisenkin jäsenvaltion toimivaltaisten asiantuntijoiden kanssa. Muuntaminen euroiksi 1.14 Kansallisina valuuttoina ilmoitetut maataloushinnat muunnetaan euroiksi 1 käyttämällä kiinteitä muuntokursseja tai euron markkinakursseja, jotta eri jäsenvaltioiden tietoja voitaisiin vertailla. Muuntaminen ostovoimayksiköiksi (OVY) 1.15 Jotta voitaisiin laskea kaikki 15 jäsenvaltiota kattavat kokonaisindeksit (EU-15), Eurostat muuntaa jäsenvaltioiden EU:n maataloushintaindeksien laskennassa käyttämät painot ostovoimayksiköiksi (OVY). Yhteiseksi yksiköksi valittiin ostovoimayksikkö, koska euron valuuttakursseja voivat vääristää monet eri tekijät. Näin voidaan helpottaa sellaisten vertailujen tekemistä, joissa otetaan asianmukaisella tavalla huomioon jäsenvaltioiden väliset, yleisessä hintatasossa tai kansallisten valuuttojen ostovoimassa esiintyvät erot. Lisätietoja ostovoimayksiköstä ja sen käytöstä on julkaisussa "Comparison in real values of the aggregates of ESA " 2. Tietojen tallentaminen 1.16 Maataloushintatilastot vuodesta 1978 lähtien sisältyivät CRONOS-tietokannan PACO-verkkoalueeseen, joka sisälsi myös maatalouden tilinpidon tiedot. Vuoden 1985 uudistuksen yhteydessä maataloushintatilastoja varten luotiin CRONOS-tietokantaan erillinen verkkoalue nimeltä PRAG CRONOS-tietokanta korvattiin 1990-luvun puolivälissä uudella järjestelmällä. PRAG on siitä lähtien sisältynyt kahteen järjestelmään. PRAG-hintasarjat laaditaan ja käsitellään FAME-tietokannassa. Pääsy tähän tietokantaan on vain sillä Eurostatin henkilökunnalla, joka tuottaa ja käsittelee näitä tietoja. Valmiit tiedot siirretään FAME-tietokannasta NewCRONOS-tietokantaan, johon on pääsy myös Eurostatin ulkopuolisilla käyttäjillä. d) Maataloushintoja koskevien tilastotietojen jakelu 1.18 Tämän käsikirjan liitteessä 1 on luettelo kaikista niistä julkaisuista ja muista tietolähteistä, jotka sisältävät maataloushintoja koskevaa tilastotietoa 4. Tietoa maatalouden hintatilastoista on jatkossa saatavissa myös Eurostatin verkkosivustolta osoitteesta Euro on ollut käytössä vuoden 1999 tammikuusta lähtien, ecu (Euroopan valuuttayksikkö) oli käytössä vuoden 1979 huhtikuusta lähtien ja ELY (Euroopan laskentayksikkö) ennen vuoden 1979 huhtikuuta. Eurostat, Luxembourg, Tästä ajankohdasta lähtien maatalouden tilinpidon tiedot on tallennettu COSA-verkkoalueeseen. Liite 1: "Bibliografia, maataloushintatilastoja koskevat Eurostatin ja jäsenvaltioiden julkaisut". 5

12 Maataloushintatilastojen käsikirja 2. EU:n maataloushintaindeksit 2.1 Yleistä a) Indeksien kehitysvaiheet Eurostat laskee ja julkaisee yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa seuraavat EU:n maataloushintaindeksit (tuotos ja panos): maataloustuotteiden tuottajahintaindeksi maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi Näiden indeksien kehittäminen aloitettiin 1960-luvun alkupuolella, jolloin luotiin maataloustuotteiden myyntihintoja mittaava yhteisön indeksi, jonka perusvuosina käytettiin alkuvaiheessa vuosia 1957, 1958 ja ja tämän jälkeen vuotta Kun Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti ja Tanska otettiin indeksiin 1970-luvun alussa, otettiin silloisten yhdeksän jäsenvaltion osalta käyttöön uusi maataloustuotteiden tuottajahintoja mittaava yhteisön indeksi sekä koko yhteisön kattava kokonaisindeksi (EU-9), jonka perusvuotena oli vuosi 1970 (1970 = 100). Tämän indeksin laadintamenetelmiä käsittelevä käsikirja 3 julkaistiin vuonna Samaan aikaan tuotettiin ensimmäistä kertaa myös maatalouden tuotantovälineiden ostohintoja kuvaavat yhteisön indeksit, joiden perusvuotena oli niin ikään vuosi 1970 (1970 = 100) Vuonna 1980 nämä indeksit korvattiin uusilla indekseillä, joiden perusvuotena oli vuosi Vuonna 1981 Kreikka liittyi yhteisön jäseneksi, ja yhteisön indeksit laajennettiin kattamaan silloiset 10 jäsenvaltiota (EU-10). Vuonna 1985 julkaistiin EY:n maataloushintaindeksien (tuotos ja panos) 4 laadintamenetelmät. Tämä menetelmäjulkaisu perustui pääasiassa indekseihin 1975 = 100, mutta siinä tarkastellaan myös niitä muutoksia, jotka tehtiin, kun indeksien perusvuosi muutettiin (vuonna 1985) vuodeksi 1980 (1980 = 100) Kun Espanja ja Portugali liittyivät yhteisöön vuonna 1986, EU:n maataloushintaindeksit laajennettiin kattamaan kaikki silloiset 12 jäsenvaltiota (EU-12), ja kun Itävalta, Suomi ja Ruotsi liittyivät EU:hun vuonna, indeksit laajennettiin kattamaan kaikki 15 jäsenvaltiota (EU-15). Ensimmäiset indeksit, joiden perusvuotena oli vuosi 1985 (1985 = 100), julkaistiin vuonna Vuonna 1996 indeksien perusvuodeksi otettiin vuosi 1990 (1990 = 100) Vuosina (jolloin indeksien laadintamenetelmät uudistettiin) perusvuodeksi otettiin vuosi ( = 100) b) Tavoitteet ja merkitys Maanviljelijöiden tuloihin vaikuttavat maataloustuotteiden ja maatalouden tuotantovälineiden fyysisten määrien lisäksi ratkaisevasti myös maataloustuotteiden myyntihinnat ja maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat. Tämän vuoksi tarvitaan indikaattoreita, jotka kuvaavat hintojen vaikutusta maatalouden tuloihin ja menoihin Katso: Eurostat: Agricultural prices, No 5 (Special issue), May Katso: Eurostat: Agricultural prices, Supplement 5/1971. Eurostat: Methodology of the EC index of producer prices of agricultural products , EUROSTAT: Methodology of EC Agricultural Price Indices (output and input), Luxembourg, Katso myös kohta 2.10: "Analyysi: Vaihtosuhde".

13 Maataloushintatilastojen käsikirja Hintaindeksit, jotka Eurostat on kehittänyt ja jotka se tuottaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, antavat tietoa maataloustuotteiden tuottajahintojen sekä maatalouden tuotantovälineiden ostohintojen kehityksestä. Indeksien avulla pyritään mahdollistamaan edellä mainittujen hintojen kehityssuuntien vertailu eri jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin välillä sekä tietyssä jäsenvaltiossa tai Euroopan unionissa tarjottavien tuotteiden välillä. Niillä pyritään myös helpottamaan tuottajahintojen kehityksen ja maatalouden tuotantovälineiden ostohintojen kehityksen vertailua. Ne eivät kuitenkaan anna tietoa siitä, miten eri jäsenvaltioiden absoluuttiset hintatasot poikkeavat maataloudessa toisistaan EU:n maataloushintaindeksejä tulkittaessa olisi otettava huomioon seuraavat seikat: Alueellisia vertailuja tehtäessä olisi otettava huomioon, että tuotteiden ja tuotantovälineiden painot perustuvat perusvuoden myynteihin ja ostoihin kussakin maassa. Painorakenne on siis eri maissa erilainen, ja tämä luonnollisesti vaikuttaa aggregoitujen indeksien kehitykseen. Verrattaessa tuotosten hintakehitystä panosten hintakehitykseen olisi otettava huomioon, etteivät panosten hinnat kata kaikkia maatalouden toimintamenoja, kuten jäljempänä selvitetään Lisäksi olisi huomattava, että useimmissa jäsenvaltioissa on käytössä kansallisia maataloushintaindeksejä, jotka voivat poiketa EU:n maataloushintaindekseistä perusvuoden, indeksin laskentakaavan tai kattavuuden osalta. 2.2 Kattavuus Hintaindeksi kattaa kaikki tuotteet ja palvelut, joiden hintakehitystä halutaan seurata. Kattavuuden käsite voidaan kuitenkin määritellä eri tavoin, ja eri käsitteet kattavat kukin eri joukon maataloustuotteita Maataloustuotteet voidaan niiden loppukäytön perusteella jakaa kahteen ryhmään: maatalousalan ulkopuolelle myydyt tuotteet (käytettäviksi sellaisinaan tai jalostuksen jälkeen) tai vientiin tarkoitetut tuotteet maatalousalan sisällä tuotantohyödykkeiksi myytävät tuotteet, kuten rehu, siemenet ja kasvatettaviksi tarkoitetut eläimet Jos maatalouden hintaindeksi kattaa vain maatalousalan ja muiden toimialojen väliset taloustoimet, jolloin koko maatalousalaa tarkastellaan yhtenä käsitteellisenä maatilana, indeksi kattaa "kansallisen maatilan". Jos indeksiin sisältyvät myös maatalousalan sisällä myydyt tuotteet, se kattaa "keskimääräisen maatilan". Tämä ero on tärkeä tiettyjä tuotteita tarkasteltaessa. Kun kysymyksessä on esimerkiksi vilja, indeksi ei ensimmäisessä tapauksessa kata eläinten rehuksi käytettävän viljan myyntiä muille viljelijöille (mutta se kattaa viljan myynnin rehun valmistajille). Sen sijaan jälkimmäisessä tapauksessa indeksi kattaa viljelijän kaiken viljanmyynnin. Maatalouden tilinpidon tarkistuksen vaikutukset Maataloustuotteiden tuottajahintaindeksi (tuotosindeksi) perustuu maataloustuotteiden myynteihin ja panosindeksi maatalouden tuotantovälineiden ostoihin. Maatalouden tilinpidon tarkistetuista menetelmistä ja siten myös maatalouden hintatilastoista on jätetty pois "kansallisen maatilan" 7

14 Maataloushintatilastojen käsikirja käsite 1. Myynnin käsitettä on laajennettu siten, että nykyään se kattaa myös välituotekäyttöön menevän maataloustuotoksen siirrot maatalousyksikköjen (tilojen) välillä (lukuun ottamatta maatalousyksikköjen välistä eläinten kauppaa). Vuodelta 1997 olevien, maatalouden taloustilien laadintamenetelmien mukaan huomioon otetaan myös yksikön sisäinen rehun tuotanto ja kulutus toisin kuin maatalouden hintatilastoissa. Kattavuuden rajoitukset Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi ei kata vakuutusmaksujen palvelumaksuja. Sen sijaan maatalouden tilinpidossa nämä maksut otetaan huomioon On tärkeää huomata, ettei maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi määritelmänsä mukaan kata tuotannontekijöitä. Indeksi ei siis kata palkkoja, palkkakustannuksia, vuokria eikä koronmaksuja. Maantieteellinen kattavuus EU:n maataloushintaindeksit ovat jäsenvaltiokohtaisia (kansallisen tason) indeksejä. Aluetason indeksejä ei siis lasketa. Maantieteellisen kattavuuden osalta olisi otettava huomioon seuraavaa: Espanja: sisältää Kanarian saaret ja Baleaarit Ranska: ei sisällä merentakaisia departementteja eikä alueita (DOM/TOM); Portugali: indeksit kattavat vain emämaan; ne eivät kata Madeiraa eivätkä Azoreita. 2.3 Indeksien rakenne Liitteessä 2 on esitetty EU:n tuotos- ja panosindeksien ( = 100) perusrakenne eli ne ryhmät ja alaryhmät, joille osaindeksit olisi laskettava 2. Rakenteen osalta olisi kuitenkin otettava huomioon seuraavassa luetellut seikat. Jäsenvaltioiden suorittama edustavien hintasarjojen valinta Koska tuotantorakenne vaihtelee jäsenvaltioittain, jäsenvaltioille on annettu mahdollisuus valita omat edustavat alaryhmäkohtaiset hintasarjansa. Tarkempi kuvaus niistä hintasarjoista, jotka jäsenvaltiot ovat valinneet ja toimittaneet Eurostatille EU:n maataloushintaindeksiä ( = 100) varten, on esitetty liitteessä 3 3. Erot alaryhmän "Muut tuotteet" kattavuudessa Jos tietyn ryhmän alaryhmät eivät kata kaikkia ryhmän tuotteita, käyttöön on otettu alaryhmä "Muut". Tämä alaryhmä voi eri jäsenvaltioissa kattaa hyvinkin erilaisia tuotteita: esimerkiksi alaryhmä "Muut tuoreet hedelmät" sisältää Ranskan indeksissä vadelmat, aprikoosit, persikat ja "Kansallisen maatilan" käsitettä on käytetty kaikkien jäsenvaltioiden EU:n maataloushintaindeksien laskennassa indeksin 1975 = 100 käyttöönotosta lähtien. Indeksien 1970 = 100 laskennassa käytettiin "yhdistettyä" järjestelmää, jossa Saksan laatimat indeksit perustuivat "keskimääräisen maatilan" käsitteeseen ja muiden kahdeksan jäsenvaltion indeksit "kansallisen maatilan" käsitteeseen. Yhdeksän jäsenvaltion kokonaisindeksit (EU-9) laadittiin käyttämällä "kansallisen maatilan" käsitettä, ja Saksa toimitti tähän käsitteeseen perustuvien indeksien laskennassa tarvittavat perustiedot. Liite 2:"EU:n maataloushintaindeksien ( = 100) rakenne (tuotos ja panos)". Liite 3: "EU:n maataloushintaindeksien ( = 100) koostumus tuotteittain (tuotosindeksi) ja tuotantovälineittäin (panosindeksi) sekä lyhyt kuvaus hintasarjoista". 8

15 Maataloushintatilastojen käsikirja kiivihedelmät, kun taas Belgian indeksissä siihen sisältyvät punaiset viinimarjat ja vadelmat. Alaryhmien kattavuutta koskevat tiedot on annettu edellä mainitussa liitteessä 3. Yhdistetty panosindeksi Eurostat on vuodesta 1993 julkaissut yhdistettyä panoshintaindeksiä, joka sisältää sekä "maatalouden juoksevaan kulutukseen käytettyjen tavaroiden ja palvelujen" hintaindeksin (panos I) että "maatalouden investointeihin käytettyjen tavaroiden ja palvelujen" hintaindeksin (panos II) Yhdistettyä panosindeksiä tulkittaessa on otettava huomioon, ettei indeksi kata kaikkia maataloustoimialan panoksia ja että sen koostumus vaihtelee jäsenvaltioittain. Maatalouden tilinpidon tarkistuksen vaikutukset Seuraavassa on lueteltu indeksin perusvuoden vaihtamisen ( = 100) yhteydessä tehdyt muutokset: maatilojen tiettyjen muuta kuin maataloutta olevien sivutoimintojen sisällyttäminen tuotosindeksiin 1. Muuta kuin maataloutta olevat sivutoiminnot jaetaan kahteen ryhmään: maataloustoiminnan jatkoa edustavat toiminnot, joissa käytetään maataloustuotteita (tyypillisenä esimerkkinä tästä on maataloustuotteiden jalostus); toiminnot, joissa käytetään maatilaa ja saatavilla olevia maatalouden tuotantovälineitä (esimerkiksi maatilamatkailu, metsätalous ja kalastus) maatalousalan sisäisten, kasvinviljelytuotteiden myyntien ja ostojen sisällyttäminen tuotos- ja panosindekseihin palkkiota vastaan tehtävän maataloustyön sisällyttäminen tuotos- ja panosindekseihin 2 valmistamattomien aineettomien varojen (kuten maitokiintiöiden kaltaisten tuotantooikeuksien) vuokrauksesta saatavien tulojen sisällyttäminen tuotosindeksiin ja tuotantooikeuksien, kuten maitokiintiöiden, vuokrien sisällyttäminen vastaavasti panosindeksiin ohjelmistojen ja tietokoneiden sisällyttäminen panosindeksiin ja eläinten tuonnin poistaminen panosindeksistä. Sivutoimintoja sekä palkkiota vastaan tehtävää työtä koskevien hintaindeksien laadinta on kokeiluvaiheessa, eikä indeksejä ole vielä julkaistu. Nimikkeistö Tässä käytetty nimikkeistö perustuu NACE 70:een. Tämä johtuu siitä, että maataloushintatilastot liittyvät läheisesti maatalouden tilinpidon aikaisempaan (vuotta 1997 edeltäneeseen) järjestelmään, joka perustui kyseiseen nimikkeistöön. Indeksin 2000 = 100 käyttöönoton yhteydessä on tarkoitus siirtyä NACE Rev. 1:n käyttöön. Vuodelta 1997 olevat maatalouden taloustilien laadintamenetelmät perustuvat jo NACE Rev. 1:een. 1 2 Tämä lisäys tehtiin sen takia, että maatalouden tilinpidossa käytetään nykyään maatalouden toimialan perusyksikkönä (entisen laskennallisen homogeenisen tuotantoyksikön sijasta) maatilaa. Maatiloilla voi olla maatalouteen kuulumattomia sivutoimintoja, joita ei aina voida erottaa maataloustoiminnoista. Tämän vuoksi maataloustoimialan tuotos sisältää sekä maataloustoiminnan että maatalouteen kuulumattomat sivutoiminnot, jotka liittyvät pääasialliseen toimintaan mutta joita ei voida käytettävissä olevien tietojen perusteella erottaa omaksi kokonaisuudekseen. Nämä maatalouden aputoiminnot (jotka käsittävät koneiden ja laitteiden sekä niiden käyttäjien vuokrauksen) kirjataan välituotekäyttönä sillä edellytyksellä, että ne sisällytetään myös tuotokseen. 9

16 Maataloushintatilastojen käsikirja 2.4 Painojen määrittäminen a) Yleistä Jotta perusnimikekohtaisista hintaindekseistä voitaisiin laatia tuoteryhmäkohtaisia indeksejä tai kokonaisindeksejä, tarvitaan painojen määrittämismenetelmää. Painojen määritys on vaikeaa etenkin silloin, kun kyseessä on useita maita kattava kansainvälinen indeksi Hintaindeksit voivat periaatteessa olla joko maataloustuotteiden tuotantoon ja tuotantovälineiden kulutukseen perustuvia indeksejä tai myynteihin ja ostoihin perustuvia indeksejä. Molemmissa tapauksissa painojen on kuitenkin oltava indeksin kannalta johdonmukaisia. Koska EU:n maataloushintaindeksit perustuvat myynteihin ja ostoihin, myös indeksien painot perustuvat niihin eivätkä siis maataloustuotteiden tuotantoon tai maatalouden tuotantovälineiden kulutukseen EU:n maataloushintaindeksien = 100 (tuotos ja panos) yksityiskohtainen painotusjärjestelmä on esitetty liitteessä 4 2. b) Tuotoshintaindeksi Kunkin perusnimiketason indeksin arvopaino tuotosindeksissä on yhtä suuri kuin tuotteen myynnin arvo (ilman arvonlisäveroa) perusajanjaksolla. Tämäntyyppinen painotusmenetelmä poikkeaa huomattavasti menetelmästä, joka perustuu maatalouden kokonaistuotoksen arvoon. Nämä kaksi menetelmää vastaisivat kaikilta osin toisiaan vain siinä tapauksessa, että muille toimialoille myydyn tuotoksen osuus kokonaistuotoksesta olisi kaikilla tuotteilla sama. Maatalouden tilinpidon tarkistuksen vaikutukset Tarkistetussa maatalouden tilinpidossa tuotos arvotetaan perushintaan. Perushinta on tuottajan saama hinta, josta on vähennetty kaikki tuoteverot ja niiden luonteiset maksut ja joka sisältää kaikki tuotetukipalkkiot. Perushinnan käsitteen käyttö hintaindeksien ja erityisesti kuukausi-indeksien laskennassa aiheuttaa kuitenkin käytännössä ongelmia. Maataloushintatilastoja käsittelevä työryhmä on tämän vuoksi päättänyt, että laskennassa käytetään markkinahinnan käsitettä (jota maatalouden tilinpidossa kutsutaan "tuottajahinnaksi"). Markkinahinta määritellään tuottajan saamaksi hinnaksi, josta ei ole vähennetty veroja eikä niiden luonteisia maksuja (lukuun ottamatta vähennyskelpoista arvonlisäveroa) ja joka ei sisällä tukipalkkioita EU:n maataloushintaindeksien (tuotos) yhteydessä myynnin arvo sisältää kauppiaille myydyn tuotannon arvon sisältää viljelijöiden toisille maatalousyksiköille suoraan myymien kasvinviljelystuotteiden myynnin arvon sisältää viljelijöiden kotimaanmarkkinoilla suoraan myymien tuotteiden myynnin arvon sisältää viljelijöiden ulkomaille suoraan myymien tuotteiden myynnin arvon (suora vienti) ei sisällä viljelijöiden saamia rahamääräisiä maksuja, jotka maksetaan korvaukseksi tiettyjen tuotemäärien tuhoutumisesta Tämä valinta aiheuttaa sen, etteivät indeksit kuvaa kovinkaan hyvin tuotosten ja panosten arvossa tapahtuneita muutoksia eivätkä näin myöskään tuloissa tapahtuneita muutoksia. Liite 4: "EU:n maataloushintaindeksien ( = 100) (tuotos ja panos) painotusjärjestelmä". Verojen, veronluonteisten maksujen ja tukipalkkioiden käsittelyä tarkastellaan myös kohdissa 2.028, 2.031, 2.097, 3.08, 3.12, 3.29, 3.36 ja 3.41 sekä liitteessä

17 Maataloushintatilastojen käsikirja sisältää maatilalla jalostettujen tuotteiden arvon, joka on oliiviöljyä, rypälemehua ja viiniä 1 lukuun ottamatta laskettava jalostettujen tuotteiden raaka-aineiden määrien ja hintojen perusteella ei sisällä viljelijöiden mahdollisesti saamien tuotetukipalkkioiden arvoa ei sisällä maatiloilla kulutettujen omaa käyttöä varten tuotettujen tuotteiden arvoa ei sisällä sellaisista yksityisistä puutarhoista myytyjen tuotteiden arvoa, jotka eivät ole maatalouspuutarhoja 2 ei sisällä varastojen muutoksen arvoa sisältää tuotteisiin liittyvien verojen ja niiden luonteisten maksujen arvon (muut kuin vähennyskelpoinen arvonlisävero) a Eläinten hintoja koskevat perusnimiketason indeksit perustuvat maataloudesta poistuviin eläimiin (teurastus tai vienti), ja niiden painoina ovat vastaavien myyntien arvot. Eläinten tuonnin katsotaan olevan niin vähäistä, ettei sillä ole tässä merkitystä Indeksiä = 100 varten luotujen maakohtaisten painotusjärjestelmien mukaiset arvot on lueteltu liitteen 5 3 taulukossa. c) Panoshintaindeksi Panosindeksin arvopainot lasketaan tuotosindeksin arvopainojen tapaan siten, että perustaksi otetaan viljelijöille tuotantovälineiden, myös muilta maatalousyksiköiltä välituotekäyttöä varten hankittujen viljelyskasvituotteiden, ostoista perusajanjaksolla aiheutuneet kustannukset. Myös nämä kustannukset ilmoitetaan ilman (vähennyskelpoista tai palautettavaa) arvonlisäveroa Tuotantovälineet on arvotettava ostohintaan, joka on ostajan tuotteista todellisuudessa maksama hinta. Se sisältää verot mutta ei tuotetukipalkkioita (eikä vähennyskelpoisia veroja kuten vähennyskelpoista arvonlisäveroa) EU:n maataloushintaindeksejä (panos) laadittaessa yleisenä oletuksena on, että ostetut lannoitteet ja rehut käytetään samalla tuotantojaksolla ja ettei maatiloilla ole varastoja "Maatalouden investointeihin käytettyjä tavaroita ja palveluja" mittaavan indeksin painoina käytetään viljelijöille tämäntyyppisten tavaroiden ja palvelujen ostoista perusajanjaksolla aiheutuneita kustannuksia Olisi huomattava, että maatalouden tarkistetussa vuodelta 1997 olevassa tilinpitojärjestelmässä viinin ja oliiviöljyn tuotantoa (jossa käytetään ainoastaan samalla tilalla kasvatettuja rypäleitä tai oliiveja) pidetään maataloudelle luonteenomaisena toimintona. Maatiloihin kiinteästi liittyvien yksiköiden (kuten maatalousosuuskuntien) viinin ja oliiviöljyn tuotantoa pidetään myös maataloudelle luontaisena toimintona. Sen sijaan maatalouselintarvikeyritysten viinin ja oliiviöljyn tuotantoa ei pidetä tämänkaltaisena toimintona. Olisi huomattava, että tarkistetussa vuodelta 1997 olevassa maatalouden tilinpitojärjestelmässä erotetaan toisistaan yksiköt, jotka harjoittavat luontoistaloutta, ja yksiköt, joille maataloustoiminta on ainoastaan vapaaajan toimintaa. Luontoistaloutta harjoittavien yksiköiden tuotos kuuluu maatalouden tilinpidon piiriin mutta maataloutta vapaa-ajan toimintana harjoittavien yksiköiden maataloustuotos ei. Liite 5: "Maataloustuotteiden EU:n tuottajahintaindeksin ( = 100) painotusjärjestelmän perustana olevat arvot". 11

Kuluttajahintaindeksi 2005=100

Kuluttajahintaindeksi 2005=100 Kuluttajahintaindeksi 2005=100 Käyttäjän käsikirja Käsikirjoja 39 Käsikirjoja 39 Kuluttajahintaindeksi 2005=100 Käyttäjän käsikirja Helsinki 2008 Tiedustelut: Juhani Pekkarinen Christina Telasuo (09) 17

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit 2010=100 Käyttäjän käsikirja

Tuottajahintaindeksit 2010=100 Käyttäjän käsikirja Tuottajahintaindeksit 2010=100 Käyttäjän käsikirja Tiedustelut: 09 17341 / Tuottajahinnat thi.tilastokeskus@stat.fi 1 JOHDANTO 4 2 TUOTTAJAHINTAINDEKSIT OSANA HINTATILASTOJÄRJESTELMÄÄ 4 2.1 Tuottajahintaindeksien

Lisätiedot

Kuluttajahintaindeksi 2010=100

Kuluttajahintaindeksi 2010=100 Kuluttajahintaindeksi 2010=100 Käyttäjän käsikirja Käsikirjoja 39 Käsikirjoja 39 Kuluttajahintaindeksi 2010=100 Käyttäjän käsikirja Helsinki 2013 Tiedustelut: Juhani Pekkarinen Johanna Leivo 09 17 341

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) L 10/24 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 63/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja

Lisätiedot

MAATALOUDEN TALOUSTILASTOT EU:SSA JA SUOMESSA

MAATALOUDEN TALOUSTILASTOT EU:SSA JA SUOMESSA TIEDONANTOJA 197 1994 MAATALOUDEN TALOUSTILASTOT EU:SSA JA SUOMESSA SIMO TIAINEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS 197 1994 IYA111

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) 8.4.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 94/75 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 290/2009, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2009, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien

Lisätiedot

Suomen BKTLmenetelmäkuvaus. EKT95:n mukaan

Suomen BKTLmenetelmäkuvaus. EKT95:n mukaan Suomen BKTLmenetelmäkuvaus EKT95:n mukaan Tilastokeskus / kansantalouden tilinpito Kesäkuu 2003 Luku 1 Tilinpitojärjestelmän yleiskuvaus... 10 1.1 Johdanto... 10 1.1.1 Kansantalouden tilinpidon organisaatio

Lisätiedot

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä?

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? SISÄLLYS 1 2 3 4 5 Esipuhe 5 Miksi hintavakaus on tärkeää? 6 Tiivistelmä 6 2 Luku 2 Rahan lyhyt historia 15 2.1 Rahan tehtävät 16 2.2 Rahan muodot 18 1 Luku

Lisätiedot

MUISTIO 1(336) Suomen BKTL menetelmäkuvaus

MUISTIO 1(336) Suomen BKTL menetelmäkuvaus MUISTIO 1(336) Suomen BKTL menetelmäkuvaus 31.12.2006 2 LUKU 1 TILINPITOJÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS... 7 1.1 JOHDANTO... 7 1.1.1 Kansantalouden tilinpidon organisaatio Suomessa... 7 1.2 TARKISTUSMENETTELYT

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit 2005=100

Tuottajahintaindeksit 2005=100 Tuottajahintaindeksit 2005=100 Käyttäjän käsikirja Tiedustelut: (09) 17341 / Tuottajahinnat thi.tilastokeskus@stat.fi TUOTTAJAHINTAINDEKSIT 2005=100 1. JOHDANTO 2 2. TUOTTAJAHINTAINDEKSIT OSANA HINTATILASTOJÄRJESTELMÄÄ

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2007O0009 FI 14.09.2012 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 1 päivänä elokuuta 2007,

Lisätiedot

Toimialaluokitus TOI 2002

Toimialaluokitus TOI 2002 Tilastokeskus K äsikirjoja 4 Toimialaluokitus TOI 2002 Tilastokeskus Käsikirjoja 4 Statistikcentralen Handböcker Statistics Finland Handbooks Toimialaluokitus TOL 2002 Helsinki 2002 Tiedustelut: R iitta

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 28.5.2003 Euroopan unionin virallinen lehti C 126/7 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS annettu 2 päivänä toukokuuta 2003 maksutasetta, ulkomaista varallisuutta ja valuuttavarantoasetelmaa

Lisätiedot

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Toimialaluokitus TOL 2008

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Toimialaluokitus TOL 2008 Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks Toimialaluokitus TOL 2008 Helsinki Helsingfors 2008 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Riitta Poukka Taru Tamminen (09) 17 341 sähköposti: luokitukset@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 26.5.2004 KOM(2004) 366 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa Direktiivin 2001/77/EY 3 artiklan

Lisätiedot

VILJELIJÖIDEN TYÖTULOJEN TASO KIRJANPITOTILOILLA 1956-1965

VILJELIJÖIDEN TYÖTULOJEN TASO KIRJANPITOTILOILLA 1956-1965 MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 10 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE FINLAND, No. 10 VILJELIJÖIDEN TYÖTULOJEN TASO KIRJANPITOTILOILLA 1956-1965 RISTO

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI L 131/20 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 2 päivänä toukokuuta 2003, maksutasetta, ulkomaista varallisuutta ja valuuttavarantoasetelmaa koskevista Euroopan keskuspankin

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaation hyväksyminen... 7 2.1 Hyväksymisen yleiset edellytykset... 7 2.2 Hakemus tuottajaorganisaation

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen... 7 2.1 Yleistä... 7 2.2 Hyväksynnän hakeminen... 8 2.3 Hyväksyttävät

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Käyttäjän opas. Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Käyttäjän opas Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Yhteystiedot Tilastokeskus Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Postiosoite: PL 3B, 00022 TILASTOKESKUS Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki Internet: tilastokeskus.fi/suhdannepalvelu

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 69 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 69 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA CURRENT TOPICS IN AGRICULTURAL

Lisätiedot

Maatalouden tuottajahintaindeksi

Maatalouden tuottajahintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2009 Maatalouden tuottajahintaindeksi 2009, 2. neljännes Maatalouden tuottajahintaindeksi laski 7,6 prosenttia toisella vuosineljänneksellä Maatalouden tuottajahintaindeksi laski

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2/2010. Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009. Markkinakatsaus 2/2010

Markkinakatsaus 2/2010. Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009. Markkinakatsaus 2/2010 Markkinakatsaus 2/2010 Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009 Markkinakatsaus 2/2010 Markkinakatsaus 2/2010 - Telepalvelujen hintataso Suomessa 2009 30.6.2010 Viestintävirasto 2010 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 125 VATT RESEARCH REPORTS. Tiina Teppala KULUTUSVEROTUS TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN VAIKUTTAAKO ARVONLISÄVEROTUS KULUTTAJAHINTOIHIN?

VATT-TUTKIMUKSIA 125 VATT RESEARCH REPORTS. Tiina Teppala KULUTUSVEROTUS TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN VAIKUTTAAKO ARVONLISÄVEROTUS KULUTTAJAHINTOIHIN? VATT-TUTKIMUKSIA 125 VATT RESEARCH REPORTS Tiina Teppala KULUTUSVEROTUS TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN VAIKUTTAAKO ARVONLISÄVEROTUS KULUTTAJAHINTOIHIN? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 02.05.2002 KOM(2002) 214 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Kertomus vuorottelu- ja erityisesti oppisopimuskoulutusta koskevien eurooppalaisten

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2/2011

Markkinakatsaus 2/2011 Markkinakatsaus 2/2011 Telepalvelujen hintataso Suomessa 2010 Viestintävirasto 2011 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008 Segmenttiraportointi käytännössä Syyskuu 2008 PricewaterhouseCoopersin uusimpia IFRS-julkaisuja IFRS taskuopas 2009 Opas vieraan pääoman menojen aktivoimiseen Illustrative corporate consolidated financial

Lisätiedot

EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI. LÄHENTYMISRAPORTTI Euroopan yhteisön perustamissopimuksen. mukainen raportti

EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI. LÄHENTYMISRAPORTTI Euroopan yhteisön perustamissopimuksen. mukainen raportti EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI LÄHENTYMISRAPORTTI Euroopan yhteisön perustamissopimuksen artiklan 109j mukainen raportti Maaliskuu 1998 Euroopan rahapoliittinen instituutti, 1998 Postfach 16 03 19,

Lisätiedot