Elomatic News. Consulting & engineering. Mona Åkerholm-Kaapro. Tekninen laskenta s. 3 & 28. Cadmatic CoDesigner s. 10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elomatic News. Consulting & engineering. Mona Åkerholm-Kaapro. Tekninen laskenta s. 3 & 28. Cadmatic CoDesigner s. 10"

Transkriptio

1 Consulting & engineering Suunnittele investointiprojekti huolellisesti. Mona Åkerholm-Kaapro Tekninen laskenta s. 3 & 28 Cadmatic CoDesigner s. 10 Moniosaajatiimit s. 23 Talvi

2 Kilpailukykyä! Maailmantalouden heilahtelut ja markkinatilanteen yleinen epävarmuus näyttää tulleen enemmänkin pysyväksi olotilaksi kuin hetkelliseksi häiriöksi. Tulevaisuuteen katsominen muodostuu yhä harvempien edelläkävijöiden kilpailueduksi ja varsinkin positiivista visionäärisyyttä tuntuu olevan yhä vähemmän liikkeellä. Median uutisoinnista välittyy taas masentava tunnelma ja markkinasentimentti on painunut varsin alas. Elomatic News ei osallistu tähän laman lietsontaan vaan keskittyy tuomaan esille mielenkiintoisia ja edistyksellisiä johtoajatuksia. Visionäärisyyttä ja keskittymistä oikeisiin asioihin tarvitaan siis varsinkin silloin, kun markkinoiden epävarmuus painaa tulosennusteita. Voittajat syntyvät kuitenkin niistä ihmisistä ja yrityksistä, jotka pystyvät ratsastamaan lamasta ulos ensimmäisillä aallonharjoilla. Investoinnit operaatioiden tai tuotteiden kehitykseen ovat kustannuksia, joilla on takaisinmaksuaika. Kehittämisellä varmistetaan yrityksen kilpailukyky ja edes autetaan toiminnan säilymistä Suomessa. Tässä Elomatic Newsissä esitetyt artikkelit tuovat esille positiivisia keinoja säästää ja tehostaa yrityksen toimintaa. Seuraavassa vain muutamia esimerkkejä: Oikeat investoinnit tuotekehitysprosessin alkupäähän säästävät prototyyppi- ja nollasarjakustannuksia. Teknisen analyysin ja laskennan avulla on saavutettavissa moninaisia parannuksia esimerkiksi paremman esisuunnittelun keinoin. Kustannustehokkuutta voidaan myös saavuttaa hajauttamalla suunnitteluprojekteja eri lokaatioihin siten, että paras osaaminen saadaan valjastettua projekteille. Oikein käytettynä moniosaajatiimit tuovat lisäarvoa asiakkaalle innovatiivisuuden kautta ja huomioimalla projektin eri ulottuvuudet. Energiakatselmus ja siitä seuraavat kehitystoimenpiteet edesauttavat kustannustehokkuuden kehitystä ja antavat siis suoraa kilpailuetua asiakkaalle. Taloushallinnon ja projektitoiminnan yhteistyöllä pystytään luomaan taloudellista lisäarvoa projektin arvoketjun tehokkuutta parantamalla. Tässä vain muutamia esimerkkejä tämän Elomatic Newsin sisällöstä. Mahdollisuuksia on, tarvitaan vain visionäärisyyttä ja aktiivista otetta. Lopuksi positiivista markkinaindikaatiota Shanghaista. Tulin juuri Marintec China -messuilta, joka on alan suurin tapahtuma Aasiassa. Ensimmäisenä päivänä messut olivat täynnä vierailijoita ja kaikki viisi messuhallia täynnä toinen toistaan hienompia esityksiä. Lamaa ei näkynyt paikalla. Sisällys Elomatic News Talvi Virtauksista värähtelyihin 3 EPCM-palvelukonsepti vastaus vaativiin asiakasprojekteihin 7 Cadmaticin CoDesigner 10 Biokaasulaitoksien tulevaisuus Suomessa 14 Kohti tehokasta energian käyttöä 17 Controllerit asiakaslisäarvon vartijoina 20 Tulevaisuuden tuotteet suunnitellaan moniosaajatiimeissä 23 Verkostot turvaan maan alta 27 Virtauslaskenta ympäristönsuojelussa 28 Suunnittele alussa, säästä lopussa 30 Painolastiveden käsittelytekniikan valinta 32 Elomatic Julkaisija: Elomatic Oy Itäinen Rantakatu Turku Päätoimittaja: Heikki Pöntynen Ulkoasu ja kuvatoimitus: Olli Tuomola 2

3 Kuvassa on esitetty tuulikuorman vaikutus rakennukseen. Teknistä laskentaa voidaan hyödyntää esimerkiksi rakennussuunnittelun alkuvaiheessa ja kaupungin mikroilmastoa tutkittaessa. Virtauksista värähtelyihin Elomatic on Suomen suurin numeerisen laskennan osaaja Teksti: Petteri Mero Monet ovat vähintään kuulleet nykyaikaisessa tuotekehitys- ja suunnittelutyössä käytettävistä työkaluista ja menetelmistä, kuten kolmiulotteisista CAD-suunnittelumalleista ja FEM-menetelmää hyödyntävästä lujuuslaskennasta. Harvemmat kuitenkaan tuntevat merkittäväksi teknisen laskennan menetelmäksi noussutta virtauslaskentaa. Mistä siinä on kyse? Lähes kaikki mikä virtaa, voidaan laskea. Virtauslaskennan ja lujuuslaskennan tuomat edut tuotekehityksessä ja ongelmien ratkaisemisessa ovat merkittävät, kertoo tekniikan tohtori Simo Nurmi. Nurmi on virtauslaskennan eli CFD:n (computational fluid dynamics) johtava asiantuntija konsultti- ja insinööritoimisto Elomaticissa, jossa virtauslaskennan merkityksen nousu sekä kotimaassa että ulkomailla on huomattu. Elomaticista onkin tullut suurin numeerisen laskennan toimittaja Suomessa. Elomaticissa teknisen laskennan parissa työskentelee lähes kolmikymmenpäinen asiantuntijoiden joukko, joista neljä on keskittynyt virtauslaskentaan. Tekninen laskenta vaatii korkeasti koulutettua tekijäkuntaa ja Elomaticissa huomioidaankin jatkokoulutus ja osaamisen kehittäminen muun muassa omilla innovatiivisilla kehityshankkeilla. 3

4 DI Leo Siipola toimii teknisen laskennan asiantuntijana Elomaticissa. Erilaiset liitokset voidaan luotettavasti mitoittaa FEM-analyysin avulla kestämään käytöstä aiheutuvat rasitukset. Ihmisen ja koneen yhteistyötä Virtaus- ja lujuuslaskentaa tehtäessä tarvitaan kohteesta virtuaalinen kolmiulotteinen malli. Tuotekehityksessä käytetään suoraan suunnittelun pohjana olevaa CAD-mallia, mutta myös kokonaisia ympäristöjä tai rakennusarkkitehtuureja mallinnetaan. 3D-malli jaetaan pieniin osatilavuuksiin, joissa jokaisessa toteutetaan fysiikan lakeihin ja kokeellisiin havaintoihin perustuvat tasapainoyhtälöt, Nurmi opastaa. Laskenta vaatii suuret määrät konetehoa ja tuottaa vielä suuremman määrän dataa. Tämä data kuitenkin visualisoidaan näkyvään muotoon, joka paljastaa virtauslaskennassa muun muassa virtauksen nopeuden, suunnan, lämpötilan ja paineen eri sijainneissa. Mallinnus voi sisältää myös lämmönsiirron, virtausten vuorovaikutuksen sekä kemialliset reaktiot kuten palamisen. Koneenrakennuksen ja prosessiteollisuuden lisäksi virtauksilla on merkittävä rooli myös esimerkiksi LVIalalla. CFD:n käyttö rakennussuunnittelussa tuottaa viihtyisämpiä, toimivampia ja energiatehokkaampia työskentelytiloja, asuntoja ja parkkihalleja, Simo Nurmi kertoo. Virtauslaskennan lisäksi Elomaticissa hyödynnetään FEM-menetelmää lujuuslaskennassa. FEM on lyhenne sanoista finite element method. Menetelmällä selvitetään tyypillisesti rakenteiden muodonmuutoksia sekä jännityksiä ja tulosten perusteella saadaan selville kestävätkö rakenteet. Menetelmän mahdollisuudet ovat kuitenkin huomattavasti laajemmat ja nykyään tutkitaan myös mm. rakenteiden värähtelykäyttäytymistä ja väsymistä. Värähtelyjä hallitsemalla voidaan pienentää esimerkiksi koneiden ja laitteiden tuottamaa melua sekä pidentää käyttöikää, sanoo Nurmi. Tärkeä osa tuotekehittelyä Teknisessä laskennassa käytetyt ohjelmistot, kuten ANSYS ja Abaqus, voivat suoraan käyttää hyödyksi CAD-malleja. Virtaus- ja lujuuslaskennasta onkin tullut olennainen osa nykyaikaista tuotekehitysprosessia, koska ne voivat toimia saumattomana osana virtuaalisesti tapahtuvaa suunnittelutyötä. Simuloimalla eri ominaisuuksia virtuaalisesti voidaan tuotekehityksessä saavuttaa merkittäviä säästöjä, Nurmi sanoo. Aineiden virtauksen ja tuotteen rakenteen vuorovaikutuksen tunteminen jo suunnitteluvaiheessa nopeuttaa koko tuotantoprosessia ja parantaa mm. tuotteen toimivuutta ja energiatehokkuutta. Laskentamenetelmien avulla tuote voidaan testata jo ennen prototyypin valmistamista. On mahdollista saavuttaa tilanne, jossa tuotteesta tarvitsee tehdä vain yksi prototyyppi ennen sen siirtymistä tuotantoon. 4

5 Tekniikan tohtori Simo Nurmi on virtauslaskennan eli CFD:n johtava asiantuntija Elomaticissa. Prototyyppien valmistus ja mittauslaitteilla testaaminen on kallista. Näiden kulujen minimoinnin lisäksi CFD ja FEM-menetelmien avulla onnistumme usein pienentämään materiaalimenekkiä, Nurmi kertoo. Parhaillaan suunnittelupöydällä olevan testilaitteen kestävyyden määrittäminen ei olisi mahdollista ilman FEMmenetelmän käyttöä. Testilaitteissa on tärkeää varmistua siitä, että kappaletta pystytään luotettavasti testaamaan. On siis etukäteen laskettava laitteen lujuudet, värähtelykäyttäytyminen ja kestoikä. Näiden selvittämiseksi laitteesta on muodostettava hyvin tarkka laskentamalli. Myös kokeilevia suunnitelmia voidaan testata lukuisia kertoja virtuaalisesti ilman tuotantokuluja tai turvallisuusriskejä. Simo Nurmi näkeekin laskentavaiheen tiiviinä osana kehitysprosessia: Sen lisäksi, että voimme virtaus ja lujuuslaskelmien avulla paikallistaa suunnitelman ongelmakohdat, voimme asiakkaan niin toivoessa tehdä optimoinnit suoraan suunnitelmaan ja testata uudestaan. CFD ja FEM-menetelmä näkevät saavuttamattomiinkin paikkoihin Virtaus ja lujuuslaskennan sovelluskohteet eivät rajoitu pelkästään uusien tuotteiden tai ympäristöjen kehitykseen, vaan toinen merkittävä osa Elomaticin asiantuntijoiden arkipäivää ovat erilaiset ongelmanratkaisuun ja optimointiin liittyvät työt jo olemassa olevissa kohteissa. Numeeriset menetelmät saattavat joissakin tapauksissa olla jopa ainoa mahdollinen keino paikallistaa ongelmia huonosti toimivassa kohteessa, Nurmi sanoo. Monilla aloilla, kuten paperiteollisuudessa, on käytössä laitteita, joiden sammuttaminen vianetsinnän tai huoltotyön ajaksi on kallista. Tietyissä Esimerkkejä tutkittavista ilmiöistä CFD Painehäviöt Palaminen Virtaushäiriöt Lämmönsiirto Sekoittuminen Kavitaatio Faasimuutokset Monifaasivirtaukset Ei Newtonin lain mukaiset virtaukset Virtaukset huokoisessa aineessa FEM Muodonmuutokset Jännitykset Värähtelyt Väsyminen Stabiliteetti Lämpötilajakaumat 5

6 Pumppujen kavitointi on yleinen ongelma, joka on lähes mahdotonta mitata. Virtaussimuloinnilla voidaan osoittaa pumpun toimivuus ennen prototyypin rakentamista. tilanteissa mittausten tekeminen voi olla erittäin vaikeaa tai kannattamatonta. Virtauslaskennan avulla ongelmat voidaan paikallistaa virtuaalisesti ja mallin pohjalta esittää parhaimmat korjausratkaisut. Yhdistettynä lujuuslaskennan mahdollisuuksiin palvelujen kirjo kasvaa. Trouble shooting -tyyppisissä tapauksissa voimme vianetsinnän lisäksi antaa esimerkiksi luotettavat kestoikäarviot tai määrittää uudelleen rakenteiden kuormankantokyvyn, Nurmi lisää. Numeerinen laskenta tänään ja huomenna Aikana, jolloin tietokonejärjestelmien laskentateho oli vähäisempi, CFD ja FEM-laskelmat olivat kaikkea muuta kuin arkipäivää. Nykyään tilanne on toinen: Elomaticin oma laskentaklusteri jauhaa lukuja kaiken kokoisille projekteille. Laskentatehon kasvu on kasvattanut sovelluskohteiden määrää. Mutta virtaus- ja lujuuslaskenta ei todellakaan ole pelkästään massiivisten suunnitelmien työkalu. Oikeastaan niin pientä projektia ei olekaan, ettemme voisi olla merkittävällä tavalla hyödyksi, kertoo Simo Nurmi. Vanhat mielikuvat liian kalliista palvelusta ovat valitettavasti vielä voimissaan. Tai sitten asiakkaat eivät yksinkertaisesti löydä tekijöitä! Asia on kovaa vauhtia muuttumassa. Suomen suurimpana kaupallisten laskentapalvelujen tuottajana Elomaticissa on käynnissä lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä projekteja ja uusia on jatkuvasti käynnistymässä. Työvälineinä virtauslaskenta ja FEM-menetelmä yleistyvät insinöörityössä yhä enemmän. Energiatehokkuus, ympäristöystävällisyys ja nopeammat tuotekehityssyklit ovat kasvavasti asiakkaidemme vaatimuslistalla. Tulevaisuudessa saattaa olla mahdollista tehdä analyyseja reaaliaikaisesti, Simo Nurmi paljastaa. Esimerkkejä teknisen laskennan sovelluskohteista Koneenrakennus Prosessiteollisuuden optimointi Tuotantolaitteet Elektroniikkateollisuus LVI Laivateollisuus Lentokoneteollisuus Energiantuotanto Pakokaasujen ja päästöjen analysointi 6

7 EPCM-palvelukonsepti vastaus vaativiin asiakasprojekteihin Yrityksien halu keskittyä omaan ydinosaamiseensa sekä EPCMkonseptilla toteutettavista projekteista saavutettava aikasäästö ja asiakkaiden omien resurssien rajallisuus, ovat syitä miksi EPCM-toimitustavalla toteutettavat projektit ovat lisääntyneet. EPCM on johdettu EPC-sopimusmallista, jossa yksi toimittaja vastaa hankkeen suunnittelu-, hankinta- ja rakennustöistä. EPCM-toimituksessa on kyse palvelun tuottamisesta asiakkaalle. EPCM-toimittaja toimii tilaajan edustajana projektissa ja tekee päätöksen tilaajan antamalla mandaatilla. EPCM-toimittaja vastaa tilaajan puolesta projektinjohtamisesta ja on tilaajan puolesta yhteydessä sidosryhmiin. Rakentaminen ja hankinnat ovat kustannusmielessä merkittävimmät osuudet investointiprojektissa. EPCMtoimitustapa antaa tilaajalle mahdollisuuden säilyttää oman päätäntävaltansa koskien näitä tekijöitä. EPCM-konsepti Elomaticissa EPCM-toimittajan tehtävinä perinteisen määrityksen mukaan ovat suunnittelu-, hankinta- ja rakentamisen valvontakokonaisuudet. Näiden lisäksi Elomaticissa nähdään projektin onnistumisen kannalta merkittävänä kokonaisuutena projektinjohtopalvelu ja laadunvarmistus. Suunnittelutehtäviin sisältyy Elomaticin tutut palvelut; prosessi-, laitos-, mekaaninen suunnittelu, rakenne-, LVIsuunnittelu, sähkö- ja instrumentointi-, automaatiojärjestelmä- sekä tietojärjestelmäsuunnittelu. Hankintapalvelut käsittävät palvelut ensimmäisistä tarjouspyynnöistä laitteen hyväksyttyyn käyttöönottoon. Rakentamisen valvonta tai yleisemmin toteutusvaiheen valvonta ja käyttöönottotehtävät sisältävät rakentamisen aikaiset valvontatehtävät sekä laitoksen käyttöönottoon liittyvät tehtävät. Projektinjohtoon sisältyy projektin kokonaistavoitteen saavuttamisen varmistaminen. Se toteutuu projektin edistymisen seurannan sekä projektin osatekijöiden hallinnan kautta. Näitä tekijöitä ovat projektin laajuus, aikataulu, kustannukset, riskit, resurssit ja yhteistoiminta. Näiden tehtävien lisäksi projektinjohtoon kuuluu suunnittelu-, hankintatehtävät ja rakentamisen/toteutuksen EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management) on palvelu, jossa asiakkaille tarjotaan suunnittelu, hankinta sekä rakentamisen valvontaan liittyvät projektinjohtopalvelut samasta paikasta. 7

8 Aulis Rajala on kokenut EPCMprojektien vetäjä. valvonnan osa-alueiden yhteensovittaminen. Räätälöitävyys EPCM-projekti kuten muutkin palvelut on kokonaisuus, joka syntyy yhteissuorituksena asiakkaan kanssa. Projektikohtaisesti osa-alueista ja niihin liittyvistä tehtävistä räätälöidään tilaajalle soveltuva kokonaisuus. Toimituksen laajuuteen vaikuttaa merkittävimmin tilaajan oma organisaatio ja tilaajan oma osaamiskompetenssi projektin osa-alueilta. Kokonaisuus voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaiseksi ja sellaisia osioita, joissa tilaajalla on vahvaa omaa osaamista, voidaan jättää niin sovittaessa tilaajan itsensä hoidettavaksi. Projektinjohtoon sisältyy aina tiettyjä tehtäviä, mutta osa tehtävistä on myös määriteltävissä projektikohtaisesti. Projektinjohtopalveluun sisältyy myös toiminta tilaajan edustajana sovittujen osa-alueiden osalta hoitaen tilaajan puolesta tilaajalle nimettyjä tehtäviä, kuten viranomaisasiat (mm. lupa-asiat) ja rakentamisen aikaiset turvallisuustehtävät. Case Cytomed Cytomedin tekninen johtaja Alexey Chernyshev otti Elomaticiin yhteyttä elokuussa 2010 koskien uuden Lappeenrannan lääketehtaan suunnittelua ja toteutusta. Sopimusta alettiin pohjustamaan EPCM-konseptiajatuksen pohjalta. Sopimus Cytomedin kanssa allekirjoitettiin lokakuun puolessa välissä. Sopimus jaettiin kahteen osaan. Toinen osa sisälsi tehtaan varsinaiset suunnittelutehtävät ja toinen sopimus projektin hoitamiseen liittyvät tehtävät. Uusi lääketehdas rakennettaisiin jo olemassa olevaan tehdashalliin, jota ei varsinaisesti ollut vielä otettu käyttöön. Cytomed oli jo vuoden 2010 kesällä ostanut tehdashallin ja tarkoituksena oli muuttaa tehdashalli lääketehtaaksi, joka toimisi kahdessa kerroksessa. Hieman yli kuusi metriä korkea tehdashalli oli riittävän korkea, jotta kaksi kerrosta voitiin toteuttaa. Monessa kohdassa jouduttiin kuitenkin tekemään erikoisratkaisuja, jotta kaikki lääketehtaan tekniset järjestelmät saatiin mahtumaan rakennukseen. Erittäin ahtaiden tilojen suunnittelu tehtiin käyttämällä Cadmatic 3D-ohjelmaa, jonka avulla tilat voitiin etukäteen havainnollistaa. Samalla voitiin myös varmistua siitä, että suunnitellut tilat täyttävät kunnossapidon edellyttämät tilavaatimukset. Yhtenä lääketehtaan moitteettoman toiminnan edellytyksenä onkin ennakoiva huoltotoiminta. Koska Cytomedilla ei projektin alkuvaiheessa ollut sellaista henkilökuntaa Suomessa, joka olisi pystynyt osallistumaan projektin toteuttamiseen, jäi toteutusvastuu lähes kokonaan Elomaticin hoidettavaksi. Cytomedin tekninen henkilökunta Pietarissa osaa Case: Cytomed Laajuus: EPCM palvelu Sopimukset erikseen E ja PCM osuuksista Tehtävät osa-aluieilta: suunnittelu projektinjohto tilaajan edustajana toimiminen lupa-asiat hankinnat asennusten valvonta työmaan hallinta validointipalvelut 8

9 EPCM-toimitustapa Projektinjohtopalvelut Suunnittelupalvelut Hankintapalvelut Laadunvarmistus Rakentamisen valvontapalvelut Cytomedin lääketehtaan suunnittelussa käytettiin Cadmatic 3D -ohjelmaa, jonka avulla voitiin optimoida tilankäyttö. hyvin englantia, ja siten tekniset lähtötiedot saatiin hyvin hoidettua Cytomedin kanssa. Koska tehdas rakennetaan Suomeen, kaikki vaadittavat lupa-asiat kirjoitettiin suomeksi. Elomatic laati kaikki tehtaan vaatimat lupa-asiakirjat kuten ympäristöluvan, kemikaalien käyttöluvan ja rakennusluvan. Näiden peruslupien lisäksi Elomatic auttoi Cytomedia myös lääkevalmistusluvan hakemisessa. Elomatic hoiti myös ELYkeskukselle lähetettävän avustushakemuksen Cytomed hankki itse pääosan lääketehtaan tuotantolaitteista. Elomaticin hankintatoiminta kattoi rakennukseen liittyvien urakoiden hankkimisen lisäksi lääketehtaan puhdastilojen, puhdastilailmastoinnin ja puhdastilojen valvontajärjestelmien hankinnat, kaikkien lääketuotannossa tarvittavien puhdashyödykkeiden, kuten puhtaan veden (PW) ja kaikkien muiden teknisten hyödykkeiden hankinnat. Elomaticin tehtäviin kuuluu myös kaikkien asennusten valvonta ja työmaan hallinta. Tavallisen rakentamisen ja lääketehtaan puhdastilojen ja muiden erityisjärjestelmien asentaminen edellyttää tarkkaa aikatauluttamista ja asennusjärjestysten tiukkaa noudattamista. Mikäli huolimattomuudesta johtuen joku puhdastila- tai erityisjärjestelmien komponentti vahingoittuu asennuksen yhteydessä, se voi aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia ja viivästyttää huomattavasti projektiaikataulua. Kirjoittajasta Aulis Rajala Prosessitekniikan DI Aulis Rajala on valmistunut Åbo Akademista. Hän on työskennellyt erilaisissa konsultointitehtävissä lähes 35 vuoden ajan. Hänen erityisosaamisalueensa on lääke- ja Lääketehdasprojektin erityispiirteenä on tuotantolaitteiden ja kriittisten järjestelmien validointi. Validointiin liittyvien dokumenttien laadinta ja validoinnin suorittaminen on myös osa Elomaticin toimeksiantoa. bioteollisuuden prosessien asiantuntemus. Uransa aikana hän on osallistunut yli 80 lääke- ja bioalan investointiprojektin suunnitteluun ja toteutukseen. Viime vuosina hän on osallistunut asiantuntijana Elomaticin Mumbaissa, Intiassa, sijaitsevan toimiston lääke- ja bioprojekteihin. Intian lääke- ja bioteollisuus on tällä hetkellä erittäin nopeassa kasvuvaiheessa. Aulis Rajala aloitti Elomaticin palveluksessa vuonna 1988 ja toimii tällä hetkellä Bio & Lääke -liiketoiminta-alueen johtajana. 9

10 Kuva 1: Maailmanlaajuisen projektin hajautus CoDesigner-ohjelmistolla Alihankkija Suunnittelutoimisto Suunnittelutoimisto Varustamo Telakka Cadmaticin CoDesignerin avulla suunnitteluresurssit tehokäyttöön Suunnitteluprojektien hajauttaminen globaalisti niihin paikkoihin, joissa on tarjolla parasta osaamista ja kustannustehokkuutta, ei enää ole pelkkää luksusta, vaan monesti vallitsevan kilpailutilanteen edellyttämä välttämättömyys. On useita eri tekijöitä, jotka lisäävät tarvetta hajauttaa esimerkiksi laivaprojekteja eri paikkoihin. Yritysten toimipisteet sijaitsevat eri maissa ja monesti etenkin kustannuspaineet pakottavat hankkimaan työvoimaa matalan kustannustason maista. Eri tehtävissä vaadittava erityisosaaminen saattaakin löytyä eri paikkakunnalta, kuin missä suunnittelu pääasiassa tehdään. Suurten ja globaalisti hajautettujen projektien hoitaminen saumattomasti edellyttää edistyksellisiä ohjelmistoja. Järjestelmä on rakennettava sellaiseksi, ettei se vaadi kohtuuttoman nopeaa internetyhteyttä toimiakseen. Toisaalta myös luotettavuus on keskeinen tekijä, kun halutaan varmistua siitä, että projekti valmistuu tiukkojen aikataulujen puitteissa. Projektien maailmanlaajuinen hajauttaminen Nupas- Cadmatic CoDesignertuotteella Nupas-Cadmatic-ohjelmiston V5-teknologia näki päivänvalon muutama vuosi sitten. Sen tarkoituksena 10

11 Projektin hajautus maailmanlaajuisesti CoDesigner-tuotteella Suunnitteluprojektin hajautusperiaate Genesis-projektissa: Nupas-Cadmatic-palvelin sijaitsi telakalla toimien samalla projektin master-tietokantana. Telakan master-tietokannasta luotiin useita replika-tietokantoja eri suunnitteluyritysten tarpeisiin. Yritys A Replikatietokanta Yritys B Replikatietokanta Turun telakka Master-tietokanta Yritys C Replikatietokanta Yritys D Replikatietokanta Alihankkija 1 Replikan Replikatietokanta Alihankkija 2 Replikan Replikatietokanta Alihankkija 3 Replikan Replikatietokanta Alihankkija 4 Replikan Replikatietokanta Online-yhteys Offline-yhteys on edesauttaa suunnitteluprojektien hajauttamista. Nupas-Cadmatic Co Designer-tuote soveltuu hyvin laivasuunnitteluprojektien tehokkaaseen maailmanlaajuiseen hajauttamiseen myös syrjäisiin paikkoihin. Nettipohjainen 3D-tuotemallien jakaminen on saumatonta CoDesigner-tuotteella ja se tapahtuu joko reaaliaikaisesti tai offline-tilassa. Projektien suunnitteluja katselmusajat lyhenevät. Se tukee myös vahvasti saman 3D-tuotemallin tietokannan käyttöä laivojen elinkaaren hallinnassa aina esisuunnittelusta operointiin ja käytöstä poistoon. CoDesigner-ratkaisu perustuu älykkääseen tietokantapohjaiseen palvelinjärjestelmään, joka tallentaa tehokkaasti 3D-mallit, projektin tiedot ja asiakirjat tietokantapalvelimella ylläpidettäviin tietokantoihin. CoDesigner-ohjelmiston keskeiset ominaisuudet ovat Nupas-Cadmatictuotemallien tietokantojen ja asiakirjatiedostojen replikointi sekä projektitiedon omistajuuden hallinta. Lisäksi järjestelmä suorittaa automaattisesti tietojen varmuuskopioinnin, ylläpitää tapahtumalokeja ja muita ominaisuuksia, joita tarvitaan suunnitteluprojektin tietojen turvalliseen jakamiseen ympäri maailmaa. Tietojen synkronointi tietyin aikavälein Maailmanlaajuisesti hajautetuissa projekteissa tieto päivitetään eri paikkojen välillä tietyin väliajoin online-verkkojen, kuten Internetin välityksellä, tai lähettämällä tiedostot sähköpostin liitteenä. Suunnittelijat voivat luottaa siihen, että automaattinen replikointijärjestelmä hoitaa tietojen synkronoinnin ja siten varmistutaan, että suunnittelutunteja ei kulu hukkaan virheellisten tietojen takia. Projektin tiedot replikoidaan eri suunnittelupaikkojen välillä Samanaikainen suunnittelujohto ja suunnittelutietojen replikointi tapahtuu helposti Nupas-Cadmaticin avulla. Kun jossakin projektissa mukana olevassa suunnitteluyrityksessä reititetään putkistoja, tehdään jotain muutoksia tai luodaan uusia komponentteja tietokantaan, niin malli tallentuu paikalliselle palvelimelle ja tulokset replikoituvat automaattisesti projektin master-tietokannan kautta muiden suunnittelijoiden nähtäväksi. Tämä nopeuttaa suunnitteluprosessia ja varmistaa sen, että kaikilla projektin osapuolilla on päivitettyä ja asianmukaista tietoa käytettävissään koko ajan. Virheiden määrä vähentyy merkittävästi ja suunnittelun ohjaaminen helpottuu. Luksusristeilijä suunniteltiin hajautetusti Nupas-Cadmatic-ohjelmiston hajautetut suunnitteluominaisuudet joutuivat tulikokeeseen Royal Caribbean Internationalin Genesis -projektissa vuonna 2008, kun ohjelmistoa käytettiin laajasti suunnitteluun sekä hajautuksen ohjaamiseen monissa eri suunnitteluyrityksissä. STX Finland Oy:n Turun telakka käytti jopa 32 suunnittelutoimittajaa jättimäisen projektin toteuttamiseksi oman suunnitteluhenkilöstönsä lisäksi. 11

12 Nupas-Cadmaticilla suunniteltiin suurin osa laivan konetiloista, ilmastointihuoneista ja laivan yleisistä tiloista yhdeksässä eri suunnitteluyrityksessä. Suunnitteluprojektin replikointi kaikkien mukana olleiden yritysten välillä toteutettiin CoDesigner-toiminnallisuudella. Projektin toteutus onnistui hienosti ja se asetti tason laajojen hajautettujen suunnitteluprojektien hallinnalle. Nupas-Cadmatic on nopeasti niittämässä mainetta siitä, että se on maail man paras järjestelmä hajautettuun suunnitteluun. Damen-konserni hyödyntää hajautetun suunnittelun etuja Damen Group on laivanrakentajakonserni, joka hyödyntää laajasti hajautettua suunnittelua suuren yritysverkostonsa sisällä ja valittujen alihankkijoiden kanssa maailmanlaajuisesti. Kesäkuussa 2011 Damenillä oli yli sata aktiivista Nupas-Cadmaticprojektia meneillään. Damen päivitti ohjelmistonsa Nupas-Cadmatic V4:stä V5:een vuonna 2006, jonka jälkeen CoDesignerin käyttö ja suunnitteluprojektien määrä on kasvanut huomattavasti. Tällä hetkellä Damen käyttää uusinta V6-ohjelmistopäivitystä, jonka uusi käyttöliittymä entisestään helpottaa järjestelmän omaksumista uusien käyttäjien ja yritysten joukossa. Damen on luonut hyvän organisaation ohjelmiston käyttäjistä. He huolehtivat ohjelmiston ylläpidosta. Järjestelmän pääkäyttäjät hallitsevat konsernin keskeisiä käyttäjiä, jotka vastaavat järjestelmän käytöstä paikallisesti suunnittelutyömailla. Hajautettu suunnittelu on Wärtsilä Ship Designin normaali tapa toimia Wärtsilä Ship Design (WSD) on jo pitkään hajauttanut suunnittelunsa Nupas-Cadmatic-ohjelmistolla, eikä työtapaa pidetä mitenkään erikoisena; se on itse asiassa yrityksen normaali tapa toimia. Uusiin projekteihin perustetaan yleisesti master-palvelin, josta luodaan replika-palvelimet Wärtsilän eri toimistoihin maailmanlaajuisesti ja tarvittaessa myös alihankkijoiden toimistoihin. Joustavuus on keskeistä samanaikaisissa projekteissa Nupas-Cadmaticin hajautettu suunnittelujärjestelmä vähentää huomattavasti matkustus-, majoittumis- ja päivärahakuluja WSD:llä, koska resursseja ei tarvitse siirtää paikasta toiseen. Hajautetun suunnittelun mallissa suunnittelija voi CoDesignerin avulla muodostaa yhteyden järjestelmään muutamassa minuutissa ja alkaa työstää projektia sijainnista riippumatta. Mahdollisuus käyttää hyväksi resurssien joustavuutta korostuu entisestään, kun huomioidaan, että WSD:llä on usein meneillään Nupas-Cadmaticjärjestelmässä useita rinnakkaisia projekteja, jopa Projektien siirtyessä vaiheesta toiseen resurssien tarve 12

13 Nupas-Cadmatic ebrowser on tärkeä työkalu hajautetuissa projekteissa, koska se helpottaa kommunikaatiota. Laivanvarustajalla, projektinjohdolla ja asennushenkilökunnalla on kaikilla käytössään tuorein ebrowser-malli ja he voivat kommunikoida keskenään kommentoimalla esimerkiksi pumppujen sijoittamista käyttämällä markup-työkalua. Hajautettu suunnittelu CoDesignerillä lyhyesti Mahdollistaa eri paikoissa toimivien käyttäjien yhteistyön samassa projektissa online 24/7 Ainutlaatuinen, resurssiystävällinen ja älykäs hajautetun 3Dsuunnittelun periaate Tasapainottaa suunnittelukapasiteetin käyttöä ja hallitsee kustannuksia Maksimoi tehokkaan resurssien käytön ympäri maailman Hajauttaa suunnittelutyön tehokkaimpiin paikkoihin Automaattisesti hallittu projektitietojen synkronointi projektin master- ja replika-tietokantojen välillä Mahdollistaa pääsyn tuoreimpiin hyväksyttyihin projektitietoihin Suojaa tietojen luvattomalta muuttamiselta Hyödyntää tavanomaisia Internetyhteyksiä keskitasoisilla kaistanleveyksillä Kirjoittajasta muuttuu ja samalla syntyy tarve henkilöiden siirtämiseen saumattomasti projektista toiseen. Projektireplikointi laivassa tapahtuvaa asennustyötä varten Päivittäisen, eri WSD-toimistojen ja alihankkijoiden suunnitteluprojektien välillä tapahtuvan hajauttamisen lisäksi loppukäyttäjät pyytävät usein suunnittelijoita työskentelemään laivassa rakennus- ja asennustyön aikana. Tällaisissa tapauksissa replika-kohde luodaan työmaalle pitkäksi aikaa. Kohteessa suunnittelijat toimivat yhteistyössä asiakkaan kanssa tehden muutoksia tämän pyyntöjen mukaisesti. Järjestelmä toimii hyvin, vaikka työtä tehdään usein monilla eri aikavyöhykkeillä. Toisinaan järjestelmää käytetään myös offline-tilassa, esimerkiksi luotaessa as-build dokumentaatiota. Siinä tapauksessa henkilö lähetetään telakalle ilman online-replikaatiota. Henkilö tekee tarvittavat mittaukset ja palatessaan toimistoon hän muodostaa yhteyden verkostoon ja päivittää muutokset. Luotettava ja helppokäyttöinen järjestelmä Laivasuunnitteluprojektien hajauttaminen maailmanlaajuisesti on haaste, kun käytetään 3D-suunnittelutyökaluja. Jos työ tehdään lähettämällä manuaalisesti tiedostoja ja tietokantoja edestakaisin työpisteiden välillä, voi tulla virheitä ja toisaalta tähän joudutaan käyttämään paljon aikaa. CoDesigner-teknologian avulla projektin hajauttaminen voidaan toteuttaa helposti, virheettömästi, automatisoidusti ja nopeasti. CoDesignerin ohjelmistokehityksessä tavoite oli luoda vankka järjestelmä, joka kuitenkin olisi mahdollisimman helppokäyttöinen. Useat asiakkaiden toteuttamat vaativat projektit CoDesigner-ratkaisulla ovat osoittaneet, että tämä tavoite saavutettiin onnistuneesti. Matti Juntunen DI, JOKO-tutkinto Matti Juntusella on pitkä kokemus Cadmatic Oy:ssä 3D CAD:n parissa erilaisissa tehtävissä vuodesta Juntunen on toiminut Cadmaticin varatoimitusjohtajana vuodesta 2001 ja johtaa Cadmaticin markkinointiosastoa Cadmaticin pääkonttorissa Turussa. 13

14 Biokaasulaitoksien tulevaisuus Suomessa Uusiutuvan energian tulevaisuuden tuotantomuotoja on vaikeaa ennustaa vaihtoehtoja on monia ja useimpien tuotantomuotojen käyttö voidaan perustella. Lähitulevaisuuden ilmastotalkoista ei kuitenkaan selvitä yhden energiatuotantomuodon suosimisella vaan useiden energialähteiden hyödyntämisellä siten, että se on kansantaloudellisesti edullisinta. EU-velvoitteen mukainen uusiutuvan energian osuus tulisi olla maassamme 38 % vuonna Tämä on kova tavoite, kun huomioidaan metsäalan teollisuustuotannon supistuminen. Metsäteollisuutemme on suurin uusiutuvan energian tuottaja ja käyttäjä. Vuonna 2010 uusiutuvan energian osuus maamme kokonaiskulutuksesta oli 26,3 %. Merkittävimmät keinot ympäristöpäästöjen pienentämistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa ovat: energian säästö energiatehokkuuden nosto vähemmän saastuttavien energiamuotojen osuuden lisääminen (erityisesti uusiutuvat energialähteet, joista bioenergia edustaa 80 %) investoiminen energia- ja ympäristöteknologian kehittämiseen ja tutkimukseen Biokaasun tuotanto ja kulutus Suomessa Jätepohjainen ja muu kuin ruokakasvipohjainen biokaasutuotanto nauttii EU:n säätämän RES-direktiivin suosituimmuusasemasta. Jäte- ja puupohjaisilla biopolttoaineilla tuotettu energia Kuva: Roni Lehti 14

15 Biovakan biokaasulaitos Vehmaalla. Kuva: Petteri Kitti huomioidaan direktiivin mukaan kaksinkertaisena laskettaessa uusiutuvan energian kokonaiskäytön osuutta. Biokaasutuotanto on huomioitu kansallisessa ilmasto-ohjelmassamme, jossa biokaasutuotantoa ohjattaisiin yhdistetyllä lämmön- ja sähköntuotannolle myönnettävällä syöttötariffilla. Ohjelman mukaisesti biokaasun käyttöä lisätään 0,7 TWh:iin vuoteen 2020 mennessä. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että vuonna 2009 biokaasua tuotettiin 144,5 milj. m 3 eli 0,65 TWh. Tästä energiasta käyttöön meni 67 % ja loput poltettiin ylijäämänä. Suurin osa ylijäämäpoltosta voidaan selittää kaatopaikkalaitosten ylijäämäpoltolla. Haasteet tai mahdollisuudet ovat käytön tehostamisessa ja uusien yhteismädätyslaitosten käyttöönotossa. Sen jälkeen kun yhteiskunnan helposti hyödynnettävät jätevirrat on hyödynnetty, on mahdollisuus alkaa viljellä energiakasveja varta vasten biokaasun- ja bionergiantuotantoon. Biokaasutuotannon edut Biokaasun tärkeimpiä etuja ovat sen monipuoliset käyttöominaisuudet. Kun raakakaasusta poistetaan rikki, hiilidioksidi, happijäämät ja vesi, voidaan biokaasua hyödyntää yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannossa, teollisuuden höyryn tuotannossa ja maakaasuverkkoon syötössä. Lisäksi sitä voidaan käyttää liikennepolttoaineena ja polttokennojen polttoaineena. Huomionarvoisia ovat myös biokaasuprosessissa talteen saatavat typpi ja fosfori, jotka voidaan jalostaa lannoitteeksi ja palauttaa takaisin pelloille. Energiakasveista tuotettu biokaasu ei siis köyhdytä maaperää kuten esimerkiksi energiapuun poltto. Hiilidioksidi on vielä pitkälti hyödyntämätön biokaasulaitoksen sivutuote. Sitä voidaan jalostaa lukuisiksi erilaisiksi arkipäivän hyödykkeiksi kuten kylmäkoneiden jäähdytysaineiksi, hitsaussuojakaasuksi, virvoitusjuomien hiilihapoksi, elintarvikkeiden suojakaasuksi, uimahallien- ja prosessivesien ph-säätöön jne. Puhdistetun biokaasun eli biometaanin poltossa syntyvät hiilidioksidipitoiset savukaasut voidaan hyödyntää kasvihuoneiden hiilidioksidilannoituksessa. Biokaasun ja sen sivutuotteiden kirjo on laaja. Tulevaisuuden energiamarkkinoilla kilpailtaessa nämä sivutuotteet voivat siivittää biokaasutuotannon menestykseen. Liikenteen päästöt ovat Suomessa toiseksi pahin kasvihuonepäästöjen aiheuttaja. Päästöjä voidaan pienentää jalostamalla lähes hiilidioksidineutraali biokaasu liikennekäyttöön sopivaksi. Elinkaarivertailussa biokaasu pärjää hyvin niin fossiilisille kuin myös muille biopohjaisille liikennepolttoaineille. Esim. bioetanolin ja biodieselin tuotanto sitoo peltopinta-alaa 2 4 kertaa niin paljon kuin biokaasun tuotanto. Biokaasu soveltuu hyvin nykyisille bensiini- ja dieselmoottoreille. Toisin kuin bensiiniä ja etanolia, biokaasua voidaan syöttää moottorin sylinteriin sellaisenaan, ilman polttonesteen kaasutusvaihetta. Ja mikä tärkeintä, biokaasun oktaaniluku on yli 140 eli vielä korkeampi kuin puhtaan metaanin, johtuen biokaasun sisältämän hiilidioksidin oktaanilukua korottavasta vaikutuksesta. Biokaasun käyttö ajoneuvon polttoaineena on helpoiten toteutettavissa julkisen liikenteen piirissä, jossa ei tarvita laajaa polttoaineen jakeluverkkoa. Huomisen biokaasulaitoksia Biokaasulaitosten toteutustapaan vaikuttavat mm. raaka-aineiden saatavuus ja laatu, lähiympäristön infrastruktuuri ja biokaasun kulutuskohteet. Ilmasto-ohjelman mukainen biokaasun käytön lisäystavoite (n. 270 GWh) voidaan täyttää viidellä Nastolaan suunnitellun kaltaisella yhteismädätyslaitoksella. Laitoksen tonnin raaka-ainekapasiteetin on arvioitu tuottavan metaanikaasua 50 GWh:n edestä. Toteutuessaan Nastolan biokaasulaitos olisi Suomessa ensimmäinen laitos, joka syöttää puhdistetun biokaasun maakaasuverkkoon ja sieltä kuluttajille. Maailmalla yleisin biokaasuprosessi on ns. märkämädätysprosessi, jossa syötteen kuiva-ainepitoisuus on alhainen ja syöte on pumpattavassa muodossa. Tämän tyyppisen prosessin haasteena on jätevesien hallinta. Sopivalla raaka-ainesyötteellä biometaani 15

16 Maatalous Teollisuuden jvp Yhteismädätyslaitokset Yhdyskuntien jvp Kaatopaikat milj. m 3 Biokaasutuotanto Suomessa laitostyypeittäin vuonna Lähde: Biokaasulaitosrekisteri n:o 13. voidaan tuottaa erityisissä kuivamädätysreaktoreissa. Prosessi vaatii omanlaisensa mädätysreaktorit, mutta ei aiheuta kuormaa jätevedenkäsittelylaitokselle. Jätevirtojen mukana kuljetetaan tyypillisesti reilusti vettä, joka pitkien ajomatkojen vuoksi tekee kaukana sijaitsevien biokaasulaitosten toiminnasta kannattamatonta. Harvaan asutussa maassa pienemmän kapasiteetin laitokset voivatkin olla ratkaisu kuljetusongelmiin. Esimerksi Kiinassa on 40 miljoonaa biokaasulaitosta, jotka vastaavat väkilukuun suhteutettuna Suomessa laitosta. Kiinan suuri laitosluku selittyy maaseudun yhden perheen minireaktoreilla, joiden tuottama kaasu käytetään ruoan valmistuksessa. Vampulassa sijaitseva Vambion biokaasulaitos on esimerkki paikallisesti tuotetusta ja käytetystä energiasta. Osa raaka-aineesta saadaan laitokselle naapuritilojen sikaloista putkea pitkin. Tuotetulla kaasulla tyydytetään sikaloiden koko lämmitystarve rakennettua kaukolämpöverkkoa pitkin. Integraatiota ympäristöön täydentää 1,5 kilometriä pitkä kaasuputki, jota pitkin Nordkalk Oy Ab ostaa biokaasua kombipolttimeensa. EU-lainsäädäntö ei salli käsittelemättömän biojätteen läjittämistä kaatopaikoille. Tämän vuoksi kaatopaikoille ja muille sijoituspaikoille onkin odotettavissa EU:n alueella mädätyslaitosten investointiaalto. [Suomen Biokaasuyhdistyksen jäsenlehti 1/2011] Kirjoittajasta Kuorman purku Biovakan biokaasulaitoksella. Matti Reivonen DI Matti Reivonen valmistui Tampereen teknillisestä yliopistosta vuonna 2006 pääaineena energia- ja prosessitekniikka ja sivuaineena paperitekniikka. Reivonen on toiminut Elomaticin Turun konttorissa laitos- ja prosessisuunnittelijana monissa eri projekteissa. Asiakkaina on ollut yrityksiä muun muassa elintarviketeollisuudesta ja petrokemianteollisuudesta. Kuva: Roni Lehti 16

17 Kohti tehokasta energian käyttöä Kuva: Carlos Koblischek / Olli Tuomola Energiankäyttöä halutaan tehostaa yrityksissä entisestään ja samalla tavoitellaan kustannussäästöjä. Yksi energiankäytön tehostamistapa on tehdä energiakatselmus, kuten on tehty Bernerin Heinäveden tehtaalla. Säästöt ovat olleet merkittäviä, kertoo tehtaanjohtaja Jari Puustinen. Energiankäytön tehostamisesta on huomattavaa hyötyä niin kuluttajille, yrityksille kuin yhteiskunnallekin. Tehokkaasti energiaa käyttävä organisaatio toimii myös yhteiskunnan kannalta vastuullisesti. Euroopan unionin asettaman tavoitteen mukaan primäärienergian kulutusta tulisi vähentää 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Suomi kulkee unionin viitoittamaa tietä, josta esimerkkinä on pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Strategiaan on asetettu Suomen tavoitteet energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämisestä. Mainittavaa on myös, että polttoaineiden verotus on kiristynyt vuoden alusta alkaen. Entistä napakampi verotuslinjaus pyrkii toimimaan ohjauskeinona, jolla uusiutuvien energiamuotojen kilpailukykyä kohennetaan. Näin ollen lämmitysmuodon muuttaminen on nyt ajankohtainen monessa laitoksessa. Yritysten halutaan entistä konkreettisemmin tulevan mukaan energiatehokkuusajatteluun. EU-komissio antoi kesäkuussa ehdotuksen uudesta energiatehokkuusdirektiivistä, jonka kautta pyritään saamaan pienet ja keskisuuret yritykset entistä hanakammin mukaan energiatehokkuustalkoisiin. Direktiiviehdotus kattaa energian tuotannon ja käytön sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Ehdotuksessa on esillä kansalliset energiansäästöohjelmat, joiden avulla energian jakelijoilta tai myyjiltä vaadittaisiin vuosittain 1,5 prosentin säästötoimia asiakkaidensa energiankäytöstä. Direktiivi painottaa myös suuryritysten kasvavaa roolia energiatehokkuuden saralla. Suuryrityksille ehdotetaan pakollisia energiakatselmuksia kolmen vuoden välein. Energiakatselmus vastaa haasteisiin Energiakatselmuksen tekeminen on hyvä lähtökohta, kun tavoitellaan energiatehokkuuden parantamista. Energiakatselmuksessa kartoitetaan tarkasteltavan kohteen tämänhetkinen 17

18 Energia-ajattelu on osa arkipäivää Bernerin tehtaalla Heinävedellä. Tehtaan energiakatselmus tuotti ehdotuksia kannattavista säästötoimista. Muun muassa sähkönkulutusta on onnistuttu pienentämään merkittävästi. Kaikkien tehtaan laitteistojen energiankulutus analysoitiin projektissa. Säästöjen lisäksi myös luonnon kuormittamisen vähentyminen on merkittävää. 18

19 energian ja veden kulutus sekä merkittävimmät kulutuskohteet. Lisäksi katselmuksessa etsitään kannattavat energiatehokkuustoimenpiteet ja lasketaan säästöpotentiaalit. Toimenpiteiden avulla saavutetaankin säästöjä, jotka maksavat sekä katselmuksen että investoinnin kustannukset nopeasti takaisin. Panostamalla energiatehokkuuteen turvataan yritykselle energiatehokas toiminta pitkäksi aikaa. Berner näyttää esimerkkiä Suomen johtaviin kosmeettisten ja henkilökohtaisten hygieniatuotteiden valmistajiin lukeutuva Berner Oy tarttui haasteeseen ja tilasi energiakatselmuksen Elomaticista Heinäveden tehtaalleen. Tehtaanjohtaja Jari Puustinen kertoo, että tehtaalla herättiin energiaajatteluun kunnolla vuonna 2009, jolloin tehdas siirtyi öljylämmityksestä kaukolämpöön. Tuolloin syntyi myös ajatus tehdä energiakatselmus, jossa käydään kohta kohdalta ja perusteellisesti läpi tuotannon energian sekä veden käyttö. Niiden käytön tehostamismahdollisuuksiin paneutuva energiakatselmus antoikin Heinäveden tehtaalle valmiita ehdotuksia kannattavista säästötoimenpiteistä. Uusimme esimerkiksi paineilmakompressorin, ja saimme sitä kautta aikaan reiluja säästöjä sähkönkulutukseen. Saimme jopa 20 prosenttia sähkönkulutusta kuriin ja se on jo iso säästö, Puustinen kertoo. Puustisen mukaan Heinäveden tehtaan vuoden kestänyt energiakatselmuksen kokoaminen oli iso työ, mutta kannattava. Ensimmäinen asia oli saada yrityksen ja tehtaan väki sitoutumaan projektiin. Tämän jälkeen kävimme kaikki energiankulutuskohteet läpi. Se oli todella hyvä asia, sillä saimme tietoomme, mitä meidän energiankulutuksemme todellisuudessa on ja mitkä asiat siihen vaikuttavat. Lisäksi koimme tärkeäksi viedä vastuullisuutta askeleen eteenpäin. Mitä vähemmän kuormitamme luontoa, sitä parempi se on kaikille, Puustinen toteaa. Energiatehokkuutta ajatellaan jatkossakin Energiakatselmus saatiin Heinävedellä päätökseen syksyllä 2011 ja sen tuloksia voidaan hyödyntää pitkään. Tärkeää on Puustisen mukaan myös se, että katselmus loi hyvän pohjan energiatehokkuuden ylläpitämiselle myös jatkossa. Olemme päättäneet, että toteutamme myös lastauslaiturin uusimisen. Tärkeää on, ettei talvipakkasilla ovesta karkaa lämpö pihalle, Puustinen kertoo jatkosuunnitelmista. Energia-ajattelu on lisääntynyt valtavasti meidän arjessamme. Minulle esimiehenä on myös tärkeää, että asiaa viedään jatkossakin eteenpäin. Energiakatselmus on osa monen suomalaisyrityksen arkea, mutta työtä riittää vielä paljon. Katselmukset voivat tuntua aluksi haastavilta asian uutuuden vuoksi, mutta Puustisen kokemusten mukaan kyseessä on kuitenkin erittäin kannattava investointi. Paljon varmasti pohditaan eri yrityksissä, että maksaako katselmus itsensä takaisin. Meillä se on maksanut. Onhan siinä vielä paljon haasteita. Jo alkumetreillä olisikin syytä painottaa, millaisia säästöjä katselmuksella voi saada aikaan, Puustinen pohtii. Energiakatselmuksien tekeminen ei ole pelkästään yritysten talouden harteilla. Sen tekemiseen on jokaisella organisaatiolla mahdollisuus saada oman alueensa ELY-keskuksen kautta tukea. Tukea voidaankin myöntää jopa 40 prosenttia kokonaiskustannuksista. Puustinen kertookin olevansa tilanteeseen nyt erittäin tyytyväinen. Enää ei energia karkaa harakoille. Perusasiat on meillä kunnossa ja tämä asia menee myös omien arvojen ja ajatustenkin kanssa aika lailla yhteen, Puustinen iloitsee. Kirjoittajista Kirsi Sivonen FM (ympäristötiede- ja teknologia) Kirsi Sivonen on työskennellyt erikoissuunnittelijana ja projektipäällikkönä Elomaticissa energiakonsultoinnissa useamman vuoden, pääasiassa uusiutuvan energian kuntakatselmuksien ja energiakatselmuksien parissa. Sivosen osaamisalueita ovat energiakatselmukset ja kuntakatselmukset, energiatehokkuus, uusiu tuva energia ja bioenergia. Jukka Summanen Energiatekniikan DI Jukka Summanen on työskennellyt pitkään energiatekniikan ja -konsultoinnin asiantuntijatehtävissä. Hänen erityisosaaminen kattaa energiantuotantoon, energian käyttöön ja tehokkuuteen liittyvät hankeselvitykset sekä toteutushankkeiden konsultoinnin. Summanen aloitti Elomaticissa 1999 energiasuunnittelijana. Nykyisin hän toimii Elomaticin energiateknisen konsultoinnin vetäjänä. 19

20 Controllerit asiakaslisäarvon vartijoina Elomatic tunnetaan suunnittelu- ja konsultointialalla menetelmäkehityksen edelläkävijäyrityksenä. Maine perustuu vahvaan tekniseen osaamiseen ja sen hyödyntämiseen niin isoissa kuin pienissäkin asiakasprojekteissa. Teknisen osaamisen lisäksi edelläkävijyyteen tarvitaan muitakin voimavaroja. Elomaticissa taloudellista näkökulmaa asiakassuhteen hoitamisessa korostetaan: ylivertainenkaan tekninen ratkaisu ei ole onnistunut, mikäli asiakas ei hyödy siitä rahallisesti. Taloushallinnon osaajat operoivat tukitoiminnoissa valvoen, että taloudelliset tehokkuustavoitteet toteutuvat myös asiakasprojekteissa. Perinteisesti taloushallinto on nähty yrityksissä viranomaisraporttien laatijana ja sisäisenä kontrollifunktiona. Elomaticissa talousosaston missio on toisenlainen. Controllerien ensisijaisena tehtävänä Elomaticissa on vahtia taloudellisen lisäarvon luomista asiakkaalle. Taloushallinnon ytimessä on tehokkuuden edistäminen tuottamalla ajantasaisia ja olennaisia raportteja johdolle ja projektipäälliköille sekä haastamalla heidän ajatteluaan. Projektien tehokas läpivienti on hyvä esimerkki toiminnasta, jonka säästöistä hyötyvät sekä konsultti että asiakas. EloPro projektin läpivalaisijana Elomaticissa isojen ja erityisten projektien johtamisessa käytetään EloProsovellusta. Kyseisen mallin mukaisesti projektipäällikkö kerää tietoja ja laatii arvioita projektin etenemiseen vaikuttavista tekijöistä. Syöttämällä viikoittain kymmenen tietoa järjestelmään, syntyy kattava visuaalinen kuvaus siitä, miten projekti etenee. Numeerisia yhteenvetotietoja ja graafeja voidaan hyödyntää projektipalavereissa ja asiakasraportoinnissa. Elomaticin tekemissä asiakastutkimuksissa on havaittu, että säännöllinen yhteydenpito asiakkaaseen on yksi projektin menestyksen kulmakivistä. Tähän myös EloPro oh 20

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase Energiataseessa lasketaan

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus 27.10.2015 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Gaia Consulting Oy Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto vuodesta 1993 Strateginen kumppani ja käytännön toteuttaja

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä FluidHouse Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä www.fluidhouse.fi FluidHouse Hydrauliikka Öljyvoitelu Pneumatiikka Automaatio Kokonaisuus takaa tehokkuuden

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

BioGTS Biojalostamo - Jätteestä paras tuotto

BioGTS Biojalostamo - Jätteestä paras tuotto BioGTS Biojalostamo - Jätteestä paras tuotto BioGTS Biojalostamo Biohajoavista jätteistä uusiutuvaa energiaa, liikenteen biopolttoaineita, kierrätysravinteita ja kemikaaleja kustannustehokkaasti hajautettuna

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

PUUPOHJAISET LIIKENNEPOLTTOAINEET JA TIELIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUJEN VÄHENTÄMINEN SUOMESSA Esa Sipilä, Pöyry Management Consulting Oy

PUUPOHJAISET LIIKENNEPOLTTOAINEET JA TIELIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUJEN VÄHENTÄMINEN SUOMESSA Esa Sipilä, Pöyry Management Consulting Oy PUUPOHJAISET LIIKENNEPOLTTOAINEET JA TIELIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUJEN VÄHENTÄMINEN SUOMESSA Esa Sipilä, Pöyry Management Consulting Oy ForestEnergy2020-tutkimusohjelman vuosiseminaari, Joensuu 7 Lokakuuta

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Kotkassa 30.9.2010 Biovakka Suomi Oy Markus Isotalo Copyright Biovakka Suomi Oy, Harri Hagman 2010 Esitys keskittyy

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta 10.09.2015 Pekka Hjon Agenda 1 Vallitseva tilanne maailmalla 2 Tulevaisuuden vaihtoehdot 3 Moottorinvalmistajan toiveet

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa.

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 BIOENERGIA RY TIIVISTETTYNÄ Historiamme ulottuu 70 vuoden taakse (Turveteollisuusliitto 1943,

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Paikallisista ilmastoratkaisuista energiaa ja elinvoimaa kuntaan

Paikallisista ilmastoratkaisuista energiaa ja elinvoimaa kuntaan Paikallisista ilmastoratkaisuista energiaa ja elinvoimaa kuntaan Lohja / 29.10.2013 Korjausrakentaminen + Energiatehokkuus Tarjoamme kokonaisvaltaisia ja asiakaslähtöisiä korjausrakentamisen suunnittelu-

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron alueellisen optimin etsinnässä 30.8.2016 Navigators of sustainability LCA Consulting Oy Erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan parantamiseen elinkaarimallintamisen

Lisätiedot

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment

Smart Grid. Prof. Jarmo Partanen LUT Energy Electricity Energy Environment Smart Grid Prof. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi Electricity Energy Environment Edullinen energia ja työkoneet Hyvinvoinnin ja kehityksen perusta, myös tulevaisuudessa Electricity Energy Environment

Lisätiedot

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n 2030- kehikko Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Ilmasto- ja energiapolitiikan aamupäivä, Rake-sali 27.4.2016 Agenda Strategian valmisteluprosessi EU:n 2030 tavoitteet

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Jouni Havukainen

Biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Jouni Havukainen Biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Jouni Havukainen Sisältö Mitä mädätys on? Kuinka paljon kustantaa? Kuka tukee ja kuinka paljon? Mitä rakennusprojektiin kuuluu ja kuka toimittaa? Mikä on biokaasun

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa. Juha Luostarinen Metener Oy

Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa. Juha Luostarinen Metener Oy Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa Juha Luostarinen Metener Oy Tausta Biokaasulaitos Kalmarin tilalle vuonna 1998 Rakentamispäätöksen taustalla navetan lietelannan hygieenisen laadun parantaminen

Lisätiedot

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS

MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS MAAILMAN MODERNEIN BIOTUOTETEHDAS OSSI PUROMÄKI METSÄ FIBRE, 1 on kannattava ja kilpailukykyinen metsäteollisuuskonserni 2 Metsä Fibre lyhyesti METSÄ FIBRE Maailman johtavia havuselluntuottajia ja suuri

Lisätiedot

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Valtavalo Oy LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa 17.2.2016 TkT Simo Makkonen Hallituksen puheenjohtaja, Valtavalo

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu MetsäBio hanke Ossi Klemetti, Kainuun Etu Oy Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus 1 Taustaa Kainuun talousmetsät ovat vahvasti vajaakäytössä.

Lisätiedot

Suomen kestävän kehityksen toimikunta, kokous 3/ 2010

Suomen kestävän kehityksen toimikunta, kokous 3/ 2010 Suomen kestävän kehityksen toimikunta, kokous 3/ 2010 Säätytalo 13.10.2010 10 1 Yhteistyöllä, rohkeudella ja luovuudella kohti hiilineutraalia kuntaa! Kari koski Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Hinku-hanke

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

BioGTS Oy BIOKAASU BIODIESEL

BioGTS Oy BIOKAASU BIODIESEL BioGTS Oy BIOKAASU BIODIESEL BIOGTS OY Kotimainen teollinen biokaasu- ja biodiesellaitosvalmistaja. Yritys on perustettu 2011. Biokaasu- ja biodiesel-laitosten suunnittelu, rakentaminen ja operointi sekä

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS HANKE-ESITTELY 14.4.2016 Tomi Kiuru, Motiva Oy ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS taustat ja lähtökohdat Energiatehokkuus on yksi tapa leikata laitoksen kustannuksia. Ns. Motivamallisissa

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas

Äänekosken biotuotetehdas Äänekosken biotuotetehdas Metsä Groupin avainluvut 2014 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 10 500 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 122 000 suomalaista metsänomistajaa

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin YLEISTIETOJA GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin Ainutlaatuinen in-situ-ratkaisu kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan Suora mittaus laskennan sijaan: Säästä

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä 1 Mikä ajaa liikenteen muutosta EU:ssa? 2 Kohti vuotta 2020 Optimoidut diesel- ja bensiinimoottorit vastaavat

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa

Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa Matti Kärkkäinen professori Metsäalan tulevaisuusfoorumi 16.3.2005, Sibelius-talo, Lahti Matti Kärkkäinen 1 Sahatavaran kulutus henkeä kohti

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, Toimialapäällikkö Markku Alm

Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, Toimialapäällikkö Markku Alm Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Säätytalo, 12.5.2016 Toimialapäällikkö Markku Alm Missä olemme? Minne menemme? Millä menemme? Uusiutuva energia Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan aurinko-, tuuli-,

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE)

Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) Hämeen ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan osuus Antti Peltola 1. Kuntatiedotus uusiutuvasta energiasta ja hankkeen palveluista Kohteina 6 kuntaa

Lisätiedot

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2015 Arviot vuosilta

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2015 Arviot vuosilta Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2015 Arviot vuosilta 2010-2014 Suvi Monni, Benviroc Oy, suvi.monni@benviroc.fi Tomi J Lindroos, VTT, tomi.j.lindroos@vtt.fi Esityksen sisältö 1. Tarkastelun laajuus

Lisätiedot

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016 Lean johtaminen ja työkalut Työpaja 16.3.2016 Lean ja Lean Construction Teoriainformoidut käytännön ihmiset MITÄ ON LEAN? LEAN on johtamisfilosofia joka on koko organisaatiota koskeva laaja-alainen muutosprosessi,

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta on puhdasta lähienergiaa pientuottajalta sähkönkäyttäjille Farmivirta tuotetaan mikro- ja pienvoimaloissa uusiutuvilla

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta. Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta. Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ympäristöohjelman ja Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian yhteinen seurantaseminaari Pirkanmaan ilmasto-

Lisätiedot

Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 19.11.2015 Maija Leino

Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 19.11.2015 Maija Leino Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 19.11.2015 Maija Leino Kuka? Maija Leino, Nuorempi tutkija, maija.leino@lut.fi Ympäristötekniikan DI Sivuaineena LVI-talotekniikka ja Kestävä yhdyskunta

Lisätiedot

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET 1(10) VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET TAUSTAA Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta vesivoimaan ja muihin energialähteisiin Jatkoa ET:n teettämälle

Lisätiedot

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari 22.8.2013 Agenda 1. Neste Oil Oyj ja Porvoon jalostamo 2. Neste Oilin energian käyttö ja energian käyttö

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

SUOMALAISET YRITYKSET

SUOMALAISET YRITYKSET SUOMALAISET YRITYKSET Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa. Yritysten

Lisätiedot

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07 Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Esa Marttila, LTY, ympäristötekniikka Jätteiden kertymät ja käsittely

Lisätiedot

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Lähivuosien kehitysnäkymät sekä pitkän tähtäimen suunnitelma Julkaisu on laadittu Suomen liikennekaasualan yritysverkoston sekä

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Eikö ilmastovaikutus kerrokaan kaikkea? 2 Mistä ympäristövaikutuksien arvioinnissa

Lisätiedot

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa JKMM Arkkitehdit Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa Max Levander, Ramboll Tero Ollikainen, Peikko Group Oy Teräsrakennepäivä 2016, Scandic Park 8.11.2016 RAMBOLL SUOMESSA

Lisätiedot

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys

Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys Kotimaisen biohiilipelletin kilpailukyvyn varmistaminen energiapolitiikan ohjauskeinoilla - esitys 11.1.16 Tausta Tämä esitys on syntynyt Mikkelin kehitysyhtiön Miksein GreenStremiltä tilaaman selvitystyön

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminnan kasvava merkitys

Ympäristöliiketoiminnan kasvava merkitys Ympäristöliiketoiminnan kasvava merkitys Case: Biovakka Suomi Oy biohajoavien jakeiden käsittelijä, biokaasun ja kierrätysravinteiden tuottaja Mynälahti seminaari, Livonsaari 5. elokuuta 2011 Harri Hagman

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Öljyä puusta. Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi. Janne Hämäläinen Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa

Öljyä puusta. Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi. Janne Hämäläinen Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa Öljyä puusta Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi Janne Hämäläinen 30.9.2016 Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa Sisältö 1) Joensuun tuotantolaitos 2) Puusta bioöljyksi 3) Fortum Otso kestävyysjärjestelmä

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseudun näkymiä

Keski-Suomen maaseudun näkymiä Keski-Suomen maaseudun näkymiä Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon seminaari 26.3.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Maaseudun näkymät ovat varsin haasteelliset Palvelut etääntyvät, kuntien talousvaikeudet

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot