LASTEN KEURUU III kehittämisohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASTEN KEURUU III kehittämisohjelma 2013-2016"

Transkriptio

1 LASTEN KEURUU III kehittämisohjelma

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1 Valtakunnallinen ohjaus 1.2 Paikallinen ohjelmatyö 1.3 Ohjelman tehtävä ja rajaukset 2. LASTEN JA PERHEIDEN MÄÄRÄ KEURUULLA 3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI 3.1 Lähtökohtia 3.2 Hyvinvoinnin taustaa tunnuslukujen valossa 4. VISIO JA STRATEGIAT 4.1. Strategiset linjaukset 5. TERVEYSPALVELUT 5.1 Äitiys- ja lastenneuvola 5.2 Suun terveydenhuolto 5.3 Puheterapia 5.4 Lääkinnällinen kuntoutus / Fysioterapia & toimintaterapia 5.5 Kouluterveydenhuolto 5.6 Lääkärien vastaanotto 5.7 Terveyskeskuspsykologit 5.8 Perheneuvola 5.9 Mielenterveystoimisto 5.10 Päihdeklinikka 6. SOSIAALIPALVELUT 6.1 Sosiaalityö ja lastensuojelu 6.2 Lastensuojelun tarve 6.3 Sosiaalityön / lastensuojelun voimavarat ja palveluverkosto 6.4 Aikuissosiaalityö 6.5 Työllisyyspalvelut 7. SIVISTYSPALVELUT 7.1 Varhaiskasvatus / päivähoito 7.2 Esiopetus 7.3 Erityispäivähoito 7.4 Perusopetus Opetussuunnitelmat Koulun tukipalvelut Fyysinen oppimisympäristö Hyvinvointi ja turvallisuus 7.5 Perusasteen ja toisen asteen nivelvaihe 7.6 Toisen asteen koulutus 2

3 8. VAPAA-AJAN PALVELUT 8.1. Liikuntapalvelut 8.2 Nuorisopalvelut 8.3 Kulttuuripalvelut 8.4 Museo 8.5 Kirjasto 8.6 Läntisen Keski-Suomen musiikkiopisto 8.7 Lapsiryhmät kansalaisopistossa 8.8 Muu kuin kunnallinen tuki 9. YHDYSKUNTAPALVELUT 9.1 Tilapalvelu 9.2 Kunnallistekniikka 9.3 Rakennusvalvonta 9.4 Ympäristöterveydenhuolto 9.5 Kaavoituspalvelut 10. KUSTANNUKSET 11. SEURANTA JA ARVIOINTI 12. TOIMENPIDEOHJELMA Liitteet Hyväksytty Keuruun kaupunginvaltuustossa

4 1. JOHDANTO 1.1 Valtakunnallinen ohjaus YK:n lasten oikeuksien sopimuksessa kiteytyvät seuraavat lasten oikeudet: 1) lapsella on oikeus osallistua ja tulla kuulluksi ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti, 2) lapsella on oikeus osuuteen yhteiskunnan voimavaroista ja 3) lapsella on oikeus erityiseen suojeluun. Suomen lainsäädäntö turvaa laajasti lasten ja nuorten oikeuksia. Perustuslaki turvaa lapselle ja nuorelle on oikeudet osallistumiseen, oppimiseen, palveluihin sekä huolenpitoon ja erityiseen suojeluun. Laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983 1) todetaan: Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomustan mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito. Lapselle on pyrittävä antamaan turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö sekä lapsen taipumuksia vastaava koulutus. Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Lapsen itsenäistymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja edistää. Lastensuojelulain tarkoitus on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelulain mukaan kunnan on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi suunnitelma, joka hyväksytään valtuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudelta tiedot: 1.) lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta 2.) lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista 3.) lastensuojelun tarpeesta kunnassa 4.) lastensuojeluun varattavista voimavaroista 5.) lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä 6.) yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä sekä 7.) suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta. Lastensuojelulain mukaan kunnan tulee lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun lisäksi järjestää ehkäisevää lastensuojelua. Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on myös kunnan muiden palvelujen piirissä kuten äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa terveydenhuollossa, päivähoidossa, opetuksessa ja nuorisotyössä annettava erityinen tuki silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana. 4

5 Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta on annettu v Nuorisolaki muuttui , lakimuutoksen mukaan kunnassa tulee olla nuorten ohjaus ja palveluverkosto. Verkostoon tulee kuulua edustajat seuraavista tahoista: opetustoimi, sosiaalitoimi, terveystoimi, nuorisotoimi, työhallinto, poliisi, puolustushallinto. Lisäksi verkostoon voi kuulua muita viranomaistahoja. Lain perusteluihin on kirjattu, että jos kuntaan jo aikaisemmin perustetulle yhteistyöryhmälle tai verkostolle on annettu tehtäväksi käsitellä nuorten asioita, olisi järkevää, että sama toimielin voisi nuorisolakiin ehdotetuilla viranomaisilla tarvittaessa täydennettynä huolehtia myös lakisääteisen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävistä. Tällöin kunnan ei tarvitsisi erikseen ryhtyä kokoamaan uutta erillistä nuorisolaissa tarkoitettua verkostoa. Verkoston tehtäviksi on laissa määritelty seuraavat: Koota tietoa nuorten kasvu- ja elinoloista ja niiden pohjalta arvioida nuorten tilannetta päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi (nuorten koulu- ja opiskelutilanteesta, toimeentulo- ym. asiakkuuksista, työllisyystilanteesta, asumisesta, harrastuksista) Edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus (olemassa olevien palvelujen kartoittaminen ja katvealueiden tunnistaminen) Suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi Edistää nuorten palveluihin järjestämiseen liittyvän tiedon vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa (KASTE) v on tavoitteena, että 1. Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat ja 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut on järjestetty asiakaslähtöisesti Painopistettä siirretään ongelmien hoidosta fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin aktiiviseen edistämiseen ja ongelmien ehkäisemiseen koko väestössä. Kaste-ohjelma muodostuu kuudesta osaohjelmasta, joista yksi on lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen. Keuruu on ollut mukana KASTE-ohjelmaan kuuluvassa Keski- ja Itä-Suomen alueen lapsija perhehankkeissa. 5

6 1.2 Paikallinen ohjelmatyö Keuruulla valmistui naisvaltuutettujen aloitteesta v Suomen ensimmäinen lapsuuspoliittinen ohjelma: Lasten Keuruu, lapsuuspoliittinen ohjelma vuoteen Nuorisopoliittinen ohjelma hyväksyttiin v ja päivitettiin v Lapsuuspoliittinen ohjelmatyöryhmä jatkoi avoimena foorumina seuraten ohjelman periaatteiden toteutumista ja edistäen eräiden kehittämishankkeiden, mm. Keula hankkeen, toteutusta. Ennen ohjelmakauden päättymistä työryhmä laati toisen lapsuuspoliittisen ohjelman Lasten Keuruu II kehittämisohjelma Ohjelman pääpaino oli alle 13- vuotiaiden palvelujen tarkastelussa, mutta soveltuvin osin näkökulmaa laajennettiin oppivelvollisuusikäisiin. Ohjelma oli toimintansa aloittavalle lasten ja nuorten johtoryhmälle käsikirjoitus, joka käsiteltiin Lapsiperheen hyvinvointi valtuustoseminaarissa. Valtuustokaudella lasten ja nuorten johtoryhmä on kokoontunut perusturvalautakunnan puheenjohtaja Liisa Ruusilan johdolla muutaman kerran vuodessa. Työryhmässä on jaettu tietoa ja nostettu esiin ajankohtaisia lasten asioita sekä arvioitu kehittämisohjelman toteutumista. Työryhmä on päivittänyt kolmannen lapsuuspoliittisen ohjelman Lasten ja nuorten Keuruu III - kehittämisohjelma , mikä samalla on uudistetun lastensuojelulain 12 :n edellyttämä suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Valtuustokaudella työryhmä on kokoontunut perusturvalautakunnan puheenjohtaja Maija Kajosmäen johdolla vähintään kaksi kertaa vuodessa, arvioinut ohjelman toteutumista ja tehnyt esityksiä palvelujen kehittämisestä. Lisäksi Vanhemmuuden Keuruu pienryhmä on laatinut esitteen Keuruu on kasvun paikka, turvallinen juurtua, missä on esitetty tietä riittävään vanhemmuuteen sekä palveluverkostoa. Esitettä on käytetty työkaluna, neuvolassa, päivähoidossa, kouluilla ym. Työryhmä on päivittänyt ohjelman valtuustokaudelle Lasten Keuruu -työryhmään ovat osallistuneet terveystyön yksikön osastonhoitaja, kulloinkin lasten ja nuorten asioista vastuussa oleva terveyskeskuspsykologi, erityisyksikön sosiaalityöntekijä, päivähoidon esimies, erityislastentarhanopettaja, erityisopetuksen yhdyshenkilö, lastensuojelusta vastaava sosiaalityöntekijä, erityisnuorisotyöntekijä, perusturvajohtaja, sivistysjohtaja, suurimman ala-asteen ja yläasteen rehtorit, vapaaaikatoimenpäällikkö, nuorisoasiainhoitaja ja kiinteistöpäällikkö. Työryhmän sihteerinä on toiminut perusturvatoimiston toimistonhoitaja. Ohjelman kuvituksen on tehnyt Liisa Ruusila. 1.3 Ohjelman tehtävä ja rajaukset Lasten Keuruu III on lastensuojelulain 12 :n mukainen suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä. Lasten Keuruu työryhmä toimii nuorisolain mukaisena nuorten ohjaus- ja palveluverkostona. 6

7 Ohjelmatyölle on asetettu kaksi rajausta: 1. Ohjelmassa käsitellään pääsääntöisesti alle18-vuotiaiden hyvinvointia ja palveluja. 2. Ohjelma keskittyy julkisiin palveluihin 2. LASTEN JA PERHEIDEN MÄÄRÄ KEURUULLA Tilastokeskuksen väestöennusteen (v ) mukaan lasten määrä Keuruulla tulee edelleen vähenemään syntyvyyden laskun ja muuttoliikkeen vuoksi v v v yht Alle kouluikäisten määrässä ei näyttäisi lähivuosina tapahtuvan enää oleellista vähenemistä, mutta kouluikäisten määrä pienenee. Keuruulla on yli asuntokuntaa, näistä noin joka viidennessä asuu vähintään yksi alle 18-vuotias Keuruu, asuntokunnat vähintään yksi alle 18 v, 20,6 20, ,3 Keuruu / % Keski-Suomi / % 23,1 22,9 22,6 22,4 koko maa / % 23,6 23,4 23,1 22,9 Keuruulla on noin perhettä. Perheistä lapsiperheitä on reilu kolmannes (1076) Keuruu, perheitä lapsiperheitä ed 35,4 35,3 34,5 34,4 Keuruu / % Keski-Suomi / % 39,6 39,4 39,1 38,9 koko maa / % 40,5 40,3 40,0 39,7 Vuonna 2011 yksilapsisia perheistä oli 44,6 %, kaksilapsisia 34,8 %, kolmilapsisia 15,1 % ja neljä tai enemmän 5,5 %. 7

8 3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI 3.1 Lähtökohtia Lapsuuden ja nuoruuden aikana rakentuu pohja aikuisuudelle. Lasten ja nuorten hyvinvointia voidaan pitää yhteiskunnallisena itseisarvona ja suomalaiselle yhteiskunnalle menestystekijänä. Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta ja hyvinvoinnista. Perheen hyvinvointi ja toimiva vanhemmuus luovat edellytyksiä lapsen kehitykselle ja kasvulle. Raskauden aika ja ensimmäiset elinvuodet muokkaavat vahvasti ihmisen kehitystä. Varhainen vuorovaikutus on lapsen kehityksen kannalta merkittävä. Varhainen vuorovaikutussuhde rakentaa vauvalle kyvyn toimia ja elää ihmissuhteissa koko elämän ajan. Murrosiässä turvallinen kasvuympäristö mahdollistaa nuoren itsenäistymistä. Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia kasvatustehtävässä ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain sekä ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin. Mm. kattava neuvolajärjestelmä, kaikille avoin päivähoito ja ilmainen peruskoulu tarjoavat kaikille suomalaisperheille merkittävän tuen lasten kasvatuksessa. Käytännön lapsi- ja nuorisokasvatuksessa ei pidä unohtaa myöskään vapaa-ajan vertaisryhmiä ja kasvuyhteisöjä. 3.2 Hyvinvoinnin taustaa tunnuslukujen valossa Keuruun kaupunki Keuruu on noin asukkaan kaunis maaseutukaupunki läntisessä Keski-Suomessa. Jyväskylään on noin 60 km ja Tampereelle 120 km. Keuruu on pinta-alaltaan laaja 1430 km 2 ja harvaan asuttu (8,6 as/km 2 ). Vuonna 2011 Keuruun väestöstä oli 6,4 % 0-6-vuotiaita, 0-18-vuotiaita oli 18,9 % ja 25 % oli yli 65-vuotiaita. Vastaavat luvut koko maassa olivat 7,8 %, 21,3 % ja 18,1 %. 8

9 Tulotaso Verotulot asukasta kohden olivat v Keuruulla /asukas ja koko maassa e/asukas. Vuonna 2010 kaupungin yleinen pienituloisuusaste oli 17,4, kun vastaava koko maassa oli 14,9. Lapsiperheiden pienituloisuusaste oli Keuruulla 18,6 ja koko maassa 14,8. Lapsiperheiden pienituloisuusaste kuvaa, kuinka suuri alueen alle 18-vuotiaista kuuluu kotitalouksiin, joiden tulot jäävät suhteellisen pienituloisuusrajan alapuolelle (pienempi kuin 60 % mediaanista). Asuminen Ahtaasti asuvia asuntokuntia (vähemmän kuin huone/asukas) oli v Keuruulla 7,5 % ja koko maassa 8,9% asuntokunnista. Ahtaasti asuvia lapsiasuntokuntia oli Keuruulla 29,6 % ja koko maassa 29,3 % lapsiasuntokunnista. Yleistä asumistukea sai 2011 Keuruulla 5,5 % ja koko maassa 6,5 % asuntokunnista. Koulutustaso Vuonna vuotta täyttäneistä keuruulaisista 41,9 %:lla oli keskiasteen koulutus ja 21,2 % korkea-asteen koulutus. Koko maan vastaavat luvut olivat 39,5 % ja 28,2 %. Työllisyysaste Vuonna 2011 Keuruulla oli työttömänä 12,1 % työvoimasta, vastaava luku koko maassa oli 9,4 %. Vuonna 2011 nuorisotyöttömiä %:na vuotiaasta työvoimasta oli Keuruulla 20,1 % ja koko maassa 11,9 %. Perhesuhteet Avioeroja vuotiailla /1000 vastaavanikäistä naimisissa olevaa kohti oli Keuruulla v vain 8,6 kun vastaava luku koko maassa oli 16,7. Yksinhuoltajaperheitä lapsiperheistä oli 18,6 %, vastaavasti koko maassa 20,3 %. Päihteiden käyttö Alkoholijuomien myynti/asukas 100 % alkoholina oli v Keuruulla 9,7 l ja koko maassa 8,2 l. Päihtyneiden säilöönottoja oli 13,5/1 000 asukasta, kun koko maassa oli 14,4. Poliisin tietoon tulleita kaikkia huumausainerikoksia oli 1,8/1 000 asukasta kun koko maassa oli 3,8. Kouluterveyskysely Vuoden 2011 kouluterveyskyselyn mukaan Keuruulla monet asiat olivat parantuneet verrattuna edelliseen kyselyvuoteen sekä 8. ja 9. luokkalaisten että lukion 1. ja 2. luokkalaisten kohdalla. Yläkoululaisten huolenaiheena nousivat esiin perheen yhteisten ateriointien vähentyminen, tupakoinnin ja huumekokeilujen lisääntyminen sekä koulutyön liian suuri määrä. Lukiolaisilla huolenaiheeksi nousivat keskusteluvaikeuksien lisääntyminen vanhempien kanssa ja ylipainoisten määrä. (tilastot / indikaattorit liite 1) 9

10 4. VISIO JA STRATEGIAT 4.1 Strategiset linjaukset Kuntalain mukaan kaupunki pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueelleen. Keuruun kunta- ja palvelustrategian mukaan Keuruu on vuonna 2017 Suomen paras keskisuuri paikkakunta, joka tarjoaa puitteet mukavaan elämään, työntekoon, yrittäjyyteen ja sujuvaan arkeen. Keuruu on asukkaidensa näköinen: innovatiivinen ja yritteliäs sekä luontoa kunnioittava ja yhteistyökykyinen kaupunki. Toimiva, saumaton yhteistyö elinkeinoelämän sekä julkisen sektorin kanssa tukee kasvua ja hyvinvointia. Painopisteinä kehittämisessä ovat: elinvoimainen Keuruu moderni ja viihtyisä asuinympäristö palveleva Keuruu 10

11 Kaupungin visio lasten ja nuorten palvelujen ja toimintojen osalta on Keuruu on kasvun paikka, turvallinen juurtua Kasvan etsin uskallan rakastan uskon unelmoin leikin liikun asun Keuruulla on perinteisesti ollut käytettävissä lapsiperheille hyvät perus- ja erityispalvelut. 11

12 Keuruun lapsuuspoliittiset ohjelmat ovat perustuneet seitsemän kohtaiseen Keuruun lasten oikeuksienjulistukseen. Nämä linjaukset ovat relevantteja edelleen. 1. Keuruulla lapsi / nuori on tärkeä ja hänen etunsa on ensisijainen. 2. Keuruulla lapsella / nuorella on oikeus terveeseen elinympäristöön, puhtaaseen sisä- ja ulkoilmaan. Rakentamisessa tulee ottaa huomioon lapsen näkökulma. 3. Keuruulla lapsen / nuoren tulee saada kehittyä terveenä ja sosiaalisesti turvallisissa oloissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen keinoin tuetaan perheitä kasvatustehtävässä. 4. Keuruulla koulu pidetään monipuolisena oppimisen ohjaajana. 5. Lapselle / nuorelle tulee luoda mahdollisuus elämykselliseen ja aktiiviseen vapaa-ajan toimintaan koko kunnan alueella. Vapaa-ajan harrasteiden tulee olla perheitä kokoavia ja yhdistäviä 6. Lasten / nuorten osuus henkisistä ja aineellisista voimavaroista turvataan. 7. Lapsen / nuoren on saatava osakseen rakkautta, lapsen on saatava tuntea itsensä hyväksytyksi. Lisäyksenä Lapsen / nuoren kuuleminen ja osallisuus sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, toiminnoissa ja vaikuttamisessa tulee turvata. 12

13 5. TERVEYSPALVELUT 5.1 Äitiys- ja lastenneuvola Äitiys- ja lastenneuvola tukee ja auttaa vanhemmuudessa. Tavoitteena on, että perheet tunnistavat omat voimavaransa ja kykenevät tekemään perheen terveyttä ja hyvinvointia edistäviä elintapavalintoja. Neuvolat mahdollistavat vanhemmille ajantasaisen ja tutkimusnäyttöön perustuvan terveyttä edistävän tiedon liittyen vauvan odotukseen, lapsen kehitykseen ja perheeseen. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta. Äitiysneuvolan tavoitteena on myös raskauden aikaisten häiriöiden ehkäisy, varhainen toteaminen ja hoitoon ohjaaminen. Äitiysneuvolan työmuotoina ovat terveystarkastukset, kotikäynnit ja perhevalmennusryhmät. Perhevalmennuksen tavoitteena on tukea tulevaa vanhemmuutta ja lisätä vanhempien luottamusta omiin kykyihinsä lapsen hoitajana ja kasvattajana. Tavoitteena on myös mahdollisimman myönteinen synnytyskokemus. Lastenneuvola palvelee alle kouluikäisiä ja heidän perheitään. Tavoitteena on turvata lapselle terve kasvu ja kehitys sekä edistää koko perheen hyvinvointia. Neuvolassa tuetaan luottamaan omiin kykyihin vanhempina vahvistamalla voimavaroja lapsilähtöisessä kasvatuksessa, lapsen hyvässä huolenpidossa sekä oman itsensä ja parisuhteensa hoitamisessa. Neuvolan työmuotoina ovat määräaikaiset ja laajat terveystarkastukset, ryhmäneuvolat, kotikäynnit, henkilökohtaiset hoito- ja kuntoutussuunnitelmat sekä vuorovaikutusta tukevat haastattelut. Terveystarkastukset ovat keskeinen osa lastenneuvolatyötä. Niiden tavoitteena on lapsen kasvun ja kehityksen seuranta, tukeminen sekä mahdollisten poikkeamien mahdollisimman aikainen toteaminen, hoitoon ja kuntoutukseen ohjaaminen sekä toimivien tukikeinojen etsiminen. Perheille tarjotaan erilaisia terveyden kannalta edullisia vaihtoehtoja ja keskustellaan valintojen seurauksista lapsen ja koko perheen terveydelle ja hyvinvoinnille. Neuvolatapaamisten painopiste on vauvavaiheessa ja tavoitteena on auttaa vanhempia luomaan lapseensa turvallinen ja vastavuoroinen kiintymyssuhde sekä muodostamaan myönteinen käsitys lapsesta ja itsestään vanhempana. Tapaamisissa pyritään löytämään erityistuen tarpeessa olevat lapset ja perheet. Yhteistyössä päivähoidon ja koulutoimen kanssa neuvola toteuttaa ryhmäneuvolan esikouluikäisille lapsille. Lasten rokotussuojasta huolehtiminen kuuluu myös neuvolan perustehtäviin. Keuruulla äitiys- ja perhesuunnittelu ja lastenneuvolatyössä työskentelee 4 terveydenhoitajaa. 13

14 Haasteet: Terveysriskien varhainen toteaminen ja niihin puuttuminen Imetyksen edistämisen toimintaohjelman tavoitteet, raskausdiabeteksen käypähoitosuositus, lasten ylipainon ennaltaehkäisyn tehostaminen (mm. neuvokas perhe) Vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmien sekä perhe- ja parisuhdeväkivallan varhainen tunnistaminen ja puuttuminen (mittarit audit, depressioseula, läheisväkivaltaseula) Tulee olla tarpeeksi aikaa keskusteluun ja vanhemmuuden tukemiseen, sovitut yhteistyö- ja hoitokäytännöt riskitilanteissa, välitön puuttuminen Neuvolatarkastuksista poisjäävien perheiden tuen tarpeen selvittäminen 5.2 Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto tukee vanhempia ja lapsia suun ja hampaiden hyvän kotihoidon oppimisessa ja kannustaa terveellisten ravintotottumusten omaksumisessa. Suun terveyden ylläpitämisessä korostetaan vanhempien vastuuta lapsen suun puhdistamisessa. Lapsen suun puhdistaminen on vanhempien vastuulla n. kymmenen ikävuoden tienoille, kunnes käden motoriikka on riittävä hampaiden puhdistamiseen. Lastenneuvolan terveydenhoitajat kehottavat vanhempia ottamaan yhteyttä terveyskeskukseen hammashoitajan tai suuhygienistin vastaanotolle lapsen ollessa 6-8 kk ikäinen. Lapselle laaditaan yksilökohtainen ennaltaehkäisevän suunhoidon suunnitelma. Hammaslääkäri suorittaa laajan suun terveystarkastuksen 1, 5, ja 8- luokkalaisille ja tekee hoitosuunnitelman, jossa otetaan huomioon mm. reikiintymisriski, ravintotottumukset ja purennalliset seikat. Hoito on maksutonta 15 ikävuoteen asti, jonka jälkeen vastuu hoitoon hakeutumisesta on nuorella itsellään yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Hoito on maksutonta 18 ikävuoteen asti, mutta 15 vuotta täyttäneiltä peritään peruuttamattomasta käynnistä maksuasetuksen mukainen maksu. 14

15 Haasteet: - Lasten ja nuorten hampaiden reikiintyminen on lisääntynyt huonojen ravintotottumusten ja vähäisen hampaiden harjaamisen vuoksi. Haasteena on vaikuttaa kouluikäisten suun ja hampaiden kotihoitoon sekä ruokailutottumuksiin yhteistyössä kouluterveydenhuollon, koulun, päivähoidon sekä eri harrastusjärjestöjen kanssa. Myös pienten lasten vanhempia pitää motivoida huolehtimaan lastensa suun terveydestä ja näyttämään hyvää esimerkkiä terveystottumuksissa. - Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta velvoittaa kuntia järjestämään: 1) ensimmäistä lasta odottavalle perheelle vähintään yhden suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvion 2) 1-6 vuotiaalle lapselle vähintään 3 suun terveydentilan tarkastusta, lapsen ollessa 1-2 v, 3-4v ja 5-6 v. 3) koululaiselle määräaikainen suun terveydentilan tarkastus tulee suorittaa 1 lk:lla, 5 lk:lla ja 8 lk:lla 4) opiskelijalle suun terveyden tilan tarkastus tulee suorittaa vähintään kerran opiskeluaikana 5.3 Puheterapia Keski-Suomen seututerveyskeskuksessa alueella Keuruu-Multia-Petäjävesi työskentelee yksi puheterapeutti, jonka työkenttään kuuluvat sekä lapset että aikuiset. Työnkuva painottuu alle kouluikäisiin lapsiin. Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka sisältää tutkimuksen, kuntoutuksen suunnittelun ja järjestämisen. Puheterapia toteutetaan yksilö-, ryhmä-, tai yhteisöllisenä kuntoutuksena sekä sisältää vanhempien ja lähiympäristön ohjauksen / konsultoinnin että tarvittaessa puhetta tukevien kommunikaatiokeinojen suunnittelun ja ohjauksen. Puheterapian keinoin pyritään ennaltaehkäisemään, lieventämään ja poistamaan äänen, puheen ja/tai kielen pulmia. Keskeisenä lähtökohtana on hyvä vuorovaikutussuhde sekä tiivis yhteistyö vanhempien ja muiden lasta kuntouttavien tahojen kanssa. Päätavoitteena on kuntoutuksen järjestyminen säännöllisinä, toimivina käytänteinä lapsen arjessa. Perheet ohjautuvat vastaanotolle vanhempien aloitteesta, lastenneuvolakäynnin jälkeen tai päivähoidon työntekijöiden ohjaamina. Varhainen puuttuminen ja tuen järjestäminen on tärkeää ja tuloksellista, tällöin lapsen kasvuympäristössä ei-kielellinen / kielellinen vuorovaikutus vahvistuu ja taataan kehitykselle suotuisat ympäristöt ja menetelmät. Puheterapeuttinen ohjaus/yhteistyö vanhempien kanssa voidaan aloittaa jo alle 1-vuotiaan lapsen perheen kanssa. Monissa kielellisissä häiriöissä terapia on pitkäaikaista ja varhain aloitettu, riittävän tiivis puheterapia eri muodoissaan antaa parhaan tuloksen. Puheterapian tuloksiin vaikuttavat myös mm. häiriön syyt, laajuus sekä lapsen perheen ja lähiympäristön motivaatio. Tiiviillä, suunnitelmallisella, yhteisöllisellä kielellisellä kuntoutuksella tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kehittymistä ja poistetaan oppimisen esteitä. Tärkeää on verkostotyö lapsen lähi-ihmisten kesken lapsen omassa arjessa (yhteistyössä vanhempien, kelton, muiden erityistyöntekijöiden, päivähoidon henkilöiden kanssa). Tarvittaessa lapsi ohjataan jatkotutkimuksiin esim. psykologille, toimintaterapeutille, fysioterapeutille tai lastenneurologian poliklinikalle. Kuntoutussuunnitelma laaditaan ja toteutetaan paikallisin voimin mahdollisimman pitkälle. 15

16 Tarve puheterapeuttiseen kuntoutukseen voi jatkua kouluiässä. Kielellisillä taidoilla on suuri merkitys muulle oppimiselle mm. lukeminen, kirjoittaminen ja kuullun/luetun ymmärtäminen. Tällä hetkellä terveyskeskusresurssien puitteissa ei pystytä järjestämään kouluikäisten puheterapiaa. Kelan kuntoutuskriteerit täyttävä vaikeavammainen lapsi saa puheterapiaa Kelan kustantamana, jos palvelujen tuottaja löytyy. Muiden lasten kohdalla vastuu siirtyy koulun erityisopetukselle/luokanopettajalle. Määrällisesti eniten puheterapiakäyntejä on lapsilla, joilla on viivästynyttä kielellistä kehitystä, epäselvää puhetta tai kun kyse on laajemmasta kielen erityisvaikeudesta, johon liittyy sekä puheen tuoton pulmia että eriasteisia puheen ymmärtämisen hankaluuksia sekä muita kehityksellisiä pulmia kuten motoriikan eriytymättömyyttä tai keskittymisvaikeutta. Haasteet: - puheterapian tarve resursseja suurempi. - puheopetuksen ja yhteisöllisen kielellisen kuntoutuksen jatkuvuuden takaaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa - puheterapian asiantuntemuksen ja käytänteiden sekä toimintatapojen juurruttaminen lapsen arkeen - kielellisten pulmien ennaltaehkäisy sisältäen varhaisen tuen järkevän mahdollistamisen lapsen/perheen tarpeita huomioiden 5.4 Lääkinnällinen kuntoutus / Fysioterapia & toimintaterapia Lääkinnällinen kuntoutus Keuruulla lasten ja nuorten kuntoutusasiat käsitellään omassa työryhmässä johon kuuluu vakiojäsenenä apulaisylilääkäri sekä lasten lääkinnällisen kuntoutuksen yhdyshenkilö (toimintaterapeutti). Kuntoutuspalaveriin kutsutaan paikalle vanhempien kirjallisella luvalla lapsen tai nuoren arjessa toimivat lähityöntekijät. Kuntoutustyöryhmässä laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jossa kuvataan ne mahdolliset tukitoimet, joita arjen toiminnan sujumisessa olisi huomioitava. Tukitoimien järjestämisessä pyritään huomioimaan paikallisesti järjestettävien tukitoimien resurssit, kolmannen sektorin toiminta sekä mahdolliset tarvittavat ostopalvelutarpeet. Vanhemmat hyväksyvät kuntoutussuunnitelman ennen kuin se siirretään lapsen potilastietojärjestelmään. Kuntoutuksessa korostuu entistä enemmän arjessa tapahtuva ohjaus, neuvonta sekä ryhmätoiminta. Ohjausta pyritään enenevässä määrin saada lapsen luonnolliseen toimintaympäristöön. Lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmä voi tehdä esityksen kuntoutuksen tarpeellisuuden arvioinnista ja sen järjestämisestä alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten asioissa. Keuruun alueelle on nimetty kuntoutustyöryhmän yhdyshenkilön lisäksi avainhenkilöt lasten ja nuorten kuntoutuksen asioissa alle kouluikäisille, ala-asteikäisille ja yläasteikäisille. 16

17 Fysioterapia & Toimintaterapia Keski-Suomen seututerveyskeskuksessa Keuruun kuntoutuksessa toimii lasten ja nuorten parissa fysioterapeutteja ja toimintaterapeutti. Toiminta painottuu lasten ja nuorten toimintakyvyn arviointiin ja ohjaus- ja neuvonta työhön. Ensisijaisena tavoitteena on lasten ja nuorten toimintakyvyn tukeminen kiinteässä yhteistyössä vanhempien ja eri ammattiryhmien kanssa. Toimintakyvyn arvioinneilla pyritään selvittämään, onko tarvetta arjen tukitoimiin. Arviointeja voidaan tehdä joko vastaanottokäynnein, kotikäynnein tai vaikkapa kouluympäristössä, aina yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Terveyskasvatusryhmiä järjestetään yhteistyössä koulun ja vanhempien kanssa. Aiheina ovat mm. kouluergonomia ja ryhtiin liittyvät asiat. Keuruun ja Multian alueilla toimii toimintaterapeutin ja erityisliikunnanohjaajan toteuttamat motoriikkaryhmät. Lapset valitaan ryhmiin yhteistyössä päiväkodin ja koulun kanssa. Ryhmien tavoitteina on motoristen, hahmottamisen ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen. Toimintaterapeutti toteuttaa ryhmiä myös yksilöllisten tarpeiden mukaan, esimerkiksi sosiaalisten taitojen ryhmiä. Haasteet: - toimintakyvyn arviointitulokset - todetaan tukitoimien tarve - resurssit tukitoimintatarpeisiin ovat puutteelliset - lähiympäristön vastuu, sitoutuminen ja rooli kuntoutustyöryhmässä yhdessä tehdyn suunnitelman läpikäymisestä vanhempien kanssa, sen liittäminen vasuun, hojksiin - siirtopalaverit jotka mahdollistavat tiedon siirron kun lapsi siirtyy hoitopaikasta kouluun, eskariin - tiivis yhteistyö vanhempien kanssa - vanhempien ohjaus kolmannen sektorin tarjoamien palveluiden piiriin -vähän liikkuvien ja ylipainoisten lasten ja nuorten määrän lisääntyminen, nuorten tulevaivat/ toimivien ennaltaehkäisevien interventioiden kehittäminen 5.5 Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuollon tehtävät ovat: - oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden seuraaminen, arviointi ja edistäminen yhteistyössä vanhempien ja opettajien kanssa - osallistuminen oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen ja selvittämiseen yhteistyössä vanhempien ja opetus- ja oppilashuoltoon kuuluvien aikuisten kanssa. - koulun työolojen ja koulutyön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta ja edistäminen -osallistuminen koko kouluyhteisön ja terveyden edistämiseen oman ammatin asiantuntemuksella. - toimia asiantuntijana terveystiedon oppitunneilla 17

18 Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa työskentelee 3 terveydenhoitajaa. Koululääkäreiden työskentelee kouluilla n.1,25 päivää/vk. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata oppilaan mahdollisimman hyvä terveys ja sen ylläpitäminen, terveellisten elämäntapojen omaksuminen sekä tunnistaa terveyttä suojaavia tekijöitä. Kouluterveydenhuolto vahvistaa lapsen/nuoren edellytyksiä oppimiselle ja aikuisuudelle. Työtä tehdään yhdessä vanhempien, opettajien, koululääkäreiden, psykologien, perheneuvolan, sosiaalityöntekijöiden sekä fysio- ja toimintaterapian kanssa. Lapsen/nuoren psyykkisen ja fyysisen terveydenseurannan ja siinä tukemisen lisäksi se pyrkii vaikuttamaan oppilaan koulu- ja elinympäristöön ja elinolosuhteisiin. Kouluterveydenhuollossa tuetaan myös suun terveydenhoitoa. Terveydenhoitaja tapaa oppilaan joka vuosi. Laajat terveystarkastukset tehdään 1 lk, 5 lk ja 8 lk:lla. Nämä tarkastukset pitävät sisällään terveydenhoitajan ja koululääkärin sekä vanhemman/huoltajan tapaamisen. Opiskeluterveydenhuollossa koululääkäri tapaa opiskelijan 2. vuosiluokalla. Vanhemmille lähetetään terveyskysely jonka he täyttävät yhdessä lapsen/nuoren kanssa ennen terveystarkastukseen tuloa. Vanhempia lähestytään myös muiden vuosiluokkien terveystarkastuksissa tarjoamalla mahdollisuuden osallistua tarkastuksiin. Terveystarkastuksissa oppilaat arvioivat vointiaan, kouluselviytymistään sekä kokemuksia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Luokanopettaja/-valvoja osallistuu hyvinvoinnin arviointiin kertomalla oman näkemyksensä lapsen/nuoren oppimisesta ja kouluselviytymisestä. Haasteet: - terveyserojen kaventaminen ja syrjäytymisen ehkäisy syrjäytymisuhan varhainen toteaminen ja puuttuminen sekä moniammatillinen yhteistyö lasten ja nuorten tukemiseen mahdollisissa riskitilanteissa. - lasten ja nuorten ylipainon ennaltaehkäisyn ja hoidon tehostaminen uudenlaiset työkalut käyttöön mahdollisimman moniammatillisesti, esim. sydänliiton neuvokas perhe, mahtavat muksut ja suurenmoiset nuoret -aineistot ja koulutukset, interaktiiviset painonhallintaryhmät (IIRO-hanke) - väkivallan ja sen uhan ennaltaehkäisy, toteaminen ja varhainen puuttuminen - nuorten tukeminen aggression oikeanlaisessa käsittelyssä ja tunteiden ilmaisussa yhteinen moniammatillinen koulutus. - turva- ja tunnetaitojen tukeminen (seksuaalinen koskemattomuus, netin käyttö, digitaaliset pelit, peli-ikärajat) 18

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 Perusturvalautakunta 21.12.2011 105 Siiliset yhteistoiminta-alue Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki 1

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HYVINVOINNIN NYKYTILA... 6 VÄESTÖTIEDOT... 6 VÄESTÖN ELINOLOT... 8 NUORTEN TERVEYDENTILA JA HYVINVOINTI... 10

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013. Hyvinkään kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013. Hyvinkään kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013 Hyvinkään kaupunki 1 Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 1.1 Hyvinvointisuunnitelman taustalla vaikuttava lainsäädäntö... 3 1.2. Suunnitelman

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2014-2016 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mitä on lastensuojelu?... 3 1.2 Lastensuojelusuunnitelma ja sen tarkoitus... 4 1.3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ALAVUS 2013-2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Työn keskeiset käsitteet... 4 2.1 Ehkäisevä lastensuojelu... 5 2.2 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu...

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020. Säkylän kunta

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020. Säkylän kunta Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020 Säkylän kunta 2012 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin indikaattorit... 3 3.0 Lastensuojelun tarve... 7 3.1 Lastensuojelun

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS JA VALMISTELUPROSESSI... 1 1.1. HAMINAN KAUPUNGIN VISIO JA ARVOT... 2 1.2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Viiru, Elli Suomalainen, Savonrannan peruskoulu LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Enonkoski, Savonlinna, Sulkava 27.4.2009 Petra Turtiainen ja Jukka

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 0 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LEPPÄVIRRAN KUNTA Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 1 1 JOHDANTO: LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA PROSESSINA... 3 I NYKYTILA JA TULEVAN

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 17.01.2012 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA 6 1.1 Väestörakenne ja väestöennuste 6 1.2 Työllisyys ja työttömyys

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 Karkkilan kaupunki Nummi-Pusulan kunta Vihdin kunta Perusturvakuntayhtymä Karviainen 1 1. JOHDANTO 4 2. SUUNNITELMA LASTENSUOJELUN JÄRJESTÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013 Jyväskylän kaupunki 2 1 JOHDANTO JA LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 Lähtökohdat...5 1.2 Jatkotyöskentely, seuranta ja arviointi...5 2 SUUNNITELMAN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET...

Lisätiedot

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 SISÄLLYS 1. ALKUSANAT... 3 2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN NYKYTILA... 5 3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Perusturvalautakunta 28.04.2010 Kunnanhallitus 10.05.2010 Kunnanvaltuusto 07.06.2010

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ KUNNAN ERI TOIMIALOJEN, SEURAKUNNAN JA KOLMANNEN SEKTORIN KESKEN TEHTÄ- VÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ:

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016 0 JUVAN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016 Perusturvalautakunta 12.3.2015 23 Kunnanhallitus 23.3.2015 76 Kunnanvaltuusto 30.3.2015 3 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 LASTEN JA

Lisätiedot

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12 ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Tässä olen minä, omenapuu ja kukka. Olemme mummolassa. Mummola on paras paikka. Minut tekee mummolassa iloiseksi ihanat

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8 HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1.11.2010 / kunnanhallitus 1. JOHDANTO...3 1.1. Suunnitelman tarkoitus...3 1.2. Suunnittelutyö...4 1.3. Suunnitelman lähtökohdat...5 1.4.

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015 Huittisten kaupunki 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO JA SUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN NYKYTILA... 7 3 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 1 Sisällys 1 TOIMINTAOHJELMAN TAUSTA 2 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot