SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 1 (5) Sosiaali - ja terveypalvelujen palvelualue Hyväksytty: Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintasääntö perustuu Järvenpään kaupungin hallintosäännön 1 ja 2 :iin. Tällä toimintasäännöllä määritellään Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen organisointi ja toimivalta. Palvelualueen avainalueiden toimintayksiköiden organisointi on tämän toimintasäännön liitteenä A ja yksittäisiä viranhaltijoita koskeva päätösvaltaluettelo liitteenä B. 2 PALVELUALUEEN PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINTATAPA Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen perustehtävänä on kustannustehokkailla ratkaisuilla tarjota kuntalaisille palveluita, joiden avulla elämänhallinta, terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäiseminen ja hyvä hoito sekä viimesijainen toimeentuloturva mahdollistetaan asiakaslähtöisesti, yksilön omia voimavaroja tukien, itse- ja omahoitokykyä vahvistaen sekä aktiivista vastuuntuntoa lisäten. Lisäksi palvelualue huolehtii, että ikääntyneet ja toimintarajoitteiset järvenpääläiset voivat elää ja asua kunnassa turvallisesti, täysivaltaisina ja vaikuttavina yhteiskunnan jäseninä riippumatta toimintakyvyn vajeista ja iästä. Palvelualue vastaa Terveyden, ja elämänhallinnan edistäminen -ydinprosessin sekä Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten hyvinvoinnin tukeminen -ydinprosessin palvelujen järjestämisestä ja painottaa toiminnassaan asiakaslähtöisyyttä, hyvää vuorovaikutusta, edistää poikkihallinnollista prosessimaista toimintatapaa sekä toimii tiiviissä yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue osallistuu aktiivisesti seutuyhteistyöhön käytäntöjen yhteensovittamiseksi ja toimintojen toteuttamiseksi yhteisesti. Palvelualueen alaisesta toiminnasta vastaavat sosiaali- ja terveyslautakunta ja ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunta. Lautakuntien tehtävät on määritelty hallintosäännön 7. luvussa. Yksityisten henkilöiden etuusasioissa ensimmäisen asteen muutoksenhakuelimenä toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunnan sekä lasten ja nuorten lautakunnan kanssa yhteinen yksilöasiainjaosto. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen asioissa esittelijänä toimii sen avainalueen johtaja, jonka alaiseen toimintaan asia kuuluu ja hänen ollessa estynyt palvelualuejohtaja tai nimeämänsä muu viranhaltija.

2 2 (5) Sosiaali - ja terveypalvelujen palvelualue 3 PALVELUALUEEN JOHTAJA JA ESIKUNTA Palvelualueen johtajana toimii Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualuejohtaja. Palvelualuejohtaja vastaa Terveyden, ja elämänhallinnan edistäminen -ydinprosessin sekä Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten hyvinvoinnin tukeminen -ydinprosessin johtamisesta. Palvelualuejohtajan yleiset tehtävät on määritelty hallintosäännön 32 :ssä. Palvelualuejohtaja voi antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalta sekä ikääntyneiden- ja toimintarajoitteisten lautakunnalta pyydettyjä lausuntoja ja selvityksiä. Palvelualuejohtajan sijaisena toimii palvelualueen yleisissä asioissa talouspäällikkö ja tämän ollessa estynyt tai esteellinen ensisijaisesti asiaa koskevan avainalueen asiakkuusjohtaja ja toissijaisesti palvelualueen muu asiakkuusjohtaja. Avainalueiden erityisasiantuntijuutta edellyttävissä asioissa palvelualuejohtajan sijaisena toimii ko. avainalueiden asiakkuusjohtajat tai heidän sijaisensa. Palvelualuejohtajan apuna toimii esikunta. Esikunta hoitaa palvelualueen suunnittelu-, tilastointi-, talous- ja hallintopalvelutehtäviä sekä tietohallinnon suunnittelu- ja koordinointitehtäviä. Lisäksi esikunta huolehtii palvelualueen asiakirjahallinnosta, viestinnästä ja kuntatason arvioinnista. Esikunnan tehtävänä on myös hoitaa palvelualueen kehittämis- ja hallintotehtäviä ja -prosesseja sekä palvelualueen luottamuselinten valmistelu- ja toimeenpanotehtäviä kaupungin johdon ja konsernipalveluiden johdolla. Talouspäällikön päätösvallan osalta noudatetaan soveltuvin osin mitä noudatetaan asiakkuusjohtajien osalta. 4 PALVELUALUEEN JOHTORYHMÄ Palvelualueella on palvelualuejohtajan nimittämä johtoryhmä. Johtoryhmän kokouksiin voidaan tarvittaessa kutsua asiantuntijoita. Palvelualuejohtaja voi myöntää muullekin henkilölle läsnäolo- ja puheoikeuden johtoryhmän kokouksiin. Palvelualueen johtoryhmän tehtävänä on palvelualuejohtajan johtamana valmistella, yhteen sovittaa ja kehittää palvelualueen prosessimaista palvelutuotantoa kaupungin sääntöjen, ohjeiden, strategioiden ja muiden suunnitelmien mukaisesti sekä käsitellä kaupungin päätöksentekoon valmisteltavat asiat. Palvelualueen johtoryhmä toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden johtoryhmien kanssa. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti sopimanaan ajankohtana. Johtoryhmän kokouksista laaditaan muistio, joka on henkilöstön luettavissa. Palvelualueen avainalueilla on johtotiimi, jonka kokoonpanosta ja toiminnasta päättää asiakkuusjohtaja. Lisäksi palvelualueella voi olla nimettynä muita ryhmiä ja tiimejä.

3 3 (5) Sosiaali - ja terveypalvelujen palvelualue 5 AVAINALUEET Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue muodostuu viidestä avainalueesta. Avainalueita johtavat asiakkuusjohtajat. Asiakkuusjohtajan yleiset tehtävät on määritelty hallintosäännön 33 :ssä. Asiakkuusjohtaja nimeää itselleen sijaisen. Avainalueet muodostuvat toimintayksiköistä, joita palvelupäälliköt johtavat toimintayksiköiden esimiehinä. Toimintayksiköiden esimiesten tehtävät on määritelty hallintosäännön 34 :ssä. Palvelupäälliköiden alaisuudessa toimii tarpeen mukaan työyksiköiden lähiesimiehiä. Lisäksi tämän toimintasäännön liitteessä B on tarkemmin määritelty viranhaltijoiden päätösvalta. Sosiaali- ja terveyspalvelut -palvelualueen avainalueet ovat: 5.1. Terveyden edistäminen Avainalueen tehtävänä on kaupunkilaisten terveyden ja itsehoidon edistäminen sekä hyvinvointi ja terveyserojen kaventaminen kuntalaisten omia voimavaroja tukien, itse- ja omahoitoa vahvistaen sekä aktiivista vastuunottoa lisäten. Terveyden edistäminen on kokonaisuus, jossa ennakoidaan, raportoidaan ja tunnistetaan kaupunkilaisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä sekä ennaltaehkäistään niihin liittyviä uhkia ja haittoja. Avainalueella vastataan kaupunkilaisten toistuvaan tai akuuttiin avohoidon tarpeeseen terveyshyötyä tuottaen sekä edistetään työterveyttä, -hyvinvointia ja -turvallisuutta. Avainalueen toimintaa kuvaa poikkihallinnollisuus, monialainen yhteistyö ja vahva asiakasosallisuus. Lisäksi avainalueen tavoitteena on tukea kuntalaisten selviytymistä arjessa osallisuuden, esteettömyyden ja yhteisöllisyyden keinoin. Tehtävänä on huolehtia kaikkien kuntalaisten elinympäristön esteettömyyden edistämisestä, yhteisöllisyyden tukemisesta sekä yhteistyörakenteiden vahvistamisesta kolmannen sektorin ja vapaaehtoisten sekä muiden toimijoiden kanssa. Avainalue koordinoi ja hyödyntää kolmannen sektorin tuottamaa vapaaehtoistyötä koko palvelualueella. Avainaluetta johtaa asiakkuusjohtaja, terveyden edistämisen johtaja. Asiakkuusjohtaja vastaa avainprosessin palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä, taloudesta ja henkilöstöstä. Terveyden edistäminen -avainalue muodostuu kolmesta toimintayksiköstä, jotka ovat Terveyden ja itsehoidon tuki, Terveyden ja itsehoidon palvelut sekä Työterveyspalvelut. Toimintayksiköitä johtavat terveyden ja itsehoidon tukea lukuunottamatta palvelupäälliköt, terveyden edistämisen palvelupäällikkö ja työterveyspalvelujen päällikkö. Terveyden ja itsehoidon tukea johtaa asiakkuusjohtaja Sairauden hoito Avainalueen tehtävänä on huolehtia laadukkaasti, asiakaslähtöisesti ja tutkimusnäyttöön perustuen palveluprosessiensa mukaisista tehtävistä: sairauksien hoidosta, niiden diagnostiikasta ja kuntoutuksesta.

4 4 (5) Sosiaali - ja terveypalvelujen palvelualue Avainaluetta johtaa asiakkuusjohtaja, johtajalääkäri. Asiakkuusjohtaja vastaa avainprosessin palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä, taloudesta ja henkilöstöstä. Sairauden hoito -avainalue muodostuu neljästä toimintayksiköstä, jotka ovat Avosairaanhoito, Sairaalahoito ja erikoislääkäripalvelut, Mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä Suun terveydenhuolto. Toimintayksiköitä johtavat palvelupäälliköt, kaksi ylilääkäriä, mielenterveys- ja päihdetyön palvelupäällikkö sekä johtava hammaslääkäri. Terveydenhuoltolain tarkoittamista johtavan lääkärin tehtävistä vastaa johtajalääkäri Aikuisten sosiaalipalvelut Avainalueen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan ja itsenäisen selviytymisen tukeminen tarjoamalla pääosin lakisääteisiä sosiaalipalveluja rakenteellisen ja itsenäistä elämänhallintaa tukevan sosiaalityön keinoin. Aikuisten sosiaalipalvelujen avainalue muodostuu mm. viimesijaisen toimeentulotuen, sosiaaliohjauksen, sosiaalisen luototuksen, välitystilien, tilapäisasuttamisen, tuetun asumisen, sosiaalityön, sosiaalisen kuntoutuksen sekä työ- ja päivätoiminnan palveluiden muodostamasta kokonaisuudesta. Avainalueen palvelut kattavat aikuisväestön lisäksi ikääntyneille ja toimintarajoitteisille kuntalaisille suunnattuja palveluja, kuten vammaisten henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut ja kodin muutostyöt. Avainalueen työskentelyn tavoitteena on tiiviissä yhteistyössä asiakkaan, hänen läheisverkostonsa ja tarvittaessa muiden sektorien toimijoiden kanssa tukea asiakkaan elämänhallintaa ja omien voimavarojen löytymistä myös haasteellisissa ja vaikeissa elämäntilanteissa. Avainaluetta johtaa asiakkuusjohtaja, aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja. Asiakkuusjohtaja vastaa avainprosessin palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä, taloudesta ja henkilöstöstä. Aikuisten sosiaalipalvelut -avainalue muodostuu kolmesta toimintayksiköstä, jotka ovat Sosiaaliturva ja -ohjaus, Sosiaalityö sekä Sosiaalinen kuntoutus. Toimintayksiköitä johtavat palvelupäälliköt, aikuissosiaalityön päällikkö, sosiaaliturvapäällikkö ja sosiaalisen kuntoutuksen päällikkö Kotona asumisen tuki Avainalueen tehtävänä on tukea ja edistää ikääntyneen ja toimintarajoitteisen järvenpääläisen mahdollisimman toimintakykyistä ja hyvinvoivaa asumista omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Kotona asumisen tuki on palvelukokonaisuus, joka muodostuu kotona asumista tukevan palveluohjauksen, tukipalvelujen, omaishoidon, ikääntyneiden päivätoiminnan sekä kotihoidon palveluista, joita tuotetaan sekä kaupungin omana toimintana että palveluseteli ja ostopalveluina. Lisäksi avainalueen tehtävänä on ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lyhytaikaisasumisen järjestäminen yhteistyössä palvelualueen muiden toimijoiden kanssa.

5 5 (5) Sosiaali - ja terveypalvelujen palvelualue Avainaluetta johtaa asiakkuusjohtaja, koti- ja erityisasumisen johtaja. Asiakkuusjohtaja vastaa avainprosessin palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä, taloudesta ja henkilöstöstä. Kotona asumisen tuki -avainalue muodostuu kolmesta toimintayksiköstä, jotka ovat Kotona asumisen palveluohjaus ja tukipalvelut, omaishoidon tuki sekä kotiasumisen palvelut. Toimintayksiköitä johtavat palvelupäälliköt, kotihoidon päällikkö ja palveluohjauksen päällikkö Erityisasuminen Erityisasumisen palvelut muodostuvat kokonaisuudesta, jossa järjestetään ikääntyneille ja toimintarajoitteisille järvenpääläisille ympärivuorokautista hoitoa sekä asumisen palveluja tarvittavien tukitoimien avulla. Avainalueen tehtävänä on huolehtia, että erityisasumisen palvelujen asiakas asuu ympärivuorokautisessa hoidossa turvallisesti, itsensä näköisesti ja valinnanvapautensa säilyttäen hänelle merkityksellisten ihmissuhteiden vahvistamana. Avainaluetta johtaa asiakkuusjohtaja, koti- ja erityisasumisen johtaja. Asiakkuusjohtaja vastaa avainprosessin palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä, taloudesta ja henkilöstöstä. Erityisasumisen avainalue muodostuu kolmesta toimintayksiköstä, jotka ovat ostetut vanhusten asumispalvelut, valvonta ja SAS (selvitä-arvioi-sijoita), omat asumispalvelut sekä ostetut mielenterveys-, päihde- ja vammaisasiakkaiden asumispalvelut. Toimintayksiköitä johtavat asumispalvelupäälliköt ja heidän alaisuudessaan toimivat lähiesimiehet. 6 LAUTAKUNTIEN ALAISET YHTEISTYÖELIMET Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunnan alaisina yhteistyöeliminä toimivat Järvenpään eläkeläisneuvosto ja vammaisneuvosto. Neuvostojen tehtävänä on lisätä ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten vaikutusmahdollisuutta sekä parantaa yhteistyötä ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten kaupunkilaisten kanssa.

6

7 1 (8) Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintasääntö; LIITE A TULOSYKSIKÖIDEN ORGANISOITUMINEN A. PALVELUALUE Palvelualueen johtaja Palvelualuejohtaja Palvelualueen yleisissä asioissa talouspäällikkö ja tämän ollessa estynyt tai esteellinen ensisijaisesti asiaa koskevan avainalueen asiakkuusjohtaja ja toissijaisesti palvelualueen muu asiakkuusjohtaja. Avainalueiden erityisasiantuntijuutta edellyttävissä asioissa ko. avainalueiden asiakkuusjohtajat tai heidän sijaisensa. B. ESIKUNTA Toimintayksikön johtaja Palvelualuejohtaja 1. Talouspäällikkö 2. Tietojenkäsittelyn kehittämispäällikkö Palvelualuejohtajan apuna toimii esikunta. Esikunta hoitaa palvelualueen suunnittelu-, tilastointi-, talous- ja hallintopalvelutehtäviä sekä tietohallinnon suunnittelu- ja koordinointitehtäviä. Lisäksi se vastaa palvelualueen asiakirjahallinnosta, viestinnästä ja kuntatason arvioinnista. Esikunta huolehtii palvelualueen hallintoprosesseista sekä luottamuselintensä valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä kaupungin johdon ja konsernipalveluiden johdolla. Esikunta osallistuu palvelualueen kehittämistehtäviin. Esikuntaa johtaa palvelualuejohtaja. Esikuntaan kuuluvan ICT-tiimin toiminnasta ja henkilöstöstä vastaa johtavan asiantuntijan roolissa tietojenkäsittelyn kehittämispäällikkö. Esikuntaan kuuluvan toimistotiimin toiminnasta ja henkilöstöstä vastaa johtavan asiantuntijan roolissa talouspäällikkö. C. AVAINALUEET 1. TERVEYDEN EDISTÄMINEN Avainalueen johtaja; asiakkuusjohtaja Terveyden edistämisen johtaja Terveyden edistämisen palvelupäällikkö Avainalue jakautuu kolmeen toimintayksikköön, jotka ovat Terveyden ja itsehoidon tuki, Terveyden ja itsehoidon palvelut sekä Työterveyspalvelut.

8 2 (8) Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintasääntö; LIITE A 1.1. Terveyden ja itsehoidon tuki Toimintayksikön päällikkö Terveyden edistämisen johtaja (asiakkuusjohtaja) Muu erikseen nimetty sijainen Terveyden ja itsehoidon tuki vastaa kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta sekä niihin liittyvien haittojen ennakoinnista ja ennaltaehkäisystä hänen omia voimavarojaan tukien, itse- ja omahoitoa sekä aktiivista vastuunottoa lisäten. Se on kaupunkitasoinen poikkihallinnollinen prosessi ja toimii tiiviissä yhteistyössä avainalueen sisäisten ja ulkoisten palveluprosessien kanssa. Prosessi toimii laajassa ja systemaattisessa yhteistyössä myös muiden toimijoiden kanssa ml. kolmannen sektorin, seurakunnan sekä muut viranomaistahot. Toimintayksikön toimintaa johtaa terveyden edistämisen johtaja Terveyden ja itsehoidon palvelut Toimintayksikön päällikkö Terveyden edistämisen palvelupäällikkö Hoitotyön esimies (terveyden ja itsehoidon palvelut) Terveyden ja itsehoidon edistämisen palvelujen tehtävänä on vastata kuntalaisen akuuttiin tai toistuvaan avohoidon ja kuntoutuksen tarpeeseen hänen omia voimavarojaan tukien, itse- ja omahoitoa vahvistaen ja aktiivista vastuunottoa lisäten. Terveyden ja itsehoidon palvelut edistävät alueellisesti, ja kaupungin organisaatiossa, monialaista yhteistyötä poikkitoiminnallisesti sekä muiden toimijoiden kanssa, asiakkaille ja potilaille terveyshyötyä tuottaen. Terveyden ja itsehoidon palvelujen henkilöstö toimii myös osana avosairaanhoidon vastaanottotoiminnan ja päivystyksen tiimejä. Toimintayksikön toimintaa johtaa terveyden edistämisen päällikkö Työterveyspalvelut Toimintayksikön päällikkö Työterveyspalvelujen päällikkö 1. Työterveyslääkäri 2. Muu erikseen nimetty sijainen Työterveyspalvelut edistävät kaupunkilaisten työterveyttä, -turvallisuutta ja -hyvinvointia yhteistoiminnassa henkilöstöpalveluiden sekä muiden toimijoiden ja avainprosessien kanssa poikkitoiminnallisesti. Työterveyspalvelujen tehtävänä on työstä ja työympäristöstä johtuvien haittojen ennakointi, tunnistaminen, ehkäisy ja hoito. Toimintayksikön toimintaa johtaa työterveyspalvelujen päällikkö.

9 3 (8) Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintasääntö; LIITE A 2. SAIRAUDEN HOITO Avainalueen johtaja; asiakkuusjohtaja Johtajalääkäri Erikseen nimetty ylilääkäri tai palvelupäällikkö Avainalue jakautuu neljään toimintayksikköön, jotka ovat Avosairaanhoito, Sairaalahoito ja erikoislääkäripalvelut, Mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä Suun terveydenhuolto Avosairaanhoito Toimintayksikön päällikkö Ylilääkäri Ylilääkäri tai apulaisylilääkäri Avosairaanhoidon tehtävänä on huolehtia sairauksien kiireettömästä ja kiireellisestä selvittelystä, hoidosta ja kuntoutuksesta sekä koordinoida monisairaiden hoitoa. Toimintayksikön toimintaa johtaa avosairaanhoidon ylilääkäri Sairaalahoito ja erikoislääkäripalvelut Toimintayksikön päällikkö Ylilääkäri Erikseen nimetty ylilääkäri Sairaalahoidon ja erikoislääkäripalvelujen työyksiköitä ovat terveyskeskussairaalan akuuttiosastot ja kotisairaala. Terveyskeskuksen akuuttiosastoilla tutkitaan, hoidetaan ja kuntoutetaan perusterveydenhuollon akuuttia ympärivuorokautista osastohoitoa tarvitsevia potilaita. Lisäksi akuuttiosastot huolehtivat ympärivuorokautisesta palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta. Kotisairaala tarjoaa sairaalatasoista hoitoa kotona. Kotisairaalan suurimmat potilasryhmät ovat hyväkuntoiset infektiopotilaat sekä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon potilaat. Erikoislääkäripalvelut vastaavat kuntalaisten erikoislääkäritasoisten palveluiden järjestämisestä sisältäen erikoisalakohtaiset konsultaatiot, pitkäaikaissairauden erityistason seurannan, sairauden tutkimuksen ja hoidon erikoissairaanhoidossa sekä laboratorio-, kuvantamis- ja seulontatutkimusten järjestämisen. Toimintayksikön toimintaa johtaa sairaalahoidon ja erikoislääkäripalvelujen ylilääkäri Mielenterveys- ja päihdepalvelut Toimintayksikön päällikkö Mielenterveys- ja päihdetyön päällikkö 1. Apulaisylilääkäri 2. Muu erikseen nimetty sijainen Mielenterveys- ja päihdeyksikkö huolehtii päihde- ja mielenterveyspotilaiden hoidosta, konsultaatiosta ja kuntoutuksesta moniammatillisena tiiminä. Hoitoa annetaan sekä yksilöllisesti että ryhmissä. Osa päihdehuollon palveluista ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Toimintayksikön toimintaa johtaa mielenterveys- ja päihdetyön päällikkö.

10 4 (8) Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintasääntö; LIITE A 2.4. Suun terveydenhuolto Toimintayksikön päällikkö Johtava hammaslääkäri 1. Ylihoitaja 2. Muu erikseen nimetty sijainen Suun terveydenhuolto huolehtii tiimityön periaatteilla järvenpääläisten suun terveyden edistämisestä, tutkimuksesta ja hoidosta hammaslääkärien, hammashoitajien ja suuhygienistien työnä. Toimintayksikön toimintaa johtaa johtava hammaslääkäri. 3. AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT Avainalueen johtaja; asiakkuusjohtaja Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja Erikseen nimetty avainalueen palvelupäällikkö Avainalue jakautuu kolmeen toimintayksikköön, jotka ovat Aikuissosiaalityö, Sosiaaliturva ja Sosiaalinen kuntoutus Sosiaalityö Toimintayksikön päällikkö Aikuissosiaalityön päällikkö 1. Johtava sosiaalityöntekijä 2. Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja Toimintayksikön tehtävänä on ammatillisen sosiaalityön palveluiden tuottaminen työikäiselle, ikääntyneelle tai toimintarajoitteiselle väestölle. Sosiaalityön yksikön keskeisimpinä asiakasryhminä ovat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, maahanmuuttajat, pitkäaikaistyöttömät, ikääntyneet, vammaiset ja muut erityistä tukea tarvitsevat henkilöt. Keskeisenä työvälineenä asiakastyössä ovat yksiölliset kotouttamis-, aktivointi-, asiakas- ja palvelusuunnitelmat, erityishuolto-ohjelmat sekä näiden mukaisten palveluiden varmistaminen tiiviissä yhteistyössä muiden kaupungin toimijoiden kanssa. Toimintayksikön toimintaa johtaa aikuissosiaalityön päällikkö.

11 5 (8) Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintasääntö; LIITE A 3.2. Sosiaaliturva ja -ohjaus Toimintayksikön päällikkö Sosiaaliturvapäällikkö 1. Johtava sosiaalityöntekijä 2. Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja Yksikön tehtävänä on taloudellisen tuen ja sosiaaliohjauksen sekä viimesijaisten sosiaalihuollollisten palvelujen järjestäminen. Yksikössä tarjotaan sosiaaliohjausta, palveluohjausta ja neuvontaa tuen ja avun tarpeessa oleville ja kunnassa oleskeleville henkilöille. Sosiaaliturvayksikön tuottamia yksilöityjä palveluja ovat toimeentulotuki, sosiaalinen luototus, välitystilipalvelut ja tilapäisasuttaminen. Toimintayksikön toimintaa johtaa sosiaaliturvapäällikkö. 3.3 Sosiaalinen kuntoutus Toimintayksikön päällikkö Sosiaalisen kuntoutuksen päällikkö 1. Sosiaalisen kuntoutuksen esimies 2. Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja Sosiaalisen kuntoutuksen yksikön tehtävänä on järjestää asiakkaille elämänhallintaa, osallisuutta ja työllistämisedellytyksiä tukevaa toimintaa, kuten kuntouttava työtoiminta, ryhmätoiminta sekä muu työtoiminta. Sosiaalisen kuntoutuksen yksikön kehitysvammaisten ja vajaakuntoisten työ- ja päivätoiminnan tehtävänä on tarjota yhteisöllisyyttä, mielekästä tekemistä ja mahdollisuuden työtoimintaan sekä tarjota asumispalveluja. Asumispalveluja järjestetään omana toimintana tuetun asumisen yksikössä ja ostopalveluina. Tuetun asumisen yksikön palveluilla pyritään vähentämään asunnottomuutta tarjoamalla neuvontaa, ohjausta ja asumiseen liittyvää erityistä tukea elämänhallintaansa tarvitseville työikäisille kuntalaisille. Yksikön avoimen päiväkeskuksen kautta asunnottomilla on mahdollisuus matalan kynnyksen palveluihin. Toimintayksikön toimintaa johtaa sosiaalisen kuntoutuksen päällikkö.

12 6 (8) Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintasääntö; LIITE A 4. KOTONA ASUMISEN TUKI Avainalueen johtaja; asiakkuusjohtaja Koti- ja erityisasumisen johtaja 1. Kotihoidon päällikkö 2. Palveluohjauksen päällikkö Avainalue jakautuu kolmeen toimintayksikköön, jotka ovat Kotona asumisen palveluohjaus ja tukipalvelut, omaishoidon tuki sekä kotiasumisen palvelut Kotona asumisen palveluohjaus ja tukipalvelut Toimintayksikön päällikkö Palveluohjauksen päällikkö Kotihoidon päällikkö Kotona asumisen palveluohjaus ja tukipalvelujen tehtävänä on oikea aikaisesti ja ennakoiden tukea ikääntyneen ja toimintarajoitteisen kotona selviytymistä mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti. Prosessi sisältää palveluohjauksen, palvelutarpeen arvioinnin sekä kotiasumisen tukipalvelut (turva-, ateria-, siivous- ja muut tukipalvelut sekä ikääntyneiden päivätoiminta). Toimintayksikön toimintaa johtaa palveluohjauksen päällikkö Omaishoidon tuki Toimintayksikön päällikkö Palveluohjauksen päällikkö Kotihoidon päällikkö Omaishoidon tuen tehtävänä on tukea ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen avulla. Omaishoidon tuki tukee sekä omaishoidettavan hyvää hoitoa että omaishoitajan jaksamista hoitotehtävässä. Lyhytaikaisessa asumispalvelussa tuetaan ikääntyneen ja toimintarajoitteisen kotona selviytymistä intervalli- ja tilapäishoidon tuella. Toimintayksikön toimintaa johtaa palveluohjauksen päällikkö Kotiasumisen palvelut Toimintayksikön päällikkö Kotihoidon päällikkö Palveluohjauksen päällikkö Kotiasumisen tehtävänä on tukea ikääntyneen ja toimintarajoitteisen mahdollisimman toimintakykyistä ja hyvinvoivaa asumista omassa kodissaan mahdollisimman hoivan ja hoidon turvin. Kotiasuminen sisältää kaupungin järjestämän säännöllisen kotihoidon sekä tilapäisen kotihoidon. Toimintayksikön toimintaa johtaa kotihoidon päällikkö.

13 7 (8) Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintasääntö; LIITE A 5. ERITYISASUMINEN Avainalueen johtaja; asiakkuusjohtaja Erityisasumisen palvelujen johtaja 1. Asumispalvelupäällikkö (Ostetut vanhusten asumispalvelut, valvonta ja SAS) 2. Asumispalvelupäällikkö (Ostetut asumispalvelut mielenterveys-, päihde- ja vammaisasiakkaat) 3. Asumispalvelupäällikkö (Omat palvelut) Avainalue jakautuu kolmeen toimintayksikköön, jotka ovat Ostetut vanhusten asumispalvelut, valvonta ja SAS, Omat asumispalvelut sekä Ostetut mielenterveys-, päihde- ja vammaisasiakkaiden asumispalvelut Ostetut vanhusten asumispalvelut, valvonta ja SAS Toimintayksikön päällikkö; palvelupäällikkö Asumispalvelupäällikkö (ikääntyneiden ostopalvelut) 1. Asumispalvelupäällikkö (ostetut asumispalvelut mielenterveys-, päihde- ja vammaisasiakkaat) 2. Asumispalvelupäällikkö (omat palvelut) Erityisasumisen tarpeen arviointipalvelujen tehtävänä on vastata ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan tarpeen arvioinnista, sijoitustoiminnasta ja palvelujen järjestämisestä avainalueen palveluprosessien mukaisesti. Erityisasumisen tarpeen arviointi vastaa avainalueen asiakasvirtojen ohjauksesta ja ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon ostopalveluista sekä tukipalveluiden koordinoinnista esimerkiksi asiakaslaskutuksen osalta. Toimintayksikön toimintaa johtaa ikääntyneiden ostopalvelujen asumispalvelupäällikkö Omat asumispalvelut Toimintayksikön päällikkö; palvelupäällikkö Asumispalvelupäällikkö (omat palvelut) 1. Asumispalvelupäällikkö (ostetut asumispalvelut mielenterveys-, päihde- ja vammaisasiakkaat) 2. Asumispalvelupäällikkö (ostetut asumispalvelut ikääntyneille) Erityisasumisen järjestäminen ikääntyneille - toimintayksikön tehtävänä on vastata kunnan itsensä järjestämien ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan palvelujen järjestämisestä avainalueen palveluprosessien mukaisesti. Kunnan omana toimintana järjestetään sekä asumispalvelua että laitoshoitoa ikääntyneille pitkä- ja lyhytaikaiseen palvelun tarpeeseen. Toimintayksikön toimintaa johtaa omien palvelujen asumispalvelupäällikkö.

14 8 (8) Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue 5.3. Ostetut mielenterveys-, päihde- ja vammaisasiakkaiden asumispalvelut Toimintayksikön päällikkö; palvelupäällikkö Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintasääntö; LIITE A Asumispalvelupäällikkö (ostetut asumispalvelut mielenterveys-, päihde- ja vammaisasiakkaille) 1. Asumispalvelupäällikkö (ostetut asumispalvelut ikääntyneille) 2. Asumispalvelupäällikkö (omat palvelut) Erityisasumisen järjestäminen mielenterveys-, päihde- ja vammaisasiakkaille -toimintayksikön tehtävänä on järjestää toimintarajoitteisille järvenpääläisille henkilöille ympärivuorokautista hoitoa sekä asumisen palveluja tarvittavien tukitoimien avulla avainalueen palveluprosessien mukaisesti. Toimintayksikön toimintaa johtaa mielenterveys-, päihde- ja vammaisasiakkaiden ostettujen asumispalvelujen asumispalvelupäällikkö.

15

16 1 (15) Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelualue Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelualueen toimintasääntö; LIITE B VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALTA Käyttötalousosan rahamääräiset ratkaisuvaltarajat Päättäjä Raja ( ) Sopimukset ja ulkopuolisten palvelujen käyttöä koskevat sitoumukset yksittäisen sopimuksen ja sitoumuksen osalta sekä leasing-hankinnat Edellä mainitut ICT/TVT hankintojen osalta Maksuhelpotukset, -vapautukset ja vahingonkorvaukset Avustukset Irtaimen omaisuuden myyminen Lautakunta Palvelualuejohtaja Asiakkuusjohtajat ja talouspäällikkö Palvelupäälliköt Poikkeuksena: asumispalvelupäälliköt alueilla omais- ja lyhytaikaishoidon päällikkö, erityisasumisen tarpeen arviointi ja erityisasumisen järjestäminen mielenterveys-, päihde- ja vammaisasiakkaille Tietojenkäsittelyn kehittämispäällikkö Yksittäisten johtavien sosiaalityöntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien rahamääräiset ratkaisuvaltarajat on kirjattu ko. työtekijöitä koskevaan tekstiin. Lautakunta Palvelualuejohtaja Asiakkuusjohtajat ja talouspäällikkö Palvelupäälliköt Lautakunta Lautakunta Palvelualuejohtaja Asiakkuusjohtajat ja talouspäällikkö Palvelupäälliköt Yli saakka saakka saakka saakka saakka Alle saakka saakka Yli saakka saakka saakka ESIKUNTA Talouspäällikkö 1. Päättää hankinnoista, maksuhelpotusten ja -vapautusten sekä vahingonkorvausten myöntämisestä ja irtaimen omaisuuden myynnistä käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 2. Päätösvallan osalta noudatetaan soveltuvin osin linjauksia, joita noudatetaan asiakkuusjohtajien osalta. 3. Päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa ja allekirjoittaa lautakunnan päätöksiin pohjautuvat oman alueensa yksittäistä palvelua koskevat sopimukset. Tietojenkäsittelyn kehittämispäällikkö 1. Päättää ICT-hankinnoista käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa.

17 2 (15) Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelualue Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelualueen toimintasääntö; LIITE B AVAINALUEET 1. Terveyden edistäminen Terveyden edistämisen johtaja 1. Päättää terveyden edistämisen avainalueen toimintaan liittyvistä asioista, jotka eivät kuulu palvelupäälliköiden, palvelualuejohtajan tai lautakunnan päätäntävaltaan. 2. Päättää hankinnoista, maksuhelpotusten ja -vapautusten sekä vahingonkorvausten myöntämisestä ja irtaimen omaisuuden myynnistä tai lahjoittamisesta käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 3. Koordinoi avainalueen kilpailutuksia ja sopimusvalvontaa. 4. Päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa ja allekirjoittaa lautakunnan päätöksiin pohjautuvat oman alueensa yksittäistä palvelua koskevat sopimukset. 5. Päättää järjestämisvastuullaan olevien yksityisten terveyspalvelujen laissa määritellyn valvontatehtävän toteuttamisesta kaupungin ohjeen mukaisesti. 6. Päättää järjestämisvastuullaan olevien terveydenhuoltolaissa määriteltyjen palvelujen rekisterinpitovelvoitteista henkilötietolain mukaisesti. 7. Päättää avainaluetta koskevat yksittäiset tutkimusluvat. 8. Antaa selvitykset, lausunnot ja vastineet omaan avainalueeseen liittyvissä toiminnallisissa ja asiakaskohtaisissa asioissa. 9. Vastaa korvaus- ja muiden hakemusten vireillepanosta sekä esitysten ja muutoshakemusten tekemisestä sekä vastineiden ja selitysten antamisesta hallintotuomioistuimille ja muille viranomaisille. 10. Päättää Terveyden edistämisen avainalueen viranhaltijoiden välisestä päätösvallan jakautumisesta silloin, kun asiasta ei ole hallintosäännössä, lautakunnan vahvistamassa toimintasäännössä tai toimivallan siirtoa koskevassa päätöksessä päätetty. Päätökset sekä sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat, jotka viranhaltija tekee hänelle annetun päätösvallan nojalla, allekirjoittaa asianomainen päätöksentekijä. Koko avainaluetta koskevat päätökset, sopimukset, sitoumukset ja asiakirjat allekirjoittaa asiakkuusjohtaja. Terveyden edistämisen palvelupäällikkö 1. Päättää vastuullaan olevan toiminnan hankinnoista, maksuhelpotusten ja -vapautusten sekä vahingonkorvausten myöntämisestä ja alueen/yksikön käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynnistä tai lahjoittamisesta käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 2. Päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 3. Vastaa toimialueensa yksityisten palvelutuottajien toiminnanaikaisesta valvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä valvonta-asioita koskevien selvitysten ja vastineiden antamisesta muille valvontaviranomaisille. 4. Päättää asiakasmaksun määrittämisestä siltä osin kuin se sisältää julkisen vallan käyttöön sisältyvää harkintaa. 5. Päättää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 :ssä tarkoitettua asiakirjaa koskevan tiedon antamisesta (tai antamatta jättämisestä), kun kyseessä on terveyspalvelujen ja aikuissosiaalityön lautakunnan tai toimialan hallussa oleva asiakirja. 6. Päättää toimialallaan lausunnon tai vastineen antamisesta terveyspalvelujen ja aikuissosiaalityön lautakunnan tai viranhaltijan päätöksestä tehtyyn valitukseen, jollei lausunnon tai vastineen antaminen kuulu muun viranhaltijan päätösvaltaan. 7. Antaa pyydettäessä lausuntoja ja selityksiä tulosyksikköään koskien. 8. Vastaa omavalvontasuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä prosessiaan koskevien omien palvelujen osalta. 9. Päättää oman ja alaisuudessaan olevien yksiköiden henkilöstön rekrytoinnista. 10. Vastaa Terveyden ja itsehoidon palvelujen budjetista ja toiminnan kehittämisestä.

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (4) Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue Hyväksytty: Liikuntalautakunta 13.12.2012 24 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.12.2012 42 Sivistyslautakunta 19.12.2012 31 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 25.9.2014

Lisätiedot

Muutoshankkeen itsearviointi

Muutoshankkeen itsearviointi Muutoshankkeen itsearviointi "On niin kiire soutaa, että ei ehdi moottoria käyntiin vetäistä." Järvenpään kaupunki 2014 Muutoshankkeen itsearviointi, Järvenpään kaupunki 2014 Sisältö 1. Johdanto 2 1.1.

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Mänttä-Vilppulan kaupunki-palvelusuunnitelma IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-2016 1/23 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Vanhusneuvosto 29.10.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ

PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 16.1.2013 14 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk 160113 14 2(15) I YLEISTÄ...3 1 Toimiala/Soveltamisala... 3 2 Toimintatavat... 3 II ORGANISAATIO...4

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ I YLEINEN OSA 1 Toimintasäännön tehtävä Hyv. ltk. 19.03.2013 18 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset Toimintasäännössä määrätään

Lisätiedot

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma Kotihoidon omavalvontasuunnitelma Järvenpään kaupunki Vahvistettu 12.11.2014 Päivitetty 18.8.2015 Sisällys 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 1 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta15.5.2012

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2015 Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 6 3. VANHUSPALVELUIDEN HOIDON PORRASTUS JA PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA Päivitetty 11.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5 3. PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN ORGANISAATIO...6

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 5 2.1. VANHUSPALVELUIDEN ORGANISAATIO KANGASNIEMEN

Lisätiedot

Palvelukuvaukset 2015

Palvelukuvaukset 2015 Peruspalvelukuntayhtymä Palvelukuvaukset 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017, Talousarvio 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016, Talousarvio 2014 Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT ja TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA- ALUEELLA...5 2.1. Vanhuspalveluiden toimintamalli Kangasniemen

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1 LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sosiaalihuoltolaki. Lain tarkoitus

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 11.2.2015 SISÄLTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt... 5 2 Kaksikielisyys... 5 2. LUKU

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän loppuraportti

Palveluverkkotyöryhmän loppuraportti n loppuraportti SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastola Pinta-ala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 0-14v 15,55 % 15-64v 64,4 % yli 64v 20,1 % 2 Sisällys

Lisätiedot