Elomatic News. Consulting & engineering. Mona Åkerholm-Kaapro. Tekninen laskenta s. 3 & 28. Cadmatic CoDesigner s. 10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elomatic News. Consulting & engineering. Mona Åkerholm-Kaapro. Tekninen laskenta s. 3 & 28. Cadmatic CoDesigner s. 10"

Transkriptio

1 Consulting & engineering Suunnittele investointiprojekti huolellisesti. Mona Åkerholm-Kaapro Tekninen laskenta s. 3 & 28 Cadmatic CoDesigner s. 10 Moniosaajatiimit s. 23 Talvi

2 Kilpailukykyä! Maailmantalouden heilahtelut ja markkinatilanteen yleinen epävarmuus näyttää tulleen enemmänkin pysyväksi olotilaksi kuin hetkelliseksi häiriöksi. Tulevaisuuteen katsominen muodostuu yhä harvempien edelläkävijöiden kilpailueduksi ja varsinkin positiivista visionäärisyyttä tuntuu olevan yhä vähemmän liikkeellä. Median uutisoinnista välittyy taas masentava tunnelma ja markkinasentimentti on painunut varsin alas. Elomatic News ei osallistu tähän laman lietsontaan vaan keskittyy tuomaan esille mielenkiintoisia ja edistyksellisiä johtoajatuksia. Visionäärisyyttä ja keskittymistä oikeisiin asioihin tarvitaan siis varsinkin silloin, kun markkinoiden epävarmuus painaa tulosennusteita. Voittajat syntyvät kuitenkin niistä ihmisistä ja yrityksistä, jotka pystyvät ratsastamaan lamasta ulos ensimmäisillä aallonharjoilla. Investoinnit operaatioiden tai tuotteiden kehitykseen ovat kustannuksia, joilla on takaisinmaksuaika. Kehittämisellä varmistetaan yrityksen kilpailukyky ja edes autetaan toiminnan säilymistä Suomessa. Tässä Elomatic Newsissä esitetyt artikkelit tuovat esille positiivisia keinoja säästää ja tehostaa yrityksen toimintaa. Seuraavassa vain muutamia esimerkkejä: Oikeat investoinnit tuotekehitysprosessin alkupäähän säästävät prototyyppi- ja nollasarjakustannuksia. Teknisen analyysin ja laskennan avulla on saavutettavissa moninaisia parannuksia esimerkiksi paremman esisuunnittelun keinoin. Kustannustehokkuutta voidaan myös saavuttaa hajauttamalla suunnitteluprojekteja eri lokaatioihin siten, että paras osaaminen saadaan valjastettua projekteille. Oikein käytettynä moniosaajatiimit tuovat lisäarvoa asiakkaalle innovatiivisuuden kautta ja huomioimalla projektin eri ulottuvuudet. Energiakatselmus ja siitä seuraavat kehitystoimenpiteet edesauttavat kustannustehokkuuden kehitystä ja antavat siis suoraa kilpailuetua asiakkaalle. Taloushallinnon ja projektitoiminnan yhteistyöllä pystytään luomaan taloudellista lisäarvoa projektin arvoketjun tehokkuutta parantamalla. Tässä vain muutamia esimerkkejä tämän Elomatic Newsin sisällöstä. Mahdollisuuksia on, tarvitaan vain visionäärisyyttä ja aktiivista otetta. Lopuksi positiivista markkinaindikaatiota Shanghaista. Tulin juuri Marintec China -messuilta, joka on alan suurin tapahtuma Aasiassa. Ensimmäisenä päivänä messut olivat täynnä vierailijoita ja kaikki viisi messuhallia täynnä toinen toistaan hienompia esityksiä. Lamaa ei näkynyt paikalla. Sisällys Elomatic News Talvi Virtauksista värähtelyihin 3 EPCM-palvelukonsepti vastaus vaativiin asiakasprojekteihin 7 Cadmaticin CoDesigner 10 Biokaasulaitoksien tulevaisuus Suomessa 14 Kohti tehokasta energian käyttöä 17 Controllerit asiakaslisäarvon vartijoina 20 Tulevaisuuden tuotteet suunnitellaan moniosaajatiimeissä 23 Verkostot turvaan maan alta 27 Virtauslaskenta ympäristönsuojelussa 28 Suunnittele alussa, säästä lopussa 30 Painolastiveden käsittelytekniikan valinta 32 Elomatic Julkaisija: Elomatic Oy Itäinen Rantakatu Turku Päätoimittaja: Heikki Pöntynen Ulkoasu ja kuvatoimitus: Olli Tuomola 2

3 Kuvassa on esitetty tuulikuorman vaikutus rakennukseen. Teknistä laskentaa voidaan hyödyntää esimerkiksi rakennussuunnittelun alkuvaiheessa ja kaupungin mikroilmastoa tutkittaessa. Virtauksista värähtelyihin Elomatic on Suomen suurin numeerisen laskennan osaaja Teksti: Petteri Mero Monet ovat vähintään kuulleet nykyaikaisessa tuotekehitys- ja suunnittelutyössä käytettävistä työkaluista ja menetelmistä, kuten kolmiulotteisista CAD-suunnittelumalleista ja FEM-menetelmää hyödyntävästä lujuuslaskennasta. Harvemmat kuitenkaan tuntevat merkittäväksi teknisen laskennan menetelmäksi noussutta virtauslaskentaa. Mistä siinä on kyse? Lähes kaikki mikä virtaa, voidaan laskea. Virtauslaskennan ja lujuuslaskennan tuomat edut tuotekehityksessä ja ongelmien ratkaisemisessa ovat merkittävät, kertoo tekniikan tohtori Simo Nurmi. Nurmi on virtauslaskennan eli CFD:n (computational fluid dynamics) johtava asiantuntija konsultti- ja insinööritoimisto Elomaticissa, jossa virtauslaskennan merkityksen nousu sekä kotimaassa että ulkomailla on huomattu. Elomaticista onkin tullut suurin numeerisen laskennan toimittaja Suomessa. Elomaticissa teknisen laskennan parissa työskentelee lähes kolmikymmenpäinen asiantuntijoiden joukko, joista neljä on keskittynyt virtauslaskentaan. Tekninen laskenta vaatii korkeasti koulutettua tekijäkuntaa ja Elomaticissa huomioidaankin jatkokoulutus ja osaamisen kehittäminen muun muassa omilla innovatiivisilla kehityshankkeilla. 3

4 DI Leo Siipola toimii teknisen laskennan asiantuntijana Elomaticissa. Erilaiset liitokset voidaan luotettavasti mitoittaa FEM-analyysin avulla kestämään käytöstä aiheutuvat rasitukset. Ihmisen ja koneen yhteistyötä Virtaus- ja lujuuslaskentaa tehtäessä tarvitaan kohteesta virtuaalinen kolmiulotteinen malli. Tuotekehityksessä käytetään suoraan suunnittelun pohjana olevaa CAD-mallia, mutta myös kokonaisia ympäristöjä tai rakennusarkkitehtuureja mallinnetaan. 3D-malli jaetaan pieniin osatilavuuksiin, joissa jokaisessa toteutetaan fysiikan lakeihin ja kokeellisiin havaintoihin perustuvat tasapainoyhtälöt, Nurmi opastaa. Laskenta vaatii suuret määrät konetehoa ja tuottaa vielä suuremman määrän dataa. Tämä data kuitenkin visualisoidaan näkyvään muotoon, joka paljastaa virtauslaskennassa muun muassa virtauksen nopeuden, suunnan, lämpötilan ja paineen eri sijainneissa. Mallinnus voi sisältää myös lämmönsiirron, virtausten vuorovaikutuksen sekä kemialliset reaktiot kuten palamisen. Koneenrakennuksen ja prosessiteollisuuden lisäksi virtauksilla on merkittävä rooli myös esimerkiksi LVIalalla. CFD:n käyttö rakennussuunnittelussa tuottaa viihtyisämpiä, toimivampia ja energiatehokkaampia työskentelytiloja, asuntoja ja parkkihalleja, Simo Nurmi kertoo. Virtauslaskennan lisäksi Elomaticissa hyödynnetään FEM-menetelmää lujuuslaskennassa. FEM on lyhenne sanoista finite element method. Menetelmällä selvitetään tyypillisesti rakenteiden muodonmuutoksia sekä jännityksiä ja tulosten perusteella saadaan selville kestävätkö rakenteet. Menetelmän mahdollisuudet ovat kuitenkin huomattavasti laajemmat ja nykyään tutkitaan myös mm. rakenteiden värähtelykäyttäytymistä ja väsymistä. Värähtelyjä hallitsemalla voidaan pienentää esimerkiksi koneiden ja laitteiden tuottamaa melua sekä pidentää käyttöikää, sanoo Nurmi. Tärkeä osa tuotekehittelyä Teknisessä laskennassa käytetyt ohjelmistot, kuten ANSYS ja Abaqus, voivat suoraan käyttää hyödyksi CAD-malleja. Virtaus- ja lujuuslaskennasta onkin tullut olennainen osa nykyaikaista tuotekehitysprosessia, koska ne voivat toimia saumattomana osana virtuaalisesti tapahtuvaa suunnittelutyötä. Simuloimalla eri ominaisuuksia virtuaalisesti voidaan tuotekehityksessä saavuttaa merkittäviä säästöjä, Nurmi sanoo. Aineiden virtauksen ja tuotteen rakenteen vuorovaikutuksen tunteminen jo suunnitteluvaiheessa nopeuttaa koko tuotantoprosessia ja parantaa mm. tuotteen toimivuutta ja energiatehokkuutta. Laskentamenetelmien avulla tuote voidaan testata jo ennen prototyypin valmistamista. On mahdollista saavuttaa tilanne, jossa tuotteesta tarvitsee tehdä vain yksi prototyyppi ennen sen siirtymistä tuotantoon. 4

5 Tekniikan tohtori Simo Nurmi on virtauslaskennan eli CFD:n johtava asiantuntija Elomaticissa. Prototyyppien valmistus ja mittauslaitteilla testaaminen on kallista. Näiden kulujen minimoinnin lisäksi CFD ja FEM-menetelmien avulla onnistumme usein pienentämään materiaalimenekkiä, Nurmi kertoo. Parhaillaan suunnittelupöydällä olevan testilaitteen kestävyyden määrittäminen ei olisi mahdollista ilman FEMmenetelmän käyttöä. Testilaitteissa on tärkeää varmistua siitä, että kappaletta pystytään luotettavasti testaamaan. On siis etukäteen laskettava laitteen lujuudet, värähtelykäyttäytyminen ja kestoikä. Näiden selvittämiseksi laitteesta on muodostettava hyvin tarkka laskentamalli. Myös kokeilevia suunnitelmia voidaan testata lukuisia kertoja virtuaalisesti ilman tuotantokuluja tai turvallisuusriskejä. Simo Nurmi näkeekin laskentavaiheen tiiviinä osana kehitysprosessia: Sen lisäksi, että voimme virtaus ja lujuuslaskelmien avulla paikallistaa suunnitelman ongelmakohdat, voimme asiakkaan niin toivoessa tehdä optimoinnit suoraan suunnitelmaan ja testata uudestaan. CFD ja FEM-menetelmä näkevät saavuttamattomiinkin paikkoihin Virtaus ja lujuuslaskennan sovelluskohteet eivät rajoitu pelkästään uusien tuotteiden tai ympäristöjen kehitykseen, vaan toinen merkittävä osa Elomaticin asiantuntijoiden arkipäivää ovat erilaiset ongelmanratkaisuun ja optimointiin liittyvät työt jo olemassa olevissa kohteissa. Numeeriset menetelmät saattavat joissakin tapauksissa olla jopa ainoa mahdollinen keino paikallistaa ongelmia huonosti toimivassa kohteessa, Nurmi sanoo. Monilla aloilla, kuten paperiteollisuudessa, on käytössä laitteita, joiden sammuttaminen vianetsinnän tai huoltotyön ajaksi on kallista. Tietyissä Esimerkkejä tutkittavista ilmiöistä CFD Painehäviöt Palaminen Virtaushäiriöt Lämmönsiirto Sekoittuminen Kavitaatio Faasimuutokset Monifaasivirtaukset Ei Newtonin lain mukaiset virtaukset Virtaukset huokoisessa aineessa FEM Muodonmuutokset Jännitykset Värähtelyt Väsyminen Stabiliteetti Lämpötilajakaumat 5

6 Pumppujen kavitointi on yleinen ongelma, joka on lähes mahdotonta mitata. Virtaussimuloinnilla voidaan osoittaa pumpun toimivuus ennen prototyypin rakentamista. tilanteissa mittausten tekeminen voi olla erittäin vaikeaa tai kannattamatonta. Virtauslaskennan avulla ongelmat voidaan paikallistaa virtuaalisesti ja mallin pohjalta esittää parhaimmat korjausratkaisut. Yhdistettynä lujuuslaskennan mahdollisuuksiin palvelujen kirjo kasvaa. Trouble shooting -tyyppisissä tapauksissa voimme vianetsinnän lisäksi antaa esimerkiksi luotettavat kestoikäarviot tai määrittää uudelleen rakenteiden kuormankantokyvyn, Nurmi lisää. Numeerinen laskenta tänään ja huomenna Aikana, jolloin tietokonejärjestelmien laskentateho oli vähäisempi, CFD ja FEM-laskelmat olivat kaikkea muuta kuin arkipäivää. Nykyään tilanne on toinen: Elomaticin oma laskentaklusteri jauhaa lukuja kaiken kokoisille projekteille. Laskentatehon kasvu on kasvattanut sovelluskohteiden määrää. Mutta virtaus- ja lujuuslaskenta ei todellakaan ole pelkästään massiivisten suunnitelmien työkalu. Oikeastaan niin pientä projektia ei olekaan, ettemme voisi olla merkittävällä tavalla hyödyksi, kertoo Simo Nurmi. Vanhat mielikuvat liian kalliista palvelusta ovat valitettavasti vielä voimissaan. Tai sitten asiakkaat eivät yksinkertaisesti löydä tekijöitä! Asia on kovaa vauhtia muuttumassa. Suomen suurimpana kaupallisten laskentapalvelujen tuottajana Elomaticissa on käynnissä lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä projekteja ja uusia on jatkuvasti käynnistymässä. Työvälineinä virtauslaskenta ja FEM-menetelmä yleistyvät insinöörityössä yhä enemmän. Energiatehokkuus, ympäristöystävällisyys ja nopeammat tuotekehityssyklit ovat kasvavasti asiakkaidemme vaatimuslistalla. Tulevaisuudessa saattaa olla mahdollista tehdä analyyseja reaaliaikaisesti, Simo Nurmi paljastaa. Esimerkkejä teknisen laskennan sovelluskohteista Koneenrakennus Prosessiteollisuuden optimointi Tuotantolaitteet Elektroniikkateollisuus LVI Laivateollisuus Lentokoneteollisuus Energiantuotanto Pakokaasujen ja päästöjen analysointi 6

7 EPCM-palvelukonsepti vastaus vaativiin asiakasprojekteihin Yrityksien halu keskittyä omaan ydinosaamiseensa sekä EPCMkonseptilla toteutettavista projekteista saavutettava aikasäästö ja asiakkaiden omien resurssien rajallisuus, ovat syitä miksi EPCM-toimitustavalla toteutettavat projektit ovat lisääntyneet. EPCM on johdettu EPC-sopimusmallista, jossa yksi toimittaja vastaa hankkeen suunnittelu-, hankinta- ja rakennustöistä. EPCM-toimituksessa on kyse palvelun tuottamisesta asiakkaalle. EPCM-toimittaja toimii tilaajan edustajana projektissa ja tekee päätöksen tilaajan antamalla mandaatilla. EPCM-toimittaja vastaa tilaajan puolesta projektinjohtamisesta ja on tilaajan puolesta yhteydessä sidosryhmiin. Rakentaminen ja hankinnat ovat kustannusmielessä merkittävimmät osuudet investointiprojektissa. EPCMtoimitustapa antaa tilaajalle mahdollisuuden säilyttää oman päätäntävaltansa koskien näitä tekijöitä. EPCM-konsepti Elomaticissa EPCM-toimittajan tehtävinä perinteisen määrityksen mukaan ovat suunnittelu-, hankinta- ja rakentamisen valvontakokonaisuudet. Näiden lisäksi Elomaticissa nähdään projektin onnistumisen kannalta merkittävänä kokonaisuutena projektinjohtopalvelu ja laadunvarmistus. Suunnittelutehtäviin sisältyy Elomaticin tutut palvelut; prosessi-, laitos-, mekaaninen suunnittelu, rakenne-, LVIsuunnittelu, sähkö- ja instrumentointi-, automaatiojärjestelmä- sekä tietojärjestelmäsuunnittelu. Hankintapalvelut käsittävät palvelut ensimmäisistä tarjouspyynnöistä laitteen hyväksyttyyn käyttöönottoon. Rakentamisen valvonta tai yleisemmin toteutusvaiheen valvonta ja käyttöönottotehtävät sisältävät rakentamisen aikaiset valvontatehtävät sekä laitoksen käyttöönottoon liittyvät tehtävät. Projektinjohtoon sisältyy projektin kokonaistavoitteen saavuttamisen varmistaminen. Se toteutuu projektin edistymisen seurannan sekä projektin osatekijöiden hallinnan kautta. Näitä tekijöitä ovat projektin laajuus, aikataulu, kustannukset, riskit, resurssit ja yhteistoiminta. Näiden tehtävien lisäksi projektinjohtoon kuuluu suunnittelu-, hankintatehtävät ja rakentamisen/toteutuksen EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management) on palvelu, jossa asiakkaille tarjotaan suunnittelu, hankinta sekä rakentamisen valvontaan liittyvät projektinjohtopalvelut samasta paikasta. 7

8 Aulis Rajala on kokenut EPCMprojektien vetäjä. valvonnan osa-alueiden yhteensovittaminen. Räätälöitävyys EPCM-projekti kuten muutkin palvelut on kokonaisuus, joka syntyy yhteissuorituksena asiakkaan kanssa. Projektikohtaisesti osa-alueista ja niihin liittyvistä tehtävistä räätälöidään tilaajalle soveltuva kokonaisuus. Toimituksen laajuuteen vaikuttaa merkittävimmin tilaajan oma organisaatio ja tilaajan oma osaamiskompetenssi projektin osa-alueilta. Kokonaisuus voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaiseksi ja sellaisia osioita, joissa tilaajalla on vahvaa omaa osaamista, voidaan jättää niin sovittaessa tilaajan itsensä hoidettavaksi. Projektinjohtoon sisältyy aina tiettyjä tehtäviä, mutta osa tehtävistä on myös määriteltävissä projektikohtaisesti. Projektinjohtopalveluun sisältyy myös toiminta tilaajan edustajana sovittujen osa-alueiden osalta hoitaen tilaajan puolesta tilaajalle nimettyjä tehtäviä, kuten viranomaisasiat (mm. lupa-asiat) ja rakentamisen aikaiset turvallisuustehtävät. Case Cytomed Cytomedin tekninen johtaja Alexey Chernyshev otti Elomaticiin yhteyttä elokuussa 2010 koskien uuden Lappeenrannan lääketehtaan suunnittelua ja toteutusta. Sopimusta alettiin pohjustamaan EPCM-konseptiajatuksen pohjalta. Sopimus Cytomedin kanssa allekirjoitettiin lokakuun puolessa välissä. Sopimus jaettiin kahteen osaan. Toinen osa sisälsi tehtaan varsinaiset suunnittelutehtävät ja toinen sopimus projektin hoitamiseen liittyvät tehtävät. Uusi lääketehdas rakennettaisiin jo olemassa olevaan tehdashalliin, jota ei varsinaisesti ollut vielä otettu käyttöön. Cytomed oli jo vuoden 2010 kesällä ostanut tehdashallin ja tarkoituksena oli muuttaa tehdashalli lääketehtaaksi, joka toimisi kahdessa kerroksessa. Hieman yli kuusi metriä korkea tehdashalli oli riittävän korkea, jotta kaksi kerrosta voitiin toteuttaa. Monessa kohdassa jouduttiin kuitenkin tekemään erikoisratkaisuja, jotta kaikki lääketehtaan tekniset järjestelmät saatiin mahtumaan rakennukseen. Erittäin ahtaiden tilojen suunnittelu tehtiin käyttämällä Cadmatic 3D-ohjelmaa, jonka avulla tilat voitiin etukäteen havainnollistaa. Samalla voitiin myös varmistua siitä, että suunnitellut tilat täyttävät kunnossapidon edellyttämät tilavaatimukset. Yhtenä lääketehtaan moitteettoman toiminnan edellytyksenä onkin ennakoiva huoltotoiminta. Koska Cytomedilla ei projektin alkuvaiheessa ollut sellaista henkilökuntaa Suomessa, joka olisi pystynyt osallistumaan projektin toteuttamiseen, jäi toteutusvastuu lähes kokonaan Elomaticin hoidettavaksi. Cytomedin tekninen henkilökunta Pietarissa osaa Case: Cytomed Laajuus: EPCM palvelu Sopimukset erikseen E ja PCM osuuksista Tehtävät osa-aluieilta: suunnittelu projektinjohto tilaajan edustajana toimiminen lupa-asiat hankinnat asennusten valvonta työmaan hallinta validointipalvelut 8

9 EPCM-toimitustapa Projektinjohtopalvelut Suunnittelupalvelut Hankintapalvelut Laadunvarmistus Rakentamisen valvontapalvelut Cytomedin lääketehtaan suunnittelussa käytettiin Cadmatic 3D -ohjelmaa, jonka avulla voitiin optimoida tilankäyttö. hyvin englantia, ja siten tekniset lähtötiedot saatiin hyvin hoidettua Cytomedin kanssa. Koska tehdas rakennetaan Suomeen, kaikki vaadittavat lupa-asiat kirjoitettiin suomeksi. Elomatic laati kaikki tehtaan vaatimat lupa-asiakirjat kuten ympäristöluvan, kemikaalien käyttöluvan ja rakennusluvan. Näiden peruslupien lisäksi Elomatic auttoi Cytomedia myös lääkevalmistusluvan hakemisessa. Elomatic hoiti myös ELYkeskukselle lähetettävän avustushakemuksen Cytomed hankki itse pääosan lääketehtaan tuotantolaitteista. Elomaticin hankintatoiminta kattoi rakennukseen liittyvien urakoiden hankkimisen lisäksi lääketehtaan puhdastilojen, puhdastilailmastoinnin ja puhdastilojen valvontajärjestelmien hankinnat, kaikkien lääketuotannossa tarvittavien puhdashyödykkeiden, kuten puhtaan veden (PW) ja kaikkien muiden teknisten hyödykkeiden hankinnat. Elomaticin tehtäviin kuuluu myös kaikkien asennusten valvonta ja työmaan hallinta. Tavallisen rakentamisen ja lääketehtaan puhdastilojen ja muiden erityisjärjestelmien asentaminen edellyttää tarkkaa aikatauluttamista ja asennusjärjestysten tiukkaa noudattamista. Mikäli huolimattomuudesta johtuen joku puhdastila- tai erityisjärjestelmien komponentti vahingoittuu asennuksen yhteydessä, se voi aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia ja viivästyttää huomattavasti projektiaikataulua. Kirjoittajasta Aulis Rajala Prosessitekniikan DI Aulis Rajala on valmistunut Åbo Akademista. Hän on työskennellyt erilaisissa konsultointitehtävissä lähes 35 vuoden ajan. Hänen erityisosaamisalueensa on lääke- ja Lääketehdasprojektin erityispiirteenä on tuotantolaitteiden ja kriittisten järjestelmien validointi. Validointiin liittyvien dokumenttien laadinta ja validoinnin suorittaminen on myös osa Elomaticin toimeksiantoa. bioteollisuuden prosessien asiantuntemus. Uransa aikana hän on osallistunut yli 80 lääke- ja bioalan investointiprojektin suunnitteluun ja toteutukseen. Viime vuosina hän on osallistunut asiantuntijana Elomaticin Mumbaissa, Intiassa, sijaitsevan toimiston lääke- ja bioprojekteihin. Intian lääke- ja bioteollisuus on tällä hetkellä erittäin nopeassa kasvuvaiheessa. Aulis Rajala aloitti Elomaticin palveluksessa vuonna 1988 ja toimii tällä hetkellä Bio & Lääke -liiketoiminta-alueen johtajana. 9

10 Kuva 1: Maailmanlaajuisen projektin hajautus CoDesigner-ohjelmistolla Alihankkija Suunnittelutoimisto Suunnittelutoimisto Varustamo Telakka Cadmaticin CoDesignerin avulla suunnitteluresurssit tehokäyttöön Suunnitteluprojektien hajauttaminen globaalisti niihin paikkoihin, joissa on tarjolla parasta osaamista ja kustannustehokkuutta, ei enää ole pelkkää luksusta, vaan monesti vallitsevan kilpailutilanteen edellyttämä välttämättömyys. On useita eri tekijöitä, jotka lisäävät tarvetta hajauttaa esimerkiksi laivaprojekteja eri paikkoihin. Yritysten toimipisteet sijaitsevat eri maissa ja monesti etenkin kustannuspaineet pakottavat hankkimaan työvoimaa matalan kustannustason maista. Eri tehtävissä vaadittava erityisosaaminen saattaakin löytyä eri paikkakunnalta, kuin missä suunnittelu pääasiassa tehdään. Suurten ja globaalisti hajautettujen projektien hoitaminen saumattomasti edellyttää edistyksellisiä ohjelmistoja. Järjestelmä on rakennettava sellaiseksi, ettei se vaadi kohtuuttoman nopeaa internetyhteyttä toimiakseen. Toisaalta myös luotettavuus on keskeinen tekijä, kun halutaan varmistua siitä, että projekti valmistuu tiukkojen aikataulujen puitteissa. Projektien maailmanlaajuinen hajauttaminen Nupas- Cadmatic CoDesignertuotteella Nupas-Cadmatic-ohjelmiston V5-teknologia näki päivänvalon muutama vuosi sitten. Sen tarkoituksena 10

11 Projektin hajautus maailmanlaajuisesti CoDesigner-tuotteella Suunnitteluprojektin hajautusperiaate Genesis-projektissa: Nupas-Cadmatic-palvelin sijaitsi telakalla toimien samalla projektin master-tietokantana. Telakan master-tietokannasta luotiin useita replika-tietokantoja eri suunnitteluyritysten tarpeisiin. Yritys A Replikatietokanta Yritys B Replikatietokanta Turun telakka Master-tietokanta Yritys C Replikatietokanta Yritys D Replikatietokanta Alihankkija 1 Replikan Replikatietokanta Alihankkija 2 Replikan Replikatietokanta Alihankkija 3 Replikan Replikatietokanta Alihankkija 4 Replikan Replikatietokanta Online-yhteys Offline-yhteys on edesauttaa suunnitteluprojektien hajauttamista. Nupas-Cadmatic Co Designer-tuote soveltuu hyvin laivasuunnitteluprojektien tehokkaaseen maailmanlaajuiseen hajauttamiseen myös syrjäisiin paikkoihin. Nettipohjainen 3D-tuotemallien jakaminen on saumatonta CoDesigner-tuotteella ja se tapahtuu joko reaaliaikaisesti tai offline-tilassa. Projektien suunnitteluja katselmusajat lyhenevät. Se tukee myös vahvasti saman 3D-tuotemallin tietokannan käyttöä laivojen elinkaaren hallinnassa aina esisuunnittelusta operointiin ja käytöstä poistoon. CoDesigner-ratkaisu perustuu älykkääseen tietokantapohjaiseen palvelinjärjestelmään, joka tallentaa tehokkaasti 3D-mallit, projektin tiedot ja asiakirjat tietokantapalvelimella ylläpidettäviin tietokantoihin. CoDesigner-ohjelmiston keskeiset ominaisuudet ovat Nupas-Cadmatictuotemallien tietokantojen ja asiakirjatiedostojen replikointi sekä projektitiedon omistajuuden hallinta. Lisäksi järjestelmä suorittaa automaattisesti tietojen varmuuskopioinnin, ylläpitää tapahtumalokeja ja muita ominaisuuksia, joita tarvitaan suunnitteluprojektin tietojen turvalliseen jakamiseen ympäri maailmaa. Tietojen synkronointi tietyin aikavälein Maailmanlaajuisesti hajautetuissa projekteissa tieto päivitetään eri paikkojen välillä tietyin väliajoin online-verkkojen, kuten Internetin välityksellä, tai lähettämällä tiedostot sähköpostin liitteenä. Suunnittelijat voivat luottaa siihen, että automaattinen replikointijärjestelmä hoitaa tietojen synkronoinnin ja siten varmistutaan, että suunnittelutunteja ei kulu hukkaan virheellisten tietojen takia. Projektin tiedot replikoidaan eri suunnittelupaikkojen välillä Samanaikainen suunnittelujohto ja suunnittelutietojen replikointi tapahtuu helposti Nupas-Cadmaticin avulla. Kun jossakin projektissa mukana olevassa suunnitteluyrityksessä reititetään putkistoja, tehdään jotain muutoksia tai luodaan uusia komponentteja tietokantaan, niin malli tallentuu paikalliselle palvelimelle ja tulokset replikoituvat automaattisesti projektin master-tietokannan kautta muiden suunnittelijoiden nähtäväksi. Tämä nopeuttaa suunnitteluprosessia ja varmistaa sen, että kaikilla projektin osapuolilla on päivitettyä ja asianmukaista tietoa käytettävissään koko ajan. Virheiden määrä vähentyy merkittävästi ja suunnittelun ohjaaminen helpottuu. Luksusristeilijä suunniteltiin hajautetusti Nupas-Cadmatic-ohjelmiston hajautetut suunnitteluominaisuudet joutuivat tulikokeeseen Royal Caribbean Internationalin Genesis -projektissa vuonna 2008, kun ohjelmistoa käytettiin laajasti suunnitteluun sekä hajautuksen ohjaamiseen monissa eri suunnitteluyrityksissä. STX Finland Oy:n Turun telakka käytti jopa 32 suunnittelutoimittajaa jättimäisen projektin toteuttamiseksi oman suunnitteluhenkilöstönsä lisäksi. 11

12 Nupas-Cadmaticilla suunniteltiin suurin osa laivan konetiloista, ilmastointihuoneista ja laivan yleisistä tiloista yhdeksässä eri suunnitteluyrityksessä. Suunnitteluprojektin replikointi kaikkien mukana olleiden yritysten välillä toteutettiin CoDesigner-toiminnallisuudella. Projektin toteutus onnistui hienosti ja se asetti tason laajojen hajautettujen suunnitteluprojektien hallinnalle. Nupas-Cadmatic on nopeasti niittämässä mainetta siitä, että se on maail man paras järjestelmä hajautettuun suunnitteluun. Damen-konserni hyödyntää hajautetun suunnittelun etuja Damen Group on laivanrakentajakonserni, joka hyödyntää laajasti hajautettua suunnittelua suuren yritysverkostonsa sisällä ja valittujen alihankkijoiden kanssa maailmanlaajuisesti. Kesäkuussa 2011 Damenillä oli yli sata aktiivista Nupas-Cadmaticprojektia meneillään. Damen päivitti ohjelmistonsa Nupas-Cadmatic V4:stä V5:een vuonna 2006, jonka jälkeen CoDesignerin käyttö ja suunnitteluprojektien määrä on kasvanut huomattavasti. Tällä hetkellä Damen käyttää uusinta V6-ohjelmistopäivitystä, jonka uusi käyttöliittymä entisestään helpottaa järjestelmän omaksumista uusien käyttäjien ja yritysten joukossa. Damen on luonut hyvän organisaation ohjelmiston käyttäjistä. He huolehtivat ohjelmiston ylläpidosta. Järjestelmän pääkäyttäjät hallitsevat konsernin keskeisiä käyttäjiä, jotka vastaavat järjestelmän käytöstä paikallisesti suunnittelutyömailla. Hajautettu suunnittelu on Wärtsilä Ship Designin normaali tapa toimia Wärtsilä Ship Design (WSD) on jo pitkään hajauttanut suunnittelunsa Nupas-Cadmatic-ohjelmistolla, eikä työtapaa pidetä mitenkään erikoisena; se on itse asiassa yrityksen normaali tapa toimia. Uusiin projekteihin perustetaan yleisesti master-palvelin, josta luodaan replika-palvelimet Wärtsilän eri toimistoihin maailmanlaajuisesti ja tarvittaessa myös alihankkijoiden toimistoihin. Joustavuus on keskeistä samanaikaisissa projekteissa Nupas-Cadmaticin hajautettu suunnittelujärjestelmä vähentää huomattavasti matkustus-, majoittumis- ja päivärahakuluja WSD:llä, koska resursseja ei tarvitse siirtää paikasta toiseen. Hajautetun suunnittelun mallissa suunnittelija voi CoDesignerin avulla muodostaa yhteyden järjestelmään muutamassa minuutissa ja alkaa työstää projektia sijainnista riippumatta. Mahdollisuus käyttää hyväksi resurssien joustavuutta korostuu entisestään, kun huomioidaan, että WSD:llä on usein meneillään Nupas-Cadmaticjärjestelmässä useita rinnakkaisia projekteja, jopa Projektien siirtyessä vaiheesta toiseen resurssien tarve 12

13 Nupas-Cadmatic ebrowser on tärkeä työkalu hajautetuissa projekteissa, koska se helpottaa kommunikaatiota. Laivanvarustajalla, projektinjohdolla ja asennushenkilökunnalla on kaikilla käytössään tuorein ebrowser-malli ja he voivat kommunikoida keskenään kommentoimalla esimerkiksi pumppujen sijoittamista käyttämällä markup-työkalua. Hajautettu suunnittelu CoDesignerillä lyhyesti Mahdollistaa eri paikoissa toimivien käyttäjien yhteistyön samassa projektissa online 24/7 Ainutlaatuinen, resurssiystävällinen ja älykäs hajautetun 3Dsuunnittelun periaate Tasapainottaa suunnittelukapasiteetin käyttöä ja hallitsee kustannuksia Maksimoi tehokkaan resurssien käytön ympäri maailman Hajauttaa suunnittelutyön tehokkaimpiin paikkoihin Automaattisesti hallittu projektitietojen synkronointi projektin master- ja replika-tietokantojen välillä Mahdollistaa pääsyn tuoreimpiin hyväksyttyihin projektitietoihin Suojaa tietojen luvattomalta muuttamiselta Hyödyntää tavanomaisia Internetyhteyksiä keskitasoisilla kaistanleveyksillä Kirjoittajasta muuttuu ja samalla syntyy tarve henkilöiden siirtämiseen saumattomasti projektista toiseen. Projektireplikointi laivassa tapahtuvaa asennustyötä varten Päivittäisen, eri WSD-toimistojen ja alihankkijoiden suunnitteluprojektien välillä tapahtuvan hajauttamisen lisäksi loppukäyttäjät pyytävät usein suunnittelijoita työskentelemään laivassa rakennus- ja asennustyön aikana. Tällaisissa tapauksissa replika-kohde luodaan työmaalle pitkäksi aikaa. Kohteessa suunnittelijat toimivat yhteistyössä asiakkaan kanssa tehden muutoksia tämän pyyntöjen mukaisesti. Järjestelmä toimii hyvin, vaikka työtä tehdään usein monilla eri aikavyöhykkeillä. Toisinaan järjestelmää käytetään myös offline-tilassa, esimerkiksi luotaessa as-build dokumentaatiota. Siinä tapauksessa henkilö lähetetään telakalle ilman online-replikaatiota. Henkilö tekee tarvittavat mittaukset ja palatessaan toimistoon hän muodostaa yhteyden verkostoon ja päivittää muutokset. Luotettava ja helppokäyttöinen järjestelmä Laivasuunnitteluprojektien hajauttaminen maailmanlaajuisesti on haaste, kun käytetään 3D-suunnittelutyökaluja. Jos työ tehdään lähettämällä manuaalisesti tiedostoja ja tietokantoja edestakaisin työpisteiden välillä, voi tulla virheitä ja toisaalta tähän joudutaan käyttämään paljon aikaa. CoDesigner-teknologian avulla projektin hajauttaminen voidaan toteuttaa helposti, virheettömästi, automatisoidusti ja nopeasti. CoDesignerin ohjelmistokehityksessä tavoite oli luoda vankka järjestelmä, joka kuitenkin olisi mahdollisimman helppokäyttöinen. Useat asiakkaiden toteuttamat vaativat projektit CoDesigner-ratkaisulla ovat osoittaneet, että tämä tavoite saavutettiin onnistuneesti. Matti Juntunen DI, JOKO-tutkinto Matti Juntusella on pitkä kokemus Cadmatic Oy:ssä 3D CAD:n parissa erilaisissa tehtävissä vuodesta Juntunen on toiminut Cadmaticin varatoimitusjohtajana vuodesta 2001 ja johtaa Cadmaticin markkinointiosastoa Cadmaticin pääkonttorissa Turussa. 13

14 Biokaasulaitoksien tulevaisuus Suomessa Uusiutuvan energian tulevaisuuden tuotantomuotoja on vaikeaa ennustaa vaihtoehtoja on monia ja useimpien tuotantomuotojen käyttö voidaan perustella. Lähitulevaisuuden ilmastotalkoista ei kuitenkaan selvitä yhden energiatuotantomuodon suosimisella vaan useiden energialähteiden hyödyntämisellä siten, että se on kansantaloudellisesti edullisinta. EU-velvoitteen mukainen uusiutuvan energian osuus tulisi olla maassamme 38 % vuonna Tämä on kova tavoite, kun huomioidaan metsäalan teollisuustuotannon supistuminen. Metsäteollisuutemme on suurin uusiutuvan energian tuottaja ja käyttäjä. Vuonna 2010 uusiutuvan energian osuus maamme kokonaiskulutuksesta oli 26,3 %. Merkittävimmät keinot ympäristöpäästöjen pienentämistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa ovat: energian säästö energiatehokkuuden nosto vähemmän saastuttavien energiamuotojen osuuden lisääminen (erityisesti uusiutuvat energialähteet, joista bioenergia edustaa 80 %) investoiminen energia- ja ympäristöteknologian kehittämiseen ja tutkimukseen Biokaasun tuotanto ja kulutus Suomessa Jätepohjainen ja muu kuin ruokakasvipohjainen biokaasutuotanto nauttii EU:n säätämän RES-direktiivin suosituimmuusasemasta. Jäte- ja puupohjaisilla biopolttoaineilla tuotettu energia Kuva: Roni Lehti 14

15 Biovakan biokaasulaitos Vehmaalla. Kuva: Petteri Kitti huomioidaan direktiivin mukaan kaksinkertaisena laskettaessa uusiutuvan energian kokonaiskäytön osuutta. Biokaasutuotanto on huomioitu kansallisessa ilmasto-ohjelmassamme, jossa biokaasutuotantoa ohjattaisiin yhdistetyllä lämmön- ja sähköntuotannolle myönnettävällä syöttötariffilla. Ohjelman mukaisesti biokaasun käyttöä lisätään 0,7 TWh:iin vuoteen 2020 mennessä. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että vuonna 2009 biokaasua tuotettiin 144,5 milj. m 3 eli 0,65 TWh. Tästä energiasta käyttöön meni 67 % ja loput poltettiin ylijäämänä. Suurin osa ylijäämäpoltosta voidaan selittää kaatopaikkalaitosten ylijäämäpoltolla. Haasteet tai mahdollisuudet ovat käytön tehostamisessa ja uusien yhteismädätyslaitosten käyttöönotossa. Sen jälkeen kun yhteiskunnan helposti hyödynnettävät jätevirrat on hyödynnetty, on mahdollisuus alkaa viljellä energiakasveja varta vasten biokaasun- ja bionergiantuotantoon. Biokaasutuotannon edut Biokaasun tärkeimpiä etuja ovat sen monipuoliset käyttöominaisuudet. Kun raakakaasusta poistetaan rikki, hiilidioksidi, happijäämät ja vesi, voidaan biokaasua hyödyntää yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannossa, teollisuuden höyryn tuotannossa ja maakaasuverkkoon syötössä. Lisäksi sitä voidaan käyttää liikennepolttoaineena ja polttokennojen polttoaineena. Huomionarvoisia ovat myös biokaasuprosessissa talteen saatavat typpi ja fosfori, jotka voidaan jalostaa lannoitteeksi ja palauttaa takaisin pelloille. Energiakasveista tuotettu biokaasu ei siis köyhdytä maaperää kuten esimerkiksi energiapuun poltto. Hiilidioksidi on vielä pitkälti hyödyntämätön biokaasulaitoksen sivutuote. Sitä voidaan jalostaa lukuisiksi erilaisiksi arkipäivän hyödykkeiksi kuten kylmäkoneiden jäähdytysaineiksi, hitsaussuojakaasuksi, virvoitusjuomien hiilihapoksi, elintarvikkeiden suojakaasuksi, uimahallien- ja prosessivesien ph-säätöön jne. Puhdistetun biokaasun eli biometaanin poltossa syntyvät hiilidioksidipitoiset savukaasut voidaan hyödyntää kasvihuoneiden hiilidioksidilannoituksessa. Biokaasun ja sen sivutuotteiden kirjo on laaja. Tulevaisuuden energiamarkkinoilla kilpailtaessa nämä sivutuotteet voivat siivittää biokaasutuotannon menestykseen. Liikenteen päästöt ovat Suomessa toiseksi pahin kasvihuonepäästöjen aiheuttaja. Päästöjä voidaan pienentää jalostamalla lähes hiilidioksidineutraali biokaasu liikennekäyttöön sopivaksi. Elinkaarivertailussa biokaasu pärjää hyvin niin fossiilisille kuin myös muille biopohjaisille liikennepolttoaineille. Esim. bioetanolin ja biodieselin tuotanto sitoo peltopinta-alaa 2 4 kertaa niin paljon kuin biokaasun tuotanto. Biokaasu soveltuu hyvin nykyisille bensiini- ja dieselmoottoreille. Toisin kuin bensiiniä ja etanolia, biokaasua voidaan syöttää moottorin sylinteriin sellaisenaan, ilman polttonesteen kaasutusvaihetta. Ja mikä tärkeintä, biokaasun oktaaniluku on yli 140 eli vielä korkeampi kuin puhtaan metaanin, johtuen biokaasun sisältämän hiilidioksidin oktaanilukua korottavasta vaikutuksesta. Biokaasun käyttö ajoneuvon polttoaineena on helpoiten toteutettavissa julkisen liikenteen piirissä, jossa ei tarvita laajaa polttoaineen jakeluverkkoa. Huomisen biokaasulaitoksia Biokaasulaitosten toteutustapaan vaikuttavat mm. raaka-aineiden saatavuus ja laatu, lähiympäristön infrastruktuuri ja biokaasun kulutuskohteet. Ilmasto-ohjelman mukainen biokaasun käytön lisäystavoite (n. 270 GWh) voidaan täyttää viidellä Nastolaan suunnitellun kaltaisella yhteismädätyslaitoksella. Laitoksen tonnin raaka-ainekapasiteetin on arvioitu tuottavan metaanikaasua 50 GWh:n edestä. Toteutuessaan Nastolan biokaasulaitos olisi Suomessa ensimmäinen laitos, joka syöttää puhdistetun biokaasun maakaasuverkkoon ja sieltä kuluttajille. Maailmalla yleisin biokaasuprosessi on ns. märkämädätysprosessi, jossa syötteen kuiva-ainepitoisuus on alhainen ja syöte on pumpattavassa muodossa. Tämän tyyppisen prosessin haasteena on jätevesien hallinta. Sopivalla raaka-ainesyötteellä biometaani 15

16 Maatalous Teollisuuden jvp Yhteismädätyslaitokset Yhdyskuntien jvp Kaatopaikat milj. m 3 Biokaasutuotanto Suomessa laitostyypeittäin vuonna Lähde: Biokaasulaitosrekisteri n:o 13. voidaan tuottaa erityisissä kuivamädätysreaktoreissa. Prosessi vaatii omanlaisensa mädätysreaktorit, mutta ei aiheuta kuormaa jätevedenkäsittelylaitokselle. Jätevirtojen mukana kuljetetaan tyypillisesti reilusti vettä, joka pitkien ajomatkojen vuoksi tekee kaukana sijaitsevien biokaasulaitosten toiminnasta kannattamatonta. Harvaan asutussa maassa pienemmän kapasiteetin laitokset voivatkin olla ratkaisu kuljetusongelmiin. Esimerksi Kiinassa on 40 miljoonaa biokaasulaitosta, jotka vastaavat väkilukuun suhteutettuna Suomessa laitosta. Kiinan suuri laitosluku selittyy maaseudun yhden perheen minireaktoreilla, joiden tuottama kaasu käytetään ruoan valmistuksessa. Vampulassa sijaitseva Vambion biokaasulaitos on esimerkki paikallisesti tuotetusta ja käytetystä energiasta. Osa raaka-aineesta saadaan laitokselle naapuritilojen sikaloista putkea pitkin. Tuotetulla kaasulla tyydytetään sikaloiden koko lämmitystarve rakennettua kaukolämpöverkkoa pitkin. Integraatiota ympäristöön täydentää 1,5 kilometriä pitkä kaasuputki, jota pitkin Nordkalk Oy Ab ostaa biokaasua kombipolttimeensa. EU-lainsäädäntö ei salli käsittelemättömän biojätteen läjittämistä kaatopaikoille. Tämän vuoksi kaatopaikoille ja muille sijoituspaikoille onkin odotettavissa EU:n alueella mädätyslaitosten investointiaalto. [Suomen Biokaasuyhdistyksen jäsenlehti 1/2011] Kirjoittajasta Kuorman purku Biovakan biokaasulaitoksella. Matti Reivonen DI Matti Reivonen valmistui Tampereen teknillisestä yliopistosta vuonna 2006 pääaineena energia- ja prosessitekniikka ja sivuaineena paperitekniikka. Reivonen on toiminut Elomaticin Turun konttorissa laitos- ja prosessisuunnittelijana monissa eri projekteissa. Asiakkaina on ollut yrityksiä muun muassa elintarviketeollisuudesta ja petrokemianteollisuudesta. Kuva: Roni Lehti 16

17 Kohti tehokasta energian käyttöä Kuva: Carlos Koblischek / Olli Tuomola Energiankäyttöä halutaan tehostaa yrityksissä entisestään ja samalla tavoitellaan kustannussäästöjä. Yksi energiankäytön tehostamistapa on tehdä energiakatselmus, kuten on tehty Bernerin Heinäveden tehtaalla. Säästöt ovat olleet merkittäviä, kertoo tehtaanjohtaja Jari Puustinen. Energiankäytön tehostamisesta on huomattavaa hyötyä niin kuluttajille, yrityksille kuin yhteiskunnallekin. Tehokkaasti energiaa käyttävä organisaatio toimii myös yhteiskunnan kannalta vastuullisesti. Euroopan unionin asettaman tavoitteen mukaan primäärienergian kulutusta tulisi vähentää 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Suomi kulkee unionin viitoittamaa tietä, josta esimerkkinä on pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Strategiaan on asetettu Suomen tavoitteet energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämisestä. Mainittavaa on myös, että polttoaineiden verotus on kiristynyt vuoden alusta alkaen. Entistä napakampi verotuslinjaus pyrkii toimimaan ohjauskeinona, jolla uusiutuvien energiamuotojen kilpailukykyä kohennetaan. Näin ollen lämmitysmuodon muuttaminen on nyt ajankohtainen monessa laitoksessa. Yritysten halutaan entistä konkreettisemmin tulevan mukaan energiatehokkuusajatteluun. EU-komissio antoi kesäkuussa ehdotuksen uudesta energiatehokkuusdirektiivistä, jonka kautta pyritään saamaan pienet ja keskisuuret yritykset entistä hanakammin mukaan energiatehokkuustalkoisiin. Direktiiviehdotus kattaa energian tuotannon ja käytön sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Ehdotuksessa on esillä kansalliset energiansäästöohjelmat, joiden avulla energian jakelijoilta tai myyjiltä vaadittaisiin vuosittain 1,5 prosentin säästötoimia asiakkaidensa energiankäytöstä. Direktiivi painottaa myös suuryritysten kasvavaa roolia energiatehokkuuden saralla. Suuryrityksille ehdotetaan pakollisia energiakatselmuksia kolmen vuoden välein. Energiakatselmus vastaa haasteisiin Energiakatselmuksen tekeminen on hyvä lähtökohta, kun tavoitellaan energiatehokkuuden parantamista. Energiakatselmuksessa kartoitetaan tarkasteltavan kohteen tämänhetkinen 17

18 Energia-ajattelu on osa arkipäivää Bernerin tehtaalla Heinävedellä. Tehtaan energiakatselmus tuotti ehdotuksia kannattavista säästötoimista. Muun muassa sähkönkulutusta on onnistuttu pienentämään merkittävästi. Kaikkien tehtaan laitteistojen energiankulutus analysoitiin projektissa. Säästöjen lisäksi myös luonnon kuormittamisen vähentyminen on merkittävää. 18

19 energian ja veden kulutus sekä merkittävimmät kulutuskohteet. Lisäksi katselmuksessa etsitään kannattavat energiatehokkuustoimenpiteet ja lasketaan säästöpotentiaalit. Toimenpiteiden avulla saavutetaankin säästöjä, jotka maksavat sekä katselmuksen että investoinnin kustannukset nopeasti takaisin. Panostamalla energiatehokkuuteen turvataan yritykselle energiatehokas toiminta pitkäksi aikaa. Berner näyttää esimerkkiä Suomen johtaviin kosmeettisten ja henkilökohtaisten hygieniatuotteiden valmistajiin lukeutuva Berner Oy tarttui haasteeseen ja tilasi energiakatselmuksen Elomaticista Heinäveden tehtaalleen. Tehtaanjohtaja Jari Puustinen kertoo, että tehtaalla herättiin energiaajatteluun kunnolla vuonna 2009, jolloin tehdas siirtyi öljylämmityksestä kaukolämpöön. Tuolloin syntyi myös ajatus tehdä energiakatselmus, jossa käydään kohta kohdalta ja perusteellisesti läpi tuotannon energian sekä veden käyttö. Niiden käytön tehostamismahdollisuuksiin paneutuva energiakatselmus antoikin Heinäveden tehtaalle valmiita ehdotuksia kannattavista säästötoimenpiteistä. Uusimme esimerkiksi paineilmakompressorin, ja saimme sitä kautta aikaan reiluja säästöjä sähkönkulutukseen. Saimme jopa 20 prosenttia sähkönkulutusta kuriin ja se on jo iso säästö, Puustinen kertoo. Puustisen mukaan Heinäveden tehtaan vuoden kestänyt energiakatselmuksen kokoaminen oli iso työ, mutta kannattava. Ensimmäinen asia oli saada yrityksen ja tehtaan väki sitoutumaan projektiin. Tämän jälkeen kävimme kaikki energiankulutuskohteet läpi. Se oli todella hyvä asia, sillä saimme tietoomme, mitä meidän energiankulutuksemme todellisuudessa on ja mitkä asiat siihen vaikuttavat. Lisäksi koimme tärkeäksi viedä vastuullisuutta askeleen eteenpäin. Mitä vähemmän kuormitamme luontoa, sitä parempi se on kaikille, Puustinen toteaa. Energiatehokkuutta ajatellaan jatkossakin Energiakatselmus saatiin Heinävedellä päätökseen syksyllä 2011 ja sen tuloksia voidaan hyödyntää pitkään. Tärkeää on Puustisen mukaan myös se, että katselmus loi hyvän pohjan energiatehokkuuden ylläpitämiselle myös jatkossa. Olemme päättäneet, että toteutamme myös lastauslaiturin uusimisen. Tärkeää on, ettei talvipakkasilla ovesta karkaa lämpö pihalle, Puustinen kertoo jatkosuunnitelmista. Energia-ajattelu on lisääntynyt valtavasti meidän arjessamme. Minulle esimiehenä on myös tärkeää, että asiaa viedään jatkossakin eteenpäin. Energiakatselmus on osa monen suomalaisyrityksen arkea, mutta työtä riittää vielä paljon. Katselmukset voivat tuntua aluksi haastavilta asian uutuuden vuoksi, mutta Puustisen kokemusten mukaan kyseessä on kuitenkin erittäin kannattava investointi. Paljon varmasti pohditaan eri yrityksissä, että maksaako katselmus itsensä takaisin. Meillä se on maksanut. Onhan siinä vielä paljon haasteita. Jo alkumetreillä olisikin syytä painottaa, millaisia säästöjä katselmuksella voi saada aikaan, Puustinen pohtii. Energiakatselmuksien tekeminen ei ole pelkästään yritysten talouden harteilla. Sen tekemiseen on jokaisella organisaatiolla mahdollisuus saada oman alueensa ELY-keskuksen kautta tukea. Tukea voidaankin myöntää jopa 40 prosenttia kokonaiskustannuksista. Puustinen kertookin olevansa tilanteeseen nyt erittäin tyytyväinen. Enää ei energia karkaa harakoille. Perusasiat on meillä kunnossa ja tämä asia menee myös omien arvojen ja ajatustenkin kanssa aika lailla yhteen, Puustinen iloitsee. Kirjoittajista Kirsi Sivonen FM (ympäristötiede- ja teknologia) Kirsi Sivonen on työskennellyt erikoissuunnittelijana ja projektipäällikkönä Elomaticissa energiakonsultoinnissa useamman vuoden, pääasiassa uusiutuvan energian kuntakatselmuksien ja energiakatselmuksien parissa. Sivosen osaamisalueita ovat energiakatselmukset ja kuntakatselmukset, energiatehokkuus, uusiu tuva energia ja bioenergia. Jukka Summanen Energiatekniikan DI Jukka Summanen on työskennellyt pitkään energiatekniikan ja -konsultoinnin asiantuntijatehtävissä. Hänen erityisosaaminen kattaa energiantuotantoon, energian käyttöön ja tehokkuuteen liittyvät hankeselvitykset sekä toteutushankkeiden konsultoinnin. Summanen aloitti Elomaticissa 1999 energiasuunnittelijana. Nykyisin hän toimii Elomaticin energiateknisen konsultoinnin vetäjänä. 19

20 Controllerit asiakaslisäarvon vartijoina Elomatic tunnetaan suunnittelu- ja konsultointialalla menetelmäkehityksen edelläkävijäyrityksenä. Maine perustuu vahvaan tekniseen osaamiseen ja sen hyödyntämiseen niin isoissa kuin pienissäkin asiakasprojekteissa. Teknisen osaamisen lisäksi edelläkävijyyteen tarvitaan muitakin voimavaroja. Elomaticissa taloudellista näkökulmaa asiakassuhteen hoitamisessa korostetaan: ylivertainenkaan tekninen ratkaisu ei ole onnistunut, mikäli asiakas ei hyödy siitä rahallisesti. Taloushallinnon osaajat operoivat tukitoiminnoissa valvoen, että taloudelliset tehokkuustavoitteet toteutuvat myös asiakasprojekteissa. Perinteisesti taloushallinto on nähty yrityksissä viranomaisraporttien laatijana ja sisäisenä kontrollifunktiona. Elomaticissa talousosaston missio on toisenlainen. Controllerien ensisijaisena tehtävänä Elomaticissa on vahtia taloudellisen lisäarvon luomista asiakkaalle. Taloushallinnon ytimessä on tehokkuuden edistäminen tuottamalla ajantasaisia ja olennaisia raportteja johdolle ja projektipäälliköille sekä haastamalla heidän ajatteluaan. Projektien tehokas läpivienti on hyvä esimerkki toiminnasta, jonka säästöistä hyötyvät sekä konsultti että asiakas. EloPro projektin läpivalaisijana Elomaticissa isojen ja erityisten projektien johtamisessa käytetään EloProsovellusta. Kyseisen mallin mukaisesti projektipäällikkö kerää tietoja ja laatii arvioita projektin etenemiseen vaikuttavista tekijöistä. Syöttämällä viikoittain kymmenen tietoa järjestelmään, syntyy kattava visuaalinen kuvaus siitä, miten projekti etenee. Numeerisia yhteenvetotietoja ja graafeja voidaan hyödyntää projektipalavereissa ja asiakasraportoinnissa. Elomaticin tekemissä asiakastutkimuksissa on havaittu, että säännöllinen yhteydenpito asiakkaaseen on yksi projektin menestyksen kulmakivistä. Tähän myös EloPro oh 20

Talvi 2012 2013. Hiilijalanjäljen määrittäminen auttaa tekemään kestävää kehitystä tukevia valintoja. Kirsi Lehtilä

Talvi 2012 2013. Hiilijalanjäljen määrittäminen auttaa tekemään kestävää kehitystä tukevia valintoja. Kirsi Lehtilä Talvi 2012 2013 Hiilijalanjäljen määrittäminen auttaa tekemään kestävää kehitystä tukevia valintoja. Kirsi Lehtilä Tiedon ja taidon jakaminen organisaatiossa sivu 13 Virtual Reality suunnittelukäytössä

Lisätiedot

Talvi 2010-2011. Biomassa - uusiutuvan energian ydintä. Matkalla Kiinailmiön. ytimeen? Sivut 14-16. Sivut 3-7

Talvi 2010-2011. Biomassa - uusiutuvan energian ydintä. Matkalla Kiinailmiön. ytimeen? Sivut 14-16. Sivut 3-7 C O N S U L T I N G & E N G I N E E R I N G Talvi 2010-2011 Biomassa - uusiutuvan energian ydintä Sivut 3-7 Matkalla Kiinailmiön ytimeen? Sivut 14-16 P ä ä k i r j o i t u s S i s ä l l ö s t ä H iljattain

Lisätiedot

Hiilineutraalit kaasuautot kiinnostavat SIVU 8-9. Energiapäällikkö pistää asiat kuntoon SIVU 6 ENERGIAKOLMION SIDOSRYHMÄLEHTI I 1/2014

Hiilineutraalit kaasuautot kiinnostavat SIVU 8-9. Energiapäällikkö pistää asiat kuntoon SIVU 6 ENERGIAKOLMION SIDOSRYHMÄLEHTI I 1/2014 E ENERGIAKOLMION SIDOSRYHMÄLEHTI I 1/2014 Energiapäällikkö pistää asiat kuntoon SIVU 6 Hiilineutraalit kaasuautot kiinnostavat SIVU 8-9 Energiakolmion sidosryhmälehti 1 Sisällysluettelo Koskemattomuus

Lisätiedot

Talvi 2014. Kevytvesireaktorien käyttöiän pidentämiseksi tarvitaan tietoa rakennemateriaalien. pitkällä aika välillä.

Talvi 2014. Kevytvesireaktorien käyttöiän pidentämiseksi tarvitaan tietoa rakennemateriaalien. pitkällä aika välillä. Consulting & engineering Kevytvesireaktorien käyttöiän pidentämiseksi tarvitaan tietoa rakennemateriaalien kestävyydestä pitkällä aika välillä. Helka Apajalahti Talvi 2014 Nykyaikainen savukaasupesuri

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilineutraalit kunnat: Uusikaupunki hyötyy taloudellisesti HINKU-hankkeesta Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia Vuosikertomus 28 sisällys 3 Haminan Energian vuosi 28 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 1 Energiavuosi 28 12 Ilmasto- & Energiastrategia 14 Energialiiketoiminta 16 Energiajakelu

Lisätiedot

Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä

Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä 2/08 Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä SISÄLTÖ 9 10 12 14 18 19 20 24 25 26 Paikkatietoprojektin hyödyistä mitattavia Projektitoimituksia vahvalla osaamisella Paikkatieto palvelemaan kuntien

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 3 2013 Satu Miettinen, professori: Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 3/2013 s www.siemens.fi/teollisuus Teollisuus matkalla tulevaisuuteen Monialaisuus toisi menestystä Sähinää Suomimersutehtaalla Suuntana kasvu

Lisätiedot

BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Pekka Peura Merja Pakkanen Tuukka Järvinen Alpo Kitinoja BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Biokaasun liikennekäyttö Vaasan seudulla Tiivistelmä 3 1. Tavoitteet ja tarkoitus 5 2. Biokaasun liikennekäytön

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2007

Projektitoiminta 2/2007 Projektitoiminta 2/2007 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXX, ISSN 1455-4178 PROJEKTIT JOHTAMISESSA 8 Projektiviidakossa hyvin suunniteltu reitti ja oikeat työvälineet ovat elinehtoja 12 TEKES valmistelee

Lisätiedot

SUBWAY NEWS. tekee leivästä lounaan s. 4. YHDISTIVÄT VOIMANSA s. 6. Energiakolmio ja Skapat Energia. Clear Channel ULKOMAINONTA KASVAA

SUBWAY NEWS. tekee leivästä lounaan s. 4. YHDISTIVÄT VOIMANSA s. 6. Energiakolmio ja Skapat Energia. Clear Channel ULKOMAINONTA KASVAA SKAPAT ENERGIAN ASIAKASLEHTI 02/14 NEWS Energiakolmio ja Skapat Energia YHDISTIVÄT VOIMANSA s. 6 Clear Channel ULKOMAINONTA KASVAA HEIKOISTA AJOISTA HUOLIMATTA s. 8 SUBWAY tekee leivästä lounaan s. 4 TÄSSÄ

Lisätiedot

Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä

Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä Juha Rinne Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2001 Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Juha Rinne:

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS Institute Oy:n sidosryhmälehti Ennusteita kentän esimiehille Hankesalkku arvojärjestykseen Dynaaminen tuloslaskelma Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS INSTITUTE OY:N sidosryhmälehti

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Lean management Toimitusketjun tehostaminen

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Lean management Toimitusketjun tehostaminen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 Lean management Parempaan tulokseen Tehokkaammalla toiminnalla Lean sopii suomalaisille Toimiston voimavarat

Lisätiedot

UPG Tehokkaampaa suunnittelua CADS Planner Electricillä

UPG Tehokkaampaa suunnittelua CADS Planner Electricillä K Y M D A T A O Y : N A S I A K A S L E H T I 2 0 1 0 UPG Tehokkaampaa suunnittelua CADS Planner Electricillä QM Pro Kymdatalta uusi tehokas määrälaskentaohjelmisto Solibri Oy Mallintamalla ja laadunvarmistuksella

Lisätiedot

Kunnallinen ESCO-menettely

Kunnallinen ESCO-menettely Kunnallinen ESCO-menettely Ismo Heimonen, VTT RTE Mervi Himanen, VTT RTE Juha-Matti Junnonen, TKK RTA Pertti Koski, Motiva Oy Jarek Kurnitski, TKK LVI Markku Mikkola, VTT TUO Tapani Ryynänen, VTT TUO Mika

Lisätiedot

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 ENERGIAINFO 1/08 Tradeka, johtaja Seppo Hämäläinen KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6 Teknologiateollisuus ry johtaja Martti Kätkä SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 Suomen

Lisätiedot

Neljännesvuosisata Nepalissa

Neljännesvuosisata Nepalissa CONSULTING PEOPLE 1 2015 4 9 Energiaosaajat palveluksessasi 18 21 Kokeilutaloutta ja tiedolla johtamista 32 Neljännesvuosisata Nepalissa FCG Consulting People 1 2015 1 Pääkirjoitus Sisältö Arvoisa lukija,

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Parempia päätöksiä Oikean tiedon avulla oikeat ratkaisut Tulevaisuuden trendit Business intelligence ja ECM yhdistyvät? Case

Lisätiedot

TuoTTeen elinkaaren. hallinta PlM

TuoTTeen elinkaaren. hallinta PlM T ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite TuoTTeen elinkaaren Syyskuu 2008 hallinta PlM L O G Y P E O P E C H N O L E P R O C E S S NykyaikaiNeN PLM-järjesteLMä joustaa

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot