esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan"

Transkriptio

1 öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/ uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1 J. Otettiin Kä~ittelyn alvioeksi sihteerin lo.ati. at ~ lustukset ju esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan liitteen mukdisesti. 2 1:os1::" sanomalheti uu ti sten muk'j. n on joku ). fl öroä, joko. kuuluu liiton " l 8.iseen seuro.nn, ollut suojeluslmnnan julllille esiintyen suojeluskunnan jäsenenä,pdätettiin asiasta ilmoittaa piirin johtokunnalle ja "... ytää joltokuntuo. tut~:irrnan asian onko uutinen tosi ja jos m'linittu henkilö on vielä liitossn jäsenenä niin on piirin jolltokunna n huollcttava,että.o.init~~ henkilö eroitetaan liitosto.. J atkettiin liittoneuvosto a lustusten käsittelyä, josso. erikoi - se J. t.ul kes}::ustelun her-e\. tti nuorten jäsenten uud.et järj es tömuodot eli n. s. ~r-djärjestön hyväksyä ~lustus erustaminen. 4 äånellä 2 vastaan päätettiin asiasta esitettävdksi liittoneuvostole. ~oska liiton valtioavun tx~ jakoehdotuksesta ei päästy yksimi mielisyyteen päätetiin asia BER antaa komitean harkittavaksi niiltä o'silt!1cn,joissa ei yksil'lielisyyttä syntynyt. Komiteaan v littiin Kostiainen, taloudenhoitaja ja sihteeri. Vakuudeksi

2 ~ öytäkirja (_ :';11 1ii ttotoimiru. oon ko.::oul:sesta 1v/3-..,8. '~.puvil1a olivat: Vi1p)u1a, r~anner, ::linne, L~hteinen, ~ager ja Valkruna. 1 ~. Otettiin käsi tel tuviiksi adelli se3da kokou "ses~m l:omi tealle j~tetty valtioa~1 jakoehdotus, josta komitea esitti mietintunsä. Asiasta suori tettiin ensilcti yleiskeskustelu. YleiskesKU8telun lo:)uttua oli er8.iden liittotoimikunnan jd.s6nten 91l:koa poistuu ko::ou1:sesta, joten liittotoimikunta jäi vaj,_valtaiseksi päiittäen vain... en,että seuraava liittot:>irnikunnan kokous -oi etddn torstain... tk:n 15 p:nä klo 7 i, p. Vakuudeksi

3 jo. Ro.~si. 1.j. Btettiin käsittelyn!ll 'i se};:s i edelli sessä };:okoukses _0. pöydi:i.lle jäunyt ehdotus liiton vnlttocvun juosta. Veltioavun j n:~oehdotus hyvtiksyttiin komitean ehdottnmu.sso. muo - dos~a. :nnner pyysjc _ öytäkirjnan mer:,d tt 'väksi, että lilinen ehdotuksene avoinna olevien täyttämi eksi on seur~ vo.; alloiluneuvontao.n Palloilun edistämiseksi Yleisurheiluneuvonte!ln t1 ruo tsi nki eli s..~äenlc.sk:uneu vont,-o.n L Ö Y t ~ k i r j a 'J"1 :n Tiittotoi i l::u.ruh.::,n ko :OUl:3csta 15/;j- :;:8. Sa... uvi 11 oli vnt:.-i~.::}:olo., Ji lrrpul, Tanner, Lahcrmr.., Veinio,Lähteinen,H< rj'1.nne 1 0,000: - 5,000';- 10, 0 0 :- 5,00 :- 5,0 0: - 2 ',). Käytiin lävitse 10 ut liittoneuvoctelle o.ijotut esi~~7kcet ~lus tul:sineen ja hyvä ~syttiin niistä lii ttotoimikunno.n k nta. :3... o.lloilujt.oston e' dot ksevta pu 'tettiin otte18ville jou:c:ueillc sunnunt~i na ostaa k!lhvi t li i ton ku~ tannuksella. r:'oir i ston teiltä väksi jätettiin tilaizuqden lähempi järjestely. 4.i. Hyväksyttiin nuorten jaoston ecityv, että UOr~Jn ohj ~:l j~in.:u~s si t pi detddn Ouluss& p:i' siai bj}y inä. Työväen Rai tti usli i ton lue... JBoi teijalle päätettiin mo.tkr.o. vlrten ""nt...,o. liitonx luo ttol::u.ljetuslippu. 5 Hyväksyttiin seur:;.av t kil_ailuluv'1t : Työväen 70imistelijat,Helsinki liiton vol.. est. kil /4 Helylän Voima kansalliset voimistelukilpc.ilut 22/4 Säynätsalon Riento y~nsalliset po.inikilpailut 14-15/4 Snvonlinno.n Jyry 11 Tt 2l -.:3~/4. 6.,. Ko v 0. ':arppi lo.n Ko.i u ta 0 i saapunut seuran :9yyn tö sn flde. jä 1 j ennös liittoko':ousvnltukirj ast ::-_n,l)äätettiin se Hi.hettää j todis ynt j 1- jennöl:~cn liiton tnloudenh itaja j'_ cihteeri.

4 7 ',j o Uintijaoston kirjelmä työväen uimahallin h~nnkimisesta jätettiin toistaise~si pöydälle. 8 '. Oulun piirik:u.nn'ln lähettämä kirjel lä jätettiin eeurg.u.vassa ko- ~ouksessa ~sitel~ävuksi. nyr~keilyjnoston :rirjelr.lt1.,josc:>a jaosto valittaa sitä, että jaoston ~ ksimi eli sesti:\. päl J-bkseetä huolim 1. tt i i totoimi :unta epäsi Hclsingin Jyryl tä nyrkkei lymestaruu.s1~i lpo.i lu t,r:l.erki ttii n saaduksi. Ki rj elmä seurt liitteenä pöytukirj~a. 1 0 '.Aussigin liiton voimisteluliitto... äivien johdosta päätettiin liitolle lähettå.å onnittelulcirjelmä. _äivut ovat 6-~4. 11 j. Latvian liittoa päätettiin onnitella sen kuudennen lwngres2:in j ohciosta. 12. SVUL :n kirjelmän johdosta päätettiin vaihtaa lii ttomrlle VuosLörjaa 10 kpl mainitun liiton julkt...isemaan teokseen Viipu.rin voi istelujuhlista. :Uiittotoimikunna.n SeUr'l8va kokou.s pulltettiin pitää l..... u ntaina tk~n 17 p:nä klo 7 i.p.

5 TYÖVÄEN URHELULTTO POSTOSOTE: Helsinki, Sirkuskatu 5 SÄHKOOSOTE: TUL Helsinki PUHELMET : Toimisto 5346 Sihteerit 6947 Helsingissä... maalis kuun 1.2 P:71ä 92 8 TUL:n Liittotoimikunnal1ej Täällä:: mikunna1le TUL:n Nyrkkeily jaosto. saa kokouksensa 9/3 päätöksenä Liittotoi= r esittää seuraavaa; Jaoston pyynnöstä antoi Liiton puheenjohtaja Väinö Mikkola se1os= tuksen niistä vaikutteista jjotka antoivat aihetta Liittotoimikunnalle myöntää nyrkkeilymestaruuskilpailujen järjestämisoikeuden Tampereen Vei= koile,vastoin jaoston yksimielistä ja urhei1ullisesti oikeilla perus=, teilla annettua puolto1ausetta Helsingin Jyry1le.Se1ostuksen mukaan oli Liittotoimikunnan ainoana vaikuttimena Jyryn yleemsä huono osallistuminen mestaruuskilpailuihin:jaosto katsoo,etteivät mainitut syyt olleet kyllin asiallisia kyseessä olevan päätöksen tekoon.kun lisäksi Liittotoimikunta XwXXxRXEXxXikw»xtwTmkz2REX teki lopullisen päätöksensä palauttamatta a= siaa uudelleen jaoston käsiteltäväksi,katsoo jaosto tulleen aiheettomasti epäluottamuksen alaiseksi ja tahtoo tästä toverillisimmin Liittotoim~ t nalle huomauttaa.,. Jaosto haluaa ainoastaan luottamuksellista yhteistoimintaa. ~~ ( Puheeneohtaja Toverillisesti TUL:~N kkeilyjaosto -. /)-./~~ v~ ----~:~~~~:_ ( Sihteeri )

6 _öytäkirja. r'::ul :n Liittotoir.1ilrunmm }::oj::ou:;:sesta 17/ - 8. ~aapuvilla oli vat 1, ik.:ola, ril~)l:mlu., Rinne, J inio, Lähteinen, Fager, Rossi ja Vallwrna. 1 Otettiin k~sittelyn alaiseksi liit~oneuvostolle es:t8tt~v~ liiton toinintaker-:omj.s ja p~v tettiin mainita t":.paukset lii ttoneuvoston ko::'{qu'~ ve sta i i ttoneu voston kokoul... een L.sti lu ~ruunottam3. t ta tl.ulll :1::0 j a, jotka l~_dit~~n kalenterivuositt~in.'dvllli.olev... n mukaisesti lisättiin to i mintakerto,ukseen lcil_ailutoi c innan kohdalle eunä kev.;:...änä sattuneita l::ilnailut... )uulcsia. Urheilulehdet ll otsikon tilalle pti.ät t iin panna" ii ton kustc..nnllstoiminta ja urheilulehdet ll je1 maini ta siinä ensiksi iul:ä" ko.. J~evE1t seikat j a myöskin lii ton vuosi ~irjasta. llnternatsionaalin kongressi ll kapp[> leen kohdalle lisätään selostus kongressin edustl.j ista ja kongressin päj.tös osallisturllide.3la Sl)artal:iadeihin sekä päätös seurauvi ta olymrialaisista.. rostiainen tiedusteli metkaan sn Satakunnan -:)iiriin.:3i:ilteeri selosti, että hän on asi ast... tiedoi ttanut piirin johtokunn< lle, rluttc.. jnhhokunta ei ole vastamlut tieqoi tukseen. Liittoneuvo~ton asioiden kii reellisyyden takia ei hän ole :lsiaa kiirehtinyt. l:oska asia on näin pitkistynyt pääte~tiin lähettää Lostm&inen maano.ntuin mu.tkalle järjcstä.n:"d.atlmsu n i telm<... ellei... i te.. ole vi - lä j8.rj estetty. Vu:kuuclek..,i

7 ö y t ä k i r j ~ ~UL~n Lii ttotoimil:unna n koi::oulreesta 19/ -":8. S r'3.)uv~ll a olivat Vilppula, ahenn _,Rinne, 'l:e nner, Vainio, Låhteinen, Vo.Lwma ja '),110- nen. Luettiin ja. hyväksyttiin lii ttotoimikunnan ko~::oukeien pö:;tä.. drjat 5/, 10/0, 10/6, 15/6 j a 17/~. ~.~ääräaj ""n kuluessa oli va t sih cee rin toi ntu ha.};:enee t 7. J.iCoe tie. i- nen j <.. Y...;nne. fenner ehdott i,että liittotoimi~illnt a es e tt~isi etutilalle ~nteen. "ostiainen. Vainio useiden kannatt[~ana ehdotti,että etutilalle ~set ett a igiin Liittotoimi unta ku::;soen siihen,että :Snne on edusl::unnaa.sa eil:ä täten kykene täydellisesti antautumaan liiton t oiden suoritukseen, uäätti ehdottaa liittoneuvostolle,että lii t_ n sihteeriksi va littaisiin!.j. ~ ost i a inen. Tanner pyysi pöytäkirjaan merl;:i ttävdksi,että hänen mielesti:ic':'n on ehdolle 'lse ttaminen lii ttotoimi1::unnassa tapahtunut puolue-joliitti vi ssa mer eissä. Liittotoimikunnan ehdotus lähe ~et~ä n ~onistettuma seuroille"iirikunnille jo liittoneuvoston edustajille j a me rkitään siihen myds~in Tannerin eriävä mielipi de. 3 ". Luettiin Neuvostoliiton Spartaki adej a järjestävän komitean kutsu mainittuihin kisoihin,jotka pidetäun r,~oskovussu l G - ~J./8-48. Rinne ehdotti,ett ä nyt kun kutsu ei ole saapunut ~unnicen Urheiluinternat$mmna.alin nimessä on syyt ä t iedustella kisoj a järjestäv~l&tä komi t ea l ta, onko lrutsu ki soihin lähetetty my ös.n:in LU =n nii lle järj estäi 1- le,jotka toimivat niissä m~i ssa, joissa on ~ ~n osasto. Lähteinen ehdotti, ettå samanaikaisesti lähetettäisiin tiedugtelu internatsionaalillemm e, jossa tiedustellaan sen kanna nottoa kysymykseen asia n tässä vaiheessa. Laherma hyväksyi edelliset ja ehdotti lisättäväksi Lähteisen ehdottamaan internatoionaalille lähetettävään irjelmäån pyyntö, että liitollerr.me 9nnettni siin oi }:eus os lli~tua ki soihin j ~_ perust ell ~~ n tätä pyyn t öä kisakutsulla _. _.._

8 Aanestyksessä sai lti nteen e~l(lotu.s 4: b.j..ntä j Lähtoi.."cn uhdotus :Jr he11j en tekew llä li ca;y~::::elhi ~ äc.int..:., joten si i s P.i ntaen ehdo tus tuli liittotoimikuill1an pdätökseksi. Xirjelmän:m lähe ttäminen :.:atsottii+} kiir~elli eksi 4 ~. Luettiin Oulun piirin kokoukses~a liittotoim i kunn~lla annettu pahgksw.. i 01 ~Llsunto sen johdosta, että li i ttotoimi1::unta oli ki e1 tänyt osunoton Oslossa pidett viin "')'"'rtr..kiacleihin. Kirj elmä lii tetään... rl:i stoon. ä/ Oulun pi irikunnnn tiedoi tu~:sen mukr.an on Oulun Jyry ilmoi tt"nut siklaisessä )orvcrillises3a lehtesvä jc.isentenvälisistä ~lp[iluistqan ko.:ou..csistaun. Seuralle on annettu Oulun piirin vuosikokouksessa pahe~:: - suroisl usunto asian johdosta. E"ätettiin t i edustaa Oulun Jyryltä,mi tkä syyt ovnt pakoi ttaneet seuran tällaiseen menettelyyn. ja 6 d. Luettiin uveitsin Box-Commissionin irjelrna,jossa 1ausutb.an.:iitol::set nyrkkei li jäirrme l3å.rlundin,.l.nders..:inin ja Johtosen os'1.11i s tuad cesta sikäläisiin.d1pailuihin. Samalla irjelmä~sä tehdäan ehdot~ s. ~ ~. ott0lun ~ järjestämiseksi nyrkkeilyssä 4 tai 5 miehise1l8. j ouk.:ueellr " tlor.1e ~ e e 19~8 syksyllä t _i 19 ~ 9 kevdällä. Kirj almä jätettiin nyr".kei lyj a ostoon l aus:lnnon <-ntu.ista. v rten sillä huomautuksell.....,attä. jaosto ehdotustaan tehdessään ottaa huon i oon li i t torrme ny :yi ",en taloude1li sen ti l an.. 7 ;1. J.Juettiin l:yrön Kehän anomus liittoon pi.:.äsystä ja ' urun ~iirin johtolrunn<n Lusunto, jossa. joht okunt 1. ilmoittaa seuran j a samallu. ~ c.ikka - kunnali"" ennestään t oimi van Kipinän kirj olmistä lcäyneen..:el vi 11e, ttä ~ehu on e~u.stettu poliitti sista syistä j a näiden l ~us untojen )crusteella ehdottaa anomursen hyljättäväksi. Li.titettiin nyytää. piirin johtokunntltu.. jäljennökset seu.rojen.r.:irjelmistä,jonkn.. jälkeen asiasta tehdäan lo) ullinen pel.:.:..tös. Helsingin erotuor.lariseura ':'6i ~::c rien [l.nomus 'Jrr.k. l, f} 0: - mj-'öntamisestä seur alle palloi luerotuomarikursöien j~rjest~mi,-,tä varten lähotetttin ;>alloilujaostoon l ausunt oa v... rten. :irjelmässä esiintyvä seilckl.,etta seuran jusene J:ant V'1t m~1/::sua erotuomari toi r est a n'j.ä.ä:'ettiin j.. ~ tää. pöydälle otett ~v }:::si u a.elleon esil 10 liittotoimi~nn, n LOkou sessa. Lii ttoko?::ouksen r)(j;/täki rjan?uin tte.mi sesta y.r.1. asiaa l::oskevi st:> '

9 Sdi Toi s tt = te tti i n ' esj~"':' )ll~ seuraava... sa lii tto toiml::un11"n.0 ~ou:':sessa johon.. nnes... å }1-n}:it nn pöy-:ä1:irjnntalk's:;oj~in 1 usunnot liittotoi ikun- 10 ~. olef KOS1W, Helsingin Jyryltä ei s... apun"j.t vastnusta eräisiin liittotoi - mikunn'.ln lt:.heltl. iin tiecl stal ihi1 dxi~tej..tiin niitä ~~iirehtj.;,l sour'llt<:.. Vakuud.el~si ~~~

10 p ö y t ä k 1 r j a TUL:n Liittot01mikunnan kokouksesta 26/3-28. Saapuvilla olivat Mikkola,Vilppula,Laherma, Tanner, Rinne, Vainio, Lähtelnen,Harjanne,Rossi, Valkama ja Salonen. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. Luettiin Karppilan Kaiun kirjelmä,jossa seura ilmoittaa, että seuraa on liittokokouksessa edustanut V.Rahkonen erään seuran johtokunnan jäsenen pyynnöstä varaedustajan ominaisuudessa. Samalla seura ilmoittaa hyväksyvänsä Rahkosen edustuksen lähettäen mukana Rahkosta varteh valtakirjan liittokokousedustusta varten. Päätettiin tiedustaa seuralta onko päätös Rahkosen hyväks~isestä edustajaksi tehty seuran kokouksessa ja mil1oi3 se on pidetty ja missä. Koska seuran aikaisemmasta ilmoituksesta,joka on tehty pöytäkirjaotteen muotoon puuttui merkintä kuinka mones p~kälä asia oli kokouksessa päätet~ tiin mainitusta kokouksesta tiin mainitusta kokouksesta myöskin tiedustella. Liittokokouksen pöytäkirja päätettiin painattaa 700 kpl painoksena. Keskusteltiin pöytäkirjantarkastajain antamista lausunnoista,joista Tu.omen ja Heikkisen antama 1,auSllnto si sälsi epäävän lausunnon pöytäkirjaan nähden, koskien huomautukset pääasiassa kokouksen kokoonpanoa. Päätettiin molemmat lausunnot painattaa pöytäkirjaan, jonka lisäksi liittotoimikunta omana lausuntonaan painattaa pöytäkirjaan, että koska kenelläkään pöytäkirjantarkastajista ei ole ollut huomauttamista kokouksen tekemiä päätöksiä vastaan,vaan koskevat huomautukset eräitten edustajain valtakirjain täydellisyyttä niin katsoo liittotoimikunta tämän todettuaan voivansa saattaa pöytäkirjan Julkisuuteen. Tanner esitti,että otettaisiin joltakin lakimieheltä selvää liittokokouksen laillisuudesta. Keskustelun jälkeen päätettiin asiassa kääntyä tuomari Manne~aan puoleen. Asian hänelle esittäminen annettiin Vilppulan tehtäväksi. 4. Kuultiin Väinö c:lähteisen juttua tutkimaan asetetun komitean lausunto ja päätettiin jäädä odottamaan Helsingin Jyryltä vastausta komitean päättämään tiedusteluun.

11 Päätettiin tiedustaa Helsingin Jyryltä,millä perusteilla seura on lähettänyt Osloon Spartakiadeihin 5 jäsentänsä huolimatta li1ttotoimikunnan kiellosta. Vastaus pyydetään ensi maanantaihin mennessä. 6 Turun piirikunta pyysi liitolta luennoitsijaa kolmeksi päiväksi matta asuntoa ja py~tää piirikunnan toukokuussa järjestämille kilpailutoimitsijakursseille.luentoja tulisi pidettäväksi kaikissa kesäurheiluk1lpailujen toimitsijatehtävistä. Piirikunta pyytää luennoitsijaa liiton kustannuksella lukuunottaa/ Lhermaa,Rinnettä tai Koivulaa. ~ätettiin ilmoittaa piirikunnalle,että Laherma on todennäköisesti tilaisuudessa ottamaan toi m e~ vastaan saatuaan lähemmän tiedon kurssien ajasta ja että liitto kustantaa hänen matkansa,mutta ei voi kustantaa hänen patkkiotansa. 7 i/ Keski-Suomen piirkunnan anomuksesta päätettiin piirikunnalle myöntää Smk. 1,000:- viimevuoden valtioavusta nyrkkeillmeuvontaan. Siinä tao/ pauksessa,että piiri on jo saanut viime vuoden valtiavun annetaan summa tämän vuoden valtioavusta,jos& liittotoimikunnan ehdotus valtioavunjaosta hyväksytään liittoneuvoston kokouksessa. 8 Päätettiin lähettää V.Anttila puhumaan Malmin Veikkojen tilaisuuteen 1/4 ja V.J.Kostiainen Herttonäsin Toverien juhlaan 8/4. Koska T.Salonen ei voinut työesteiden takia lähteä puhumaan Humppilan Raivaajan-Veikkojen tilaisuuteen Z8/3,päätettiin tiedustaa puhujaa Turusta mainittuun tilaisuuteen. 9. Hyväksyttiin seuraavat uudet seurat: Friitalan Yritys, Satakunnan piirin kautta Lavian Toveri t, " ~~O]~/~ tl " '1 Päätettiin uudelleen ~ledustella mille kannalle asettuu Keski-Suomen piirikunta Jämsän Partalan voimisteluseuran anomukseen päästä liiton jäseneksi Tampereen piir.ikunnan kautta. 11 Helsingin rakennustyöntekijäin maslarien osaston 40-vuotisjuhlaan lähetetään liittotoimikunnan esuatajaksi Salonen. Juhla on 11/4 H:gin työväehtalolla. lz '. Luettiin T.5ivistysliiton lähettämä kerjelmä,jossa mainittu liitto

12 kehoittaa liittoamme tilaamaan perusjärjestöillemme T.Sivistysll1ton äänenkannattajan "Työläisopiskelijan" 4 mkn hinnasta vuoden loppuun. Asia jätettiin pöydälle päätettäväksi liittoneuvoston jälkeen jolloin ollaan selvillä valtioavun jaosta eri tarkoituksiin. 13. Ah1aisten Visa1ta päätettiin kiirehtiä vastausta liittotoimikun nan tiedusteluun,koskeva seuran edustajan esiintymistä Satakunnan piirikunnan vuosikokouksessa. 14. Koska vastaus "Kotkan Riennon avoimeen kyselyyn seuran painikilpailujen ja Helsingin Jyryn kilpailujen yhteensattumisen vuoksi ei vastannut täydelleen asian kulkua lilttotoimikunnan kokouksessa,päätettiin asiasta ahtaa kirjallisesti Rlennolle täydellinen selostus. 15. Pöytäkirjaan merkittiin,että liiton valtioavun ensimälnen neljännes Smk. 62,500:- on nostettu. 16. Taloudenhoitaja esitti liittotoimikunnan hyväksyttäväksi venäläisen jääpallojoukkueen mukana olleen tulkin laskun,joka oli suuruudeltaan 500:-. Koska liittotoimikunnalle ei oltu esitetty tulkin palkkausta päätettiin merki tä pöytäkirjaan,ettei lii ttotoimikunnalla ole ollut tietoa asiasta. Lasku päätettiin suorittaa. Samalla päätettiin,että vastaisuudessa on toimitsijain tehtävä esitys tällaisista asioista liittotoimikunnalle. 17. Liiton tilien tarkkaajiksi valittiin Vilppula ja Tanner. Tilit tarkastetaan neljännesvuosittain ja maksetaan kullekin tarkastajale tarkastuskerralta Smk. 100:- 18. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: Seinäjoen Kiivas kansalliset painikilpailut 14-15/4 Lohjan Louhi n nyrkk. t 9-10/6 Vakuudeksi

13 " p ö y t ä k 1 r j a TUL:n Liittotoim1kunnan kokouksesta 2/4-28. Saapuvi lla oli va t Mikkola, Lahenna, Tanner, Vainio,Lähteinen,Harjanne,Rossi, Valkama, Fager ja Salonen. 1 HyVäksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2 Naistoimikunta pyysi liittotoimikunnan suostumusta saada järjestää naisten voimistelunjohtajakurssit tänä vuonna Turkuun. Liittotoimikunta hyväksyi naistoimikunnan ehdottaman paikan periaatteessa,jääden kuiten lopullisen päätöksen teko liittoneuvoston kokouksen jälkeen. 3. Hyväksyttiin taloudenhoitajan laatima kats~us liiton tileihin tämän vuoden ensimäiseltä neljännekseltä ja esitetään se liittoneuvoston kokoukselle. ui 4. Päätettiin vakuttaa liiton henkilökunta vakuutusyhtiö Kansassa lainmääräämällä tavalla. 5. Lii ton järj estöj,en osoi te'tihkosen hinnaksi hyväksyttiin 8 mk ja 1 liiton jäsenkirjan hinnaksi 3 mk. Jäsenkirja myydään yhdessä sääntöjen kanssa. 6 ~. Sihteeri ilmoitti tutkimuksissa käyneen selville,että liikemies Lindfors on laadituttanut testamentin,jossa liitollemme on varattu Smk. 200,000:-. Tätä testamenttia ei ole kuitenkaan allekirjoitettu ja testamentin pätevyys riippuu siitä saadaanko todistajiksi ne henkilöt,jotka ovat olleet läsnä silloin kun testamentti laadittiin. Sihteerille annettiin valtuudet ajaa asiaa edelleen.~os osoittautuu,ettei todistajia saada,annetaan jutun raueta,jotta kustannukset asian ajajalle eivät nouse liian suuriksi. 7. Luettiin tuomari Mannermaan lausunto liittokokouksen laillisuudesta ja liittotoimikunnan lausunnoksi laadittu ehdotelma. Mannermaan lbusunto päätettiin julkaista sanomalehdissä ja liittää siihen lilttotoiml-

14 kunnan puolesta alku-ja loppulausunto. Asian johdosta syntyneessä keskustelussa ehdotettiin,että li1ttotoimikunnan lausunnosta poistettaisiin ntiden edustajain nimet, jotka siinä mainitaan åänestäneen liittokokouksen vähemmistön mukana. 5 äänellä 1 vastaan päätettiin jättää liittotoimikunnan lausunnosta mainitut nimett pois. Tanner ilmoitti eriävänä mielipiteenään,että hän hyväksyy tuomari Manner.maan lausunnon julkaisemisen,mutta li1ttotoimikunnan lausunnon julkaisemisen vain sillä ehdolla,että liittokokousvaltakirjat tarkastetaan ja todetaan siellä olleet epäpätevät valtakirjat. Tuoma+1 Manner.maan ja liittotoimikunnan låusunto seuraavat, liitteenä pöytäkirjaa. 8. Norjan Työväen Urheilulii.ton kongressille, joka kokoontuu huhtikuun 5-6 p:nä,päätettiin lähettää tervehdyssähkösanoma. 9 Luettiin Turan piirin johtokunnalta saapuneet jäljennökset Kyrön Kehän ja Kyrön Kipinän kirjelmistä,j01ssa selostettiin uuden seu~an '.',..,- Kyrön Kehän perustamisen välttämättömyyttä paikkakunnalle.kyrön Kehän kirjalmäs sä mainitaan,ettei Kipinän toiminta ole tyydyttänyt eräitä paikka~talai sia poliittisista syistä ja toiselta puolen Kipinän kirjelmässä mainitaan ettei Klpinä ole asettanut esteitä minkään poliittisen suunnan omaaville seuraan liittymistä vastaan,kun vain ei ole kuulunut porvarillisiin järj estöihin. Liittotoimikunta päätti hyväksyä Kyrön Kehän liiton jäseneksi. 10. Fakinkylän aluejärjestön juhlaan 14/4 Pakinkylän työväentalolla päätettiin puhujaksi lähettää Helmi Paasonen. 11 Painijaoston puolesta luettiin Saksan Voimailuliiton lähettämä kirjelmä,jossa esitetään ehdotuksia painiliitto-ottelun järjestämiseksi~ siten,että saksalaiset painijat saapuvat tänne toukokuussa ja Voimailuliitto menee moraaliseen takuuseen siitä, että liitt~mme joukkue otetaan kilpailemaan Saksaan. Jos mahdollisesti joukkueemme otetaan kilpai.lemaan Saksaan on liittomme sitouduttava ottamaan vastaan uudelleen saksalainen j~ukkue. Fainijaosto hyväksyi saksalaisten ehdotuksen litsäten omana ehdotuksenaan,että samalla kutsuttaisiin myöskin venäläisiä painijoita tänne kilpailemaan ja kilpailut suoritettaisiin Helsingissä,Kotkaasa,Turuasa Kotkalaiset maksavat matkat Helsingistä Kotkaan ja takaisin ja sillä ajal

15 ~- - ta ylöspidon ja päivärahan. Turkulaiset maksavat matkat Helsingistä Tur-! i kuun ja takaisin ja siltä ajalta ylöspidon ja päivärahan. Lisäksi suorit- tavat nämä järjestäjät 25% puhtaasta tulosta liitolle. Painijaoston ehdotus hyväksyttiin kuitenkin siten.että saksalaisten kanssa on saatava ensin kihnteä sopimus siitä.että yhtä monta painijaa kustannetaan sinne kilpailemaan ensi syksynä tai viimeistään 1929 keväällä ja seuraavista otteluista sovitaan vasta myöhemmin. 12 Otettiin käsittelyn alaiseksi Väinö Lähteisen kieltolakirikkomus ~-! :! juttu. Helsingin Jyryn vastauksesta liittotoimikunnan tiedusteluun kävi selville. ettei seuralla ole olemassa todisteita Lähteistä vastaan,koska hän oli eronnut seurasta silloin kun seura tahtoi häntä kuulustella asia assa. Asia jätettiin aikaisemmin valitun komitean tutkittavaksi edelleen. 13. Luettiin Helsingin Jyryn vastaus liittotoimikunnan tiedusteluun miten seura on suhtautunut puheenjohtajansa A.Grönrooein rikkomukseen lii ton Sääntöjä vastaan hänen i~oittaessaan kilpakelvottoman nyrkkeilijä af. H.Hakkraisen kilpailuihin Neuvostoliittoon. Seuran vastauksesta ilmeni, että seuran yleinen kokous ei ole hyväksynyt seuran johtokunnan esitystä asiasta,vaan on katsonut,että Grönroos olisi voinut toisinkin menetellä. Seuralle päätettiin ilmoittaa,ettei seuran päätös tyydytä liitto- toimikuntaa ja että seuran on valvottava,ettei niinkin huomatussa asemassa seurassa olevax henkilö riko liiton sääntöjä ja päätöksiä. Samalla liittotoimikunta ilmoittaa seuralle,että liittotoimikunta on kats~nut oikeaksi tuomita Grönroos liiton yleisten kilpailusääntöjen 12 :n 7:nen kohdan ja liiton sääntöjen 24 töjen luottamustehtävistä. Fäätös tehtiin 4 äänellä 2 vastaan,jotka kannattivat rankaisuajaksi 1 vuotta. :n mukaan 3 kk pois kalkista liiton järjes 14 Luettiin Helsingin Jyryn vastaus liittotoimikunnan tiedusteluun, millä perusteilla seura on lähettänyt vastoin liittotoimikunnan' kieltoa 5 jäsentään osaaottamaan Oslossa pidettyihin Spartakiadeihin. Asia päätettiin panna pöydälle ensimäiseen pääsixäisen jälkeen pidettävään liittotoimikunnan kokoukseen. 15 "'. Luettiin nyrkkeily jaoston lausunto Hakkaraisen kilpailumatkan i i, - ' '":!

16 johdosta,jonka hän teki kilpakelvottomana ollessaan Neuvostoliittoon. Lausunnossaan jaosto esittää,että juttu saisi jo rauxeta,koska se tuntuu poistuneen jo pois päiväjärjestyksestä. Jaoston ehdotus hyväksyttiin. 16. Luettiin Kokkolaan perustetun Työväen Sgakkikluvin anomus päästä liiton jäseneksi. Vaasan piirikunta esitti anomuksen hyljättäväksi katsoen shakin liitolle vieraaksi alaksi. Päätettiin esittää liittoneuvoston ratkaistavaksi olisiko shakki hyväksyttävä liittomme ohjelmaan. 5 äänellä 4 vastaan päätettiin liittoneuvostolle esittää liittotoimikunnan kantana,ettei sgakkia olisi otettava liiton ohjelmaan. Asianomaisen shakkiklubin liittymisan~mus käsitellään liittoneuvoston jälkeen liittotoimlkunnassa,koska seuran hyväksyminen riippuu liit toneuvoston asiasta tekemästä päätöksestä. 17 ~. Hyväksyttiin liiton jäseneksi Helsingin Työväen Hiihtäjät Helsingin pi i ri ku.nnan kautta. 18 ~. Luettiin Suomen Osuuskunta i.l. kirjelmä,jossa tiedustellaan liiton mielipidettä osuuskunnan aikoman messuhallin suhteen voitaisiinko sitä ajatella käytettäväksi voimistelu-ja urheilutarkoituksiin. Samalla kirjelmässä esitetään,että myönteisessä tapauksessa liittomme kääntyisi Helsingin kaupungin valtuuston ja rahatoimikamarin puoleen suosittelemal, la ilmaisen tontin myöntämistä osuuskunnalle hallin rakentamista varten. Kirjelmään päätettiin vastata kielteisesti samalla selostaen liit tomme kantaa urhei~-j a voimisteluhallien rakentamisessa ja myöskin selos tamalla liittomme osu tta stadionkysymyksessä,joka urheilijain on enaankaikkea vietävä suotuisaan ratkaisuun. 19. Helsingin Pu.useppäin amma ttiyhdi styksen 40-vuoti sjuhlaan Hel singin työväentalolla 25/4-28 lähetetään liittoa edustamaan Lähteinen. 20. Seuraava liittotoimikunnan kokous päätettiin pitää liittoneuvoston kokouksen ruokailutunnilla ensimäisenä kokouspäivänä. 21 ~ Oulun Tarmon uusi anomus seuraottelun järjestämisestä liiton painimestaruuskilpailujen päivänä ei antanut aihetta toimenpiteisiin,vaan päätettiin anomukseen vastata edelleen kielteisesti.

17 22. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: Viipurin Jyry kansalliset nyrkkeilykilpailut Savonlinnan Jyry n painikilpailut Vuoksenniskan Vesa n Varkauden Tarmo " Uuraan Vilpas "" 23. n Q 28-29/ /4 5-6/5 5-6/ /5, Luettiin Unkarin työväen urheiluliiton kutsu mainitun järjestön 20vuotisjuhlakilpailuihin Budapestissä 2-3/6-28. Asia jätettiin yleisurheilujaostole ~a päätettiin samalla,että vain siinä 'tapauksessa,että tulee jokin kilpailumatka samaan aikaan lähelle Unkaria,voidaan sinne edustajia lähettää. Luettiin Keski-Suomen piirikunnan vastaus liittotoimikunnan kyselyyn,jossa tiedusteltiin piirin johtokunnan mielipidettä olisiko Jämsän Partalaan perustettu seura kuuluva Tampereen piirikuntaan, johon seura itse haluaa liittyä ja jota mieltä on myöskin Tampereen piirin johtokunta vai olisiko seura kuuluva Keski-Suomen piirikuntaan. Va.tauksessaan piirin johtokunta ilmoittaa mielipiteensä olevan, että mainittu seura liitettäisiin Keski-Suomen piirikuntaan,koska seuralla on yhtä hyvä yhteys Jyväskylään kuin Tampereellekin automatkan ollessa n. 10 km lyhyempi JyväSkylään. Keski-Suomen piirikunnan lausuntoon nojautuen päätettiin seura hyväksyä liittoon Keski-Suomen piirikunnan kautta. 25 '. Otettiin käsittelyn alaiseksi liittoneuvoston kokouksen viimel- - set valmistelut. Valtakirjojen tarkastajiksi hyväksyttiin taloudenhoitaja ja sihteeri. Liittotoimikunna puolesta esiintymään eri kysymyksissä velvoitettiin seuraavat: Qpintojaoston perustaminen:kostiainen Sääntömuutokset; jaostosihteeri ja Rinne 10-vuotijuhlan järjestely: Mikkola Tilastokaavakkeiden täyttäminen: sihteeri Ulkomaiset kilpailumatkat: Rinne Nuorten uudet järjestömuodot: jaostosihteeri Liiton valtioavun jako: Mikkola

18 Kunniakirjojen painattaminen: sihteeri Jalkapalloerotuomarikurssit: jaostosihteeri Jalkapallomestaruuskilpailut: jaostosihteeri ja taloudenhoitaja Naisten voimistelukoti: Vainio ja naissihteerl Naisten toimitsijakurssit: Rossi Alle 18 v. kilpanyrkkeily: Tanner Talousarvio: taloudenhoitaja Ensimäisenä kokouspäivänä heti kokouksen alkuvalmistelu1den tultua suoritetuksi tarjotaan liittoneuvoston edustajille kahvit liiton puolesta.kavitarjoiluun osallistuvat lisäksi liittotoimikunnan jäsenet ja jaostojen edustajat. Liittoneuvostoedustajille hankitäan liiton puolesta salkut kokous papereita varten. 26. Päätettiin maksaa G.Anderssonille Smk. 500:- 16 ruotsinkielisen voimlsteluohjelman laatimisesta. lrger hankkii ohjelmat liitolle. Vakuudeksi

19 TUL:n V.liittokokouksen ja sen päät"sten laillisuus. Lilttotoimikunnan tiedonanto. Sen johdosta,että TY0väenjärjestöjen Tiedonantajan t.v.66 ja 68 numeroissa.. ja myöekin useisea muissa Ranomalehdissä on viime aikoina t hty väitteitä siitä,että Työväen Urheiluliiton V:nnen liittokokouksen Päätökset elisivat laittomia ja ttä TUL:n liittotoimikunnalla ei olisi laillisia valtuuksia toimeensa,on liittotoimikunta hankkinut lakimiehen lausunnon noid n seikkoj n oikeudellinl sesta puolesta.varatuomari S.T. iannermaa,jolta selitys py dettlln, lausu lto on näin kuuluva: (3 uraa tuom.mannermaan lausunto). ~uten edelläolevasta,puolu ett&man lakimiehen lausunnosta havaitaan,eivät ne räikeät väitteet. joita on tehty lilttokokouks n laillisuutta ja liittotoimi~nna n toimi valtaa vastaan, ensnkään pidä pakkaansa. vaan ovat kokouksen kaikki päätökset voimassa ja liittotoimikunta täysin toimikelpoinen.ne harvat muodolliset virhe.t, jotka liittokokouksen toiminnassa on havaittu,eivät 01 olleet sellaisia,että niistä olsi kannattanut nostaa nin suurta melua kuin nyt on nostettu. saanee t pidettävä mielessä,millä käyttänee t s'lntyne et s Oihen,että muutamat edustajat ovat den epätäyaellise~ valtakirjan no ä on valtuutta lri:mx kokouksessa ainakin seuraa at ykq~ac ~mmenen edustajaa,nim. uri Rajaniami(ra lahden hme).alli Ronkainen(Ruukin sku), itkänen(hiltulanlahd n åa) lil.perkonoja (p aimi on Y ri t ys), ö Linden (Turun Taimi), V.Saar en (J oke lan :ön t ys), Evijärven lo),otto Rae(Tornion Vo ) ja appo OllilatLimi Tuisku). tä havaitaan viittallun siitä,~tl~ k ysymyks ese~ olisi ollut urt~n ~takirjamäärien s kä kokouks n alkuhetkillä vallinn en suu n kiireen ja tungoksen aiheuttama erehdj s,vaan harkittu t inta e mmlstöryhmän ~väksl.j ole van pe-r.ät tödaayja j ':'ä vän omaan arvoons ~a1kk ~~rlläolevaan viitaten liittotoimikunta edellyttää l~ittokokousasian poistuvan Päiväjärje s tyksestä.r~(dyttäk L ön hyödytt!?män sananvaihdon sijasta yhä tiiviimpään työh"n liittomme ja työläisurheilun hyväksi. ' Työväen Urheiluliiton Liittoboimlkm J

20 .. Q) TYC\fEN U.tiLE LULTOr LTU.i.U A"KU.l.-... ~AL.L.E. T EDOrJA...T JAN t. v. 06.ja fiö [1 : t.., jo~sva on.null:l1utuköia Kokou.ksen lb.~töbdä vastc.all, voi al.le:kir,jo~tt..a.nut a!lta.~c.u.ll~d~ttujt:11 lhe:.tustcn lc:t.ill~clul(ctesta SE:Ul'C:11:tVetn lul\.,unllon : 1. T : tl : s t:t vii tuta1:tn y[wistjolct.~i 1::> J : aan jo. ve:..ltt;t~~n,t-lta kokeukse:n faätuk.8et olisivat taman..la.lllku~qc;1.n utt..i:;.ll.allcl. [lcwst..e ulj:\.e'u.te~m 1,-,b.~U:c:.tYll C;.jcu l Ku.lu.E;SS1:t (1... " : 1 2 K. ). 11.,Cln F.u.U t et OV:::.. t mi t b. t 1 c. tll a 11 E: 1 b.c.. 1UKS t: t, J () 1 ~,C:1 e ~uttu, 1~ikKC. taall.lullin J äs eni.li} {[Et.Hien. kir'joituk::l1bsa on ku1te:ldnn LC:1HQOtt..U valt1ciå., elli:,. b.l.ulb. lt..c..lvk- ;:,1 loukattu jonku.n Yl1ui.~tyk!3en "J.denvert' l...llau.tta tolfj1.en budteen. ol'.j' oj en tarv.. ad tu. de t-!l.!!j.q J.. u LyS te r1.&0" ouko.:i 1;;3- _ 1.:1 L~ vrd te-., -.. t 1 1 t;'""11:.o t" lt'~v'o i:;..3ia.n lu.ollllo::ltu ::lille;' sissa J18 nscl U el,.. U..>.. Uu. _0. " U. u. elin ~ io.b. i L s G i:iall 1 ~ te-; Vi;.;..i& 1'Ct. Lkb.l:;; e!c:1ar1 k.f~.fk ci 1a. V å...l tt.t..l.lr.j oj eli kel}lc:1ct.vclj'a.vuesta, voi cle Aa,it1..i:..b. b,3..l<..111ullt1.jolltb., lliltllc:1 vastu.u,jää sille ltse;lle n. Valtakirjo.jen laillisuuskfsymys e1 ole k ok o-

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 2 Kotipaikka Jyväskylän kaupunki 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT.»«Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino 'Vaasan Suomalaisen SYaisklubin Säännöt. 1. Yhdistyksen, jonka nimenä on "Vaasan Suomalainen Naisklubi", kotipaikkana 'on Vaasan kaupunki

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Tiistai 19.4.2011 klo 18.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (3) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston työjärjestys

Yhtymävaltuuston työjärjestys 14.6.2005 Yhtymävaltuuston työjärjestys yh 17.5.2005 YV 14.6.2005 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yhtymävaltuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 TELA / Toimitusjaosto 11.12.2012 AIKA 11.12.2012 klo 18:00 PAIKKA Mäntsälän kunnantalo, kokoushuone 4. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt Punkalaitumen kunta Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus, tavoite ja tehtävät Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman poliittista tai uskonnollista sidonnaisuutta

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Suomalaisen Naisliiton Jaakkiman osasto r. y. säännöt. Kaakkois-Karjalan Kirjapaino O. Y. :

Suomalaisen Naisliiton Jaakkiman osasto r. y. säännöt. Kaakkois-Karjalan Kirjapaino O. Y. : » Suomalaisen Naisliiton Jaakkiman osasto r. y. säännöt. Käkisaimi 1923 Kaakkois-Karjalan Kirjapaino O. Y. : suomalaisen Naisliiton "Jaakkiman osasto R. Y. säännöt i Yhdistyksen nimi on Suomalaisen Naisliiton

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2017 Aika: Maanantaina 13.2.2017 klo 17.00 Paikka: Mestarinkatu

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Aika: 4.9.2011 kello 13:18-17.12 Paikka: Läsnä: Hämeenkatu 3 b 14, Tampere Tiina Koljonen, puheenjohtaja Arto Lehtinen, sihteeri Tuomas Sirén, jäsen Tino Svart, jäsen Kimi Uosukainen, jäsen Käsiteltävät

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto )

TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto ) Nuorisovaltuusto 23.2.2015 11/Liite nro 1 TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto 20.3.2001 18) Nuorisovaltuuston työjärjestys on päivitetty 1.3.2012 12, voimaantulo 1.3.2012 HUITTISTEN NUORISOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Kunnanhallitus 85 06.03.2017 Kunnanvaltuusto 17 13.03.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen 118/00.00.01/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14.

13. pöytäkirjaan, että Saksan Työväen VOimistelu-ja Urheilu= liitolta on tullut 2 kirjelmää voimistelijain matkan johdosta Suome«n. 14. senjälkeen kun hän on sopinut asiansa tulee hänen olla 6 kk. kilpa: kelvoton. Jaoston ehdotus on seuraava: Pietarsaaren Vo~alle ~ ei anneta muistutusta siitä,että se antanut Valon kilpailla kilpailuissaan,koska

Lisätiedot