ERÄIDEN TUNTIPALKKAISTEN SOPIMUKSEN PIIRISSÄ OLEVIEN VAKANSSIEN MUUTTAMINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN PIIRIIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11 13.03.2014 ERÄIDEN TUNTIPALKKAISTEN SOPIMUKSEN PIIRISSÄ OLEVIEN VAKANSSIEN MUUTTAMINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN PIIRIIN"

Transkriptio

1 Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto ERÄIDEN TUNTIPALKKAISTEN SOPIMUKSEN PIIRISSÄ OLEVIEN VAKANSSIEN MUUTTAMINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN PIIRIIN 65/21.212/2014 KHHENJOS 11 Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto teki seuraa van päätöksen: "TEKNISEN VIRASTON AMMATTINIMIKKEET JA PALK KAUS JÄR- JES TEL MÄÄ KOSKEVA MUUTOSEHDOTUS Kuntien tekniset KTK ry:n Lieksan paikallisyhdistys on tehnyt esityk sen ammattinimikkeitä ja palkkausjärjestelmää koskevista muu tok sis ta. Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto : "Kuntien tekniset KTK ry:n Lieksan paikallisyhdistyksen ja myös tek ni sen viraston eräiden tulosryhmien taholta on tehty esityksiä tiet ty jen ammattinimikkeiden muuttamiseksi, jotta nimikkeet vastai si vat paremmin ko. viran tai toimen tehtävänkuvausta ja toisaal ta myös nimikkeiden nykyaikaistamiseksi. Lisäksi on jo pitkään ollut esillä eräiden virkojen ja toimien palkkauk sen muuttaminen tuntipalkkauksesta kuukausipalkkaukseen. Tekninen virasto teki neuvoteltuaan em. asioista aloitteen tehneen järjestön kanssa oman alustavan nimikkeitä ja palk kaus järjes tel mää koskevan muutosehdotuksensa, jonka ehdotuksen se toi mit ti kannanottoja varten kaikille ko. henkilöille ja ko. jär jes tölle. KTN Lieksan paikallisyhdistys onkin tehnyt viraston alus ta vas ta ehdotusta oman liitteenä olevan muutosehdotuksensa. Ko. hen kilöi den taholta alustavaa ehdotusta ei kommentoitu. Tekninen virasto ei pidä järjestön esittämiä muutosehdotuksia perus tel tui na, vaan esittää kaupunginhallituksen hen ki lös tö jaos tol le ja virkojen osalta edelleen kaupunginhallitukselle, että ni mi kemuu tok set ja tuntipalkkojen muuttaminen kuukausipalkoiksi toteu tet tai siin liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti." Liitteenä teknisen viraston ehdotus nimikemuutoksiksi ja palkkaus jär jes tel män muutoksiksi, liite 6. Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2 1 mom. ja 2 mom. 1 mom.

2 TS-10:ää sovelletaan kuntien ja kuntayhtymien sekä seutuhallintojen pal ve luk ses sa oleviin viranhaltijoihin ja kuukausipalkkaisiin työn te ki jöihin, jotka tekevät teknisen alan tuotanto- ja ylläpitotöiden joh to teh täviä, suunnittelutehtäviä, tutkimustehtäviä, hinnoittelutehtäviä, kus tannus las ken ta teh tä viä, tarkastus- ja valvontatehtäviä, hankintatehtäviä, ma te ri aa li pal ve lu teh tä viä, työnjohtotehtäviä, ammattimiestehtäviä ja mui ta teknisen alan tehtäviä mm. seuraavissa toiminnoissa: maanmittaus, kartoitus, kaavoitus, kadunrakennus, maanrakennus, talon ra ken nus, rakennustarkastus, energiatuotanto, asuntotuotanto, jä tehuol to, vesihuolto, viemärihuolto, keskitetty kiinteistönhoito, kun nos sapi to, puhtaanapito, ulkoilualueiden hoito, liikuntapaikkojen hoito, ym päris tö olo jen valvonta, ympäristönsuojelu, ympäristönhoito, maahankinta, met sän hoi to, asentaminen, kuljetus, varastotyö, varikkotyö, lvi-työ, mate ri aa li tek ni nen työ, sairaalatekninen työ, vammaisten työllistämis- ja työllistymistyön toimintayksikön tekninen työ, tekninen satamatyö, teatte ri tek ni nen työ ja palo ja pelastustoimi. 2 mom. Jos henkilö tekee sekä TS-10:n 2 :ssä että kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) palkkahinnoittelussa mainittuja teh tä viä, määräytyy palkkaus TS:n palkkausmääräysten mukaan, jos teh tä vis tä yli 50 % on TS-10:n 2 :n 1 momentissa mainittuja tehtäviä. Edellä olevan sopimuskohdan perusteella palkkausjärjestelmän muu tos esi tys on perusteltu myös nimikemuutosesitykset ovat perus tel tu ja. Muutoksen jälkeen nimikkeet vastaisivat paremmin teh tä vä ku vaus ta ja olisivat nykyaikaisempia. Palkkausjärjestelmän muutoksen osalta päätösvalta on hen ki löstö jaos tol la. Nimikemuutoksista päättää kaupunginhallitus. Ks. Matti Taponen: Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto päättää, että maanmittausteknikko Reino Hirvosen, työnjohtaja Mark ku Laatikaisen, työnjohtaja Tapio Vornasen, kus tan nus suunnit te li ja Jarmo Koivusen ja varastoesimies Jari Puittisen pal ve lussuh teen ehdot määräytyvät lähtien Kunnallisen teknisen hen ki lös tön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Henkilöstöjaosto pitää perusteltuna ja esittää kau pun gin hal li tuksel le tehtäväksi seuraavat nimikemuutokset Nykyinen ammattinimike Virat: vesihuoltolaitoksen hoitaja (Pentti Halonen) maanmittausteknikko Uusi ammattinimike vesihuoltoteknikko paikkatietoinsinööri

3 (Jarmo Saraniemi) työpäällikkö (Kari Syrjäläinen) yhdyskuntainsinööri Työsopimussuhteet: työnjohtaja (Markku Laatikainen) vanhempi laitosmies (Ilkka Kajo) maanmittausteknikko (Reino Hirvonen) kartanpiirtäjä (Marjut Nevalainen) piirtäjä (Arja Nevalainen) työnjohtaja (Tapio Vornanen) palkanlaskija (Seija Tuppurainen) kopioinninhoitaja (Ritva Heikkinen) vesihuoltoteknikko jätevedenpuhdistamonhoitaja kaavasuunnittelija suunnitteluavustaja suunnitteluavustaja LVI-teknikko palkkasihteeri kanslisti Päätös: Hyväksyttiin." Päätöksen liite liitteenä 2. Tehdyn päätöksen jälkeen työntekijät Laatikainen, Vornanen, Hirvo nen, Puittinen ja Koivunen ovat vaatineet sopimusalan muu tokses ta ai heu tu neen laskennallisen palkan alenemisen kor vaa mis ta. Laskennallinen alenema on johtunut lomarahan pienenemisestä ja on suuruudeltaan Laatikaisen kohdalla 33,69 /kk, Vornasen kohdal la 25,36 /kk, Hirvosen kohdalla 32,74 /kk, Puittisen koh dal la 32,08 /kk ja Koivusen kohdalla 32,13 /kk. Asiassa neuvoteltiin vuonna 2011 silloisen pääluottamusmies Sima nai sen kanssa ja sovittiin maksettavaksi kertakorvauksena alene ma lomakertymän osalta. Asian piti tulla kun toon. Tuolloin maksettiin kertakorvauksena Laatikaiselle 404,30, Vorna sel le 304,34, Hirvoselle 392,83, Puit ti sel le 384,97 ja Koivu sel le 385,60. Korvaus maksettiin joulukuun 2011 palkanmaksun yhteydessä.

4 Näin ollen mitään vaatimuksia ainakaan tuolta ajalta ei voi da esittää. Todettakoon vielä, että Koivunen on henkilöstöjaoston pää tök sellä siirretty KYVES:n määräysten soveltamisen piiriin. Vakanssin TVA on määritelty eri prosessissa. Edelleen on syytä todeta, että kyseiset vakanssit, lu kuun ot ta matta Koivusen vakanssia, olivat mukana laadittaessa TS:n uutta TVA:a. Vakanssien tehtäväkohtainen palkka määriteltiin uuden so pi muk sen mukaisesti ja silloisissa tehtävissä. Henkilöstöjaoston ao. päätös liitteineen on liitteenä, liite 3. KT Kuntatyönantajat on antanut seuraavan ohjeistuksen tähän asi aan "Jos tuntipalkkainen työntekijä siirretään kuukausipalkkaiseksi teh tävien pysyessä samoina, kysymys ei ole kaavamaisesta vanhan palkan muut ta mi ses ta uudeksi palkaksi. Muutos tarkoittaa sitä, että siirrytään nou dat ta maan kokonaan toista palkkausjärjestelmää ja toisen työ eh toso pi muk sen määräyksiä. Jos työsopimuksella on alun perin sovittu kunnallisen tuntipalkkaisen hen ki lös tön työehtosopimuksen noudattamisesta, työnantajan ja työn teki jän on yhdessä sovittava työsopimuksen muuttamisesta. Jos kuu kau sipalk kais ten työehtosopimuksen mukainen palkka olisi tun ti palk kai se na ansaittua alhaisempi, mahdollisen erotuksen maksamisesta on myös sovittava. Mikäli palkka on tuntipalkkaisena alempi kuin kuukausipalkkaisten työeh to so pi mus edellyttää, palkkaa korotetaan siirtymisestä lukien. Mikäli palk ka on tuntipalkkaisena kuukausipalkkaa korkeampi ja mikäli sitä ei ole tarkoitus alentaa, on joko työsopimuksella tai paikallisella työ eh to sopi muk sel la sovittava erotuksen maksamisesta ja palkankorotusten vaiku tuk ses ta sen määrään. TS:ta sovellettaessa luontevinta lienee sopia, että erotus muodostuu sen kal tai sek si erillislisäksi, josta määrätään TS:n 14 :ssä. TS:n määräyk ses sä ei mainita siirtymistä toisen sopimuksen piiristä TS:n piiriin, jo ten jos erotus sovitaan erillislisäksi, myös sen mahdollisesta pois tu mises ta tai pienenemisestä on sovittava. KVTES:ssa ei ole määräystä erillislisästä, joten erotuksesta ja sen mahdol li ses ta poistumisesta ja pienenemisestä on sovittava erikseen. Palkkavertailun tekeminen Ongelmaksi voi muodostua se, miten palkkavertailu tuntipalkkaisten ja kuu kau si palk kais ten työehtosopimuksen välillä tehdään eli miten erotuk sen määrä lasketaan. Palkkarakenne ja työaikakorvausten sekä poissa olo ai ko jen palkka määräytyvät eri työehtosopimusten mukaan eri tavoin, joten mitään täsmällistä laskuohjetta ei voi antaa. Esimerkiksi tunti palk kai sen vuosilomapalkka on kuukausipalkkaisen vuo si lo ma palk kaa korkeampi.

5 Ansiovertailussa on otettava huomioon työehtosopimusten väliset erot ja kausivaihtelun vaikutus. Tämä toteutunee parhaiten vertaamalla säännöl li sen työajan ansioita riittävän pitkältä ajalta, esimerkiksi koko vuodel ta. Silloin, kun siirrytään toisen työehtosopimuksen piiriin, noudatetaan uuden työehtosopimuksen määräyksiä. Entisen työehtosopimuksen ja sen pe rus teel la tehtyjen paikallisten sopimusten määräyksiä ei siis enää sovel le ta." Tekninen johtaja on tehnyt asiassa päätöksen , liite 4. Kaupunginhallituksen päätöksellä tämä asia on siirretty kau pun gin hal li tuk sen henkilöstöjaoston käsiteltäväksi. Käsiteltävänä oleva asia on työnantajan näkökulmasta täysin sopi mus ten mukaisessa kunnossa. Jos asiassa halutaan vielä jotakin tehdä voidaan valmistella KT:n oh jeis tuk sen mu kai ses ti paikallinen sopimus niin, että las ken nal linen ero tus muodostuu erillislisäksi, joka pienenee tehtyjen palkan ko ro tus ten myö tä. Vuonna 2011 maksetut kertakorvaukset tu lee ottaa laskennassa huomioon. Ks. Matti Taponen: Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto oikeuttaa kaupunginsihteerin neuvottelemaan paikallisen so pimuk sen siitä, että laskennallisesta erotuksesta muodostetaan tehtäväkohtaisen palkan eril lis li sä, jonka suuruus pienenee tehtäväkohtaiseen palkkaan tulevien sopimuskorotusten myötä (TS 14 ) Päätös: Hyväksyttiin.

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

Kh 3 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Päivi Niemistö, puh. 438 4002, 044 438 4002. Yleistyöaika ja jaksotyöaika

Kh 3 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Päivi Niemistö, puh. 438 4002, 044 438 4002. Yleistyöaika ja jaksotyöaika Kaupunginhallitus 3 25.05.2015 Työaikamuotojen muuttaminen 120/01.00.01/2015 Kh 3 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Päivi Niemistö, puh. 438 4002, 044 438 4002 Yleistyöaika ja jaksotyöaika Kunta-alan henkilöstöön

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 20.05.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 14 KVTES:n hinnoittelun 05KOU010 tehtävän vaativuuden arviointi 3 15 KVTES:n palkkaliitteen 1 muutosten

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Vuosilomaesitys Tausta Lomista päättäminen

Vuosilomaesitys Tausta Lomista päättäminen Henkilöstöjaosto 75 08.11.2013 Vuosilomaesitys 1036/01/01/03/03/2013 HENKJAOS 75 Vamistelija: Henkilöstöjohtaja Boris Nygård Viite: KH 591 23.9.2013 Tausta Kokkolan kaupungilla oli syyskuussa 2013 yhteensä

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 Hallitus 360 20.09.2013 Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 H 360 (Valmistelijat: vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen ja pal ve lu suun nit te li ja Seija Sa lomaa) Kainuun

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 332 07.10.2013 Kaupunginhallitus 341 21.10.2013 Kaupunginhallitus 349 04.11.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 07.10.2013 332 Kuntalain

Lisätiedot

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi Rakennus- ja ympäristölautakunta 26 19.02.2014 Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi 2834/10.01.00/2014 RAKYMPLK 26 Rakennusliike

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN TAKAUS / RAKENTAMISHANKKEEN SIIRTÄMINEN ORIVEDEN KAUPUNGILLE

ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN TAKAUS / RAKENTAMISHANKKEEN SIIRTÄMINEN ORIVEDEN KAUPUNGILLE Kaupunginhallitus 80 16.03.2015 Kaupunginhallitus 96 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 13 07.04.2015 Kaupunginhallitus 145 11.05.2015 ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot