LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Antas Camilla Peren varajäsen klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 84. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Antas Camilla Peren varajäsen klo 17.34-20."

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:34-20:54 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja Heijnsbroek-Wirén Mia jäsen Karlsson Mikael jäsen Lindfors Leena jäsen Ekström Veikko jäsen Peltoluhta Vesa jäsen Lindell Armi jäsen Björklöf Johan Almin varajäsen Antas Camilla Peren varajäsen klo MUUT Isotalo Arja kv:n puh.johtaja Paakkanen Petra kv:n 1. varapuh.johtaja Hagfors Kari kv:n 2. varapuh.johtaja Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Andergård-Stenstrand Lilian vt hallintojohtaja,sihteeri Gustafsson Siv talouspäällikkö Frondén Sten kehittämisjohtaja klo Skogberg Rolf johtava rakennustarkastaja klo Mäntynen Marjaterttu lupatarkastaja klo POISSA Grönberg Merja II varapuheenjohtaja Alm Agneta jäsen Pere Nina jäsen Kettunen Kirsi talousjohtaja

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Tom Liljestrand KÄSITELLYT ASIAT Lilian Andergård-Stenstrand PÖYTÄKIRJAN Loviisassa maaliskuuta TARKASTUS Armi Lindell Mikael Karlsson PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 12. maaliskuuta SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Loviisan kaupungin rakennusjärjestys Oikaisuvaatimus siivoustyönohjaajan valintaa koskevaan talousjohtajan päätökseen 48 Sisäasiainministeriön lausuntopyyntö pelastustoimen aluejakoehdotuksesta Tilikauden tuloksen käsittely Lahjoitusrahastojen lakkauttaminen ja yhdistäminen alkaen Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muutokset Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 53 Loviisan kaupungin vierasvenesatamapalveluita koskeva hankinta Kymenlaakson Sähkö Oy:n omistajakokous Sataman yhtiöittämisen lähtökohdat Loviisan Vesiliikelaitoksen ja kaupungin väliset siirrot ja rahoitus 57 Kuntalaisaloite Koskenkylän hammaslääkärivastaanoton lakkauttamisesta 58 Vuokra-asuntojen rekisteri kaupungin kotisivuille, valtuustoaloite Pitkäaikaistyöttömien ilmainen terveydenhuolto, valtuustoaloite Loviisan kaupungille laadittava pidemmän aikavälin investointisuunnitelma sisältäen hankkeiden alustavan rahoitussuunnitelman, valtuustoaloite 123

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Lautakuntien ja jaostojen päätökset Viranhaltijapäätöksiä kaupunginhallitukselle tiedoksi Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi Hallitusaloite, Lepola 128

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 44 Todettiin.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KH 45 Valittiin jäsenet Armi Lindell ja Mikael Karlsson.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Loviisan kaupungin rakennusjärjestys 715/10.00/2012 RAYML 54 Valmistelija: rakennusvalvontayksikkö, puh Marjaterttu Mäntynen Maankäyttö- ja rakennuslain ( MRL ) 14 :n mukaan kunnassa ( kaupungis sa ) tulee olla rakennusjär jestys. Rakennusjärjestys on maankäyttö- ja rakennuslakia sekä -asetusta ja kunnan kaavoja täydentävä asia kirja. Sen tehtävänä on antaa paikallisista oloista johtuvia määräyksiä suun nitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luontoarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumi sen ja säilyttämisen edistä miseksi. Kuntaliitos Liljendalin, Loviisan, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kuntien kes ken johti siihen, että vuoden 2010 alusta on ollut voimassa neljä rakennus järjestystä kaupunginosarakennusjärjestyksinä. Kuntalaisten yhdenvertaisuuden turvaamiseksi on tarpeellista laatia uusi, koko kunnan alueen kattava, ajantasainen rakennusjärjestys. Loviisan rakennusvalvontatoimisto on viranhaltijatyönä valmistellut Lovii san rakennusjärjestysluon noksen ja laatinut hankkeeseen liittyvän MRL 63 :n edellyttämän osallis tumis- ja arviointisuunnitelman. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua koko rakennusjärjes tyk sen valmistelutyön ajan Lo viisan rakennusvalvontatoimistossa. Liite 33 Esittelijä: johtava rakennustarkastaja Rolf Skogberg, puh: Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää saattaa vireille Loviisan

