Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveyspalvelujen 49 06.11.2013"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 1812/10.04/2013 SOTETIJ Kaupunginhallitus käsitteli erityisryhmien asumiseen liittyviä linjauksia ( 384) ja päätti valmistella mennessä sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajaoston ja edelleen kaupunginhallituksen päätettäväksi yhteistyössä tuottajan kanssa erityisryhmien asumistarpeiden toimenpideohjelman. Asumisen erityisryhmiä ovat mm. hoitoa ja hoivaa tarvitsevat vanhukset, mielenterveyskuntoutujat, vammaiset henkilöt, päihdeongelmaiset, asunnottomat ja erityistukea tarvitsevat nuoret. Erityisryhmien asumiseen liittyvät keskeiset tarveselvitykset koottiin yhteen kevään 2013 aikana. Selvitysten perusteella on laadittu esitys erityisasumisen toimeenpano-ohjelmaksi. Toimenpano-ohjelmaa on valmisteltu tilaajan ja tuottajan yhteistyössä. Valmisteluun on osallistunut konsernihallinnon ja sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijoiden lisäksi Joensuun Kotien, Joensuun Tilakeskuksen ja kaupunkirakennelautakunnan asiantuntijat. Toimeenpano-ohjelman tavoitteena on erityisryhmien asumistarpeiden pitkäjänteinen tarkastelu. Ohjelmassa on määritelty erillisten selvitysten perusteella vuosien erityisryhmien asumishankkeet. Ohjelma sisältää myös tämän hetkisen arvion vuosien hankkeista. Ohjelma tarkistetaan vuosittain. Toimenpano-ohjelmassa on määritelty hankkeet, jotka toteutetaan konsernin taseeseen ja hankkeet, jotka nähdään tarpeelliseksi toteutustapana yksityinen rahoitus. Kaupungin omistajapolitiikkaa koskevien linjausten mukaan konsernin taseeseen rakennettavien kohteiden toteuttajana on Joensuun Kodit Oy. Toimeenpano-ohjelmassa määritellään lisäksi kohteen palveluiden tuottaja. Palveluntuottaja voi olla Joensuun kaupunki tai palvelut voidaan hankkia ostopalveluina kilpailutuksen kautta tai asiakkaille myönnettävien palvelusetelien kautta. Palvelutalon omistaminen ja palvelujen tuottaminen ovat kaksi eri kokonaisuutta ja ne pidetään erillään. Eräissä tapauksissa, joissa asuinrakennuksen omistaja on yksityinen taho ja palvelun tuottaja kaupunki tai muu taho, on perusteltua käyttää välivuokrausmenettelyä. Välivuokrauksesta päätetään erikseen voimassa

2 olevien talousarviomääräysten mukaisesti. ARA:lle annettavat rahoituslausunnot ja hankkeiden kiireellisyysjärjestys perustuvat toimeenpano-ohjelmaan. Kiireellisimpiä haasteita ohjelmassa ovat laitosasumisen purkamiseen liittyvät vanhusten tehostetun palveluasumisen hankkeet. Siilaisen sairaalan peruskorjauksen ja laajennuksen yhteydessä laitospaikat vähenevät tuntuvasti, mikä edellyttää tehostetun palveluasumisen lisäämistä. Toinen yhtä kiireellinen erityisryhmä on kehitysvammaiset, koska valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan tavoitteena on laitosasumisen purkaminen vuoteen 2020 mennessä ja se edellyttää asumisen rakentamista. Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma Liite Tilaajajohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto päättää esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan erityisasumisen toimeenpano-ohjelman siten, että mahdollinen Siilaisen terveysaseman peruskorjauksen ja laajennuksen aikataulumuutos nopeuttaa Nepenmäen tehostetun palveluyksikön toteuttamista. Kehittämispäällikkö Annamari Savela esitteli asiantuntijana tilaajajaostolle erityisasumisen toimeenpano-ohjelmaa. KH Tilaajajohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginsihteeri: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaoston käsittelyssä olleeseen liitteeseen on teh ty seuraavat täydennykset/tarkennukset: - sivulle 1 vireillä oleviin vanhusten tehostetun hoivan hankkeisiin on lisätty Hoito ko ti Helmen laajennus Rantakylään. Hanke on yrityksen omarahoitteinen ja yri tys järjestää palvelut - sivulle 3. on korjattu uuden 10 -paikkaisen vaikeavammaisten yksikön pe rus telu koh taa Toivonlahden osalta. Uudessa muotoilussa ei puhuta tarkasta määrästä ei kä vammaisuuden laadusta. - liitteeseen on lisätty sivunumerot Mikäli Niinivaaran tehostetun palveluasumisen hanketta halutaan nopeuttaa, mer kit si si se sitä, ettei ARA:n avustusmahdollisuus olisi käytössä. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:

