SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 1 (5) Sosiaali - ja terveypalvelujen palvelualue Hyväksytty: Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintasääntö perustuu Järvenpään kaupungin hallintosäännön 1 ja 2 :iin. Tällä toimintasäännöllä määritellään Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen organisointi ja toimivalta. Palvelualueen avainalueiden toimintayksiköiden organisointi on tämän toimintasäännön liitteenä A ja yksittäisiä viranhaltijoita koskeva päätösvaltaluettelo liitteenä B. 2 PALVELUALUEEN PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINTATAPA Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen perustehtävänä on kustannustehokkailla ratkaisuilla tarjota kuntalaisille palveluita, joiden avulla elämänhallinta, terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäiseminen ja hyvä hoito sekä viimesijainen toimeentuloturva mahdollistetaan asiakaslähtöisesti, yksilön omia voimavaroja tukien, itse- ja omahoitokykyä vahvistaen sekä aktiivista vastuuntuntoa lisäten. Lisäksi palvelualue huolehtii, että ikääntyneet ja toimintarajoitteiset järvenpääläiset voivat elää ja asua kunnassa turvallisesti, täysivaltaisina ja vaikuttavina yhteiskunnan jäseninä riippumatta toimintakyvyn vajeista ja iästä. Palvelualue vastaa Terveyden, ja elämänhallinnan edistäminen -ydinprosessin sekä Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten hyvinvoinnin tukeminen -ydinprosessin palvelujen järjestämisestä ja painottaa toiminnassaan asiakaslähtöisyyttä, hyvää vuorovaikutusta, edistää poikkihallinnollista prosessimaista toimintatapaa sekä toimii tiiviissä yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue osallistuu aktiivisesti seutuyhteistyöhön käytäntöjen yhteensovittamiseksi ja toimintojen toteuttamiseksi yhteisesti. Palvelualueen alaisesta toiminnasta vastaavat sosiaali- ja terveyslautakunta ja ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunta. Lautakuntien tehtävät on määritelty hallintosäännön 7. luvussa. Yksityisten henkilöiden etuusasioissa ensimmäisen asteen muutoksenhakuelimenä toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunnan sekä lasten ja nuorten lautakunnan kanssa yhteinen yksilöasiainjaosto. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen asioissa esittelijänä toimii sen avainalueen johtaja, jonka alaiseen toimintaan asia kuuluu ja hänen ollessa estynyt palvelualuejohtaja tai nimeämänsä muu viranhaltija.

2 2 (5) Sosiaali - ja terveypalvelujen palvelualue 3 PALVELUALUEEN JOHTAJA JA ESIKUNTA Palvelualueen johtajana toimii Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualuejohtaja. Palvelualuejohtaja vastaa Terveyden, ja elämänhallinnan edistäminen -ydinprosessin sekä Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten hyvinvoinnin tukeminen -ydinprosessin johtamisesta. Palvelualuejohtajan yleiset tehtävät on määritelty hallintosäännön 32 :ssä. Palvelualuejohtaja voi antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalta sekä ikääntyneiden- ja toimintarajoitteisten lautakunnalta pyydettyjä lausuntoja ja selvityksiä. Palvelualuejohtajan sijaisena toimii palvelualueen yleisissä asioissa talouspäällikkö ja tämän ollessa estynyt tai esteellinen ensisijaisesti asiaa koskevan avainalueen asiakkuusjohtaja ja toissijaisesti palvelualueen muu asiakkuusjohtaja. Avainalueiden erityisasiantuntijuutta edellyttävissä asioissa palvelualuejohtajan sijaisena toimii ko. avainalueiden asiakkuusjohtajat tai heidän sijaisensa. Palvelualuejohtajan apuna toimii esikunta. Esikunta hoitaa palvelualueen suunnittelu-, tilastointi-, talous- ja hallintopalvelutehtäviä sekä tietohallinnon suunnittelu- ja koordinointitehtäviä. Lisäksi esikunta huolehtii palvelualueen asiakirjahallinnosta, viestinnästä ja kuntatason arvioinnista. Esikunnan tehtävänä on myös hoitaa palvelualueen kehittämis- ja hallintotehtäviä ja -prosesseja sekä palvelualueen luottamuselinten valmistelu- ja toimeenpanotehtäviä kaupungin johdon ja konsernipalveluiden johdolla. Talouspäällikön päätösvallan osalta noudatetaan soveltuvin osin mitä noudatetaan asiakkuusjohtajien osalta. 4 PALVELUALUEEN JOHTORYHMÄ Palvelualueella on palvelualuejohtajan nimittämä johtoryhmä. Johtoryhmän kokouksiin voidaan tarvittaessa kutsua asiantuntijoita. Palvelualuejohtaja voi myöntää muullekin henkilölle läsnäolo- ja puheoikeuden johtoryhmän kokouksiin. Palvelualueen johtoryhmän tehtävänä on palvelualuejohtajan johtamana valmistella, yhteen sovittaa ja kehittää palvelualueen prosessimaista palvelutuotantoa kaupungin sääntöjen, ohjeiden, strategioiden ja muiden suunnitelmien mukaisesti sekä käsitellä kaupungin päätöksentekoon valmisteltavat asiat. Palvelualueen johtoryhmä toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden johtoryhmien kanssa. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti sopimanaan ajankohtana. Johtoryhmän kokouksista laaditaan muistio, joka on henkilöstön luettavissa. Palvelualueen avainalueilla on johtotiimi, jonka kokoonpanosta ja toiminnasta päättää asiakkuusjohtaja. Lisäksi palvelualueella voi olla nimettynä muita ryhmiä ja tiimejä.

3 3 (5) Sosiaali - ja terveypalvelujen palvelualue 5 AVAINALUEET Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue muodostuu viidestä avainalueesta. Avainalueita johtavat asiakkuusjohtajat. Asiakkuusjohtajan yleiset tehtävät on määritelty hallintosäännön 33 :ssä. Asiakkuusjohtaja nimeää itselleen sijaisen. Avainalueet muodostuvat toimintayksiköistä, joita palvelupäälliköt johtavat toimintayksiköiden esimiehinä. Toimintayksiköiden esimiesten tehtävät on määritelty hallintosäännön 34 :ssä. Palvelupäälliköiden alaisuudessa toimii tarpeen mukaan työyksiköiden lähiesimiehiä. Lisäksi tämän toimintasäännön liitteessä B on tarkemmin määritelty viranhaltijoiden päätösvalta. Sosiaali- ja terveyspalvelut -palvelualueen avainalueet ovat: 5.1. Terveyden edistäminen Avainalueen tehtävänä on kaupunkilaisten terveyden ja itsehoidon edistäminen sekä hyvinvointi ja terveyserojen kaventaminen kuntalaisten omia voimavaroja tukien, itse- ja omahoitoa vahvistaen sekä aktiivista vastuunottoa lisäten. Terveyden edistäminen on kokonaisuus, jossa ennakoidaan, raportoidaan ja tunnistetaan kaupunkilaisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä sekä ennaltaehkäistään niihin liittyviä uhkia ja haittoja. Avainalueella vastataan kaupunkilaisten toistuvaan tai akuuttiin avohoidon tarpeeseen terveyshyötyä tuottaen sekä edistetään työterveyttä, -hyvinvointia ja -turvallisuutta. Avainalueen toimintaa kuvaa poikkihallinnollisuus, monialainen yhteistyö ja vahva asiakasosallisuus. Lisäksi avainalueen tavoitteena on tukea kuntalaisten selviytymistä arjessa osallisuuden, esteettömyyden ja yhteisöllisyyden keinoin. Tehtävänä on huolehtia kaikkien kuntalaisten elinympäristön esteettömyyden edistämisestä, yhteisöllisyyden tukemisesta sekä yhteistyörakenteiden vahvistamisesta kolmannen sektorin ja vapaaehtoisten sekä muiden toimijoiden kanssa. Avainalue koordinoi ja hyödyntää kolmannen sektorin tuottamaa vapaaehtoistyötä koko palvelualueella. Avainaluetta johtaa asiakkuusjohtaja, terveyden edistämisen johtaja. Asiakkuusjohtaja vastaa avainprosessin palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä, taloudesta ja henkilöstöstä. Terveyden edistäminen -avainalue muodostuu kolmesta toimintayksiköstä, jotka ovat Terveyden ja itsehoidon tuki, Terveyden ja itsehoidon palvelut sekä Työterveyspalvelut. Toimintayksiköitä johtavat terveyden ja itsehoidon tukea lukuunottamatta palvelupäälliköt, terveyden edistämisen palvelupäällikkö ja työterveyspalvelujen päällikkö. Terveyden ja itsehoidon tukea johtaa asiakkuusjohtaja Sairauden hoito Avainalueen tehtävänä on huolehtia laadukkaasti, asiakaslähtöisesti ja tutkimusnäyttöön perustuen palveluprosessiensa mukaisista tehtävistä: sairauksien hoidosta, niiden diagnostiikasta ja kuntoutuksesta.

4 4 (5) Sosiaali - ja terveypalvelujen palvelualue Avainaluetta johtaa asiakkuusjohtaja, johtajalääkäri. Asiakkuusjohtaja vastaa avainprosessin palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä, taloudesta ja henkilöstöstä. Sairauden hoito -avainalue muodostuu neljästä toimintayksiköstä, jotka ovat Avosairaanhoito, Sairaalahoito ja erikoislääkäripalvelut, Mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä Suun terveydenhuolto. Toimintayksiköitä johtavat palvelupäälliköt, kaksi ylilääkäriä, mielenterveys- ja päihdetyön palvelupäällikkö sekä johtava hammaslääkäri. Terveydenhuoltolain tarkoittamista johtavan lääkärin tehtävistä vastaa johtajalääkäri Aikuisten sosiaalipalvelut Avainalueen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan ja itsenäisen selviytymisen tukeminen tarjoamalla pääosin lakisääteisiä sosiaalipalveluja rakenteellisen ja itsenäistä elämänhallintaa tukevan sosiaalityön keinoin. Aikuisten sosiaalipalvelujen avainalue muodostuu mm. viimesijaisen toimeentulotuen, sosiaaliohjauksen, sosiaalisen luototuksen, välitystilien, tilapäisasuttamisen, tuetun asumisen, sosiaalityön, sosiaalisen kuntoutuksen sekä työ- ja päivätoiminnan palveluiden muodostamasta kokonaisuudesta. Avainalueen palvelut kattavat aikuisväestön lisäksi ikääntyneille ja toimintarajoitteisille kuntalaisille suunnattuja palveluja, kuten vammaisten henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut ja kodin muutostyöt. Avainalueen työskentelyn tavoitteena on tiiviissä yhteistyössä asiakkaan, hänen läheisverkostonsa ja tarvittaessa muiden sektorien toimijoiden kanssa tukea asiakkaan elämänhallintaa ja omien voimavarojen löytymistä myös haasteellisissa ja vaikeissa elämäntilanteissa. Avainaluetta johtaa asiakkuusjohtaja, aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja. Asiakkuusjohtaja vastaa avainprosessin palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä, taloudesta ja henkilöstöstä. Aikuisten sosiaalipalvelut -avainalue muodostuu kolmesta toimintayksiköstä, jotka ovat Sosiaaliturva ja -ohjaus, Sosiaalityö sekä Sosiaalinen kuntoutus. Toimintayksiköitä johtavat palvelupäälliköt, aikuissosiaalityön päällikkö, sosiaaliturvapäällikkö ja sosiaalisen kuntoutuksen päällikkö Kotona asumisen tuki Avainalueen tehtävänä on tukea ja edistää ikääntyneen ja toimintarajoitteisen järvenpääläisen mahdollisimman toimintakykyistä ja hyvinvoivaa asumista omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Kotona asumisen tuki on palvelukokonaisuus, joka muodostuu kotona asumista tukevan palveluohjauksen, tukipalvelujen, omaishoidon, ikääntyneiden päivätoiminnan sekä kotihoidon palveluista, joita tuotetaan sekä kaupungin omana toimintana että palveluseteli ja ostopalveluina. Lisäksi avainalueen tehtävänä on ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lyhytaikaisasumisen järjestäminen yhteistyössä palvelualueen muiden toimijoiden kanssa.

5 5 (5) Sosiaali - ja terveypalvelujen palvelualue Avainaluetta johtaa asiakkuusjohtaja, koti- ja erityisasumisen johtaja. Asiakkuusjohtaja vastaa avainprosessin palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä, taloudesta ja henkilöstöstä. Kotona asumisen tuki -avainalue muodostuu kolmesta toimintayksiköstä, jotka ovat Kotona asumisen palveluohjaus ja tukipalvelut, omaishoidon tuki sekä kotiasumisen palvelut. Toimintayksiköitä johtavat palvelupäälliköt, kotihoidon päällikkö ja palveluohjauksen päällikkö Erityisasuminen Erityisasumisen palvelut muodostuvat kokonaisuudesta, jossa järjestetään ikääntyneille ja toimintarajoitteisille järvenpääläisille ympärivuorokautista hoitoa sekä asumisen palveluja tarvittavien tukitoimien avulla. Avainalueen tehtävänä on huolehtia, että erityisasumisen palvelujen asiakas asuu ympärivuorokautisessa hoidossa turvallisesti, itsensä näköisesti ja valinnanvapautensa säilyttäen hänelle merkityksellisten ihmissuhteiden vahvistamana. Avainaluetta johtaa asiakkuusjohtaja, koti- ja erityisasumisen johtaja. Asiakkuusjohtaja vastaa avainprosessin palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä, taloudesta ja henkilöstöstä. Erityisasumisen avainalue muodostuu kolmesta toimintayksiköstä, jotka ovat ostetut vanhusten asumispalvelut, valvonta ja SAS (selvitä-arvioi-sijoita), omat asumispalvelut sekä ostetut mielenterveys-, päihde- ja vammaisasiakkaiden asumispalvelut. Toimintayksiköitä johtavat asumispalvelupäälliköt ja heidän alaisuudessaan toimivat lähiesimiehet. 6 LAUTAKUNTIEN ALAISET YHTEISTYÖELIMET Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunnan alaisina yhteistyöeliminä toimivat Järvenpään eläkeläisneuvosto ja vammaisneuvosto. Neuvostojen tehtävänä on lisätä ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten vaikutusmahdollisuutta sekä parantaa yhteistyötä ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten kaupunkilaisten kanssa.

6

7 1 (8) Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintasääntö; LIITE A TULOSYKSIKÖIDEN ORGANISOITUMINEN A. PALVELUALUE Palvelualueen johtaja Palvelualuejohtaja Palvelualueen yleisissä asioissa talouspäällikkö ja tämän ollessa estynyt tai esteellinen ensisijaisesti asiaa koskevan avainalueen asiakkuusjohtaja ja toissijaisesti palvelualueen muu asiakkuusjohtaja. Avainalueiden erityisasiantuntijuutta edellyttävissä asioissa ko. avainalueiden asiakkuusjohtajat tai heidän sijaisensa. B. ESIKUNTA Toimintayksikön johtaja Palvelualuejohtaja 1. Talouspäällikkö 2. Tietojenkäsittelyn kehittämispäällikkö Palvelualuejohtajan apuna toimii esikunta. Esikunta hoitaa palvelualueen suunnittelu-, tilastointi-, talous- ja hallintopalvelutehtäviä sekä tietohallinnon suunnittelu- ja koordinointitehtäviä. Lisäksi se vastaa palvelualueen asiakirjahallinnosta, viestinnästä ja kuntatason arvioinnista. Esikunta huolehtii palvelualueen hallintoprosesseista sekä luottamuselintensä valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä kaupungin johdon ja konsernipalveluiden johdolla. Esikunta osallistuu palvelualueen kehittämistehtäviin. Esikuntaa johtaa palvelualuejohtaja. Esikuntaan kuuluvan ICT-tiimin toiminnasta ja henkilöstöstä vastaa johtavan asiantuntijan roolissa tietojenkäsittelyn kehittämispäällikkö. Esikuntaan kuuluvan toimistotiimin toiminnasta ja henkilöstöstä vastaa johtavan asiantuntijan roolissa talouspäällikkö. C. AVAINALUEET 1. TERVEYDEN EDISTÄMINEN Avainalueen johtaja; asiakkuusjohtaja Terveyden edistämisen johtaja Terveyden edistämisen palvelupäällikkö Avainalue jakautuu kolmeen toimintayksikköön, jotka ovat Terveyden ja itsehoidon tuki, Terveyden ja itsehoidon palvelut sekä Työterveyspalvelut.

8 2 (8) Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintasääntö; LIITE A 1.1. Terveyden ja itsehoidon tuki Toimintayksikön päällikkö Terveyden edistämisen johtaja (asiakkuusjohtaja) Muu erikseen nimetty sijainen Terveyden ja itsehoidon tuki vastaa kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta sekä niihin liittyvien haittojen ennakoinnista ja ennaltaehkäisystä hänen omia voimavarojaan tukien, itse- ja omahoitoa sekä aktiivista vastuunottoa lisäten. Se on kaupunkitasoinen poikkihallinnollinen prosessi ja toimii tiiviissä yhteistyössä avainalueen sisäisten ja ulkoisten palveluprosessien kanssa. Prosessi toimii laajassa ja systemaattisessa yhteistyössä myös muiden toimijoiden kanssa ml. kolmannen sektorin, seurakunnan sekä muut viranomaistahot. Toimintayksikön toimintaa johtaa terveyden edistämisen johtaja Terveyden ja itsehoidon palvelut Toimintayksikön päällikkö Terveyden edistämisen palvelupäällikkö Hoitotyön esimies (terveyden ja itsehoidon palvelut) Terveyden ja itsehoidon edistämisen palvelujen tehtävänä on vastata kuntalaisen akuuttiin tai toistuvaan avohoidon ja kuntoutuksen tarpeeseen hänen omia voimavarojaan tukien, itse- ja omahoitoa vahvistaen ja aktiivista vastuunottoa lisäten. Terveyden ja itsehoidon palvelut edistävät alueellisesti, ja kaupungin organisaatiossa, monialaista yhteistyötä poikkitoiminnallisesti sekä muiden toimijoiden kanssa, asiakkaille ja potilaille terveyshyötyä tuottaen. Terveyden ja itsehoidon palvelujen henkilöstö toimii myös osana avosairaanhoidon vastaanottotoiminnan ja päivystyksen tiimejä. Toimintayksikön toimintaa johtaa terveyden edistämisen päällikkö Työterveyspalvelut Toimintayksikön päällikkö Työterveyspalvelujen päällikkö 1. Työterveyslääkäri 2. Muu erikseen nimetty sijainen Työterveyspalvelut edistävät kaupunkilaisten työterveyttä, -turvallisuutta ja -hyvinvointia yhteistoiminnassa henkilöstöpalveluiden sekä muiden toimijoiden ja avainprosessien kanssa poikkitoiminnallisesti. Työterveyspalvelujen tehtävänä on työstä ja työympäristöstä johtuvien haittojen ennakointi, tunnistaminen, ehkäisy ja hoito. Toimintayksikön toimintaa johtaa työterveyspalvelujen päällikkö.

9 3 (8) Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintasääntö; LIITE A 2. SAIRAUDEN HOITO Avainalueen johtaja; asiakkuusjohtaja Johtajalääkäri Erikseen nimetty ylilääkäri tai palvelupäällikkö Avainalue jakautuu neljään toimintayksikköön, jotka ovat Avosairaanhoito, Sairaalahoito ja erikoislääkäripalvelut, Mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä Suun terveydenhuolto Avosairaanhoito Toimintayksikön päällikkö Ylilääkäri Ylilääkäri tai apulaisylilääkäri Avosairaanhoidon tehtävänä on huolehtia sairauksien kiireettömästä ja kiireellisestä selvittelystä, hoidosta ja kuntoutuksesta sekä koordinoida monisairaiden hoitoa. Toimintayksikön toimintaa johtaa avosairaanhoidon ylilääkäri Sairaalahoito ja erikoislääkäripalvelut Toimintayksikön päällikkö Ylilääkäri Erikseen nimetty ylilääkäri Sairaalahoidon ja erikoislääkäripalvelujen työyksiköitä ovat terveyskeskussairaalan akuuttiosastot ja kotisairaala. Terveyskeskuksen akuuttiosastoilla tutkitaan, hoidetaan ja kuntoutetaan perusterveydenhuollon akuuttia ympärivuorokautista osastohoitoa tarvitsevia potilaita. Lisäksi akuuttiosastot huolehtivat ympärivuorokautisesta palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta. Kotisairaala tarjoaa sairaalatasoista hoitoa kotona. Kotisairaalan suurimmat potilasryhmät ovat hyväkuntoiset infektiopotilaat sekä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon potilaat. Erikoislääkäripalvelut vastaavat kuntalaisten erikoislääkäritasoisten palveluiden järjestämisestä sisältäen erikoisalakohtaiset konsultaatiot, pitkäaikaissairauden erityistason seurannan, sairauden tutkimuksen ja hoidon erikoissairaanhoidossa sekä laboratorio-, kuvantamis- ja seulontatutkimusten järjestämisen. Toimintayksikön toimintaa johtaa sairaalahoidon ja erikoislääkäripalvelujen ylilääkäri Mielenterveys- ja päihdepalvelut Toimintayksikön päällikkö Mielenterveys- ja päihdetyön päällikkö 1. Apulaisylilääkäri 2. Muu erikseen nimetty sijainen Mielenterveys- ja päihdeyksikkö huolehtii päihde- ja mielenterveyspotilaiden hoidosta, konsultaatiosta ja kuntoutuksesta moniammatillisena tiiminä. Hoitoa annetaan sekä yksilöllisesti että ryhmissä. Osa päihdehuollon palveluista ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Toimintayksikön toimintaa johtaa mielenterveys- ja päihdetyön päällikkö.

10 4 (8) Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintasääntö; LIITE A 2.4. Suun terveydenhuolto Toimintayksikön päällikkö Johtava hammaslääkäri 1. Ylihoitaja 2. Muu erikseen nimetty sijainen Suun terveydenhuolto huolehtii tiimityön periaatteilla järvenpääläisten suun terveyden edistämisestä, tutkimuksesta ja hoidosta hammaslääkärien, hammashoitajien ja suuhygienistien työnä. Toimintayksikön toimintaa johtaa johtava hammaslääkäri. 3. AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT Avainalueen johtaja; asiakkuusjohtaja Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja Erikseen nimetty avainalueen palvelupäällikkö Avainalue jakautuu kolmeen toimintayksikköön, jotka ovat Aikuissosiaalityö, Sosiaaliturva ja Sosiaalinen kuntoutus Sosiaalityö Toimintayksikön päällikkö Aikuissosiaalityön päällikkö 1. Johtava sosiaalityöntekijä 2. Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja Toimintayksikön tehtävänä on ammatillisen sosiaalityön palveluiden tuottaminen työikäiselle, ikääntyneelle tai toimintarajoitteiselle väestölle. Sosiaalityön yksikön keskeisimpinä asiakasryhminä ovat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, maahanmuuttajat, pitkäaikaistyöttömät, ikääntyneet, vammaiset ja muut erityistä tukea tarvitsevat henkilöt. Keskeisenä työvälineenä asiakastyössä ovat yksiölliset kotouttamis-, aktivointi-, asiakas- ja palvelusuunnitelmat, erityishuolto-ohjelmat sekä näiden mukaisten palveluiden varmistaminen tiiviissä yhteistyössä muiden kaupungin toimijoiden kanssa. Toimintayksikön toimintaa johtaa aikuissosiaalityön päällikkö.

11 5 (8) Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintasääntö; LIITE A 3.2. Sosiaaliturva ja -ohjaus Toimintayksikön päällikkö Sosiaaliturvapäällikkö 1. Johtava sosiaalityöntekijä 2. Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja Yksikön tehtävänä on taloudellisen tuen ja sosiaaliohjauksen sekä viimesijaisten sosiaalihuollollisten palvelujen järjestäminen. Yksikössä tarjotaan sosiaaliohjausta, palveluohjausta ja neuvontaa tuen ja avun tarpeessa oleville ja kunnassa oleskeleville henkilöille. Sosiaaliturvayksikön tuottamia yksilöityjä palveluja ovat toimeentulotuki, sosiaalinen luototus, välitystilipalvelut ja tilapäisasuttaminen. Toimintayksikön toimintaa johtaa sosiaaliturvapäällikkö. 3.3 Sosiaalinen kuntoutus Toimintayksikön päällikkö Sosiaalisen kuntoutuksen päällikkö 1. Sosiaalisen kuntoutuksen esimies 2. Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja Sosiaalisen kuntoutuksen yksikön tehtävänä on järjestää asiakkaille elämänhallintaa, osallisuutta ja työllistämisedellytyksiä tukevaa toimintaa, kuten kuntouttava työtoiminta, ryhmätoiminta sekä muu työtoiminta. Sosiaalisen kuntoutuksen yksikön kehitysvammaisten ja vajaakuntoisten työ- ja päivätoiminnan tehtävänä on tarjota yhteisöllisyyttä, mielekästä tekemistä ja mahdollisuuden työtoimintaan sekä tarjota asumispalveluja. Asumispalveluja järjestetään omana toimintana tuetun asumisen yksikössä ja ostopalveluina. Tuetun asumisen yksikön palveluilla pyritään vähentämään asunnottomuutta tarjoamalla neuvontaa, ohjausta ja asumiseen liittyvää erityistä tukea elämänhallintaansa tarvitseville työikäisille kuntalaisille. Yksikön avoimen päiväkeskuksen kautta asunnottomilla on mahdollisuus matalan kynnyksen palveluihin. Toimintayksikön toimintaa johtaa sosiaalisen kuntoutuksen päällikkö.

12 6 (8) Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintasääntö; LIITE A 4. KOTONA ASUMISEN TUKI Avainalueen johtaja; asiakkuusjohtaja Koti- ja erityisasumisen johtaja 1. Kotihoidon päällikkö 2. Palveluohjauksen päällikkö Avainalue jakautuu kolmeen toimintayksikköön, jotka ovat Kotona asumisen palveluohjaus ja tukipalvelut, omaishoidon tuki sekä kotiasumisen palvelut Kotona asumisen palveluohjaus ja tukipalvelut Toimintayksikön päällikkö Palveluohjauksen päällikkö Kotihoidon päällikkö Kotona asumisen palveluohjaus ja tukipalvelujen tehtävänä on oikea aikaisesti ja ennakoiden tukea ikääntyneen ja toimintarajoitteisen kotona selviytymistä mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti. Prosessi sisältää palveluohjauksen, palvelutarpeen arvioinnin sekä kotiasumisen tukipalvelut (turva-, ateria-, siivous- ja muut tukipalvelut sekä ikääntyneiden päivätoiminta). Toimintayksikön toimintaa johtaa palveluohjauksen päällikkö Omaishoidon tuki Toimintayksikön päällikkö Palveluohjauksen päällikkö Kotihoidon päällikkö Omaishoidon tuen tehtävänä on tukea ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen avulla. Omaishoidon tuki tukee sekä omaishoidettavan hyvää hoitoa että omaishoitajan jaksamista hoitotehtävässä. Lyhytaikaisessa asumispalvelussa tuetaan ikääntyneen ja toimintarajoitteisen kotona selviytymistä intervalli- ja tilapäishoidon tuella. Toimintayksikön toimintaa johtaa palveluohjauksen päällikkö Kotiasumisen palvelut Toimintayksikön päällikkö Kotihoidon päällikkö Palveluohjauksen päällikkö Kotiasumisen tehtävänä on tukea ikääntyneen ja toimintarajoitteisen mahdollisimman toimintakykyistä ja hyvinvoivaa asumista omassa kodissaan mahdollisimman hoivan ja hoidon turvin. Kotiasuminen sisältää kaupungin järjestämän säännöllisen kotihoidon sekä tilapäisen kotihoidon. Toimintayksikön toimintaa johtaa kotihoidon päällikkö.

13 7 (8) Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintasääntö; LIITE A 5. ERITYISASUMINEN Avainalueen johtaja; asiakkuusjohtaja Erityisasumisen palvelujen johtaja 1. Asumispalvelupäällikkö (Ostetut vanhusten asumispalvelut, valvonta ja SAS) 2. Asumispalvelupäällikkö (Ostetut asumispalvelut mielenterveys-, päihde- ja vammaisasiakkaat) 3. Asumispalvelupäällikkö (Omat palvelut) Avainalue jakautuu kolmeen toimintayksikköön, jotka ovat Ostetut vanhusten asumispalvelut, valvonta ja SAS, Omat asumispalvelut sekä Ostetut mielenterveys-, päihde- ja vammaisasiakkaiden asumispalvelut Ostetut vanhusten asumispalvelut, valvonta ja SAS Toimintayksikön päällikkö; palvelupäällikkö Asumispalvelupäällikkö (ikääntyneiden ostopalvelut) 1. Asumispalvelupäällikkö (ostetut asumispalvelut mielenterveys-, päihde- ja vammaisasiakkaat) 2. Asumispalvelupäällikkö (omat palvelut) Erityisasumisen tarpeen arviointipalvelujen tehtävänä on vastata ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan tarpeen arvioinnista, sijoitustoiminnasta ja palvelujen järjestämisestä avainalueen palveluprosessien mukaisesti. Erityisasumisen tarpeen arviointi vastaa avainalueen asiakasvirtojen ohjauksesta ja ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon ostopalveluista sekä tukipalveluiden koordinoinnista esimerkiksi asiakaslaskutuksen osalta. Toimintayksikön toimintaa johtaa ikääntyneiden ostopalvelujen asumispalvelupäällikkö Omat asumispalvelut Toimintayksikön päällikkö; palvelupäällikkö Asumispalvelupäällikkö (omat palvelut) 1. Asumispalvelupäällikkö (ostetut asumispalvelut mielenterveys-, päihde- ja vammaisasiakkaat) 2. Asumispalvelupäällikkö (ostetut asumispalvelut ikääntyneille) Erityisasumisen järjestäminen ikääntyneille - toimintayksikön tehtävänä on vastata kunnan itsensä järjestämien ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan palvelujen järjestämisestä avainalueen palveluprosessien mukaisesti. Kunnan omana toimintana järjestetään sekä asumispalvelua että laitoshoitoa ikääntyneille pitkä- ja lyhytaikaiseen palvelun tarpeeseen. Toimintayksikön toimintaa johtaa omien palvelujen asumispalvelupäällikkö.

14 8 (8) Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue 5.3. Ostetut mielenterveys-, päihde- ja vammaisasiakkaiden asumispalvelut Toimintayksikön päällikkö; palvelupäällikkö Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintasääntö; LIITE A Asumispalvelupäällikkö (ostetut asumispalvelut mielenterveys-, päihde- ja vammaisasiakkaille) 1. Asumispalvelupäällikkö (ostetut asumispalvelut ikääntyneille) 2. Asumispalvelupäällikkö (omat palvelut) Erityisasumisen järjestäminen mielenterveys-, päihde- ja vammaisasiakkaille -toimintayksikön tehtävänä on järjestää toimintarajoitteisille järvenpääläisille henkilöille ympärivuorokautista hoitoa sekä asumisen palveluja tarvittavien tukitoimien avulla avainalueen palveluprosessien mukaisesti. Toimintayksikön toimintaa johtaa mielenterveys-, päihde- ja vammaisasiakkaiden ostettujen asumispalvelujen asumispalvelupäällikkö.

15

16 1 (15) Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelualue Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelualueen toimintasääntö; LIITE B VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALTA Käyttötalousosan rahamääräiset ratkaisuvaltarajat Päättäjä Raja ( ) Sopimukset ja ulkopuolisten palvelujen käyttöä koskevat sitoumukset yksittäisen sopimuksen ja sitoumuksen osalta sekä leasing-hankinnat Edellä mainitut ICT/TVT hankintojen osalta Maksuhelpotukset, -vapautukset ja vahingonkorvaukset Avustukset Irtaimen omaisuuden myyminen Lautakunta Palvelualuejohtaja Asiakkuusjohtajat ja talouspäällikkö Palvelupäälliköt Poikkeuksena: asumispalvelupäälliköt alueilla omais- ja lyhytaikaishoidon päällikkö, erityisasumisen tarpeen arviointi ja erityisasumisen järjestäminen mielenterveys-, päihde- ja vammaisasiakkaille Tietojenkäsittelyn kehittämispäällikkö Yksittäisten johtavien sosiaalityöntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien rahamääräiset ratkaisuvaltarajat on kirjattu ko. työtekijöitä koskevaan tekstiin. Lautakunta Palvelualuejohtaja Asiakkuusjohtajat ja talouspäällikkö Palvelupäälliköt Lautakunta Lautakunta Palvelualuejohtaja Asiakkuusjohtajat ja talouspäällikkö Palvelupäälliköt Yli saakka saakka saakka saakka saakka Alle saakka saakka Yli saakka saakka saakka ESIKUNTA Talouspäällikkö 1. Päättää hankinnoista, maksuhelpotusten ja -vapautusten sekä vahingonkorvausten myöntämisestä ja irtaimen omaisuuden myynnistä käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 2. Päätösvallan osalta noudatetaan soveltuvin osin linjauksia, joita noudatetaan asiakkuusjohtajien osalta. 3. Päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa ja allekirjoittaa lautakunnan päätöksiin pohjautuvat oman alueensa yksittäistä palvelua koskevat sopimukset. Tietojenkäsittelyn kehittämispäällikkö 1. Päättää ICT-hankinnoista käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa.

17 2 (15) Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelualue Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelualueen toimintasääntö; LIITE B AVAINALUEET 1. Terveyden edistäminen Terveyden edistämisen johtaja 1. Päättää terveyden edistämisen avainalueen toimintaan liittyvistä asioista, jotka eivät kuulu palvelupäälliköiden, palvelualuejohtajan tai lautakunnan päätäntävaltaan. 2. Päättää hankinnoista, maksuhelpotusten ja -vapautusten sekä vahingonkorvausten myöntämisestä ja irtaimen omaisuuden myynnistä tai lahjoittamisesta käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 3. Koordinoi avainalueen kilpailutuksia ja sopimusvalvontaa. 4. Päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa ja allekirjoittaa lautakunnan päätöksiin pohjautuvat oman alueensa yksittäistä palvelua koskevat sopimukset. 5. Päättää järjestämisvastuullaan olevien yksityisten terveyspalvelujen laissa määritellyn valvontatehtävän toteuttamisesta kaupungin ohjeen mukaisesti. 6. Päättää järjestämisvastuullaan olevien terveydenhuoltolaissa määriteltyjen palvelujen rekisterinpitovelvoitteista henkilötietolain mukaisesti. 7. Päättää avainaluetta koskevat yksittäiset tutkimusluvat. 8. Antaa selvitykset, lausunnot ja vastineet omaan avainalueeseen liittyvissä toiminnallisissa ja asiakaskohtaisissa asioissa. 9. Vastaa korvaus- ja muiden hakemusten vireillepanosta sekä esitysten ja muutoshakemusten tekemisestä sekä vastineiden ja selitysten antamisesta hallintotuomioistuimille ja muille viranomaisille. 10. Päättää Terveyden edistämisen avainalueen viranhaltijoiden välisestä päätösvallan jakautumisesta silloin, kun asiasta ei ole hallintosäännössä, lautakunnan vahvistamassa toimintasäännössä tai toimivallan siirtoa koskevassa päätöksessä päätetty. Päätökset sekä sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat, jotka viranhaltija tekee hänelle annetun päätösvallan nojalla, allekirjoittaa asianomainen päätöksentekijä. Koko avainaluetta koskevat päätökset, sopimukset, sitoumukset ja asiakirjat allekirjoittaa asiakkuusjohtaja. Terveyden edistämisen palvelupäällikkö 1. Päättää vastuullaan olevan toiminnan hankinnoista, maksuhelpotusten ja -vapautusten sekä vahingonkorvausten myöntämisestä ja alueen/yksikön käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynnistä tai lahjoittamisesta käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 2. Päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 3. Vastaa toimialueensa yksityisten palvelutuottajien toiminnanaikaisesta valvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä valvonta-asioita koskevien selvitysten ja vastineiden antamisesta muille valvontaviranomaisille. 4. Päättää asiakasmaksun määrittämisestä siltä osin kuin se sisältää julkisen vallan käyttöön sisältyvää harkintaa. 5. Päättää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 :ssä tarkoitettua asiakirjaa koskevan tiedon antamisesta (tai antamatta jättämisestä), kun kyseessä on terveyspalvelujen ja aikuissosiaalityön lautakunnan tai toimialan hallussa oleva asiakirja. 6. Päättää toimialallaan lausunnon tai vastineen antamisesta terveyspalvelujen ja aikuissosiaalityön lautakunnan tai viranhaltijan päätöksestä tehtyyn valitukseen, jollei lausunnon tai vastineen antaminen kuulu muun viranhaltijan päätösvaltaan. 7. Antaa pyydettäessä lausuntoja ja selityksiä tulosyksikköään koskien. 8. Vastaa omavalvontasuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä prosessiaan koskevien omien palvelujen osalta. 9. Päättää oman ja alaisuudessaan olevien yksiköiden henkilöstön rekrytoinnista. 10. Vastaa Terveyden ja itsehoidon palvelujen budjetista ja toiminnan kehittämisestä.

18 3 (15) Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelualue Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelualueen toimintasääntö; LIITE B Työterveyspalvelujen päällikkö 1. Päättää työterveyspalvelujen hankinnoista, maksuhelpotusten ja -vapautusten sekä vahingonkorvausten myöntämisestä ja alueen/yksikön käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynnistä tai lahjoittamisesta käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 2. Päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 3. Vastaa toimialueensa yksityisten palvelutuottajien toiminnanaikaisesta valvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä valvonta-asioita koskevien selvitysten ja vastineiden antamisesta muille valvontaviranomaisille. 4. Päättää asiakasmaksun määrittämistä siltä osin kuin se sisältää julkisen vallan käyttöön sisältyvää harkintaa. 5. Päättää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 :ssä tarkoitettujen asiakirjaa koskevan tiedon antamisesta (tai antamatta jättämisestä) kun kyseessä on terveyspalvelujen ja aikuissosiaalityön lautakunnan tai toimialan hallussa oleva asiakirja. 6. Päättää toimialallaan lausunnon tai vastineen antamisesta terveyspalvelujen ja aikuissosiaalityön lautakunnan tai viranhaltijan päätöksestä tehtyyn valitukseen, jollei lausunnon tai vastineen antaminen kuulu muun viranhaltijan päätösvaltaan. 7. Antaa pyydettäessä lausuntoja ja selityksiä tulosyksikköään koskien. 8. Vastaa omavalvontasuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä prosessiaan koskevien omien palvelujen osalta. 9. Päättää oman yksikön henkilöstön rekrytoinnista lukuun ottamatta lääkärityövoimaa. 10. Vastaa Työterveyspalvelujen budjetista ja toiminnan kehittämisestä. 2. Sairauden hoito Johtajalääkäri 1. Päättää Sairauden hoidon avainalueen toimintaan liittyvistä asioista, jotka eivät kuulu palvelupäälliköiden, palvelualuejohtajan tai lautakunnan päätäntävaltaan. 2. Päättää hankinnoista, maksuhelpotusten ja -vapautusten sekä vahingonkorvausten myöntämisestä ja irtaimen omaisuuden myynnistä tai lahjoittamisesta käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 3. Koordinoi avainalueen kilpailutuksia ja sopimusvalvontaa. 4. Päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa ja allekirjoittaa lautakunnan päätöksiin pohjautuvat oman alueensa yksittäistä palvelua koskevat sopimukset. 5. Antaa selvitykset, lausunnot ja vastineet terveydenhuoltolain edellyttämistä asioista, joista viranhaltijat ovat lain nojalla päättäneet ja, joista eri tahot pyytävät selvitystä, lausuntoa tai vastinetta. 6. Päättää järjestämisvastuullaan olevien yksityisten terveyspalvelujen laissa määritellyn valvontatehtävän toteuttamisesta kaupungin ohjeen mukaisesti. 7. Päättää järjestämisvastuullaan olevien terveydenhuoltolaissa määriteltyjen palvelujen rekisterinpitovelvoitteista henkilötietolain mukaisesti. 8. Päättää avainaluetta koskevat yksittäiset tutkimusluvat. 9. Vastaa korvaus- ja muiden hakemusten vireillepanosta sekä esitysten ja muutoshakemusten tekemisestä vastuullaan olevan toiminnan osalta. 10. Päättää Sairauden hoidon avainalueen viranhaltijoiden välisestä päätösvallan jakautumisesta silloin, kun asiasta ei ole hallintosäännössä, lautakunnan vahvistamassa toimintasäännössä tai toimivallan siirtoa koskevassa päätöksessä päätetty. 11. Koordinoi yli avainalueen menevää lääkäritoimintaa.

19 4 (15) Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelualue Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelualueen toimintasääntö; LIITE B Avosairaanhoidon ylilääkäri (palvelupäällikkö) 1. Päättää Avosairaanhoidon hankinnoista, maksusitoumusten, maksuhelpotusten ja -vapautusten sekä vahingonkorvausten myöntämisestä ja alueen/yksikön käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynnistä tai lahjoittamisesta käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 2. Päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 3. Päättää toimialallaan lausunnon tai vastineen antamisesta terveyspalvelujen ja aikuissosiaalityön lautakunnan tai viranhaltijan päätöksestä tehtyyn valitukseen, jollei lausunnon tai vastineen antaminen kuulu muun viranhaltijan päätösvaltaan. 4. Antaa pyydettäessä lausuntoja ja selityksiä tulosyksikköään koskien. 5. Päättää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 :ssä tarkoitettua asiakirjaa koskevan tiedon antamisesta (tai antamatta jättämisestä), kun kyseessä on terveyspalvelujen ja aikuissosiaalityön lautakunnan tai toimialan hallussa oleva asiakirja. 6. Päättää asiakasmaksun määrittämistä siltä osin kuin se sisältää julkisen vallan käyttöön sisältyvää harkintaa. 7. Vastaa omavalvontasuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä prosessiaan koskevien omien palvelujen osalta. 8. Päättää avosairaanhoidon lääkärihenkilöstön rekrytoinneista. 9. Vastaa Avosairaanhoidon budjetista ja toiminnan kehittämisestä. 10. Vastaa alueensa kilpailutusten valmistelusta Sairaalahoidon ja erikoislääkäripalvelujen ylilääkäri (palvelupäällikkö) 1. Päättää Sairaalahoidon ja erikoislääkäripalvelujen hankinnoista, maksusitoumuksista, maksuhelpotusten ja - vapautusten sekä vahingonkorvausten myöntämisestä ja alueen/yksikön käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynnistä tai lahjoittamisesta käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 2. Päättää laitoshoidon maksusta ja maksun alentamisesta 3. Päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 4. Päättää toimialallaan lausunnon tai vastineen antamisesta terveyspalvelujen ja aikuissosiaalityön lautakunnan tai viranhaltijan päätöksestä tehtyyn valitukseen, jollei lausunnon tai vastineen antaminen kuulu muun viranhaltijan päätösvaltaan. 5. Antaa pyydettäessä lausuntoja ja selityksiä tulosyksikköään koskien. 6. Päättää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 :ssä tarkoitettua asiakirjaa koskevan tiedon antamisesta (tai antamatta jättämisestä), kun kyseessä on terveyspalvelujen ja aikuissosiaalityön lautakunnan tai toimialan hallussa oleva asiakirja. 7. Päättää asiakasmaksun määrittämistä siltä osin kuin se sisältää julkisen vallan käyttöön sisältyvää harkintaa. 8. Vastaa omavalvontasuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä prosessiaan koskevien omien palvelujen osalta. 9. Vastaa alaistensa yksiköiden rekrytoinneista ja päättää niistä. Terveyskeskussairaalan hoitohenkilöstön osalta päättää rekrytoinneista ylihoitajan esittelystä. 10. Vastaa Sairaalahoidon ja erikoislääkäripalvelujen budjetista ja toiminnan kehittämisestä. 11. Vastaa alueensa kilpailutusten valmistelusta Akuuttiosastojen ja kotisairaalan ylilääkäri (johtava asiantuntija) Akuuttiosastojen ja kotisairaalan ylilääkäri työskentelee palvelupäällikön alaisuudessa johtavan asiantuntijan roolissa. 1. Vastaa akuuttiosastojen ja kotisairaalan lääketieteellisestä toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä. Terveyskeskussairaalan ylihoitaja (johtava asiantuntija) Terveyskeskussairaalan ylihoitaja työskentelee Sairaalahoidon ja erikoislääkäripalvelujen ylilääkärin alaisuudessa johtavan asiantuntijan roolissa. 1. Vastaa hoitohenkilöstön rekrytointiprosessista ja esittelee valinnat Sairaalahoidon ja erikoislääkäripalvelujen ylilääkärin päätettäväksi.

20 5 (15) Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelualue Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelualueen toimintasääntö; LIITE B 2. Vastaa hoitotyön toiminnasta, asiakaspalvelun ja toimintamallien kehittämisestä terveyskeskussairaalan akuuttiosastoilla ja kotisairaalassa. 3. Vastaa hoitotyöhön liittyvien hankintojen valmistelusta ja koordinoinnista terveyskeskussairaalassa. 4. Toimii terveyskeskussairaalan hoitotyön esimiesten esimiehenä. Mielenterveys- ja päihdetyön päällikkö 1. Päättää Mielenterveys- ja päihdepalvelujen hankinnoista, maksusitoumuksista, maksuhelpotusten ja - vapautusten sekä vahingonkorvausten myöntämisestä ja alueen/yksikön käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynnistä tai lahjoittamisesta käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 2. Päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 3. Vastaa toimialueensa yksityisten palvelutuottajien toiminnanaikaisesta valvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä valvonta-asioita koskevien selvitysten ja vastineiden antamisesta muille valvontaviranomaisille. 4. Päättää asiakasmaksun määrittämisestä siltä osin kuin se sisältää julkisen vallan käyttöön sisältyvää harkintaa. 5. Päättää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 :ssä tarkoitettua asiakirjaa koskevan tiedon antamisesta (tai antamatta jättämisestä), kun kyseessä on terveyspalvelujen ja aikuissosiaalityön lautakunnan tai toimialan hallussa oleva asiakirja. 6. Päättää toimialallaan lausunnon tai vastineen antamisesta terveyspalvelujen ja aikuissosiaalityön lautakunnan tai viranhaltijan päätöksestä tehtyyn valitukseen, jollei lausunnon tai vastineen antaminen kuulu muun viranhaltijan päätösvaltaan. 7. Antaa pyydettäessä lausuntoja ja selityksiä tulosyksikköään koskien. 8. Vastaa omavalvontasuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä prosessiaan koskevien omien palvelujen osalta. 9. Päättää oman ja alaisuudessaan olevien yksiköiden henkilöstön rekrytoinnista. 10. Vastaa Mielenterveys- ja päihdepalvelujen budjetista ja toiminnan kehittämisestä sekä on osaltaan vastuussa HUS:n psykiatrisen erikoissairaanhoidon verkostotehtävistä ja palvelun yhteissuunnittelusta. 11. Vastaa alueensa kilpailutusten valmistelusta. Mielenterveys- ja päihdetyön apulaisylilääkäri Mielenterveys- ja päihdetyön apulaisylilääkäri työskentelee suoraan johtajalääkärin alaisuudessa johtavan asiantuntijan roolissa. 1. Vastaa Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisestä yhdessä moniammatillisen mielenterveys- ja päihdetyötä tekevän tiimin kanssa sekä on osaltaan vastuussa HUS:n psykiatrisen erikoissairaanhoidon verkostotehtävistä ja palvelun yhteissuunnittelusta. 2. Vastaa mielenterveys- ja päihdetyön lääketieteellisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä. Johtava hammaslääkäri (palvelupäällikkö) 1. Päättää Suun terveydenhuollon hankinnoista, maksusitoumuksista, maksuhelpotusten ja -vapautusten sekä vahingonkorvausten myöntämisestä ja alueen/yksikön käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynnistä tai lahjoittamisesta käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 2. Päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 3. Vastaa toimialueensa yksityisten palvelutuottajien toiminnanaikaisesta valvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä valvonta-asioita koskevien selvitysten ja vastineiden antamisesta muille valvontaviranomaisille. 4. Päättää asiakasmaksun määrittämisestä siltä osin kuin se sisältää julkisen vallan käyttöön sisältyvää harkintaa. 5. Päättää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 :ssä tarkoitettua asiakirjaa koskevan tiedon antamisesta (tai antamatta jättämisestä), kun kyseessä on terveyspalvelujen ja aikuissosiaalityön lautakunnan tai toimialan hallussa oleva asiakirja. 6. Päättää toimialallaan lausunnon tai vastineen antamisesta terveyspalvelujen ja aikuissosiaalityön lautakunnan tai viranhaltijan päätöksestä tehtyyn valitukseen, jollei lausunnon tai vastineen antaminen kuulu muun viranhaltijan päätösvaltaan.

SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (5) Sosiaali - ja terveypalvelujen palvelualue Hyväksytty: Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.12.2016 71 SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUT JA AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

TERVEYSPALVELUT JA AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (4) TERVEYSPALVELUT JA AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintasääntö perustuu Järvenpään kaupungin hallintosäännön 1 ja 2 :iin. Tällä toimintasäännöllä

Lisätiedot

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄ D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, tulee voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.4.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan.

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan. SASTAMALAN KAUPUNKI Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky ydinprosessi Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointisääntö I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sastamalan kaupungin hallintosäännön 9 :n mukaan lautakunnalla

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä, muutokset kv 21.1.2015, voimaan 1.2.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti:

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti: LAUKAAN KUNTA Perusturvalautakunta LIITE Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään 27.8.2015 toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 28.8.2015 lukien seuraavasti: 1. PERUSTURVAJOHTAJA/OSASTOPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla.

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla. Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointi viranhaltijoille. Palvelujohtaja päättää 1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ TAIVALKOSKEN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 93 2/8 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Tehtäväalue... 3 2 Sosiaali- ja terveyslautakunta...

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Hyvinvointi- ja terveystoimen johtosääntö. Hyväksytty

Hyvinvointi- ja terveystoimen johtosääntö. Hyväksytty Hyvinvointi- ja terveystoimen johtosääntö Hyväksytty.11.2010 Voimaantulo 1.1.2011 Sisällysluettelo: HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5 1. Luku Toimiala ja toiminta-ajatus 5 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9.

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaalipalvelukeskus Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. JOHTORYHMÄ Sosiaalipalvelukeskuksessa toimii johtoryhmä, jota johtaa sosiaalipalvelupäällikkö.

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2009 94 Voimaantulo 1.1.2010 2 SISÄLTÖ 1 ' TOIMINTA-AJATUS... 3 2 ' PÄÄVASTUUALUEEN

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Delegointisääntö on vahvistettu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksessa 15.12.2014 189 ja se astuu

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Lausuntopalaute Valmennuksen ja tuen suhdetta sosiaalihuoltolain mukaiseen sosiaaliohjaukseen ja

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelua varten

Henkilöstösuunnittelua varten Sosiaaliohjaaja Lasten ja nuorten palvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 36,25 040SOS050 I sivukuluja)* 31940 Johtava sosiaalityöntekijä 1.1.2017 toimen muuttaminen viraksi alkaen Sosiaalialalle suuntaava

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.11.2016 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Lanula 20.1.2009 Elala 27.1.2009 Lanula 22.2.2011 21, Elala 7.3.2011 16

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 Päivitys 17.1.2017 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelua varten

Henkilöstösuunnittelua varten Sosiaalityöntekijä (3) Lasten ja nuorten palvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut/ Lapsiperheiden sosiaalityö 37 Säännöll. työaika 37 tuntia/vko 4SOS4A 41 343 Johtava sosiaalityöntekijä Ylempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Ohje 1 / 7. Toimintaohje. Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunta Voimassa 1.1.

Ohje 1 / 7. Toimintaohje. Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunta Voimassa 1.1. Ohje 1 / 7 Toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.11.2016 144. Voimassa 1.1.2017 lukien Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut Tehtävä Päätösvalta Viranhaltija, päättää voimassaolevan lainsäädännön

Lisätiedot

Mikä on terveydenhuollon peruspalvelua ja mikä erikoispalvelua?

Mikä on terveydenhuollon peruspalvelua ja mikä erikoispalvelua? Mikä on terveydenhuollon peruspalvelua ja mikä erikoispalvelua? Antti Turunen 26.1.2017 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Käsitteet ovat epämääräisiä Peruspalvelussa potilas voi

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62 1 Toimintasäännön perusteet Valtuusto on hyväksynyt sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosäännön, jonka mukaan tarkempia

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45 14.04.2015 Sivu 1 / 1 1688/00.01.01/2015 45 Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätösvallan käyttämistä yksilöasioissa koskevan säännön muuttaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 9.2.2012 Helsinki Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (7) 294 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Mari Rantasen ym. valtuustoaloitteesta omaishoitajien henkilökohtaisen budjetin käyttöönoton selvittämisestä HEL

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuoltolain valmistelun tilanne 1.2.2012 Työryhmän tehtävä Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän tehtävänä: selvittää sosiaalihuoltoa koskevien

Lisätiedot

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 2.2.2017 ja se on voimassa 1.3.2017 alkaen. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan johtosääntö Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta Johtosääntö 1 Voimaantulo Alajärven kvalt 25.5.2015 36 1.12.2015 Soinin kvalt 15.6.2015 27 Vimpelin kvalt 25.5.2015 26 Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2013 MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 41 Voimaantulo: 01.01.2013

Lisätiedot

Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit

Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat 15.10.2014 Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit Omaishoidon tuen palveluohjaus ja päätöksenteko Espoossa Perhe- ja sosiaalipalveluiden tulosyksikön vammaisten

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtosäännöksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtosäännöksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtosäännöksi 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi Toimiala 1 Helsingin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvalautakunnan 28.1.2016 päätös Perusturvan palvelut Suurin osa perusturvan toimialan eli sosiaali- ja terveyden huollon palveluista ovat lakisääteisiä. Palvelut

Lisätiedot

SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen sosiaalihuollon tehtävistä vastaa sosiaalilautakunta.

SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen sosiaalihuollon tehtävistä vastaa sosiaalilautakunta. 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 21.3.2016 11 Voimaantulo: 1.4.2016 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen sosiaalihuollon tehtävistä vastaa sosiaalilautakunta. Suonenjoen

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Vahvistaako laki sosiaalityön asemaa, antaako se sosiaalityölle uusia työkaluja. Saila Nummikoski Sosiaalipalveluiden johtaja 22.6.

Vahvistaako laki sosiaalityön asemaa, antaako se sosiaalityölle uusia työkaluja. Saila Nummikoski Sosiaalipalveluiden johtaja 22.6. Vahvistaako laki sosiaalityön asemaa, antaako se sosiaalityölle uusia työkaluja Saila Nummikoski Sosiaalipalveluiden johtaja 22.6.2011 Sosiaalihuoltolain uudistaminen vahvistaa sosiaalityön asemaa Nostaa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KOKOUSAIKA Tiistai 27.05.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Hyväksytty Petultk 20.09.2011 24 KH 18.10.2011 240 Valt. 16.11.2011 37

Hyväksytty Petultk 20.09.2011 24 KH 18.10.2011 240 Valt. 16.11.2011 37 Perusturvalautakunnan esitys VALTIMON KUNNAN S O S I A A L I T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Petultk 20.09.2011 24 KH 18.10.2011 240 Valt. 16.11.2011 37 Voimaantulo 1.1.2012

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot