Avoin uusille aluille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avoin uusille aluille"

Transkriptio

1 Avoin uusille aluille Häme Open Campus (HOC) -verkoston kehittäminen ESR-hankkeen loppuraportti Kuva: Ville Salminen

2 Sisällysluettelo Häme Open Campus - avoimesti yhdessä 3 HOCin tavoitteet, toimintaa ja tuloksia 4 Hankkeen viestintää 8 Yhteistyötä avoimen innovaatioympäristön rakentamisessa 10 HOC-tunnelmia kuvina 12 Matka jatkuu 14 Osaamista ja yhdessä tekemistä!

3 Häme Open Campus - avoimesti yhdessä Häme Open Campus (HOC) -verkoston kehittäminen ESR -hankkeen tavoitteena on ollut Hämeen maakunnan osaamispohjan ja uusiutumiskyvyn vahvistaminen sekä toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen. HOC-hanke on pyrkinyt toimillaan mahdollistamaan osaamisen jakamista, toimintatapojen kehittämistä, verkostoitumista sekä avointa yhteistyötä. Yhdessä tekemällä on pyritty saavuttamaan etuja, poistamaan päällekkäisyyksiä ja synnyttämään uutta osaamista. Keskeinen viestintäteknologiaa hyödyntävä työvälineemme HOC:fi mahdollisti osallistumisen, osaamisen näkyväksi tekemisen, työskentelyn suljetuissa ja avoimissa yhteistyötiloissa sekä viestinnän HOC-verkoston toimijoiden välillä. Hankkeen lopulla verkkoympäristössä oli lähes 400 käyttäjää. HOC-aktivaattori oli mukana suunnittelemassa ja kehittämässä ohjausryhmän jäsenenä Konseptori-mallia. Projektioppiminen, oppilaitos-yritysyhteistyö ja yrittäjyyden edistäminen sekä toimiva Konseptori-tila nähtiin HOCin näkökulmasta hyvinä tapoina kehittää uusia näkökulmia ja uutta yritystoimintaa alueelle. HOCin ensimmäisten saavutusten joukossa oli Turusta saatu ajatus tuoda Hämeeseen Lasten korkeakoulu -idea. Lasten korkeakoulu onkin tuonut tiedettä alakouluikäisille lapsille kiinnostavassa muodossa jo vuodesta 2010 asti. Toimintaa pyörittää Hämeen Kesäyliopisto. Jatkossa Hämeen liitto vastaa ennakointiin ja ennakointiyhteistyöhön liittyvistä kehittämistoimista osallistaen alueen toimijoita yhteistyöhön. Korkeakoulukeskus maakunnallisena toimijana tulee työskentelemään samansuuntaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, joita myös HOC-hankkeessa on edistetty. Lisäksi HOC-toiminnan toimintatapoja ja hyviä kokemuksia hyödynnetään jatkossa Kanta-Hämeen luonnonvara-alan osaamiskeskittymän rakentamisessa. HOC-yhteistyöstä kiittäen ja kaikkea hyvää tuleviin kehittämishaasteisiin toivottaen, Anne ja Reetta Vuosittain olemme yhdessä tehneet Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä -tapahtumista onnistuneita. Kolmena vuonna verkostomme on palkinnut yhteistyöosaajia. Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen päivä on järjestetty yhteistyössä yli 10 toimijan kanssa kolmena vuonna peräkkäin. Näiden yhteisten toimenpiteiden toivomme jatkuvan myös tulevaisuudessa. Tulevaisuustyöpaja ja Luonnonvarojen kestävä käyttö -työpaja innostivat osallistujia tulevien kehitysaskelmien suunnitteluun. Viestintä ja ihmisten aito kohtaaminen sekä yhdessä tekeminen ovat olleet keskeisiä teemoja, joita HOC-tiimissä olemme arvostaneet. Olemme saaneet olla mukana käynnistämässä monenlaista yhteistyötä. Kehittäminen ja uuden ideoiminen on ollut kiinnostavaa ja innostavaa. Asiantuntevien ja osaavien ihmisten kanssa on ollut mielekästä tehdä yhteistyötä. 3

4 HOCin tavoitteet, toimintaa ja tuloksia Häme Open Campus (HOC) -verkoston kehittäminen ESR-hanke alkoi ja päättyy Verkostossa on ollut mukana kymmeniä koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita, muutamia järjestöjä ja yrityksiä. Sitoutumisaste on vaihdellut vuosien aikana. Verkoston kehittämiseen ja toimintaan osallistui noin 350 aktiivista verkoston jäsentä, joista noin 100 kirjautui myös HOC.fi -verkkoympäristöön. HOC.fi -verkkoympäristössä oli yhteensä vajaat 400 käyttäjää. Häme Open Campus (HOC) -verkoston kehittäminen ESR-hankkeen tavoitteena oli Hämeen maakunnan osaamispohjan ja uusiutumiskyvyn vahvistaminen sekä toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen. Häme Open Campus -verkosto toimi vahvistaen toimijoiden osaamista, toimintatapoja ja yhteistyötä. Yhdessä tekemällä pyrittiin saavuttamaan etuja, poistamaan päällekkäisyyksiä ja synnyttämään uutta osaamista. Hankkeen ulkopuolisen arvioinnin tulosten mukaan hanke saa yleisarvosanan 3,2, arviointiasteikon ollessa 1-5. Arvioitaessa hankkeen tuloksia suhteessa tavoitteisiin voidaan sanoa, että ne ovat tilanteeseen nähden toteutuneet melko hyvin. Hankkeen aikana tehty työ ja siitä saadut oppimiskokemukset ovat hyödyksi tulevaisuuden kehittämistyössä. Laadulliset tavoitteet HOC.fi -verkkoympäristö mahdollistaa uudenlaisen verkostomaisen työtavan ja aktivoi osallistujia osallistumaan ja vahvistamaan yhteistyötään. HOC.fi -verkkoympäristössä tehdään yhteistyötä yli toimialarajojen, jaetaan osaamista ja tehdään olemassa olevaa näkyväksi. Yhteistyö koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä elinkeinoelämän ja järjestöjen välillä lisääntyy. Alueen toimijat kehittävät omaa osaamistaan positiivisella asenteella ja saavat työhönsä tukea alueen eri toimijoilta. Laadullisten tavoitteiden toteutuminen HOC.fi -verkkoympäristö on rakennettu mahdollistamaan osallistuminen, osaamisen näkyväksi tekeminen, yhteistyö avoimissa ja suljetuissa yhteistyötiloissa, ideointi ja innovointi verkkoympäristössä. HOC.fi -verkkoympäristössä on tehty yhteistyötä yli toimialarajojen, on jaettu osaamista ja tehty olemassa olevaa näkyväksi. Yhteistyö on joidenkin koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden välillä lisääntynyt. Yritykset ovat hyötyneet edellä mainittujen yhteistyön lisääntymisestä. Alueen toimijat ovat saaneet uusiakin yhteistyökumppaneita ja haasteellisina aikoina toimijat tekevät kuitenkin hyvää yhteistyötä. Yhteistyötä halutaan vahvistaa edelleen. määrälliset tavoitteet Rakennetaan yksi toimiva yhteistyötä tukeva verkkoympäristö yritystä ja 50 muuta organisaatiota tulee mukaan verkoston toimintaan. Verkkoympäristössä on mukana vuoden 2012 loppuun mennessä 350 toimijaa. Maakunnan panostukset tutkimus- ja kehittämistoimintaan lisääntyvät vuoteen 2009 verrattuna. Työvoiman koulutustaso nousee. määrällisten tavoitteiden toteutuminen On rakennettu yksi toimiva yhteistyötä tukeva verkkoympäristö yritystä ja yli 50 muuta organisaatiota on ollut mukana lyhytkestoisissa toimenpiteissä. Verkkoympäristössä on mukana lähes 400 toimijaa. Maakunnan panostukset tutkimus- ja kehittämistoimintaan lisääntyivät 2000-luvulla aina vuoteen 2007 asti, jonka jälkeen taloudellinen suhdannekehitys alkoi heikentyä ja on jatkunut näihin päiviin asti. Tämä on heijastanut erityisesti yritysten vähenevään tutkimus- ja kehityspanostukseen. Tosin korkeakoulusektorilla on notkahduksen jälkeen vuodesta 2008 merkittävästi lisätty tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Työvoiman koulutustaso nousee valtakunnallisesti vuosi vuodelta. Kanta-Hämeessä tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä lisääntyi 1,6% vuodesta ja koko maassa 1,5%. Kanta-Hämeessä on keskiasteen ja alemman korkea-asteen tutkinnon suorittaneita enemmän kuin koko maassa keskimäärin. 4

5 HOCin tuloksia toimintalinjoittain Koulutus ja tutkimus Innovaatiot Kansalaisvaikuttaminen HOC.fi -yhteistyöalusta: tekemistä, osaamista ja osaajia näkyväksi, avoimia sekä suljettuja yhteistyötiloja esim. usean toimijan hankkeille, alueen koulutustarjontaa ja tapahtumia esillä, n. 400 käyttäjää. HOC-yhteistyöareenamalli: Kehittämiskeskus Oy Hämeen yhteistyöareena (10 toimialaa, Kehittämiskeskus Oy Häme, HAMK, Teknologiakeskus Innopark, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, TE-toimisto ja ELY-keskus yhteistyö) Uusien yhteistyön toimintatapojen ja verkkotyöskentelyn aktivointi, HOC.fi ja muut viestintäteknologiset sovellukset. Ennakointiyhteistyö (ennakointiverkoston työryhmä, ennakointiyhteistyö, tulevaisuustyöpajat ja seminaarit, ennakointimateriaalit) Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä - vuosittainen verkoston yhteinen osaamisen jakamisen seminaari ( ) Vuoden yhteistyöteko/ -osaaja -palkitseminen ( ) Konseptorin suunnitteluryhmässä ja ohjausryhmässä mukana, HOC.fi:ssä haku Konseptorin hankkeisiin sekä työtila projektinhallintaan. Selvitys yhdistysyhteistyöverkostosta, HOC-toimijoiksi yhdistyksiä, Taloissa ja taajuuksilla -tietoa HOC.fi -verkkoympäristöön. Selvitys yliopisto- ja korkeakouluverkoston tulevaisuudesta. Innovaatioverkoston kokemuksia alueelle yhteistyössä konseptorilaisten kanssa. HämeAreena -yhteistyö (periaatteessa osa kaikkia toimintalinjoja) AKO-ryhmän yhteistyö, mukana Hämeen ammatillisen ja aikuiskoulutuksen yhteistyöryhmässä. Innostu oppimaan -tapahtumat 2011, 2012, 2013 Lasten korkeakoulu 5

6 HOC.fi -verkkoympäristö HOC.fi toimi virtuaalisena työalustana, joka oli kaikille avoin. Alustalla oli paljon hyviä ominaisuuksia; esimerkiksi ohjausryhmät pystyivät helposti jakamaan materiaalit kaikille osanottajille HOC.fi:n kautta kuormittamatta sähköposteja. Yllättävää ja positiivista oli kuitenkin huomata, että toimijat kaipaavat silti perinteistä kasvotusten kohtaamista yhä enemmän virtuaalisemmaksi muuttuvassa toiminnassa. Verkkoympäristö ei kuitenkaan toiminut aivan toivotulla tavalla. Hyöty-hinta-laatu akselilla arvioituna HOC.fi -verkkoympäristöä ei päätetty rahoittaa ja jatkaa hankkeen jälkeen. Toisaalta on saatu hyvää palautetta siitä, että HOC.fi on opettanut teknologian hyödyntämistä yhteistyössä. Verkkoympäristöä käytettiin ehkä eniten ennakointitiedon- ja materiaalin etsimiseen, Konseptori-hankkeiden markkinoimiseen ja hankkeisiin hakeutumiseen. Koulutusten ja tapahtumien sekä toimijoiden näkyväksi tekemisessä HOC.fi toimi hyvin. Työtiloja (suljetut tai avoimet) hyödynnettiin usean toimijan ohjausryhmätyöskentelyssä. HOC.fi -sisällöt: 395 käyttäjää 164 materiaalia 143 tapahtumaa 112 hankettta 44 ryhmää 43 blogikirjoitusta 19 organisaatiota 5 ideaa 6

7 Muuta HOCin aikana tehtyä... HOC on toiminut verkottajana, aktivoijana ja koordinoijana. HOCissa on etsitty halukkaille toimijoille yhteistyökumppaneita ja kutsuttu toimijoita saman pöydän äärelle kehittämään yhteistyötä tai yhteisiä kehittämis- ja/tai tutkimushankkeita. Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä -seminaari järjestettiin neljä kertaa vuosina ja vuoden yhteistyöosaaja/ -teko palkittiin vuosina 2011, 2012 ja Hankkeen kautta on myös jaettu osaamista ja tietoa sekä kannustettu jakamaan osaamista verkostossa organisaatiorajat ylittäen. Luonnonvara-alan osaajien yhteistyön mahdollisuuksien ja tarpeiden selvittäminen Kanta-Hämeessä ja kolmen maakunnan (Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Uusimaa) alueella. Luonnonvarojen kestävä käyttö ja luontoinnovaatiot -työpajan toteuttaminen yhteistyössä Luontoinnovaatiot -hankkeen kanssa. Mukana Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen päivän järjestelyissä vuosina 2011, 2012 ja Mukana Konseptori-hankkeen ohjausryhmässä. HOC-toimija on ollut myös mukana suunnittelemassa Konseptori-hanketta (avoimet innovaatioympäristöt) ja järjestämässä tutustumismatkaa Tampereen Demolaan vuonna Innovaatioympäristöjen kehittämiseen liittyen tehtiin yhteistyötä TEMin innovaatioverkoston toimijoiden kanssa ja tutustuttiin Berliinin innovaatioskeneen vuonna Myös Innovation in Mind -seminaarista Ruotsista haettiin ideoita omalle alueelle. Yhteistyöareenat toimialatyöhön. Mukana ryhmissä oli osaajia seuraavista organisaatioista: Kehittämiskeskus Oy Häme, Teknologiakeskus Innopark Oy, HAMK, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, TE-toimisto ja ELY-keskus. Haastateltiin organisaatioiden johtoa ja koottiin osaajat yhteiseen pöytään. Järjestettiin tapaamisia ja vaihdettiin eri toimialojen kuulumisia. Toteutettiin HOC-verkoston toimijoille kaksi yhteistyön kehittämispäivää vuonna Teemana oli yhteistyö ja fasilitoinitaidot. Ennakointiverkoston yhteistyössä mukana. Ennakointifoorumin järjestämisessä olimme mukana 2011, 2012 ja 2013 sekä Tulevaisuustalkoot -työpajan järjestäjänä vuonna Keskeistä oli myös ennakointimateriaalin kokoaminen HOC.fi -verkkoympäristöön. Olimme mukana kolmen maakunnana yhteisessä ennakointityössä (Siivet ja Juuret -tulevaisuustarkastelu 2012) ja EMMA-hankkeen kautta tehtiin yhteistyötä alueellisten ennakointimenetelmien kehittämisessä. HämeAreena -yhteistyö Hämeen yrittäjien ja Hämeen Messujen kanssa: kansalaisvaikuttaminen verkossa ja Elomessuilla. Lasten korkeakoulu -konseptin tuominen Turusta Hämeenlinnaan vuonna Konseptin on ottanut toimintansa osaksi Hämeen Kesäyliopisto vuonna HOC-hankkeen ulkopuolinen arviointiselvitys. Kanta-Hämeen yhdistysten yhteistyökysely ja HOC esillä myös yhdistysten Paikallistoimintaohjelmassa Kanta-Hämeen yliopisto- ja korkeakouluverkoston tulevaisuus -selvitys ja työpaja 2011 alussa. Koulutusvientityöpaja 2011 Yhteistyö AKO-ryhmän jäsenenä (avoin ammattikorkeakoulutus ja avoin yliopistoopetus). ELY-keskuksen koordinoiman Ammatillisen ja aikuiskoulutuksen yhteistyöryhmän jäsenenä toimiminen ja vuoden 2013 alusta ELO-ryhmän jäsenenä. 7

8 Hankkeen viestintää Häme Open Campus (HOC) -verkoston kehittäminen ESR-hanke on ollut esillä sekä painetussa että sähköisessä mediassa kiitettävästi. Viestintäkanavina on käytetty HOC-verkoston toimijoiden omaa sisäistä viestintää, asiakaslehtiä, paikallislehtiä sekä HOC.fi -verkkoympäristöä (blogit, tapahtumat, koulutukset, kokousten materiaalit, meneillään olevat kehittämishankkeet ja Konseptorin hankkeet), sähköpostia, yhteisiä tapahtumia ja seminaareja. Keskeistä oli myös HOC ESR -ohjausryhmän sekä laajan ohjausryhmän jäsenten toimiminen viestijöinä omissa verkostoissaan. HOC oli esillä myös Kanta- Hämeen ulkopuolella: erityisesti yhteistyöosaajan palkitseminen sai näkyvyyttä myös oman alueen ulkopuolella. Painettu esite HOC - Avoin uusille aluille sai hyvää palautetta. Lisäksi HOCista on tehty flyer ja HOC on näkynyt myös oppimiseen kannustavassa postikortissa. HOCin ohjausryhmän kokoukset on pidetty kiertävästi eri HOC-toimijoiden isännöiminä, jolloin kukin on päässyt tekemään omaa organisaatiotaan tutuksi koko verkostolle. HOCista on kerrottu myös messuilla (Elomessut 2010, 2011, 2012 ja 2013 sekä ITK-konferenssissa 2011, 2012 ja 2013), seminaareissa, rautatieasematempauksissa 2011 ja HOCista on kerrottu tiedotustilaisuustyyppisissä tilaisuuksissa n henkilölle. HOC-markkinointimateriaaleja Vuoden Yhteistyöteko ja Vuoden Yhteistyöosaaja ovat aina kiinnittäneet lehdistön huomion. HOC-juttu Hämeen Sanomissa. Kansainvälisissä yhteyksissä HOCista on kerrottu CREATOR-miniohjelman hyvänä käytäntönä vuonna 2013, HAMKin järjestämässä kansainvälisessä COMBIkonferenssissa toimintamallina vuonna 2011, Brysselissä Open Days -tapahtumassa vuonna 2012, Innovation in Mind -seminaarissa Ruotsin Lundissa vuonna 2012 sekä TEMin Innovaatioverkoston järjestämässä innovaatiotyöpajassa Berliinissä vuonna HämeAreena -yhteistyö esillä mediassa. Elinikäisen oppimisen -päivä 2012 ja alueen toimijat Hämeenlinnan Raatihuoneen pihassa. 8

9 Häme Open Campus (HOC) -toimijoita Hankkeessa oli osaajia useista erilaisista organisaatioista: Forssan kaupunki Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia / Hyvinkää Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema Hämeen ammattikorkeakoulu Hämeen ELY-keskus Hämeen kauppakamari Hämeen kesäyliopisto Hämeen kylät ry Hämeen liitto Hämeen TE-toimisto Hämeen yrittäjät Hämeenlinnan kaupunki Kanta-Hämeen Erilaiset Oppijat ry Kehittämiskeskus Oy Häme Kiipulan ammattiopisto Koulutuskuntayhtymä Tavastia Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Riihimäen kauppakamari Riihimäen kaupunki Suomen eoppimiskeskus Suomen Hopealinja Oy Suomen Yrittäjäopisto Tampereen yliopisto Teknologiakeskus Innopark Oy Vanajaveden Opisto Vanajavesikeskus...ja monta monta muuta... HOCin lyhytkestoisiin toimenpiteisiin osallistui yli 350 henkilöä, jotka käyttivät yhteensä yli 500 päivää HOC-toimintaan. 9

10 Yhteistyötä avoimen innovaatioympäristön rakentamisessa Verkostoitumista, monialaisuutta, yhteistyötä, kehitysprojekteja, oppilaitosyhteistyötä, yrityskontakteja ja yhteisöllistä tekemistä; tätä ja paljon muuta HOC-ympäristössä toimiminen mahdollisti Konseptorille. Konseptorin projektiasiantuntija, Laura Lehto. Avoin innovaatioympäristö ei jäänyt enää vain fyysiseksi kehittämispaikaksi, vaan laajentui virtuaaliseksi projektialustaksi hokkiin. Opiskelijoiden yhteistyö yli oppilaitos- ja koulutsohjelmarajojen helpottui, onnistui ja ennen kaikkea motivoi luomaan luovasti uutta. Uusia yhteyksiä ja yhteistyökuvioita syntyi aktiivisten opiskelijoiden ja yritysten välille ja ilmassa leijailevat ideat vietiin yhdessä konkretiaan. HOCin avulla löytyi tie uusille poluille ja mielenkiintoisiin projekteihin. Tuomas Tude Lehtonen kuvailee HOC-yhteistyön hyötyjä. Tuomas Tude Lehtonen. 10

11 HOC-tiimin tuliaisia Innovation in Mind -seminaarista Ruotsin Lundista, syksyllä Carolyn Gale, Piilaakson innovaatiokeskittymästä, kehottaa muuttamaan sanat teoiksi. Ajatuksia innovaatiosta: Mr. Creativity, John Kao, Institute for Large Scale Innovation HOC-tiimi suosittelee Innovation in Mind -seminaaria lämpimästi kaikille. Philipsin strategia- ja partnerijohtaja John Bell kertoi avoimista innovaatioista. 11

12 Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä -seminaari järjestettiin HAMKilla vuonna HOC-tunnelmia kuvina HOC.fi Kick Off Raatihuoneella vuonna HOCin ESR-ohjausryhmä ja HOCin laaja ohjausryhmä tekivät merkittävää työtä ohjatessaan hankkeen toimintaa. Kuvassa ohjausryhmän kokous Konseptorin tiloissa. Kuva: Tia Yliskylä Elinikäisen oppimisen -tapahtuma Innostu oppimaan! järjestettiin yli 10 hämeenlinnalaisen toimijan kesken Hämeenlinnan kaupunginkirjastolla syyskuussa HOC oli järjestämässä tapahtumaa vuosina 2011, 2012 ja Yhteistyö toimijoiden kesken jatkuu mm. Koulutustorstaiden ja vuosittaisten Elinikäisen oppimisen -päivien merkeissä.

13 HOCin laaja ohjausryhmä Evolla keväällä Rahoittajan edustaja Johanna Jalonen ELY-keskuksesta oli mukana Luonnonvarojen kestävä käyttö -työpajassa Turengin Asemalla. Luonnonvarojen kestävä käyttö -työpaja Turengin Asemalla vuonna Osa työpajasta toteutettiin auringon alla. 13

14 Ole muutos, jota etsit. Mahatma Gandhi Matka jatkuu Häme Open Campus (HOC) -verkoston kehittäminen ESR-hanke päättyy , mutta verkoston toimijoiden välinen yhteistyö vahvistuu ja kehittyy edelleen. Onnistuminen on asenne. Se on avoimuutta uusille ideoille, halukkuutta kuunnella, innokkuutta oppia, halua kasvaa ja joustavuutta muuttua. BJ Gallagher 14

15 Kuva: Ville Salminen 15

16 Yhteistyöllä tuloksiin! Häme Open Campus (HOC) -verkoston kehittäminen ESR-hankkeen loppuraportti löytyy Hämeen liiton sivuilta:

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS

Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS 25.8.2015 31.5.2012 1.1.2013 Työelämästrategia Visio Suomen työelämä Euroopan paras

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa 2 3 Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategiasta yrittäjyyden ekosysteemiksi http://www.yes-keskus.fi/wpcontent/uploads/2012/09/cursor_yritt_kasv_web_0312.pdf 4 Visio

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2)

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Puheenjohtajana kehittämispäällikkö Helena Miettinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Havainnoija erityisasiantuntija Minna

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT Vuokko Laine, yrityspalvelut Korkeasti koulutettujen yhdyshenkilö 1 11.6.2015 Hämeen TE-toimisto/Vuokko Laine Taustaa Kesällä 2014 nimetty

Lisätiedot

Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa. Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI

Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa. Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI 24.11.2014 Esimerkkejä oppimisympäristöistä Avara museo - kehitettiin museoammattilaisten aikuispedagogista

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO Työseminaari III 12.3.2014 Kuopio Elinikäinen

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Innokylä Uudistuvat lähipalvelut

Innokylä Uudistuvat lähipalvelut Innokylä Uudistuvat lähipalvelut 12.9.2012 Mira Sillanpää Asukasagentti, Uudistuva kylä kaupungissa hanke Hämeenlinna Näkökulmana Uutta ajattelutapaa palvelujen järjestämiseen Lähellä tapahtuva toiminta

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Kanta-Hämeen luonnonvara-alan osaamiskeskittymän käynnistäminen hanke ( ) Anne Horila

LOPPURAPORTTI Kanta-Hämeen luonnonvara-alan osaamiskeskittymän käynnistäminen hanke ( ) Anne Horila Yhteistyöllä uutta osaamista ja kestävää kasvua Kanta-Hämeeseen LOPPURAPORTTI Kanta-Hämeen luonnonvara-alan osaamiskeskittymän käynnistäminen hanke (2014-2016) Anne Horila LUO LUONNONVARA-ALAN VERKOSTON

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa!

Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa! Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa! Nina Rautiainen, osaamispäällikkö Satu Väisänen, projektipäällikkö Esityksen rakenne:

Lisätiedot

Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari

Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi 18.8.2010 Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari Sisällys Ennakointikamarin taustaa tavoite toiminta tuloksia ja kokemuksia jatkosuunnitelmat Perustajajäsenet Tavoite

Lisätiedot

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke 1.1.2012-31.12.2014 Rahoittajina Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY -keskukset Hankkeen taustaa: Toimintarahan riittävyyteen piti reagoida ajoissa, ennen kuin rahat

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI

YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI YOYO -LOPPUSEMINAARI LUKION OPINTO-OHJAUKSEN PILOTTIHANKKEIDEN KEHITTÄVÄ ARVIOINTI KEHITTÄVÄ ARVIOINTI Työ alkoi maaliskuussa 2011 ja päättyy toukokuussa 2012 Arviointityön tavoitteet: Pilottihankkeiden

Lisätiedot

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat OSAKSI YHTEISÖÄ: Eri kulttuureista tulevien integroiminen yhteisöömme ja osaksi arkeamme on onnistumisen avain. Tulevaisuus haastaa tähän entistä vahvemmin.

Lisätiedot

Puutarha-alan koulutuksen kehittämisstrategia -hanke - tulevaisuuden työelämä- ja ammattiosaamistarpeet ammatillisessa puutarhakoulutuksessa

Puutarha-alan koulutuksen kehittämisstrategia -hanke - tulevaisuuden työelämä- ja ammattiosaamistarpeet ammatillisessa puutarhakoulutuksessa Puutarha-alan koulutuksen kehittämisstrategia -hanke - tulevaisuuden työelämä- ja ammattiosaamistarpeet ammatillisessa puutarhakoulutuksessa Tavoitteet Selvittää tulevaisuuden työelämä- ja ammattiosaamistarpeet

Lisätiedot

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä

Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Sote valmistelu Kanta-Hämeessä Marjo Lindgren 14.9.2015 Hämeen parasta kehittämistä! Mikä Sote III- hanke? Jatkoa edellisten valtakunnallisten sotekierrosten valmistelulle Kanta-Hämeen yhteinen tavoite

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Salmian TNO-asiantuntijoiden koulutus 17-18.3.2014 Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka

Lisätiedot

Anu Turunen TYÖELÄMÄTAIDOT

Anu Turunen TYÖELÄMÄTAIDOT Anu Turunen 24.8.2016 TYÖELÄMÄTAIDOT ERI HANKKEISIIN OSALLISTUMINEN Tulevaisuutta koulutusneuvonnalla 2003-2006 Opinto-ohjauksen kehittämishanke 2004-2006 Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämishanke

Lisätiedot

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen 1 Ennakoinnin määritelmästä Ennakointi on käytettävissä olevalle nykytilaa ja menneisyyttä koskevalle tiedolle perustuvaa tulevan

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen. viennin edistämishanke Mervi Jansson Oppimiskumppanuuksien johtaja Omnia

Ammatillisen koulutuksen. viennin edistämishanke Mervi Jansson Oppimiskumppanuuksien johtaja Omnia + Ammatillisen koulutuksen viennin edistämishanke 2015-2016 Mervi Jansson Oppimiskumppanuuksien johtaja Omnia + Verkostossa on voimaa Omnian koordinoimassa kehittämishankkeessa oli mukana 14 koulutuksen

Lisätiedot

Verkostosta voimaa. Ohjausryhmän kokous. Ideahautomo! Net Effect Oy

Verkostosta voimaa. Ohjausryhmän kokous. Ideahautomo! Net Effect Oy Verkostosta voimaa Ohjausryhmän kokous Ideahautomo! Net Effect Oy 1 1 Kehittämiskumppanuuden rooli Kehittämiskumppanuus muodostuu kolmesta eri kokonaisuudesta. Tarkoituksena on tarjota hankkeelle tukea

Lisätiedot

Sote-uudistuksen valmistelun tilanne Lapin maakunnassa. Miten asiakkaan ääni kuuluu ja kädenjälki näkyy valmistelutyössä?

Sote-uudistuksen valmistelun tilanne Lapin maakunnassa. Miten asiakkaan ääni kuuluu ja kädenjälki näkyy valmistelutyössä? Sote-uudistuksen valmistelun tilanne Lapin maakunnassa. Miten asiakkaan ääni kuuluu ja kädenjälki näkyy valmistelutyössä? Maija Valta Lapin Sote-Savotta hanke Lapin Liito Lapin liiton Sote-Savotta -hanke

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset

Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset Tutkinnonuudistuksen arvioinnin keskeiset tulokset Riitta Pyykkö Helsinki 15.3.2011 Kansallinen Bologna-seminaari: Tutkinnonuudistus mitä jäi kesken? Arviointi ja sen kohteet Arvioinnin toteuttaminen mukana

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa

Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa Erityisasiantuntija Kaisa Oksanen Politiikka-analyysiyksikkö Valtioneuvoston kanslia kaisa.oksanen@vnk.fi Hallituksen tulevaisuustyö Vaikuttava kaksivaiheinen

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE Pieksämäki 7.10.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Hallituksen kärkihankkeet Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTA JA TALOUS 2015

KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTA JA TALOUS 2015 Rolf Nyholm 20.5.2016 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTA JA TALOUS 2015 Maakuntavaltuusto 20.5.2016 1 Keski-Suomen strategia ja visio 2040 Vuonna 2040 Keski-Suomi on osaava ja hyvinvoiva bio-, ja digitalouden

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Poluttamo oma digipolku oppimiseen

Poluttamo oma digipolku oppimiseen Poluttamo oma digipolku oppimiseen Sujuvat siirtymät -aloitusseminaari 16.2.2016 Piia Liikka, Suomen eoppimiskeskus ry Poluttamo-konsortio Suomen eoppimiskeskus ry (koordinaattori) Suomen avointen tietojärjestelmien

Lisätiedot

Vahvistaa toimialojen välistä yhteistyötä ja alueen omaa sisäistä viestintää kaupungin työntekijöiden välillä

Vahvistaa toimialojen välistä yhteistyötä ja alueen omaa sisäistä viestintää kaupungin työntekijöiden välillä Pöytää perustettaessa sovittava edustus toimialoittain Huomioitava alueen erityispiirteet Virkamiespöytä Vahvistaa toimialojen välistä yhteistyötä ja alueen omaa sisäistä viestintää kaupungin työntekijöiden

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä Laituri-projekti / Mervi Sirviö Taustaa ELY kierroksen ennakkokyselyyn Kysely lähetettiin 15 ELY:lle 23.6.2012, johon kaikki vastasivat (viimeiset 23.8.)

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Hankkeen lähtökohtia ja teemoja

Hankkeen lähtökohtia ja teemoja Hankkeen lähtökohtia ja teemoja Minna Silvennoinen, projektityöntekijä, KeHO / INNOKE & simulaatiokouluttaja MinSim Oy minna.silvennoinen@jamk.fi KeHO Keski Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä Sosiaali

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Laura Huhtinen-Hildén, FT, MuM 6/2/15 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Kulttuurinen vanhustyö on näkökulma,

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Advisory Board palveluopas

Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas MIKÄ ON ADVISORY BOARD? Advisory Board (AB) tarjoaa kolme kansainvälisen kaupan asiantuntijaa yritysjohdon tueksi tärkeisiin kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

Työelämän tarpeiden laadullinen ennakointi, Satakunnan Ennakointikamarit

Työelämän tarpeiden laadullinen ennakointi, Satakunnan Ennakointikamarit Työelämän tarpeiden laadullinen ennakointi, Satakunnan Ennakointikamarit Teijo Wahlman, Johanna Alanen, Kari-Matti Koittola Omnia 27.1.2011 WinNova Länsirannikon Koulutus Oy Henkilökuntaa 750 Opiskelijoita

Lisätiedot

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4. Metropolialueen alueellisen palvelukeskuksen pilottihanke Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.2015 Päivän

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hämeenlinna 15.4.2011 Verkosto- ja hanketapaaminen Sivu 1 Valtakunnallinen hanketoiminta Toimintatapa

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen I työpaja

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen I työpaja Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen I työpaja Työpaja Aika: tiistai 5.4.2016 kello 13.00-16.00 Paikka: HAMK, Forssan toimipiste, Maisemasali,

Lisätiedot

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä.

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. Mitä ennakointi on ja miten siihen tulee suhtautua Seija Kiiskilä, Keski-Suomi ennakoi Mistä työvoima 2020 26.08.2011 Ennakointi on yhteistyötä Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. 2 1 Tehdäänkö

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille Valtionavustushankkeiden 2016 aloitusseminaari Hankeryhmät Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018 Mervi Varja AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA 2014 2018 Pohjana nykyinen strategia vuosille 2010 2013 Foorumin yhteinen työskentely kesäkuun

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelma (Amkesu) Etelä-Pohjanmaa

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelma (Amkesu) Etelä-Pohjanmaa Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelma (Amkesu) Etelä-Pohjanmaa Koulutuksen järjestäjän tiedot (yhteystahona toimivan koulutuksen järjestäjän tiedot) Seinäjoen koulutuskuntayhtymä,

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016.

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. Toimintaympäristön kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat lisääntyneet

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ympäristötieto, -kasvatus ja -toiminta Ympäristöasioiden hallinta sekä materiaali- ja energiatehokkuus TOIMINTA-AJATUS Vanamo-hanke edistää ja tukee Päijät-

Lisätiedot