Castrén & Snellman 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Castrén & Snellman 1"

Transkriptio

1 Castrén & Snellman 1

2 Uuden sukupolven IT-ulkoistussopimukset - mitä hyötyjä hyvin kilpailutetulla sopimuksella saavutetaan? IT-iltapäivä Castrén & Snellman 2

3 Esityskokonaisuuden rakenne: 1. Tehokas kilpailutus toimittajakandidaattien vertailtavuuden varmistaminen 2. Keskeiset sopimusehdot tehokkuuden takaamiseksi pitkällä aikavälillä 3. Sopimuskauden päättyminen: exit-mahdollisuuden käyttäminen uudelleen neuvottelun vaihtoehtona sekä transition haasteet 4. Johtopäätökset Castrén & Snellman 3

4 Tehokas kilpailutus toimittajakandidaattien vertailtavuuden varmistaminen Arto Linnervuo, Partner Castrén & Snellman 4

5 Esityksen rakenne: Uudelleenkilpailutukseen valmistautuminen Transitiomahdollisuuksien turvaaminen Castrén & Snellman 5

6 Uudelleenkilpailutukseen valmistautuminen Kilpailutuksen mahdolliset lopputulokset: Sopimuksen uusiminen nykyisen toimittajan kanssa; tai Siirtyminen uuden toimittajan tarjoamiin palveluihin Haasteet uusien toimittajakandidaattien saattamisessa samalle viivalle nykyisen toimittajan kanssa Nykyisen toimittajan tiedollinen ylivoima ja ulkoistussopimuksen tuomat rajoitteet: 1. Tarjouskilpailussa jaettavan informaation suhteen 2. Exit-mahdollisuuden käytön suhteen Castrén & Snellman 6

7 Uudelleenkilpailutukseen valmistautuminen Nykytoimittajan tiedollisen ylivoiman ja exit-mahdollisuuksia käytännössä rajoittavien tekijöiden minimoiminen ennen uudelleenkilpailutuksen käynnistystä sopimusmuutoksin Sopimusmuutoksiin suostuminen ennakkoehtona tarjouskilpailuun osallistumiselle? Ideaalitilanteessa nämä seikat on huomioitu jo nykyulkoistussopimusta neuvoteltaessa Castrén & Snellman 7

8 Uudelleenkilpailutukseen valmistautuminen Nykypalveluympäristöä koskevat palveluiden tarjoushinnoitteluun vaikuttavat relevantit tiedot: 1. Palveluiden tuotannossa hyödynnettävät ohjelmistot ja laitteet (ml. tiedot laitteiden omistajasta ja leasing-sopimusten keskeisistä ehdoista kuten hinnat, voimassaolo, siirtooikeus jne.) 2. Palveluiden tuottamisessa hyödynnettävät sopimukset kolmansien osapuolien kanssa (viestintäyhteydet, ulkoiset rajapinnat, laitteiden huolto- ja ylläpitosopimukset ml. tiedot niiden keskeisistä ehdoista kuten hinnat, voimassaolo, siirto-oikeus jne.) 3. Palveluhenkilöstö (ml. kokonaismäärä, vastuualueet, kustannukset sekä kunkin henkilön käyttämä keskimääräinen kuukausittainen työaika palveluiden tuottamiseksi asiakkaalle jne.) 4. Palveluiden sisältö (= palvelukuvaukset), toteutuneet palvelutasot ja muut tilastotiedot 5. Palveluiden tuotantotilat (ml. tiedot niiden omistajista sekä vuokrattujen liiketilojen osalta myös vuokrasopimusten keskeisistä ehdoista kuten hinnat, voimassaolo, siirto-oikeus) 6. Muut tiedot, jotka tarvitaan sen selvittämiseksi, miten palveluita kilpailutushetkellä tuotetaan pois lukien nykytoimittajan metodologia sekä muut liikesalaisuudet Castrén & Snellman 8

9 Uudelleenkilpailutukseen valmistautuminen Nykypalveluympäristöä koskevien tietojen luovuttaminen tarjouskilpailuun osallistuville uusille toimittajakandidaateille ja ulkoistussopimuksen salassapitoehdot Onko ulkoistussopimus itsessään salassapidettävää tietoa -> Luottamuksellisen Aineiston määritelmä Kuuluuko palveluympäristöä koskevat tiedot Luottamukselliseen Aineistoon ja jos kuuluu, niin: Salliiko sopimus tällaisen tiedon luovuttamisen uusille toimittajakandidaateille sopimuksen uudelleen kilpailutuksen yhteydessä (a) tarjouksen tekemiseksi ja (b) mahdollisen exitin jälkeen palveluiden tuottamiseksi Erillisen salassapitosopimuksen tarve? Castrén & Snellman 9

10 Uudelleenkilpailutukseen valmistautuminen Uusien toimittajakandidaattien mahdollisuus pyytää asiakkaan kautta lisäinformaatiota nykytoimittajalta ja nykytoimittajan velvollisuus vastata tällaisiin kysymyksiin Menettelyprosessi ja veloitukset informaatiopyyntöihin vastaamisesta on sovittava ulkoistussopimuksessa Informaation päivitysvelvollisuudet myös uudelleenkilpailutuksen aikana jos palveluympäristössä tapahtuu muutoksia Uusien toimittajakandidaattien oikeudet saada tieto päivityksistä Castrén & Snellman 10

11 Uudelleenkilpailutukseen valmistautuminen Nykytoimittajan palveluiden tuotantotiimin ja tarjouksen laatijoiden välisen tietojen vaihdon rajoittamismahdollisuudet? Työsopimuslain liikkeenluovutussäännösten ja sopimuksen perusteella mahdollisesti siirtyvän muun palveluhenkilöstön piirin yksityiskohtainen määritteleminen Nykytoimittajan tietosuojasäännöksiin ja muihin intresseihin perustuvat syyt rajoittaa/viivyttää yksityiskohtaisen informaation antamista Uuden toimittajan tarve saada edellä mainittu informaatio mahdollisimman aikaisessa vaiheessa työnantajakustannusten selvittämiseksi ja tarjouksen antamiseksi sekä asiakkaan verifioida siirtyvät henkilöt suhteessa todelliseen asiakasrajapintaan Asteittainen luovutus? Castrén & Snellman 11

12 Transitiomahdollisuuksien turvaaminen Tiedollisen ylivoiman minimoiminen ei yksin riitä tehokkaan uudelleenkilpailutuksen ja toimittajien vertailtavuuden varmistamiseksi Exit-mahdollisuuden käyttämistä tosiasiassa rajoittavien ja transition haasteita kasvattavien asioiden identifioiminen nykysopimuksesta Ns. Cherry picking -mahdollisuuksien rajoittaminen sopimusehdoin nykytoimittajan kanssa Kielto siirtää henkilöitä pois palveluhenkilöstön piiristä uudelleenkilpailutuksen aikana pois lukien nykytoimittajan kontrollipiirin ulkopuoliset syyt Castrén & Snellman 12

13 Transitiomahdollisuuksien turvaaminen Työsopimuslain mukaisen liikkeenluovutuksen piirin ulkopuolella olevat palveluhenkilöstön avainpelaajat ja rekrytointikiellot Kolmikantaneuvottelut nykytoimittajan, uuden toimittajan ja asiakkaan välillä intressien yhteensovittamiseksi Palveluhenkilöstön kanssa käytävät ryhmä- ja yksilötason keskustelut ennen transition toteuttamista Transitioprosessista tiedottaminen sekä erityisosaamisalueiden kartoitus Castrén & Snellman 13

14 Transitiomahdollisuuksien turvaaminen Palveluiden jatkuvuuden turvaaminen ja transition ajoitus Nykysopimuksen tilapäisestä jatkamisoptiosta sopiminen sen varalta, että uudelleenkilpailutusprosessi ja transitio venyy yli suunnitellun aikataulun Mahdolliset vaikutukset hintoihin? Optiokauden pituuden rajoittaminen Tietotaidon ja asiakasta koskevan ns. hiljaisen tiedon siirto haastatteluiden, koulutuksen ja muiden keinojen avulla Siirtyvään henkilöstöön kuulumattomilla henkilöillä voi olla olennaista osaamista ja tietoa, jota tarvitaan onnistuneen transition toteuttamiseksi Castrén & Snellman 14

15 Transitiomahdollisuuksien turvaaminen Transition aikaisten keskeneräisten projektien loppuunsaattaminen Siirto uudelle toimittajalle vai loppuunsaattaminen nykytoimittajan toimesta? Palveluiden tuotannossa hyödynnettävien ohjelmistojen immateriaalioikeudet ja transition jälkeen mahdollisesti tarvittavat lisenssit Palveluiden tuotannossa hyödynnettävien laitteiden ja ohjelmistolisenssien hankinta-/siirto-option varmistaminen Castrén & Snellman 15

16 Johtopäätökset 1. Omien taskujen tuntemisen tärkeys uudelleen kilpailutuksen tehokkuuden sekä toimittajien vertailtavuuden takaamisessa 2. Mahdollisesti havaittujen ongelmien korjaus jo ennen tarjousmenettelyn käynnistämistä 3. Keskeisten sopimuksellisten vaatimuksien määrittäminen ja sisällyttäminen tarjouspyyntöön 4. Sovitun vastausformaatin käyttäminen ja sopimuksellisia vaatimuksia koskevien poikkeavuuksien identifiointi 5. Tehokas neuvotteluprosessi ja toimittajakandidaattien kipupisteiden ymmärtäminen hyvän sopimuksen lähtökohtana Castrén & Snellman 16

17 Keskeiset sopimusehdot tehokkuuden takaamiseksi pitkällä aikavälillä Kai Erlund, Senior Associate Castrén & Snellman 17

18 Esityksen rakenne: Ehtojen käyttötaustaa Keskeisiä sopimusehtoja tehokkuuden kannalta Castrén & Snellman 18

19 Ehtojen käyttötaustaa Castrén & Snellman 19

20 Ehtojen käyttötaustaa Ulkoistussopimukset muovautuneet useammassa sukupolvessa Neuvotteluasemat tasapuolistuneet Sopimuskaudet ja kilpailutussyklit lyhentyneet Asiantuntemus kasvanut Sopimukset ohjaavat toimintaa Castrén & Snellman 20

21 Ehtojen käyttötaustaa Asiakkaan tavoitteena varmistaa sopimuksissa Palvelujen kilpailukykyinen hinnoittelu ja laatu Toimittajariippumattomuus (Lock-in -tilanteiden välttäminen) Sopimukseen kirjattujen oikeuksien käyttökelpoisuus uudelleenkilpailutuksissa ja ongelmatilanteissa Castrén & Snellman 21

22 Keskeisiä sopimusehtoja tehokkuuden kannalta Castrén & Snellman 22

23 Keskeisiä sopimusehtoja Kilpailukykyinen hinnoittelu onko Benchmarking ihmelääke kustannustehokkuuteen? Syntyykö menettelyn tuloksena luotettava benchmarking-raportti ja seuraako siitä välitön hinnan tai palvelusisällön tarkistaminen? Vai onko benchmarking kallis ja resursseja kuluttava prosessi, joka ei johda käytännön toimenpiteisiin Castrén & Snellman 23

24 Keskeisiä sopimusehtoja Benchmarking-lausekkeissa tulisi ottaa huomioon mm. Asiantuntevan ja riippumattoman benchmarking-arvioijan valinta Vertailudatan laatu ja käyttökelpoisuus Konkreettiset toimenpiteet raportin tuloksena Castrén & Snellman 24

25 Keskeisiä sopimusehtoja - Palvelujen laatu Palvelukuvaukset (service descriptions) Palvelutasosopimukset (service level agreements) Auditointioikeudet (laskutuksen, palvelutuotannon ja menetelmien tarkastamismahdollisuudet) Resurssointi ja hallinnointimallit (governance model, service team, augmentation clauses) Castrén & Snellman 25

26 Keskeisiä sopimusehtoja - Palvelujen laatu Palvelukuvaukset, palvelutasot, auditointi, resurssointi: Tarvitaan selkeät palvelukuvaukset tehokkaasti kohdistettu seuraamusjärjestelmä läpinäkyvyys ja keinot reagoida ongelmiin Vältettävä ympäripyöreää kumppanuushenkeä mahdollisuutta spekuloida sanktioilla puutteellista keinovalikoimaa Castrén & Snellman 26

27 Keskeisiä sopimusehtoja oikeudet aineistoon Palveluaineisto vs. asiakasaineistot immateriaalioikeudet ja käyttöoikeudet jaoteltava ja kuvattava riittävän selkeästi eri aineistojen osalta hyödyntämisoikeus uudelleenkilpailutuksen tai muun toimittajavaihdon yhteydessä oikeudet huomioitava myös salassapitoehtojen muotoilussa Castrén & Snellman 27

28 Johtopäätökset Castrén & Snellman 28

29 Johtopäätökset Neuvotteluasetelmat tasapuolistuneet sopimussukupolvien myötä vaatimukset ja tarjonta kohtaavat (paremmin) Sopimuksen laadintaan syytä panostaa ohjaavat toimintaa Sopimuskaudet lyhentyneet heijastusvaikutukset voivat olla pitkäaikaisia Keskeiset sopimusehdot tehokas uudelleenkilpailutusmahdollisuus ja toimittajariippumattomuus turvattava Castrén & Snellman 29

30 Sopimuskauden päättyminen: exitmahdollisuuden käyttäminen uudelleen neuvottelun vaihtoehtona sekä transition haasteet Castrén & Snellman 30

31 Esityksen rakenne: Keskeiset sopimusehdot sopimuksen päättymiseen liittyen Transition haasteiden hallinta Castrén & Snellman 31

32 Keskeisiä sopimusehtoja sopimuksen päättäminen Irtisanomislausekkeet (Termination for cause / convenience) Riittävä joustavuus ja irtisanomismahdollisuudet liiketoiminnan kannalta turvattava Mahdolliset hinta- ja kustannusvaikutukset (e.g. break-up fees) Exit-lausekkeilla ja -suunnitelmilla ja siirtoprojektisopimuksilla varaudutaan palveluiden mahdollisimman häiriöttömään siirtoon Castrén & Snellman 32

33 Keskeisiä sopimusehtoja Myötävaikutus- ja avustusvelvoitteet (Termination assistance) Sopijapuolten velvollisuudet pyrittävä kuvaamaan riittävän tarkasti Palveluaineiston osalta harkittava mitä konkreettisia toimenpiteitä toimittajalta edellytetään Palvelun sisältö, kesto, hinnoittelu ja muut reunaehdot tulisi pyrkiä kiinnittämään riittävästi jo sopimuksen tekovaiheessa Castrén & Snellman 33

34 Transition haasteiden hallinta Transition osallistuvan vanhan toimittajan, uuden toimittajan ja asiakkaan intressit eivät välttämättä ole lähtökohtaisesti ristiriidassa keskenään: business as usual Asiakas ja uusi toimittaja haluavat turvata palveluiden mahdollisimman häiriöttömän siirtymisen ja palveluiden laadun myös transition jälkeen Vanha toimittaja haluaa säilyttää maineensa palveluita ostavan asiakaskunnan keskuudessa sekä saada korvauksen transitiotyöstä Kyseessä asiakkaan näkökulmasta yksi projekti, jossa kaksi työstään korvauksen saavaa palveluntarjoajaa > ei erillinen exit-projekti ja transitio-projekti Castrén & Snellman 34

35 Transition haasteiden hallinta Transitioprojektista ja siihen liittyvistä osapuolten oikeuksista ja velvoitteista sopiminen kolmikantasopimuksella: Palveluiden sisältö ja niiden hinnat Henkilöstön siirron tuki Uuden toimittajan tukeminen järjestelmien siirrossa Migraatiot Laitteiden, lisenssien ja muiden sopimusten siirto Käyttöympäristöjen ja niitä koskevien tietojen (parametrit, konfiguraatiot jne.) siirrot Tietoturvasta huolehtiminen Vastuumatriisit, projektisuunnitelma ( exit-plan ) ja aikataulut -> palveluiden siirtojärjestys vs. kriittisyys Castrén & Snellman 35

36 Transition haasteiden hallinta Keskeisiä käytännön asioita: Projektin riittävä resursointi ja projektihenkilöstön vaihtuvuuden minimointi Transitioprojektin etenemisen jatkuva seuranta, ongelmatilanteiden ennakoiminen ja proaktiiviset toimenpiteet niiden välttämiseksi Vastuukysymyksien sopiminen transitiosopimuksessa Päävastuullinen toimittaja ja myötävaikutusvelvollisuudet Vastuiden kanavoituminen asiakkaan kautta vs. niiden selvittäminen toimittajien kesken Asiakasnäkökulma: palveluiden keskeytyksettömyys ja projektin kustannustehokas läpivienti aikataulun mukaisesti Toimittajanäkökulma: resurssien tehokas käyttö, korvausvelvollisuus asiakasta kohtaan toisen toimittajan aiheuttamasta syystä Castrén & Snellman 36

37 Mitä hyötyjä hyvin kilpailutetulla sopimuksella saavutetaan? 1. Perinteiset näkökulmat: Paremmat palvelutasot Kilpailukykyisemmät hinnat Uudempi teknologia jne. 2. Uudistuva ajattelutapa: Ulkoistussopimus ulkoistusstrategian ja siinä tapahtuvien muutosten toteuttamisen työkaluna Elinkaariajattelu/sopimusten jatkumo: yksi ajan myötä muuttuva kulloisiinkin tarpeisiin mukautettava ulkoistussopimus vs. useat yksittäiset peräkkäiset sopimukset Pitkän aikavälin toimittajariippumattomuus ja kilpailukykyisyyden jatkuva ylläpitäminen Castrén & Snellman 37

38 Kiitos! Arto Linnervuo, Partner Tel: , Kai Erlund, Senior Associate Tel: , Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy Eteläesplanadi 14, Helsinki Castrén & Snellman 38

39 IT-ulkoistussopimusten benchmarking - miten varmistat sopimuskauden aikana hintatason oikeellisuuden? Castrén & Snellman IT-iltapäivä Merja Tiira Marketvisio Oy, Gartner Consulting This presentation, including any supporting materials, is owned by Gartner, Inc. and/or its affiliates and is for the sole use of the intended Gartner audience or other authorized recipients. This presentation may contain information that is confidential, proprietary or otherwise legally protected, and it may not be further copied, distributed or publicly displayed without the express written permission of Gartner, Inc. or its affiliates Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

40 Key issues Milloin on hyvä tehdä hintabenchmark? Hintabenchmarking -menetelmän periaatteet? Verrattavien ICT-palveluiden ja ulkoistushankkeiden valinta: käytännön esimerkkejä Miten benchmarking hyödyttää sekä ulkoistuspalvelun ostajaa että palvelun tarjoajaa? 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

41 What is a benchmark? A benchmark is a metric comparison of a defined environment to a peer* group with similar environments. Analysis can measure cost, price, efficiency, effectiveness and deviation from peer group norms. Comparison of Like Environments *Peer Organization or contract whose benchmarking data points matches the characteristics of the environment being benchmarked Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

42 Benchmarking cost or price Market View TWO TYPES OF BENCHMARKS COST/PERFORMANCE BENCHMARKING Targeted for internally managed IT functions Allows IT organizations to compare cost/performance to other IT organizations Identifies opportunities for cost improvement PRICE BENCHMARKING Targeted for outsourced IT services Provides determination if outsourcing is a viable option (selective sourcing) Determines fair price for outsourced services Industry recognized 3 rd party benchmark solution 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

43 Why should we benchmark? 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Outsourcing Unit Price Trends: % Change Desktop and mobile devices, excluding help desk IT help desk: All service components Mainframe: All service components, including technology Wintel/Unix support: Support only Network LAN and wide-area data SAN 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

44 Price benchmarking applies to all stages of the sourcing decision lifecycle How do I manage the relationship(s) over time? Sourcing Lifecycle & Associated Gartner Offering What should I source from where? Are we getting a good price for what our vendor is providing? 4 Sourcing Management 1 Sourcing Strategy What general pricing/service tradeoffs should I expect with outsourcing? How do I create the best contract to maximize success? Contract Development 3 Evaluation & Selection 2 Which outsource vendors offer which price/service tradeoffs? Who s the best service provider? 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

45 Price benchmarking for IT outsourcing deals Compares a contract price with existing market prices for the same services Enables a comparison with other contracts that have been won and negotiated under market conditions Identifies how much a service-receiver can expect to pay for their outsourced services Is a concept that non-it managers can understand 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

46 Common positions when benchmarking outsourcing agreements Service Receiver (Client): My desire is to manage cost, even if it means a shorter-term outsourcing deal I am willing to work with my service provider on price The benchmark or a short-term contract is my price insurance Are the rates in this deal fair? I am willing to pay a fair price, but I have to have a quality deliverable External Service Provider (Vendor): There is no need to benchmark This deal is too unique to benchmark The benchmark will ruin our relationship Source: Gartner Consulting 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

47 What are the benefits of a benchmark? Market Cost/Price Market Quality SR Benefits ESP Benefits Mutual Benefit Hardware Software Personnel Shared resources Outsourcing Facilities Corporate overhead Speed to resolve calls Error rates Programming efficiencies Business factors Service levels Focus on business initiatives Long-term deal with price protection Consistent budget Plan to focus on business priorities Focus on efficiencies No multiple recompetes Industry focus Long-term revenue stream Less likely to introduce competitor Reduced transaction fees Financials that work long term Consistency Governance understanding Continued improvement All elements of a benchmark are meant to contribute to the success of the SR's business. Any negative experiences are merely a symptom of a much larger issue between the SR and ESP prior to the benchmark Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

48 Key factors to benchmarking success (1/2) Commitment - Resource availability from the SR and ESP - Project is identified as a high priority by the SR and ESP - Both parties are committed to the established timeline Escalation path defined - Management of issues - Issue resolution Two-tier management structure - Engagement management - high-level issues, "politics" - Project management - detailed work 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

49 Key factors to benchmarking success (2/2) Benchmarking clause and rules defined upfront (these need to be jointly agreed to by the service recipient, the external service provider and the benchmarking firm) Peer selection is about similar contracts (scope, scale, technology, terms, SLA etc) Analysis period (such as calendar year 2009 or service recipient's fiscal year) Action items based on benchmarking results Price changes Service-level changes Contract changes 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

50 Benchmarking clause Benchmarking clause should include: - Timing of benchmarks - Who pays the fees? - What happens with the results? - Peer contract selection requirements (similar contracts based on e.g. scope, scale, technology, terms, SLA etc) - How the market price is defined (for example, peer average, top quartile) 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

51 Service provider benchmarking groups Most of the Tier 1 external service providers have their own global benchmarking groups. These groups collect, aggregate and analyze market price data and benchmarking results from the different benchmarking firms based on actual studies completed. This allows the benchmarking group to provide information and guidance to the local account teams on each benchmarking firm's methodology and estimated results. You need a strong and objective benchmarker who is is accepted by by both parties! 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

52 2009 Gartner, Inc. All Rights Reserved Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates. 13 Gartner Price Benchmarking Methodology

53 Gartner Price Benchmarking methodology Balanced Approach All Service Elements must be considered in a balanced sourcing approach Best Practices Services agreements are based on a balance between three critical elements: Pricing, Service Levels and Contract Structure Focusing too much on one element at the expense of others will result in an unsatisfactory service model Pricing Scope Contract Terms SLAs Often, market price comparisons tend to focus solely on the pricing component, but price is only one aspect of the overall services Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

54 Gartner Price Benchmarking methodology High Level Overview Scope of Offering Gartner Asset Management Deskside Support Software Break/Fix Hardware Break/Fix Server Management LAN Management Software Distribution Services Services Management Printer Maintenance Help Desk Scale Summary of Client Profile Yes Yes Yes Yes Yes Yes No, except hub support for remote sites Yes End-user admin & server break/fix only Yes Yes Yes, 24x7 inc Business Apps support 1140 devices (35% laptops) Desktop IMAC Services 1. Client Account Profile (per Tower) Calls / User / Month (Inbound) 1.37 Geographic Distribution Number of Large Campus Locations (>250 seats) 2 Number of Small Campus Locations (<250 seats) 3 Number of home-based users 120 Service Level Commitments Yes, published & measured Supported Environment End User Hardware 99% standard HW Software Distribution Yes, 2 standard builds Comparative Technologies Employed End-User Hardware 30 HW types Systems Management Yes Deal profile completed by client and validated during interviews/workshops Re f# No. Sector Site s (ave r Annua l Value Price Date size ) Client X 5 3.3m Aug01 3. Peer Selection & Manufacturing 3 5m Jun03 Telco Normalisation 39 9m Apr02 Transportation Financial Services Utility (16 6) 131 (80) m 6.4m 3.0 Contract Information Feb02 Jan03 Jan01 Contrac t Length 5yrs 5yrs 7yrs 5yrs 7yrs 5yrs Agreed with service provider and service receiver 2. Contracts Database of Outsourcing Contracts Normalisation for client X UNIX Small Low UNIX Small High UNIX UNIX Medium Medium Low High NT App Low NT App High NT Infra Low NT Infra VMS Low High VMS High Peer Group - MID Range Benchmark 1,289 1,568 1,951 2, ,750 2,470 Apps Software License + Ownership Not Included Software Inventory Mgmt 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% Financial Mgmt 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% Capacity Trending Analysis 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 7x24 Physical and Logical DBA Support 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 6.5% 6.5% N/A N/A 9.5% 9.5% Disaster Recovery Plan and Test 1.5% 4. Price 1.5% 1.5% Range 1.5% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% Disaster Recovery Contract or Hot Site 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% Stringent Problem Resolution SLAs 4.5% 4.5% Analysis 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% Lenient Server Availability SLA -6.0% -6.0% -2.0% -2.0% -6.0% -6.0% -6.0% -6.0% -5.0% -5.0% Prices after client X normalisations applied 1,477 1,797 2,314 2, , ,988 2,806 VMS cluster = (# systems x VMS) - 20% 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

55 Gartner Price Benchmarking methodology Sample Deal Profile Data Client Price Benchmarking Coverage Areas Scope of Offering Asset Management Inventory Asset Tracking and Reporting HW Financial Mgmt SW License Mgmt Procurement Services Centralized Order Desk Order Tracking Receiving / shipping Deskside Support Software Break/Fix Dedicated On-Site Support Dispatched On-Site Support Hardware Break/Fix Warranty Coordination Warranty Service Out of Warranty Service Desktop IMAC Services IMAC Service Coordination IMAC Service Perform... Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Mainframe Midrange Desktop/LAN Service Desk Network - WAN Storage SAP ongoing operations and support Applications maintenance 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

56 Gartner Price Benchmarking methodology Peer Group Selection Service Level Commitments SLA Metrics Service Desk Metrics XYZ Peer 1 Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Service Desk Hours of Operation 7x24 7x24 7x24 7x24 7x24 7x24 7x24 7x24 7x24 First Contact Resolution tract; wel skilled 70% 70% 70% 50% 50% 50% 50% 50% Target Call Response Time (Seconds) 20 sec or less% < 30 seco< 20 seco% < 30 seco% < 10 seco< 15 seco < 15 seco < 15 seco < 15 seco Abandonment Rate 5% 5% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% Service Level Reporting (High, Med, Low, None) Med Low Low Low Low Low Low Low Low Terms and Conditions Contract Term (in Years) Service Level Non-Conformance: % of Revenue at Risk 15% 15% 16% 10% 20% 10% 10% 10% 10% Service Level Incentives (Max earnback) 0% 0% 3% 3% 5% 0% 0% 0% 0% Variable Pricing Mechanism (ARCs/RRCs/Other) yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Price escalation adjustments no Yes Yes Yes Yes No No No No Benchmark Clause yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Labor Market Factors Location(s) of provided services NL NL NL LUX D F NL B NL Is location mandated in contract? no No No No No No No No No Training per HD technician per year (Days) No How to ensure comparability? All client data to be collected using standard questionnaires The same method and approach to be used for all data collection Contractual information applied during the analysis when necessary 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

57 Gartner Price Benchmarking methodology Normalization Overview Gartner normalizes the peer contracts to the client service profile: Normalized outsourcing deals across multiple criteria: Service Offerings and Scope Size / Scale Geographic Concentration Service Level Agreements Terms and Conditions Labor Market Factors Data + Less + Raw Prices Normalized Prices Analysis - More Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

58 Price benchmarking methodology Sample Result Desktop Services Price per seat per month Contract Unadjusted Price Net Adjustment Adjusted Price Scope of Offering Scale of Offering Geographic Distribution Support Environments Comparative Technologies Employed Service level commitments Terms and Conditions Impact Impact Impact Impact Impact Impact Impact Median Price $90 135,6% $122,08 56,8% -19,8% -4,4% -0,2% 2,1% 9,3% 0,0% Benchmark output includes: Recommended target price Comments on services and service levels as compared to market best practices: Pricing structure Service levels Terms and conditions, other contract structure issues 2009 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

59 Recommendations for benchmarking Benchmark your outsourcing agreements periodically. Make the benchmark a high-priority project and staff/manage it accordingly. Ensure you take into consideration all areas of analysis available as you perform a benchmark. Build and adjust your IT strategy to benefit from the benchmark. Measure performance on price and quality of the service delivered and/or supported. Benchmark clauses are key to maintaining a workable outsource arrangement. Thoroughly document the benchmark goals, processes, principles and methods in the contract. Leave little open for interpretation. A benchmarking clause must be included in the contract and negotiated when the contract is being structured, not after the deal is signed. Benchmark/baseline your environment before outsourcing and then at regular intervals throughout the contract Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates.

Suomen riskienhallintayhdistyksen jäsentilaisuus

Suomen riskienhallintayhdistyksen jäsentilaisuus IBM Suomen riskienhallintayhdistyksen jäsentilaisuus Liiketoiminnan IT-riskien hallinta ja IT riskienhallinnan tukena IBM Corporation 29.1.2009 Copyright IBM Corporation 2009 AGENDA 14:00 Seminaarin aloitus,

Lisätiedot

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish

PRINCE2 Glossary of Terms English - Finnish English Term English Description Translated term Translated description accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having

Lisätiedot

ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen

ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen ITIL Suomenkielinen sanasto, v1.0, 29 heinäkuuta 2011 perustuu englanninkieliseen sanastoon v1.0, 29 heinäkuuta 2011 ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen Tämä sanasto on vapaasti ladattavissa. Katso

Lisätiedot

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Finnish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Finnish Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final

Lisätiedot

Timo Poranen (ed.) Software project management summaries 2013

Timo Poranen (ed.) Software project management summaries 2013 Timo Poranen (ed.) Software project management summaries 2013 UNIVERSITY OF TAMPERE SCHOOL OF INFORMATION SCIENCES REPORTS IN INFORMATION SCIENCES 22 TAMPERE 2013 UNIVERSITY OF TAMPERE SCHOOL OF INFORMATION

Lisätiedot

DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS

DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING Anna Torvinen DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS Thesis for Master of Science degree has been submitted

Lisätiedot

Business Dynamics and Scenarios of Change

Business Dynamics and Scenarios of Change Tekes Review 274/2010 Business Dynamics and Scenarios of Change Petri Ahokangas, Miikka Blomster, Lauri Haapanen, Matti Leppäniemi, Vesa Puhakka, Veikko Seppänen & Juhani Warsta 10 Petri Ahokangas, Miikka

Lisätiedot

Public Consultation on Law Proposals

Public Consultation on Law Proposals Assessing Copyright and Related Rights Systems Public Consultation on Law Proposals Report on piloting in Finland FOUNDATION FOR CULTURAL POLICY RESEARCH CUPORE FINNISH MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN AMMATTISTANDARDIT STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING

SISÄISEN TARKASTUKSEN AMMATTISTANDARDIT STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING Sisäiset tarkastajat ry STANDARDIEN KÄÄNNÖS 1 (31) "Tekijänoikeuden haltija The Institute of Internal Auditors, 249 Maitland Avenue, Altamonte Springs, Florida 32701-4201, USA, on myöntänyt Sisäiset tarkastajat

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN AMMATTISTANDARDIT STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING

SISÄISEN TARKASTUKSEN AMMATTISTANDARDIT STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING Sisäiset tarkastajat ry STANDARDIEN KÄÄNNÖS 1 (33) "Tekijänoikeuden haltija The Institute of Internal Auditors, 249 Maitland Avenue, Altamonte Springs, Florida 32701-4201, USA, on myöntänyt Sisäiset tarkastajat

Lisätiedot

HEWLETT-PACKARD CUSTOMER TERMS PORTFOLIO

HEWLETT-PACKARD CUSTOMER TERMS PORTFOLIO HP CUSTOMER TERMS - Portfolio Agreement Number(s) where required HP: Customer: Effective Date (if applicable): Term Length (if applicable): HEWLETT-PACKARD CUSTOMER TERMS PORTFOLIO 1. Parties. These terms

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 Tämä kysymyslomake on osa vuosittaista ohjelmistoliiketoiminnan kartoitusta. Tulokset julkaistaan tilastoyhteenvetona ja taulukoina, joista ei voi tunnistaa

Lisätiedot

Projektin Johdon Pätevyys 3.0

Projektin Johdon Pätevyys 3.0 Projektin Johdon Pätevyys 3.0 National Competence Baseline 3.0 Pätevyysnäkymä v 1.3 06/2012 Käytöspätevyydet Ihmisten johtaminen Sitoutuminen ja motivaatio Itsehillintä Vakuuttavuus Rentous Avoimuus Luovuus

Lisätiedot

Matilainen, Anne, Kattelus, Pia and Keskinarkaus, Susanna University of Helsinki, Ruralia Institute, Seinäjoki, Finland

Matilainen, Anne, Kattelus, Pia and Keskinarkaus, Susanna University of Helsinki, Ruralia Institute, Seinäjoki, Finland E learning provision and demand in rural areas possibilities and obstacles National report, Finland Matilainen, Anne, Kattelus, Pia and Keskinarkaus, Susanna University of Helsinki, Ruralia Institute,

Lisätiedot

Matilainen, Anne, Kattelus, Pia and Keskinarkaus, Susanna University of Helsinki, Ruralia Institute, Seinäjoki, Finland

Matilainen, Anne, Kattelus, Pia and Keskinarkaus, Susanna University of Helsinki, Ruralia Institute, Seinäjoki, Finland E-learning provision and demand in rural areas possibilities and obstacles National report, Finland Matilainen, Anne, Kattelus, Pia and Keskinarkaus, Susanna University of Helsinki, Ruralia Institute,

Lisätiedot

Suomenkielinen termi Englanninkielinen käännös Lokalisoitu suomenkielinen kuvaus Englanninkielinen kuvaus

Suomenkielinen termi Englanninkielinen käännös Lokalisoitu suomenkielinen kuvaus Englanninkielinen kuvaus ISTQB:n testaussanasto v. 2.3 Suomi - Englanti Tämä on ISTQB:n testaussanastostandardin suomennos. Lähde: Standard glossary of terms used in Software Testing Version 2.2 (dd. October 19th, 2012) Produced

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

Sisältö Contents Sivu/Page

Sisältö Contents Sivu/Page 2 Sisältö Contents Sivu/Page Toimitusjohtajan katsaus 2000... 4 Review by the Managing Director 2000... 5 OpusCapita-ohjelmistotuotteet... 6 OpusCapita software products... 7 OpusCapita Electronic Banking...

Lisätiedot

KAINUUN KESTÄVÄN ENERGIANKÄYTÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOTEEN 2020

KAINUUN KESTÄVÄN ENERGIANKÄYTÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOTEEN 2020 KAINUUN KESTÄVÄN ENERGIANKÄYTÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOTEEN 2020 Kainuu Sustainable Energy Action Plan (SEAP) under Covenant of Mayors 1 BENVIROC OY 2014 KAINUUN KESTÄVÄN ENERGIANKÄYTÖN TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

INTEGRATED BUSINESS AND TECHNICAL PRODUCT RELIABILITY DESIGN

INTEGRATED BUSINESS AND TECHNICAL PRODUCT RELIABILITY DESIGN PROJECT REPORT KOTEL 56 3..8 INTEGRATED BUSINESS AND TECHNICAL PRODUCT RELIABILITY DESIGN KOTEL 56 Page FOREWORD The traditional and still dominating method for product design is focused on optimising

Lisätiedot

State Support for Digital Content Creation in Finland Evaluation of the DigiDemo Programme in 2003-2006

State Support for Digital Content Creation in Finland Evaluation of the DigiDemo Programme in 2003-2006 Opetusministeriö Ministry of Education State Support for Digital Content Creation in Finland Evaluation of the DigiDemo Programme in 2003-2006 Publications of the Ministry of Education, Finland 2008:39

Lisätiedot

Project proposals for TIE-PROJ course 2014

Project proposals for TIE-PROJ course 2014 1 (39) Matti Vuori, 3.9.2014 Project proposals for TIE-PROJ course 2014 This document contains the project proposals from potential customers, for the student groups to select from. New projects will be

Lisätiedot

PROJEKTIPÄIVIEN OHJELMA

PROJEKTIPÄIVIEN OHJELMA PROJEKTIPÄIVIEN OHJELMA Keynotet, seminaarit ja puheenvuorot PLATINAKUMPPANIT PROJEKTIPÄIVÄT 2014 ONNISTUMISEN EDELLYTYKSET KEYNOTE-PUHUJAT JUHLASALISSA Kaikki tapahtuman keynote-puhujat esiintyvät näyttelyalueella.

Lisätiedot

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 26.3.2012 TEEMA 1. EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN HALLINTOJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI

Lisätiedot

Home Automation A Challenge for Electrical Designers, Contractors and Electricians

Home Automation A Challenge for Electrical Designers, Contractors and Electricians HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Electronics, Communications and Automation Lighting Technology Degree Program Satu Marttila Home Automation A Challenge for Electrical Designers, Contractors

Lisätiedot

First Supervisor/Examiner: Professor Sanna-Katriina Asikainen Second Supervisor/Examiner: Professor Liisa-Maija Sainio

First Supervisor/Examiner: Professor Sanna-Katriina Asikainen Second Supervisor/Examiner: Professor Liisa-Maija Sainio LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY School of Business and Management International Marketing Management MASTER S THESIS CREATING BETTER CUSTOMER EXPERIENCES: SERVICE DESIGN EFFECTS ON CUSTOMER EXPERIENCE

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistuksia toimittajille

Sosiaalisen median ohjeistuksia toimittajille Sosiaalisen median ohjeistuksia toimittajille Koonnut Maarit Jaakkola, maarit.jaakkola@uta.fi 10.3.2012 Sisällys Sosiaalinen media uhka vai mahdollisuus?... 1 Helsingin Sanomat... 2 STT-Lehtikuva... 3

Lisätiedot

OPENING UP NEW OPPORTUNITIES IN GENDER EQUALITY WORK

OPENING UP NEW OPPORTUNITIES IN GENDER EQUALITY WORK OPENING UP NEW OPPORTUNITIES IN GENDER EQUALITY WORK JEFF HEARN, ANNA-MAIJA LÄMSÄ, INGRID BIESE, SUVI HEIKKINEN, JONNA LOUVRIER, CHARLOTTA NIEMISTÖ, EMILIA KANGAS, PAULA KOSKINEN, MARJUT JYRKINEN, MALIN

Lisätiedot