HYVINVOINNIN VERKKOPALVELU Keskitettyä hyvinvointia Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVINVOINNIN VERKKOPALVELU Keskitettyä hyvinvointia Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoille."

Transkriptio

1 HYVINVOINNIN VERKKOPALVELU Keskitettyä hyvinvointia Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoille. PRO FORMA DIDACTICA Syksy 2004 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija: Aki Hentilä Tutor: Tuulikki Viitala

2 2 OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU PRO FORMA DIDACTICA TIIVISTELMÄ Pirkko Carpenter Syksy 2004 Ohjaaja: Tuulikki Viitala HYVINVOINNIN VERKKOPALVELU Tavoite Opinnäyte on kehittämishanke Oulun seudun ammattikorkeakoulun opintoasioihin. Hankkeen tarkoituksena on luoda verkkopalvelu, josta Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelija löytää hänelle tärkeitä hyvinvointipalveluja, kuten esimerkiksi liikuntaa ja terveydenhuoltopalveluja. Verkkopalvelun tavoitteena on hyvinvointipalveluverkoston kehittäminen ja opiskelijoiden aktivoiminen sekä elämänhallinnallisten taitojen parantaminen muun muassa terveys- ja kuntoliikuntapalveluja lisäämällä. Lisäksi tavoitteena on tarjota opiskelijoille aiheita opinnäytetöihin ja projekteihin sekä toimia informaatiolähteenä yksiköiden opinto-ohjaajille. Hyvinvoinnin verkkopalvelu on alusta, jonka avulla kehitetään ja tiedotetaan käytännössä toimivia hyvinvointipalveluja. Menetelmät Opinnäyte on kartoittava tutkimus, jolla halutaan kyseisen tavan mukaisesti kartoittaa uusia näkökulmia ja katsoa mitä toiminnassa tulee tapahtumaan. Kehittämishankkeiden luonteeseen kuuluen tutkimusmenetelmänä käytetään laadullista toimintatutkimusta. Tämä menetelmä avaa hyvän mahdollisuuden kehittää ihmisten yhteistoimintaa, jota tämän opinnäytteen osalta tarkoittaa toimivaa hyvinvointiverkostoa. Tutkimusaineistoa hankitaan ja analysoidaan valmiin aineiston analyysin, osallistuvan havainnoinnin ja kyselyn avulla. Useamman tavan käyttö on tarpeellista, koska verkkopalveluun kerätyt hyvinvointipalvelut ovat luonteeltaan erilaisia. Valmiin aineiston analyysia hyödynnetään useassa kohdassa, mutta erittäin tarpeellinen se on terveydenhuollon eri palveluihin liittyvissä osissa. Osallistuvaa havainnointia hyödynnetään Ouluseutu urheiluakatemiaa ja liikuntapalveluja koskevissa kohdissa ja korkeakoulujen liikuntatoimille tehtyä kyselyä liikuntatarjontaa käsittelevässä kohdassai. Tulokset Tutkimus ei luonteensa perusteella tarjoa mitään suoranaisia tutkimustuloksia, vaan siitä saatava hyöty nähdään myöhemmin opiskelijoiden ja henkilöstön palautteen sekä toiminnan ja hyvinvointiverkoston kehittymisen myötä. Kehittämishankkeesta syntynyt hy-

3 3 vinvoinnin verkkopalvelu voidaan kokonaisuudessaan tulkita tutkimuksen tulokseksi. Verkkopalvelu sijoitetaan Oulun seudun ammattikorkeakoulun sähköisen opiskelijan polun varrelle ja se löytyy Internet-osoitteella tai Avainsanat Opiskelijoiden hyvinvointi, hyvinvointipalvelut, verkkopalvelu, aktivointi, elämänhallinta.

4 4 SISÄLTÖ 1 KEHITTÄMISHANKKEEN TAUSTAA KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHTA HANKKEEN TAVOITTEET JA TOIMINTATAVAT VALTAKUNNALLISIA TUTKIMUKSIA OPISKELIJOIDEN HYVINVOINNISTA VERKKOPALVELU INFORMAATIOKANAVANA HYVINVOINNIN TEOREETTISTA TAUSTAA HYVINVOINNIN MÄÄRITTELYÄ AKTIVOINNISTA ELÄMÄNHALLINTAAN JA HYVINVOINTIIN LIIKUNTA AKTIVOIJANA JA HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ TERVEYDENHUOLTO HYVINVOINTIPALVELUNA OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTIPALVELUJA OPISKELIJALIIKUNTA KORKEAKOULUISSA Opiskelijaliikunnan toimijat Opiskelijoiden Liikuntaliitto Opiskelijaliikunta Oulun seudun ammattikorkeakoulussa OPISKELIJOIDEN TERVEYDENHUOLTO MUU HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ TOIMINTA TUTKIMUSMENETELMÄT HANKKEEN TUTKIMUSSTRATEGISET VALINNAT LAADULLINEN TOIMINTATUTKIMUS AINEISTON HANKINTA- JA ANALYYSIMENETELMÄT Valmiin aineiston analyysi Osallistuva havainnointi Kysely KEHITTÄMISHANKKEEN TULOKSET AJANKOHTAISET ASIAT JA VERKKOPALVELUN ESITTELY LIIKUNTAPALVELUT OULUSEUTU URHEILUAKATEMIA TERVEYDENHUOLTO Opiskelijaterveydenhuolto Mielenterveyspalvelut Hammashoito KRISTILLINEN OPISKELIJATOIMINTA PÄIHDETYÖ VERENLUOVUTUS RAAHEN JA OULAISTEN TARJONTA LINKIT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT YHTEENVETO POHDINTA LÄHTEET... 37

5 LIITTEET

6 1 Kehittämishankkeen taustaa 1.1 Kehittämishankkeen lähtökohta Hankeen suunnittelu käynnistyi Oulun opiskelijaterveydenhuollon yhteydenotosta marraskuussa Tapaaminen sovittiin joulukuuksi, jolloin opiskelijaterveydenhuollon tiloissa pidettyyn palaveriin osallistui henkilöitä opiskelijaterveydenhuollosta, opiskelijakunta OSAKO ry:stä ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun liikuntapalveluista. Tapaamisessa keskusteltiin liikuntapalvelujen ja opiskelijaterveydenhuollon mahdollisesta yhteistyöstä opiskelijoiden hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Päätettiin palata asiaan kevään 2004 aikana, jolloin liikuntapalvelut esittää käytännön yhteistyömalleja. Terveysliikuntakurssien ja yhteistyöverkoston suunnittelun yhteydessä syntyi idea web-pohjaisesta ympäristöstä, jonka alle erilaiset hyvinvointipalvelut voitaisiin keskittää. Hyvinvointipalveluilla tarkoitetaan tässä hankkeessa opiskelijoille suunnattuja liikunta- ja terveyspalveluja. Yhdistämällä Oulun seudun ammattikorkeakoulun liikuntapalvelujen tarjonta ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoille suunnatut terveyspalvelut samaan verkkopalveluun, saadaan aikaan paremmin opiskelijaa palveleva kokonaistarjonta. Liikuntasuunnittelija Aki Hentilä esitteli idean, Oulun seudun ammattikorkeakoululla pidetyssä aloituspalaverissa. Palaveriin osallistui seitsemän hengen asiantuntijaryhmä Oulun seudun ammattikorkeakoulusta, Oulun ev.-lut. seurakunnasta, Oulun Diakonissalaitoksesta, Oulun kaupungin opiskelijaterveydenhuollosta ja opiskelijakunta OSAKO ry:stä. Palaverissa keskusteltiin siitä, mitä yleisesti käsitämme hyvinvoinnilla ja miten sitä voidaan opiskelijoille tarjota. Pohdiskelun jälkeen päätettiin jatkaa hyvinvointiportaalin suunnittelua ja miettiä lisää mahdollisia verkostoja. Näin kyseinen hanke sai alkunsa. 1.2 Hankkeen tavoitteet ja toimintatavat Oulun seudun ammattikorkeakoulun liikuntapalvelujen lyhyen historian ja ammattikorkeakoulujen hajanaisten terveyspalvelujen vuoksi keskitetylle hyvinvoinnin verkkopalvelulle on tarvetta. Sen avulla palveluiden tarjoajia voidaan lisätä ja ennen kaikkea selkeyttää nykyistä tarjontaa. Tämä mahdollistaa tulevaisuudessa hyvinvointipalvelujen paremmat synergia edut ja sitä myötä toimintojen kehittymisen. Hyvinvoinnin tarjonnan keskittäminen sopii myös ajankohdallisesti hyvin Oulun seudun ammattikorkeakoulun sähköisen opiskelijan polun uudistukseen. Tulevaisuudessa on myös mahdollista, että Oulun seudun ammattikorkeakoulun henkilöstön hyvinvointiin liittyvistä palve-

7 2 luista informoidaan samoilla sivuilla ja tarjotaan henkilöstölle mahdollisuus osallistua käytännön tarjontaan. Toiminnan kehittäminen vaatii siis nykyisten opiskelijoille suunnattujen liikuntaja terveyspalvelujen keskittämistä, jolloin tieto löytyy nykyistä nopeammin ja helpommin. Keskittämisen välineenä tullaan käyttämään yhteistä verkkopalvelua. Verkkopalvelu on Internetissä oleva sivukokonaisuus, joka erottuu muista verkkopalveluista osoitteen, ulkoasun ja toiminnallisuuden osalta. Verkkopalvelu tukee yrityksen tai organisaation toimintaa. (Jussila & Leino 1999, 15.) Verkkopalvelusta informaatiokanavana kerrotaan lisää kohdassa 1.4. Tässä hankkeessa on kyseessä hyvinvointipalveluja sisältävä verkkopalvelu, joka sisältää informaatiota Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoille tarjottavista liikunta- ja terveyspalveluista. Keskittämällä edellä mainittuja palveluja, voidaan paremman löydettävyyden lisäksi kehittää opiskelijoille suunnattua käytännön tarjontaa ja tarjoajien verkostoa. Paremman informaation avulla aktivoidaan opiskelijoita ja parannetaan myös heidän elämänhallinnallisia taitojaan. Lisäksi verkkopalvelu avaa uudenlaiset mahdollisuudet nopeaan reaaliaikaiseen tapahtumien informointiin. Kokonaisuudessaan hanke jakaantuu seuraaviin tavoitteisiin: - opiskelijoiden hyvinvointipalvelujen keskittäminen ja kehittäminen - liikuntaa harrastamattomien aktivoiminen - opiskelijoiden terveys- ja kuntoliikuntapalvelujen kehittäminen - opinnäytteiden ja projektien tarjoaminen opiskelijoille - hyvinvointiverkoston luominen Näihin tavoitteisiin pääseminen hyödyttää Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden lisäksi, hankkeessa mukana olevia toimijoita. Hyvinvoinnin verkkopalvelun avulla jokainen mukana oleva taho saa aikaisempaa paremman näkyvyyden ja mahdollisuuden informoida palveluistaan. Oulun seudun ammattikorkeakoulussa hanke on määritelty asetettuihin tavoitteisiin pyrkivänä ja ajallisesti rajattuna kertaluontoisena tehtäväkokonaisuutena, jonka toteuttamisesta vastaa sitä varten perustettu organisaatio. (OAMK:n tutkimus- ja kehitystyöryhmä 2003, 1.) Tämän kehittämishankkeen vetäjänä toimii Oulun seudun ammattikorkeakoulun liikuntapalvelut. Tuotoksena syntyvä verkkopalvelu sisällytetään osittain ammattikorkeakoulun sähköiseen opiskelijan polkuun, jonka vuoksi myös palvelun tekemisen kulut katetaan samasta budjetista. Arvioitu hinta verkkopalveluille on 1000 euroa ja teknisestä toteutuksesta vastaa Oulun seudun ammattikorkeakoulun viestintäpalvelut. Lisäksi kuluihin lasketaan liikuntasuunnittelijan normaali työpanos, ilman mitään erityisiä lisäkuluja. Yhteistyökumppaneille osallistuminen on ilmaista ja heidän roolinsa on oman sisällön tuottamisessa sekä käytännössä tapahtuvien kurssien ja tapahtumien suunnittelussa. Verkkopalve-

8 3 lun päivittämisestä huolehtii Oulun seudun ammattikorkeakoulun liikuntasuunnittelija. Hankkeessa mukana olevien kesken kokoonnutaan tarvittaessa, vähintään kerran vuodessa. Koolle kutsujana toimii ammattikorkeakoulun liikuntasuunnittelija. Hankkeesta tehdään kirjallinen raportti, tarkempi web-sivujen ruutusuunnitelma ja luonnos asiateksteistä. Jokaisen osan pitää olla valmiina viimeistään joulukuussa Näin ollen yhteistyökumppaneille lähetetään pyyntö oman sivujen sisällön tarkastuksesta syys- ja lokakuun aikana. Liikuntasuunnittelijalla korjatut sekä täydennetyt sisältötekstit tulee olla lokakuun loppuun 2004 mennessä. Osa käytännön hyvinvointipalveluista, kuten terveysliikuntakurssit aloitetaan heti syyskuussa Käytännössä tapahtuvia hyvinvointipalveluja, kuten kursseja tai tapahtumia lisätään ja kehitetään pitkin lukuvuotta. Kehittämishankkeesta syntyvä kirjallinen tuotos on samalla Aki Hentilän opinnäytetyö Oulun ammatilliseen opettajakorkeakouluun. Opinnäytetyö toteutetaan laadullisena toimintatutkimuksena ja aineistoa käsitellään osallistuvan havainnoinnin ja sekundaariaineiston avulla. Lisäksi kehittämishankkeen liikuntaosiossa on hyödynnetty korkeakoulujen liikuntatoimille tehtyä kyselyä. Hankeraporttia jaetaan Oulun seudun ammattikorkeakoulun yksiköihin, yhteistyökumppaneille ja kaikille siitä kiinnostuneille. 1.3 Valtakunnallisia tutkimuksia opiskelijoiden hyvinvoinnista Tammikuussa 2004 Opiskelijajärjestöjen Tutkimussäätiö Otus julkaisi väliraportin tulevasta tutkimuksestaan, jossa perehdytään ammattikorkeakoulujen käsityksiin opiskelijoiden hyvinvoinnista. Väliraportin tuloksissa nousevat esille oppilaitosten vastuun korostaminen opiskelijoiden hyvinvoinnissa sekä tarpeet terveyspalveluiden keskittämisestä ja hyvinvointipalveluihin liittyvien yhteistyöverkostojen lisäämisestä. (Laaksonen 2004, ) Helmikuussa 2004 myös Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL ja Opiskelijajärjestöjen Tutkimussäätiö Otus julkaisivat yhteisen tutkimuksen, jossa vertailtiin suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden liikuntaolosuhteita. Tutkimuksen tuloksissa esiin nousi ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen erot terveysliikuntapalveluissa. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö järjestää jonkin verran kyseisiä palveluja, mutta ammattikorkeakouluissa toimintaa vasta kehitellään. (Starck 2004, ) Kuntun ja Huttusen (2001) julkaisemassa korkeakoulujen terveystutkimus 2000 raportissa on paljon korkeakouluopiskelijoiden terveyteen ja liikuntatottumuksiin liittyvää tutkimusaineistoa. Tutkimuksen mukaan 86 % opiskelijoista koki terveydentilansa hyväksi, mutta silti opiskelijat oireilevat kovasti. Jopa 15 %

9 4 miehistä ja peräti 28 % naisista kärsii psyykkisistä ongelmista. Vapaa-ajan kuntoliikuntaa ainakin kerran viikossa harrasti 76 % miehistä ja 79 % naisista. Päivittäistä hyötyliikuntaa harjoittavia oli jo selvästi vähemmän eli miehistä 27 % ja naisista 40 % kertoi harjoittavan sitä yli puoli tuntia päivässä. Tätä hanketta tukeva tutkimustulos nousi esiin kysyttäessä, kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut?. Ammattikorkeakoulujen opiskelijoista vain 6 % osallistui oppilaitoksen järjestämään liikuntaan. Yliopistoiden osalta sama luku oli 22 %. Tämä kertoo mielestäni siitä, kuinka vähän ja hajanaisesti liikuntaa ammattikorkeakouluissa järjestetään. Toinen hanketta tukeva tieto oli korkeakouluopiskelijoiden lisääntynyt kiinnostus ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. Oman terveyden uhaksi arvioitiin oman käyttäytymisen epäterveelliset piirteet, stressi, väkivalta tai onnettomuus. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (2004) tekemän jatkotutkimuksen mukaan päivittäisistä psyykkisistä oireista, vatsavaivoista, niska- ja hartiakivuista, nuhaongelmista tai väsymyksestä kärsii 26 % miehistä ja 41 % naisista. Tutkimustulokset pohjautuvat aikaisempaan vuonna 2000 tehtyyn tutkimukseen, jota on nyt analysoitu syvällisemmin. Syitä oireisiin ovat stressi, isot elämänmuutokset, haasteet ja vaatimukset. Ylilääkäri Kristina Kuntun mukaan useat opiskelijat tavoittelevat liian usein täydellisyyttä Opiskelijat eivät ymmärrä, ettei ihminen voi aina olla parhaimmillaan. Oireilun taustalla ovat myös epävarmuus ja turvattomuus. Tähän terveydenhuollon ja oppilaitosten on vastattava tiedon sekä ymmärryksen lisäämisellä, joita Kuntun mukaan ovat hyvä opiskeluympäristö ja laadukas opetus. Syyskuussa 2004 valmistui sosiaali- ja terveysministeriön selvitys ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia opiskelijoiden hyvinvoinnin, terveyden ja opiskelijaterveydenhuollon nykytilaa ja kehittämistarpeita. Tarkoitus oli tuottaa myös vertailukelpoista tutkimustietoa yliopisto-opiskelijoihin. Tutkimukseen vastanneista 83 % ilmoitti terveydentilansa hyväksi tai melko hyväksi. Eniten opiskelijat kärsivät niska- ja hartiakivuista. Jopa 35 % opiskelijoista ilmoittaa kärsivänsä satunnaista masentuneisuutta. Opiskelijoista 22 % käyttää tupakkatuotteita päivittäin ja alkoholia useasti viikossa nauttii vajaa 7 %. Tutkimukseen osallistuneet olivat ylipäätään tyytyväisiä mahdollisuuteensa harrastaa liikuntaa. Eniten liikunnan harrastusta vaikeuttivat rahan ja ajan puute. Opiskelijat toivoivat neuvoa stressinhallintaan, liikuntaan, ergonomiaan ja ravitsemukseen liittyvissä asioissa. Vaikka terveydenhuoltopalvelujen tiedottaminen ammattikorkeakouluissa on tutkimuksen mukaan viimeisten vuosien aikana kehittynyt on toiminta vielä välttävää, osittain jopa heikkoa. Lähes 37 % kyselyyn vastanneista ilmoitti, ettei ollut saanut oppilaitoksestaan minkäänlaista informaatiota terveydenhuoltopalveluista. Tässä kohden pitää huomioida, että läheskään kaikki opiskelijat eivät terveydenhoitopalveluja tarvitse ja näin ollen niitä myöskään omaksu. Tutkimuksen mukaan parhaiten tiedottamisesta oli huolehdittu Oulun ja Lapin läänien ammattikorkeakouluissa. (Erola 2004, )

10 5 Syksyllä 2004 Oulun seudun ammattikorkeakoulun hallinnoima TYLLI-projekti testasi Oulun seudun it-alan yritysten henkilöstöä. Tulosten mukaan heidän kuntonsa on huonompi kuin muilla toimialoilla. Työntekijöiden terveystottumuksissa on myös parantamisen varaa. Vain joka kolmas koki työvireensä hyväksi tai erinomaiseksi ja peräti 45 prosenttia testatuista kuului huonoimpaan aerobisen kunnon luokkaan. Muilla toimialoilla vastaava luku on keskimäärin 15 prosenttia. Kyseessä on siis aikapommi, johon yritykset tulevat törmäämään muutaman vuoden sisällä. (Turunen 2004, 22.) 1.4 Verkkopalvelu informaatiokanavana Verkkopalvelulla on aina osoite esimerkiksi Näppäilemällä osoitteen internet-selaimelle, päästään halutun palvelun pääsivulle. Tästä edetään linkkejä hyväksi käyttäen verkkopalvelun sisällä tai siirrytään vahingossa ja myös harkiten ulkopuolisille sivuille. Osoitteessa näkyy palvelun tai organisaation nimi, joka auttaa pysymään halutun palvelun alla. Osoitteen lisäksi verkkopalvelut erottaa toisistaan niiden sisällön mukaan. Jokaisella palvelulla on oma visuaalinen ilmeensä, tietyt määräykset julkaistavista materiaaleista ja tietty henkilöstö sisällön tuottamiseen. Verkkopalvelu sana korvataan yleisesti muun muassa termein saitti, nettipalvelu, kotisivut, webbisivut tai nettisivut. (Jussila ja Leino 1999, ) Verkkoajan viestinnän kautta voi käynnistää ja voimistaa myönteisiä kierteitä: kun ihmisen saa itse osallistumaan, hän sitoutuu vahvemmin; mitä lujemmin ihminen sitoutuu, sitä aktiivisemmin hän osallistuu (Alasilta 2000, 57). Internet on tiedottajalle hyvä työkalu. Sen avulla voidaan jakaa nopeasti ja paljon informaatioita. Haluttu sisältö saadaan nopeasti käyttäjäryhmille ja muuttuviin tilanteisiin voidaan reagoida nopeasti. (Jussila ja Leino 1999, 56.) Tästä syystä verkkopalvelu on yksi parhaista keinoista viestittää opiskelijoille mm. tarjolla olevia hyvinvointipalveluja. Monen opiskelijan asunnosta löytyy jo internetyhteys ja oppilaitoksessa internetin käyttö on käytäväpäätteiden lisääntymisen myötä helpottunut.

11 6 2 Hyvinvoinnin teoreettista taustaa 2.1 Hyvinvoinnin määrittelyä Hyvinvointia määritellään hyvin monella tavalla. Se merkitsee erilaisia asioita, joita ohjaavat paljon ihmisten omat harrastukset tai käsitykset. Liikunnalliset ihmiset käsittävät liikunnan hyvinvoinnin lähteeksi, kun esimerkiksi kulttuuria harrastaville hyvinvointi voi löytyä hyvinkin erilaisista asioista. Nämä hyvinvoinnin eroavaisuuden nousivat esiin jo tämän kyseisen hankkeen aloituspalaverissa. Paikalle kokoontuneiden eri aloja edustavien henkilöiden näkemykset hyvinvoinnista vaihtelivat. Hyvinvointi-käsitteen laaja-alaisuuden voi havaita myös kirjoittamalla sen johonkin internetin hakukoneista, jolloin uusia linkkejä tarjoutuu tuhansia. Välikangas (2002, 12) on tutkielmassaan luokitellut kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin hyvin arkiseen ja perinteiseen tyyliin fyysiseksi, psyykkiseksi ja sosiaaliseksi tasapainoksi. Laurea-ammattikorkeakoulussa toimiva HYPAKE (hyvinvointipalvelujen kehittäminen)-hanke määrittelee hyvinvoinnin aineellisen elintason, sosiaalisten suhteiden ja itsensä toteuttamisen kokonaisuudeksi, johon kuuluvat mitattavien, sosiaalisten ja terveydellisten osioiden lisäksi myös ihmisen oma kokemus tilastaan ja tilanteestaan (Laurea 2003). Akateemikko Erik Allardt (2000, 11) on kuvannut hyvinvointia having, loving ja being -ulottuvuuksin. Ihmisten hyvinvoinnille on tärkeää, että siihen kuuluu aineellisen elintason (having) lisäksi myös inhimillistä yhteisöllisyyttä (loving) ja omaa identiteettiä (being). Hyvään elämänlaatuun kuuluvat ravinto, puhtaus, koti, koulutus ja terveydenhuolto. Lisäksi ihminen tarvitsee rakkautta sekä ihmissuhteita ja hänen tulee hyväksyä oma sosiaalinen taustansa ja identiteettinsä. Puhuttaessa hyvinvointipalveluista, tarkoitetaan useasti julkisen sektorin tarjoamia hyvinvointipalveluja, joista käytetään myös nimeä peruspalvelut. Kuntien tarjoamiksi hyvinvointipalveluiksi luokitellaan muun muassa sivistystoimi, sosiaalitoimi ja terveyspalvelut. Valtiovarainministeriön kesäkuussa 2003 julkaisemassa julkaisussa puhutaan hyvinvointipalvelujen uudistamisesta, jolloin asiakaslähtöisyydellä parannetaan palvelujen laatua ja tehokkuutta. Tällöin siirrytään tuottaja- ja hallintolähtöisestä ajattelusta asiakaslähtöiseen palvelujen tarjontaan ja organisointiin. Tämä tulevaisuuden hyvinvointipalvelumalli on mahdollista yhdistämällä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin voimavaroja keskenään. Käytännössä yhdistäminen tarkoittaa erikoistumista ja kuntien välistä yhteistyötä, verkottuvia toimintamalleja, päällekkäisyyksien karsimista sekä uuden teknologian ja sähköisten toiminta- ja palvelusovellusten laaja-

12 7 alaista hyödyntämistä. (Brunila, Jokinen, Kerola, Mäkitalo ja Putkonen 2003, 16-21; Välikangas 2002, ) 2.2 Aktivoinnista elämänhallintaan ja hyvinvointiin Aktiivinen ihminen on valmis kokeilemaan uusia asioita ja huolehtimaan itsestään. Voidaankin siis todeta, että hyvinvointi luo aktiivisuutta ja aktiivisuus puolestaan hyvinvointia. Vuorinen (1993, 52-53) on luokitellut aktivoinnin tasot älylliseen, elämykselliseen ja toiminnalliseen. Aktivoinnin tasot vaihtelevat ja sekoittuvat tilanteiden mukaan. Varsinkin nuoret tarvitsevat säännöllistä toiminnallista aktivointia, purkaakseen fyysistä energiaansa. Älyllistä ja emotionaalista aktiivisuutta kaipaavat niin nuoret kuin aikuisetkin. Onnistunut aktivointi motivoi ja palkitsee osallistujaa. Fyysisessä aktiivisuudessa on kyse päivittäisestä terveyttä edistävästä ja lihasten tahdonalaisesta, energiankulutusta lisäävästä toiminnasta, joka on välttämätöntä elimistön rakenteille ja toiminnoille (Heinilä 1998). Vilhu (2004, 26) on määritellyt aktiivisen elämäntavan päivittäin tapahtuvaksi toiminnaksi, jonka avulla estetään liikkumattomuuden haitat ja tuotetaan kohtalainen terveys ja toimintakyky. Oikeanlainen aktiivisuus parantaa ihmisten elämänlaatua. Se luo uskoa omiin kykyihin ja auttaa tunnistamaan omaa persoonallisuuttaan. Elämänhallinnassa on kyse tunteesta, henkisestä voimavarasta, jonka avulla jaksaa ja pääsee yli vaikeuksien. Vahvan elämänhallinnan omaava ihminen voi hyvin ja se myös näkyy hänestä positiivisena asenteena. Aktiivisuuteen ja elämänhallintaan kuuluu osana myös kohtuullisuus. Kaikkea ei ehdi tehdä, eikä se aina ole edes tarpeellista. Opiskelijoilla tiivistahtinen opiskelu ja tunnollisuus voi johtaa uupumiseen tai masennukseen, jolloin elämänhallinta korostuu entisestään. (Nyyti ry.) Elämänhallinta liittyy siis vahvasti ihmisen hyvinvointiin. Onnistumiset synnyttävät ihmisessä hallinnan ja päätösvallan kokemusta. Hallinnassa on kyse siitä, että ihminen ei koe olevansa ympäristön tai muiden armoilla, vaan pystyy itse päättämään asioistaan. Suurin osa ihmisistä luottaa oman elämäänsä ja hallinnan mahdollisuuksiinsa. Elämänhallinnan koetaan horjuvan vasta menetysten ja epäonnistumisien jälkeen, jolloin ahdistuksen ja masennusten hallitsemattomuus lisää tuskaa. Elämänhallinnan tunne heikkenee vaikeuksien kasaantuessa. Tällaisia ovat muun muassa pakonomaisuus, uhka, epäselvyys, merkityksettömyys, ylivoimainen haaste tai läheisen menetys. (Ojanen 2001, )

13 8 Vahva elämänhallinnan tunne on työntekijän henkinen voimavara, joka suojaa häntä stressisairauksilta. Näin todetaan Taru Feldtin (2000) julkaistussa väitöskirjassa, jossa tutkittiin elämänhallinnan merkitystä ihmisen työhyvinvoinnissa. Tutkimuksessa todettiin elämänhallinnan tunteen kehitykseen vaikuttavan enemmän ympäristön ja ihmissuhteiden, kuin fyysisen iän. Nuorten elämänhallinta taas lähtee halusta ymmärtää nuoren toimintaa, tarpeita ja ajatuksia. On tärkeää, että nuorten kanssa tekemisissä olevat aikuiset tai ammattilaiset osaavat havainnoida, kuunnella ja arvioida nuorten maailmaa. Nuorten elämänhallinnan avuksi tehdään moniammatillista asiantuntijatyötä, muun muassa opettajien, terveydenhoitajien ja lääkäreiden toimesta. Tieto ja yhteistyö lisäävät hyvinvointia. (Aaltonen, Ojanen, Vihunen ja Vilen 1999, ) 2.3 Liikunta aktivoijana ja hyvinvoinnin lähteenä Liikunnan avulla voidaan vaikuttaa positiivisesti väestön terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Liikunta voi osaltaan edistää terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua eri elämänkaaren vaiheissa. Nuorille se on kasvun ja kehityksen tukija, aikuisille työkyvyn ylläpitäjä sekä vanhusten omatoimisuuden ja toimintakyvyn säilyttäjä. (Vuolle 2000, 23.) Liikunta on yksi ihmisen perustoiminnoista ja edellytyksistä omatoimiselle selviytymiselle (Vuori 2004, 14). Maailman terveysjärjestön ja urheilulääketieteellisen järjestön asiantuntijaryhmä on vuonna 1995 pohtinut terveysvaikutuksia ja ottanut kantaa muun muassa seuraaviin asioihin. Ihmisten inaktiivisuus eli liikkumaton elämäntapa aiheuttaa suurta inhimillisten voimavarojen hukkaantumista. Se on yksi huonoon terveyteen ja kuolemaan vaikuttavista tekijöistä. Fyysinen aktiivisuus pitäisi omaksua osaksi päivittäistä elämää. Vastuu on viime kädessä yksilöillä ja hänen perheellään, mutta yhteiskunnan tehtävänä on luoda tälle hänelle fyysiset ja sosiaaliset edellytykset. Liikunnan merkitys yhteiskunnalle muodostuu usealla tavalla, eri ulottuvuuksin. Se parantaa väestön hyvinvointia, aktiivisuutta ja elämänhallintaa sekä säästää terveydenhoitokuluissa. Lisäksi kilpa- ja huippu-urheilu tarjoaa yhteiskunnallisia vaikutuksia urheiluviihteen avulla. Liikunta parantaa siis elämänlaatua. (Vuori 2001, ; 2004, ) Koulujen liikunnanopetus elää parhaillaan mielenkiintoisia aikoja. Liikunta ja Tiede lehdessä olevassa artikkelissa Pilvikki Heikinaro-Johansson ja Stu Ryan (2004, 4-7) pohtivat liikuntakasvatuksen tulevaisuutta. Heidän mukaansa liikuntakasvatusta ollaan yhä enemmän tuomassa terveyttä edistävään suuntaan. Tähän ovat vaikuttaneet useat tutkimukset, jotka raportoivat ihmisten lisääntyneistä terveysongelmista. Liikuntakasvatuksen tavoitteena on kehittää liikunnallisesti valveutuneita yksilöitä, joilla on tietoa, taitoa ja itseluottamusta

14 9 nauttia elinikäisestä terveyttä edistävästä liikunnasta. Liikunnallisesti valveutunut henkilö omaa riittävät liikunnalliset taidot, ymmärtää ja soveltaa osaamistaan sekä liikkuu terveyttä edistävästi. Lisäksi valveutunut henkilö osaa huomioida myös toiset liikkujat ja ennen kaikkea arvostaa liikuntaa. Tulevaisuudessa liikunnan opetussuunnitelmissa tuleekin entistä enemmän keskittyä ihmisten liikuntatottumusten kehittämiseen. Nuoruudessa koetut myönteiset liikuntakokemukset ja sisäisen liikuntamotivaation herääminen luovat pohjaa elinikäiselle liikuntaharrastukselle. Liikunta on lähde elämää rikastuttaville elämyksille ja kokemuksille. (Telama 2000, ) Tutkimukset ovat melko luotettavasti osoittaneet, että nuorena aktiiviset henkilöt ovat sitä myös vanhempana ja että nuoruuden kilpaurheiluharrastuksella on siihen positiivinen vaikutus (Takalo 2004, 93; Telama 2000, 59). Liikunnalla ja psyykkisellä hyvinvoinnilla on paljon yhteyksiä. Psyykkisesti hyvinvoiva ihminen harrastaa ja on aktiivinen. Hän pitää elämää mielekkäänä ja tuntee hallitsevansa sitä. Ihminen voi hoitaa psyykkistä hyvinvointiaan monella tavalla. Liikunta on vain yksi osatekijä, mutta hyvin merkittävä. Merkittäväksi liikunnan tekee se, että sillä on välittömät vaikutukset mielialaan. Liikuntaa harrastavat kokevat vapautumisen tunnetta, jolla ahdistuneisuutta voidaan lievittää. (Ojanen 1995, 9-17.) Ojanen (2001, ) jaottelee liikuntamuodot nykyaikaisesti viiteen luokkaan, liikunnan merkityksen ja harrastajien mukaan (taulukko 1). Autonomiselle liikunnalle on ominaista kiinnostavuus ja mukaansa tempaavaisuus. Kyse on autotelisesta kokemuksesta eli kokemuksesta joka rakentuu yksilön sisäisillä ehdoilla ja on näin ollen tietoinen sekä myönteinen valinta. Elämysliikunnalla haetaan minäkeskeistä suuria tunteita nostattavia asioita, joilla korvataan heikkoa toistuvuuden ja tapahtumaköyhyyden sietoa. Sosiaalisen liikunnan avulla haetaan vuorovaikutteita nykyisen yksilökeskeisyyden rinnalle. Sosiaalisesti lämmin liikuntatuokio tuottaa myönteisiä kokemuksia. Tavoitteellinen liikunta kuvastaa myös vahvasti nykypäivän ihmisiä. Jokainen kilometri tai kilogramma kirjataan, jotta päästään etukäteen määriteltyihin tavoitteisiin. Toiminta kuvastaa länsimaista eteenpäin suunnattua ajattelumallia. Filosofinen liikunta nousi esiin jo ihmisen varhaisessa historiassa. Kehon kauneutta arvostettiin jo Kreikan antiikin ajoilla. Itämaisissa kulttuureissa on ruumiin ja sielun hallinnalla pitkät perinteet. Nykyihminen käsittää filosofisella liikunnalla itsetunnon kohottamisen ja rentoutuneen tilan. Liikunnan avulla irtaudutaan arkisista asioista.

15 10 Liikuntamuoto Psyykkinen alue Hyvän elämän alue 1. Autonominen liikunta Toiminta Kiinnostus 2. Elämysliikunta Tunne Tarkoitus ja rakkaus 3. Sosiaalinen liikunta Vuorovaikutus Rakkaus ja vastuullisuus 4. Tavoitteellinen liikunta Kognitio Terveys ja tehokkuus 5. Filosofinen liikunta Merkitys Tarkoitus ja oikeus Taulukko 1. Liikuntamuotojen kehittyminen. Liikunnassa sosialisaatio tarkoittaa myös omakohtaisten liikuntaharrastusten omaksumista ja sisäisen liikuntamotivaation syntymistä. Sosiaalistumalla liikuntaan luodaan edellytyksiä liikunnan sosiaalisille vaikutuksille. Sosiaalisilla taidoilla tarkoitetaan kykyä toimia tehokkaasti vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa sekä fyysisesti että sosiaalisesti. Liikunta on sosialisaation väline, jonka sosiaalisiin vaikutuksiin vaikuttavat osallistumisen olosuhteet. (Telama 2000, ) Edellisten liikuntamuotojen lisäksi puhutaan nykyisin paljon myös terveysliikunnasta. Vilhu (2004, 24-25) määrittelee käsitettä seuraavasti. Terveysliikunta on toimintaa, jonka avulla pyritään rakentamaan ihmisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä sekä kohentamaan toimintakykyä. Sen tarkoitus on kaikessa yksinkertaisuudessaan ylläpitää tai kohentaa ihmisten toiminta- ja työkykyä sekä saada heidät pysymään terveinä. Käsitteenä terveysliikunta sisältää fyysisen aktiivisuuden muodot, kuten hyötyliikunnan, töissä tapahtuvan liikunnan, ulkoilun ja muun vapaa-ajan liikunnan. Sitä käytetään myös täsmäliikuntana sairauksien ehkäisyssä, hoidossa tai kuntoutuksessa. 2.4 Terveydenhuolto hyvinvointipalveluna Terveydenhuollon asiakkaan ja potilaan asema on määritelty laissa. Suomalaisen terveyspolitiikan tavoitteena on pidentää ihmisen terveyttä ja toimintakykyistä elinaikaa. Tavoitteisiin kuuluvat myös mahdollisimman hyvän elämänlaadun turvaaminen ja väestöryhmien välisten terveyserojen vähentäminen. Terveydenhuollon perustana ovat ehkäisevä terveydenhuolto ja helposti tavoitettavat terveyspalvelut. Edistävällä terveydenhuollolla tarkoitetaan arkiympäristön, kuten kodin, koulun, työpaikan ja vapaa-ajan toimintojen turvaamista sekä vaikuttamista ihmisten elämäntapojen muokkaamisessa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004.)

16 11 Valtioneuvoston periaatepäätös Terveys kansanterveysohjelmasta linjaa tulevaisuuden kansallista terveyspolitiikkaa terveyden edistämisen suuntaan. Hyvän terveyden omaaminen on perustavanlaatuinen ihmisoikeus ja tulevaisuuden taloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn tärkeä edellytys. Ihmisten terveyteen vaikuttavat arkisten toimintojen sekä fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten ominaisuuksien yhteensopivuus. Tulevaisuuden terveydenhuollossa yksi hyvinvointia parantava asia on sosioekonomisten ryhmien ja alueiden väestön terveyserojen kasvamisen ehkäiseminen. Teknologiset ja taloudelliset nopeat kehitysmuutokset voivat vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden perustaa sekä oikeudenmukaista jakautumista väestön keskuudessa. Koulutustason nousu lisää ihmisten tietoutta terveydenhuollon palveluista. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001, 3-14.) Julkiset terveyspalvelut jaetaan perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Perusterveydenhuolto hoidetaan kuntien omissa tai useamman kunnan yhteisessä terveyskeskuksessa. Kunnat voivat ostaa terveyskeskuspalvelut myös yksityisiltä tarjoajilta. Perusterveydenhuoltoon kuuluvat myös äitiys- ja lastenneuvolat, kouluterveydenhuolto, opiskelijaterveydenhuolto, lääkinnällinen kuntoutus ja hammashuolto. Jotta suomalaisten erikoissairaanhoito voidaan turvata, on maa jaettu kahteenkymmeneen sairaanhoitopiiriin. Sairaanhoitopiiri sisältää aluesairaaloita ja keskussairaalan, joista viisi erityistason sairaanhoitoa antavia yliopistollisia sairaaloita. Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon lisäksi suomalaisten hyvinvoinnista huolehtivat useat valtakunnalliset järjestöt ja paikalliset yhdistykset muun muassa mielenterveyspalveluissa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004.)

17 12 3 Opiskelijoiden hyvinvointipalveluja 3.1 Opiskelijaliikunta korkeakouluissa Heinilän (1998, 17-19) mukaan liikuntakulttuuri eri muotoineen nähdään osana yhteiskuntaa ja sen tuotoksia. Liikunnan eri osa-alueilla on kansalaisten ja yhteiskunnan kannalta erilaisia intressejä. Suomen noin 50 korkeakoulussa opiskelee lähes henkilöä, joten korkeakoulujen opiskelijaliikunnan rooli nuorten aikuisten liikuntakulttuurissa on merkittävä. Suomalainen opiskelijaliikunta keskittyy pääasiassa terveys- ja kuntoliikunnan sektoreihin. Sen tehtävänä on aktivoida korkeakouluopiskelijoiden liikuntatottumuksia ja parantaa heidän tietämystään liikuntaan, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa sekä luoda sosiaalista vuorovaikutusta. Opiskeluaikana opitulla liikuntakulttuurilla on vaikutusta myös työelämään siirryttäessä. Liikunnasta on tullut luontevaa päivittäistä toimintaa, jota on helppo jatkaa muun muassa väsymystä ja sairauksia ennaltaehkäisevän työpaikkaliikunnan merkeissä Opiskelijaliikunnan toimijat Todennäköisesti opiskelijat ovat liikkuneet ja urheilleet jollain muotoa korkeakoulujen perustamisesta saakka. Organisoitua siitä tuli vuonna 1924, jolloin perustettiin Suomen Akateeminen Urheiluliitto (SAUL). Alun perin SAUL perustettiin helsinkiläisten korkeakoulujen mestaruuskilpailuja varten. Toisen maailmansodan jälkeen opiskelijaliikuntaliikkeen toiminta oli hiljaista muun muassa Suomen heikon taloudellisen tilanteen ja korkeakoulujen liikuntaan panostamattomuuden vuoksi. Korkeakouluopiskelijoiden määrä alkoi lisääntyä 1950-luvun lopussa. Uusia korkeakouluja syntyi 1960-luvun alkupuolella, jonka seurauksena jo vuonna 1964 SAUL:n johto esitti, että korkeakouluopiskelijoiden liikunnalliset tarpeet voidaan ratkaista vain valtakunnallisella liikuntajärjestelmällä, joita hoitaisivat korkeakoulujen palkkaamat liikunnan lehtorit. SAUL jatkoi asian ajamista ja ensimmäinen liikunnan lehtorin tai sittemmin liikuntasihteerin toimi aloitettiin Helsingin yliopistossa vuonna Seuraavaksi olivat vuorossa Oulun ja Jyväskylän yliopistot vuonna 1970 ja Turun sekä Tampereen yliopistot vuonna (Ketola 1994, ) Vuonna 2004 palkattuja opiskelijaliikunnasta vastaavia henkilöitä työskentelee 14 yliopistossa ja 6 ammattikorkeakoulussa. Heistä käytetään yhteistä nimitystä korkeakoulujen liikuntatoimien verkosto. Verkoston tavoitteena on edesauttaa yhteisön jäseniä omassa työssään ja parantaa yhteistyötä. Verkoston toimijoista valitaan vuosittainen liikuntatoimen valiokunta, joka on yksi Opiskelijoiden Liikuntaliiton valiokunnista. Neljän korkeakoulujen edustajan lisäksi, valiokun-

18 13 taan kuuluu sihteeri OLL:sta. Heidän lisäkseen opiskelijoita liikuttavat ylioppilasja opiskelijakunnat sekä aine- ja koulutusalajärjestöt. (Opiskelijoiden Liikuntaliitto 2004.) Opiskelijoiden Liikuntaliitto Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) on jatkoa vuonna 1924 perustetulle Suomen Akateemisesta Urheiluliitosta (SAUL). Opiskelijoiden Liikuntaliitoksi SAUL muuttui vuonna Muutos sai alkunsa jo vuonna 1967, jolloin SAUL:n yhteyteen perustettiin määräaikainen liikuntapoliittinen toimikunta. Esityksen toimikunnasta teki Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. Toimikunta julkaisi Opiskelijat ja liikunta, nimisen mietintönsä tammikuussa 1969, jota voidaan pitää Opiskelijoiden Liikuntaliiton periaateohjelmana. Kyseisenä vuonna 1969 perustettiin organisaatiotoimikunta, jonka toimesta nimenvaihdos suoritettiin keväällä (Ketola 1994, ) Tiihosen (1994, ) kokoamassa yhteenvedossa Opiskelijoiden Liikuntaliiton vuosista , esiin nousevat 70-luvun liikuntapolitiikka, 80-luvun itsearviointi ja 90-luvun projektit sekä paikallistoiminta. OLL otti selvän roolin urheiluseurojen ulkopuolisena liikunnan äänitorvena. Nykyisin Opiskelijoiden Liikuntaliiton tavoitteisiin kuuluvat opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien ja -edellytysten parantaminen monipuolisen tarjonnan sekä valinnan vapauden avulla. Liitto haluaa edistää monipuolista ja tasa-arvoista liikuntapolitiikkaa nykyisten opiskelijoiden ajatuksin. Jäsenistö koostuu 34 ylioppilas- ja opiskelijakunnasta, joissa on yhteensä opiskelijaa. Liiton tehtäviin kuuluvat lisäksi liikuntavastaavien koulutus, liikuntatapahtumien järjestäminen, korkeakoulujen liikuntatoiminnan kehittäminen ja opiskelijaurheilun organisointi. (Opiskelijoiden Liikuntaliitto 2004.) Opiskelijaliikunta Oulun seudun ammattikorkeakoulussa Kontrolloitu opiskelijaliikunta Oulun seudun ammattikorkeakoulussa aloitettiin kesäkuussa 2002, jolloin opiskelijakunta OSAKO palkkasi liikuntasihteerin. Liikuntatarjonta aloitettiin yhteisten vuorojen kautta ja kehitys jatkui kursseihin, kilpailuihin ja erilaisiin tapahtumiin. Liikuntapassijärjestelmä otettiin käyttöön heti ensimmäisen syksyn aikana, jonka avulla tarjontaa voitiin laajentaa myös opiskelija-alennuksiin. Liikuntatiimi käynnistettiin syksyn 2002 aikana. Liikuntatiimi koostuu koulutusalajärjestöjen liikuntavastaavista, opiskelijakunnan liikuntavastaavasta ja liikuntasihteeristä.

19 14 Tammikuusta 2004 liikuntavastaava siirtyi työskentelemään Oulun seudun ammattikorkeakoulun alaisuuteen. Tällöin alettiin puhumaan OAMK:n Rehtorin toimiston opintoasioiden alaisuudessa toimivasta liikuntapalvelusta, jota koordinoi liikuntasuunnittelija. Liikunnan perustarjonnan kehittämisen lisäksi toiminta on laajentunut Ouluseutu urheiluakatemian toimintaan sekä henkilökunnan työkykyä ylläpitävään ja opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviin asioihin. Liikuntatiimiä pyörittää nykyisin opiskelijakunta OSAKO ja OAMK:n liikuntasuunnittelija osallistuu kokouksiin asiantuntijajäsenenä. 3.2 Opiskelijoiden terveydenhuolto Suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollossa on eroja. Yliopistojen opiskelijat käyttävät Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat kunnallisen terveydenhuollon palveluja. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palveluun kuuluvat opiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoidon, mielenterveystyön sekä hammashuollon avoterveydenhuoltopalvelujen tuottaminen. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto, johon luetaan opiskelijan terveydenhuolto, sairaanhoito ja hammashuolto, on kansanterveyslain nojalla kuntien lakisääteinen tehtävä. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto on monilla paikkakunnilla puutteellisesti järjestetty ja kuntien kesken palveluissa on eroja. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön terveydenhoitomaksu kerätään opiskelijalta ylioppilaskunnan lukuvuosimaksussa. Lisäksi erikseen on maksettava korvaus muun muassa erikois- ja hammaslääkäripalveluista. Ammattikorkeakouluopiskelijan maksut vaihtelevat kunnittain. (Erola 2004, 24-26; Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 2004.) Oulussa yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollosta vastaa YTHS ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta Oulun kaupungin opiskelijaterveydenhuolto. Kontinkankaan terveysaseman yhteydessä sijaitsevan opiskelijaterveysaseman palvelut ovat tarkoitettu Oulussa sijaitsevien ammattikorkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskuksen opiskelijoille, joiden opiskelu kestää päätoimisesti vähintään neljä kuukautta. Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoita palvellaan kahdessa tiimissä, jotka koostuvat lääkäreistä ja terveydenhoitajista. Jokaiselle opintonsa aloittaneelle tarjotaan terveystarkastus ensimmäisen lukuvuoden aikana. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden hammashuolto tarjotaan oman asuinalueen hammashoitolassa. Ulkopaikkakuntalaiset saavat ensiavun kiireellisiin tapauksiin ja muutakin hoitoa tilanteesta sekä asuinkunnasta riippuen. Mielenterveyspalvelua paikkakuntalaiset saavat kaupungin ylläpitämistä mielenterveystoimistoista ja ulkopaikkakuntalaiset paikallisten yhdistysten sekä opiskelijaterveydenhuollon toimesta. (Oulun kaupungin opiskelijaterveydenhuolto 2004.)

20 Muu hyvinvointia edistävä toiminta Liikunnan ja terveydenhuollon lisäksi opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtivat muun muassa kirkon oppilaitostyöntekijät, päihdetyöntekijät ja monet hyvinvointia tarjoavat yhdistykset. Hyvinvointi lisäävät myös opintososiaaliset edut, kuten esimerkiksi opintotuki ja edullinen ruokailu. Oulun ev. lut. seurankuntien kristillisen oppilaitostyön tavoitteena on tuoda opiskelijoiden ja oppilaitosten elämään kestävää pohjaa sekä toivoa kristillisen uskon pohjalta. Toiminta opiskelijaseurankunnassa on vilkasta, sisältäen muun muassa jumalanpalveluksia, te toja ja musiikkitoimintaa. (Oulun ev. lut. seurakunnat 2004). Päihdetyötä tehdään kuntien ja vapaaehtoisjärjestöjen toimesta. Oppilaitokset ovat omalta osalta järjestäneet päihdetyöhön liittyvää koulutusta ja laatineet päihdetyön toimintamalleja. Sosiaalisesta yhdessäolosta ovat pääasiassa vastanneet opiskelijayhdistykset alajärjestöineen.

Palveluketju liikunnassa vähän liikkuvien tai oireisten opiskelijoiden liikunnan lisäämiseksi

Palveluketju liikunnassa vähän liikkuvien tai oireisten opiskelijoiden liikunnan lisäämiseksi Palveluketju liikunnassa vähän liikkuvien tai oireisten opiskelijoiden liikunnan lisäämiseksi Opiskeluterveyspäivät 14.-15.11. 2011 Kristina Kunttu, LT, dos., yhteisöterveyden ylilääkäri Ylioppilaiden

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi

Ammattiosaajan työkykypassi Ammattiosaajan työkykypassi Mikä on ammattiosaajan työkykypassi? Työkykypassi koostuu viidestä eri osa-alueesta, jotka ovat: Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta Terveysosaaminen Ammatin työkykyvalmiudet

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

Lähtenyt liikkumaan hanke ( ) TAUSTAA

Lähtenyt liikkumaan hanke ( ) TAUSTAA Lähtenyt liikkumaan hanke (2009 2011) TAUSTAA Valtioneuvoston periaatepäätös (12.6.2008) pysyviin liikunta- ja painonhallintamuutoksiin tähtäävät mallit opiskeluyhteisöissä Kansallinen liikuntaohjelma

Lisätiedot

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari ONKO KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari 5. 6.10.2011 KT Riitta Asanti, Turun yliopisto/ Rauma LitT Anneli Pönkkö, Oulun yliopisto/kajaani KOULUYHTEISÖ/TYÖYHTEISÖ Rehtori Oppilaat

Lisätiedot

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti Terveyden edistämisen politiikkaohjelma l TULE parlamentti 4.12.2008 Miksi tarvitaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä? Terveys on arvo sinänsä Työllisyysaste on saatava nousuun terveyttä, työ- ja

Lisätiedot

Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä

Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä Kärkihankkeen avustusresurssi 21miljoona kolmen vuoden ajan (7 miljoonaa/vuosi) Seuraava haku aukeaa kunnille 23.1-10.3.2017 Antti Blom

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevien hyvinvointi ja terveys. Niina Mustonen, THL Kuntamarkkinat 15.9.2011

Ammattiin opiskelevien hyvinvointi ja terveys. Niina Mustonen, THL Kuntamarkkinat 15.9.2011 Ammattiin opiskelevien hyvinvointi ja terveys Niina Mustonen, THL Kuntamarkkinat 15.9.2011 Kouluterveyskyselyn tuloksia 2010 Fyysisissä työoloissa koetaan puutteita Opiskelua haittaa huono ilmanvaihto

Lisätiedot

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien

Lisätiedot

Puhe, liike ja toipuminen. Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT

Puhe, liike ja toipuminen. Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT Puhe, liike ja toipuminen Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT Puhe liike toipuminen? 2.9.2014 Hätönen H 2 Perinteitä ja uusia näkökulmia Perinteinen näkökulma: Mielenterveyden ongelmien hoidossa painotus

Lisätiedot

OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA. Heini Pietilä 11.4.2012 1

OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA. Heini Pietilä 11.4.2012 1 OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Heini Pietilä 11.4.2012 1 HYVINVOINTITYÖN TAVOITE Tavoitteena on edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluyhteisöjen hyvinvointia

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

Motoriset taidot ja oppiminen. Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY

Motoriset taidot ja oppiminen. Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Motoriset taidot ja oppiminen Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Perusopetuslaki (21.8.1998/628, 2 ): Opetuksen tavoitteet Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi TE4 Terveystiedon abikurssi Terveydenhuolto ja Suomi TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄN RAKENNE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Kansanterveyslaki SAIRAANHOITOPIIRIT KUNNALLISET TERVEYS- PALVELUT YLIOPISTOLLISET

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille,

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008 Terveysalan hallinto ja päätöksenteko Riitta Räsänen syksy 2008 Kurssin tavoitteet ja suoritus suomalaisen sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö ja järjestelmät toimintaympäristö kehittämisen haasteet

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

Kestävä Rakentaminen -klusteri

Kestävä Rakentaminen -klusteri Lumen 3/2017 TEEMA-ARTIKKELI Kestävä Rakentaminen -klusteri Antti Sirkka, insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACE -tutkimusryhmä, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat:

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

Liikunnan merkitys ammattiin opiskelussa ja työelämässä

Liikunnan merkitys ammattiin opiskelussa ja työelämässä Hyvinvointia työstä Liikunnan merkitys ammattiin opiskelussa ja työelämässä Mikko Nykänen, tutkija 30.1.2017 2 Työkyky Työkyky on työn kuormitustekijöiden ja vaatimusten sekä ihmisen toimintakyvyn/voimavarojen

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista Terveys Antakaa esimerkkejä a. terveyden eri ulottuvuuksista b. siitä, kuinka eri ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. c. Minkälaisia kykyjä ja/tai taitoja yksilö tarvitsee terveyden ylläpitoon 1 Terveys

Lisätiedot

Kilpailukykyä työhyvinvoinnista

Kilpailukykyä työhyvinvoinnista Kilpailukykyä työhyvinvoinnista Tarkastelussa suomalaisten työpaikkojen toimet työhyvinvoinnin kehittämiseksi 12.5.2016 Finlandia-talo Tutkimuskokonaisuuden taustaa Aula Research Oy toteutti LähiTapiolan

Lisätiedot

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta?

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? Kokeilusta käytäntöön seminaari Holiday Club Saimaa, 19.4.2017 Hankkeen tavoitteet Alkavaa muistisairautta

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020 MISSIO Edistää opiskelijoiden liikuntakulttuuria 1 ja hyvinvointia. VISIO Opiskelijat liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi.

Lisätiedot

Laatua liikuntaneuvontaan

Laatua liikuntaneuvontaan Laatua liikuntaneuvontaan 24.8.2013 Liikuntaneuvonnan asema Terveydenhuoltolaki edellyttää terveysneuvontaa kunnan kaikkiin terveydenhuoltopalveluihin sekä väestön terveyden ja hyvinvoinnin seuraamista.

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Konsultointi- ja kehittämisprojekti 2013 2015 Liikunta kuuluu kaikille myös neurologista sairautta sairastavalle Liikunnan on todettu

Lisätiedot

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia Vuoden 20 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia Nuoren hyvinvointiin ja opiskelun sujumiseen vaikuttavat keskeisesti kokemus elämänhallinnasta, omien voimien ja kykyjen riittävyydestä sekä sosiaalisesta

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

JAKSAMISEN EVÄÄT. Pekka Pulkkinen, Vierumäen Liikunta- ja Terveysklinikan testauspäällikkö

JAKSAMISEN EVÄÄT. Pekka Pulkkinen, Vierumäen Liikunta- ja Terveysklinikan testauspäällikkö JAKSAMISEN EVÄÄT Pekka Pulkkinen, Vierumäen Liikunta- ja Terveysklinikan testauspäällikkö TYÖHYVINVOINTI JA TUOTTAVUUS (PLUS) Hyväkuntoinen henkilöstö Hyvä osaaminen, kehittämisinto Henkilöstön korkea

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA Kevätpäivän tasaus Kajaani 21.3.2011 Juha Rehula Puheenjohtaja, Kuntoliikuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeri Suomen Kuntoliikuntaliitto ry 1 Tulevaisuuden

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

ELÄMÄNHALLINTA JA HYVINVOINTI: ASENNETTA ARKILIIKUNTAAN! Taina Hintsa, psykologi, PsT Persoonallisuuden, työn ja terveyden psykologian dosentti

ELÄMÄNHALLINTA JA HYVINVOINTI: ASENNETTA ARKILIIKUNTAAN! Taina Hintsa, psykologi, PsT Persoonallisuuden, työn ja terveyden psykologian dosentti ELÄMÄNHALLINTA JA HYVINVOINTI: ASENNETTA ARKILIIKUNTAAN! Taina Hintsa, psykologi, PsT Persoonallisuuden, työn ja terveyden psykologian dosentti SISÄLTÖ 1. OLOSUHTEET JA HYVINVOINTI 2. TEMPERAMENTTI JA

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille, myös työelämän ulkopuolella

Lisätiedot

Elämänhallinta kuntayhteisöissä yhteistoiminta-alueella. Niina Lehtinen

Elämänhallinta kuntayhteisöissä yhteistoiminta-alueella. Niina Lehtinen Elämänhallinta kuntayhteisöissä yhteistoiminta-alueella Niina Lehtinen Tavoite Vastaus kysymykseen Mitkä kuntien toimenpiteet vaikuttavat niin, että ihmiset kykenevät vahvistamaan elämänhallintataitojansa?

Lisätiedot

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma TOIMINTAKYKYÄ TYÖELÄMÄÄN - KKI-toimet ja työelämä - KKI-hankkeet TYÖELÄMÄ

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Kannusta työntekijöitä huolehtimaan omasta hyvinvoinnista.!

Kannusta työntekijöitä huolehtimaan omasta hyvinvoinnista.! Yrityksemme liikunta- ja hyvinvointipalvelut toteutamme Studiollamme, yrityksen omissa tiloissa tai yhteistyökumppanimme tiloissa. Kustannustehokkaat ratkaisut suunnittelemme avaimet käteen periaatteella,

Lisätiedot

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kansalliset kilpailut Arvokilpailut 2017 Linjaus tason mukaan Uinnin kilpailukalenteri 2016 Tulonlähde Valmentautuminen FINAn

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille,

Lisätiedot

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Työttömien työkyky ja työllistyminen Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Tänään Mitä työkyvyllä tarkoitetaan? Työttömän työkyky työllisen työkyky? Voiko työkykyä arvioida terveystarkastuksessa?

Lisätiedot

Terveyden edistäminen yhteisöllisestä näkökulmasta

Terveyden edistäminen yhteisöllisestä näkökulmasta Terveyden edistäminen yhteisöllisestä näkökulmasta Maria Rautio, TtT, KM, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos 26.9.2014 Finlandiatalo 1 yksilö yhteisö - yhteiskunta Yksilökeskeinen toimintatapa ei

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Reijo Laatikainen & Henna Rannikko. Toimistotyöläisen ruokapäivä

Reijo Laatikainen & Henna Rannikko. Toimistotyöläisen ruokapäivä Reijo Laatikainen & Henna Rannikko Toimistotyöläisen ruokapäivä Talentum Pro Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN: 978-952-14-2598-1 ISBN: 978-952-14-2599-8 (sähkökirja) ISBN:

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Yhteystiedot. Yritys tai organisaatio. Katuosoite. Kaupunki. Maa. Yhteyshenkilö. Tehtävä organisaatiossa. Sähköposti. Puhelinnumero.

Yhteystiedot. Yritys tai organisaatio. Katuosoite. Kaupunki. Maa. Yhteyshenkilö. Tehtävä organisaatiossa. Sähköposti. Puhelinnumero. Esittely Täyttäkää työpaikan terveyden edistämiskysely ja selvittäkää onko terveyden edistäminen jo osa työpaikkanne toimintaa vai onko työpaikallanne ehkä vielä parantamisen varaa. Kyselyyn vastaaminen

Lisätiedot

Työhyvinvointi 15 osp

Työhyvinvointi 15 osp Työhyvinvointi 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja moduulit Helmessä Oman toiminta- ja työkyvyn edistäminen 5 osp opiskelija - tiedostaa tulevan ammattinsa työkykyhaasteet ja oman toimintansa vaikutuksen

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille,

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Heidi Ristolainen 2016 Opintokeskus Sivis 2016 Esittely Kerro lyhyesti, kuka olet ja mistä tulet. Millaisia ajatuksia sana työhyvinvointi sinussa herättää? Orientaatio

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS & ALUEELLISEN HYTE-TYÖN VAIKUTTAVUUS

ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS & ALUEELLISEN HYTE-TYÖN VAIKUTTAVUUS ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS & ALUEELLISEN HYTE-TYÖN VAIKUTTAVUUS Sinikka Bots 07 02 2017 HUS HyTe _SB ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS 07 02 2017 HUS HyTe _SB HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kehittämis- ja koulutusyhteistyö 2014-2016 Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

Työelämäpainotteisella opintojen ohjauksella tutkintojen keskeyttämiset vähentyisivät. Henkilökohtaista neuvontaa tulisi lisätä oppilaitoksissa

Työelämäpainotteisella opintojen ohjauksella tutkintojen keskeyttämiset vähentyisivät. Henkilökohtaista neuvontaa tulisi lisätä oppilaitoksissa Työelämäpainotteisella opintojen ohjauksella tutkintojen keskeyttämiset vähentyisivät Henkilökohtaista neuvontaa tulisi lisätä oppilaitoksissa Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus 21.4.2015 Matti Ruuska Johtaja Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2015 1 Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos Toimialan

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYNEIDEN VOINTI JA VIRE -TUTKIMUKSEN TULOKSET. Seppo Kettunen #iareena18

VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYNEIDEN VOINTI JA VIRE -TUTKIMUKSEN TULOKSET. Seppo Kettunen #iareena18 VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYNEIDEN VOINTI JA VIRE -TUTKIMUKSEN TULOKSET Seppo Kettunen 2.2.2018 @sepket #iareena18 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Ikääntyvien hyvinvointi puhuttaa ja eläkkeelle jääminen aiheuttaa elämänmuutoksia,

Lisätiedot

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Tiedosta TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA THL:n strategia 2015 OMAKUVA THL SUOJELEE JA EDISTÄÄ VÄESTÖN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Päämääränämme on turvata suomalaisten hyvä elämä oikeudenmukaisessa, kestävässä

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kuntoutus Kartanonväessä Hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus Huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013

Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013 Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013 Terveystietoa ja fysiikkaa 3h/vko Terveystiedon osaamiskokonaisuus ja ammattipätevyystunnit. Taulukon jälkeisessä osiossa on tummennettu ne ammattipätevyysosat,

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Terveystrendit korkeakouluopiskelijoilla

Terveystrendit korkeakouluopiskelijoilla AINEISTOT Terveystrendit korkeakouluopiskelijoilla Opiskeluterveyspäivät.-.. Kristina Kunttu, dos., yhteisöterveyden ylilääkäri Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Ellei toisin mainita, esitetyt tulokset

Lisätiedot

Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä. Mikko Ikävalko Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä. Mikko Ikävalko Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä Mikko Ikävalko EteläKarjalan Liikunta ja Urheilu ry 15 64vuotiaiden suomalaisten fyysisen aktiivisuuden toteutuminen suhteessa suosituksiiin (%) Vain

Lisätiedot

TEEMASEMINAARI 6 LIIKKEEN MIELEKKYYTTÄ JA MIELEN LIIKETTÄ

TEEMASEMINAARI 6 LIIKKEEN MIELEKKYYTTÄ JA MIELEN LIIKETTÄ TEEMASEMINAARI 6 LIIKKEEN MIELEKKYYTTÄ JA MIELEN LIIKETTÄ Teemaseminaarin ohjelma 10.15 Kuka olen, mistä tulen, miksi olen täällä? Näkymiä ja unelmia, Esa Nordling (THL) ja Satu Turhala(SMS) 10.45 Puhe,

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallit ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö Keski-Pohjanmaalla

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallit ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö Keski-Pohjanmaalla Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallit ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö Keski-Pohjanmaalla 21.8.2014 Ilkka Luoma Terveyspalvelujohtaja/johtava ylilääkäri, Kokkolan kaupunki Johtava lääkäri, Peruspalveluliikelaitos

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELU - KENEN ÄÄNI KUULUU?

KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELU - KENEN ÄÄNI KUULUU? KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELU - KENEN ÄÄNI KUULUU? Arja Korrensalo fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja, YAMK -opiskelija Pirkko Leppävuori fysioterapeutti, YAMK -opiskelija Esitys pohjautuu YAMK opintoihin kuuluvaan

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Terveysliikunnan vaikutusten arviointi suunnitelma. Niina Epäilys 18.9.2014

Terveysliikunnan vaikutusten arviointi suunnitelma. Niina Epäilys 18.9.2014 Terveysliikunnan vaikutusten arviointi suunnitelma Niina Epäilys 18.9.2014 Tausta ja työryhmän kokoonpano Oulun kaupungin Palvelujen järjestämisohjelman 2013 mukaisesti kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Työturvallisuuskeskus Koulutus- ja kehittämis- ja palveluorganisaatio Työhyvinvoinnin, yhteistoiminnan, tuloksellisuuden

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

Liikunnan asema Tulevaisuuden kunnassa ja rajapintayhteistyö Lounais-Suomen kuntien liikuntaseminaari

Liikunnan asema Tulevaisuuden kunnassa ja rajapintayhteistyö Lounais-Suomen kuntien liikuntaseminaari Liikunnan asema Tulevaisuuden kunnassa ja rajapintayhteistyö Lounais-Suomen kuntien liikuntaseminaari 22.-23.9.2016 ylitarkastaja Sari Virta Alustuksen rakenne Tiedolla johtaminen Hyvinvoinnin edistäminen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen mahdollisuudet sote-palveluntuottajan näkökulmasta

Terveyden edistämisen mahdollisuudet sote-palveluntuottajan näkökulmasta Terveyden edistämisen mahdollisuudet sote-palveluntuottajan näkökulmasta Terveyttä edistävä yhteistyö tulevassa sotessa seminaari 19.3.2015 Toimitusjohtaja Aki Lindén 1 Terveyden edistäminen tarkoittaa

Lisätiedot