esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan"

Transkriptio

1 öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/ uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1 J. Otettiin Kä~ittelyn alvioeksi sihteerin lo.ati. at ~ lustukset ju esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan liitteen mukdisesti. 2 1:os1::" sanomalheti uu ti sten muk'j. n on joku ). fl öroä, joko. kuuluu liiton " l 8.iseen seuro.nn, ollut suojeluslmnnan julllille esiintyen suojeluskunnan jäsenenä,pdätettiin asiasta ilmoittaa piirin johtokunnalle ja "... ytää joltokuntuo. tut~:irrnan asian onko uutinen tosi ja jos m'linittu henkilö on vielä liitossn jäsenenä niin on piirin jolltokunna n huollcttava,että.o.init~~ henkilö eroitetaan liitosto.. J atkettiin liittoneuvosto a lustusten käsittelyä, josso. erikoi - se J. t.ul kes}::ustelun her-e\. tti nuorten jäsenten uud.et järj es tömuodot eli n. s. ~r-djärjestön hyväksyä ~lustus erustaminen. 4 äånellä 2 vastaan päätettiin asiasta esitettävdksi liittoneuvostole. ~oska liiton valtioavun tx~ jakoehdotuksesta ei päästy yksimi mielisyyteen päätetiin asia BER antaa komitean harkittavaksi niiltä o'silt!1cn,joissa ei yksil'lielisyyttä syntynyt. Komiteaan v littiin Kostiainen, taloudenhoitaja ja sihteeri. Vakuudeksi

2 ~ öytäkirja (_ :';11 1ii ttotoimiru. oon ko.::oul:sesta 1v/3-..,8. '~.puvil1a olivat: Vi1p)u1a, r~anner, ::linne, L~hteinen, ~ager ja Valkruna. 1 ~. Otettiin käsi tel tuviiksi adelli se3da kokou "ses~m l:omi tealle j~tetty valtioa~1 jakoehdotus, josta komitea esitti mietintunsä. Asiasta suori tettiin ensilcti yleiskeskustelu. YleiskesKU8telun lo:)uttua oli er8.iden liittotoimikunnan jd.s6nten 91l:koa poistuu ko::ou1:sesta, joten liittotoimikunta jäi vaj,_valtaiseksi päiittäen vain... en,että seuraava liittot:>irnikunnan kokous -oi etddn torstain... tk:n 15 p:nä klo 7 i, p. Vakuudeksi

3 jo. Ro.~si. 1.j. Btettiin käsittelyn!ll 'i se};:s i edelli sessä };:okoukses _0. pöydi:i.lle jäunyt ehdotus liiton vnlttocvun juosta. Veltioavun j n:~oehdotus hyvtiksyttiin komitean ehdottnmu.sso. muo - dos~a. :nnner pyysjc _ öytäkirjnan mer:,d tt 'väksi, että lilinen ehdotuksene avoinna olevien täyttämi eksi on seur~ vo.; alloiluneuvontao.n Palloilun edistämiseksi Yleisurheiluneuvonte!ln t1 ruo tsi nki eli s..~äenlc.sk:uneu vont,-o.n L Ö Y t ~ k i r j a 'J"1 :n Tiittotoi i l::u.ruh.::,n ko :OUl:3csta 15/;j- :;:8. Sa... uvi 11 oli vnt:.-i~.::}:olo., Ji lrrpul, Tanner, Lahcrmr.., Veinio,Lähteinen,H< rj'1.nne 1 0,000: - 5,000';- 10, 0 0 :- 5,00 :- 5,0 0: - 2 ',). Käytiin lävitse 10 ut liittoneuvoctelle o.ijotut esi~~7kcet ~lus tul:sineen ja hyvä ~syttiin niistä lii ttotoimikunno.n k nta. :3... o.lloilujt.oston e' dot ksevta pu 'tettiin otte18ville jou:c:ueillc sunnunt~i na ostaa k!lhvi t li i ton ku~ tannuksella. r:'oir i ston teiltä väksi jätettiin tilaizuqden lähempi järjestely. 4.i. Hyväksyttiin nuorten jaoston ecityv, että UOr~Jn ohj ~:l j~in.:u~s si t pi detddn Ouluss& p:i' siai bj}y inä. Työväen Rai tti usli i ton lue... JBoi teijalle päätettiin mo.tkr.o. vlrten ""nt...,o. liitonx luo ttol::u.ljetuslippu. 5 Hyväksyttiin seur:;.av t kil_ailuluv'1t : Työväen 70imistelijat,Helsinki liiton vol.. est. kil /4 Helylän Voima kansalliset voimistelukilpc.ilut 22/4 Säynätsalon Riento y~nsalliset po.inikilpailut 14-15/4 Snvonlinno.n Jyry 11 Tt 2l -.:3~/4. 6.,. Ko v 0. ':arppi lo.n Ko.i u ta 0 i saapunut seuran :9yyn tö sn flde. jä 1 j ennös liittoko':ousvnltukirj ast ::-_n,l)äätettiin se Hi.hettää j todis ynt j 1- jennöl:~cn liiton tnloudenh itaja j'_ cihteeri.

4 7 ',j o Uintijaoston kirjelmä työväen uimahallin h~nnkimisesta jätettiin toistaise~si pöydälle. 8 '. Oulun piirik:u.nn'ln lähettämä kirjel lä jätettiin eeurg.u.vassa ko- ~ouksessa ~sitel~ävuksi. nyr~keilyjnoston :rirjelr.lt1.,josc:>a jaosto valittaa sitä, että jaoston ~ ksimi eli sesti:\. päl J-bkseetä huolim 1. tt i i totoimi :unta epäsi Hclsingin Jyryl tä nyrkkei lymestaruu.s1~i lpo.i lu t,r:l.erki ttii n saaduksi. Ki rj elmä seurt liitteenä pöytukirj~a. 1 0 '.Aussigin liiton voimisteluliitto... äivien johdosta päätettiin liitolle lähettå.å onnittelulcirjelmä. _äivut ovat 6-~4. 11 j. Latvian liittoa päätettiin onnitella sen kuudennen lwngres2:in j ohciosta. 12. SVUL :n kirjelmän johdosta päätettiin vaihtaa lii ttomrlle VuosLörjaa 10 kpl mainitun liiton julkt...isemaan teokseen Viipu.rin voi istelujuhlista. :Uiittotoimikunna.n SeUr'l8va kokou.s pulltettiin pitää l..... u ntaina tk~n 17 p:nä klo 7 i.p.

5 TYÖVÄEN URHELULTTO POSTOSOTE: Helsinki, Sirkuskatu 5 SÄHKOOSOTE: TUL Helsinki PUHELMET : Toimisto 5346 Sihteerit 6947 Helsingissä... maalis kuun 1.2 P:71ä 92 8 TUL:n Liittotoimikunnal1ej Täällä:: mikunna1le TUL:n Nyrkkeily jaosto. saa kokouksensa 9/3 päätöksenä Liittotoi= r esittää seuraavaa; Jaoston pyynnöstä antoi Liiton puheenjohtaja Väinö Mikkola se1os= tuksen niistä vaikutteista jjotka antoivat aihetta Liittotoimikunnalle myöntää nyrkkeilymestaruuskilpailujen järjestämisoikeuden Tampereen Vei= koile,vastoin jaoston yksimielistä ja urhei1ullisesti oikeilla perus=, teilla annettua puolto1ausetta Helsingin Jyry1le.Se1ostuksen mukaan oli Liittotoimikunnan ainoana vaikuttimena Jyryn yleemsä huono osallistuminen mestaruuskilpailuihin:jaosto katsoo,etteivät mainitut syyt olleet kyllin asiallisia kyseessä olevan päätöksen tekoon.kun lisäksi Liittotoimikunta XwXXxRXEXxXikw»xtwTmkz2REX teki lopullisen päätöksensä palauttamatta a= siaa uudelleen jaoston käsiteltäväksi,katsoo jaosto tulleen aiheettomasti epäluottamuksen alaiseksi ja tahtoo tästä toverillisimmin Liittotoim~ t nalle huomauttaa.,. Jaosto haluaa ainoastaan luottamuksellista yhteistoimintaa. ~~ ( Puheeneohtaja Toverillisesti TUL:~N kkeilyjaosto -. /)-./~~ v~ ----~:~~~~:_ ( Sihteeri )

6 _öytäkirja. r'::ul :n Liittotoir.1ilrunmm }::oj::ou:;:sesta 17/ - 8. ~aapuvilla oli vat 1, ik.:ola, ril~)l:mlu., Rinne, J inio, Lähteinen, Fager, Rossi ja Vallwrna. 1 Otettiin k~sittelyn alaiseksi liit~oneuvostolle es:t8tt~v~ liiton toinintaker-:omj.s ja p~v tettiin mainita t":.paukset lii ttoneuvoston ko::'{qu'~ ve sta i i ttoneu voston kokoul... een L.sti lu ~ruunottam3. t ta tl.ulll :1::0 j a, jotka l~_dit~~n kalenterivuositt~in.'dvllli.olev... n mukaisesti lisättiin to i mintakerto,ukseen lcil_ailutoi c innan kohdalle eunä kev.;:...änä sattuneita l::ilnailut... )uulcsia. Urheilulehdet ll otsikon tilalle pti.ät t iin panna" ii ton kustc..nnllstoiminta ja urheilulehdet ll je1 maini ta siinä ensiksi iul:ä" ko.. J~evE1t seikat j a myöskin lii ton vuosi ~irjasta. llnternatsionaalin kongressi ll kapp[> leen kohdalle lisätään selostus kongressin edustl.j ista ja kongressin päj.tös osallisturllide.3la Sl)artal:iadeihin sekä päätös seurauvi ta olymrialaisista.. rostiainen tiedusteli metkaan sn Satakunnan -:)iiriin.:3i:ilteeri selosti, että hän on asi ast... tiedoi ttanut piirin johtokunn< lle, rluttc.. jnhhokunta ei ole vastamlut tieqoi tukseen. Liittoneuvo~ton asioiden kii reellisyyden takia ei hän ole :lsiaa kiirehtinyt. l:oska asia on näin pitkistynyt pääte~tiin lähettää Lostm&inen maano.ntuin mu.tkalle järjcstä.n:"d.atlmsu n i telm<... ellei... i te.. ole vi - lä j8.rj estetty. Vu:kuuclek..,i

7 ö y t ä k i r j ~ ~UL~n Lii ttotoimil:unna n koi::oulreesta 19/ -":8. S r'3.)uv~ll a olivat Vilppula, ahenn _,Rinne, 'l:e nner, Vainio, Låhteinen, Vo.Lwma ja '),110- nen. Luettiin ja. hyväksyttiin lii ttotoimikunnan ko~::oukeien pö:;tä.. drjat 5/, 10/0, 10/6, 15/6 j a 17/~. ~.~ääräaj ""n kuluessa oli va t sih cee rin toi ntu ha.};:enee t 7. J.iCoe tie. i- nen j <.. Y...;nne. fenner ehdott i,että liittotoimi~illnt a es e tt~isi etutilalle ~nteen. "ostiainen. Vainio useiden kannatt[~ana ehdotti,että etutilalle ~set ett a igiin Liittotoimi unta ku::;soen siihen,että :Snne on edusl::unnaa.sa eil:ä täten kykene täydellisesti antautumaan liiton t oiden suoritukseen, uäätti ehdottaa liittoneuvostolle,että lii t_ n sihteeriksi va littaisiin!.j. ~ ost i a inen. Tanner pyysi pöytäkirjaan merl;:i ttävdksi,että hänen mielesti:ic':'n on ehdolle 'lse ttaminen lii ttotoimi1::unnassa tapahtunut puolue-joliitti vi ssa mer eissä. Liittotoimikunnan ehdotus lähe ~et~ä n ~onistettuma seuroille"iirikunnille jo liittoneuvoston edustajille j a me rkitään siihen myds~in Tannerin eriävä mielipi de. 3 ". Luettiin Neuvostoliiton Spartaki adej a järjestävän komitean kutsu mainittuihin kisoihin,jotka pidetäun r,~oskovussu l G - ~J./8-48. Rinne ehdotti,ett ä nyt kun kutsu ei ole saapunut ~unnicen Urheiluinternat$mmna.alin nimessä on syyt ä t iedustella kisoj a järjestäv~l&tä komi t ea l ta, onko lrutsu ki soihin lähetetty my ös.n:in LU =n nii lle järj estäi 1- le,jotka toimivat niissä m~i ssa, joissa on ~ ~n osasto. Lähteinen ehdotti, ettå samanaikaisesti lähetettäisiin tiedugtelu internatsionaalillemm e, jossa tiedustellaan sen kanna nottoa kysymykseen asia n tässä vaiheessa. Laherma hyväksyi edelliset ja ehdotti lisättäväksi Lähteisen ehdottamaan internatoionaalille lähetettävään irjelmäån pyyntö, että liitollerr.me 9nnettni siin oi }:eus os lli~tua ki soihin j ~_ perust ell ~~ n tätä pyyn t öä kisakutsulla _. _.._

8 Aanestyksessä sai lti nteen e~l(lotu.s 4: b.j..ntä j Lähtoi.."cn uhdotus :Jr he11j en tekew llä li ca;y~::::elhi ~ äc.int..:., joten si i s P.i ntaen ehdo tus tuli liittotoimikuill1an pdätökseksi. Xirjelmän:m lähe ttäminen :.:atsottii+} kiir~elli eksi 4 ~. Luettiin Oulun piirin kokoukses~a liittotoim i kunn~lla annettu pahgksw.. i 01 ~Llsunto sen johdosta, että li i ttotoimi1::unta oli ki e1 tänyt osunoton Oslossa pidett viin "')'"'rtr..kiacleihin. Kirj elmä lii tetään... rl:i stoon. ä/ Oulun pi irikunnnn tiedoi tu~:sen mukr.an on Oulun Jyry ilmoi tt"nut siklaisessä )orvcrillises3a lehtesvä jc.isentenvälisistä ~lp[iluistqan ko.:ou..csistaun. Seuralle on annettu Oulun piirin vuosikokouksessa pahe~:: - suroisl usunto asian johdosta. E"ätettiin t i edustaa Oulun Jyryltä,mi tkä syyt ovnt pakoi ttaneet seuran tällaiseen menettelyyn. ja 6 d. Luettiin uveitsin Box-Commissionin irjelrna,jossa 1ausutb.an.:iitol::set nyrkkei li jäirrme l3å.rlundin,.l.nders..:inin ja Johtosen os'1.11i s tuad cesta sikäläisiin.d1pailuihin. Samalla irjelmä~sä tehdäan ehdot~ s. ~ ~. ott0lun ~ järjestämiseksi nyrkkeilyssä 4 tai 5 miehise1l8. j ouk.:ueellr " tlor.1e ~ e e 19~8 syksyllä t _i 19 ~ 9 kevdällä. Kirj almä jätettiin nyr".kei lyj a ostoon l aus:lnnon <-ntu.ista. v rten sillä huomautuksell.....,attä. jaosto ehdotustaan tehdessään ottaa huon i oon li i t torrme ny :yi ",en taloude1li sen ti l an.. 7 ;1. J.Juettiin l:yrön Kehän anomus liittoon pi.:.äsystä ja ' urun ~iirin johtolrunn<n Lusunto, jossa. joht okunt 1. ilmoittaa seuran j a samallu. ~ c.ikka - kunnali"" ennestään t oimi van Kipinän kirj olmistä lcäyneen..:el vi 11e, ttä ~ehu on e~u.stettu poliitti sista syistä j a näiden l ~us untojen )crusteella ehdottaa anomursen hyljättäväksi. Li.titettiin nyytää. piirin johtokunntltu.. jäljennökset seu.rojen.r.:irjelmistä,jonkn.. jälkeen asiasta tehdäan lo) ullinen pel.:.:..tös. Helsingin erotuor.lariseura ':'6i ~::c rien [l.nomus 'Jrr.k. l, f} 0: - mj-'öntamisestä seur alle palloi luerotuomarikursöien j~rjest~mi,-,tä varten lähotetttin ;>alloilujaostoon l ausunt oa v... rten. :irjelmässä esiintyvä seilckl.,etta seuran jusene J:ant V'1t m~1/::sua erotuomari toi r est a n'j.ä.ä:'ettiin j.. ~ tää. pöydälle otett ~v }:::si u a.elleon esil 10 liittotoimi~nn, n LOkou sessa. Lii ttoko?::ouksen r)(j;/täki rjan?uin tte.mi sesta y.r.1. asiaa l::oskevi st:> '

9 Sdi Toi s tt = te tti i n ' esj~"':' )ll~ seuraava... sa lii tto toiml::un11"n.0 ~ou:':sessa johon.. nnes... å }1-n}:it nn pöy-:ä1:irjnntalk's:;oj~in 1 usunnot liittotoi ikun- 10 ~. olef KOS1W, Helsingin Jyryltä ei s... apun"j.t vastnusta eräisiin liittotoi - mikunn'.ln lt:.heltl. iin tiecl stal ihi1 dxi~tej..tiin niitä ~~iirehtj.;,l sour'llt<:.. Vakuud.el~si ~~~

10 p ö y t ä k 1 r j a TUL:n Liittot01mikunnan kokouksesta 26/3-28. Saapuvilla olivat Mikkola,Vilppula,Laherma, Tanner, Rinne, Vainio, Lähtelnen,Harjanne,Rossi, Valkama ja Salonen. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. Luettiin Karppilan Kaiun kirjelmä,jossa seura ilmoittaa, että seuraa on liittokokouksessa edustanut V.Rahkonen erään seuran johtokunnan jäsenen pyynnöstä varaedustajan ominaisuudessa. Samalla seura ilmoittaa hyväksyvänsä Rahkosen edustuksen lähettäen mukana Rahkosta varteh valtakirjan liittokokousedustusta varten. Päätettiin tiedustaa seuralta onko päätös Rahkosen hyväks~isestä edustajaksi tehty seuran kokouksessa ja mil1oi3 se on pidetty ja missä. Koska seuran aikaisemmasta ilmoituksesta,joka on tehty pöytäkirjaotteen muotoon puuttui merkintä kuinka mones p~kälä asia oli kokouksessa päätet~ tiin mainitusta kokouksesta tiin mainitusta kokouksesta myöskin tiedustella. Liittokokouksen pöytäkirja päätettiin painattaa 700 kpl painoksena. Keskusteltiin pöytäkirjantarkastajain antamista lausunnoista,joista Tu.omen ja Heikkisen antama 1,auSllnto si sälsi epäävän lausunnon pöytäkirjaan nähden, koskien huomautukset pääasiassa kokouksen kokoonpanoa. Päätettiin molemmat lausunnot painattaa pöytäkirjaan, jonka lisäksi liittotoimikunta omana lausuntonaan painattaa pöytäkirjaan, että koska kenelläkään pöytäkirjantarkastajista ei ole ollut huomauttamista kokouksen tekemiä päätöksiä vastaan,vaan koskevat huomautukset eräitten edustajain valtakirjain täydellisyyttä niin katsoo liittotoimikunta tämän todettuaan voivansa saattaa pöytäkirjan Julkisuuteen. Tanner esitti,että otettaisiin joltakin lakimieheltä selvää liittokokouksen laillisuudesta. Keskustelun jälkeen päätettiin asiassa kääntyä tuomari Manne~aan puoleen. Asian hänelle esittäminen annettiin Vilppulan tehtäväksi. 4. Kuultiin Väinö c:lähteisen juttua tutkimaan asetetun komitean lausunto ja päätettiin jäädä odottamaan Helsingin Jyryltä vastausta komitean päättämään tiedusteluun.

11 Päätettiin tiedustaa Helsingin Jyryltä,millä perusteilla seura on lähettänyt Osloon Spartakiadeihin 5 jäsentänsä huolimatta li1ttotoimikunnan kiellosta. Vastaus pyydetään ensi maanantaihin mennessä. 6 Turun piirikunta pyysi liitolta luennoitsijaa kolmeksi päiväksi matta asuntoa ja py~tää piirikunnan toukokuussa järjestämille kilpailutoimitsijakursseille.luentoja tulisi pidettäväksi kaikissa kesäurheiluk1lpailujen toimitsijatehtävistä. Piirikunta pyytää luennoitsijaa liiton kustannuksella lukuunottaa/ Lhermaa,Rinnettä tai Koivulaa. ~ätettiin ilmoittaa piirikunnalle,että Laherma on todennäköisesti tilaisuudessa ottamaan toi m e~ vastaan saatuaan lähemmän tiedon kurssien ajasta ja että liitto kustantaa hänen matkansa,mutta ei voi kustantaa hänen patkkiotansa. 7 i/ Keski-Suomen piirkunnan anomuksesta päätettiin piirikunnalle myöntää Smk. 1,000:- viimevuoden valtioavusta nyrkkeillmeuvontaan. Siinä tao/ pauksessa,että piiri on jo saanut viime vuoden valtiavun annetaan summa tämän vuoden valtioavusta,jos& liittotoimikunnan ehdotus valtioavunjaosta hyväksytään liittoneuvoston kokouksessa. 8 Päätettiin lähettää V.Anttila puhumaan Malmin Veikkojen tilaisuuteen 1/4 ja V.J.Kostiainen Herttonäsin Toverien juhlaan 8/4. Koska T.Salonen ei voinut työesteiden takia lähteä puhumaan Humppilan Raivaajan-Veikkojen tilaisuuteen Z8/3,päätettiin tiedustaa puhujaa Turusta mainittuun tilaisuuteen. 9. Hyväksyttiin seuraavat uudet seurat: Friitalan Yritys, Satakunnan piirin kautta Lavian Toveri t, " ~~O]~/~ tl " '1 Päätettiin uudelleen ~ledustella mille kannalle asettuu Keski-Suomen piirikunta Jämsän Partalan voimisteluseuran anomukseen päästä liiton jäseneksi Tampereen piir.ikunnan kautta. 11 Helsingin rakennustyöntekijäin maslarien osaston 40-vuotisjuhlaan lähetetään liittotoimikunnan esuatajaksi Salonen. Juhla on 11/4 H:gin työväehtalolla. lz '. Luettiin T.5ivistysliiton lähettämä kerjelmä,jossa mainittu liitto

12 kehoittaa liittoamme tilaamaan perusjärjestöillemme T.Sivistysll1ton äänenkannattajan "Työläisopiskelijan" 4 mkn hinnasta vuoden loppuun. Asia jätettiin pöydälle päätettäväksi liittoneuvoston jälkeen jolloin ollaan selvillä valtioavun jaosta eri tarkoituksiin. 13. Ah1aisten Visa1ta päätettiin kiirehtiä vastausta liittotoimikun nan tiedusteluun,koskeva seuran edustajan esiintymistä Satakunnan piirikunnan vuosikokouksessa. 14. Koska vastaus "Kotkan Riennon avoimeen kyselyyn seuran painikilpailujen ja Helsingin Jyryn kilpailujen yhteensattumisen vuoksi ei vastannut täydelleen asian kulkua lilttotoimikunnan kokouksessa,päätettiin asiasta ahtaa kirjallisesti Rlennolle täydellinen selostus. 15. Pöytäkirjaan merkittiin,että liiton valtioavun ensimälnen neljännes Smk. 62,500:- on nostettu. 16. Taloudenhoitaja esitti liittotoimikunnan hyväksyttäväksi venäläisen jääpallojoukkueen mukana olleen tulkin laskun,joka oli suuruudeltaan 500:-. Koska liittotoimikunnalle ei oltu esitetty tulkin palkkausta päätettiin merki tä pöytäkirjaan,ettei lii ttotoimikunnalla ole ollut tietoa asiasta. Lasku päätettiin suorittaa. Samalla päätettiin,että vastaisuudessa on toimitsijain tehtävä esitys tällaisista asioista liittotoimikunnalle. 17. Liiton tilien tarkkaajiksi valittiin Vilppula ja Tanner. Tilit tarkastetaan neljännesvuosittain ja maksetaan kullekin tarkastajale tarkastuskerralta Smk. 100:- 18. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: Seinäjoen Kiivas kansalliset painikilpailut 14-15/4 Lohjan Louhi n nyrkk. t 9-10/6 Vakuudeksi

13 " p ö y t ä k 1 r j a TUL:n Liittotoim1kunnan kokouksesta 2/4-28. Saapuvi lla oli va t Mikkola, Lahenna, Tanner, Vainio,Lähteinen,Harjanne,Rossi, Valkama, Fager ja Salonen. 1 HyVäksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2 Naistoimikunta pyysi liittotoimikunnan suostumusta saada järjestää naisten voimistelunjohtajakurssit tänä vuonna Turkuun. Liittotoimikunta hyväksyi naistoimikunnan ehdottaman paikan periaatteessa,jääden kuiten lopullisen päätöksen teko liittoneuvoston kokouksen jälkeen. 3. Hyväksyttiin taloudenhoitajan laatima kats~us liiton tileihin tämän vuoden ensimäiseltä neljännekseltä ja esitetään se liittoneuvoston kokoukselle. ui 4. Päätettiin vakuttaa liiton henkilökunta vakuutusyhtiö Kansassa lainmääräämällä tavalla. 5. Lii ton järj estöj,en osoi te'tihkosen hinnaksi hyväksyttiin 8 mk ja 1 liiton jäsenkirjan hinnaksi 3 mk. Jäsenkirja myydään yhdessä sääntöjen kanssa. 6 ~. Sihteeri ilmoitti tutkimuksissa käyneen selville,että liikemies Lindfors on laadituttanut testamentin,jossa liitollemme on varattu Smk. 200,000:-. Tätä testamenttia ei ole kuitenkaan allekirjoitettu ja testamentin pätevyys riippuu siitä saadaanko todistajiksi ne henkilöt,jotka ovat olleet läsnä silloin kun testamentti laadittiin. Sihteerille annettiin valtuudet ajaa asiaa edelleen.~os osoittautuu,ettei todistajia saada,annetaan jutun raueta,jotta kustannukset asian ajajalle eivät nouse liian suuriksi. 7. Luettiin tuomari Mannermaan lausunto liittokokouksen laillisuudesta ja liittotoimikunnan lausunnoksi laadittu ehdotelma. Mannermaan lbusunto päätettiin julkaista sanomalehdissä ja liittää siihen lilttotoiml-

14 kunnan puolesta alku-ja loppulausunto. Asian johdosta syntyneessä keskustelussa ehdotettiin,että li1ttotoimikunnan lausunnosta poistettaisiin ntiden edustajain nimet, jotka siinä mainitaan åänestäneen liittokokouksen vähemmistön mukana. 5 äänellä 1 vastaan päätettiin jättää liittotoimikunnan lausunnosta mainitut nimett pois. Tanner ilmoitti eriävänä mielipiteenään,että hän hyväksyy tuomari Manner.maan lausunnon julkaisemisen,mutta li1ttotoimikunnan lausunnon julkaisemisen vain sillä ehdolla,että liittokokousvaltakirjat tarkastetaan ja todetaan siellä olleet epäpätevät valtakirjat. Tuoma+1 Manner.maan ja liittotoimikunnan låusunto seuraavat, liitteenä pöytäkirjaa. 8. Norjan Työväen Urheilulii.ton kongressille, joka kokoontuu huhtikuun 5-6 p:nä,päätettiin lähettää tervehdyssähkösanoma. 9 Luettiin Turan piirin johtokunnalta saapuneet jäljennökset Kyrön Kehän ja Kyrön Kipinän kirjelmistä,j01ssa selostettiin uuden seu~an '.',..,- Kyrön Kehän perustamisen välttämättömyyttä paikkakunnalle.kyrön Kehän kirjalmäs sä mainitaan,ettei Kipinän toiminta ole tyydyttänyt eräitä paikka~talai sia poliittisista syistä ja toiselta puolen Kipinän kirjelmässä mainitaan ettei Klpinä ole asettanut esteitä minkään poliittisen suunnan omaaville seuraan liittymistä vastaan,kun vain ei ole kuulunut porvarillisiin järj estöihin. Liittotoimikunta päätti hyväksyä Kyrön Kehän liiton jäseneksi. 10. Fakinkylän aluejärjestön juhlaan 14/4 Pakinkylän työväentalolla päätettiin puhujaksi lähettää Helmi Paasonen. 11 Painijaoston puolesta luettiin Saksan Voimailuliiton lähettämä kirjelmä,jossa esitetään ehdotuksia painiliitto-ottelun järjestämiseksi~ siten,että saksalaiset painijat saapuvat tänne toukokuussa ja Voimailuliitto menee moraaliseen takuuseen siitä, että liitt~mme joukkue otetaan kilpailemaan Saksaan. Jos mahdollisesti joukkueemme otetaan kilpai.lemaan Saksaan on liittomme sitouduttava ottamaan vastaan uudelleen saksalainen j~ukkue. Fainijaosto hyväksyi saksalaisten ehdotuksen litsäten omana ehdotuksenaan,että samalla kutsuttaisiin myöskin venäläisiä painijoita tänne kilpailemaan ja kilpailut suoritettaisiin Helsingissä,Kotkaasa,Turuasa Kotkalaiset maksavat matkat Helsingistä Kotkaan ja takaisin ja sillä ajal

15 ~- - ta ylöspidon ja päivärahan. Turkulaiset maksavat matkat Helsingistä Tur-! i kuun ja takaisin ja siltä ajalta ylöspidon ja päivärahan. Lisäksi suorit- tavat nämä järjestäjät 25% puhtaasta tulosta liitolle. Painijaoston ehdotus hyväksyttiin kuitenkin siten.että saksalaisten kanssa on saatava ensin kihnteä sopimus siitä.että yhtä monta painijaa kustannetaan sinne kilpailemaan ensi syksynä tai viimeistään 1929 keväällä ja seuraavista otteluista sovitaan vasta myöhemmin. 12 Otettiin käsittelyn alaiseksi Väinö Lähteisen kieltolakirikkomus ~-! :! juttu. Helsingin Jyryn vastauksesta liittotoimikunnan tiedusteluun kävi selville. ettei seuralla ole olemassa todisteita Lähteistä vastaan,koska hän oli eronnut seurasta silloin kun seura tahtoi häntä kuulustella asia assa. Asia jätettiin aikaisemmin valitun komitean tutkittavaksi edelleen. 13. Luettiin Helsingin Jyryn vastaus liittotoimikunnan tiedusteluun miten seura on suhtautunut puheenjohtajansa A.Grönrooein rikkomukseen lii ton Sääntöjä vastaan hänen i~oittaessaan kilpakelvottoman nyrkkeilijä af. H.Hakkraisen kilpailuihin Neuvostoliittoon. Seuran vastauksesta ilmeni, että seuran yleinen kokous ei ole hyväksynyt seuran johtokunnan esitystä asiasta,vaan on katsonut,että Grönroos olisi voinut toisinkin menetellä. Seuralle päätettiin ilmoittaa,ettei seuran päätös tyydytä liitto- toimikuntaa ja että seuran on valvottava,ettei niinkin huomatussa asemassa seurassa olevax henkilö riko liiton sääntöjä ja päätöksiä. Samalla liittotoimikunta ilmoittaa seuralle,että liittotoimikunta on kats~nut oikeaksi tuomita Grönroos liiton yleisten kilpailusääntöjen 12 :n 7:nen kohdan ja liiton sääntöjen 24 töjen luottamustehtävistä. Fäätös tehtiin 4 äänellä 2 vastaan,jotka kannattivat rankaisuajaksi 1 vuotta. :n mukaan 3 kk pois kalkista liiton järjes 14 Luettiin Helsingin Jyryn vastaus liittotoimikunnan tiedusteluun, millä perusteilla seura on lähettänyt vastoin liittotoimikunnan' kieltoa 5 jäsentään osaaottamaan Oslossa pidettyihin Spartakiadeihin. Asia päätettiin panna pöydälle ensimäiseen pääsixäisen jälkeen pidettävään liittotoimikunnan kokoukseen. 15 "'. Luettiin nyrkkeily jaoston lausunto Hakkaraisen kilpailumatkan i i, - ' '":!

16 johdosta,jonka hän teki kilpakelvottomana ollessaan Neuvostoliittoon. Lausunnossaan jaosto esittää,että juttu saisi jo rauxeta,koska se tuntuu poistuneen jo pois päiväjärjestyksestä. Jaoston ehdotus hyväksyttiin. 16. Luettiin Kokkolaan perustetun Työväen Sgakkikluvin anomus päästä liiton jäseneksi. Vaasan piirikunta esitti anomuksen hyljättäväksi katsoen shakin liitolle vieraaksi alaksi. Päätettiin esittää liittoneuvoston ratkaistavaksi olisiko shakki hyväksyttävä liittomme ohjelmaan. 5 äänellä 4 vastaan päätettiin liittoneuvostolle esittää liittotoimikunnan kantana,ettei sgakkia olisi otettava liiton ohjelmaan. Asianomaisen shakkiklubin liittymisan~mus käsitellään liittoneuvoston jälkeen liittotoimlkunnassa,koska seuran hyväksyminen riippuu liit toneuvoston asiasta tekemästä päätöksestä. 17 ~. Hyväksyttiin liiton jäseneksi Helsingin Työväen Hiihtäjät Helsingin pi i ri ku.nnan kautta. 18 ~. Luettiin Suomen Osuuskunta i.l. kirjelmä,jossa tiedustellaan liiton mielipidettä osuuskunnan aikoman messuhallin suhteen voitaisiinko sitä ajatella käytettäväksi voimistelu-ja urheilutarkoituksiin. Samalla kirjelmässä esitetään,että myönteisessä tapauksessa liittomme kääntyisi Helsingin kaupungin valtuuston ja rahatoimikamarin puoleen suosittelemal, la ilmaisen tontin myöntämistä osuuskunnalle hallin rakentamista varten. Kirjelmään päätettiin vastata kielteisesti samalla selostaen liit tomme kantaa urhei~-j a voimisteluhallien rakentamisessa ja myöskin selos tamalla liittomme osu tta stadionkysymyksessä,joka urheilijain on enaankaikkea vietävä suotuisaan ratkaisuun. 19. Helsingin Pu.useppäin amma ttiyhdi styksen 40-vuoti sjuhlaan Hel singin työväentalolla 25/4-28 lähetetään liittoa edustamaan Lähteinen. 20. Seuraava liittotoimikunnan kokous päätettiin pitää liittoneuvoston kokouksen ruokailutunnilla ensimäisenä kokouspäivänä. 21 ~ Oulun Tarmon uusi anomus seuraottelun järjestämisestä liiton painimestaruuskilpailujen päivänä ei antanut aihetta toimenpiteisiin,vaan päätettiin anomukseen vastata edelleen kielteisesti.

17 22. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: Viipurin Jyry kansalliset nyrkkeilykilpailut Savonlinnan Jyry n painikilpailut Vuoksenniskan Vesa n Varkauden Tarmo " Uuraan Vilpas "" 23. n Q 28-29/ /4 5-6/5 5-6/ /5, Luettiin Unkarin työväen urheiluliiton kutsu mainitun järjestön 20vuotisjuhlakilpailuihin Budapestissä 2-3/6-28. Asia jätettiin yleisurheilujaostole ~a päätettiin samalla,että vain siinä 'tapauksessa,että tulee jokin kilpailumatka samaan aikaan lähelle Unkaria,voidaan sinne edustajia lähettää. Luettiin Keski-Suomen piirikunnan vastaus liittotoimikunnan kyselyyn,jossa tiedusteltiin piirin johtokunnan mielipidettä olisiko Jämsän Partalaan perustettu seura kuuluva Tampereen piirikuntaan, johon seura itse haluaa liittyä ja jota mieltä on myöskin Tampereen piirin johtokunta vai olisiko seura kuuluva Keski-Suomen piirikuntaan. Va.tauksessaan piirin johtokunta ilmoittaa mielipiteensä olevan, että mainittu seura liitettäisiin Keski-Suomen piirikuntaan,koska seuralla on yhtä hyvä yhteys Jyväskylään kuin Tampereellekin automatkan ollessa n. 10 km lyhyempi JyväSkylään. Keski-Suomen piirikunnan lausuntoon nojautuen päätettiin seura hyväksyä liittoon Keski-Suomen piirikunnan kautta. 25 '. Otettiin käsittelyn alaiseksi liittoneuvoston kokouksen viimel- - set valmistelut. Valtakirjojen tarkastajiksi hyväksyttiin taloudenhoitaja ja sihteeri. Liittotoimikunna puolesta esiintymään eri kysymyksissä velvoitettiin seuraavat: Qpintojaoston perustaminen:kostiainen Sääntömuutokset; jaostosihteeri ja Rinne 10-vuotijuhlan järjestely: Mikkola Tilastokaavakkeiden täyttäminen: sihteeri Ulkomaiset kilpailumatkat: Rinne Nuorten uudet järjestömuodot: jaostosihteeri Liiton valtioavun jako: Mikkola

18 Kunniakirjojen painattaminen: sihteeri Jalkapalloerotuomarikurssit: jaostosihteeri Jalkapallomestaruuskilpailut: jaostosihteeri ja taloudenhoitaja Naisten voimistelukoti: Vainio ja naissihteerl Naisten toimitsijakurssit: Rossi Alle 18 v. kilpanyrkkeily: Tanner Talousarvio: taloudenhoitaja Ensimäisenä kokouspäivänä heti kokouksen alkuvalmistelu1den tultua suoritetuksi tarjotaan liittoneuvoston edustajille kahvit liiton puolesta.kavitarjoiluun osallistuvat lisäksi liittotoimikunnan jäsenet ja jaostojen edustajat. Liittoneuvostoedustajille hankitäan liiton puolesta salkut kokous papereita varten. 26. Päätettiin maksaa G.Anderssonille Smk. 500:- 16 ruotsinkielisen voimlsteluohjelman laatimisesta. lrger hankkii ohjelmat liitolle. Vakuudeksi

19 TUL:n V.liittokokouksen ja sen päät"sten laillisuus. Lilttotoimikunnan tiedonanto. Sen johdosta,että TY0väenjärjestöjen Tiedonantajan t.v.66 ja 68 numeroissa.. ja myöekin useisea muissa Ranomalehdissä on viime aikoina t hty väitteitä siitä,että Työväen Urheiluliiton V:nnen liittokokouksen Päätökset elisivat laittomia ja ttä TUL:n liittotoimikunnalla ei olisi laillisia valtuuksia toimeensa,on liittotoimikunta hankkinut lakimiehen lausunnon noid n seikkoj n oikeudellinl sesta puolesta.varatuomari S.T. iannermaa,jolta selitys py dettlln, lausu lto on näin kuuluva: (3 uraa tuom.mannermaan lausunto). ~uten edelläolevasta,puolu ett&man lakimiehen lausunnosta havaitaan,eivät ne räikeät väitteet. joita on tehty lilttokokouks n laillisuutta ja liittotoimi~nna n toimi valtaa vastaan, ensnkään pidä pakkaansa. vaan ovat kokouksen kaikki päätökset voimassa ja liittotoimikunta täysin toimikelpoinen.ne harvat muodolliset virhe.t, jotka liittokokouksen toiminnassa on havaittu,eivät 01 olleet sellaisia,että niistä olsi kannattanut nostaa nin suurta melua kuin nyt on nostettu. saanee t pidettävä mielessä,millä käyttänee t s'lntyne et s Oihen,että muutamat edustajat ovat den epätäyaellise~ valtakirjan no ä on valtuutta lri:mx kokouksessa ainakin seuraa at ykq~ac ~mmenen edustajaa,nim. uri Rajaniami(ra lahden hme).alli Ronkainen(Ruukin sku), itkänen(hiltulanlahd n åa) lil.perkonoja (p aimi on Y ri t ys), ö Linden (Turun Taimi), V.Saar en (J oke lan :ön t ys), Evijärven lo),otto Rae(Tornion Vo ) ja appo OllilatLimi Tuisku). tä havaitaan viittallun siitä,~tl~ k ysymyks ese~ olisi ollut urt~n ~takirjamäärien s kä kokouks n alkuhetkillä vallinn en suu n kiireen ja tungoksen aiheuttama erehdj s,vaan harkittu t inta e mmlstöryhmän ~väksl.j ole van pe-r.ät tödaayja j ':'ä vän omaan arvoons ~a1kk ~~rlläolevaan viitaten liittotoimikunta edellyttää l~ittokokousasian poistuvan Päiväjärje s tyksestä.r~(dyttäk L ön hyödytt!?män sananvaihdon sijasta yhä tiiviimpään työh"n liittomme ja työläisurheilun hyväksi. ' Työväen Urheiluliiton Liittoboimlkm J

20 .. Q) TYC\fEN U.tiLE LULTOr LTU.i.U A"KU.l.-... ~AL.L.E. T EDOrJA...T JAN t. v. 06.ja fiö [1 : t.., jo~sva on.null:l1utuköia Kokou.ksen lb.~töbdä vastc.all, voi al.le:kir,jo~tt..a.nut a!lta.~c.u.ll~d~ttujt:11 lhe:.tustcn lc:t.ill~clul(ctesta SE:Ul'C:11:tVetn lul\.,unllon : 1. T : tl : s t:t vii tuta1:tn y[wistjolct.~i 1::> J : aan jo. ve:..ltt;t~~n,t-lta kokeukse:n faätuk.8et olisivat taman..la.lllku~qc;1.n utt..i:;.ll.allcl. [lcwst..e ulj:\.e'u.te~m 1,-,b.~U:c:.tYll C;.jcu l Ku.lu.E;SS1:t (1... " : 1 2 K. ). 11.,Cln F.u.U t et OV:::.. t mi t b. t 1 c. tll a 11 E: 1 b.c.. 1UKS t: t, J () 1 ~,C:1 e ~uttu, 1~ikKC. taall.lullin J äs eni.li} {[Et.Hien. kir'joituk::l1bsa on ku1te:ldnn LC:1HQOtt..U valt1ciå., elli:,. b.l.ulb. lt..c..lvk- ;:,1 loukattu jonku.n Yl1ui.~tyk!3en "J.denvert' l...llau.tta tolfj1.en budteen. ol'.j' oj en tarv.. ad tu. de t-!l.!!j.q J.. u LyS te r1.&0" ouko.:i 1;;3- _ 1.:1 L~ vrd te-., -.. t 1 1 t;'""11:.o t" lt'~v'o i:;..3ia.n lu.ollllo::ltu ::lille;' sissa J18 nscl U el,.. U..>.. Uu. _0. " U. u. elin ~ io.b. i L s G i:iall 1 ~ te-; Vi;.;..i& 1'Ct. Lkb.l:;; e!c:1ar1 k.f~.fk ci 1a. V å...l tt.t..l.lr.j oj eli kel}lc:1ct.vclj'a.vuesta, voi cle Aa,it1..i:..b. b,3..l<..111ullt1.jolltb., lliltllc:1 vastu.u,jää sille ltse;lle n. Valtakirjo.jen laillisuuskfsymys e1 ole k ok o-

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 2 Kotipaikka Jyväskylän kaupunki 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Tiistai 19.4.2011 klo 18.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (3) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 TELA / Toimitusjaosto 11.12.2012 AIKA 11.12.2012 klo 18:00 PAIKKA Mäntsälän kunnantalo, kokoushuone 4. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14.

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14. senjälkeen kun hän on sopinut asiansa tulee hänen olla 6 kk. kilpa: kelvoton. Jaoston ehdotus on seuraava: Pietarsaaren Vo~alle ~ ei anneta muistutusta siitä,että se antanut Valon kilpailla kilpailuissaan,koska

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 07.05.2013 AIKA 7.5.2013 klo 14.15 PAIKKA Yläaste, Tukholma KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

1 (5) osoitteessa kuun päivänä 200 alkaen klo. Hoitokunnan puheenjohtaja/toimitsijamies avasi kokouksen.

1 (5) osoitteessa kuun päivänä 200 alkaen klo. Hoitokunnan puheenjohtaja/toimitsijamies avasi kokouksen. 1 (5) PÖYTÄKIRJA yksityisen tien tiekunnan vuosikokouksesta/ylimääräisestä kokouksesta Paikka ja Aika Someron kaupungin kylässä luona osoitteessa kuun _päivänä 200 alkaen klo _. Kokouksen avaus Kokouksen

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 13.05.2014 AIKA 13.05.2014 klo 16:00-16:50 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 7.7.2015 klo 12:30 1/5 Paikka Tulihukka-leiri, Mynämäen palloiluhalli, Urheilutie 9, Mynämäki LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Haapala Heikki Haikonen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Pöytäkirja 4/2014 vammaisneuvosto

LAUKAAN KUNTA Pöytäkirja 4/2014 vammaisneuvosto KOKOUSAIKA 13.8.2014, klo 12:47-14:27 KOKOUSPAIKKA Toininranta, Honkaniementie 35, Laukaa SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet: Jan Hänninen (puheenjohtaja) Helka Lahtinen (varapuheenjohtaja)

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT O i k e u s m i n i s t e r i ö n päätös hakemukseen, jossa Turun Yliopisto niminen säätiö on sen valtuuskunnan kokouksissa 14 päivänä joulukuuta 1973 ja 25 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot