Avoin uusille aluille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avoin uusille aluille"

Transkriptio

1 Avoin uusille aluille Häme Open Campus (HOC) -verkoston kehittäminen ESR-hankkeen loppuraportti Kuva: Ville Salminen

2 Sisällysluettelo Häme Open Campus - avoimesti yhdessä 3 HOCin tavoitteet, toimintaa ja tuloksia 4 Hankkeen viestintää 8 Yhteistyötä avoimen innovaatioympäristön rakentamisessa 10 HOC-tunnelmia kuvina 12 Matka jatkuu 14 Osaamista ja yhdessä tekemistä!

3 Häme Open Campus - avoimesti yhdessä Häme Open Campus (HOC) -verkoston kehittäminen ESR -hankkeen tavoitteena on ollut Hämeen maakunnan osaamispohjan ja uusiutumiskyvyn vahvistaminen sekä toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen. HOC-hanke on pyrkinyt toimillaan mahdollistamaan osaamisen jakamista, toimintatapojen kehittämistä, verkostoitumista sekä avointa yhteistyötä. Yhdessä tekemällä on pyritty saavuttamaan etuja, poistamaan päällekkäisyyksiä ja synnyttämään uutta osaamista. Keskeinen viestintäteknologiaa hyödyntävä työvälineemme HOC:fi mahdollisti osallistumisen, osaamisen näkyväksi tekemisen, työskentelyn suljetuissa ja avoimissa yhteistyötiloissa sekä viestinnän HOC-verkoston toimijoiden välillä. Hankkeen lopulla verkkoympäristössä oli lähes 400 käyttäjää. HOC-aktivaattori oli mukana suunnittelemassa ja kehittämässä ohjausryhmän jäsenenä Konseptori-mallia. Projektioppiminen, oppilaitos-yritysyhteistyö ja yrittäjyyden edistäminen sekä toimiva Konseptori-tila nähtiin HOCin näkökulmasta hyvinä tapoina kehittää uusia näkökulmia ja uutta yritystoimintaa alueelle. HOCin ensimmäisten saavutusten joukossa oli Turusta saatu ajatus tuoda Hämeeseen Lasten korkeakoulu -idea. Lasten korkeakoulu onkin tuonut tiedettä alakouluikäisille lapsille kiinnostavassa muodossa jo vuodesta 2010 asti. Toimintaa pyörittää Hämeen Kesäyliopisto. Jatkossa Hämeen liitto vastaa ennakointiin ja ennakointiyhteistyöhön liittyvistä kehittämistoimista osallistaen alueen toimijoita yhteistyöhön. Korkeakoulukeskus maakunnallisena toimijana tulee työskentelemään samansuuntaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, joita myös HOC-hankkeessa on edistetty. Lisäksi HOC-toiminnan toimintatapoja ja hyviä kokemuksia hyödynnetään jatkossa Kanta-Hämeen luonnonvara-alan osaamiskeskittymän rakentamisessa. HOC-yhteistyöstä kiittäen ja kaikkea hyvää tuleviin kehittämishaasteisiin toivottaen, Anne ja Reetta Vuosittain olemme yhdessä tehneet Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä -tapahtumista onnistuneita. Kolmena vuonna verkostomme on palkinnut yhteistyöosaajia. Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen päivä on järjestetty yhteistyössä yli 10 toimijan kanssa kolmena vuonna peräkkäin. Näiden yhteisten toimenpiteiden toivomme jatkuvan myös tulevaisuudessa. Tulevaisuustyöpaja ja Luonnonvarojen kestävä käyttö -työpaja innostivat osallistujia tulevien kehitysaskelmien suunnitteluun. Viestintä ja ihmisten aito kohtaaminen sekä yhdessä tekeminen ovat olleet keskeisiä teemoja, joita HOC-tiimissä olemme arvostaneet. Olemme saaneet olla mukana käynnistämässä monenlaista yhteistyötä. Kehittäminen ja uuden ideoiminen on ollut kiinnostavaa ja innostavaa. Asiantuntevien ja osaavien ihmisten kanssa on ollut mielekästä tehdä yhteistyötä. 3

4 HOCin tavoitteet, toimintaa ja tuloksia Häme Open Campus (HOC) -verkoston kehittäminen ESR-hanke alkoi ja päättyy Verkostossa on ollut mukana kymmeniä koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita, muutamia järjestöjä ja yrityksiä. Sitoutumisaste on vaihdellut vuosien aikana. Verkoston kehittämiseen ja toimintaan osallistui noin 350 aktiivista verkoston jäsentä, joista noin 100 kirjautui myös HOC.fi -verkkoympäristöön. HOC.fi -verkkoympäristössä oli yhteensä vajaat 400 käyttäjää. Häme Open Campus (HOC) -verkoston kehittäminen ESR-hankkeen tavoitteena oli Hämeen maakunnan osaamispohjan ja uusiutumiskyvyn vahvistaminen sekä toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen. Häme Open Campus -verkosto toimi vahvistaen toimijoiden osaamista, toimintatapoja ja yhteistyötä. Yhdessä tekemällä pyrittiin saavuttamaan etuja, poistamaan päällekkäisyyksiä ja synnyttämään uutta osaamista. Hankkeen ulkopuolisen arvioinnin tulosten mukaan hanke saa yleisarvosanan 3,2, arviointiasteikon ollessa 1-5. Arvioitaessa hankkeen tuloksia suhteessa tavoitteisiin voidaan sanoa, että ne ovat tilanteeseen nähden toteutuneet melko hyvin. Hankkeen aikana tehty työ ja siitä saadut oppimiskokemukset ovat hyödyksi tulevaisuuden kehittämistyössä. Laadulliset tavoitteet HOC.fi -verkkoympäristö mahdollistaa uudenlaisen verkostomaisen työtavan ja aktivoi osallistujia osallistumaan ja vahvistamaan yhteistyötään. HOC.fi -verkkoympäristössä tehdään yhteistyötä yli toimialarajojen, jaetaan osaamista ja tehdään olemassa olevaa näkyväksi. Yhteistyö koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä elinkeinoelämän ja järjestöjen välillä lisääntyy. Alueen toimijat kehittävät omaa osaamistaan positiivisella asenteella ja saavat työhönsä tukea alueen eri toimijoilta. Laadullisten tavoitteiden toteutuminen HOC.fi -verkkoympäristö on rakennettu mahdollistamaan osallistuminen, osaamisen näkyväksi tekeminen, yhteistyö avoimissa ja suljetuissa yhteistyötiloissa, ideointi ja innovointi verkkoympäristössä. HOC.fi -verkkoympäristössä on tehty yhteistyötä yli toimialarajojen, on jaettu osaamista ja tehty olemassa olevaa näkyväksi. Yhteistyö on joidenkin koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden välillä lisääntynyt. Yritykset ovat hyötyneet edellä mainittujen yhteistyön lisääntymisestä. Alueen toimijat ovat saaneet uusiakin yhteistyökumppaneita ja haasteellisina aikoina toimijat tekevät kuitenkin hyvää yhteistyötä. Yhteistyötä halutaan vahvistaa edelleen. määrälliset tavoitteet Rakennetaan yksi toimiva yhteistyötä tukeva verkkoympäristö yritystä ja 50 muuta organisaatiota tulee mukaan verkoston toimintaan. Verkkoympäristössä on mukana vuoden 2012 loppuun mennessä 350 toimijaa. Maakunnan panostukset tutkimus- ja kehittämistoimintaan lisääntyvät vuoteen 2009 verrattuna. Työvoiman koulutustaso nousee. määrällisten tavoitteiden toteutuminen On rakennettu yksi toimiva yhteistyötä tukeva verkkoympäristö yritystä ja yli 50 muuta organisaatiota on ollut mukana lyhytkestoisissa toimenpiteissä. Verkkoympäristössä on mukana lähes 400 toimijaa. Maakunnan panostukset tutkimus- ja kehittämistoimintaan lisääntyivät 2000-luvulla aina vuoteen 2007 asti, jonka jälkeen taloudellinen suhdannekehitys alkoi heikentyä ja on jatkunut näihin päiviin asti. Tämä on heijastanut erityisesti yritysten vähenevään tutkimus- ja kehityspanostukseen. Tosin korkeakoulusektorilla on notkahduksen jälkeen vuodesta 2008 merkittävästi lisätty tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Työvoiman koulutustaso nousee valtakunnallisesti vuosi vuodelta. Kanta-Hämeessä tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä lisääntyi 1,6% vuodesta ja koko maassa 1,5%. Kanta-Hämeessä on keskiasteen ja alemman korkea-asteen tutkinnon suorittaneita enemmän kuin koko maassa keskimäärin. 4

5 HOCin tuloksia toimintalinjoittain Koulutus ja tutkimus Innovaatiot Kansalaisvaikuttaminen HOC.fi -yhteistyöalusta: tekemistä, osaamista ja osaajia näkyväksi, avoimia sekä suljettuja yhteistyötiloja esim. usean toimijan hankkeille, alueen koulutustarjontaa ja tapahtumia esillä, n. 400 käyttäjää. HOC-yhteistyöareenamalli: Kehittämiskeskus Oy Hämeen yhteistyöareena (10 toimialaa, Kehittämiskeskus Oy Häme, HAMK, Teknologiakeskus Innopark, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, TE-toimisto ja ELY-keskus yhteistyö) Uusien yhteistyön toimintatapojen ja verkkotyöskentelyn aktivointi, HOC.fi ja muut viestintäteknologiset sovellukset. Ennakointiyhteistyö (ennakointiverkoston työryhmä, ennakointiyhteistyö, tulevaisuustyöpajat ja seminaarit, ennakointimateriaalit) Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä - vuosittainen verkoston yhteinen osaamisen jakamisen seminaari ( ) Vuoden yhteistyöteko/ -osaaja -palkitseminen ( ) Konseptorin suunnitteluryhmässä ja ohjausryhmässä mukana, HOC.fi:ssä haku Konseptorin hankkeisiin sekä työtila projektinhallintaan. Selvitys yhdistysyhteistyöverkostosta, HOC-toimijoiksi yhdistyksiä, Taloissa ja taajuuksilla -tietoa HOC.fi -verkkoympäristöön. Selvitys yliopisto- ja korkeakouluverkoston tulevaisuudesta. Innovaatioverkoston kokemuksia alueelle yhteistyössä konseptorilaisten kanssa. HämeAreena -yhteistyö (periaatteessa osa kaikkia toimintalinjoja) AKO-ryhmän yhteistyö, mukana Hämeen ammatillisen ja aikuiskoulutuksen yhteistyöryhmässä. Innostu oppimaan -tapahtumat 2011, 2012, 2013 Lasten korkeakoulu 5

6 HOC.fi -verkkoympäristö HOC.fi toimi virtuaalisena työalustana, joka oli kaikille avoin. Alustalla oli paljon hyviä ominaisuuksia; esimerkiksi ohjausryhmät pystyivät helposti jakamaan materiaalit kaikille osanottajille HOC.fi:n kautta kuormittamatta sähköposteja. Yllättävää ja positiivista oli kuitenkin huomata, että toimijat kaipaavat silti perinteistä kasvotusten kohtaamista yhä enemmän virtuaalisemmaksi muuttuvassa toiminnassa. Verkkoympäristö ei kuitenkaan toiminut aivan toivotulla tavalla. Hyöty-hinta-laatu akselilla arvioituna HOC.fi -verkkoympäristöä ei päätetty rahoittaa ja jatkaa hankkeen jälkeen. Toisaalta on saatu hyvää palautetta siitä, että HOC.fi on opettanut teknologian hyödyntämistä yhteistyössä. Verkkoympäristöä käytettiin ehkä eniten ennakointitiedon- ja materiaalin etsimiseen, Konseptori-hankkeiden markkinoimiseen ja hankkeisiin hakeutumiseen. Koulutusten ja tapahtumien sekä toimijoiden näkyväksi tekemisessä HOC.fi toimi hyvin. Työtiloja (suljetut tai avoimet) hyödynnettiin usean toimijan ohjausryhmätyöskentelyssä. HOC.fi -sisällöt: 395 käyttäjää 164 materiaalia 143 tapahtumaa 112 hankettta 44 ryhmää 43 blogikirjoitusta 19 organisaatiota 5 ideaa 6

7 Muuta HOCin aikana tehtyä... HOC on toiminut verkottajana, aktivoijana ja koordinoijana. HOCissa on etsitty halukkaille toimijoille yhteistyökumppaneita ja kutsuttu toimijoita saman pöydän äärelle kehittämään yhteistyötä tai yhteisiä kehittämis- ja/tai tutkimushankkeita. Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä -seminaari järjestettiin neljä kertaa vuosina ja vuoden yhteistyöosaaja/ -teko palkittiin vuosina 2011, 2012 ja Hankkeen kautta on myös jaettu osaamista ja tietoa sekä kannustettu jakamaan osaamista verkostossa organisaatiorajat ylittäen. Luonnonvara-alan osaajien yhteistyön mahdollisuuksien ja tarpeiden selvittäminen Kanta-Hämeessä ja kolmen maakunnan (Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Uusimaa) alueella. Luonnonvarojen kestävä käyttö ja luontoinnovaatiot -työpajan toteuttaminen yhteistyössä Luontoinnovaatiot -hankkeen kanssa. Mukana Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen päivän järjestelyissä vuosina 2011, 2012 ja Mukana Konseptori-hankkeen ohjausryhmässä. HOC-toimija on ollut myös mukana suunnittelemassa Konseptori-hanketta (avoimet innovaatioympäristöt) ja järjestämässä tutustumismatkaa Tampereen Demolaan vuonna Innovaatioympäristöjen kehittämiseen liittyen tehtiin yhteistyötä TEMin innovaatioverkoston toimijoiden kanssa ja tutustuttiin Berliinin innovaatioskeneen vuonna Myös Innovation in Mind -seminaarista Ruotsista haettiin ideoita omalle alueelle. Yhteistyöareenat toimialatyöhön. Mukana ryhmissä oli osaajia seuraavista organisaatioista: Kehittämiskeskus Oy Häme, Teknologiakeskus Innopark Oy, HAMK, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, TE-toimisto ja ELY-keskus. Haastateltiin organisaatioiden johtoa ja koottiin osaajat yhteiseen pöytään. Järjestettiin tapaamisia ja vaihdettiin eri toimialojen kuulumisia. Toteutettiin HOC-verkoston toimijoille kaksi yhteistyön kehittämispäivää vuonna Teemana oli yhteistyö ja fasilitoinitaidot. Ennakointiverkoston yhteistyössä mukana. Ennakointifoorumin järjestämisessä olimme mukana 2011, 2012 ja 2013 sekä Tulevaisuustalkoot -työpajan järjestäjänä vuonna Keskeistä oli myös ennakointimateriaalin kokoaminen HOC.fi -verkkoympäristöön. Olimme mukana kolmen maakunnana yhteisessä ennakointityössä (Siivet ja Juuret -tulevaisuustarkastelu 2012) ja EMMA-hankkeen kautta tehtiin yhteistyötä alueellisten ennakointimenetelmien kehittämisessä. HämeAreena -yhteistyö Hämeen yrittäjien ja Hämeen Messujen kanssa: kansalaisvaikuttaminen verkossa ja Elomessuilla. Lasten korkeakoulu -konseptin tuominen Turusta Hämeenlinnaan vuonna Konseptin on ottanut toimintansa osaksi Hämeen Kesäyliopisto vuonna HOC-hankkeen ulkopuolinen arviointiselvitys. Kanta-Hämeen yhdistysten yhteistyökysely ja HOC esillä myös yhdistysten Paikallistoimintaohjelmassa Kanta-Hämeen yliopisto- ja korkeakouluverkoston tulevaisuus -selvitys ja työpaja 2011 alussa. Koulutusvientityöpaja 2011 Yhteistyö AKO-ryhmän jäsenenä (avoin ammattikorkeakoulutus ja avoin yliopistoopetus). ELY-keskuksen koordinoiman Ammatillisen ja aikuiskoulutuksen yhteistyöryhmän jäsenenä toimiminen ja vuoden 2013 alusta ELO-ryhmän jäsenenä. 7

8 Hankkeen viestintää Häme Open Campus (HOC) -verkoston kehittäminen ESR-hanke on ollut esillä sekä painetussa että sähköisessä mediassa kiitettävästi. Viestintäkanavina on käytetty HOC-verkoston toimijoiden omaa sisäistä viestintää, asiakaslehtiä, paikallislehtiä sekä HOC.fi -verkkoympäristöä (blogit, tapahtumat, koulutukset, kokousten materiaalit, meneillään olevat kehittämishankkeet ja Konseptorin hankkeet), sähköpostia, yhteisiä tapahtumia ja seminaareja. Keskeistä oli myös HOC ESR -ohjausryhmän sekä laajan ohjausryhmän jäsenten toimiminen viestijöinä omissa verkostoissaan. HOC oli esillä myös Kanta- Hämeen ulkopuolella: erityisesti yhteistyöosaajan palkitseminen sai näkyvyyttä myös oman alueen ulkopuolella. Painettu esite HOC - Avoin uusille aluille sai hyvää palautetta. Lisäksi HOCista on tehty flyer ja HOC on näkynyt myös oppimiseen kannustavassa postikortissa. HOCin ohjausryhmän kokoukset on pidetty kiertävästi eri HOC-toimijoiden isännöiminä, jolloin kukin on päässyt tekemään omaa organisaatiotaan tutuksi koko verkostolle. HOCista on kerrottu myös messuilla (Elomessut 2010, 2011, 2012 ja 2013 sekä ITK-konferenssissa 2011, 2012 ja 2013), seminaareissa, rautatieasematempauksissa 2011 ja HOCista on kerrottu tiedotustilaisuustyyppisissä tilaisuuksissa n henkilölle. HOC-markkinointimateriaaleja Vuoden Yhteistyöteko ja Vuoden Yhteistyöosaaja ovat aina kiinnittäneet lehdistön huomion. HOC-juttu Hämeen Sanomissa. Kansainvälisissä yhteyksissä HOCista on kerrottu CREATOR-miniohjelman hyvänä käytäntönä vuonna 2013, HAMKin järjestämässä kansainvälisessä COMBIkonferenssissa toimintamallina vuonna 2011, Brysselissä Open Days -tapahtumassa vuonna 2012, Innovation in Mind -seminaarissa Ruotsin Lundissa vuonna 2012 sekä TEMin Innovaatioverkoston järjestämässä innovaatiotyöpajassa Berliinissä vuonna HämeAreena -yhteistyö esillä mediassa. Elinikäisen oppimisen -päivä 2012 ja alueen toimijat Hämeenlinnan Raatihuoneen pihassa. 8

9 Häme Open Campus (HOC) -toimijoita Hankkeessa oli osaajia useista erilaisista organisaatioista: Forssan kaupunki Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia / Hyvinkää Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema Hämeen ammattikorkeakoulu Hämeen ELY-keskus Hämeen kauppakamari Hämeen kesäyliopisto Hämeen kylät ry Hämeen liitto Hämeen TE-toimisto Hämeen yrittäjät Hämeenlinnan kaupunki Kanta-Hämeen Erilaiset Oppijat ry Kehittämiskeskus Oy Häme Kiipulan ammattiopisto Koulutuskuntayhtymä Tavastia Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Riihimäen kauppakamari Riihimäen kaupunki Suomen eoppimiskeskus Suomen Hopealinja Oy Suomen Yrittäjäopisto Tampereen yliopisto Teknologiakeskus Innopark Oy Vanajaveden Opisto Vanajavesikeskus...ja monta monta muuta... HOCin lyhytkestoisiin toimenpiteisiin osallistui yli 350 henkilöä, jotka käyttivät yhteensä yli 500 päivää HOC-toimintaan. 9

10 Yhteistyötä avoimen innovaatioympäristön rakentamisessa Verkostoitumista, monialaisuutta, yhteistyötä, kehitysprojekteja, oppilaitosyhteistyötä, yrityskontakteja ja yhteisöllistä tekemistä; tätä ja paljon muuta HOC-ympäristössä toimiminen mahdollisti Konseptorille. Konseptorin projektiasiantuntija, Laura Lehto. Avoin innovaatioympäristö ei jäänyt enää vain fyysiseksi kehittämispaikaksi, vaan laajentui virtuaaliseksi projektialustaksi hokkiin. Opiskelijoiden yhteistyö yli oppilaitos- ja koulutsohjelmarajojen helpottui, onnistui ja ennen kaikkea motivoi luomaan luovasti uutta. Uusia yhteyksiä ja yhteistyökuvioita syntyi aktiivisten opiskelijoiden ja yritysten välille ja ilmassa leijailevat ideat vietiin yhdessä konkretiaan. HOCin avulla löytyi tie uusille poluille ja mielenkiintoisiin projekteihin. Tuomas Tude Lehtonen kuvailee HOC-yhteistyön hyötyjä. Tuomas Tude Lehtonen. 10

11 HOC-tiimin tuliaisia Innovation in Mind -seminaarista Ruotsin Lundista, syksyllä Carolyn Gale, Piilaakson innovaatiokeskittymästä, kehottaa muuttamaan sanat teoiksi. Ajatuksia innovaatiosta: Mr. Creativity, John Kao, Institute for Large Scale Innovation HOC-tiimi suosittelee Innovation in Mind -seminaaria lämpimästi kaikille. Philipsin strategia- ja partnerijohtaja John Bell kertoi avoimista innovaatioista. 11

12 Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä -seminaari järjestettiin HAMKilla vuonna HOC-tunnelmia kuvina HOC.fi Kick Off Raatihuoneella vuonna HOCin ESR-ohjausryhmä ja HOCin laaja ohjausryhmä tekivät merkittävää työtä ohjatessaan hankkeen toimintaa. Kuvassa ohjausryhmän kokous Konseptorin tiloissa. Kuva: Tia Yliskylä Elinikäisen oppimisen -tapahtuma Innostu oppimaan! järjestettiin yli 10 hämeenlinnalaisen toimijan kesken Hämeenlinnan kaupunginkirjastolla syyskuussa HOC oli järjestämässä tapahtumaa vuosina 2011, 2012 ja Yhteistyö toimijoiden kesken jatkuu mm. Koulutustorstaiden ja vuosittaisten Elinikäisen oppimisen -päivien merkeissä.

13 HOCin laaja ohjausryhmä Evolla keväällä Rahoittajan edustaja Johanna Jalonen ELY-keskuksesta oli mukana Luonnonvarojen kestävä käyttö -työpajassa Turengin Asemalla. Luonnonvarojen kestävä käyttö -työpaja Turengin Asemalla vuonna Osa työpajasta toteutettiin auringon alla. 13

14 Ole muutos, jota etsit. Mahatma Gandhi Matka jatkuu Häme Open Campus (HOC) -verkoston kehittäminen ESR-hanke päättyy , mutta verkoston toimijoiden välinen yhteistyö vahvistuu ja kehittyy edelleen. Onnistuminen on asenne. Se on avoimuutta uusille ideoille, halukkuutta kuunnella, innokkuutta oppia, halua kasvaa ja joustavuutta muuttua. BJ Gallagher 14

15 Kuva: Ville Salminen 15

16 Yhteistyöllä tuloksiin! Häme Open Campus (HOC) -verkoston kehittäminen ESR-hankkeen loppuraportti löytyy Hämeen liiton sivuilta:

Strateginen maakuntaohjelma VALMISTELU

Strateginen maakuntaohjelma VALMISTELU Strateginen maakuntaohjelma 2014+ VALMISTELU Hämeen liitto valvoo kuntien etua ja toimii niin, että ihmiset haluavat ja voivat asua ja tehdä työtä Hämeessä. Hämeen jäsenkunnat ryhmittyvät Forssan, Hämeenlinnan

Lisätiedot

Häme Open Campus HOC Toimintasuunnitelma 2010

Häme Open Campus HOC Toimintasuunnitelma 2010 Häme Open Campus HOC Toimintasuunnitelma 2010 Häme Open Campus - HOC Toimintasuunnitelma 2010 Häme Open Campus Pipa Heinonen Aktivaattori puh. 050 3011 679 pipa.heinonen@hame.fi c/o Hämeen liitto Niittykatu

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kokemuksia ennakoinnin asiantuntijarinkityöskentelystä. Rinkien toimihenkilöiltä koottuja ajatuksia

Kokemuksia ennakoinnin asiantuntijarinkityöskentelystä. Rinkien toimihenkilöiltä koottuja ajatuksia Kokemuksia ennakoinnin asiantuntijarinkityöskentelystä Rinkien toimihenkilöiltä koottuja ajatuksia Asiantuntijarinkien toiminta Helmikuun alussa 3 rinkiä asiantuntijoiden keskinäisen tiedon ja näkemysten

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma STRATEGINEN MAAKUNTAOHJELMA 2014+ Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Mikä on Häme-ohjelma Häme-ohjelma on Kanta-Hämeen tulevaisuuden tekemisen strateginen ohjelma. Maakunta valmistelee ohjelman yhtenä

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9 Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen Minna Takala / 20.2.2017 / versio 0.9 Analyysityökaluna Trello

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Selvitys Kanta-Hämeen yliopisto- ja korkeakouluverkoston tulevaisuudesta

Selvitys Kanta-Hämeen yliopisto- ja korkeakouluverkoston tulevaisuudesta Selvitys Kanta-Hämeen yliopisto- ja korkeakouluverkoston tulevaisuudesta Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä Kanta-Hämeen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan helmet 9.12.2010 Verkatehdas,

Lisätiedot

Kokemuksia monipuolisista kumppaniverkostoista Leena Vainio/Titi Tamminen, Suomen eoppimiskeskus

Kokemuksia monipuolisista kumppaniverkostoista Leena Vainio/Titi Tamminen, Suomen eoppimiskeskus Kokemuksia monipuolisista kumppaniverkostoista Leena Vainio/Titi Tamminen, Suomen eoppimiskeskus TIEKE, Vaikuta ja vaikutu yhdessä hankkeet elämään seminaari 17.9.2009 Projektiaihio on - mistä kumppanit:

Lisätiedot

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto 21.9.2017 Kanta-Hämeessä Yhdistyksiä 3202, Yhdistysrekisteri, Patentti- ja rekisterihallitus

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian päivä III 27.10.2014 Asikkala Petra Korkiakoski, HAMK Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke Esityksen sisältö Kestävän

Lisätiedot

OPPILAITOS-YRITYSYHTEISTYÖN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA

OPPILAITOS-YRITYSYHTEISTYÖN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA OPPILAITOS-YRITYSYHTEISTYÖN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA SHAKE INNOVAATIOKOKEILUJEN UUSI MALLI Yrittäjyyskasvatuspäivät Oulu 2017 Maisa Kantanen 19.9.2017 Case-paperin tavoite Tuoda esille Etelä-Savolaisten

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS

Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS 25.8.2015 31.5.2012 1.1.2013 Työelämästrategia Visio Suomen työelämä Euroopan paras

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)

Lisätiedot

Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Hämeestä! Ke Hämeenlinna

Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Hämeestä! Ke Hämeenlinna Matkalla kasvuun yhteistyöhanke 1.9.2016 31.12.2018 Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Hämeestä! Ke 22.3.2017 Hämeenlinna Hankerahoitus Hankkeen kokonaisbudjetti 450 000 Hämeen ELY-keskus, 70 %, 315 000

Lisätiedot

Kestävä Rakentaminen -klusteri

Kestävä Rakentaminen -klusteri Lumen 3/2017 TEEMA-ARTIKKELI Kestävä Rakentaminen -klusteri Antti Sirkka, insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACE -tutkimusryhmä, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat:

Lisätiedot

OSATAAN. Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana 01.01.2012-30.05.2014

OSATAAN. Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana 01.01.2012-30.05.2014 OSATAAN Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana 01.01.2012-30.05.2014 Miten tähän tultiin? Koulutuspäällikkö Mika Saranpää, HH AOKK 27.9.2012 AHOT korkeakouluissa

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Tuottavuutta ja hyvinvointia finanssialalle

Tuottavuutta ja hyvinvointia finanssialalle Kuinka me yhdessä toimimme? Miten minä voin vaikuttaa? Työn tulevaisuus Finanssiala on suuressa murroksessa ja ala kohtaakin laajalti vaikuttavia muutostekijöitä tulevaisuudessa. Asiakaskäyttäytymisen

Lisätiedot

Mikä muuttuu ammatillisessa koulutuksessa?

Mikä muuttuu ammatillisessa koulutuksessa? Mikä muuttuu ammatillisessa koulutuksessa? Ajankohtaista OPH:ssa Sote ttk 24.11.2017 Anni Miettunen johtaja, ammatillinen koulutus @MiettunenAnni Ammatillisen koulutuksen uudistussuuntia 1/2 Koulutuksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa

Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa 2 3 Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatusstrategiasta yrittäjyyden ekosysteemiksi http://www.yes-keskus.fi/wpcontent/uploads/2012/09/cursor_yritt_kasv_web_0312.pdf 4 Visio

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Tervetuloa Innokylään

Tervetuloa Innokylään Tervetuloa Innokylään 1 Innokylä on työskentely-ympäristö kehittämiseen ja ideointiin. Innokylä tarjoaa työkaluja kehittämisen eri vaiheisiin, mahdollistaa yhdessä tekemiseen sekä tarjoaa työtilan innovatiivisten

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO Työseminaari III 12.3.2014 Kuopio Elinikäinen

Lisätiedot

LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011. Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009

LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011. Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009 LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011 Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009 TAUSTAA LEHTI-HANKKEESTA (7 osahanketta kuudelta alueelta) EAKR-rahoitteinen, kuuden alueen yhteinen Yhdistävä teema on

Lisätiedot

Koulutustoimikunnista osaamisen ennakointifoorumiksi

Koulutustoimikunnista osaamisen ennakointifoorumiksi Koulutustoimikunnista osaamisen ennakointifoorumiksi Ennakointiryhmien aloitusseminaari 1.6.2017 Ylijohtaja Mika Tammilehto 1 Osaamisen ennakointifoorumi Toimii opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

ELY-keskusten raportointi vuoden 2016 toiminnasta - yhteenvetoa

ELY-keskusten raportointi vuoden 2016 toiminnasta - yhteenvetoa ELY-keskusten raportointi vuoden 06 toiminnasta - yhteenvetoa Jaana Kettunen & Raimo Vuorinen Koulutuksen tutkimuslaitos 8.6.07 Alueellisten ELO-ryhmien toiminnan seurantaa 0-7 Teema 4, alustavia tuloksia:

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Arvioinnista kehittämiseen

Arvioinnista kehittämiseen Arvioinnista kehittämiseen Arviointi on museon yhteinen asia Arviointiin mahdollisimman laaja edustus henkilöstöstä. Pienemmissä museoissa mukana voivat olla kaikki, kun taas isommissa on tärkeää kerätä

Lisätiedot

Hämeen työelämän kehittämisen kokoontumisajot

Hämeen työelämän kehittämisen kokoontumisajot Hämeen työelämän kehittämisen kokoontumisajot Kuva: Kalle Keituri 2012 Torstaina 24.8.2017 Sibelius-talo, Lahti #työelämä2020 #tyhyverkosto Ohjelma tänään 08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 09.00 Tervetuloa

Lisätiedot

Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2

Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2 Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2 Hankkeen perustiedot OpsoDiili Itä-Suomi, Nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Hankeaika1.5.2015-31.12.2017 Rahoittaja: ESR / Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT Vuokko Laine, yrityspalvelut Korkeasti koulutettujen yhdyshenkilö 1 11.6.2015 Hämeen TE-toimisto/Vuokko Laine Taustaa Kesällä 2014 nimetty

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Kanta-Hämeen luonnonvara-alan osaamiskeskittymän käynnistäminen hanke ( ) Anne Horila

LOPPURAPORTTI Kanta-Hämeen luonnonvara-alan osaamiskeskittymän käynnistäminen hanke ( ) Anne Horila Yhteistyöllä uutta osaamista ja kestävää kasvua Kanta-Hämeeseen LOPPURAPORTTI Kanta-Hämeen luonnonvara-alan osaamiskeskittymän käynnistäminen hanke (2014-2016) Anne Horila LUO LUONNONVARA-ALAN VERKOSTON

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Projektin rahoitus ja toteuttajat Rahoitus ESR/ Keski-Suomen ELY-keskus Päätoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (työaikaresurssi

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto Loisto

Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto Loisto Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto Loisto Loisto-verkosto Opetushallituksen koordinoima varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto Mukana 131 kuntaa ja 6 yksityistä varhaiskasvatuksen järjestäjää Loisto

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Ennakointiyksikkö Samuli Leveälahti 15.12.2004 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ennakoinnin ESR hanke Opetushallituksessa 1.1.2004

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2)

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Puheenjohtajana kehittämispäällikkö Helena Miettinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Havainnoija erityisasiantuntija Minna

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi

Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi Satakuntalainen koulutuksen ennakointimalli Sisältö Satakuntalainen ennakointiyhteistyö Hanketoiminta

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut Koneteknologiakeskus 17.2.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.2.2012 1 Koulutustarpeiden ennakointi - Case Mitä puuttuu? Oppilasmäärät

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa. Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI

Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa. Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI 24.11.2014 Esimerkkejä oppimisympäristöistä Avara museo - kehitettiin museoammattilaisten aikuispedagogista

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa!

Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa! Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa! Nina Rautiainen, osaamispäällikkö Satu Väisänen, projektipäällikkö Esityksen rakenne:

Lisätiedot

Sometun xtune arviointi- ja kokeilujakson yhteenveto

Sometun xtune arviointi- ja kokeilujakson yhteenveto Sometun xtune arviointi- ja kokeilujakson yhteenveto 8.4.2014 2014 Yhteenveto Sometu toteutti yhdessä Intunexin kanssa vuoden kestäneen xtunen arviointi- ja kokeilujakson (pilotin) ajanjaksolla 1.1.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? 25.3.2010 Sirkka Hulkkonen Vaikuttavuus alkaa ideasta Mihin hanke perustuu? Onko taustalla Teknologian kehittyminen Rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014 HYPPÄÄ KYYTIIN! Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kehittämisfoorumin satoa 18.11.2014 Tulevaisuus? Ehkäisevä päihdetyö? Yhdessä kehittäminen? Kuka ja mitä? Foorumin iltapäivässä työskenneltiin fasilitointimenetelmin

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa.

Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa. Valtakunnalliseen kumppanuusfoorumiin Seminaari Ke. 26.11.2014, Hotel Arthur, Helsinki Klo 14.00-14.45 Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa. Erityisasiantuntija Ari-Pekka Leminen,

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari

Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi 18.8.2010 Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari Sisällys Ennakointikamarin taustaa tavoite toiminta tuloksia ja kokemuksia jatkosuunnitelmat Perustajajäsenet Tavoite

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

KUMPPANUUSPÖYTÄ ASUKKAIDEN OSALLISTUMINEN JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET MAAKUNNASSA

KUMPPANUUSPÖYTÄ ASUKKAIDEN OSALLISTUMINEN JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET MAAKUNNASSA KUMPPANUUSPÖYTÄ ASUKKAIDEN OSALLISTUMINEN JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET MAAKUNNASSA TEHTÄVÄ MITÄ IDEOITA, TOIMINTAMALLEJA MAAKUNNASSA VOIDAAN TOTEUTTAA/HYÖDYNTÄÄ? KIRJOITA 1 IDEA/AJATUS/PAPERI IDEAN EI TARVITSE

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

SoteNavi. - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke 3/5/17

SoteNavi. - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke 3/5/17 SoteNavi - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke Rahoittaja Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Opin ovista ELO-toiminnan hyödyksi

Opin ovista ELO-toiminnan hyödyksi Opin ovista ELO-toiminnan hyödyksi Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-,neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla kehittämisohjelma (OKATNO) Alueellisten

Lisätiedot

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun maakunta kuntayhtymä, koulutustoimiala Esa Toivonen Kajaani 13.10.2008 1 Pääkohdat Aluksi Kainuun koulutus ja sen ohjaus Opiskelijan

Lisätiedot

YLEISTAVOITE: ihmiset voivat ja haluavat tehdä työtä ja asua tällä alueella. HäMepro. askelmerkit

YLEISTAVOITE: ihmiset voivat ja haluavat tehdä työtä ja asua tällä alueella. HäMepro. askelmerkit HäMepro askelmerkit TE-KESKUS/TEM: yrit.os, työv. os., maas.os., tekes KEHITTÄMISYHTIÖT: Kehke, Ekes, FSKK ALUEKESKUSOHJELMAT: 3 KPL TEKNOL.KESK.: Innopark, Techvilla, Agropolis ProAgria, Hämeen Matkailu

Lisätiedot

Henkilöstön muuttuva rooli ja uudet osaamistarpeet. CIMO 8.10.2015 Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Henkilöstön muuttuva rooli ja uudet osaamistarpeet. CIMO 8.10.2015 Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Henkilöstön muuttuva rooli ja uudet osaamistarpeet CIMO 8.10.2015 Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu OPETTAJAT RAKENNEMUUTOKSESSA MUUTOSTA LUVASSA Rakennemuutoksen vaikutuksia

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

Haasteita ja kokemuksia

Haasteita ja kokemuksia Haasteita ja kokemuksia alueellisesta ennakoinnista Ennakointiseminaari 2011 Luova tulevaisuus 30. - 31.8.2011 Tulosaluejohtaja Seija Mattila Turun ammatti-instituutti Åbo yrkesinstitut 1 TAIn ennakointihanke

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

Forssan seudun Green Care - klusterihanke

Forssan seudun Green Care - klusterihanke Forssan seudun Green Care - klusterihanke 2016 2017 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, Forssa Museo Militarian Tykkihalli, Linnankasarmi, Hämeenlinna

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

Tapahtumien Hämeenlinna

Tapahtumien Hämeenlinna Tapahtumien Hämeenlinna 20.1.2015 www.linnan.fi Linnan Kehityksen tavoitteena on hankkia kaupunkiin isoja tapahtumia Haemme aktiivisesti kaupunkiin erityyppisiä isoja tapahtumia: Isojen yritysten vuositilaisuudet,

Lisätiedot