LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Antas Camilla Peren varajäsen klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 84. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Antas Camilla Peren varajäsen klo 17.34-20."

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:34-20:54 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja Heijnsbroek-Wirén Mia jäsen Karlsson Mikael jäsen Lindfors Leena jäsen Ekström Veikko jäsen Peltoluhta Vesa jäsen Lindell Armi jäsen Björklöf Johan Almin varajäsen Antas Camilla Peren varajäsen klo MUUT Isotalo Arja kv:n puh.johtaja Paakkanen Petra kv:n 1. varapuh.johtaja Hagfors Kari kv:n 2. varapuh.johtaja Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Andergård-Stenstrand Lilian vt hallintojohtaja,sihteeri Gustafsson Siv talouspäällikkö Frondén Sten kehittämisjohtaja klo Skogberg Rolf johtava rakennustarkastaja klo Mäntynen Marjaterttu lupatarkastaja klo POISSA Grönberg Merja II varapuheenjohtaja Alm Agneta jäsen Pere Nina jäsen Kettunen Kirsi talousjohtaja

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Tom Liljestrand KÄSITELLYT ASIAT Lilian Andergård-Stenstrand PÖYTÄKIRJAN Loviisassa maaliskuuta TARKASTUS Armi Lindell Mikael Karlsson PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 12. maaliskuuta SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Loviisan kaupungin rakennusjärjestys Oikaisuvaatimus siivoustyönohjaajan valintaa koskevaan talousjohtajan päätökseen 48 Sisäasiainministeriön lausuntopyyntö pelastustoimen aluejakoehdotuksesta Tilikauden tuloksen käsittely Lahjoitusrahastojen lakkauttaminen ja yhdistäminen alkaen Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muutokset Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 53 Loviisan kaupungin vierasvenesatamapalveluita koskeva hankinta Kymenlaakson Sähkö Oy:n omistajakokous Sataman yhtiöittämisen lähtökohdat Loviisan Vesiliikelaitoksen ja kaupungin väliset siirrot ja rahoitus 57 Kuntalaisaloite Koskenkylän hammaslääkärivastaanoton lakkauttamisesta 58 Vuokra-asuntojen rekisteri kaupungin kotisivuille, valtuustoaloite Pitkäaikaistyöttömien ilmainen terveydenhuolto, valtuustoaloite Loviisan kaupungille laadittava pidemmän aikavälin investointisuunnitelma sisältäen hankkeiden alustavan rahoitussuunnitelman, valtuustoaloite 123

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Lautakuntien ja jaostojen päätökset Viranhaltijapäätöksiä kaupunginhallitukselle tiedoksi Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi Hallitusaloite, Lepola 128

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 44 Todettiin.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KH 45 Valittiin jäsenet Armi Lindell ja Mikael Karlsson.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Loviisan kaupungin rakennusjärjestys 715/10.00/2012 RAYML 54 Valmistelija: rakennusvalvontayksikkö, puh Marjaterttu Mäntynen Maankäyttö- ja rakennuslain ( MRL ) 14 :n mukaan kunnassa ( kaupungis sa ) tulee olla rakennusjär jestys. Rakennusjärjestys on maankäyttö- ja rakennuslakia sekä -asetusta ja kunnan kaavoja täydentävä asia kirja. Sen tehtävänä on antaa paikallisista oloista johtuvia määräyksiä suun nitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luontoarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumi sen ja säilyttämisen edistä miseksi. Kuntaliitos Liljendalin, Loviisan, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kuntien kes ken johti siihen, että vuoden 2010 alusta on ollut voimassa neljä rakennus järjestystä kaupunginosarakennusjärjestyksinä. Kuntalaisten yhdenvertaisuuden turvaamiseksi on tarpeellista laatia uusi, koko kunnan alueen kattava, ajantasainen rakennusjärjestys. Loviisan rakennusvalvontatoimisto on viranhaltijatyönä valmistellut Lovii san rakennusjärjestysluon noksen ja laatinut hankkeeseen liittyvän MRL 63 :n edellyttämän osallis tumis- ja arviointisuunnitelman. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua koko rakennusjärjes tyk sen valmistelutyön ajan Lo viisan rakennusvalvontatoimistossa. Liite 33 Esittelijä: johtava rakennustarkastaja Rolf Skogberg, puh: Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää saattaa vireille Loviisan

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ raken nusjärjestyksen ja päättää asettaa nähtäville rakennusjärjestysluonnoksen ja siihen liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti saattaa vireille Loviisan raken nusjärjestyksen ja päätti asettaa nähtäville rakennusjärjestysluonnoksen ja siihen liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Liite 33 RAYML 77 Valmistelija: rakennusvalvontayksikkö, Marjaterttu Mäntynen puh Loviisan rakennusjärjestys on edennyt ehdotusvaiheeseen. Ra kennus jär jes tys luon nos ja siihen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat näh tä vil lä ajalla Osallisille lähetettiin osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel man mukaisesti yhteensä 25 lausuntopyyntöä luonnoksesta ( mm. naapurikunnat ja eri viranomaistahot ). Lausunto saatiin 12 osal lisel ta. Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtäkään yksityishenkilön muistutusta. Luonnosta on nyt täydennetty/korjattu saatujen lausuntojen pohjalta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on osalliseksi täydennetty Mu seo vi ras to. Liite 48 Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää asettaa nähtäville ra kennus jär jes tyseh do tuksen. Liite 48 Käsittely: Lupatarkastaja Marjaterttu Mäntynen esitteli Loviisan kaupungin rakennusjärjestysehdotuksen. Keskustelun jälkeen lupatarkastaja muutti ehdotuksensa kohdassa 5. (Rakentaminen ranta-alueella), kappaleessa 10 siten, että asuinja lomarakennuksen kosteudelle alttiiden rakennusosien tulee meren rannalla olla vähintään + 2,8 ( + 2,6 sijasta ) metriä meren keskivedenpinnan korkeudesta.

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti asettaa nähtäville yllä esitetyn käsittelyn mukaan muutetun rakennusjärjestysehdotuksen. Liite 48 RAYML 6 Valmistelija: rakennusvalvontayksikkö, Marjaterttu Mäntynen puh Loviisan rakennusjärjestysehdotus on ollut nähtävillä Osal li sil le lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman mu kai ses ti yh teen sä 26 lausuntopyyntöä ehdotuksesta (mm. naapurikunnat ja eri vi ran omais ta hot). Lausunto saatiin 15 osalliselta. Lisäksi määräaikaan mennessä saapui 8 yksityishenkilön muistutusta. Ehdotusta on nyt täydennetty/korjattu saatujen lausuntojen ja muistutusten poh jal ta. Valtaosa yksityishenkilöiden esittämistä muistutuksista koski hevostallien ja muiden eläinsuojien sijoittamiseen liittyviä määräyksiä. Tallin vä him mäis etäi syys vaa ti mus 50 metriä naapurikiinteistön rajasta koettiin koh tuut to ma na. Li säk si eläinsuojan rakentamiseen tarkoitetun rakennuspaikan vä him mäisko koa, 2 ha, pidettiin liian suurena. Rakennusjärjestysehdotusta on nyt muutettu siten, että eläinsuojan vä him mäis etäi syysvaatimus on poistettu ja korvattu lauseella Eläinsuoja tulee si joit taa riittävän etäälle rakennuspaikan rajoista siten, ettei naa pu ri kiin teis töil le aiheudu haittaa. Näin voidaan tapauskohtaisesti suunnitella tallin etäi syys rajasta riippuen naapurikiinteistön maankäytöstä rajan tuntumassa (pel to, asuinrakennus jne) sekä mahdollisen maankäyttöä ohjaavan kaavan mää räyk sis tä. Eläinsuojan sijoittamiseen tarkoitetun rakennuspaikan vähimmäiskokoa ei muu te ta. 2 ha:n vähimmäiskoko on tarpeen, jotta sekä asumiseen ja tal lin pi toon liittyvät toiminnot saadaan järkevästi sijoitettua ja voidaan ottaa huo mi oon mm. maiseman erityispiirteet. Liite 3 Esittelijä: johtava rakennustarkastaja Rolf Skogberg, puh

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy Loviisan rakennusjärjestyksen omal ta osaltaan ja esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä hyväksyisi Lo vii san rakennusjärjestyksen päivätyn ehdotuksen mukaisesti. Liite 3 Käsittely: Keskustelun jälkeen lautakunta teki seuraavat muutokset ehdotukseen: sivu 9, Tontin rajan ylittäminen., kohdat 1. ja 2: 1. Ylitys saa olla 0,3 metriä, jos rakennuksen perustusrakenteet ulottuvat enin tään 1,5 metrin syvyyteen maanpinnan alle, ja 1,2 metriä, jos pe rus tus ra ken teet ovat syvemmällä kuin 1,5 metriä maanpinnasta. 2. Erkkerien, suojakatosten, räystäiden, parvekkeiden ja muiden vastaavien ra ken nuk sen ilmassa olevien osien ylitys saa olla 1,2 metriä. Vanha teksti: 1. Rakennuksen perustusrakenteet maanpinnan alapuolella 1,5 metrin sy vyy teen saakka 0,3 metriä ja maanpinnasta 1,5 metriä syvemmällä olevat pe rus tus ra ken teet 1,2 metriä. 2. Erkkerit, suojakatokset, räystäät, parvekkeet ja muut vastaavat ilmassa ole vat rakennuksen osat 1,2 metriä. sivu 10, kohta 4., Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella, toinen kap pa le Kooltaan alle kahden hehtaarin rakennuspaikalle ei saa sijoittaa hevostallia tai muuta vastaava eläinsuojaa. Eläinsuoja ja lantala tulee sijoittaa riittävän etääl le rakennuspaikan rajoista siten, ettei naapurikiinteistöille aiheudu koh tuu ton ta haittaa. Tämä määräys koskee uusien eläinsuojien ja lantaloiden ra ken ta mis ta Vanha teksti: Kooltaan alle kahden hehtaarin rakennuspaikalle ei saa sijoittaa hevostallia tai muuta vastaavaa eläinsuojaa. Eläinsuoja tulee sijoittaa riittävän etäälle ra ken nus pai kan rajoista siten, ettei naapurikiinteistöille aiheudu haittaa Rakennus- ja ympäristölautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä hy väk syi si Loviisan rakennusjärjestyksen päivätyn ehdotuksen mu kai ses ti seuraavin muutoksiin: sivu 9, Tontin rajan ylittäminen., kohdat 1. ja 2:

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Ylitys saa olla 0,3 metriä, jos rakennuksen perustusrakenteet ulottuvat enin tään 1,5 metrin syvyyteen maanpinnan alle, ja 1,2 metriä, jos pe rus tus ra ken teet ovat syvemmällä kuin 1,5 metriä maanpinnasta. 2. Erkkerien, suojakatosten, räystäiden, parvekkeiden ja muiden vastaavien ra ken nuk sen ilmassa olevien osien ylitys saa olla 1,2 metriä. sivu 10, kohta 4., Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella, toinen kap pa le: Kooltaan alle kahden hehtaarin rakennuspaikalle ei saa sijoittaa hevostallia tai muuta vastaava eläinsuojaa. Eläinsuoja ja lantala tulee sijoittaa riittävän etääl le rakennuspaikan rajoista siten, ettei naapurikiinteistöille aiheudu koh tuu ton ta haittaa. Tämä määräys koskee uusien eläinsuojien ja lantaloiden ra ken ta mis ta Liite 3 Jatkokäsittely: Loviisan kaupunginvaltuusto KH 38 Liite nro 13. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä hyväksyisi Loviisan rakennusjärjestyksen päivätyn ehdotuksen mukaisesti. Jäsen Agneta Alm ehdotti, että asia pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen. Jäsen Janne Lepola kannatti ehdotusta. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ KH 46 Liite nro 16. Ehdotuksen mukainen.

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Oikaisuvaatimus siivoustyönohjaajan valintaa koskevaan talousjohtajan päätökseen 90/ /2014 KH 47 Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Jan Rosenström Tuija Lehtonen on esittänyt oikaisuvaatimuksen talousjohtaja Kirsi Kettusen päätökseen , joka koski siivoustyönohjaajan valintaa. Oikaisupyynnössään Tuija Lehtonen katsoo, ettei siivoustyönohjaajan valinnassa ole riittävästi huomioitu hänen työkokemustaan ja koulutustaan ja että hänellä olisi ollut parhaat edellytykset hoitaa tehtävää menestyksellisesti. Lisäksi hän kyseenalaistaa päätöstä sillä perustella, että päätöksen tehnyt viranhaltija ei ollut haastatteluissa läsnä. Siivoustyönohjaajan tehtävään ei ole virallisia pätevyysvaatimuksia eikä hakijoilta ole edellytetty erityistä koulutusta myöskään haun yhteydessä. Tehtävään voidaan siten valita henkilö, jolla on tehtävän edellyttämä osaaminen, kokemus ja soveltuvuus. Hakijoista on Tuija Lehtonen ja Merja Skogberg suorittanut siivoustyönohjaajan ammattitutkinnon. Tehtävään valittu Sari Kärkkäinen on suorittanut siivousteknikon tutkinnon teoriaopinnot, mutta hän ei vielä ole suorittanut tutkintoon liittyviä näyttökokeita eikä hänellä siksi ole tutkintotodistusta. Kun otetaan huomioon, että siivousteknikon tutkinto on sisällöltään siivoustyönohjaajan tutkintoa laajempi, on Kärkkäistä pidettävä koulutuksen osalta tasavertaisena hakijana muiden kanssa. Kaikilla on myös käytännön työkokemusta siivoustyönohjaajan tehtävästä. Hakijoiden työkokemuksen arvioinnissa on huomioitu pituuden ohella myös sen sisältö ja monipuolisuus. Lehtosella ja Kärkkäisellä on enemmän siivousalan työkokemusta kuin Skogbergilla. Lehtosella on 18 vuoden työkokemus ja Kärkkäisellä on 17 vuoden työkokemus siivousalalta. Tällä erolla ei kuitenkaan ole merkitystä hakijoiden ansioiden vertailussa. Työkokemuksen monipuolisuudessa on Kärkkäinen kuitenkin asetettava Lehtosen edelle. Kärkkäisellä on Lehtosta monipuolisempi työkokemus eri työnantajilta ja toimintaympäristöistä. Tällä seikalla on työkokemuksen pituutta suurempi merkitystä kun arvioidaan esim. valmiuksia siivoustyön kehittämiseen.

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haastatteluissa vahvistui käsitys, että Kärkkäisellä on parhaat edellytykset tehtävän menetykselliseen hoitamiseen. Haastatteluryhmän mukaan hän vaikutti muita hakijoita innostuneemmalta ja esitti selkeimmin näkemyksiään tehtävän hoitamisesta ja toiminnan kehittämisestä. Henkilövalinta perustuu aina kokonaisharkintaan siitä, kenellä kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista arvioidaan olevan parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen. Valintaa ei siten tehdä vain sen perusteella kenellä on muita hakijoita korkeampi koulutus tai pidempi työkokemus. Hakijat kutsutaan haastatteluun nimenomaan siksi, että voitaisiin myös muodostaa kuva hakijoiden henkilökohtaisia ominaisuuksia. Siivoustyönohjaajan valinta on perustunut siivouspäällikkö Tuija Niemeläisen esitykseen. Hakijoiden tiedot ja ansiot on tasapuolisesti arvioitu ja valintapäätös on asianmukaisesti perusteltu. Vaikka talousjohtaja ei ole osallistunut haastatteluihin, asiassa ei ole ilmennyt seikkoja joiden perusteella olisi aihetta epäillä, että talousjohtajan päätös olisi tehty väärien tai puutteellisten tietojen pohjalta. Tuija Lehtosen oikaisupyyntö on siten perusteeton. Liite nro 17. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hylätä Tuija Lehtosen oikaisuvaatimuksen, jolloin talousjohtajan tekemä päätös jää voimaan. Ehdotuksen mukainen.

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Sisäasiainministeriön lausuntopyyntö pelastustoimen aluejakoehdotuksesta 887/ /2013 KH 48 Valmistelija: tekninen johtaja Ulf Blomberg Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa toteutetaan pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisointi. Hallituksen päätöksen mukaisesti pelastustoimen alueita vähennetään 22:sta 11:een lähtökohtaisesti vuonna 2014 voimaan tulevan poliisilaitosaluejaon mukaisesti. Aluejakopäätöksessä on tarkoitus asettaa määräaika yhteistoiminnan ehtojen sopimiseksi siten, että uudet pelastustoimen alueet aloittaisivat toimintansa vuoden 2016 alusta. Pelastuslain (379/2011) 24 :n mukaan valtioneuvosto päättää maan jakamisesta pelastustoimen alueisiin. Päätöksen aluejaon muuttamisesta valtioneuvosto tekee omasta tai pelastustoimen alueen kuntien kuntalain (365/1995) 79 :n 1 momentin mukaisella enemmistöllä tekemästä aloitteesta. Aluejaon muuttamisen yhteydessä valtioneuvosto asettaa määräajan voimassa olevien sopimusten muuttamiselle. Jos kunnat eivät pääse sopimukseen valtioneuvoston asettamassa määräajassa, valtioneuvosto päättää kustannusten jaosta, hallintomallista, virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteista ja muista yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämättömistä asioista, joista kunnat eivät ole sopineet. Valtioneuvoston päätös on voimassa, kunnes asianomaisilla kunnilla on sopimus pelastustoimen järjestämisestä. Aluejakoa ja sen muuttamista koskevaa päätöstä tehtäessä on kuultava kuntia, joita aluejako tai sen muutos koskee. Lausunnonantajia pyydetään ottamaan kantaa seuraaviin kysymyksiin: 1. Onko ehdotettu aluejako soveltuva pelastustoimen aluejaoksi? 2. Jos aluejako ei ole soveltuva, mitkä ovat toiminnalliset, hallinnolliset ja muut syyt, joiden takia aluejaon tulisi olla erilainen. 3. Ehdotus vaihtoehtoiseksi aluejaoksi

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Pelastustoimen nykyiset järjestelyt Pelastustoimen nykyinen 22 alueen järjestelmä käynnistyi vuoden 2004 alusta. Pelastustoimen aluejaosta päätti valtioneuvosto ja alueellinen järjestelmä korvasi sitä ennen olleen kuntakohtaisen pelastustoimen järjestämistavan. Alla on esitetty nykyinen pelastustoimen aluejako. Nykyinen aluejako: Pelastuslaitokset ovat erisuuruisia niin maantieteelliseltä kooltaan kuin asukasluvultaan. Kolme asukasluvultaan pienintä aluetta Kainuu (82 000), Itä-Uusimaa (95 000) ja Keski-Pohjanmaa (99 500). Asukasluvultaan kolme suurinta-aluetta ovat Helsinki ( ), Pirkanmaa ( ) ja Varsinais-Suomi ( ). Länsi-Uusimaa ( ) ja Keski-Uusimaa ( ) ovat lähes samansuuruiset. Kustannukset asukasta kohden vaihtelevat. Helsingissä pelastustoimen vuosikustannukset kustannukset ovat 74,4 /as, Länsi-Uudellamaalla 65,0 /as, Pirkanmaalla 66,5 /as, Itä-Uudellamaalla 91,9 /as, Kainuussa 84,9 /as ja Keski-Pohjanmaalla 70,2 /as. Kustannukset näyttäisivät asukasta kohden olevan suurempia kuin pienemmillä alueilla, mutta toisaalta esimerkiksi Keski-Pohjanmaa on kustannuksiltaan suhteellisen edullinen pienestä koostaan huolimatta todennäköisesti vahvan sopimuspalokuntatoimintansa vuoksi. Uudessa aluejaossa nykyiset Lapin, Helsingin ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset pysyisivät samoina kuin nykyään. Muiden alueiden osalta on suluissa mainittu, mitkä alueet yhdistyisivät uudeksi alueeksi. 1. Helsingin pelastuslaitos (sama kuin nykyinen alue) 2. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos (sama kuin nykyinen alue) 3. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos (Keski-Uusimaa, Itä-Uusimaa) 4. Lounais-Suomen pelastuslaitos (Varsinais-Suomi, Satakunta) 5. Hämeen pelastuslaitos (Kanta-Häme, Päijät-Häme) 6. Kaakkois-Suomen pelastuslaitos (Kymenlaakso, Etelä-Karjala) 7. Itä-Suomen pelastuslaitos (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo) 8. Sisä-Suomen pelastuslaitos (Pirkanmaa, Keski-Suomi) 9. Pohjanmaan pelastuslaitos (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa) 10. Pohjois-Suomen pelastuslaitos (Kainuu, Oulu-Koillismaa, Jokilaaksot) 11. Lapin pelastuslaitos (sama kuin nykyinen alue).

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Uudessa aluejaossa Loviisa kuuluu Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueeseen yhdessä Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan, Vantaan, Askolan, Lapinjärven, Myrskylän, Porvoon, Pukkilan, ja Sipoon kanssa. Yhteensä 15 kuntaa ja n asukasta. Liitteenä olevassa muistiossa on esitetty uusi aluejako kokonaisuudessaan. Lausunnot pyydetään toimittamaan sisäasiainministeriölle mennessä. Liite nro 18. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Loviisan kaupunki esittää lausuntonaan pelastustoimen aluejako muutoksesta seuraavaa: Loviisan kaupungin kannalta on tärkeää että pelastustoimen operatiivinen valmius pysyy vähintään nykyisellä tasolla Loviisan alueella. Isompi alue voi hyvinkin taata paremman valmiuden, eikä keskusjohdon sijainnilla ole niin suurta merkitystä. Loviisan kaupunki painottaa myös että kustannukset on jaettava tasapuolisesti kuntien kesken asukasluvun mukaan. Loviisan kaupunki ei vastusta ehdotettua muutosta pelastusaluejakoon. Esittelijä muutti ehdotuksensa seuraavasti: viimeisessä lauseessa sanat ei vastusta -> pitää hyvänä. Päätös muutetun ehdotuksen mukainen.

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Tilikauden tuloksen käsittely 176/ /2014 KH 49 Valmistelijat: pääkirjanpitäjä Tamara Liimatainen ja talouspäällikkö Siv Gustafsson Loviisan kaupunki on perustanut kehittämisrahaston vuonna Rahaston tarkoituksena on pyrkiä edistämään investointeja infrastruktuurin kehitykseen. Päätöksen mukaan rahaston pääomaa voidaan kartuttaa tilikauden positiivisesta tuloksesta tehtävin rahastosiirroin. Loviisan kaupungin tilikauden 2013 positiivisesta tuloksesta ,26 euroa siirretään ,00 euroa oman pääoman erään: muut omat rahastot kehittämisrahastonimikkeen alle tulevien vuosien suunniteltua asuntotuotantoa varten. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että sijoitetaan ,00 euroa muihin omiin rahastoihin kehittämisrahastonimikkeen alle. Ehdotuksen mukainen.

