Castrén & Snellman 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Castrén & Snellman 1"

Transkriptio

1 Castrén & Snellman 1

2 Uuden sukupolven IT-ulkoistussopimukset - mitä hyötyjä hyvin kilpailutetulla sopimuksella saavutetaan? IT-iltapäivä Castrén & Snellman 2

3 Esityskokonaisuuden rakenne: 1. Tehokas kilpailutus toimittajakandidaattien vertailtavuuden varmistaminen 2. Keskeiset sopimusehdot tehokkuuden takaamiseksi pitkällä aikavälillä 3. Sopimuskauden päättyminen: exit-mahdollisuuden käyttäminen uudelleen neuvottelun vaihtoehtona sekä transition haasteet 4. Johtopäätökset Castrén & Snellman 3

4 Tehokas kilpailutus toimittajakandidaattien vertailtavuuden varmistaminen Arto Linnervuo, Partner Castrén & Snellman 4

5 Esityksen rakenne: Uudelleenkilpailutukseen valmistautuminen Transitiomahdollisuuksien turvaaminen Castrén & Snellman 5

6 Uudelleenkilpailutukseen valmistautuminen Kilpailutuksen mahdolliset lopputulokset: Sopimuksen uusiminen nykyisen toimittajan kanssa; tai Siirtyminen uuden toimittajan tarjoamiin palveluihin Haasteet uusien toimittajakandidaattien saattamisessa samalle viivalle nykyisen toimittajan kanssa Nykyisen toimittajan tiedollinen ylivoima ja ulkoistussopimuksen tuomat rajoitteet: 1. Tarjouskilpailussa jaettavan informaation suhteen 2. Exit-mahdollisuuden käytön suhteen Castrén & Snellman 6

7 Uudelleenkilpailutukseen valmistautuminen Nykytoimittajan tiedollisen ylivoiman ja exit-mahdollisuuksia käytännössä rajoittavien tekijöiden minimoiminen ennen uudelleenkilpailutuksen käynnistystä sopimusmuutoksin Sopimusmuutoksiin suostuminen ennakkoehtona tarjouskilpailuun osallistumiselle? Ideaalitilanteessa nämä seikat on huomioitu jo nykyulkoistussopimusta neuvoteltaessa Castrén & Snellman 7

8 Uudelleenkilpailutukseen valmistautuminen Nykypalveluympäristöä koskevat palveluiden tarjoushinnoitteluun vaikuttavat relevantit tiedot: 1. Palveluiden tuotannossa hyödynnettävät ohjelmistot ja laitteet (ml. tiedot laitteiden omistajasta ja leasing-sopimusten keskeisistä ehdoista kuten hinnat, voimassaolo, siirtooikeus jne.) 2. Palveluiden tuottamisessa hyödynnettävät sopimukset kolmansien osapuolien kanssa (viestintäyhteydet, ulkoiset rajapinnat, laitteiden huolto- ja ylläpitosopimukset ml. tiedot niiden keskeisistä ehdoista kuten hinnat, voimassaolo, siirto-oikeus jne.) 3. Palveluhenkilöstö (ml. kokonaismäärä, vastuualueet, kustannukset sekä kunkin henkilön käyttämä keskimääräinen kuukausittainen työaika palveluiden tuottamiseksi asiakkaalle jne.) 4. Palveluiden sisältö (= palvelukuvaukset), toteutuneet palvelutasot ja muut tilastotiedot 5. Palveluiden tuotantotilat (ml. tiedot niiden omistajista sekä vuokrattujen liiketilojen osalta myös vuokrasopimusten keskeisistä ehdoista kuten hinnat, voimassaolo, siirto-oikeus) 6. Muut tiedot, jotka tarvitaan sen selvittämiseksi, miten palveluita kilpailutushetkellä tuotetaan pois lukien nykytoimittajan metodologia sekä muut liikesalaisuudet Castrén & Snellman 8

9 Uudelleenkilpailutukseen valmistautuminen Nykypalveluympäristöä koskevien tietojen luovuttaminen tarjouskilpailuun osallistuville uusille toimittajakandidaateille ja ulkoistussopimuksen salassapitoehdot Onko ulkoistussopimus itsessään salassapidettävää tietoa -> Luottamuksellisen Aineiston määritelmä Kuuluuko palveluympäristöä koskevat tiedot Luottamukselliseen Aineistoon ja jos kuuluu, niin: Salliiko sopimus tällaisen tiedon luovuttamisen uusille toimittajakandidaateille sopimuksen uudelleen kilpailutuksen yhteydessä (a) tarjouksen tekemiseksi ja (b) mahdollisen exitin jälkeen palveluiden tuottamiseksi Erillisen salassapitosopimuksen tarve? Castrén & Snellman 9

10 Uudelleenkilpailutukseen valmistautuminen Uusien toimittajakandidaattien mahdollisuus pyytää asiakkaan kautta lisäinformaatiota nykytoimittajalta ja nykytoimittajan velvollisuus vastata tällaisiin kysymyksiin Menettelyprosessi ja veloitukset informaatiopyyntöihin vastaamisesta on sovittava ulkoistussopimuksessa Informaation päivitysvelvollisuudet myös uudelleenkilpailutuksen aikana jos palveluympäristössä tapahtuu muutoksia Uusien toimittajakandidaattien oikeudet saada tieto päivityksistä Castrén & Snellman 10

11 Uudelleenkilpailutukseen valmistautuminen Nykytoimittajan palveluiden tuotantotiimin ja tarjouksen laatijoiden välisen tietojen vaihdon rajoittamismahdollisuudet? Työsopimuslain liikkeenluovutussäännösten ja sopimuksen perusteella mahdollisesti siirtyvän muun palveluhenkilöstön piirin yksityiskohtainen määritteleminen Nykytoimittajan tietosuojasäännöksiin ja muihin intresseihin perustuvat syyt rajoittaa/viivyttää yksityiskohtaisen informaation antamista Uuden toimittajan tarve saada edellä mainittu informaatio mahdollisimman aikaisessa vaiheessa työnantajakustannusten selvittämiseksi ja tarjouksen antamiseksi sekä asiakkaan verifioida siirtyvät henkilöt suhteessa todelliseen asiakasrajapintaan Asteittainen luovutus? Castrén & Snellman 11

12 Transitiomahdollisuuksien turvaaminen Tiedollisen ylivoiman minimoiminen ei yksin riitä tehokkaan uudelleenkilpailutuksen ja toimittajien vertailtavuuden varmistamiseksi Exit-mahdollisuuden käyttämistä tosiasiassa rajoittavien ja transition haasteita kasvattavien asioiden identifioiminen nykysopimuksesta Ns. Cherry picking -mahdollisuuksien rajoittaminen sopimusehdoin nykytoimittajan kanssa Kielto siirtää henkilöitä pois palveluhenkilöstön piiristä uudelleenkilpailutuksen aikana pois lukien nykytoimittajan kontrollipiirin ulkopuoliset syyt Castrén & Snellman 12

13 Transitiomahdollisuuksien turvaaminen Työsopimuslain mukaisen liikkeenluovutuksen piirin ulkopuolella olevat palveluhenkilöstön avainpelaajat ja rekrytointikiellot Kolmikantaneuvottelut nykytoimittajan, uuden toimittajan ja asiakkaan välillä intressien yhteensovittamiseksi Palveluhenkilöstön kanssa käytävät ryhmä- ja yksilötason keskustelut ennen transition toteuttamista Transitioprosessista tiedottaminen sekä erityisosaamisalueiden kartoitus Castrén & Snellman 13

14 Transitiomahdollisuuksien turvaaminen Palveluiden jatkuvuuden turvaaminen ja transition ajoitus Nykysopimuksen tilapäisestä jatkamisoptiosta sopiminen sen varalta, että uudelleenkilpailutusprosessi ja transitio venyy yli suunnitellun aikataulun Mahdolliset vaikutukset hintoihin? Optiokauden pituuden rajoittaminen Tietotaidon ja asiakasta koskevan ns. hiljaisen tiedon siirto haastatteluiden, koulutuksen ja muiden keinojen avulla Siirtyvään henkilöstöön kuulumattomilla henkilöillä voi olla olennaista osaamista ja tietoa, jota tarvitaan onnistuneen transition toteuttamiseksi Castrén & Snellman 14

15 Transitiomahdollisuuksien turvaaminen Transition aikaisten keskeneräisten projektien loppuunsaattaminen Siirto uudelle toimittajalle vai loppuunsaattaminen nykytoimittajan toimesta? Palveluiden tuotannossa hyödynnettävien ohjelmistojen immateriaalioikeudet ja transition jälkeen mahdollisesti tarvittavat lisenssit Palveluiden tuotannossa hyödynnettävien laitteiden ja ohjelmistolisenssien hankinta-/siirto-option varmistaminen Castrén & Snellman 15

16 Johtopäätökset 1. Omien taskujen tuntemisen tärkeys uudelleen kilpailutuksen tehokkuuden sekä toimittajien vertailtavuuden takaamisessa 2. Mahdollisesti havaittujen ongelmien korjaus jo ennen tarjousmenettelyn käynnistämistä 3. Keskeisten sopimuksellisten vaatimuksien määrittäminen ja sisällyttäminen tarjouspyyntöön 4. Sovitun vastausformaatin käyttäminen ja sopimuksellisia vaatimuksia koskevien poikkeavuuksien identifiointi 5. Tehokas neuvotteluprosessi ja toimittajakandidaattien kipupisteiden ymmärtäminen hyvän sopimuksen lähtökohtana Castrén & Snellman 16

17 Keskeiset sopimusehdot tehokkuuden takaamiseksi pitkällä aikavälillä Kai Erlund, Senior Associate Castrén & Snellman 17

18 Esityksen rakenne: Ehtojen käyttötaustaa Keskeisiä sopimusehtoja tehokkuuden kannalta Castrén & Snellman 18

19 Ehtojen käyttötaustaa Castrén & Snellman 19

20 Ehtojen käyttötaustaa Ulkoistussopimukset muovautuneet useammassa sukupolvessa Neuvotteluasemat tasapuolistuneet Sopimuskaudet ja kilpailutussyklit lyhentyneet Asiantuntemus kasvanut Sopimukset ohjaavat toimintaa Castrén & Snellman 20

21 Ehtojen käyttötaustaa Asiakkaan tavoitteena varmistaa sopimuksissa Palvelujen kilpailukykyinen hinnoittelu ja laatu Toimittajariippumattomuus (Lock-in -tilanteiden välttäminen) Sopimukseen kirjattujen oikeuksien käyttökelpoisuus uudelleenkilpailutuksissa ja ongelmatilanteissa Castrén & Snellman 21

22 Keskeisiä sopimusehtoja tehokkuuden kannalta Castrén & Snellman 22

23 Keskeisiä sopimusehtoja Kilpailukykyinen hinnoittelu onko Benchmarking ihmelääke kustannustehokkuuteen? Syntyykö menettelyn tuloksena luotettava benchmarking-raportti ja seuraako siitä välitön hinnan tai palvelusisällön tarkistaminen? Vai onko benchmarking kallis ja resursseja kuluttava prosessi, joka ei johda käytännön toimenpiteisiin Castrén & Snellman 23

24 Keskeisiä sopimusehtoja Benchmarking-lausekkeissa tulisi ottaa huomioon mm. Asiantuntevan ja riippumattoman benchmarking-arvioijan valinta Vertailudatan laatu ja käyttökelpoisuus Konkreettiset toimenpiteet raportin tuloksena Castrén & Snellman 24

25 Keskeisiä sopimusehtoja - Palvelujen laatu Palvelukuvaukset (service descriptions) Palvelutasosopimukset (service level agreements) Auditointioikeudet (laskutuksen, palvelutuotannon ja menetelmien tarkastamismahdollisuudet) Resurssointi ja hallinnointimallit (governance model, service team, augmentation clauses) Castrén & Snellman 25

26 Keskeisiä sopimusehtoja - Palvelujen laatu Palvelukuvaukset, palvelutasot, auditointi, resurssointi: Tarvitaan selkeät palvelukuvaukset tehokkaasti kohdistettu seuraamusjärjestelmä läpinäkyvyys ja keinot reagoida ongelmiin Vältettävä ympäripyöreää kumppanuushenkeä mahdollisuutta spekuloida sanktioilla puutteellista keinovalikoimaa Castrén & Snellman 26

27 Keskeisiä sopimusehtoja oikeudet aineistoon Palveluaineisto vs. asiakasaineistot immateriaalioikeudet ja käyttöoikeudet jaoteltava ja kuvattava riittävän selkeästi eri aineistojen osalta hyödyntämisoikeus uudelleenkilpailutuksen tai muun toimittajavaihdon yhteydessä oikeudet huomioitava myös salassapitoehtojen muotoilussa Castrén & Snellman 27

28 Johtopäätökset Castrén & Snellman 28

29 Johtopäätökset Neuvotteluasetelmat tasapuolistuneet sopimussukupolvien myötä vaatimukset ja tarjonta kohtaavat (paremmin) Sopimuksen laadintaan syytä panostaa ohjaavat toimintaa Sopimuskaudet lyhentyneet heijastusvaikutukset voivat olla pitkäaikaisia Keskeiset sopimusehdot tehokas uudelleenkilpailutusmahdollisuus ja toimittajariippumattomuus turvattava Castrén & Snellman 29

30 Sopimuskauden päättyminen: exitmahdollisuuden käyttäminen uudelleen neuvottelun vaihtoehtona sekä transition haasteet Castrén & Snellman 30

31 Esityksen rakenne: Keskeiset sopimusehdot sopimuksen päättymiseen liittyen Transition haasteiden hallinta Castrén & Snellman 31

32 Keskeisiä sopimusehtoja sopimuksen päättäminen Irtisanomislausekkeet (Termination for cause / convenience) Riittävä joustavuus ja irtisanomismahdollisuudet liiketoiminnan kannalta turvattava Mahdolliset hinta- ja kustannusvaikutukset (e.g. break-up fees) Exit-lausekkeilla ja -suunnitelmilla ja siirtoprojektisopimuksilla varaudutaan palveluiden mahdollisimman häiriöttömään siirtoon Castrén & Snellman 32

33 Keskeisiä sopimusehtoja Myötävaikutus- ja avustusvelvoitteet (Termination assistance) Sopijapuolten velvollisuudet pyrittävä kuvaamaan riittävän tarkasti Palveluaineiston osalta harkittava mitä konkreettisia toimenpiteitä toimittajalta edellytetään Palvelun sisältö, kesto, hinnoittelu ja muut reunaehdot tulisi pyrkiä kiinnittämään riittävästi jo sopimuksen tekovaiheessa Castrén & Snellman 33

34 Transition haasteiden hallinta Transition osallistuvan vanhan toimittajan, uuden toimittajan ja asiakkaan intressit eivät välttämättä ole lähtökohtaisesti ristiriidassa keskenään: business as usual Asiakas ja uusi toimittaja haluavat turvata palveluiden mahdollisimman häiriöttömän siirtymisen ja palveluiden laadun myös transition jälkeen Vanha toimittaja haluaa säilyttää maineensa palveluita ostavan asiakaskunnan keskuudessa sekä saada korvauksen transitiotyöstä Kyseessä asiakkaan näkökulmasta yksi projekti, jossa kaksi työstään korvauksen saavaa palveluntarjoajaa > ei erillinen exit-projekti ja transitio-projekti Castrén & Snellman 34

35 Transition haasteiden hallinta Transitioprojektista ja siihen liittyvistä osapuolten oikeuksista ja velvoitteista sopiminen kolmikantasopimuksella: Palveluiden sisältö ja niiden hinnat Henkilöstön siirron tuki Uuden toimittajan tukeminen järjestelmien siirrossa Migraatiot Laitteiden, lisenssien ja muiden sopimusten siirto Käyttöympäristöjen ja niitä koskevien tietojen (parametrit, konfiguraatiot jne.) siirrot Tietoturvasta huolehtiminen Vastuumatriisit, projektisuunnitelma ( exit-plan ) ja aikataulut -> palveluiden siirtojärjestys vs. kriittisyys Castrén & Snellman 35

36 Transition haasteiden hallinta Keskeisiä käytännön asioita: Projektin riittävä resursointi ja projektihenkilöstön vaihtuvuuden minimointi Transitioprojektin etenemisen jatkuva seuranta, ongelmatilanteiden ennakoiminen ja proaktiiviset toimenpiteet niiden välttämiseksi Vastuukysymyksien sopiminen transitiosopimuksessa Päävastuullinen toimittaja ja myötävaikutusvelvollisuudet Vastuiden kanavoituminen asiakkaan kautta vs. niiden selvittäminen toimittajien kesken Asiakasnäkökulma: palveluiden keskeytyksettömyys ja projektin kustannustehokas läpivienti aikataulun mukaisesti Toimittajanäkökulma: resurssien tehokas käyttö, korvausvelvollisuus asiakasta kohtaan toisen toimittajan aiheuttamasta syystä Castrén & Snellman 36

37 Mitä hyötyjä hyvin kilpailutetulla sopimuksella saavutetaan? 1. Perinteiset näkökulmat: Paremmat palvelutasot Kilpailukykyisemmät hinnat Uudempi teknologia jne. 2. Uudistuva ajattelutapa: Ulkoistussopimus ulkoistusstrategian ja siinä tapahtuvien muutosten toteuttamisen työkaluna Elinkaariajattelu/sopimusten jatkumo: yksi ajan myötä muuttuva kulloisiinkin tarpeisiin mukautettava ulkoistussopimus vs. useat yksittäiset peräkkäiset sopimukset Pitkän aikavälin toimittajariippumattomuus ja kilpailukykyisyyden jatkuva ylläpitäminen Castrén & Snellman 37

38 Kiitos! Arto Linnervuo, Partner Tel: , Kai Erlund, Senior Associate Tel: , Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy Eteläesplanadi 14, Helsinki Castrén & Snellman 38

39 IT-ulkoistussopimusten benchmarking - miten varmistat sopimuskauden aikana hintatason oikeellisuuden? Castrén & Snellman IT-iltapäivä Merja Tiira Marketvisio Oy, Gartner Consulting This presentation, including any supporting materials, is owned by Gartner, Inc. and/or its affiliates and is for the sole use of the intended Gartner audience or other authorized recipients. This presentation may contain information that is confidential, proprietary or otherwise legally protected, and it may not be further copied, distributed or publicly displayed without the express written permission of Gartner, Inc. or its affiliates Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

40 Key issues Milloin on hyvä tehdä hintabenchmark? Hintabenchmarking -menetelmän periaatteet? Verrattavien ICT-palveluiden ja ulkoistushankkeiden valinta: käytännön esimerkkejä Miten benchmarking hyödyttää sekä ulkoistuspalvelun ostajaa että palvelun tarjoajaa? 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

41 What is a benchmark? A benchmark is a metric comparison of a defined environment to a peer* group with similar environments. Analysis can measure cost, price, efficiency, effectiveness and deviation from peer group norms. Comparison of Like Environments *Peer Organization or contract whose benchmarking data points matches the characteristics of the environment being benchmarked Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

42 Benchmarking cost or price Market View TWO TYPES OF BENCHMARKS COST/PERFORMANCE BENCHMARKING Targeted for internally managed IT functions Allows IT organizations to compare cost/performance to other IT organizations Identifies opportunities for cost improvement PRICE BENCHMARKING Targeted for outsourced IT services Provides determination if outsourcing is a viable option (selective sourcing) Determines fair price for outsourced services Industry recognized 3 rd party benchmark solution 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

43 Why should we benchmark? 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Outsourcing Unit Price Trends: % Change Desktop and mobile devices, excluding help desk IT help desk: All service components Mainframe: All service components, including technology Wintel/Unix support: Support only Network LAN and wide-area data SAN 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

44 Price benchmarking applies to all stages of the sourcing decision lifecycle How do I manage the relationship(s) over time? Sourcing Lifecycle & Associated Gartner Offering What should I source from where? Are we getting a good price for what our vendor is providing? 4 Sourcing Management 1 Sourcing Strategy What general pricing/service tradeoffs should I expect with outsourcing? How do I create the best contract to maximize success? Contract Development 3 Evaluation & Selection 2 Which outsource vendors offer which price/service tradeoffs? Who s the best service provider? 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

45 Price benchmarking for IT outsourcing deals Compares a contract price with existing market prices for the same services Enables a comparison with other contracts that have been won and negotiated under market conditions Identifies how much a service-receiver can expect to pay for their outsourced services Is a concept that non-it managers can understand 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

46 Common positions when benchmarking outsourcing agreements Service Receiver (Client): My desire is to manage cost, even if it means a shorter-term outsourcing deal I am willing to work with my service provider on price The benchmark or a short-term contract is my price insurance Are the rates in this deal fair? I am willing to pay a fair price, but I have to have a quality deliverable External Service Provider (Vendor): There is no need to benchmark This deal is too unique to benchmark The benchmark will ruin our relationship Source: Gartner Consulting 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

47 What are the benefits of a benchmark? Market Cost/Price Market Quality SR Benefits ESP Benefits Mutual Benefit Hardware Software Personnel Shared resources Outsourcing Facilities Corporate overhead Speed to resolve calls Error rates Programming efficiencies Business factors Service levels Focus on business initiatives Long-term deal with price protection Consistent budget Plan to focus on business priorities Focus on efficiencies No multiple recompetes Industry focus Long-term revenue stream Less likely to introduce competitor Reduced transaction fees Financials that work long term Consistency Governance understanding Continued improvement All elements of a benchmark are meant to contribute to the success of the SR's business. Any negative experiences are merely a symptom of a much larger issue between the SR and ESP prior to the benchmark Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

48 Key factors to benchmarking success (1/2) Commitment - Resource availability from the SR and ESP - Project is identified as a high priority by the SR and ESP - Both parties are committed to the established timeline Escalation path defined - Management of issues - Issue resolution Two-tier management structure - Engagement management - high-level issues, "politics" - Project management - detailed work 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

49 Key factors to benchmarking success (2/2) Benchmarking clause and rules defined upfront (these need to be jointly agreed to by the service recipient, the external service provider and the benchmarking firm) Peer selection is about similar contracts (scope, scale, technology, terms, SLA etc) Analysis period (such as calendar year 2009 or service recipient's fiscal year) Action items based on benchmarking results Price changes Service-level changes Contract changes 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

50 Benchmarking clause Benchmarking clause should include: - Timing of benchmarks - Who pays the fees? - What happens with the results? - Peer contract selection requirements (similar contracts based on e.g. scope, scale, technology, terms, SLA etc) - How the market price is defined (for example, peer average, top quartile) 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

51 Service provider benchmarking groups Most of the Tier 1 external service providers have their own global benchmarking groups. These groups collect, aggregate and analyze market price data and benchmarking results from the different benchmarking firms based on actual studies completed. This allows the benchmarking group to provide information and guidance to the local account teams on each benchmarking firm's methodology and estimated results. You need a strong and objective benchmarker who is is accepted by by both parties! 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

52 2009 Gartner, Inc. All Rights Reserved Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates. 13 Gartner Price Benchmarking Methodology

53 Gartner Price Benchmarking methodology Balanced Approach All Service Elements must be considered in a balanced sourcing approach Best Practices Services agreements are based on a balance between three critical elements: Pricing, Service Levels and Contract Structure Focusing too much on one element at the expense of others will result in an unsatisfactory service model Pricing Scope Contract Terms SLAs Often, market price comparisons tend to focus solely on the pricing component, but price is only one aspect of the overall services Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

54 Gartner Price Benchmarking methodology High Level Overview Scope of Offering Gartner Asset Management Deskside Support Software Break/Fix Hardware Break/Fix Server Management LAN Management Software Distribution Services Services Management Printer Maintenance Help Desk Scale Summary of Client Profile Yes Yes Yes Yes Yes Yes No, except hub support for remote sites Yes End-user admin & server break/fix only Yes Yes Yes, 24x7 inc Business Apps support 1140 devices (35% laptops) Desktop IMAC Services 1. Client Account Profile (per Tower) Calls / User / Month (Inbound) 1.37 Geographic Distribution Number of Large Campus Locations (>250 seats) 2 Number of Small Campus Locations (<250 seats) 3 Number of home-based users 120 Service Level Commitments Yes, published & measured Supported Environment End User Hardware 99% standard HW Software Distribution Yes, 2 standard builds Comparative Technologies Employed End-User Hardware 30 HW types Systems Management Yes Deal profile completed by client and validated during interviews/workshops Re f# No. Sector Site s (ave r Annua l Value Price Date size ) Client X 5 3.3m Aug01 3. Peer Selection & Manufacturing 3 5m Jun03 Telco Normalisation 39 9m Apr02 Transportation Financial Services Utility (16 6) 131 (80) m 6.4m 3.0 Contract Information Feb02 Jan03 Jan01 Contrac t Length 5yrs 5yrs 7yrs 5yrs 7yrs 5yrs Agreed with service provider and service receiver 2. Contracts Database of Outsourcing Contracts Normalisation for client X UNIX Small Low UNIX Small High UNIX UNIX Medium Medium Low High NT App Low NT App High NT Infra Low NT Infra VMS Low High VMS High Peer Group - MID Range Benchmark 1,289 1,568 1,951 2, ,750 2,470 Apps Software License + Ownership Not Included Software Inventory Mgmt 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% Financial Mgmt 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% Capacity Trending Analysis 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 7x24 Physical and Logical DBA Support 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 6.5% 6.5% N/A N/A 9.5% 9.5% Disaster Recovery Plan and Test 1.5% 4. Price 1.5% 1.5% Range 1.5% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% Disaster Recovery Contract or Hot Site 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% Stringent Problem Resolution SLAs 4.5% 4.5% Analysis 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% Lenient Server Availability SLA -6.0% -6.0% -2.0% -2.0% -6.0% -6.0% -6.0% -6.0% -5.0% -5.0% Prices after client X normalisations applied 1,477 1,797 2,314 2, , ,988 2,806 VMS cluster = (# systems x VMS) - 20% 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

55 Gartner Price Benchmarking methodology Sample Deal Profile Data Client Price Benchmarking Coverage Areas Scope of Offering Asset Management Inventory Asset Tracking and Reporting HW Financial Mgmt SW License Mgmt Procurement Services Centralized Order Desk Order Tracking Receiving / shipping Deskside Support Software Break/Fix Dedicated On-Site Support Dispatched On-Site Support Hardware Break/Fix Warranty Coordination Warranty Service Out of Warranty Service Desktop IMAC Services IMAC Service Coordination IMAC Service Perform... Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Mainframe Midrange Desktop/LAN Service Desk Network - WAN Storage SAP ongoing operations and support Applications maintenance 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

56 Gartner Price Benchmarking methodology Peer Group Selection Service Level Commitments SLA Metrics Service Desk Metrics XYZ Peer 1 Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Service Desk Hours of Operation 7x24 7x24 7x24 7x24 7x24 7x24 7x24 7x24 7x24 First Contact Resolution tract; wel skilled 70% 70% 70% 50% 50% 50% 50% 50% Target Call Response Time (Seconds) 20 sec or less% < 30 seco< 20 seco% < 30 seco% < 10 seco< 15 seco < 15 seco < 15 seco < 15 seco Abandonment Rate 5% 5% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% Service Level Reporting (High, Med, Low, None) Med Low Low Low Low Low Low Low Low Terms and Conditions Contract Term (in Years) Service Level Non-Conformance: % of Revenue at Risk 15% 15% 16% 10% 20% 10% 10% 10% 10% Service Level Incentives (Max earnback) 0% 0% 3% 3% 5% 0% 0% 0% 0% Variable Pricing Mechanism (ARCs/RRCs/Other) yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Price escalation adjustments no Yes Yes Yes Yes No No No No Benchmark Clause yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Labor Market Factors Location(s) of provided services NL NL NL LUX D F NL B NL Is location mandated in contract? no No No No No No No No No Training per HD technician per year (Days) No How to ensure comparability? All client data to be collected using standard questionnaires The same method and approach to be used for all data collection Contractual information applied during the analysis when necessary 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

57 Gartner Price Benchmarking methodology Normalization Overview Gartner normalizes the peer contracts to the client service profile: Normalized outsourcing deals across multiple criteria: Service Offerings and Scope Size / Scale Geographic Concentration Service Level Agreements Terms and Conditions Labor Market Factors Data + Less + Raw Prices Normalized Prices Analysis - More Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

58 Price benchmarking methodology Sample Result Desktop Services Price per seat per month Contract Unadjusted Price Net Adjustment Adjusted Price Scope of Offering Scale of Offering Geographic Distribution Support Environments Comparative Technologies Employed Service level commitments Terms and Conditions Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Median Price $90 135,6% $122,08 56,8% -19,8% -4,4% -0,2% 2,1% 9,3% 0,0% Benchmark output includes: Recommended target price Comments on services and service levels as compared to market best practices: Pricing structure Service levels Terms and conditions, other contract structure issues 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

59 Recommendations for benchmarking Benchmark your outsourcing agreements periodically. Make the benchmark a high-priority project and staff/manage it accordingly. Ensure you take into consideration all areas of analysis available as you perform a benchmark. Build and adjust your IT strategy to benefit from the benchmark. Measure performance on price and quality of the service delivered and/or supported. Benchmark clauses are key to maintaining a workable outsource arrangement. Thoroughly document the benchmark goals, processes, principles and methods in the contract. Leave little open for interpretation. A benchmarking clause must be included in the contract and negotiated when the contract is being structured, not after the deal is signed. Benchmark/baseline your environment before outsourcing and then at regular intervals throughout the contract Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Data Quality Master Data Management

Data Quality Master Data Management Data Quality Master Data Management TDWI Finland, 28.1.2011 Johdanto: Petri Hakanen Agenda 08.30-09.00 Coffee 09.00-09.30 Welcome by IBM! Introduction by TDWI 09.30-10.30 Dario Bezzina: The Data Quality

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

NBS projektin tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä 8.11.2012 Pasi Aho

NBS projektin tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä 8.11.2012 Pasi Aho NBS projektin tilannekatsaus Tasevastaavapäivä 8.11.2012 Pasi Aho Mieleenpalautus siitä mitä ollaan tekemässä... N B S V I S I O N NOW Common principles since Jan 1 2009: 2 balances Imbalance power pricing

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP

Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP 27.9.2007 Juha Berghäll Efecte Oy juha.berghall@efecte.fi / +358 40 589 5121 Kuka puhuu? z Juha Berghäll z Country Manager Finland z Laaja kokemus

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Tietohallintomalli Kokemukset ja yhteensopivuus kansainvälisiin käytäntöihin Katri Riikonen, Head of CIO Innovation Center

Tietohallintomalli Kokemukset ja yhteensopivuus kansainvälisiin käytäntöihin Katri Riikonen, Head of CIO Innovation Center Tietohallintomalli Kokemukset ja yhteensopivuus kansainvälisiin käytäntöihin Katri Riikonen, Head of CIO Innovation Center Miksi Tietohallintomallia tarvitaan? Tietohallinnon tulee auttaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen. Prosessien parantaminen. Eri mallien vertailua. Useita eri malleja. Mitä kehitetään?

Prosessien kehittäminen. Prosessien parantaminen. Eri mallien vertailua. Useita eri malleja. Mitä kehitetään? Prosessien kehittäminen Prosessien parantaminen Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 21.2.2007 Mitä kehitetään? CMMI, SPICE yms. Miten kehittämishanke saadaan toteutettua? Organisaation kehittämisen

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Horisontti 2020 ajankohtaisinfo

Horisontti 2020 ajankohtaisinfo Horisontti 2020 ajankohtaisinfo Hanna Vuorinen Kustannusasioiden NCP 1.12.2016 Aiheet Uusi malliavustussopimus ja kommentoitu avustussopimus Malliavustussopimuksen muutokset Art. 4.2. Budjettisiirrot Art.

Lisätiedot

City of Tampere Strategy for Electric Transportation

City of Tampere Strategy for Electric Transportation City of Tampere Strategy for Electric Transportation ECV National seminar 10.3.2015 Elli Kotakorpi City of Tampere X.X.2012 Matti Meikäläinen emobility strategy, general objective Building up a strategy

Lisätiedot

Jyrki Kontio, Ph.D. 11.3.2010

Jyrki Kontio, Ph.D. 11.3.2010 Jyrki Kontio, Ph.D. Principal Consultant, R & D-Ware Oy Risk mgmt consulting and training Software engineering consulting Technical due diligence Process management and improvement Board member at QPR

Lisätiedot

Contracts in Finnair. Ville Halonen 7.9.2015

Contracts in Finnair. Ville Halonen 7.9.2015 Contracts in Finnair Ville Halonen 7.9.2015 Content Who am I Contract Definition Scope of Contracts in Finnair Specialties in Airline Business Procurement Categories, Spend & Suppliers Objectives for Supplier

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

FIMECC Mahdollisuudet teollisuuden murroksessa. Dr. Kalle Kantola CTO / FIMECC

FIMECC Mahdollisuudet teollisuuden murroksessa. Dr. Kalle Kantola CTO / FIMECC FIMECC Mahdollisuudet teollisuuden murroksessa Dr. Kalle Kantola CTO / FIMECC Teollisuuteen vaikuttaa useita muutosajureita, jotka tulisi ymmärtää uhkien sijasta uusina mahdollisuuksina Digitalization

Lisätiedot

Palvelukonsepteja korjausrakentamiseen muilta toimialoilta - liiketoiminta- ja verkostotutkijan näkemys korjaamiseen

Palvelukonsepteja korjausrakentamiseen muilta toimialoilta - liiketoiminta- ja verkostotutkijan näkemys korjaamiseen Palvelukonsepteja korjausrakentamiseen muilta toimialoilta - liiketoiminta- ja verkostotutkijan näkemys korjaamiseen Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Tutkija Tapani Ryynänen,

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Paavo Moilanen Introduction & Background Metropolitan Area Council asked 2005: What is good land use for the transport systems plan? At first a literature

Lisätiedot

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti?

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? For professional use only Not for public distribution Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? 08.02.2012 Jyrki Merjamaa, Head of Asset Management Aberdeen Asset

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Tärkeimpien ICS- tietoturvastandardien soveltaminen Fortumissa. Tietoturvaa teollisuusautomaatioon (TITAN) Seminaari, 9.11.2010.

Tärkeimpien ICS- tietoturvastandardien soveltaminen Fortumissa. Tietoturvaa teollisuusautomaatioon (TITAN) Seminaari, 9.11.2010. Tärkeimpien ICS- tietoturvastandardien soveltaminen Fortumissa Tietoturvaa teollisuusautomaatioon (TITAN) Seminaari, 9.11.2010. Jarmo Huhta Term to be used in Fortum: ICS Today many different names used

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Making diversity manageable. Miradore. Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta. Tiistai 17.4.2012 Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta

Making diversity manageable. Miradore. Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta. Tiistai 17.4.2012 Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta Miradore Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta Tiistai Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta Miradore Ltd Established in 2006, spin-off from UPM The story started already in 1995 from a burning

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

The Enterprise Architecture Journey

The Enterprise Architecture Journey The Enterprise Architecture Journey Aalto IT architecture team Petri Mustajoki IT Architect Aalto-yliopisto on teknisten tieteiden, kauppatieteiden ja taideteollisen alan monialainen tiede- ja taideyhteisö.

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Tampereen kaupunki : Ulkoalueiden hoito

Kansallinen hankintailmoitus: Tampereen kaupunki : Ulkoalueiden hoito Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: en kaupunki : Ulkoalueiden hoito Tarjoukset 12.4.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: en kaupunki, kirjaamo TRE:2707/02.07.01/2011 PL 487 33101 Hankintayksikön

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Tarjoukset 8.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Tarjous: Palvelimet ja kytkin, Janne Strömberg, MAMK.Satu

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken 26.10.2006 Ville Hurnonen Enfo Enfo on sopivan kokoinen kumppani Enfo on uusi, riittävän kokoinen palvelutalo Enfo on suomalainen toimija Enfo

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Osa II OUGF / 12.5.2004 c Sisält ltö Mitä uutta? Yleistä lisensoinnista Lisensointiin liittyviä ongelmia Hankinnassa muistettavia asioita

Lisätiedot

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi Background info STOK: development center for technology related to building automation

Lisätiedot

Competitiveness with user and customer experience

Competitiveness with user and customer experience Competitiveness with user and customer experience MPD Workshop 10.6.2015 Results of the group works Eija Kaasinen VTT Technical Research Centre of Finland Group work In pairs: Discuss the ideas you have

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Onnistunut käyttöliittymäprojekti

Onnistunut käyttöliittymäprojekti Onnistunut käyttöliittymäprojekti Timo Jokela, FT, KRM* Joticon Oy (Oulun yliopisto/tol) Case: Assessment of a XP project XP, extreme programming a basic agile method intensive communication with customers

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

Tuli Creating Business from Research

Tuli Creating Business from Research Tuli Creating Business from Research move! 2040 Säätytalo 6.8.2010 Sami Heikkiniemi Työkaluja eri suunnilta - Toisen tarpeesta omaksi liiketoiminnaksi Esitykseni 1. Tuli-ohjelmasta 2. Eväitä kilpailuun

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Viestintä- ja yhteistyöteknologiaa pilvestä

Viestintä- ja yhteistyöteknologiaa pilvestä Viestintä- ja yhteistyöteknologiaa pilvestä Business Summit Petri Ketola, Maajohtaja, Avanade Finland Antti Koskelin, CIO, Konecranes 22.9.2010 Copyright 2009 Avanade Inc. All Rights Reserved. The Avanade

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

LAADUSTA KANSAINVÄLISTÄ KILPAILUKYKYÄETUA ESITELMÄN SISÄLTÖ: 1. SABRISCAN-TARINA 2. TULOKSET 3. YHTEENVETO

LAADUSTA KANSAINVÄLISTÄ KILPAILUKYKYÄETUA ESITELMÄN SISÄLTÖ: 1. SABRISCAN-TARINA 2. TULOKSET 3. YHTEENVETO LAADUSTA KANSAINVÄLISTÄ KILPAILUKYKYÄETUA ESITELMÄN SISÄLTÖ: 1. SABRISCAN-TARINA 2. TULOKSET 3. YHTEENVETO LEAN-OPEX LEADER - koulutusohjelma on Sabriscan Oy:n 1 RATKAISULIIKETOIMINTAA LEAN-OPEX LEADER

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teollisuustalous

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teollisuustalous Muista merkita nimesi Ja opiskeliianumerosi iokaiseen paperiin. Myös optiseen lomakkeeseen. Älii irroita papereita nipusta. Kaikki paperit on palautettava. TAMPEREEN 290 10 10 Tuotannonohjauksen tentti

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

Equality of treatment Public Services

Equality of treatment Public Services Equality of treatment Public Services Providing high-quality Public Services in Europe based on the values of Protocol 26 (TFEU), Warsaw 12.10.2012 Kristian Siikavirta, Doctor of Law 18.10.2012 1 University

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M. ISSRC Information Systems Security Research Center University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.Siponen TIMO WIANDER M.Sc (IS), B.Sc (Marketing) Project Manager ISSRC ISO/IEC

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

Talent Vectia Renewal Forum Tuloksia asiakastyötä uudistamalla

Talent Vectia Renewal Forum Tuloksia asiakastyötä uudistamalla Talent Vectia Renewal Forum Tuloksia asiakastyötä uudistamalla Mika Rytkönen Senior Partner, Head of Customer Experience and Sales mika.rytkonen@talentvectia.com Puh. +358 40 584 372 Segmentointia tarvitaan

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

SQL SERVER 2012 PARALLEL DATA WAREHOUSE APPLIANCE

SQL SERVER 2012 PARALLEL DATA WAREHOUSE APPLIANCE SQL SERVER 2012 PARALLEL DATA WAREHOUSE APPLIANCE Toukokuu, 2013 Pekka Pykäläinen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Application Platform Microsoft HYÖDYNNÄ KAIKKI KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TIETO NEW WORLD OF DATA

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma Tietojenkäsittelytieteet Laskennallinen data-analyysi Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus Teoreettinen tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Rekisteröiminen - FAQ

Rekisteröiminen - FAQ Rekisteröiminen - FAQ Miten Akun/laturin rekisteröiminen tehdään Akun/laturin rekisteröiminen tapahtuu samalla tavalla kuin nykyinen takuurekisteröityminen koneille. Nykyistä tietokantaa on muokattu niin,

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy

Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy t Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy Agenda 1. Office Excel 2013 2. SharePoint 2013 3. SQL Server 2012 SP1 4. SharePoint 2013 BI-arkkitehtuuri 5. Kunta-analyysi

Lisätiedot