Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen"

Transkriptio

1 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika klo 17:00-20:05 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Pahkala Matti puheenjohtaja Lintunen Pirkko varapuheenjohtaja Flink Eija jäsen Kallio Tenho jäsen Keskitalo Tarja jäsen Peltoniemi Raino jäsen Muut osallistujat Soronen Matti kunnanjohtaja Kittilä Risto valtuuston puheenjohtaja Widnäs Helena valtuuston varapuheenjohtaja Poissa :ien ajan Tuuttila Anna-Liisa valtuuston Poissa 180 ajan varapuheenjohtaja Tervonen Antero asiantuntija Läsnä 179 ajan Poissa Grekula Toni jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT Matti Pahkala Matti Soronen Matti Pahkala 199 :t PÖYTÄKIRJAN Pyhäjoki TARKASTUS Allekirjoitukset Tarja Keskitalo Eija Flink PÖYTÄKIRJA Pyhäjoen kunnantalo, YLEISESTI Hallinto-, elinkeino- ja perusturvaosastolla klo NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Matti Soronen, kunnanjohtaja PÖYTÄKIRJANOTTEET OIKEAKSI TODISTAA

2 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika klo 17:00-20:05 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 175 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen valinta Muut mahdolliset asiat Tiedoksi annettavat asiat Pyhäjoen kunnan graafisten ohjeiden päivitys / www-sivujen päivitys Puhuri Oy:n Parhalahden tuulivoimahanke / Kaavoittajan hyväksyminen / 367 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / Osayleiskaavaluonnos / Osayleiskaavaehdotus itäinen osa-alue / Osayleiskaavan hyväksyminen itäisellä osa-alueella / Vastine Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle 181 Kiinteistönluovutusilmoitukset Verotilitykset 4/ Valtuuston kokouksen laillisuustarkkailu Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlaskijat Talousarvion toteutumavertailu Tuntikehyksen jakaminen kouluille lukuvuonna Pyhäjoen kunnallishallinnon 150-vuotisjuhla Ero pääkirjanpitäjän virasta ja hakukuulutus Valtuutettu Helena Widnäsin ero valtuuston jäsenyydestä Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali toimikaudeksi Eroanomus Parhalahden vaalilautakunnan jäsenyydestä Uusi kuntalaki Kunnan sijoitustoiminnan kilpailuttaminen / Varainhoitajien valitseminen Valtuutettujen aloitteet Investointihankkeen Lämpölaitoksen kesäkattilan lisäselvityksen 393 hankinta / Lisäselvitys / Kesäkattilan hankinta 196 Kielosaaren silta Rakennuspaikat Vanhatien varrella / Samira Group Oy / Neuvottelumuistio Saarenalueen korttelin 540 tonttien 1 ja 2 poikkeaminen asemakaavan 401 määräyksistä 199 Kunnanjohtaja Matti Sorosen matka Pietariin

3 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Khall Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus valinta Khall Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon hallinto-, elinkeino- ja perusturvaosastolla Pöytäkirja tulee tarkastaa ennen nähtäville asettamista. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Keskitalon ja Eija Flinkin.

5 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Muut mahdolliset asiat Khall Kunnanhallitus toteaa kokouksessa käsiteltävät kutsussa mainitsemattomat asiat. Lisälista: - Kunnanjohtaja Matti Sorosen matka Pietariin

6 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Tiedoksi annettavat asiat Khall Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM/66/520/2015 / Päätös erityisavustuksen myöntämisestä perusopetuksen ope tus ryh mien pienentämiseen - kopio Antero Tervonen ja kirjanpito Sisäministeriö Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta; voimaan tuleva asetus ja pysäköintivirhemaksun korottaminen vuonna 2016 Suomen Kuntaliitto Yleiskirje 7/2015 / Uusi yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolain osittaisuudistus Säteilyturvakeskus Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta, vuosiraportti 2014 Turun yliopisto Meritse perille - Perämeren liikenneseminaari Oulussa Fennovoima Oy Hanhikiven maanhankinnasta ja alueiden lunastuksesta Oulun kaupunki Muistio Pohjois-Suomen kunta- ja maakuntajohtajien neuvottelusta so te-uu distuk sen etenemisestä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Yhtymähallituksen esityslista nro 4/2015 Kunnanhallitus merkitsee asiat tiedoksi.

7 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Pyhäjoen kunnan graafisten ohjeiden päivitys / www-sivujen päivitys 12/ /2014 Khall Pyhäjoen kunnan käytössä olevat graafiset ohjeet on hyväksytty kunnanhal lituk ses sa (liite). Kunnan johtoryhmä on valmistellut graafisten ohjeiden päivittämistä. Ohjeiden päivitystyötä on tehnyt graafisen alan toimisto WTF Design Oy / Sanna Paakkonen. Päivitetyistä ohjeista on valmistunut luonnos (liite). Kunnanhallitus kommentoi ja antaa palautetta luonnoksesta. Kunnanhallitus ohjeisti valmistelijoita. Khall Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Pyhäjoen kunnan graafisen ohjeiston ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi. Valt Valtuusto merkitsi asian tiedoksi. Khall Pyhäjoen kunta on antanut toimeksiannon WTF Design Oy:lle valmistella kunnan www-sivut graafisten ohjeiden mukaisiksi. Sanna Paakkonen on val mis tanut www-sivuista luonnosehdotuksen (liite). Sivistystoimenjohtaja-rehtori Antero Tervonen saapuu kokoukseen esittelemään päivitettyjä sivuja. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Pyhäjoen kunnan uuden www-si vu ehdo tuk sen ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi Sivistystoimenjohtaja-rehtori Antero Tervonen esitteli päivitettyjä www-sivuja.

8 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi www-sivuehdotuksen seuraavalla korjauksella: ylös vasemmalle logoon Pyhäjoella virtaa tilalle Pyhäjoki. Liitteet 1 Pyhäjoen kunnan uusi www-sivuehdotus

9 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Puhuri Oy:n Parhalahden tuulivoimahanke / Kaavoittajan hyväksyminen / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / Osayleiskaavaluonnos / Osayleiskaavaehdotus itäinen osa-alue / Osayleiskaavan hyväksyminen itäisellä osa-alueella / Vastine Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle 46/10.02/2012 Khall Kaavoitusaloite Pyhäjoen kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 49 ;n mukaan kunnanhallitus päättää mm. kaavoituksen aloittamisesta. Kunnanhallitus voi saattaa ratkaisuvaltaansa kuuluvan asian valtuuston käsittelyyn, mikäli kunnnanhallitus katsoo tämän tarpeelliseksi. Puhuri Oy on lähettänyt Pyhäjoen kunnalle uuden kaavoitusaloitteen, joka koskee Parhalahden tuulivoimahanketta. Tämän kaavoituisaloitteeseen sisältyvän tuulivoimapuiston koko on voimalaa, teholtaan 2-3,6 MW:a ja maksimissaan tornikorkeudeltaan 145 metriä. Pu hu ri Oy on saa nut täs tä hank keesta Ely-kes kuk sel ta lau sun non, jon ka mu kaan hank kees sa tulee so vel taa YVA-menettelyä. " Puhuri Oy:n Parhalahden tuulivoimahanke Puhuri Oy on vuonna 2010 perustettu Kanteleen Voima Oy:n tytäryhtiö. Kanteleen Voima on lokakuussa 2006 perustettu sähköntuottaja, jonka omistavat 25 suomalaista pientä ja keski suurta energiayhtiötä. Yhtiön omistuksessa on Haapaveden turvelauhdevoimala. Puhurilla on käynnissä kolme tuulivoimahanketta Raahessa, yksi Pyhäjärvellä, yksi Pyhäjoella ja lisäksi hankkeita on esiselvityksessä. Raahen Kopsan hanke on näistä pisimmällä: projekti on käynyt läpi YVA-prosessin, osayleiskaava on hy väksytty, rakennuslupa on saatu kesällä 2012 ja maanrakennustyöt on aloitettu. Puhuri Oy on kiinnostunut rakentamaan Pyhäjoen Parhalahden alueelle voimalan tuulivoimapuiston. Voimalat olisivat teholtaan 2-3,6 MW:a ja maksimissaan tornikorkeudeltaan 145 metriä. Alueella on tehty maanvuokrasopimukset voimaloita varten. Vuokraso pimuksia tehdessä kävi ilmi, että Parhalahden alueen maanomistajat suhtautuvat hankkeeseen myönteisesti. Hankkeen YVAja kaavoitusprosessia aloitellaan. Alustavan aikataulun mukaan voimaloiden rakentaminen voisi alkaa vuonna Tuulipuiston kaavoitusaloite Puhuri Oy on saanut ELY-keskukselta lausunnon, että Parhalahden hankkeessa tulee soveltaa YVA-menettelyä. Yhteistä YVA- ja kaavoituskonsulttia ei ole vielä valittu. Konsulttityön tulee hoitamaan Pöyry, Ramboll, WSP tai FCG. Puhuri Oy toivoo Pyhäjoen kunnan ryhtyvän toimenpiteisiin, jotta alueen kaa-

10 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus voitus saadaan mahdollisim man nopeasti käyntiin. Olemme valmiit omalta osaltamme vastaamaan hank keen edellyttämän kaavoituksen kustannuksista voimassa olevan käytännön mu kaisesti. Toivomme, että aloitteemme johtaa kaavoituksen käynnistymiseen. Olemme luonnollisesti valmiita antamaan tarvittaessa myös lisätietoja. Lisätietoja hankkeesta antavat: Taru Kaarlela, puh , Petri Tyhtilä, puh , Parhain yhteistyöterveisin PUHURI OY Taru Kaarlela Hankekehityspäällikkö " Liitteenä Puhuri Oy:n Parhalahden tuulivoimapuiston kaavoitusaloite liitteineen. Puhuri Oy on pyytänyt Fennovoima Oy:ltä mielipidettä Parhalahden tuulivoimahankkeen yhteensopi vuudesta Hanhikiven ydinvoimalaitoshankkeen kanssa Fennovoiman kehityspäällikkö Karri Huusko toteaa tekniselle johtajalle lähettämässään sähköpostiviestissä, et tä eh do te tun Par halahden tuu li voima hank keen si jain nista (kart ta lii te) Fen no voi man ydin voi mahankkeen kan nalta voi to deta mm. seuraa vaa: Seisminen monitorointi: Puiston sijainti ei häiritse alueelle suunni teltua seimis tä monitorointiverkkoa. Tuulipuiston etäisyys lähimmästä asemasta on n. 5 km, sa ma matka kuin tulevaan ydinvoimalaan. Voimajohdot: FV:n laitoksen kantaverkkoliityntävoimajohdot (400kV ja 110kV) kulkevat esitetyn puis to alueen halki. Tämä ei kuiten kaan hait taa, jos voimajoh dot otetaan huomi oon asianmukaisin suojaetäi syyksin tuulivoi mapuiston suun nittelussa. Huomioi ta: 1) Voimajohtolinjausvaihtoehdot (todennäköisesti 2-3 kpl), joiden pohjalta voimajohto-yva tullaan te kemään, selvinnevät syksyn aikana => tuulivoimapuiston tarkempi suunnittelu olisi hyvä aloittaa vasta kun ko. linjaukset tiedossa. 2) Vaihtoehtoisten voimajohtokäytävien tarvitsema alue tulisi mahdollisuuksien mukaan rajata pois tuuli voimapuistoa varten mahdollisesti laadittavien kuntakaavojen alueista => tuuli voiman kaavaprosesseista ei vaikutusta voimajohtojen toteutukseen. 3) FV:n liittymisjohdot ovat tarkoitettu vain Fennovoiman laitoksen(-ien) liittämiseen kantaverkkoon ei kä johtoja voi käyttää mahdollisien kolmansien osapuolien liittämiseksi kanta verkkoon. Puhuri Oy:n esittämällä Parhalahden tuulivoimapuistoalueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa.

11 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Parhalahden tuulivoimapuiston alueelle laadittava oikeusvaikutteinen osayleiskaava tulee ohjamaan rakentamista ja mahdollistamaan suoraan rakennusluvan myöntämisen tuulivoimaloille (MRL 77 a ), samalla se sovittaa yhteen kaikki lähialueen tuulipuistot yhteisvaikutuksineen. Asian valmistelija on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila. Kunnanhallitus 1. käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laati misen tuuli voimapuiston sijoittamiseksi Parha lahden alu eelle 2. pidättää itsellään oikeuden hyväksyä kaavan laatija 3. toteaa, että suunnittelualueen tarkat rajat määräytyvät osayleis kaavan laadinnan yhteydessä 4. edellyttää, että Puhuri Oy vastaa kokonaisuudessaan kaikista yleiskaavan laadinnasta aiheutuvista kustannuksista ja kaavoitukseen liittyvistä muis ta mahdollisista tutkimuksista ja selvityksistä sekä kaavan to teuttamiseen liit ty vän inf ran rakentamisesta 5. edellyttää, että Puhuri Oy hoitaa myös kaiken mahdollisen kaa voitukseen liit ty vän käytännön työn. Kaikki kaavoituksesta aiheu tuvat laskut ohja taan suoraan Puhuri Oy:n maksettaviksi. Erillistä kaavoitusso pi musta ei tar vita 6. toteaa, että mikäli osayleiskaavaa ei hyväksytä, ei Pyhäjoen kunta ole velvolli nen korvaamaan kaavoituksesta aiheutuneita kus tannuksia tai muita hankkeen joh dosta syntyneitä kuluja Puhuri Oy:lle. 7. toteaa, että hankkeen ohjausryhmänä toimii kunnanhallitus Khall Puhuri Oy esittää Parhalahden tuulivoimapuiston YVA- ja kaavoituskon sul tiksi Pöyry Finland Oy:tä. Kaavoituksen projektipäällikkönä tulee olemaan ark kitehti Jarmo Lukka Tampereelta ja YVA:n projektipäällikkönä Terhi Fitch.

12 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyy Parhalahden tuulipuiston kaavoittajaksi Pöy ry Finland Oy:n. Khall Parhalahden tuulipuiston YVA-menettelyn kanssa käynnistyy myös osayleiskaavan laadinta suunnitellun tuulipuiston alueelle. Tämän hetken suunnitelmien mukaan alueelle tulisi enintään 18 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 2,5-5 MW. Parhalahden tuulipuiston suunnittelualueen pinta-ala on 21 km 2. Suunnittelu alueen ra jaus näkyy osallistu mis- ja arviointisuunnitelmasta. Pyhäjoen Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavan laadinta tulee vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla, jonka päivämäärä on Liitteenä: - Parhalahden tuulipuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivämäärällä Kuulutus päivämäärällä Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila. Kunnanhallitus a) hyväksyy Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointi suun nitelman päivämäärällä liitteen mukai sena. Osallistu mis- ja ar vioin tisuunnitelmaa voidaan tarvittaessa päivittää. b) kuuluttaa OAS:in vireille tulosta liitteenä olevalla kuulu tuksella ja toi mittaa il moituksen kaavan vireille tulos ta asiakirjaliitteineen ohjaavalle vi ran omaiselle eli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksel le Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsen Helena Maijala ja valtuuston puheenjohtaja Markku Kestilä jääväsivät itsensä ja poistuivat kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

13 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajaksi tähän pykälään valittiin Tarja Keskitalo. Khall Luonnosvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Poh jois-pohjan maan ELY-keskuksessa. Ohjausryhmä käsitteli kaavaluonnosta valmisteluaineistoineen kokouksessaan Parhalahden tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiprosessi on edennyt selostusvaiheeseen, jota esitel lään taustaselvityksi neen Pyhäjoella Pauhasalissa pidet tä väs sä yleisötilaisuudessa klo alkaen. Samassa yleisötilaisuudessa esitellään Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavaluonnos. Liitteenä seuraa vat Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavan luonnosasiakir jat: - Luonnos A3-karttapienennöksenä päivämäärällä Luonnoksen se lostus päivämäärällä Lausuntopyyntö päivämäärällä Kuulutus päivämäärällä Muut Parhalahden tuulipuiston osayleis kaavan luonnosvaiheen taustaselvitykseen liit tyvät asiakirjat: Päivitetty osallistumis -ja arviointisuunnitel ma , Arvokkaiden luontokohteiden rajaukset, Natura-tarvear viointi , Melumallinnusraportti ovat nähtävillä Pyhäjoen kunnan internet ilmoitustaululla luonnosvaiheen nähtävilläolojan. Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila Kunnanhallitus 1) hyväksyy Parhalahden tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen ja selostuksen ai neistoineen päivämäärällä ) asettaa Parhalahden tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen yleisesti nähtäville väliseksi ajaksi 3) pyytää lausunnot viranomaisilta ja muilta osallisilta mennessä Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Eija Flink esitti, että osayleiskaava luon nos ta ei hy väk sy tä ei kä osa yleis kaa vaa aseteta nähtäville. Esitystä ei kan natettu, joten se raukesi.

14 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Khall Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavan kaavaehdotus on jaettu läntiseen ja itäiseen osa-alueeseen kaavaluonnosvaiheen jälkeen. Ehdotusvaiheen vi ran omaisneu vot te lu pidettiin Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksessa Parhalahden tuulipuiston kaavaluonnoksesta saatiin 6 lausuntoa ja 3 mie li pi dettä, joihin kaavoittaja on laatinut vastineen päivämäärällä Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavan itäisen osa-alueen kaavaehdotuksen suun nit te lu alue on 7,5 km2 ja alueelle on suunniteltu 10 tuulivoimalaa. Liitteenä seuraavat Parhalahden osayleiskaavan itäisen osa-alueen kaa va eh dotuk sen asiakirjat: Kaavoittajan laatima vastine kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mie lipi tei siin päivämäärällä Itäisen osa-alueen kaavaehdotuskartta A3-pienennöksenä päi vä mää räl lä Itäisen osa-alueen kaavaehdotuksen selostus päivämäärällä Lausuntopyyntö itäisen osa-alueen kaavaehdotuksesta päivämäärällä Kuulutus itäisen osa-alueen kaavaehdotuksen nähtäville tulosta päi vä mää räl lä Muut Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen taustaselvitykseen liittyvät asiakirjat: Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (liite 1), Parhalahti Na tu ra-tar ve ar vioin ti (liite 2), Parhalahti Meluselvitys (liite 4), Parhalahti Väl kesel vi tys (liite 5), Parhalahti Havainnekuvat 2014, Parhalahti Törmäysmallennus (lii te 7), Parhalahti seurantaohjelma (liite 8) ovat nähtävillä Pyhäjoen kunnan internet sivuilla ilmoitustaululla koko eh do tusvai heen nähtävilläoloajan. Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila. Kunnanhallitus 1) hyväksyy kaavoittajan laatiman vastineen Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin

15 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus päivämäärällä ) hyväksyy Parhalahden tuulipuiston itäisen osa-alueen osayleiskaavaehdotuksen ja selostuksen aineistoineen päivämäärällä ) asettaa Parhalahden tuulipuiston itäisen osa-alueen osayleiskaavaehdotuksen aineistoineen yleisesti nähtäville väliseksi ajaksi 4) pyytää lausunnot viranomaisilta ja muilta osallisilta mennessä. Khall Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavaehdotukseen itäiselle osa-alueelle saatiin 8 lausuntoa ja 3 muistutusta, joihin kaavoittaja on laatinut vastineen päivämäärällä Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavan itäisen osa-alueen kaavakartan merkintöihin ja määräyksiin on tehty seuraavat tekniset muutokset: - Itäisen osa-alueen kaava-alue on pienentynyt 6,7 km2(ehdotuksessa 7,5 km 2 ) - Ely-keskuksen ja Aluehallintoviraston lausunnon johdosta: Voimalan 4 sijaintia on muutettu etäämmälle loma-asutuksesta (Puhurin omistama palsta) - Ilmailulain muutoksen johdosta kaavamääräyksiin on päivitetty Ilmailulain uusi pykälä (864/2014) Fingridin lausunnon mukaisesti ohjeellista 110 kv:n johtolinjaa on tarkistettu siten, että tuulivoimahankkeen liityntäjohto sijoittuu samaan johtokäytävään Fennovoiman 110 kv liityntäjohdon kanssa. Tämän muutoksen johdosta itäisemmästä sähköasemasta on luovuttu ja samalla pienennetty kaava-aluetta - Ohjeellisen voimajohtolinjauksen kaavamääräystä on tarkennettu seuraavaksi: " Ohjeellinen uutta 110 kv:n voimajohtoa varten tarkoitettu alueen osa. Johtokaäytävän sijainti ja laajuus tarkentuu johtolinjan toteutussuunnittelussa. Ilmajohdot on toteutettava niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa muuttolinnoille" - Ohjeellisia maakaapelilinjauksia ja ohjeellisia uusia tielinjauksia on tarkistettu

16 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valt Liitteenä lähetetään seuraavat Parhalahden osayleiskaavan itäisen osa-alueen liiteasiakirjat: - Kaavoittajan laatima vastine Parhalahden tuulipuistonosayleiskaavaehdotukesta itäiselle osa-alueelle saatuihin lausntoihin ja muistuksiin päivämäärällä , liite 1 - Parhalahden tuulipuiston itäisen osa-alueen osayleiskaavan selostus päivämäärällä , liite 2 - Parhalahden tuulipuiston itäisen osa-alueen osayleiskaavan kaavakartta A3-pienennöksenä päivämäärällä , liite 3 Muu Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen taustaselvitykseen liittyvä aineisto: Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma , Parhalahti Natura-tarvearviointi, Parhalahti kaavoittajan vastine luonnoksesta, Parhalahti Meluselvitys, Parhalahti Välkeselvitys, Parhalahti havainnekuvat 2014, Parhalahti Törmäysmallennus, Parhalahti seurantaohjelma ovat nähtävillä Pyhäjoen kunnan internet sivuilla ilmoitustaululla osoitteessa valtuuston hyväksymiskäsittelyyn saakka. Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy MRL 37 :n mukaisesti Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavan itäisellä osa-alueella liiteasiakirjojen 1-3 mukaisesti. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen Merkittiin, että valtuutettu Anna-Liisa Tuuttila ja varavaltuutetut Eero Sarpola ja Anja Impola poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Khall Martti ja Jani Pihlajamaa ovat jättäneet valituksen Pohjois-Suomen

17 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus hal lin to-oi keu del le Pyhäjoen kunnanvaltuuston päätöksestä , jolla kunnanvaltuusto on hyväksynyt Puhuri Oy:n Parhalahden tuulivoimapuis ton osa yleis kaa van itäisellä alueella. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää Pyhäjoen kuntaa antamaan lausunnon ohei sen valituksen johdosta mennessä liiteasiakirjoineen, asian Dnro 00461/15/4102. Pyhäjoen kunnanvaltuuston :ssä 70 hyväksymän Pyhäjoen kunnan hal lin to sään nön :n 49 mukaan vastineen antaminen kaavasta tehtyyn va li tukseen kuuluu kunnanhallitukselle. Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila. Liitteenä: - Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden vastinepyyntö Martti ja Jani Pihlajamaan valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Pyhäjoen kunnanhallituksen antama vastaselitys päivämäärällä Kunnanhallitus hyväksyy päivätyn vastaselityksen Pyhäjoen kunnan vas ti nee na lähettäväksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Eija Flink esitti, että vastinetta ei lähetetä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi Eija Flink jätti päätökseen eriävän mielipiteen Merkittiin, että valtuuston varapuheenjohtaja Anna-Liisa Tuuttila poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Liitteet 2 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Martti ja Jani Pihlajamaan valitus Kunnan vastine hallinto-oikeudelle

18 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kiinteistönluovutusilmoitukset Khall Kauppakirja Luovuttaja: Kerttu Anna-Liisa ja Auvo Juhani Tuomaala Luovutuksen saaja: Arkkukari Kiinteistöt Oy, Lauri Ludvig Junttila ja Petri Mart ti Tapani Mäenpää Luovutuksen kohde: Flink RN:o 3:31 Pyhäjoen kunnan Parhalahden kylässä Kauppakirja Luovuttaja: Tuuli Maria Koivu Luovutuksen saaja: Juha Kalervo Piisilä ja Emilia Laimi Eveliina Purhonen Luovutuksen kohde: Anttila RN:o 4:310 Pyhäjoen kunnan Pohjankylässä Kauppakirja Luovuttaja: Matti Tuomas Suni Luovutuksen saaja: Arvo Veli Suni Luovutuksen kohde: Tolppa RN:o 18:26 Pyhäjoen kunnan Yppärin kylässä Kunnanhallitus päättää, ettei kunta käytä etuosto-oikeutta edellä mainituissa kiin teis tö kau pois sa.

19 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Verotilitykset 4/2015 Khall Oheismateriaalina lähetetään verotilitysyhteenveto 4/2015. Kunnanhallitus merkitsee tilityksen tiedoksi.

20 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Valtuuston kokouksen laillisuustarkkailu 17/ /2015 Khall Valtuusto on pitänyt kokouksen Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja lail li suu den valvonnasta. Valtuuston kokouksen päätökset esitellään ko kouk ses sa. Kunnanhallitus on omaksutun käytännön mukaan tehnyt täy tän töön pa no päätök sen yhteydessä valmistelupäätökset mahdollisista valtuustoaloitteista. Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet lail lises sa järjestyksessä, ovat lainmukaisia eivätkä mene valtuuston toimivallan ul kopuo lel le. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

21 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlaskijat Khall Kaatuneitten muistopäivänä kunnan ja seurakunnan edustajat, kummaltakin mies ja nainen, laskevat kaksi seppelettä. Kunnanhallitus valitsee kaksi seppeleenlaskijaa. Kunnanhallitus valitsi seppeleenlaskijoiksi Matti Pahkalan ja Helena Widnäsin.

22 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Talousarvion toteutumavertailu Khall Kokouskutsun liitteenä lähetetyn toteutumavertailun mukaan talousarvio on toteutunut seuraavasti: - toimintatuotot ,03 käyttö 67,5 % - toimin takulut ,32 käyttö 25,7 % - toimin takate ,29 käyttö 20,2 % - verotu lot ,19 käyttö 27,0 % - valtion osuudet ,00 käyttö 25,5 % - vuosika te ,44 käyttö 196,5 % Merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi ja annetaan edelleen tiedoksi valtuustolle. Liitteet 5 Talousarvion toteutumavertailu

23 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Tuntikehyksen jakaminen kouluille lukuvuonna Sivltk Hallintosäännän 52 mukaan sivistyslautakunta hyväksyy kouluille jaettavan tuntikehyksen määrän. Tuntikehysresurssin jako perustuu pääosiltaan talousarvioon sekä ennakoitavissa olevaan oppilasmääräkehitykseen ja erityisopetusresurssitarpeisiin. Talousarvion laadinnan jälkeen on käynyt ilmi, että Yppärin koulun luokan oppilasmäärä tulee olemaan paljon suurempi kuin talousarviota laadittaessa on arvioita. Koulunjohtaja Tarja Taskila kirjoittaa: "Yppärin koulun 1-2.lk:lla on syksyllä oppilasta. Yhdysluokan ja ison ryhmäkoon vuoksi on tarkoituksenmukaista jakaa luokka erilliseen 1.lk:aan ja 2.lk:aan. Ryhmässä on myös erityistä tukea vaativia oppilaita. Nykyinen tuntikehys (88 h) ei riitä luokkien jakamiseen. Tarve on 104 h." Niin ikään talousarvon laadinnan jälkeen on käynyt ilmi, että lukion aloittavien lukumäärä tulee olemaan huomattavasti suurempi kuin talousarviota laadittaessa on arvioitu. Yhteishaussa ensisijaisten hakijoiden määrä on 35. Tila- ja pedagogiset rajoitteet edellyttävät ryhmän jakamista useimmissa pakollisissa aineissa. Mikäli Yppärin koulun tuntikehystä kasvatetataan edellä ehdotetulla tavalla, synnyttää se vuonna 2015 noin euron lisäkustannuksen ja lukion aloittavien opetusryhmän jakaminen pakollisilla kursseilla noin lisäkustannuksen. Toisaalta suuri oppilasmäärä synnyttää vuoden 2015 valtionosuuteen noin euron tulonlisäyksen budjetoituun nähden. Mikäli kehystä kasvtetaan edellä esitetyllä tavalla, tulee tämä huomioida lisätalousarviossa. Tuntikehysasiaa on käsitelty myös koulunjohtajien kokouksessa Esittelijän ehdotus: Sivistyslautakunta päättää: 1)jakaa kouluille lukuvuodeksi tuntikehysresurssin (vuosiviikkotuntia) sillä edellytyksellä, että kunnanvaltusto hyväksyy lisätalousarvion, seuraavasti: luokkatunnit erityistehtävätunnit erityisopetus Saaren koulu Parhalahden koulu 88 0,5 13 Pirttikosken koulu 62 0,5 6

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Aika: 19.08.2015 klo 19:00-21:15 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 157 Kokouksen järjestäytyminen 3 158 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 kello 18:00-20:25 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 162 Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n jatkuvuussuunnitelma

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Aika 30.03.2015 klo 16:00-20:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266 Kunnanhallitus 01.06.2015 AIKA 01.06.2015 15:00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 268

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 18:30 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 81 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 Kunnanvaltuusto 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 19:00-21:02 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 75 31

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot