EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel SEK(2002)462 lopullinen KOMISSION KERTOMUS XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2001

2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 9 Lisälehti 1: Kilpailu ja kuluttaja komission tärkeimmät päätökset vuonna I Kilpailuoikeus: perustamissopimuksen 81 ja 82 artikla; valtion monopolit ja yksinoikeudet: perustamissopimuksen 31 ja 86 artikla A - Lainsäädännön ja sen tulkintasääntöjen nykyaikaistaminen EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen14 2. Sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä annetun tiedonannon tarkistaminen Tekniikan siirtoa koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen tarkistus Lisälehti 2: Uusi vähämerkityksisiä sopimuksia koskeva tiedonanto Menettelysääntöjen tarkistaminen: kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan uudet toimivaltuudet B EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artiklan soveltaminen artikla Kartellit Kartellipäätösten ennätyksellinen vuosi Vuoden 2001 kartellipäätökset ja 86 artikla artikla määräävässä asemassa olevat yritykset Lisälehti 3: Kilpailupolitiikka pakkausjätealalla Perustamissopimuksen 86 artiklan 1 kohta yhdessä 82 artiklan kanssa julkiset yritykset/yritykset, joilla on erityis- tai yksinoikeuksia ja määräävä asema C Alakohtainen kehitys Energia: Sähkö- ja kaasualan markkinoiden vapauttaminen Komission ehdotus Euroopan sähkö- ja kaasumarkkinoiden toteuttamiseksi Kilpailupolitiikan ja sisämarkkinasääntöjen välinen vuorovaikutus Komission valtiontukipolitiikka energia-alalla Muita energia-alan kehitysaskelia: moottoripolttoaineet Postipalvelut Komission ehdotus markkinoiden avaamisen jatkamiseksi

3 2.2. Käsitellyt asiat Televiestintä Markkina-analyysia ja merkittävän markkina-aseman määrittämistä koskevat ohjeet Täytäntöönpanoa koskevan seitsemännen raportin hyväksyminen Direktiivien täytäntöönpanon valvonta Tilaajayhteyksien tarjonnan eriyttämistä koskeva alakohtainen tutkimus Kiinteitä johtoja koskeva alakohtainen tutkimus Sijainnin seurantaa koskeva alakohtainen tutkimus ja 82 artiklan nojalla käsitellyt yksittäiset tapaukset Identrus Intelsat Wanadoo Liikenne Lentoliikenne British Midland/Lufthansa/SAS SAS/Maersk Air IATA:n rahtikuljetuksia koskevat hintaneuvottelut IATA:n matkustajakuljetuksia koskevat hintakonferenssit Meriliikenne Tarkistettu TACA Konsortiot OECD:n raportti linjaliikenteestä P&O/Stena Rautatieliikenne Viestintäala Urheilulähetykset UEFA:n yleisradiointisäännöt UEFA:n Mestareiden liiga Muut asiat Yhteisvalvontajärjestöt CD:t/DVD:t

4 6. Moottoriajoneuvojen jälleenmyynti Moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä koskevan uuden lainsäädännöllisen kehyksen valmistelu Yleinen arviointi ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisesta uusien autojen hintoihin Ryhmäpoikkeusasetuksen soveltaminen vuonna Volkswagen DaimlerChrysler Porschen jälleenmyyntijärjestelmä Lisälehti 4: Hyväksyntä Covisintille, yritysten väliselle autoalan markkinapaikalle Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa Asia Motor France SA Rahoituspalvelut Kilpailu selvitysjärjestelmien alalla Eurex Maksujärjestelmät Ydinteollisuuden vakuutuspoolit Pankki- ja vakuutusalan lähentyminen Tietoyhteiskunta Microsoftille lähetetty väitetiedoksianto Tietoyhteiskunta ja Internet Urheilu Lisälehti 5: Jalkapalloilijoiden siirrot Formula UEFA Tuet ranskalaisille ammattilaisjalkapalloseuroille Lääkeaineet Rinnakkaiskauppa: Adalat, GlaxoWellcome Adalat GlaxoWellcome Yhteisyritykset Pfizer/EISAI Pfizer/Aventis

5 D Tilastokatsaus...67 II Yrityskeskittymien valvonta A Yleinen politiikka ja uudet kehityssuunnat Johdanto yleinen kehitys Kansalliset markkinat ja potentiaalinen kilpailu Merkityksellisten maantieteellisten markkinoiden ja potentiaalisen kilpailun määrittely Merkityksellisten tuotemarkkinoiden määrittely Lisälehti 6: Paperiteollisuutta koskevat asiat ja yhteinen määräävä asema: Yrityskeskittymien valvonta 2000-luvulla vihreä kirja sulautuma-asetuksen tarkistamisesta Toimivaltakysymykset Aineellisoikeudelliset seikat Menettelyihin liittyvät seikat Yhteinen työryhmä kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa Lisälehti 7: Liitännäisrajoitukset komission politiikan muuttaminen Failing Firm defence -periaatteen soveltamisen kehitys Lisälehti 8: Schneider/Legrand Korjaustoimenpiteet Korjaustoimenpiteet kehitys tilastotietojen valossa Vuonna 2001 hyväksyttyjen korjaustoimenpiteiden luonne Korjaustoimenpiteiden täytäntöönpano Korjaustoimenpiteitä koskeva kansainvälinen yhteistyö Siirtäminen jäsenvaltioille 9 artiklan nojalla uusi kehitys Kansainvälinen yhteistyö Yhteistyö Yhdysvaltain viranomaisten kanssa Lisälehti 9: GE/Honeywell B Tilastokatsaus...94 III Valtiontuki A - Yleinen valtiontukipolitiikka Avoimuus

