TVT-Strategia Päivitetty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TVT-Strategia Päivitetty 16.1.2015"

Transkriptio

1 TVT-Strategia Päivitetty

2 Sisällysluettelo Johdanto 3 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tavoitteet ja vastuut 4 Painopistealueet ja kriittiset menestystekijät 5 Verkkopalvelut 7 Tekninen toimintaympäristö 8 Sähköinen oppimispolku 8 2.luokka 9 5.luokka 9 8.luokka 10 Lukio 11 Sosiaalinen media 11 Tvt-tukipalvelut 12 Strategian arviointi ja päivittäminen 12 Liitteet 13

3 Johdanto Tämä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia on laadittu Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien yhteistyönä. Jokainen kunta hyväksyy strategian itsenäisesti. Strategian tavoitteena on kehittää suunnitelmallisesti tieto- ja viestintätekniikan ja sähköisten oppimisympäristöjen opetuskäyttöä sekä innovatiivisia opetuskäytänteitä. Strategian avulla varmistetaan, että nykyajan kansalaistaitojen opetus ei ole riippuvainen yksittäisen rehtorin tai opettajan osaamisesta tai asenteesta. Strategia vahvistaa koulujen ja oppilaiden tasa-arvoa osaamisessa, jatko-opinnoissa, työelämässä ja yleensäkin tietoyhteiskunnan jäsenenä. Strategian avulla vahvistetaan myös koulujen välistä verkostoitumista niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Strategia linjaa perusteet tvt-laitteiden hankinnalle, sähköisten oppimisympäristöjen käytölle ja erilaisiin kehittämishankkeisiin osallistumiselle sekä koulujen kokonaisvaltaisen toimintakulttuurin kehittämiselle. Strategiaan pohjautuvan täydennyskoulutussuunnitelman avulla vahvistetaan opetushenkilökunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön taitoja ja parannetaan toiminnan eettisyyttä ja tietoturvallisuutta. Strategia pohjautuu seuraaviin valtakunnallisiin ohjeistuksiin: Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020 Opetushallituksen suositus opetustilan varustetasosta YTL:n ohjeistus ylioppilaskirjoituksiin soveltuvasta laitekannasta Opetushallituksen suositukset sosiaalisen median käytöstä opetuksessa Valtakunnallisten ohjeistusten lisäksi työssä on otettu huomioon kuntakohtaiset strategiat ja suunnitelmat mm. kieliohjelma ja kansainvälisyysstrategia. Strategia on laadittu työryhmässä, jossa työskentelivät Elina Rinne (Nousiaisten esiopetus), Janne Hautala (Mynämäen lukio), Kaisa Viljanen (Nousiaisten yläkoulu), Lassi Laamanen (Nousiaisten lukio), Mia Kallio (Maskun esiopetus), Mika Ihanamäki (Mynämäen alakoulu), Sami Teuri (Nousiaisten alakoulu), Tuomas Koivu (Maskun yläkoulu) ja Virpi Hatakka (Mynämäen yläkoulu). Strategiatyötä on ohjannut ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimi sivistysjohtaja Pekka Karenmaa, sihteerinä rehtori Krista Lahtinen ja muina jäseninä sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen sekä kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies. Työn on koordinoinut ja johtanut Tmi Kitola. Työryhmä mm. perehtyi valtakunnallisiin suosituksiin ja omien kuntien strategioihin, kartoitti kaikkien koulujen opetustilojen tvt-varustetason nykytilanteen, tutustui erilaisiin sähköisiin oppimis-ympäristöihin sekä laati oppilaiden tvt-osaamisen minimiosaamistasot toiselle,

4 viidennelle ja kahdeksannelle luokalle. Lisäksi kuvattiin lukioon tulevien oppilaiden minimitaitotaso tieto- ja viestintätekniikan osaamisessa. Näin saatiin työn pohjaksi näkemys keskeisistä oppilaan osaamistasoista, joista johdettiin opettajien osaamisen kuvaukset. Opettajien osaamisen kuvaukset laadittiin sähköiseksi osaamiskartoitukseksi, jonka avulla saatiin selville opettajien nykyinen osaamistaso. Osaamiskartoituksen pohjalta on tehty täydennyskoulutussuunnitelma keväällä 2014 jota toteutetaan osana OSAAVA-hanketta. Tämä strategia on esitelty Mynämäen kunnan kasvatus- ja sivistyslautakunnalle ja hyväksytty Mynämäen kunnan kasvatus- ja sivistyslautakunnassa Mynämäen kunnan osalta. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tavoitteet ja vastuut Tieto- ja viestintäteknisten taitojen oppiminen on jokaisen oppijan oikeus. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia varmistaa oppilaiden oikeuden saada riittävän monipuolista, opetussuunnitelman mukaista opetusta monipuolisissa ja nykyaikaisissa oppimisympäristöissä. Tieto- ja viestintätekniikkaa käyttämällä uudistetaan ja tehostetaan oppimista, vähennetään opettajakeskeisyyttä, lisätään oppilaslähtöistä oppimista ja vuorovaikutteisia pedagogisia käytäntöjä sekä yhteisöllistä tekemistä ja oppimista. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö antaa uusia mahdollisuuksia opetuksen eriyttämiseen ja vahvistaa näin oppilaan yksilöllistä oppimista ja opiskelumotivaatiota. Tieto- ja viestintätekniikkaa käyttämällä vahvistetaan oppilaan monilukutaitoa, erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja, informaation etsimistä, tuottamista, analysoimista sekä kriittistä suhtautumista informaatioon, sen hankintaan ja tulkitsemiseen. Vastuu tvt-strategian toteuttamisesta on jokaisella opettajalla. Koulun johtaja vastaa siitä, että monipuolinen oppimisympäristöjen käyttö kuuluu koulun toimintakulttuuriin. Koulun johtaja vastaa myös siitä, että kaikki opettajat ovat tietoisia tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön mahdollisuuksista ja noudattavat opetuksessaan opetussuunnitelman määräyksiä ja kunnan omia linjauksia. Koulutuksen järjestäjä huolehtii siitä, että kunnan kaikissa kouluissa on sellainen varustetaso, jonka avulla oppijoille voidaan monipuolisesti avata sähköisten oppimisympäristöjen mahdollisuudet ja opetussuunnitelman mukainen tieto- ja viestintätekninen osaaminen. Koulutuksen järjestäjä on aktiivinen opettajien tieto- ja viestintäteknisen osaamisen vahvistamisessa ja huolehtii riittävien tukipalveluiden järjestämisestä.

5 Visio Tieto- ja viestintätekniikkaa ja erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä käytetään suunnitelmallisesti ja monipuolisesti oppimisen ja opetuksen tukena kaikissa oppiaineissa ja kaikilla vuosiluokilla. Oppilaille rakentuu tvt-osaamisen oppimispolku esiopetuksesta toiselle asteelle. Oppimispolun toteutumista tuetaan tvt-portfolion avulla. Opettajilla on hyvät tieto- ja viestintätekniset taidot. Oppilaiden käytössä on ajanmukaiset ja monipuoliset tieto- ja viestintätekniset laitteet ja ympäristöt. Painopistealueet ja kriittiset menestystekijät Painopistealue / tavoite Oppilaiden osaaminen ja tasavertaisuus Verkkopalvelut ja tekninen toimintaympäristö Kriittinen menestystekijä Oppilaat saavat tasavertaisesti kaikissa kunnissa samanlaisen jatko-opintoja ja työelämävalmiuksia palvelevan osaamisen Tieto- ja viestintätekniikan yhteisöllinen käyttö Nopea langaton verkko Monipuolinen tekninen toimintaympäristö ja pedagogisia tavoitteita Konkreettiset teot Opetussuunnitelman tuntemus ja aktiivinen ops-työ Jatko-opintojen tvt-osaamisvaatimusten tuntemus, perusopetuksen ja toisen asteen yhteistyö Ajantasainen työelämän tuntemus, yhteistyö elinkeinoelämän kanssa Keskeisten tvt-osaamistavoitteiden määrittely Tvt osana kaikkia oppiaineita kaikilla vuosiluokilla Verkkoyhteydet Laite- ja välinehankinnat niin, että tieto- ja viestintätekniikkaa

