TVT-Strategia Päivitetty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TVT-Strategia Päivitetty 16.1.2015"

Transkriptio

1 TVT-Strategia Päivitetty

2 Sisällysluettelo Johdanto 3 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tavoitteet ja vastuut 4 Painopistealueet ja kriittiset menestystekijät 5 Verkkopalvelut 7 Tekninen toimintaympäristö 8 Sähköinen oppimispolku 8 2.luokka 9 5.luokka 9 8.luokka 10 Lukio 11 Sosiaalinen media 11 Tvt-tukipalvelut 12 Strategian arviointi ja päivittäminen 12 Liitteet 13

3 Johdanto Tämä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia on laadittu Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien yhteistyönä. Jokainen kunta hyväksyy strategian itsenäisesti. Strategian tavoitteena on kehittää suunnitelmallisesti tieto- ja viestintätekniikan ja sähköisten oppimisympäristöjen opetuskäyttöä sekä innovatiivisia opetuskäytänteitä. Strategian avulla varmistetaan, että nykyajan kansalaistaitojen opetus ei ole riippuvainen yksittäisen rehtorin tai opettajan osaamisesta tai asenteesta. Strategia vahvistaa koulujen ja oppilaiden tasa-arvoa osaamisessa, jatko-opinnoissa, työelämässä ja yleensäkin tietoyhteiskunnan jäsenenä. Strategian avulla vahvistetaan myös koulujen välistä verkostoitumista niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Strategia linjaa perusteet tvt-laitteiden hankinnalle, sähköisten oppimisympäristöjen käytölle ja erilaisiin kehittämishankkeisiin osallistumiselle sekä koulujen kokonaisvaltaisen toimintakulttuurin kehittämiselle. Strategiaan pohjautuvan täydennyskoulutussuunnitelman avulla vahvistetaan opetushenkilökunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön taitoja ja parannetaan toiminnan eettisyyttä ja tietoturvallisuutta. Strategia pohjautuu seuraaviin valtakunnallisiin ohjeistuksiin: Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020 Opetushallituksen suositus opetustilan varustetasosta YTL:n ohjeistus ylioppilaskirjoituksiin soveltuvasta laitekannasta Opetushallituksen suositukset sosiaalisen median käytöstä opetuksessa Valtakunnallisten ohjeistusten lisäksi työssä on otettu huomioon kuntakohtaiset strategiat ja suunnitelmat mm. kieliohjelma ja kansainvälisyysstrategia. Strategia on laadittu työryhmässä, jossa työskentelivät Elina Rinne (Nousiaisten esiopetus), Janne Hautala (Mynämäen lukio), Kaisa Viljanen (Nousiaisten yläkoulu), Lassi Laamanen (Nousiaisten lukio), Mia Kallio (Maskun esiopetus), Mika Ihanamäki (Mynämäen alakoulu), Sami Teuri (Nousiaisten alakoulu), Tuomas Koivu (Maskun yläkoulu) ja Virpi Hatakka (Mynämäen yläkoulu). Strategiatyötä on ohjannut ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimi sivistysjohtaja Pekka Karenmaa, sihteerinä rehtori Krista Lahtinen ja muina jäseninä sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen sekä kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies. Työn on koordinoinut ja johtanut Tmi Kitola. Työryhmä mm. perehtyi valtakunnallisiin suosituksiin ja omien kuntien strategioihin, kartoitti kaikkien koulujen opetustilojen tvt-varustetason nykytilanteen, tutustui erilaisiin sähköisiin oppimis-ympäristöihin sekä laati oppilaiden tvt-osaamisen minimiosaamistasot toiselle,

4 viidennelle ja kahdeksannelle luokalle. Lisäksi kuvattiin lukioon tulevien oppilaiden minimitaitotaso tieto- ja viestintätekniikan osaamisessa. Näin saatiin työn pohjaksi näkemys keskeisistä oppilaan osaamistasoista, joista johdettiin opettajien osaamisen kuvaukset. Opettajien osaamisen kuvaukset laadittiin sähköiseksi osaamiskartoitukseksi, jonka avulla saatiin selville opettajien nykyinen osaamistaso. Osaamiskartoituksen pohjalta on tehty täydennyskoulutussuunnitelma keväällä 2014 jota toteutetaan osana OSAAVA-hanketta. Tämä strategia on esitelty Mynämäen kunnan kasvatus- ja sivistyslautakunnalle ja hyväksytty Mynämäen kunnan kasvatus- ja sivistyslautakunnassa Mynämäen kunnan osalta. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tavoitteet ja vastuut Tieto- ja viestintäteknisten taitojen oppiminen on jokaisen oppijan oikeus. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia varmistaa oppilaiden oikeuden saada riittävän monipuolista, opetussuunnitelman mukaista opetusta monipuolisissa ja nykyaikaisissa oppimisympäristöissä. Tieto- ja viestintätekniikkaa käyttämällä uudistetaan ja tehostetaan oppimista, vähennetään opettajakeskeisyyttä, lisätään oppilaslähtöistä oppimista ja vuorovaikutteisia pedagogisia käytäntöjä sekä yhteisöllistä tekemistä ja oppimista. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö antaa uusia mahdollisuuksia opetuksen eriyttämiseen ja vahvistaa näin oppilaan yksilöllistä oppimista ja opiskelumotivaatiota. Tieto- ja viestintätekniikkaa käyttämällä vahvistetaan oppilaan monilukutaitoa, erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja, informaation etsimistä, tuottamista, analysoimista sekä kriittistä suhtautumista informaatioon, sen hankintaan ja tulkitsemiseen. Vastuu tvt-strategian toteuttamisesta on jokaisella opettajalla. Koulun johtaja vastaa siitä, että monipuolinen oppimisympäristöjen käyttö kuuluu koulun toimintakulttuuriin. Koulun johtaja vastaa myös siitä, että kaikki opettajat ovat tietoisia tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön mahdollisuuksista ja noudattavat opetuksessaan opetussuunnitelman määräyksiä ja kunnan omia linjauksia. Koulutuksen järjestäjä huolehtii siitä, että kunnan kaikissa kouluissa on sellainen varustetaso, jonka avulla oppijoille voidaan monipuolisesti avata sähköisten oppimisympäristöjen mahdollisuudet ja opetussuunnitelman mukainen tieto- ja viestintätekninen osaaminen. Koulutuksen järjestäjä on aktiivinen opettajien tieto- ja viestintäteknisen osaamisen vahvistamisessa ja huolehtii riittävien tukipalveluiden järjestämisestä.

5 Visio Tieto- ja viestintätekniikkaa ja erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä käytetään suunnitelmallisesti ja monipuolisesti oppimisen ja opetuksen tukena kaikissa oppiaineissa ja kaikilla vuosiluokilla. Oppilaille rakentuu tvt-osaamisen oppimispolku esiopetuksesta toiselle asteelle. Oppimispolun toteutumista tuetaan tvt-portfolion avulla. Opettajilla on hyvät tieto- ja viestintätekniset taidot. Oppilaiden käytössä on ajanmukaiset ja monipuoliset tieto- ja viestintätekniset laitteet ja ympäristöt. Painopistealueet ja kriittiset menestystekijät Painopistealue / tavoite Oppilaiden osaaminen ja tasavertaisuus Verkkopalvelut ja tekninen toimintaympäristö Kriittinen menestystekijä Oppilaat saavat tasavertaisesti kaikissa kunnissa samanlaisen jatko-opintoja ja työelämävalmiuksia palvelevan osaamisen Tieto- ja viestintätekniikan yhteisöllinen käyttö Nopea langaton verkko Monipuolinen tekninen toimintaympäristö ja pedagogisia tavoitteita Konkreettiset teot Opetussuunnitelman tuntemus ja aktiivinen ops-työ Jatko-opintojen tvt-osaamisvaatimusten tuntemus, perusopetuksen ja toisen asteen yhteistyö Ajantasainen työelämän tuntemus, yhteistyö elinkeinoelämän kanssa Keskeisten tvt-osaamistavoitteiden määrittely Tvt osana kaikkia oppiaineita kaikilla vuosiluokilla Verkkoyhteydet Laite- ja välinehankinnat niin, että tieto- ja viestintätekniikkaa

6 Sähköiset oppimisympäristöt ja materiaalit S ä h k ö i n e n oppilashallinto palvelevat laitteet Erilaisten laitteiden riittävä tuntemus Fyysiset tilaratkaisut ja laitteiden sijoittelu tiloihin Pääsy kotoa käsin opetuksen palveluihin Tekninen tuki Googlen Apps for Educationin monipuolinen käyttö Pedagogisesti perusteltu e-oppimateriaalien käyttö Pedagogisesti perustellut ympäristövalinnat Sähköisten oppimisympäristöjen yhteisöllisen oppimisen hyödyntäminen Pedagoginen tuki Primuksen, Wilman ja Kurren mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen Keskitetty osaaminen hyödynnetään siellä, missä opetus kulloinkin tapahtuu Oppilas- ja opettajatunnukset, keskitetty käyttäjätunnusten ja salasanojen hallinta Teknisen tuen riittävä resursointi Opettajakoulutus Koulutus Pedagogisen tuen riittävä resurssointi Suunniteltu kokonaisuus Koulutus Resurssointi (henkilö/henkilöt, esim. hallintoryhmä) Suunniteltu kokonaisuus Sähköinen arviointi Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Perusopetuksen kansalliset sähköiset arvioinnit Oppiainekohtainen sähköinen arviointi Ylioppilaskokeiden laite- ja verkkojärjestelyt Erilaisten sähköisten arviointiympäristöjen kokeilu (esim. ViLLE) Henkilöstön osaaminen Opettajien täydennyskoulutus (sisällöt, metodit) Rekrytointi Määritetään opettajan tvt-osaamisen ydinalueet uuden ops2016 tavoitteiden ja sisältöjen perusteella Osaamiskartoitus Osaamisvajeisiin perustuva suunniteltu ja aikataulutettu koulutussuunnitelma Rekrytoinnissa painotetaan

7 tvt-osaamista Käyttäjälähtöinen tietoturvallisuus Tunnusten hallinta Tiedon yksityisyys Opettajien koulutus Verkostoituminen Koulu ei sulkeudu muusta yhteiskunnasta, vaan toimii aktiivisessa yhteistyössä erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa sekä kasvotusten että verkossa. Verkostoituminen elinkeinoelämän kanssa Verkostoituminen järjestöjen kanssa Verkostoituminen paikallismedian kanssa Verkostoituminen erilaisten hankkeiden avulla Hankinnat Laitteiden hankinta perustuu pedagogisille tarpeille Sähköisten oppimateriaalien hankinta perustuu riittävään tietämykseen, materiaalien laadun arviointi Hankerahoitusten hyödyntäminen Verkossa olevien maksuttomien palveluiden ja materiaalien hyödyntäminen A i k a t a u l u t e t t u hankintasuunnitelma E-oppimateriaalikoulutus Tieto hankerahoituksista, osallistuminen hankkeisiin Keskitetyt hankinnat? Koulutus verkossa olevista maksuttomista palveluista Verkkopalvelut Oppilaan keskeiset ympäristöt joiden ylläpidosta ja kouluttamisesta koulutuksen järjestäjä huolehtii: Opiskelijahallintojärjestelmät (Starsoft)

8 Yhteisölliset työkalut (Google Apps for Education) Sähköinen arviointi minimissään lukiotasolla (esim. ViLLE, YTL:n järjestelmät) Oppimateriaalien hallinta (esim. Moodle tai Google Apps for Education) Oppilaat ja opettajat pääsevät kirjautumaan samalla tunnuksella sekä työasemille että keskeisiin, yllä lueteltuihin verkkopalveluihin (esim. LDAP tai SSO). Tekninen toimintaympäristö Opetustilojen tvt-varustelu rakennetaan siten, että se palvelee opetussuunnitelman toteuttamista ja muita pedagogisia tavoitteita. Perusopetuksen jokaisessa fyysisessä opetustilassa on vähintään kolme konetta, jotta opetuksessa voidaan toteuttaa monilukutaidon opettamista (mm. tiedonhaku ja arviointi) sekä kolmiportaisen tuen edellyttämää alas- ja ylöspäin eriyttämistä. Tietokone ja sähköiset oppimisympäristöt toimivat luokissa yhtenä eriyttämisen apuopettajana. Koulujen tvt-varustelu rakennetaan siten, että kokonaisille luokille riittää koneita, jotta tietyssä oppiaineessa ja tietyssä aiheessa kaikki oppilaat pääsevät työskentelemään samanaikaisesti sähköisiin oppimisympäristöihin. Koneiden määrän osalta opetushallituksen suositus on alakouluissa 0,5 konetta opiskelijaa kohden. Yläkouluissa ja lukioissa suositus on 1 kone opiskelijaa kohden. Lisäksi jokaisesta koulusta tulee löytyä ajantasaiset AV-laitteet kuten dataprojektori ja dokumenttikamera. Lukioiden osalta opetushallituksen suositus täytetään ensisijaisesti siten, että oppilailla on omat YTL:n ohjeistuksen mukaiset laitteet käytössä. Lukioon tulevaa opiskelijaa informoidaan riittävän ajoissa oman laitteen tarpeellisuudesta. Oman laitteen käyttö on pedagogisesti perusteltua, koska omaa laitetta osaa käyttää kaikkein nopeimmin ja monipuolisemmin. Sama laite on käytössä kotona ja koulussa. Opiskelijat huolehtivat omista laitteistaan itse. Lukiot varaavat muutaman laitteen niitä oppilaita varten, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää omaa laitetta. Lukiossa painotetaan oman laitteen monipuolisen käytön ohjausta. Lisäksi lukiossa on käytössä ajantasaisia ja monipuolisia laitteita ja välineitä eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien tarpeiden mukaan. Perusopetuksessa sallitaan omien laitteiden käyttö, mutta siten, että että oppilaita ei aseteta perusopetuslain tarkoittamalla tavalla eriarvoiseen asemaan. Oman laitteen käyttöä ei vaadita perusopetuksessa, eivätkä koulut vastaa oppilaan oman laitteen käytöstä aiheutuvista mahdollisista ongelmista. Kouluissa on varattu lukollinen tila omien laitteiden säilyttämistä varten.

9 Sähköinen oppimispolku Perusopetuksessa oppilaille rakennetaan sähköinen oppimispolku niin, että jokainen oppilas saa perusvalmiudet monipuoliseen tieto- ja viestintätekniikan käyttöön. Lisäksi oppilaat saavat valmiudet omatoimiseen, vuorovaikutteiseen ja kriittiseen tiedonhankintaan, tiedonkäsittelyyn ja tuottamiseen. Uutta teknologiaa ja sen eri sovelluksia, ohjelmia ja palveluita käytetään monipuolisesti hyväksi oppimisen tukemisessa. Tieto- ja viestintätekniikan avulla lisätään oppilaiden motivaatiota oppimiseen, tuotetaan oppimisen elämyksiä, tuetaan ajattelun kehittymistä ja vahvistetaan yhteisöllisen työskentelyn taitoja. Oppilailla on verkossa sähköinen portflio, jonka tuotokset todistavat oppilaiden osaavan eri luokka-asteille määritellyt asiat. Tavoite osaamistaso on määritelty tietoteknisen osaamisen ja monilukutaidon osalta luokille 2, 5 ja 8 sekä tultaessa lukioon. 2.luokka Tekninen osaaminen osaa käynnistää ja sulkea koneen osaa käynnistää halutun ohjelman työpöydältä osaa kirjoittaa koneella, harjoittelee kahdella kädellä kirjoittamista; (kymmensormijärjestelmä) mallikirjoitus ja puhtaaksikirjoitus esim. tekstinkäsittely: näppäimistön käyttöhallinta, isot ja pienet kirjaimet, välilyönnit, kappaleenjako, otsikko, fonttien käyttö, fonttien koon muokkaus tiedonhaku tallentaminen ja tulostus ohjelmistojen ja työkalujen käyttöerot sekä pelien periaatteita (esim. äidinkieli, matematiikka) Monilukutaito osaa harjoitella tietokoneavusteisesti sisältöjä: esim. oppimispelit

10 tekstilajityyppien tunnistaminen (mainos, kaavake, uutinen, esitys, mielipidekirjoitus, sanakirja, blogiviestit, chatti jne.) tiedonhaku- ja tiedonkeruutaitojen kehittäminen valokuvien ja muiden graafisten kuvien käyttäminen ja liittäminen omaan esitykseen osana tiedonhakutaitoja turvallinen nettikäyttö, netiketti, sosiaalinen media omana viestintävälineenä 5.luokka Tekninen osaaminen esitystekniikan monipuolisempi käyttö (esim. tietokone tai tabletti tms. yhdistettynä dataprojektoriin) itsenäinen ja ryhmätyöskentely koneitse ja verkossa tekstinkäsittely ja omien esitysten hallittu luominen esim. asiakirjan rakenteet: otsikointi, väliotsikointi, luettelo, tyylit jne. havinnollistamiskuvan ja hyperlinkin liittäminen omaan esitykseen laskentataulukon käyttö (esim. lukujärjestyksen luonti, keskiarvon laskeminen) verkossa jakaminen, yhteisölliset toimintatavat sähköpostiviestintä, chattiviestintä internetin ja hakukoneen käyttö: tietolähteiden yhdistäminen, lähteiden maininta jonkin erityistyökalun käyttö esim. elokuvatyökalu musiikkityökalun alkeita kuvankäsittelyn alkeita dokumenttien, kuvien ja videoiden tuottaminen, tallentaminen ja jakaminen Monilukutaito

11 vaativampien tekstityyppien tunnistaminen, lukeminen ja luominen internetissä esiintyvän kuvan ja oman kuvan käyttöeroja turvallinen nettikäyttö, netiketti, sosiaalinen media omana viestintävälineenä internet hyödyllisenä palveluna, nettilehti ja sen rakenne, interaktiivinen media, pelillisyys internetin käyttö kansalaistaitona ja vaikuttamiskanavana vaikuttaminen ja korrekti viestintä (kielen rakenteet ja rekisterit) vieraat kielet ja tiedonhaku lähteiden luotettavuuden arviointi ja tiedon yhdistäminen omaan tuotokseen oman työskentelyn ja oppimisen taltiointi eri menetelmin 8.luokka Tekninen osaaminen oppilas osaa työskennellä työasemalla, lähiverkossa ja pilvessä käsitteet tiedosto, kansio, asema, pilvi tiedostoja tallennettaessa ja jaettaessa tulostaminen verkossa, tulostusasettelu, virtuaalinen tulostaminen (PDF) Tekstinkäsittelyn perusteet: kappaleenvaihto vs. rivinvaihto välilyönnin, sarkaimen ja kappaleenvaihdon käyttökohteet tyylien käyttö ja muokkaaminen, erityisesti fonttien vaihtelusta poisoppiminen rivivälit, kappalemuotoilut, sivun asettelu, perusasemoinnit taulukkolaskenta perustaulukoiden muotoilu yksinkertaiset laskentataulukot, soveltaminen eri oppiaineissa diagrammin luominen, diagrammin osat ja tyypit, siirtäminen muihin sovelluksiin

12 esitysgrafiikka esitystyyppien erot ja ominaispiirteet esitelmän pitäminen esitysgrafiikkaohjelmalla yleisesti eri sovelluslajien tuntemus mikä on oikea työkalu kuhunkin tehtävään käsitteet tiedosto, kansio, asema, pilvi tiedostoja tallennettaessa ja jaettaessa tyypilliset tiedostomuodot ja käyttökohteet Monilukutaito tietoturvallisuus ja netiketti vahvan salasanan luominen Internetiin siirretyn aineiston pysyvyys oman yksityisyyden suojaaminen nettikiusaamisen tunnistaminen, torjuminen ja seuraukset copyright ja plagiointi, kuvien ja tekstien käyttöoikeus - lainsäädännön perusasioita? luotettavan lähteen piirteet, lähdekritiikki Lukio Lukioon tuleva oppilas osaa seuraavat asiat: tietokoneen tiedosto- ja kansiorakenteen hallinta kuvien ja videoiden käsittelyn perusteet toimisto-ohjelmistojen perusteet: tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja esitysgrafiikka pilvipalvelujen toimintaperiaateet: esim. GAPPS, Sky Drive jne...

13 erilaisten laitetyyppien tunteminen ja peruskäyttö (tabletit, puhelimet, tietokoneet, jne...) perustietämys tietoturvasta, somesta, tekijänoikeuksista,... sujuva tekstintuottaminen (kymmensormijärjestelmä) Sosiaalinen media Sosiaalinen media on olennainen ja tärkeä osa nykyistä yhteiskuntaa. Se mahdollistaa yhteistyön ja verkottumisen, yhteisöllisen oppimisen ja työskentelyn sekä monipuolisen aktiivisen kansalaisuuden toteuttamisen. Kaikille oppilaille annetaan tasavertaiset mahdollisuudet oppia hyödyntämään sosiaalista mediaa osana mediataitoja ja ymmärtämään sosiaalisen median roolia yhteiskunnassa. Koulu ohjaa lapsia ja nuoria asialliseen, turvalliseen ja eettiseen sosiaalisen median käyttöön. Pidämme myös tärkeänä, että oppilaiden vanhemmat ja muut yhteistyökumppanit saavat monipuolista tietoa koulun toiminnasta. Wilma on suljettu ympäristö eikä se mahdollista monipuolista opetuksen ja oppimisen kuvaamista esimerkiksi kuvien ja videoiden avulla. Sosiaalinen media on osa koulun yhteisöllistä, viestinnällistä ja verkottuvaa toimintakulttuuria. Koulujen käytössä olevat sosiaalisen median muodot mahdollistavat yhdessä työskentelyn ja keskustelun lisäksi myös tekstin, kuvan ja liikkuvan kuvan tuottamisen, jakamisen ja käsittelyn sekä yhteistyön opettajien kesken ja huoltajien kanssa. Sosiaalinen media on uudenlainen mahdollisuus pedagogiseen keskusteluun ja yhteistyöhön niin koulun sisällä kuin vanhempien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulut osallistuvat aktiivisesti sosiaaliseen mediaan ja kehittävät Opetushallituksen suositusten mukaisesti menetelmiä, joiden avulla vanhemmat ja muut yhteistyökumppanit voivat halutessaan seurata oppilaiden työskentelyä (esim. blogit, wiki-alueet, dokumenttipalvelut, tuotosten jakopalvelut sekä keskustelupalvelut). Opettajakohtaisesti voidaan ottaa käyttöön erilaisia sosiaalisen median toimintaympäristöjä oppiaineen tai aihekokonaisuuden tarpeista riippuen, esimerkiksi ystävyyskoulutoiminnalla ja kielten opetuksella on omia erityistarpeita. Sosiaalisen median käytössä kiinnitetään erityistä huomiota pedagogiseen käyttöön, turvallisuuteen (tietoturva, salassapito, yksityisyysasetukset), hyvään käytökseen ja eettisiin toimintamalleihin (mm. tekijänoikeudet) sekä alaikäisten rekisteröitymiseen eri palveluihin. Tvt-tukipalvelut Tukipalvelut ovat kuntakohtaisia, ja niiden tasosta päätetään muun toiminnan yhteydessä. Strategian arviointi ja päivittäminen

14 Strategia on päivitetty

15 Liitteet Liite 1; Osaamiskartoitus

16

17

18

19

20

21

22

23

TVT-Strategia. Masku Mynämäki Nousiainen

TVT-Strategia. Masku Mynämäki Nousiainen TVT-Strategia Masku Mynämäki Nousiainen Päivitetty 16.1.2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tavoitteet ja vastuut... 4 Painopistealueet ja kriittiset menestystekijät...

Lisätiedot

Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma

Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Visio 3. Perusopetuksen TVT- opetuskäytön tavoitteet 4. Tekninen ympäristö 4.1 Verkkoyhteydet 4.2 Tietoturva

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Uudenkaupungin yleissivistävän koululaitoksen tieto- ja viestintätekniikan strategia

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Uudenkaupungin yleissivistävän koululaitoksen tieto- ja viestintätekniikan strategia UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Uudenkaupungin yleissivistävän koululaitoksen tieto- ja viestintätekniikan strategia 2016-2021 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Muuttuva oppimiskäsitys 3 3. Laitteet, ohjelmistot

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Opetustoimen tietostrategia

Opetustoimen tietostrategia Opetustoimen tietostrategia Oulun opetustoimessa jokaisella on oikeus ajanmukaisiin oppimisympäristöihin. Oulun opetustoimessa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa kaikissa oppiaineissa ja koulujen

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia 2016-2020 Isonkyrön kunnan sivistystoimi Sivistystoimi 1. Johdanto Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto-

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille 2016 2021 Sisällys: 1. Johdanto 2. Ilmajoen koulujen tvt käytön tavoitteet vuosille 2016 2021 3. Käytännön toteutus 3.1. Sovellukset

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen 1. Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30. Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori

Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30. Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30 N 20 10 16 20 12 0 Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori 22% 19% Kielet (myös äidinkielen opettajat) Reaaliaineet Taito ja taideaineet Opettajat jakautuivat hyvin tasaisesti

Lisätiedot

eops ja TVT-taidot perusopetuksen tulevassa opetussuunnitelmassa

eops ja TVT-taidot perusopetuksen tulevassa opetussuunnitelmassa eops ja TVT-taidot perusopetuksen tulevassa opetussuunnitelmassa Jari Halonen, KL tvt-koordinaattori eops3.0 hankevastaava jari.halonen@ylojarvi.fi Jari Halonen 1 1. Ops muuttuu, muuttuuko koulun kulttuuri

Lisätiedot

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA 21.5.2008 Kyläsaaren koulussa on oppilaita 201 (toukokuu 2008) 1. Koulun IT-visio Informaatioteknologiaa hyödynnetään yhtenä osa-alueena jokapäiväistä koulutyötä. 2. Tietostrategian

Lisätiedot

Pedagogiset iltapäivät

Pedagogiset iltapäivät Pedagogiset iltapäivät Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus https://peda.net/jyvaskyla/ict/koulutusmateriaalit/palokka 4.2.2015 1 OPS2016 Tieto- ja viestintäteknologinen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Viitteitä suomalaisen koulun ja opetuksen kehitystarpeista Peruskoululaisten

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Tukipalvelut. TVT-taidot

Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Tukipalvelut. TVT-taidot OPE.FI-TASOT Kunta asettaa omat tavoitteensa (esim. I taso 20%, II taso70%, III taso10%) Oppilashallintojärjestelmä (Wilma ) viestintä (intranet, internet, kotisivut, wiki, portaalit) Koulujen opettajista

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä. TVT osaamiskartoituksen tuloksia

Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä. TVT osaamiskartoituksen tuloksia Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä TVT osaamiskartoituksen tuloksia Kyselyn toteutuksesta Kysely toteutettiin OPEKA työkalulla syksyllä 2013 Selänteen alueella sekä Nivalan Ylivieskan seutukunnassa

Lisätiedot

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö Mitä opettajan tulee osata Työskentelytaidot (päätelaitteen käyttötaidot) Esiopetus esiopetuksen laitteiston peruskäyttötaidot (tekstinkäsittely, tallentaminen) tietokoneen oheislaitteiden käyttötaidot

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA Kokemä PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2017-2020 Kokemäen kaupunki Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 21.3.2017 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. NYKYTILAN KUVAUS...

Lisätiedot

Pedagogiset iltapäivät

Pedagogiset iltapäivät Pedagogiset iltapäivät Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa https://peda.net/jyvaskyla/vaajakoskenkoulu https://peda.net/ohjeet https://peda.net/jyvaskyla/ict/pedanet 9.2.2015 1 OPS2016 Tieto- ja viestintäteknologinen

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016)

Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016) Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016) Hankkeen tavoitteina on henkilökohtaisten laitteiden käytön lisääminen opetuksessa, näille parhaiten soveltuvan oppimisympäristön valitseminen, testaaminen ja käyttöönotto,

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai 25.10. 2016 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016

Lisätiedot

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet LIITE 5 Tampereen kaupunki Kasvatus ja opetuspalvelut 2012 2015 Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet Tavoitteena on, että oppilas hyödyntää tieto ja viestintätekniikan mahdollisuuksia

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI Ella Kiesi Opetushallitus Tieto ja viestintätekniikkataidot kouluissa Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet lähtökohtana Tieto- ja viestintätekniikalla

Lisätiedot

Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA

Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA Harjoittelukoulujen TVT-strategian visio Harjoittelukoulut ovat asiantuntija- ja edelläkävijäyhteisöjä

Lisätiedot

OPS Koulu katsoo tulevaisuuteen

OPS Koulu katsoo tulevaisuuteen OPS2016 - Koulu katsoo tulevaisuuteen Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen laaja-alaisen osaamisen osana ITK-konferenssi 9.-11.4.2014 Juho Helminen Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Taustaa

Lisätiedot

KTKO104. Luento

KTKO104. Luento KTKO104 Luento 6.11.2014 OPS2016 Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 2016 syksyllä. Tällä hetkellä vielä luonnosvaiheessa. Muutamia huomioita: peruslukutaito, medialukutaito ym. => monilukutaito. tieto-

Lisätiedot

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014 Monilukutaito Marja Tuomi 23.9.2014 l i t e r a c y m u l t i l i t e r a c y luku- ja kirjoitustaito tekstitaidot laaja-alaiset luku- ja kirjoitustaidot monilukutaito Mitä on monilukutaito? tekstien tulkinnan,

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 18.4.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Pihlavan koulun tietostrategia 2008

Pihlavan koulun tietostrategia 2008 Pihlavan koulun tietostrategia 2008 1 PIHLAVAN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2008 Pihlavan koulussa on toukokuussa 2008 1-6 luokan oppilaita 185 sekä yksi esiopetusluokka. VISIO: Yhtenäinen ja toimiva informaatioteknologia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (5) 91 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björnberg-Enckellin ym. koulujen IT-strategiaa koskevasta talousarvioaloitteesta HEL 2012-004357

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 1 Viitteitä suomalaisen koulutuksen kehitystarpeista Jarkko Hautamäen mukaan suomalaisnuorten oppimistulokset ovat heikentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi (Hautamäki ym. 2013). 2 Viitteitä

Lisätiedot

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen voimavarana - koko maailma oppilaan ulottuvilla

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Ryhmä 5 Kehityksen suunta.. Mitä teema tarkoittaa? Teeman punaisena lankana on pohjimmiltaan se, että teknologiakasvatus ja teknologian arkipäiväistäminen tulee

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmissa 2016

Tieto- ja viestintätekniikka peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmissa 2016 Tieto- ja viestintätekniikka peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmissa 2016 Viikin normaalikoulun tvt-koulutuspäivät 28.11.2014 Kimmo Koskinen kimmo.koskinen@oph.fi Taustaksi Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista

Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista Perusopetuksen uudistamisesta kohti lukion uudistamista Lukiopäivät 13.11.2013 Opetusneuvos Eija Kauppinen Opetusneuvos Tiina Tähkä OPETUSHALLITUS 1 2 Maailma on hämmentävä paikka! Osaamisen 7.11.2013

Lisätiedot

Sosiaalinen media ja opettajan tvt-taidot: mitä opettajan pitäisi osata? 16.4.2012 Katrina Vartiainen

Sosiaalinen media ja opettajan tvt-taidot: mitä opettajan pitäisi osata? 16.4.2012 Katrina Vartiainen Sosiaalinen media ja opettajan tvt-taidot: mitä opettajan pitäisi osata? 16.4.2012 Katrina Vartiainen Sosiaalinen media? Sosiaalinen media (some) liittyy internetin vuorovaikutteisiin ryhmätyö- ja julkaisujärjestelmiin,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tässä alla vain sisällöt. Täydellinen taitotasotaulukko selittävine kommentteineen sekä koulukohtaisine toteuttamissarakkeineen on Akkunassa

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Digikansalaiseksi Olarin lukiossa

Digikansalaiseksi Olarin lukiossa Digikansalaiseksi Olarin lukiossa Olarin lukion ipad-ryhmä 2015 Kuvat: Helmi Hytti Hyvä Olarin lukion 1. vuosikurssin opiskelija ja opiskelijan huoltaja Tieto- ja viestintätekniikka on olennainen osa nykylukiolaisen

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Joensuun seudun opetustoimen sosiaalisen median opetuskäytön ohje

Joensuun seudun opetustoimen sosiaalisen median opetuskäytön ohje Joensuun seudun opetustoimen sosiaalisen median opetuskäytön ohje 1 1. Sosiaalisen median opetuskäyttö Yleistä Tämä on erillinen, Joensuun seudun TVT-suunnitelmaan liittyvä ohje siitä, kuinka ja millä

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka opettajan arjessa. Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus

Tieto- ja viestintätekniikka opettajan arjessa. Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus Tieto- ja viestintätekniikka opettajan arjessa Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus Puheenvuorojen aiheet Kansalliset tavoitteet ja tilanne Espoossa Sosiaalinen media oppimisessa Kodin ja koulun yhteistyö

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Tulevaisuuden edellyttämä laaja-alainen osaaminen Liikennevaloissa -tehtävä/ Kajaani

Tulevaisuuden edellyttämä laaja-alainen osaaminen Liikennevaloissa -tehtävä/ Kajaani Tulevaisuuden edellyttämä laaja-alainen osaaminen Liikennevaloissa -tehtävä/ Kajaani 8.1.2014 Ajattelu ja oppiminen Oman oppimis-strategiansa Yläkoulussa oppivan yhteisön tuki Materiaalihysteria - Asian

Lisätiedot

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämä tieto- ja viestintätekniikan oppikirja on päivitetty versio vuonna 2007 julkaisemastani Tieto- ja viestintätekniikka -oppikirjasta. Päivityksessä kirjan sisällöt on ajantasaistettu ja samalla

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AIHEKOKONAISUUDET

PERUSOPETUKSEN AIHEKOKONAISUUDET PERUSOPETUKSEN AIHEKOKONAISUUDET Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmän kokous 27.1.2010 Opetusneuvos Aihekokonaisuuksien määrittely vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Harjoittelukoulun oppilaan osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä:

Harjoittelukoulun oppilaan osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä: Harjoittelukoulun oppilaan osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä: Peruskoulun päättyessä oppilas on tutustunut monipuolisesti erilaisiin työvälineohjelmiin ja muihin oppimista tukeviin sovelluksiin sekä

Lisätiedot

Harjoittelukoulun oppilaan TVT-osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä

Harjoittelukoulun oppilaan TVT-osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä Harjoittelukoulun oppilaan TVT-osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä Peruskoulun päättyessä oppilas on tutustunut monipuolisesti erilaisiin työvälineohjelmiin ja muihin oppimista tukeviin sovelluksiin

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat Nokian N8 puhelimessa Uutta Toimii netin kautta, ei ohjelmien asennuksia eikä ylläpitoa, koulun lisäksi käytettävissä myös kotona ja muualla 24/7, lisäksi muita opiskelua helpottavia verkko-opetuksen mahdollistavia

Lisätiedot

Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa.

Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa. Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin. Valterin palvelut täydentävät

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Terho Kontioinen, suunnittelija Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Opeka-kysely

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. TVT -tiimi. 2.1 Kokoonpano. 2.2 Tehtävät. 3. TVT -opetuksen toteutus. 3.1 Laitteet ja opetusjärjestelyt

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. TVT -tiimi. 2.1 Kokoonpano. 2.2 Tehtävät. 3. TVT -opetuksen toteutus. 3.1 Laitteet ja opetusjärjestelyt MOISION KOULUN TVT -STRATEGIA 2012-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. TVT -tiimi 2.1 Kokoonpano 2.2 Tehtävät 3. TVT -opetuksen toteutus 3.1 Laitteet ja opetusjärjestelyt 4. Tieto -ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

TVT-strategia. Ylitornion yhteiskoulun lukio

TVT-strategia. Ylitornion yhteiskoulun lukio TVT-strategia Ylitornion yhteiskoulun lukio Tieto- ja viestintätekniikan monipuolinen hyödyntäminen opettamisen, opiskelun, arvioinnin, ohjaamisen ja vuorovaikutuksen työvälineenä rikastuttaa ja laajentaa

Lisätiedot

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa 5.9.2015 Sodankylä Opetusneuvokset Aija Rinkinen ja Anneli Rautiainen Opetushallitus Mistä tulemme? Minne

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta - hanke

Arjen tietoyhteiskunta - hanke Arjen tietoyhteiskunta - hanke 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010 Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

ICT-toimintasuunnitelma

ICT-toimintasuunnitelma ICT-toimintasuunnitelma Tiivistelmä 3.6.2014 19.6.2014 1 ICT-johtoryhmä Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteinen ICT-jory: Pasi Pohjola, Esa Jaakkola, Maija Juoperi, Petri Kainulainen, Riina Sutinen,

Lisätiedot

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset Joensuun seudun opetussuunnitelma Keskeiset uudistukset Opetussuunnitelman käyttöönotto Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus alkaa kaikissa kouluissa 1.8.2016 Luokissa 1-6 uusi opetussuunnitelma kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

1. YKSIKKÖTASON TOIMENPITEET Yksikön kirjaa oman suunnitelman osana yksikön toimintasuunnitelmaa

1. YKSIKKÖTASON TOIMENPITEET Yksikön kirjaa oman suunnitelman osana yksikön toimintasuunnitelmaa TVT-SUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VISIO 3. TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN 4. INFRASTUKTUURI JA LAITEHANKINNAT 5. VERKKOPALVELUT JA OHJELMISTOT 6. PEDAGOGISET

Lisätiedot

Tieto- ja. viestintätekniikan opetuskäytön strategia Karvian kunta

Tieto- ja. viestintätekniikan opetuskäytön strategia Karvian kunta Tieto- ja 30.3.2017 viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2017-2020 Karvian kunta Sisällysluettelo Johdanto... 2 Karvian tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 2 Tavoitteet ja toteuttaminen...

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Syksy 2017 Tanja Välisalo tinyurl.com/hytk-tvt2017 Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen?

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen TVT-suunnitelma 2013-2016

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen TVT-suunnitelma 2013-2016 Mänttä-Vilppulan perusopetuksen TVT-suunnitelma 2013-2016 Sisällysluettelo 1 VISIO...1 2 TAVOITETILA...1 3 NYKYTILAN KUVAUS...1 4 KEHITTÄMISTAVOITTEET 2013-2016...1 4.1 Johtaminen...1 4.2 Sähköisen toimintakulttuurin

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Virtuaaliopetuksen päivät 02.12.2013

Kommenttipuheenvuoro. Virtuaaliopetuksen päivät 02.12.2013 Kommenttipuheenvuoro Virtuaaliopetuksen päivät 02.12.2013 Jari Halonen, KL tvt.-koordinaattori eops3.0 hankevastaava jari.halonen@ylojarvi.fi 1 Kommentit: OPS 2016 1. Ops muuttuu, muuttuuko koulun kulttuuri

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Osaamisen kehittämistä suunnitelmallisesti Opekan avulla

Osaamisen kehittämistä suunnitelmallisesti Opekan avulla Osaamisen kehittämistä suunnitelmallisesti Opekan avulla Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 8.12.2014 Harri Jurvela, Tampereen kaupunki Raisa Valtaoja, Tampereen kaupunki Yhteistyössä Espoo Helsinki

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot