HYVINVOINNIN VERKKOPALVELU Keskitettyä hyvinvointia Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVINVOINNIN VERKKOPALVELU Keskitettyä hyvinvointia Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoille."

Transkriptio

1 HYVINVOINNIN VERKKOPALVELU Keskitettyä hyvinvointia Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoille. PRO FORMA DIDACTICA Syksy 2004 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija: Aki Hentilä Tutor: Tuulikki Viitala

2 2 OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU PRO FORMA DIDACTICA TIIVISTELMÄ Pirkko Carpenter Syksy 2004 Ohjaaja: Tuulikki Viitala HYVINVOINNIN VERKKOPALVELU Tavoite Opinnäyte on kehittämishanke Oulun seudun ammattikorkeakoulun opintoasioihin. Hankkeen tarkoituksena on luoda verkkopalvelu, josta Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelija löytää hänelle tärkeitä hyvinvointipalveluja, kuten esimerkiksi liikuntaa ja terveydenhuoltopalveluja. Verkkopalvelun tavoitteena on hyvinvointipalveluverkoston kehittäminen ja opiskelijoiden aktivoiminen sekä elämänhallinnallisten taitojen parantaminen muun muassa terveys- ja kuntoliikuntapalveluja lisäämällä. Lisäksi tavoitteena on tarjota opiskelijoille aiheita opinnäytetöihin ja projekteihin sekä toimia informaatiolähteenä yksiköiden opinto-ohjaajille. Hyvinvoinnin verkkopalvelu on alusta, jonka avulla kehitetään ja tiedotetaan käytännössä toimivia hyvinvointipalveluja. Menetelmät Opinnäyte on kartoittava tutkimus, jolla halutaan kyseisen tavan mukaisesti kartoittaa uusia näkökulmia ja katsoa mitä toiminnassa tulee tapahtumaan. Kehittämishankkeiden luonteeseen kuuluen tutkimusmenetelmänä käytetään laadullista toimintatutkimusta. Tämä menetelmä avaa hyvän mahdollisuuden kehittää ihmisten yhteistoimintaa, jota tämän opinnäytteen osalta tarkoittaa toimivaa hyvinvointiverkostoa. Tutkimusaineistoa hankitaan ja analysoidaan valmiin aineiston analyysin, osallistuvan havainnoinnin ja kyselyn avulla. Useamman tavan käyttö on tarpeellista, koska verkkopalveluun kerätyt hyvinvointipalvelut ovat luonteeltaan erilaisia. Valmiin aineiston analyysia hyödynnetään useassa kohdassa, mutta erittäin tarpeellinen se on terveydenhuollon eri palveluihin liittyvissä osissa. Osallistuvaa havainnointia hyödynnetään Ouluseutu urheiluakatemiaa ja liikuntapalveluja koskevissa kohdissa ja korkeakoulujen liikuntatoimille tehtyä kyselyä liikuntatarjontaa käsittelevässä kohdassai. Tulokset Tutkimus ei luonteensa perusteella tarjoa mitään suoranaisia tutkimustuloksia, vaan siitä saatava hyöty nähdään myöhemmin opiskelijoiden ja henkilöstön palautteen sekä toiminnan ja hyvinvointiverkoston kehittymisen myötä. Kehittämishankkeesta syntynyt hy-

3 3 vinvoinnin verkkopalvelu voidaan kokonaisuudessaan tulkita tutkimuksen tulokseksi. Verkkopalvelu sijoitetaan Oulun seudun ammattikorkeakoulun sähköisen opiskelijan polun varrelle ja se löytyy Internet-osoitteella tai Avainsanat Opiskelijoiden hyvinvointi, hyvinvointipalvelut, verkkopalvelu, aktivointi, elämänhallinta.

4 4 SISÄLTÖ 1 KEHITTÄMISHANKKEEN TAUSTAA KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHTA HANKKEEN TAVOITTEET JA TOIMINTATAVAT VALTAKUNNALLISIA TUTKIMUKSIA OPISKELIJOIDEN HYVINVOINNISTA VERKKOPALVELU INFORMAATIOKANAVANA HYVINVOINNIN TEOREETTISTA TAUSTAA HYVINVOINNIN MÄÄRITTELYÄ AKTIVOINNISTA ELÄMÄNHALLINTAAN JA HYVINVOINTIIN LIIKUNTA AKTIVOIJANA JA HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ TERVEYDENHUOLTO HYVINVOINTIPALVELUNA OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTIPALVELUJA OPISKELIJALIIKUNTA KORKEAKOULUISSA Opiskelijaliikunnan toimijat Opiskelijoiden Liikuntaliitto Opiskelijaliikunta Oulun seudun ammattikorkeakoulussa OPISKELIJOIDEN TERVEYDENHUOLTO MUU HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ TOIMINTA TUTKIMUSMENETELMÄT HANKKEEN TUTKIMUSSTRATEGISET VALINNAT LAADULLINEN TOIMINTATUTKIMUS AINEISTON HANKINTA- JA ANALYYSIMENETELMÄT Valmiin aineiston analyysi Osallistuva havainnointi Kysely KEHITTÄMISHANKKEEN TULOKSET AJANKOHTAISET ASIAT JA VERKKOPALVELUN ESITTELY LIIKUNTAPALVELUT OULUSEUTU URHEILUAKATEMIA TERVEYDENHUOLTO Opiskelijaterveydenhuolto Mielenterveyspalvelut Hammashoito KRISTILLINEN OPISKELIJATOIMINTA PÄIHDETYÖ VERENLUOVUTUS RAAHEN JA OULAISTEN TARJONTA LINKIT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT YHTEENVETO POHDINTA LÄHTEET... 37

5 LIITTEET

6 1 Kehittämishankkeen taustaa 1.1 Kehittämishankkeen lähtökohta Hankeen suunnittelu käynnistyi Oulun opiskelijaterveydenhuollon yhteydenotosta marraskuussa Tapaaminen sovittiin joulukuuksi, jolloin opiskelijaterveydenhuollon tiloissa pidettyyn palaveriin osallistui henkilöitä opiskelijaterveydenhuollosta, opiskelijakunta OSAKO ry:stä ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun liikuntapalveluista. Tapaamisessa keskusteltiin liikuntapalvelujen ja opiskelijaterveydenhuollon mahdollisesta yhteistyöstä opiskelijoiden hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Päätettiin palata asiaan kevään 2004 aikana, jolloin liikuntapalvelut esittää käytännön yhteistyömalleja. Terveysliikuntakurssien ja yhteistyöverkoston suunnittelun yhteydessä syntyi idea web-pohjaisesta ympäristöstä, jonka alle erilaiset hyvinvointipalvelut voitaisiin keskittää. Hyvinvointipalveluilla tarkoitetaan tässä hankkeessa opiskelijoille suunnattuja liikunta- ja terveyspalveluja. Yhdistämällä Oulun seudun ammattikorkeakoulun liikuntapalvelujen tarjonta ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoille suunnatut terveyspalvelut samaan verkkopalveluun, saadaan aikaan paremmin opiskelijaa palveleva kokonaistarjonta. Liikuntasuunnittelija Aki Hentilä esitteli idean, Oulun seudun ammattikorkeakoululla pidetyssä aloituspalaverissa. Palaveriin osallistui seitsemän hengen asiantuntijaryhmä Oulun seudun ammattikorkeakoulusta, Oulun ev.-lut. seurakunnasta, Oulun Diakonissalaitoksesta, Oulun kaupungin opiskelijaterveydenhuollosta ja opiskelijakunta OSAKO ry:stä. Palaverissa keskusteltiin siitä, mitä yleisesti käsitämme hyvinvoinnilla ja miten sitä voidaan opiskelijoille tarjota. Pohdiskelun jälkeen päätettiin jatkaa hyvinvointiportaalin suunnittelua ja miettiä lisää mahdollisia verkostoja. Näin kyseinen hanke sai alkunsa. 1.2 Hankkeen tavoitteet ja toimintatavat Oulun seudun ammattikorkeakoulun liikuntapalvelujen lyhyen historian ja ammattikorkeakoulujen hajanaisten terveyspalvelujen vuoksi keskitetylle hyvinvoinnin verkkopalvelulle on tarvetta. Sen avulla palveluiden tarjoajia voidaan lisätä ja ennen kaikkea selkeyttää nykyistä tarjontaa. Tämä mahdollistaa tulevaisuudessa hyvinvointipalvelujen paremmat synergia edut ja sitä myötä toimintojen kehittymisen. Hyvinvoinnin tarjonnan keskittäminen sopii myös ajankohdallisesti hyvin Oulun seudun ammattikorkeakoulun sähköisen opiskelijan polun uudistukseen. Tulevaisuudessa on myös mahdollista, että Oulun seudun ammattikorkeakoulun henkilöstön hyvinvointiin liittyvistä palve-

7 2 luista informoidaan samoilla sivuilla ja tarjotaan henkilöstölle mahdollisuus osallistua käytännön tarjontaan. Toiminnan kehittäminen vaatii siis nykyisten opiskelijoille suunnattujen liikuntaja terveyspalvelujen keskittämistä, jolloin tieto löytyy nykyistä nopeammin ja helpommin. Keskittämisen välineenä tullaan käyttämään yhteistä verkkopalvelua. Verkkopalvelu on Internetissä oleva sivukokonaisuus, joka erottuu muista verkkopalveluista osoitteen, ulkoasun ja toiminnallisuuden osalta. Verkkopalvelu tukee yrityksen tai organisaation toimintaa. (Jussila & Leino 1999, 15.) Verkkopalvelusta informaatiokanavana kerrotaan lisää kohdassa 1.4. Tässä hankkeessa on kyseessä hyvinvointipalveluja sisältävä verkkopalvelu, joka sisältää informaatiota Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoille tarjottavista liikunta- ja terveyspalveluista. Keskittämällä edellä mainittuja palveluja, voidaan paremman löydettävyyden lisäksi kehittää opiskelijoille suunnattua käytännön tarjontaa ja tarjoajien verkostoa. Paremman informaation avulla aktivoidaan opiskelijoita ja parannetaan myös heidän elämänhallinnallisia taitojaan. Lisäksi verkkopalvelu avaa uudenlaiset mahdollisuudet nopeaan reaaliaikaiseen tapahtumien informointiin. Kokonaisuudessaan hanke jakaantuu seuraaviin tavoitteisiin: - opiskelijoiden hyvinvointipalvelujen keskittäminen ja kehittäminen - liikuntaa harrastamattomien aktivoiminen - opiskelijoiden terveys- ja kuntoliikuntapalvelujen kehittäminen - opinnäytteiden ja projektien tarjoaminen opiskelijoille - hyvinvointiverkoston luominen Näihin tavoitteisiin pääseminen hyödyttää Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden lisäksi, hankkeessa mukana olevia toimijoita. Hyvinvoinnin verkkopalvelun avulla jokainen mukana oleva taho saa aikaisempaa paremman näkyvyyden ja mahdollisuuden informoida palveluistaan. Oulun seudun ammattikorkeakoulussa hanke on määritelty asetettuihin tavoitteisiin pyrkivänä ja ajallisesti rajattuna kertaluontoisena tehtäväkokonaisuutena, jonka toteuttamisesta vastaa sitä varten perustettu organisaatio. (OAMK:n tutkimus- ja kehitystyöryhmä 2003, 1.) Tämän kehittämishankkeen vetäjänä toimii Oulun seudun ammattikorkeakoulun liikuntapalvelut. Tuotoksena syntyvä verkkopalvelu sisällytetään osittain ammattikorkeakoulun sähköiseen opiskelijan polkuun, jonka vuoksi myös palvelun tekemisen kulut katetaan samasta budjetista. Arvioitu hinta verkkopalveluille on 1000 euroa ja teknisestä toteutuksesta vastaa Oulun seudun ammattikorkeakoulun viestintäpalvelut. Lisäksi kuluihin lasketaan liikuntasuunnittelijan normaali työpanos, ilman mitään erityisiä lisäkuluja. Yhteistyökumppaneille osallistuminen on ilmaista ja heidän roolinsa on oman sisällön tuottamisessa sekä käytännössä tapahtuvien kurssien ja tapahtumien suunnittelussa. Verkkopalve-

8 3 lun päivittämisestä huolehtii Oulun seudun ammattikorkeakoulun liikuntasuunnittelija. Hankkeessa mukana olevien kesken kokoonnutaan tarvittaessa, vähintään kerran vuodessa. Koolle kutsujana toimii ammattikorkeakoulun liikuntasuunnittelija. Hankkeesta tehdään kirjallinen raportti, tarkempi web-sivujen ruutusuunnitelma ja luonnos asiateksteistä. Jokaisen osan pitää olla valmiina viimeistään joulukuussa Näin ollen yhteistyökumppaneille lähetetään pyyntö oman sivujen sisällön tarkastuksesta syys- ja lokakuun aikana. Liikuntasuunnittelijalla korjatut sekä täydennetyt sisältötekstit tulee olla lokakuun loppuun 2004 mennessä. Osa käytännön hyvinvointipalveluista, kuten terveysliikuntakurssit aloitetaan heti syyskuussa Käytännössä tapahtuvia hyvinvointipalveluja, kuten kursseja tai tapahtumia lisätään ja kehitetään pitkin lukuvuotta. Kehittämishankkeesta syntyvä kirjallinen tuotos on samalla Aki Hentilän opinnäytetyö Oulun ammatilliseen opettajakorkeakouluun. Opinnäytetyö toteutetaan laadullisena toimintatutkimuksena ja aineistoa käsitellään osallistuvan havainnoinnin ja sekundaariaineiston avulla. Lisäksi kehittämishankkeen liikuntaosiossa on hyödynnetty korkeakoulujen liikuntatoimille tehtyä kyselyä. Hankeraporttia jaetaan Oulun seudun ammattikorkeakoulun yksiköihin, yhteistyökumppaneille ja kaikille siitä kiinnostuneille. 1.3 Valtakunnallisia tutkimuksia opiskelijoiden hyvinvoinnista Tammikuussa 2004 Opiskelijajärjestöjen Tutkimussäätiö Otus julkaisi väliraportin tulevasta tutkimuksestaan, jossa perehdytään ammattikorkeakoulujen käsityksiin opiskelijoiden hyvinvoinnista. Väliraportin tuloksissa nousevat esille oppilaitosten vastuun korostaminen opiskelijoiden hyvinvoinnissa sekä tarpeet terveyspalveluiden keskittämisestä ja hyvinvointipalveluihin liittyvien yhteistyöverkostojen lisäämisestä. (Laaksonen 2004, ) Helmikuussa 2004 myös Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL ja Opiskelijajärjestöjen Tutkimussäätiö Otus julkaisivat yhteisen tutkimuksen, jossa vertailtiin suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden liikuntaolosuhteita. Tutkimuksen tuloksissa esiin nousi ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen erot terveysliikuntapalveluissa. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö järjestää jonkin verran kyseisiä palveluja, mutta ammattikorkeakouluissa toimintaa vasta kehitellään. (Starck 2004, ) Kuntun ja Huttusen (2001) julkaisemassa korkeakoulujen terveystutkimus 2000 raportissa on paljon korkeakouluopiskelijoiden terveyteen ja liikuntatottumuksiin liittyvää tutkimusaineistoa. Tutkimuksen mukaan 86 % opiskelijoista koki terveydentilansa hyväksi, mutta silti opiskelijat oireilevat kovasti. Jopa 15 %

9 4 miehistä ja peräti 28 % naisista kärsii psyykkisistä ongelmista. Vapaa-ajan kuntoliikuntaa ainakin kerran viikossa harrasti 76 % miehistä ja 79 % naisista. Päivittäistä hyötyliikuntaa harjoittavia oli jo selvästi vähemmän eli miehistä 27 % ja naisista 40 % kertoi harjoittavan sitä yli puoli tuntia päivässä. Tätä hanketta tukeva tutkimustulos nousi esiin kysyttäessä, kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut?. Ammattikorkeakoulujen opiskelijoista vain 6 % osallistui oppilaitoksen järjestämään liikuntaan. Yliopistoiden osalta sama luku oli 22 %. Tämä kertoo mielestäni siitä, kuinka vähän ja hajanaisesti liikuntaa ammattikorkeakouluissa järjestetään. Toinen hanketta tukeva tieto oli korkeakouluopiskelijoiden lisääntynyt kiinnostus ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. Oman terveyden uhaksi arvioitiin oman käyttäytymisen epäterveelliset piirteet, stressi, väkivalta tai onnettomuus. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (2004) tekemän jatkotutkimuksen mukaan päivittäisistä psyykkisistä oireista, vatsavaivoista, niska- ja hartiakivuista, nuhaongelmista tai väsymyksestä kärsii 26 % miehistä ja 41 % naisista. Tutkimustulokset pohjautuvat aikaisempaan vuonna 2000 tehtyyn tutkimukseen, jota on nyt analysoitu syvällisemmin. Syitä oireisiin ovat stressi, isot elämänmuutokset, haasteet ja vaatimukset. Ylilääkäri Kristina Kuntun mukaan useat opiskelijat tavoittelevat liian usein täydellisyyttä Opiskelijat eivät ymmärrä, ettei ihminen voi aina olla parhaimmillaan. Oireilun taustalla ovat myös epävarmuus ja turvattomuus. Tähän terveydenhuollon ja oppilaitosten on vastattava tiedon sekä ymmärryksen lisäämisellä, joita Kuntun mukaan ovat hyvä opiskeluympäristö ja laadukas opetus. Syyskuussa 2004 valmistui sosiaali- ja terveysministeriön selvitys ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia opiskelijoiden hyvinvoinnin, terveyden ja opiskelijaterveydenhuollon nykytilaa ja kehittämistarpeita. Tarkoitus oli tuottaa myös vertailukelpoista tutkimustietoa yliopisto-opiskelijoihin. Tutkimukseen vastanneista 83 % ilmoitti terveydentilansa hyväksi tai melko hyväksi. Eniten opiskelijat kärsivät niska- ja hartiakivuista. Jopa 35 % opiskelijoista ilmoittaa kärsivänsä satunnaista masentuneisuutta. Opiskelijoista 22 % käyttää tupakkatuotteita päivittäin ja alkoholia useasti viikossa nauttii vajaa 7 %. Tutkimukseen osallistuneet olivat ylipäätään tyytyväisiä mahdollisuuteensa harrastaa liikuntaa. Eniten liikunnan harrastusta vaikeuttivat rahan ja ajan puute. Opiskelijat toivoivat neuvoa stressinhallintaan, liikuntaan, ergonomiaan ja ravitsemukseen liittyvissä asioissa. Vaikka terveydenhuoltopalvelujen tiedottaminen ammattikorkeakouluissa on tutkimuksen mukaan viimeisten vuosien aikana kehittynyt on toiminta vielä välttävää, osittain jopa heikkoa. Lähes 37 % kyselyyn vastanneista ilmoitti, ettei ollut saanut oppilaitoksestaan minkäänlaista informaatiota terveydenhuoltopalveluista. Tässä kohden pitää huomioida, että läheskään kaikki opiskelijat eivät terveydenhoitopalveluja tarvitse ja näin ollen niitä myöskään omaksu. Tutkimuksen mukaan parhaiten tiedottamisesta oli huolehdittu Oulun ja Lapin läänien ammattikorkeakouluissa. (Erola 2004, )

10 5 Syksyllä 2004 Oulun seudun ammattikorkeakoulun hallinnoima TYLLI-projekti testasi Oulun seudun it-alan yritysten henkilöstöä. Tulosten mukaan heidän kuntonsa on huonompi kuin muilla toimialoilla. Työntekijöiden terveystottumuksissa on myös parantamisen varaa. Vain joka kolmas koki työvireensä hyväksi tai erinomaiseksi ja peräti 45 prosenttia testatuista kuului huonoimpaan aerobisen kunnon luokkaan. Muilla toimialoilla vastaava luku on keskimäärin 15 prosenttia. Kyseessä on siis aikapommi, johon yritykset tulevat törmäämään muutaman vuoden sisällä. (Turunen 2004, 22.) 1.4 Verkkopalvelu informaatiokanavana Verkkopalvelulla on aina osoite esimerkiksi Näppäilemällä osoitteen internet-selaimelle, päästään halutun palvelun pääsivulle. Tästä edetään linkkejä hyväksi käyttäen verkkopalvelun sisällä tai siirrytään vahingossa ja myös harkiten ulkopuolisille sivuille. Osoitteessa näkyy palvelun tai organisaation nimi, joka auttaa pysymään halutun palvelun alla. Osoitteen lisäksi verkkopalvelut erottaa toisistaan niiden sisällön mukaan. Jokaisella palvelulla on oma visuaalinen ilmeensä, tietyt määräykset julkaistavista materiaaleista ja tietty henkilöstö sisällön tuottamiseen. Verkkopalvelu sana korvataan yleisesti muun muassa termein saitti, nettipalvelu, kotisivut, webbisivut tai nettisivut. (Jussila ja Leino 1999, ) Verkkoajan viestinnän kautta voi käynnistää ja voimistaa myönteisiä kierteitä: kun ihmisen saa itse osallistumaan, hän sitoutuu vahvemmin; mitä lujemmin ihminen sitoutuu, sitä aktiivisemmin hän osallistuu (Alasilta 2000, 57). Internet on tiedottajalle hyvä työkalu. Sen avulla voidaan jakaa nopeasti ja paljon informaatioita. Haluttu sisältö saadaan nopeasti käyttäjäryhmille ja muuttuviin tilanteisiin voidaan reagoida nopeasti. (Jussila ja Leino 1999, 56.) Tästä syystä verkkopalvelu on yksi parhaista keinoista viestittää opiskelijoille mm. tarjolla olevia hyvinvointipalveluja. Monen opiskelijan asunnosta löytyy jo internetyhteys ja oppilaitoksessa internetin käyttö on käytäväpäätteiden lisääntymisen myötä helpottunut.

11 6 2 Hyvinvoinnin teoreettista taustaa 2.1 Hyvinvoinnin määrittelyä Hyvinvointia määritellään hyvin monella tavalla. Se merkitsee erilaisia asioita, joita ohjaavat paljon ihmisten omat harrastukset tai käsitykset. Liikunnalliset ihmiset käsittävät liikunnan hyvinvoinnin lähteeksi, kun esimerkiksi kulttuuria harrastaville hyvinvointi voi löytyä hyvinkin erilaisista asioista. Nämä hyvinvoinnin eroavaisuuden nousivat esiin jo tämän kyseisen hankkeen aloituspalaverissa. Paikalle kokoontuneiden eri aloja edustavien henkilöiden näkemykset hyvinvoinnista vaihtelivat. Hyvinvointi-käsitteen laaja-alaisuuden voi havaita myös kirjoittamalla sen johonkin internetin hakukoneista, jolloin uusia linkkejä tarjoutuu tuhansia. Välikangas (2002, 12) on tutkielmassaan luokitellut kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin hyvin arkiseen ja perinteiseen tyyliin fyysiseksi, psyykkiseksi ja sosiaaliseksi tasapainoksi. Laurea-ammattikorkeakoulussa toimiva HYPAKE (hyvinvointipalvelujen kehittäminen)-hanke määrittelee hyvinvoinnin aineellisen elintason, sosiaalisten suhteiden ja itsensä toteuttamisen kokonaisuudeksi, johon kuuluvat mitattavien, sosiaalisten ja terveydellisten osioiden lisäksi myös ihmisen oma kokemus tilastaan ja tilanteestaan (Laurea 2003). Akateemikko Erik Allardt (2000, 11) on kuvannut hyvinvointia having, loving ja being -ulottuvuuksin. Ihmisten hyvinvoinnille on tärkeää, että siihen kuuluu aineellisen elintason (having) lisäksi myös inhimillistä yhteisöllisyyttä (loving) ja omaa identiteettiä (being). Hyvään elämänlaatuun kuuluvat ravinto, puhtaus, koti, koulutus ja terveydenhuolto. Lisäksi ihminen tarvitsee rakkautta sekä ihmissuhteita ja hänen tulee hyväksyä oma sosiaalinen taustansa ja identiteettinsä. Puhuttaessa hyvinvointipalveluista, tarkoitetaan useasti julkisen sektorin tarjoamia hyvinvointipalveluja, joista käytetään myös nimeä peruspalvelut. Kuntien tarjoamiksi hyvinvointipalveluiksi luokitellaan muun muassa sivistystoimi, sosiaalitoimi ja terveyspalvelut. Valtiovarainministeriön kesäkuussa 2003 julkaisemassa julkaisussa puhutaan hyvinvointipalvelujen uudistamisesta, jolloin asiakaslähtöisyydellä parannetaan palvelujen laatua ja tehokkuutta. Tällöin siirrytään tuottaja- ja hallintolähtöisestä ajattelusta asiakaslähtöiseen palvelujen tarjontaan ja organisointiin. Tämä tulevaisuuden hyvinvointipalvelumalli on mahdollista yhdistämällä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin voimavaroja keskenään. Käytännössä yhdistäminen tarkoittaa erikoistumista ja kuntien välistä yhteistyötä, verkottuvia toimintamalleja, päällekkäisyyksien karsimista sekä uuden teknologian ja sähköisten toiminta- ja palvelusovellusten laaja-

12 7 alaista hyödyntämistä. (Brunila, Jokinen, Kerola, Mäkitalo ja Putkonen 2003, 16-21; Välikangas 2002, ) 2.2 Aktivoinnista elämänhallintaan ja hyvinvointiin Aktiivinen ihminen on valmis kokeilemaan uusia asioita ja huolehtimaan itsestään. Voidaankin siis todeta, että hyvinvointi luo aktiivisuutta ja aktiivisuus puolestaan hyvinvointia. Vuorinen (1993, 52-53) on luokitellut aktivoinnin tasot älylliseen, elämykselliseen ja toiminnalliseen. Aktivoinnin tasot vaihtelevat ja sekoittuvat tilanteiden mukaan. Varsinkin nuoret tarvitsevat säännöllistä toiminnallista aktivointia, purkaakseen fyysistä energiaansa. Älyllistä ja emotionaalista aktiivisuutta kaipaavat niin nuoret kuin aikuisetkin. Onnistunut aktivointi motivoi ja palkitsee osallistujaa. Fyysisessä aktiivisuudessa on kyse päivittäisestä terveyttä edistävästä ja lihasten tahdonalaisesta, energiankulutusta lisäävästä toiminnasta, joka on välttämätöntä elimistön rakenteille ja toiminnoille (Heinilä 1998). Vilhu (2004, 26) on määritellyt aktiivisen elämäntavan päivittäin tapahtuvaksi toiminnaksi, jonka avulla estetään liikkumattomuuden haitat ja tuotetaan kohtalainen terveys ja toimintakyky. Oikeanlainen aktiivisuus parantaa ihmisten elämänlaatua. Se luo uskoa omiin kykyihin ja auttaa tunnistamaan omaa persoonallisuuttaan. Elämänhallinnassa on kyse tunteesta, henkisestä voimavarasta, jonka avulla jaksaa ja pääsee yli vaikeuksien. Vahvan elämänhallinnan omaava ihminen voi hyvin ja se myös näkyy hänestä positiivisena asenteena. Aktiivisuuteen ja elämänhallintaan kuuluu osana myös kohtuullisuus. Kaikkea ei ehdi tehdä, eikä se aina ole edes tarpeellista. Opiskelijoilla tiivistahtinen opiskelu ja tunnollisuus voi johtaa uupumiseen tai masennukseen, jolloin elämänhallinta korostuu entisestään. (Nyyti ry.) Elämänhallinta liittyy siis vahvasti ihmisen hyvinvointiin. Onnistumiset synnyttävät ihmisessä hallinnan ja päätösvallan kokemusta. Hallinnassa on kyse siitä, että ihminen ei koe olevansa ympäristön tai muiden armoilla, vaan pystyy itse päättämään asioistaan. Suurin osa ihmisistä luottaa oman elämäänsä ja hallinnan mahdollisuuksiinsa. Elämänhallinnan koetaan horjuvan vasta menetysten ja epäonnistumisien jälkeen, jolloin ahdistuksen ja masennusten hallitsemattomuus lisää tuskaa. Elämänhallinnan tunne heikkenee vaikeuksien kasaantuessa. Tällaisia ovat muun muassa pakonomaisuus, uhka, epäselvyys, merkityksettömyys, ylivoimainen haaste tai läheisen menetys. (Ojanen 2001, )

13 8 Vahva elämänhallinnan tunne on työntekijän henkinen voimavara, joka suojaa häntä stressisairauksilta. Näin todetaan Taru Feldtin (2000) julkaistussa väitöskirjassa, jossa tutkittiin elämänhallinnan merkitystä ihmisen työhyvinvoinnissa. Tutkimuksessa todettiin elämänhallinnan tunteen kehitykseen vaikuttavan enemmän ympäristön ja ihmissuhteiden, kuin fyysisen iän. Nuorten elämänhallinta taas lähtee halusta ymmärtää nuoren toimintaa, tarpeita ja ajatuksia. On tärkeää, että nuorten kanssa tekemisissä olevat aikuiset tai ammattilaiset osaavat havainnoida, kuunnella ja arvioida nuorten maailmaa. Nuorten elämänhallinnan avuksi tehdään moniammatillista asiantuntijatyötä, muun muassa opettajien, terveydenhoitajien ja lääkäreiden toimesta. Tieto ja yhteistyö lisäävät hyvinvointia. (Aaltonen, Ojanen, Vihunen ja Vilen 1999, ) 2.3 Liikunta aktivoijana ja hyvinvoinnin lähteenä Liikunnan avulla voidaan vaikuttaa positiivisesti väestön terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Liikunta voi osaltaan edistää terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua eri elämänkaaren vaiheissa. Nuorille se on kasvun ja kehityksen tukija, aikuisille työkyvyn ylläpitäjä sekä vanhusten omatoimisuuden ja toimintakyvyn säilyttäjä. (Vuolle 2000, 23.) Liikunta on yksi ihmisen perustoiminnoista ja edellytyksistä omatoimiselle selviytymiselle (Vuori 2004, 14). Maailman terveysjärjestön ja urheilulääketieteellisen järjestön asiantuntijaryhmä on vuonna 1995 pohtinut terveysvaikutuksia ja ottanut kantaa muun muassa seuraaviin asioihin. Ihmisten inaktiivisuus eli liikkumaton elämäntapa aiheuttaa suurta inhimillisten voimavarojen hukkaantumista. Se on yksi huonoon terveyteen ja kuolemaan vaikuttavista tekijöistä. Fyysinen aktiivisuus pitäisi omaksua osaksi päivittäistä elämää. Vastuu on viime kädessä yksilöillä ja hänen perheellään, mutta yhteiskunnan tehtävänä on luoda tälle hänelle fyysiset ja sosiaaliset edellytykset. Liikunnan merkitys yhteiskunnalle muodostuu usealla tavalla, eri ulottuvuuksin. Se parantaa väestön hyvinvointia, aktiivisuutta ja elämänhallintaa sekä säästää terveydenhoitokuluissa. Lisäksi kilpa- ja huippu-urheilu tarjoaa yhteiskunnallisia vaikutuksia urheiluviihteen avulla. Liikunta parantaa siis elämänlaatua. (Vuori 2001, ; 2004, ) Koulujen liikunnanopetus elää parhaillaan mielenkiintoisia aikoja. Liikunta ja Tiede lehdessä olevassa artikkelissa Pilvikki Heikinaro-Johansson ja Stu Ryan (2004, 4-7) pohtivat liikuntakasvatuksen tulevaisuutta. Heidän mukaansa liikuntakasvatusta ollaan yhä enemmän tuomassa terveyttä edistävään suuntaan. Tähän ovat vaikuttaneet useat tutkimukset, jotka raportoivat ihmisten lisääntyneistä terveysongelmista. Liikuntakasvatuksen tavoitteena on kehittää liikunnallisesti valveutuneita yksilöitä, joilla on tietoa, taitoa ja itseluottamusta

14 9 nauttia elinikäisestä terveyttä edistävästä liikunnasta. Liikunnallisesti valveutunut henkilö omaa riittävät liikunnalliset taidot, ymmärtää ja soveltaa osaamistaan sekä liikkuu terveyttä edistävästi. Lisäksi valveutunut henkilö osaa huomioida myös toiset liikkujat ja ennen kaikkea arvostaa liikuntaa. Tulevaisuudessa liikunnan opetussuunnitelmissa tuleekin entistä enemmän keskittyä ihmisten liikuntatottumusten kehittämiseen. Nuoruudessa koetut myönteiset liikuntakokemukset ja sisäisen liikuntamotivaation herääminen luovat pohjaa elinikäiselle liikuntaharrastukselle. Liikunta on lähde elämää rikastuttaville elämyksille ja kokemuksille. (Telama 2000, ) Tutkimukset ovat melko luotettavasti osoittaneet, että nuorena aktiiviset henkilöt ovat sitä myös vanhempana ja että nuoruuden kilpaurheiluharrastuksella on siihen positiivinen vaikutus (Takalo 2004, 93; Telama 2000, 59). Liikunnalla ja psyykkisellä hyvinvoinnilla on paljon yhteyksiä. Psyykkisesti hyvinvoiva ihminen harrastaa ja on aktiivinen. Hän pitää elämää mielekkäänä ja tuntee hallitsevansa sitä. Ihminen voi hoitaa psyykkistä hyvinvointiaan monella tavalla. Liikunta on vain yksi osatekijä, mutta hyvin merkittävä. Merkittäväksi liikunnan tekee se, että sillä on välittömät vaikutukset mielialaan. Liikuntaa harrastavat kokevat vapautumisen tunnetta, jolla ahdistuneisuutta voidaan lievittää. (Ojanen 1995, 9-17.) Ojanen (2001, ) jaottelee liikuntamuodot nykyaikaisesti viiteen luokkaan, liikunnan merkityksen ja harrastajien mukaan (taulukko 1). Autonomiselle liikunnalle on ominaista kiinnostavuus ja mukaansa tempaavaisuus. Kyse on autotelisesta kokemuksesta eli kokemuksesta joka rakentuu yksilön sisäisillä ehdoilla ja on näin ollen tietoinen sekä myönteinen valinta. Elämysliikunnalla haetaan minäkeskeistä suuria tunteita nostattavia asioita, joilla korvataan heikkoa toistuvuuden ja tapahtumaköyhyyden sietoa. Sosiaalisen liikunnan avulla haetaan vuorovaikutteita nykyisen yksilökeskeisyyden rinnalle. Sosiaalisesti lämmin liikuntatuokio tuottaa myönteisiä kokemuksia. Tavoitteellinen liikunta kuvastaa myös vahvasti nykypäivän ihmisiä. Jokainen kilometri tai kilogramma kirjataan, jotta päästään etukäteen määriteltyihin tavoitteisiin. Toiminta kuvastaa länsimaista eteenpäin suunnattua ajattelumallia. Filosofinen liikunta nousi esiin jo ihmisen varhaisessa historiassa. Kehon kauneutta arvostettiin jo Kreikan antiikin ajoilla. Itämaisissa kulttuureissa on ruumiin ja sielun hallinnalla pitkät perinteet. Nykyihminen käsittää filosofisella liikunnalla itsetunnon kohottamisen ja rentoutuneen tilan. Liikunnan avulla irtaudutaan arkisista asioista.

15 10 Liikuntamuoto Psyykkinen alue Hyvän elämän alue 1. Autonominen liikunta Toiminta Kiinnostus 2. Elämysliikunta Tunne Tarkoitus ja rakkaus 3. Sosiaalinen liikunta Vuorovaikutus Rakkaus ja vastuullisuus 4. Tavoitteellinen liikunta Kognitio Terveys ja tehokkuus 5. Filosofinen liikunta Merkitys Tarkoitus ja oikeus Taulukko 1. Liikuntamuotojen kehittyminen. Liikunnassa sosialisaatio tarkoittaa myös omakohtaisten liikuntaharrastusten omaksumista ja sisäisen liikuntamotivaation syntymistä. Sosiaalistumalla liikuntaan luodaan edellytyksiä liikunnan sosiaalisille vaikutuksille. Sosiaalisilla taidoilla tarkoitetaan kykyä toimia tehokkaasti vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa sekä fyysisesti että sosiaalisesti. Liikunta on sosialisaation väline, jonka sosiaalisiin vaikutuksiin vaikuttavat osallistumisen olosuhteet. (Telama 2000, ) Edellisten liikuntamuotojen lisäksi puhutaan nykyisin paljon myös terveysliikunnasta. Vilhu (2004, 24-25) määrittelee käsitettä seuraavasti. Terveysliikunta on toimintaa, jonka avulla pyritään rakentamaan ihmisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä sekä kohentamaan toimintakykyä. Sen tarkoitus on kaikessa yksinkertaisuudessaan ylläpitää tai kohentaa ihmisten toiminta- ja työkykyä sekä saada heidät pysymään terveinä. Käsitteenä terveysliikunta sisältää fyysisen aktiivisuuden muodot, kuten hyötyliikunnan, töissä tapahtuvan liikunnan, ulkoilun ja muun vapaa-ajan liikunnan. Sitä käytetään myös täsmäliikuntana sairauksien ehkäisyssä, hoidossa tai kuntoutuksessa. 2.4 Terveydenhuolto hyvinvointipalveluna Terveydenhuollon asiakkaan ja potilaan asema on määritelty laissa. Suomalaisen terveyspolitiikan tavoitteena on pidentää ihmisen terveyttä ja toimintakykyistä elinaikaa. Tavoitteisiin kuuluvat myös mahdollisimman hyvän elämänlaadun turvaaminen ja väestöryhmien välisten terveyserojen vähentäminen. Terveydenhuollon perustana ovat ehkäisevä terveydenhuolto ja helposti tavoitettavat terveyspalvelut. Edistävällä terveydenhuollolla tarkoitetaan arkiympäristön, kuten kodin, koulun, työpaikan ja vapaa-ajan toimintojen turvaamista sekä vaikuttamista ihmisten elämäntapojen muokkaamisessa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004.)

16 11 Valtioneuvoston periaatepäätös Terveys kansanterveysohjelmasta linjaa tulevaisuuden kansallista terveyspolitiikkaa terveyden edistämisen suuntaan. Hyvän terveyden omaaminen on perustavanlaatuinen ihmisoikeus ja tulevaisuuden taloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn tärkeä edellytys. Ihmisten terveyteen vaikuttavat arkisten toimintojen sekä fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten ominaisuuksien yhteensopivuus. Tulevaisuuden terveydenhuollossa yksi hyvinvointia parantava asia on sosioekonomisten ryhmien ja alueiden väestön terveyserojen kasvamisen ehkäiseminen. Teknologiset ja taloudelliset nopeat kehitysmuutokset voivat vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden perustaa sekä oikeudenmukaista jakautumista väestön keskuudessa. Koulutustason nousu lisää ihmisten tietoutta terveydenhuollon palveluista. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001, 3-14.) Julkiset terveyspalvelut jaetaan perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Perusterveydenhuolto hoidetaan kuntien omissa tai useamman kunnan yhteisessä terveyskeskuksessa. Kunnat voivat ostaa terveyskeskuspalvelut myös yksityisiltä tarjoajilta. Perusterveydenhuoltoon kuuluvat myös äitiys- ja lastenneuvolat, kouluterveydenhuolto, opiskelijaterveydenhuolto, lääkinnällinen kuntoutus ja hammashuolto. Jotta suomalaisten erikoissairaanhoito voidaan turvata, on maa jaettu kahteenkymmeneen sairaanhoitopiiriin. Sairaanhoitopiiri sisältää aluesairaaloita ja keskussairaalan, joista viisi erityistason sairaanhoitoa antavia yliopistollisia sairaaloita. Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon lisäksi suomalaisten hyvinvoinnista huolehtivat useat valtakunnalliset järjestöt ja paikalliset yhdistykset muun muassa mielenterveyspalveluissa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004.)

17 12 3 Opiskelijoiden hyvinvointipalveluja 3.1 Opiskelijaliikunta korkeakouluissa Heinilän (1998, 17-19) mukaan liikuntakulttuuri eri muotoineen nähdään osana yhteiskuntaa ja sen tuotoksia. Liikunnan eri osa-alueilla on kansalaisten ja yhteiskunnan kannalta erilaisia intressejä. Suomen noin 50 korkeakoulussa opiskelee lähes henkilöä, joten korkeakoulujen opiskelijaliikunnan rooli nuorten aikuisten liikuntakulttuurissa on merkittävä. Suomalainen opiskelijaliikunta keskittyy pääasiassa terveys- ja kuntoliikunnan sektoreihin. Sen tehtävänä on aktivoida korkeakouluopiskelijoiden liikuntatottumuksia ja parantaa heidän tietämystään liikuntaan, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa sekä luoda sosiaalista vuorovaikutusta. Opiskeluaikana opitulla liikuntakulttuurilla on vaikutusta myös työelämään siirryttäessä. Liikunnasta on tullut luontevaa päivittäistä toimintaa, jota on helppo jatkaa muun muassa väsymystä ja sairauksia ennaltaehkäisevän työpaikkaliikunnan merkeissä Opiskelijaliikunnan toimijat Todennäköisesti opiskelijat ovat liikkuneet ja urheilleet jollain muotoa korkeakoulujen perustamisesta saakka. Organisoitua siitä tuli vuonna 1924, jolloin perustettiin Suomen Akateeminen Urheiluliitto (SAUL). Alun perin SAUL perustettiin helsinkiläisten korkeakoulujen mestaruuskilpailuja varten. Toisen maailmansodan jälkeen opiskelijaliikuntaliikkeen toiminta oli hiljaista muun muassa Suomen heikon taloudellisen tilanteen ja korkeakoulujen liikuntaan panostamattomuuden vuoksi. Korkeakouluopiskelijoiden määrä alkoi lisääntyä 1950-luvun lopussa. Uusia korkeakouluja syntyi 1960-luvun alkupuolella, jonka seurauksena jo vuonna 1964 SAUL:n johto esitti, että korkeakouluopiskelijoiden liikunnalliset tarpeet voidaan ratkaista vain valtakunnallisella liikuntajärjestelmällä, joita hoitaisivat korkeakoulujen palkkaamat liikunnan lehtorit. SAUL jatkoi asian ajamista ja ensimmäinen liikunnan lehtorin tai sittemmin liikuntasihteerin toimi aloitettiin Helsingin yliopistossa vuonna Seuraavaksi olivat vuorossa Oulun ja Jyväskylän yliopistot vuonna 1970 ja Turun sekä Tampereen yliopistot vuonna (Ketola 1994, ) Vuonna 2004 palkattuja opiskelijaliikunnasta vastaavia henkilöitä työskentelee 14 yliopistossa ja 6 ammattikorkeakoulussa. Heistä käytetään yhteistä nimitystä korkeakoulujen liikuntatoimien verkosto. Verkoston tavoitteena on edesauttaa yhteisön jäseniä omassa työssään ja parantaa yhteistyötä. Verkoston toimijoista valitaan vuosittainen liikuntatoimen valiokunta, joka on yksi Opiskelijoiden Liikuntaliiton valiokunnista. Neljän korkeakoulujen edustajan lisäksi, valiokun-

18 13 taan kuuluu sihteeri OLL:sta. Heidän lisäkseen opiskelijoita liikuttavat ylioppilasja opiskelijakunnat sekä aine- ja koulutusalajärjestöt. (Opiskelijoiden Liikuntaliitto 2004.) Opiskelijoiden Liikuntaliitto Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) on jatkoa vuonna 1924 perustetulle Suomen Akateemisesta Urheiluliitosta (SAUL). Opiskelijoiden Liikuntaliitoksi SAUL muuttui vuonna Muutos sai alkunsa jo vuonna 1967, jolloin SAUL:n yhteyteen perustettiin määräaikainen liikuntapoliittinen toimikunta. Esityksen toimikunnasta teki Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. Toimikunta julkaisi Opiskelijat ja liikunta, nimisen mietintönsä tammikuussa 1969, jota voidaan pitää Opiskelijoiden Liikuntaliiton periaateohjelmana. Kyseisenä vuonna 1969 perustettiin organisaatiotoimikunta, jonka toimesta nimenvaihdos suoritettiin keväällä (Ketola 1994, ) Tiihosen (1994, ) kokoamassa yhteenvedossa Opiskelijoiden Liikuntaliiton vuosista , esiin nousevat 70-luvun liikuntapolitiikka, 80-luvun itsearviointi ja 90-luvun projektit sekä paikallistoiminta. OLL otti selvän roolin urheiluseurojen ulkopuolisena liikunnan äänitorvena. Nykyisin Opiskelijoiden Liikuntaliiton tavoitteisiin kuuluvat opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien ja -edellytysten parantaminen monipuolisen tarjonnan sekä valinnan vapauden avulla. Liitto haluaa edistää monipuolista ja tasa-arvoista liikuntapolitiikkaa nykyisten opiskelijoiden ajatuksin. Jäsenistö koostuu 34 ylioppilas- ja opiskelijakunnasta, joissa on yhteensä opiskelijaa. Liiton tehtäviin kuuluvat lisäksi liikuntavastaavien koulutus, liikuntatapahtumien järjestäminen, korkeakoulujen liikuntatoiminnan kehittäminen ja opiskelijaurheilun organisointi. (Opiskelijoiden Liikuntaliitto 2004.) Opiskelijaliikunta Oulun seudun ammattikorkeakoulussa Kontrolloitu opiskelijaliikunta Oulun seudun ammattikorkeakoulussa aloitettiin kesäkuussa 2002, jolloin opiskelijakunta OSAKO palkkasi liikuntasihteerin. Liikuntatarjonta aloitettiin yhteisten vuorojen kautta ja kehitys jatkui kursseihin, kilpailuihin ja erilaisiin tapahtumiin. Liikuntapassijärjestelmä otettiin käyttöön heti ensimmäisen syksyn aikana, jonka avulla tarjontaa voitiin laajentaa myös opiskelija-alennuksiin. Liikuntatiimi käynnistettiin syksyn 2002 aikana. Liikuntatiimi koostuu koulutusalajärjestöjen liikuntavastaavista, opiskelijakunnan liikuntavastaavasta ja liikuntasihteeristä.

19 14 Tammikuusta 2004 liikuntavastaava siirtyi työskentelemään Oulun seudun ammattikorkeakoulun alaisuuteen. Tällöin alettiin puhumaan OAMK:n Rehtorin toimiston opintoasioiden alaisuudessa toimivasta liikuntapalvelusta, jota koordinoi liikuntasuunnittelija. Liikunnan perustarjonnan kehittämisen lisäksi toiminta on laajentunut Ouluseutu urheiluakatemian toimintaan sekä henkilökunnan työkykyä ylläpitävään ja opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviin asioihin. Liikuntatiimiä pyörittää nykyisin opiskelijakunta OSAKO ja OAMK:n liikuntasuunnittelija osallistuu kokouksiin asiantuntijajäsenenä. 3.2 Opiskelijoiden terveydenhuolto Suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollossa on eroja. Yliopistojen opiskelijat käyttävät Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat kunnallisen terveydenhuollon palveluja. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palveluun kuuluvat opiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoidon, mielenterveystyön sekä hammashuollon avoterveydenhuoltopalvelujen tuottaminen. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto, johon luetaan opiskelijan terveydenhuolto, sairaanhoito ja hammashuolto, on kansanterveyslain nojalla kuntien lakisääteinen tehtävä. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto on monilla paikkakunnilla puutteellisesti järjestetty ja kuntien kesken palveluissa on eroja. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön terveydenhoitomaksu kerätään opiskelijalta ylioppilaskunnan lukuvuosimaksussa. Lisäksi erikseen on maksettava korvaus muun muassa erikois- ja hammaslääkäripalveluista. Ammattikorkeakouluopiskelijan maksut vaihtelevat kunnittain. (Erola 2004, 24-26; Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 2004.) Oulussa yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollosta vastaa YTHS ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta Oulun kaupungin opiskelijaterveydenhuolto. Kontinkankaan terveysaseman yhteydessä sijaitsevan opiskelijaterveysaseman palvelut ovat tarkoitettu Oulussa sijaitsevien ammattikorkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskuksen opiskelijoille, joiden opiskelu kestää päätoimisesti vähintään neljä kuukautta. Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoita palvellaan kahdessa tiimissä, jotka koostuvat lääkäreistä ja terveydenhoitajista. Jokaiselle opintonsa aloittaneelle tarjotaan terveystarkastus ensimmäisen lukuvuoden aikana. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden hammashuolto tarjotaan oman asuinalueen hammashoitolassa. Ulkopaikkakuntalaiset saavat ensiavun kiireellisiin tapauksiin ja muutakin hoitoa tilanteesta sekä asuinkunnasta riippuen. Mielenterveyspalvelua paikkakuntalaiset saavat kaupungin ylläpitämistä mielenterveystoimistoista ja ulkopaikkakuntalaiset paikallisten yhdistysten sekä opiskelijaterveydenhuollon toimesta. (Oulun kaupungin opiskelijaterveydenhuolto 2004.)

20 Muu hyvinvointia edistävä toiminta Liikunnan ja terveydenhuollon lisäksi opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtivat muun muassa kirkon oppilaitostyöntekijät, päihdetyöntekijät ja monet hyvinvointia tarjoavat yhdistykset. Hyvinvointi lisäävät myös opintososiaaliset edut, kuten esimerkiksi opintotuki ja edullinen ruokailu. Oulun ev. lut. seurankuntien kristillisen oppilaitostyön tavoitteena on tuoda opiskelijoiden ja oppilaitosten elämään kestävää pohjaa sekä toivoa kristillisen uskon pohjalta. Toiminta opiskelijaseurankunnassa on vilkasta, sisältäen muun muassa jumalanpalveluksia, te toja ja musiikkitoimintaa. (Oulun ev. lut. seurakunnat 2004). Päihdetyötä tehdään kuntien ja vapaaehtoisjärjestöjen toimesta. Oppilaitokset ovat omalta osalta järjestäneet päihdetyöhön liittyvää koulutusta ja laatineet päihdetyön toimintamalleja. Sosiaalisesta yhdessäolosta ovat pääasiassa vastanneet opiskelijayhdistykset alajärjestöineen.

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari ONKO KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari 5. 6.10.2011 KT Riitta Asanti, Turun yliopisto/ Rauma LitT Anneli Pönkkö, Oulun yliopisto/kajaani KOULUYHTEISÖ/TYÖYHTEISÖ Rehtori Oppilaat

Lisätiedot

Lähtenyt liikkumaan hanke ( ) TAUSTAA

Lähtenyt liikkumaan hanke ( ) TAUSTAA Lähtenyt liikkumaan hanke (2009 2011) TAUSTAA Valtioneuvoston periaatepäätös (12.6.2008) pysyviin liikunta- ja painonhallintamuutoksiin tähtäävät mallit opiskeluyhteisöissä Kansallinen liikuntaohjelma

Lisätiedot

Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä

Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä Kärkihankkeen avustusresurssi 21miljoona kolmen vuoden ajan (7 miljoonaa/vuosi) Seuraava haku aukeaa kunnille 23.1-10.3.2017 Antti Blom

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA. Heini Pietilä 11.4.2012 1

OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA. Heini Pietilä 11.4.2012 1 OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Heini Pietilä 11.4.2012 1 HYVINVOINTITYÖN TAVOITE Tavoitteena on edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluyhteisöjen hyvinvointia

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

Motoriset taidot ja oppiminen. Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY

Motoriset taidot ja oppiminen. Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Motoriset taidot ja oppiminen Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Perusopetuslaki (21.8.1998/628, 2 ): Opetuksen tavoitteet Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi TE4 Terveystiedon abikurssi Terveydenhuolto ja Suomi TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄN RAKENNE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Kansanterveyslaki SAIRAANHOITOPIIRIT KUNNALLISET TERVEYS- PALVELUT YLIOPISTOLLISET

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008 Terveysalan hallinto ja päätöksenteko Riitta Räsänen syksy 2008 Kurssin tavoitteet ja suoritus suomalaisen sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö ja järjestelmät toimintaympäristö kehittämisen haasteet

Lisätiedot

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista Terveys Antakaa esimerkkejä a. terveyden eri ulottuvuuksista b. siitä, kuinka eri ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. c. Minkälaisia kykyjä ja/tai taitoja yksilö tarvitsee terveyden ylläpitoon 1 Terveys

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA Kevätpäivän tasaus Kajaani 21.3.2011 Juha Rehula Puheenjohtaja, Kuntoliikuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeri Suomen Kuntoliikuntaliitto ry 1 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille, myös työelämän ulkopuolella

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Terveyden edistäminen yhteisöllisestä näkökulmasta

Terveyden edistäminen yhteisöllisestä näkökulmasta Terveyden edistäminen yhteisöllisestä näkökulmasta Maria Rautio, TtT, KM, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos 26.9.2014 Finlandiatalo 1 yksilö yhteisö - yhteiskunta Yksilökeskeinen toimintatapa ei

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Reijo Laatikainen & Henna Rannikko. Toimistotyöläisen ruokapäivä

Reijo Laatikainen & Henna Rannikko. Toimistotyöläisen ruokapäivä Reijo Laatikainen & Henna Rannikko Toimistotyöläisen ruokapäivä Talentum Pro Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN: 978-952-14-2598-1 ISBN: 978-952-14-2599-8 (sähkökirja) ISBN:

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus 21.4.2015 Matti Ruuska Johtaja Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2015 1 Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos Toimialan

Lisätiedot

Työhyvinvointi 15 osp

Työhyvinvointi 15 osp Työhyvinvointi 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja moduulit Helmessä Oman toiminta- ja työkyvyn edistäminen 5 osp opiskelija - tiedostaa tulevan ammattinsa työkykyhaasteet ja oman toimintansa vaikutuksen

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS & ALUEELLISEN HYTE-TYÖN VAIKUTTAVUUS

ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS & ALUEELLISEN HYTE-TYÖN VAIKUTTAVUUS ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS & ALUEELLISEN HYTE-TYÖN VAIKUTTAVUUS Sinikka Bots 07 02 2017 HUS HyTe _SB ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS 07 02 2017 HUS HyTe _SB HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Työttömien työkyky ja työllistyminen Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Tänään Mitä työkyvyllä tarkoitetaan? Työttömän työkyky työllisen työkyky? Voiko työkykyä arvioida terveystarkastuksessa?

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

TEEMASEMINAARI 6 LIIKKEEN MIELEKKYYTTÄ JA MIELEN LIIKETTÄ

TEEMASEMINAARI 6 LIIKKEEN MIELEKKYYTTÄ JA MIELEN LIIKETTÄ TEEMASEMINAARI 6 LIIKKEEN MIELEKKYYTTÄ JA MIELEN LIIKETTÄ Teemaseminaarin ohjelma 10.15 Kuka olen, mistä tulen, miksi olen täällä? Näkymiä ja unelmia, Esa Nordling (THL) ja Satu Turhala(SMS) 10.45 Puhe,

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Liikunnan asema Tulevaisuuden kunnassa ja rajapintayhteistyö Lounais-Suomen kuntien liikuntaseminaari

Liikunnan asema Tulevaisuuden kunnassa ja rajapintayhteistyö Lounais-Suomen kuntien liikuntaseminaari Liikunnan asema Tulevaisuuden kunnassa ja rajapintayhteistyö Lounais-Suomen kuntien liikuntaseminaari 22.-23.9.2016 ylitarkastaja Sari Virta Alustuksen rakenne Tiedolla johtaminen Hyvinvoinnin edistäminen

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Säännökset hoitopaikan valintaoikeudesta sisältyvät terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Seuraneuvottelukunta. I Love Sport Oulu hanke

Seuraneuvottelukunta. I Love Sport Oulu hanke 12.12.2011 Seuraneuvottelukunta I Love Sport Oulu hanke Taustaa Suomen ulkomaalaisväestö on viimeisten vuosikymmenien aikana moninkertaistunut. Myös Oulussa maahanmuuttajien määrä on tasaisesti kasvanut.

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työhyvinvointia arjessa Päivi Husman, teemajohtaja Työhön osallistuminen ja kestävä työura Työterveyslaitos Työhyvinvointi tehdään arjessa yhdessä Työkykyä, terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Peruskoululaisten toimintakyky ja hyvinvointi. Pääjohtaja Timo Lankinen 17.3.2011

Peruskoululaisten toimintakyky ja hyvinvointi. Pääjohtaja Timo Lankinen 17.3.2011 Peruskoululaisten toimintakyky ja hyvinvointi Pääjohtaja Timo Lankinen 17.3.2011 Liikunta -oppiaineen päämäärä peruskoulussa Vaikuttaa myönteisesti oppilaan Fyysiseen Psyykkiseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas KULTTUURITOIMINTA- KOKEILUT Anita Kangas KESKI-SUOMEN KULTTUURITOIMINTAKOKEILUN TAUSTA (VUOSINA 1976-1979) ARVO SALON JOHTAMA KULTTUURITOIMINTAKOMITEA 1974:2. KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET: TASA-ARVON

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa

Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa Riitta-Liisa Kokko & Peppi Saikku 26.11.2013 Kuntoutus Paltamon työllisyyskokeilussa / Riitta-Liisa Kokko & Peppi Saikku 1 Tutkimuksen näkökulma Työikäisten kuntoutuksella

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Tiedon ja valtaistumisen kautta hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kohentamiseen

Tiedon ja valtaistumisen kautta hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kohentamiseen CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella projekti 2007-2010 Osaprojekti CP-vamma ja ikääntyminen Toimintakyvyn laaja-alainen tukeminen ikävuosien karttuessa Tiedon ja valtaistumisen

Lisätiedot

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850 TURVALLISUUSSUUNNITELMA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY 1. SYRJÄYTYMISEN TILANNEKUVA Tässä analyysivaiheen yhteenvedossa kuvataan lyhyesti syrjäytymiseen liittyvien tekijöiden nykytilaa. Aluksi määritellään

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Omahoidon juurruttamisen polut. Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur Sirkku Kivisaari

Omahoidon juurruttamisen polut. Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur Sirkku Kivisaari Omahoidon juurruttamisen polut Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur 10.10.12 Sirkku Kivisaari 2 Jäsennys 1. Mitä on terveys? 2. Paradigman muutos terveyspalveluissa

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Koulutuspäivä Liikkuvat työryhmät mielenterveystyössä 27.3.2007 Vaasa, Jarkko Pirttiperä (Pohjanmaa hanke) KUNTOUTUKSEN KÄSITE Kuntoutus = jonkun selkeästi

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Kuraattoripalvelut ja korkeakouluopintojen ohjaajan palvelut

Kuraattoripalvelut ja korkeakouluopintojen ohjaajan palvelut Hyvinvointipalvelut LUC Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on opiskelijoiden ja opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen. Tavoitteena on tukea opintojen etenemistä, vähentää opinnoista syrjäytymistä

Lisätiedot

NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä

NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä Metropolia Ammattikorkeakoulu Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulu tutkinto Kajsa Sten, optometristi Mikä on NÄKY? NÄKY on Ikääntyneen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi Sosiaalineuvos Maija Perho 29.11.2011 Ohjelman tavoitteet Terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen Elintapamuutosten aikaansaaminen Terveyttä

Lisätiedot

Tunne-elämän ja taitojen kehityksen lisääntyvä huomioiminen lapsen ja nuoren kehityksen aikana

Tunne-elämän ja taitojen kehityksen lisääntyvä huomioiminen lapsen ja nuoren kehityksen aikana Tunne-elämän ja taitojen kehityksen lisääntyvä huomioiminen lapsen ja nuoren kehityksen aikana Terveydenhoitajien työotteen muutos Salon terveyskeskuksessa Sofia Maleike-Ruohola Perinteinen työ terveydenhoitajalla

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA LIIKKUMISLÄHETE ASIAKASKAAVAKE (malli). LIIKUNTASUOSITUKSET LAPSET JA NUORET AIKUISET LIIKKUMISLÄHETE OPAS *

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve 22.2.2011 Raija Kerätär työterv.huollon erik.lääk, kuntoutuksen erityispätevyys www.oorninki.fi Tässä esityksessä Työkyvyn arvio? Työttömien terveys

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Liikkuva koulu laajenee kohti aktiivisempia opiskeluyhteisöjä

Liikkuva koulu laajenee kohti aktiivisempia opiskeluyhteisöjä Liikkuva koulu laajenee kohti aktiivisempia opiskeluyhteisöjä Turku 10.11.2016 Johanna Kujala, Liikkuva koulu -ohjelma, Opetushallitus johanna.kujala@oph.fi Kärkihankkeen avustusresurssi 21miljoona kolmen

Lisätiedot

Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana. 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke

Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana. 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke asiakastapaaminen kestää ehkä 30-60 min x 2/ vuosi // miten

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016

Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016 Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016 Työttömyys, terveys ja hyvinvointi Työttömät voivat keskimäärin huonommin ja ovat

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Aikuisliikunta seuroissa Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Kyselyyn vastanneet Vastanneita kaikilta alueilta, yhteensä 276 kpl Suurin jäsenmäärä vastanneiden edustamissa seuroissa Millaista

Lisätiedot