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ raken nusjärjestyksen ja päättää asettaa nähtäville rakennusjärjestysluonnoksen ja siihen liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti saattaa vireille Loviisan raken nusjärjestyksen ja päätti asettaa nähtäville rakennusjärjestysluonnoksen ja siihen liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Liite 33 RAYML 77 Valmistelija: rakennusvalvontayksikkö, Marjaterttu Mäntynen puh Loviisan rakennusjärjestys on edennyt ehdotusvaiheeseen. Ra kennus jär jes tys luon nos ja siihen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat näh tä vil lä ajalla Osallisille lähetettiin osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel man mukaisesti yhteensä 25 lausuntopyyntöä luonnoksesta ( mm. naapurikunnat ja eri viranomaistahot ). Lausunto saatiin 12 osal lisel ta. Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtäkään yksityishenkilön muistutusta. Luonnosta on nyt täydennetty/korjattu saatujen lausuntojen pohjalta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on osalliseksi täydennetty Mu seo vi ras to. Liite 48 Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää asettaa nähtäville ra kennus jär jes tyseh do tuksen. Liite 48 Käsittely: Lupatarkastaja Marjaterttu Mäntynen esitteli Loviisan kaupungin rakennusjärjestysehdotuksen. Keskustelun jälkeen lupatarkastaja muutti ehdotuksensa kohdassa 5. (Rakentaminen ranta-alueella), kappaleessa 10 siten, että asuinja lomarakennuksen kosteudelle alttiiden rakennusosien tulee meren rannalla olla vähintään + 2,8 ( + 2,6 sijasta ) metriä meren keskivedenpinnan korkeudesta.

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti asettaa nähtäville yllä esitetyn käsittelyn mukaan muutetun rakennusjärjestysehdotuksen. Liite 48 RAYML 6 Valmistelija: rakennusvalvontayksikkö, Marjaterttu Mäntynen puh Loviisan rakennusjärjestysehdotus on ollut nähtävillä Osal li sil le lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman mu kai ses ti yh teen sä 26 lausuntopyyntöä ehdotuksesta (mm. naapurikunnat ja eri vi ran omais ta hot). Lausunto saatiin 15 osalliselta. Lisäksi määräaikaan mennessä saapui 8 yksityishenkilön muistutusta. Ehdotusta on nyt täydennetty/korjattu saatujen lausuntojen ja muistutusten poh jal ta. Valtaosa yksityishenkilöiden esittämistä muistutuksista koski hevostallien ja muiden eläinsuojien sijoittamiseen liittyviä määräyksiä. Tallin vä him mäis etäi syys vaa ti mus 50 metriä naapurikiinteistön rajasta koettiin koh tuut to ma na. Li säk si eläinsuojan rakentamiseen tarkoitetun rakennuspaikan vä him mäisko koa, 2 ha, pidettiin liian suurena. Rakennusjärjestysehdotusta on nyt muutettu siten, että eläinsuojan vä him mäis etäi syysvaatimus on poistettu ja korvattu lauseella Eläinsuoja tulee si joit taa riittävän etäälle rakennuspaikan rajoista siten, ettei naa pu ri kiin teis töil le aiheudu haittaa. Näin voidaan tapauskohtaisesti suunnitella tallin etäi syys rajasta riippuen naapurikiinteistön maankäytöstä rajan tuntumassa (pel to, asuinrakennus jne) sekä mahdollisen maankäyttöä ohjaavan kaavan mää räyk sis tä. Eläinsuojan sijoittamiseen tarkoitetun rakennuspaikan vähimmäiskokoa ei muu te ta. 2 ha:n vähimmäiskoko on tarpeen, jotta sekä asumiseen ja tal lin pi toon liittyvät toiminnot saadaan järkevästi sijoitettua ja voidaan ottaa huo mi oon mm. maiseman erityispiirteet. Liite 3 Esittelijä: johtava rakennustarkastaja Rolf Skogberg, puh

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy Loviisan rakennusjärjestyksen omal ta osaltaan ja esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä hyväksyisi Lo vii san rakennusjärjestyksen päivätyn ehdotuksen mukaisesti. Liite 3 Käsittely: Keskustelun jälkeen lautakunta teki seuraavat muutokset ehdotukseen: sivu 9, Tontin rajan ylittäminen., kohdat 1. ja 2: 1. Ylitys saa olla 0,3 metriä, jos rakennuksen perustusrakenteet ulottuvat enin tään 1,5 metrin syvyyteen maanpinnan alle, ja 1,2 metriä, jos pe rus tus ra ken teet ovat syvemmällä kuin 1,5 metriä maanpinnasta. 2. Erkkerien, suojakatosten, räystäiden, parvekkeiden ja muiden vastaavien ra ken nuk sen ilmassa olevien osien ylitys saa olla 1,2 metriä. Vanha teksti: 1. Rakennuksen perustusrakenteet maanpinnan alapuolella 1,5 metrin sy vyy teen saakka 0,3 metriä ja maanpinnasta 1,5 metriä syvemmällä olevat pe rus tus ra ken teet 1,2 metriä. 2. Erkkerit, suojakatokset, räystäät, parvekkeet ja muut vastaavat ilmassa ole vat rakennuksen osat 1,2 metriä. sivu 10, kohta 4., Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella, toinen kap pa le Kooltaan alle kahden hehtaarin rakennuspaikalle ei saa sijoittaa hevostallia tai muuta vastaava eläinsuojaa. Eläinsuoja ja lantala tulee sijoittaa riittävän etääl le rakennuspaikan rajoista siten, ettei naapurikiinteistöille aiheudu koh tuu ton ta haittaa. Tämä määräys koskee uusien eläinsuojien ja lantaloiden ra ken ta mis ta Vanha teksti: Kooltaan alle kahden hehtaarin rakennuspaikalle ei saa sijoittaa hevostallia tai muuta vastaavaa eläinsuojaa. Eläinsuoja tulee sijoittaa riittävän etäälle ra ken nus pai kan rajoista siten, ettei naapurikiinteistöille aiheudu haittaa Rakennus- ja ympäristölautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä hy väk syi si Loviisan rakennusjärjestyksen päivätyn ehdotuksen mu kai ses ti seuraavin muutoksiin: sivu 9, Tontin rajan ylittäminen., kohdat 1. ja 2:

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Ylitys saa olla 0,3 metriä, jos rakennuksen perustusrakenteet ulottuvat enin tään 1,5 metrin syvyyteen maanpinnan alle, ja 1,2 metriä, jos pe rus tus ra ken teet ovat syvemmällä kuin 1,5 metriä maanpinnasta. 2. Erkkerien, suojakatosten, räystäiden, parvekkeiden ja muiden vastaavien ra ken nuk sen ilmassa olevien osien ylitys saa olla 1,2 metriä. sivu 10, kohta 4., Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella, toinen kap pa le: Kooltaan alle kahden hehtaarin rakennuspaikalle ei saa sijoittaa hevostallia tai muuta vastaava eläinsuojaa. Eläinsuoja ja lantala tulee sijoittaa riittävän etääl le rakennuspaikan rajoista siten, ettei naapurikiinteistöille aiheudu koh tuu ton ta haittaa. Tämä määräys koskee uusien eläinsuojien ja lantaloiden ra ken ta mis ta Liite 3 Jatkokäsittely: Loviisan kaupunginvaltuusto KH 38 Liite nro 13. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä hyväksyisi Loviisan rakennusjärjestyksen päivätyn ehdotuksen mukaisesti. Jäsen Agneta Alm ehdotti, että asia pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen. Jäsen Janne Lepola kannatti ehdotusta. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ KH 46 Liite nro 16. Ehdotuksen mukainen.

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Oikaisuvaatimus siivoustyönohjaajan valintaa koskevaan talousjohtajan päätökseen 90/ /2014 KH 47 Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Jan Rosenström Tuija Lehtonen on esittänyt oikaisuvaatimuksen talousjohtaja Kirsi Kettusen päätökseen , joka koski siivoustyönohjaajan valintaa. Oikaisupyynnössään Tuija Lehtonen katsoo, ettei siivoustyönohjaajan valinnassa ole riittävästi huomioitu hänen työkokemustaan ja koulutustaan ja että hänellä olisi ollut parhaat edellytykset hoitaa tehtävää menestyksellisesti. Lisäksi hän kyseenalaistaa päätöstä sillä perustella, että päätöksen tehnyt viranhaltija ei ollut haastatteluissa läsnä. Siivoustyönohjaajan tehtävään ei ole virallisia pätevyysvaatimuksia eikä hakijoilta ole edellytetty erityistä koulutusta myöskään haun yhteydessä. Tehtävään voidaan siten valita henkilö, jolla on tehtävän edellyttämä osaaminen, kokemus ja soveltuvuus. Hakijoista on Tuija Lehtonen ja Merja Skogberg suorittanut siivoustyönohjaajan ammattitutkinnon. Tehtävään valittu Sari Kärkkäinen on suorittanut siivousteknikon tutkinnon teoriaopinnot, mutta hän ei vielä ole suorittanut tutkintoon liittyviä näyttökokeita eikä hänellä siksi ole tutkintotodistusta. Kun otetaan huomioon, että siivousteknikon tutkinto on sisällöltään siivoustyönohjaajan tutkintoa laajempi, on Kärkkäistä pidettävä koulutuksen osalta tasavertaisena hakijana muiden kanssa. Kaikilla on myös käytännön työkokemusta siivoustyönohjaajan tehtävästä. Hakijoiden työkokemuksen arvioinnissa on huomioitu pituuden ohella myös sen sisältö ja monipuolisuus. Lehtosella ja Kärkkäisellä on enemmän siivousalan työkokemusta kuin Skogbergilla. Lehtosella on 18 vuoden työkokemus ja Kärkkäisellä on 17 vuoden työkokemus siivousalalta. Tällä erolla ei kuitenkaan ole merkitystä hakijoiden ansioiden vertailussa. Työkokemuksen monipuolisuudessa on Kärkkäinen kuitenkin asetettava Lehtosen edelle. Kärkkäisellä on Lehtosta monipuolisempi työkokemus eri työnantajilta ja toimintaympäristöistä. Tällä seikalla on työkokemuksen pituutta suurempi merkitystä kun arvioidaan esim. valmiuksia siivoustyön kehittämiseen.

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haastatteluissa vahvistui käsitys, että Kärkkäisellä on parhaat edellytykset tehtävän menetykselliseen hoitamiseen. Haastatteluryhmän mukaan hän vaikutti muita hakijoita innostuneemmalta ja esitti selkeimmin näkemyksiään tehtävän hoitamisesta ja toiminnan kehittämisestä. Henkilövalinta perustuu aina kokonaisharkintaan siitä, kenellä kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista arvioidaan olevan parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen. Valintaa ei siten tehdä vain sen perusteella kenellä on muita hakijoita korkeampi koulutus tai pidempi työkokemus. Hakijat kutsutaan haastatteluun nimenomaan siksi, että voitaisiin myös muodostaa kuva hakijoiden henkilökohtaisia ominaisuuksia. Siivoustyönohjaajan valinta on perustunut siivouspäällikkö Tuija Niemeläisen esitykseen. Hakijoiden tiedot ja ansiot on tasapuolisesti arvioitu ja valintapäätös on asianmukaisesti perusteltu. Vaikka talousjohtaja ei ole osallistunut haastatteluihin, asiassa ei ole ilmennyt seikkoja joiden perusteella olisi aihetta epäillä, että talousjohtajan päätös olisi tehty väärien tai puutteellisten tietojen pohjalta. Tuija Lehtosen oikaisupyyntö on siten perusteeton. Liite nro 17. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hylätä Tuija Lehtosen oikaisuvaatimuksen, jolloin talousjohtajan tekemä päätös jää voimaan. Ehdotuksen mukainen.

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Sisäasiainministeriön lausuntopyyntö pelastustoimen aluejakoehdotuksesta 887/ /2013 KH 48 Valmistelija: tekninen johtaja Ulf Blomberg Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa toteutetaan pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisointi. Hallituksen päätöksen mukaisesti pelastustoimen alueita vähennetään 22:sta 11:een lähtökohtaisesti vuonna 2014 voimaan tulevan poliisilaitosaluejaon mukaisesti. Aluejakopäätöksessä on tarkoitus asettaa määräaika yhteistoiminnan ehtojen sopimiseksi siten, että uudet pelastustoimen alueet aloittaisivat toimintansa vuoden 2016 alusta. Pelastuslain (379/2011) 24 :n mukaan valtioneuvosto päättää maan jakamisesta pelastustoimen alueisiin. Päätöksen aluejaon muuttamisesta valtioneuvosto tekee omasta tai pelastustoimen alueen kuntien kuntalain (365/1995) 79 :n 1 momentin mukaisella enemmistöllä tekemästä aloitteesta. Aluejaon muuttamisen yhteydessä valtioneuvosto asettaa määräajan voimassa olevien sopimusten muuttamiselle. Jos kunnat eivät pääse sopimukseen valtioneuvoston asettamassa määräajassa, valtioneuvosto päättää kustannusten jaosta, hallintomallista, virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteista ja muista yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämättömistä asioista, joista kunnat eivät ole sopineet. Valtioneuvoston päätös on voimassa, kunnes asianomaisilla kunnilla on sopimus pelastustoimen järjestämisestä. Aluejakoa ja sen muuttamista koskevaa päätöstä tehtäessä on kuultava kuntia, joita aluejako tai sen muutos koskee. Lausunnonantajia pyydetään ottamaan kantaa seuraaviin kysymyksiin: 1. Onko ehdotettu aluejako soveltuva pelastustoimen aluejaoksi? 2. Jos aluejako ei ole soveltuva, mitkä ovat toiminnalliset, hallinnolliset ja muut syyt, joiden takia aluejaon tulisi olla erilainen. 3. Ehdotus vaihtoehtoiseksi aluejaoksi

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Pelastustoimen nykyiset järjestelyt Pelastustoimen nykyinen 22 alueen järjestelmä käynnistyi vuoden 2004 alusta. Pelastustoimen aluejaosta päätti valtioneuvosto ja alueellinen järjestelmä korvasi sitä ennen olleen kuntakohtaisen pelastustoimen järjestämistavan. Alla on esitetty nykyinen pelastustoimen aluejako. Nykyinen aluejako: Pelastuslaitokset ovat erisuuruisia niin maantieteelliseltä kooltaan kuin asukasluvultaan. Kolme asukasluvultaan pienintä aluetta Kainuu (82 000), Itä-Uusimaa (95 000) ja Keski-Pohjanmaa (99 500). Asukasluvultaan kolme suurinta-aluetta ovat Helsinki ( ), Pirkanmaa ( ) ja Varsinais-Suomi ( ). Länsi-Uusimaa ( ) ja Keski-Uusimaa ( ) ovat lähes samansuuruiset. Kustannukset asukasta kohden vaihtelevat. Helsingissä pelastustoimen vuosikustannukset kustannukset ovat 74,4 /as, Länsi-Uudellamaalla 65,0 /as, Pirkanmaalla 66,5 /as, Itä-Uudellamaalla 91,9 /as, Kainuussa 84,9 /as ja Keski-Pohjanmaalla 70,2 /as. Kustannukset näyttäisivät asukasta kohden olevan suurempia kuin pienemmillä alueilla, mutta toisaalta esimerkiksi Keski-Pohjanmaa on kustannuksiltaan suhteellisen edullinen pienestä koostaan huolimatta todennäköisesti vahvan sopimuspalokuntatoimintansa vuoksi. Uudessa aluejaossa nykyiset Lapin, Helsingin ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset pysyisivät samoina kuin nykyään. Muiden alueiden osalta on suluissa mainittu, mitkä alueet yhdistyisivät uudeksi alueeksi. 1. Helsingin pelastuslaitos (sama kuin nykyinen alue) 2. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos (sama kuin nykyinen alue) 3. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos (Keski-Uusimaa, Itä-Uusimaa) 4. Lounais-Suomen pelastuslaitos (Varsinais-Suomi, Satakunta) 5. Hämeen pelastuslaitos (Kanta-Häme, Päijät-Häme) 6. Kaakkois-Suomen pelastuslaitos (Kymenlaakso, Etelä-Karjala) 7. Itä-Suomen pelastuslaitos (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo) 8. Sisä-Suomen pelastuslaitos (Pirkanmaa, Keski-Suomi) 9. Pohjanmaan pelastuslaitos (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa) 10. Pohjois-Suomen pelastuslaitos (Kainuu, Oulu-Koillismaa, Jokilaaksot) 11. Lapin pelastuslaitos (sama kuin nykyinen alue).

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Uudessa aluejaossa Loviisa kuuluu Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueeseen yhdessä Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan, Vantaan, Askolan, Lapinjärven, Myrskylän, Porvoon, Pukkilan, ja Sipoon kanssa. Yhteensä 15 kuntaa ja n asukasta. Liitteenä olevassa muistiossa on esitetty uusi aluejako kokonaisuudessaan. Lausunnot pyydetään toimittamaan sisäasiainministeriölle mennessä. Liite nro 18. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Loviisan kaupunki esittää lausuntonaan pelastustoimen aluejako muutoksesta seuraavaa: Loviisan kaupungin kannalta on tärkeää että pelastustoimen operatiivinen valmius pysyy vähintään nykyisellä tasolla Loviisan alueella. Isompi alue voi hyvinkin taata paremman valmiuden, eikä keskusjohdon sijainnilla ole niin suurta merkitystä. Loviisan kaupunki painottaa myös että kustannukset on jaettava tasapuolisesti kuntien kesken asukasluvun mukaan. Loviisan kaupunki ei vastusta ehdotettua muutosta pelastusaluejakoon. Esittelijä muutti ehdotuksensa seuraavasti: viimeisessä lauseessa sanat ei vastusta -> pitää hyvänä. Päätös muutetun ehdotuksen mukainen.

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Tilikauden tuloksen käsittely 176/ /2014 KH 49 Valmistelijat: pääkirjanpitäjä Tamara Liimatainen ja talouspäällikkö Siv Gustafsson Loviisan kaupunki on perustanut kehittämisrahaston vuonna Rahaston tarkoituksena on pyrkiä edistämään investointeja infrastruktuurin kehitykseen. Päätöksen mukaan rahaston pääomaa voidaan kartuttaa tilikauden positiivisesta tuloksesta tehtävin rahastosiirroin. Loviisan kaupungin tilikauden 2013 positiivisesta tuloksesta ,26 euroa siirretään ,00 euroa oman pääoman erään: muut omat rahastot kehittämisrahastonimikkeen alle tulevien vuosien suunniteltua asuntotuotantoa varten. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että sijoitetaan ,00 euroa muihin omiin rahastoihin kehittämisrahastonimikkeen alle. Ehdotuksen mukainen.

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Lahjoitusrahastojen lakkauttaminen ja yhdistäminen alkaen 183/ /2014 KH 50 Valmistelija: talouspäällikkö Siv Gustafsson Hallintosäännön mukaisesti - kaupunginhallitus päättää perinnön hakemisesta ja kaupungille uskotun valtion perinnön vastaanottamisesta sekä antaa kaupungille testamentattujen tai lahjoitettujen varojen hoitoa ja käyttöä koskevat tarpeelliset ohjeet, jollei testamentissa tai lahjakirjassa ole toisin määrätty taikka valtuusto muuta päättänyt - talousjohtaja päättää talousvastuualueen hoidossa olevien rahastojen varojen sijoittamisesta rahastojen sääntöjen edellyttämällä tavalla sekä sijoitustoiminnasta kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Kaupungin taseessa on kuntafuusion jälkeen yhteensä 49 lahjoitusrahastoa, joiden osalta testamentteja, rahastosääntöjä ja sijoitusoikeuksia on nyt tarkistettu. Osaa kaupungin vanhoista rahastovaroista, joita on peräisin aina 1800-luvulta asti, ei ole käytetty vuosikausiin ja osassa rahastoista on varsin vaatimattomat pääomat. Ehdotettavat muutokset: Osuusliike Elannon Naiset mukaan -toimikunta (1966) Rahasto lopetetaan, saldo kassassa 1,42 euroa. Kurt Gustafssonin muistorahasto (1974) Sääntöjen mukaan tuoton käyttää Lovisa Gymnasium. 458,41 euron suuruisen saldon vuosittainen tuotto on niin pieni, että koulun tulee saada käyttää jäännössumma stipendeihin. K.G. Wahlströmin muistorahasto Loviisan kaupungin soittokunnalle (1981) Rahaston tuottoa ei ole käytetty uudessa Loviisassa. Rahasto lopetetaan ja jäännösvarat, 2 054,47 euroa, maksetaan Loviisan Musiikinystävien tukiyhdistykselle. Hommansby skolan rahasto Rahasto on muodostettu siirtämällä määrärahoja Sigrid Pousetten rahastosta. Rahasto lopetetaan ja jäännösvarat, 192,07 euroa, siirretään Sävträsk skolan rahastoon.

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sigrid Pousetten sivistysrahasto Rahaston säännöt eivät ole käyttökelpoisia uudessa Loviisassa. Rahaston korkotulot annetaan vuosittain opiskelijoille, jotka ovat kirjoilla Liljendalissa, mutta asuvat opiskelupaikkakunnalla ja suorittavat ensimmäistä ammatti- tai korkeakoulututkintoaan. Rahasto lopetetaan ja jäännösvarat, ,13 euroa (osakearvo ), siirretään Sävträsk skolan rahastoon. Mossebackenin rahasto (1899) Rahasto lopetetaan ja jäännösvarat, 254,39 euroa, siirretään puistoyksikölle käytettäväksi rahastosääntöjen mukaisesti nk. Kukkukiven ympäristöön. Forumin nuorisotilat Rahaston sääntöjä ei ole. Vapaa-aikalautakunta saa käyttää jäännösvarat, 807,31 euroa, nuorisotiloihin. Handlande- och skeppareborgerskapets i Lovisa pensionskassa (eläkekassa) (1880) Rahaston säännöt ovat vanhentuneet. Sääntöjen mukaan kaupungin tulee käyttää vuositulon jäännösosa sellaisten henkilöiden elinikäisiin eläkkeisiin, jotka täysi-ikäisyyden saavutettuaan ovat olleet vähintään kymmenen vuotta kuntalaisia Loviisan kaupungissa ja kuntaa kohtaan osoitetun kiinnostuksen ja hyödyllisen toiminnan myötä ansainneet siltä tunnustusta. Rahastoa ei ole käytetty yli 20 vuoteen. Rahasto lopetetaan ja rahaston varat, ,69 euroa (osakearvo ), siirretään kaupungin seniorirahastoon. Fonden för åldringshjälp (Vanhusavun rahasto) Rahaston sääntöjä ei löydy. Rahasto lopetetaan ja rahaston varat, 3 306,74 euroa (osakearvo ), siirretään kaupungin seniorirahastoon. Hambergska minnesfond -muistorahasto (1908) Rahaston säännöt ovat vanhentuneet. Köyhäinhoitohallituksen tai tulevaisuudessa sen tilalle mahdollisesti tulevan muun viranomaisen ehdotuksen mukaisesti 90 % korosta käytetään kunnan sellaisten varattomien ruotsinkielisten asukkaiden avustamiseen ja hoitoon sairaustapauksissa, jotka eivät saa avustusta yhteiskunnan lakisääteiseltä köyhäinhoidolta. Rahastoa ei ole käytetty yli 30 vuoteen. Rahasto lopetetaan ja rahaston varat, 2 105,73 euroa (osakearvo ), siirretään kaupungin seniorirahastoon. Johan Fredrik ja Maria Josefina Rosqvistin rahasto (1935) Rahaston säännöt ovat vanhentuneet. Sääntöjen mukaan 4/5 korkovaroista luovutetaan kuolleen ruotsinkielisen merenkulkijan leskelle tai lapsille. Rahastoa ei ole käytetty yli 30 vuoteen.

21 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Rahasto lopetetaan ja rahaston varat, 589,34 euroa, siirretään kaupungin seniorirahastoon. Pro Amore Proximi -lastentarha Rahaston sääntöjä ei ole. Jäännösvarat, 2 190,24 euroa, siirretään sivistyskeskuksen varhaiskasvatuksen käytettäväksi. Emelia Långströmin ja Hilda Högströmin rahasto (1935) Rahaston säännöt ovat vanhentuneet. Sääntöjen mukaan talosta tulisi tehdä koti iäkkäille naisille. Kaupunginhallitus totesi , että talo oli myyty myöhemmin kuolleen neiti Högströmin elinaikana. Rahasto lopetetaan ja rahaston varat, 9 897,01 euroa (osakearvo ), siirretään kaupungin seniorirahastoon. Olivia Lagerstamin rahasto II (1939) Rahaston säännöt ovat vanhentuneet. Sääntöjen mukaan 9/10 tuotosta annetaan avustuksena kaupungin vähävaraisille ruotsinkielisille henkilöille. Rahastoa ei ole käytetty yli 30 vuoteen. Rahasto lopetetaan ja rahaston varat, ,73 euroa (osakearvo ), siirretään kaupungin seniorirahastoon. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy edellä mainitut lahjoitusten lakkauttamiset ja rahastojen yhdistämiset edellä esitetyllä tavalla. Lisäys esittelijän ehdotukseen: Kun rahaston pääoma laskee alle euron, eivätkä korkokulut ole enää merkittävät, siirretään varat koulujen käytettäväksi stipendeihin ja rahasto voidaan lakkauttaa. Päätös muutetun ehdotuksen mukainen.

22 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 35/00/2014 KH 51 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Lilian Andergård-Stenstrand Eteva kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt kokouksissaan ja kuntayhtymän perussopimuksen muutoksista. Kuntalain 79 :n mukaisesti Etevan yhtymähallitus lähettää muutetun perussopimuksen jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi ja pyytää näitä antamaan siitä päätöksen mennessä. Perussopimuksen muutokset koskevat perussopimuksen seuraavia pykäliä: 3 Jäsenkunnat Jäsenkuntien luettelosta poistetaan Karjalohja ja Nummi-Pusula, jotka on liitetty Lohjan kaupunkiin alkaen. 8 Yhtymäkokouksen tehtävät ja toimivalta Uusi kohta 20: päättää kuntayhtymän ja konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kuntalakia on muutettu (325/2012) koskien mm. sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa kunnissa. 16 Poikkeukselliset maksuperusteet Uusi 3 momentti: Jäsenkunnan osuus Kevan kuntayhtymälle määräämästä kunkin toimintavuoden eläkemenoperusteisesta maksusta kohdennetaan entisten Uudenmaan erityispalvelut-kuntayhtymän ja Pääjärven kuntayhtymän jäsenkunnille niiden ennen vuotta 2005 toteutuneen palvelujen käytön suhteessa mainituissa kuntayhtymissä. Eläkemenoperusteisena maksuna käytetään kummankin kuntayhtymän omaa, Kevan vuosittain ilmoittamaa eläkemenoperusteista maksua. Maksun perintä muutetaan alkaen siten, että Keva veloittaa eläkemenoperusteiset maksut suoraan jäsenkunnilta. Liite nro 19: ote yhtymähallituksen päätöksistä ja muutettu perussopimus Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muutokset liitteen mukaisesti.

23 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Pykälä tarkastetaan välittömästi. Ehdotuksen mukaisesti. Pykälä tarkastettiin välittömästi. Tauko klo

24 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 16/05/2014 PL Valmistelija ja esittelijä: vs. perusturvajohtaja Tero Taipale, puh Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut loppuraportin, jossa on todettu uudistuksen pääperiaatteet. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta ja muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot lakiesityksestä. Lausunnot pyydetään antamaan mennessä sähköpostissa olevan vastauslinkin kautta. Liite 7. Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se antaa liitteenä olevan lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksestä. Ehdotuksen mukainen. KH 52 Liite nro 20. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksestä. Päätös muutetun liitteen mukainen.

25 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus Loviisan kaupungin vierasvenesatamapalveluita koskeva hankinta 20/14.02/2014 KH 53 Valmistelijat: matkailusihteeri Johanna Waltonen, puh , hankinta-asiantuntija Johanna Heikel, puh ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos, puh Loviisan kaupungin matkailutoimisto ja tekninen keskus on pyytänyt tarjouksia vierassatamapalveluiden tuottamisesta vuosille sekä mahdollisille optiovuosille 1+1. Hankinnan kohteena on Loviisanlahdessa sijaitsevan Laivasillan alueen (55 vierasvenepaikkaa) ja Tullisillan alueen (5 vierasvenepaikkaa) vierassatamapalvelut sekä alueen teknisen keskuksen vastuualueeseen kuuluvat palvelut. Hankintaan liittyviä kysymyksiä ei esitetty hankintayksikölle kilpailutuksen aikana. Hankintamenettely oli avoin menettely. Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon. Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu Hilma-tietokannassa ja Tarjouspalvelu-portaalissa , sekä kaupungin kotisivuilla, josta on ollut linkki edellä mainittuihin julkaisujärjestelmiin. Tarjoukset tuli toimittaa sähköisesti Tarjouspalvelu-portaaliin klo mennessä. Tarjoukset avattiin klo kolmen henkilön läsnä ollessa. Tilaisuudesta laadittiin erillinen pöytäkirja. Määräaikaan mennessä oli saapunut 1 tarjous: Loviisan Vierasvenesatama Lovisa Gästbåtshamn Tarjoajan kelpoisuus ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus tarkistettiin klo pidetyssä kokouksessa, jossa olivat läsnä matkailusihteeri Johanna Waltonen, keskusvaraston hankintavastaava Jukka Soininen sekä hankinta-asiantuntija Johanna Heikel. Tarjous täytti tarjoajalle asetetut kelpoisuusehdot sekä tarjouspyynnön edellyttämät vähimmäisvaatimukset.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642 Kaupunginhallitus AIKA 14.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka I

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 287/00.01.00/2014 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 24.2.2014 58 Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Lappalainen,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi

Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi Kaupunginhallitus 272 20.10.2014 Kaupunginhallitus 275 21.10.2014 Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 677/02.02.00/2014 KH 272 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kaupunginhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02. Kaupunginhallitus 103 06.05.2013 Kaupunginvaltuusto 63 15.05.2013 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02.00/2013 KH 103 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa.

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa. Teknisen lautakunnan lupajaosto 58 10.09.2009 Teknisen lautakunnan lupajaosto 78 09.12.2010 Teknisen lautakunnan lupajaosto 23 07.04.2011 Teknisen lautakunnan lupajaosto 28 05.05.2011 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 93. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 93. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 93 Kaupunginvaltuusto AIKA 09.04.2014 klo 18:04-20:58 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 3 05.03.2013 Kaupunginhallitus 3 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 4 25.03.2013 Tarkastuslautakunta 22 18.04.2016 Tilintarkastajan valinta vuosille 2013-2016 / option käyttäminen vuosille

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Loviisan kaupungin kyky vastaanottaa kiintiöpakolaisia ja oleskeluluvan saaneita turvapaikan hakijoita

Loviisan kaupungin kyky vastaanottaa kiintiöpakolaisia ja oleskeluluvan saaneita turvapaikan hakijoita Perusturvalautakunta 83 15.09.2015 Kaupunginhallitus 228 05.10.2015 Kaupunginvaltuusto 101 14.10.2015 Loviisan kaupungin kyky vastaanottaa kiintiöpakolaisia ja oleskeluluvan saaneita turvapaikan hakijoita

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Loviisan satama, Cargo Connexion Oy, 4Nature Oy:n toimitilat

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Loviisan satama, Cargo Connexion Oy, 4Nature Oy:n toimitilat LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 75 Elinkeino- ja kehittämisjaosto AIKA 22.06.2010 klo 17:00-20:10 PAIKKA Loviisan satama, Cargo Connexion Oy, 4Nature Oy:n toimitilat LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Valtuusto 4 30.01.2017 Esitys uudeksi hallintosäännöksi 13/00.01.01/2012 KH 6 Kunnanhallitus 12.1.2016 Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Uusi kuntalaki (410/2015)

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.01.2016 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 28.01.2016 torstai klo 16:15-20:10 Tauko klo 18.45-18.47 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1.

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.00- KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari,

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 23.03.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 23.03.2016 keskiviikko klo 16:15-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 09.12.2015 klo 17:00 PAIKKA Harjurinteen koulu, Ratakatu 1 LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja Erämaja Elias

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikalautakunta AIKA 23.05.2012 klo 17:15-18:00 PAIKKA Urheilupaviljonki, Urheilutie, Loviisa LÄSNÄ Lappalainen Kalevi puheenjohtaja Haverinen Katri varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen YHDISTYMISHALLITUS 110 28.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 23 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1667/06/0600/2012 YHALL 110 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa.

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa. Teknisen lautakunnan lupajaosto 58 10.09.2009 Teknisen lautakunnan lupajaosto 78 09.12.2010 Teknisen lautakunnan lupajaosto 23 07.04.2011 Teknisen lautakunnan lupajaosto 28 05.05.2011 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty IMATRAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA Rakennusvalvonta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty 27.1.2016 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN 1.LÄHDÖKOHDAT Peruste rakennusjärjestyksen uudistamiseksi

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe 1 rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS jklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklö

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 AIKA 03.07.2014 klo 18:04-18:27 PAIKKA Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja Jokela-Ylipiha

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Perussopimus ehdotus, hallitus 26.8.2016 2 (2) Sopimuksen tarkoitus I luku Kuntayhtymä Allekirjoittaneet n jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 Kaupunginhallitus 366 28.11.2016 45 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen historia Omistajaohjausjaosto

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 9356/00.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/ (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Asianro 9356/00.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2014 1 (1) 4 Asianro 9356/00.01.00/2013 Lausunto pelastustoimen aluejaosta ja pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisoinnista Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan:

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan: Byggnämnden/Rakennuslautakunta 70 26.08.2015 Kaupunginhallitus 250 26.10.2015 Ehdotus Paraisten kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamiseksi Byggnämnden/Rakennuslautakunta 26.08.2015 70 Valmistelija V.t

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Kunnanvaltuusto 1 26.01.2016 Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto 557/05.00.00/2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2010 Aika Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen

Sorvari Vuokko jäsen PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Tarkastuslautakunta 18.05.2016 AIKA 18.05.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Mylly OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 14 mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys.

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 14 mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Kirkkonummen kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 20.5.2016 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja sen tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot