SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 1 (5) Sosiaali - ja terveypalvelujen palvelualue Hyväksytty: Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintasääntö perustuu Järvenpään kaupungin hallintosäännön 1 ja 2 :iin. Tällä toimintasäännöllä määritellään Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen organisointi ja toimivalta. Palvelualueen avainalueiden toimintayksiköiden organisointi on tämän toimintasäännön liitteenä A ja yksittäisiä viranhaltijoita koskeva päätösvaltaluettelo liitteenä B. 2 PALVELUALUEEN PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINTATAPA Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen perustehtävänä on kustannustehokkailla ratkaisuilla tarjota kuntalaisille palveluita, joiden avulla elämänhallinta, terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäiseminen ja hyvä hoito sekä viimesijainen toimeentuloturva mahdollistetaan asiakaslähtöisesti, yksilön omia voimavaroja tukien, itse- ja omahoitokykyä vahvistaen sekä aktiivista vastuuntuntoa lisäten. Lisäksi palvelualue huolehtii, että ikääntyneet ja toimintarajoitteiset järvenpääläiset voivat elää ja asua kunnassa turvallisesti, täysivaltaisina ja vaikuttavina yhteiskunnan jäseninä riippumatta toimintakyvyn vajeista ja iästä. Palvelualue vastaa Terveyden, ja elämänhallinnan edistäminen -ydinprosessin sekä Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten hyvinvoinnin tukeminen -ydinprosessin palvelujen järjestämisestä ja painottaa toiminnassaan asiakaslähtöisyyttä, hyvää vuorovaikutusta, edistää poikkihallinnollista prosessimaista toimintatapaa sekä toimii tiiviissä yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue osallistuu aktiivisesti seutuyhteistyöhön käytäntöjen yhteensovittamiseksi ja toimintojen toteuttamiseksi yhteisesti. Palvelualueen alaisesta toiminnasta vastaavat sosiaali- ja terveyslautakunta ja ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunta. Lautakuntien tehtävät on määritelty hallintosäännön 7. luvussa. Yksityisten henkilöiden etuusasioissa ensimmäisen asteen muutoksenhakuelimenä toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunnan sekä lasten ja nuorten lautakunnan kanssa yhteinen yksilöasiainjaosto. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen asioissa esittelijänä toimii sen avainalueen johtaja, jonka alaiseen toimintaan asia kuuluu ja hänen ollessa estynyt palvelualuejohtaja tai nimeämänsä muu viranhaltija.

2 2 (5) Sosiaali - ja terveypalvelujen palvelualue 3 PALVELUALUEEN JOHTAJA JA ESIKUNTA Palvelualueen johtajana toimii Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualuejohtaja. Palvelualuejohtaja vastaa Terveyden, ja elämänhallinnan edistäminen -ydinprosessin sekä Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten hyvinvoinnin tukeminen -ydinprosessin johtamisesta. Palvelualuejohtajan yleiset tehtävät on määritelty hallintosäännön 32 :ssä. Palvelualuejohtaja voi antaa sosiaali- ja terveyslautakunnalta sekä ikääntyneiden- ja toimintarajoitteisten lautakunnalta pyydettyjä lausuntoja ja selvityksiä. Palvelualuejohtajan sijaisena toimii palvelualueen yleisissä asioissa talouspäällikkö ja tämän ollessa estynyt tai esteellinen ensisijaisesti asiaa koskevan avainalueen asiakkuusjohtaja ja toissijaisesti palvelualueen muu asiakkuusjohtaja. Avainalueiden erityisasiantuntijuutta edellyttävissä asioissa palvelualuejohtajan sijaisena toimii ko. avainalueiden asiakkuusjohtajat tai heidän sijaisensa. Palvelualuejohtajan apuna toimii esikunta. Esikunta hoitaa palvelualueen suunnittelu-, tilastointi-, talous- ja hallintopalvelutehtäviä sekä tietohallinnon suunnittelu- ja koordinointitehtäviä. Lisäksi esikunta huolehtii palvelualueen asiakirjahallinnosta, viestinnästä ja kuntatason arvioinnista. Esikunnan tehtävänä on myös hoitaa palvelualueen kehittämis- ja hallintotehtäviä ja -prosesseja sekä palvelualueen luottamuselinten valmistelu- ja toimeenpanotehtäviä kaupungin johdon ja konsernipalveluiden johdolla. Talouspäällikön päätösvallan osalta noudatetaan soveltuvin osin mitä noudatetaan asiakkuusjohtajien osalta. 4 PALVELUALUEEN JOHTORYHMÄ Palvelualueella on palvelualuejohtajan nimittämä johtoryhmä. Johtoryhmän kokouksiin voidaan tarvittaessa kutsua asiantuntijoita. Palvelualuejohtaja voi myöntää muullekin henkilölle läsnäolo- ja puheoikeuden johtoryhmän kokouksiin. Palvelualueen johtoryhmän tehtävänä on palvelualuejohtajan johtamana valmistella, yhteen sovittaa ja kehittää palvelualueen prosessimaista palvelutuotantoa kaupungin sääntöjen, ohjeiden, strategioiden ja muiden suunnitelmien mukaisesti sekä käsitellä kaupungin päätöksentekoon valmisteltavat asiat. Palvelualueen johtoryhmä toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden johtoryhmien kanssa. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti sopimanaan ajankohtana. Johtoryhmän kokouksista laaditaan muistio, joka on henkilöstön luettavissa. Palvelualueen avainalueilla on johtotiimi, jonka kokoonpanosta ja toiminnasta päättää asiakkuusjohtaja. Lisäksi palvelualueella voi olla nimettynä muita ryhmiä ja tiimejä.

3 3 (5) Sosiaali - ja terveypalvelujen palvelualue 5 AVAINALUEET Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue muodostuu viidestä avainalueesta. Avainalueita johtavat asiakkuusjohtajat. Asiakkuusjohtajan yleiset tehtävät on määritelty hallintosäännön 33 :ssä. Asiakkuusjohtaja nimeää itselleen sijaisen. Avainalueet muodostuvat toimintayksiköistä, joita palvelupäälliköt johtavat toimintayksiköiden esimiehinä. Toimintayksiköiden esimiesten tehtävät on määritelty hallintosäännön 34 :ssä. Palvelupäälliköiden alaisuudessa toimii tarpeen mukaan työyksiköiden lähiesimiehiä. Lisäksi tämän toimintasäännön liitteessä B on tarkemmin määritelty viranhaltijoiden päätösvalta. Sosiaali- ja terveyspalvelut -palvelualueen avainalueet ovat: 5.1. Terveyden edistäminen Avainalueen tehtävänä on kaupunkilaisten terveyden ja itsehoidon edistäminen sekä hyvinvointi ja terveyserojen kaventaminen kuntalaisten omia voimavaroja tukien, itse- ja omahoitoa vahvistaen sekä aktiivista vastuunottoa lisäten. Terveyden edistäminen on kokonaisuus, jossa ennakoidaan, raportoidaan ja tunnistetaan kaupunkilaisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä sekä ennaltaehkäistään niihin liittyviä uhkia ja haittoja. Avainalueella vastataan kaupunkilaisten toistuvaan tai akuuttiin avohoidon tarpeeseen terveyshyötyä tuottaen sekä edistetään työterveyttä, -hyvinvointia ja -turvallisuutta. Avainalueen toimintaa kuvaa poikkihallinnollisuus, monialainen yhteistyö ja vahva asiakasosallisuus. Lisäksi avainalueen tavoitteena on tukea kuntalaisten selviytymistä arjessa osallisuuden, esteettömyyden ja yhteisöllisyyden keinoin. Tehtävänä on huolehtia kaikkien kuntalaisten elinympäristön esteettömyyden edistämisestä, yhteisöllisyyden tukemisesta sekä yhteistyörakenteiden vahvistamisesta kolmannen sektorin ja vapaaehtoisten sekä muiden toimijoiden kanssa. Avainalue koordinoi ja hyödyntää kolmannen sektorin tuottamaa vapaaehtoistyötä koko palvelualueella. Avainaluetta johtaa asiakkuusjohtaja, terveyden edistämisen johtaja. Asiakkuusjohtaja vastaa avainprosessin palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä, taloudesta ja henkilöstöstä. Terveyden edistäminen -avainalue muodostuu kolmesta toimintayksiköstä, jotka ovat Terveyden ja itsehoidon tuki, Terveyden ja itsehoidon palvelut sekä Työterveyspalvelut. Toimintayksiköitä johtavat terveyden ja itsehoidon tukea lukuunottamatta palvelupäälliköt, terveyden edistämisen palvelupäällikkö ja työterveyspalvelujen päällikkö. Terveyden ja itsehoidon tukea johtaa asiakkuusjohtaja Sairauden hoito Avainalueen tehtävänä on huolehtia laadukkaasti, asiakaslähtöisesti ja tutkimusnäyttöön perustuen palveluprosessiensa mukaisista tehtävistä: sairauksien hoidosta, niiden diagnostiikasta ja kuntoutuksesta.

4 4 (5) Sosiaali - ja terveypalvelujen palvelualue Avainaluetta johtaa asiakkuusjohtaja, johtajalääkäri. Asiakkuusjohtaja vastaa avainprosessin palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä, taloudesta ja henkilöstöstä. Sairauden hoito -avainalue muodostuu neljästä toimintayksiköstä, jotka ovat Avosairaanhoito, Sairaalahoito ja erikoislääkäripalvelut, Mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä Suun terveydenhuolto. Toimintayksiköitä johtavat palvelupäälliköt, kaksi ylilääkäriä, mielenterveys- ja päihdetyön palvelupäällikkö sekä johtava hammaslääkäri. Terveydenhuoltolain tarkoittamista johtavan lääkärin tehtävistä vastaa johtajalääkäri Aikuisten sosiaalipalvelut Avainalueen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan ja itsenäisen selviytymisen tukeminen tarjoamalla pääosin lakisääteisiä sosiaalipalveluja rakenteellisen ja itsenäistä elämänhallintaa tukevan sosiaalityön keinoin. Aikuisten sosiaalipalvelujen avainalue muodostuu mm. viimesijaisen toimeentulotuen, sosiaaliohjauksen, sosiaalisen luototuksen, välitystilien, tilapäisasuttamisen, tuetun asumisen, sosiaalityön, sosiaalisen kuntoutuksen sekä työ- ja päivätoiminnan palveluiden muodostamasta kokonaisuudesta. Avainalueen palvelut kattavat aikuisväestön lisäksi ikääntyneille ja toimintarajoitteisille kuntalaisille suunnattuja palveluja, kuten vammaisten henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut ja kodin muutostyöt. Avainalueen työskentelyn tavoitteena on tiiviissä yhteistyössä asiakkaan, hänen läheisverkostonsa ja tarvittaessa muiden sektorien toimijoiden kanssa tukea asiakkaan elämänhallintaa ja omien voimavarojen löytymistä myös haasteellisissa ja vaikeissa elämäntilanteissa. Avainaluetta johtaa asiakkuusjohtaja, aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja. Asiakkuusjohtaja vastaa avainprosessin palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä, taloudesta ja henkilöstöstä. Aikuisten sosiaalipalvelut -avainalue muodostuu kolmesta toimintayksiköstä, jotka ovat Sosiaaliturva ja -ohjaus, Sosiaalityö sekä Sosiaalinen kuntoutus. Toimintayksiköitä johtavat palvelupäälliköt, aikuissosiaalityön päällikkö, sosiaaliturvapäällikkö ja sosiaalisen kuntoutuksen päällikkö Kotona asumisen tuki Avainalueen tehtävänä on tukea ja edistää ikääntyneen ja toimintarajoitteisen järvenpääläisen mahdollisimman toimintakykyistä ja hyvinvoivaa asumista omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Kotona asumisen tuki on palvelukokonaisuus, joka muodostuu kotona asumista tukevan palveluohjauksen, tukipalvelujen, omaishoidon, ikääntyneiden päivätoiminnan sekä kotihoidon palveluista, joita tuotetaan sekä kaupungin omana toimintana että palveluseteli ja ostopalveluina. Lisäksi avainalueen tehtävänä on ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lyhytaikaisasumisen järjestäminen yhteistyössä palvelualueen muiden toimijoiden kanssa.

5 5 (5) Sosiaali - ja terveypalvelujen palvelualue Avainaluetta johtaa asiakkuusjohtaja, koti- ja erityisasumisen johtaja. Asiakkuusjohtaja vastaa avainprosessin palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä, taloudesta ja henkilöstöstä. Kotona asumisen tuki -avainalue muodostuu kolmesta toimintayksiköstä, jotka ovat Kotona asumisen palveluohjaus ja tukipalvelut, omaishoidon tuki sekä kotiasumisen palvelut. Toimintayksiköitä johtavat palvelupäälliköt, kotihoidon päällikkö ja palveluohjauksen päällikkö Erityisasuminen Erityisasumisen palvelut muodostuvat kokonaisuudesta, jossa järjestetään ikääntyneille ja toimintarajoitteisille järvenpääläisille ympärivuorokautista hoitoa sekä asumisen palveluja tarvittavien tukitoimien avulla. Avainalueen tehtävänä on huolehtia, että erityisasumisen palvelujen asiakas asuu ympärivuorokautisessa hoidossa turvallisesti, itsensä näköisesti ja valinnanvapautensa säilyttäen hänelle merkityksellisten ihmissuhteiden vahvistamana. Avainaluetta johtaa asiakkuusjohtaja, koti- ja erityisasumisen johtaja. Asiakkuusjohtaja vastaa avainprosessin palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä, taloudesta ja henkilöstöstä. Erityisasumisen avainalue muodostuu kolmesta toimintayksiköstä, jotka ovat ostetut vanhusten asumispalvelut, valvonta ja SAS (selvitä-arvioi-sijoita), omat asumispalvelut sekä ostetut mielenterveys-, päihde- ja vammaisasiakkaiden asumispalvelut. Toimintayksiköitä johtavat asumispalvelupäälliköt ja heidän alaisuudessaan toimivat lähiesimiehet. 6 LAUTAKUNTIEN ALAISET YHTEISTYÖELIMET Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunnan alaisina yhteistyöeliminä toimivat Järvenpään eläkeläisneuvosto ja vammaisneuvosto. Neuvostojen tehtävänä on lisätä ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten vaikutusmahdollisuutta sekä parantaa yhteistyötä ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten kaupunkilaisten kanssa.

6

7 1 (8) Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintasääntö; LIITE A TULOSYKSIKÖIDEN ORGANISOITUMINEN A. PALVELUALUE Palvelualueen johtaja Palvelualuejohtaja Palvelualueen yleisissä asioissa talouspäällikkö ja tämän ollessa estynyt tai esteellinen ensisijaisesti asiaa koskevan avainalueen asiakkuusjohtaja ja toissijaisesti palvelualueen muu asiakkuusjohtaja. Avainalueiden erityisasiantuntijuutta edellyttävissä asioissa ko. avainalueiden asiakkuusjohtajat tai heidän sijaisensa. B. ESIKUNTA Toimintayksikön johtaja Palvelualuejohtaja 1. Talouspäällikkö 2. Tietojenkäsittelyn kehittämispäällikkö Palvelualuejohtajan apuna toimii esikunta. Esikunta hoitaa palvelualueen suunnittelu-, tilastointi-, talous- ja hallintopalvelutehtäviä sekä tietohallinnon suunnittelu- ja koordinointitehtäviä. Lisäksi se vastaa palvelualueen asiakirjahallinnosta, viestinnästä ja kuntatason arvioinnista. Esikunta huolehtii palvelualueen hallintoprosesseista sekä luottamuselintensä valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä kaupungin johdon ja konsernipalveluiden johdolla. Esikunta osallistuu palvelualueen kehittämistehtäviin. Esikuntaa johtaa palvelualuejohtaja. Esikuntaan kuuluvan ICT-tiimin toiminnasta ja henkilöstöstä vastaa johtavan asiantuntijan roolissa tietojenkäsittelyn kehittämispäällikkö. Esikuntaan kuuluvan toimistotiimin toiminnasta ja henkilöstöstä vastaa johtavan asiantuntijan roolissa talouspäällikkö. C. AVAINALUEET 1. TERVEYDEN EDISTÄMINEN Avainalueen johtaja; asiakkuusjohtaja Terveyden edistämisen johtaja Terveyden edistämisen palvelupäällikkö Avainalue jakautuu kolmeen toimintayksikköön, jotka ovat Terveyden ja itsehoidon tuki, Terveyden ja itsehoidon palvelut sekä Työterveyspalvelut.

8 2 (8) Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintasääntö; LIITE A 1.1. Terveyden ja itsehoidon tuki Toimintayksikön päällikkö Terveyden edistämisen johtaja (asiakkuusjohtaja) Muu erikseen nimetty sijainen Terveyden ja itsehoidon tuki vastaa kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta sekä niihin liittyvien haittojen ennakoinnista ja ennaltaehkäisystä hänen omia voimavarojaan tukien, itse- ja omahoitoa sekä aktiivista vastuunottoa lisäten. Se on kaupunkitasoinen poikkihallinnollinen prosessi ja toimii tiiviissä yhteistyössä avainalueen sisäisten ja ulkoisten palveluprosessien kanssa. Prosessi toimii laajassa ja systemaattisessa yhteistyössä myös muiden toimijoiden kanssa ml. kolmannen sektorin, seurakunnan sekä muut viranomaistahot. Toimintayksikön toimintaa johtaa terveyden edistämisen johtaja Terveyden ja itsehoidon palvelut Toimintayksikön päällikkö Terveyden edistämisen palvelupäällikkö Hoitotyön esimies (terveyden ja itsehoidon palvelut) Terveyden ja itsehoidon edistämisen palvelujen tehtävänä on vastata kuntalaisen akuuttiin tai toistuvaan avohoidon ja kuntoutuksen tarpeeseen hänen omia voimavarojaan tukien, itse- ja omahoitoa vahvistaen ja aktiivista vastuunottoa lisäten. Terveyden ja itsehoidon palvelut edistävät alueellisesti, ja kaupungin organisaatiossa, monialaista yhteistyötä poikkitoiminnallisesti sekä muiden toimijoiden kanssa, asiakkaille ja potilaille terveyshyötyä tuottaen. Terveyden ja itsehoidon palvelujen henkilöstö toimii myös osana avosairaanhoidon vastaanottotoiminnan ja päivystyksen tiimejä. Toimintayksikön toimintaa johtaa terveyden edistämisen päällikkö Työterveyspalvelut Toimintayksikön päällikkö Työterveyspalvelujen päällikkö 1. Työterveyslääkäri 2. Muu erikseen nimetty sijainen Työterveyspalvelut edistävät kaupunkilaisten työterveyttä, -turvallisuutta ja -hyvinvointia yhteistoiminnassa henkilöstöpalveluiden sekä muiden toimijoiden ja avainprosessien kanssa poikkitoiminnallisesti. Työterveyspalvelujen tehtävänä on työstä ja työympäristöstä johtuvien haittojen ennakointi, tunnistaminen, ehkäisy ja hoito. Toimintayksikön toimintaa johtaa työterveyspalvelujen päällikkö.

9 3 (8) Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintasääntö; LIITE A 2. SAIRAUDEN HOITO Avainalueen johtaja; asiakkuusjohtaja Johtajalääkäri Erikseen nimetty ylilääkäri tai palvelupäällikkö Avainalue jakautuu neljään toimintayksikköön, jotka ovat Avosairaanhoito, Sairaalahoito ja erikoislääkäripalvelut, Mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä Suun terveydenhuolto Avosairaanhoito Toimintayksikön päällikkö Ylilääkäri Ylilääkäri tai apulaisylilääkäri Avosairaanhoidon tehtävänä on huolehtia sairauksien kiireettömästä ja kiireellisestä selvittelystä, hoidosta ja kuntoutuksesta sekä koordinoida monisairaiden hoitoa. Toimintayksikön toimintaa johtaa avosairaanhoidon ylilääkäri Sairaalahoito ja erikoislääkäripalvelut Toimintayksikön päällikkö Ylilääkäri Erikseen nimetty ylilääkäri Sairaalahoidon ja erikoislääkäripalvelujen työyksiköitä ovat terveyskeskussairaalan akuuttiosastot ja kotisairaala. Terveyskeskuksen akuuttiosastoilla tutkitaan, hoidetaan ja kuntoutetaan perusterveydenhuollon akuuttia ympärivuorokautista osastohoitoa tarvitsevia potilaita. Lisäksi akuuttiosastot huolehtivat ympärivuorokautisesta palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta. Kotisairaala tarjoaa sairaalatasoista hoitoa kotona. Kotisairaalan suurimmat potilasryhmät ovat hyväkuntoiset infektiopotilaat sekä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon potilaat. Erikoislääkäripalvelut vastaavat kuntalaisten erikoislääkäritasoisten palveluiden järjestämisestä sisältäen erikoisalakohtaiset konsultaatiot, pitkäaikaissairauden erityistason seurannan, sairauden tutkimuksen ja hoidon erikoissairaanhoidossa sekä laboratorio-, kuvantamis- ja seulontatutkimusten järjestämisen. Toimintayksikön toimintaa johtaa sairaalahoidon ja erikoislääkäripalvelujen ylilääkäri Mielenterveys- ja päihdepalvelut Toimintayksikön päällikkö Mielenterveys- ja päihdetyön päällikkö 1. Apulaisylilääkäri 2. Muu erikseen nimetty sijainen Mielenterveys- ja päihdeyksikkö huolehtii päihde- ja mielenterveyspotilaiden hoidosta, konsultaatiosta ja kuntoutuksesta moniammatillisena tiiminä. Hoitoa annetaan sekä yksilöllisesti että ryhmissä. Osa päihdehuollon palveluista ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Toimintayksikön toimintaa johtaa mielenterveys- ja päihdetyön päällikkö.

10 4 (8) Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintasääntö; LIITE A 2.4. Suun terveydenhuolto Toimintayksikön päällikkö Johtava hammaslääkäri 1. Ylihoitaja 2. Muu erikseen nimetty sijainen Suun terveydenhuolto huolehtii tiimityön periaatteilla järvenpääläisten suun terveyden edistämisestä, tutkimuksesta ja hoidosta hammaslääkärien, hammashoitajien ja suuhygienistien työnä. Toimintayksikön toimintaa johtaa johtava hammaslääkäri. 3. AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT Avainalueen johtaja; asiakkuusjohtaja Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja Erikseen nimetty avainalueen palvelupäällikkö Avainalue jakautuu kolmeen toimintayksikköön, jotka ovat Aikuissosiaalityö, Sosiaaliturva ja Sosiaalinen kuntoutus Sosiaalityö Toimintayksikön päällikkö Aikuissosiaalityön päällikkö 1. Johtava sosiaalityöntekijä 2. Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja Toimintayksikön tehtävänä on ammatillisen sosiaalityön palveluiden tuottaminen työikäiselle, ikääntyneelle tai toimintarajoitteiselle väestölle. Sosiaalityön yksikön keskeisimpinä asiakasryhminä ovat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, maahanmuuttajat, pitkäaikaistyöttömät, ikääntyneet, vammaiset ja muut erityistä tukea tarvitsevat henkilöt. Keskeisenä työvälineenä asiakastyössä ovat yksiölliset kotouttamis-, aktivointi-, asiakas- ja palvelusuunnitelmat, erityishuolto-ohjelmat sekä näiden mukaisten palveluiden varmistaminen tiiviissä yhteistyössä muiden kaupungin toimijoiden kanssa. Toimintayksikön toimintaa johtaa aikuissosiaalityön päällikkö.

11 5 (8) Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintasääntö; LIITE A 3.2. Sosiaaliturva ja -ohjaus Toimintayksikön päällikkö Sosiaaliturvapäällikkö 1. Johtava sosiaalityöntekijä 2. Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja Yksikön tehtävänä on taloudellisen tuen ja sosiaaliohjauksen sekä viimesijaisten sosiaalihuollollisten palvelujen järjestäminen. Yksikössä tarjotaan sosiaaliohjausta, palveluohjausta ja neuvontaa tuen ja avun tarpeessa oleville ja kunnassa oleskeleville henkilöille. Sosiaaliturvayksikön tuottamia yksilöityjä palveluja ovat toimeentulotuki, sosiaalinen luototus, välitystilipalvelut ja tilapäisasuttaminen. Toimintayksikön toimintaa johtaa sosiaaliturvapäällikkö. 3.3 Sosiaalinen kuntoutus Toimintayksikön päällikkö Sosiaalisen kuntoutuksen päällikkö 1. Sosiaalisen kuntoutuksen esimies 2. Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja Sosiaalisen kuntoutuksen yksikön tehtävänä on järjestää asiakkaille elämänhallintaa, osallisuutta ja työllistämisedellytyksiä tukevaa toimintaa, kuten kuntouttava työtoiminta, ryhmätoiminta sekä muu työtoiminta. Sosiaalisen kuntoutuksen yksikön kehitysvammaisten ja vajaakuntoisten työ- ja päivätoiminnan tehtävänä on tarjota yhteisöllisyyttä, mielekästä tekemistä ja mahdollisuuden työtoimintaan sekä tarjota asumispalveluja. Asumispalveluja järjestetään omana toimintana tuetun asumisen yksikössä ja ostopalveluina. Tuetun asumisen yksikön palveluilla pyritään vähentämään asunnottomuutta tarjoamalla neuvontaa, ohjausta ja asumiseen liittyvää erityistä tukea elämänhallintaansa tarvitseville työikäisille kuntalaisille. Yksikön avoimen päiväkeskuksen kautta asunnottomilla on mahdollisuus matalan kynnyksen palveluihin. Toimintayksikön toimintaa johtaa sosiaalisen kuntoutuksen päällikkö.

12 6 (8) Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintasääntö; LIITE A 4. KOTONA ASUMISEN TUKI Avainalueen johtaja; asiakkuusjohtaja Koti- ja erityisasumisen johtaja 1. Kotihoidon päällikkö 2. Palveluohjauksen päällikkö Avainalue jakautuu kolmeen toimintayksikköön, jotka ovat Kotona asumisen palveluohjaus ja tukipalvelut, omaishoidon tuki sekä kotiasumisen palvelut Kotona asumisen palveluohjaus ja tukipalvelut Toimintayksikön päällikkö Palveluohjauksen päällikkö Kotihoidon päällikkö Kotona asumisen palveluohjaus ja tukipalvelujen tehtävänä on oikea aikaisesti ja ennakoiden tukea ikääntyneen ja toimintarajoitteisen kotona selviytymistä mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti. Prosessi sisältää palveluohjauksen, palvelutarpeen arvioinnin sekä kotiasumisen tukipalvelut (turva-, ateria-, siivous- ja muut tukipalvelut sekä ikääntyneiden päivätoiminta). Toimintayksikön toimintaa johtaa palveluohjauksen päällikkö Omaishoidon tuki Toimintayksikön päällikkö Palveluohjauksen päällikkö Kotihoidon päällikkö Omaishoidon tuen tehtävänä on tukea ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen avulla. Omaishoidon tuki tukee sekä omaishoidettavan hyvää hoitoa että omaishoitajan jaksamista hoitotehtävässä. Lyhytaikaisessa asumispalvelussa tuetaan ikääntyneen ja toimintarajoitteisen kotona selviytymistä intervalli- ja tilapäishoidon tuella. Toimintayksikön toimintaa johtaa palveluohjauksen päällikkö Kotiasumisen palvelut Toimintayksikön päällikkö Kotihoidon päällikkö Palveluohjauksen päällikkö Kotiasumisen tehtävänä on tukea ikääntyneen ja toimintarajoitteisen mahdollisimman toimintakykyistä ja hyvinvoivaa asumista omassa kodissaan mahdollisimman hoivan ja hoidon turvin. Kotiasuminen sisältää kaupungin järjestämän säännöllisen kotihoidon sekä tilapäisen kotihoidon. Toimintayksikön toimintaa johtaa kotihoidon päällikkö.

13 7 (8) Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintasääntö; LIITE A 5. ERITYISASUMINEN Avainalueen johtaja; asiakkuusjohtaja Erityisasumisen palvelujen johtaja 1. Asumispalvelupäällikkö (Ostetut vanhusten asumispalvelut, valvonta ja SAS) 2. Asumispalvelupäällikkö (Ostetut asumispalvelut mielenterveys-, päihde- ja vammaisasiakkaat) 3. Asumispalvelupäällikkö (Omat palvelut) Avainalue jakautuu kolmeen toimintayksikköön, jotka ovat Ostetut vanhusten asumispalvelut, valvonta ja SAS, Omat asumispalvelut sekä Ostetut mielenterveys-, päihde- ja vammaisasiakkaiden asumispalvelut Ostetut vanhusten asumispalvelut, valvonta ja SAS Toimintayksikön päällikkö; palvelupäällikkö Asumispalvelupäällikkö (ikääntyneiden ostopalvelut) 1. Asumispalvelupäällikkö (ostetut asumispalvelut mielenterveys-, päihde- ja vammaisasiakkaat) 2. Asumispalvelupäällikkö (omat palvelut) Erityisasumisen tarpeen arviointipalvelujen tehtävänä on vastata ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan tarpeen arvioinnista, sijoitustoiminnasta ja palvelujen järjestämisestä avainalueen palveluprosessien mukaisesti. Erityisasumisen tarpeen arviointi vastaa avainalueen asiakasvirtojen ohjauksesta ja ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon ostopalveluista sekä tukipalveluiden koordinoinnista esimerkiksi asiakaslaskutuksen osalta. Toimintayksikön toimintaa johtaa ikääntyneiden ostopalvelujen asumispalvelupäällikkö Omat asumispalvelut Toimintayksikön päällikkö; palvelupäällikkö Asumispalvelupäällikkö (omat palvelut) 1. Asumispalvelupäällikkö (ostetut asumispalvelut mielenterveys-, päihde- ja vammaisasiakkaat) 2. Asumispalvelupäällikkö (ostetut asumispalvelut ikääntyneille) Erityisasumisen järjestäminen ikääntyneille - toimintayksikön tehtävänä on vastata kunnan itsensä järjestämien ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan palvelujen järjestämisestä avainalueen palveluprosessien mukaisesti. Kunnan omana toimintana järjestetään sekä asumispalvelua että laitoshoitoa ikääntyneille pitkä- ja lyhytaikaiseen palvelun tarpeeseen. Toimintayksikön toimintaa johtaa omien palvelujen asumispalvelupäällikkö.

14 8 (8) Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue 5.3. Ostetut mielenterveys-, päihde- ja vammaisasiakkaiden asumispalvelut Toimintayksikön päällikkö; palvelupäällikkö Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintasääntö; LIITE A Asumispalvelupäällikkö (ostetut asumispalvelut mielenterveys-, päihde- ja vammaisasiakkaille) 1. Asumispalvelupäällikkö (ostetut asumispalvelut ikääntyneille) 2. Asumispalvelupäällikkö (omat palvelut) Erityisasumisen järjestäminen mielenterveys-, päihde- ja vammaisasiakkaille -toimintayksikön tehtävänä on järjestää toimintarajoitteisille järvenpääläisille henkilöille ympärivuorokautista hoitoa sekä asumisen palveluja tarvittavien tukitoimien avulla avainalueen palveluprosessien mukaisesti. Toimintayksikön toimintaa johtaa mielenterveys-, päihde- ja vammaisasiakkaiden ostettujen asumispalvelujen asumispalvelupäällikkö.

15

16 1 (15) Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelualue Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelualueen toimintasääntö; LIITE B VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALTA Käyttötalousosan rahamääräiset ratkaisuvaltarajat Päättäjä Raja ( ) Sopimukset ja ulkopuolisten palvelujen käyttöä koskevat sitoumukset yksittäisen sopimuksen ja sitoumuksen osalta sekä leasing-hankinnat Edellä mainitut ICT/TVT hankintojen osalta Maksuhelpotukset, -vapautukset ja vahingonkorvaukset Avustukset Irtaimen omaisuuden myyminen Lautakunta Palvelualuejohtaja Asiakkuusjohtajat ja talouspäällikkö Palvelupäälliköt Poikkeuksena: asumispalvelupäälliköt alueilla omais- ja lyhytaikaishoidon päällikkö, erityisasumisen tarpeen arviointi ja erityisasumisen järjestäminen mielenterveys-, päihde- ja vammaisasiakkaille Tietojenkäsittelyn kehittämispäällikkö Yksittäisten johtavien sosiaalityöntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien rahamääräiset ratkaisuvaltarajat on kirjattu ko. työtekijöitä koskevaan tekstiin. Lautakunta Palvelualuejohtaja Asiakkuusjohtajat ja talouspäällikkö Palvelupäälliköt Lautakunta Lautakunta Palvelualuejohtaja Asiakkuusjohtajat ja talouspäällikkö Palvelupäälliköt Yli saakka saakka saakka saakka saakka Alle saakka saakka Yli saakka saakka saakka ESIKUNTA Talouspäällikkö 1. Päättää hankinnoista, maksuhelpotusten ja -vapautusten sekä vahingonkorvausten myöntämisestä ja irtaimen omaisuuden myynnistä käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 2. Päätösvallan osalta noudatetaan soveltuvin osin linjauksia, joita noudatetaan asiakkuusjohtajien osalta. 3. Päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa ja allekirjoittaa lautakunnan päätöksiin pohjautuvat oman alueensa yksittäistä palvelua koskevat sopimukset. Tietojenkäsittelyn kehittämispäällikkö 1. Päättää ICT-hankinnoista käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa.

17 2 (15) Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelualue Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelualueen toimintasääntö; LIITE B AVAINALUEET 1. Terveyden edistäminen Terveyden edistämisen johtaja 1. Päättää terveyden edistämisen avainalueen toimintaan liittyvistä asioista, jotka eivät kuulu palvelupäälliköiden, palvelualuejohtajan tai lautakunnan päätäntävaltaan. 2. Päättää hankinnoista, maksuhelpotusten ja -vapautusten sekä vahingonkorvausten myöntämisestä ja irtaimen omaisuuden myynnistä tai lahjoittamisesta käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 3. Koordinoi avainalueen kilpailutuksia ja sopimusvalvontaa. 4. Päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa ja allekirjoittaa lautakunnan päätöksiin pohjautuvat oman alueensa yksittäistä palvelua koskevat sopimukset. 5. Päättää järjestämisvastuullaan olevien yksityisten terveyspalvelujen laissa määritellyn valvontatehtävän toteuttamisesta kaupungin ohjeen mukaisesti. 6. Päättää järjestämisvastuullaan olevien terveydenhuoltolaissa määriteltyjen palvelujen rekisterinpitovelvoitteista henkilötietolain mukaisesti. 7. Päättää avainaluetta koskevat yksittäiset tutkimusluvat. 8. Antaa selvitykset, lausunnot ja vastineet omaan avainalueeseen liittyvissä toiminnallisissa ja asiakaskohtaisissa asioissa. 9. Vastaa korvaus- ja muiden hakemusten vireillepanosta sekä esitysten ja muutoshakemusten tekemisestä sekä vastineiden ja selitysten antamisesta hallintotuomioistuimille ja muille viranomaisille. 10. Päättää Terveyden edistämisen avainalueen viranhaltijoiden välisestä päätösvallan jakautumisesta silloin, kun asiasta ei ole hallintosäännössä, lautakunnan vahvistamassa toimintasäännössä tai toimivallan siirtoa koskevassa päätöksessä päätetty. Päätökset sekä sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat, jotka viranhaltija tekee hänelle annetun päätösvallan nojalla, allekirjoittaa asianomainen päätöksentekijä. Koko avainaluetta koskevat päätökset, sopimukset, sitoumukset ja asiakirjat allekirjoittaa asiakkuusjohtaja. Terveyden edistämisen palvelupäällikkö 1. Päättää vastuullaan olevan toiminnan hankinnoista, maksuhelpotusten ja -vapautusten sekä vahingonkorvausten myöntämisestä ja alueen/yksikön käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynnistä tai lahjoittamisesta käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 2. Päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 3. Vastaa toimialueensa yksityisten palvelutuottajien toiminnanaikaisesta valvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä valvonta-asioita koskevien selvitysten ja vastineiden antamisesta muille valvontaviranomaisille. 4. Päättää asiakasmaksun määrittämisestä siltä osin kuin se sisältää julkisen vallan käyttöön sisältyvää harkintaa. 5. Päättää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 :ssä tarkoitettua asiakirjaa koskevan tiedon antamisesta (tai antamatta jättämisestä), kun kyseessä on terveyspalvelujen ja aikuissosiaalityön lautakunnan tai toimialan hallussa oleva asiakirja. 6. Päättää toimialallaan lausunnon tai vastineen antamisesta terveyspalvelujen ja aikuissosiaalityön lautakunnan tai viranhaltijan päätöksestä tehtyyn valitukseen, jollei lausunnon tai vastineen antaminen kuulu muun viranhaltijan päätösvaltaan. 7. Antaa pyydettäessä lausuntoja ja selityksiä tulosyksikköään koskien. 8. Vastaa omavalvontasuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä prosessiaan koskevien omien palvelujen osalta. 9. Päättää oman ja alaisuudessaan olevien yksiköiden henkilöstön rekrytoinnista. 10. Vastaa Terveyden ja itsehoidon palvelujen budjetista ja toiminnan kehittämisestä.

18 3 (15) Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelualue Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelualueen toimintasääntö; LIITE B Työterveyspalvelujen päällikkö 1. Päättää työterveyspalvelujen hankinnoista, maksuhelpotusten ja -vapautusten sekä vahingonkorvausten myöntämisestä ja alueen/yksikön käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynnistä tai lahjoittamisesta käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 2. Päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 3. Vastaa toimialueensa yksityisten palvelutuottajien toiminnanaikaisesta valvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä valvonta-asioita koskevien selvitysten ja vastineiden antamisesta muille valvontaviranomaisille. 4. Päättää asiakasmaksun määrittämistä siltä osin kuin se sisältää julkisen vallan käyttöön sisältyvää harkintaa. 5. Päättää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 :ssä tarkoitettujen asiakirjaa koskevan tiedon antamisesta (tai antamatta jättämisestä) kun kyseessä on terveyspalvelujen ja aikuissosiaalityön lautakunnan tai toimialan hallussa oleva asiakirja. 6. Päättää toimialallaan lausunnon tai vastineen antamisesta terveyspalvelujen ja aikuissosiaalityön lautakunnan tai viranhaltijan päätöksestä tehtyyn valitukseen, jollei lausunnon tai vastineen antaminen kuulu muun viranhaltijan päätösvaltaan. 7. Antaa pyydettäessä lausuntoja ja selityksiä tulosyksikköään koskien. 8. Vastaa omavalvontasuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä prosessiaan koskevien omien palvelujen osalta. 9. Päättää oman yksikön henkilöstön rekrytoinnista lukuun ottamatta lääkärityövoimaa. 10. Vastaa Työterveyspalvelujen budjetista ja toiminnan kehittämisestä. 2. Sairauden hoito Johtajalääkäri 1. Päättää Sairauden hoidon avainalueen toimintaan liittyvistä asioista, jotka eivät kuulu palvelupäälliköiden, palvelualuejohtajan tai lautakunnan päätäntävaltaan. 2. Päättää hankinnoista, maksuhelpotusten ja -vapautusten sekä vahingonkorvausten myöntämisestä ja irtaimen omaisuuden myynnistä tai lahjoittamisesta käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 3. Koordinoi avainalueen kilpailutuksia ja sopimusvalvontaa. 4. Päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa ja allekirjoittaa lautakunnan päätöksiin pohjautuvat oman alueensa yksittäistä palvelua koskevat sopimukset. 5. Antaa selvitykset, lausunnot ja vastineet terveydenhuoltolain edellyttämistä asioista, joista viranhaltijat ovat lain nojalla päättäneet ja, joista eri tahot pyytävät selvitystä, lausuntoa tai vastinetta. 6. Päättää järjestämisvastuullaan olevien yksityisten terveyspalvelujen laissa määritellyn valvontatehtävän toteuttamisesta kaupungin ohjeen mukaisesti. 7. Päättää järjestämisvastuullaan olevien terveydenhuoltolaissa määriteltyjen palvelujen rekisterinpitovelvoitteista henkilötietolain mukaisesti. 8. Päättää avainaluetta koskevat yksittäiset tutkimusluvat. 9. Vastaa korvaus- ja muiden hakemusten vireillepanosta sekä esitysten ja muutoshakemusten tekemisestä vastuullaan olevan toiminnan osalta. 10. Päättää Sairauden hoidon avainalueen viranhaltijoiden välisestä päätösvallan jakautumisesta silloin, kun asiasta ei ole hallintosäännössä, lautakunnan vahvistamassa toimintasäännössä tai toimivallan siirtoa koskevassa päätöksessä päätetty. 11. Koordinoi yli avainalueen menevää lääkäritoimintaa.

19 4 (15) Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelualue Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelualueen toimintasääntö; LIITE B Avosairaanhoidon ylilääkäri (palvelupäällikkö) 1. Päättää Avosairaanhoidon hankinnoista, maksusitoumusten, maksuhelpotusten ja -vapautusten sekä vahingonkorvausten myöntämisestä ja alueen/yksikön käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynnistä tai lahjoittamisesta käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 2. Päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 3. Päättää toimialallaan lausunnon tai vastineen antamisesta terveyspalvelujen ja aikuissosiaalityön lautakunnan tai viranhaltijan päätöksestä tehtyyn valitukseen, jollei lausunnon tai vastineen antaminen kuulu muun viranhaltijan päätösvaltaan. 4. Antaa pyydettäessä lausuntoja ja selityksiä tulosyksikköään koskien. 5. Päättää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 :ssä tarkoitettua asiakirjaa koskevan tiedon antamisesta (tai antamatta jättämisestä), kun kyseessä on terveyspalvelujen ja aikuissosiaalityön lautakunnan tai toimialan hallussa oleva asiakirja. 6. Päättää asiakasmaksun määrittämistä siltä osin kuin se sisältää julkisen vallan käyttöön sisältyvää harkintaa. 7. Vastaa omavalvontasuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä prosessiaan koskevien omien palvelujen osalta. 8. Päättää avosairaanhoidon lääkärihenkilöstön rekrytoinneista. 9. Vastaa Avosairaanhoidon budjetista ja toiminnan kehittämisestä. 10. Vastaa alueensa kilpailutusten valmistelusta Sairaalahoidon ja erikoislääkäripalvelujen ylilääkäri (palvelupäällikkö) 1. Päättää Sairaalahoidon ja erikoislääkäripalvelujen hankinnoista, maksusitoumuksista, maksuhelpotusten ja - vapautusten sekä vahingonkorvausten myöntämisestä ja alueen/yksikön käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynnistä tai lahjoittamisesta käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 2. Päättää laitoshoidon maksusta ja maksun alentamisesta 3. Päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 4. Päättää toimialallaan lausunnon tai vastineen antamisesta terveyspalvelujen ja aikuissosiaalityön lautakunnan tai viranhaltijan päätöksestä tehtyyn valitukseen, jollei lausunnon tai vastineen antaminen kuulu muun viranhaltijan päätösvaltaan. 5. Antaa pyydettäessä lausuntoja ja selityksiä tulosyksikköään koskien. 6. Päättää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 :ssä tarkoitettua asiakirjaa koskevan tiedon antamisesta (tai antamatta jättämisestä), kun kyseessä on terveyspalvelujen ja aikuissosiaalityön lautakunnan tai toimialan hallussa oleva asiakirja. 7. Päättää asiakasmaksun määrittämistä siltä osin kuin se sisältää julkisen vallan käyttöön sisältyvää harkintaa. 8. Vastaa omavalvontasuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä prosessiaan koskevien omien palvelujen osalta. 9. Vastaa alaistensa yksiköiden rekrytoinneista ja päättää niistä. Terveyskeskussairaalan hoitohenkilöstön osalta päättää rekrytoinneista ylihoitajan esittelystä. 10. Vastaa Sairaalahoidon ja erikoislääkäripalvelujen budjetista ja toiminnan kehittämisestä. 11. Vastaa alueensa kilpailutusten valmistelusta Akuuttiosastojen ja kotisairaalan ylilääkäri (johtava asiantuntija) Akuuttiosastojen ja kotisairaalan ylilääkäri työskentelee palvelupäällikön alaisuudessa johtavan asiantuntijan roolissa. 1. Vastaa akuuttiosastojen ja kotisairaalan lääketieteellisestä toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä. Terveyskeskussairaalan ylihoitaja (johtava asiantuntija) Terveyskeskussairaalan ylihoitaja työskentelee Sairaalahoidon ja erikoislääkäripalvelujen ylilääkärin alaisuudessa johtavan asiantuntijan roolissa. 1. Vastaa hoitohenkilöstön rekrytointiprosessista ja esittelee valinnat Sairaalahoidon ja erikoislääkäripalvelujen ylilääkärin päätettäväksi.

20 5 (15) Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelualue Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelualueen toimintasääntö; LIITE B 2. Vastaa hoitotyön toiminnasta, asiakaspalvelun ja toimintamallien kehittämisestä terveyskeskussairaalan akuuttiosastoilla ja kotisairaalassa. 3. Vastaa hoitotyöhön liittyvien hankintojen valmistelusta ja koordinoinnista terveyskeskussairaalassa. 4. Toimii terveyskeskussairaalan hoitotyön esimiesten esimiehenä. Mielenterveys- ja päihdetyön päällikkö 1. Päättää Mielenterveys- ja päihdepalvelujen hankinnoista, maksusitoumuksista, maksuhelpotusten ja - vapautusten sekä vahingonkorvausten myöntämisestä ja alueen/yksikön käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynnistä tai lahjoittamisesta käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 2. Päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 3. Vastaa toimialueensa yksityisten palvelutuottajien toiminnanaikaisesta valvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä valvonta-asioita koskevien selvitysten ja vastineiden antamisesta muille valvontaviranomaisille. 4. Päättää asiakasmaksun määrittämisestä siltä osin kuin se sisältää julkisen vallan käyttöön sisältyvää harkintaa. 5. Päättää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 :ssä tarkoitettua asiakirjaa koskevan tiedon antamisesta (tai antamatta jättämisestä), kun kyseessä on terveyspalvelujen ja aikuissosiaalityön lautakunnan tai toimialan hallussa oleva asiakirja. 6. Päättää toimialallaan lausunnon tai vastineen antamisesta terveyspalvelujen ja aikuissosiaalityön lautakunnan tai viranhaltijan päätöksestä tehtyyn valitukseen, jollei lausunnon tai vastineen antaminen kuulu muun viranhaltijan päätösvaltaan. 7. Antaa pyydettäessä lausuntoja ja selityksiä tulosyksikköään koskien. 8. Vastaa omavalvontasuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä prosessiaan koskevien omien palvelujen osalta. 9. Päättää oman ja alaisuudessaan olevien yksiköiden henkilöstön rekrytoinnista. 10. Vastaa Mielenterveys- ja päihdepalvelujen budjetista ja toiminnan kehittämisestä sekä on osaltaan vastuussa HUS:n psykiatrisen erikoissairaanhoidon verkostotehtävistä ja palvelun yhteissuunnittelusta. 11. Vastaa alueensa kilpailutusten valmistelusta. Mielenterveys- ja päihdetyön apulaisylilääkäri Mielenterveys- ja päihdetyön apulaisylilääkäri työskentelee suoraan johtajalääkärin alaisuudessa johtavan asiantuntijan roolissa. 1. Vastaa Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisestä yhdessä moniammatillisen mielenterveys- ja päihdetyötä tekevän tiimin kanssa sekä on osaltaan vastuussa HUS:n psykiatrisen erikoissairaanhoidon verkostotehtävistä ja palvelun yhteissuunnittelusta. 2. Vastaa mielenterveys- ja päihdetyön lääketieteellisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä. Johtava hammaslääkäri (palvelupäällikkö) 1. Päättää Suun terveydenhuollon hankinnoista, maksusitoumuksista, maksuhelpotusten ja -vapautusten sekä vahingonkorvausten myöntämisestä ja alueen/yksikön käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynnistä tai lahjoittamisesta käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 2. Päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 3. Vastaa toimialueensa yksityisten palvelutuottajien toiminnanaikaisesta valvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä valvonta-asioita koskevien selvitysten ja vastineiden antamisesta muille valvontaviranomaisille. 4. Päättää asiakasmaksun määrittämisestä siltä osin kuin se sisältää julkisen vallan käyttöön sisältyvää harkintaa. 5. Päättää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 :ssä tarkoitettua asiakirjaa koskevan tiedon antamisesta (tai antamatta jättämisestä), kun kyseessä on terveyspalvelujen ja aikuissosiaalityön lautakunnan tai toimialan hallussa oleva asiakirja. 6. Päättää toimialallaan lausunnon tai vastineen antamisesta terveyspalvelujen ja aikuissosiaalityön lautakunnan tai viranhaltijan päätöksestä tehtyyn valitukseen, jollei lausunnon tai vastineen antaminen kuulu muun viranhaltijan päätösvaltaan.

SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (5) Sosiaali - ja terveypalvelujen palvelualue Hyväksytty: Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.12.2016 71 SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUT JA AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

TERVEYSPALVELUT JA AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (4) TERVEYSPALVELUT JA AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintasääntö perustuu Järvenpään kaupungin hallintosäännön 1 ja 2 :iin. Tällä toimintasäännöllä

Lisätiedot

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (4) Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue Hyväksytty: Liikuntalautakunta 13.12.2012 24 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.12.2012 42 Sivistyslautakunta 19.12.2012 31 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 25.9.2014

Lisätiedot

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄ D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, tulee voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 28.8.2013, tulee voimaan 1.9.2013) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2017 Nro 11 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyvinvointivaliokunta 13.9.2017 1 Sisällysluettelo 1 Hyvinvointivaliokunnan toimintasäännön soveltaminen... 3 2 Hyvinvointipalveluiden tehtävät... 3 3 Tulosalueen

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 2 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.3.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sosiaalihuollon vastuualueen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2015 Nro 15 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.8.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 12 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus 3 Toimintatapa

Lisätiedot

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 16 VANHUSTENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.4.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa:

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Lasten ja nuorten palvelut, peruspalvelut Palveluvastaava sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19. :n mukaisesta lapsiperheiden

Lisätiedot

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2017 Nro 14 VANHUSTENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan.

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan. SASTAMALAN KAUPUNKI Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky ydinprosessi Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointisääntö I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sastamalan kaupungin hallintosäännön 9 :n mukaan lautakunnalla

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla on yksilöasioiden jaosto.

Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla on yksilöasioiden jaosto. PERUSTURVALAUTAKUNTA JA PERUSTURVAOSASTO I luku Perusturvalautakunta 118 Perusturvalautakunta ja jaosto 119 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella:

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Perusturvan toimiala Voimassaolevien delegointipäätösten

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Delegointisääntö on vahvistettu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksessa 16.12.2013 223 ja se astuu

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti:

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti: LAUKAAN KUNTA Perusturvalautakunta LIITE Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään 27.8.2015 toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 28.8.2015 lukien seuraavasti: 1. PERUSTURVAJOHTAJA/OSASTOPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven kaupungin

Lisätiedot

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos)

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Toimialuejohtaja Leena Korhonen 26.1.2017 leena.korhonen(at)siunsote.fi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.2.2015 40

Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.2.2015 40 Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.2.2015 40 Voimaantulo 1.4.2015, paitsi Mäkikujan perhekodin vastaavan ohjaajan ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla.

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla. Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointi viranhaltijoille. Palvelujohtaja päättää 1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä, muutokset kv 21.1.2015, voimaan 1.2.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ TAIVALKOSKEN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 93 2/8 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Tehtäväalue... 3 2 Sosiaali- ja terveyslautakunta...

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 02.05.2005 83 Voimaantulo: 1.1.2006 Muutos: Kaupunginvaltuusto 15.1.2007 8 Voimaantulo: 15.1.2007

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 1

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 1 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 1 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.11.2013) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Hyvinvointi- ja terveystoimen johtosääntö. Hyväksytty

Hyvinvointi- ja terveystoimen johtosääntö. Hyväksytty Hyvinvointi- ja terveystoimen johtosääntö Hyväksytty.11.2010 Voimaantulo 1.1.2011 Sisällysluettelo: HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5 1. Luku Toimiala ja toiminta-ajatus 5 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9.

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaalipalvelukeskus Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. JOHTORYHMÄ Sosiaalipalvelukeskuksessa toimii johtoryhmä, jota johtaa sosiaalipalvelupäällikkö.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2012 288 Noudatetaan 1.1.2013 Kaupunginhallitus on hyväksynyt muutoksen 13.1.2014 4 Noudatetaan 1.1.2014 Kaupunginhallitus on

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosääntö

Perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosääntö 1 (8) Ylöjärven kaupunki Perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt X.X.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaosto

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2009 94 Voimaantulo 1.1.2010 2 SISÄLTÖ 1 ' TOIMINTA-AJATUS... 3 2 ' PÄÄVASTUUALUEEN

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö

Oulunkaaren kuntayhtymä. Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö Tässä delegointisäännössä määrätään palvelutuotantolautakunnan alaisen viranhaltijan oikeudesta tehdä toimialalaan yksilöön

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Luonnos uudeksi sosiaalihuoltolaiksi: Parhaillaan lausuntokierroksella 6.6.2014 asti

Lisätiedot

Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus

Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus 17.2.2017 1 Henkilöstöasiat Sote-keskuksen vakinaisen henkilöstön valinta, virkavaalin vahvistaminen Ympäristöterveydenhuollon ja palkkauksesta henkilöstön päättäminen.

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Delegointisääntö on vahvistettu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksessa 15.12.2014 189 ja se astuu

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Palvelujohtaja Pirkko Soidinmäki Lain tavoitteet Ikääntynyt väestö ( =vanhuuseläkeikäiset) - tuetaan hyvinvointia,

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma

Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli Kuopio Anna-Mari Juutinen Kuntakokeilukoordinaattori 9.12.2015 Kuopion kaupunki Perusturva

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 7

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 7 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 7 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.3.2013) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (4) Hyväksytty: Liikuntalautakunta 13.12.2012 24 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.12.2012 42 Sivistyslautakunta 19.12.2012 31 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 25.9.2014 46 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Tulosaluetta johtaa tulosaluejohtaja

Tulosaluetta johtaa tulosaluejohtaja Hyvinvointitoimialan johtosääntö 1 Toimiala 2 Lautakunnan yksilöjaosto 3 Yksilöjaoston tehtävät ja ratkaisuvalta 4 Hyvinvointitoimialan johto ja tulosalueet Hyvinvointitoimialalla monijäsenisenä toimielimenä

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (12) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 2 (12) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio 3 1. Toimiala 3 Luottamushenkilöorganisaatio 3 2. Sosiaali-

Lisätiedot

TOIMINTASÄÄNNÖT. Riihimäen kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 30.5.

TOIMINTASÄÄNNÖT. Riihimäen kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 30.5. Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 30.5.2017 77 Voimaantulo 1.6.2017 Lautakunta siirtää toimivaltaansa alaisilleen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.2.2 1 (17) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

Sote-uudistus Etelä- Pohjanmaalla. Päivi Saukko

Sote-uudistus Etelä- Pohjanmaalla. Päivi Saukko Sote-uudistus Etelä- Pohjanmaalla Päivi Saukko 04.10.2017 Etelä- Pohjanmaa Evijärvi KESKI-POHJANMAA Kauhava Lappajärvi Vimpeli POHJANMAA Isokyrö Alajärvi Lapua Soini Kuortane Ilmajoki Seinäjoki KESKI-SUOMI

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.11.2016 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan johtosääntö. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 3 / 21.1.2014. 1 Perusturvalautakunnan toiminta-ajatus ja toimiala

Perusturvalautakunnan johtosääntö. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 3 / 21.1.2014. 1 Perusturvalautakunnan toiminta-ajatus ja toimiala 1 (5) Perusturvalautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 3 / 21.1.2014 1 Perusturvalautakunnan toiminta-ajatus ja toimiala 2 Perusturvalautakunnan kokoonpano ja toimikausi 3 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena on edistää kuntalaistensa hyvinvointia, toimintakykyä

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro HA 1084/2012 Sosiaali- ja terveyskeskus. Sosiaali- ja terveysjohtaja

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro HA 1084/2012 Sosiaali- ja terveyskeskus. Sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja 3.10.2017 1 65 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA, HALLINTOSÄÄNNÖN MUKAINEN DELEGOINTIPÄÄTÖS, hallintosihteeri Päivi Seppi 29.9.2017 Valtuuston 29.5.2017

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (6) Hyväksytty Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2012 98 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.12.2012 42 Sivistyslautakunta 19.12.2012 31 Lasten ja nuorten lautakunta 18.12.2013 87 Lasten ja nuorten lautakunta

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (6) Hyväksytty Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2012 98 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.12.2012 42 Sivistyslautakunta 19.12.2012 31 Lasten ja nuorten lautakunta 18.12.2013 87 Lasten ja nuorten lautakunta

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Palveluohjaus ja vastuutyöntekijämalli

Palveluohjaus ja vastuutyöntekijämalli Palveluohjaus ja vastuutyöntekijämalli Etelä-Suomen kehittäjäverkoston työpaja 26.5.2015 1 Työpajan alustus Mitä palveluohjaus on? Mitä vastuu asiakkuudesta tarkoittaa? Miten toimitaan monialaisessa työssä

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A 1 (7) Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 13 PERHEPALVELUIDEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

,zy- y abi. FORSSAN KAUPUNKI Perusturvan toimiala. Perusturvalautakunnan delegointisääntö

,zy- y abi. FORSSAN KAUPUNKI Perusturvan toimiala. Perusturvalautakunnan delegointisääntö t P,zy- y abi FORSSAN KAUPUNKI Perusturvan toimiala Perusturvalautakunnan delegointisääntö Delegointisääntö on vahvistettu Forssan kaupungin perusturvalautakunnan kokouksessa x.x.xxxx x ja se astuu voimaan

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies STM Työryhmän toimeksianto laatia kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma, johon sisältyvät

Lisätiedot

Ohje 1 / 7. Toimintaohje. Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunta Voimassa 1.1.

Ohje 1 / 7. Toimintaohje. Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunta Voimassa 1.1. Ohje 1 / 7 Toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.11.2016 144. Voimassa 1.1.2017 lukien Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut Tehtävä Päätösvalta Viranhaltija, päättää voimassaolevan lainsäädännön

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.1.1 1 (19) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot