PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2005 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija: Niina Impiö Tutor: Lauri Kurkela

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2005 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija: Niina Impiö Tutor: Lauri Kurkela"

Transkriptio

1 Oppilaitos osana opetusverkostoa: Tapaustutkimus yliopiston ja 2. asteen oppilaitosten tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävästä yhteistyöhankkeesta. PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2005 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija: Niina Impiö Tutor: Lauri Kurkela

2 2 OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU PRO FORMA DIDACTICA TIIVISTELMÄ Niina Impiö Kevät 2005 Ohjaaja: Lauri Kurkela OPPILAITOS OSANA OPETUSVERKOSTOA Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten opetuksen toteutus verkostossa ilmenee yksittäisen oppilaitoksen toimintakulttuurissa. Tutkimustehtävää lähestyttiin kolmen kysymyksen ohjaamana: 1) Miten opetuksen suunnittelu toteutuu verkostossa? 2) Millaisia rooleja oppilaitoksen toimijoilla verkostossa on? 3) Miten tieto- ja viestintätekniikka tukee verkostojen yhteistyötä? Työ on osa tutkitun hankkeen loppuarviointia. Menetelmät Tutkimus on tapaustutkimus, jonka aineisto kerättiin haastattelemalla tutkimuskohteena olleeseen hankkeeseen osallistuneet rehtorit (4) ja tuutoriopettajat (7). Aineisto analysoitiin kolmivaiheisena prosessina, jossa yhdistyi aineistolähtöinen ja teoriaohjaava tarkastelu. Tutkimusote oli laadullinen. Tulokset Tutkimuksen tuloksena esitetään paikallisen oppimisympäristön merkitys osana verkostoyhteistyötä. Oppimisympäristön kokonaisuuden muodostavat oppilaitoksen toimintaympäristön erityispiirteet sekä verkoston yhteistyössä määrittämät pedagogiset ratkaisut, työskentelytavat- ja välineet. Nämä tekijät luovat opetusverkoston opetus-, opiskelu- ja oppimiskulttuurin. Avainsanat verkostoyhteistyö, toimintakulttuuri, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö, laadullinen tutkimus.

3 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TUTKITTAVAN ILMIÖN TAUSTAA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUKSESSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ VERKOSTOJA LUOMASSA TUTKIMUSKOHTEENA KEHITTÄMISHANKE METODOLOGISEN VIITEKEHYKSEN MÄÄRITTELYÄ TEORIAN JA EMPIRIAN VUOROPUHELUA TAPAUSTUTKIMUS TERVEYDENHUOLTO HYVINVOINTIPALVELUNA TUTKIMUKSEN TOTEUTUS AINEISTON KERUU TEEMAHAASTATTELUNA HAASTATTELUIDEN PURKU TUTKIMUSKYSYMYSTEN MÄÄRITTÄMINEN AINEISTON ANALYSOINTI ANALYSOINNIN ETENEMINEN KOLME NÄKÖKULMAA VERKOTTUMISEEN OPETUKSEN SUUNNITTELUA PAIKALLISESTI JA VERKOSTOSSA Kasvokkaisia kohtaamisia Aikataulujen sovittamista Opiskelijoiden ohjausta ERILAISIA ROOLEJA JA VASTUUALUEITA Rehtorit opintojen mahdollistajina Tuutoriopettajat opetuksen toteuttajina TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OSANA OPETUKSEN SUUNNITTELUA JA TOTEUTUSTA Digitaalinen oppimateriaali Verkkopohjainen oppimisympäristö PAIKALLINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ OSANA VERKOSTOA OPPIMISYMPÄRISTÖN KOKONAISUUS OPPILAITOKSEN TOIMINTAKULTTUURI PEDAGOGISIA RATKAISUJA Pedagogiset mallit Oikeanlainen ohjaus Yhteiset työskentelytavat ja -välineet Opetuksen suunnittelu OPETUKSEN TOTEUTUS YHTEENVETO TUTKIMUKSEN METODOLOGISTEN VALINTOJEN ONNISTUMINEN SAINKO VASTAUKSEN TUTKIMUSKYSYMYKSIIN? POHDINTA... 34

4 4 LÄHTEET LIITTEET... 38

5 1 Johdanto Opetus-, opiskelu- ja oppimiskulttuuria on viimeisen vuosikymmenen aikana muovannut tietoyhteiskunnan mukanaan tuomat haasteet. Yhdeksi osaksi opetusta on tullut tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö. Toimintamalleja on harjoiteltu ja kehitetty erilaisissa tieto- ja viestintätekniikan (tvt) opetuskäyttöön liittyvissä paikallisissa, alueellisissa ja valtakunnallisissa virtuaalikouluhankkeissa (esim. etälukioprojekti ja virtuaalikoulut). Tvt:n opetuskäytön tavoitteita on linjattu myös Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntaohjelmassa vuosille , joka jatkaa strategiakausina ja toteutettuja ohjelmia. Usein tieto- ja viestintätekniikan tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään koulujen ja siellä toimivien opettajien verkostona. Samalla kun opettajat ovat yhdessä opiskelleet tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä, on tarjoutunut mahdollisuus verkostomaiseen työskentelyyn oppiaineiden sisällöissä ja opetuksessa. Muun muassa tällaisten hankkeiden myötä on saatu tuntumaa siitä, että opettajan työnkuva on muuttumassa sekä yksilöllisellä että organisatorisella tasolla. Vaativaksi tvt:n hyödyntämisen opetuksessa tekeekin se, ettei sen käyttöön ole olemassa jo valmiiksi opittuja toimintamalleja. Lisäksi verkostoyhteistyö opetuksen toteutuksessa on tuonut opetuksen kulttuuriin lokaalin ja globaalin ulottuvuuden: samalla kun toimitaan osana kansallista tai kansainvälistä verkostossa, tehdään valintoja osana paikallista toimintaympäristöä. Jotta nämä muutokset saisivat ahdistuksen sijaan positiivisen suunnan, on tarpeen tunnistaa verkostoyhteistyön vahvuudet ja sen mahdollisuudet. on tarjottu yhteistyössä Oulun yliopiston ja neljän 2. asteen oppilaitoksen kanssa yliopistotasoisia tietojenkäsittelytieteen opintoja tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen. Tarkastelen tässä tutkimuksessa, miten ko. projektissa opetuksen toteutus osana yhteistyöverkostoa on ilmenentynyt yksittäisen oppilaitoksen toimintaympäristössä. Ilmiötä on lähestytty laadullisen tutkimuksen menetelmin keräten ensin aineisto teemahaastatteluina, analysoiden se sitten aineiston pohjalta tarkentuneiden tutkimuskysymysten ohjaamana ja päätyen lopuksi yhteenvetoon. Tutkimuksen tuloksena syntyy kuvaus siitä, miten oppilaitoksen toiminnassa ilmentyy toimiminen osana laajempaa opetusverkostoa. Tutkimuksen tulos on olennaisesti sidoksissa tutkitun tapauksen ominaispiirteisiin. Kuvaankin aineistosta nousseet havainnot ensin tutkitun tapauksen näkökulmasta ja kokoan ne sitten yleisemmälle tasolle tarkastellen, millaisen oppimisympäristön oppilaitos osana verkostoa muodostaa. Tutkimusraportin ensimmäisessä osassa hahmotan tutkittavaan ilmiöön liittyvää taustaa (luku 2). Toisessa osassa (luvut 3-4) kuvaan tutkimusasetelman muodostamisen ja tutkimusprosessin etenemisen. Tutkimustulokset esitän ensin aineistosta nousseina teemoina (luku 5), minkä jälkeen kuvaan niiden

6 pohjalta muodostuneen kokonaisuuden tutkimuksen päätuloksena (luvut 6). Lopuksi arvioin tutkimuksen metodologisia valintoja ja tuloksia (luku 7) sekä päätän ilmiön tarkastelun pohtien tutkimuksen tuloksia ja verkostoyhteistyötä osana opetuskulttuuria (luku 8). 2

7 3 2 Tutkittavan ilmiön taustaa 2.1 Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa Tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan hyödyntää opetuksessa monella tapaa. Se voi olla itsenäinen kokonaisuus tai osa muita opetuksen muotoja. Itsenäisenä kokonaisuutena kurssin opetus materiaaleineen, keskusteluineen ja ohjauksineen tapahtuu täysin tvt-tuetussa ympäristössä. Sen sijaan hyödynnettäessä tvt:aa osana kurssin toteutusta sovellus voi olla esimerkiksi www-sivuilla sijaitseva materiaalipankki, jossa on saatavilla muun muassa kurssin luento- ja oheismateriaali. Toteutus voi olla myös lähiopetuksen tukena käytettävä verkkooppimisympäristö, jossa esimerkiksi käydään keskusteluja ja jonne palautetaan tehtäviä. Tvt:n opetuskäytölle on tyypillistä usean eri media yhdistyminen ja usean toimijan yhteistyö. Tämä vaihtoehtojen moninaisuus on ohjannut tarkastelemaan tvt:n opetuskäyttöä laajemmin ja useammasta näkökulmasta. (Hein, Ihanainen & Nieminen 2000, 5-8.) Opetuksen suunnitteluun vaikuttavat ensisijaisesti sille asetetut tavoitteet. Tämä tulee muistaa myös tvt:aa hyödyntävässä opetuksessa. Olennaista on pohtia, mikä rooli tvt:lla opetuksessa on ja mitä sillä tavoitellaan. Opetukselliset ratkaisut voivat tukea oppijoiden yksilöllistä oppimisprosessia tai yhteisöllistä työskentelyä. Usein tavoitellaan näitä molempia. Tvt:n avulla voidaan edistää sitoutumista opintoihin esimerkiksi tukemalla oppimisprosessin etenemistä ohjauksella. Opiskelija voi kaivata tämän tyyppistä tukea esimerkiksi itsenäisiä tehtäviä työstäessään. Tvt:n ratkaisut tarjoavat myös mahdollisuuksia vuorovaikutukseen, joka tukee yksittäisen opiskelijan ryhmään kuulumisen tunnetta. (Salovaara 2004.) Valtakunnallisella tasolla tarkasteltuna tieto- ja viestintätekniikan laitteistolliset resurssit ovat kouluissa kohtalaisen hyvät, mutta niiden hyödyntämiseen opetuksen ja oppimisen tukena kaivataan tukea. OECD:n (2004) indikaattoritutkimuksessa tvt:n käyttö opetuksen tukena todettiin vähäiseksi kaikissa 14 osallistujamaassa. Kohderyhmänä olivat 2. asteen oppilaitokset. Suomen kohdalla tilanne oli hyvä vertailtaessa oppilaiden ja opettajien käytössä olevien tietokoneiden määrää, mutta tietokoneiden opetuskäyttöä koskevassa vertailussa Suomen sijoitus laski osallistujamaiden keskikastiin. Tietokoneiden vajaakäytön syinä osallistujamaissa pidettiin mm. opettajien riittämättömiä valmiuksia soveltaa tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia omassa opetuksessaan. Laitteistollisesti edellytyksiä siis tvt:n opetuskäyttöön on. Nyt tarvitaan innovatiivisia toimintamalleja tvt:aa hyödyntävän opetuksen toteuttamiseen (Aho 2005).

8 4 2.2 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö verkostoja luomassa Tietoyhteiskuntakehityksen myötä monen ammatin tapaan myös opettajan työ on muuttumassa. Opettamisen kysymykset ovat jatkuvassa muutospaineessa: tieto lisääntyy ja uusiutuu jatkuvasti sekä käsitykset hyvästä oppimisesta muuttuvat. Teknologian kehitykseen ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvät ilmiöt ja haasteet ovat muutakin kuin opettajien ja oppilaiden tai kouluorganisaation jäsenten valmiutta käyttää tietoteknisiä sovelluksia. Toiminta saa yhteisöllisiä piirteitä. Kyseessä on laaja toimintakulttuurin muutos. (vrt. Lehtinen & Hiltunen 2002.) Yksi avainsana tuossa muutoksessa on yhteisöllisyys. Opettajan työ on muuttumassa yksin toimimisesta yhteisölliseksi tiedon jakamiseksi (Eloranta & Virta 2002). Verkostot auttavat osaltaan opettajia pysymään nopean muutoksessa mukana. Opettajuuteen liittyykin nyt ja tulevaisuudessa valmiuksia toimia verkostossa muun muassa verkossa viestien ja yhteistä opetusta tarjoten. Tähän asti tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä on tarkasteltu lähinnä oppijalähtöisesti pohtien oppimisen ohjaamista ja opetuksen järjestämistä verkossa. Usein mielenkiinnon kohteena on ollut vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden tukeminen verkossa. Opettajien tueksi on julkaistu teoksia, joissa on määritelty verkko-opetuksen pedagogista luonnetta mm. työskentelytapojen, ohjauksen ja opettajan roolin näkökulmasta (esim. Koli & Silander 2002, 2003; Tella, Vahtivuori, Vuorento, Wager & Oksanen 2001). Tällöin tarkastelun kohteena on erityisesti se, miten opettaja onnistuu luomaan oppimista tukevan oppimisympäristön tvt:aa hyödyntäen. Sen sijaan opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa mukana olevien erilaisten toimijoiden yhteisöllisen työskentelyn luonne on jäänyt vähemmälle. Myös tarkastelu opetusyhteistyön heijastumisesta oppilaitosten toimintakulttuuriin on ollut vähäistä. Millaisena oppijoille opetuksen kokonaisuus näyttäytyy, on verkostossa järjestetyssä opetuksessa usean eri toimijan yhteistyön tulos. Verkostossa järjestettyä opetusta onkin syytä myös tarkastella toimijaverkoston kokonaisuutena. Usein verkkokurssit ovat useamman opettajan yhteinen projekti, jossa heidän lisäkseen voi olla mukana tekninen asiantuntija. Yhteistyö ja asiantuntijuuden jakaminen tuo toimintaan erilaiset kielet ja hahmotustavat. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä ovatkin läsnä koulutukseen liittyvä kieli ja tekniikkaan liittyvä kieli (Matikainen 2001, 57). Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävä opetus ei ole kuitenkaan pelkästään pedagoginen ja tekninen haaste, vaan kyse on toimintakulttuurin muutoksesta. Kyseessä on uudenlaisten toimintatapojen muotoutuminen uusiin välineisiin liittyen. Tällöin oleellinen oppijan oppimisprosessia tukeva tekijä on myös se, miten eri toimijat onnistuvat yhdessä luomaan yhtenäisen ja johdonmukaisen opetuskokonaisuuden, sekä miten heidän toimintaympäristönsä tukee tätä

9 5 työskentelyä. Samalla kun opettaja ohjaa yhteisölliseen työskentelyyn, hänen itsensä tulee toimia yhteisöllisessä asiantuntija tiimissä. Paitsi että yhteisöllisyyttä tarvitaan oppimisessa ja opiskelussa, sitä tarvitaan myös opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Oppijoiden ohella myös opettajien on oivallettava ja harjoiteltava käytännössä aktiivista, tutkivaa, dialogista ja yhteisöllistä osaamisen rakentamista (Aarnio & Enqvist 2001, 11-12). Verkko-opetus johtaa opettajan ammattitaidon eri osa-alueiden uudenlaiseen painotukseen. Tätä muutosta ei tulisi nähdä negatiivisesti uusien työtehtävien lisääntymisenä, vaan se tulisi nähdä opettajan mahdollisuutena joustavoittaa ja kehittää työtänsä (Tella, Vahtivuori, Vuorento, Wager & Oksanen 2001). Pedagoginen keskustelu kollegoiden kanssa on perinteiselle koulukulttuurille vierasta (Eloranta &Virta 2002). Tämä ilmentyy usein välillisesti esimerkiksi opettajien täydennyskoulutuksessa: opettajat haluavat saada uusia välineitä opetustyöhönsä, mutta eivät ole halukkaita tarkastelemaan opetukseen liittyviä pedagogisia kysymyksiä. Uudenlainen verkostoitunut opettamisen kulttuuri edellyttää kuitenkin valmiutta ja toimintamalleja yhteisölliseen työskentelyyn ja asiantuntijuuden jakamiseen. 2.3 Tutkimuskohteena kehittämishanke Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen koordinoimassa - projektissa on tarjottu yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille mahdollisuus suorittaa tietojenkäsittelytieteiden yliopisto-opintoja toisen asteen opintojen yhteydessä. Tavoitteena on ollut tietoteollisuusalan ja matemaattisluonnontieteellisten aineiden opiskelun tunnetuksi tekeminen sekä tyttöjen että poikien keskuudessa. Lisäksi tavoitteena on ollut tarjota opiskelijoille mahdollisuus kehittää tietoyhteiskunnassa tarvittavia valmiuksia niin opintojen sisältöjen kuin opetuksessa hyödynnetyn tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön välityksellä. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön mahdollisuuksia on hyödynnetty - projektissa vastaamaan yliopiston ja toisen asteen oppilaitosten välisen yhteistyön edistämiseen. -projektin toimintamallissa yliopistotasoisia tietojenkäsittelytieteiden opintoja on integroitu hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten omiin opetussuunnitelmiin. Oppilaitokset valikoituvat mukaan osin omasta mielenkiinnosta ja osin aikaisemman yhteistyön jatkumona. Tietojenkäsittelytieteiden 15 opintoviikon kokonaisuutta on tarjottu valinnaiskursseina, joihin kuuluu kontaktiopetusta toisen asteen käytäntöjen mukaan. Lähiopetuksesta oppilaitoksissa vastanneet tuutoriopettajat ovat toimineet myös yhdyshenkilöinä koulujen ja yliopiston välisessä yhteistyössä. Opinnoissa on käytetty videoiduista luennoista ja niihin liittyvästä materiaalista koostuvaa digitaalista oppimateriaalia. Lisäksi

10 6 opinnoissa on hyödynnetty www-pohjaista oppimisympäristöä palaute-, keskustelu- ja materiaalin jakelukanavana sekä tuutoroinnin välineenä. Opintojen aikana opiskelijoille on järjestetty myös vierailuja, joissa he ovat tutustuneet tietoteollisuuteen, alalla toimiviin yrityksiin ja niiden erilaisiin työtehtäviin. -projektin aikana vuosina kertaalleen toteutetun opintokokonaisuuden yhteydessä on kehitetty yhteisiä toimintamalleja yliopiston ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyöhön. Opinnoissa on ollut mukana n. 100 opiskelija, joista n. 20% on suorittanut koko opintokokonaisuuden. Projektissa käynnistetty toimintamalli on vakiintunut kolmessa yhteistyöoppilaitoksessa, jotka ovat jatkaneet tietojenkäsittelytieteiden opintojen tarjoamista toisen asteen opiskelijoille yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa. Lisäksi syksyllä -05 opintoja tullaan tarjoamaan uusissa oppilaitoksissa. Projektissa on arvioitu kevään -05 aikana kokonaisuudessaan, miten opintojen integrointi on toteutunut. Raportointia varten on haastateltu opintoihin osallistuneiden oppilaitosten tuutoriopettajat (7) ja rehtorit (4). Lisäksi on analysoitu opiskelijoiden kursseista antamia palautteita. Tässä opinnäytetyöhön liittyvässä tutkimuksessa tarkasteluni kohdentuu rehtoreiden ja opettajien haastatteluista kerättyyn aineistoon. Opinnäytetyössäni keskityn tarkastelemaan opintojen toteutukseen kuuluvista osa-alueista (kuvio 1), miten verkostoyhteistyö on ilmentynyt mukana olevien 2. asteen oppilaitosten toiminnassa.

11 7 Opetus, materiaalintuotanto, tuki YLIOPISTO Opettajat Sisältö Materiaali Suunnittelijat Digitaalisen materiaalin tuotantoryhmä Tvt:n opetuskäyttö Yhteissuunnittelu 2. ASTEEN OPPILAITOKSET: Lukiot, Ammatti-instituutti Opetussuunnitelma Tuutoriopettajat Opiskelijat Opetusmenetelmät Lähiopetus Digitaalinen oppimateriaali Verkkoympäristö Opiskelijavierailut Integrointi, opetus/ tuutorointi Markkinointi Opinto-ohjaus Hallinnointi Opinto-oikeus AVOIN YLIOPISTO Opintosuoritusten kirjaus Todistukset KUVIO 1. toteutettujen opintojen osa-alueet toimijoittain.

12 8 3 Metodologisen viitekehyksen määrittelyä Eskola ja Suoranta (1998, 14-15) toteavat, että tärkeintä on tehdä tutkimusta erilaisilla, tutkittavaan ongelmaan sopivilla menetelmillä. Heidän mukaansa yksi tutkimusprosessin ratkaiseva kysymys onkin, määritelläänkö lähestymistapaa käytettävistä menetelmistä vai tutkittavasta ilmiöstä käsin. Kun kyseessä on empiirinen ilmiö, ovat laadulliset menetelmät tarkoituksenmukaisia työkaluja ja kohdeilmiön käsitteellinen pohdinta merkityksellistä. Tutkimuksessani olen päätynyt seuraaviin valintoihin: Tutkimukseni on tapaustutkimus, jonka aineisto on kerätty teemahaastatteluilla. Tutkimukselliseen lähestymiseen liittyy myös väljästi toimintatutkimuksen piirteitä, sillä olenhan itse ollut kehittämistyössä mukana, jonka toimintaa tarkastelen. Tarkastelu on luonteeltaan ilmiötä kartoittavaa. Aineiston analysointi perustuu aineistolähtöisen ja teoriaohjaavaan analyysiin välimaastoon, mikä on ohjannut tutkimuskysymysten tarkentamista. 3.1 Teorian ja empirian vuoropuhelua Laadullisessa tutkimuksessa käsite teoria on monitahoinen. Teorian tehtäväksi yleisesti tutkimuksessa voidaan todeta seuraavat: teoria keinona ja teoria päämääränä. Keinona teoria auttaa tutkimuksen tekemistä. Päämääränä tutkimustyön tavoitteena on teorian kehittäminen edelleen. Näin teoria ohjaa tutkijaa uuden tiedon etsinnässä samalla kuin se jäsentää kerättyä tutkimustietoa. Laadullisessa tutkimuksessa teoria on mahdollista nähdä molemmista näkökulmista. Teoria toimii välineenä, jonka avulla aineistosta pystytään rakentamaan tulkintoja, ja jonka avulla tulkintoja voidaan esittää tieteellisessä muodossa. Toisaalta teoria voi olla myös päämäärä, kun aineiston jäsentämisessä edetään yksittäisistä havainnoista yleiseen. (Eskola & Suoranta 1998, ) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tarvitaan kahdenlaisia teorioita. Ensinnäkin tarvitaan jokin taustateoria, jota vasten aineistoa tarkastellaan. Toiseksi aineiston tarkastelun rajaamiseksi tutkijalla on oltava mielessään kysymyksiä, joihin etsitään vastauksia. Kysymykset edellyttävät tulkintateoriaa, joka ohjaa tutkijan valintoja ja sitä mitä hän aineistosta etsii. Usein laadullinen tutkimus hyötyy teoreettisista käsitteistä; ei niinkään teorioista. Kun esimerkiksi haastatteluteemojen lisäksi tutkijalla on käytettävänään teoria analyysin apuna, hänen on mahdollista päästä teemojen ohjaamasta pinnallisesta kuvaamisesta syvällisempiin johtopäätöksiin. (Eskola & Suoranta 1998, )

13 9 Tässä tutkimuksessa pyrin ensisijaisesti tutkittavan ilmiön kokonaisuuden hahmottamiseen luoden erityisesti tähän tapaukseen liittyvää teoriaa. Aineistonkeruuvaiheessa taustalla ei ole vaikuttanut mikään erityinen teoria, vaan tutkijoiden aikaisempi tuntemus tutkittavasta hankkeesta sekä perehtyneisyys tvt:n opetuskäyttöön. Analysointivaiheessa aineistosta nousevia käsitteitä olen jäsentänyt kirjallisuudesta nousseiden teoreettisten käsitteiden pohjalta. 3.2 Tapaustutkimus Tapaustutkimus on tiettyä tapausta koskevaa ongelmanratkaisua. Tapaustutkimuksen kohteena on toiminnassa oleva tapaus omassa ympäristössään. Se on kokonaisvaltaista ja systemaattista kuvausta ilmiön laadusta. Todellisuutta tarkastellaan kokonaisuutena eri näkökulmista pilkkomatta sitä yksittäisiksi mitattaviksi muuttujiksi. Mielenkiinto kohdistuu yleensä tiettyyn tapaukseen, kuten yksilöön, ryhmään, yhteisöön tai laitokseen. Mielenkiinto voi kohdistua myös siihen, millainen merkitys tietyillä toiminnoilla, teoilla tai ilmiöillä on tietyssä kohteessa oleville ihmisille. (Syrjälä & Numminen 1988, 5-8; ) Tapaustutkimuksen tutkimusasetelmat eroavat toisistaan Syrjälän ja Nummisen (1988, 21-22) mukaan kahdessa suhteessa. Ensinnäkin tapauksia voi olla yksi tai useampi. Toiseksi tapausta voidaan tarkastella etukäteen muodostetun teorian pohjalta tai tapauksesta itsestään käsin. Tapaustutkimuksen avulla testataan jo jonkin olemassa olevan teorian tai viitekehyksen paikkansapitävyyttä. Toisaalta voidaan taas painottaa käytännön kehittämistä. Tutkittavaa tapausta tulee lähestyä kokonaisvaltaisesti. Teoriaperustan luovat osallistujien kokemukset, merkitykset ja ilmiötä koskevat selitykset. (Syrjälä & Numminen 1988, ) Tapaustutkimusta aloitettaessa oleellista on varsinaisen tapauksen, joka samalla on myös tutkimuskohde, valinta (Syrjälä & Numminen 1988, 19). Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin yhtä tapausta. Tapauksena on kolmen vuoden ajan toteutettu kehittämishanke, josta saatuja kokemuksia hankkeen päättyessä kartoitettiin mukana olleiden toimijoiden välityksellä. Hankkeessa kerätyn kokonaisaineiston tavoitteena oli saada kokonaisvaltainen näkemys muodostuneesta toimintamallista. Opinnäytetyössä tekemässäni osa tutkimuksessa selvitän tutkimuskysymysten ohjaamana, miten verkostomainen toimintapa ilmenee oppilaitoksia edustavien toimijoiden kokemuksissa. Tapaustutkimuksen toteutuksessa on monenlaisia variaatioita. Yhteistä kuitenkin on, että tutkittavasta ilmiöstä kootaan mahdollisimman monenlaista tietoa. Keskeinen ero muihin tutkimustyyppeihin nähden tapaustutkimuksessa onkin

14 10 aineistonhankinnan monipuolisuus. Tutkimusmenetelmien triangulaatio on tapaustutkimuksen metodologian keskeinen piirre. Triangulaatiolla tarkoitetaan erilaisten aineistojen, teorioiden ja/tai menetelmien käyttöä samassa tutkimuksessa. Lisäksi useampi tutkija voi tutkia samaa kohdetta, jolloin useamman tutkijan näkemyksiä voidaan hyödyntää esimerkiksi analysoinnissa luokittelua määritellessä jatkuvaa vertailua tehden. Yleisesti triangulaation käyttöä perustellaan sillä, että yksittäisellä tutkimusmenetelmällä ei voida saada kattavaa kuvaa tutkimuskohteesta, jolloin useampaa tutkimusmenetelmää hyödyntämällä saadaan ilmiöstä monipuolinen kuva. (Eskola & Suoranta 1998, 69-75; Tuomi & Sarajärvi 2002, 142.) Tässä tutkimuksessa triangulaatiota esiintyy kahdessa asiassa: aineisto- ja tutkijatriangulaatio. Saman ilmiön eri näkökulmien tutkimiseksi aineistoa kerättiin haastattelemalla sekä rehtoreilta että opettajilta. Tukimateriaalina etenkin haastatteluteemojen laatimisvaiheessa olivat hankkeen aikana aikaisemmin kerätyt palautteet ja niiden pohjalta tehdyt raportit. Lisäksi taustatietona ovat vaikuttaneet tutkijoiden kokemukset hankkeen toiminnasta. Haastattelu- ja analysointivaiheessa oli mukana kaksi tutkijaa. Jaoimme haastatteluiden tarkastelun hankkeen kokonaisraportointia varten siten, että toinen tarkasteli rehtoreiden haastatteluja ja toinen opettajien. Tutustuttuamme eri osaalueisiin vertailimme havaintojamme ja täydensimme niitä puolin ja toisin raporttia kirjoittaessamme. Opinnäytetyöhön liittyvän analysoinnin olen tehnyt pääsääntöisesti yksin välillä kollegani kanssa havainnoistani keskustellen. Siihen on toki vaikuttanut myös koko aineiston analysointi hankkeen näkökulmasta. 3.3 Terveydenhuolto hyvinvointipalveluna Terveydenhuollon asiakkaan ja potilaan asema on määritelty laissa. Suomalaisen terveyspolitiikan tavoitteena on pidentää ihmisen terveyttä ja toimintakykyistä elinaikaa. Tavoitteisiin kuuluvat myös mahdollisimman hyvän elämänlaadun turvaaminen ja väestöryhmien välisten terveyserojen vähentäminen. Terveydenhuollon perustana ovat ehkäisevä terveydenhuolto ja helposti tavoitettavat terveyspalvelut. Edistävällä terveydenhuollolla tarkoitetaan arkiympäristön, kuten kodin, koulun, työpaikan ja vapaa-ajan toimintojen turvaamista sekä vaikuttamista ihmisten elämäntapojen muokkaamisessa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004.) Valtioneuvoston periaatepäätös Terveys kansanterveysohjelmasta linjaa tulevaisuuden kansallista terveyspolitiikkaa terveyden edistämisen suuntaan. Hyvän terveyden omaaminen on perustavanlaatuinen ihmisoikeus ja tulevaisuuden taloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn tärkeä edellytys. Ihmisten tervey-

15 11 teen vaikuttavat arkisten toimintojen sekä fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten ominaisuuksien yhteensopivuus. Tulevaisuuden terveydenhuollossa yksi hyvinvointia parantava asia on sosioekonomisten ryhmien ja alueiden väestön terveyserojen kasvamisen ehkäiseminen. Teknologiset ja taloudelliset nopeat kehitysmuutokset voivat vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden perustaa sekä oikeudenmukaista jakautumista väestön keskuudessa. Koulutustason nousu lisää ihmisten tietoutta terveydenhuollon palveluista. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001, 3-14.) Julkiset terveyspalvelut jaetaan perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Perusterveydenhuolto hoidetaan kuntien omissa tai useamman kunnan yhteisessä terveyskeskuksessa. Kunnat voivat ostaa terveyskeskuspalvelut myös yksityisiltä tarjoajilta. Perusterveydenhuoltoon kuuluvat myös äitiys- ja lastenneuvolat, kouluterveydenhuolto, opiskelijaterveydenhuolto, lääkinnällinen kuntoutus ja hammashuolto. Jotta suomalaisten erikoissairaanhoito voidaan turvata, on maa jaettu kahteenkymmeneen sairaanhoitopiiriin. Sairaanhoitopiiri sisältää aluesairaaloita ja keskussairaalan, joista viisi erityistason sairaanhoitoa antavia yliopistollisia sairaaloita. Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon lisäksi suomalaisten hyvinvoinnista huolehtivat useat valtakunnalliset järjestöt ja paikalliset yhdistykset muun muassa mielenterveyspalveluissa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004.)

16 12 4 Tutkimuksen toteutus 4.1 Aineiston keruu teemahaastatteluna Aineisto kerättiin haastattelemalla neljää rehtoria ja seitsemää tuutoriopettajaa. Haastattelut tehtiin koulupäivän aikana osallistujien omassa oppilaitoksessa. Yksi haastattelu kesti noin 45 min. rehtoreiden haastattelujen ollessa hieman pidempiä kuin tuutoriopettajien. Jotta pystyimme itse keskittymään paremmin varsinaiseen haastattelutilanteeseen, nauhoitimme ne. Pattonin (1983, 247) mukaan tällöin saadaan autenttisempaa tietoa, koska tutkijan tulkinnalla ei ole osuutta haastattelusta tehtyihin muistiinpanoihin. Haastattelija kykenee myös keskittymään itse haastatteluun ja pystyy paremmin reagoimaan haastateltavan tarpeisiin ja antamiin vihjeisiin. Haastattelut olivat teemahaastatteluja. Haastattelurunko muodostui teema-alueista, joiden alle laadimme tarkentavia kysymyksiä. Yleensä teemahaastatteluun etukäteen valitut teemat perustuvat tutkimuksen viitekehykseen eli siihen, mitä tutkittavasta ilmiöstä tiedetään jo etukäteen (Tuomi & Sarajärvi 2002, 78). Itse asiassa haastatteluteemoja määritellessä operationalisoidaan tutkittava ilmiö (Eskola & Suoranta 1998, 87). Tässä tutkimuksessa haastatteluteemat (liitteet 1 ja 2) valittiin projektin toiminnasta saatujen kokemusten pohjalta. Rehtoreiden ja opettajien teemat erosivat hieman toisistaan. Usein metodioppaissa teema-alueiden tarkentamisella tarkoitetaan jonkinlaista tukilistaa, jossa on esimerkiksi muistinvaraksi tukisanoja. Tässä tutkimuksessa teimme kuitenkin tarkentavia kysymyksiä. Tarkentavilla kysymyksillä pyrimme siihen, että haastatteluissa tulee käytyä läpi kaikki teemat niiden alaotsikkoineen. Koska haastatteluja teki useampi ihminen, oli tarpeen määrittää teemojen alle tarkentavia kysymyksiä, jotta haastatteluiden vertailtavuus säilyy. Sen sijaan itse haastattelutilanteessa ei ole noudatettu tiukasti teemojen järjestystä, vaan ne ovat toimineet ohjenuorana. Hirsjärvi ja Hurme (2000, 66-67) toteavat, että vaikka teemahaastattelu rakentuu teemojen varaan haastattelussa voi kuitenkin noudattaa joustavuuden periaatetta. Kaikista tutkimukseen sisältyvistä ilmiöistä haastattelutilanteessa ei ole välttämätön keskustella. Tässä tutkimuksessa jokaisesta haastattelusta muodostuikin oma kokonaisuutensa, sillä haastateltavat ennakoivat spontaanisti joitakin teema-alueita ja haastattelutilanteista muodostui luontevia keskusteluja. Tuomi ja Sarajärvi (2002, 77) toteavat, että on makukysymys ja samalla laadullisen tutkimuksen perinteisiin liittyvä kysymys, pitääkö kaikille haastateltaville esittää kaikki suunnitellut kysymykset sekä pitääkö ne esittää samassa järjestyksessä. Patton (1983, ) muistuttaakin, että haastattelija toimii

17 13 tiedonhankinnan välineenä ja näin ollen haastattelijalla on suuri merkitys saatavan aineiston kannalta. Haastattelu voi perustua melko vapaasti määriteltyyn rakenteeseen, jota käytetään ohjenuorana haastattelussa, jotta kaikki oleelliset teemat tulevat käsitellyksi haastattelun aikana. Haastateltavilta ei kuitenkaan tarvitse kysyä samoja kysymyksiä, eikä samassa järjestyksessä. Haastattelutilanteet olivat luonteeltaan keskusteluita. Haastattelijoiden ollessa mukana hankkeen suunnittelussa, haastateltavat odottivat selvästi myös meiltä kommentteja mielipiteisiinsä. He saattoivat myös kysyä jotakin tulevaan toteutukseen liittyvää. Olimme ennakoineet tämän ja pyrimme ohjaamaan keskustelun takaisin varsinaisiin haastatteluteemoihin. Kultalahti, Jokelainen, Tensing ja Soini (2005) muistuttavatkin, että haastattelu on aina kahden tai useamman ihmisen vuorovaikutustilanne, jossa tutkijan on kyettävä tarttumaan niihin sisältöihin, joita tutkittavat haluavat kuvata. Tutkijan tulee olla haastattelussa avoimin mielin muistaen kuitenkin tutkimuksen rajauksen ohjaten siten keskustelun ydintä. Olimme molemmat tehneet haastattelututkimuksia aikaisemmin, joten emme katsoneet tarpeelliseksi tehdä esihaastatteluja sen vuoksi. Sen sijaan laadimme haastattelurungon yhdessä keskustellen pyytäen myös kommenttia kollegoiltamme. Teema-alueiden määrittämisen lisäksi keskustelimme myös siitä, millaisia asioita voi tulla eteen haastattelutilanteissa. 4.2 Haastatteluiden purku Haastatteluaineosto litteroitiin. Haastatteluja ei purettu sanatarkasti, vaan puhetta mukaillen. Litteroinnin teki eri henkilö kuin haastattelun ja analysoinnin tehneet tutkijat. Ennen litterointia hän tutustui tutkittavaan projektiin ja tutkimusteemoihin. Eduksi oli hänen aikaisempi tuntemus ja tietämys tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä sekä tietojenkäsittelytieteen opinnoista. Ennen haastatteluiden purkamista keskustelimme litteroijan kanssa, millä tavalla haastattelut tulisi purkaa. Myös Hirsjärvi ja Hurme (2001, 140) korostavat, että silloin kun purkamisen suorittaa muu kuin tutkija on tärkeää sopia tarkkaan, mitä haastatteluista kirjoitetaan. Kun kyseessä oli teemahaastattelu, hyvänä apuna haastatteluiden purkamisessa on haastattelurunko, jonka tukemana puhtaaksi kirjoitettavia teemoja on helpompi litteroijalle ohjeistaa. Toisaalta juuri väljien teemojen vuoksi paras olennaisten asioiden tunnistaja haastatteluista on haastattelun tehnyt tutkija: hän tunnistaa haastattelun tehneenä teema-alueet nopeasti ja sen mitkä asiat kannattaa kirjoittaa sanatarkasti (Hirsjärvi & Hurme 2001, 142). Tämä kokemus oli myös meidän aineiston litteroinnissa. Aineiston analysointi alkaa jo sen purku vaiheessa. Kun tutkija itse purkaa aineistonsa, hän saa silloin ensimmäinen kuvan kokonaisuudesta. Lukiessamme eri henkilön litte-

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

AMMATILLISTEN OPETTAJIEN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNTEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ. Tuire Eilittä Kaisa Koskela Eeva-Kaisa Timlin Päivi Syvävirta

AMMATILLISTEN OPETTAJIEN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNTEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ. Tuire Eilittä Kaisa Koskela Eeva-Kaisa Timlin Päivi Syvävirta AMMATILLISTEN OPETTAJIEN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNTEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Tuire Eilittä Kaisa Koskela Eeva-Kaisa Timlin Päivi Syvävirta Opinnäyte Syksy 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA Kysymykset koonnut ja vastaukset laatinut osana syksyn 2008 Business Research Methods kurssia Elina Henttonen 3.12.2008 Olen koonnut tähän dokumenttiin

Lisätiedot

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA?

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 94 TUTKIMUKSIA Marko Kortetmäki LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? Opetuskokeilu Turun ammattikorkeakoulussa TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 94 Turun

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA Pro Gradu tutkielma Päivi Kuvaja Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus Leo Pekkala

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma

Pro gradu -tutkielma MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU KOULUTUSTEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN AMMATTIALIUPSEEREIDEN JA HEI- DÄN ESIMIESTENSÄ KÄSITYKSIÄ TYÖHÖN PEREHDYTTÄMISESTÄ Pro gradu -tutkielma Yliluutnantti Juha Leppänen Sotatieteiden maisterikurssi

Lisätiedot

Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä

Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä Minna Hiltunen 17.10.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

Perehdyttäminen käytäntöjä ja kasvatusta

Perehdyttäminen käytäntöjä ja kasvatusta Perehdyttäminen käytäntöjä ja kasvatusta Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Aikuiskasvatus Pro gradu tutkielma Anu Lainio Kevät 2008 Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos LAINIO, ANU:

Lisätiedot

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ritva Heiskanen Proseminaari / 4.10.2008 Kasvatustieteen aineopinnot 55 op. Helsingin avoin yliopisto/ Vantaan toimipiste KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ohjaaja Professori Merja Ikonen

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Teemu Likonen Marjut Manninen Koulunkäyntiavustajan roolit Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

"Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta

Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Pirkola, Mervi "Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijoiden kokemuksia ensimmäisestä työharjoittelusta Kasvatustieteiden yksikkö Ammattikasvatus

Lisätiedot

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Sisältö Alkusanat... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Opetuksen ja oppimisen

Lisätiedot

PROJEKTITYÖSKENTELY JA TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS EKSPANSIIVISEN OPPIMISEN EDISTÄJÄNÄ OPPIMISPORTFOLIO

PROJEKTITYÖSKENTELY JA TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS EKSPANSIIVISEN OPPIMISEN EDISTÄJÄNÄ OPPIMISPORTFOLIO PROJEKTITYÖSKENTELY JA TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS EKSPANSIIVISEN OPPIMISEN EDISTÄJÄNÄ OPPIMISPORTFOLIO PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2004 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija:

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta JOUSTOTYÖN JOHTAMINEN. tarvitaan selkeitä tavoitteita ja yhteisiä pelisääntöjä

LAPIN YLIOPISTO. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta JOUSTOTYÖN JOHTAMINEN. tarvitaan selkeitä tavoitteita ja yhteisiä pelisääntöjä 1 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta JOUSTOTYÖN JOHTAMINEN tarvitaan selkeitä tavoitteita ja yhteisiä pelisääntöjä Johtaminen Pro gradu -tutkielma Kevät 2015 Tekijä: Minna Majava Ohjaaja:

Lisätiedot

BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN 3.-6. -LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN

BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN 3.-6. -LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN Laura Hyvönen & Markku Laatikainen BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN 3.-6. -LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN Kasvatustieteen

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

KONSULTOIVAN ERITYISOPETTAJAN TYÖ. Päivi Lindborg

KONSULTOIVAN ERITYISOPETTAJAN TYÖ. Päivi Lindborg KONSULTOIVAN ERITYISOPETTAJAN TYÖ Päivi Lindborg Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos Erityispedagogiikka Jyväskylän yliopisto Kesä 2008 ...erityisoppilaat siellä kouluissa ovat tärkeitä ja heihin

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä TAMPEREEN YLIOPISTO Virpi Kaivonen MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Joulukuu 2002 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

TUHANSIA TYÖHAKEMUKSIA

TUHANSIA TYÖHAKEMUKSIA TUHANSIA TYÖHAKEMUKSIA Rekrytointirobotit sähköisen valintaprosessin apuna palvelualalla Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Jenni Mahlamäki Ohjaaja: KTT Maija Vähämäki

Lisätiedot

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä

TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä TUETTUA ASUMISTA SANOITTAMASSA: Työntekijöiden näkemyksiä tuetusta asumisesta asumisyksikkö Wärttinässä HELSINGIN YLIOPISTO Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö S24 Sosiaalityön

Lisätiedot

Matematiikan verkko-opetus osana perusopetuksen kehittämistä Teknillisessä korkeakoulussa

Matematiikan verkko-opetus osana perusopetuksen kehittämistä Teknillisessä korkeakoulussa Matematiikan verkko-opetus osana perusopetuksen kehittämistä Teknillisessä korkeakoulussa Linda Blåfield 30. huhtikuuta 2009 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Verkko-opetuksen käsitteistö 2 3 TKK:n ja VHB:n matematiikan

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Henna Heinilä Leena Nuutila Salme Rautiainen Janne Mertala. KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia ohjaukseen ammattikorkeakoulussa

Henna Heinilä Leena Nuutila Salme Rautiainen Janne Mertala. KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia ohjaukseen ammattikorkeakoulussa Henna Heinilä Leena Nuutila Salme Rautiainen Janne Mertala KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia ohjaukseen ammattikorkeakoulussa HAAGA-HELIA PUHEENVUOROJA 3/2012 KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia ohjaukseen

Lisätiedot

Sosiaalisen median opetuskäyttö

Sosiaalisen median opetuskäyttö Sosiaalisen median opetuskäyttö Oppimisen teoriaa ja kokemuksia DevelOPE-hankkeesta Toimittaneet Harto Pönkä, Niina Impiö & Venla Vallivaara OULU 2012 4 Oulun yliopiston oppimateriaalia Didascalica Universitatis

Lisätiedot