esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan"

Transkriptio

1 öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/ uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1 J. Otettiin Kä~ittelyn alvioeksi sihteerin lo.ati. at ~ lustukset ju esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan liitteen mukdisesti. 2 1:os1::" sanomalheti uu ti sten muk'j. n on joku ). fl öroä, joko. kuuluu liiton " l 8.iseen seuro.nn, ollut suojeluslmnnan julllille esiintyen suojeluskunnan jäsenenä,pdätettiin asiasta ilmoittaa piirin johtokunnalle ja "... ytää joltokuntuo. tut~:irrnan asian onko uutinen tosi ja jos m'linittu henkilö on vielä liitossn jäsenenä niin on piirin jolltokunna n huollcttava,että.o.init~~ henkilö eroitetaan liitosto.. J atkettiin liittoneuvosto a lustusten käsittelyä, josso. erikoi - se J. t.ul kes}::ustelun her-e\. tti nuorten jäsenten uud.et järj es tömuodot eli n. s. ~r-djärjestön hyväksyä ~lustus erustaminen. 4 äånellä 2 vastaan päätettiin asiasta esitettävdksi liittoneuvostole. ~oska liiton valtioavun tx~ jakoehdotuksesta ei päästy yksimi mielisyyteen päätetiin asia BER antaa komitean harkittavaksi niiltä o'silt!1cn,joissa ei yksil'lielisyyttä syntynyt. Komiteaan v littiin Kostiainen, taloudenhoitaja ja sihteeri. Vakuudeksi

2 ~ öytäkirja (_ :';11 1ii ttotoimiru. oon ko.::oul:sesta 1v/3-..,8. '~.puvil1a olivat: Vi1p)u1a, r~anner, ::linne, L~hteinen, ~ager ja Valkruna. 1 ~. Otettiin käsi tel tuviiksi adelli se3da kokou "ses~m l:omi tealle j~tetty valtioa~1 jakoehdotus, josta komitea esitti mietintunsä. Asiasta suori tettiin ensilcti yleiskeskustelu. YleiskesKU8telun lo:)uttua oli er8.iden liittotoimikunnan jd.s6nten 91l:koa poistuu ko::ou1:sesta, joten liittotoimikunta jäi vaj,_valtaiseksi päiittäen vain... en,että seuraava liittot:>irnikunnan kokous -oi etddn torstain... tk:n 15 p:nä klo 7 i, p. Vakuudeksi

3 jo. Ro.~si. 1.j. Btettiin käsittelyn!ll 'i se};:s i edelli sessä };:okoukses _0. pöydi:i.lle jäunyt ehdotus liiton vnlttocvun juosta. Veltioavun j n:~oehdotus hyvtiksyttiin komitean ehdottnmu.sso. muo - dos~a. :nnner pyysjc _ öytäkirjnan mer:,d tt 'väksi, että lilinen ehdotuksene avoinna olevien täyttämi eksi on seur~ vo.; alloiluneuvontao.n Palloilun edistämiseksi Yleisurheiluneuvonte!ln t1 ruo tsi nki eli s..~äenlc.sk:uneu vont,-o.n L Ö Y t ~ k i r j a 'J"1 :n Tiittotoi i l::u.ruh.::,n ko :OUl:3csta 15/;j- :;:8. Sa... uvi 11 oli vnt:.-i~.::}:olo., Ji lrrpul, Tanner, Lahcrmr.., Veinio,Lähteinen,H< rj'1.nne 1 0,000: - 5,000';- 10, 0 0 :- 5,00 :- 5,0 0: - 2 ',). Käytiin lävitse 10 ut liittoneuvoctelle o.ijotut esi~~7kcet ~lus tul:sineen ja hyvä ~syttiin niistä lii ttotoimikunno.n k nta. :3... o.lloilujt.oston e' dot ksevta pu 'tettiin otte18ville jou:c:ueillc sunnunt~i na ostaa k!lhvi t li i ton ku~ tannuksella. r:'oir i ston teiltä väksi jätettiin tilaizuqden lähempi järjestely. 4.i. Hyväksyttiin nuorten jaoston ecityv, että UOr~Jn ohj ~:l j~in.:u~s si t pi detddn Ouluss& p:i' siai bj}y inä. Työväen Rai tti usli i ton lue... JBoi teijalle päätettiin mo.tkr.o. vlrten ""nt...,o. liitonx luo ttol::u.ljetuslippu. 5 Hyväksyttiin seur:;.av t kil_ailuluv'1t : Työväen 70imistelijat,Helsinki liiton vol.. est. kil /4 Helylän Voima kansalliset voimistelukilpc.ilut 22/4 Säynätsalon Riento y~nsalliset po.inikilpailut 14-15/4 Snvonlinno.n Jyry 11 Tt 2l -.:3~/4. 6.,. Ko v 0. ':arppi lo.n Ko.i u ta 0 i saapunut seuran :9yyn tö sn flde. jä 1 j ennös liittoko':ousvnltukirj ast ::-_n,l)äätettiin se Hi.hettää j todis ynt j 1- jennöl:~cn liiton tnloudenh itaja j'_ cihteeri.

4 7 ',j o Uintijaoston kirjelmä työväen uimahallin h~nnkimisesta jätettiin toistaise~si pöydälle. 8 '. Oulun piirik:u.nn'ln lähettämä kirjel lä jätettiin eeurg.u.vassa ko- ~ouksessa ~sitel~ävuksi. nyr~keilyjnoston :rirjelr.lt1.,josc:>a jaosto valittaa sitä, että jaoston ~ ksimi eli sesti:\. päl J-bkseetä huolim 1. tt i i totoimi :unta epäsi Hclsingin Jyryl tä nyrkkei lymestaruu.s1~i lpo.i lu t,r:l.erki ttii n saaduksi. Ki rj elmä seurt liitteenä pöytukirj~a. 1 0 '.Aussigin liiton voimisteluliitto... äivien johdosta päätettiin liitolle lähettå.å onnittelulcirjelmä. _äivut ovat 6-~4. 11 j. Latvian liittoa päätettiin onnitella sen kuudennen lwngres2:in j ohciosta. 12. SVUL :n kirjelmän johdosta päätettiin vaihtaa lii ttomrlle VuosLörjaa 10 kpl mainitun liiton julkt...isemaan teokseen Viipu.rin voi istelujuhlista. :Uiittotoimikunna.n SeUr'l8va kokou.s pulltettiin pitää l..... u ntaina tk~n 17 p:nä klo 7 i.p.

5 TYÖVÄEN URHELULTTO POSTOSOTE: Helsinki, Sirkuskatu 5 SÄHKOOSOTE: TUL Helsinki PUHELMET : Toimisto 5346 Sihteerit 6947 Helsingissä... maalis kuun 1.2 P:71ä 92 8 TUL:n Liittotoimikunnal1ej Täällä:: mikunna1le TUL:n Nyrkkeily jaosto. saa kokouksensa 9/3 päätöksenä Liittotoi= r esittää seuraavaa; Jaoston pyynnöstä antoi Liiton puheenjohtaja Väinö Mikkola se1os= tuksen niistä vaikutteista jjotka antoivat aihetta Liittotoimikunnalle myöntää nyrkkeilymestaruuskilpailujen järjestämisoikeuden Tampereen Vei= koile,vastoin jaoston yksimielistä ja urhei1ullisesti oikeilla perus=, teilla annettua puolto1ausetta Helsingin Jyry1le.Se1ostuksen mukaan oli Liittotoimikunnan ainoana vaikuttimena Jyryn yleemsä huono osallistuminen mestaruuskilpailuihin:jaosto katsoo,etteivät mainitut syyt olleet kyllin asiallisia kyseessä olevan päätöksen tekoon.kun lisäksi Liittotoimikunta XwXXxRXEXxXikw»xtwTmkz2REX teki lopullisen päätöksensä palauttamatta a= siaa uudelleen jaoston käsiteltäväksi,katsoo jaosto tulleen aiheettomasti epäluottamuksen alaiseksi ja tahtoo tästä toverillisimmin Liittotoim~ t nalle huomauttaa.,. Jaosto haluaa ainoastaan luottamuksellista yhteistoimintaa. ~~ ( Puheeneohtaja Toverillisesti TUL:~N kkeilyjaosto -. /)-./~~ v~ ----~:~~~~:_ ( Sihteeri )

6 _öytäkirja. r'::ul :n Liittotoir.1ilrunmm }::oj::ou:;:sesta 17/ - 8. ~aapuvilla oli vat 1, ik.:ola, ril~)l:mlu., Rinne, J inio, Lähteinen, Fager, Rossi ja Vallwrna. 1 Otettiin k~sittelyn alaiseksi liit~oneuvostolle es:t8tt~v~ liiton toinintaker-:omj.s ja p~v tettiin mainita t":.paukset lii ttoneuvoston ko::'{qu'~ ve sta i i ttoneu voston kokoul... een L.sti lu ~ruunottam3. t ta tl.ulll :1::0 j a, jotka l~_dit~~n kalenterivuositt~in.'dvllli.olev... n mukaisesti lisättiin to i mintakerto,ukseen lcil_ailutoi c innan kohdalle eunä kev.;:...änä sattuneita l::ilnailut... )uulcsia. Urheilulehdet ll otsikon tilalle pti.ät t iin panna" ii ton kustc..nnllstoiminta ja urheilulehdet ll je1 maini ta siinä ensiksi iul:ä" ko.. J~evE1t seikat j a myöskin lii ton vuosi ~irjasta. llnternatsionaalin kongressi ll kapp[> leen kohdalle lisätään selostus kongressin edustl.j ista ja kongressin päj.tös osallisturllide.3la Sl)artal:iadeihin sekä päätös seurauvi ta olymrialaisista.. rostiainen tiedusteli metkaan sn Satakunnan -:)iiriin.:3i:ilteeri selosti, että hän on asi ast... tiedoi ttanut piirin johtokunn< lle, rluttc.. jnhhokunta ei ole vastamlut tieqoi tukseen. Liittoneuvo~ton asioiden kii reellisyyden takia ei hän ole :lsiaa kiirehtinyt. l:oska asia on näin pitkistynyt pääte~tiin lähettää Lostm&inen maano.ntuin mu.tkalle järjcstä.n:"d.atlmsu n i telm<... ellei... i te.. ole vi - lä j8.rj estetty. Vu:kuuclek..,i

7 ö y t ä k i r j ~ ~UL~n Lii ttotoimil:unna n koi::oulreesta 19/ -":8. S r'3.)uv~ll a olivat Vilppula, ahenn _,Rinne, 'l:e nner, Vainio, Låhteinen, Vo.Lwma ja '),110- nen. Luettiin ja. hyväksyttiin lii ttotoimikunnan ko~::oukeien pö:;tä.. drjat 5/, 10/0, 10/6, 15/6 j a 17/~. ~.~ääräaj ""n kuluessa oli va t sih cee rin toi ntu ha.};:enee t 7. J.iCoe tie. i- nen j <.. Y...;nne. fenner ehdott i,että liittotoimi~illnt a es e tt~isi etutilalle ~nteen. "ostiainen. Vainio useiden kannatt[~ana ehdotti,että etutilalle ~set ett a igiin Liittotoimi unta ku::;soen siihen,että :Snne on edusl::unnaa.sa eil:ä täten kykene täydellisesti antautumaan liiton t oiden suoritukseen, uäätti ehdottaa liittoneuvostolle,että lii t_ n sihteeriksi va littaisiin!.j. ~ ost i a inen. Tanner pyysi pöytäkirjaan merl;:i ttävdksi,että hänen mielesti:ic':'n on ehdolle 'lse ttaminen lii ttotoimi1::unnassa tapahtunut puolue-joliitti vi ssa mer eissä. Liittotoimikunnan ehdotus lähe ~et~ä n ~onistettuma seuroille"iirikunnille jo liittoneuvoston edustajille j a me rkitään siihen myds~in Tannerin eriävä mielipi de. 3 ". Luettiin Neuvostoliiton Spartaki adej a järjestävän komitean kutsu mainittuihin kisoihin,jotka pidetäun r,~oskovussu l G - ~J./8-48. Rinne ehdotti,ett ä nyt kun kutsu ei ole saapunut ~unnicen Urheiluinternat$mmna.alin nimessä on syyt ä t iedustella kisoj a järjestäv~l&tä komi t ea l ta, onko lrutsu ki soihin lähetetty my ös.n:in LU =n nii lle järj estäi 1- le,jotka toimivat niissä m~i ssa, joissa on ~ ~n osasto. Lähteinen ehdotti, ettå samanaikaisesti lähetettäisiin tiedugtelu internatsionaalillemm e, jossa tiedustellaan sen kanna nottoa kysymykseen asia n tässä vaiheessa. Laherma hyväksyi edelliset ja ehdotti lisättäväksi Lähteisen ehdottamaan internatoionaalille lähetettävään irjelmäån pyyntö, että liitollerr.me 9nnettni siin oi }:eus os lli~tua ki soihin j ~_ perust ell ~~ n tätä pyyn t öä kisakutsulla _. _.._

8 Aanestyksessä sai lti nteen e~l(lotu.s 4: b.j..ntä j Lähtoi.."cn uhdotus :Jr he11j en tekew llä li ca;y~::::elhi ~ äc.int..:., joten si i s P.i ntaen ehdo tus tuli liittotoimikuill1an pdätökseksi. Xirjelmän:m lähe ttäminen :.:atsottii+} kiir~elli eksi 4 ~. Luettiin Oulun piirin kokoukses~a liittotoim i kunn~lla annettu pahgksw.. i 01 ~Llsunto sen johdosta, että li i ttotoimi1::unta oli ki e1 tänyt osunoton Oslossa pidett viin "')'"'rtr..kiacleihin. Kirj elmä lii tetään... rl:i stoon. ä/ Oulun pi irikunnnn tiedoi tu~:sen mukr.an on Oulun Jyry ilmoi tt"nut siklaisessä )orvcrillises3a lehtesvä jc.isentenvälisistä ~lp[iluistqan ko.:ou..csistaun. Seuralle on annettu Oulun piirin vuosikokouksessa pahe~:: - suroisl usunto asian johdosta. E"ätettiin t i edustaa Oulun Jyryltä,mi tkä syyt ovnt pakoi ttaneet seuran tällaiseen menettelyyn. ja 6 d. Luettiin uveitsin Box-Commissionin irjelrna,jossa 1ausutb.an.:iitol::set nyrkkei li jäirrme l3å.rlundin,.l.nders..:inin ja Johtosen os'1.11i s tuad cesta sikäläisiin.d1pailuihin. Samalla irjelmä~sä tehdäan ehdot~ s. ~ ~. ott0lun ~ järjestämiseksi nyrkkeilyssä 4 tai 5 miehise1l8. j ouk.:ueellr " tlor.1e ~ e e 19~8 syksyllä t _i 19 ~ 9 kevdällä. Kirj almä jätettiin nyr".kei lyj a ostoon l aus:lnnon <-ntu.ista. v rten sillä huomautuksell.....,attä. jaosto ehdotustaan tehdessään ottaa huon i oon li i t torrme ny :yi ",en taloude1li sen ti l an.. 7 ;1. J.Juettiin l:yrön Kehän anomus liittoon pi.:.äsystä ja ' urun ~iirin johtolrunn<n Lusunto, jossa. joht okunt 1. ilmoittaa seuran j a samallu. ~ c.ikka - kunnali"" ennestään t oimi van Kipinän kirj olmistä lcäyneen..:el vi 11e, ttä ~ehu on e~u.stettu poliitti sista syistä j a näiden l ~us untojen )crusteella ehdottaa anomursen hyljättäväksi. Li.titettiin nyytää. piirin johtokunntltu.. jäljennökset seu.rojen.r.:irjelmistä,jonkn.. jälkeen asiasta tehdäan lo) ullinen pel.:.:..tös. Helsingin erotuor.lariseura ':'6i ~::c rien [l.nomus 'Jrr.k. l, f} 0: - mj-'öntamisestä seur alle palloi luerotuomarikursöien j~rjest~mi,-,tä varten lähotetttin ;>alloilujaostoon l ausunt oa v... rten. :irjelmässä esiintyvä seilckl.,etta seuran jusene J:ant V'1t m~1/::sua erotuomari toi r est a n'j.ä.ä:'ettiin j.. ~ tää. pöydälle otett ~v }:::si u a.elleon esil 10 liittotoimi~nn, n LOkou sessa. Lii ttoko?::ouksen r)(j;/täki rjan?uin tte.mi sesta y.r.1. asiaa l::oskevi st:> '

9 Sdi Toi s tt = te tti i n ' esj~"':' )ll~ seuraava... sa lii tto toiml::un11"n.0 ~ou:':sessa johon.. nnes... å }1-n}:it nn pöy-:ä1:irjnntalk's:;oj~in 1 usunnot liittotoi ikun- 10 ~. olef KOS1W, Helsingin Jyryltä ei s... apun"j.t vastnusta eräisiin liittotoi - mikunn'.ln lt:.heltl. iin tiecl stal ihi1 dxi~tej..tiin niitä ~~iirehtj.;,l sour'llt<:.. Vakuud.el~si ~~~

10 p ö y t ä k 1 r j a TUL:n Liittot01mikunnan kokouksesta 26/3-28. Saapuvilla olivat Mikkola,Vilppula,Laherma, Tanner, Rinne, Vainio, Lähtelnen,Harjanne,Rossi, Valkama ja Salonen. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2. Luettiin Karppilan Kaiun kirjelmä,jossa seura ilmoittaa, että seuraa on liittokokouksessa edustanut V.Rahkonen erään seuran johtokunnan jäsenen pyynnöstä varaedustajan ominaisuudessa. Samalla seura ilmoittaa hyväksyvänsä Rahkosen edustuksen lähettäen mukana Rahkosta varteh valtakirjan liittokokousedustusta varten. Päätettiin tiedustaa seuralta onko päätös Rahkosen hyväks~isestä edustajaksi tehty seuran kokouksessa ja mil1oi3 se on pidetty ja missä. Koska seuran aikaisemmasta ilmoituksesta,joka on tehty pöytäkirjaotteen muotoon puuttui merkintä kuinka mones p~kälä asia oli kokouksessa päätet~ tiin mainitusta kokouksesta tiin mainitusta kokouksesta myöskin tiedustella. Liittokokouksen pöytäkirja päätettiin painattaa 700 kpl painoksena. Keskusteltiin pöytäkirjantarkastajain antamista lausunnoista,joista Tu.omen ja Heikkisen antama 1,auSllnto si sälsi epäävän lausunnon pöytäkirjaan nähden, koskien huomautukset pääasiassa kokouksen kokoonpanoa. Päätettiin molemmat lausunnot painattaa pöytäkirjaan, jonka lisäksi liittotoimikunta omana lausuntonaan painattaa pöytäkirjaan, että koska kenelläkään pöytäkirjantarkastajista ei ole ollut huomauttamista kokouksen tekemiä päätöksiä vastaan,vaan koskevat huomautukset eräitten edustajain valtakirjain täydellisyyttä niin katsoo liittotoimikunta tämän todettuaan voivansa saattaa pöytäkirjan Julkisuuteen. Tanner esitti,että otettaisiin joltakin lakimieheltä selvää liittokokouksen laillisuudesta. Keskustelun jälkeen päätettiin asiassa kääntyä tuomari Manne~aan puoleen. Asian hänelle esittäminen annettiin Vilppulan tehtäväksi. 4. Kuultiin Väinö c:lähteisen juttua tutkimaan asetetun komitean lausunto ja päätettiin jäädä odottamaan Helsingin Jyryltä vastausta komitean päättämään tiedusteluun.

11 Päätettiin tiedustaa Helsingin Jyryltä,millä perusteilla seura on lähettänyt Osloon Spartakiadeihin 5 jäsentänsä huolimatta li1ttotoimikunnan kiellosta. Vastaus pyydetään ensi maanantaihin mennessä. 6 Turun piirikunta pyysi liitolta luennoitsijaa kolmeksi päiväksi matta asuntoa ja py~tää piirikunnan toukokuussa järjestämille kilpailutoimitsijakursseille.luentoja tulisi pidettäväksi kaikissa kesäurheiluk1lpailujen toimitsijatehtävistä. Piirikunta pyytää luennoitsijaa liiton kustannuksella lukuunottaa/ Lhermaa,Rinnettä tai Koivulaa. ~ätettiin ilmoittaa piirikunnalle,että Laherma on todennäköisesti tilaisuudessa ottamaan toi m e~ vastaan saatuaan lähemmän tiedon kurssien ajasta ja että liitto kustantaa hänen matkansa,mutta ei voi kustantaa hänen patkkiotansa. 7 i/ Keski-Suomen piirkunnan anomuksesta päätettiin piirikunnalle myöntää Smk. 1,000:- viimevuoden valtioavusta nyrkkeillmeuvontaan. Siinä tao/ pauksessa,että piiri on jo saanut viime vuoden valtiavun annetaan summa tämän vuoden valtioavusta,jos& liittotoimikunnan ehdotus valtioavunjaosta hyväksytään liittoneuvoston kokouksessa. 8 Päätettiin lähettää V.Anttila puhumaan Malmin Veikkojen tilaisuuteen 1/4 ja V.J.Kostiainen Herttonäsin Toverien juhlaan 8/4. Koska T.Salonen ei voinut työesteiden takia lähteä puhumaan Humppilan Raivaajan-Veikkojen tilaisuuteen Z8/3,päätettiin tiedustaa puhujaa Turusta mainittuun tilaisuuteen. 9. Hyväksyttiin seuraavat uudet seurat: Friitalan Yritys, Satakunnan piirin kautta Lavian Toveri t, " ~~O]~/~ tl " '1 Päätettiin uudelleen ~ledustella mille kannalle asettuu Keski-Suomen piirikunta Jämsän Partalan voimisteluseuran anomukseen päästä liiton jäseneksi Tampereen piir.ikunnan kautta. 11 Helsingin rakennustyöntekijäin maslarien osaston 40-vuotisjuhlaan lähetetään liittotoimikunnan esuatajaksi Salonen. Juhla on 11/4 H:gin työväehtalolla. lz '. Luettiin T.5ivistysliiton lähettämä kerjelmä,jossa mainittu liitto

12 kehoittaa liittoamme tilaamaan perusjärjestöillemme T.Sivistysll1ton äänenkannattajan "Työläisopiskelijan" 4 mkn hinnasta vuoden loppuun. Asia jätettiin pöydälle päätettäväksi liittoneuvoston jälkeen jolloin ollaan selvillä valtioavun jaosta eri tarkoituksiin. 13. Ah1aisten Visa1ta päätettiin kiirehtiä vastausta liittotoimikun nan tiedusteluun,koskeva seuran edustajan esiintymistä Satakunnan piirikunnan vuosikokouksessa. 14. Koska vastaus "Kotkan Riennon avoimeen kyselyyn seuran painikilpailujen ja Helsingin Jyryn kilpailujen yhteensattumisen vuoksi ei vastannut täydelleen asian kulkua lilttotoimikunnan kokouksessa,päätettiin asiasta ahtaa kirjallisesti Rlennolle täydellinen selostus. 15. Pöytäkirjaan merkittiin,että liiton valtioavun ensimälnen neljännes Smk. 62,500:- on nostettu. 16. Taloudenhoitaja esitti liittotoimikunnan hyväksyttäväksi venäläisen jääpallojoukkueen mukana olleen tulkin laskun,joka oli suuruudeltaan 500:-. Koska liittotoimikunnalle ei oltu esitetty tulkin palkkausta päätettiin merki tä pöytäkirjaan,ettei lii ttotoimikunnalla ole ollut tietoa asiasta. Lasku päätettiin suorittaa. Samalla päätettiin,että vastaisuudessa on toimitsijain tehtävä esitys tällaisista asioista liittotoimikunnalle. 17. Liiton tilien tarkkaajiksi valittiin Vilppula ja Tanner. Tilit tarkastetaan neljännesvuosittain ja maksetaan kullekin tarkastajale tarkastuskerralta Smk. 100:- 18. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: Seinäjoen Kiivas kansalliset painikilpailut 14-15/4 Lohjan Louhi n nyrkk. t 9-10/6 Vakuudeksi

13 " p ö y t ä k 1 r j a TUL:n Liittotoim1kunnan kokouksesta 2/4-28. Saapuvi lla oli va t Mikkola, Lahenna, Tanner, Vainio,Lähteinen,Harjanne,Rossi, Valkama, Fager ja Salonen. 1 HyVäksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 2 Naistoimikunta pyysi liittotoimikunnan suostumusta saada järjestää naisten voimistelunjohtajakurssit tänä vuonna Turkuun. Liittotoimikunta hyväksyi naistoimikunnan ehdottaman paikan periaatteessa,jääden kuiten lopullisen päätöksen teko liittoneuvoston kokouksen jälkeen. 3. Hyväksyttiin taloudenhoitajan laatima kats~us liiton tileihin tämän vuoden ensimäiseltä neljännekseltä ja esitetään se liittoneuvoston kokoukselle. ui 4. Päätettiin vakuttaa liiton henkilökunta vakuutusyhtiö Kansassa lainmääräämällä tavalla. 5. Lii ton järj estöj,en osoi te'tihkosen hinnaksi hyväksyttiin 8 mk ja 1 liiton jäsenkirjan hinnaksi 3 mk. Jäsenkirja myydään yhdessä sääntöjen kanssa. 6 ~. Sihteeri ilmoitti tutkimuksissa käyneen selville,että liikemies Lindfors on laadituttanut testamentin,jossa liitollemme on varattu Smk. 200,000:-. Tätä testamenttia ei ole kuitenkaan allekirjoitettu ja testamentin pätevyys riippuu siitä saadaanko todistajiksi ne henkilöt,jotka ovat olleet läsnä silloin kun testamentti laadittiin. Sihteerille annettiin valtuudet ajaa asiaa edelleen.~os osoittautuu,ettei todistajia saada,annetaan jutun raueta,jotta kustannukset asian ajajalle eivät nouse liian suuriksi. 7. Luettiin tuomari Mannermaan lausunto liittokokouksen laillisuudesta ja liittotoimikunnan lausunnoksi laadittu ehdotelma. Mannermaan lbusunto päätettiin julkaista sanomalehdissä ja liittää siihen lilttotoiml-

14 kunnan puolesta alku-ja loppulausunto. Asian johdosta syntyneessä keskustelussa ehdotettiin,että li1ttotoimikunnan lausunnosta poistettaisiin ntiden edustajain nimet, jotka siinä mainitaan åänestäneen liittokokouksen vähemmistön mukana. 5 äänellä 1 vastaan päätettiin jättää liittotoimikunnan lausunnosta mainitut nimett pois. Tanner ilmoitti eriävänä mielipiteenään,että hän hyväksyy tuomari Manner.maan lausunnon julkaisemisen,mutta li1ttotoimikunnan lausunnon julkaisemisen vain sillä ehdolla,että liittokokousvaltakirjat tarkastetaan ja todetaan siellä olleet epäpätevät valtakirjat. Tuoma+1 Manner.maan ja liittotoimikunnan låusunto seuraavat, liitteenä pöytäkirjaa. 8. Norjan Työväen Urheilulii.ton kongressille, joka kokoontuu huhtikuun 5-6 p:nä,päätettiin lähettää tervehdyssähkösanoma. 9 Luettiin Turan piirin johtokunnalta saapuneet jäljennökset Kyrön Kehän ja Kyrön Kipinän kirjelmistä,j01ssa selostettiin uuden seu~an '.',..,- Kyrön Kehän perustamisen välttämättömyyttä paikkakunnalle.kyrön Kehän kirjalmäs sä mainitaan,ettei Kipinän toiminta ole tyydyttänyt eräitä paikka~talai sia poliittisista syistä ja toiselta puolen Kipinän kirjelmässä mainitaan ettei Klpinä ole asettanut esteitä minkään poliittisen suunnan omaaville seuraan liittymistä vastaan,kun vain ei ole kuulunut porvarillisiin järj estöihin. Liittotoimikunta päätti hyväksyä Kyrön Kehän liiton jäseneksi. 10. Fakinkylän aluejärjestön juhlaan 14/4 Pakinkylän työväentalolla päätettiin puhujaksi lähettää Helmi Paasonen. 11 Painijaoston puolesta luettiin Saksan Voimailuliiton lähettämä kirjelmä,jossa esitetään ehdotuksia painiliitto-ottelun järjestämiseksi~ siten,että saksalaiset painijat saapuvat tänne toukokuussa ja Voimailuliitto menee moraaliseen takuuseen siitä, että liitt~mme joukkue otetaan kilpailemaan Saksaan. Jos mahdollisesti joukkueemme otetaan kilpai.lemaan Saksaan on liittomme sitouduttava ottamaan vastaan uudelleen saksalainen j~ukkue. Fainijaosto hyväksyi saksalaisten ehdotuksen litsäten omana ehdotuksenaan,että samalla kutsuttaisiin myöskin venäläisiä painijoita tänne kilpailemaan ja kilpailut suoritettaisiin Helsingissä,Kotkaasa,Turuasa Kotkalaiset maksavat matkat Helsingistä Kotkaan ja takaisin ja sillä ajal

15 ~- - ta ylöspidon ja päivärahan. Turkulaiset maksavat matkat Helsingistä Tur-! i kuun ja takaisin ja siltä ajalta ylöspidon ja päivärahan. Lisäksi suorit- tavat nämä järjestäjät 25% puhtaasta tulosta liitolle. Painijaoston ehdotus hyväksyttiin kuitenkin siten.että saksalaisten kanssa on saatava ensin kihnteä sopimus siitä.että yhtä monta painijaa kustannetaan sinne kilpailemaan ensi syksynä tai viimeistään 1929 keväällä ja seuraavista otteluista sovitaan vasta myöhemmin. 12 Otettiin käsittelyn alaiseksi Väinö Lähteisen kieltolakirikkomus ~-! :! juttu. Helsingin Jyryn vastauksesta liittotoimikunnan tiedusteluun kävi selville. ettei seuralla ole olemassa todisteita Lähteistä vastaan,koska hän oli eronnut seurasta silloin kun seura tahtoi häntä kuulustella asia assa. Asia jätettiin aikaisemmin valitun komitean tutkittavaksi edelleen. 13. Luettiin Helsingin Jyryn vastaus liittotoimikunnan tiedusteluun miten seura on suhtautunut puheenjohtajansa A.Grönrooein rikkomukseen lii ton Sääntöjä vastaan hänen i~oittaessaan kilpakelvottoman nyrkkeilijä af. H.Hakkraisen kilpailuihin Neuvostoliittoon. Seuran vastauksesta ilmeni, että seuran yleinen kokous ei ole hyväksynyt seuran johtokunnan esitystä asiasta,vaan on katsonut,että Grönroos olisi voinut toisinkin menetellä. Seuralle päätettiin ilmoittaa,ettei seuran päätös tyydytä liitto- toimikuntaa ja että seuran on valvottava,ettei niinkin huomatussa asemassa seurassa olevax henkilö riko liiton sääntöjä ja päätöksiä. Samalla liittotoimikunta ilmoittaa seuralle,että liittotoimikunta on kats~nut oikeaksi tuomita Grönroos liiton yleisten kilpailusääntöjen 12 :n 7:nen kohdan ja liiton sääntöjen 24 töjen luottamustehtävistä. Fäätös tehtiin 4 äänellä 2 vastaan,jotka kannattivat rankaisuajaksi 1 vuotta. :n mukaan 3 kk pois kalkista liiton järjes 14 Luettiin Helsingin Jyryn vastaus liittotoimikunnan tiedusteluun, millä perusteilla seura on lähettänyt vastoin liittotoimikunnan' kieltoa 5 jäsentään osaaottamaan Oslossa pidettyihin Spartakiadeihin. Asia päätettiin panna pöydälle ensimäiseen pääsixäisen jälkeen pidettävään liittotoimikunnan kokoukseen. 15 "'. Luettiin nyrkkeily jaoston lausunto Hakkaraisen kilpailumatkan i i, - ' '":!

16 johdosta,jonka hän teki kilpakelvottomana ollessaan Neuvostoliittoon. Lausunnossaan jaosto esittää,että juttu saisi jo rauxeta,koska se tuntuu poistuneen jo pois päiväjärjestyksestä. Jaoston ehdotus hyväksyttiin. 16. Luettiin Kokkolaan perustetun Työväen Sgakkikluvin anomus päästä liiton jäseneksi. Vaasan piirikunta esitti anomuksen hyljättäväksi katsoen shakin liitolle vieraaksi alaksi. Päätettiin esittää liittoneuvoston ratkaistavaksi olisiko shakki hyväksyttävä liittomme ohjelmaan. 5 äänellä 4 vastaan päätettiin liittoneuvostolle esittää liittotoimikunnan kantana,ettei sgakkia olisi otettava liiton ohjelmaan. Asianomaisen shakkiklubin liittymisan~mus käsitellään liittoneuvoston jälkeen liittotoimlkunnassa,koska seuran hyväksyminen riippuu liit toneuvoston asiasta tekemästä päätöksestä. 17 ~. Hyväksyttiin liiton jäseneksi Helsingin Työväen Hiihtäjät Helsingin pi i ri ku.nnan kautta. 18 ~. Luettiin Suomen Osuuskunta i.l. kirjelmä,jossa tiedustellaan liiton mielipidettä osuuskunnan aikoman messuhallin suhteen voitaisiinko sitä ajatella käytettäväksi voimistelu-ja urheilutarkoituksiin. Samalla kirjelmässä esitetään,että myönteisessä tapauksessa liittomme kääntyisi Helsingin kaupungin valtuuston ja rahatoimikamarin puoleen suosittelemal, la ilmaisen tontin myöntämistä osuuskunnalle hallin rakentamista varten. Kirjelmään päätettiin vastata kielteisesti samalla selostaen liit tomme kantaa urhei~-j a voimisteluhallien rakentamisessa ja myöskin selos tamalla liittomme osu tta stadionkysymyksessä,joka urheilijain on enaankaikkea vietävä suotuisaan ratkaisuun. 19. Helsingin Pu.useppäin amma ttiyhdi styksen 40-vuoti sjuhlaan Hel singin työväentalolla 25/4-28 lähetetään liittoa edustamaan Lähteinen. 20. Seuraava liittotoimikunnan kokous päätettiin pitää liittoneuvoston kokouksen ruokailutunnilla ensimäisenä kokouspäivänä. 21 ~ Oulun Tarmon uusi anomus seuraottelun järjestämisestä liiton painimestaruuskilpailujen päivänä ei antanut aihetta toimenpiteisiin,vaan päätettiin anomukseen vastata edelleen kielteisesti.

17 22. Myönnettiin seuraavat kilpailuluvat: Viipurin Jyry kansalliset nyrkkeilykilpailut Savonlinnan Jyry n painikilpailut Vuoksenniskan Vesa n Varkauden Tarmo " Uuraan Vilpas "" 23. n Q 28-29/ /4 5-6/5 5-6/ /5, Luettiin Unkarin työväen urheiluliiton kutsu mainitun järjestön 20vuotisjuhlakilpailuihin Budapestissä 2-3/6-28. Asia jätettiin yleisurheilujaostole ~a päätettiin samalla,että vain siinä 'tapauksessa,että tulee jokin kilpailumatka samaan aikaan lähelle Unkaria,voidaan sinne edustajia lähettää. Luettiin Keski-Suomen piirikunnan vastaus liittotoimikunnan kyselyyn,jossa tiedusteltiin piirin johtokunnan mielipidettä olisiko Jämsän Partalaan perustettu seura kuuluva Tampereen piirikuntaan, johon seura itse haluaa liittyä ja jota mieltä on myöskin Tampereen piirin johtokunta vai olisiko seura kuuluva Keski-Suomen piirikuntaan. Va.tauksessaan piirin johtokunta ilmoittaa mielipiteensä olevan, että mainittu seura liitettäisiin Keski-Suomen piirikuntaan,koska seuralla on yhtä hyvä yhteys Jyväskylään kuin Tampereellekin automatkan ollessa n. 10 km lyhyempi JyväSkylään. Keski-Suomen piirikunnan lausuntoon nojautuen päätettiin seura hyväksyä liittoon Keski-Suomen piirikunnan kautta. 25 '. Otettiin käsittelyn alaiseksi liittoneuvoston kokouksen viimel- - set valmistelut. Valtakirjojen tarkastajiksi hyväksyttiin taloudenhoitaja ja sihteeri. Liittotoimikunna puolesta esiintymään eri kysymyksissä velvoitettiin seuraavat: Qpintojaoston perustaminen:kostiainen Sääntömuutokset; jaostosihteeri ja Rinne 10-vuotijuhlan järjestely: Mikkola Tilastokaavakkeiden täyttäminen: sihteeri Ulkomaiset kilpailumatkat: Rinne Nuorten uudet järjestömuodot: jaostosihteeri Liiton valtioavun jako: Mikkola

18 Kunniakirjojen painattaminen: sihteeri Jalkapalloerotuomarikurssit: jaostosihteeri Jalkapallomestaruuskilpailut: jaostosihteeri ja taloudenhoitaja Naisten voimistelukoti: Vainio ja naissihteerl Naisten toimitsijakurssit: Rossi Alle 18 v. kilpanyrkkeily: Tanner Talousarvio: taloudenhoitaja Ensimäisenä kokouspäivänä heti kokouksen alkuvalmistelu1den tultua suoritetuksi tarjotaan liittoneuvoston edustajille kahvit liiton puolesta.kavitarjoiluun osallistuvat lisäksi liittotoimikunnan jäsenet ja jaostojen edustajat. Liittoneuvostoedustajille hankitäan liiton puolesta salkut kokous papereita varten. 26. Päätettiin maksaa G.Anderssonille Smk. 500:- 16 ruotsinkielisen voimlsteluohjelman laatimisesta. lrger hankkii ohjelmat liitolle. Vakuudeksi

19 TUL:n V.liittokokouksen ja sen päät"sten laillisuus. Lilttotoimikunnan tiedonanto. Sen johdosta,että TY0väenjärjestöjen Tiedonantajan t.v.66 ja 68 numeroissa.. ja myöekin useisea muissa Ranomalehdissä on viime aikoina t hty väitteitä siitä,että Työväen Urheiluliiton V:nnen liittokokouksen Päätökset elisivat laittomia ja ttä TUL:n liittotoimikunnalla ei olisi laillisia valtuuksia toimeensa,on liittotoimikunta hankkinut lakimiehen lausunnon noid n seikkoj n oikeudellinl sesta puolesta.varatuomari S.T. iannermaa,jolta selitys py dettlln, lausu lto on näin kuuluva: (3 uraa tuom.mannermaan lausunto). ~uten edelläolevasta,puolu ett&man lakimiehen lausunnosta havaitaan,eivät ne räikeät väitteet. joita on tehty lilttokokouks n laillisuutta ja liittotoimi~nna n toimi valtaa vastaan, ensnkään pidä pakkaansa. vaan ovat kokouksen kaikki päätökset voimassa ja liittotoimikunta täysin toimikelpoinen.ne harvat muodolliset virhe.t, jotka liittokokouksen toiminnassa on havaittu,eivät 01 olleet sellaisia,että niistä olsi kannattanut nostaa nin suurta melua kuin nyt on nostettu. saanee t pidettävä mielessä,millä käyttänee t s'lntyne et s Oihen,että muutamat edustajat ovat den epätäyaellise~ valtakirjan no ä on valtuutta lri:mx kokouksessa ainakin seuraa at ykq~ac ~mmenen edustajaa,nim. uri Rajaniami(ra lahden hme).alli Ronkainen(Ruukin sku), itkänen(hiltulanlahd n åa) lil.perkonoja (p aimi on Y ri t ys), ö Linden (Turun Taimi), V.Saar en (J oke lan :ön t ys), Evijärven lo),otto Rae(Tornion Vo ) ja appo OllilatLimi Tuisku). tä havaitaan viittallun siitä,~tl~ k ysymyks ese~ olisi ollut urt~n ~takirjamäärien s kä kokouks n alkuhetkillä vallinn en suu n kiireen ja tungoksen aiheuttama erehdj s,vaan harkittu t inta e mmlstöryhmän ~väksl.j ole van pe-r.ät tödaayja j ':'ä vän omaan arvoons ~a1kk ~~rlläolevaan viitaten liittotoimikunta edellyttää l~ittokokousasian poistuvan Päiväjärje s tyksestä.r~(dyttäk L ön hyödytt!?män sananvaihdon sijasta yhä tiiviimpään työh"n liittomme ja työläisurheilun hyväksi. ' Työväen Urheiluliiton Liittoboimlkm J

20 .. Q) TYC\fEN U.tiLE LULTOr LTU.i.U A"KU.l.-... ~AL.L.E. T EDOrJA...T JAN t. v. 06.ja fiö [1 : t.., jo~sva on.null:l1utuköia Kokou.ksen lb.~töbdä vastc.all, voi al.le:kir,jo~tt..a.nut a!lta.~c.u.ll~d~ttujt:11 lhe:.tustcn lc:t.ill~clul(ctesta SE:Ul'C:11:tVetn lul\.,unllon : 1. T : tl : s t:t vii tuta1:tn y[wistjolct.~i 1::> J : aan jo. ve:..ltt;t~~n,t-lta kokeukse:n faätuk.8et olisivat taman..la.lllku~qc;1.n utt..i:;.ll.allcl. [lcwst..e ulj:\.e'u.te~m 1,-,b.~U:c:.tYll C;.jcu l Ku.lu.E;SS1:t (1... " : 1 2 K. ). 11.,Cln F.u.U t et OV:::.. t mi t b. t 1 c. tll a 11 E: 1 b.c.. 1UKS t: t, J () 1 ~,C:1 e ~uttu, 1~ikKC. taall.lullin J äs eni.li} {[Et.Hien. kir'joituk::l1bsa on ku1te:ldnn LC:1HQOtt..U valt1ciå., elli:,. b.l.ulb. lt..c..lvk- ;:,1 loukattu jonku.n Yl1ui.~tyk!3en "J.denvert' l...llau.tta tolfj1.en budteen. ol'.j' oj en tarv.. ad tu. de t-!l.!!j.q J.. u LyS te r1.&0" ouko.:i 1;;3- _ 1.:1 L~ vrd te-., -.. t 1 1 t;'""11:.o t" lt'~v'o i:;..3ia.n lu.ollllo::ltu ::lille;' sissa J18 nscl U el,.. U..>.. Uu. _0. " U. u. elin ~ io.b. i L s G i:iall 1 ~ te-; Vi;.;..i& 1'Ct. Lkb.l:;; e!c:1ar1 k.f~.fk ci 1a. V å...l tt.t..l.lr.j oj eli kel}lc:1ct.vclj'a.vuesta, voi cle Aa,it1..i:..b. b,3..l<..111ullt1.jolltb., lliltllc:1 vastu.u,jää sille ltse;lle n. Valtakirjo.jen laillisuuskfsymys e1 ole k ok o-

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston työjärjestys

Yhtymävaltuuston työjärjestys 14.6.2005 Yhtymävaltuuston työjärjestys yh 17.5.2005 YV 14.6.2005 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yhtymävaltuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 TELA / Toimitusjaosto 11.12.2012 AIKA 11.12.2012 klo 18:00 PAIKKA Mäntsälän kunnantalo, kokoushuone 4. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Aika: 4.9.2011 kello 13:18-17.12 Paikka: Läsnä: Hämeenkatu 3 b 14, Tampere Tiina Koljonen, puheenjohtaja Arto Lehtinen, sihteeri Tuomas Sirén, jäsen Tino Svart, jäsen Kimi Uosukainen, jäsen Käsiteltävät

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 15.5.2011 klo 10.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (4) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

JASENKIRJA VIIPURIN SINIMELAT R. Y. Ote. Oikeusministeriö on hyväksynyt tämän yhdistyksen merkittäväksi

JASENKIRJA VIIPURIN SINIMELAT R. Y. Ote. Oikeusministeriö on hyväksynyt tämän yhdistyksen merkittäväksi SIN IMELÄT VIIPURIN SINIMELAT R. Y. JASENKIRJA Ote yhdistysrekisteristä: Yhdistyksen rekisterinumero 22750 Merkitty: Yhdistysrekisterin siv. 311 VR 79 Oikeusministeriö on hyväksynyt tämän yhdistyksen

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 9 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 9 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta 17.04.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 9 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 2 Keskusvaalilautakunta Aika

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto 1 Kokouksen valmistelu Valmistaudu olemaan rohkeasti esillä Tunne yhtiökokouksen kannalta

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot