REACH-kemikaalijärjestelmän tuomat liiketoimintamahdollisuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REACH-kemikaalijärjestelmän tuomat liiketoimintamahdollisuudet"

Transkriptio

1 REACH-kemikaalijärjestelmän tuomat liiketoimintamahdollisuudet Markku Antikainen, Eeva Punta, Tommi Salonen, Juhani Timonen Teknologiakatsaus 195/2006

2 REACH-kemikaalijärjestelmän tuomat liiketoimintamahdollisuudet Markku Antikainen Tommi Salonen Juhani Timonen Oy Swot Consulting Finland Ltd Eeva Punta Linnunmaa Oy Teknologiakatsaus 195/2006 Helsinki 2006

3 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja asiantuntija. Tekesin toiminta auttaa yrityksiä, tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja korkeakouluja luomaan uutta tietoa ja osaamista ja lisäämään verkottumista. Tekes jakaa rahoituksellaan teollisuuden ja palvelualojen tutkimus- ja kehitystyön riskejä. Toiminnallaan Tekes vaikuttaa liiketoiminnan kehittymiseen, elinkeinoelämän uudistumiseen, kansantalouden kasvuun, työllisyyden vahvistumiseen ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina runsaat 400 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehitysprojektien rahoitukseen. Teknologiaohjelmat Tekesin valintoja suomalaisen osaamisen kehittämiseksi Tekesin teknologiaohjelmat ovat laajoja monivuotisia kokonaisuuksia, jotka on suunnattu elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeille alueille. Teknologiaohjelmilla luodaan uutta osaamista ja yhteistyöverkostoja. Ohjelmien aiheiden valinnat perustuvat Tekesin strategian sisältölinjauksiin. Tekes ohjaa noin puolet yrityksille, yliopistoille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille myöntämästään rahoituksesta teknologiaohjelmien kautta. Copyright Tekes Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä julkaisu sisältää tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Tekesille tai kolmansille osapuolille. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Julkaisun sisältö on tekijöiden näkemys, eikä edusta Tekesin virallista kantaa. Tekes ei vastaa mistään aineiston käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Lainattaessa on lähde mainittava. ISSN X ISBN Kansi: Oddball Graphics Taitto: DTPage Oy Paino: Painotalo Miktor, Helsinki 2006

4 Esipuhe REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) tarkoittaa EU:n komission ehdotusta uudeksi kemikaaliasetukseksi. REACH-asetusta valmistellaan yhteispäätösmenettelyssä, jossa mukana ovat komissio, neuvosto ja parlamentti. Komission antaman asetusehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt yhteisymmärryksessä loppuvuonna 2005 sekä parlamentissa että neuvostossa. Seuraavaksi on vuorossa toinen käsittely sekä parlamentissa että neuvostossa. Tämän ennustetaan ajoittuvan Suomen puheenjohtajakaudelle vuoden 2006 jälkipuoliskolla. Asetuksen arvioidaan tulevan voimaan keväällä 2007, ja sen velvoitteet tulevat voimaan vaiheittain. Asetusehdotuksen käsittely on edennyt jo vaiheeseen, jonka jälkeen olennaiset muutokset sen sisältöön eivät ole todennäköisiä. REACH-asetuksen tavoitteena on varmistaa kemikaalien turvallinen käyttö. Asetuksella luodaan kemikaalien rekisteröintiä, arviointia ja lupamenettelyä varten REACH-järjestelmä ja perustetaan Helsinkiin sijoitettava Euroopan kemikaalivirasto. Viraston perustamisvalmistelut ovat jo käynnissä: toimitiloista Helsingin Annankadulla on tehty vuokrasopimus ja ensimmäinen henkilöstön rekrytointikierros on jo käynnissä. Tämä teknologiakatsaus luotaa REACH-asetuksen suomalaisille yrityksille tuomia liiketoimintamahdollisuuksia. REACH-järjestelmän käyttöönoton asettamat velvoitteet kemianteollisuudelle, maahantuojille ja jatkokäyttäjille tulevat aiheuttamaan runsaasti työtä ja kustannuksia: kaikki enemmän kuin tonnin vuodessa valmistetut tai maahantuodut aineet tullaan rekisteröimään 11 vuoden kuluessa voimaantulosta. Samalla velvoitteet tulevat mitä ilmeisimmin synnyttämään erilaisia kehitys- ja palvelutarpeita. Suomalaisilla toimijoilla on kemikaaliviraston sijainnin ansiosta etulyöntiasema näiden tarpeiden avaamien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisessä. REACH-järjestelmän käyttöönoton alkuvaiheessa kustannukset ja rajoitukset asettavat elinkeinoelämälle haasteita, mutta pitkällä aikajänteellä kilpailukyky paranee positiivisen imagon ja innovaatioiden kautta. Joistakin kemikaaleista joudutaan ehkä luopumaan, jolloin on tarve löytää vaihtoehtoisia kemikaaleja tai prosesseja. Kuten aina tämän kaltaisissa muutostilanteissa, hyötyjiä ovat ketterät sopeutujat jotka ryhtyvät aktiivisesti tunnistamaan ja hyödyntämään muutoksen myötä avautuvia mahdollisuuksia. Selvitystyön rahoittivat Tekes ja Sitra. Sen toteuttivat Markku Antikainen, Tommi Salonen ja Juhani Timonen Oy Swot Consulting Finland Ltd:stä sekä Eeva Punta Linnunmaa Oy:stä. Ohjausryhmään kuuluivat Mika Aalto (Tekes), Christine Hagström-Näsi (Tekes), Seppo Loikkanen (Kemianteollisuus ry), Jukka Malm (Suomen ympäristökeskus), Jukka Noponen (Sitra) ja Sami Tuhkanen (Sitra). Teknologiakatsaus esittää yhteenvedon REACH-asetuksen ja -järjestelmän oleellisimmasta sisällöstä, selvitystyön toteutuksesta, saaduista tuloksista ja tekijöiden antamista toimenpidesuosituksista. Tekes kiittää lämpimästi selvityksen toteuttajia, ohjausryhmän jäseniä sekä kaikkia selvitykseen osallistuneita henkilöitä. Heinäkuu 2006 Tekes

5 Sisällysluettelo Esipuhe Tiivistelmä Summary 1 Johdanto Selvitysprosessi ja -menetelmät Kirjallisuusaineiston analyysi Syvähaastattelut Vertailutiedon keruu Kerätyn tiedon jalostaminen Web-kysely....4 Työpajatyöskentely REACH-asetusehdotus Tausta ja tavoite Sisältö Kattavuus Velvoitteet toimijoille Toimijat Viranomaiset Valmistajat Maahantuojat Käyttäjät Palveluntuottajat Muut toimijat Varautuminen REACHin tuloon Viranomaiset ja järjestöt Palveluntarjoajat Teollisuus ja maahantuojat Muut toimijat Organisaatiotyypin ja koon vaikutus varautumiseen Organisaation tyypin vaikutus...20 Organisaation koon vaikutus REACHin luomat asiakastarpeet Organisaation koon vaikutus Organisaation tyypin vaikutus Organisaatioroolin vaikutus Soveltamisvaiheen vaikutus Kansainväliset vaikutukset Kemikaaliviraston vaikutus

6 7 Liiketoimintamahdollisuudet ja liiketoimintavolyymi Tiedottaminen ja neuvonta Help desk -palvelut Koulutus ja osaamisen kehittäminen REACH-koulutus Testaus- ja laboratoriopalvelut Testaus...35 Mallinnus Tietojärjestelmät Turvallisuus- ja riskiarviot, altistumisskenaariot Kemikaaliturvallisuusraportit (CSR) Verkostojen hyödyntäminen Konsortionhallinta Muut palvelut Yleiskonsultointi (All Around) Testaus- ja rekisteröintitietojen välittäminen Kansainvälistymisen mahdollisuudet Kemikaaliviraston vaikutukset Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Liiketoimintapotentiaali Markkina- ja tarvelähtöisyys Osaamis- ja teknologialähtöisyys Panostustarve Liiketoiminnan jatkuvuus Innovaatiotoiminta Toimenpiteet Riskitarkastelu Kirjallisuus Liitteet 1 REACH-palvelumatriisi Haastattelurunko REACH-kyselyn määrittelyt Tekesin teknologiakatsauksia

7 Tiivistelmä Selvitysprosessi toteutettiin analysoimalla REACHiin liittyvää kirjallisuusaineistoa, haastattelemalla 51 eri toimijoiden ja toimialojen asiantuntijaa sekä arvioimalla näin syntynyttä aineistoa web-kyselyllä. Web-kyselyssä selvitettiin mm. eri toimijoiden varautumista REACH-asetuksen mukanaan tuomiin vaatimuksiin. Vastanneiden (jotka siis edustivat keskimääräistä parempaa REACH-asiantuntemusta) organisaatioissa varautuminen oli odotetusti varsin pitkällä: lähes kaikki olivat aloittaneet valmistautumisen ja noin 40 % tunsi vähintään laadullisesti REACHin vaikutukset omaan toimintaansa. 14 % prosenttia oli kehittänyt tuotteitaan ja palveluitaan REACHin vaatimusten mukaisesti. Yleistä varautumisen astetta Suomessa pidettiin kuitenkin vaatimattomana. Useimmilla toimialoilla, joita REACH koskee, valmistautuminen on alkuvaiheessa. Suuret organisaatiot ja aineiden valmistajat ovat muita pidemmällä valmistautumisessaan. Merkittävimmät REACHiin liittyvät asiakastarpeet ovat haastattelujen ja web-kyselyn vastaajien mukaan seuraavat: riskinarviointi ja altistumisskenaarioiden tuottaminen asetuksen todellisten käytännön vaikutusten selvittäminen asiantuntijoiden (viranomaisten ja konsulttien) oman osaamisen kehittäminen tieto testatuista/rekisteröidyistä aineista ja yrityksen omien käytännön toimenpiteiden selvittäminen. Pienten organisaatioiden edustajat asettivat etusijalle asetuksen todellisten käytännön vaikutusten selvittämisen, keskisuurten edustajat viranomaisten ja konsulttien oman osaamisen kehittämisen ja suurten organisaatioiden edustajat (ko. listan ulkopuolelta) REACH-osaajien verkoston rakentaminen. Eri toimijatyypit asettivat etusijalle asiakastarpeensa seuraavasti: valmistajat: yrityksen omien käytännön toimenpiteiden selvittäminen maahantuojat: todellisten käytännön vaikutusten selvittäminen käyttäjät: vaikutus kemikaalien saatavuuteen ja hintaan palveluntarjoajat: asiantuntijoiden (viranomaisten ja konsulttien) oman osaamisen kehittäminen tutkimuslaitokset ja yliopistot: riskinarviointi ja altistumisskenaarioiden tuottaminen muut: asiantuntijoiden (viranomaisten ja konsulttien) oman osaamisen kehittäminen. Merkittävimpien kemikaaliviraston mukanaan tuomien tarpeiden arvioitiin liittyvän lähinnä infrastruktuuriin. Suhteellista liiketoimintapotentiaalia pidettiin web-kyselyssä Suomessa suurimpana seuraavilla palvelualueilla: rekisteröinnin kokonaispalvelu periaatteella kaikki yhdestä osoitteesta kemikaalitietopankki help desk -palvelut tietojärjestelmät REACHin hallintaan REACH-peruskoulutus. Erillisessä asiantuntijavoimin suoritetussa volyymitarkastelussa arvioitu 11 vuodelle jaksottuva liiketoimintapotentiaali on esitetty seuraavassa taulukossa: Potentiaali Suomessa (M ) Potentiaali Euroopassa (M ) Testaus 20 30** Turvallisuusraportti 10 50* (CSR) Konsortionhallinta 10 40* Yleiskonsultointi 5 25 REACH-koulutus 1,5 3, ** Mallinnus 0,5 1, Help desk -palvelut 0,1 0, ** Broker-liiketoiminta 7 27 * Arvioitu Euroopan saavutettavissa oleva potentiaali suomalaisille toimijoille ** Arvio perustuu Suomen kemianteollisuuden volyymiin Euroopan koko volyymiin verrattuna Tietojärjestelmien potentiaalia ei selvityksessä tarkasteltu. Suomessa voidaan katsoa olevan kansainvälisesti kilpailukykyistä osaamista REACHiin liittyen mm. seuraavilla alueilla: metsäteollisuuden erikoisosaaminen viranomaisten kansallinen implementointiosaaminen tietotekniikkaosaaminen ympäristöterveysosaaminen sekä kemian osaaminen. Kyseisten osaamisten kaupallistaminen voi kuitenkin olla vaikeaa.

8 Yleisesti ottaen kaikkien palvelujen volyymin kehittyminen edellyttää nopeaa panostusta vähintään osaamisen kehittämiseen ja markkinointiin. Kaikkien toimintojen osalta on panostettava voimakkaasti kansainvälistymiseen, koska Suomi on markkinana pieni kilpailukykyisten palvelujen kehittämisen kannalta. Selvityksessä ehdotetaan jatkotoimenpiteiksi seuraavia toimia: eurooppalaisen markkinapotentiaalin ja kilpailun tarkempi selvittäminen REACH-toimijaverkoston kokoaminen (työ on jo aloitettu Helsinki Business and Science Parkin toimesta) asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen REACHin tarjoamien uuden tyyppisten liiketoimintamahdollisuuksien tarkempi kartoittaminen liiketoiminnan kehittämistä ja kansainvälistymistä edistävien työkalujen hyödyntäminen verkostoituminen eurooppalaisten toimijoiden kanssa kemiallisten aineiden ja prosessien innovaatiotoiminnan kehittäminen paremmin REACHin tarpeita vastaaviksi EU-maahantuontiin (esim. Venäjältä) liittyvien mahdollisuuksien kartoittaminen kemikaaliviraston palvelutarpeiden tarjonnan keskitetyn seurannan järjestäminen konsortionhallintakeskuksen perustaminen viraston läheisyyteen valtion laitosten roolin ja palveluiden linjaaminen; valtion toteuttamat tai tukemat investoinnit esimerkiksi testauslaitteistoon voivat vääristää kilpailua.

9 Summary The study was carried out by analyzing literature concerning REACH, by interviewing 51 experts of different organizations and fields, and by evaluating the material collected with an internet questionnaire. The questionnaire was carried out to study, for instance, how different organizations prepare for the requirements brought about by the REACH system. In the organizations of the answerers (who represented an expertise of REACH that is better than average) the preparing process for REACH was, as expected, rather well established: almost everyone had started preparing and about 40% knew at least the qualitative effects of REACH on their operations. 14% had developed their products and services in accordance to the demands of REACH. However, the degree of preparing in Finland in general was considered modest. In most lines of business affected by REACH, the preparing process is in its early stages. Large organizations and the manufacturers of substances have advanced further in their preparing process. The most important customer requirements concerning REACH according to the internet questionnaire are the following: risk assessment and the generation of exposure scenarios clarification of the real effects of the legislation in practice development of experts (authorities and consultants) own know-how knowledge of the tested/used substances identification of the company s own actions required by REACH in practice. The representatives of small organizations gave preference to clarification of the real effects of the legislation in practice, while the representatives of medium sized ones prioritized development of the know-how of authorities and consultants, and the representatives of large organizations the development of a network of REACH experts. Different types of organizations gave preference to their customer requirements as follows: manufacturers: identification of the company s own measures in practice importers: clarification of the real effects in practice users: the effects on the availability and the price of chemicals service providers: development of experts (authorities and consultants) own know-how research institutes and universities: risk assessment and generation of exposure scenarios others: development of experts (authorities and consultants) own know-how. The most significant needs brought about by the European Chemicals Agency to be located in Helsinki were considered to be mainly related to the infrastructure. In the internet questionnaire, the relative business potential in Finland was considered largest in the following areas of service: complete registration service with the principle everything from one address chemicals database help desk services information systems for the management of REACH basic education of REACH. The business potential estimated in a separate expert workshop is presented in the following table: Potential in Finland (M ) Potential in Euroope (M ) Testing 20 30** Chemicals security 10 50* report (CSR) Consortium 10 40* management General consulting 5 25 REACH education ** Modelling Help desk services ** Broker business 7 27 * Evaluated European potential reachable for Finnish operators ** The evaluation is based on the relation of Finnish chemical industry with the total volume of European industry The potential of information systems was not examined in the study.

10 Internationally competitive know-how is considered to be found in Finland in the following areas special know-how of forest industry implementation know-how of the authorities know-how of information technology know-how of environmental health and know-how of chemistry. However, the commercialization of the competences above can be difficult. Generally speaking, the growth of volume in all of the services mentioned requires quick investments at least in developing and marketing of know-how. All operators must put a strong effort in becoming international, because Finland is small as a market when it comes to the development of services. In the study the following measures are recommended to be carried out in the future: more specific analysis of the European market potential and competition set up of a REACH operators network development of the experts know-how more specific mapping of new kinds of business opportunities offered by REACH utilization of tools enhancing the development of business and internationalization networking with European organizations developing innovations on the fields of chemical substances and processes to better serve the requirements brought about by REACH mapping the possibilities concerning EU import (e.g. from Russia) systematic follow-up on the fulfilment of the service needs of the chemicals agency founding a consortium management center in the vicinity of the chemicals agency definition of the roles and the services of the governmental organizations; investments realized or supported by the state e.g. to the testing equipment can distort the competition.

11 1 Johdanto EU:n uudella kemikaaliasetuksella luotavan REACH-järjestelmän oletetaan tulevan voimaan vuonna REACH laajentaa EU:n valmistajien ja maahantuojien vastuuta kemiallisista aineista ja mm. velvoittaa kyseiset toimijat lähettämään Helsinkiin sijoitettavaan EU:n kemikaalivirastoon rekisteröintitiedot kaikista niistä aineista, joiden tuotantovolyymi ylittää tuhat kiloa vuodessa. Vaadittavien tietojen määrä riippuu kemikaalien tuotantomääristä ja mahdollisesta haitallisuuden asteesta. REACH-järjestelmän käyttöönoton välittömät kustannukset kemianteollisuudelle ja kemikaalien jatkokäyttäjille ovat EU:n komission arvion mukaan 5 6 miljardia euroa vuoden kuluessa, mikä tarkoittaa keskimäärin noin 500 miljoonan euron vuosikustannusta. Suuri osa rahasta ohjautunee REACH-järjestelmän käyttöönottoon ja soveltamiseen liittyville palvelujentuottajille. REACH-järjestelmän voi olettaa synnyttävän palvelutarvetta mm. koulutuksen, yrityspalvelujen sekä tutkimuksen ja kehityksen alueilla. Koulutustarvetta lienee sekä järjestelmän sisällön ja tulkinnan että toimeenpanoa tukevien järjestelmien ja menetelmien alueilla. Yritykset tarvinnevat apua järjestelmän tulkinnassa, aineiden ominaisuustiedon tuottamisessa, järjestelmään liittyvien asiakirjojen hallinnassa, konsortioiden muodostamisessa ja REACH-tiedonhallintajärjestelmien kehittämisessä. Kemikaalivirasto ja viranomaiset tarvitsevat jatkossa moninaisia tutkimusja kehittämispalveluja. REACHin tuomat liiketoimintamahdollisuudet -selvitysprojektin tavoitteena on: Määrittää EU:n uuden kemikaalilainsäädännön (REACH) ja Helsinkiin sijoitettavan Euroopan kemikaaliviraston tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet suomalaisille yrityksille. Tunnistaa asiakastarpeet ja -toimintatavat sekä määritellä niistä syntyvät liiketoimintamallit. Määrittää liiketoimintapotentiaalin suuruus mahdollisilla eri toimintasektoreilla Suomessa ja Euroopassa. Tunnistaa erityyppisten yritysten ja yritysverkostojen toimintamahdollisuudet ja kehitystarpeet. Tunnistaa palveluntuottajien tuotteistamis- ja kehittämistarpeet. Ehdottaa toimintatavat, joilla REACHin tuomat mahdollisuudet hyödynnetään uutena liiketoimintana Suomessa. REACHin tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet selvitetään määrittelemällä kattavasti palvelutarpeet sekä analysoimalla niiden volyymia ja ajallista jatkuvuutta. Palvelut ryhmitellään asiakastarpeen mukaan ja selvitetään olemassa oleva palveluntarjonta. Selvityksessä tunnistetaan parhaan potentiaalin omaavat liiketoiminta-alueet ja mahdolliset liiketoiminnan käynnistämisen tukitarpeet. 1

12 2 Selvitysprosessi ja -menetelmät Alla kuvattujen vaiheiden tulosten pohjalta luotiin näkemykset REACH-järjestelmän ja EU:n kemikaaliviraston Helsinkiin sijoittamisen mukanaan tuomista liiketoimintamahdollisuuksista. Samoin arvioitiin olemassa olevaa tarjontaa, parhaan potentiaalin omaavia liiketoiminta-alueita sekä niitä tukitoimia, joilla liiketoiminnan syntymistä edistetään. Selvityksen vaiheet on esitetty kuvassa Kirjallisuusaineiston analyysi Tausta-aineiston keruu toteutettiin kirjallisuustutkimuksena. Hyödynnetty materiaali koostui pääasiassa EU:n ja kansallisten viranomaisten aineistosta, kotimaisen ja eurooppalaisen kemianteollisuuden ja sen asiakkaiden sekä ympäristövaikuttajien näkemyksiä käsittelevistä raporteista ja artikkeleista, REACH-järjestelmää käsittelevistä selvityksistä ja raporteista, Euroopan kemikaalivirastoa käsittelevästä aineistosta, muiden EU-virastojen synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia käsittelevästä aineistosta sekä liiketoiminnan synnyttämistä käsittelevistä raporteista ja selvityksistä. Tausta-aineiston perusteella luotiin ensimmäinen versio eri toiminta-alueiden liiketoimintamahdollisuuksista ja -potentiaalista. Versiota hyödynnettiin syvähaastattelujen ja web-kyselyn suunnittelussa. Tausta-aineiston pohjalta tarkennettiin myös syvähaastattelujen kohdejoukkoa. 2.2 Syvähaastattelut Uusien liiketoimintamahdollisuuksien, asiakastarpeiden ja olemassa olevan tarjonnan kartoitus aloitettiin haastattelemalla REACH-järjestelmän ja kemikaaliviraston keskeisten sidosryhmien edustajia. Syvähaastattelujen kohdejoukko määritettiin yhdessä toimeksiantajan kanssa ja sitä tarkennettiin kerätyn tausta-aineiston perusteella. Tausta-aineistoa käytettiin myös syvähaastattelujen kysymyslistan luomisessa. Syvähaastatteluilla pyrittiin kartoittamaan kattavasti suomalaisten asiantuntijoiden näkemys REACH-järjestelmästä ja Euroopan kemikaalivirastosta sekä näiden tarjoamista mahdollisuuksista. Haastateltuja oli kaikkiaan 51 ja he edustivat eri toimijatahoja kuvan 2 esittämällä tavalla. Tausta-aineiston keruu Syvähaastattelut Ohjausryhmän palaute Benchmarking Väliraportti Web-kysely Tulosten analyysi Asiantuntijatyöpaja REACH:in tuomat liiketoimintamahdollisuudet Kuva 1. Selvitysprosessin kulku. 3

13 Viranomainen; 9 Järjestö; 6 Kemianteollisuus; 13 Tutkimus; 7 Palveluntarjoaja; 12 Metsäteollisuus; 2 Maahantuoja; 2 Kuva 2. Haastateltujen henkilöiden jakautuminen (kpl) toimijatahoittain. 2.3 Vertailutiedon keruu Selvityksen benchmarking-osion tavoitteena oli selvittää Euroopan kemikaaliviraston mukanaan tuomia liiketoimintamahdollisuuksia hankkimalla vertailutietoa muiden lähialueille sijoitettujen EU-virastojen vaikutuksista. Vertailutietoa saatiin Euroopan lääkevirastosta Lontoosta, Euroopan ilmailuturvallisuusvirastosta Kölnistä sekä Euroopan ympäristövirastosta Kööpenhaminasta. Näistä lääkevirasto muistuttaa rakenteeltaan ja vastuiltaan eniten perustettavaa kemikaalivirastoa. Benchmarking toteutettiin keräämällä kirjallista aineistoa EU-virastojen toiminnan kansallisista vaikutuksista ja haastattelemalla EU:n ympäristöviraston edustajia. Benchmarkingilla arvioitiin myös EU-virastojen synnyttämän liiketoiminnan volyymia. Haastatteluilla kartoitettiin ympäristöviraston asiantuntijoiden ja tanskalaisten ympäristöalan kaupallisten toimijoiden näkemyksiä siitä, mikä on ollut viraston vaikutus liiketoimintaan paikallisesti ja kansainvälisesti. 2.4 Kerätyn tiedon jalostaminen Web-kysely Kirjallisen tausta-aineiston keruun ja syvähaastattelujen tueksi luotiin väliraportin pohjalta web-kysely, jonka päätavoitteena oli kartoittaa laajan asiantuntijajoukon näkemystä selvityksen edellisissä vaiheissa löydettyjen liiketoimintamahdollisuuksien realistisuudesta ja prioriteeteista. Kysely lähetettiin noin 330 henkilölle, mukaan lukien aiemmin haastatellut tahot ja selvityksen ohjausryhmä. Asiantuntijat edustivat monipuolisesti ja laajasti kemikaaliasetuksen kannalta relevantteja toimijoita, mikä ilmenee kuvasta 3. Tutkimus 15 % IT-palvelut 4 % Muu 10 % Julkishallinto 7 % Järjestötoiminta 4 % Konsultointi 4 % Koulutus 5 % Muu teollisuus 4 % Metsäteollisuus 6 % Kyselyyn vastasi noin kolmannes kohderyhmästä: vastauksia saatiin kaikkiaan 113 kpl. Vastaajista 33 ilmoitti olevansa linjavastuussa, organisaationsa REACH-asioista vastuullisia oli 24 ja muita asiantuntijavastuullisia vastaajaa edusti alle 10 henkilön organisaatioita, 30 vastaajan organisaation henkilömäärä oli ja 51:n Yli tuhannen hengen organisaatioita edusti 21 vas- Teknologiateollisuus 3 % Kemianteollisuus 38 % Kuva 3. Web-kyselyn osallistujien jakautuminen toimialoittain. 4

14 Tutkimuslaitos, yliopisto 19 % Järjestö 5 % Muu toimija 6 % Viranomainen 4 % Valmistaja 27 % Palveluntarjoaja 17 % Käyttäjä 10 % Maahantuoja 12 % Kuva 4. Web-kyselyn osallistujien jakautuminen organisaatiotyypeittäin. taajaa. Vastaajien jakautuminen organisaatiotyypeittäin REACH-näkökulmasta on esitetty kuvassa 4. Suurimmat kyselyyn vastanneet ryhmät olivat valmistajien, tutkimuslaitosten ja yliopistojen sekä palveluntarjoajien edustajat. Kerätystä aineistosta jalostettuja tuloksia tarkasteltaessa on huomattava, että kysely lähetettiin pääsääntöisesti jo REACHin tunteville tahoille. Tulokset kertovat näin lähinnä niiden henkilöiden näkemyksistä, joita REACH ensisijaisesti koskee. Näin ollen niistä ei voi vetää johtopäätöksiä suomalaisten organisaatioiden näkemyksistä yleisemmin. Työpajatyöskentely Kerätyn aineiston analysoinnissa käytettiin asiantuntijatyöpajaa, johon kutsuttiin 14 teema-alueen asiantuntijaa. Asiantuntijatyöpajan kokoonpano suunniteltiin siten, että siinä oli mukana tarkoituksenmukaisesti toisiaan täydentäviä näkökulmia edustavia tahoja. Asiantuntijatyöpajan tausta-aineistona käytettiin kaikkien aiempien menetelmien (kirjallisen tausta-aineiston analyysi, syvähaastattelut ja web-kysely) toteuttamisen yhteydessä syntynyttä aineistoa. Työpajassa priorisoitiin ensin osallistujien mielestä kymmenen merkittävintä liiketoimintamahdollisuutta, joista kuutta tarkasteltiin lähemmin. Skenaariotyyppisessä tarkastelussa haettiin kahdessa erillisessä työryhmässä arviot kunkin valitun liiketoimintamahdollisuuden minimi- ja maksimimarkkinoista valitulla markkina-alueella Suomessa tai Euroopassa. Samassa yhteydessä arvioitiin myös niitä toimenpiteitä ja panoksia, joita tarvitaan liiketoiminnan käynnistämisessä tai edistämisessä. Edellä kuvattujen vaiheiden tulosten pohjalta luotiin näkemykset REACH-järjestelmän ja EU:n kemikaaliviraston Helsinkiin sijoittamisen mukanaan tuomista liiketoimintamahdollisuuksista. Samoin arvioitiin olemassa olevaa tarjontaa sekä parhaan potentiaalin omaavia liiketoiminta-alueita sekä niitä tukitoimia, joilla liiketoiminnan syntymistä edistetään. 5

15 3 REACH-asetusehdotus 3.1 Tausta ja tavoite REACH-asetuksen tavoitteena on varmistaa kemikaalien turvallinen käyttö. Se säätelee kemikaalien valmistusta, maahantuontia ja käyttöä niin, että turvallisuusriskit ovat hallittuja ja riittävän pieniä. Vastuu kemikaalien turvallisuuden arvioinnista siirtyy viranomaisilta valmistajille ja maahantuojille. REACH-asetus tulee sellaisenaan voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa. Nykytiedon mukaan asetus hyväksyttänee vuoden 2006 lopussa, jolloin se voisi tulla voimaan huhtikuussa Asetus tulee korvaamaan osan nykyistä kemikaalilainsäädäntöä. Nykyiset, kemikaaleja koskevat kiellot ja rajoitukset tulevat säilymään ennallaan. REACH-asetuksen voimaantulon jälkeen uudet kiellot ja rajoitukset annetaan REACH-asetuksen mukaan. Asetuksella säädetään Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta Helsinkiin. Virasto aloittaa toimintansa Helsingin ydinkeskustassa. Samaan aikaan REACH-asetuksen kanssa valmistellaan aineiden luokitusta ja merkintää koskevan lainsäädännön uudistamista YK:n ns. GHS-suosituksen mukaisesti. 3.2 Sisältö REACH asettaa vaatimuksia erityisesti kemikaalien valmistajille ja Euroopan unionin alueelle kemikaaleja tuoville yrityksille. REACH-asetuksen pääkohtia ovat: kemikaalien rekisteröintivaatimukset (R = Registration) kemikaalien turvallisuudenarviointi (E = Evaluation) kemikaalien luvanvaraisuus (A = Authorisation) kemikaalien rajoitukset kemikaalivirastoa koskevat määräykset. Kemikaaleja koskevat testausvaatimukset lisääntyvät merkittävästi varsinkin kemikaaleilla, joita valmistetaan tai tuodaan maahan yli 1000 tonnia vuodessa. Asetuksessa kemikaalit ryhmitellään kolmeen ryhmään valmistus tai maahantuontimäärän mukaan: yli 1000 t/a t/a t/a. Määrä tarkoittaa yhden valmistajan tai maahantuojan määrää. Valmistajalla tai maahantuojalla tarkoitetaan itsenäistä juridista yhtiötä (legal entity). Aineiden testauksessa tulee pyrkiä minimoimaan eläinkokeiden käyttö. Ne valmistajat tai maahantuojat, joiden aineiden testauksessa tarvitaan eläinkokeita, tulee järjestää testaukset yhteistyönä eli muodostaa tätä varten konsortio. 18 kuukauden kuluessa asetuksen voimaan tulosta on kaikki kemikaalit, joiden on tarkoitus pysyä markkinoilla, esirekisteröitävä. 3.3 Kattavuus REACH säätelee kemikaalien käyttöä. Asetuksen ulkopuolelle on rajattu radioaktiiviset aineet, jätteet, prosessien eristämättömät välituotteet ja puolustusmateriaalien aineet sekä kemikaalien transito-toiminta. Asetuksen velvoitteita ei sovelleta myöskään lääkkeisiin, elintarvikkeisiin ja rehuihin. Lisäksi asetuksen liitteissä on lueteltu aineita ja aineryhmiä, joihin ei sovelleta kaikkia REACH-asetuksen säädöksiä, kuten biosidit. Tuotekehitysvaiheessa olevat aineet on vapautettu rekisteröinnistä viiden vuoden ajan. Asetuksen voimaan tultua tarvitaan lukuisia selvityksiä ja yhteistyöryhmiä hakemaan täsmällisiä rajauksia siitä, mitkä aineet kuuluvat rekisteröitäviin aineisiin. Tulkinnanvaraisia ovat jotkut teollisuuden välituotteet sekä sivutuotteet. 3.4 Velvoitteet toimijoille Kemikaalin valmistaja ja maahantuoja on vastuussa aineen rekisteröinnistä. Rekisteröintiä varten tulee laatia turvallisuusselvitys, jossa on selvitetty kemikaalin vaaralliset ominaisuudet sekä kuvaus kemikaalin turvallisesta käytössä nimetyissä käyttötarkoituksissa. Valmistajan ja maahantuojan tulee tehdä turvallisuusselvitys, jossa on selvitetty miten ja missä käytettynä kemikaalin käyttö on turvallista. Turvallisuusselvitys on osa rekisteröintiasiakirjoja. Valmistajat ja maahantuojat laativat rekisteröinti-ilmoitukset pääsääntöisesti yhteistyössä ns. konsortioiden avulla. Konsortioissa sovitaan tutkimustulosten ja niiden kustannusten jakamisesta yritysten kesken. 7

REACH-TIETÄMYS JA KOKEMUKSET SUOMALAISISSA MAAHANTUONTIYRITYKSISSÄ

REACH-TIETÄMYS JA KOKEMUKSET SUOMALAISISSA MAAHANTUONTIYRITYKSISSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan koulutusohjelma REACH-TIETÄMYS JA KOKEMUKSET SUOMALAISISSA MAAHANTUONTIYRITYKSISSÄ Työn tarkastajat: Työn ohjaaja: Professori

Lisätiedot

Puhtaasti asiakkaalle

Puhtaasti asiakkaalle Tekesin katsaus 268/2010 Puhtaasti asiakkaalle suomalaisen kemianteollisuuden menestyksen tekijät globaalissa kilpailussa Marja Mäenpää, Jani Saarinen, Peter Sikow, Pekka Pesonen Marja Mäenpää Jani Saarinen

Lisätiedot

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Pekka Stenholm, Ulla Hytti Teknologiaohjelmaraportti 12/2006 Arviointiraportti Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Arviointiraportti

Lisätiedot

TULI-ohjelman väliarviointi

TULI-ohjelman väliarviointi TULI-ohjelman väliarviointi Jari Kuusisto, Soile Kotala, Riikka Kulmala, Anmari Viljamaa ja Sirpa Vinni Teknologiaohjelmaraportti 8/2004 Väliarviointiraportti TULI-ohjelman väliarviointi Väliarviointiraportti

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Taustaselvitys Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten linjauksiin Mari Hjelt, Marja-Liisa Niinikoski, Mikko Syrjänen, Katri Haila ja Soile

Lisätiedot

Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä

Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä LAITOSTOIMITUKSET JA SUURET TOIMITUKSET Pekka Huuhka, Petri Merisaari, Mikael von Hertzen, Tommi Salonen Teknologiakatsaus

Lisätiedot

INNOVAATIOJOHTAMINEN OSANA VIESTINTÄALAN STRATEGISIA LINJAUKSIA

INNOVAATIOJOHTAMINEN OSANA VIESTINTÄALAN STRATEGISIA LINJAUKSIA INNOVAATIOJOHTAMINEN OSANA VIESTINTÄALAN STRATEGISIA LINJAUKSIA Työryhmä: Markku Antikainen, Oy Swot Consulting Finland Ltd Jouni Juuti, Oy Swot Consulting Finland Ltd SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

erikoistuotteita Metallien jalostuksen ohjelmien arviointi

erikoistuotteita Metallien jalostuksen ohjelmien arviointi Teräksen puhtaustutkimusta ja asiakkaille erikoistuotteita Metallien jalostuksen ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 3/2009 Arviointiraportti 12 Teräksen puhtaustutkimusta ja asiakkaille erikoistuotteita

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Hypätään kyytiin keskittämällä tuloksia SELVITYS SÄHKÖAJONEUVOKLUSTERIN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSISTA. Loppuraportti 6.8.2010

Hypätään kyytiin keskittämällä tuloksia SELVITYS SÄHKÖAJONEUVOKLUSTERIN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSISTA. Loppuraportti 6.8.2010 Hypätään kyytiin keskittämällä tuloksia SELVITYS SÄHKÖAJONEUVOKLUSTERIN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSISTA Loppuraportti Oy Swot Consulting Finland Ltd Markku Antikainen Mikael von Hertzen Jukka Järvinen Tommi

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 1/2010. Loppuraportti. SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu

Tekesin ohjelmaraportti 1/2010. Loppuraportti. SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Tekesin ohjelmaraportti 1/2010 Loppuraportti SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Etunimi Loppuraportti Sukunimi SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 1/2010 Helsinki 2010 3

Lisätiedot

Uutta liiketoimintaa lähialoilta

Uutta liiketoimintaa lähialoilta Toimialakehitys ohjelmistoteollisuuden vauhdittajana Uutta liiketoimintaa lähialoilta Pasi Tyrväinen, Juhani Warsta, Veikko Seppänen Teknologiakatsaus 151/2004 Toimialakehitys ohjelmistoteollisuuden vauhdittajana

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi RAPORTTI 4/2013 Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo 10 Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo Energiatutkimusta

Lisätiedot

Globaalit arvoverkostot

Globaalit arvoverkostot Globaalit arvoverkostot HM&V Research Oy Tekesin katsaus 257/2009 12 Globaalit arvoverkostot Erkki Hakonen Tapio Huomo Jukka Kallio Jari Kinnunen Markku Tinnilä Ari Vepsäläinen HM&V Research Oy Tekesin

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

Kokeellisen tuotekehityksen soveltuvuus huonekalualalle

Kokeellisen tuotekehityksen soveltuvuus huonekalualalle PÄIVI HAAPALAINEN MARTTI LINDMAN Kokeellisen tuotekehityksen soveltuvuus huonekalualalle VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 173 VAASA 2011 III Julkaisija Julkaisuajankohta Vaasan yliopisto

Lisätiedot

Teollisen muotoilun teknologiaohjelman esiselvitys

Teollisen muotoilun teknologiaohjelman esiselvitys Teollisen muotoilun teknologiaohjelman esiselvitys Eija Nieminen, Juha Järvinen Teknologiakatsaus 119/2001 Teollisen muotoilun teknologiaohjelma Esiselvitys Eija Nieminen Juha Järvinen Työryhmä Vesa Jääskö

Lisätiedot

Mobiiliteknologia rakennus- ja kiinteistöalalla

Mobiiliteknologia rakennus- ja kiinteistöalalla Mobiiliteknologia rakennus- ja kiinteistöalalla Jussi Kanerva, Harri Haapasalo Teknologiakatsaus 187/2005 Mobiiliteknologia rakennus- ja kiinteistöalalla Jussi Kanerva Harri Haapasalo Teknologiakatsaus

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Marko Torkkeli (toim.) Tekesin katsaus 233/2008 Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen

Lisätiedot

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020

Suomen Akatemian julkaisuja 2/11. Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemian julkaisuja 2/11 Nanovisio 2020 Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen

Lisätiedot

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama ja Matleena Saarakkala Tekesin katsaus 245/2009 Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama Matleena Saarakkala Marko Järvenpää Marko Kohtamäki

Lisätiedot

Viranomaisvalvonta kudosteknologian tuotekehityksessä

Viranomaisvalvonta kudosteknologian tuotekehityksessä Viranomaisvalvonta kudosteknologian tuotekehityksessä Maarit Heinonen, Outi Nieminen, Katrina Nordström Teknologiakatsaus152/2004 Viranomaisvalvonta kudosteknologian tuotekehityksessä Maarit Heinonen Outi

Lisätiedot

Suomen ilmastoteknologiaklusterin

Suomen ilmastoteknologiaklusterin Suomen ilmastoteknologiaklusterin kilpailuetu Juha Vanhanen, Mikko Halonen, Jari Hiltunen, Jukka Loikala, Santtu Hulkkonen, Janne Hietaniemi Teknologiakatsaus 194/2006 42 EU 15 24 11 17 16 Muu Eurooppa

Lisätiedot

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Vastaanottaja Tredea Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO

Lisätiedot

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2 2011 Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus Marja-Leena Kosola YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2

Lisätiedot

Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004

Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004 Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004 Teknologiaohjelmaraportti 5/2005 Loppuraportti Streams Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001 2004 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT TAMMIKUU 2013 0 ESIPUHE Selvityksen tavoitteena oli vertailla sitä, miten muut maat edistävät yritystensä

Lisätiedot