HYVINVOINNIN VERKKOPALVELU Keskitettyä hyvinvointia Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVINVOINNIN VERKKOPALVELU Keskitettyä hyvinvointia Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoille."

Transkriptio

1 HYVINVOINNIN VERKKOPALVELU Keskitettyä hyvinvointia Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoille. PRO FORMA DIDACTICA Syksy 2004 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija: Aki Hentilä Tutor: Tuulikki Viitala

2 2 OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU PRO FORMA DIDACTICA TIIVISTELMÄ Pirkko Carpenter Syksy 2004 Ohjaaja: Tuulikki Viitala HYVINVOINNIN VERKKOPALVELU Tavoite Opinnäyte on kehittämishanke Oulun seudun ammattikorkeakoulun opintoasioihin. Hankkeen tarkoituksena on luoda verkkopalvelu, josta Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelija löytää hänelle tärkeitä hyvinvointipalveluja, kuten esimerkiksi liikuntaa ja terveydenhuoltopalveluja. Verkkopalvelun tavoitteena on hyvinvointipalveluverkoston kehittäminen ja opiskelijoiden aktivoiminen sekä elämänhallinnallisten taitojen parantaminen muun muassa terveys- ja kuntoliikuntapalveluja lisäämällä. Lisäksi tavoitteena on tarjota opiskelijoille aiheita opinnäytetöihin ja projekteihin sekä toimia informaatiolähteenä yksiköiden opinto-ohjaajille. Hyvinvoinnin verkkopalvelu on alusta, jonka avulla kehitetään ja tiedotetaan käytännössä toimivia hyvinvointipalveluja. Menetelmät Opinnäyte on kartoittava tutkimus, jolla halutaan kyseisen tavan mukaisesti kartoittaa uusia näkökulmia ja katsoa mitä toiminnassa tulee tapahtumaan. Kehittämishankkeiden luonteeseen kuuluen tutkimusmenetelmänä käytetään laadullista toimintatutkimusta. Tämä menetelmä avaa hyvän mahdollisuuden kehittää ihmisten yhteistoimintaa, jota tämän opinnäytteen osalta tarkoittaa toimivaa hyvinvointiverkostoa. Tutkimusaineistoa hankitaan ja analysoidaan valmiin aineiston analyysin, osallistuvan havainnoinnin ja kyselyn avulla. Useamman tavan käyttö on tarpeellista, koska verkkopalveluun kerätyt hyvinvointipalvelut ovat luonteeltaan erilaisia. Valmiin aineiston analyysia hyödynnetään useassa kohdassa, mutta erittäin tarpeellinen se on terveydenhuollon eri palveluihin liittyvissä osissa. Osallistuvaa havainnointia hyödynnetään Ouluseutu urheiluakatemiaa ja liikuntapalveluja koskevissa kohdissa ja korkeakoulujen liikuntatoimille tehtyä kyselyä liikuntatarjontaa käsittelevässä kohdassai. Tulokset Tutkimus ei luonteensa perusteella tarjoa mitään suoranaisia tutkimustuloksia, vaan siitä saatava hyöty nähdään myöhemmin opiskelijoiden ja henkilöstön palautteen sekä toiminnan ja hyvinvointiverkoston kehittymisen myötä. Kehittämishankkeesta syntynyt hy-

3 3 vinvoinnin verkkopalvelu voidaan kokonaisuudessaan tulkita tutkimuksen tulokseksi. Verkkopalvelu sijoitetaan Oulun seudun ammattikorkeakoulun sähköisen opiskelijan polun varrelle ja se löytyy Internet-osoitteella tai Avainsanat Opiskelijoiden hyvinvointi, hyvinvointipalvelut, verkkopalvelu, aktivointi, elämänhallinta.

4 4 SISÄLTÖ 1 KEHITTÄMISHANKKEEN TAUSTAA KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHTA HANKKEEN TAVOITTEET JA TOIMINTATAVAT VALTAKUNNALLISIA TUTKIMUKSIA OPISKELIJOIDEN HYVINVOINNISTA VERKKOPALVELU INFORMAATIOKANAVANA HYVINVOINNIN TEOREETTISTA TAUSTAA HYVINVOINNIN MÄÄRITTELYÄ AKTIVOINNISTA ELÄMÄNHALLINTAAN JA HYVINVOINTIIN LIIKUNTA AKTIVOIJANA JA HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ TERVEYDENHUOLTO HYVINVOINTIPALVELUNA OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTIPALVELUJA OPISKELIJALIIKUNTA KORKEAKOULUISSA Opiskelijaliikunnan toimijat Opiskelijoiden Liikuntaliitto Opiskelijaliikunta Oulun seudun ammattikorkeakoulussa OPISKELIJOIDEN TERVEYDENHUOLTO MUU HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ TOIMINTA TUTKIMUSMENETELMÄT HANKKEEN TUTKIMUSSTRATEGISET VALINNAT LAADULLINEN TOIMINTATUTKIMUS AINEISTON HANKINTA- JA ANALYYSIMENETELMÄT Valmiin aineiston analyysi Osallistuva havainnointi Kysely KEHITTÄMISHANKKEEN TULOKSET AJANKOHTAISET ASIAT JA VERKKOPALVELUN ESITTELY LIIKUNTAPALVELUT OULUSEUTU URHEILUAKATEMIA TERVEYDENHUOLTO Opiskelijaterveydenhuolto Mielenterveyspalvelut Hammashoito KRISTILLINEN OPISKELIJATOIMINTA PÄIHDETYÖ VERENLUOVUTUS RAAHEN JA OULAISTEN TARJONTA LINKIT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT YHTEENVETO POHDINTA LÄHTEET... 37

5 LIITTEET

6 1 Kehittämishankkeen taustaa 1.1 Kehittämishankkeen lähtökohta Hankeen suunnittelu käynnistyi Oulun opiskelijaterveydenhuollon yhteydenotosta marraskuussa Tapaaminen sovittiin joulukuuksi, jolloin opiskelijaterveydenhuollon tiloissa pidettyyn palaveriin osallistui henkilöitä opiskelijaterveydenhuollosta, opiskelijakunta OSAKO ry:stä ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun liikuntapalveluista. Tapaamisessa keskusteltiin liikuntapalvelujen ja opiskelijaterveydenhuollon mahdollisesta yhteistyöstä opiskelijoiden hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Päätettiin palata asiaan kevään 2004 aikana, jolloin liikuntapalvelut esittää käytännön yhteistyömalleja. Terveysliikuntakurssien ja yhteistyöverkoston suunnittelun yhteydessä syntyi idea web-pohjaisesta ympäristöstä, jonka alle erilaiset hyvinvointipalvelut voitaisiin keskittää. Hyvinvointipalveluilla tarkoitetaan tässä hankkeessa opiskelijoille suunnattuja liikunta- ja terveyspalveluja. Yhdistämällä Oulun seudun ammattikorkeakoulun liikuntapalvelujen tarjonta ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoille suunnatut terveyspalvelut samaan verkkopalveluun, saadaan aikaan paremmin opiskelijaa palveleva kokonaistarjonta. Liikuntasuunnittelija Aki Hentilä esitteli idean, Oulun seudun ammattikorkeakoululla pidetyssä aloituspalaverissa. Palaveriin osallistui seitsemän hengen asiantuntijaryhmä Oulun seudun ammattikorkeakoulusta, Oulun ev.-lut. seurakunnasta, Oulun Diakonissalaitoksesta, Oulun kaupungin opiskelijaterveydenhuollosta ja opiskelijakunta OSAKO ry:stä. Palaverissa keskusteltiin siitä, mitä yleisesti käsitämme hyvinvoinnilla ja miten sitä voidaan opiskelijoille tarjota. Pohdiskelun jälkeen päätettiin jatkaa hyvinvointiportaalin suunnittelua ja miettiä lisää mahdollisia verkostoja. Näin kyseinen hanke sai alkunsa. 1.2 Hankkeen tavoitteet ja toimintatavat Oulun seudun ammattikorkeakoulun liikuntapalvelujen lyhyen historian ja ammattikorkeakoulujen hajanaisten terveyspalvelujen vuoksi keskitetylle hyvinvoinnin verkkopalvelulle on tarvetta. Sen avulla palveluiden tarjoajia voidaan lisätä ja ennen kaikkea selkeyttää nykyistä tarjontaa. Tämä mahdollistaa tulevaisuudessa hyvinvointipalvelujen paremmat synergia edut ja sitä myötä toimintojen kehittymisen. Hyvinvoinnin tarjonnan keskittäminen sopii myös ajankohdallisesti hyvin Oulun seudun ammattikorkeakoulun sähköisen opiskelijan polun uudistukseen. Tulevaisuudessa on myös mahdollista, että Oulun seudun ammattikorkeakoulun henkilöstön hyvinvointiin liittyvistä palve-

7 2 luista informoidaan samoilla sivuilla ja tarjotaan henkilöstölle mahdollisuus osallistua käytännön tarjontaan. Toiminnan kehittäminen vaatii siis nykyisten opiskelijoille suunnattujen liikuntaja terveyspalvelujen keskittämistä, jolloin tieto löytyy nykyistä nopeammin ja helpommin. Keskittämisen välineenä tullaan käyttämään yhteistä verkkopalvelua. Verkkopalvelu on Internetissä oleva sivukokonaisuus, joka erottuu muista verkkopalveluista osoitteen, ulkoasun ja toiminnallisuuden osalta. Verkkopalvelu tukee yrityksen tai organisaation toimintaa. (Jussila & Leino 1999, 15.) Verkkopalvelusta informaatiokanavana kerrotaan lisää kohdassa 1.4. Tässä hankkeessa on kyseessä hyvinvointipalveluja sisältävä verkkopalvelu, joka sisältää informaatiota Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoille tarjottavista liikunta- ja terveyspalveluista. Keskittämällä edellä mainittuja palveluja, voidaan paremman löydettävyyden lisäksi kehittää opiskelijoille suunnattua käytännön tarjontaa ja tarjoajien verkostoa. Paremman informaation avulla aktivoidaan opiskelijoita ja parannetaan myös heidän elämänhallinnallisia taitojaan. Lisäksi verkkopalvelu avaa uudenlaiset mahdollisuudet nopeaan reaaliaikaiseen tapahtumien informointiin. Kokonaisuudessaan hanke jakaantuu seuraaviin tavoitteisiin: - opiskelijoiden hyvinvointipalvelujen keskittäminen ja kehittäminen - liikuntaa harrastamattomien aktivoiminen - opiskelijoiden terveys- ja kuntoliikuntapalvelujen kehittäminen - opinnäytteiden ja projektien tarjoaminen opiskelijoille - hyvinvointiverkoston luominen Näihin tavoitteisiin pääseminen hyödyttää Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden lisäksi, hankkeessa mukana olevia toimijoita. Hyvinvoinnin verkkopalvelun avulla jokainen mukana oleva taho saa aikaisempaa paremman näkyvyyden ja mahdollisuuden informoida palveluistaan. Oulun seudun ammattikorkeakoulussa hanke on määritelty asetettuihin tavoitteisiin pyrkivänä ja ajallisesti rajattuna kertaluontoisena tehtäväkokonaisuutena, jonka toteuttamisesta vastaa sitä varten perustettu organisaatio. (OAMK:n tutkimus- ja kehitystyöryhmä 2003, 1.) Tämän kehittämishankkeen vetäjänä toimii Oulun seudun ammattikorkeakoulun liikuntapalvelut. Tuotoksena syntyvä verkkopalvelu sisällytetään osittain ammattikorkeakoulun sähköiseen opiskelijan polkuun, jonka vuoksi myös palvelun tekemisen kulut katetaan samasta budjetista. Arvioitu hinta verkkopalveluille on 1000 euroa ja teknisestä toteutuksesta vastaa Oulun seudun ammattikorkeakoulun viestintäpalvelut. Lisäksi kuluihin lasketaan liikuntasuunnittelijan normaali työpanos, ilman mitään erityisiä lisäkuluja. Yhteistyökumppaneille osallistuminen on ilmaista ja heidän roolinsa on oman sisällön tuottamisessa sekä käytännössä tapahtuvien kurssien ja tapahtumien suunnittelussa. Verkkopalve-

8 3 lun päivittämisestä huolehtii Oulun seudun ammattikorkeakoulun liikuntasuunnittelija. Hankkeessa mukana olevien kesken kokoonnutaan tarvittaessa, vähintään kerran vuodessa. Koolle kutsujana toimii ammattikorkeakoulun liikuntasuunnittelija. Hankkeesta tehdään kirjallinen raportti, tarkempi web-sivujen ruutusuunnitelma ja luonnos asiateksteistä. Jokaisen osan pitää olla valmiina viimeistään joulukuussa Näin ollen yhteistyökumppaneille lähetetään pyyntö oman sivujen sisällön tarkastuksesta syys- ja lokakuun aikana. Liikuntasuunnittelijalla korjatut sekä täydennetyt sisältötekstit tulee olla lokakuun loppuun 2004 mennessä. Osa käytännön hyvinvointipalveluista, kuten terveysliikuntakurssit aloitetaan heti syyskuussa Käytännössä tapahtuvia hyvinvointipalveluja, kuten kursseja tai tapahtumia lisätään ja kehitetään pitkin lukuvuotta. Kehittämishankkeesta syntyvä kirjallinen tuotos on samalla Aki Hentilän opinnäytetyö Oulun ammatilliseen opettajakorkeakouluun. Opinnäytetyö toteutetaan laadullisena toimintatutkimuksena ja aineistoa käsitellään osallistuvan havainnoinnin ja sekundaariaineiston avulla. Lisäksi kehittämishankkeen liikuntaosiossa on hyödynnetty korkeakoulujen liikuntatoimille tehtyä kyselyä. Hankeraporttia jaetaan Oulun seudun ammattikorkeakoulun yksiköihin, yhteistyökumppaneille ja kaikille siitä kiinnostuneille. 1.3 Valtakunnallisia tutkimuksia opiskelijoiden hyvinvoinnista Tammikuussa 2004 Opiskelijajärjestöjen Tutkimussäätiö Otus julkaisi väliraportin tulevasta tutkimuksestaan, jossa perehdytään ammattikorkeakoulujen käsityksiin opiskelijoiden hyvinvoinnista. Väliraportin tuloksissa nousevat esille oppilaitosten vastuun korostaminen opiskelijoiden hyvinvoinnissa sekä tarpeet terveyspalveluiden keskittämisestä ja hyvinvointipalveluihin liittyvien yhteistyöverkostojen lisäämisestä. (Laaksonen 2004, ) Helmikuussa 2004 myös Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL ja Opiskelijajärjestöjen Tutkimussäätiö Otus julkaisivat yhteisen tutkimuksen, jossa vertailtiin suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden liikuntaolosuhteita. Tutkimuksen tuloksissa esiin nousi ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen erot terveysliikuntapalveluissa. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö järjestää jonkin verran kyseisiä palveluja, mutta ammattikorkeakouluissa toimintaa vasta kehitellään. (Starck 2004, ) Kuntun ja Huttusen (2001) julkaisemassa korkeakoulujen terveystutkimus 2000 raportissa on paljon korkeakouluopiskelijoiden terveyteen ja liikuntatottumuksiin liittyvää tutkimusaineistoa. Tutkimuksen mukaan 86 % opiskelijoista koki terveydentilansa hyväksi, mutta silti opiskelijat oireilevat kovasti. Jopa 15 %

9 4 miehistä ja peräti 28 % naisista kärsii psyykkisistä ongelmista. Vapaa-ajan kuntoliikuntaa ainakin kerran viikossa harrasti 76 % miehistä ja 79 % naisista. Päivittäistä hyötyliikuntaa harjoittavia oli jo selvästi vähemmän eli miehistä 27 % ja naisista 40 % kertoi harjoittavan sitä yli puoli tuntia päivässä. Tätä hanketta tukeva tutkimustulos nousi esiin kysyttäessä, kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut?. Ammattikorkeakoulujen opiskelijoista vain 6 % osallistui oppilaitoksen järjestämään liikuntaan. Yliopistoiden osalta sama luku oli 22 %. Tämä kertoo mielestäni siitä, kuinka vähän ja hajanaisesti liikuntaa ammattikorkeakouluissa järjestetään. Toinen hanketta tukeva tieto oli korkeakouluopiskelijoiden lisääntynyt kiinnostus ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. Oman terveyden uhaksi arvioitiin oman käyttäytymisen epäterveelliset piirteet, stressi, väkivalta tai onnettomuus. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (2004) tekemän jatkotutkimuksen mukaan päivittäisistä psyykkisistä oireista, vatsavaivoista, niska- ja hartiakivuista, nuhaongelmista tai väsymyksestä kärsii 26 % miehistä ja 41 % naisista. Tutkimustulokset pohjautuvat aikaisempaan vuonna 2000 tehtyyn tutkimukseen, jota on nyt analysoitu syvällisemmin. Syitä oireisiin ovat stressi, isot elämänmuutokset, haasteet ja vaatimukset. Ylilääkäri Kristina Kuntun mukaan useat opiskelijat tavoittelevat liian usein täydellisyyttä Opiskelijat eivät ymmärrä, ettei ihminen voi aina olla parhaimmillaan. Oireilun taustalla ovat myös epävarmuus ja turvattomuus. Tähän terveydenhuollon ja oppilaitosten on vastattava tiedon sekä ymmärryksen lisäämisellä, joita Kuntun mukaan ovat hyvä opiskeluympäristö ja laadukas opetus. Syyskuussa 2004 valmistui sosiaali- ja terveysministeriön selvitys ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia opiskelijoiden hyvinvoinnin, terveyden ja opiskelijaterveydenhuollon nykytilaa ja kehittämistarpeita. Tarkoitus oli tuottaa myös vertailukelpoista tutkimustietoa yliopisto-opiskelijoihin. Tutkimukseen vastanneista 83 % ilmoitti terveydentilansa hyväksi tai melko hyväksi. Eniten opiskelijat kärsivät niska- ja hartiakivuista. Jopa 35 % opiskelijoista ilmoittaa kärsivänsä satunnaista masentuneisuutta. Opiskelijoista 22 % käyttää tupakkatuotteita päivittäin ja alkoholia useasti viikossa nauttii vajaa 7 %. Tutkimukseen osallistuneet olivat ylipäätään tyytyväisiä mahdollisuuteensa harrastaa liikuntaa. Eniten liikunnan harrastusta vaikeuttivat rahan ja ajan puute. Opiskelijat toivoivat neuvoa stressinhallintaan, liikuntaan, ergonomiaan ja ravitsemukseen liittyvissä asioissa. Vaikka terveydenhuoltopalvelujen tiedottaminen ammattikorkeakouluissa on tutkimuksen mukaan viimeisten vuosien aikana kehittynyt on toiminta vielä välttävää, osittain jopa heikkoa. Lähes 37 % kyselyyn vastanneista ilmoitti, ettei ollut saanut oppilaitoksestaan minkäänlaista informaatiota terveydenhuoltopalveluista. Tässä kohden pitää huomioida, että läheskään kaikki opiskelijat eivät terveydenhoitopalveluja tarvitse ja näin ollen niitä myöskään omaksu. Tutkimuksen mukaan parhaiten tiedottamisesta oli huolehdittu Oulun ja Lapin läänien ammattikorkeakouluissa. (Erola 2004, )

10 5 Syksyllä 2004 Oulun seudun ammattikorkeakoulun hallinnoima TYLLI-projekti testasi Oulun seudun it-alan yritysten henkilöstöä. Tulosten mukaan heidän kuntonsa on huonompi kuin muilla toimialoilla. Työntekijöiden terveystottumuksissa on myös parantamisen varaa. Vain joka kolmas koki työvireensä hyväksi tai erinomaiseksi ja peräti 45 prosenttia testatuista kuului huonoimpaan aerobisen kunnon luokkaan. Muilla toimialoilla vastaava luku on keskimäärin 15 prosenttia. Kyseessä on siis aikapommi, johon yritykset tulevat törmäämään muutaman vuoden sisällä. (Turunen 2004, 22.) 1.4 Verkkopalvelu informaatiokanavana Verkkopalvelulla on aina osoite esimerkiksi Näppäilemällä osoitteen internet-selaimelle, päästään halutun palvelun pääsivulle. Tästä edetään linkkejä hyväksi käyttäen verkkopalvelun sisällä tai siirrytään vahingossa ja myös harkiten ulkopuolisille sivuille. Osoitteessa näkyy palvelun tai organisaation nimi, joka auttaa pysymään halutun palvelun alla. Osoitteen lisäksi verkkopalvelut erottaa toisistaan niiden sisällön mukaan. Jokaisella palvelulla on oma visuaalinen ilmeensä, tietyt määräykset julkaistavista materiaaleista ja tietty henkilöstö sisällön tuottamiseen. Verkkopalvelu sana korvataan yleisesti muun muassa termein saitti, nettipalvelu, kotisivut, webbisivut tai nettisivut. (Jussila ja Leino 1999, ) Verkkoajan viestinnän kautta voi käynnistää ja voimistaa myönteisiä kierteitä: kun ihmisen saa itse osallistumaan, hän sitoutuu vahvemmin; mitä lujemmin ihminen sitoutuu, sitä aktiivisemmin hän osallistuu (Alasilta 2000, 57). Internet on tiedottajalle hyvä työkalu. Sen avulla voidaan jakaa nopeasti ja paljon informaatioita. Haluttu sisältö saadaan nopeasti käyttäjäryhmille ja muuttuviin tilanteisiin voidaan reagoida nopeasti. (Jussila ja Leino 1999, 56.) Tästä syystä verkkopalvelu on yksi parhaista keinoista viestittää opiskelijoille mm. tarjolla olevia hyvinvointipalveluja. Monen opiskelijan asunnosta löytyy jo internetyhteys ja oppilaitoksessa internetin käyttö on käytäväpäätteiden lisääntymisen myötä helpottunut.

11 6 2 Hyvinvoinnin teoreettista taustaa 2.1 Hyvinvoinnin määrittelyä Hyvinvointia määritellään hyvin monella tavalla. Se merkitsee erilaisia asioita, joita ohjaavat paljon ihmisten omat harrastukset tai käsitykset. Liikunnalliset ihmiset käsittävät liikunnan hyvinvoinnin lähteeksi, kun esimerkiksi kulttuuria harrastaville hyvinvointi voi löytyä hyvinkin erilaisista asioista. Nämä hyvinvoinnin eroavaisuuden nousivat esiin jo tämän kyseisen hankkeen aloituspalaverissa. Paikalle kokoontuneiden eri aloja edustavien henkilöiden näkemykset hyvinvoinnista vaihtelivat. Hyvinvointi-käsitteen laaja-alaisuuden voi havaita myös kirjoittamalla sen johonkin internetin hakukoneista, jolloin uusia linkkejä tarjoutuu tuhansia. Välikangas (2002, 12) on tutkielmassaan luokitellut kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin hyvin arkiseen ja perinteiseen tyyliin fyysiseksi, psyykkiseksi ja sosiaaliseksi tasapainoksi. Laurea-ammattikorkeakoulussa toimiva HYPAKE (hyvinvointipalvelujen kehittäminen)-hanke määrittelee hyvinvoinnin aineellisen elintason, sosiaalisten suhteiden ja itsensä toteuttamisen kokonaisuudeksi, johon kuuluvat mitattavien, sosiaalisten ja terveydellisten osioiden lisäksi myös ihmisen oma kokemus tilastaan ja tilanteestaan (Laurea 2003). Akateemikko Erik Allardt (2000, 11) on kuvannut hyvinvointia having, loving ja being -ulottuvuuksin. Ihmisten hyvinvoinnille on tärkeää, että siihen kuuluu aineellisen elintason (having) lisäksi myös inhimillistä yhteisöllisyyttä (loving) ja omaa identiteettiä (being). Hyvään elämänlaatuun kuuluvat ravinto, puhtaus, koti, koulutus ja terveydenhuolto. Lisäksi ihminen tarvitsee rakkautta sekä ihmissuhteita ja hänen tulee hyväksyä oma sosiaalinen taustansa ja identiteettinsä. Puhuttaessa hyvinvointipalveluista, tarkoitetaan useasti julkisen sektorin tarjoamia hyvinvointipalveluja, joista käytetään myös nimeä peruspalvelut. Kuntien tarjoamiksi hyvinvointipalveluiksi luokitellaan muun muassa sivistystoimi, sosiaalitoimi ja terveyspalvelut. Valtiovarainministeriön kesäkuussa 2003 julkaisemassa julkaisussa puhutaan hyvinvointipalvelujen uudistamisesta, jolloin asiakaslähtöisyydellä parannetaan palvelujen laatua ja tehokkuutta. Tällöin siirrytään tuottaja- ja hallintolähtöisestä ajattelusta asiakaslähtöiseen palvelujen tarjontaan ja organisointiin. Tämä tulevaisuuden hyvinvointipalvelumalli on mahdollista yhdistämällä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin voimavaroja keskenään. Käytännössä yhdistäminen tarkoittaa erikoistumista ja kuntien välistä yhteistyötä, verkottuvia toimintamalleja, päällekkäisyyksien karsimista sekä uuden teknologian ja sähköisten toiminta- ja palvelusovellusten laaja-

12 7 alaista hyödyntämistä. (Brunila, Jokinen, Kerola, Mäkitalo ja Putkonen 2003, 16-21; Välikangas 2002, ) 2.2 Aktivoinnista elämänhallintaan ja hyvinvointiin Aktiivinen ihminen on valmis kokeilemaan uusia asioita ja huolehtimaan itsestään. Voidaankin siis todeta, että hyvinvointi luo aktiivisuutta ja aktiivisuus puolestaan hyvinvointia. Vuorinen (1993, 52-53) on luokitellut aktivoinnin tasot älylliseen, elämykselliseen ja toiminnalliseen. Aktivoinnin tasot vaihtelevat ja sekoittuvat tilanteiden mukaan. Varsinkin nuoret tarvitsevat säännöllistä toiminnallista aktivointia, purkaakseen fyysistä energiaansa. Älyllistä ja emotionaalista aktiivisuutta kaipaavat niin nuoret kuin aikuisetkin. Onnistunut aktivointi motivoi ja palkitsee osallistujaa. Fyysisessä aktiivisuudessa on kyse päivittäisestä terveyttä edistävästä ja lihasten tahdonalaisesta, energiankulutusta lisäävästä toiminnasta, joka on välttämätöntä elimistön rakenteille ja toiminnoille (Heinilä 1998). Vilhu (2004, 26) on määritellyt aktiivisen elämäntavan päivittäin tapahtuvaksi toiminnaksi, jonka avulla estetään liikkumattomuuden haitat ja tuotetaan kohtalainen terveys ja toimintakyky. Oikeanlainen aktiivisuus parantaa ihmisten elämänlaatua. Se luo uskoa omiin kykyihin ja auttaa tunnistamaan omaa persoonallisuuttaan. Elämänhallinnassa on kyse tunteesta, henkisestä voimavarasta, jonka avulla jaksaa ja pääsee yli vaikeuksien. Vahvan elämänhallinnan omaava ihminen voi hyvin ja se myös näkyy hänestä positiivisena asenteena. Aktiivisuuteen ja elämänhallintaan kuuluu osana myös kohtuullisuus. Kaikkea ei ehdi tehdä, eikä se aina ole edes tarpeellista. Opiskelijoilla tiivistahtinen opiskelu ja tunnollisuus voi johtaa uupumiseen tai masennukseen, jolloin elämänhallinta korostuu entisestään. (Nyyti ry.) Elämänhallinta liittyy siis vahvasti ihmisen hyvinvointiin. Onnistumiset synnyttävät ihmisessä hallinnan ja päätösvallan kokemusta. Hallinnassa on kyse siitä, että ihminen ei koe olevansa ympäristön tai muiden armoilla, vaan pystyy itse päättämään asioistaan. Suurin osa ihmisistä luottaa oman elämäänsä ja hallinnan mahdollisuuksiinsa. Elämänhallinnan koetaan horjuvan vasta menetysten ja epäonnistumisien jälkeen, jolloin ahdistuksen ja masennusten hallitsemattomuus lisää tuskaa. Elämänhallinnan tunne heikkenee vaikeuksien kasaantuessa. Tällaisia ovat muun muassa pakonomaisuus, uhka, epäselvyys, merkityksettömyys, ylivoimainen haaste tai läheisen menetys. (Ojanen 2001, )

13 8 Vahva elämänhallinnan tunne on työntekijän henkinen voimavara, joka suojaa häntä stressisairauksilta. Näin todetaan Taru Feldtin (2000) julkaistussa väitöskirjassa, jossa tutkittiin elämänhallinnan merkitystä ihmisen työhyvinvoinnissa. Tutkimuksessa todettiin elämänhallinnan tunteen kehitykseen vaikuttavan enemmän ympäristön ja ihmissuhteiden, kuin fyysisen iän. Nuorten elämänhallinta taas lähtee halusta ymmärtää nuoren toimintaa, tarpeita ja ajatuksia. On tärkeää, että nuorten kanssa tekemisissä olevat aikuiset tai ammattilaiset osaavat havainnoida, kuunnella ja arvioida nuorten maailmaa. Nuorten elämänhallinnan avuksi tehdään moniammatillista asiantuntijatyötä, muun muassa opettajien, terveydenhoitajien ja lääkäreiden toimesta. Tieto ja yhteistyö lisäävät hyvinvointia. (Aaltonen, Ojanen, Vihunen ja Vilen 1999, ) 2.3 Liikunta aktivoijana ja hyvinvoinnin lähteenä Liikunnan avulla voidaan vaikuttaa positiivisesti väestön terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Liikunta voi osaltaan edistää terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua eri elämänkaaren vaiheissa. Nuorille se on kasvun ja kehityksen tukija, aikuisille työkyvyn ylläpitäjä sekä vanhusten omatoimisuuden ja toimintakyvyn säilyttäjä. (Vuolle 2000, 23.) Liikunta on yksi ihmisen perustoiminnoista ja edellytyksistä omatoimiselle selviytymiselle (Vuori 2004, 14). Maailman terveysjärjestön ja urheilulääketieteellisen järjestön asiantuntijaryhmä on vuonna 1995 pohtinut terveysvaikutuksia ja ottanut kantaa muun muassa seuraaviin asioihin. Ihmisten inaktiivisuus eli liikkumaton elämäntapa aiheuttaa suurta inhimillisten voimavarojen hukkaantumista. Se on yksi huonoon terveyteen ja kuolemaan vaikuttavista tekijöistä. Fyysinen aktiivisuus pitäisi omaksua osaksi päivittäistä elämää. Vastuu on viime kädessä yksilöillä ja hänen perheellään, mutta yhteiskunnan tehtävänä on luoda tälle hänelle fyysiset ja sosiaaliset edellytykset. Liikunnan merkitys yhteiskunnalle muodostuu usealla tavalla, eri ulottuvuuksin. Se parantaa väestön hyvinvointia, aktiivisuutta ja elämänhallintaa sekä säästää terveydenhoitokuluissa. Lisäksi kilpa- ja huippu-urheilu tarjoaa yhteiskunnallisia vaikutuksia urheiluviihteen avulla. Liikunta parantaa siis elämänlaatua. (Vuori 2001, ; 2004, ) Koulujen liikunnanopetus elää parhaillaan mielenkiintoisia aikoja. Liikunta ja Tiede lehdessä olevassa artikkelissa Pilvikki Heikinaro-Johansson ja Stu Ryan (2004, 4-7) pohtivat liikuntakasvatuksen tulevaisuutta. Heidän mukaansa liikuntakasvatusta ollaan yhä enemmän tuomassa terveyttä edistävään suuntaan. Tähän ovat vaikuttaneet useat tutkimukset, jotka raportoivat ihmisten lisääntyneistä terveysongelmista. Liikuntakasvatuksen tavoitteena on kehittää liikunnallisesti valveutuneita yksilöitä, joilla on tietoa, taitoa ja itseluottamusta

14 9 nauttia elinikäisestä terveyttä edistävästä liikunnasta. Liikunnallisesti valveutunut henkilö omaa riittävät liikunnalliset taidot, ymmärtää ja soveltaa osaamistaan sekä liikkuu terveyttä edistävästi. Lisäksi valveutunut henkilö osaa huomioida myös toiset liikkujat ja ennen kaikkea arvostaa liikuntaa. Tulevaisuudessa liikunnan opetussuunnitelmissa tuleekin entistä enemmän keskittyä ihmisten liikuntatottumusten kehittämiseen. Nuoruudessa koetut myönteiset liikuntakokemukset ja sisäisen liikuntamotivaation herääminen luovat pohjaa elinikäiselle liikuntaharrastukselle. Liikunta on lähde elämää rikastuttaville elämyksille ja kokemuksille. (Telama 2000, ) Tutkimukset ovat melko luotettavasti osoittaneet, että nuorena aktiiviset henkilöt ovat sitä myös vanhempana ja että nuoruuden kilpaurheiluharrastuksella on siihen positiivinen vaikutus (Takalo 2004, 93; Telama 2000, 59). Liikunnalla ja psyykkisellä hyvinvoinnilla on paljon yhteyksiä. Psyykkisesti hyvinvoiva ihminen harrastaa ja on aktiivinen. Hän pitää elämää mielekkäänä ja tuntee hallitsevansa sitä. Ihminen voi hoitaa psyykkistä hyvinvointiaan monella tavalla. Liikunta on vain yksi osatekijä, mutta hyvin merkittävä. Merkittäväksi liikunnan tekee se, että sillä on välittömät vaikutukset mielialaan. Liikuntaa harrastavat kokevat vapautumisen tunnetta, jolla ahdistuneisuutta voidaan lievittää. (Ojanen 1995, 9-17.) Ojanen (2001, ) jaottelee liikuntamuodot nykyaikaisesti viiteen luokkaan, liikunnan merkityksen ja harrastajien mukaan (taulukko 1). Autonomiselle liikunnalle on ominaista kiinnostavuus ja mukaansa tempaavaisuus. Kyse on autotelisesta kokemuksesta eli kokemuksesta joka rakentuu yksilön sisäisillä ehdoilla ja on näin ollen tietoinen sekä myönteinen valinta. Elämysliikunnalla haetaan minäkeskeistä suuria tunteita nostattavia asioita, joilla korvataan heikkoa toistuvuuden ja tapahtumaköyhyyden sietoa. Sosiaalisen liikunnan avulla haetaan vuorovaikutteita nykyisen yksilökeskeisyyden rinnalle. Sosiaalisesti lämmin liikuntatuokio tuottaa myönteisiä kokemuksia. Tavoitteellinen liikunta kuvastaa myös vahvasti nykypäivän ihmisiä. Jokainen kilometri tai kilogramma kirjataan, jotta päästään etukäteen määriteltyihin tavoitteisiin. Toiminta kuvastaa länsimaista eteenpäin suunnattua ajattelumallia. Filosofinen liikunta nousi esiin jo ihmisen varhaisessa historiassa. Kehon kauneutta arvostettiin jo Kreikan antiikin ajoilla. Itämaisissa kulttuureissa on ruumiin ja sielun hallinnalla pitkät perinteet. Nykyihminen käsittää filosofisella liikunnalla itsetunnon kohottamisen ja rentoutuneen tilan. Liikunnan avulla irtaudutaan arkisista asioista.

15 10 Liikuntamuoto Psyykkinen alue Hyvän elämän alue 1. Autonominen liikunta Toiminta Kiinnostus 2. Elämysliikunta Tunne Tarkoitus ja rakkaus 3. Sosiaalinen liikunta Vuorovaikutus Rakkaus ja vastuullisuus 4. Tavoitteellinen liikunta Kognitio Terveys ja tehokkuus 5. Filosofinen liikunta Merkitys Tarkoitus ja oikeus Taulukko 1. Liikuntamuotojen kehittyminen. Liikunnassa sosialisaatio tarkoittaa myös omakohtaisten liikuntaharrastusten omaksumista ja sisäisen liikuntamotivaation syntymistä. Sosiaalistumalla liikuntaan luodaan edellytyksiä liikunnan sosiaalisille vaikutuksille. Sosiaalisilla taidoilla tarkoitetaan kykyä toimia tehokkaasti vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa sekä fyysisesti että sosiaalisesti. Liikunta on sosialisaation väline, jonka sosiaalisiin vaikutuksiin vaikuttavat osallistumisen olosuhteet. (Telama 2000, ) Edellisten liikuntamuotojen lisäksi puhutaan nykyisin paljon myös terveysliikunnasta. Vilhu (2004, 24-25) määrittelee käsitettä seuraavasti. Terveysliikunta on toimintaa, jonka avulla pyritään rakentamaan ihmisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä sekä kohentamaan toimintakykyä. Sen tarkoitus on kaikessa yksinkertaisuudessaan ylläpitää tai kohentaa ihmisten toiminta- ja työkykyä sekä saada heidät pysymään terveinä. Käsitteenä terveysliikunta sisältää fyysisen aktiivisuuden muodot, kuten hyötyliikunnan, töissä tapahtuvan liikunnan, ulkoilun ja muun vapaa-ajan liikunnan. Sitä käytetään myös täsmäliikuntana sairauksien ehkäisyssä, hoidossa tai kuntoutuksessa. 2.4 Terveydenhuolto hyvinvointipalveluna Terveydenhuollon asiakkaan ja potilaan asema on määritelty laissa. Suomalaisen terveyspolitiikan tavoitteena on pidentää ihmisen terveyttä ja toimintakykyistä elinaikaa. Tavoitteisiin kuuluvat myös mahdollisimman hyvän elämänlaadun turvaaminen ja väestöryhmien välisten terveyserojen vähentäminen. Terveydenhuollon perustana ovat ehkäisevä terveydenhuolto ja helposti tavoitettavat terveyspalvelut. Edistävällä terveydenhuollolla tarkoitetaan arkiympäristön, kuten kodin, koulun, työpaikan ja vapaa-ajan toimintojen turvaamista sekä vaikuttamista ihmisten elämäntapojen muokkaamisessa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004.)

OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT. Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen

OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT. Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen 1 OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen Niina Seppänen Opinnäytetyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Kansalaistoiminnan

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME - LIIKUNNAN MEGAMAAKUNTA TERVEYSLIIKUNTAKONSEPTI -INSTITUTIONAALINEN INNOVAATIO? Satu Parjanen ja Vesa Harmaakorpi A154 * 2006

PÄIJÄT-HÄME - LIIKUNNAN MEGAMAAKUNTA TERVEYSLIIKUNTAKONSEPTI -INSTITUTIONAALINEN INNOVAATIO? Satu Parjanen ja Vesa Harmaakorpi A154 * 2006 PÄIJÄT-HÄME - LIIKUNNAN MEGAMAAKUNTA TERVEYSLIIKUNTAKONSEPTI -INSTITUTIONAALINEN INNOVAATIO? Satu Parjanen ja Vesa Harmaakorpi A154 * 2006 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A154 * 2006 ISBN 951-637-133-7

Lisätiedot

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Pro gradu tutkielma Matkailututkimus / Matkailualan liiketoimintapainotteinen

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN LAHDEN YKSIKÖSSÄ

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN LAHDEN YKSIKÖSSÄ OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN LAHDEN YKSIKÖSSÄ Hannele Orjala Sanna Pekkarinen Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ

VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta Heikki Ylipaavalniemi 2007 Oulun seudun ammattikorkeakoulu VERKKOLEHTIEN VIEHÄTYSTÄ Tutkimus verkkolehtien konseptisuunnittelusta

Lisätiedot

Opinnäytetyöopas SOSIAALINEN MARKKINOINTI JÄRJESTÖISSÄ

Opinnäytetyöopas SOSIAALINEN MARKKINOINTI JÄRJESTÖISSÄ 1 Opinnäytetyöopas SOSIAALINEN MARKKINOINTI JÄRJESTÖISSÄ Perustutkinto Ammatillinen toiminta ja kehittäminen järjestötyön toimintaympäristössä 30 op Opintojaksovastaava Reijo Viitanen Sanna Laine & Piia

Lisätiedot

TUEXI TUKIHENKILÖTOIMINTA VANHEMMAN KOKEMANA, Kun itse ei jaksa, tukihenkilö jaksaa.

TUEXI TUKIHENKILÖTOIMINTA VANHEMMAN KOKEMANA, Kun itse ei jaksa, tukihenkilö jaksaa. TUEXI TUKIHENKILÖTOIMINTA VANHEMMAN KOKEMANA, Kun itse ei jaksa, tukihenkilö jaksaa. Erityispedagogiikan proseminaari tutkielma Jenni Vikman Kevät 2010 Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILUN TILA KESKI- SUOMESSA. Jarmo Saastamoinen. Opinnäytetyö. Helmikuu 2004

HYVINVOINTIMATKAILUN TILA KESKI- SUOMESSA. Jarmo Saastamoinen. Opinnäytetyö. Helmikuu 2004 HYVINVOINTIMATKAILUN TILA KESKI- SUOMESSA Jarmo Saastamoinen Opinnäytetyö Helmikuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2010 TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Pohjois-Pohjanmaan peruspalvelujen johdon näkemyksiä Kannen kuva: Päivi Hietapelto Taitto: Pohjolan Painotuote Oy

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

Liikunnan polkuja. Isien kertomuksia liikuntaharrastukseen liitetyistä sosiaalisista suhteista

Liikunnan polkuja. Isien kertomuksia liikuntaharrastukseen liitetyistä sosiaalisista suhteista Liikunnan polkuja Isien kertomuksia liikuntaharrastukseen liitetyistä sosiaalisista suhteista Tiina Pelkonen Pro gradu -tutkielma Sosiologia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

"Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta

Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Pirkola, Mervi "Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA Opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä

TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA Opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA Opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä Salla Aatsinki Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

LIIKUNNALLINEN TOIMINTAKULTTUURI KOULUIHIN Luokanopettajat osana koulun toimintakulttuurin liikunnallistamista

LIIKUNNALLINEN TOIMINTAKULTTUURI KOULUIHIN Luokanopettajat osana koulun toimintakulttuurin liikunnallistamista LIIKUNNALLINEN TOIMINTAKULTTUURI KOULUIHIN Luokanopettajat osana koulun toimintakulttuurin liikunnallistamista Hiltunen Juha Tursas Joonas Pro gradu -tutkielma Turun opettajankoulutuslaitos Turun yliopisto

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Sanna Huopalainen Jenni Väkimies TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Opinnäytetyö Liiketalous Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Lisätiedot

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA OPETUSTUNTIEN PITO ALPPILAN LUKIOSSA Laura Mennander Terveydenhoitajan kehittämistyö, OT2, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Terveydenhoitotyön

Lisätiedot

Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala

Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Hallintotiede Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala Harjoitustyö, HAS110+210 Kevät 2012 Merja Enlund-Nousiainen Marja

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

SOSIAALIALAN OPETTAJIEN TYÖSSÄJAKSAMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ OPPIMISPORTFOLIO

SOSIAALIALAN OPETTAJIEN TYÖSSÄJAKSAMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ OPPIMISPORTFOLIO SOSIAALIALAN OPETTAJIEN TYÖSSÄJAKSAMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ OPPIMISPORTFOLIO PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija: Kaisa Hyvärinen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijoiden kokemuksia ensimmäisestä työharjoittelusta Kasvatustieteiden yksikkö Ammattikasvatus

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä TAMPEREEN YLIOPISTO Virpi Kaivonen MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Joulukuu 2002 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan toisia Kotorinteen alueen yhteisöllisyyden vahvistaminen ryhmätoimintojen avulla Opinnäytetyö

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Anne Mustakangas-Mäkelä KUUROJEN JA KUUROSOKEIDEN PALVELUT JA SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUSTOIMINTA Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY

Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY Anne Laimio Sari Välimäki Kustantaja: Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys www.kssotu.fi Kirjoittajat: Anne Laimio Sari Välimäki Graafinen suunnittelu,

Lisätiedot