KYMMENSORMI- JÄRJESTELMÄN HYÖDYT EDUCA LUONNOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYMMENSORMI- JÄRJESTELMÄN HYÖDYT EDUCA 2015 -LUONNOS"

Transkriptio

1 KYMMENSORMI- JÄRJESTELMÄN HYÖDYT EDUCA LUONNOS KM, LO Anssi Väliaho Sponsored by

2 NÄPPÄIMISTÖN RELEVANTTIUS NYT JA TULEVAISUUDESSA? Puheentunnistus Käytännössä hankala toteuttaa luokkahuoneympäristössä Kirjoittamisen ja puheen kautta tuotetun tekstin välillä laadullinen ero (Connelly et al. 2007) Kosketusnäyttö / tabletit Kirjoitettaessa on pakko katsoa virtuaalista näppäimistöä Virtuaalinäppäimistö vie tilaa ruudulta Tekstin editoinnin haasteet 2

3 ERILAISET KIRJOITUSTYYLIT 1. Etsitään näppäimiä ja naputellaan näppäimistöä katsoen (Hunt & peck) 2. Naputellaan näppäimistöä samalla sitä katsoen (Pecking without much hunting) 3. Kymmensormijärjestelmä. Katsotaan näyttöä, sormet kotinäppäimillä. (Touch typing) (Bullock, A. 2005; Shuller, S. 1989) 3

4 HYÖDYT 1. NOPEUS Hunt & peck tekniikalla tekstin kopiointi erityisen hidasta Katse vaihtelee näppäimistön, kopioitavan tekstin ja näytön välillä (Bullock, A Ref. Kisner, E. 1984) Kymmensormijärjestelmän hallitsevalle riittää, kun hän seuraa kopioitavaa tekstiä Kymmensormijärjestelmäkurssin käyminen on yhteydessä merkittävästi nopeampaan kirjoitusnopeuteen Kirjoittamisessa käytettävien sormien lukumäärä on suoraan suhteessa nopeampaan kirjoitusnopeuteen (Baker & Redfern 2007) 4

5 HYÖDYT 1. NOPEUS TypingTest.com (2010) Kaikki osallistujat: 180 mrk/min (36 WPM ) Eivät osaa: 140 mrk/min (28 WPM) Osaavat: 290 mrk/min (58 WPM) Baker & Redfern (2007) 10-sormijärj.kurssin käyneet 55.8 WPM, muut 41.3 WPM Typing Master Finland Oy:n luvalla. 5

6 HYÖDYT 2. KOGNITIIVINEN KUORMITUS Hunt & Peck kirjoitustyyli vaatii tietoista tarkkaavaisuutta (Bullock, A Ref. Waner, K. & Behymer, J. & McCray, S ) 10-sormijärjestelmää käyttävällä taito on automatisoitunut eli kirjoitus tapahtuu ilman tietoista tarkkaavaisuutta Taidon omaavat eivät muista, missä kirjaimet ovat. Sormet tietävät mitä tehdä, vaikka asiaa ei käsitelläkään tietoisuudessa. Tämä vapauttaa ajattelemaan muita asioita. (Snyder, K. M., Ashitaka, Y., Shimada, H., Ulrich, J. E., & Logan, G. D ) 6

7 HYÖDYT 2.1 TUOTETTU TEKSTI Käsinkirjoittamisen automatisoituminen ja nopeus yhteydessä laadullisesti parempaan tuottamiseen (Berninger et. al. 1997; Connelly et al. 2007; Crook, C. & Bennett, L ) the mechanical demands of writing create a cognitive load unhelpful to the compositional process. (Crook, C. & Bennett, L. 2007) Konekirjoituksen opettaminen hitaille koneella kirjoittajille paransi kirjoitettujen esseiden laatua. (Christensen C. A. 2004) Without automaticity in orthographic-motor integration, students do not have sufficient cognitive resources to focus attention on more complex and demanding aspects of writing. (Christensen, C. A. 2004) 7

8 HYÖDYT 3. ERGONOMIA Älykkäästä ihmisestä, homo sapiensista, on tullut istuva ihminen, homo sedens, josta iän myötä kehittyy homo tergum poena, selkävaivainen ihminen. (Kasvi, J. 2011). Kymmensormijärjestelmä vähentää merkittävästi lihasjännitystä (Sommerich, C. & Joines, S. & Psihogios, J. 2001). Kriittinen näkökulma: Slower speed 4-finger typists. who have re-invented the ergonomics of keyboards to suite their personal style will never suffer from finger overuse syndrome. (Rickards, J. 2004) Suuri kirjoitusmäärä altistaa tuki- ja liikuntaelinvammoille kirjoitustekniikasta riippumatta (Polanyi et al. 1997). 8

9 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA KOULUSSA Opetus- ja kulttuuriministeriön visio vuodelle 2020: Suomalaiset koulut ja oppilaitokset ovat kansainvälisesti vertaillen edistyksellisiä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäjiä. Ammattitaitoinen opetus- ja muu henkilöstö sekä motivoituneet oppilaat ja opiskelijat hyödyntävät opinnoissaan ja oppimisen tukena laadukasta, ajanmukaista ja ekologisesti tehokasta tieto- ja viestintätekniikkaa eri ympäristöissä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010) 9

10 TVT JA PERUSOPETUKSEN OPS-UUDISTUS perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että kaikissa koulussa käytetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa sekä mediaa eri oppiaineissa ja kaikilla perusopetuksen vuosiluokilla, niin että niitä hyödynnetään tiedon kanssa työskentelyyn ja uuden tiedon luomiseen... Jokaisen oppilaan tulee myös oppia tieto- ja viestintätekniikan ja verkkoviestinnän perustaidot... (Edu.fi 2013.) "Oppilaat harjoittelevat tiedon parissa työskentelyä ja luovat uutta tietoa yksin ja yhdessä muiden kanssa tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti hyödyntäen (Opetushallitus 2012). 10

11 KYMMENSORMIJÄRJESTELMÄ & PERUSOPETUS V Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon (Lakkala, M. & Ilomäki, L. 2013): Lukioiden rehtorit: "..jo peruskoulussa pitäisi antaa riittävät taidot, eikä lukion pitäisi enää keskittyä perustaitojenopettamiseen, lähinnä varmistaa että taidot on ja keskittyä siihen, miten teknologiaa hyödynnetään. Lukioiden opettajat pohtivat pitäisikö kymmensormijärjestelmä opettaa jo peruskoulussa. Opetusneuvos Pirjo Sinko Opettaja-lehdessä (33/2013): "Opetussisältöihin otetaan ehkä myös kymmensormijärjestelmän opettaminen. Kun tietotekninen kirjoittaminen yhä vahvistuu, on mietittävä, miten sujuva näppäintekniikka opetetaan koko ikäluokalle, Sinko sanoo." (Kaskinen, H ) 11

12 JA NIINHÄN SIINÄ KÄVI Näppäilytaidot ovat POPS 2016 luonnoksen uusimmassa versiossa ( ) äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokkien 1-6 opetuksessa: Oppimisprosessin kannalta keskeisenä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteena Opetuksen tavoitteena Keskeisen sisältöalueen (tekstin tuottaminen) tärkeänä osana 12

13 POPS LUONNOS 2016 Näppäintaidot tulevat osaksi äidinkielen opetusta heti alkuopetuksesta alkaen: Oppimisprosessin kannalta keskeinen arvioinnin ja palautteen antamisen kohde: edistyminen tekstien tuottamisessa, erityisesti käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen kehittyminen Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet: opettaa käsin kirjoittamisen taitoa ja näppäintaitoja Oppiaineen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: S3 Tekstien tuottaminen: Opetellaan isojen ja pienten tekstauskirjainten piirtämistä sekä niillä kirjoittamista ja näppäintaitoja. 13

14 POPS LUONNOS 2016 Vuosiluokilla 3-6 näppäintaitojen harjoittelu jatkuu: Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet: edistää oppilaan käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista Oppiaineen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet: S3 Tekstien tuottaminen: edistää oppilaan käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista 14

15 SÄHKÖISET YO-KIRJOITUKSET...nyt jo tiedetään että ylioppilastutkinnon sähköistämissuunnitelmat tulevat asettamaan lukioiden omistajat suurten haasteiden eteen sekä toimivan infrastruktuurin että opetusmenetelmien uudistamisen osalta (Edu.fi 2013). Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon (Lakkala, M. & Ilomäki, L. 2013): "Oppilaat kokivat sähköisiä YO-kirjoituksia ajatellen tekstien kirjoittamisen tietokoneella ja tekstin muokkaus- mahdollisuudet hyvänä asiana. Oppilaita askarrutti eriarvoisuus kirjoittamisnopeuden takia." Opettajat: "Osa nykyopiskelijoista hallitsee kymmensormijärjestelmän puutteellisesti." (hallinnan puute) hidastaa kirjoittamista, joka askarrutti opettajia erityisesti YOkirjoituksia ajatellen. 15

16 SÄHKÖISET YO-KIRJOITUKSET Opiskelijat eivät oman arvionsa mukaan hallitse kovin hyvin kymmensormijärjestelmää (ka 3.0, SD 1.5) Tulokset osoittavat, että paremmat kymmensormijärjestelmätaidot omaava opiskelija on halukkaampi suorittamaan yo-kirjoitukset sähköisesti kaikissa muissa aineissa paitsi matematiikassa. jos kyseisen taidon hallinta lisää opiskelijoiden luottamusta omaa osaamistaan kohtaan, niin voitaisiinko kymmensormijärjestelmän opetus ottaa uudelleen mukaan opetussuunnitelmaan joko pakollisena tai vapaaehtoisena kokonaisuutena? (Hurme, T-R. & Nummenmaa, M. & Lehtinen E. 2013) 16

17 SÄHKÖISET YO-KIRJOITUKSET Kymmensormijärjestelmän hallitsevilla oppilailla on etulyöntiasema muihin verrattuna: Automatisoitunut konekirjoitustaito -> kognitiivisen kuormituksen väheneminen -> tarkkaavaisuus kirjoitusprosessin korkeamman tason tavoitteisiin eli itse tehtävään Nopeampi kirjoitusnopeus = Laadullisesti parempaa tekstiä (Berninger et al. 1997, 2002; Christensen 2004; Crook, C. & Bennett, L. 2007) 17

18 TIETOTEKNIIKKA JA TYÖELÄMÄ Tietotekniikka on olennainen työkalu tulevaisuudessa: Tietotulva lisääntyy entistä enemmän "Tulevaisuuden kannalta teknologiataitojen hallinta on ylivoimaisesti korostunein yksittäinen oppiainemainen osaamisalue." "Teknologiaa pidetään...käytännön työkaluna tukemassa arkea perustaitojen avulla... (Salo, M. & Kankaanranta, M. & Vähähyyppä, K. & Viik-Kajander, M. 2011) 18

19 TIETOTEKNIIKKA JA TYÖELÄMÄ Professori Pekka Neittaanmäki on vuonna 2005 laskenut, että nykyinen peruskoululainen Liisa Meikäläinen tulee käyttämään tietokonetta yli 60 vuotta elämästään, eli päivää. Jos joka päivä kuluttaa tunnin näppäilyyn, tunteja kuluisi eli 2800 työpäivää (12 työvuotta). Jos kirjoitusnopeus olisi 50% nopeampaa, aikaa säästyisi teoriassa kuusi työvuotta. (Utriainen, T. & Taloustiedon opettajat TTOP ry 2012) 19

20 TYÖELÄMÄSSÄ OLEVIEN KOKEMUKSIA Näytöllä olevasta kirjoituksesta tulee työmuistin jatke. On ehdottoman tärkeää, että pystyy kirjoittamaan sitä mukaa kun ajattelee. (Kääntäjä) Nopeuttaa kirjoittamista hyvin paljon. Pystyy kirjoittamaan ajattelematta sitä ja keskittymään itse asiaan. (Pappi / tutkija) Pystyy heti korjaamaan virheitä, kun seuraa tekstin rakentumista ruudulla. (Radiotoimittaja) Työkavereiden on vaikeampaa käydä keskustelua ja kirjoittaa samalla sen pohjalta muistiinpanoja tai raporttia. (Toiminnanohjaaja) Kirjoittaminen ei hidasta ajattelua. Taidon oppiminen antoi itsevarmuutta koulutöihin. Näppäilyyn ei mene ylimääräistä energiaa, vaan sen saa kanavoitua tekstin tuottamiseen. (Luokanopettaja) 20

21 LÄHTEET Baker, N. & Redfern, M The Association between Computer Typing Style and Typing Speeds. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting October 2007 vol. 51 no Berninger, V., Vaughan, K., Abbot, R., Abbot, S., Woodruff Rogan, L., Brooks, A. & Reed, E Treatment of Handwriting Problems in Beginning Writers: Transfer From Handwriting to Composition. Journal of Educational Psychology. Vol. 89 (4), Berninger, V, Vaughan, K., Abbott, R., Begay, K., Byrd, K., Curtin. G., Minnich, J., & Graham, S Teaching spelling and composition alone and together: Implications for the simple view of writing. Journal of Educational Psychology, 94, Bullock, A Practical Considerations for the Implementation of Keyboarding Instruction in the Elementary School. Luettu Christensen, C. A Relationship between orthographic-motor integration and computer use for the production of creative and well-structured written text. British Journal of Educational Psychology, 74, Connelly, V. & Gee, D. & Walsh, E A comparison of keyboarded and handwritten compositions and the relationship with transcription speed. British Journal of Educational Psychology. 77, Crook, C. & Bennett, L Does using a computer distub the organization of children's writing? British Journal of Developmental Psychology. 25, Dennee, J Business teachers: The solution to problems of elementary keyboarding. Business Education Forum, 43(8), Edu.fi Tietotekniikka oppimisen tukena. Luettu Hurme, T-R. & Nummenmaa, M. & Lehtinen E Lukiolainen tieto- ja viestintätekniikan käyttäjänä. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 2013:11. Luettu

22 LÄHTEET Kaskinen, H Tekstaus ja tietokone jyräävät käsialan. Opettaja 33/ Luettu Kasvi, J Kevyen työn rasitusvammat. Luettu Kisner, E Keyboarding A must in tomorrow s world. Computing Teacher, 11(6), Lakkala, M. & Ilomäki, L Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Vantaan kaupunki, Sivistystoimi Luettu Opetus- ja kulttuuriministeriö Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen Parempaa laatua, tehokkaampaa yhteistyötä ja avoimempaa vuorovaikutusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:12. Luettu Opetushallitus Luonnos perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi Luettu Opetushallitus. 2014a. Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet: Opetus vuoiluokilla 1-2. Luonnos Luettu Opetushallitus. 2014b. Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet: Opetus vuoiluokilla 7-9. Luonnos Luettu Polanyi, M., Cole, D., Beaton, D., Chung, J., Wells, R., Abdolell, M., Beech-Hawley, L., Ferrier, S., Mondlock, M.., Sheilds, S., Smith. J. and Shannon, H., Upper-limb Work Related Musculoskeletal Disorders Among Newspaper Employees: Cross-sectional Survey Results. American Journal of Industrial Medicine, 1997 (32),

23 LÄHTEET Rickards, J Re: Hunt-&-Peck versus Touch Typing. Ergoweb Discussion Forums. Luettu Salo, M. & Kankaanranta, M. & Vähähyyppä, K. & Viik-Kajander, M Tulevaisuuden taidot ja osaaminen. Asiantuntijoiden näkemyksiä vuonna 2020 tarvittavasta osaamisesta. Teoksessa Kankaanranta, M. & Hänninen-Vahtivuori, S. (toim.) Opetusteknologia koulun arjessa II Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Shuller, S Keyboarding in elementary schools: Curricular issues. Luettu Snyder, K. M., Ashitaka, Y., Shimada, H., Ulrich, J. E., & Logan, G. D What skilled typists don't know about the QWERTY keyboard. Attention, Perception, and Psychophysics, 76, Sommerich, C. & Joines, S. & Psihogios, J Effects of Computer Monitor Viewing Angle and Related Factors on Strain, Performance, and Preference Outcomes. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society Spring 2001 vol. 43 no Utriainen, T. & Taloustiedon opettajat TTOP ry Sormijärjestelmä peruskoulun opetusohjelmaan. Luettu Waner, K., Behymer, J., & McCrary, S Two points of view on elementary school keyboarding. Business Education Forum, 47,

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Sisältö Alkusanat... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Opetuksen ja oppimisen

Lisätiedot

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET Vertaileva tutkimus interaktiivisten laitteiden soveltuvuudesta opetuskäyttöön Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ohjaustoiminnan koulutusohjelma Lahdensivun kampus, 11.5.2012

Lisätiedot

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouko Mehtäläinen Sari Ohranen Lukiopedagogiikka K o u l u t u k s e n a r v i o i n t i n

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Mira Päätalo SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta

Lisätiedot

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen 0 1 Sisällys Johdanto 2 VISIO 2018 3 Tavoitteet oppijan näkökulmasta 3 Esi- ja alkuopetus leikkien oppimaan 4 1-2 luokat tieto- ja viestintätekniikka tutuksi 4 3-6 luokat tieto- ja viestintätekniikka oppimisen

Lisätiedot

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä KORSON KOULUN OPPILAANOHJAUKSEN

Lisätiedot

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo.

Riina Hänninen & Petra Kurki. Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Riina Hänninen & Petra Kurki Se oli helppo ja se oli aika yksinkertainen, vaikka siellä oli paljon tietoo. Openmetsä-portaalin käytettävyyden testaaminen kouluympäristössä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 0 LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 Tiivistelmä Tämä on Laukaan kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia vuosille 2015 2018. Strategian

Lisätiedot

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Esipuhe. Tietotekniikka-alalla naisten osaamista tarvittaisiin kovasti muun muassa palvelujen käytettävyyden parantamisessa.

Esipuhe. Tietotekniikka-alalla naisten osaamista tarvittaisiin kovasti muun muassa palvelujen käytettävyyden parantamisessa. Naisia ICTalalle! Esipuhe Innostavaa työelämää etsimässä Naisia ICT-alalle! -tutkimus Julkaisija: Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-238-093-7 978-952-238-094-4 e-kirja (pdf) Taitto: Kuvat: Paino: Grafiksi,

Lisätiedot

Naisia ICT-alalle! -tutkimus. ISBN 978-952-238-093-7 978-952-238-094-4 e-kirja (pdf) Grafiksi, Pauliina Sjöholm Jari Härkönen SP-Paino Oy, Nurmijärvi

Naisia ICT-alalle! -tutkimus. ISBN 978-952-238-093-7 978-952-238-094-4 e-kirja (pdf) Grafiksi, Pauliina Sjöholm Jari Härkönen SP-Paino Oy, Nurmijärvi Naisia ICTalalle! Naisia ICT-alalle! -tutkimus Julkaisija: Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-238-093-7 978-952-238-094-4 e-kirja (pdf) Taitto: Kuvat: Paino: Grafiksi, Pauliina Sjöholm Jari Härkönen

Lisätiedot

Pedagoginen tuki tietotekniikan hyödyntämisessä kemian opetuksessa

Pedagoginen tuki tietotekniikan hyödyntämisessä kemian opetuksessa Jussi Tuukkanen Pedagoginen tuki tietotekniikan hyödyntämisessä kemian opetuksessa Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Aineenopettajankoulutus 1. maaliskuuta 2013 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos

Lisätiedot

Konstikas kirjoittaminen ja kirjoittamisen konstit

Konstikas kirjoittaminen ja kirjoittamisen konstit Konstikas kirjoittaminen ja kirjoittamisen konstit 1. ja 2. luokan oppilaiden kirjoittamisen kehitys, vaikeudet ja tukeminen toimintaterapian näkökulmasta Toimintaterapian koulutusohjelma, Toimintaterapeutti

Lisätiedot

ARMI Luku- ja kirjoitustaidon arviointimateriaali 1. luokalle

ARMI Luku- ja kirjoitustaidon arviointimateriaali 1. luokalle Kokeilut ja käytänteet Marja-Kristiina Lerkkanen Anna-Maija Poikkeus Ritva Ketonen ARMI Luku- ja kirjoitustaidon arviointimateriaali 1. luokalle Toistaiseksi on olemassa vain vähän sellaisia luku- ja kirjoitustaidon

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 1 Koulu 3.0 Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 ISBN 978-952-13-4418-3 (nid.) ISBN 978-952-13-4419-0 (pdf) 2 Sisällys 4 Esipuhe 6 Kumpulainen ja Lipponen:

Lisätiedot

ITK2013. Tulevaisuus pelissä. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 10. 12.4.2013 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

ITK2013. Tulevaisuus pelissä. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 10. 12.4.2013 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna ITK2013 Tulevaisuus pelissä Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 10. 12.4.2013 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B Interaktiivinen Tekniikka

Lisätiedot

Kouluikäisten tietoteknologian vapaa-ajan käyttö. Meri-Tuulia Kaarakainen, Osmo Kivinen & Katja Tervahartiala

Kouluikäisten tietoteknologian vapaa-ajan käyttö. Meri-Tuulia Kaarakainen, Osmo Kivinen & Katja Tervahartiala Kouluikäisten tietoteknologian vapaa-ajan käyttö Meri-Tuulia Kaarakainen, Osmo Kivinen & Katja Tervahartiala Tässä artikkelissa tutkitaan nuorten vapaa-ajan tietoteknologian käyttötottumuksia sekä niiden

Lisätiedot

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN Liisa Ilomäki (toim.) LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa Oppaat ja käsikirjat 2012:5 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:5 (1. painos 2004) ISBN 978-952-13-5162-4

Lisätiedot

Tietokoneet perusopetuksen opettajan arkipäivässä:

Tietokoneet perusopetuksen opettajan arkipäivässä: Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 761 Tampere University of Technology. Publication 761 Heikki Haaparanta Tietokoneet perusopetuksen opettajan arkipäivässä: Opettajien työhyvinvoinnin, työuupumuksen

Lisätiedot

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Mailis Korkiakangas, Päivi Mantere, Kaija Meriläinen & Marja Mikkola (toim.) RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications I

Lisätiedot

Verkko-opetus ammatti-instituutissa

Verkko-opetus ammatti-instituutissa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta Opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 21.4.2007 Marko Ruusiala OPINNÄYTETYÖ Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Mika Setälä 1:1 pedagogiikka mihin suomalaiset lukiot ovat menossa?

Mika Setälä 1:1 pedagogiikka mihin suomalaiset lukiot ovat menossa? Mika Setälä 1:1 pedagogiikka mihin suomalaiset lukiot ovat menossa? Koulun laitteet ja ohjelmistot tehokäyttöön 2014 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...4 1:1 Pedagogiikka - mihin suomalaiset lukiot ovat menossa?...5

Lisätiedot

Tieto ja viestintäteknologia kansanopistojen opetuksen kehittämisessä

Tieto ja viestintäteknologia kansanopistojen opetuksen kehittämisessä Tieto ja viestintäteknologia kansanopistojen opetuksen kehittämisessä Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Asenteet tutkimuksen kohteena... 2 3 Technological, Pedagogical and Content Knowledge (TPACK)... 3 3.1 Pedagoginen

Lisätiedot

ja matematiikan oppikirjan

ja matematiikan oppikirjan JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 112 Sinikka Räty-Záborszky Suomalaisten ja unkarilaisten opettajien ja matematiikan oppikirjan tekijöiden

Lisätiedot

Muistiinpanojen kirjoitusmenetelmän vaikutus oppimiseen: Käsin ja tietokoneella kirjoittamisen vertailu

Muistiinpanojen kirjoitusmenetelmän vaikutus oppimiseen: Käsin ja tietokoneella kirjoittamisen vertailu Tutkielma Muistiinpanojen kirjoitusmenetelmän vaikutus oppimiseen: Käsin ja tietokoneella kirjoittamisen vertailu Oppiaine Psykologia (Kognitiotiede) Johanna Rantanen & Yen Mai Valkeakosken Tietotien lukio

Lisätiedot

1 AMMATTIKORKEAKOULU OPETTAJAN MUUTTUVANA TYÖYMPÄRISTÖNÄ

1 AMMATTIKORKEAKOULU OPETTAJAN MUUTTUVANA TYÖYMPÄRISTÖNÄ AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJAN TYÖN MUUTOS 1992 2010 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 10 vuotisjuhlaseminaari 18.1.2006, Kotka Pekka Auvinen (pekka.auvinen@ncp.fi) Ammattikorkeakoulun opettajat muodostavat

Lisätiedot

www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma

www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnalle Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 21.6.2007 tietoyhteiskuntapolitiikan

Lisätiedot

Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON. ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppaat ja käsikirjat 2013:8

Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON. ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppaat ja käsikirjat 2013:8 Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen Oppaat ja käsikirjat 2013:8 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:8 ISBN 978-952-13-5551-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5552-3

Lisätiedot