LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Antas Camilla Peren varajäsen klo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 84. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Antas Camilla Peren varajäsen klo 17.34-20."

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:34-20:54 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja Heijnsbroek-Wirén Mia jäsen Karlsson Mikael jäsen Lindfors Leena jäsen Ekström Veikko jäsen Peltoluhta Vesa jäsen Lindell Armi jäsen Björklöf Johan Almin varajäsen Antas Camilla Peren varajäsen klo MUUT Isotalo Arja kv:n puh.johtaja Paakkanen Petra kv:n 1. varapuh.johtaja Hagfors Kari kv:n 2. varapuh.johtaja Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Andergård-Stenstrand Lilian vt hallintojohtaja,sihteeri Gustafsson Siv talouspäällikkö Frondén Sten kehittämisjohtaja klo Skogberg Rolf johtava rakennustarkastaja klo Mäntynen Marjaterttu lupatarkastaja klo POISSA Grönberg Merja II varapuheenjohtaja Alm Agneta jäsen Pere Nina jäsen Kettunen Kirsi talousjohtaja

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Tom Liljestrand KÄSITELLYT ASIAT Lilian Andergård-Stenstrand PÖYTÄKIRJAN Loviisassa maaliskuuta TARKASTUS Armi Lindell Mikael Karlsson PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 12. maaliskuuta SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Loviisan kaupungin rakennusjärjestys Oikaisuvaatimus siivoustyönohjaajan valintaa koskevaan talousjohtajan päätökseen 48 Sisäasiainministeriön lausuntopyyntö pelastustoimen aluejakoehdotuksesta Tilikauden tuloksen käsittely Lahjoitusrahastojen lakkauttaminen ja yhdistäminen alkaen Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muutokset Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 53 Loviisan kaupungin vierasvenesatamapalveluita koskeva hankinta Kymenlaakson Sähkö Oy:n omistajakokous Sataman yhtiöittämisen lähtökohdat Loviisan Vesiliikelaitoksen ja kaupungin väliset siirrot ja rahoitus 57 Kuntalaisaloite Koskenkylän hammaslääkärivastaanoton lakkauttamisesta 58 Vuokra-asuntojen rekisteri kaupungin kotisivuille, valtuustoaloite Pitkäaikaistyöttömien ilmainen terveydenhuolto, valtuustoaloite Loviisan kaupungille laadittava pidemmän aikavälin investointisuunnitelma sisältäen hankkeiden alustavan rahoitussuunnitelman, valtuustoaloite 123

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Lautakuntien ja jaostojen päätökset Viranhaltijapäätöksiä kaupunginhallitukselle tiedoksi Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi Hallitusaloite, Lepola 128

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 44 Todettiin.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KH 45 Valittiin jäsenet Armi Lindell ja Mikael Karlsson.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Loviisan kaupungin rakennusjärjestys 715/10.00/2012 RAYML 54 Valmistelija: rakennusvalvontayksikkö, puh Marjaterttu Mäntynen Maankäyttö- ja rakennuslain ( MRL ) 14 :n mukaan kunnassa ( kaupungis sa ) tulee olla rakennusjär jestys. Rakennusjärjestys on maankäyttö- ja rakennuslakia sekä -asetusta ja kunnan kaavoja täydentävä asia kirja. Sen tehtävänä on antaa paikallisista oloista johtuvia määräyksiä suun nitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luontoarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumi sen ja säilyttämisen edistä miseksi. Kuntaliitos Liljendalin, Loviisan, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kuntien kes ken johti siihen, että vuoden 2010 alusta on ollut voimassa neljä rakennus järjestystä kaupunginosarakennusjärjestyksinä. Kuntalaisten yhdenvertaisuuden turvaamiseksi on tarpeellista laatia uusi, koko kunnan alueen kattava, ajantasainen rakennusjärjestys. Loviisan rakennusvalvontatoimisto on viranhaltijatyönä valmistellut Lovii san rakennusjärjestysluon noksen ja laatinut hankkeeseen liittyvän MRL 63 :n edellyttämän osallis tumis- ja arviointisuunnitelman. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua koko rakennusjärjes tyk sen valmistelutyön ajan Lo viisan rakennusvalvontatoimistossa. Liite 33 Esittelijä: johtava rakennustarkastaja Rolf Skogberg, puh: Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää saattaa vireille Loviisan

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ raken nusjärjestyksen ja päättää asettaa nähtäville rakennusjärjestysluonnoksen ja siihen liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti saattaa vireille Loviisan raken nusjärjestyksen ja päätti asettaa nähtäville rakennusjärjestysluonnoksen ja siihen liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Liite 33 RAYML 77 Valmistelija: rakennusvalvontayksikkö, Marjaterttu Mäntynen puh Loviisan rakennusjärjestys on edennyt ehdotusvaiheeseen. Ra kennus jär jes tys luon nos ja siihen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat näh tä vil lä ajalla Osallisille lähetettiin osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel man mukaisesti yhteensä 25 lausuntopyyntöä luonnoksesta ( mm. naapurikunnat ja eri viranomaistahot ). Lausunto saatiin 12 osal lisel ta. Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtäkään yksityishenkilön muistutusta. Luonnosta on nyt täydennetty/korjattu saatujen lausuntojen pohjalta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on osalliseksi täydennetty Mu seo vi ras to. Liite 48 Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää asettaa nähtäville ra kennus jär jes tyseh do tuksen. Liite 48 Käsittely: Lupatarkastaja Marjaterttu Mäntynen esitteli Loviisan kaupungin rakennusjärjestysehdotuksen. Keskustelun jälkeen lupatarkastaja muutti ehdotuksensa kohdassa 5. (Rakentaminen ranta-alueella), kappaleessa 10 siten, että asuinja lomarakennuksen kosteudelle alttiiden rakennusosien tulee meren rannalla olla vähintään + 2,8 ( + 2,6 sijasta ) metriä meren keskivedenpinnan korkeudesta.

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti asettaa nähtäville yllä esitetyn käsittelyn mukaan muutetun rakennusjärjestysehdotuksen. Liite 48 RAYML 6 Valmistelija: rakennusvalvontayksikkö, Marjaterttu Mäntynen puh Loviisan rakennusjärjestysehdotus on ollut nähtävillä Osal li sil le lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman mu kai ses ti yh teen sä 26 lausuntopyyntöä ehdotuksesta (mm. naapurikunnat ja eri vi ran omais ta hot). Lausunto saatiin 15 osalliselta. Lisäksi määräaikaan mennessä saapui 8 yksityishenkilön muistutusta. Ehdotusta on nyt täydennetty/korjattu saatujen lausuntojen ja muistutusten poh jal ta. Valtaosa yksityishenkilöiden esittämistä muistutuksista koski hevostallien ja muiden eläinsuojien sijoittamiseen liittyviä määräyksiä. Tallin vä him mäis etäi syys vaa ti mus 50 metriä naapurikiinteistön rajasta koettiin koh tuut to ma na. Li säk si eläinsuojan rakentamiseen tarkoitetun rakennuspaikan vä him mäisko koa, 2 ha, pidettiin liian suurena. Rakennusjärjestysehdotusta on nyt muutettu siten, että eläinsuojan vä him mäis etäi syysvaatimus on poistettu ja korvattu lauseella Eläinsuoja tulee si joit taa riittävän etäälle rakennuspaikan rajoista siten, ettei naa pu ri kiin teis töil le aiheudu haittaa. Näin voidaan tapauskohtaisesti suunnitella tallin etäi syys rajasta riippuen naapurikiinteistön maankäytöstä rajan tuntumassa (pel to, asuinrakennus jne) sekä mahdollisen maankäyttöä ohjaavan kaavan mää räyk sis tä. Eläinsuojan sijoittamiseen tarkoitetun rakennuspaikan vähimmäiskokoa ei muu te ta. 2 ha:n vähimmäiskoko on tarpeen, jotta sekä asumiseen ja tal lin pi toon liittyvät toiminnot saadaan järkevästi sijoitettua ja voidaan ottaa huo mi oon mm. maiseman erityispiirteet. Liite 3 Esittelijä: johtava rakennustarkastaja Rolf Skogberg, puh

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy Loviisan rakennusjärjestyksen omal ta osaltaan ja esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä hyväksyisi Lo vii san rakennusjärjestyksen päivätyn ehdotuksen mukaisesti. Liite 3 Käsittely: Keskustelun jälkeen lautakunta teki seuraavat muutokset ehdotukseen: sivu 9, Tontin rajan ylittäminen., kohdat 1. ja 2: 1. Ylitys saa olla 0,3 metriä, jos rakennuksen perustusrakenteet ulottuvat enin tään 1,5 metrin syvyyteen maanpinnan alle, ja 1,2 metriä, jos pe rus tus ra ken teet ovat syvemmällä kuin 1,5 metriä maanpinnasta. 2. Erkkerien, suojakatosten, räystäiden, parvekkeiden ja muiden vastaavien ra ken nuk sen ilmassa olevien osien ylitys saa olla 1,2 metriä. Vanha teksti: 1. Rakennuksen perustusrakenteet maanpinnan alapuolella 1,5 metrin sy vyy teen saakka 0,3 metriä ja maanpinnasta 1,5 metriä syvemmällä olevat pe rus tus ra ken teet 1,2 metriä. 2. Erkkerit, suojakatokset, räystäät, parvekkeet ja muut vastaavat ilmassa ole vat rakennuksen osat 1,2 metriä. sivu 10, kohta 4., Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella, toinen kap pa le Kooltaan alle kahden hehtaarin rakennuspaikalle ei saa sijoittaa hevostallia tai muuta vastaava eläinsuojaa. Eläinsuoja ja lantala tulee sijoittaa riittävän etääl le rakennuspaikan rajoista siten, ettei naapurikiinteistöille aiheudu koh tuu ton ta haittaa. Tämä määräys koskee uusien eläinsuojien ja lantaloiden ra ken ta mis ta Vanha teksti: Kooltaan alle kahden hehtaarin rakennuspaikalle ei saa sijoittaa hevostallia tai muuta vastaavaa eläinsuojaa. Eläinsuoja tulee sijoittaa riittävän etäälle ra ken nus pai kan rajoista siten, ettei naapurikiinteistöille aiheudu haittaa Rakennus- ja ympäristölautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä hy väk syi si Loviisan rakennusjärjestyksen päivätyn ehdotuksen mu kai ses ti seuraavin muutoksiin: sivu 9, Tontin rajan ylittäminen., kohdat 1. ja 2:

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Ylitys saa olla 0,3 metriä, jos rakennuksen perustusrakenteet ulottuvat enin tään 1,5 metrin syvyyteen maanpinnan alle, ja 1,2 metriä, jos pe rus tus ra ken teet ovat syvemmällä kuin 1,5 metriä maanpinnasta. 2. Erkkerien, suojakatosten, räystäiden, parvekkeiden ja muiden vastaavien ra ken nuk sen ilmassa olevien osien ylitys saa olla 1,2 metriä. sivu 10, kohta 4., Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella, toinen kap pa le: Kooltaan alle kahden hehtaarin rakennuspaikalle ei saa sijoittaa hevostallia tai muuta vastaava eläinsuojaa. Eläinsuoja ja lantala tulee sijoittaa riittävän etääl le rakennuspaikan rajoista siten, ettei naapurikiinteistöille aiheudu koh tuu ton ta haittaa. Tämä määräys koskee uusien eläinsuojien ja lantaloiden ra ken ta mis ta Liite 3 Jatkokäsittely: Loviisan kaupunginvaltuusto KH 38 Liite nro 13. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä hyväksyisi Loviisan rakennusjärjestyksen päivätyn ehdotuksen mukaisesti. Jäsen Agneta Alm ehdotti, että asia pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen. Jäsen Janne Lepola kannatti ehdotusta. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ KH 46 Liite nro 16. Ehdotuksen mukainen.

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Oikaisuvaatimus siivoustyönohjaajan valintaa koskevaan talousjohtajan päätökseen 90/ /2014 KH 47 Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Jan Rosenström Tuija Lehtonen on esittänyt oikaisuvaatimuksen talousjohtaja Kirsi Kettusen päätökseen , joka koski siivoustyönohjaajan valintaa. Oikaisupyynnössään Tuija Lehtonen katsoo, ettei siivoustyönohjaajan valinnassa ole riittävästi huomioitu hänen työkokemustaan ja koulutustaan ja että hänellä olisi ollut parhaat edellytykset hoitaa tehtävää menestyksellisesti. Lisäksi hän kyseenalaistaa päätöstä sillä perustella, että päätöksen tehnyt viranhaltija ei ollut haastatteluissa läsnä. Siivoustyönohjaajan tehtävään ei ole virallisia pätevyysvaatimuksia eikä hakijoilta ole edellytetty erityistä koulutusta myöskään haun yhteydessä. Tehtävään voidaan siten valita henkilö, jolla on tehtävän edellyttämä osaaminen, kokemus ja soveltuvuus. Hakijoista on Tuija Lehtonen ja Merja Skogberg suorittanut siivoustyönohjaajan ammattitutkinnon. Tehtävään valittu Sari Kärkkäinen on suorittanut siivousteknikon tutkinnon teoriaopinnot, mutta hän ei vielä ole suorittanut tutkintoon liittyviä näyttökokeita eikä hänellä siksi ole tutkintotodistusta. Kun otetaan huomioon, että siivousteknikon tutkinto on sisällöltään siivoustyönohjaajan tutkintoa laajempi, on Kärkkäistä pidettävä koulutuksen osalta tasavertaisena hakijana muiden kanssa. Kaikilla on myös käytännön työkokemusta siivoustyönohjaajan tehtävästä. Hakijoiden työkokemuksen arvioinnissa on huomioitu pituuden ohella myös sen sisältö ja monipuolisuus. Lehtosella ja Kärkkäisellä on enemmän siivousalan työkokemusta kuin Skogbergilla. Lehtosella on 18 vuoden työkokemus ja Kärkkäisellä on 17 vuoden työkokemus siivousalalta. Tällä erolla ei kuitenkaan ole merkitystä hakijoiden ansioiden vertailussa. Työkokemuksen monipuolisuudessa on Kärkkäinen kuitenkin asetettava Lehtosen edelle. Kärkkäisellä on Lehtosta monipuolisempi työkokemus eri työnantajilta ja toimintaympäristöistä. Tällä seikalla on työkokemuksen pituutta suurempi merkitystä kun arvioidaan esim. valmiuksia siivoustyön kehittämiseen.

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haastatteluissa vahvistui käsitys, että Kärkkäisellä on parhaat edellytykset tehtävän menetykselliseen hoitamiseen. Haastatteluryhmän mukaan hän vaikutti muita hakijoita innostuneemmalta ja esitti selkeimmin näkemyksiään tehtävän hoitamisesta ja toiminnan kehittämisestä. Henkilövalinta perustuu aina kokonaisharkintaan siitä, kenellä kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista arvioidaan olevan parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen. Valintaa ei siten tehdä vain sen perusteella kenellä on muita hakijoita korkeampi koulutus tai pidempi työkokemus. Hakijat kutsutaan haastatteluun nimenomaan siksi, että voitaisiin myös muodostaa kuva hakijoiden henkilökohtaisia ominaisuuksia. Siivoustyönohjaajan valinta on perustunut siivouspäällikkö Tuija Niemeläisen esitykseen. Hakijoiden tiedot ja ansiot on tasapuolisesti arvioitu ja valintapäätös on asianmukaisesti perusteltu. Vaikka talousjohtaja ei ole osallistunut haastatteluihin, asiassa ei ole ilmennyt seikkoja joiden perusteella olisi aihetta epäillä, että talousjohtajan päätös olisi tehty väärien tai puutteellisten tietojen pohjalta. Tuija Lehtosen oikaisupyyntö on siten perusteeton. Liite nro 17. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hylätä Tuija Lehtosen oikaisuvaatimuksen, jolloin talousjohtajan tekemä päätös jää voimaan. Ehdotuksen mukainen.

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Sisäasiainministeriön lausuntopyyntö pelastustoimen aluejakoehdotuksesta 887/ /2013 KH 48 Valmistelija: tekninen johtaja Ulf Blomberg Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa toteutetaan pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisointi. Hallituksen päätöksen mukaisesti pelastustoimen alueita vähennetään 22:sta 11:een lähtökohtaisesti vuonna 2014 voimaan tulevan poliisilaitosaluejaon mukaisesti. Aluejakopäätöksessä on tarkoitus asettaa määräaika yhteistoiminnan ehtojen sopimiseksi siten, että uudet pelastustoimen alueet aloittaisivat toimintansa vuoden 2016 alusta. Pelastuslain (379/2011) 24 :n mukaan valtioneuvosto päättää maan jakamisesta pelastustoimen alueisiin. Päätöksen aluejaon muuttamisesta valtioneuvosto tekee omasta tai pelastustoimen alueen kuntien kuntalain (365/1995) 79 :n 1 momentin mukaisella enemmistöllä tekemästä aloitteesta. Aluejaon muuttamisen yhteydessä valtioneuvosto asettaa määräajan voimassa olevien sopimusten muuttamiselle. Jos kunnat eivät pääse sopimukseen valtioneuvoston asettamassa määräajassa, valtioneuvosto päättää kustannusten jaosta, hallintomallista, virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteista ja muista yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämättömistä asioista, joista kunnat eivät ole sopineet. Valtioneuvoston päätös on voimassa, kunnes asianomaisilla kunnilla on sopimus pelastustoimen järjestämisestä. Aluejakoa ja sen muuttamista koskevaa päätöstä tehtäessä on kuultava kuntia, joita aluejako tai sen muutos koskee. Lausunnonantajia pyydetään ottamaan kantaa seuraaviin kysymyksiin: 1. Onko ehdotettu aluejako soveltuva pelastustoimen aluejaoksi? 2. Jos aluejako ei ole soveltuva, mitkä ovat toiminnalliset, hallinnolliset ja muut syyt, joiden takia aluejaon tulisi olla erilainen. 3. Ehdotus vaihtoehtoiseksi aluejaoksi

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Pelastustoimen nykyiset järjestelyt Pelastustoimen nykyinen 22 alueen järjestelmä käynnistyi vuoden 2004 alusta. Pelastustoimen aluejaosta päätti valtioneuvosto ja alueellinen järjestelmä korvasi sitä ennen olleen kuntakohtaisen pelastustoimen järjestämistavan. Alla on esitetty nykyinen pelastustoimen aluejako. Nykyinen aluejako: Pelastuslaitokset ovat erisuuruisia niin maantieteelliseltä kooltaan kuin asukasluvultaan. Kolme asukasluvultaan pienintä aluetta Kainuu (82 000), Itä-Uusimaa (95 000) ja Keski-Pohjanmaa (99 500). Asukasluvultaan kolme suurinta-aluetta ovat Helsinki ( ), Pirkanmaa ( ) ja Varsinais-Suomi ( ). Länsi-Uusimaa ( ) ja Keski-Uusimaa ( ) ovat lähes samansuuruiset. Kustannukset asukasta kohden vaihtelevat. Helsingissä pelastustoimen vuosikustannukset kustannukset ovat 74,4 /as, Länsi-Uudellamaalla 65,0 /as, Pirkanmaalla 66,5 /as, Itä-Uudellamaalla 91,9 /as, Kainuussa 84,9 /as ja Keski-Pohjanmaalla 70,2 /as. Kustannukset näyttäisivät asukasta kohden olevan suurempia kuin pienemmillä alueilla, mutta toisaalta esimerkiksi Keski-Pohjanmaa on kustannuksiltaan suhteellisen edullinen pienestä koostaan huolimatta todennäköisesti vahvan sopimuspalokuntatoimintansa vuoksi. Uudessa aluejaossa nykyiset Lapin, Helsingin ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset pysyisivät samoina kuin nykyään. Muiden alueiden osalta on suluissa mainittu, mitkä alueet yhdistyisivät uudeksi alueeksi. 1. Helsingin pelastuslaitos (sama kuin nykyinen alue) 2. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos (sama kuin nykyinen alue) 3. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos (Keski-Uusimaa, Itä-Uusimaa) 4. Lounais-Suomen pelastuslaitos (Varsinais-Suomi, Satakunta) 5. Hämeen pelastuslaitos (Kanta-Häme, Päijät-Häme) 6. Kaakkois-Suomen pelastuslaitos (Kymenlaakso, Etelä-Karjala) 7. Itä-Suomen pelastuslaitos (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo) 8. Sisä-Suomen pelastuslaitos (Pirkanmaa, Keski-Suomi) 9. Pohjanmaan pelastuslaitos (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa) 10. Pohjois-Suomen pelastuslaitos (Kainuu, Oulu-Koillismaa, Jokilaaksot) 11. Lapin pelastuslaitos (sama kuin nykyinen alue).

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Uudessa aluejaossa Loviisa kuuluu Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueeseen yhdessä Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan, Vantaan, Askolan, Lapinjärven, Myrskylän, Porvoon, Pukkilan, ja Sipoon kanssa. Yhteensä 15 kuntaa ja n asukasta. Liitteenä olevassa muistiossa on esitetty uusi aluejako kokonaisuudessaan. Lausunnot pyydetään toimittamaan sisäasiainministeriölle mennessä. Liite nro 18. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Loviisan kaupunki esittää lausuntonaan pelastustoimen aluejako muutoksesta seuraavaa: Loviisan kaupungin kannalta on tärkeää että pelastustoimen operatiivinen valmius pysyy vähintään nykyisellä tasolla Loviisan alueella. Isompi alue voi hyvinkin taata paremman valmiuden, eikä keskusjohdon sijainnilla ole niin suurta merkitystä. Loviisan kaupunki painottaa myös että kustannukset on jaettava tasapuolisesti kuntien kesken asukasluvun mukaan. Loviisan kaupunki ei vastusta ehdotettua muutosta pelastusaluejakoon. Esittelijä muutti ehdotuksensa seuraavasti: viimeisessä lauseessa sanat ei vastusta -> pitää hyvänä. Päätös muutetun ehdotuksen mukainen.

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Tilikauden tuloksen käsittely 176/ /2014 KH 49 Valmistelijat: pääkirjanpitäjä Tamara Liimatainen ja talouspäällikkö Siv Gustafsson Loviisan kaupunki on perustanut kehittämisrahaston vuonna Rahaston tarkoituksena on pyrkiä edistämään investointeja infrastruktuurin kehitykseen. Päätöksen mukaan rahaston pääomaa voidaan kartuttaa tilikauden positiivisesta tuloksesta tehtävin rahastosiirroin. Loviisan kaupungin tilikauden 2013 positiivisesta tuloksesta ,26 euroa siirretään ,00 euroa oman pääoman erään: muut omat rahastot kehittämisrahastonimikkeen alle tulevien vuosien suunniteltua asuntotuotantoa varten. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että sijoitetaan ,00 euroa muihin omiin rahastoihin kehittämisrahastonimikkeen alle. Ehdotuksen mukainen.

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Lahjoitusrahastojen lakkauttaminen ja yhdistäminen alkaen 183/ /2014 KH 50 Valmistelija: talouspäällikkö Siv Gustafsson Hallintosäännön mukaisesti - kaupunginhallitus päättää perinnön hakemisesta ja kaupungille uskotun valtion perinnön vastaanottamisesta sekä antaa kaupungille testamentattujen tai lahjoitettujen varojen hoitoa ja käyttöä koskevat tarpeelliset ohjeet, jollei testamentissa tai lahjakirjassa ole toisin määrätty taikka valtuusto muuta päättänyt - talousjohtaja päättää talousvastuualueen hoidossa olevien rahastojen varojen sijoittamisesta rahastojen sääntöjen edellyttämällä tavalla sekä sijoitustoiminnasta kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Kaupungin taseessa on kuntafuusion jälkeen yhteensä 49 lahjoitusrahastoa, joiden osalta testamentteja, rahastosääntöjä ja sijoitusoikeuksia on nyt tarkistettu. Osaa kaupungin vanhoista rahastovaroista, joita on peräisin aina 1800-luvulta asti, ei ole käytetty vuosikausiin ja osassa rahastoista on varsin vaatimattomat pääomat. Ehdotettavat muutokset: Osuusliike Elannon Naiset mukaan -toimikunta (1966) Rahasto lopetetaan, saldo kassassa 1,42 euroa. Kurt Gustafssonin muistorahasto (1974) Sääntöjen mukaan tuoton käyttää Lovisa Gymnasium. 458,41 euron suuruisen saldon vuosittainen tuotto on niin pieni, että koulun tulee saada käyttää jäännössumma stipendeihin. K.G. Wahlströmin muistorahasto Loviisan kaupungin soittokunnalle (1981) Rahaston tuottoa ei ole käytetty uudessa Loviisassa. Rahasto lopetetaan ja jäännösvarat, 2 054,47 euroa, maksetaan Loviisan Musiikinystävien tukiyhdistykselle. Hommansby skolan rahasto Rahasto on muodostettu siirtämällä määrärahoja Sigrid Pousetten rahastosta. Rahasto lopetetaan ja jäännösvarat, 192,07 euroa, siirretään Sävträsk skolan rahastoon.

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sigrid Pousetten sivistysrahasto Rahaston säännöt eivät ole käyttökelpoisia uudessa Loviisassa. Rahaston korkotulot annetaan vuosittain opiskelijoille, jotka ovat kirjoilla Liljendalissa, mutta asuvat opiskelupaikkakunnalla ja suorittavat ensimmäistä ammatti- tai korkeakoulututkintoaan. Rahasto lopetetaan ja jäännösvarat, ,13 euroa (osakearvo ), siirretään Sävträsk skolan rahastoon. Mossebackenin rahasto (1899) Rahasto lopetetaan ja jäännösvarat, 254,39 euroa, siirretään puistoyksikölle käytettäväksi rahastosääntöjen mukaisesti nk. Kukkukiven ympäristöön. Forumin nuorisotilat Rahaston sääntöjä ei ole. Vapaa-aikalautakunta saa käyttää jäännösvarat, 807,31 euroa, nuorisotiloihin. Handlande- och skeppareborgerskapets i Lovisa pensionskassa (eläkekassa) (1880) Rahaston säännöt ovat vanhentuneet. Sääntöjen mukaan kaupungin tulee käyttää vuositulon jäännösosa sellaisten henkilöiden elinikäisiin eläkkeisiin, jotka täysi-ikäisyyden saavutettuaan ovat olleet vähintään kymmenen vuotta kuntalaisia Loviisan kaupungissa ja kuntaa kohtaan osoitetun kiinnostuksen ja hyödyllisen toiminnan myötä ansainneet siltä tunnustusta. Rahastoa ei ole käytetty yli 20 vuoteen. Rahasto lopetetaan ja rahaston varat, ,69 euroa (osakearvo ), siirretään kaupungin seniorirahastoon. Fonden för åldringshjälp (Vanhusavun rahasto) Rahaston sääntöjä ei löydy. Rahasto lopetetaan ja rahaston varat, 3 306,74 euroa (osakearvo ), siirretään kaupungin seniorirahastoon. Hambergska minnesfond -muistorahasto (1908) Rahaston säännöt ovat vanhentuneet. Köyhäinhoitohallituksen tai tulevaisuudessa sen tilalle mahdollisesti tulevan muun viranomaisen ehdotuksen mukaisesti 90 % korosta käytetään kunnan sellaisten varattomien ruotsinkielisten asukkaiden avustamiseen ja hoitoon sairaustapauksissa, jotka eivät saa avustusta yhteiskunnan lakisääteiseltä köyhäinhoidolta. Rahastoa ei ole käytetty yli 30 vuoteen. Rahasto lopetetaan ja rahaston varat, 2 105,73 euroa (osakearvo ), siirretään kaupungin seniorirahastoon. Johan Fredrik ja Maria Josefina Rosqvistin rahasto (1935) Rahaston säännöt ovat vanhentuneet. Sääntöjen mukaan 4/5 korkovaroista luovutetaan kuolleen ruotsinkielisen merenkulkijan leskelle tai lapsille. Rahastoa ei ole käytetty yli 30 vuoteen.

21 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Rahasto lopetetaan ja rahaston varat, 589,34 euroa, siirretään kaupungin seniorirahastoon. Pro Amore Proximi -lastentarha Rahaston sääntöjä ei ole. Jäännösvarat, 2 190,24 euroa, siirretään sivistyskeskuksen varhaiskasvatuksen käytettäväksi. Emelia Långströmin ja Hilda Högströmin rahasto (1935) Rahaston säännöt ovat vanhentuneet. Sääntöjen mukaan talosta tulisi tehdä koti iäkkäille naisille. Kaupunginhallitus totesi , että talo oli myyty myöhemmin kuolleen neiti Högströmin elinaikana. Rahasto lopetetaan ja rahaston varat, 9 897,01 euroa (osakearvo ), siirretään kaupungin seniorirahastoon. Olivia Lagerstamin rahasto II (1939) Rahaston säännöt ovat vanhentuneet. Sääntöjen mukaan 9/10 tuotosta annetaan avustuksena kaupungin vähävaraisille ruotsinkielisille henkilöille. Rahastoa ei ole käytetty yli 30 vuoteen. Rahasto lopetetaan ja rahaston varat, ,73 euroa (osakearvo ), siirretään kaupungin seniorirahastoon. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy edellä mainitut lahjoitusten lakkauttamiset ja rahastojen yhdistämiset edellä esitetyllä tavalla. Lisäys esittelijän ehdotukseen: Kun rahaston pääoma laskee alle euron, eivätkä korkokulut ole enää merkittävät, siirretään varat koulujen käytettäväksi stipendeihin ja rahasto voidaan lakkauttaa. Päätös muutetun ehdotuksen mukainen.

22 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 35/00/2014 KH 51 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Lilian Andergård-Stenstrand Eteva kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt kokouksissaan ja kuntayhtymän perussopimuksen muutoksista. Kuntalain 79 :n mukaisesti Etevan yhtymähallitus lähettää muutetun perussopimuksen jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi ja pyytää näitä antamaan siitä päätöksen mennessä. Perussopimuksen muutokset koskevat perussopimuksen seuraavia pykäliä: 3 Jäsenkunnat Jäsenkuntien luettelosta poistetaan Karjalohja ja Nummi-Pusula, jotka on liitetty Lohjan kaupunkiin alkaen. 8 Yhtymäkokouksen tehtävät ja toimivalta Uusi kohta 20: päättää kuntayhtymän ja konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kuntalakia on muutettu (325/2012) koskien mm. sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa kunnissa. 16 Poikkeukselliset maksuperusteet Uusi 3 momentti: Jäsenkunnan osuus Kevan kuntayhtymälle määräämästä kunkin toimintavuoden eläkemenoperusteisesta maksusta kohdennetaan entisten Uudenmaan erityispalvelut-kuntayhtymän ja Pääjärven kuntayhtymän jäsenkunnille niiden ennen vuotta 2005 toteutuneen palvelujen käytön suhteessa mainituissa kuntayhtymissä. Eläkemenoperusteisena maksuna käytetään kummankin kuntayhtymän omaa, Kevan vuosittain ilmoittamaa eläkemenoperusteista maksua. Maksun perintä muutetaan alkaen siten, että Keva veloittaa eläkemenoperusteiset maksut suoraan jäsenkunnilta. Liite nro 19: ote yhtymähallituksen päätöksistä ja muutettu perussopimus Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muutokset liitteen mukaisesti.

23 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Pykälä tarkastetaan välittömästi. Ehdotuksen mukaisesti. Pykälä tarkastettiin välittömästi. Tauko klo

24 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 16/05/2014 PL Valmistelija ja esittelijä: vs. perusturvajohtaja Tero Taipale, puh Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut loppuraportin, jossa on todettu uudistuksen pääperiaatteet. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta ja muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot lakiesityksestä. Lausunnot pyydetään antamaan mennessä sähköpostissa olevan vastauslinkin kautta. Liite 7. Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se antaa liitteenä olevan lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksestä. Ehdotuksen mukainen. KH 52 Liite nro 20. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksestä. Päätös muutetun liitteen mukainen.

25 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Loviisan kaupungin vierasvenesatamapalveluita koskeva hankinta 20/14.02/2014 KH 53 Valmistelijat: matkailusihteeri Johanna Waltonen, puh , hankinta-asiantuntija Johanna Heikel, puh ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos, puh Loviisan kaupungin matkailutoimisto ja tekninen keskus on pyytänyt tarjouksia vierassatamapalveluiden tuottamisesta vuosille sekä mahdollisille optiovuosille 1+1. Hankinnan kohteena on Loviisanlahdessa sijaitsevan Laivasillan alueen (55 vierasvenepaikkaa) ja Tullisillan alueen (5 vierasvenepaikkaa) vierassatamapalvelut sekä alueen teknisen keskuksen vastuualueeseen kuuluvat palvelut. Hankintaan liittyviä kysymyksiä ei esitetty hankintayksikölle kilpailutuksen aikana. Hankintamenettely oli avoin menettely. Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon. Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu Hilma-tietokannassa ja Tarjouspalvelu-portaalissa , sekä kaupungin kotisivuilla, josta on ollut linkki edellä mainittuihin julkaisujärjestelmiin. Tarjoukset tuli toimittaa sähköisesti Tarjouspalvelu-portaaliin klo mennessä. Tarjoukset avattiin klo kolmen henkilön läsnä ollessa. Tilaisuudesta laadittiin erillinen pöytäkirja. Määräaikaan mennessä oli saapunut 1 tarjous: Loviisan Vierasvenesatama Lovisa Gästbåtshamn Tarjoajan kelpoisuus ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus tarkistettiin klo pidetyssä kokouksessa, jossa olivat läsnä matkailusihteeri Johanna Waltonen, keskusvaraston hankintavastaava Jukka Soininen sekä hankinta-asiantuntija Johanna Heikel. Tarjous täytti tarjoajalle asetetut kelpoisuusehdot sekä tarjouspyynnön edellyttämät vähimmäisvaatimukset.

li varapuheenjohtaja jiisen jdsen talousjohtaja kokoushuone SlSAMlf\!lorFP'lO Almin varajiisen

li varapuheenjohtaja jiisen jdsen talousjohtaja kokoushuone SlSAMlf\!lorFP'lO Almin varajiisen kokoushuone SlSAMlf\!lorFP'lO puheenjohtaja I varapuheenjohtaja jisen jflsen j6sen jiisen j?isen jesen Almin varajiisen Peren varajiisen klo 17-34-20.17 kv:n puhjohtaja kv:n l. varapuhjohtaja kv:n 2. varapuhjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2013 405 Kaupunginhallitus AIKA 22.10.2013 klo 08:37-16:43 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 416 Kaupunginhallitus AIKA 23.10.2013 klo 09:02-17:06 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642 Kaupunginhallitus AIKA 14.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka I

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 14.04.2014 Kaupunginhallitus 117 05.05.2014. Sataman yhtiöittäminen 226/00.01.00/2012

Kaupunginhallitus 102 14.04.2014 Kaupunginhallitus 117 05.05.2014. Sataman yhtiöittäminen 226/00.01.00/2012 Kaupunginhallitus 102 14.04.2014 Kaupunginhallitus 117 05.05.2014 Sataman yhtiöittäminen 226/00.01.00/2012 KH 102 Valmistelija: pääkirjanpitäjä Tamara Liimatainen Euroopan Unionin kilpailuneutraliteetin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 287/00.01.00/2014 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 24.2.2014 58 Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Lappalainen,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi

Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi Kaupunginhallitus 272 20.10.2014 Kaupunginhallitus 275 21.10.2014 Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 677/02.02.00/2014 KH 272 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kaupunginhallituksen jäsenille

Lisätiedot

KH 282 Valmistelija: sivistys] ohtaj a Thomas Grönholm, puh

KH 282 Valmistelija: sivistys] ohtaj a Thomas Grönholm, puh LOVIISAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Petus-!a kultt«uriministe"0 Kaupunginhallitus 282 03.11.2014 12. 11. 2014 no......./.../,...... Loviisan kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Björklöf Johan Ekström Veikko jäsen klo

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Björklöf Johan Ekström Veikko jäsen klo LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 301 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 klo 17:30-20:41 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka Sakari

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto 21 08.02.2012 Työsuojelutoimikunta 16 31.05.2012 Henkilöstöjaosto 33 14.06.2012 Kaupunginhallitus 192 13.08.2012 Kaupunginvaltuusto 86 12.09.2012 Henkilöstöjaosto 15 18.04.2013 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2011 436. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2011 436. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2011 436 Kaupunginhallitus AIKA 12.09.2011 klo 17:00-17:55 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Alm Agneta I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 14 Elinkeino- ja kehittämisjaosto AIKA 14.03.2013 klo 17:30-21:05 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Karvonen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 93. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 93. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 93 Kaupunginvaltuusto AIKA 09.04.2014 klo 18:04-20:58 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02. Kaupunginhallitus 103 06.05.2013 Kaupunginvaltuusto 63 15.05.2013 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02.00/2013 KH 103 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar

Lisätiedot

Valmistelija: tekninen johtaja Ulf Blomberg ja tilapäällikkö Antti Kinnunen

Valmistelija: tekninen johtaja Ulf Blomberg ja tilapäällikkö Antti Kinnunen Kaupunginhallitus 95 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 52 15.04.2015 Kaupunginhallitus 151 01.06.2015 Kaupunginhallitus 163 15.06.2015 Talokiinteistöjen ja huoneistojen myyminen 188/02.07/2015 KH 95 Valmistelija:

Lisätiedot

Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Mikä rakennusjärjestys on? Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Malmivaara Jouni asiantuntija klo

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Malmivaara Jouni asiantuntija klo LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2015 525 Kaupunginhallitus AIKA 20.10.2015 klo 09:00-15:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Grönberg Merja II

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 64. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B. LÄSNÄ Paakkanen Petra I varapuheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 64. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B. LÄSNÄ Paakkanen Petra I varapuheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 64 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.03.2014 klo 18:00-20:25 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Paakkanen Petra I varapuheenjohtaja Hagfors Kari

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Vapaa-aikalautakunta AIKA 28.02.2017 klo 18:00-19:55 PAIKKA Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Lappalainen Kalevi puheenjohtaja Väkevä Antti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa.

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa. Teknisen lautakunnan lupajaosto 58 10.09.2009 Teknisen lautakunnan lupajaosto 78 09.12.2010 Teknisen lautakunnan lupajaosto 23 07.04.2011 Teknisen lautakunnan lupajaosto 28 05.05.2011 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Maaseutulautakunta AIKA 26.02.2014 klo 18:30-20:30 PAIKKA Maaseutuyksikkö, Bäckasinkuja 1A, Liljendal LÄSNÄ Björklöf Johan puheenjohtaja Björkman-Nystén Nina Lindell

Lisätiedot

Hankintapäätös, perusterveydenhuollon puheterapiapalveluiden puitejärjestelyn hankinnasta Loviisan kaupungille

Hankintapäätös, perusterveydenhuollon puheterapiapalveluiden puitejärjestelyn hankinnasta Loviisan kaupungille Perusturvalautakunta 3 12.01.2017 Hankintapäätös, perusterveydenhuollon puheterapiapalveluiden puitejärjestelyn hankinnasta Loviisan kaupungille 500/02.08.00/2016 PL 3 Valmistelijat: palvelupäällikkö,

Lisätiedot

Loviisan kaupungin kyky vastaanottaa kiintiöpakolaisia ja oleskeluluvan saaneita turvapaikan hakijoita

Loviisan kaupungin kyky vastaanottaa kiintiöpakolaisia ja oleskeluluvan saaneita turvapaikan hakijoita Perusturvalautakunta 83 15.09.2015 Kaupunginhallitus 228 05.10.2015 Kaupunginvaltuusto 101 14.10.2015 Loviisan kaupungin kyky vastaanottaa kiintiöpakolaisia ja oleskeluluvan saaneita turvapaikan hakijoita

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 433. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 433. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 433 Kaupunginhallitus AIKA 04.11.2013 klo 17:34-19:32 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 3 05.03.2013 Kaupunginhallitus 3 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 4 25.03.2013 Tarkastuslautakunta 22 18.04.2016 Tilintarkastajan valinta vuosille 2013-2016 / option käyttäminen vuosille

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 14.04.2014 Kaupunginhallitus 117 05.05.2014 Kaupunginvaltuusto 63 14.05.2014. Sataman yhtiöittäminen 226/00.01.

Kaupunginhallitus 102 14.04.2014 Kaupunginhallitus 117 05.05.2014 Kaupunginvaltuusto 63 14.05.2014. Sataman yhtiöittäminen 226/00.01. Kaupunginhallitus 102 14.04.2014 Kaupunginhallitus 117 05.05.2014 Kaupunginvaltuusto 63 14.05.2014 Sataman yhtiöittäminen 226/00.01.00/2012 KH 102 Valmistelija: pääkirjanpitäjä Tamara Liimatainen Euroopan

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Tarkastussääntö Hyväksytty yhtymävaltuustossa 16.12.2015, 26 Sisällys Valvontajärjestelmä... 3 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 3 Tarkastuslautakunta... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuone Mannerheiminkatu 4, Loviisa

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuone Mannerheiminkatu 4, Loviisa LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Elinkeino- ja kehittämisjaosto AIKA 14.01.2015 klo 19:20-21:41 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuone Mannerheiminkatu 4, Loviisa LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen keskus. 3. kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B. MUUT Karlsson Mikael hallituksen edustaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen keskus. 3. kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B. MUUT Karlsson Mikael hallituksen edustaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Loviisan Vesiliikelaitos AIKA 31.01.2017 klo 17:00-18:40 PAIKKA Tekninen keskus. 3. kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B. LÄSNÄ Vainio Nils puheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

Loviisan kaupungin päihde- ja/tai mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden puitejärjestely

Loviisan kaupungin päihde- ja/tai mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden puitejärjestely Perusturvalautakunta 60 17.06.2014 Loviisan kaupungin päihde- ja/tai mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden puitejärjestely 558/02.08.00/2013 PL 60 Hankintapäätös päihde- ja/tai mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Pohjolalaana Tihinen Sirkka Viiiirlniemi Juhani Suomela Eero Leinonen Ville

Pohjolalaana Tihinen Sirkka Viiiirlniemi Juhani Suomela Eero Leinonen Ville Pikkuaho Teuvo Markkanen Jarmo Jurvakainen Merja Holm Petri Pohjolalaana Tihinen Sirkka Viiiirlniemi Juhani Suomela Eero Leinonen Ville Airaksinen Kirsti Rissanen Anneli puheenjohtaja I varapj. II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Peltoluhta Vesa Långin varajäsen 70-74

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Peltoluhta Vesa Långin varajäsen 70-74 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 11.09.2017 klo 17:08-17:16 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 72. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto.05.07 Sivu / [Ennakkotieto] 56/07 00.0.00.0 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 5 4.4.07 Kaupunginhallitus 8 8.5.07 7 Siuntion ja Tuusulan kuntien liittyminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Hallintosääntö Hangon kaupunki / Kvo-asia

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Loviisan satama, Cargo Connexion Oy, 4Nature Oy:n toimitilat

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Loviisan satama, Cargo Connexion Oy, 4Nature Oy:n toimitilat LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 75 Elinkeino- ja kehittämisjaosto AIKA 22.06.2010 klo 17:00-20:10 PAIKKA Loviisan satama, Cargo Connexion Oy, 4Nature Oy:n toimitilat LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 6/2012 KOKOUSAIKA Torstai 2.8.2012 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kulttuurilautakunta AIKA 25.11.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Tesjoen kirjasto, Keskustie 2 LÄSNÄ Schroderus Toini puheenjohtaja Rosenberg Thomas varapuheenjohtaja Sirén

Lisätiedot

Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen

Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen Perusturvalautakunta 9 0.03.07 Vammaisneuvosto 3 5.04.07 Kunnanhallitus 79 5.05.07 Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen.6.07 alkaen 786/00.0.0/06 Perusturvalautakunta 0.03.07 9 Perusturvan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 17:32-19:13 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 09.12.2015 klo 17:00 PAIKKA Harjurinteen koulu, Ratakatu 1 LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja Erämaja Elias

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 37 23.05.2017 Tekninen

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Ympäristölautakunta 84 11.06.2014 Kaupunginhallitus 156 18.08.2014 Ympäristölautakunta 94 27.08.2014 Kaupunginhallitus 183 15.09.2014 Kaupunginhallitus 99 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 28 12.05.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen

Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen Perusturvalautakunta 9 0.03.07 Kunnanhallitus 00 0.03.07 Vanhusneuvosto 4 09.05.07 Kunnanhallitus 80 5.05.07 Kirkkonummen vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen.6.07 alkaen 786/00.0.0/06 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 65 25.08.2015

Perusturvalautakunta 65 25.08.2015 Perusturvalautakunta 65 25.08.2015 Hankintapäätös, puitejärjestely Loviisan kaupungin lastensuojelun sijaishuollon palveluiden hankinta, osatarjouspyyntö 1 - Lastensuojelun sijaishuollon luvanvarainen

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Tiistai 22.5.2012 klo 13.00 15.29 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa. varajäsen Törnroos Ingrid

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa. varajäsen Törnroos Ingrid LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Vapaa-aikalautakunta AIKA 19.03.2013 klo 18:00-19:15 PAIKKA Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Lappalainen Kalevi puheenjohtaja Väkevä

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Kunnanhallitus 95 24.03.2009 Kunnanhallitus 37 09.02.2010 Kunnanhallitus 142 07.06.2011 Kunnanhallitus 256 22.11.2011 Kunnanhallitus 63 15.03.2012 Kunnanvaltuusto 15 11.04.2012 Rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta Valmistelija ja esittelijä: kirjasto- ja kulttuuritoimenpäällikkö Jenny Olsson-Korsu, puh

Kulttuurilautakunta Valmistelija ja esittelijä: kirjasto- ja kulttuuritoimenpäällikkö Jenny Olsson-Korsu, puh Kaupunginhallitus 269 02.11.2015 Kulttuurilautakunta 33 17.11.2015 Kulttuuripoliittinen ohjelma 49/12.03.00/2014 KH 269 (Kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.1.2014 15 tehtiin aloite kulttuuripoliittisesta

Lisätiedot

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Valtuusto 4 30.01.2017 Esitys uudeksi hallintosäännöksi 13/00.01.01/2012 KH 6 Kunnanhallitus 12.1.2016 Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Uusi kuntalaki (410/2015)

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta AIKA kello 09:00-12:11. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta AIKA kello 09:00-12:11. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 24.01.2017 kello 09:00-12:11 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien rakennushankeavustukset 2014

Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien rakennushankeavustukset 2014 PÄÄTÖS 26.3.2014 Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien rakennushankeavustukset 2014 Palosuojelurahastolain (306/2003, muutettu 1057/2006/1.12.2006) 14 :n mukaan rahastosta voidaan myöntää

Lisätiedot