Castrén & Snellman 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Castrén & Snellman 1"

Transkriptio

1 Castrén & Snellman 1

2 Uuden sukupolven IT-ulkoistussopimukset - mitä hyötyjä hyvin kilpailutetulla sopimuksella saavutetaan? IT-iltapäivä Castrén & Snellman 2

3 Esityskokonaisuuden rakenne: 1. Tehokas kilpailutus toimittajakandidaattien vertailtavuuden varmistaminen 2. Keskeiset sopimusehdot tehokkuuden takaamiseksi pitkällä aikavälillä 3. Sopimuskauden päättyminen: exit-mahdollisuuden käyttäminen uudelleen neuvottelun vaihtoehtona sekä transition haasteet 4. Johtopäätökset Castrén & Snellman 3

4 Tehokas kilpailutus toimittajakandidaattien vertailtavuuden varmistaminen Arto Linnervuo, Partner Castrén & Snellman 4

5 Esityksen rakenne: Uudelleenkilpailutukseen valmistautuminen Transitiomahdollisuuksien turvaaminen Castrén & Snellman 5

6 Uudelleenkilpailutukseen valmistautuminen Kilpailutuksen mahdolliset lopputulokset: Sopimuksen uusiminen nykyisen toimittajan kanssa; tai Siirtyminen uuden toimittajan tarjoamiin palveluihin Haasteet uusien toimittajakandidaattien saattamisessa samalle viivalle nykyisen toimittajan kanssa Nykyisen toimittajan tiedollinen ylivoima ja ulkoistussopimuksen tuomat rajoitteet: 1. Tarjouskilpailussa jaettavan informaation suhteen 2. Exit-mahdollisuuden käytön suhteen Castrén & Snellman 6

7 Uudelleenkilpailutukseen valmistautuminen Nykytoimittajan tiedollisen ylivoiman ja exit-mahdollisuuksia käytännössä rajoittavien tekijöiden minimoiminen ennen uudelleenkilpailutuksen käynnistystä sopimusmuutoksin Sopimusmuutoksiin suostuminen ennakkoehtona tarjouskilpailuun osallistumiselle? Ideaalitilanteessa nämä seikat on huomioitu jo nykyulkoistussopimusta neuvoteltaessa Castrén & Snellman 7

8 Uudelleenkilpailutukseen valmistautuminen Nykypalveluympäristöä koskevat palveluiden tarjoushinnoitteluun vaikuttavat relevantit tiedot: 1. Palveluiden tuotannossa hyödynnettävät ohjelmistot ja laitteet (ml. tiedot laitteiden omistajasta ja leasing-sopimusten keskeisistä ehdoista kuten hinnat, voimassaolo, siirtooikeus jne.) 2. Palveluiden tuottamisessa hyödynnettävät sopimukset kolmansien osapuolien kanssa (viestintäyhteydet, ulkoiset rajapinnat, laitteiden huolto- ja ylläpitosopimukset ml. tiedot niiden keskeisistä ehdoista kuten hinnat, voimassaolo, siirto-oikeus jne.) 3. Palveluhenkilöstö (ml. kokonaismäärä, vastuualueet, kustannukset sekä kunkin henkilön käyttämä keskimääräinen kuukausittainen työaika palveluiden tuottamiseksi asiakkaalle jne.) 4. Palveluiden sisältö (= palvelukuvaukset), toteutuneet palvelutasot ja muut tilastotiedot 5. Palveluiden tuotantotilat (ml. tiedot niiden omistajista sekä vuokrattujen liiketilojen osalta myös vuokrasopimusten keskeisistä ehdoista kuten hinnat, voimassaolo, siirto-oikeus) 6. Muut tiedot, jotka tarvitaan sen selvittämiseksi, miten palveluita kilpailutushetkellä tuotetaan pois lukien nykytoimittajan metodologia sekä muut liikesalaisuudet Castrén & Snellman 8

9 Uudelleenkilpailutukseen valmistautuminen Nykypalveluympäristöä koskevien tietojen luovuttaminen tarjouskilpailuun osallistuville uusille toimittajakandidaateille ja ulkoistussopimuksen salassapitoehdot Onko ulkoistussopimus itsessään salassapidettävää tietoa -> Luottamuksellisen Aineiston määritelmä Kuuluuko palveluympäristöä koskevat tiedot Luottamukselliseen Aineistoon ja jos kuuluu, niin: Salliiko sopimus tällaisen tiedon luovuttamisen uusille toimittajakandidaateille sopimuksen uudelleen kilpailutuksen yhteydessä (a) tarjouksen tekemiseksi ja (b) mahdollisen exitin jälkeen palveluiden tuottamiseksi Erillisen salassapitosopimuksen tarve? Castrén & Snellman 9

10 Uudelleenkilpailutukseen valmistautuminen Uusien toimittajakandidaattien mahdollisuus pyytää asiakkaan kautta lisäinformaatiota nykytoimittajalta ja nykytoimittajan velvollisuus vastata tällaisiin kysymyksiin Menettelyprosessi ja veloitukset informaatiopyyntöihin vastaamisesta on sovittava ulkoistussopimuksessa Informaation päivitysvelvollisuudet myös uudelleenkilpailutuksen aikana jos palveluympäristössä tapahtuu muutoksia Uusien toimittajakandidaattien oikeudet saada tieto päivityksistä Castrén & Snellman 10

11 Uudelleenkilpailutukseen valmistautuminen Nykytoimittajan palveluiden tuotantotiimin ja tarjouksen laatijoiden välisen tietojen vaihdon rajoittamismahdollisuudet? Työsopimuslain liikkeenluovutussäännösten ja sopimuksen perusteella mahdollisesti siirtyvän muun palveluhenkilöstön piirin yksityiskohtainen määritteleminen Nykytoimittajan tietosuojasäännöksiin ja muihin intresseihin perustuvat syyt rajoittaa/viivyttää yksityiskohtaisen informaation antamista Uuden toimittajan tarve saada edellä mainittu informaatio mahdollisimman aikaisessa vaiheessa työnantajakustannusten selvittämiseksi ja tarjouksen antamiseksi sekä asiakkaan verifioida siirtyvät henkilöt suhteessa todelliseen asiakasrajapintaan Asteittainen luovutus? Castrén & Snellman 11

12 Transitiomahdollisuuksien turvaaminen Tiedollisen ylivoiman minimoiminen ei yksin riitä tehokkaan uudelleenkilpailutuksen ja toimittajien vertailtavuuden varmistamiseksi Exit-mahdollisuuden käyttämistä tosiasiassa rajoittavien ja transition haasteita kasvattavien asioiden identifioiminen nykysopimuksesta Ns. Cherry picking -mahdollisuuksien rajoittaminen sopimusehdoin nykytoimittajan kanssa Kielto siirtää henkilöitä pois palveluhenkilöstön piiristä uudelleenkilpailutuksen aikana pois lukien nykytoimittajan kontrollipiirin ulkopuoliset syyt Castrén & Snellman 12

13 Transitiomahdollisuuksien turvaaminen Työsopimuslain mukaisen liikkeenluovutuksen piirin ulkopuolella olevat palveluhenkilöstön avainpelaajat ja rekrytointikiellot Kolmikantaneuvottelut nykytoimittajan, uuden toimittajan ja asiakkaan välillä intressien yhteensovittamiseksi Palveluhenkilöstön kanssa käytävät ryhmä- ja yksilötason keskustelut ennen transition toteuttamista Transitioprosessista tiedottaminen sekä erityisosaamisalueiden kartoitus Castrén & Snellman 13

14 Transitiomahdollisuuksien turvaaminen Palveluiden jatkuvuuden turvaaminen ja transition ajoitus Nykysopimuksen tilapäisestä jatkamisoptiosta sopiminen sen varalta, että uudelleenkilpailutusprosessi ja transitio venyy yli suunnitellun aikataulun Mahdolliset vaikutukset hintoihin? Optiokauden pituuden rajoittaminen Tietotaidon ja asiakasta koskevan ns. hiljaisen tiedon siirto haastatteluiden, koulutuksen ja muiden keinojen avulla Siirtyvään henkilöstöön kuulumattomilla henkilöillä voi olla olennaista osaamista ja tietoa, jota tarvitaan onnistuneen transition toteuttamiseksi Castrén & Snellman 14

15 Transitiomahdollisuuksien turvaaminen Transition aikaisten keskeneräisten projektien loppuunsaattaminen Siirto uudelle toimittajalle vai loppuunsaattaminen nykytoimittajan toimesta? Palveluiden tuotannossa hyödynnettävien ohjelmistojen immateriaalioikeudet ja transition jälkeen mahdollisesti tarvittavat lisenssit Palveluiden tuotannossa hyödynnettävien laitteiden ja ohjelmistolisenssien hankinta-/siirto-option varmistaminen Castrén & Snellman 15

16 Johtopäätökset 1. Omien taskujen tuntemisen tärkeys uudelleen kilpailutuksen tehokkuuden sekä toimittajien vertailtavuuden takaamisessa 2. Mahdollisesti havaittujen ongelmien korjaus jo ennen tarjousmenettelyn käynnistämistä 3. Keskeisten sopimuksellisten vaatimuksien määrittäminen ja sisällyttäminen tarjouspyyntöön 4. Sovitun vastausformaatin käyttäminen ja sopimuksellisia vaatimuksia koskevien poikkeavuuksien identifiointi 5. Tehokas neuvotteluprosessi ja toimittajakandidaattien kipupisteiden ymmärtäminen hyvän sopimuksen lähtökohtana Castrén & Snellman 16

17 Keskeiset sopimusehdot tehokkuuden takaamiseksi pitkällä aikavälillä Kai Erlund, Senior Associate Castrén & Snellman 17

18 Esityksen rakenne: Ehtojen käyttötaustaa Keskeisiä sopimusehtoja tehokkuuden kannalta Castrén & Snellman 18

19 Ehtojen käyttötaustaa Castrén & Snellman 19

20 Ehtojen käyttötaustaa Ulkoistussopimukset muovautuneet useammassa sukupolvessa Neuvotteluasemat tasapuolistuneet Sopimuskaudet ja kilpailutussyklit lyhentyneet Asiantuntemus kasvanut Sopimukset ohjaavat toimintaa Castrén & Snellman 20

21 Ehtojen käyttötaustaa Asiakkaan tavoitteena varmistaa sopimuksissa Palvelujen kilpailukykyinen hinnoittelu ja laatu Toimittajariippumattomuus (Lock-in -tilanteiden välttäminen) Sopimukseen kirjattujen oikeuksien käyttökelpoisuus uudelleenkilpailutuksissa ja ongelmatilanteissa Castrén & Snellman 21

22 Keskeisiä sopimusehtoja tehokkuuden kannalta Castrén & Snellman 22

23 Keskeisiä sopimusehtoja Kilpailukykyinen hinnoittelu onko Benchmarking ihmelääke kustannustehokkuuteen? Syntyykö menettelyn tuloksena luotettava benchmarking-raportti ja seuraako siitä välitön hinnan tai palvelusisällön tarkistaminen? Vai onko benchmarking kallis ja resursseja kuluttava prosessi, joka ei johda käytännön toimenpiteisiin Castrén & Snellman 23

24 Keskeisiä sopimusehtoja Benchmarking-lausekkeissa tulisi ottaa huomioon mm. Asiantuntevan ja riippumattoman benchmarking-arvioijan valinta Vertailudatan laatu ja käyttökelpoisuus Konkreettiset toimenpiteet raportin tuloksena Castrén & Snellman 24

25 Keskeisiä sopimusehtoja - Palvelujen laatu Palvelukuvaukset (service descriptions) Palvelutasosopimukset (service level agreements) Auditointioikeudet (laskutuksen, palvelutuotannon ja menetelmien tarkastamismahdollisuudet) Resurssointi ja hallinnointimallit (governance model, service team, augmentation clauses) Castrén & Snellman 25

26 Keskeisiä sopimusehtoja - Palvelujen laatu Palvelukuvaukset, palvelutasot, auditointi, resurssointi: Tarvitaan selkeät palvelukuvaukset tehokkaasti kohdistettu seuraamusjärjestelmä läpinäkyvyys ja keinot reagoida ongelmiin Vältettävä ympäripyöreää kumppanuushenkeä mahdollisuutta spekuloida sanktioilla puutteellista keinovalikoimaa Castrén & Snellman 26

27 Keskeisiä sopimusehtoja oikeudet aineistoon Palveluaineisto vs. asiakasaineistot immateriaalioikeudet ja käyttöoikeudet jaoteltava ja kuvattava riittävän selkeästi eri aineistojen osalta hyödyntämisoikeus uudelleenkilpailutuksen tai muun toimittajavaihdon yhteydessä oikeudet huomioitava myös salassapitoehtojen muotoilussa Castrén & Snellman 27

28 Johtopäätökset Castrén & Snellman 28

29 Johtopäätökset Neuvotteluasetelmat tasapuolistuneet sopimussukupolvien myötä vaatimukset ja tarjonta kohtaavat (paremmin) Sopimuksen laadintaan syytä panostaa ohjaavat toimintaa Sopimuskaudet lyhentyneet heijastusvaikutukset voivat olla pitkäaikaisia Keskeiset sopimusehdot tehokas uudelleenkilpailutusmahdollisuus ja toimittajariippumattomuus turvattava Castrén & Snellman 29

30 Sopimuskauden päättyminen: exitmahdollisuuden käyttäminen uudelleen neuvottelun vaihtoehtona sekä transition haasteet Castrén & Snellman 30

31 Esityksen rakenne: Keskeiset sopimusehdot sopimuksen päättymiseen liittyen Transition haasteiden hallinta Castrén & Snellman 31

32 Keskeisiä sopimusehtoja sopimuksen päättäminen Irtisanomislausekkeet (Termination for cause / convenience) Riittävä joustavuus ja irtisanomismahdollisuudet liiketoiminnan kannalta turvattava Mahdolliset hinta- ja kustannusvaikutukset (e.g. break-up fees) Exit-lausekkeilla ja -suunnitelmilla ja siirtoprojektisopimuksilla varaudutaan palveluiden mahdollisimman häiriöttömään siirtoon Castrén & Snellman 32

33 Keskeisiä sopimusehtoja Myötävaikutus- ja avustusvelvoitteet (Termination assistance) Sopijapuolten velvollisuudet pyrittävä kuvaamaan riittävän tarkasti Palveluaineiston osalta harkittava mitä konkreettisia toimenpiteitä toimittajalta edellytetään Palvelun sisältö, kesto, hinnoittelu ja muut reunaehdot tulisi pyrkiä kiinnittämään riittävästi jo sopimuksen tekovaiheessa Castrén & Snellman 33

34 Transition haasteiden hallinta Transition osallistuvan vanhan toimittajan, uuden toimittajan ja asiakkaan intressit eivät välttämättä ole lähtökohtaisesti ristiriidassa keskenään: business as usual Asiakas ja uusi toimittaja haluavat turvata palveluiden mahdollisimman häiriöttömän siirtymisen ja palveluiden laadun myös transition jälkeen Vanha toimittaja haluaa säilyttää maineensa palveluita ostavan asiakaskunnan keskuudessa sekä saada korvauksen transitiotyöstä Kyseessä asiakkaan näkökulmasta yksi projekti, jossa kaksi työstään korvauksen saavaa palveluntarjoajaa > ei erillinen exit-projekti ja transitio-projekti Castrén & Snellman 34

35 Transition haasteiden hallinta Transitioprojektista ja siihen liittyvistä osapuolten oikeuksista ja velvoitteista sopiminen kolmikantasopimuksella: Palveluiden sisältö ja niiden hinnat Henkilöstön siirron tuki Uuden toimittajan tukeminen järjestelmien siirrossa Migraatiot Laitteiden, lisenssien ja muiden sopimusten siirto Käyttöympäristöjen ja niitä koskevien tietojen (parametrit, konfiguraatiot jne.) siirrot Tietoturvasta huolehtiminen Vastuumatriisit, projektisuunnitelma ( exit-plan ) ja aikataulut -> palveluiden siirtojärjestys vs. kriittisyys Castrén & Snellman 35

36 Transition haasteiden hallinta Keskeisiä käytännön asioita: Projektin riittävä resursointi ja projektihenkilöstön vaihtuvuuden minimointi Transitioprojektin etenemisen jatkuva seuranta, ongelmatilanteiden ennakoiminen ja proaktiiviset toimenpiteet niiden välttämiseksi Vastuukysymyksien sopiminen transitiosopimuksessa Päävastuullinen toimittaja ja myötävaikutusvelvollisuudet Vastuiden kanavoituminen asiakkaan kautta vs. niiden selvittäminen toimittajien kesken Asiakasnäkökulma: palveluiden keskeytyksettömyys ja projektin kustannustehokas läpivienti aikataulun mukaisesti Toimittajanäkökulma: resurssien tehokas käyttö, korvausvelvollisuus asiakasta kohtaan toisen toimittajan aiheuttamasta syystä Castrén & Snellman 36

37 Mitä hyötyjä hyvin kilpailutetulla sopimuksella saavutetaan? 1. Perinteiset näkökulmat: Paremmat palvelutasot Kilpailukykyisemmät hinnat Uudempi teknologia jne. 2. Uudistuva ajattelutapa: Ulkoistussopimus ulkoistusstrategian ja siinä tapahtuvien muutosten toteuttamisen työkaluna Elinkaariajattelu/sopimusten jatkumo: yksi ajan myötä muuttuva kulloisiinkin tarpeisiin mukautettava ulkoistussopimus vs. useat yksittäiset peräkkäiset sopimukset Pitkän aikavälin toimittajariippumattomuus ja kilpailukykyisyyden jatkuva ylläpitäminen Castrén & Snellman 37

38 Kiitos! Arto Linnervuo, Partner Tel: , Kai Erlund, Senior Associate Tel: , Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy Eteläesplanadi 14, Helsinki Castrén & Snellman 38

39 IT-ulkoistussopimusten benchmarking - miten varmistat sopimuskauden aikana hintatason oikeellisuuden? Castrén & Snellman IT-iltapäivä Merja Tiira Marketvisio Oy, Gartner Consulting This presentation, including any supporting materials, is owned by Gartner, Inc. and/or its affiliates and is for the sole use of the intended Gartner audience or other authorized recipients. This presentation may contain information that is confidential, proprietary or otherwise legally protected, and it may not be further copied, distributed or publicly displayed without the express written permission of Gartner, Inc. or its affiliates Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

40 Key issues Milloin on hyvä tehdä hintabenchmark? Hintabenchmarking -menetelmän periaatteet? Verrattavien ICT-palveluiden ja ulkoistushankkeiden valinta: käytännön esimerkkejä Miten benchmarking hyödyttää sekä ulkoistuspalvelun ostajaa että palvelun tarjoajaa? 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

41 What is a benchmark? A benchmark is a metric comparison of a defined environment to a peer* group with similar environments. Analysis can measure cost, price, efficiency, effectiveness and deviation from peer group norms. Comparison of Like Environments *Peer Organization or contract whose benchmarking data points matches the characteristics of the environment being benchmarked Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

42 Benchmarking cost or price Market View TWO TYPES OF BENCHMARKS COST/PERFORMANCE BENCHMARKING Targeted for internally managed IT functions Allows IT organizations to compare cost/performance to other IT organizations Identifies opportunities for cost improvement PRICE BENCHMARKING Targeted for outsourced IT services Provides determination if outsourcing is a viable option (selective sourcing) Determines fair price for outsourced services Industry recognized 3 rd party benchmark solution 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

43 Why should we benchmark? 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Outsourcing Unit Price Trends: % Change Desktop and mobile devices, excluding help desk IT help desk: All service components Mainframe: All service components, including technology Wintel/Unix support: Support only Network LAN and wide-area data SAN 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

44 Price benchmarking applies to all stages of the sourcing decision lifecycle How do I manage the relationship(s) over time? Sourcing Lifecycle & Associated Gartner Offering What should I source from where? Are we getting a good price for what our vendor is providing? 4 Sourcing Management 1 Sourcing Strategy What general pricing/service tradeoffs should I expect with outsourcing? How do I create the best contract to maximize success? Contract Development 3 Evaluation & Selection 2 Which outsource vendors offer which price/service tradeoffs? Who s the best service provider? 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

45 Price benchmarking for IT outsourcing deals Compares a contract price with existing market prices for the same services Enables a comparison with other contracts that have been won and negotiated under market conditions Identifies how much a service-receiver can expect to pay for their outsourced services Is a concept that non-it managers can understand 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

46 Common positions when benchmarking outsourcing agreements Service Receiver (Client): My desire is to manage cost, even if it means a shorter-term outsourcing deal I am willing to work with my service provider on price The benchmark or a short-term contract is my price insurance Are the rates in this deal fair? I am willing to pay a fair price, but I have to have a quality deliverable External Service Provider (Vendor): There is no need to benchmark This deal is too unique to benchmark The benchmark will ruin our relationship Source: Gartner Consulting 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

47 What are the benefits of a benchmark? Market Cost/Price Market Quality SR Benefits ESP Benefits Mutual Benefit Hardware Software Personnel Shared resources Outsourcing Facilities Corporate overhead Speed to resolve calls Error rates Programming efficiencies Business factors Service levels Focus on business initiatives Long-term deal with price protection Consistent budget Plan to focus on business priorities Focus on efficiencies No multiple recompetes Industry focus Long-term revenue stream Less likely to introduce competitor Reduced transaction fees Financials that work long term Consistency Governance understanding Continued improvement All elements of a benchmark are meant to contribute to the success of the SR's business. Any negative experiences are merely a symptom of a much larger issue between the SR and ESP prior to the benchmark Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

48 Key factors to benchmarking success (1/2) Commitment - Resource availability from the SR and ESP - Project is identified as a high priority by the SR and ESP - Both parties are committed to the established timeline Escalation path defined - Management of issues - Issue resolution Two-tier management structure - Engagement management - high-level issues, "politics" - Project management - detailed work 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

49 Key factors to benchmarking success (2/2) Benchmarking clause and rules defined upfront (these need to be jointly agreed to by the service recipient, the external service provider and the benchmarking firm) Peer selection is about similar contracts (scope, scale, technology, terms, SLA etc) Analysis period (such as calendar year 2009 or service recipient's fiscal year) Action items based on benchmarking results Price changes Service-level changes Contract changes 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

50 Benchmarking clause Benchmarking clause should include: - Timing of benchmarks - Who pays the fees? - What happens with the results? - Peer contract selection requirements (similar contracts based on e.g. scope, scale, technology, terms, SLA etc) - How the market price is defined (for example, peer average, top quartile) 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

51 Service provider benchmarking groups Most of the Tier 1 external service providers have their own global benchmarking groups. These groups collect, aggregate and analyze market price data and benchmarking results from the different benchmarking firms based on actual studies completed. This allows the benchmarking group to provide information and guidance to the local account teams on each benchmarking firm's methodology and estimated results. You need a strong and objective benchmarker who is is accepted by by both parties! 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

52 2009 Gartner, Inc. All Rights Reserved Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates. 13 Gartner Price Benchmarking Methodology

53 Gartner Price Benchmarking methodology Balanced Approach All Service Elements must be considered in a balanced sourcing approach Best Practices Services agreements are based on a balance between three critical elements: Pricing, Service Levels and Contract Structure Focusing too much on one element at the expense of others will result in an unsatisfactory service model Pricing Scope Contract Terms SLAs Often, market price comparisons tend to focus solely on the pricing component, but price is only one aspect of the overall services Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

54 Gartner Price Benchmarking methodology High Level Overview Scope of Offering Gartner Asset Management Deskside Support Software Break/Fix Hardware Break/Fix Server Management LAN Management Software Distribution Services Services Management Printer Maintenance Help Desk Scale Summary of Client Profile Yes Yes Yes Yes Yes Yes No, except hub support for remote sites Yes End-user admin & server break/fix only Yes Yes Yes, 24x7 inc Business Apps support 1140 devices (35% laptops) Desktop IMAC Services 1. Client Account Profile (per Tower) Calls / User / Month (Inbound) 1.37 Geographic Distribution Number of Large Campus Locations (>250 seats) 2 Number of Small Campus Locations (<250 seats) 3 Number of home-based users 120 Service Level Commitments Yes, published & measured Supported Environment End User Hardware 99% standard HW Software Distribution Yes, 2 standard builds Comparative Technologies Employed End-User Hardware 30 HW types Systems Management Yes Deal profile completed by client and validated during interviews/workshops Re f# No. Sector Site s (ave r Annua l Value Price Date size ) Client X 5 3.3m Aug01 3. Peer Selection & Manufacturing 3 5m Jun03 Telco Normalisation 39 9m Apr02 Transportation Financial Services Utility (16 6) 131 (80) m 6.4m 3.0 Contract Information Feb02 Jan03 Jan01 Contrac t Length 5yrs 5yrs 7yrs 5yrs 7yrs 5yrs Agreed with service provider and service receiver 2. Contracts Database of Outsourcing Contracts Normalisation for client X UNIX Small Low UNIX Small High UNIX UNIX Medium Medium Low High NT App Low NT App High NT Infra Low NT Infra VMS Low High VMS High Peer Group - MID Range Benchmark 1,289 1,568 1,951 2, ,750 2,470 Apps Software License + Ownership Not Included Software Inventory Mgmt 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% Financial Mgmt 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% Capacity Trending Analysis 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 7x24 Physical and Logical DBA Support 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 6.5% 6.5% N/A N/A 9.5% 9.5% Disaster Recovery Plan and Test 1.5% 4. Price 1.5% 1.5% Range 1.5% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% Disaster Recovery Contract or Hot Site 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% Stringent Problem Resolution SLAs 4.5% 4.5% Analysis 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% Lenient Server Availability SLA -6.0% -6.0% -2.0% -2.0% -6.0% -6.0% -6.0% -6.0% -5.0% -5.0% Prices after client X normalisations applied 1,477 1,797 2,314 2, , ,988 2,806 VMS cluster = (# systems x VMS) - 20% 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

55 Gartner Price Benchmarking methodology Sample Deal Profile Data Client Price Benchmarking Coverage Areas Scope of Offering Asset Management Inventory Asset Tracking and Reporting HW Financial Mgmt SW License Mgmt Procurement Services Centralized Order Desk Order Tracking Receiving / shipping Deskside Support Software Break/Fix Dedicated On-Site Support Dispatched On-Site Support Hardware Break/Fix Warranty Coordination Warranty Service Out of Warranty Service Desktop IMAC Services IMAC Service Coordination IMAC Service Perform... Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Mainframe Midrange Desktop/LAN Service Desk Network - WAN Storage SAP ongoing operations and support Applications maintenance 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

56 Gartner Price Benchmarking methodology Peer Group Selection Service Level Commitments SLA Metrics Service Desk Metrics XYZ Peer 1 Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Service Desk Hours of Operation 7x24 7x24 7x24 7x24 7x24 7x24 7x24 7x24 7x24 First Contact Resolution tract; wel skilled 70% 70% 70% 50% 50% 50% 50% 50% Target Call Response Time (Seconds) 20 sec or less% < 30 seco< 20 seco% < 30 seco% < 10 seco< 15 seco < 15 seco < 15 seco < 15 seco Abandonment Rate 5% 5% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% Service Level Reporting (High, Med, Low, None) Med Low Low Low Low Low Low Low Low Terms and Conditions Contract Term (in Years) Service Level Non-Conformance: % of Revenue at Risk 15% 15% 16% 10% 20% 10% 10% 10% 10% Service Level Incentives (Max earnback) 0% 0% 3% 3% 5% 0% 0% 0% 0% Variable Pricing Mechanism (ARCs/RRCs/Other) yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Price escalation adjustments no Yes Yes Yes Yes No No No No Benchmark Clause yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Labor Market Factors Location(s) of provided services NL NL NL LUX D F NL B NL Is location mandated in contract? no No No No No No No No No Training per HD technician per year (Days) No How to ensure comparability? All client data to be collected using standard questionnaires The same method and approach to be used for all data collection Contractual information applied during the analysis when necessary 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

57 Gartner Price Benchmarking methodology Normalization Overview Gartner normalizes the peer contracts to the client service profile: Normalized outsourcing deals across multiple criteria: Service Offerings and Scope Size / Scale Geographic Concentration Service Level Agreements Terms and Conditions Labor Market Factors Data + Less + Raw Prices Normalized Prices Analysis - More Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

58 Price benchmarking methodology Sample Result Desktop Services Price per seat per month Contract Unadjusted Price Net Adjustment Adjusted Price Scope of Offering Scale of Offering Geographic Distribution Support Environments Comparative Technologies Employed Service level commitments Terms and Conditions Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Median Price $90 135,6% $122,08 56,8% -19,8% -4,4% -0,2% 2,1% 9,3% 0,0% Benchmark output includes: Recommended target price Comments on services and service levels as compared to market best practices: Pricing structure Service levels Terms and conditions, other contract structure issues 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

59 Recommendations for benchmarking Benchmark your outsourcing agreements periodically. Make the benchmark a high-priority project and staff/manage it accordingly. Ensure you take into consideration all areas of analysis available as you perform a benchmark. Build and adjust your IT strategy to benefit from the benchmark. Measure performance on price and quality of the service delivered and/or supported. Benchmark clauses are key to maintaining a workable outsource arrangement. Thoroughly document the benchmark goals, processes, principles and methods in the contract. Leave little open for interpretation. A benchmarking clause must be included in the contract and negotiated when the contract is being structured, not after the deal is signed. Benchmark/baseline your environment before outsourcing and then at regular intervals throughout the contract Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi. Anne Sundelin Capgemini Finland Oy

Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi. Anne Sundelin Capgemini Finland Oy Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi Anne Sundelin Capgemini Finland Oy Urapolkumalli ja suorituksen johtaminen ovat keskeisiä prosesseja asiantuntijoiden ja organisaation kehittämisessä

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JATKUVUUDEN VARMISTAVAT PALVELURATKAISUT Simo Leisti Myyntijohtaja, IBM teknologiapalvelut

LIIKETOIMINNAN JATKUVUUDEN VARMISTAVAT PALVELURATKAISUT Simo Leisti Myyntijohtaja, IBM teknologiapalvelut LIIKETOIMINNAN JATKUVUUDEN VARMISTAVAT PALVELURATKAISUT Simo Leisti Myyntijohtaja, IBM teknologiapalvelut MÄÄRITELMÄ LIIKETOIMINNAN JATKUVUUDELLE LIIKETOIMINNAN JATKUVUUDELLA TARKOITETAAN rapidly adapt

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

Horisontti 2020 ajankohtaisinfo

Horisontti 2020 ajankohtaisinfo Horisontti 2020 ajankohtaisinfo Hanna Vuorinen Kustannusasioiden NCP 1.12.2016 Aiheet Uusi malliavustussopimus ja kommentoitu avustussopimus Malliavustussopimuksen muutokset Art. 4.2. Budjettisiirrot Art.

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Siitä pienestä erosta, mikä onkin iso

Siitä pienestä erosta, mikä onkin iso Projektinhallintapäivä TTY:llä 19.08.2015 "projektit strategian jalkauttajina". Siitä pienestä erosta, mikä onkin iso Heikki J Mattila Heikki J. Mattila, Managing Consultant +358 50 482 1120 heikki.j.mattila@midagon.com

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

FIMECC Mahdollisuudet teollisuuden murroksessa. Dr. Kalle Kantola CTO / FIMECC

FIMECC Mahdollisuudet teollisuuden murroksessa. Dr. Kalle Kantola CTO / FIMECC FIMECC Mahdollisuudet teollisuuden murroksessa Dr. Kalle Kantola CTO / FIMECC Teollisuuteen vaikuttaa useita muutosajureita, jotka tulisi ymmärtää uhkien sijasta uusina mahdollisuuksina Digitalization

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Capacity utilization

Capacity utilization Mat-2.4142 Seminar on optimization Capacity utilization 12.12.2007 Contents Summary of chapter 14 Related DEA-solver models Illustrative examples Measure of technical capacity utilization Price-based measure

Lisätiedot

Missä mennään BI? Mikko Kontio

Missä mennään BI? Mikko Kontio Missä mennään BI? Mikko Kontio Source: EMC - Big Data in 2020 % Business Intelligence Business Analytics set of theories, methodologies, architectures, and technologies that transform raw data into meaningful

Lisätiedot

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma 12.11.2007 Kimmo Kaskikallio IT Architect Sisältö IBM SOA Palveluiden elinkaarimalli IBM Tuotteet elinkaarimallin tukena Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA) Eri

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Finland and Datacenters huomioita Dr. Osmo Koskisto Goodform Oy

Finland and Datacenters huomioita Dr. Osmo Koskisto Goodform Oy Finland and Datacenters huomioita 7.6.2011 Dr. Osmo Koskisto Goodform Oy Framework Finland Geopolitical stability Tax policies Political stability Communications infrastructure Energy Cooling Public financial

Lisätiedot

Palvelukonsepteja korjausrakentamiseen muilta toimialoilta - liiketoiminta- ja verkostotutkijan näkemys korjaamiseen

Palvelukonsepteja korjausrakentamiseen muilta toimialoilta - liiketoiminta- ja verkostotutkijan näkemys korjaamiseen Palvelukonsepteja korjausrakentamiseen muilta toimialoilta - liiketoiminta- ja verkostotutkijan näkemys korjaamiseen Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Tutkija Tapani Ryynänen,

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Online-hanketyöpaja innovaatioiden siirto -hanketta valmisteleville 24.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa tehdään, jotta tuotokset

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Kasvustrategia-hanke Strategy and Board Initiative (SBI)

Kasvustrategia-hanke Strategy and Board Initiative (SBI) Kasvustrategia-hanke Strategy and Board Initiative (SBI) Workshop 2 Jyrki Kontio, Ph.D. www.jyrkikontio.fi Agenda 10:00 Hankkeen tilannekatsaus Jyrki Kontio, SBI coordinator, R&D-Ware Oy 10:20 Ulkopuolisen

Lisätiedot

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report Group 2 - Dentego PTH Korvake Peer Testing Report Revisions Version Date Author Description 1.0 Henrik Klinkmann First version Table of Contents Contents Revisions... 2 Table of Contents... 2 Testing...

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Platform economy is more than Uber. Heikki Ailisto, VTT Oy

Platform economy is more than Uber. Heikki Ailisto, VTT Oy Platform economy is more than Uber Heikki Ailisto, VTT Oy Synopsis Digital platforms and platform economy are hot terms, but unfortunately somewhat vague. There fore we try to clarify them. Platform economy

Lisätiedot

TESTAUSPROSESSIN ORGANISOINNIN KONSEPTIMALLI. Luonnos mukautuvalle referenssimallille

TESTAUSPROSESSIN ORGANISOINNIN KONSEPTIMALLI. Luonnos mukautuvalle referenssimallille TESTAUSPROSESSIN ORGANISOINNIN KONSEPTIMALLI Luonnos mukautuvalle referenssimallille Tutkimusaiheesta Tulevassa haastattelussa pyrimme selvittämään ISO/IEC 29119-testausmallin sopivuutta (kelvollisuutta)

Lisätiedot

Contracts in Finnair. Ville Halonen 7.9.2015

Contracts in Finnair. Ville Halonen 7.9.2015 Contracts in Finnair Ville Halonen 7.9.2015 Content Who am I Contract Definition Scope of Contracts in Finnair Specialties in Airline Business Procurement Categories, Spend & Suppliers Objectives for Supplier

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Osa II OUGF / 12.5.2004 c Sisält ltö Mitä uutta? Yleistä lisensoinnista Lisensointiin liittyviä ongelmia Hankinnassa muistettavia asioita

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Tarjoukset 8.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Tarjous: Palvelimet ja kytkin, Janne Strömberg, MAMK.Satu

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Teknologia-arkkitehtuurit. Valinta ja mallinnus

Teknologia-arkkitehtuurit. Valinta ja mallinnus Teknologia-arkkitehtuurit Valinta ja mallinnus ENTERPRISE ARCHITECTURE - A FRAMEWORK TM DATA What FUNCTION How NETWORK Where PEOPLE Who When MOTIVATION Why T IM E SCOPE (CONTEXTUAL) List of Things Important

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Tutkimuslääkkeiden GMP. Fimea Pirjo Hänninen

Tutkimuslääkkeiden GMP. Fimea Pirjo Hänninen Tutkimuslääkkeiden GMP Fimea 17.1.2017 Pirjo Hänninen Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva EU:n asetus Regulation (EU) No 536/2014 Hyväksytty 16.4.2014 (voimaan 28.5. 2016) Kumoaa nykyisen lääketutkimusdirektiivin

Lisätiedot

Onnistunut käyttöliittymäprojekti

Onnistunut käyttöliittymäprojekti Onnistunut käyttöliittymäprojekti Timo Jokela, FT, KRM* Joticon Oy (Oulun yliopisto/tol) Case: Assessment of a XP project XP, extreme programming a basic agile method intensive communication with customers

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot

Status Report Finland HelCom AIS EWG

Status Report Finland HelCom AIS EWG Status Report Finland HelCom AIS EWG 4.10.2011 Agenda item 3 HELCOM AIS status in Finland 31 BS along the coastline and 8 BS in the lake Saimaa area HelCom proxy is now included into the national AIS network

Lisätiedot

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I.

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I. A Plan vs a Roadmap PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2 PRODUCT B Version 1.1 This is a PLAN Component A RESEARCH project Development project B COMP. C COMP. B RESEARCH project Product concept I This

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken 26.10.2006 Ville Hurnonen Enfo Enfo on sopivan kokoinen kumppani Enfo on uusi, riittävän kokoinen palvelutalo Enfo on suomalainen toimija Enfo

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

Kokoelmien arviointi

Kokoelmien arviointi Kokoelmien arviointi Sisältö Kokoelmia koskevan laatusuosituksen esittely Parkki-projektin kokemukset JASKAN kokemukset Kv-malleja ryhmätyö Kokoelmia koskeva laatusuositus Kunnan ikä- ja kielijakauma,

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M. ISSRC Information Systems Security Research Center University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.Siponen TIMO WIANDER M.Sc (IS), B.Sc (Marketing) Project Manager ISSRC ISO/IEC

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Valuation of Asian Quanto- Basket Options

Valuation of Asian Quanto- Basket Options Valuation of Asian Quanto- Basket Options (Final Presentation) 21.11.2011 Thesis Instructor and Supervisor: Prof. Ahti Salo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

Rakennukset Varjostus "real case" h/a 0,5 1,5

Rakennukset Varjostus real case h/a 0,5 1,5 Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 1 2 3 5 8 4 6 7 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds PhD Anne Hemmi 14.2.2013 RRR 2013 Conference in Greifswald, Germany Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds Eutrophication in surface waters High nutrient

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot