Salon lukioiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Eija Mäenpää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Salon lukioiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2013-2016. Eija Mäenpää 15.4.2013"

Transkriptio

1 1(11) Salon lukioiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Eija Mäenpää

2 2(11) 1. JOHDANTO Lukion perustehtävänä on antaa opiskelijoille tarvittavat valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään sekä kasvattaa opiskelijoiden yleissivistystä, mikä tarkoittaa ajattelun taitojen ja tiedolle perustuvan toiminnan kehittymistä. Sivistys on osa ihmisyyttä ja kaiken inhimillisen toiminnan perusta. Nyky-yhteiskunnan tiedonkäsitys on kuitenkin muuttunut nopeasti, ja muutos haastaa lukio-opetuksen. Opetuksen tulee edistää yhteiskunnassa tarvittavien laaja-alaisten taitojen kehittymistä, jolloin tiedon hankinta- ja hallintataidot, ongelmanratkaisu ja innovaatio nousevat keskeiseen asemaan. Tulevaan sähköiseen ylioppilastutkintoon valmistautuminen edellyttää tieto- ja viestintätekniikan tuomista osaksi lukion arkipäivää. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa tarjoaa opiskelijoille ymmärtävän oppimisen mahdollisuuksia ja edellyttää oppijan aktiivisuutta. Aktivoivat ja osallistavat oppimis- ja opetusmenetelmät myös edistävät vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Voidaankin sanoa, että tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa ja oppimisessa on suurin muutos kirjapainotaidon keksimisen jälkeen. Nykyään oppimista ei tapahdu ainoastaan koulussa vaan merkittävä osa oppimisesta tapahtuu informaalissa ympäristössä koulun ulkopuolella. Jotta lukiokoulutus pystyisi osaltaan vaikuttamaan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, koulun tulee aktiivisesti muuttaa toimintakulttuuriaan siten, että se vastaa työelämän muuttuneita työskentelytapoja. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän esityksen mukaisesti lukiokoulutus tulisi suunnitella enemmän valmiuksia antavaksi, jolloin painopiste oppimisessa ja opiskelussa siirtyy yhä enemmän tiedosta taitoihin ja valmiuksiin, ja tieto olisi nähtävä taidon rakentamisvälineenä. Lukion toimintakulttuurin muutos tieto- ja viestintätekniikan käytön arkipäiväistyessä lisää opiskelijoiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia mahdollistamalla yksilölliset opintopolut ja tarjoamalla joustavuutta opiskeluun. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa auttaa huomioimaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja tukee opiskelijoita oman oppimistyylin löytämisessä. Tieto- ja viestintätekniikkaa on mahdollista käyttää myös koulun ja kodin yhteistyön tiivistämiseksi. Salon lukioiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian laadinnassa on keskiössä opiskelija. Strategiatyö on sidottu kaupungin arvoihin (rohkeus, oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus) sekä Opetushallituksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön asiaa koskeviin julkaisuihin ja voimassa olevaan opetussuunnitelmaan. Strategian ideoinnissa on ollut mukana Anita Silanterä Salon kaupungin strategiselta osastolta ja Jaana Koivistoa on konsultoitu tietohallinnon osalta. Strategia on esitelty opettajatyöryhmälle, jossa olivat mukana lehtorit Matti Ahvenus, Mikko Lujasmaa, Hanna Niinistö, Sirpa Rietz, Merita Suikkanen ja Esa Tornberg. Opettajatyöryhmän kommentit on otettu huomioon strategian laadinnassa. Salossa Eija Mäenpää Salon lukion apulaisrehtori

3 3(11) 2. VISIO: Hyvä elämä tietoyhteiskunnassa Elinikäinen oppiminen Opiskelija aktiivisena toimijana HYVÄ ELÄMÄ TIETO YHTEIS- KUNNASSA Oppiminen kaikkialla Muuttuva käsitys tiedosta Kansallisen tietoyhteiskuntastrategian asettamana visiona on kaikkien kansalaisten hyvä elämä tietoyhteiskunnassa. Lukiokoulutus tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia saavuttaa hyvä elämä tietoyhteiskunnassa kehittämällä opiskelijoiden elinikäisen oppimisen valmiuksia mahdollistamalla oppimisen koulun lisäksi muissa oppimisympäristöissä, jotka huomioivat muuttuvan käsityksen tiedosta ja mahdollistavat opiskelijan oman aktiivisen toiminnan. Lukio ei saa syrjäytyä diginatiivien opiskelijoiden arjesta.

4 4(11) Elinikäinen oppiminen Muuttuva tiedon käsitys ja muuttuvat työelämän vaatimukset tekevät elinikäisestä oppimisesta oleellisen osan valmiuksia, joita lukiokoulutuksen tulee opiskelijoille tarjota. Opiskelijan lukiossa käyttämät sähköiset materiaalit ja omat tuotokset tulisi tallentaa sellaiseen oppimisympäristöön, jossa ne säilyvät myöhempää tarvetta varten jatkoopinnoissa. Tällaisena voisi toimia jokin pilvipalvelu. Siirtokelpoiset geneeriset taidot tiedon käsittelyssä ja arvioinnissa tulisi oppia jo lukiossa, jotta elinikäisen oppimisen edellytykset olisivat käytössä mahdollisimman varhain. Tavoitteena on saada salolaisille lapsille ja nuorille sähköinen opintopolku esiopetuksesta lukioon, joka rikastuttaa heidän TVTtaitojaan ikäkauden edellytysten mukaisesti. Oppiminen kaikkialla Tietoyhteiskunnassa tarvittavia taitoja ei opita ainoastaan koulussa vaan lukio on yksi monista oppimisympäristöistä. Kyse ei ole ainoastaan oppimismuotojen moninaisuudesta vaan opetuksen ja oppimisen ympäristöjen sulautumisesta uudenlaiseksi kokonaisuudeksi. Opetusta ja oppimista on syytä avata ympäröivään yhteiskuntaan ja tunnistaa mahdollisuudet oppia myös muualla kuin koulussa ubiikin oppimisen määritelmän mukaisesti. Hyvä oppimisympäristö tukee ainerajat ylittävää tiedon kokonaisvaltaista rakentumista. Muuttuva käsitys tiedosta Tietoyhteiskunnassa odotetaan opiskelijoilta nopeaa omaksumiskykyä, monimutkaisten ongelmien ratkaisutaitoja, kykyä itsenäiseen tiedonhankintaan ja kriittisiä mediataitoja. Uusi käsitys tiedosta edellyttää lukioiden toimintakulttuureissa uudenlaista käsitystä oppimisesta ja opettamisesta, jotta lukiokoulutus pystyy tarjoamaan kyseisiä valmiuksia. Tiedollisen oppimisen sijaan korostetaan taitoja ja valmiuksia kuten kykyä uuden oppimiseen, muutoksen ymmärtämiseen ja kokonaisuuksien hallintaan, innovaatiokykyä sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja (Lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpideehdotuksia valmistelevan työryhmän muistio, OKM). Tavoitteet asettavat lukion opiskelijoille suuria haasteita, minkä vuoksi ohjausta ja tukea tarvitaan opinnoissa monella tasolla. Opiskelija aktiivisena toimijana Tietoyhteiskunta tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia sisältöjä ja palveluja, luoda kontakteja ja ilmaista itseään. Tärkeässä roolissa ovat oppimaan oppimisen taidot sekä yhteisöllisyyteen kasvattaminen. Opiskelija on aktiivinen toimija ja tiedon käsittelijä sekä arvioija. Painopiste siirtyy siis opettamisesta oppimiseen. Opiskelijan vastuu omista opinnoista sekä motivaatio toimivat keskeisinä moottoreina. Hyvä perusta edellä mainituille valmiuksille syntyy jo perusopetuksesta lähtien unohtamatta perheen merkitystä kannustajana ja tukijana. Lukion tehtävänä on tukea erilaisia oppimistyylejä ja tarjota joustavia opintopolkuja sekä estää syrjäytymistä erilaisten tukitoimien avulla.

5 5(11) 3. STRATEGIA Salon lukioiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiaa on tarkasteltu neljästä näkökulmasta: oppijan, opettajan, infrastruktuurin ja johtamisen näkökulmasta. Kaikki neljä strategian aluetta vaikuttavat toisiinsa ja toimivat samanaikaisesti. OPPIJA JOHTAMINEN OPETTAJA INFRA- STRUKTUURI

6 6(11) Oppija Strategian tärkein toimija on oppija eli lukion opiskelija. Lukiolainen käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelussa aktiivisesti ja kehittää tvt-taitojaan itseohjautuvasti. Opiskelija osallistuu oppimisympäristöjen kehittämiseen, mikä tarjoaa mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen. Oppiminen tieto- ja viestintätekniikkaa käyttäen mahdollistaa oppimisen sosiaalisena vuorovaikutteisena tapahtumana. Opiskelija käyttää mediaa opiskelun välineenä ja opiskeluympäristönä sekä harjaantuu käyttämään tarvittavia kansalaisen ja työelämän taitoja ja tietoja. Opiskelija harjaantuu tiedon käsittelijänä ja mediakriittisenä toimijana. Sosiaalista mediaa käytetään opetuksessa OPH:n Sosiaalisen median opetuskäytön suositusten mukaisesti (liite). Opettaja Opettajat käyttävät tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa ja kehittävät tvt-taitojaan aktiivisesti. Opettajat ovat keskeisessä roolissa oppimisympäristöjen kehittämisessä, sillä työyhteisön sitoutuminen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämiseen edellyttää, että opettaja mieltää kyseisen tekniikan merkityksen osana oppilaitoksen arkea. Tieto- ja viestintätekniikan ansiosta opettajien on mahdollista jakaa ja kehittää yhdessä opetusmateriaalia erilaisissa sähköisissä opetus- ja oppimismenetelmien käytännön sovelluksissa. Opettajien jatkuva täydennyskoulutus on keskeisessä asemassa uusien oppimisympäristöjen kehittämisen edellytyksenä sekä oppiainekohtaisesti että oppiainerajat ylittäen. Opettajuuden muutoksen keskiössä on oppiainerajat ylittävä tiimityöskentely, jolla tuetaan ja mahdollistetaan opettajien yhteisöllisyyttä ja uusien opetuskäytäntöjen yhteiskehittelyä. Infrastruktuuri Hyvä oppimisympäristö tukee yksilön oppimista yhdessä muiden kanssa ja tarjoaa merkityksellisiä oppimiskokemuksia. Strategian kannalta oleellista on koulujen käytössä oleva soveltuva laitteisto ja ohjelmistot, jotka ovat nykyaikaisia ja tukevat oppimista monenlaisissa ympäristöissä. Opiskelijoita kannustetaan käyttämään omia laitteitaan oppitunneilla BYOD-periaatteen mukaisesti (bring your own device). Infrastruktuurin toimivuuden kannalta ensiarvoisen tärkeitä ovat oppimisympäristöjen teknisten tukipalvelujen toimivuus kaikissa tilanteissa ja erityisesti silloin, kun opiskelijat käyttävät omia laitteitaan oppitunneilla. Opetuksessa ja oppimisessa pyritään tilanteeseen, jossa oppijoiden ja opettajan ei tarvitse kiinnittää liikaa huomiota laitteisiin tai käyttöjärjestelmiin, jolloin opetus ja oppiminen on jouhevaa. Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma asettaa tavoitteeksi yritysten ja koulujen kumppanuuden koulujen palveluiden organisoimiseksi, mikä Salon lukioissa tarkoittaa verkostoitumista ja yhteistyötä yrityselämän kanssa. Tavoitteena on siirtyä sähköisiin oppimateriaaleihin ja oppikirjoihin uuden opetussuunnitelman valmistuessa ja ottaa käyttöön oppimisalusta, joka on helppokäyttöinen ja toimii kaikilla käyttöjärjestelmillä ja laitteilla. Johtaminen Oppilaitosten toimintakulttuurin tulee pohjautua yhteisöllisyyteen ja avoimuuteen. Johdon on oltava ajan tasalla kehityksen suunnasta. Johtamisen tärkein strateginen ulottuvuus on kannustaminen muutokseen, kouluttautumiseen ja uuteen opettajuuteen sekä tietoyhteiskunnan jäsenenä toimimiseen. Tiimityöskentely antaa mahdollisuuden jaettuun

7 RESURSSIT PROSESSIT HENKILÖSTÖ ASIAKAS = OPISKELIJA 7(11) johtamiseen koulun sisällä ja edistää koko työyhteisön sitoutumista opettajuuden muutokseen. Strategian pohjalta kukin lukio laatii vuosittaisen toimintasuunnitelman tuloskorttimuotoon, jossa toimintaa suunnitellaan asiakkaiden, henkilöstön, prosessien ja resurssien osalta mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja vastuuhenkilöt nimeten. Toiminnan jatkuvan kehittämisen osana on oman toiminnan arviointi niin koko lukiotoimessa kuin yksittäisissä oppilaitoksissa CAF mallin mukaisesti. Myös vuosittain kerättävästä opiskelijapalautteesta välittyy tietoa lukioiden rehtoreille siitä, millaiset oppimis- ja opetusmenetelmät edistävät oppimista. VUOSITTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA TAVOITE MITTARI KEINOT/ TOIMENPITEET VASTUU RESURSSI SEURANTA OK/NOK

8 8(11) 4. KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Tieto- ja viestintätekniikan käytön tuominen osaksi lukiokoulutuksen arkea on välttämätön askel kohti sähköistä ylioppilastutkintoa, joka toteutuu osittain kevään 2016 tutkinnosta lähtien, ja koko ylioppilastutkinto suoritetaan tietokoneilla vuodesta 2019 alkaen (Opetusja kulttuuriministeriön Koulutus ja tutkimus vuosina Kehittämissuunnitelma). Valmistautuminen yo-tutkinnon muuttumiseen edellyttää tieto- ja viestintätekniikan integrointia kiinteästi kaikkien oppiaineiden opetukseen ja teknisten valmiuksien saattamista Ylioppilastutkintolautakunnan asettamalle tasolle. Ylioppilastutkintolautakunnan minimivaatimukset tutkinnon suoritusympäristölle ja laitteille lukioissa eivät olleet vielä käytössä tätä strategiaa laadittaessa. Oletettavissa kuitenkin on, että koulutuksen järjestäjien odotetaan kohdentavan resursseja lukioiden teknisten valmiuksien parantamiseen sekä opettajien tietotekniseen varustamiseen ja kouluttamiseen. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö lukio-opinnoissa mahdollistaa erilaisten oppijoiden huomioimisen sekä yhteisöllisten työskentelytaitojen vahvistamisen. Aktivoivat opetus- ja oppimistavat muuttavat luokkatyöskentelyä tiedon jakamisesta ideoiden yhteiseen tuottamiseen ja tiedon yhdistämiseen. OKM:n Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020 raportin tavoitteiden mukaisesti etä- ja verkko-opetuksen menetelmiä tulee kehittää ja joustavia opintopolkuja rakentaa erityisesti toisella asteella, jotta löydetään uusia joustavia toimintamalleja opetuksen järjestämiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi esim. Salon lukioiden välillä. Kaikki tämä edellyttää suurta muutosta opettajan roolissa ja lukioiden toimintakulttuurissa. Vuonna 2016 käyttöön otettava uusi opetussuunnitelma tulee ohjaamaan lukiokoulutuksen muutosta yhdessä sähköiseen ylioppilastutkintoon valmistautumisen kanssa. Sähköiseen ylioppilastutkintoon valmistautuminen ja tieto- ja viestintätekniikan integrointi kaikkiin oppiaineisiin edellyttää panostusta henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Opetushenkilöstön tiedon hallintaa ja pedagogista osaamista tulee parantaa, jotta opettajat hyödyntävät tekniikkaa oppimista tukevalla tavalla ja käyttävät sitä välineenä omaan ammatilliseen kehittymiseen. Opetushenkilöstön kehittämisen lähtökohtana ovat OPE.fi taitotasot ja OPE.web taitotasot, jotka määritellään sivustojen itsearviointitesteillä. OPE.FI I Tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen hallinta Kaikkien opettajien tulisi hallita tieto- ja viestintätekniikan perustaidot. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opettaja käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa oman opetustyönsä valmisteluun, suunnitteluun sekä arviointiin. Lisäksi hän hallitsee työyhteisön viestintään ja oppilaitosympäristössä työskentelyyn tarvittavat tietokoneohjelmat. - tietokoneen käyttömahdollisuuksien ja käyttöliittymää koskevien käsitteiden tuntemus - tekstinkäsittely, esitysgrafiikka (esim. PowerPoint) ja taulukkolaskenta - Internet-selaimen käyttö - sähköpostin perusominaisuuksien hallinta - audio- ja videolaitteiden peruskäyttö - matkaviestimien perusominaisuuksien hallinta - tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön periaatteiden tunteminen

9 9(11) OPE.FI II Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Noin puolella opettajista tulisi olla tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttötaidot. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opettaja käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa opetuksessaan ja sen kehittämisessä. Lisäksi hän hyödyntää alansa oppimateriaaleja sekä seuraa tieto- ja viestintätekniikan kehitystä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. - sähköpostin, www-ympäristön ja ryhmätyöohjelmien monipuolinen käyttö - työvälineohjelmien ja opetussovellusten käyttö opetuksessa - oman sisältöalueen digitaalisen oppimateriaalin tuntemus ja käyttö opetuksessa - oppimateriaalin tuottamisen periaatteet - tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön sovellukset - taito seurata välineiden ja ohjelmistojen kehittymistä - tieto- ja viestintätekniikan yhteiskunnallisten haasteiden, mahdollisuuksien ja ongelmien tuntemus OPE.FI III Syvällinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön hallinta Noin 10 prosentilla opettajista tulisi olla syvälliset tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttötaidot ja erityisosaamista jollakin alueella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opettaja hallitsee edellistä tasoa syvällisemmin erilaiset tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön mahdollisuudet, monipuolisen verkko-oppimateriaalin ja oppimisprosessin tuottamisen sekä kykenee opastamaan ja kouluttamaan kollegoitaan. - sisältö- ja ammattialakohtaiset sovellukset (esimerkiksi kuvankäsittely, ammattisimulaatiot, mediavalinnan tuntemus, etäopetusvälineiden laaja käyttö) - oman opetusalan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön syvällinen asiantuntemus ja vahva pedagoginen käyttötaito - taito opastaa kollegoita sekä toimia kouluttajana, oppilaitosyhteisön kehittäjänä sekä osana asiantuntijaverkostoa. - tietotekniikan erityisosa-alueet, esimerkiksi tietohallinnon edellyttämät tiedot ja taidot - taito ennakoida ja tutkia tieto- ja viestintätekniikan innovaatioita opetuksessa. OPE.WEB-taitotasot Ope.web on sosiaalisen median ja web 2.0:n vastine ope.fi-taitotasoille. Alla on lyhyet kuvaukset taitotasoista, joiden sisällöt on tarkemmin kuvattu osoitteessa Ope.web 1 Tason yksi taidot tulisi olla jokaisella opettajalla. Nämä taidot kuuluvat jo tietoyhteiskunnan kansalaisen perustaitoihin.

10 10(11) - tietovirtojen seuraaminen (RSS) - tietotulvan suodattaminen - blogit ja blogosfääri - multimedia: kuvat - yhteistyö esim. wiki-tekniikalla tai Google Docsilla - avoimet sisällöt - tekijänoikeus ja remiksaus Ope.web 2 Tason kaksi taidot tulisi olla useimmilla opettajilla (yli puolella). - multimedia: ääni - sisällön yhdistely: embed-tekniikka - yhteisöt Ope.web 3 Tason kolme taidot ovat erikoistaitoja, jotka tulisi olla noin 10 prosentilla koulutuslaitoksen opettajista. - multimedia: video - palvelujen yhdistely uusiksi sovelluksiksi 6. TEKNINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Salon kaupungin tietohallinto vastaa tietotekniikkapalveluiden ja järjestelmien toimivuudesta, laillisuudesta ja huolehtii tietoturvasta. Helpdesk toimii teknisenä tukena ongelmatilanteissa. Lähes kaikki tietokoneet ja tulostimet hankitaan lukioihin leasingrahoituksella. Skannereita, digikameroita, dataprojektoreita, dokumenttikameroita yms. lukiot hankkivat omista määrärahoistaan. Tulevaisuudessa laitehankintojen tavoitteena on Opetushallituksen ja Ylioppilastutkintolautakunnan määrittelemä tavoitetaso. Kaikkiin lukioihin pyritään järjestämään mahdollisimman pian opiskelijoiden käyttöön langaton verkkoyhteys. Oppimisympäristöjen kehittämisen kannalta on erityisen tärkeää, että lukioissa on nimetyt TVT-vastuuhenkilöt ja tietohallinnon riittävä tekninen tuki.

11 11(11) LÄHTEITÄ: Salon kaupungin tulevaisuuden tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriön Koulutus ja tutkimus vuosina Kehittämissuunnitelma Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia OKM:n Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen raportti Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Lukion tulevaisuus 2030: toinen koulu, toinen maailma (OPH/ Hannu Linturi, Anita Rubin ja Tiina Airaksinen 2011): Lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän muistio (OKM 2010) Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020 (OKM 2010) Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset (OPH 2012) Lukion opetussuunnitelman perusteet (OPH 2003) Salon lukioiden opetussuunnitelma 2009 Koulu, digitaalinen teknologia ja toimivat käytännöt (Ilomäki & Lakkala 2011) Tutkittua tietoa oppimisympäristöistä OPH: Kankaanranta, Mikkonen & Vähähyyppä 2012) ope.fi ja ope.web sivustot OPH:n sosiaalisen median opetuskäytön suoritukset: ukset.pdf

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Nykytilanteen kartoitus: Laitteisto ja koulutustarve

Nykytilanteen kartoitus: Laitteisto ja koulutustarve VISIO 2015 Mikkelin opetustoimen oppimispolkuverkostosta valmistuu monitoimisia tietoyhteiskunnan taitajia, jotka ovat sisäistäneet elinikäisen opiskelun merkityksen Tieto- ja viestintästrategiasuunnitelma

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 Orivedellä 1.1.2005 Tiina Sarisalmi 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 4 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

1. KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4

1. KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4 KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2005 2006 SISÄLLYS sivu 1. KAARINAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4 2. KAARINAN LUKION TEHTÄVÄ, TOIMINTA AJATUS JA ARVOT 4 2.1. Kaarinan lukion tehtävä ja toiminta

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 0 LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 Tiivistelmä Tämä on Laukaan kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia vuosille 2015 2018. Strategian

Lisätiedot

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen 0 1 Sisällys Johdanto 2 VISIO 2018 3 Tavoitteet oppijan näkökulmasta 3 Esi- ja alkuopetus leikkien oppimaan 4 1-2 luokat tieto- ja viestintätekniikka tutuksi 4 3-6 luokat tieto- ja viestintätekniikka oppimisen

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1.

1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1. 1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1. PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 9 2.2 MONIPUOLINEN KASVU JA OPPIMINEN

Lisätiedot

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET Vertaileva tutkimus interaktiivisten laitteiden soveltuvuudesta opetuskäyttöön Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ohjaustoiminnan koulutusohjelma Lahdensivun kampus, 11.5.2012

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma

www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnalle Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 21.6.2007 tietoyhteiskuntapolitiikan

Lisätiedot

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 3 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN KUVAUS 5 4.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 4.2 OSAAMINEN

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012 Xxx Normaalikoulu Versio 31.01.2009 Sisältö 1 Johdanto 1.1 Lähtökohtana jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta 1.2 Strategiaprosessi

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015

Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015 Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015 1 Johdanto Lempäälän kunnan koulutuspoliittinen ohjelma 2012 2016 KOULUTUS KUULUU KAIKILLE http://www.lempaala.fi/opetus_ja_vapaa-aika/koulutus/koulutuspoliittinen_ohjelma/

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1. OPETUSSUUNNITELMA...6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1.3 Opetussuunnitelman seuranta ja arviointi...7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...7

Lisätiedot

Töölön yhteiskoulun aikuislukio

Töölön yhteiskoulun aikuislukio Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Töölön yhteiskoulun aikuislukio Töölön yhteiskoulun aikuislukion laatima perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen

Lisätiedot

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Kyl määki Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Koonnut Petri Niemi Kyl määki Turun kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi ISBN 978-952-5991-84-0 Koonnut Petri Niemi Kuvat Taitto Lauri Tiikasalo

Lisätiedot

Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Sisältö Sivu 1. Oppimiskulttuuri ja oppimisympäristö muutoksessa 1 2. Holman koulu visio ja tavoitteet 2 3. Nykytilan kuvaus 3.1 Tieto-

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON. ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppaat ja käsikirjat 2013:8

Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON. ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppaat ja käsikirjat 2013:8 Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen Oppaat ja käsikirjat 2013:8 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:8 ISBN 978-952-13-5551-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5552-3

Lisätiedot