6 2. Valtiontukien valvonnan uudenaikaistaminen Lisälehti 10: Riskipääoma Valtiontuki ja veropolitiikka Hukkakustannukset Julkinen yleisradiotoiminta Komission tiedonanto valtiontukisääntöjen soveltamisesta julkiseen yleisradiotoimintaan Tuki elokuva- ja audiovisuaalituotannolle Kansallisten elokuva- ja audiovisuaalituotannon tukiohjelmien tarkastelu Komission tiedonanto tietyistä elokuviin ja muihin audiovisuaalisiin teoksiin liittyvistä oikeudellisista näkökohdista Laajentuminen Lisälehti 11: Saksan julkiset pankit (Anstaltslast ja Gewährträgerhaftung) B - Tuen käsite Varojen alkuperä Yrityksen saama hyöty Valikoivuus Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan C - Valtiontuen soveltuvuus yhteismarkkinoille Horisontaaliset tuet Tutkimus- ja kehitystuet Työllisyys- ja koulutustuet sekä tuet työolojen edistämiseen Ympäristönsuojelutuet Pelastus- ja rakenneuudistustuet Aluetuet Alakohtaiset tuet Erityissääntöjen soveltamisalaan kuuluvat alat Laivanrakennusteollisuus Terästeollisuus Kivihiiliteollisuus Moottoriajoneuvoteollisuus Liikenne

7 Maatalous Kalastus Alat, joihin ei sovelleta erityissääntöjä Rahoitusala Palvelut Poikkeukselliset tapahtumat D - Menettelyt Muodollisen tutkintamenettelyn aloittaminen Voimassa olevat tuet Tukien takaisinperintä Päätösten noudattamatta jättäminen E Tilastokatsaus IV Yleishyödylliset palvelut Yleiset periaatteet Viimeaikainen kehitys Nizzan Eurooppa-neuvoston pyyntö Komission raportti Laekenin Eurooppa-neuvostolle Kilpailuoikeus (mukaan lukien markkinoiden vapauttaminen) Yhteisöjen tuomioistuimessa käsiteltyjä asioita Markkinoiden vapauttamiseen tähtäävät lainsäädännölliset toimenpiteet V - Kansainvälinen toiminta A Laajentuminen Liittymisvalmistelut ja -neuvottelut Kilpailusääntöjen yhdenmukaistamisessa saavutettu edistys Eurooppa-sopimusten ja tulliliittoa koskevan päätöksen sisältämät täytäntöönpanosäännöt Eurooppa-sopimuksissa määrätyn EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisen aseman jatkaminen ja aluetukikarttojen hyväksyminen Tekninen apu ehdokasmaille Länsi-Balkanin maat B - Kahdenvälinen yhteistyö

8 1. Yhdysvallat Kanada Muut OECD-maat Välimeren maat Latinalainen Amerikka Venäjän federaatio ja Ukraina C - Monenvälinen yhteistyö WTO: kauppa- ja kilpailupolitiikka Kilpailu Dohan kehitysohjelmassa Ensimmäinen arvio Dohan julistuksesta Lisälehti 12: Kauppa ja kilpailu: Van Miertin kertomuksesta Dohaan OECD UNCTAD Kansainvälinen kilpailuviranomaisverkko VI Kehitysnäkymät vuonna Kilpailuoikeus Lainsäädäntötyö Täytäntöönpanotoiminta Yrityskeskittymät Valtiontuki Kansainvälinen toiminta Liite Kertomuksessa käsitellyt asiat

9 Johdanto 1. Kilpailusääntöjen täytäntöönpano on yksi komission keskeisistä tehtävistä ja sillä on tärkeä asema yhtenäismarkkinoiden talouden toiminnassa. Kun otetaan huomioon euron käyttöönoton viimeisen vaiheen alkaminen 1. tammikuuta 2002 ja Euroopan unionin laajentuminen ennennäkemättömässä mittakaavassa, kilpailunrajoituksia, yrityskeskittymiä ja valtiontukea koskevien sääntöjen uudistaminen on välttämätöntä, jotta komissio voi mukauttaa toimintansa nopeasti muuttuvaan taloudelliseen ympäristöön. Tällöin komissio voi keskittää toimintansa sellaisiin markkinatoimijoiden käytäntöihin, jotka eniten vaarantavat "vapaaseen kilpailuun perustuvan avoimen markkinatalouden", kuten EY:n perustamissopimuksessa määritellään. 2. Vuonna 2001 joukko kartellipäätöksiä korosti komission jatkuvaa pyrkimystä puuttua yritysten avoimesti kilpailunvastaiseen toimintaan useilla aloilla. Nämä päätökset, samoin kuin vuoden aikana tehdyt autoteollisuutta koskevat päätökset, osoittavat kuinka kilpailupolitiikka vaikuttaa suoraan kuluttajien hyvinvointiin. Lisäksi sellaisten markkinoiden avaaminen, joilla kilpailu ei ole vielä täysin vakiintunut, samalla kun taataan tasapuoliset toimintaedellytykset ja turvataan yleishyödylliset palvelut, oli edelleen korkealla komission työjärjestyksessä. 3. Komissio käsittelee yrityskeskittymiä ympäristössä, jolle on ominaista globaalistuminen ja käsiteltävien asioiden monimutkaistuminen. Maailmanlaajuisista sulautumista johtuvat, useita lainkäyttöalueita koskevat seikat edellyttävät lisääntyvää kansainvälistä yhteistyötä eri foorumeilla, kuten kansainvälisessä kilpailuviranomaisverkossa ja kahdenvälisten sopimusten nojalla. Jotta voidaan varmistaa, että EU:n yrityskeskittymien valvontajärjestelmällä on tarpeelliset keinot kohdata maailmanlaajuisista sulautumista ja unionin laajentumisesta johtuvat haasteet, komissio tarkistaa perusteellisesti EY:n sulautuma-asetuksen. Toimivaltakysymyksiä, menettelyjä ja aineellisoikeudellisia seikkoja käsittelevä neuvotteluasiakirja (vihreä kirja) julkaistiin joulukuussa Valtiontukia koskeva avoimuus parani huomattavasti, kun vuonna 2001 hyväksyttiin valtiontukien tulostaulu ja online-valtiontukirekisteri avattiin yleisölle. Komissio jatkoi valtiontukisääntöjen ajantasaistamista ja uudistamista hyväksymällä riskipääomaa koskevat uudet valtiontukisäännöt ja aloittamalla kolme laajaa toimintapoliittista tarkistusta, jotka koskevat työllisyystukea, tutkimus- ja kehitystukea ja suuriin alueellisiin investointihankkeisiin myönnettävää tukea. Seurannassa ja täytäntöönpanossa kiinnitettiin erityistä huomiota pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävää valtiontukea ja koulutustukea koskevan kahden ryhmäpoikkeusasetuksen sekä vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen voimaantuloon. 5. Kun kilpailuasioita koskevat yhteiset kannat hyväksyttiin 12. joulukuuta, valtiontukea koskevien laajentumisneuvottelujen ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen. Assosiaationeuvosto päätti alustavasti lopettaa kilpailuasioiden käsittelyn neljän ehdokasmaan kanssa. 6. Komission on kiinnitettävä paljon huomiota tulevan laajentumisen kilpailukysymyksiin ja työskenneltävä ehdokasmaiden kanssa varmistaakseen, että samoilla säännöillä on yhtäläinen teho koko laajentuneen unionin alueella. 7. Vuonna 2001 uusien asioiden kokonaismäärä oli Näistä 284 koski kilpailunrajoituksia (81, 82 ja 86 artikla), 335 yrityskeskittymiä ja 417 valtiontukea (kantelut pois luettuina). Vuonna 2000 uusia asioita oli 1211, joista 297 koski 9

10 kilpailunrajoituksia, 345 yrityskeskittymiä ja 569 valtiontukea. 1 Kokonaismäärän lasku kuvastaa yleistä suuntausta, sillä kilpailunrajoituksia koskevien uusien asioiden määrä aleni hieman, yrityskeskittymien määrä väheni ensimmäisen kerran useaan vuoteen ja valtiontukiasioiden määrä supistui huomattavasti. 8. Kilpailunrajoituksia koskevien uusien asioiden hienoinen väheneminen vahvistaa sen, että horisontaalisia ja vertikaalisia sopimuksia koskevien suuntaviivojen julkaisemisesta johtuvat vaikutukset ilmoituksiin kahden viime vuoden aikana (jyrkkä supistuminen alkoi vuonna 1999) ovat säilyneet. Kanteluiden lukumäärä, joka on vaihdellut suuresti aikaisempina vuosina, oli suhteellisen vakaa vuonna 2001 (116 verrattuna 112:een vuonna 2000). 9. Loppuun käsiteltyjen asioiden kokonaismäärä oli 1204, joista 378 koski kilpailunrajoituksia, 346 yrityskeskittymiä ja 480 valtiontukea (kantelut pois luettuina). Vuonna 2000 loppuun käsiteltyjen asioiden lukumäärä oli 1230, joista 400 koski kilpailunrajoituksia, 355 yrityskeskittymiä ja 475 valtiontukea. 2 Vaikka loppuun käsiteltyjen kilpailunrajoitusasioiden hienoinen väheneminen johtuu huomion kiinnittämisestä entistä enemmän (paljon resursseja vaativiin) kartelliasioihin, niiden määrä (378) ylittää huomattavasti uusien asioiden lukumäärän (284) ja vähentää kasaantuneiden töiden määrää. 10. Komission tarkasteltavaksi vuonna 2001 tulleiden yrityskeskittymien ja liittoutumien lukumäärän hienoinen aleneminen näyttää kuvastavan teollistuneen maailman taloussuhdanteiden yleistä heikentymistä ja yritysmaailman muuttunutta näkemystä viimeaikaisen yrityskeskittymiä ja -ostoja koskevan toiminnan menestyksestä. Ensimmäisen kerran vuoden 1993 jälkeen komissiolle ilmoitettujen yrityskeskittymien lukumäärä aleni (345:stä vuonna :een vuonna 2001), mutta se on yhä paljon suurempi kuin vuonna Vuoden aikana tehtiin 340 muodollista päätöstä (vuonna 2000 luku oli 345). Vaikka yrityskeskittymäilmoitusten kokonaismäärän kasvu keskeytyi vuonna 2001, yrityskeskittymistä on tulossa entistä monimutkaisempia ja markkinoista entistä keskittyneempiä. Erityisesti niiden käsittelyyn otettujen asioiden määrä, jotka edellyttävät perusteellisia tutkimuksia, on kasvanut nopeammin kuin yrityskeskittymäasioiden kokonaismäärä (II vaiheen päätökset: 17 % enemmän kuin vuonna 2000 ja 100 % enemmän kuin vuonna 1999). 11. Valtiontukea koskevien ilmoitusten lukumäärä aleni noin 30 prosenttia ja uusien ilmoittamattomien tukiasioiden määrä laski arviolta 45 prosenttia vuoteen 2000 verrattuna. Tukien tarkistusta koskevien pyyntöjen määrä sen sijaan lähes viisinkertaistui. Aloitettujen menettelyjen määrä sen sijaan pysyi vakaana (66 vuonna 2001 verrattuna 67:ään vuonna 2000). Kielteisten lopullisten päätösten määrä nousi hieman (31 vuonna 2001 ja 26 vuonna 2000). Käsiteltävänä olevien asioiden lukumäärä on myös noussut (621 vuonna 2001 ja 584 vuonna 2000) kantelujen määrän vuoksi. 3 Lisälehti 1: Kilpailu ja kuluttaja komission tärkeimmät päätökset vuonna 2001 Komission jäsen Mario Monti korosti useaan otteeseen sitä, että komissio kiinnittää suurta huomiota kuluttajia koskeviin kilpailulainsäädännön ja -politiikan näkökohtiin Valtiontukia koskevaa vuoden 2000 lukua on tarkistettu vuoden 2000 kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen julkaisemisen jälkeen. Kilpailunrajoituksia koskevaa vuoden 2000 lukua on tarkistettu vuoden 2000 kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen julkaisemisen jälkeen. Vuoden 2000 lukua on tarkistettu vuoden 2000 kilpailupolitiikkaa koskevan kertomuksen julkaisemisen jälkeen. 10

11 Valtiontukipolitiikalla, yrityskeskittymien valvonnalla ja kilpailunrajoituksiin puuttumisella on oma osansa turvattaessa kuluttajille EU:n kilpailusääntöjen soveltamisesta johtuvat hyödyt. Tarkasteltaessa vuotta 2001 voidaan todeta, että erityisesti kilpailunrajoituksia koskevat päätökset kuvastavat selvästi sitä, kuinka täyden kilpailun säilyttäminen on kuluttajien etujen mukaista. Mahdolliset ylimääräiset voitot, joita markkinatoimijat saavat rajoittamalla kilpailua esimerkiksi kartellien avulla, lankeavat viime kädessä kuluttajien maksettaviksi. Kuluttajat hyötyisivät alhaisemmista hinnoista, paremmasta palvelusta ja suuremmasta valikoimasta, jos kilpailu toimisi kunnolla. British Midland/Lufthansa/SAS Maaliskuun 1. päivänä 2000 British Midland International, Lufthansa ja SAS ilmoittivat yhteisyrityssopimuksesta, jonka mukaan ne yhteensovittavat lentopalvelunsa Lontoon Heathrow'lla ja Manchesterin kansainvälisellä lentokentällä. Komissio myönsi, että tehokkuuden lisääntymisen ja kilpailun kannalta sopimuksen yleisvaikutus on myönteinen. Sopimuksen perusteella osapuolten nykyiset verkostot järjestetään uudelleen ja niitä laajennetaan. Yhteisyrityssopimuksen mukaan Lufthansa saa kuitenkin yksinoikeuden lähes kaikkiin Lontoon ja Frankfurtin välisten reittien lentoihin. Lontoon ja Frankfurtin välinen reitti on yksi Euroopan vilkkaimpia markkinoita. Komissio katsoi, että British Midlandin vetäytyminen tältä reitiltä rajoittaa tuntuvasti kilpailua kyseisillä markkinoilla. Komissiota huolestutti, että sopimus johtaisi jopa kilpailun loppumiseen. Reittiä olisivat liikennöineet enää Lufthansa ja British Airways, ja Lufthansalla olisi ollut yhdessä British Midlandin kanssa huomattavasti paremmat mahdollisuudet saada lähtö- ja saapumisaikoja reitin kummassakin päässä. British Airwaysilla puolestaan oli vaikeuksia lisätä lentovuoroja reitillä Frankfurtin lähtö- ja saapumisaikojen vähäisyyden vuoksi. Komission mainitsemien kilpailuongelmien poistamiseksi osapuolet sitoutuivat myöntämään lähtö- ja saapumisaikoja Frankfurtin lentoasemalla siten, että uusi markkinoilletulija tai nykyinen kilpailija, erityisesti British Airways, voisi lisätä vuorojaan tällä reitillä ja kilpailla tasavertaisesti Lufthansan kanssa. British Airways onkin pyytänyt ja saanut joitain kyseisiä lähtö- ja saapumisaikoja. Tämän seurauksena asiakkaat hyötyvät lentoliikennepalvelujen laajemmasta valikoimasta useampiin kohteisiin, paremmista yhteyksistä ja aikatauluista sekä sujuvasta matkustamisesta. SAS/Maersk Komissio päätti 18. heinäkuuta sakottaa skandinaavisia lentoyhtiöitä SAS:ää ja Maersk Airia määräämällä SAS:lle 39,375 miljoonan euron ja Maersk Airille 13,125 miljoonan euron sakon markkinoiden jakamista koskeneen salaisen sopimuksen toteuttamisen johdosta. Komissio oli huomannut, että Maersk Air oli vetäytynyt Kööpenhaminan ja Tukholman väliseltä reitiltä. Tämä johti SAS:n monopoliasemaan kyseisellä reitillä ja aiheutti vahinkoa yli miljoonalle reittiä joka vuosi käyttävälle matkustajalle. Lisäksi ilmeni, että SAS oli lopettanut Kööpenhaminan ja Venetsian välisen reitin liikennöinnin kun taas Maersk Air oli aloittanut toiminnan tällä reitillä. SAS oli myös vetäytynyt Billund Frankfurt-reitiltä, jolle Maersk Air jäi ainoaksi liikenteenharjoittajaksi. Osapuolet olivat myös neuvotelleet yleisen kilpailukieltolausekkeen, joka koski niiden tulevia toimintoja Tanskaan suuntautuvilla ja Tanskasta lähtevillä kansainvälisillä reiteillä sekä Tanskan sisäisillä reiteillä. Päätöksen johdosta kahden suurimman Tanskaan suuntautuvaa ja Tanskasta lähtevää liikennettä harjoittavan lentoyhtiön, SAS:n ja Maersk Airin, välinen kilpailu palautui. Markkinoiden 11

12 jakamista koskevan sopimuksen aikaisemmin kattamille reiteille tuli uutta kilpailua, sillä esimerkiksi SAS ilmoitti viidestä edestakaisesta vuorosta Billundin ja Kööpenhaminan välillä. Kilpailu palautui lentolippujen hintoihin, sillä osapuolten hinnoittelua rajoitti jälleen todellinen mahdollisuus toisen osapuolen tulosta reitille. Ajoneuvoala Ajoneuvoalalla komissio kielsi ajoneuvovalmistajien käytännöt, jotka estivät kuluttajia ostamasta autoja haluamastaan maasta. Komissio teki 29. kesäkuuta päätöksen, jossa langetettiin 30,96 miljoonan euron sakko Volkswagenille kiinteiden jälleenmyyntihintojen määräämisestä uudelle VW Passatille Saksassa. Volkswagen oli lähettänyt vuosina 1996 ja 1997 kiertokirjeet saksalaisille jälleenmyyjille ja kehottanut niitä olemaan myymättä kyseistä mallia suositushintaa alemmalla hinnalla. Päätös oli ensimmäinen, joka koski jälleenmyyntihintojen määräämistä autoalalla. Jälleenmyyntihintojen määrääminen on erittäin vakava hintakilpailun rajoitus ja sillä on välitön vaikutus kuluttajahintoihin. Komissio teki 10. lokakuuta päätöksen 71,825 miljoonan euron suuruisen sakon määräämisestä DaimlerChryslerille useista EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan vastaisista rikkomisista. Näihin kuului rinnakkaiskaupan estäminen Saksassa, jolloin muista jäsenvaltioista tulevat ostajat eivät voineet ostaa autoja saksalaisilta jälleenmyyjiltä, sekä hintojen määräämistä koskeva sopimus Belgiassa, jonka tarkoituksena oli supistaa kuluttajille myönnettäviä alennuksia. Autojen jälleenmyyntiä koskevan ryhmäpoikkeuksen tarkistuksessa, joka valmistuu vuonna 2002, edistyttiin merkittävästi vuonna Asiasta lähemmin tämän kertomuksen jaksossa 6.1. Euroalueen pankkien valuutanvaihtomaksut Pian euron käyttöönoton jälkeen komissio sai kuluttajilta kanteluja, joissa väitettiin eräiden pankkien sopineen yhteisesti euroalueen seteleiden valuutanvaihtomaksuista. Komissio teki useita yllätystarkastuksia eri pankkeihin ja pyysi tietoja useimmilta euroalueen pankeilta. Tämän jälkeen se aloitti menettelyn useita pankkeja vastaan seitsemässä jäsenvaltiossa. Useat pankit reagoivat tähän esittämällä komissiolle yksipuolisia ehdotuksia, joiden mukaan ne alentaisivat merkittävästi sovellettavia maksuja ja poistaisivat kaikki tällaiset maksut viimeistään lokakuussa 2001 ainakin tilinomistajien valuutanoston osalta. Tämä hyödytti selvästi kuluttajia ennen euroon siirtymistä. Ottaen huomioon kyseisten markkinoiden katoamisen poikkeuksellisen luonteen ja näiden ehdotusten välittömän hyödyn kuluttajille komissio päätti lopettaa kartellimenettelyn useimpien pankkien osalta. Komissio kuitenkin määräsi 12. joulukuuta viidelle saksalaispankille yhteensä 100,8 miljoonan euron sakon näiden tehtyä sopimuksen noin 3 prosentin palkkion perimisestä euroalueen seteleiden ostosta ja myynnistä. Yrityskeskittymät Myös yrityskeskittymien valvontaa koskevilla päätöksillä on vaikutusta kuluttajien jokapäiväiseen elämään. Nordea/Postgirot -asiassa komissio hyväksyi eräin ehdoin yrityskaupan, jolla pohjoismainen pankkiryhmittymä Nordea hankki yksinomaisen määräysvallan ruotsalaisessa Postgirot Bank AB:ssä. Postgirot on Ruotsin valtion postilaitoksen Posten AB:n täysin omistama tytäryhtiö. Se omistaa sisäisen pankkisiirtojärjestelmän, jota se käyttää yksityis- ja yritysasiakkaiden etämaksupalveluihin. Postgirot tarjoaa pankkipalveluja myös kotitalouksille ja yritysasiakkaille, 12

13 kuten talletus- ja lainapalveluja, ulkomaanmaksuja, kaupan rahoitusta ja korttipalveluja. Yrityskauppa aiheutti aluksi kilpailuongelmia, koska kaupan jälkeen Nordean määräysvallassa olisi ollut sekä Postgirot että Bankgirot, jotka ovat kaksi tärkeintä ruotsalaisten kotitalouksien sähkö-, puhelin- ja muiden laskujen maksamiseen käyttämää pankkisiirtojärjestelmää. Näin merkittävä vaikutusvalta olisi voinut johtaa hinnankorotuksiin, jotka olisivat vaikuttaneet suoraan kuluttajien päivittäisiin pankkipalveluihin. Nordea sitoutui kuitenkin supistamaan omistusosuuttaan Bankgirotissa 10 prosenttiin, jolloin sillä ei ole enää ratkaisevaa vaikutusvaltaa yhtiössä, ja vetäytymään Privatgirotista, joka kilpailee Postgirotin kanssa maksusiirtoihin liittyvissä teknisissä palveluissa. Hyväksymällä nämä sitoumukset ja asettamalla ne yrityskeskittymän ehdoksi komissio varmisti, että uusi yritys joutuu jatkossakin kohtaamaan kilpailua kuluttajien edun mukaisesti. Kuluttajien kannalta voivat olla mielenkiintoisia myös Unilever-asia, joka koskee hyvin tunnettujen elintarvikemerkkien myyntiä (ks. jakso II.5.3., kohta 309), ja kaksi bensiinin ja öljyn jakelua koskevaa asiaa (BP/E.ON ja Shell/DEA, ks. jakso II.6, kohta ). Valtiontuki Valtiontuen valvonnalla on tärkeä asema varmistettaessa, että veronmaksajien rahat kohdennetaan tehokkaasti vakaan taloudellisen ympäristön turvaamiseksi, jolloin kannattavat yritykset voivat luoda kestäviä työmahdollisuuksia eurooppalaisille. Valtiontukipäätöksissään komissio ottaa huomioon yleishyödyllisten palvelujen tarjontaan liittyvät seikat. 13

14 I Kilpailuoikeus: perustamissopimuksen 81 ja 82 artikla; valtion monopolit ja yksinoikeudet: perustamissopimuksen 31 ja 86 artikla A-LAINSÄÄDÄNNÖN JA SEN TULKINTASÄÄNTÖJEN NYKYAIKAISTAMINEN 1. EY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN 81 JA 82 ARTIKLAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄNTÖJEN UUDISTAMINEN 12. Komissio hyväksyi 27. syyskuuta 2000 ehdotuksen asetukseksi perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan uudesta täytäntöönpanojärjestelmästä. 4 Asetus korvaa voimaan tullessaan muun muassa vuodelta 1962 olevan asetuksen N:o 17. Uudistuksen keskeinen tekijä on ehdotettu siirtyminen järjestelmästä, jossa komissiolla on yksinomainen toimivalta soveltaa 81 artiklan 3 kohtaa (poikkeuksen myöntämistä koskeva monopoli), lainsäädännössä vahvistetun poikkeuksen suoraan sovellettavuuteen perustuvaan järjestelmään, jolloin sopimukset, jotka eivät ole 81 artiklan 1 kohdan vastaisia tai jotka täyttävät 81 artiklan 3 kohdan edellytykset, katsotaan ilman eri toimenpiteitä sääntöjen mukaisiksi ja sopimukset, jotka ovat 81 artiklan 1 kohdan vastaisia eivätkä täytä 81 artiklan 3 kohdan edellytyksiä, katsotaan ilman eri toimenpiteitä sääntöjen vastaisiksi. Uudistuksen myötä asetuksen N:o 17 mukainen ilmoitus- ja hyväksymisjärjestelmä poistuu, kansallisten kilpailuviranomaisten ja kansallisten oikeusistuinten vastuu kasvaa 81 ja 82 artiklan soveltamisessa ja asetuksessa säädetään menettelytavoista, joilla varmistetaan 81 ja 82 artiklan johdonmukainen soveltaminen Euroopan unionissa, näistä yksi on kaikkien Euroopan kilpailuviranomaisten välinen verkko. Asetusehdotuksen tavoitteena on myös vahvistaa komission tutkintavaltaa (esim. tehdä tarkastuksia muissa kuin liiketiloissa). Ehdotuksen kautta komission tavoitteena on tehostaa toimintaa 81 ja 82 artiklan rikkomisia vastaan ja varmistaa todellinen kilpailu Euroopassa Talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 29. maaliskuuta 2001 lausunnon asetusehdotuksesta. 6 Lausunnossaan komitea "kannattaa vakaasti kilpailusääntöjen soveltamisjärjestelmän uudistusta" ja "arvostaa selkeää ja rohkeaa säädöstekstiä" komission ehdotuksessa, jonka komitea katsoo olevan olennainen uudistuksen kannalta. Koska asia on monitahoinen ja jotta järjestelmän yhtenäisyys ja yhdenmukaisuus ja yhteisön oikeuden ensisijaisuus voitaisiin säilyttää ja taata tehokas hajauttaminen samalla kun säilytetään mahdollisimman hyvä oikeusvarmuus, komitea kehotti komissiota säätämään ennen uuden asetuksen voimaantuloa tai sen jälkeen liitännäistoimista, jotka selventäisivät eräitä EY:n kilpailuoikeuden keskeisiä käsitteitä, kuten vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 14. Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta hyväksyi 20. kesäkuuta 2001 komission ehdotuksia koskevan loppuraportin. 7 Raportissaan valiokunta toteaa, että se KOM(2000)582, EYVL C 365 E, , s Komission ehdotusta on selostettu laajemmin XXX kilpailupolitiikkaa koskevassa kertomuksessa (2000), SEC(2001)694, jakso I.A luku 3. Uudistamista koskevasta vuoden 1999 valkoisesta kirjasta katso XXIX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus (1999), SEC(2000)720, jakson I.A. luku 2. EYVL C 155, , s. 73. Talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietintöä ja teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan sekä oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan lausuntoja (A5-0229/2001) ei ole vielä julkaistu EYVL:ssä, mutta ne löytyvät Internetistä osoitteesta Europarl?L=FI&PROG=REPORT&PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+A NOT+SGML+V0//FI&LEVEL=0&SAME_LEVEL=1&NAV=X. 14

15 on "myöntänyt, että nykyinen kilpailupolitiikan sääntelyjärjestelmä on liian byrokraattinen, hankala ja tehoton" ja että unionin laajentuminen voi vain pahentaa tilannetta. Valiokunta totesikin, että komission hyvin ajoitettu ehdotus "tarkistaa kilpailusääntöjä perusteellisesti ennen yhteisön laajentumista on tervetullut". Jotta uudistuksen tavoitteet saavutettaisiin käytännössä, valiokunta kehotti komissiota muuttamaan ehdotustaan eräiltä osin ja ehdotti eräitä selvennyksiä ehdotetun uudistuksen keskeisiin elementteihin. Euroopan parlamentti hyväksyi useimmat näistä ehdotuksista hyväksyessään lausuntonsa asetusehdotuksesta 6. syyskuuta 2001 äänin Euroopan parlamentin ehdottamien tarkistusten tavoitteena on muun muassa poistaa tietynlaisten sopimusten rekisteröintijärjestelmä (4 artiklan 2 kohta), yhtenäistää sakkojärjestelmä (5 artikla), varmistaa menettelyä koskevien tai rakenteellisten korjaustoimenpiteiden oikeasuhteisuus (7 artiklan 1 kohta) ja määritellä selvästi yleinen etu 10 artiklaan perustuvien komission päätösten yhteydessä. 15. Ruotsin puheenjohtajakaudella toukokuuta 2001 ja Belgian puheenjohtajakaudella 5. joulukuuta 2001 neuvosto (teollisuus) keskusteli laajasti komission ehdotuksesta. Vaikka eräistä asetusehdotuksen seikoista päästiin ehdollisesti sopimukseen, neuvosto totesi, että suunnitellun uudistuksen periaatteista ja yksityiskohtaisista säännöistä on keskusteltava edelleen neuvoston työryhmässä. Työryhmän työn pohjaksi neuvosto keskusteli erityisesti yleisistä periaatteista, jotka ovat kilpailuviranomaisverkon toiminnan perustana ja pyysi komissiota laatimaan näistä periaatteista yhteisen julistuksen. Neuvosto tuki myös komission ehdotuksen 3 artiklan tavoitetta, jotta voidaan varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset jäsenvaltioiden väliseen kauppaan vaikuttaville sopimuksille, mutta se kehotti työryhmää keskustelemaan edelleen tällaisen määräyksen vaikutuksesta kansallisiin sääntöihin. 2. SAKKOJEN MÄÄRÄÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ TAI LIEVENTÄMISESTÄ ANNETUN TIEDONANNON TARKISTAMINEN 16. Täytäntöönpanosääntöjen uudistamisen yleisenä filosofiana on keskittää toiminnot yhteisön oikeuden vakavimpiin rikkomisiin ja tämän mukaisesti komissio antoi vuonna 2001 luonnoksen uusista säännöistä, joiden tarkoituksena on havaita ja poistaa tehokkaammin hinta- ja muut kartellit. Sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä annettua tiedonantoa tarkistettiin viisi vuotta sen täytäntöönpanon jälkeen. Tarkoituksena on parantaa tiedonannon tehokkuutta ja lisätä komission kykyä havaita kartellit ja ryhtyä toimenpiteisiin niitä vastaan. Uuden tiedonannon luonnos julkaistiin 21. heinäkuuta ja siinä käsiteltiin näitä seikkoja yksityiskohtaisemmin. Luonnos on perustana uudelle sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskevalle tiedonannolle, joka hyväksytään vuonna Euroopan parlamentin lainsäädäntölauselmaa (R5-0444/2001) ei ole vielä julkaistu EYVL:ssä, mutta se löytyy Internetistä osoitteesta &LANGUE=FI. Komission tiedonanto vuoden 1996 tiedonannon tarkistamisesta sakkojen määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa, EYVL C 205, , s

,!7IJ2I9-edffcj! XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio

,!7IJ2I9-edffcj! XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio ISSN 1606-2973 8 6 1 KD-AC-02-001-FI-C 2001 XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus Euroopan komissio XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2001 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin

Lisätiedot

Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002

Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta 2002 -teoksen kanssa) Bryssel Luxemburg, 2003 Europe Direct -palvelu auttaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS. I osa. XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS. I osa. XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.4.2003 SEK(2003) 467 lopullinen KOMISSION KERTOMUS I osa XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 KOMISSION KERTOMUS I osa XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS. Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2005

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS. Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2005 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 15.6.2006 SEC(2006)761 lopullinen KOMISSION KERTOMUS Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2005 FI FI SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 7 I Kilpailuoikeus perustamissopimuksen

Lisätiedot

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Euroopan komissio Kilpailun pääosasto EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 ja uudistuspaketti Brussels-Luxembourg, 2004 Lisätietoa kilpailusäännöistä

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX DFAFT [ ](2015) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO LUONNOS: SUUNTAVIIVAT YHTEISTÄ MARKKINAJÄRJESTELYÄ KOSKEVAN ASETUKSEN 169, 170 JA 171 ARTIKLASSA OLEVIEN SÄÄNTÖJEN SOVELTAMISESTA

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.5.2014 COM(2014) 249 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Kilpailupolitiikkaa koskeva

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2011 KOM(2011) 895 lopullinen 2011/0439 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.4.2004 KOM(2004) 327 lopullinen VIHREÄ KIRJA JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN YHTEISTYÖSOPIMUKSISTA SEKÄ JULKISIA HANKINTOJA JA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIA KOSKEVASTA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 1.8.2006 KOM(2006) 3424 lopullinen KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Kilpailu kannustaa ympäristöinnovaatioihin

Kilpailu kannustaa ympäristöinnovaatioihin Kilpailuviraston uutislehti 1 2011 Kilpailu kannustaa ympäristöinnovaatioihin Pohjoismaiset kilpailuviranomaiset korostavat tuoreessa yhteisraportissaan toimivan kilpailun ja kilpailupolitiikan merkitystä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

kilpailuviraston vuosikirja 2003 kilpailuviraston

kilpailuviraston vuosikirja 2003 kilpailuviraston kilpailuviraston vuosikirja 2003 kilpailuviraston vuosikirja 2003 KILPAILUVIRASTON VUOSIKIRJA 2003 Sisällys Lukijalle........................................................ 4 Kilpailuviraston työn tavoitteet......................................

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 1/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta Kilpailuvirasto julkaisi lokakuussa 2011 uuteen

Lisätiedot

RAHOITUSPALVELUJEN TYÖRYHMÄLLE LAADITTU RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KAUPASTA JA RAHOITUSPALVELUISTA. 1. Johdanto

RAHOITUSPALVELUJEN TYÖRYHMÄLLE LAADITTU RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KAUPASTA JA RAHOITUSPALVELUISTA. 1. Johdanto RAHOITUSPALVELUJEN TYÖRYHMÄLLE LAADITTU RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KAUPASTA JA RAHOITUSPALVELUISTA 1. Johdanto Ecofin-neuvosto kehotti 12. helmikuuta 2001 rahoituspalvelujen työryhmää tarkastelemaan sähköistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099} FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.6.2008 KOM(2008) 396 lopullinen 2008/0130 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI. ammattipätevyyden tunnustamisesta. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI. ammattipätevyyden tunnustamisesta. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 07.03.2002 KOM(2002)119 lopullinen 2002/0061 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI ammattipätevyyden tunnustamisesta (komission esittämä) PERUSTELUT

Lisätiedot

ESITYS 1 (20) Dnro 618/61/04

ESITYS 1 (20) Dnro 618/61/04 ESITYS 1 (20) Dnro 618/61/04 Markkinaoikeus PL 118 00131 Helsinki Markkinaoikeudelle Esitys Euroopan Yhteisön (EY) perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan sekä kilpailunrajoituksista annetun lain 4 :n

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA

VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1-1.5 Kohtien numerot 2. LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTUKSEN SÄÄNTELY EU:N TASOLLA

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti

FI Euroopan unionin virallinen lehti L 134/114 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/18/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.1.2012 KOM(2011) 941 lopullinen VIHREÄ KIRJA Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta

Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta FI Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta 1. JOHDANTO (1) Laajakaistayhteydet ovat avainasemassa tieto- ja viestintäteknologioiden

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 24.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 352/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1407/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013,

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.3.2010 KOM(2010) 105 lopullinen 2010/0067 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain

Lisätiedot