6 Sähköiset oppimisympäristöt ja materiaalit S ä h k ö i n e n oppilashallinto palvelevat laitteet Erilaisten laitteiden riittävä tuntemus Fyysiset tilaratkaisut ja laitteiden sijoittelu tiloihin Pääsy kotoa käsin opetuksen palveluihin Tekninen tuki Googlen Apps for Educationin monipuolinen käyttö Pedagogisesti perusteltu e-oppimateriaalien käyttö Pedagogisesti perustellut ympäristövalinnat Sähköisten oppimisympäristöjen yhteisöllisen oppimisen hyödyntäminen Pedagoginen tuki Primuksen, Wilman ja Kurren mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen Keskitetty osaaminen hyödynnetään siellä, missä opetus kulloinkin tapahtuu Oppilas- ja opettajatunnukset, keskitetty käyttäjätunnusten ja salasanojen hallinta Teknisen tuen riittävä resursointi Opettajakoulutus Koulutus Pedagogisen tuen riittävä resurssointi Suunniteltu kokonaisuus Koulutus Resurssointi (henkilö/henkilöt, esim. hallintoryhmä) Suunniteltu kokonaisuus Sähköinen arviointi Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Perusopetuksen kansalliset sähköiset arvioinnit Oppiainekohtainen sähköinen arviointi Ylioppilaskokeiden laite- ja verkkojärjestelyt Erilaisten sähköisten arviointiympäristöjen kokeilu (esim. ViLLE) Henkilöstön osaaminen Opettajien täydennyskoulutus (sisällöt, metodit) Rekrytointi Määritetään opettajan tvt-osaamisen ydinalueet uuden ops2016 tavoitteiden ja sisältöjen perusteella Osaamiskartoitus Osaamisvajeisiin perustuva suunniteltu ja aikataulutettu koulutussuunnitelma Rekrytoinnissa painotetaan

7 tvt-osaamista Käyttäjälähtöinen tietoturvallisuus Tunnusten hallinta Tiedon yksityisyys Opettajien koulutus Verkostoituminen Koulu ei sulkeudu muusta yhteiskunnasta, vaan toimii aktiivisessa yhteistyössä erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa sekä kasvotusten että verkossa. Verkostoituminen elinkeinoelämän kanssa Verkostoituminen järjestöjen kanssa Verkostoituminen paikallismedian kanssa Verkostoituminen erilaisten hankkeiden avulla Hankinnat Laitteiden hankinta perustuu pedagogisille tarpeille Sähköisten oppimateriaalien hankinta perustuu riittävään tietämykseen, materiaalien laadun arviointi Hankerahoitusten hyödyntäminen Verkossa olevien maksuttomien palveluiden ja materiaalien hyödyntäminen A i k a t a u l u t e t t u hankintasuunnitelma E-oppimateriaalikoulutus Tieto hankerahoituksista, osallistuminen hankkeisiin Keskitetyt hankinnat? Koulutus verkossa olevista maksuttomista palveluista Verkkopalvelut Oppilaan keskeiset ympäristöt joiden ylläpidosta ja kouluttamisesta koulutuksen järjestäjä huolehtii: Opiskelijahallintojärjestelmät (Starsoft)

8 Yhteisölliset työkalut (Google Apps for Education) Sähköinen arviointi minimissään lukiotasolla (esim. ViLLE, YTL:n järjestelmät) Oppimateriaalien hallinta (esim. Moodle tai Google Apps for Education) Oppilaat ja opettajat pääsevät kirjautumaan samalla tunnuksella sekä työasemille että keskeisiin, yllä lueteltuihin verkkopalveluihin (esim. LDAP tai SSO). Tekninen toimintaympäristö Opetustilojen tvt-varustelu rakennetaan siten, että se palvelee opetussuunnitelman toteuttamista ja muita pedagogisia tavoitteita. Perusopetuksen jokaisessa fyysisessä opetustilassa on vähintään kolme konetta, jotta opetuksessa voidaan toteuttaa monilukutaidon opettamista (mm. tiedonhaku ja arviointi) sekä kolmiportaisen tuen edellyttämää alas- ja ylöspäin eriyttämistä. Tietokone ja sähköiset oppimisympäristöt toimivat luokissa yhtenä eriyttämisen apuopettajana. Koulujen tvt-varustelu rakennetaan siten, että kokonaisille luokille riittää koneita, jotta tietyssä oppiaineessa ja tietyssä aiheessa kaikki oppilaat pääsevät työskentelemään samanaikaisesti sähköisiin oppimisympäristöihin. Koneiden määrän osalta opetushallituksen suositus on alakouluissa 0,5 konetta opiskelijaa kohden. Yläkouluissa ja lukioissa suositus on 1 kone opiskelijaa kohden. Lisäksi jokaisesta koulusta tulee löytyä ajantasaiset AV-laitteet kuten dataprojektori ja dokumenttikamera. Lukioiden osalta opetushallituksen suositus täytetään ensisijaisesti siten, että oppilailla on omat YTL:n ohjeistuksen mukaiset laitteet käytössä. Lukioon tulevaa opiskelijaa informoidaan riittävän ajoissa oman laitteen tarpeellisuudesta. Oman laitteen käyttö on pedagogisesti perusteltua, koska omaa laitetta osaa käyttää kaikkein nopeimmin ja monipuolisemmin. Sama laite on käytössä kotona ja koulussa. Opiskelijat huolehtivat omista laitteistaan itse. Lukiot varaavat muutaman laitteen niitä oppilaita varten, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää omaa laitetta. Lukiossa painotetaan oman laitteen monipuolisen käytön ohjausta. Lisäksi lukiossa on käytössä ajantasaisia ja monipuolisia laitteita ja välineitä eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien tarpeiden mukaan. Perusopetuksessa sallitaan omien laitteiden käyttö, mutta siten, että että oppilaita ei aseteta perusopetuslain tarkoittamalla tavalla eriarvoiseen asemaan. Oman laitteen käyttöä ei vaadita perusopetuksessa, eivätkä koulut vastaa oppilaan oman laitteen käytöstä aiheutuvista mahdollisista ongelmista. Kouluissa on varattu lukollinen tila omien laitteiden säilyttämistä varten.

9 Sähköinen oppimispolku Perusopetuksessa oppilaille rakennetaan sähköinen oppimispolku niin, että jokainen oppilas saa perusvalmiudet monipuoliseen tieto- ja viestintätekniikan käyttöön. Lisäksi oppilaat saavat valmiudet omatoimiseen, vuorovaikutteiseen ja kriittiseen tiedonhankintaan, tiedonkäsittelyyn ja tuottamiseen. Uutta teknologiaa ja sen eri sovelluksia, ohjelmia ja palveluita käytetään monipuolisesti hyväksi oppimisen tukemisessa. Tieto- ja viestintätekniikan avulla lisätään oppilaiden motivaatiota oppimiseen, tuotetaan oppimisen elämyksiä, tuetaan ajattelun kehittymistä ja vahvistetaan yhteisöllisen työskentelyn taitoja. Oppilailla on verkossa sähköinen portflio, jonka tuotokset todistavat oppilaiden osaavan eri luokka-asteille määritellyt asiat. Tavoite osaamistaso on määritelty tietoteknisen osaamisen ja monilukutaidon osalta luokille 2, 5 ja 8 sekä tultaessa lukioon. 2.luokka Tekninen osaaminen osaa käynnistää ja sulkea koneen osaa käynnistää halutun ohjelman työpöydältä osaa kirjoittaa koneella, harjoittelee kahdella kädellä kirjoittamista; (kymmensormijärjestelmä) mallikirjoitus ja puhtaaksikirjoitus esim. tekstinkäsittely: näppäimistön käyttöhallinta, isot ja pienet kirjaimet, välilyönnit, kappaleenjako, otsikko, fonttien käyttö, fonttien koon muokkaus tiedonhaku tallentaminen ja tulostus ohjelmistojen ja työkalujen käyttöerot sekä pelien periaatteita (esim. äidinkieli, matematiikka) Monilukutaito osaa harjoitella tietokoneavusteisesti sisältöjä: esim. oppimispelit

10 tekstilajityyppien tunnistaminen (mainos, kaavake, uutinen, esitys, mielipidekirjoitus, sanakirja, blogiviestit, chatti jne.) tiedonhaku- ja tiedonkeruutaitojen kehittäminen valokuvien ja muiden graafisten kuvien käyttäminen ja liittäminen omaan esitykseen osana tiedonhakutaitoja turvallinen nettikäyttö, netiketti, sosiaalinen media omana viestintävälineenä 5.luokka Tekninen osaaminen esitystekniikan monipuolisempi käyttö (esim. tietokone tai tabletti tms. yhdistettynä dataprojektoriin) itsenäinen ja ryhmätyöskentely koneitse ja verkossa tekstinkäsittely ja omien esitysten hallittu luominen esim. asiakirjan rakenteet: otsikointi, väliotsikointi, luettelo, tyylit jne. havinnollistamiskuvan ja hyperlinkin liittäminen omaan esitykseen laskentataulukon käyttö (esim. lukujärjestyksen luonti, keskiarvon laskeminen) verkossa jakaminen, yhteisölliset toimintatavat sähköpostiviestintä, chattiviestintä internetin ja hakukoneen käyttö: tietolähteiden yhdistäminen, lähteiden maininta jonkin erityistyökalun käyttö esim. elokuvatyökalu musiikkityökalun alkeita kuvankäsittelyn alkeita dokumenttien, kuvien ja videoiden tuottaminen, tallentaminen ja jakaminen Monilukutaito

11 vaativampien tekstityyppien tunnistaminen, lukeminen ja luominen internetissä esiintyvän kuvan ja oman kuvan käyttöeroja turvallinen nettikäyttö, netiketti, sosiaalinen media omana viestintävälineenä internet hyödyllisenä palveluna, nettilehti ja sen rakenne, interaktiivinen media, pelillisyys internetin käyttö kansalaistaitona ja vaikuttamiskanavana vaikuttaminen ja korrekti viestintä (kielen rakenteet ja rekisterit) vieraat kielet ja tiedonhaku lähteiden luotettavuuden arviointi ja tiedon yhdistäminen omaan tuotokseen oman työskentelyn ja oppimisen taltiointi eri menetelmin 8.luokka Tekninen osaaminen oppilas osaa työskennellä työasemalla, lähiverkossa ja pilvessä käsitteet tiedosto, kansio, asema, pilvi tiedostoja tallennettaessa ja jaettaessa tulostaminen verkossa, tulostusasettelu, virtuaalinen tulostaminen (PDF) Tekstinkäsittelyn perusteet: kappaleenvaihto vs. rivinvaihto välilyönnin, sarkaimen ja kappaleenvaihdon käyttökohteet tyylien käyttö ja muokkaaminen, erityisesti fonttien vaihtelusta poisoppiminen rivivälit, kappalemuotoilut, sivun asettelu, perusasemoinnit taulukkolaskenta perustaulukoiden muotoilu yksinkertaiset laskentataulukot, soveltaminen eri oppiaineissa diagrammin luominen, diagrammin osat ja tyypit, siirtäminen muihin sovelluksiin

12 esitysgrafiikka esitystyyppien erot ja ominaispiirteet esitelmän pitäminen esitysgrafiikkaohjelmalla yleisesti eri sovelluslajien tuntemus mikä on oikea työkalu kuhunkin tehtävään käsitteet tiedosto, kansio, asema, pilvi tiedostoja tallennettaessa ja jaettaessa tyypilliset tiedostomuodot ja käyttökohteet Monilukutaito tietoturvallisuus ja netiketti vahvan salasanan luominen Internetiin siirretyn aineiston pysyvyys oman yksityisyyden suojaaminen nettikiusaamisen tunnistaminen, torjuminen ja seuraukset copyright ja plagiointi, kuvien ja tekstien käyttöoikeus - lainsäädännön perusasioita? luotettavan lähteen piirteet, lähdekritiikki Lukio Lukioon tuleva oppilas osaa seuraavat asiat: tietokoneen tiedosto- ja kansiorakenteen hallinta kuvien ja videoiden käsittelyn perusteet toimisto-ohjelmistojen perusteet: tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka pilvipalvelujen toimintaperiaateet: esim. GAPPS, Sky Drive jne...

13 erilaisten laitetyyppien tunteminen ja peruskäyttö (tabletit, puhelimet, tietokoneet, jne...) perustietämys tietoturvasta, somesta, tekijänoikeuksista,... sujuva tekstintuottaminen (kymmensormijärjestelmä) Sosiaalinen media Sosiaalinen media on olennainen ja tärkeä osa nykyistä yhteiskuntaa. Se mahdollistaa yhteistyön ja verkottumisen, yhteisöllisen oppimisen ja työskentelyn sekä monipuolisen aktiivisen kansalaisuuden toteuttamisen. Kaikille oppilaille annetaan tasavertaiset mahdollisuudet oppia hyödyntämään sosiaalista mediaa osana mediataitoja ja ymmärtämään sosiaalisen median roolia yhteiskunnassa. Koulu ohjaa lapsia ja nuoria asialliseen, turvalliseen ja eettiseen sosiaalisen median käyttöön. Pidämme myös tärkeänä, että oppilaiden vanhemmat ja muut yhteistyökumppanit saavat monipuolista tietoa koulun toiminnasta. Wilma on suljettu ympäristö eikä se mahdollista monipuolista opetuksen ja oppimisen kuvaamista esimerkiksi kuvien ja videoiden avulla. Sosiaalinen media on osa koulun yhteisöllistä, viestinnällistä ja verkottuvaa toimintakulttuuria. Koulujen käytössä olevat sosiaalisen median muodot mahdollistavat yhdessä työskentelyn ja keskustelun lisäksi myös tekstin, kuvan ja liikkuvan kuvan tuottamisen, jakamisen ja käsittelyn sekä yhteistyön opettajien kesken ja huoltajien kanssa. Sosiaalinen media on uudenlainen mahdollisuus pedagogiseen keskusteluun ja yhteistyöhön niin koulun sisällä kuin vanhempien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulut osallistuvat aktiivisesti sosiaaliseen mediaan ja kehittävät Opetushallituksen suositusten mukaisesti menetelmiä, joiden avulla vanhemmat ja muut yhteistyökumppanit voivat halutessaan seurata oppilaiden työskentelyä (esim. blogit, wiki-alueet, dokumenttipalvelut, tuotosten jakopalvelut sekä keskustelupalvelut). Opettajakohtaisesti voidaan ottaa käyttöön erilaisia sosiaalisen median toimintaympäristöjä oppiaineen tai aihekokonaisuuden tarpeista riippuen, esimerkiksi ystävyyskoulutoiminnalla ja kielten opetuksella on omia erityistarpeita. Sosiaalisen median käytössä kiinnitetään erityistä huomiota pedagogiseen käyttöön, turvallisuuteen (tietoturva, salassapito, yksityisyysasetukset), hyvään käytökseen ja eettisiin toimintamalleihin (mm. tekijänoikeudet) sekä alaikäisten rekisteröitymiseen eri palveluihin. Tvt-tukipalvelut Tukipalvelut ovat kuntakohtaisia, ja niiden tasosta päätetään muun toiminnan yhteydessä. Strategian arviointi ja päivittäminen

14 Strategia on päivitetty

15 Liitteet Liite 1; Osaamiskartoitus

16

17

18

19

20

21

22

23

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012 Xxx Normaalikoulu Versio 31.01.2009 Sisältö 1 Johdanto 1.1 Lähtökohtana jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta 1.2 Strategiaprosessi

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen 0 1 Sisällys Johdanto 2 VISIO 2018 3 Tavoitteet oppijan näkökulmasta 3 Esi- ja alkuopetus leikkien oppimaan 4 1-2 luokat tieto- ja viestintätekniikka tutuksi 4 3-6 luokat tieto- ja viestintätekniikka oppimisen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 0 LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 Tiivistelmä Tämä on Laukaan kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia vuosille 2015 2018. Strategian

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia, Savonlinna

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia, Savonlinna !1 Tell me, I ll forget Show me, I ll remember, Involve me, I ll understand" Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia, Savonlinna Osallistu, opi ja opeta! Haaste työyhteisölle Luokaa koko yhteisöönne

Lisätiedot

Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015

Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015 Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015 1 Johdanto Lempäälän kunnan koulutuspoliittinen ohjelma 2012 2016 KOULUTUS KUULUU KAIKILLE http://www.lempaala.fi/opetus_ja_vapaa-aika/koulutus/koulutuspoliittinen_ohjelma/

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

KEMIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA KEMIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Sisällysluettelo...2 Sisällysluettelo...2 1. Johdanto...3 2. Kehittämiskohteet...4

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 3 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN KUVAUS 5 4.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 4.2 OSAAMINEN

Lisätiedot

Hyv.ltk 21.6.2011 69, liite 5

Hyv.ltk 21.6.2011 69, liite 5 Hyv.ltk 21.6.2011 69, liite 5 Kiimingin opetustoimen TVT-strategia vuosille 2011-2012 2 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Tieto- ja viestintäteknisten taitojen osaamistasot... 5 2.1. 0.-2. -luokkien taitotasot...

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 Orivedellä 1.1.2005 Tiina Sarisalmi 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 4 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Liite siv.ltk 14.4.2015 39 1 Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Laadittu lukion rehtori Toini Kemppaisen johdolla HANKASALMEN KUNTA

Lisätiedot

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan 2008 Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan Porin koulutoimen tietostrategia: Jani Setälä, Sirkka Salonen-Nummi, Timo Peltomäki, Jarkko Kivelä, Tero Grönmark, Merja-Riitta

Lisätiedot

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 1 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia vuosille 2013-2016 perustuu Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia ja toimintasuunnitelma

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia ja toimintasuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia ja toimintasuunnitelma Vaasan kaupungin sivistystoimi Suunnitelman Rakenteen laadinta tarkistus 30.5.2013 Vaasan kaupungin sivistystoimen TVT-ryhmän

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1. OPETUSSUUNNITELMA...6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1.3 Opetussuunnitelman seuranta ja arviointi...7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...7

Lisätiedot

7. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt

7. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt Osa 2 7. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 7.1 Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet O petus voi olla ainejakoista tai eheytettyä, jolloin tavoitteena on ohjata oppilaita tarkastelemaan ilmiöitä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.6:2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 1 NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Opetussuunnitelma hyväksytty koulutuslautakunnassa 29.8.2011 80 Liitteet hyväksytty koulutuslautakunnassa 20.9.2011 97 2 NOUSIAISTEN

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan strategia. työversio 4.9.2012

Tieto- ja viestintätekniikan strategia. työversio 4.9.2012 Tieto ja viestintätekniikan strategia työversio 4.9.2012 Prosessi verkossa: http://enorssitvt.wikispaces.com/ Mikko Horila Jari Sjölund Ari Myllyviita Jani Kiviharju Pentti Mankinen Tuomo Tammi 1. Visio

Lisätiedot

1. KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4

1. KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4 KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2005 2006 SISÄLLYS sivu 1. KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4 2. KAARINAN LUKION TEHTÄVÄ, TOIMINTA AJATUS JA ARVOT 4 2.1. Kaarinan lukion tehtävä ja toiminta

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia osana kaikkien aineiden opetusta. 9.4.2015 Jukka Tulivuori Opetushallitus

Tieto- ja viestintäteknologia osana kaikkien aineiden opetusta. 9.4.2015 Jukka Tulivuori Opetushallitus Tieto- ja viestintäteknologia osana kaikkien aineiden opetusta 9.4.2015 Jukka Tulivuori Opetushallitus Viitteitä suomalaisen koulun ja opetuksen kehitystarpeista Peruskoululaisten erot oppimaan oppimisessa

Lisätiedot

SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9. Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi

SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9. Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi 1. painos ISBN 951-96218-4-9 Toimittanut Elise Tarvainen Gummerus Kirjapaino

Lisätiedot