PIENYRITYKSEN TERVEHDYTTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENYRITYKSEN TERVEHDYTTÄMINEN"

Transkriptio

1 PIENYRITYKSEN TERVEHDYTTÄMINEN Johdatus yrittäjyyteen Tapani Laitinen Kapitalismi ilman konkurssia on kuin kristinusko ilman helvettiä. Frank Borman, CEO Eastern Airlines

2 PIENYRITYS Pienyrityksen markkinaosuus ja voima on toimialallaan pieni. Päätöksenteko on keskittynyt omistaja-johtajalle (yrittäjälle) ja hänen roolinsa on aktiivinen ja kattava myös pienyrityksen muussa toiminnassa. Pienyrityksen resurssiperusta on rajoitettu ja usein pienyritys on rahoituksellisesti sidonnainen. Niinimäki (1996:16) Pienyrityksen ominaispiirteet Omistajajohtoinen Ei ulkopuolisia (ammatti)johtajia Neuvonantajina vastaavat pienyritykset Hyvin vähän tai ei lainkaan omaa pääomaa Ei hallitustyöskentelyä Päätöksenteon inhimillisyys

3 Pienyrityksen tervehdyttäminen 1. Toiminnan uudelleensuuntaus 2. Tervehdyttämisprosessi Taloudellinen liikkumavara Yrittäjän/omistajan rooli Aikatekijä 3. Yrityssaneerausprosessi Tervehdyttämisprosessi Yrityksen tervehdyttäminen on huolellisesti valmisteltu ja hallitusti toteutettu kertaluontoinen prosessi, jonka avulla yritys välttyy konkurssilta, selviää taloudellisista vaikeuksistaan ja jatkaa toimintaansa kannattavana ja kilpailukykyisenä yrityksenä. ( Ratia 1980 )

4 Yrityssaneerausmenettely Yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisessa yrityssaneerausmenettelyssä pyritään yrityksen kokonaisvaltaiseen tervehdyttämiseen. Saneerausmenettely on konkurssin vaihtoehto yrityksille, jotka ovat taloudellisissa vaikeuksissa, mutta eivät ole ilmeisen elinkelvottomia. (Koskelo 1994:6, YSL 1.1 ) Pienyrityksen kehitysvaihe/kriisit 3. Kypsä yritys 2. Kasvava yritys 1. Aloittava yritys

5 Yrityksen kriisiytymisen vaiheet(lars Strang 1998) 1. Sokea vaihe Lähtökohtana usein muutokset ulkoisessa toimintaympäristössä (kilpailutilanne) Muutoksia myös organisaation sisällä (Henkilöstö) Ongelmia ei tunnisteta, eikä vakavuutta tiedosteta. (kommunikaatio, johto) Epäselvät ja puutteelliset tavoitteet ja toiminnan mittarit (aikaiset hälyttäjät) Yrityksen kriisiytymisen vaiheet 2. Toimettomuuden vaihe Heikentyneen toiminnan merkkejä näkyvissä yrityksen numeerisissa mittareissa (myynti pienentynyt) Bujetoituja tavoitteita ei saavuteta. Johto ei näe tilanteen vakavuutta ja/tai yrittää löytää viitteitä tilanteen ohimenevyydestä.

6 Yrityksen kriisiytymisen vaiheet 3. Virheellisen toiminnan vaihe Yrityksen johto myöntää tilanteen Tulos negatiivinen Hallitustyöskentely aktivoituu Johto reagoi, tehdään nopeatehoisia päätöksiä, jotka vaikuttavat oireisiin mutta eivät syihin. Kustannuksia karsitaan toiminnoista, jotka parantavat yrityksen tulosta (henkilöstö) Yrityksen kriisiytymisen vaiheet 4. Akuutti kriisi Yrityksen varat eivät riitä maksujen hoitoon. Tulos negatiivinen ja kassavirrat loppumassa. Avainhenkilöt etsivät töitä muualta Toiminnan parantamiskeinoja etsitään kuumeisesti.

7 Yrityksen kriisiytymisen vaiheet 5. Yritys hajoaa Avainhenkilöt ovat lähteneet. Ilmapiiri on huono ja vain odotetaan mitä tuleman pitää. Käteiskauppaa tavarantoimittajien kanssa. Luottamus yritystä kohtaan heikko. (rahoittajat) Yrityksellä ei ole sen nykymuodossa olemassaolon edellytyksiä. Terveyttäminen Yrityksen rahoitussuunnitteluun kuuluu varautuminen siihen, että tehdyt suunnitelmat eivät toteudukaan. (yrityksen luottorajat) Rahoittajan näkökulmasta yrityksen ongelmatilanteiden aikainen tunnistaminen tärkeää (rehellisyys)

8 Terveyttäminen Yrityksen vakavan sairastumisen ainutkertaisuus ja tilanteen outous johtaa usein vääriin toimenpiteisiin, jolloin lopullinen romahdus viivästyy ja kriisi syvenee. Virheellisiä tilannearvioita - viivyttely, kyllä se siitä. - terveyttämistoimenpiteet kosmeettisia - ylireagointi virheellisine irtisanomisineen - jatkuva uudelleenorganisointi Terveyttäminen Terveyttäminen on prosessi, jonka vaihtoehtona on konkurssi tai muu toiminnan loppuminen lähitulevaisuudessa. Terveyttämiseen päädytään jatkuvuuden ja kannattavuuden turvaamiseksi, jos normaalit kehittämistoiminnot eivät ole tuottaneet tulosta. Terveyttämiseen sitoutuminen yrittäjän näkökulmasta. ( pelko, viha, suru, uteliaisuus, hyväksyntä, lojaalisuus, ilo)

9 Tervehdyttämisprosessi 1. Tervehdyttämistarpeen havaitseminen 2. Tervehdyttämistarpeen myyminen 3. Tervehdyttäjän nimeäminen 4. Tervehdyttämistä edeltävät selvittelyt 5. Tervehdyttämistavoitteen asettaminen 6. Avainhenkilöiden valinta 7. Tervehdyttämisohjelman laadinta 8. Saneeraavan organisaation vahvistaminen 9. Tervehdyttämisohjelman toteuttaminen 10. Seuraavan kehitysvaiheen valmistelu ja tervehdyttämisen päättäminen 1. Tervehdyttämistarpeen havaitseminen Kuuluu periaatteessa johdolle, mutta signaaleita voi tulla miltä sidosryhmältä tahansa. Ohjearvojen tarkkailu/kehittäminen 1. Taloudellinen terveys 2. Toiminnallinen terveys 3. Yritysympäristö, strateginen terveys Ohjearvojen oltava kohtuullisen luotettavia, helppokäyttöisiä ja ymmärrettäviä.

10 2.ja 3.Tervehdyttämistarpeen myyminen ja tervehdyttäjän nimeäminen Keneltä tulee aloite? Sosiaaliset taidot tervehdyttämistarpeen myymisessä, tunne vastapuoli. Toteutus on aina autoritäärisluonteinen ja yksilökeskeinen prosessi, jossa vetäjän merkitys korostuu Vetäjä on yleensä eri henkilö kuin se, jonka johdolla tilanteeseen tultiin. 4. Tervehdyttämistä edeltävät selvittelyt Tietolähteet 1. Numeeriset tiedot yt-kertomukset tilinpäätösanalyysit budjetit, raportit, tilastot 2. Haastattelutiedot, kyselyt (avainhenkilöt) 3. Henkilökohtainen havainnointi Tavoitteena selvittää sairastumisen alkusyyt, nykytila ja kehityssuunta (synteesi)

11 4. Selvittelyjen perusteella johtopäätökset Tervehdyttämistarve ja edellytykset Terveyttämistiimin avainhenkilöehdokkaat Yrityksestä löytyvät vahvuudet, joiden varaan terveyttäminen voidaan rakentaa. Karsinnan kohteeksi otettavat heikkoudet, toiminnot, asiat, henkilöt Toteutusaikataulu 5. Tervehdyttämistavoitteen asettaminen Terveydentilan kohentamiseksi suunniteltujen tavoitteiden tärkeysjärjestys on seuraava: 1. Taloudelliset 2. Toiminnalliset 3. Strategiset, ympäristö Tavoitteet ilmaistava selkeästi (prosentit, euro) sen jälkeen tavoitteet jaetaan toimintavuosille. Tavoitteet tulee määritelle positiivisiksi tulevaisuudentiloiksi

12 6.Terveyttäjän valinta 1. Terveyttäjän liikemiesmäisyys 2. Terveyttäjän voimakastahtoisuus 3. Kokemusta tulosvastuullisena yleisjohtajana 4. Monipuolinen kokemus terveyttämisestä selvittelijänä, suunnitelmien laatijana ja toteuttajana 5. Prosessiosaaminen 6. Avoimuus ja selkeys 7. Tervehdyttämisohjelman laatiminen Avainkysymys Mitä halutaan tai Mitä pitäisi saada aikaa (tavoitekeskeinen toimintamalli) Onko ohjelma ainoa vaihtoehto? Ovatko tavoitteet ja suunnitelmat realistisia? Ovatko yrityksen taloudelliset resurssit riittäviä? Onko yrityksen organisaatio ja henkilöstö riittävällä tasolla? Mitkä valtuudet terveyttäjälle?

13 8. Organisaation vahvistaminen Tervehdyttämisen suunnitteluvaiheen voidaan katsoa päättyneen vasta silloin, kun koko yrityksen henkilökunnalle on annettu selväsanainen edessä olevaa tervehdyttämistä koskeva tiedotus, joka sulkee sisäänsä ilmoituksen organisaatiosta ja tervehdyttäjän osuudesta siinä. Tähän tiedotukseen on otettava ainekset sekä tavoiteasettelusta että tervehdyttämissuunnitelmasta. 9. Saneerausohjelman toteuttaminen (esimerkkejä) Vapautetaan pääomia; realisoidaan käyttöomaisuutta, tiivistetään perintää ja rajoitetaan vaihto-omaisuuden määrää. Parannetaan kannattavuutta; Kustannusten leikkaus (kikut), tuotteiden tuottavuuden mittaaminen ja karsinta, myynnin ohjaus hyväkatteisiin tuotteisiin, valikoivat hinnankorjaukset

14 9. Saneerausohjelman toteuttaminen (esimerkkejä) Toimintastrategioiden muuttaminen; tavoitellaan esim. 5% parempaa pääoman tuottoa seuraavien 5 vuoden aikana, käynnistetään aktiivinen hallitustyöskentely, arvioidaan ympäristö (pestanalyysi), ohjaus ja valvontajärjestelmät ajantasalle, lopetetaan tai myydään heikomman tuoton takaavat tuotteet/liiketoiminta-alueet, pyritään keskeisessä toiminnassa markkinajohtajaksi ja muissa hyväksi kilpailijaksi. 10. Seuraavan kehitysvaiheen valmistelu ja tervehdyttämisen päättäminen Uusi arki ei ole sama kuin entiset rutiinit. Onko läksyt opittu? Kauanko ne muistetaan? Läpikäyty prosessi mahdollistaa seuraavien asioiden saamisen yrityksen toimintakulttuuriin; 1. Muutoksen hallinta 2. Ennakoiva terveydenhoito 3. Terve pääomarakenne

15 Uudessa arjessa Onnistunut terveyttäminen tuottaa toivottuja tuloksia 1. Velkataakka kutistunut 2. Korkorasitus ei stressaa 3. Kannattavuus kohentunut 4. Kuluja supistettu 5. Tappiolähteitä karsittu Uudessa arjessa uusi riski Luiskahdetaan helposti löysäkätiseen rahankäyttöön, käydään kiinni kaikkiin kasvumahdollisuuksiin, houkutus kasvaa uusille aloille. Historian opetus; Yritykset oppivat helpommin niukkuuden pakkoon kuin kurinalaiseen vaurauteen Mitä nopeammin kriisissä saadut opit muutetaan toimintaohjeiksi ja menettelyt korjataan niitä vastaaviksi sitä suurempi onnistumisen mahdollisuus jatkossa.

16 Yrityssaneerausprosessi 1. Saneeraustarpeen havaitseminen 2. Yrityssaneerausmenettelyyn hakeminen 3. Yrityssaneerausmenettelyn aloittaminen 4. Saneerausohjelman laatimisvaihe 5. Saneerausohjelman käsittelyvaihe 6. Saneerausohjelman vahvistamisvaihe 7. Saneerausohjelman toteuttaminen 8. Saneerausohjelman päättäminen ja uusi arki YRITYSSANEERAUSPROSESSI A)Kriisiprosessi Selviytyminen B)Tuomioistuinprosessi C)Tervehdyttämisprosessi Epäonnistuminen

17 a) Kriisiprosessissa keskeistä Syiden tunnistaminen: Ulkoiset 1. Ympäristömuutokset 2. Suhdanteet 3. Kilpailutilanne Sisäiset 1. Yritysjohto 2. Laskentainformaatio 3. Yritystoimintaa ei olisi koskaan pitänyt aloittaa b) Tuomioistuinprosessissa keskeistä 1. Aikatekijä 2. Sidosryhmäsuhteet - ennen hakemuksen jättämistä - menettelyn aikana 3. Selvittäjän valinta 4. Saneerausohjelman kannattavuusvaatimukset

18 Sidosryhmät Tavarantoimittajat Tuomioistuin Selvittäjä Rahoittajat/ Velkojatoimikunta Yritys Asiakkaat Kilpailijat Yrityssaneerausprosessissa keskeistä Uskottava yrittäjään tai omistus järjesteltävä uudelleen, yrittäjän uskottava. Suurehko määrä velkojia. Konkurssiuhka Pikäkesto Kustannukset korkeat Julkisuushaitat Ulkopuolinen selvittäjä Velkojatoimikunta

19 c) Tervehdyttämisprosessissa keskeistä Tervehdyttämistoimenpiteet: 1. Lyhyt tähtäys 2. Pitkä tähtäys Yrittäjän asenne ja usko Paluu arkeen c.tervehdyttämisprosessissa keskeistä Yrittäjän osaamiseen uskottava ja yrittäjän uskottava. Ei välitöntä konkurssin uhkaa. Saneerausohjelmaan valmiita osapuolia (velkojat, tavarantoimittajat) rajoitetusti. Kustannukset voivat olla halvemmat kuin virallisessa saneerauksessa. Tavallisesti tarvitaan ulkopuolinen terveyttäjä. Nopeampi kuin virallinen. Aika harvoin sovitaan pitkän tähtäyksen strategisista muutoksista.

20 YHTEENVETO Pienyritysten tervehdyttämisprosessin ymmärtämiselle keskeistä: 1. Pienyrityksen toiminnan dynamiikka 2. Tervehdyttämisprosessin alaprosessit 3. Sidosryhmät, mielikuvitus KAIKKI ONNELLISET PERHEET OVAT TOISTENSA KALTAISIA, JOKAINEN ONNETON PERHE ON ONNETON OMALLA TAVALLAAN. Leo Tolstoi, Anna Karenina

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS businessoulu.com 2 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS SISÄLTÖ SIVU A. YLEISTÄ 3 B. MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISPROSESSI 3 C. MARKKINOINTISUUNNITELMA 4

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

Hallitustyöskentely kriisiyrityksissä. Hallitusjunioreiden ja Hallituspartnereiden yhteistapaaminen 7.5.2013 Tero Luoma

Hallitustyöskentely kriisiyrityksissä. Hallitusjunioreiden ja Hallituspartnereiden yhteistapaaminen 7.5.2013 Tero Luoma Hallitustyöskentely kriisiyrityksissä Hallitusjunioreiden ja Hallituspartnereiden yhteistapaaminen 7.5.2013 Tero Luoma Aineisto Erinäisten keskustelujen kautta olen koonnut yhteen alla olevan listauksen

Lisätiedot

Finnvera Oyj:n asiakasyritysten yrityssaneerausten onnistuminen ja syyt saneerausohjelman epäonnistumiselle. Antto-Iiro Suhonen

Finnvera Oyj:n asiakasyritysten yrityssaneerausten onnistuminen ja syyt saneerausohjelman epäonnistumiselle. Antto-Iiro Suhonen Finnvera Oyj:n asiakasyritysten yrityssaneerausten onnistuminen ja syyt saneerausohjelman epäonnistumiselle Antto-Iiro Suhonen Opinnäytetyö liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys 11.2.2015

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 17 LIITE 1 NEUVOTTELUKUNTA 17.2.2012

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 17 LIITE 1 NEUVOTTELUKUNTA 17.2.2012 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 17 LIITE 1 NEUVOTTELUKUNTA 17.2.2012 NOPEUTETTU SANEERAUSMENETTELY SISÄLTÖ 1. Yleistä 2. Yrityssaneerauksen käynnistäminen ja saneerausohjelmaluonnoksen valmistelu 2.1 Aloite ja

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Aki Karppinen SANEERAUSYRITTÄJÄN KOMPETENSSI KOETUKSELLA Johtaminen ja organisaatiot pro gradu tutkielma VAASA 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Employee Buy Out -käsikirja

Employee Buy Out -käsikirja 1 Employee Buy Out -käsikirja Erkki K Kangas ja Pekka Pättiniemi Erkki K Kangas ja Pekka Pättiniemi 2000 Taitto: Osuuskunta Sataosaajat, Pori Paino: Yliopistopaino, 2000 Esipuhe Osuuskunta Sataosaajat

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

Pääoman menetys - uhka yrityksen imagolle? TALOUS JA YRITTÄJÄ. Tässä numerossa: Seuraavassa numerossa: KESÄ 2007. www.terveyritys.

Pääoman menetys - uhka yrityksen imagolle? TALOUS JA YRITTÄJÄ. Tässä numerossa: Seuraavassa numerossa: KESÄ 2007. www.terveyritys. TERVE YRITYS 1/2007 Terve Yritys SIVU KESÄ 2007 TALOUS JA YRITTÄJÄ Neljä numeroa vuodessa www.terveyritys.fi ISSN 1796-976X Pääoman menetys - uhka yrityksen imagolle? Kaupparekisteri kirjaa - sidosryhmät

Lisätiedot

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

SELVITTÄJÄN ASEMA JA TEHTÄVÄT

SELVITTÄJÄN ASEMA JA TEHTÄVÄT KONKURSSIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA SUOSITUS 16 SELVITTÄJÄN ASEMA JA TEHTÄVÄT SISÄLTÖ: 1 YLEISTÄ... 3 2 SELVITTÄJÄN KELPOISUUS... 5 2.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 5 2.2 ESTEETTÖMYYS... 5 2.3 AMMATTITAITO JA MUUT VALMIUDET...

Lisätiedot

MIKROYRITYKSEN PITKÄAIKAISEN PANKKISUHTEEN VAIKUTUKSET LUO- TONANTOON

MIKROYRITYKSEN PITKÄAIKAISEN PANKKISUHTEEN VAIKUTUKSET LUO- TONANTOON MIKROYRITYKSEN PITKÄAIKAISEN PANKKISUHTEEN VAIKUTUKSET LUO- TONANTOON Liiketaloustiede, Laskentatoimen ja rahoituksen pro gradu -tutkielma Laatija: Toni Wuorijärvi Ohjaajat: KTL Ulla-Maarit Valve KTM Matti

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

Yrityksen perustaminen Case Tmi Meranna

Yrityksen perustaminen Case Tmi Meranna Yrityksen perustaminen Case Tmi Meranna Ilves, Anna Karjalainen, Marika 2009 Leppävaara LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Leppävaara YRITYKSEN PERUSTAMINEN -CASE TMI MERANNA Iles Anna Karjalainen Marika

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTON MENESTYSTEKIJÄT PK-YRITYKSISSÄ

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTON MENESTYSTEKIJÄT PK-YRITYKSISSÄ Jukka Korhonen TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTON MENESTYSTEKIJÄT PK-YRITYKSISSÄ Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma 31. tammikuuta 2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS

Lisätiedot

Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11-12.30

Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11-12.30 Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 Orientaatio (yrityksen perustaminen, hyvä yrittäjä, yrittäjäksi ryhtyminen, yritysmuodot) ja Yrittäjyysdiili-peli (yleiskuva, kurssin suorittaminen, arviointi) Ryhmäytyminen

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

Tämän tutkimuksen tavoitteena on arvioida pienyritysten lakiperusteisen yrityssaneerauksen (YSL)

Tämän tutkimuksen tavoitteena on arvioida pienyritysten lakiperusteisen yrityssaneerauksen (YSL) LTA 3/11 E. K. Laitinen ERKKI K. LAITINEN Yrityssaneerauksen tehokkuus laman aikana pienyrityksissä* TIIVISTELMÄ Tämän tutkimuksen tavoitteena on arvioida pienyritysten lakiperusteisen yrityssaneerauksen

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

HUOLTO-ORGANISAATION PERUSTAMINEN LVI- URAKOINTILIIKKEESEEN

HUOLTO-ORGANISAATION PERUSTAMINEN LVI- URAKOINTILIIKKEESEEN Ossi Hänninen HUOLTO-ORGANISAATION PERUSTAMINEN LVI- URAKOINTILIIKKEESEEN Opinnäytetyö Talotekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 27.04.2009 Tekijä(t) Ossi Hänninen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Jussi Rautio SANEERAUSYRITYSTEN TALOUDELLISEN TILAN KEHITYS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Jussi Rautio SANEERAUSYRITYSTEN TALOUDELLISEN TILAN KEHITYS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS Jussi Rautio SANEERAUSYRITYSTEN TALOUDELLISEN TILAN KEHITYS Tarkasteluajanjaksona 2000 2005 Laskentatoimen ja rahoituksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Tero Thil ASIAKASKOKEMUKSEN VAIKUTUS LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMISEEN Työn tarkastajat: Professori Tuomo Uotila Professori

Lisätiedot

Osakeyhtiön yritysostoprosessi Pankki X:n ja Finnveran näkökulmasta

Osakeyhtiön yritysostoprosessi Pankki X:n ja Finnveran näkökulmasta Osakeyhtiön yritysostoprosessi Pankki X:n ja Finnveran näkökulmasta Heinoja, Sofia 2009 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava OSAKEYHTIÖN YRITYSOSTOPROSESSI PANKKI X:N JA FINNVERAN NÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ SAMI KIISKINEN KASVUN TUOMAT HAASTEET JA NIISTÄ SELVIYTYMINEN PUUNJALOSTUSALAN PK- YRITYKSESSÄ. Lappeenrannan teknillinen yliopisto

DIPLOMITYÖ SAMI KIISKINEN KASVUN TUOMAT HAASTEET JA NIISTÄ SELVIYTYMINEN PUUNJALOSTUSALAN PK- YRITYKSESSÄ. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Toimitusketjun johtaminen DIPLOMITYÖ SAMI KIISKINEN KASVUN TUOMAT HAASTEET JA NIISTÄ SELVIYTYMINEN PUUNJALOSTUSALAN PK- YRITYKSESSÄ Diplomityön

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Teemu Pajari LIIKETOIMINTASUUNNITELMA KIRJANPITOYRITYKSEN PERUSTAMISEEN

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Teemu Pajari LIIKETOIMINTASUUNNITELMA KIRJANPITOYRITYKSEN PERUSTAMISEEN KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi Teemu Pajari LIIKETOIMINTASUUNNITELMA KIRJANPITOYRITYKSEN PERUSTAMISEEN Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA Yrityksen johtaminen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Ohjaaja: Johanna Kujala Riikka Kannisto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Liiketoiminnan kehittämistarpeet maatilayrityksissä

Liiketoiminnan kehittämistarpeet maatilayrityksissä 90 Liiketoiminnan kehittämistarpeet maatilayrityksissä - viljelijäkyselyn tuloksia Pasi Rikkonen, Heini Toikkanen, Minna Väre 90 Liiketoiminnan kehittämistarpeet maatilayrityksissä - viljelijäkyselyn tuloksia

Lisätiedot