3 Kaupunginhallitus päättää merkitä liittteenä olevan erityisasumisen toimeenpano-ohjelman tässä vaiheessa tiedoksi ja saattaa asian uudelleen valmisteltavaksi pyytämällä siitä ohjelman laajuuden ja erityisluonteen vuoksi sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnon. Hyväksyttiin yksimielisesti. STLTK Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma on kooste kaikkien erityisryhmien asu mispal ve lu jen tulevista tarpeista, jotka ohjelmassa asetetaan ajallisesti tär keys jär jestyk seen, jotta hankkeiden toimeenpano ja toteutus käynnistyisi olemassa olevien tar pei den mukaisesti. Eri erityisryhmien tarpeet on selvitetty sosiaali- ja ter veyspal ve lu jen asiantuntijoiden työnä erillisissä suunnitelmissa, jotka sosiaali- ja terveys lau ta kun ta on käsitellyt. Tarpeet on koostettu kiireellisyysjärjestykseen yhdes sä tilaajan ja kaupunkikonsernin eri toimijoiden kanssa neuvotellen. Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten tarpeet perustuvat kahteen lau ta kunnan hyväksymään suunnitelmaan; Vammaisten asumispalvelujen suunnitelma vuo sil le ( sote ltk ), Kehitysvammaisten asumisen suunni tel ma Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen pal ve lui den rakentamiseksi, KEHAS- ohjelman toteuttaminen (sote ltk ). Valtioneuvoston periaatepäätös Kehitysvammaisten laitosasumisen pur kami ses ta edellyttää Joensuussa runsaasti toimenpiteitä, jotka on perusteellisesti har kit tu ja suunniteltu yllä mainituissa erillissuunnitelmissa. Vammaisten asu mispal ve lu jen suunnitelmassa on nostettu esille myös vaikeavammaisten tarpeet, kos ka Joensuulla ei ole heille lainkaan omia asumispalveluja. Ikäihmisen tarpeet perustuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymiin Ikäänty vien hoiva-asumisen linjauksiin (sote ltk sekä ). Hy väk syt ty jen linjausten ja myös uuden vanhuspalvelulain mukaan vanhusten ei tu le asua laitoksissa, vaan pitkäaikaista laitoshoitoa järjestetään vain lää ke tie teelli sin perustein. Pitkäaikainen hoito ja huolenpito tulee järjestää ensisijaisesti ikäih mi sen yksityiskotiin tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaan. Tämän takia tarvi taan tehostetun asumisen paikkoja, joita hyväksyttyjen linjausten mukaan on suunniteltu Senioripihan jälkeen kaksi yksikköä ensimmäinen Niinivaaralle (Ne pen alue) ja toinen Rantakylään. Näiden yksiköiden toimeenpanoa ei ole tois tai sek si saatu käyntiin. Nepen alueen tehostetun palveluasumisen yksikön on Sii lai sen sairaalan peruskorjauksen ja laajennuksen hakesuunnitelaman mukaan suun ni teltu toimivan myös saneerauksen väistötilana. Mikäli kaavailtu no peu tet tu aikataulu Siilaisen peruskorjauksessa käynnistyy, on Nepen alueen tehostetun yksi kön toteutumisella kiire, koska sen tulee olla käyttöönotettavissa kesällä Muussa tapauksessa väistötilat joudutaan ostamaa, ja siitä koituu huo mat ta via lisäkustannuksia.

4 Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kehittämisen ehdotukset poh jau tuvat Arjen Mieli hankkeen kanssa yhteistyössä tehtyyn selvitykseen Mie len ter veyskun tou tu jien asuminen Joensuussa, nykytila ja tulevaisuuden suuntia (sote ltk ). Kiireellisimpänä ehdotuksena on kotikuntoutuksen vah vis ta minen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkökulmasta toimeenpano-ohjelmassa esi tet tyjen hankkeiden tarpeet on perusteellisesti selvitetty ja ehdotukset ovat hy väk sytty jen suunnitelmien ja linjausten mukaiset. Ajalle esitetyt toi men pi teet vanhusten tehostetun palveluasumisen sekä ja kehitysvammaisten ja vai kea vammais ten osalta ovat kiireellisiä ja ne tulee käynnistää mahdollisimman pian, että tavoitteet palvelurakennemuutoksesta lähtevät toteumaan. Myö hem män kauden valmistelu jatkuu ja ohjelmaa täydennetään niiden osal ta vuoden 2014 aikana, kun ohjelmaa vuoden 2015 talousarvion laadinnan yh tey des sä tarkistetaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa ohjelmaan seuraavia muutoksia: Sivulle 1. Niinivaaran (Nepen) alueen 60-paikkainen yksikkö: Muutetaan sa rak keeseen käyttöönottovuosi tai tarve kesä Ja rahoitus sarakkeeseen muu tos ARA korkotukilaina. Perustelu: Siilaisen peruskorjauksen ja saneerauksen nopeutettu aikataulu edellyt tää kohteen valmistumista v.2015 kesällä. ARA avustusta ei enää vuonna 2015 val mis tu vaan ehdi hakea, mutta korkotukilainaan on jatkuva haku. Sivulle 1. Rantakylän 60- paikkainen yksikkö: Muuta huomioitavaa sarakkeen ensim mäi nen lause muutetaan muotoon Investori kilpailutetaan ja jos mah dol lis ta, niin yhtä aikaa NEPE:n yksikön kilpailutuksen kanssa. Perustelu: Nepen yksikön investorin kilpailutuksella on kiire, ja se tulee tehdä mah dol li sim man ripeästi kevään 2014 aikana. Mikäli Rantakylän yksikön kil pai lutus samassa yhteydessä viivästyttää kilpailutusta, on parempi kilpailuttaa kohteet erik seen. Sivulle 2. Rantakylä Mediverkon hoitokoti: Poistetaan huomioitavaa kohdasta mai nin ta kaupungin välivuokraus, koska se ei ole todennäköinen Sivulle 4. Korjataan teknisinä muutoksina Mikeva Oy:n hoitokodin tarve ja pe ruste lut sarakkeeseen paikkamääräksi 26 sekä osoitteeksi Olkkolantien 1, kohden val mis tun ut 11/2013, sekä rakentaja sarakkeeseen Lake Kiinteistöt oy:n tilalle eq Hoi va kiin teis töt. Perustelu: Tiedot ovat muuttuneet ARA- haun 2010 jälkeen, jolloin ne edellisen ker ran kaupungille ilmoitettiin. Toimeenpano-ohjelma liitteenä. Valmistelija: kehittämispäällikkö Annamari Savela Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä yllä olevan lausunnon kantanaan eri tys asu mi sen toimeenpano-ohjelmaan

5 KH Hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginsihteeri: Sosiaali- ja terveyslautakunnan edellä esittämät muutokset toi meen pa no-ohjel maan ovat sinänsä perusteltuja. Lautakunta toteaa,että lautakunnan nä kö kulmas ta toimeenpano-ohjelmassa esitettyjen hankkeiden tarpeet on pe rus teel lises ti selvitetty ja ehdotukset ovat hyväksyttyjen suunnitelmien ja linjausten mukai set. Niinivaaran (Nepen) alueen 60-paikkaisen yksikön toteuttamisen ai katau lu kytkeytyy Siilaisen terveyskeskuksen peruskorjaus- ja laa jen nus hank keeseen ja sen toteutuksen mahdolliseen nopeuttamiseen. Tältä osin on syytä edel leen tarkentaa eri vaihtoehtojen kus tan nus vai ku tuk sia kaupunkikonsernin ko ko nais ta lou den kannalta. Tähän liittyvä jat ko val mis te lu on käynnissä ja valmis tuu siten, että Niinivaaran yksikön aikataulun osalta kau pun gin hal li tus voi täs men tää päätöksen viimeistään pidettävässä kau pun gin hal li tuk sen ko kouk ses sa. Päätöksiä Siilaisen terveyskeskuksen pe rus kor jaus- ja laa jen nushank keen toteutuksen mahdollisesta nopeuttamisesta ei myöskään ole vie lä teh ty. Rantakylän yksikön kilpailutusta ei liene syytä ainakaan tässä vaiheessa kytkeä sa maan kilpailutukseen Niinivaaran yksikön kanssa. Muilta osin erityisasumisen toimeenpano-ohjelma voidaan hyväksyä. Kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä erityisasumisen toimeenpano-ohjelman liitteen mukaisesti seu raa vin sosiaali- ja terveyslautakunnan esittämin muutoksin: - s. 1 Rantakylä 60-paikkainen yksikkö: Muuta huomioitavaa sarakkeen en simmäi nen lause muutetaan muotoon "Investori kilpailutetaan" - s. 2 Rantakylä Mediverkon hoivakoti: Poistetaan huomioitavaa kohdasta mainin ta "kaupungin välivuokraus" - s. 4 Korjataan teknisenä muutoksena Mikeva Oy:n hoivakodin tarve ja pe rus telut sarakkeeseen paikkamääräksi 26 sekä osoitteeksi Olkkolantie 1, kohde on val mis tu nut 11/2013 sekä rakentaja sarakkeeseen Lake Kiinteistöt Oy:n tilalle eq Hoi va kiin teis töt. Muutokset kirjataan liitteeseen. Kaupunginhallitus päättää siirtää tarvittavia lisäselvityksiä varten s. 1 olevan van hus ten tehostetun palveluasumisen Niinivaaran 60 -paikkaisen yksikön kä sitte lyn toteutusaikataulun osalta viimeistään pidettävään kau punginhallituksen kokoukseen.

6 KH 21 Päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle. Va. sosiaali- ja terveysjohtaja ja sosiaali- ja terveyspalvelujen huoltopäällikkö ovat antaneet seuraavan lisäselvityksen Siilaisen sairaalan saneeraus- ja laajennushankkeen aikataulun nopeuttamisen vaikutuksista kustannuksiin ja hoiva-asumiseen: "Siilaisen rakennushankkeen aikataulun nopeuttamisen vaikutusta kustannuksiin on saneeraus- ja laajennushankkeelle nimetyn poliittisen ohjausryhmän aloitteesta selvitetty ensimmäisen kerran marraskuussa 2013 (kokous , Hankkeen vaihtoehtoiset tavoiteaikataulut ja vaikutukset budjettiin) käyttäjien ja rakennuttajan yhteistyönä. Selvityksessä on verrattu hankesuunnitelman (VE01) mukaisen vaihtoehdon kustannuksia nopeutetun aikataulun (VE02) kustannuksiin sekä vaikutuksia sairaalatoimintaan rakennushankkeen aikana ja käyttöönoton jälkeisinä vuosina. Kustannuksiltaan koko Siilaisen rakennushankkeen merkittävin osa on sairaalan saneeraus. Hankesuunnitelmassa sairaalan laajennus ja saneeraus on suunniteltu toteutettavaksi peräkkäin, jolloin valmistumisen ajankohta olisi 12/2017. Nopeutetussa aikataulussa sairaalan saneeraus ja laajennus aloitettaisiin lähes yhtä aikaa 6/2015, jolloin hanke valmistuisi 11 kuukautta aiemmin 1/2017. Nykyiset fysioterapian ja hallinnon tilat, jotka jatkossa tulevat Joensuun työterveyden käyttöön, on katsottu parhaaksi saneerata jo alkuvaiheessa samaan aikaan vastaanoton laajennuksen kanssa (VE02). Hankesuunnitelmassa saneeraus on ajoitettu vasta vuodelle Joensuun työterveys pääsee aloittamaan uusissa tiloissa ja kaupunki voi luopua nykyisistä joensuun työterveyden tiloista. Sosiaali- ja terveystoimi pitää saneeraus- ja laajennushankkeen toteuttamista nopeutetun vaihtoehdon mukaan perusteltuna myös kaupungin kokonaiskustannusten näkökulmasta. Nopeutettu vaihtoehto on kustannussäästöiltään merkittävä, koska tällöin vältytään Kotilahden tyhjäkäytöltä ja sen aiheuttamilta turhilta kustannuksilta. Lisäksi nopeutetussa vaihtoehdossa Siilaisen sairaala pystyy aloittamaan täysipainoisen akuuttisairaalatoiminnan lähes vuotta aiemmin (1/2017). Akuuttisairaalan kuntouttavan hoitotyön avulla pitkäaikaishoidon kasvu saadaan päättymään, hoitoketjua ja toimintatapoja päästään toimivassa hoitoympäristössä täysipainoisesti kehittämään akuuttihoidon vaatimusten mukaisiksi ja hoitojaksojen läpimenoaikoja saadaan lyhennettyä. Toimivan akuuttihoidon kautta ohjataan potilasvirtoja oikeaan suuntaan, jolloin vuosittaisissa käyttömenoissa saavutetaan merkittäviä säästöjä. Kotilahdesta siirtyvistä potilaista osa joudutaan hoitamaan Senioripihassa pitkäaikaishoidon laitoshoidonmaksulla. Kyseisen uuden yksikön tehostetun palveluasumisen aktivoiva, virikkeellinen ja toimintakykyisyyttä edistävän toimintaympäristön ideologia ei pääse tällöin toteutumaan kuin osittain. Kyseessä on kuitenkin välttämätön toimenpide pitkäaikaisen laitoshoidon purkamiseksi.

7 Niinivaaralle suunnitellun 60-paikkaisen yksikön käyttöön saaminen syyskesällä 2015 jakaisi painetta Kotilahden pitkäaikaisesta hoidosta sijoitettavien ikäihmisten tasaisemmasta jakautumisesta Senioripihan kanssa. Lisäksi uusi yksikkö tukisi vuosittaisen ikääntymisen myötä syntyvän hoiva-asumisen tarvetta ja lisäisi kaupungin oman toiminnan osuutta suhteessa ostopalveluihin. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Vanhuspalvelulaki edellyttää ikäihmisille järjestettävän laitoshoitoa vain silloin, kun lääketieteelliset perusteet sitä vaativat tai potilaan turvallisuus voidaan vain sitä kautta taata. Vuosien välisenä aikana nykyisen Joensuun kaupungin alueella ennakoidaan tulevan 1227 yli 75-vuotiasta. Heistä lähes 10% tarvitsee tehostetun palveluasumispaikan. Hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa (VE01) Siilaisen rakennusajan käyttömenot ovat yhteensä 33,7 milj. euroa vuosina Toisaalta tässä vaihtoehdossa erittäin suuren kustannuserän tuo myös Kotilahden huomattava vajaakäyttö, vuokrakustannuksena se on noin 1,2 milj. euroa. Nopeutetussa vaihtoehdossa (VE02) rakennusaikaiset käyttömenot ovat n. 33,3 milj. euroa. Nopeutettu aikataulu vähentää rakennusaikaisia käyttömenoja 0,4 milj. euroa. Lisäksi nopeutetussa aikataulussa myös pääomamenot ovat 0,56 milj. euroa pienemmät kuin hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa. Nopeutetun aikataulun etuna voidaan pitää myös sitä, että palvelurakenteen muutoksesta aiheutuvat käyttömenojen vähennykset 0, 4 milj. euroa realisoituvat 11 kuukautta aiemmin kuin hankesuunnitelman mukaisen aikataulun. Saavutettavien säästöjen edellytyksenä on Niinivaaran hoivakodin valmistuminen Siilaisen sairaalan saneerauksen alkaessa 10/2015. Yksikkö toimii väistötilana Kotilahden toiminnan päättyessä ja turvaa vuosittaisen ikäihmisten hoiva-asumisen tarpeeseen vastaamisen. Niinivaaran 60-paikkaisen yksikön toteutusaikataulun päättäminen mahdollisimman pian on kuitenkin avaintekijä Siilaisen sairaalan hankkeen nopeutetulle aikataululle." Va. sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rieppo ja sosiaali- ja terveyspalvelujen huoltopäällikkö Tenho Kinnunen ovat kokouksessa asiantuntijoina kuultavana. Sosiaali- ja terveyslautakunnan esittämät muutokset on tehty liitteeseen. Kaupunginjohtajan sijaisen päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä erityisasumisen toimeenpano-ohjelman liitteen mukaisesti. Merkittiin, että käsittelyn aluksi va. sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rieppo sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen huoltopäällikkö Tenho Kinnunen esittelivät Siilaisen sairaalan saneeraus- ja laajennushankkeen nopeuttamiseen liittyviä kysymyksiä. Keskustelussa Pentti Keskisalo esitti asian palauttamista

8 uudelleenvalmisteltavaksi lausunnon pyytämiseksi Joensuun Kodit Oy:ltä sen mahdollisuuksista hoitaa Niinivaaran yksikön toteuttaminen. Marjatta Räty kannatti Pentti Keskisalon esitystä. Toimitetussa kättennostoäänestyksessä asian palauttamista uudelleenvalmisteltavaksi lausunnon pyytämiseksi Joensuun Kodit Oy:ltä kannatti seitsemän hallituksen jäsentä (Keskisalo Pentti, Heinonen Eila, Räty Heino, Järvinen Anni, Räty Marjatta, Tahvanainen Roope, Wihonen Jussi). Käsittelyn jatkamista kannatti neljä hallituksen jäsentä (Kauppinen Markku, Törmälä Anssi, Paukku Saara, Heikura Aino). Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi lausunnon pyytämiseksi Joensuun Kodit Oy:ltä niin, että lausunto olisi käytettävissä seuraavassa hallituksen kokouksessa. Tämän pykälän käsittelyn jälkeen kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen esitteli Joensuun ratapihan yleissuunnitelmaa ja siitä annettavaa lausuntoa. Merkittiin, että pykälä 24 (Joensuun ratapihan yleissuunnitelma) käsiteltiin heti tämän pykälän 21 käsittelyn ja Vartiaisen esittelyn jälkeen.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VAPAALK 62 Kaupunginhallitus 23.06.2014 311 Rakennemuutosohjelman selvitysten toimeen

VAPAALK 62 Kaupunginhallitus 23.06.2014 311 Rakennemuutosohjelman selvitysten toimeen Vapaa-aikalautakunta 62 20.08.2014 Tiedoksi VAPAALK 62 Kaupunginhallitus 23.06.2014 311 Rakennemuutosohjelman selvitysten toimeen pa no KH 311 KH 26.05.2014 236 Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 15:00-18:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN TAKAUS / RAKENTAMISHANKKEEN SIIRTÄMINEN ORIVEDEN KAUPUNGILLE

ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN TAKAUS / RAKENTAMISHANKKEEN SIIRTÄMINEN ORIVEDEN KAUPUNGILLE Kaupunginhallitus 80 16.03.2015 Kaupunginhallitus 96 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 13 07.04.2015 Kaupunginhallitus 145 11.05.2015 ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 66 24.05.2012 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 141 13.12.2012 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN 135/32/2012 Hyte 66 Oriveden kaupungin Hyvinvointi-

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444.

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444. Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 03.03.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1952/02.06.01/2014 Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Harkittaessa kaupungin tarpeita ja hankkeen sisältöä kerrostalotontin osalta, voi tulla kyseeseen myös edellä kuvatusta poikkeava toteutusratkaisu.

Harkittaessa kaupungin tarpeita ja hankkeen sisältöä kerrostalotontin osalta, voi tulla kyseeseen myös edellä kuvatusta poikkeava toteutusratkaisu. Yhdyskuntalautakunta 105 07.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 80 21.10.2014 Kaupunginhallitus 237 26.11.2014 Kaupunginhallitus 241 10.12.2014 Tontin 4-48-10 (Palokunnankuja 4) luovuttaminen 852/10.00.02/2014

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot