Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus. Aika klo 18:00-20:30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/2015 107. Yhtymähallitus. Aika 27.08.2015 klo 18:00-20:30"

Transkriptio

1 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Aika klo 18:00-20:30 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen Rekrytointi- ja sijaisvälityspalvelujen hankinta Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Tapalan peruspalvelukeskuksen suunnittelu- ja saneerausohjelma Suun terveydenhuollon palvelujen kilpailuttaminen PoSan Strategia-asiakirja Osavuosiraportti Tarkastuslautakunta Lisäasian ottaminen Täyttöluvat 130

2 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Peltomaa Risto puheenjohtaja Koskela Jari jäsen Lehtinen Sari jäsen Raita-aho Voitto jäsen Saarinen Pauli jäsen Uusitalo Maritta jäsen Heikintalo Hannu varajäsen Kujanpää Katri varajäsen - 76 Laurila Tapio valtuuston 1. vpj Hakala Esa kuntayhtymäjohtaja, esittelijä Rämö Mikko talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Poissa Jokela Satu jäsen Vuorela Sari jäsen Vuorenmaa Marko jäsen Björkman Rolf rehtori, sivistystoimenjohtaja Hosiasluoma Tarja kunnanjohtaja Karttunen Paavo kaupunginjohtaja Mattsson Eero kunnanjohtaja Mäkiranta Mauno kunnanjohtaja Rantanen Päivi kunnanjohtaja Kerola Keijo valtuuston pj Haapanen Pasi valtuuston 2. vpj Ohrankämmen Jukka valtuuston 3. vpj Allekirjoitukset Risto Peltomaa puheenjohtaja Mikko Rämö pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Pauli Saarinen Maritta Uusitalo Pöytäkirja yleisesti nähtävänä PoSa kirjaamo, Tapalankatu 20, 2. krs, klo 9-15 Pöytäkirjanpitäjä Mikko Rämö

3 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus 71 Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen Yhtymähallitus 72 Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan sukunimen aakkosjärjestyksessä kaksi kulloinkin vuorossa olevaa jäsentä. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pauli Saarinen ja Maritta Uusitalo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Pauli Saarinen ja Maritta Uusitalo.

5 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Rekrytointi- ja sijaisvälityspalvelujen hankinta Yhtymähallitus Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Esa Hakala ja PoSan johtoryhmä PoSalla on tällä hetkellä vakituista henkilöstöä n. 590 työntekijää. Tästä vanhuspalveluissa työskentelee n. 255, erityispalveluissa n. 160, aikuispalveluissa n. 60, perhepalveluissa 48, tukipalveluissa 47, ympäristöpalveluissa 14 ja hallinnossa 4 työntekijää. Henkilöstömäärästä johtuen sijaistarve on myös melko suuri, joten kuukausittain määräaikaisia työntekijöitä on Vanhuspalveluiden tulosalueella on vakituisia virkoja ja toimia täytettynä täl lä hetkellä 255, joista kaksi on vakituisen varahenkilön toimia, toinen Siikais ten asumis- ja laitoshoidossa ja toinen Pomarkun asumis-, laitos- ja ko ti hoi dos sa. Vakituisen henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksiin perustuvia lomaoikeuksia on koko tulosalueella yhteensä sairaanhoitajille päivää ja lä hi-ko din-pe rushoi ta jil le ja hoitoapulaisille päivää. Kun em. päivät muun ne taan tarvittavaksi työajan henkilösijaisuuksiksi, tarkoittaa se sai raan hoi ta jien kohdalla 4,52 sairaanhoitajan työpanoksen tarvetta ympärivuotisesti. Lä hi hoi ta jien työpanoksen tarve on vastaavasti 22,53 työntekijää ympäri vuo den. Vastaavasti erityispalveluiden tulosalueella on hoitotyössä kotisairaalassa, osas toil la ja lääkärivastaanotolla vakituisia virkoja ja toimia täy tet ty nä tällä het kel lä 75, joista kaksi on vakituisen varahenkilön toi mia Tapalan sairaalan osastolla. Vakituisen henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksiin perustuvia lomaoikeuksia on koko tulosalueella yhteensä sairaanhoitajille päivää ja lä hi-pe rushoi ta ji lle päivää. Kun em. päivät muunnetaan tarvittavaksi työajan hen ki lö si jai suuk sik si, tarkoittaa se sairaanhoitajien kohdalla 5,85 sairaan hoi ta jan työpanoksen tarvetta ympärivuotisesti. Lähihoitajien työpanoksen tar ve on vastaavasti 4,39 työntekijää ympäri vuoden. Lisäksi fysioterapian lomaoikeudet ovat 270 päivää, joka muunnettuna tarvittavan työajan sijaisuuksiksi on 1,06 työntekijää. Vuosilomiin on talousarviossa vuosittain varattava määrärahat sijaisten käyt tä mi seen henkilöstömitoitusten pysymiseksi suosituksissa myös loma-ai koi na. Uusi varahenkilöiden hankintajärjestelmä olisi erityis- ja vanhuspalveluissa perusteltua ottaa as teit tain käyttöön pätevien sijaisten saannin jatkuvasti heikentyessä. Esimiesten työajasta kuluu nykyään kohtuuttoman suuri aika sijaisten hank ki mi seen niin lakisääteisten kuin äkillistenkin poissaolojen sijaisuuksiin. Seuturekry Oy on henkilöstöhallinto- ja rekrytointipalveluja julkiselle

6 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus sektorille tuottava yritys. Seuturekry on asiakkaidensa omistama yhtiö (kaikki osakkaat julkishallinnollisia organisaatioita). Sijaispalvelujen tuottaminen on yrityksen päätoimialue, sijaisia välitetään erityisesti hoitoja hoivatyöhön, päivähoitoon sekä ruoka- ja siivouspalveluihin. Seuturekryn asiakkaana on mm. Peruspalvelukeskus Oiva, joka tuottaa sote-palvelut Asikkalan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän ja Padasjoen kuntien alueella. Seuturekryn kotisivut osoitteessa: Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Yhtymähallitus antaa luvan ryhtyä selvittämään ja neuvottelemaan mahdollisesta PoSan asiakkaaksi tulosta Seuturekry Oy:n kanssa, koskien henkilöstön rekrytointi- ja sijaispalvelujen hankintaa. Mahdollisista sopimusjärjestelyistä päättää yhtymähallitus myöhemmin selvitysten valmistuttua. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja antaa Kuntayhtymäjohtaja Esa Hakala, puh , Vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo, puh , Erityispalveluiden hoitotyöstä vastaava Liisa Hietaoja, puh Yhtymähallitus Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Esa Hakala PoSan johtoryhmän jäsenet (vanhuspalvelut, erityispalvelut, talousjohtaja ja kuntayhtymäjohtaja) ovat neuvotelleet Seuturekry Oy:n edustajien kanssa mahdollisesta osapuolten välisestä palvelu- ja yhteistyösopimuksesta, sen sisällöstä ja käyttöönottoon liittyvistä seikoista. PoSa käyttää henkilöstön rekrytoinnissa apuna tällä hetkellä Kuntarekry.fi -palvelua. Lyhytaikaisten sijaisten rekrytoinnissa valtakunnallinen Kuntarekry-palvelu ei ole kuitenkaan riittävä rekrytointikanava, koska lyhytaikaisiin (alle 3 kk) sijaisuuksiin hakeudutaan pääasiassa sijaistyöpaikan lähialueelta. Lisäksi Kuntarekry.fi on vain rekrytointipalvelua tarjoava, jolloin sijaiset palkataan PoSan palvelukseen ja siten kaikki sijaisia koskevat työnantajatehtävät jäävät PoSan tehtäviksi. Seuturekry Oy (KuntaPro Oy:n tytäryhtiö) on v perustettu ja se aloitti toimintansa Forssan, Hämeenlinnan ja Lahden seuduilla. Tällä hetkellä yrityksellä on menossa voimakas laajentumisvaihe ja asiakkaaksi on tulossa useita kuntia ja kuntayhtymiä. Vuonna 2014 Seuturekry Oy:n palveluksessa oli sijaisuuksia tehneitä henkilöitä ja sijaistilauksia yhteensä kpl. Yrityksellä on käytössään kehittyneet tietojärjestelmät, joiden avulla asiakaspalveluprosessit pystytään toteuttamaan joustavasti ja nopeasti. Asiakkaiden tarpeiden mukaisesti muodostetaan myös sijaispooleja, niin että vaihtuvuus eri yksiköissä on mahdollisimman pieni. Sijaispalvelujen tuottajana toimiessaan Seuturekry Oy on sijaisten työnantaja, jolloin esim. sijaisen sairastuminen ei aiheuta kustannuksia ja lisätyötä palvelun tilaajalle.

7 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Seuturekry Oy tarjoaa PoSalle palvelu- ja yhteistyösopimusta. Sopimuksen mukaan PoSa vuokraisi Seuturekry Oy:n sijaishenkilöstöä sopimuksessa mainittuihin yksiköihin alle kolmen kuukauden pituisiin työsuhteisiin (PoSa keskittää sovittujen yksiköiden alle kolmen kuukauden mittaisiin sijaisuuksiiin rekrytoitavan henkilöstön hankinnan Seuturekry Oy:öön ja ohjaisi PoSalla sijaisina toimineet henkilöt ilmoittautumaan Seuturekry Oy:n sijaisrekisteriin). Mikäli Seuturekry Oy ei pysty täyttämään sijaistilausta, voi PoSan yksikön esimies hankkia sijaisen muita rekrytointikanavia käyttäen (Seuturekry Oy:n sijaistilausten toteutunut täyttöaste v oli 96,7 %). PoSan palvelualueiden alustavan selvityksen mukaan sijaisten rekrytointipalvelu kannattaisi ottaa ensivaiheessa käyttöön PoSan vanhuspalveluissa (kotiin annettavat palvelut, asumis- ja laitospalvelut), erityispalveluissa (sairaala, fysioterapia) sekä tukipalveluissa (siivous). Seuturekry Oy:n palvelu sisältää mm.: * sijaisten rekrytointi (ilmoittelu, hakemusten käsittely, haastattelut, sijaisrekisterin hallinnointi) * rekrytointijärjestelmän ja järjestelmän käytön tuki * rekrytointijärjestelmään liittyvien sijaispoolien ylläpito * sijaistilausten käsittely ja sijaisuuksien täyttö * palvelusuhteet, palkanlaskenta ja maksatus, työtodistukset * raportointi tilaajalle * palvelun laadunvalvonta. Seuturekry Oy laskuttaa kaksi kertaa kuukaudessa tilaajaa käyttämästään sijaistyövoimasta. Laskutettava kokonaishinta perustuu toteutuneisiin työtunteihin ja muodostuu tehtävänimikekohtaisesta perustuntihinnasta, työntekijöille mahdollisesti maksettavista erilliskorvauksista, kustannusten korvauksista ja arvonlisäverosta. Perustuntihintaan sisältyvistä kustannuseristä on yksityiskohtainen selvitys sijaispalvelun tuotekortissa. Sijaispalvelun hinnat sovitaan vuosittain tilaajan kanssa. Seuturekry Oy:n palvelun käyttöönotto toisi tehokkuutta erityisesti lähiesimiesten ajankäyttöön. Tällä hetkellä sijaisten hankintaan siihen liittyvine tehtävineen kuluu kohtuuttoman paljon työaikaa. Sijaisia palkataan tarkan harkinnan perusteella. Ennen ulkopuolisen sijaisen palkkaamista selvitetään, voidaanko tehtävistä yksittäisen henkilön lyhyen poissaolon ajan selvitä sisäisin järjestelyin. Myös vakituisten varahenkilöiden käyttämismahdollisuudet tarkistetaan. Vasta näiden tarkistusten jälkeen on palkattu sijainen pakottavissa tapauksissa. Myös Seuturekry Oy:n sijaispalvelua käytettäisiin samoin ehdoin, eli vasta todella ko. yksikön käytännön toiminnan turvaamiseksi tarvittavissa tilanteissa. Palvelusta ja yhteistyöstä saatavien kokemusta perusteella voidaan myöhemmin päättää mahdollisesta palvelun laajentamisesta muihinkin PoSan tulosyksiköihin. Tarjouksen mukaan yhteistyön laajentamisesta ei aiheudu uusia käyttöönottokustannuksia. Sijaispalvelun käyttöönotosta tehdään erillinen suunnitelma, johon sisältyy kuvaus prosessin vaiheista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä ja tehtävistä: esim. osakkuuden hankinta, sisäinen tiedotus (esimiehet ja yksiköiden

8 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus työntekijät), yhteistoimintamenettely henkilövuokrauksen käytöstä, perehdytys järjestelmän käyttöön jne. Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa ja kuntayhtymissä edellyttää, että yhteistoimintamenettelyssä käsitellään mm asiat, jotka koskevat palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeenluovutusta. Lain 10 :n mukaan yhteistoimintamenettelyssä on lisäksi käsiteltävä vuokratyövoiman käyttöä koskevat periaatteet. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi asian lisävalmistelun tilanne sekä päättää, että Seuturekry Oy:n kanssa jatketaan palvelu- ja yhteistyösopimuksen (lyhytaikaisten sijais- ja rekrytointipalvelujen hankkimisesta PoSan vanhus-, erityis- ja tukipalvelujen tulosalueille) laadintaan liittyvää prosessia: valmistellaan osakkuuden hankintaa (KuntaPro Oy:n osakkaiden merkintää, 25 kpl á 100 euroa, yhteensä euroa). toteutetaan yhteistoimintamenettelyn mukainen asian käsittely tiedotetaan asian valmistelusta PoSan jäsenkuntia. Yhtymähallitus päättää Seuturekry Oy:n kanssa solmittavasta palvelu- ja yhteistyösopimuksen lopullisesta hyväksymisestä tulevassa kokouksessaan elokuussa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja antaa Kuntayhtymäjohtaja Esa Hakala, puh , Yhtymähallitus 73 Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Esa Hakala PoSan henkilöstön sijaisten hankinnan keskittäminen Seuturekry Oy:n sijaispalveluksi on edennyt edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Asiassa pidettiin yhteistoimintamenettelyn mukainen neuvottelu/infotilaisuus. Ammattiliittojen edustajien näkökannat Seuturekryn käyttöönottoon olivat hyvin varaukselliset. Seuturekry Oy:n kanssa valmistellun sopimuksen mukaisesti PoSassa otetaan käyttöön keskitetyt sijaispalvelut. Sijaispalvelut koskevat alle kolmen kuukauden mittaisia sijaisuuksia. Kaikki sijaisuudet tilataan Seuturekrystä ja kaikki PoSan nykyiset sijaiset ohjataan Seuturekryyn. Sijaispalvelu käynnistyy PoSan kaikissa toimipisteissä, koskien seuraavia palvelutoimialoja: vanhuspalvelut: kotihoito, ympärivuorokautinen hoiva erityispalvelut: sairaala (osastot) sekä fysioterapia

9 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus tukipalvelut: siivouspalvelut Käyttöönottoprojekti käynnistyisi välittömästi päätöksen jälkeen. Esityslistan liitteenä myös ote Valkeakosken kaupunginhallituksen pöytäkirjasta (Seuturekryn palvelujen käyttöraportti). Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa ja kokoukseen on kutsuttuna paikalle Seuturekry Oy:n edustajat toimitusjohtaja Jaana Jantola sekä myyntipäällikkö Satu Schilcher. Yhtymähallitus päättää: merkitä KuntaPro Oy:n osakkeita 25 kpl, á 100 (yht ). hyväksyä osaltaan palvelu- ja yhteistyösopimuksen Seuturekry Oy:n kanssa koskien lyhytaikaisen, keskitetyn sijaispalvelun käyttöönottoa PoSan seuraavilla toimialoilla: vanhuspalvelut: kotihoito, ympärivuorokautinen hoiva erityispalvelut: fysioterapia tukipalvelut: siivouspalvelut käynnistää käyttöönottoprojektin siten, että arvioitu aikataulu sijaispalvelun käynnistymiselle on viikko 41. että sopimus on määräaikainen 2 vuotta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi (yhden vuoden irtisanomisajalla). että sijaispalvelu-toiminnasta saatavista kokemuksista raportoidaan säännöllisesti yhtymähallitusta ja toiminnan mahdollisesta laajentamisesta/supistamisesta päätetään saatujen kokemusten perusteella. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja antaa Kuntayhtymäjohtaja Esa Hakala, puh ,

10 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Viranhaltijapäätökset Yhtymähallitus 74 Yhtymähallitukselle saatetaan tiedoksi kuntayhtymäjohtajan ja palvelujohtajien viranhaltijapäätökset ajalta Yhtymähallitus päättää edellä mainitut viranhaltijapäätökset tietoon saatetuiksi ja ettei yhtymähallitus käytä hallintosäännön mukaista otto-oikeuttaan ao. päätöksiin. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Ilmoitusasiat Yhtymähallitus 75 1 Tehostetun palveluasumisen hinnantarkistukset alkaen, ilmoitukset: Honkakoto Lehikoinen 2,25% Attendo Tapalankallio 2,24% Attendo Helinäkoti, vuokran osuus 2,1% 2 SOL Palvelut Oy:n ilmoitus yksityisen palveluntuottajan arvonlisäverottomasta palvelun tuottamisesta. SOL Palvelut Oy tarjoaa siivous- ja toimitilapalveluitaan Kankaanpään Kangaspolku Oy:lle (ent. Kuntoutuskeskus Kankaanpää / KK-Kunto Oy), jonka toiminnasta arvonlisäverotonta toimintaa on 80% koko toiminnasta. 3 Kiireettömät potilaskuljetukset. Hoitoyksiköiden väliset kiireettömät potilaskuljetukset ovat kunkin hoitoyksikön vastuulla. PoSalla on sopimus tällä hetkellä Transcardia Oy:n kanssa. Satakunnan keskussairaala ja Porin kaupunki ovat kilpailuttamassa omat kiireettömät kuljetuksensa. Asiaa esitellään kokouksessa. 4 Ajankohtaiset muut asiat, mm. vastineet. Yhtymähallitus merkitsee tietoon saatetuksi yllämainitut asiat. Asiat merkittiin tietoon saatetuiksi.

12 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Tapalan peruspalvelukeskuksen suunnittelu- ja saneerausohjelma Yhtymähallitus 76 Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Esa Hakala PoSan edustajat ovat yhdessä Kankaanpään kaupungin edustajien (Tapalan kiinteistöjen omistaja) käyneet alustavia neuvotteluja Tapalan peruspalvelukeskuksen ja alueen kehittämis-/saneeraus- ja lisärakentamistarpeista. Työ on alkanut viime keväänä PoSan tarveselvityksellä sote-palvelujen tulevaisuuden näkökulmasta (20-30 vuoden kehitysjaksolle). Tapalan kiinteistöt on rakennettu vuonna 1985, jonka jälkeen kiinteistöissä ei ole tehty merkittäviä toiminnallisia saneerauksia ja uudisrakentamista lukuun ottamatta toimenpideyksikön rakentamista. Väestömuutosten (erityisesti vanhusväestön määrän kasvu) sekä hoitomuotojen ja -tekniikoiden kehityksen seurauksena nykyiset tilat eivät vastaa enää tämän päivän toiminnallista tarvetta ja hyvältä toimintaympäristöltä vaadittavaa tasoa. PoSan tarveselvityksen mukaan Tapalan kiinteistöissä tulisi toteuttaa seuraavia toimenpidekokonaisuuksia: A/B: Päivystyspoliklinikan ja ensiavun saneeraus ja laajennus nykyiset tilat riittämättömät (mm. asiakasturvallisuuskysymykset) sekä vastaanottotiloja liian vähän laajennus seinien sisällä nyk. fysioterapian tiloihin C: Sairaalan (osastojen) saneeraus: huonetilojen muutokset (1 ja 2 hengen huoneiksi) saniteettitilat, sairaalatekniikka D: Ruokalatilojen saneeraus: tilojen saneeraus monikäyttötilaksi ruoanjakelu-järjestelmän uudistus E: Fysioterapian uudet toimitilat (uudisrakentaminen n.340 m2): toimintaa mahdotonta toteuttaa nykyisten seinien sisällä toiminnallisesti järkevällä tavalla Muut saneeraustarpeet: henkilökunnan sosiaalitilojen muutos 2. kerroksesta kellaritiloihin. Nykyiset tilat riittämättömät ja nykyisten tilojen muuttaminen sairaalan käyttöön perusteltua. muita pienempiä tilamuutostarpeita (mm. 2. kerroksen saunatilojen käyttötarkoituksen muutos). Suunnittelu-laajennusvaraus: Perhepalvelujen kokoaminen yhden katon alle (uudisrakentaminen n. 260 m2). Muut tonttijärjestelyt: mm. alueen kulku- ja liikennejärjestelyt.

13 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Em. toimenpidekokonaisuuksien jaottelu perustuu liitteenä olevissa suunnitteluasiakirjoissa (pohjapiirroksissa) olevaan numerointiin, hankkeiden toteutus/kiireellisyysjärjestys tulee ratkaista tarkempien toiminnallisten ja teknisten suunnitelmien valmistuttua. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Yhtymähallitus keskustelee PoSan Tapalan alueella olevista kehittämis/saneeraus/uudisrakentamistarpeista. Yhtymähallitus esittää sote-palvelujen alustavan tarveselvityksen perusteella Kankaanpään kaupungille, että Tapalan peruspalvelukeskuksen toimintojen kehittämisen turvaamiseksi kiinteistöissä (rakennuksissa ja alueella) käynnistetään yhteistyössä suunnittelu- ja saneerausohjelman laadinta mahdollisimman pikaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja antaa Kuntayhtymäjohtaja Esa Hakala, puh ,

14 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Suun terveydenhuollon palvelujen kilpailuttaminen / /2015 Yhtymähallitus Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Esa Hakala ja ylihammaslääkäri Tomi Niemi Suun terveydenhuollon pitkään jatkuneena ongelmana on ollut ns. yhden lääkärin asemien henkilöstön rekrytointiongelmat. Tälläkin hetkellä PoSa-alueen hammaslääkäripalvelut järjestetään ostopalveluna Honkajoella, Jämijärvellä, Karviassa ja Pomarkussa. Tilanteen ennakoidaan jatkuvan ongelmallisena muutaman lähivuoden ajan, kunnes saavutetaan riittävät hammaslääkärien koulutusmäärät. PoSassa on ryhdytty valmistelemaan ns. käänteistä kilpailutusta suun terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä vuosille (Honkajoen, Jämijärven, Karvian ja Pomarkun alueen asukkaille). Kilpailutusasiakirjaluonnos toimitetaan jäsenille sähköpostilla ennen kokousta. Yhtymähallitus käsittelee suun terveydenhuollon palvelujen kilpailutusasiakirjaluonnosta sekä antaa kokouksessa mahdollisesti tarvittavat täsmennykset kilpailutusasiakirjan sisältöön. Kilpailutuksen aikataulullisena tavoitteena on, että yhtymähallitus päättää tarjouskilpailun voittajasta elokuun kokouksessaan. Esittelijä muutti esitystään ja ehdotti, että asia siirretään seuraavaan kokoukseen lisäselvityksiä varten. Asia siirrettiin yksimielisesti. seuraavaan kokoukseen. Lisätietoja antaa Kuntayhtymäjohtaja Esa Hakala, puh , Yhtymähallitus Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Esa Hakala ja ylihammaslääkäri Tomi Niemi. PoSalla on ollut auki virkahammaslääkärien haku, joka päättyi viikolla 21. Lisäksi on keskusteltu mm. Megaklinikka Oy:n edustajan kanssa yrityksen tarjoamasta toiminnanohjausjärjestelmästä. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Yhtymähallitus päättää toteuttaa suun terveydenhuollon palvelujen järjestämistä koskevan kilpailutuksen (Honkajoen, Jämijärven, Karvian ja Pomarkun yksiköt) vuosille aikaisemmin esitellyn kilpailutusasiakirjan mukaisesti. Kilpailutuksen aikataulullinen tavoite on, että yhtymähallitus päättää

15 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus tarjouskilpailun perusteella palveluntuottajan valinnasta elokuun kokouksessa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti kuitenkin huomioiden hallituksen kanta Honkajoen ja Jämijärven kokoaikaisesta palvelusta. Lisätietoja antaa Kuntayhtymäjohtaja Esa Hakala, puh , Yhtymähallitus Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Esa Hakala ja ylihammaslääkäri Tomi Niemi. PoSalla on ollut auki virkahammaslääkärien haku, joka päättyi viikolla 21. Lisäksi on keskusteltu mm. Megaklinikka Oy:n edustajan kanssa yrityksen tarjoamasta toiminnanohjausjärjestelmästä. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Yhtymähallitus päättää toteuttaa suun terveydenhuollon palvelujen järjestämistä koskevan kilpailutuksen (Honkajoen, Jämijärven, Karvian ja Pomarkun yksiköt) vuosille aikaisemmin esitellyn kilpailutusasiakirjan mukaisesti. Kilpailutuksen aikataulullinen tavoite on, että yhtymähallitus päättää tarjouskilpailun perusteella palveluntuottajan valinnasta elokuun kokouksessa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti kuitenkin huomioiden hallituksen kanta Honkajoen ja Jämijärven kokoaikaisesta palvelusta. Lisätietoja antaa Kuntayhtymäjohtaja Esa Hakala, puh , Yhtymähallitus 77 Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Esa Hakala ja ylihammaslääkäri Tomi Niemi Määräaikaan mennessä saapui neljä tarjousta. Tarjousten tarkistaminen ja vertailu tehdään viikoilla Valmistelijan esitys Ehdotus annetaan kokouksessa valmistelun jälkeen. Ehdotus annetaan kokouksessa. Esittelijä teki seuraavan esityksen: Esittelijän perustelut

16 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hankinnan tausta PoSa hankkii ostopalveluina hammashoitopalveluja Honkajoen, Jämijärven, Karvian ja Pomarkun peruspalvelukeskuksiin täydentämään omaa palvelutuotantoaan. Hankittava palvelu koostuu terveydenhuoltolain mukaisista suun terveydenhuollon palveluiden tuottamisesta mainituilla toimipaikoilla. Valitun palveluntuottajan edellytetään tekevän kaikkia hammaslääkärin ja hammashoitajan peruskoulutukseen kuuluvia toimenpiteitä. Asiakas maksaa ostopalveluna tehdyistä toimenpiteistä PoSalle asiakasmaksuasetuksen mukaiset hinnat, kuten hän maksaisi, jos hänet hoidettaisiin PoSan suun terveydenhuollon omassa toiminnassa. PoSan yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan ostopalvelujen hankinnan keskeiset periaatteet. Kilpailutus on toteutettu PoSan omana toimintana. Hankintamenettely on ollut julkisista hankinnoista annetun lain mukainen avoin menettely. Hankintailmoitus julkaistiin julkisten hankintojen tietokannassa (www.hankintailmoitukset.fi) ja määräaika tarjousten jättämiselle päättyi klo Tarjousten käsittely Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti yhteensä neljä palveluntuottajaa. Tarjouksen antoivat: 1. Attendo Terveyspalvelut Oy 2. Coronaria Hoitoketju Oy 3. Med Group Oy 4. Mediverkko Hammaslääkäripalvelut Oy Tarjousten tuli olla tarjouspyynnön mukaisia. Tarjouspyynnössä on ollut määriteltynä tarjoajien soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset, joihin tarjoajat sitoutuvat tarjouksen jättäessään. Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden ja soveltuvuuden tarkisti PoSan työryhmä. Tarjoukset vastasivat tarjouspyyntöä ja kaikki tarjoajat täyttivät asetetut vähimmäisvaatimukset. Tarjousvertailu ja valintaperusteet Tarjouspyynnön mukaan palveluntarjoaja sitoutuu siihen, että tarjoushinta on kiinteä ja ennalta määrätty ( euroa vuodessa). Valintaperusteena oli tarjouspyynnössä esiteltyjen vertailuperusteiden mukaisesti kokonaistaloudellinen edullisuus. Koska hinnan ollessa kaikilla kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimusehdot täyttävillä sama, vertailu suoritettiin palveluntarjoajien saamien laatupisteiden perusteella. Attendo Terveyspalvelut Oy sai tarjousvertailussa parhaan pistemäärän. Tarjouspyynnön mukaisesti palveluntuottajaksi valitaan yksi palveluntuottaja. Sopimuskausi ja hankinnan arvo Sopimuskausi on kolme vuotta ( ) ja sopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen kolmella yhden vuoden mittaisella optiokaudella.

17 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Varsinaisen kolmivuotisen sopimuskauden laskennallinen arvo on 2,4 miljoonaa euroa. Sopimuksen solmiminen Osapuolia sitovat sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta, kun kumpikin osapuoli on allekirjoittanut sopimuksen. Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 21 vuorokauden kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. PoSan hallintosäännön 65 :n mukaisesti yhtymähallituksen päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa kuntayhtymäjohtaja tai yhtymähallituksen puheenjohtaja, ellei yhtymähallitus ole valtuuttanut toisia henkilöitä. Yhtymähallitus päättää: valita suun terveydenhuollon ostopalvelujen palveluntuottajaksi Attendo Terveyspalvelut Oy:n liitteenä olevan vertailutaulukon mukaisesti kolmen vuoden sopimuskaudelle, joka on suunniteltu alkavaksi todeta, että sopimus voidaan varsinaisen sopimuskauden jälkeen jatkaa enintään kolmella yhden vuoden mittaisella optiokaudella. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja antaa Kuntayhtymäjohtaja Esa Hakala, puh , Liitteet 1 Laatupistevertailu

18 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus PoSan Strategia-asiakirja Yhtymähallitus Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Esa Hakala ja PoSan johtoryhmä PoSa peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä toimi saakka sote-palveluja tuottavana tuotanto-organisaationa. PoSa peruspalvelukuntayhtymä on toiminut kuluvan vuoden alusta lukien perussopimuksen muutoksen myötä Pohjois-Satakunnan sote-yhteistoiminta-alueen järjestämisvastuullisena toimielimenä. Honkajoen, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian, Pomarkun sekä Siikaisten kunnilta on sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtynyt siis PoSalle. PoSa toimii edelleen myös näitä sote-palveluja tuottavana tuotanto-organisaationa. Pohjois-Satakunnan sote-yhteistoiminta-alueelle (perustettu lukien) ei ole tähän mennessä vahvistettu yhteistä tavoite-asiakirjaa eli strategiaa. Tähän seikkaan kiinnitettiin huomiota myös viime talvena julkaistussa PoSan sote-palveluiden tuotanto- ja järjestämisselvityksessä. PoSan johtoryhmä on yhtymävaltuuston toiveen mukaisesti ryhtynyt valmistelemaan Strategia-asiakirjaa, jonka luonnos on liitteenä. Yhtymähallitus käsittelee Strategia-asiakirjaluonnosta, tekee mahdolliset tarvittavat muutokset ja täydennykset sekä päättää asiakirjan lähettämisestä yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Strategia-asiakirja käsiteltiin ja se päätettiin yksimielisesti lähettää yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Lisätietoja antaa Kuntayhtymäjohtaja Esa Hakala, puh , Yhtymävaltuusto Yhtymähallituksen ehdotus Yhtymävaltuusto käsittelee Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän strategian. Yhtymävaltuusto käsitteli strategia-asiakirjan ja palautti sen evästyksin yhtymähallitukselle edelleen valmisteltavaksi. Lisätietoja antaa Kuntayhtymäjohtaja Esa Hakala, puh , Yhtymähallitus 78

19 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Esa Hakala Yhtymävaltuusto keskusteli strategia-asiakirjan laadinnasta ja sisällöstä kokouksessaan Keskustelussa tuotiin esille useita ajatuksia asiakirjan sisällön suhteen. Lisäksi keskusteltiin mm. strategia-seminaarin järjestämisestä. Yhtymähallitus keskustelee ja päättää strategia-asiakirjan edelleenvalmistelusta sekä seminaarin järjestämisestä. Valtuustoseminaari järjestetään kello alkaen. Pyydetään jäsenkunnilta kannanotot strategialuonnoksesta. Lisätietoja antaa Kuntayhtymäjohtaja Esa Hakala, puh ,

20 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Osavuosiraportti / /2014 Yhtymähallitus 79 Valmistelija: talousjohtaja Mikko Rämö Talousarvion mukaisista tuloista toteutui 49,9 % ja ulkoisista kuluista 48,3 %. Kulujen kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden oli 2,9 %. Vuosi sitten vastaava kasvu oli 2,2 %. Myyntituottojen kasvu ylitti 22 %. Tuet ja avustukset kasvoivat vuoden takaiseen verrattuna puolitoistakertaisiksi. Kasvu johtuu kuitenkin valtiolta saatavien tukien maksatusajankohtien eristä ja summat ovat varsin pieniä. Muissa tuloissa ei tapahtunut merkittävää kasvua. Palkkakulut kasvoivat 2,4 % ja avustukset lähes 22 %. Kulukasvu on ollut voimakasta myös muiden palvelujen ostoissa. Työterveyshuollon ulkoistuksen vaikutus on eliminoitu muutoksia laskettaessa. Toimintaluvuista ilmenee, että laitoshoidon palvelut ovat vähentyneet ja tehostetun palveluasumisen, kotihoidon ja kotisairaalan palvelut ovat lisääntyneet. Suunta on tavoitteen mukaista. Esityslistan liitteenä on toimintaa ja taloutta käsittelevä raportti ja tuotteiden toteumaraportti, josta käy ilmi kuntakohtaiset luvut palvelualueittain ja tuotteittain. Lisäksi tuotteiden toteutumaraportti, jossa matemaattinen ennuste kunnittain koko kuluvan vuoden määrärahatarpeeksi. Vuoden 2016 taloudellinen liikkumavara julkishallinnon palvelujen järjestämiseksi on kuntatalouden tässä tilanteessa todettu kaikilla tasoilla erittäin kriittiseksi. Kaikki julkishallinnon toimijat ovat tilanteessa, jossa pyritään etsimään säästöjä kunkin omasta toiminnasta, esim. Satakunnan erikoissairaanhoitopiiri tulee esittelemään asiaa Kankaanpäähän. Kaikkien toimijoiden yhtäaikainen toiminnan taloudellinen tehostaminen ei liene mahdollista ilman uudistuvaa palvelujen toimintamallia ja palvelujen määrään ja laatuun vaikuttavia muutoksia. Valmistelijan esitys Osavuosiraportti ja palveluiden kuntakohtainen toteutumisraportti merkitään tiedoksi ja saatetaan tiedoksi jäsenkunnille ja yhtymävaltuustolle. Osavuosiraportti ja palveluiden kuntakohtainen toteutumisraportti merkitään tiedoksi ja saatetaan tiedoksi jäsenkunnille ja yhtymävaltuustolle. Lisäksi yhtymähallitus pyytää jäsenkunnilta alustavaa vuoden 2016 talousraamiehdotusta kunkin kunnan sote-palvelubudjetiksi sekä jäsenkunnan näkemyksiä sote-palvelujen tuottamisen kustannuksiin vaikuttavista sopeutuskeinoista, joihin se olisi valmis osaltaan sitoutumaan yhdessä PoSan kanssa. Kuntien ehdotukset pyydetään mennessä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 55. Yhtymähallitus. Aika 23.04.2015 klo 18:00-20:25

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 55. Yhtymähallitus. Aika 23.04.2015 klo 18:00-20:25 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 55 Yhtymähallitus Aika 23.04.2015 klo 18:00-20:25 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/2014 190. Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta. Aika 07.10.2014 klo 18:00-21:10

Pöytäkirja 12/2014 190. Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta. Aika 07.10.2014 klo 18:00-21:10 Pöytäkirja 12/2014 190 Johtokunta Aika 07.10.2014 klo 18:00-21:10 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 192 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirja 7/2014 102. Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta. Aika 17.06.2014 klo 18:00-21:00

Pöytäkirja 7/2014 102. Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta. Aika 17.06.2014 klo 18:00-21:00 Pöytäkirja 7/2014 102 Johtokunta Aika 17.06.2014 klo 18:00-21:00 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 104 61 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 5 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 14.4.2009 klo 15.00 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, talo 7/7. krs kokoushuone. hallintoylihoitaja

Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, talo 7/7. krs kokoushuone. hallintoylihoitaja Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 15.06.2015 kello 10:00-10:30 Paikka Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, talo 7/7. krs kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Meriläinen Juhani Kuusela Mika Kokko Osmo

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen huone

Kaupunginhallituksen huone -2, KH 18.6.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 18.6.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.01.2015 kello 15:30-18:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuonen nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 6/2014 113

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 6/2014 113 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 6/2014 113 Kokousaika 11.6.2014 klo 15.00-17.15 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 14 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 17.10.2011 klo 12.00 13.47 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1. Paikka Uudenkaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, kokoushuone 426

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1. Paikka Uudenkaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, kokoushuone 426 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Terveyslautakunta 28.04.2015 Aika 28.04.2015 klo 17:30-20:03 Paikka Uudenkaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali PÖYTÄKIRJA 7/2015 121 (15) Yhtymähallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 15:00-15:50 PAIKKA Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali KÄSITELLYT ASIAT 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35)

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) Kokouskutsu 7/2011 Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) KOKOUSAIKA: 21.06.2011, kello 10:00 KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot