Avoin uusille aluille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avoin uusille aluille"

Transkriptio

1 Avoin uusille aluille Häme Open Campus (HOC) -verkoston kehittäminen ESR-hankkeen loppuraportti Kuva: Ville Salminen

2 Sisällysluettelo Häme Open Campus - avoimesti yhdessä 3 HOCin tavoitteet, toimintaa ja tuloksia 4 Hankkeen viestintää 8 Yhteistyötä avoimen innovaatioympäristön rakentamisessa 10 HOC-tunnelmia kuvina 12 Matka jatkuu 14 Osaamista ja yhdessä tekemistä!

3 Häme Open Campus - avoimesti yhdessä Häme Open Campus (HOC) -verkoston kehittäminen ESR -hankkeen tavoitteena on ollut Hämeen maakunnan osaamispohjan ja uusiutumiskyvyn vahvistaminen sekä toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen. HOC-hanke on pyrkinyt toimillaan mahdollistamaan osaamisen jakamista, toimintatapojen kehittämistä, verkostoitumista sekä avointa yhteistyötä. Yhdessä tekemällä on pyritty saavuttamaan etuja, poistamaan päällekkäisyyksiä ja synnyttämään uutta osaamista. Keskeinen viestintäteknologiaa hyödyntävä työvälineemme HOC:fi mahdollisti osallistumisen, osaamisen näkyväksi tekemisen, työskentelyn suljetuissa ja avoimissa yhteistyötiloissa sekä viestinnän HOC-verkoston toimijoiden välillä. Hankkeen lopulla verkkoympäristössä oli lähes 400 käyttäjää. HOC-aktivaattori oli mukana suunnittelemassa ja kehittämässä ohjausryhmän jäsenenä Konseptori-mallia. Projektioppiminen, oppilaitos-yritysyhteistyö ja yrittäjyyden edistäminen sekä toimiva Konseptori-tila nähtiin HOCin näkökulmasta hyvinä tapoina kehittää uusia näkökulmia ja uutta yritystoimintaa alueelle. HOCin ensimmäisten saavutusten joukossa oli Turusta saatu ajatus tuoda Hämeeseen Lasten korkeakoulu -idea. Lasten korkeakoulu onkin tuonut tiedettä alakouluikäisille lapsille kiinnostavassa muodossa jo vuodesta 2010 asti. Toimintaa pyörittää Hämeen Kesäyliopisto. Jatkossa Hämeen liitto vastaa ennakointiin ja ennakointiyhteistyöhön liittyvistä kehittämistoimista osallistaen alueen toimijoita yhteistyöhön. Korkeakoulukeskus maakunnallisena toimijana tulee työskentelemään samansuuntaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, joita myös HOC-hankkeessa on edistetty. Lisäksi HOC-toiminnan toimintatapoja ja hyviä kokemuksia hyödynnetään jatkossa Kanta-Hämeen luonnonvara-alan osaamiskeskittymän rakentamisessa. HOC-yhteistyöstä kiittäen ja kaikkea hyvää tuleviin kehittämishaasteisiin toivottaen, Anne ja Reetta Vuosittain olemme yhdessä tehneet Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä -tapahtumista onnistuneita. Kolmena vuonna verkostomme on palkinnut yhteistyöosaajia. Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen päivä on järjestetty yhteistyössä yli 10 toimijan kanssa kolmena vuonna peräkkäin. Näiden yhteisten toimenpiteiden toivomme jatkuvan myös tulevaisuudessa. Tulevaisuustyöpaja ja Luonnonvarojen kestävä käyttö -työpaja innostivat osallistujia tulevien kehitysaskelmien suunnitteluun. Viestintä ja ihmisten aito kohtaaminen sekä yhdessä tekeminen ovat olleet keskeisiä teemoja, joita HOC-tiimissä olemme arvostaneet. Olemme saaneet olla mukana käynnistämässä monenlaista yhteistyötä. Kehittäminen ja uuden ideoiminen on ollut kiinnostavaa ja innostavaa. Asiantuntevien ja osaavien ihmisten kanssa on ollut mielekästä tehdä yhteistyötä. 3

4 HOCin tavoitteet, toimintaa ja tuloksia Häme Open Campus (HOC) -verkoston kehittäminen ESR-hanke alkoi ja päättyy Verkostossa on ollut mukana kymmeniä koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita, muutamia järjestöjä ja yrityksiä. Sitoutumisaste on vaihdellut vuosien aikana. Verkoston kehittämiseen ja toimintaan osallistui noin 350 aktiivista verkoston jäsentä, joista noin 100 kirjautui myös HOC.fi -verkkoympäristöön. HOC.fi -verkkoympäristössä oli yhteensä vajaat 400 käyttäjää. Häme Open Campus (HOC) -verkoston kehittäminen ESR-hankkeen tavoitteena oli Hämeen maakunnan osaamispohjan ja uusiutumiskyvyn vahvistaminen sekä toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen. Häme Open Campus -verkosto toimi vahvistaen toimijoiden osaamista, toimintatapoja ja yhteistyötä. Yhdessä tekemällä pyrittiin saavuttamaan etuja, poistamaan päällekkäisyyksiä ja synnyttämään uutta osaamista. Hankkeen ulkopuolisen arvioinnin tulosten mukaan hanke saa yleisarvosanan 3,2, arviointiasteikon ollessa 1-5. Arvioitaessa hankkeen tuloksia suhteessa tavoitteisiin voidaan sanoa, että ne ovat tilanteeseen nähden toteutuneet melko hyvin. Hankkeen aikana tehty työ ja siitä saadut oppimiskokemukset ovat hyödyksi tulevaisuuden kehittämistyössä. Laadulliset tavoitteet HOC.fi -verkkoympäristö mahdollistaa uudenlaisen verkostomaisen työtavan ja aktivoi osallistujia osallistumaan ja vahvistamaan yhteistyötään. HOC.fi -verkkoympäristössä tehdään yhteistyötä yli toimialarajojen, jaetaan osaamista ja tehdään olemassa olevaa näkyväksi. Yhteistyö koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä elinkeinoelämän ja järjestöjen välillä lisääntyy. Alueen toimijat kehittävät omaa osaamistaan positiivisella asenteella ja saavat työhönsä tukea alueen eri toimijoilta. Laadullisten tavoitteiden toteutuminen HOC.fi -verkkoympäristö on rakennettu mahdollistamaan osallistuminen, osaamisen näkyväksi tekeminen, yhteistyö avoimissa ja suljetuissa yhteistyötiloissa, ideointi ja innovointi verkkoympäristössä. HOC.fi -verkkoympäristössä on tehty yhteistyötä yli toimialarajojen, on jaettu osaamista ja tehty olemassa olevaa näkyväksi. Yhteistyö on joidenkin koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden välillä lisääntynyt. Yritykset ovat hyötyneet edellä mainittujen yhteistyön lisääntymisestä. Alueen toimijat ovat saaneet uusiakin yhteistyökumppaneita ja haasteellisina aikoina toimijat tekevät kuitenkin hyvää yhteistyötä. Yhteistyötä halutaan vahvistaa edelleen. määrälliset tavoitteet Rakennetaan yksi toimiva yhteistyötä tukeva verkkoympäristö yritystä ja 50 muuta organisaatiota tulee mukaan verkoston toimintaan. Verkkoympäristössä on mukana vuoden 2012 loppuun mennessä 350 toimijaa. Maakunnan panostukset tutkimus- ja kehittämistoimintaan lisääntyvät vuoteen 2009 verrattuna. Työvoiman koulutustaso nousee. määrällisten tavoitteiden toteutuminen On rakennettu yksi toimiva yhteistyötä tukeva verkkoympäristö yritystä ja yli 50 muuta organisaatiota on ollut mukana lyhytkestoisissa toimenpiteissä. Verkkoympäristössä on mukana lähes 400 toimijaa. Maakunnan panostukset tutkimus- ja kehittämistoimintaan lisääntyivät 2000-luvulla aina vuoteen 2007 asti, jonka jälkeen taloudellinen suhdannekehitys alkoi heikentyä ja on jatkunut näihin päiviin asti. Tämä on heijastanut erityisesti yritysten vähenevään tutkimus- ja kehityspanostukseen. Tosin korkeakoulusektorilla on notkahduksen jälkeen vuodesta 2008 merkittävästi lisätty tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Työvoiman koulutustaso nousee valtakunnallisesti vuosi vuodelta. Kanta-Hämeessä tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä lisääntyi 1,6% vuodesta ja koko maassa 1,5%. Kanta-Hämeessä on keskiasteen ja alemman korkea-asteen tutkinnon suorittaneita enemmän kuin koko maassa keskimäärin. 4

5 HOCin tuloksia toimintalinjoittain Koulutus ja tutkimus Innovaatiot Kansalaisvaikuttaminen HOC.fi -yhteistyöalusta: tekemistä, osaamista ja osaajia näkyväksi, avoimia sekä suljettuja yhteistyötiloja esim. usean toimijan hankkeille, alueen koulutustarjontaa ja tapahtumia esillä, n. 400 käyttäjää. HOC-yhteistyöareenamalli: Kehittämiskeskus Oy Hämeen yhteistyöareena (10 toimialaa, Kehittämiskeskus Oy Häme, HAMK, Teknologiakeskus Innopark, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, TE-toimisto ja ELY-keskus yhteistyö) Uusien yhteistyön toimintatapojen ja verkkotyöskentelyn aktivointi, HOC.fi ja muut viestintäteknologiset sovellukset. Ennakointiyhteistyö (ennakointiverkoston työryhmä, ennakointiyhteistyö, tulevaisuustyöpajat ja seminaarit, ennakointimateriaalit) Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä - vuosittainen verkoston yhteinen osaamisen jakamisen seminaari ( ) Vuoden yhteistyöteko/ -osaaja -palkitseminen ( ) Konseptorin suunnitteluryhmässä ja ohjausryhmässä mukana, HOC.fi:ssä haku Konseptorin hankkeisiin sekä työtila projektinhallintaan. Selvitys yhdistysyhteistyöverkostosta, HOC-toimijoiksi yhdistyksiä, Taloissa ja taajuuksilla -tietoa HOC.fi -verkkoympäristöön. Selvitys yliopisto- ja korkeakouluverkoston tulevaisuudesta. Innovaatioverkoston kokemuksia alueelle yhteistyössä konseptorilaisten kanssa. HämeAreena -yhteistyö (periaatteessa osa kaikkia toimintalinjoja) AKO-ryhmän yhteistyö, mukana Hämeen ammatillisen ja aikuiskoulutuksen yhteistyöryhmässä. Innostu oppimaan -tapahtumat 2011, 2012, 2013 Lasten korkeakoulu 5

6 HOC.fi -verkkoympäristö HOC.fi toimi virtuaalisena työalustana, joka oli kaikille avoin. Alustalla oli paljon hyviä ominaisuuksia; esimerkiksi ohjausryhmät pystyivät helposti jakamaan materiaalit kaikille osanottajille HOC.fi:n kautta kuormittamatta sähköposteja. Yllättävää ja positiivista oli kuitenkin huomata, että toimijat kaipaavat silti perinteistä kasvotusten kohtaamista yhä enemmän virtuaalisemmaksi muuttuvassa toiminnassa. Verkkoympäristö ei kuitenkaan toiminut aivan toivotulla tavalla. Hyöty-hinta-laatu akselilla arvioituna HOC.fi -verkkoympäristöä ei päätetty rahoittaa ja jatkaa hankkeen jälkeen. Toisaalta on saatu hyvää palautetta siitä, että HOC.fi on opettanut teknologian hyödyntämistä yhteistyössä. Verkkoympäristöä käytettiin ehkä eniten ennakointitiedon- ja materiaalin etsimiseen, Konseptori-hankkeiden markkinoimiseen ja hankkeisiin hakeutumiseen. Koulutusten ja tapahtumien sekä toimijoiden näkyväksi tekemisessä HOC.fi toimi hyvin. Työtiloja (suljetut tai avoimet) hyödynnettiin usean toimijan ohjausryhmätyöskentelyssä. HOC.fi -sisällöt: 395 käyttäjää 164 materiaalia 143 tapahtumaa 112 hankettta 44 ryhmää 43 blogikirjoitusta 19 organisaatiota 5 ideaa 6

7 Muuta HOCin aikana tehtyä... HOC on toiminut verkottajana, aktivoijana ja koordinoijana. HOCissa on etsitty halukkaille toimijoille yhteistyökumppaneita ja kutsuttu toimijoita saman pöydän äärelle kehittämään yhteistyötä tai yhteisiä kehittämis- ja/tai tutkimushankkeita. Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä -seminaari järjestettiin neljä kertaa vuosina ja vuoden yhteistyöosaaja/ -teko palkittiin vuosina 2011, 2012 ja Hankkeen kautta on myös jaettu osaamista ja tietoa sekä kannustettu jakamaan osaamista verkostossa organisaatiorajat ylittäen. Luonnonvara-alan osaajien yhteistyön mahdollisuuksien ja tarpeiden selvittäminen Kanta-Hämeessä ja kolmen maakunnan (Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Uusimaa) alueella. Luonnonvarojen kestävä käyttö ja luontoinnovaatiot -työpajan toteuttaminen yhteistyössä Luontoinnovaatiot -hankkeen kanssa. Mukana Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen päivän järjestelyissä vuosina 2011, 2012 ja Mukana Konseptori-hankkeen ohjausryhmässä. HOC-toimija on ollut myös mukana suunnittelemassa Konseptori-hanketta (avoimet innovaatioympäristöt) ja järjestämässä tutustumismatkaa Tampereen Demolaan vuonna Innovaatioympäristöjen kehittämiseen liittyen tehtiin yhteistyötä TEMin innovaatioverkoston toimijoiden kanssa ja tutustuttiin Berliinin innovaatioskeneen vuonna Myös Innovation in Mind -seminaarista Ruotsista haettiin ideoita omalle alueelle. Yhteistyöareenat toimialatyöhön. Mukana ryhmissä oli osaajia seuraavista organisaatioista: Kehittämiskeskus Oy Häme, Teknologiakeskus Innopark Oy, HAMK, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, TE-toimisto ja ELY-keskus. Haastateltiin organisaatioiden johtoa ja koottiin osaajat yhteiseen pöytään. Järjestettiin tapaamisia ja vaihdettiin eri toimialojen kuulumisia. Toteutettiin HOC-verkoston toimijoille kaksi yhteistyön kehittämispäivää vuonna Teemana oli yhteistyö ja fasilitoinitaidot. Ennakointiverkoston yhteistyössä mukana. Ennakointifoorumin järjestämisessä olimme mukana 2011, 2012 ja 2013 sekä Tulevaisuustalkoot -työpajan järjestäjänä vuonna Keskeistä oli myös ennakointimateriaalin kokoaminen HOC.fi -verkkoympäristöön. Olimme mukana kolmen maakunnana yhteisessä ennakointityössä (Siivet ja Juuret -tulevaisuustarkastelu 2012) ja EMMA-hankkeen kautta tehtiin yhteistyötä alueellisten ennakointimenetelmien kehittämisessä. HämeAreena -yhteistyö Hämeen yrittäjien ja Hämeen Messujen kanssa: kansalaisvaikuttaminen verkossa ja Elomessuilla. Lasten korkeakoulu -konseptin tuominen Turusta Hämeenlinnaan vuonna Konseptin on ottanut toimintansa osaksi Hämeen Kesäyliopisto vuonna HOC-hankkeen ulkopuolinen arviointiselvitys. Kanta-Hämeen yhdistysten yhteistyökysely ja HOC esillä myös yhdistysten Paikallistoimintaohjelmassa Kanta-Hämeen yliopisto- ja korkeakouluverkoston tulevaisuus -selvitys ja työpaja 2011 alussa. Koulutusvientityöpaja 2011 Yhteistyö AKO-ryhmän jäsenenä (avoin ammattikorkeakoulutus ja avoin yliopistoopetus). ELY-keskuksen koordinoiman Ammatillisen ja aikuiskoulutuksen yhteistyöryhmän jäsenenä toimiminen ja vuoden 2013 alusta ELO-ryhmän jäsenenä. 7

8 Hankkeen viestintää Häme Open Campus (HOC) -verkoston kehittäminen ESR-hanke on ollut esillä sekä painetussa että sähköisessä mediassa kiitettävästi. Viestintäkanavina on käytetty HOC-verkoston toimijoiden omaa sisäistä viestintää, asiakaslehtiä, paikallislehtiä sekä HOC.fi -verkkoympäristöä (blogit, tapahtumat, koulutukset, kokousten materiaalit, meneillään olevat kehittämishankkeet ja Konseptorin hankkeet), sähköpostia, yhteisiä tapahtumia ja seminaareja. Keskeistä oli myös HOC ESR -ohjausryhmän sekä laajan ohjausryhmän jäsenten toimiminen viestijöinä omissa verkostoissaan. HOC oli esillä myös Kanta- Hämeen ulkopuolella: erityisesti yhteistyöosaajan palkitseminen sai näkyvyyttä myös oman alueen ulkopuolella. Painettu esite HOC - Avoin uusille aluille sai hyvää palautetta. Lisäksi HOCista on tehty flyer ja HOC on näkynyt myös oppimiseen kannustavassa postikortissa. HOCin ohjausryhmän kokoukset on pidetty kiertävästi eri HOC-toimijoiden isännöiminä, jolloin kukin on päässyt tekemään omaa organisaatiotaan tutuksi koko verkostolle. HOCista on kerrottu myös messuilla (Elomessut 2010, 2011, 2012 ja 2013 sekä ITK-konferenssissa 2011, 2012 ja 2013), seminaareissa, rautatieasematempauksissa 2011 ja HOCista on kerrottu tiedotustilaisuustyyppisissä tilaisuuksissa n henkilölle. HOC-markkinointimateriaaleja Vuoden Yhteistyöteko ja Vuoden Yhteistyöosaaja ovat aina kiinnittäneet lehdistön huomion. HOC-juttu Hämeen Sanomissa. Kansainvälisissä yhteyksissä HOCista on kerrottu CREATOR-miniohjelman hyvänä käytäntönä vuonna 2013, HAMKin järjestämässä kansainvälisessä COMBIkonferenssissa toimintamallina vuonna 2011, Brysselissä Open Days -tapahtumassa vuonna 2012, Innovation in Mind -seminaarissa Ruotsin Lundissa vuonna 2012 sekä TEMin Innovaatioverkoston järjestämässä innovaatiotyöpajassa Berliinissä vuonna HämeAreena -yhteistyö esillä mediassa. Elinikäisen oppimisen -päivä 2012 ja alueen toimijat Hämeenlinnan Raatihuoneen pihassa. 8

9 Häme Open Campus (HOC) -toimijoita Hankkeessa oli osaajia useista erilaisista organisaatioista: Forssan kaupunki Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia / Hyvinkää Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema Hämeen ammattikorkeakoulu Hämeen ELY-keskus Hämeen kauppakamari Hämeen kesäyliopisto Hämeen kylät ry Hämeen liitto Hämeen TE-toimisto Hämeen yrittäjät Hämeenlinnan kaupunki Kanta-Hämeen Erilaiset Oppijat ry Kehittämiskeskus Oy Häme Kiipulan ammattiopisto Koulutuskuntayhtymä Tavastia Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Riihimäen kauppakamari Riihimäen kaupunki Suomen eoppimiskeskus Suomen Hopealinja Oy Suomen Yrittäjäopisto Tampereen yliopisto Teknologiakeskus Innopark Oy Vanajaveden Opisto Vanajavesikeskus...ja monta monta muuta... HOCin lyhytkestoisiin toimenpiteisiin osallistui yli 350 henkilöä, jotka käyttivät yhteensä yli 500 päivää HOC-toimintaan. 9

10 Yhteistyötä avoimen innovaatioympäristön rakentamisessa Verkostoitumista, monialaisuutta, yhteistyötä, kehitysprojekteja, oppilaitosyhteistyötä, yrityskontakteja ja yhteisöllistä tekemistä; tätä ja paljon muuta HOC-ympäristössä toimiminen mahdollisti Konseptorille. Konseptorin projektiasiantuntija, Laura Lehto. Avoin innovaatioympäristö ei jäänyt enää vain fyysiseksi kehittämispaikaksi, vaan laajentui virtuaaliseksi projektialustaksi hokkiin. Opiskelijoiden yhteistyö yli oppilaitos- ja koulutsohjelmarajojen helpottui, onnistui ja ennen kaikkea motivoi luomaan luovasti uutta. Uusia yhteyksiä ja yhteistyökuvioita syntyi aktiivisten opiskelijoiden ja yritysten välille ja ilmassa leijailevat ideat vietiin yhdessä konkretiaan. HOCin avulla löytyi tie uusille poluille ja mielenkiintoisiin projekteihin. Tuomas Tude Lehtonen kuvailee HOC-yhteistyön hyötyjä. Tuomas Tude Lehtonen. 10

11 HOC-tiimin tuliaisia Innovation in Mind -seminaarista Ruotsin Lundista, syksyllä Carolyn Gale, Piilaakson innovaatiokeskittymästä, kehottaa muuttamaan sanat teoiksi. Ajatuksia innovaatiosta: Mr. Creativity, John Kao, Institute for Large Scale Innovation HOC-tiimi suosittelee Innovation in Mind -seminaaria lämpimästi kaikille. Philipsin strategia- ja partnerijohtaja John Bell kertoi avoimista innovaatioista. 11

12 Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä -seminaari järjestettiin HAMKilla vuonna HOC-tunnelmia kuvina HOC.fi Kick Off Raatihuoneella vuonna HOCin ESR-ohjausryhmä ja HOCin laaja ohjausryhmä tekivät merkittävää työtä ohjatessaan hankkeen toimintaa. Kuvassa ohjausryhmän kokous Konseptorin tiloissa. Kuva: Tia Yliskylä Elinikäisen oppimisen -tapahtuma Innostu oppimaan! järjestettiin yli 10 hämeenlinnalaisen toimijan kesken Hämeenlinnan kaupunginkirjastolla syyskuussa HOC oli järjestämässä tapahtumaa vuosina 2011, 2012 ja Yhteistyö toimijoiden kesken jatkuu mm. Koulutustorstaiden ja vuosittaisten Elinikäisen oppimisen -päivien merkeissä.

13 HOCin laaja ohjausryhmä Evolla keväällä Rahoittajan edustaja Johanna Jalonen ELY-keskuksesta oli mukana Luonnonvarojen kestävä käyttö -työpajassa Turengin Asemalla. Luonnonvarojen kestävä käyttö -työpaja Turengin Asemalla vuonna Osa työpajasta toteutettiin auringon alla. 13

14 Ole muutos, jota etsit. Mahatma Gandhi Matka jatkuu Häme Open Campus (HOC) -verkoston kehittäminen ESR-hanke päättyy , mutta verkoston toimijoiden välinen yhteistyö vahvistuu ja kehittyy edelleen. Onnistuminen on asenne. Se on avoimuutta uusille ideoille, halukkuutta kuunnella, innokkuutta oppia, halua kasvaa ja joustavuutta muuttua. BJ Gallagher 14

15 Kuva: Ville Salminen 15

16 Yhteistyöllä tuloksiin! Häme Open Campus (HOC) -verkoston kehittäminen ESR-hankkeen loppuraportti löytyy Hämeen liiton sivuilta:

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen LOPPURAPORTTI 2012 Sisältö 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 2. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 3. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT... 2 4. PROJEKTIN

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Häme Open Campus HOC Toimintasuunnitelma 2010

Häme Open Campus HOC Toimintasuunnitelma 2010 Häme Open Campus HOC Toimintasuunnitelma 2010 Häme Open Campus - HOC Toimintasuunnitelma 2010 Häme Open Campus Pipa Heinonen Aktivaattori puh. 050 3011 679 pipa.heinonen@hame.fi c/o Hämeen liitto Niittykatu

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

Alueellinen ennakointi maakunnissa

Alueellinen ennakointi maakunnissa Alueellinen ennakointi maakunnissa Ennakoinnin nykytila Etelä-Pohjanmaalla, Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla, Pohjanmaalla ja Satakunnassa EMMA-HANKE 2013 Hanna Kivimäki Sisällys 1 ENNAKOINTIKÄYTÄNTÖJEN

Lisätiedot

Hämeen liitto. tiedottaa. Tanssin ilo. palkittiin. Hämeen liiton myöntämä kulttuuritunnustuspalkinto annettiin tänä vuonna nuorille tanssijoille.

Hämeen liitto. tiedottaa. Tanssin ilo. palkittiin. Hämeen liiton myöntämä kulttuuritunnustuspalkinto annettiin tänä vuonna nuorille tanssijoille. Hämeen liitto tiedottaa marraskuu 2012 Tanssin ilo palkittiin Tässä numerossa: Tanssin ilo palkittiin 1 HOC-kuulumisia 3 Kanta-Hämeen ennakointifoorumi helmikuussa 2013 4 Ministeri Jari Koskisen terveiset

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Kuva: Ville Salminen. Toimintakertomus 2014: Strategiset teot

Kuva: Ville Salminen. Toimintakertomus 2014: Strategiset teot Kuva: Ville Salminen Toimintakertomus 2014: Strategiset teot Sisällysluettelo Rehtorin katsaus vuoteen 2014...3 Yhdessä kohti oppimisen muutosta...4 Opiskelijat vahvemmin mukana...9 Yhteisöllinen työskentely

Lisätiedot

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON koulutukset YRITTÄJYYSKASVATUKSEN PALVELUJA OLE HYVÄ! Hyvä opettaja, Kädessäsi on YES Etelä-Savon katalogi, johon olemme koonneet joitakin alueen koulujen parhaita

Lisätiedot

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

Keski-Suomi ENNAKOI. Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia. Seija Kiiskilä & Anu Huotari

Keski-Suomi ENNAKOI. Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia. Seija Kiiskilä & Anu Huotari 1 Keski-Suomi ENNAKOI Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia Seija Kiiskilä & Anu Huotari 4 Esipuhe Keski-Suomi ennakoi-hanke Hankeaika 1.7.2011-31.8.2013 Rahoitus 250 000 Keski-Suomen liitto 90

Lisätiedot

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia FUAS-LEHTI nro 1 2012 FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia Kesäopinnot vauhdittavat valmistumista 8 Verkoston avulla kehitysmaiden markkinoille 13 4» www.fuas.fi Pääkirjoitus FUAS-liittoumasta

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta. Näkökulmia ELO-toimintaan

ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta. Näkökulmia ELO-toimintaan ELO-opas Kohti elinikäistä ohjausta Näkökulmia ELO-toimintaan LAITURI-projekti 2014 ELO-opas Julkaisija: LAITURI-projekti Teksti: Antti Laitinen, Sirpa Nykänen, Mervi Sirviö Kannen teos: Mika Heinonen

Lisätiedot

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset

Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2006 Taitto: Maini Tulokas Sisällysluettelo ESIPUHE...4 KÄSITYÖALAN YHTEISTYÖ...5 TAITO INNOVAATIOT 2001

Lisätiedot

Suuntaa. näyttämässä InnoMajakka 2008 2012

Suuntaa. näyttämässä InnoMajakka 2008 2012 Suuntaa näyttämässä InnoMajakka 2008 2012 ISBN 978-951-597-082-4 Suuntaa näyttämässä InnoMajakka 2008 2012 Sisältö Työelämäyhteistyön merkityksestä Oamkissa (J. Paaso) 6 Alkusanat (S. Oja) 7 20 2. Kuinka

Lisätiedot

Aluksi OSA 1 Oppeja rakennuksen perustaksi OSA 2 Saatesanoja konseptille OSA 3 CoINNO konsepti Kiitokset

Aluksi OSA 1 Oppeja rakennuksen perustaksi OSA 2 Saatesanoja konseptille OSA 3 CoINNO konsepti Kiitokset Helsinki 2014 CoINNO-esiselvityshankkeen julkaisu Metropolia Ammattikorkeakoulu Taitto ja graafinen suunnittelu: Lena Malm Kannen kuva: Lena Malm Paino: Metropolian digipaino, Helsinki isbn 978 952 6690

Lisätiedot

LEHTI-hanke. Hyvinvointialaa vauhdittamassa. LEHTI-hankkeen loppujulkaisu

LEHTI-hanke. Hyvinvointialaa vauhdittamassa. LEHTI-hankkeen loppujulkaisu LEHTI-hanke Hyvinvointialaa vauhdittamassa LEHTI-hankkeen loppujulkaisu LEHTI-hanke Sisällysluettelo sivu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Etelä-Suomen maakuntien liittouman sekä kuntien rahoittama

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 VARSINAIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VISIO 2020 Yrittäjyyskasvatus on Varsinais-Suomen yrittäjyyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tuula Siljanen Ulla Keto MIKKELI MUUTOKSESSA. Muutosohjelman arviointi. Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports

Tuula Siljanen Ulla Keto MIKKELI MUUTOKSESSA. Muutosohjelman arviointi. Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports Tuula Siljanen Ulla Keto MIKKELI MUUTOKSESSA Muutosohjelman arviointi Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 64 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Mikkeli 2011 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Hankenumero 12159

Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Hankenumero 12159 Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Hankenumero 12159 Loppuraportti 1.4.2011 31.12.2014 1 Sisällys 1 Toteuttajan nimi 3 2 Hankkeen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015 Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Johdanto 3 Arvioinnin asetelma, arviointikysymykset ja johtopäätökset - kolme näkökulmaa 4 Suositukset toiminalle ja ehdotus vastuutahoista

Lisätiedot