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Lahjoitusrahastojen lakkauttaminen ja yhdistäminen alkaen 183/ /2014 KH 50 Valmistelija: talouspäällikkö Siv Gustafsson Hallintosäännön mukaisesti - kaupunginhallitus päättää perinnön hakemisesta ja kaupungille uskotun valtion perinnön vastaanottamisesta sekä antaa kaupungille testamentattujen tai lahjoitettujen varojen hoitoa ja käyttöä koskevat tarpeelliset ohjeet, jollei testamentissa tai lahjakirjassa ole toisin määrätty taikka valtuusto muuta päättänyt - talousjohtaja päättää talousvastuualueen hoidossa olevien rahastojen varojen sijoittamisesta rahastojen sääntöjen edellyttämällä tavalla sekä sijoitustoiminnasta kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Kaupungin taseessa on kuntafuusion jälkeen yhteensä 49 lahjoitusrahastoa, joiden osalta testamentteja, rahastosääntöjä ja sijoitusoikeuksia on nyt tarkistettu. Osaa kaupungin vanhoista rahastovaroista, joita on peräisin aina 1800-luvulta asti, ei ole käytetty vuosikausiin ja osassa rahastoista on varsin vaatimattomat pääomat. Ehdotettavat muutokset: Osuusliike Elannon Naiset mukaan -toimikunta (1966) Rahasto lopetetaan, saldo kassassa 1,42 euroa. Kurt Gustafssonin muistorahasto (1974) Sääntöjen mukaan tuoton käyttää Lovisa Gymnasium. 458,41 euron suuruisen saldon vuosittainen tuotto on niin pieni, että koulun tulee saada käyttää jäännössumma stipendeihin. K.G. Wahlströmin muistorahasto Loviisan kaupungin soittokunnalle (1981) Rahaston tuottoa ei ole käytetty uudessa Loviisassa. Rahasto lopetetaan ja jäännösvarat, 2 054,47 euroa, maksetaan Loviisan Musiikinystävien tukiyhdistykselle. Hommansby skolan rahasto Rahasto on muodostettu siirtämällä määrärahoja Sigrid Pousetten rahastosta. Rahasto lopetetaan ja jäännösvarat, 192,07 euroa, siirretään Sävträsk skolan rahastoon.

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sigrid Pousetten sivistysrahasto Rahaston säännöt eivät ole käyttökelpoisia uudessa Loviisassa. Rahaston korkotulot annetaan vuosittain opiskelijoille, jotka ovat kirjoilla Liljendalissa, mutta asuvat opiskelupaikkakunnalla ja suorittavat ensimmäistä ammatti- tai korkeakoulututkintoaan. Rahasto lopetetaan ja jäännösvarat, ,13 euroa (osakearvo ), siirretään Sävträsk skolan rahastoon. Mossebackenin rahasto (1899) Rahasto lopetetaan ja jäännösvarat, 254,39 euroa, siirretään puistoyksikölle käytettäväksi rahastosääntöjen mukaisesti nk. Kukkukiven ympäristöön. Forumin nuorisotilat Rahaston sääntöjä ei ole. Vapaa-aikalautakunta saa käyttää jäännösvarat, 807,31 euroa, nuorisotiloihin. Handlande- och skeppareborgerskapets i Lovisa pensionskassa (eläkekassa) (1880) Rahaston säännöt ovat vanhentuneet. Sääntöjen mukaan kaupungin tulee käyttää vuositulon jäännösosa sellaisten henkilöiden elinikäisiin eläkkeisiin, jotka täysi-ikäisyyden saavutettuaan ovat olleet vähintään kymmenen vuotta kuntalaisia Loviisan kaupungissa ja kuntaa kohtaan osoitetun kiinnostuksen ja hyödyllisen toiminnan myötä ansainneet siltä tunnustusta. Rahastoa ei ole käytetty yli 20 vuoteen. Rahasto lopetetaan ja rahaston varat, ,69 euroa (osakearvo ), siirretään kaupungin seniorirahastoon. Fonden för åldringshjälp (Vanhusavun rahasto) Rahaston sääntöjä ei löydy. Rahasto lopetetaan ja rahaston varat, 3 306,74 euroa (osakearvo ), siirretään kaupungin seniorirahastoon. Hambergska minnesfond -muistorahasto (1908) Rahaston säännöt ovat vanhentuneet. Köyhäinhoitohallituksen tai tulevaisuudessa sen tilalle mahdollisesti tulevan muun viranomaisen ehdotuksen mukaisesti 90 % korosta käytetään kunnan sellaisten varattomien ruotsinkielisten asukkaiden avustamiseen ja hoitoon sairaustapauksissa, jotka eivät saa avustusta yhteiskunnan lakisääteiseltä köyhäinhoidolta. Rahastoa ei ole käytetty yli 30 vuoteen. Rahasto lopetetaan ja rahaston varat, 2 105,73 euroa (osakearvo ), siirretään kaupungin seniorirahastoon. Johan Fredrik ja Maria Josefina Rosqvistin rahasto (1935) Rahaston säännöt ovat vanhentuneet. Sääntöjen mukaan 4/5 korkovaroista luovutetaan kuolleen ruotsinkielisen merenkulkijan leskelle tai lapsille. Rahastoa ei ole käytetty yli 30 vuoteen.

21 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Rahasto lopetetaan ja rahaston varat, 589,34 euroa, siirretään kaupungin seniorirahastoon. Pro Amore Proximi -lastentarha Rahaston sääntöjä ei ole. Jäännösvarat, 2 190,24 euroa, siirretään sivistyskeskuksen varhaiskasvatuksen käytettäväksi. Emelia Långströmin ja Hilda Högströmin rahasto (1935) Rahaston säännöt ovat vanhentuneet. Sääntöjen mukaan talosta tulisi tehdä koti iäkkäille naisille. Kaupunginhallitus totesi , että talo oli myyty myöhemmin kuolleen neiti Högströmin elinaikana. Rahasto lopetetaan ja rahaston varat, 9 897,01 euroa (osakearvo ), siirretään kaupungin seniorirahastoon. Olivia Lagerstamin rahasto II (1939) Rahaston säännöt ovat vanhentuneet. Sääntöjen mukaan 9/10 tuotosta annetaan avustuksena kaupungin vähävaraisille ruotsinkielisille henkilöille. Rahastoa ei ole käytetty yli 30 vuoteen. Rahasto lopetetaan ja rahaston varat, ,73 euroa (osakearvo ), siirretään kaupungin seniorirahastoon. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy edellä mainitut lahjoitusten lakkauttamiset ja rahastojen yhdistämiset edellä esitetyllä tavalla. Lisäys esittelijän ehdotukseen: Kun rahaston pääoma laskee alle euron, eivätkä korkokulut ole enää merkittävät, siirretään varat koulujen käytettäväksi stipendeihin ja rahasto voidaan lakkauttaa. Päätös muutetun ehdotuksen mukainen.

22 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 35/00/2014 KH 51 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Lilian Andergård-Stenstrand Eteva kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt kokouksissaan ja kuntayhtymän perussopimuksen muutoksista. Kuntalain 79 :n mukaisesti Etevan yhtymähallitus lähettää muutetun perussopimuksen jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi ja pyytää näitä antamaan siitä päätöksen mennessä. Perussopimuksen muutokset koskevat perussopimuksen seuraavia pykäliä: 3 Jäsenkunnat Jäsenkuntien luettelosta poistetaan Karjalohja ja Nummi-Pusula, jotka on liitetty Lohjan kaupunkiin alkaen. 8 Yhtymäkokouksen tehtävät ja toimivalta Uusi kohta 20: päättää kuntayhtymän ja konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kuntalakia on muutettu (325/2012) koskien mm. sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa kunnissa. 16 Poikkeukselliset maksuperusteet Uusi 3 momentti: Jäsenkunnan osuus Kevan kuntayhtymälle määräämästä kunkin toimintavuoden eläkemenoperusteisesta maksusta kohdennetaan entisten Uudenmaan erityispalvelut-kuntayhtymän ja Pääjärven kuntayhtymän jäsenkunnille niiden ennen vuotta 2005 toteutuneen palvelujen käytön suhteessa mainituissa kuntayhtymissä. Eläkemenoperusteisena maksuna käytetään kummankin kuntayhtymän omaa, Kevan vuosittain ilmoittamaa eläkemenoperusteista maksua. Maksun perintä muutetaan alkaen siten, että Keva veloittaa eläkemenoperusteiset maksut suoraan jäsenkunnilta. Liite nro 19: ote yhtymähallituksen päätöksistä ja muutettu perussopimus Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muutokset liitteen mukaisesti.

23 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Pykälä tarkastetaan välittömästi. Ehdotuksen mukaisesti. Pykälä tarkastettiin välittömästi. Tauko klo

24 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 16/05/2014 PL Valmistelija ja esittelijä: vs. perusturvajohtaja Tero Taipale, puh Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut loppuraportin, jossa on todettu uudistuksen pääperiaatteet. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta ja muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot lakiesityksestä. Lausunnot pyydetään antamaan mennessä sähköpostissa olevan vastauslinkin kautta. Liite 7. Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se antaa liitteenä olevan lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksestä. Ehdotuksen mukainen. KH 52 Liite nro 20. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksestä. Päätös muutetun liitteen mukainen.

25 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Loviisan kaupungin vierasvenesatamapalveluita koskeva hankinta 20/14.02/2014 KH 53 Valmistelijat: matkailusihteeri Johanna Waltonen, puh , hankinta-asiantuntija Johanna Heikel, puh ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos, puh Loviisan kaupungin matkailutoimisto ja tekninen keskus on pyytänyt tarjouksia vierassatamapalveluiden tuottamisesta vuosille sekä mahdollisille optiovuosille 1+1. Hankinnan kohteena on Loviisanlahdessa sijaitsevan Laivasillan alueen (55 vierasvenepaikkaa) ja Tullisillan alueen (5 vierasvenepaikkaa) vierassatamapalvelut sekä alueen teknisen keskuksen vastuualueeseen kuuluvat palvelut. Hankintaan liittyviä kysymyksiä ei esitetty hankintayksikölle kilpailutuksen aikana. Hankintamenettely oli avoin menettely. Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon. Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu Hilma-tietokannassa ja Tarjouspalvelu-portaalissa , sekä kaupungin kotisivuilla, josta on ollut linkki edellä mainittuihin julkaisujärjestelmiin. Tarjoukset tuli toimittaa sähköisesti Tarjouspalvelu-portaaliin klo mennessä. Tarjoukset avattiin klo kolmen henkilön läsnä ollessa. Tilaisuudesta laadittiin erillinen pöytäkirja. Määräaikaan mennessä oli saapunut 1 tarjous: Loviisan Vierasvenesatama Lovisa Gästbåtshamn Tarjoajan kelpoisuus ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus tarkistettiin klo pidetyssä kokouksessa, jossa olivat läsnä matkailusihteeri Johanna Waltonen, keskusvaraston hankintavastaava Jukka Soininen sekä hankinta-asiantuntija Johanna Heikel. Tarjous täytti tarjoajalle asetetut kelpoisuusehdot sekä tarjouspyynnön edellyttämät vähimmäisvaatimukset.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.12.2012 klo 18:03-21:23 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.10.2014 klo 18:00-19:47 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Hagfors Kari II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2011 345. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2011 345. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2011 345 Kaupunginhallitus AIKA 27.06.2011 klo 17:00-18:43 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Järvinen Anja II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 klo 17:00-19:09 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80 Kaupunginhallitus AIKA 18.02.2013 klo 17:31-19:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO 19 VALTUUSTON 3.2.2014 PITÄMÄN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO... 40 20 JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/ AJANKOHTAISKATSAUS... 41

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 252. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 252. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/205 252 Kaupunginhallitus AIKA 8.05.205 klo 7:30-2:25 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka Sakari

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 64. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B. LÄSNÄ Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 64. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B. LÄSNÄ Hagfors Kari I varapuheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 64 Kaupunginvaltuusto AIKA 09.03.2011 klo 18:00-20:30 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Hagfors Kari I varapuheenjohtaja Uutinen Taisto

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2014

KUNNANHALLITUS 2/2014 KUNNANHALLITUS 2/2014 Aika Maanantai 10.2.2014 klo 18.00-21.58, tauko klo 20.30-20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kaupunginvaltuusto AIKA 11.02.2015 klo 18:00-20:16 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Kårkulla samkommun (Kårkullan kuntayhtymä) Valtuusto. Pöytäkirja

Kårkulla samkommun (Kårkullan kuntayhtymä) Valtuusto. Pöytäkirja Pöytäkirja Kokousajankohta: Torstai klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Läsnä: Huomautus: Scandic Rosendahl, Pyynikintie 13, Tampere Ks. liite (läsnäolijat) Kokous keskeytettiin ryhmäkokouksia varten klo 15.30

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2012 450. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2012 450. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2012 450 Kaupunginhallitus AIKA 01.10.2012 klo 17:01-17:56 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Alm Agneta I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava. Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN

Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava. Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 301 Kunnanhallitus 06.06.2011 AIKA 06.06.2011 klo 16:30-21:00 PAIKKA Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot