Jälkivahinkojen torjunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jälkivahinkojen torjunta"

Transkriptio

1

2 Sisältö 0 VELVOITTAVUUS JA KÄYTTÖTARKOITUS YLEISTÄ ENNAKOIVAT TOIMET suunnitelma Savu- ja nokivahinkojen pienentäminen rakenteellisin ja toiminnallisin keinoin Vesivahinkojen pienentäminen rakenteellisin ja toiminnallisin keinoin Torjuntatarvikkeiden hankkiminen ja säilytys VAHINGON AIKAISET TOIMET VAHINGON JÄLKEISET TOIMET Yleistä Tilannearvio JVT -alkutoimenpiteet Rakenteiden tukeminen ja suojaaminen sekä irtaimiston hätäsiirrot Tuuletus Sammutusjäteveden poistaminen ja palojätteiden siivous Sähkön saanti, lämmitys ja kuivaus Tulipalon jälkihajujen poisto OMAISUUDEN SANEERAUS Saneeraussuunnitelma Rakennuksen saneeraus Irtaimiston saneeraus... 6 Tämä on Finanssialan Keskusliiton Vakuutuslainsäädäntö ja turvallisuus yksikössä laadittu suojeluohje, joka ei ole vakuutusyhtiöitä sitova, vaan kukin vakuutusyhtiö voi poiketa vapaasti näistä ohjeista omissa vakuutusehdoissaan.

3 1 JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTA 0 VELVOITTAVUUS JA KÄYTTÖTARKOITUS 1 YLEISTÄ Tämä ohje sisältää vahingon ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi annettuja ohjeita. Ohjetta ei ole tarkoitettu vakuutussopimukseen liitettäväksi suojeluohjeeksi. Ohje on tarkoitettu yritysten ja laitosten vahinkotapausten jälkivahinkojen torjunnan (jäljempänä JVT) ja korjauksen suunnitteluun, jälkivahinkoja torjuvien henkilöiden koulutukseen ja vahinkojen korjausohjeeksi. Palovahinko ei ole yksinomaan tulen aiheuttama vahinko, vaan siihen kuuluvat myös palon jälkivahingot, kuten esimerkiksi korroosio-, vesi-, savu- ja nokivahingot. Jälkivahinkoja aiheuttavat myös vuoto-, tulvavesi- ja luonnonilmiövahinko sekä rakennukseen murtautuminen. Jälkivahingot voivat olla merkittävä osa vahingon määrästä. torjunnan epäonnistuminen lisää yleensä esinevahinkojen määrää sekä pidentää toiminnan keskeytysaikaa. 2 ENNAKOIVAT TOIMET Rakennuksen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa sekä käytön aikana tulee ottaa huomioon mahdollisesta vahinkotapahtumasta aiheutuvien jälkivahinkojen torjuminen ja rajoittaminen. 2.1 suunnitelma Yrityksen ja laitoksen pelastussuunnitelmaan tulisi sisältyä myös jälkivahinkojen suunnitelma. Kohteessa pitää olla vastuuhenkilö, joka vastaa suunnitelman tekemisestä tarvittaessa yhteistyössä yrityksen vakuutusyhtiön asiantuntijan kanssa. suunnitelmassa pitää ottaa huomioon muun muassa seuraavat asiat: pelastushenkilöstö ja henkilöstön kouluttaminen henkilöturvallisuus vahingon jälkeen (uudelleen syttyminen, savukaasut, sortumavaara, liukkaus, myrkyt jne) veden pääsulkujen sijainti vahingon jälkeen tarvittavien palvelujen ja materiaalien saatavuus ja yhteystiedot: o kuljetus ja raivauskalusto o tilapäiset varastotilat (myös tavaran siirtomahdollisuus) o vedenpoistolaitteet o tilapäissähköistys o lämmityslaitteet o ilmankuivauslaitteet o tilapäisvalaistus

4 2 o suoja-aineet ja -välineet o suojapeitteet ja -muovit o tärkeimmät prosessilaitteistojen varaosat o vartiointi 2.2 Savu- ja nokivahinkojen pienentäminen rakenteellisin ja toiminnallisin keinoin Ennakkoon tulee laatia suunnitelma savunpoiston järjestämiseksi. Rakennuksen kiinteitä ilmanvaihtolaitteita voidaan käyttää harkitusti tarvittaessa savukaasujen poistamiseen esimerkiksi kellaritiloista, mikäli rakennuksessa ei ole erillistä savunpoistojärjestelmää. Osastoivien seinien sekä palo-osastoissa olevien savulohkojen tehtävänä on rajoittaa savun ja noen leviämistä eri tiloihin ja kerroksiin. Osastoivissa seinissä olevien läpivientien tiiveys ja palo-ovien sulkeutuminen ja salpautuminen on varmistettava säännöllisin väliajoin. Liike- ja yrityskiinteistöjen tuloilmakanavat ja kojeet tulee varustaa savuilmaisimilla, joilla ilmastointi voidaan tarvittaessa pysäyttää ulkoapäin tulevan savun ja noen leviämisen estämiseksi. Alkusammutusvälineiden valinnassa tulee ottaa erityisesti huomioon sammutusaineen sopivuus kysymyksessä olevaan kohteeseen. 2.3 Vesivahinkojen pienentäminen rakenteellisin ja toiminnallisin keinoin Vesivahingolla tarkoitetaan prosessi-, käyttö-, vuoto- ja tulvaveden sekä palon sammutusveden aiheuttamaa vahinkoa. Veden poistamiseksi tulee kellaritiloissa ja kerroksissa olla tarpeellinen määrä lattiakaivoja. Vahingon yhteydessä valuva vesi aiheuttaa lisävahinkoja rakenteille ja irtaimistolle. Veden leviämistä voidaan rajoittaa rakentamalla kynnyksiä muun muassa rakennuksen osastojen väliin ja rakentamalla tippuvettä ohjaavia alakattoja tai vesieristettyjä välipohjia erityisesti helposti vaurioituvien atk-, sähkö- ja puhelintilojen yläpuolelle. Varastotavara tulee sijoittaa irti lattiapinnasta vähintään 10 cm:n korkeudelle. Tavaran ja seinän väliin tulee jättää ilmatilaa, jotta vältetään seiniä pitkin valuvan veden tavaralle aiheuttamat vahingot. Kosteudelle erityisen herkissä tiloissa tulee käyttää tarvittaessa kosteudenilmaisimia. Pohjavesirajan alapuolisten tilojen poistopumppurikkojen varalta tulee olla hälytyslaitteet. Lattioiden kaltevuus, kanaalit ja lattiakaivot pienentävät veden ja kosteuden aiheuttamia vahinkoja. Veden pääsy lattiakaivoihin tulee varmistaa pitämällä lattiakaivojen ympäristöt vapaana. 2.4 Torjuntatarvikkeiden hankkiminen ja säilytys Vahingon tapahduttua voi olla vaikeaa saada paikalle nopeasti jälkivahinkojen an tarvittavia aineita ja tarvikkeita. Varastossa tulisi pitää muun muassa riittävä määrä muovikalvoa suojakatosten tekoon ja veden johtamiseksi esimerkiksi ikkunasta ulos.

5 3 Konepaja-, sähkö-, elektroniikka- sekä muussa sellaisessa teollisuudessa, liikelaitoksissa ja myymälöissä, joissa on korroosiolle alttiita koneita, työvälineitä ja kalustoa, on pidettävä varastossa suojanesteitä ja niiden sumutuskalustoa. 3 VAHINGON AIKAISET TOIMET Tulipalo- ja muussa onnettomuustilanteessa pelastuslaitoksen hälytysyksikkö keskittyy pelastukseen ja sammutukseen ja vasta sen jälkeen voimavaroista riippuen jälkivahinkojen an. Tulipalon sammutuksen aikana syntyviä vahinkoja on mahdollista pienentää käyttämällä palon sammuttamiseen parhaiten sopivia sammutusaineita. Esimerkiksi teollisuuden palovahingoissa, joissa vahingon vaikutuspiirissä voivat olla muun muassa karkaisuosastot, polttouunit, siilot ja paperikoneiden sylinterit, tilojen ja koneiden vahingoittumisriski kasvaa, jos palon sammutusmenetelmiä ei valita oikein. Sammutus- ja pelastushenkilöstön tulee vahingon operatiivisessa tilanteessa toimia kiinteässä yhteistyössä yrityksen johdon edustajien kanssa, jotta henkilö- ja omaisuusvahinkoja voidaan torjua mahdollisimman tehokkaasti. Sammutus- tai pelastustyönjohtaja voi aluehälytyskeskuksen kautta hälyttää paikalle palokunnan JVT -yksikön tai auktorisoidun JVT -liikkeen. Savuvahinkoja voidaan pienentää vaurioalueen alipaineisella savutuuletuksella, joka tulee aloittaa heti, kun sammutustyö sen sallii. Kosteudelle altis omaisuus on mahdollisuuksien mukaan peitettävä ja arvokas irtaimisto on tarvittaessa siirrettävä suojaan. Vaurioituneiden tilojen kosteus on pyrittävä saamaan normaaliksi mahdollisimman nopeasti. Palokunnan JVT -kalustoa tulisi voida käyttää sammutus- tai pelastustyön jälkeen siihen asti, kunnes auktorisoitu JVT -liike saadaan paikalle. Pelastuslaitoksen tekemän JVT -työn kestosta päättää sammutustyönjohtaja. Pelastusviranomaisen tulee luovuttaa kohteen omistajalle savuttomat ja vedettömät tilat. 4 VAHINGON JÄLKEISET TOIMET 4.1 Yleistä Nopeilla ja suunnitelmallisilla jälkivahinkojen toimenpiteillä voidaan pienentää sekä aineellisia menetyksiä että toiminnan keskeytyksestä aiheutuvia vahinkoja. torjunnassa on aina kiinnitettävä erityistä huomiota vahinkopaikan työturvallisuuteen. Vakuutussopimuksen mukaisesti tulee vakuutusyhtiölle antaa mahdollisuus vahingontarkastamiseen. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava vahingosta mahdollisimman nopeasti vakuutusyhtiölleen. Vakuutusyhtiön asiantuntijat voivat antaa jälkivahingontyötä koskevia ohjeita. Aluehälytyskeskukset voivat sammutustyönjohtajan kehotuksesta ottaa tarvittaessa yhteyden vahinkokohdetta vakuuttavan vakuutusyhtiön edustajaan jo palon sammutustöiden aikana. Vakuutusyhtiöt ovat toimittaneet aluehälytyskeskuksiin luettelot asiantuntijoistaan.

6 4 4.2 Tilannearvio Aluksi selvitetään vahingon laajuus mahdollisuuksien mukaan tuotantoprosessin tuntevien vastuuhenkilöiden kanssa vahinkotyypeittäin seuraavasti tulen aiheuttamat vahingot kuumuuden aiheuttamat vahingot savun ja noen aiheuttamat vahingot syövyttävien kaasujen aiheuttamat vahingot sammutusveden aiheuttamat vahingot kosteuden ja vesihöyryn aiheuttamat vahingot vuoto- ja tulvavesien aiheuttamat vahingot ympäristövahinkojen mahdollisuus ja laajuus rakennukseen murtautumisesta aiheutuneet vahingot. Tuotannon kannalta kriittisimmät kohteet ja toiminnat ovat kiireellisyysjärjestyksessä ensisijaisia. Näiden osalta jälkivahinkojen an tulisi panostaa erityisen tehokkaasti esimerkiksi teettämällä ylitöitä, käyttämällä ulkopuolisia asiantuntijoita (esimerkiksi auktorisoitu JVT -liike) ja muita tarvittavia kiirehtimistoimenpiteitä. 4.3 JVT -alkutoimenpiteet Vahingon jälkeiseen JVT -työhön kuuluvat seuraavat toimet, jotka on voitu aloittaa jo pelastus- ja palonsammutustyön aikana vahinkopaikan rajaaminen vartioinnin järjestäminen ja lukituksen varmistaminen raivaustyöt, rakenteiden tukeminen ja suojaus palo- ja muiden kaasujen tuulettaminen savun ja noen leviämisen estäminen irtoveden poistaminen rakenteiden kosteus- ja kloriditilanteen kartoittaminen tilapäissähkön järjestäminen valaistuksen järjestäminen lämmityksen järjestäminen kuivauksen järjestäminen palojätteiden siivoaminen irtaimiston hätäsiirrot suojapeitteillä peittäminen suoja-aineiden käyttäminen 4.31 Rakenteiden tukeminen ja suojaaminen sekä irtaimiston hätäsiirrot Jälkivahinkoja torjuttaessa on tarvittaessa raivattava, tuettava ja suojattava rakenteita, jolloin henkilöturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Raivauksessa on varottava vahingoittamasta säästyneitä koneita ja laitteita. Raivauksen ja tukemisen yhteydessä palossa syntyneet aukot peitetään ja suojataan, jotta olosuhteet saataisiin mahdollisimman normaaleiksi muuta jälkivahinkojena ja korjausta varten. Jos tiloja ei saada nopeasti kuivaksi, siirretään kosteudelle altis tavara toisiin tiloihin.

7 5 Vahingoittunut omaisuus on omistajan hallinnassa kunnes vahingon korvauksista on muuta sovittu vakuutusyhtiön kanssa Tuuletus Tuuletusta tarvitaan palokaasujen ja kosteuden poistamiseksi. Tuuletus tulisi ensisijaisesti hoitaa käyttämällä alipaineistusta. Mikäli se ei jostain syystä ole mahdollista, voidaan käyttää ikkunatuuletusta. Tuloilmasuodattimet ja -kanavat on tarkastettava aina palon jälkeen ennen laitteiston uudelleen käynnistämistä ja tarvittaessa suodattimet on vaihdettava ja kanavat puhdistettava. Koneellista tuuletusta voidaan käyttää painovoimaisen ilmanvaihdon asemasta tai lisänä. Tällöin tuuletus ei kuitenkaan saa johtaa nokea tai savua vahingoittumattomiin tiloihin ilmanvaihtokanavien kautta Sammutusjäteveden poistaminen ja palojätteiden siivous Lattiakaivot, viemärit ja vaurioalue tulee puhdistaa palojätteistä. Yleensä palojäte on märkää ja se on syytä poistaa tiloista kuivauksen tehostamiseksi. Mikäli sammutusveden poistoon sopivia viemäreitä ei ole, poistetaan vesi ensisijaisesti palokunnan kalustolla, kuten pumpuilla ja imureilla sekä riepujen, purun tai turpeen avulla. Jälkivahinkoryhmillä tai liikkeillä on myös kalustoa veden poistamiseksi Sähkön saanti, lämmitys ja kuivaus Sähköverkon vaurioiduttua sähkön saanti valaistusta ja JVT r työssä tarvittavia koneita ja laitteita varten on pyrittävä järjestämään siirrettävällä aggregaatilla tai esimerkiksi naapurikiinteistöstä. Vaurioituneet sähköasennukset on tehtävä jännitteettömiksi. Tulipalossa vaurioituneen lämmitysjärjestelmän korjaaminen on ensisijainen toimenpide kylmänä vuodenaikana. Usein lämmitys joudutaan järjestämään tilapäisratkaisuin, esimerkiksi sähkölämmittimillä tai rakennuskuivureilla. Tällöin on varottava, etteivät palokaasut aiheuta kosteusvahinkoja (nestekaasun palamistuotteet) tai korroosiovahinkoja (kevytöljyn palamistuotteet). Ilman lämpötila olisi saatava nousemaan vähintään +10 o C:een. Kastuneet tilat, koneet, laitteet ja vaihto-omaisuus on pyrittävä kuivaamaan tilakuivauksena ilmankuivauslaitteilla. Yksittäiset koneet ja laitteet voidaan kuivata koneellisesti huputtamalla ne tiiviiseen muovikalvoon ja johtamalla kuivattu ilma muovikalvohupun sisään korroosion estämiseksi. Pienet laitteet kuten elektroniikkakotelot voidaan kuivata muovikalvon sisällä kuivausmassalla. Tilan suhteellinen kosteus on saatava alle 40 %:n Tulipalon jälkihajujen poisto Tulipalon jälkihajujen poiston onnistuminen edellyttää hiiltyneiden palojätteiden ja irtovesien poistoa sekä normaalia huoneilman kosteutta ja lämpötilaa. Haju poistetaan yleensä samassa tilassa, jossa vahinko on tapahtunut, jotta käytettävät aineet tunkeutuisivat samoihin paikkoihin kuin hajumolekyylit. Hajunpoistomenetelmiä ovat tuuletus, erilaisilla hajunpoistokemikaaleilla käsitteleminen, ionisointi ja otsonointi.

8 6 Hajunpoistokemikaalit reagoivat hajua aiheuttavien kemikaalien kanssa ja liuottavat hajumolekyylit, jolloin haju voidaan poistaa tehokkaalla tuuletuksella. Otsonoinnin teho perustuu siihen, että otsoni reagoi erittäin herkästi hajua muodostavien kemikaaliryhmien kanssa. Otsonoinnissa on kuitenkin otettava huomioon, että otsoni on suurina pitoisuuksina myrkyllistä, voi haurastuttaa luonnonkuituja ja vahingoittaa ruokatarvikkeita. Saneeraustoimet vaativat erikoisosaamista ja -menetelmiä, joten ne on annettava auktorisoidun JVT -liikkeen tehtäväksi tai johdettavaksi. 5 OMAISUUDEN SANEERAUS 5.1 Saneeraussuunnitelma Ennen saneeraustöiden aloittamista tehdään kirjallinen saneeraussuunnitelma yhteistyössä vakuutuksenottajan, vakuutusyhtiön ja saneerausliikkeen kanssa. 5.2 Rakennuksen saneeraus Kantavien ja osastoivien rakenteiden kestävyyden tarkempaa tutkimista varten rakennusvalvontaviranomainen antaa tapauskohtaiset toimintaohjeet mm. porausnäytteiden ottamisesta, koekuormituksesta, lujuuslaskelmien tekemisestä jne. Rakennusvalvontaviranomainen hyväksyy tutkimustulokset ja korjaussuunnitelmat. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo osaltaan kohteen saneerausta myöntämällä tarvittaessa rakennusluvan ja määräämällä rakennuksen turvallisuutta parantavia muutoksia, joilla torjutaan ennalta vastaisten vahinkojen syntyä. Rakennuksen rakenne- ja kosteustutkimusten perusteella tehdään lopulliset korjaussuunnitelmat, jotka sisältävät myös LVIS -tekniikan. Korjaussuunnitelmien perusteella toteutetaan varsinainen korjausrakentaminen. Mikäli vahingot todetaan tutkimuksissa niin vähäisiksi, ettei korjaussuunnitelmia tarvita, kunnostetaan rakennus soveltuvin osin vanhaan tasoon. Rakenteiden kosteuden, ja tarvittaessa kaapeleiden palamisesta aiheutuvan kloridipitoisuuden kartoittamiseen tulee käyttää asiantuntevaa kosteuskartoittajaa. Kosteat rakenteet avataan tai kuivataan ja betonirakenteiden korroosion esto tehdään kartoitustulosten perusteella. Rakennuksen korroosion käsittelyyn soveltuvat pääosin samat periaatteet kuin mitä jäljempänä sanotaan irtaimiston kohdalla. 5.3 Irtaimiston saneeraus Irtaimen omaisuuden (koneet, laitteet, vaihto-omaisuus) onnistunut saneeraus edellyttää, että vahingoittuneen tilan suhteellinen kosteus lasketaan nopeasti vähintään 40 %:iin tai että laitteet siirretään kuivaan ja savuttomaan paikkaan. Korroosiovaara voidaan selvittää ns. kloridimittauksella, jossa määritetään saastuneen tilan pinnoilta kloridipitoisuus (μg/cm2) eli (mikrogrammaa neliösenttimetriä kohti). Saneerauksen rajana voidaan pitää 10 μg/cm2, tätä pienemmissä kloridipitoisuuksissa ei välitöntä korroosion vaaraa ole. Koneista puhdistetaan irtonaiset roskat ja epäpuhtaudet. Tilan kuivauksen yhteydessä koneet ja laitteet käsitellään tarvittaessa suojanesteillä korroosiovahinkojen estämiseksi. On kuitenkin otettava huomioon, että korroosionestoaineet eivät sovellu kaikille laitteille. Varsinaiset suojaustoimet ovat

9 7 ammattiliikkeiden työtä. Elektroniikkalaitteet sekä tuotantokoneiden ja vastaavien laitteiden ohjauskeskukset kestävät varsin hyvin palossa syntyneitä happoja, nokea ja terva-aineita. Lämmölle ne ovat suhteellisen herkkiä. Eräät komponentit alkavat vahingoittua jo o C:ssa. Tämän lisäksi, mikäli laitteet ovat jännitteettömiä ja niihin pääsee vettä, syntyy painettuihin piirikortteihin usein oikosulkuja, jotka aiheuttavat vakavia vahinkoja. Ongelmallisia saneerattavia ovat puolikoteloidut, osittain laitteen sisällä olevat rakenneosat, joihin sekä vahingoittavat aineet että puhdistusaineet pääsevät tunkeutumaan, mutta joiden tarkka puhdistus on mahdotonta. Tämä koskee erityisesti kytkimiä, painikkeita, potentiometrejä ja kontaktoreja. Elektroniset komponentit sinänsä ovat hyvin suojattuja esimerkiksi korroosiota vastaan, sillä ne on useimmiten peitetty lakka- tai hartsikerroksella ja ovat hyvin suljettuja rakenteita. Hienomekaniikka, ohuet akselit ja läpiviennit sitä vastoin ovat arkoja korroosiolle. Saneeraustyö kannattaa tehdä yhdessä laitevalmistajan ja alan erikoisyritysten kanssa. Elintarvikkeiden käyttökelpoisuudesta tai hävittämisestä on aina pyydettävä lausunto paikalliselta terveysviranomaiselta. Viranomainen antaa tarvittaessa myös hävittämisohjeet

10 Bulevardi Helsinki

Kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen paloturvallisuus

Kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen paloturvallisuus Sisältö... 1 1. Johdanto... 1 2. Määräykset ja ohjeet... 1 3. Määritelmiä... 2 4. käyttöön liittyvät paloriskit... 3 5. Rakenteellinen paloturvallisuus... 4 5.1 Lämpökeskus erillisenä rakennuksena... 5

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET. Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi.

Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET. Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi. Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi. KIINTEISTÖN OMISTAJAN JA HALTIJAN VELVOLLISUUDET Sisällys.. Johdanto...

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki 06.10.2008 SUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAPIKAOHJE 2. SUUNNITELMAN PERUSTEET 2.1 Laki ja asetusperusteet

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Tampereen Kotilinnasäätiö Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2

Pelastussuunnitelma. Tampereen Kotilinnasäätiö Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2 2014 Pelastussuunnitelma Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2 1 Yleistiedot... 4 1.1 Kohteen yleistiedot... 4 1.2 Tärkeitä yhteystietoja... 4 1.3 Asumispalvelujen toiminnanharjoittajat,

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan 1.2.2008 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta www.if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen omistajille

Lisätiedot

Asunto Oy Iso Puistotie 16

Asunto Oy Iso Puistotie 16 Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Iso Puistotie 16 2 / 36 SISÄLLYS SISÄLLYS SISÄLLYS 2 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3 KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 4-6 PELASTUSSUUNNITELMA 7-19 PELASTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Rakennusten ja huoneistojen vesivuotovahinkojen tutkiminen -ohje

Rakennusten ja huoneistojen vesivuotovahinkojen tutkiminen -ohje Rakennusten ja huoneistojen vesivuotovahinkojen tutkiminen -ohje Rakennusten ja huoneistojen vesivuotovahinkojen Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 OHJEEN KÄYTTÖ... 1 3 MÄÄRITELMIÄ... 1 4 KOSTEUDEN SYYT JA LAAJUUS...

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli toimintaohjeet Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA HELSINKI 5.3.2009 Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo 06.06.12 1 PELASTUSSUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT 1 TURVALLISUUDEN JA TURVALLISUUDEN PERUSTEET

Lisätiedot

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi opas Vaarallisten kemikaalien varastointi Vaarallisten kemikaalien varastointi Mirja Palmén, Heikki Penttinen, Jorma Partanen, Hannu Kononen, Roger Kanerva, Anneli Vahter Piirrokset: Pirkko-Liisa Toppinen

Lisätiedot

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo Koy Casagrandentalo Linnankatu 3 A C, Turku PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo 10/2012 PTA-Security Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄDÖSTAUSTA

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5 ELASTUSSUUNNITELMA irkan opiskelija asunnot Oy/irkka 5 ST alvelu Oy 24.6.2013 ELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 elastussuunnitelma... 4 1.2 elastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma 1

Pelastussuunnitelma 1 Pelastussuunnitelma 1 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä

Lisätiedot

VUOTOVAHINKOJEN JA KOSTEUSVAURIOIDEN TORJUNTA

VUOTOVAHINKOJEN JA KOSTEUSVAURIOIDEN TORJUNTA VUOTOVAHINKOJEN JA KOSTEUSVAURIOIDEN TORJUNTA 2009 2/14 Ohje kiinteistöjen vuotovahinkojen ja kosteusvaurioiden torjuntaan Kiinteistöjen vuotovahinkojen ja kosteusvaurioiden torjuntaan laadittu ohje on

Lisätiedot

Maatilojen palontorjunta

Maatilojen palontorjunta Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Pelastussuunnitelma... 1 3.1 Pelastuslain edellyttämä pelastussuunnitelma... 1 3.1.1 Suurehko maatila... 1 3.2 Tuetulta maatilarakentamiselta

Lisätiedot

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA Mika Haverinen / 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT... 3 1.1 Muita yhteystietoja... 4 2 YRITYS TAI LAITOS... 5

Lisätiedot

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ EERIKINKATU 3 JA TURUN VEROTOIMISTO ANINKAISTENKATU 1 TOIMITALON PELASTUSSUUNNITELMA 2004 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Turun verotoimiston toimitalon pelastussuunnitelman

Lisätiedot

RYHMÄVAKUUTUKSEN MÄÄRITYS

RYHMÄVAKUUTUKSEN MÄÄRITYS Voimassa 1.1.2012 alkaen HE310 RYHMÄVAKUUTUKSEN MÄÄRITYS 1 Vakuutuksen voimassaolo Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Määrättyjen henkilöryhmien vakuutusturva on voimassa vain tietyissä tilanteissa

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 LATUUUNNITELMA Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 T Palvelu Oy 24.6.2013 LATUUUNNITELMAN IÄLLYLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

1.3.2013 AL/19699/07.01.01.00/2012. määräys ohje suositus seulontapäätös

1.3.2013 AL/19699/07.01.01.00/2012. määräys ohje suositus seulontapäätös MÄÄRÄYS JA OHJEET ARKISTOTILOISTA Kyseessä on määräys ohje suositus seulontapäätös Normin nimi: Keskeinen sisältö: Kohderyhmä: Voimassaoloaika: Määräykset ja ohjeet arkistotiloista Pysyvästi säilytettävien

Lisätiedot

Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90E

Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90E Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90E Voimassa 1.1.2014 Sisältö 10 Vakuutuksen sisältö 20 Omaisuusvakuutus 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen voimassaoloalue 24 Korvattavat vahinkotapahtumat

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2002

Lisätiedot

Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää.

Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. EUROOPPALAISTEN HOTELLIEN PALOTURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET Hotellien paloturvallisuus HRJ (Hallinta, Rakennus ja Järjestelmät) Menetelmät Eurooppalaisten hotellien paloturvallisuusohjeisto, jonka HOTREC

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta 31.8.2010 1 (1) Kunnan kiinteistöjen käyttäjille TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta, Soihtulantie 7,

Lisätiedot

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio pelastussuunnitelma Laadittu 20.8.2014 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 2.2.2015 Päivittäjä Joachim Miinalainen Tämä pelastussuunnitelma

Lisätiedot

ST Palvelu Oy 29.8.2014

ST Palvelu Oy 29.8.2014 PELASTUSSUUNNITELMA Pirkan Opiskelija asunnot Oy/Pirkka 7, A talo ST Palvelu Oy 29.8.2014 PELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4

Lisätiedot