Avoin uusille aluille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avoin uusille aluille"

Transkriptio

1 Avoin uusille aluille Häme Open Campus (HOC) -verkoston kehittäminen ESR-hankkeen loppuraportti Kuva: Ville Salminen

2 Sisällysluettelo Häme Open Campus - avoimesti yhdessä 3 HOCin tavoitteet, toimintaa ja tuloksia 4 Hankkeen viestintää 8 Yhteistyötä avoimen innovaatioympäristön rakentamisessa 10 HOC-tunnelmia kuvina 12 Matka jatkuu 14 Osaamista ja yhdessä tekemistä!

3 Häme Open Campus - avoimesti yhdessä Häme Open Campus (HOC) -verkoston kehittäminen ESR -hankkeen tavoitteena on ollut Hämeen maakunnan osaamispohjan ja uusiutumiskyvyn vahvistaminen sekä toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen. HOC-hanke on pyrkinyt toimillaan mahdollistamaan osaamisen jakamista, toimintatapojen kehittämistä, verkostoitumista sekä avointa yhteistyötä. Yhdessä tekemällä on pyritty saavuttamaan etuja, poistamaan päällekkäisyyksiä ja synnyttämään uutta osaamista. Keskeinen viestintäteknologiaa hyödyntävä työvälineemme HOC:fi mahdollisti osallistumisen, osaamisen näkyväksi tekemisen, työskentelyn suljetuissa ja avoimissa yhteistyötiloissa sekä viestinnän HOC-verkoston toimijoiden välillä. Hankkeen lopulla verkkoympäristössä oli lähes 400 käyttäjää. HOC-aktivaattori oli mukana suunnittelemassa ja kehittämässä ohjausryhmän jäsenenä Konseptori-mallia. Projektioppiminen, oppilaitos-yritysyhteistyö ja yrittäjyyden edistäminen sekä toimiva Konseptori-tila nähtiin HOCin näkökulmasta hyvinä tapoina kehittää uusia näkökulmia ja uutta yritystoimintaa alueelle. HOCin ensimmäisten saavutusten joukossa oli Turusta saatu ajatus tuoda Hämeeseen Lasten korkeakoulu -idea. Lasten korkeakoulu onkin tuonut tiedettä alakouluikäisille lapsille kiinnostavassa muodossa jo vuodesta 2010 asti. Toimintaa pyörittää Hämeen Kesäyliopisto. Jatkossa Hämeen liitto vastaa ennakointiin ja ennakointiyhteistyöhön liittyvistä kehittämistoimista osallistaen alueen toimijoita yhteistyöhön. Korkeakoulukeskus maakunnallisena toimijana tulee työskentelemään samansuuntaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, joita myös HOC-hankkeessa on edistetty. Lisäksi HOC-toiminnan toimintatapoja ja hyviä kokemuksia hyödynnetään jatkossa Kanta-Hämeen luonnonvara-alan osaamiskeskittymän rakentamisessa. HOC-yhteistyöstä kiittäen ja kaikkea hyvää tuleviin kehittämishaasteisiin toivottaen, Anne ja Reetta Vuosittain olemme yhdessä tehneet Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä -tapahtumista onnistuneita. Kolmena vuonna verkostomme on palkinnut yhteistyöosaajia. Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen päivä on järjestetty yhteistyössä yli 10 toimijan kanssa kolmena vuonna peräkkäin. Näiden yhteisten toimenpiteiden toivomme jatkuvan myös tulevaisuudessa. Tulevaisuustyöpaja ja Luonnonvarojen kestävä käyttö -työpaja innostivat osallistujia tulevien kehitysaskelmien suunnitteluun. Viestintä ja ihmisten aito kohtaaminen sekä yhdessä tekeminen ovat olleet keskeisiä teemoja, joita HOC-tiimissä olemme arvostaneet. Olemme saaneet olla mukana käynnistämässä monenlaista yhteistyötä. Kehittäminen ja uuden ideoiminen on ollut kiinnostavaa ja innostavaa. Asiantuntevien ja osaavien ihmisten kanssa on ollut mielekästä tehdä yhteistyötä. 3

4 HOCin tavoitteet, toimintaa ja tuloksia Häme Open Campus (HOC) -verkoston kehittäminen ESR-hanke alkoi ja päättyy Verkostossa on ollut mukana kymmeniä koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita, muutamia järjestöjä ja yrityksiä. Sitoutumisaste on vaihdellut vuosien aikana. Verkoston kehittämiseen ja toimintaan osallistui noin 350 aktiivista verkoston jäsentä, joista noin 100 kirjautui myös HOC.fi -verkkoympäristöön. HOC.fi -verkkoympäristössä oli yhteensä vajaat 400 käyttäjää. Häme Open Campus (HOC) -verkoston kehittäminen ESR-hankkeen tavoitteena oli Hämeen maakunnan osaamispohjan ja uusiutumiskyvyn vahvistaminen sekä toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen. Häme Open Campus -verkosto toimi vahvistaen toimijoiden osaamista, toimintatapoja ja yhteistyötä. Yhdessä tekemällä pyrittiin saavuttamaan etuja, poistamaan päällekkäisyyksiä ja synnyttämään uutta osaamista. Hankkeen ulkopuolisen arvioinnin tulosten mukaan hanke saa yleisarvosanan 3,2, arviointiasteikon ollessa 1-5. Arvioitaessa hankkeen tuloksia suhteessa tavoitteisiin voidaan sanoa, että ne ovat tilanteeseen nähden toteutuneet melko hyvin. Hankkeen aikana tehty työ ja siitä saadut oppimiskokemukset ovat hyödyksi tulevaisuuden kehittämistyössä. Laadulliset tavoitteet HOC.fi -verkkoympäristö mahdollistaa uudenlaisen verkostomaisen työtavan ja aktivoi osallistujia osallistumaan ja vahvistamaan yhteistyötään. HOC.fi -verkkoympäristössä tehdään yhteistyötä yli toimialarajojen, jaetaan osaamista ja tehdään olemassa olevaa näkyväksi. Yhteistyö koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä elinkeinoelämän ja järjestöjen välillä lisääntyy. Alueen toimijat kehittävät omaa osaamistaan positiivisella asenteella ja saavat työhönsä tukea alueen eri toimijoilta. Laadullisten tavoitteiden toteutuminen HOC.fi -verkkoympäristö on rakennettu mahdollistamaan osallistuminen, osaamisen näkyväksi tekeminen, yhteistyö avoimissa ja suljetuissa yhteistyötiloissa, ideointi ja innovointi verkkoympäristössä. HOC.fi -verkkoympäristössä on tehty yhteistyötä yli toimialarajojen, on jaettu osaamista ja tehty olemassa olevaa näkyväksi. Yhteistyö on joidenkin koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden välillä lisääntynyt. Yritykset ovat hyötyneet edellä mainittujen yhteistyön lisääntymisestä. Alueen toimijat ovat saaneet uusiakin yhteistyökumppaneita ja haasteellisina aikoina toimijat tekevät kuitenkin hyvää yhteistyötä. Yhteistyötä halutaan vahvistaa edelleen. määrälliset tavoitteet Rakennetaan yksi toimiva yhteistyötä tukeva verkkoympäristö yritystä ja 50 muuta organisaatiota tulee mukaan verkoston toimintaan. Verkkoympäristössä on mukana vuoden 2012 loppuun mennessä 350 toimijaa. Maakunnan panostukset tutkimus- ja kehittämistoimintaan lisääntyvät vuoteen 2009 verrattuna. Työvoiman koulutustaso nousee. määrällisten tavoitteiden toteutuminen On rakennettu yksi toimiva yhteistyötä tukeva verkkoympäristö yritystä ja yli 50 muuta organisaatiota on ollut mukana lyhytkestoisissa toimenpiteissä. Verkkoympäristössä on mukana lähes 400 toimijaa. Maakunnan panostukset tutkimus- ja kehittämistoimintaan lisääntyivät 2000-luvulla aina vuoteen 2007 asti, jonka jälkeen taloudellinen suhdannekehitys alkoi heikentyä ja on jatkunut näihin päiviin asti. Tämä on heijastanut erityisesti yritysten vähenevään tutkimus- ja kehityspanostukseen. Tosin korkeakoulusektorilla on notkahduksen jälkeen vuodesta 2008 merkittävästi lisätty tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Työvoiman koulutustaso nousee valtakunnallisesti vuosi vuodelta. Kanta-Hämeessä tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä lisääntyi 1,6% vuodesta ja koko maassa 1,5%. Kanta-Hämeessä on keskiasteen ja alemman korkea-asteen tutkinnon suorittaneita enemmän kuin koko maassa keskimäärin. 4

5 HOCin tuloksia toimintalinjoittain Koulutus ja tutkimus Innovaatiot Kansalaisvaikuttaminen HOC.fi -yhteistyöalusta: tekemistä, osaamista ja osaajia näkyväksi, avoimia sekä suljettuja yhteistyötiloja esim. usean toimijan hankkeille, alueen koulutustarjontaa ja tapahtumia esillä, n. 400 käyttäjää. HOC-yhteistyöareenamalli: Kehittämiskeskus Oy Hämeen yhteistyöareena (10 toimialaa, Kehittämiskeskus Oy Häme, HAMK, Teknologiakeskus Innopark, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, TE-toimisto ja ELY-keskus yhteistyö) Uusien yhteistyön toimintatapojen ja verkkotyöskentelyn aktivointi, HOC.fi ja muut viestintäteknologiset sovellukset. Ennakointiyhteistyö (ennakointiverkoston työryhmä, ennakointiyhteistyö, tulevaisuustyöpajat ja seminaarit, ennakointimateriaalit) Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä - vuosittainen verkoston yhteinen osaamisen jakamisen seminaari ( ) Vuoden yhteistyöteko/ -osaaja -palkitseminen ( ) Konseptorin suunnitteluryhmässä ja ohjausryhmässä mukana, HOC.fi:ssä haku Konseptorin hankkeisiin sekä työtila projektinhallintaan. Selvitys yhdistysyhteistyöverkostosta, HOC-toimijoiksi yhdistyksiä, Taloissa ja taajuuksilla -tietoa HOC.fi -verkkoympäristöön. Selvitys yliopisto- ja korkeakouluverkoston tulevaisuudesta. Innovaatioverkoston kokemuksia alueelle yhteistyössä konseptorilaisten kanssa. HämeAreena -yhteistyö (periaatteessa osa kaikkia toimintalinjoja) AKO-ryhmän yhteistyö, mukana Hämeen ammatillisen ja aikuiskoulutuksen yhteistyöryhmässä. Innostu oppimaan -tapahtumat 2011, 2012, 2013 Lasten korkeakoulu 5

6 HOC.fi -verkkoympäristö HOC.fi toimi virtuaalisena työalustana, joka oli kaikille avoin. Alustalla oli paljon hyviä ominaisuuksia; esimerkiksi ohjausryhmät pystyivät helposti jakamaan materiaalit kaikille osanottajille HOC.fi:n kautta kuormittamatta sähköposteja. Yllättävää ja positiivista oli kuitenkin huomata, että toimijat kaipaavat silti perinteistä kasvotusten kohtaamista yhä enemmän virtuaalisemmaksi muuttuvassa toiminnassa. Verkkoympäristö ei kuitenkaan toiminut aivan toivotulla tavalla. Hyöty-hinta-laatu akselilla arvioituna HOC.fi -verkkoympäristöä ei päätetty rahoittaa ja jatkaa hankkeen jälkeen. Toisaalta on saatu hyvää palautetta siitä, että HOC.fi on opettanut teknologian hyödyntämistä yhteistyössä. Verkkoympäristöä käytettiin ehkä eniten ennakointitiedon- ja materiaalin etsimiseen, Konseptori-hankkeiden markkinoimiseen ja hankkeisiin hakeutumiseen. Koulutusten ja tapahtumien sekä toimijoiden näkyväksi tekemisessä HOC.fi toimi hyvin. Työtiloja (suljetut tai avoimet) hyödynnettiin usean toimijan ohjausryhmätyöskentelyssä. HOC.fi -sisällöt: 395 käyttäjää 164 materiaalia 143 tapahtumaa 112 hankettta 44 ryhmää 43 blogikirjoitusta 19 organisaatiota 5 ideaa 6

7 Muuta HOCin aikana tehtyä... HOC on toiminut verkottajana, aktivoijana ja koordinoijana. HOCissa on etsitty halukkaille toimijoille yhteistyökumppaneita ja kutsuttu toimijoita saman pöydän äärelle kehittämään yhteistyötä tai yhteisiä kehittämis- ja/tai tutkimushankkeita. Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä -seminaari järjestettiin neljä kertaa vuosina ja vuoden yhteistyöosaaja/ -teko palkittiin vuosina 2011, 2012 ja Hankkeen kautta on myös jaettu osaamista ja tietoa sekä kannustettu jakamaan osaamista verkostossa organisaatiorajat ylittäen. Luonnonvara-alan osaajien yhteistyön mahdollisuuksien ja tarpeiden selvittäminen Kanta-Hämeessä ja kolmen maakunnan (Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Uusimaa) alueella. Luonnonvarojen kestävä käyttö ja luontoinnovaatiot -työpajan toteuttaminen yhteistyössä Luontoinnovaatiot -hankkeen kanssa. Mukana Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen päivän järjestelyissä vuosina 2011, 2012 ja Mukana Konseptori-hankkeen ohjausryhmässä. HOC-toimija on ollut myös mukana suunnittelemassa Konseptori-hanketta (avoimet innovaatioympäristöt) ja järjestämässä tutustumismatkaa Tampereen Demolaan vuonna Innovaatioympäristöjen kehittämiseen liittyen tehtiin yhteistyötä TEMin innovaatioverkoston toimijoiden kanssa ja tutustuttiin Berliinin innovaatioskeneen vuonna Myös Innovation in Mind -seminaarista Ruotsista haettiin ideoita omalle alueelle. Yhteistyöareenat toimialatyöhön. Mukana ryhmissä oli osaajia seuraavista organisaatioista: Kehittämiskeskus Oy Häme, Teknologiakeskus Innopark Oy, HAMK, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, TE-toimisto ja ELY-keskus. Haastateltiin organisaatioiden johtoa ja koottiin osaajat yhteiseen pöytään. Järjestettiin tapaamisia ja vaihdettiin eri toimialojen kuulumisia. Toteutettiin HOC-verkoston toimijoille kaksi yhteistyön kehittämispäivää vuonna Teemana oli yhteistyö ja fasilitoinitaidot. Ennakointiverkoston yhteistyössä mukana. Ennakointifoorumin järjestämisessä olimme mukana 2011, 2012 ja 2013 sekä Tulevaisuustalkoot -työpajan järjestäjänä vuonna Keskeistä oli myös ennakointimateriaalin kokoaminen HOC.fi -verkkoympäristöön. Olimme mukana kolmen maakunnana yhteisessä ennakointityössä (Siivet ja Juuret -tulevaisuustarkastelu 2012) ja EMMA-hankkeen kautta tehtiin yhteistyötä alueellisten ennakointimenetelmien kehittämisessä. HämeAreena -yhteistyö Hämeen yrittäjien ja Hämeen Messujen kanssa: kansalaisvaikuttaminen verkossa ja Elomessuilla. Lasten korkeakoulu -konseptin tuominen Turusta Hämeenlinnaan vuonna Konseptin on ottanut toimintansa osaksi Hämeen Kesäyliopisto vuonna HOC-hankkeen ulkopuolinen arviointiselvitys. Kanta-Hämeen yhdistysten yhteistyökysely ja HOC esillä myös yhdistysten Paikallistoimintaohjelmassa Kanta-Hämeen yliopisto- ja korkeakouluverkoston tulevaisuus -selvitys ja työpaja 2011 alussa. Koulutusvientityöpaja 2011 Yhteistyö AKO-ryhmän jäsenenä (avoin ammattikorkeakoulutus ja avoin yliopistoopetus). ELY-keskuksen koordinoiman Ammatillisen ja aikuiskoulutuksen yhteistyöryhmän jäsenenä toimiminen ja vuoden 2013 alusta ELO-ryhmän jäsenenä. 7

8 Hankkeen viestintää Häme Open Campus (HOC) -verkoston kehittäminen ESR-hanke on ollut esillä sekä painetussa että sähköisessä mediassa kiitettävästi. Viestintäkanavina on käytetty HOC-verkoston toimijoiden omaa sisäistä viestintää, asiakaslehtiä, paikallislehtiä sekä HOC.fi -verkkoympäristöä (blogit, tapahtumat, koulutukset, kokousten materiaalit, meneillään olevat kehittämishankkeet ja Konseptorin hankkeet), sähköpostia, yhteisiä tapahtumia ja seminaareja. Keskeistä oli myös HOC ESR -ohjausryhmän sekä laajan ohjausryhmän jäsenten toimiminen viestijöinä omissa verkostoissaan. HOC oli esillä myös Kanta- Hämeen ulkopuolella: erityisesti yhteistyöosaajan palkitseminen sai näkyvyyttä myös oman alueen ulkopuolella. Painettu esite HOC - Avoin uusille aluille sai hyvää palautetta. Lisäksi HOCista on tehty flyer ja HOC on näkynyt myös oppimiseen kannustavassa postikortissa. HOCin ohjausryhmän kokoukset on pidetty kiertävästi eri HOC-toimijoiden isännöiminä, jolloin kukin on päässyt tekemään omaa organisaatiotaan tutuksi koko verkostolle. HOCista on kerrottu myös messuilla (Elomessut 2010, 2011, 2012 ja 2013 sekä ITK-konferenssissa 2011, 2012 ja 2013), seminaareissa, rautatieasematempauksissa 2011 ja HOCista on kerrottu tiedotustilaisuustyyppisissä tilaisuuksissa n henkilölle. HOC-markkinointimateriaaleja Vuoden Yhteistyöteko ja Vuoden Yhteistyöosaaja ovat aina kiinnittäneet lehdistön huomion. HOC-juttu Hämeen Sanomissa. Kansainvälisissä yhteyksissä HOCista on kerrottu CREATOR-miniohjelman hyvänä käytäntönä vuonna 2013, HAMKin järjestämässä kansainvälisessä COMBIkonferenssissa toimintamallina vuonna 2011, Brysselissä Open Days -tapahtumassa vuonna 2012, Innovation in Mind -seminaarissa Ruotsin Lundissa vuonna 2012 sekä TEMin Innovaatioverkoston järjestämässä innovaatiotyöpajassa Berliinissä vuonna HämeAreena -yhteistyö esillä mediassa. Elinikäisen oppimisen -päivä 2012 ja alueen toimijat Hämeenlinnan Raatihuoneen pihassa. 8

9 Häme Open Campus (HOC) -toimijoita Hankkeessa oli osaajia useista erilaisista organisaatioista: Forssan kaupunki Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia / Hyvinkää Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema Hämeen ammattikorkeakoulu Hämeen ELY-keskus Hämeen kauppakamari Hämeen kesäyliopisto Hämeen kylät ry Hämeen liitto Hämeen TE-toimisto Hämeen yrittäjät Hämeenlinnan kaupunki Kanta-Hämeen Erilaiset Oppijat ry Kehittämiskeskus Oy Häme Kiipulan ammattiopisto Koulutuskuntayhtymä Tavastia Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Riihimäen kauppakamari Riihimäen kaupunki Suomen eoppimiskeskus Suomen Hopealinja Oy Suomen Yrittäjäopisto Tampereen yliopisto Teknologiakeskus Innopark Oy Vanajaveden Opisto Vanajavesikeskus...ja monta monta muuta... HOCin lyhytkestoisiin toimenpiteisiin osallistui yli 350 henkilöä, jotka käyttivät yhteensä yli 500 päivää HOC-toimintaan. 9

10 Yhteistyötä avoimen innovaatioympäristön rakentamisessa Verkostoitumista, monialaisuutta, yhteistyötä, kehitysprojekteja, oppilaitosyhteistyötä, yrityskontakteja ja yhteisöllistä tekemistä; tätä ja paljon muuta HOC-ympäristössä toimiminen mahdollisti Konseptorille. Konseptorin projektiasiantuntija, Laura Lehto. Avoin innovaatioympäristö ei jäänyt enää vain fyysiseksi kehittämispaikaksi, vaan laajentui virtuaaliseksi projektialustaksi hokkiin. Opiskelijoiden yhteistyö yli oppilaitos- ja koulutsohjelmarajojen helpottui, onnistui ja ennen kaikkea motivoi luomaan luovasti uutta. Uusia yhteyksiä ja yhteistyökuvioita syntyi aktiivisten opiskelijoiden ja yritysten välille ja ilmassa leijailevat ideat vietiin yhdessä konkretiaan. HOCin avulla löytyi tie uusille poluille ja mielenkiintoisiin projekteihin. Tuomas Tude Lehtonen kuvailee HOC-yhteistyön hyötyjä. Tuomas Tude Lehtonen. 10

11 HOC-tiimin tuliaisia Innovation in Mind -seminaarista Ruotsin Lundista, syksyllä Carolyn Gale, Piilaakson innovaatiokeskittymästä, kehottaa muuttamaan sanat teoiksi. Ajatuksia innovaatiosta: Mr. Creativity, John Kao, Institute for Large Scale Innovation HOC-tiimi suosittelee Innovation in Mind -seminaaria lämpimästi kaikille. Philipsin strategia- ja partnerijohtaja John Bell kertoi avoimista innovaatioista. 11

12 Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä -seminaari järjestettiin HAMKilla vuonna HOC-tunnelmia kuvina HOC.fi Kick Off Raatihuoneella vuonna HOCin ESR-ohjausryhmä ja HOCin laaja ohjausryhmä tekivät merkittävää työtä ohjatessaan hankkeen toimintaa. Kuvassa ohjausryhmän kokous Konseptorin tiloissa. Kuva: Tia Yliskylä Elinikäisen oppimisen -tapahtuma Innostu oppimaan! järjestettiin yli 10 hämeenlinnalaisen toimijan kesken Hämeenlinnan kaupunginkirjastolla syyskuussa HOC oli järjestämässä tapahtumaa vuosina 2011, 2012 ja Yhteistyö toimijoiden kesken jatkuu mm. Koulutustorstaiden ja vuosittaisten Elinikäisen oppimisen -päivien merkeissä.

13 HOCin laaja ohjausryhmä Evolla keväällä Rahoittajan edustaja Johanna Jalonen ELY-keskuksesta oli mukana Luonnonvarojen kestävä käyttö -työpajassa Turengin Asemalla. Luonnonvarojen kestävä käyttö -työpaja Turengin Asemalla vuonna Osa työpajasta toteutettiin auringon alla. 13

14 Ole muutos, jota etsit. Mahatma Gandhi Matka jatkuu Häme Open Campus (HOC) -verkoston kehittäminen ESR-hanke päättyy , mutta verkoston toimijoiden välinen yhteistyö vahvistuu ja kehittyy edelleen. Onnistuminen on asenne. Se on avoimuutta uusille ideoille, halukkuutta kuunnella, innokkuutta oppia, halua kasvaa ja joustavuutta muuttua. BJ Gallagher 14

15 Kuva: Ville Salminen 15

16 Yhteistyöllä tuloksiin! Häme Open Campus (HOC) -verkoston kehittäminen ESR-hankkeen loppuraportti löytyy Hämeen liiton sivuilta:

Häme Open Campus HOC Toimintasuunnitelma 2010

Häme Open Campus HOC Toimintasuunnitelma 2010 Häme Open Campus HOC Toimintasuunnitelma 2010 Häme Open Campus - HOC Toimintasuunnitelma 2010 Häme Open Campus Pipa Heinonen Aktivaattori puh. 050 3011 679 pipa.heinonen@hame.fi c/o Hämeen liitto Niittykatu

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma STRATEGINEN MAAKUNTAOHJELMA 2014+ Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Mikä on Häme-ohjelma Häme-ohjelma on Kanta-Hämeen tulevaisuuden tekemisen strateginen ohjelma. Maakunta valmistelee ohjelman yhtenä

Lisätiedot

Kokemuksia monipuolisista kumppaniverkostoista Leena Vainio/Titi Tamminen, Suomen eoppimiskeskus

Kokemuksia monipuolisista kumppaniverkostoista Leena Vainio/Titi Tamminen, Suomen eoppimiskeskus Kokemuksia monipuolisista kumppaniverkostoista Leena Vainio/Titi Tamminen, Suomen eoppimiskeskus TIEKE, Vaikuta ja vaikutu yhdessä hankkeet elämään seminaari 17.9.2009 Projektiaihio on - mistä kumppanit:

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Selvitys Kanta-Hämeen yliopisto- ja korkeakouluverkoston tulevaisuudesta

Selvitys Kanta-Hämeen yliopisto- ja korkeakouluverkoston tulevaisuudesta Selvitys Kanta-Hämeen yliopisto- ja korkeakouluverkoston tulevaisuudesta Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä Kanta-Hämeen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan helmet 9.12.2010 Verkatehdas,

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian päivä III 27.10.2014 Asikkala Petra Korkiakoski, HAMK Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke Esityksen sisältö Kestävän

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2

Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2 Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2 Hankkeen perustiedot OpsoDiili Itä-Suomi, Nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Hankeaika1.5.2015-31.12.2017 Rahoittaja: ESR / Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011. Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009

LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011. Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009 LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011 Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009 TAUSTAA LEHTI-HANKKEESTA (7 osahanketta kuudelta alueelta) EAKR-rahoitteinen, kuuden alueen yhteinen Yhdistävä teema on

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Projektin rahoitus ja toteuttajat Rahoitus ESR/ Keski-Suomen ELY-keskus Päätoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (työaikaresurssi

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Tapahtumien Hämeenlinna

Tapahtumien Hämeenlinna Tapahtumien Hämeenlinna 20.1.2015 www.linnan.fi Linnan Kehityksen tavoitteena on hankkia kaupunkiin isoja tapahtumia Haemme aktiivisesti kaupunkiin erityyppisiä isoja tapahtumia: Isojen yritysten vuositilaisuudet,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

OSATAAN. Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana 01.01.2012-30.05.2014

OSATAAN. Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana 01.01.2012-30.05.2014 OSATAAN Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana 01.01.2012-30.05.2014 Miten tähän tultiin? Koulutuspäällikkö Mika Saranpää, HH AOKK 27.9.2012 AHOT korkeakouluissa

Lisätiedot

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Ennakointiyksikkö Samuli Leveälahti 15.12.2004 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ennakoinnin ESR hanke Opetushallituksessa 1.1.2004

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut Koneteknologiakeskus 17.2.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.2.2012 1 Koulutustarpeiden ennakointi - Case Mitä puuttuu? Oppilasmäärät

Lisätiedot

Paperista bittiin oivalluksia hankepolun varrelta

Paperista bittiin oivalluksia hankepolun varrelta Paperista bittiin oivalluksia hankepolun varrelta Innopark Programmes Oy, Visamäentie 33, 13100 Hämeenlinna, info@innopark.fi Taitto: Mainostoimisto Precis Oy Paino: Kopijyvä Oy Tähän vihkoseen on koottu

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014 HYPPÄÄ KYYTIIN! Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014 Tulevaisuus? Ehkäisevä päihdetyö? Yhdessä kehittäminen? Kuka ja mitä? Foorumin iltapäivässä työskenneltiin fasilitointimenetelmin

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT Vuokko Laine, yrityspalvelut Korkeasti koulutettujen yhdyshenkilö 1 11.6.2015 Hämeen TE-toimisto/Vuokko Laine Taustaa Kesällä 2014 nimetty

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Haasteita ja kokemuksia

Haasteita ja kokemuksia Haasteita ja kokemuksia alueellisesta ennakoinnista Ennakointiseminaari 2011 Luova tulevaisuus 30. - 31.8.2011 Tulosaluejohtaja Seija Mattila Turun ammatti-instituutti Åbo yrkesinstitut 1 TAIn ennakointihanke

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE)

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA OHJAUS KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) VARAATHAN KALENTERIISI AJANKOHDAT! OHJELMAT SAA MYÖHEMMIN. 20.8.2015 YHTEISTYÖSSÄ ASIAKKAAN PARHAAKSI! Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Henkilöstön muuttuva rooli ja uudet osaamistarpeet. CIMO 8.10.2015 Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Henkilöstön muuttuva rooli ja uudet osaamistarpeet. CIMO 8.10.2015 Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Henkilöstön muuttuva rooli ja uudet osaamistarpeet CIMO 8.10.2015 Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu OPETTAJAT RAKENNEMUUTOKSESSA MUUTOSTA LUVASSA Rakennemuutoksen vaikutuksia

Lisätiedot

EU biotalouspaneelin työpajan tulokset ja yhteenveto. Mirva Naatula, MTT

EU biotalouspaneelin työpajan tulokset ja yhteenveto. Mirva Naatula, MTT EU biotalouspaneelin työpajan tulokset ja yhteenveto Mirva Naatula, MTT Työpaja järjestettiin 18.11.2013 Helsingin työpajaan osallistuivat: Sixten Sunabacka, TEM Outi Suomi, Tekes Maija Pohjakallio, Kemianteollisuus

Lisätiedot

Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi

Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi Satakuntalainen koulutuksen ennakointimalli Sisältö Satakuntalainen ennakointiyhteistyö Hanketoiminta

Lisätiedot

Innokylä Uudistuvat lähipalvelut

Innokylä Uudistuvat lähipalvelut Innokylä Uudistuvat lähipalvelut 12.9.2012 Mira Sillanpää Asukasagentti, Uudistuva kylä kaupungissa hanke Hämeenlinna Näkökulmana Uutta ajattelutapaa palvelujen järjestämiseen Lähellä tapahtuva toiminta

Lisätiedot

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Salmian TNO-asiantuntijoiden koulutus 17-18.3.2014 Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

HAMK Hyvinvoinnin koulutus- ja tutkimuskeskus. Katsaus osaamiskeskittymän toimintaan Merja Ala-Nikkola FT, tutkimuspäällikkö

HAMK Hyvinvoinnin koulutus- ja tutkimuskeskus. Katsaus osaamiskeskittymän toimintaan Merja Ala-Nikkola FT, tutkimuspäällikkö HAMK Hyvinvoinnin koulutus- ja tutkimuskeskus Katsaus osaamiskeskittymän toimintaan Merja Ala-Nikkola FT, tutkimuspäällikkö Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK:a ylläpitää sijaintikuntiensa omistama kuntayhtymä

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Liiketalouden saumaton urapolku aikuisoppijoille 1.10.2009 30.4.2012 TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Seija Karjalainen Hanketiedot Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston yhteishanke Budjetti

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI KOPPI - Kohti - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Mitä tapahtuu Opin ovissa?

Mitä tapahtuu Opin ovissa? Mitä tapahtuu Opin ovissa? Alueellisten TNO -asiantuntijoiden koulutus 5.-6.3.2013 Jyväskylä Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu auli.ryhanen@jamk.fi

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kuntamarkkinat 11.9.2013 Sirpa projektipäällikkö TÄSTÄ ON KYSYMYS - Kompetenssit tänään: A B C... kunta- ja palvelurakenne Y ja Z ja? sukupolvi työurien jatkaminen

Lisätiedot

Tieto työnantajayhteistyöstä kulkemaan. Sanna Putila 10.11.11

Tieto työnantajayhteistyöstä kulkemaan. Sanna Putila 10.11.11 Tieto työnantajayhteistyöstä kulkemaan Sanna Putila 10.11.11 Haussa tulevaisuuden osaajia, oikeanlaista osaamista, kumppaneita (tutkimus)yhteistyöhön Haussa tulevaisuuden työnantajia, oikeanlaista osaamista,

Lisätiedot

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä 1 Tämänhetkisiä ongelmia työn ja opintojen integroinnissa Opiskelijoiden opintojen aikaista työssäkäyntiä ja siinä syntyvää osaamista ei riittävässä

Lisätiedot

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR) hanke 1.1.2012 30.6.2014

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR) hanke 1.1.2012 30.6.2014 Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR) hanke 1.1.2012 30.6.2014 Hankkeen tavoitteena on edistää korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä seuraavasti: 1. Suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

VERKKOVÄLITTEINEN VERTAISMENTOROINTI JÄRJESTÖTYÖN TUEKSI EMESSI2. 12.2.2015 /Minna Rajalin

VERKKOVÄLITTEINEN VERTAISMENTOROINTI JÄRJESTÖTYÖN TUEKSI EMESSI2. 12.2.2015 /Minna Rajalin VERKKOVÄLITTEINEN VERTAISMENTOROINTI JÄRJESTÖTYÖN TUEKSI EMESSI2 12.2.2015 /Minna Rajalin EMESSI2 11/2013 11/2015 Tavoite: edistää verkossa tapahtuvan vertaismentoroinnin avulla järjestötyöntekijöiden

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen

Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Pirkanmaan ELO strategia 2020 -tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Ohjaustyön verkostot seminaari 15.11.2013 Tampere Jukka Peltokoski, Pirkanmaan ELY-keskus 15.11.2013 Tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

YLEISTAVOITE: ihmiset voivat ja haluavat tehdä työtä ja asua tällä alueella. HäMepro. askelmerkit

YLEISTAVOITE: ihmiset voivat ja haluavat tehdä työtä ja asua tällä alueella. HäMepro. askelmerkit HäMepro askelmerkit TE-KESKUS/TEM: yrit.os, työv. os., maas.os., tekes KEHITTÄMISYHTIÖT: Kehke, Ekes, FSKK ALUEKESKUSOHJELMAT: 3 KPL TEKNOL.KESK.: Innopark, Techvilla, Agropolis ProAgria, Hämeen Matkailu

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Innovaatiotoiminnan verkostoituminen Koulii hankkeen alkuvaiheessa

Innovaatiotoiminnan verkostoituminen Koulii hankkeen alkuvaiheessa Innovaatiotoiminnan verkostoituminen Koulii hankkeen alkuvaiheessa Soile Juujärvi ja Kaija Pesso Laurea-ammattikorkeakoulu Koulutuksen innovaatio & integraatio - hanke KOULII (2010-2012) Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta www.laurea.fi 2 Strateginen ulottuvuus Eettisyys ja vastuullisuus

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa.

Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa. Valtakunnalliseen kumppanuusfoorumiin Seminaari Ke. 26.11.2014, Hotel Arthur, Helsinki Klo 14.00-14.45 Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa. Erityisasiantuntija Ari-Pekka Leminen,

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

MITÄ KUULUU MATKAILU? JuhlaHelmi, Porvoo, 14.5. Anne Wetterstrand / Topi Haapanen Kehitysyhtiö Posintra Oy

MITÄ KUULUU MATKAILU? JuhlaHelmi, Porvoo, 14.5. Anne Wetterstrand / Topi Haapanen Kehitysyhtiö Posintra Oy MITÄ KUULUU MATKAILU? JuhlaHelmi, Porvoo, 14.5. Anne Wetterstrand / Topi Haapanen Kehitysyhtiö Posintra Oy ILLAN OHJELMA Kahvia ja piirakkaa 17.00 Vetovoimaa! -kokemuksia Kohti Uutta? Yhteistä keskustelua

Lisätiedot

Yhteistyöllä osaamista

Yhteistyöllä osaamista Yhteistyöllä osaamista Opas työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun Yhteistyöllä osaamista Opas työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun Työpaikalla tapahtuva oppiminen* on osa työyhteisöjen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTA JA TALOUS 2015

KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTA JA TALOUS 2015 Rolf Nyholm 20.5.2016 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTA JA TALOUS 2015 Maakuntavaltuusto 20.5.2016 1 Keski-Suomen strategia ja visio 2040 Vuonna 2040 Keski-Suomi on osaava ja hyvinvoiva bio-, ja digitalouden

Lisätiedot

Nova Schola Finlandia - Ajatuspaja 2

Nova Schola Finlandia - Ajatuspaja 2 Nova Schola Finlandia - Ajatuspaja 2 Kuntatalolla 20.1.2015 TERVETULOA! HUOM! Prezi-esitys teemasta Opetussuunnitelma ja teknologia: https://prezi.com/qzxphywa3a_q/opetussuunnitelmaja-teknologia/ klo 9:30

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Jäsenkunnat. Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630. Väkiluku 35421

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Jäsenkunnat. Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630. Väkiluku 35421 Jäsenkunnat Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630 Väkiluku 35421 Seudullinen terveydenhuolto n. 580 työntekijää käyttötalous 57,7 milj. toimipisteet 5 kunnassa hajautetut lähipalvelut

Lisätiedot

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin

Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Yhteistyöllä osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluihin Vantaan kaupungin ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyömalli Jörgen Eriksson Tuula Heinonen Loppuseminaari, 13.11.2013, Kuntatalo

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot

Ihmiset bisneksen uudistajina. Julkisen tutkimuksen haku 26.8.-27.10.2014 Fiiliksestä fyrkkaa Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta, työniloa

Ihmiset bisneksen uudistajina. Julkisen tutkimuksen haku 26.8.-27.10.2014 Fiiliksestä fyrkkaa Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta, työniloa Ihmiset bisneksen uudistajina Julkisen tutkimuksen haku 26.8.-27.10.2014 Fiiliksestä fyrkkaa Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta, työniloa Tutkimushaun infotilaisuus 30.9.2014 Finlandia-talo Haun kuvaus

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010

Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010 Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010 TEM, Työmarkkinaneuvos Teija Felt Tulevaisuuskatsaus, TEM 2010 Kohotetaan työvoiman osaamista seuraavilla toimilla: Sisällytetään elinikäisen

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun maakunta kuntayhtymä, koulutustoimiala Esa Toivonen Kajaani 13.10.2008 1 Pääkohdat Aluksi Kainuun koulutus ja sen ohjaus Opiskelijan

Lisätiedot

Kiltakoulut-uutisia, mitä tapahtuu eri killoissa? Jari Välkkynen

Kiltakoulut-uutisia, mitä tapahtuu eri killoissa? Jari Välkkynen Kiltakoulut-uutisia, mitä tapahtuu eri killoissa? Jari Välkkynen Kiltakoulut-toimintamalli, lyhyesti: Blogi = vihko, laite = kynä, avoin materiaali pilvipalvelussa = kirja Tiimityöskentelyä, motivointia,

Lisätiedot

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012

Inno-Vointi. Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa. Inno-Vointi 3.10.2012 Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa 1 -tutkimushanke: Hyviä käytäntöjä innovaatiojohtamiseen julkisella palvelusektorilla Miten palveluja voidaan kehittää

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Mikä on keskeistä, mihin pyritään? Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden

Lisätiedot

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto Sari Salmela, Welliving-hanke Anitta Juntunen, Kajaanin ammattikorkeakoulu 9.6.2010 Työpajojen idea KOKO Kainuun tavoitteina 1) Parantaa hyvinvointialan

Lisätiedot

ALU-koordinaattorin puheenvuoro

ALU-koordinaattorin puheenvuoro ALU-koordinaattorin puheenvuoro Tenho Jaakola suunnittelija Oulun kaupunki, työpajapalvelut Pohjois-Pohjanmaan ALU-koordinaattori Kumppanuusfoorumi työpajoille ja sidosryhmille Kajaani 30.9.2014 ALU-verkostot

Lisätiedot