Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen"

Transkriptio

1 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika klo 17:00-20:05 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Pahkala Matti puheenjohtaja Lintunen Pirkko varapuheenjohtaja Flink Eija jäsen Kallio Tenho jäsen Keskitalo Tarja jäsen Peltoniemi Raino jäsen Muut osallistujat Soronen Matti kunnanjohtaja Kittilä Risto valtuuston puheenjohtaja Widnäs Helena valtuuston varapuheenjohtaja Poissa :ien ajan Tuuttila Anna-Liisa valtuuston Poissa 180 ajan varapuheenjohtaja Tervonen Antero asiantuntija Läsnä 179 ajan Poissa Grekula Toni jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT Matti Pahkala Matti Soronen Matti Pahkala 199 :t PÖYTÄKIRJAN Pyhäjoki TARKASTUS Allekirjoitukset Tarja Keskitalo Eija Flink PÖYTÄKIRJA Pyhäjoen kunnantalo, YLEISESTI Hallinto-, elinkeino- ja perusturvaosastolla klo NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Matti Soronen, kunnanjohtaja PÖYTÄKIRJANOTTEET OIKEAKSI TODISTAA

2 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika klo 17:00-20:05 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 175 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen valinta Muut mahdolliset asiat Tiedoksi annettavat asiat Pyhäjoen kunnan graafisten ohjeiden päivitys / www-sivujen päivitys Puhuri Oy:n Parhalahden tuulivoimahanke / Kaavoittajan hyväksyminen / 367 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / Osayleiskaavaluonnos / Osayleiskaavaehdotus itäinen osa-alue / Osayleiskaavan hyväksyminen itäisellä osa-alueella / Vastine Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle 181 Kiinteistönluovutusilmoitukset Verotilitykset 4/ Valtuuston kokouksen laillisuustarkkailu Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlaskijat Talousarvion toteutumavertailu Tuntikehyksen jakaminen kouluille lukuvuonna Pyhäjoen kunnallishallinnon 150-vuotisjuhla Ero pääkirjanpitäjän virasta ja hakukuulutus Valtuutettu Helena Widnäsin ero valtuuston jäsenyydestä Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali toimikaudeksi Eroanomus Parhalahden vaalilautakunnan jäsenyydestä Uusi kuntalaki Kunnan sijoitustoiminnan kilpailuttaminen / Varainhoitajien valitseminen Valtuutettujen aloitteet Investointihankkeen Lämpölaitoksen kesäkattilan lisäselvityksen 393 hankinta / Lisäselvitys / Kesäkattilan hankinta 196 Kielosaaren silta Rakennuspaikat Vanhatien varrella / Samira Group Oy / Neuvottelumuistio Saarenalueen korttelin 540 tonttien 1 ja 2 poikkeaminen asemakaavan 401 määräyksistä 199 Kunnanjohtaja Matti Sorosen matka Pietariin

3 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Khall Kunnanhallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus valinta Khall Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon hallinto-, elinkeino- ja perusturvaosastolla Pöytäkirja tulee tarkastaa ennen nähtäville asettamista. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Keskitalon ja Eija Flinkin.

5 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Muut mahdolliset asiat Khall Kunnanhallitus toteaa kokouksessa käsiteltävät kutsussa mainitsemattomat asiat. Lisälista: - Kunnanjohtaja Matti Sorosen matka Pietariin

6 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Tiedoksi annettavat asiat Khall Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM/66/520/2015 / Päätös erityisavustuksen myöntämisestä perusopetuksen ope tus ryh mien pienentämiseen - kopio Antero Tervonen ja kirjanpito Sisäministeriö Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta; voimaan tuleva asetus ja pysäköintivirhemaksun korottaminen vuonna 2016 Suomen Kuntaliitto Yleiskirje 7/2015 / Uusi yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolain osittaisuudistus Säteilyturvakeskus Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta, vuosiraportti 2014 Turun yliopisto Meritse perille - Perämeren liikenneseminaari Oulussa Fennovoima Oy Hanhikiven maanhankinnasta ja alueiden lunastuksesta Oulun kaupunki Muistio Pohjois-Suomen kunta- ja maakuntajohtajien neuvottelusta so te-uu distuk sen etenemisestä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Yhtymähallituksen esityslista nro 4/2015 Kunnanhallitus merkitsee asiat tiedoksi.

7 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Pyhäjoen kunnan graafisten ohjeiden päivitys / www-sivujen päivitys 12/ /2014 Khall Pyhäjoen kunnan käytössä olevat graafiset ohjeet on hyväksytty kunnanhal lituk ses sa (liite). Kunnan johtoryhmä on valmistellut graafisten ohjeiden päivittämistä. Ohjeiden päivitystyötä on tehnyt graafisen alan toimisto WTF Design Oy / Sanna Paakkonen. Päivitetyistä ohjeista on valmistunut luonnos (liite). Kunnanhallitus kommentoi ja antaa palautetta luonnoksesta. Kunnanhallitus ohjeisti valmistelijoita. Khall Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Pyhäjoen kunnan graafisen ohjeiston ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi. Valt Valtuusto merkitsi asian tiedoksi. Khall Pyhäjoen kunta on antanut toimeksiannon WTF Design Oy:lle valmistella kunnan www-sivut graafisten ohjeiden mukaisiksi. Sanna Paakkonen on val mis tanut www-sivuista luonnosehdotuksen (liite). Sivistystoimenjohtaja-rehtori Antero Tervonen saapuu kokoukseen esittelemään päivitettyjä sivuja. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Pyhäjoen kunnan uuden www-si vu ehdo tuk sen ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi Sivistystoimenjohtaja-rehtori Antero Tervonen esitteli päivitettyjä www-sivuja.

8 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi www-sivuehdotuksen seuraavalla korjauksella: ylös vasemmalle logoon Pyhäjoella virtaa tilalle Pyhäjoki. Liitteet 1 Pyhäjoen kunnan uusi www-sivuehdotus

9 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Puhuri Oy:n Parhalahden tuulivoimahanke / Kaavoittajan hyväksyminen / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / Osayleiskaavaluonnos / Osayleiskaavaehdotus itäinen osa-alue / Osayleiskaavan hyväksyminen itäisellä osa-alueella / Vastine Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle 46/10.02/2012 Khall Kaavoitusaloite Pyhäjoen kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 49 ;n mukaan kunnanhallitus päättää mm. kaavoituksen aloittamisesta. Kunnanhallitus voi saattaa ratkaisuvaltaansa kuuluvan asian valtuuston käsittelyyn, mikäli kunnnanhallitus katsoo tämän tarpeelliseksi. Puhuri Oy on lähettänyt Pyhäjoen kunnalle uuden kaavoitusaloitteen, joka koskee Parhalahden tuulivoimahanketta. Tämän kaavoituisaloitteeseen sisältyvän tuulivoimapuiston koko on voimalaa, teholtaan 2-3,6 MW:a ja maksimissaan tornikorkeudeltaan 145 metriä. Pu hu ri Oy on saa nut täs tä hank keesta Ely-kes kuk sel ta lau sun non, jon ka mu kaan hank kees sa tulee so vel taa YVA-menettelyä. " Puhuri Oy:n Parhalahden tuulivoimahanke Puhuri Oy on vuonna 2010 perustettu Kanteleen Voima Oy:n tytäryhtiö. Kanteleen Voima on lokakuussa 2006 perustettu sähköntuottaja, jonka omistavat 25 suomalaista pientä ja keski suurta energiayhtiötä. Yhtiön omistuksessa on Haapaveden turvelauhdevoimala. Puhurilla on käynnissä kolme tuulivoimahanketta Raahessa, yksi Pyhäjärvellä, yksi Pyhäjoella ja lisäksi hankkeita on esiselvityksessä. Raahen Kopsan hanke on näistä pisimmällä: projekti on käynyt läpi YVA-prosessin, osayleiskaava on hy väksytty, rakennuslupa on saatu kesällä 2012 ja maanrakennustyöt on aloitettu. Puhuri Oy on kiinnostunut rakentamaan Pyhäjoen Parhalahden alueelle voimalan tuulivoimapuiston. Voimalat olisivat teholtaan 2-3,6 MW:a ja maksimissaan tornikorkeudeltaan 145 metriä. Alueella on tehty maanvuokrasopimukset voimaloita varten. Vuokraso pimuksia tehdessä kävi ilmi, että Parhalahden alueen maanomistajat suhtautuvat hankkeeseen myönteisesti. Hankkeen YVAja kaavoitusprosessia aloitellaan. Alustavan aikataulun mukaan voimaloiden rakentaminen voisi alkaa vuonna Tuulipuiston kaavoitusaloite Puhuri Oy on saanut ELY-keskukselta lausunnon, että Parhalahden hankkeessa tulee soveltaa YVA-menettelyä. Yhteistä YVA- ja kaavoituskonsulttia ei ole vielä valittu. Konsulttityön tulee hoitamaan Pöyry, Ramboll, WSP tai FCG. Puhuri Oy toivoo Pyhäjoen kunnan ryhtyvän toimenpiteisiin, jotta alueen kaa-

10 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus voitus saadaan mahdollisim man nopeasti käyntiin. Olemme valmiit omalta osaltamme vastaamaan hank keen edellyttämän kaavoituksen kustannuksista voimassa olevan käytännön mu kaisesti. Toivomme, että aloitteemme johtaa kaavoituksen käynnistymiseen. Olemme luonnollisesti valmiita antamaan tarvittaessa myös lisätietoja. Lisätietoja hankkeesta antavat: Taru Kaarlela, puh , Petri Tyhtilä, puh , Parhain yhteistyöterveisin PUHURI OY Taru Kaarlela Hankekehityspäällikkö " Liitteenä Puhuri Oy:n Parhalahden tuulivoimapuiston kaavoitusaloite liitteineen. Puhuri Oy on pyytänyt Fennovoima Oy:ltä mielipidettä Parhalahden tuulivoimahankkeen yhteensopi vuudesta Hanhikiven ydinvoimalaitoshankkeen kanssa Fennovoiman kehityspäällikkö Karri Huusko toteaa tekniselle johtajalle lähettämässään sähköpostiviestissä, et tä eh do te tun Par halahden tuu li voima hank keen si jain nista (kart ta lii te) Fen no voi man ydin voi mahankkeen kan nalta voi to deta mm. seuraa vaa: Seisminen monitorointi: Puiston sijainti ei häiritse alueelle suunni teltua seimis tä monitorointiverkkoa. Tuulipuiston etäisyys lähimmästä asemasta on n. 5 km, sa ma matka kuin tulevaan ydinvoimalaan. Voimajohdot: FV:n laitoksen kantaverkkoliityntävoimajohdot (400kV ja 110kV) kulkevat esitetyn puis to alueen halki. Tämä ei kuiten kaan hait taa, jos voimajoh dot otetaan huomi oon asianmukaisin suojaetäi syyksin tuulivoi mapuiston suun nittelussa. Huomioi ta: 1) Voimajohtolinjausvaihtoehdot (todennäköisesti 2-3 kpl), joiden pohjalta voimajohto-yva tullaan te kemään, selvinnevät syksyn aikana => tuulivoimapuiston tarkempi suunnittelu olisi hyvä aloittaa vasta kun ko. linjaukset tiedossa. 2) Vaihtoehtoisten voimajohtokäytävien tarvitsema alue tulisi mahdollisuuksien mukaan rajata pois tuuli voimapuistoa varten mahdollisesti laadittavien kuntakaavojen alueista => tuuli voiman kaavaprosesseista ei vaikutusta voimajohtojen toteutukseen. 3) FV:n liittymisjohdot ovat tarkoitettu vain Fennovoiman laitoksen(-ien) liittämiseen kantaverkkoon ei kä johtoja voi käyttää mahdollisien kolmansien osapuolien liittämiseksi kanta verkkoon. Puhuri Oy:n esittämällä Parhalahden tuulivoimapuistoalueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa.

11 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Parhalahden tuulivoimapuiston alueelle laadittava oikeusvaikutteinen osayleiskaava tulee ohjamaan rakentamista ja mahdollistamaan suoraan rakennusluvan myöntämisen tuulivoimaloille (MRL 77 a ), samalla se sovittaa yhteen kaikki lähialueen tuulipuistot yhteisvaikutuksineen. Asian valmistelija on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila. Kunnanhallitus 1. käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laati misen tuuli voimapuiston sijoittamiseksi Parha lahden alu eelle 2. pidättää itsellään oikeuden hyväksyä kaavan laatija 3. toteaa, että suunnittelualueen tarkat rajat määräytyvät osayleis kaavan laadinnan yhteydessä 4. edellyttää, että Puhuri Oy vastaa kokonaisuudessaan kaikista yleiskaavan laadinnasta aiheutuvista kustannuksista ja kaavoitukseen liittyvistä muis ta mahdollisista tutkimuksista ja selvityksistä sekä kaavan to teuttamiseen liit ty vän inf ran rakentamisesta 5. edellyttää, että Puhuri Oy hoitaa myös kaiken mahdollisen kaa voitukseen liit ty vän käytännön työn. Kaikki kaavoituksesta aiheu tuvat laskut ohja taan suoraan Puhuri Oy:n maksettaviksi. Erillistä kaavoitusso pi musta ei tar vita 6. toteaa, että mikäli osayleiskaavaa ei hyväksytä, ei Pyhäjoen kunta ole velvolli nen korvaamaan kaavoituksesta aiheutuneita kus tannuksia tai muita hankkeen joh dosta syntyneitä kuluja Puhuri Oy:lle. 7. toteaa, että hankkeen ohjausryhmänä toimii kunnanhallitus Khall Puhuri Oy esittää Parhalahden tuulivoimapuiston YVA- ja kaavoituskon sul tiksi Pöyry Finland Oy:tä. Kaavoituksen projektipäällikkönä tulee olemaan ark kitehti Jarmo Lukka Tampereelta ja YVA:n projektipäällikkönä Terhi Fitch.

12 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyy Parhalahden tuulipuiston kaavoittajaksi Pöy ry Finland Oy:n. Khall Parhalahden tuulipuiston YVA-menettelyn kanssa käynnistyy myös osayleiskaavan laadinta suunnitellun tuulipuiston alueelle. Tämän hetken suunnitelmien mukaan alueelle tulisi enintään 18 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 2,5-5 MW. Parhalahden tuulipuiston suunnittelualueen pinta-ala on 21 km 2. Suunnittelu alueen ra jaus näkyy osallistu mis- ja arviointisuunnitelmasta. Pyhäjoen Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavan laadinta tulee vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla, jonka päivämäärä on Liitteenä: - Parhalahden tuulipuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivämäärällä Kuulutus päivämäärällä Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila. Kunnanhallitus a) hyväksyy Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointi suun nitelman päivämäärällä liitteen mukai sena. Osallistu mis- ja ar vioin tisuunnitelmaa voidaan tarvittaessa päivittää. b) kuuluttaa OAS:in vireille tulosta liitteenä olevalla kuulu tuksella ja toi mittaa il moituksen kaavan vireille tulos ta asiakirjaliitteineen ohjaavalle vi ran omaiselle eli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksel le Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsen Helena Maijala ja valtuuston puheenjohtaja Markku Kestilä jääväsivät itsensä ja poistuivat kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

13 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajaksi tähän pykälään valittiin Tarja Keskitalo. Khall Luonnosvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Poh jois-pohjan maan ELY-keskuksessa. Ohjausryhmä käsitteli kaavaluonnosta valmisteluaineistoineen kokouksessaan Parhalahden tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiprosessi on edennyt selostusvaiheeseen, jota esitel lään taustaselvityksi neen Pyhäjoella Pauhasalissa pidet tä väs sä yleisötilaisuudessa klo alkaen. Samassa yleisötilaisuudessa esitellään Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavaluonnos. Liitteenä seuraa vat Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavan luonnosasiakir jat: - Luonnos A3-karttapienennöksenä päivämäärällä Luonnoksen se lostus päivämäärällä Lausuntopyyntö päivämäärällä Kuulutus päivämäärällä Muut Parhalahden tuulipuiston osayleis kaavan luonnosvaiheen taustaselvitykseen liit tyvät asiakirjat: Päivitetty osallistumis -ja arviointisuunnitel ma , Arvokkaiden luontokohteiden rajaukset, Natura-tarvear viointi , Melumallinnusraportti ovat nähtävillä Pyhäjoen kunnan internet ilmoitustaululla luonnosvaiheen nähtävilläolojan. Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila Kunnanhallitus 1) hyväksyy Parhalahden tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen ja selostuksen ai neistoineen päivämäärällä ) asettaa Parhalahden tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen yleisesti nähtäville väliseksi ajaksi 3) pyytää lausunnot viranomaisilta ja muilta osallisilta mennessä Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Eija Flink esitti, että osayleiskaava luon nos ta ei hy väk sy tä ei kä osa yleis kaa vaa aseteta nähtäville. Esitystä ei kan natettu, joten se raukesi.

14 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Khall Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavan kaavaehdotus on jaettu läntiseen ja itäiseen osa-alueeseen kaavaluonnosvaiheen jälkeen. Ehdotusvaiheen vi ran omaisneu vot te lu pidettiin Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksessa Parhalahden tuulipuiston kaavaluonnoksesta saatiin 6 lausuntoa ja 3 mie li pi dettä, joihin kaavoittaja on laatinut vastineen päivämäärällä Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavan itäisen osa-alueen kaavaehdotuksen suun nit te lu alue on 7,5 km2 ja alueelle on suunniteltu 10 tuulivoimalaa. Liitteenä seuraavat Parhalahden osayleiskaavan itäisen osa-alueen kaa va eh dotuk sen asiakirjat: Kaavoittajan laatima vastine kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mie lipi tei siin päivämäärällä Itäisen osa-alueen kaavaehdotuskartta A3-pienennöksenä päi vä mää räl lä Itäisen osa-alueen kaavaehdotuksen selostus päivämäärällä Lausuntopyyntö itäisen osa-alueen kaavaehdotuksesta päivämäärällä Kuulutus itäisen osa-alueen kaavaehdotuksen nähtäville tulosta päi vä mää räl lä Muut Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen taustaselvitykseen liittyvät asiakirjat: Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (liite 1), Parhalahti Na tu ra-tar ve ar vioin ti (liite 2), Parhalahti Meluselvitys (liite 4), Parhalahti Väl kesel vi tys (liite 5), Parhalahti Havainnekuvat 2014, Parhalahti Törmäysmallennus (lii te 7), Parhalahti seurantaohjelma (liite 8) ovat nähtävillä Pyhäjoen kunnan internet sivuilla ilmoitustaululla koko eh do tusvai heen nähtävilläoloajan. Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila. Kunnanhallitus 1) hyväksyy kaavoittajan laatiman vastineen Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin

15 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus päivämäärällä ) hyväksyy Parhalahden tuulipuiston itäisen osa-alueen osayleiskaavaehdotuksen ja selostuksen aineistoineen päivämäärällä ) asettaa Parhalahden tuulipuiston itäisen osa-alueen osayleiskaavaehdotuksen aineistoineen yleisesti nähtäville väliseksi ajaksi 4) pyytää lausunnot viranomaisilta ja muilta osallisilta mennessä. Khall Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavaehdotukseen itäiselle osa-alueelle saatiin 8 lausuntoa ja 3 muistutusta, joihin kaavoittaja on laatinut vastineen päivämäärällä Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavan itäisen osa-alueen kaavakartan merkintöihin ja määräyksiin on tehty seuraavat tekniset muutokset: - Itäisen osa-alueen kaava-alue on pienentynyt 6,7 km2(ehdotuksessa 7,5 km 2 ) - Ely-keskuksen ja Aluehallintoviraston lausunnon johdosta: Voimalan 4 sijaintia on muutettu etäämmälle loma-asutuksesta (Puhurin omistama palsta) - Ilmailulain muutoksen johdosta kaavamääräyksiin on päivitetty Ilmailulain uusi pykälä (864/2014) Fingridin lausunnon mukaisesti ohjeellista 110 kv:n johtolinjaa on tarkistettu siten, että tuulivoimahankkeen liityntäjohto sijoittuu samaan johtokäytävään Fennovoiman 110 kv liityntäjohdon kanssa. Tämän muutoksen johdosta itäisemmästä sähköasemasta on luovuttu ja samalla pienennetty kaava-aluetta - Ohjeellisen voimajohtolinjauksen kaavamääräystä on tarkennettu seuraavaksi: " Ohjeellinen uutta 110 kv:n voimajohtoa varten tarkoitettu alueen osa. Johtokaäytävän sijainti ja laajuus tarkentuu johtolinjan toteutussuunnittelussa. Ilmajohdot on toteutettava niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa muuttolinnoille" - Ohjeellisia maakaapelilinjauksia ja ohjeellisia uusia tielinjauksia on tarkistettu

16 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valt Liitteenä lähetetään seuraavat Parhalahden osayleiskaavan itäisen osa-alueen liiteasiakirjat: - Kaavoittajan laatima vastine Parhalahden tuulipuistonosayleiskaavaehdotukesta itäiselle osa-alueelle saatuihin lausntoihin ja muistuksiin päivämäärällä , liite 1 - Parhalahden tuulipuiston itäisen osa-alueen osayleiskaavan selostus päivämäärällä , liite 2 - Parhalahden tuulipuiston itäisen osa-alueen osayleiskaavan kaavakartta A3-pienennöksenä päivämäärällä , liite 3 Muu Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen taustaselvitykseen liittyvä aineisto: Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma , Parhalahti Natura-tarvearviointi, Parhalahti kaavoittajan vastine luonnoksesta, Parhalahti Meluselvitys, Parhalahti Välkeselvitys, Parhalahti havainnekuvat 2014, Parhalahti Törmäysmallennus, Parhalahti seurantaohjelma ovat nähtävillä Pyhäjoen kunnan internet sivuilla ilmoitustaululla osoitteessa valtuuston hyväksymiskäsittelyyn saakka. Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy MRL 37 :n mukaisesti Parhalahden tuulipuiston osayleiskaavan itäisellä osa-alueella liiteasiakirjojen 1-3 mukaisesti. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen Merkittiin, että valtuutettu Anna-Liisa Tuuttila ja varavaltuutetut Eero Sarpola ja Anja Impola poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Khall Martti ja Jani Pihlajamaa ovat jättäneet valituksen Pohjois-Suomen

17 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus hal lin to-oi keu del le Pyhäjoen kunnanvaltuuston päätöksestä , jolla kunnanvaltuusto on hyväksynyt Puhuri Oy:n Parhalahden tuulivoimapuis ton osa yleis kaa van itäisellä alueella. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää Pyhäjoen kuntaa antamaan lausunnon ohei sen valituksen johdosta mennessä liiteasiakirjoineen, asian Dnro 00461/15/4102. Pyhäjoen kunnanvaltuuston :ssä 70 hyväksymän Pyhäjoen kunnan hal lin to sään nön :n 49 mukaan vastineen antaminen kaavasta tehtyyn va li tukseen kuuluu kunnanhallitukselle. Asian valmistelijana on toiminut tekninen johtaja Pirkko Tuuttila. Liitteenä: - Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden vastinepyyntö Martti ja Jani Pihlajamaan valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Pyhäjoen kunnanhallituksen antama vastaselitys päivämäärällä Kunnanhallitus hyväksyy päivätyn vastaselityksen Pyhäjoen kunnan vas ti nee na lähettäväksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Eija Flink esitti, että vastinetta ei lähetetä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi Eija Flink jätti päätökseen eriävän mielipiteen Merkittiin, että valtuuston varapuheenjohtaja Anna-Liisa Tuuttila poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Liitteet 2 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Martti ja Jani Pihlajamaan valitus Kunnan vastine hallinto-oikeudelle

18 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kiinteistönluovutusilmoitukset Khall Kauppakirja Luovuttaja: Kerttu Anna-Liisa ja Auvo Juhani Tuomaala Luovutuksen saaja: Arkkukari Kiinteistöt Oy, Lauri Ludvig Junttila ja Petri Mart ti Tapani Mäenpää Luovutuksen kohde: Flink RN:o 3:31 Pyhäjoen kunnan Parhalahden kylässä Kauppakirja Luovuttaja: Tuuli Maria Koivu Luovutuksen saaja: Juha Kalervo Piisilä ja Emilia Laimi Eveliina Purhonen Luovutuksen kohde: Anttila RN:o 4:310 Pyhäjoen kunnan Pohjankylässä Kauppakirja Luovuttaja: Matti Tuomas Suni Luovutuksen saaja: Arvo Veli Suni Luovutuksen kohde: Tolppa RN:o 18:26 Pyhäjoen kunnan Yppärin kylässä Kunnanhallitus päättää, ettei kunta käytä etuosto-oikeutta edellä mainituissa kiin teis tö kau pois sa.

19 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Verotilitykset 4/2015 Khall Oheismateriaalina lähetetään verotilitysyhteenveto 4/2015. Kunnanhallitus merkitsee tilityksen tiedoksi.

20 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Valtuuston kokouksen laillisuustarkkailu 17/ /2015 Khall Valtuusto on pitänyt kokouksen Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja lail li suu den valvonnasta. Valtuuston kokouksen päätökset esitellään ko kouk ses sa. Kunnanhallitus on omaksutun käytännön mukaan tehnyt täy tän töön pa no päätök sen yhteydessä valmistelupäätökset mahdollisista valtuustoaloitteista. Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet lail lises sa järjestyksessä, ovat lainmukaisia eivätkä mene valtuuston toimivallan ul kopuo lel le. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

21 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlaskijat Khall Kaatuneitten muistopäivänä kunnan ja seurakunnan edustajat, kummaltakin mies ja nainen, laskevat kaksi seppelettä. Kunnanhallitus valitsee kaksi seppeleenlaskijaa. Kunnanhallitus valitsi seppeleenlaskijoiksi Matti Pahkalan ja Helena Widnäsin.

22 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Talousarvion toteutumavertailu Khall Kokouskutsun liitteenä lähetetyn toteutumavertailun mukaan talousarvio on toteutunut seuraavasti: - toimintatuotot ,03 käyttö 67,5 % - toimin takulut ,32 käyttö 25,7 % - toimin takate ,29 käyttö 20,2 % - verotu lot ,19 käyttö 27,0 % - valtion osuudet ,00 käyttö 25,5 % - vuosika te ,44 käyttö 196,5 % Merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi ja annetaan edelleen tiedoksi valtuustolle. Liitteet 5 Talousarvion toteutumavertailu

23 PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Tuntikehyksen jakaminen kouluille lukuvuonna Sivltk Hallintosäännän 52 mukaan sivistyslautakunta hyväksyy kouluille jaettavan tuntikehyksen määrän. Tuntikehysresurssin jako perustuu pääosiltaan talousarvioon sekä ennakoitavissa olevaan oppilasmääräkehitykseen ja erityisopetusresurssitarpeisiin. Talousarvion laadinnan jälkeen on käynyt ilmi, että Yppärin koulun luokan oppilasmäärä tulee olemaan paljon suurempi kuin talousarviota laadittaessa on arvioita. Koulunjohtaja Tarja Taskila kirjoittaa: "Yppärin koulun 1-2.lk:lla on syksyllä oppilasta. Yhdysluokan ja ison ryhmäkoon vuoksi on tarkoituksenmukaista jakaa luokka erilliseen 1.lk:aan ja 2.lk:aan. Ryhmässä on myös erityistä tukea vaativia oppilaita. Nykyinen tuntikehys (88 h) ei riitä luokkien jakamiseen. Tarve on 104 h." Niin ikään talousarvon laadinnan jälkeen on käynyt ilmi, että lukion aloittavien lukumäärä tulee olemaan huomattavasti suurempi kuin talousarviota laadittaessa on arvioitu. Yhteishaussa ensisijaisten hakijoiden määrä on 35. Tila- ja pedagogiset rajoitteet edellyttävät ryhmän jakamista useimmissa pakollisissa aineissa. Mikäli Yppärin koulun tuntikehystä kasvatetataan edellä ehdotetulla tavalla, synnyttää se vuonna 2015 noin euron lisäkustannuksen ja lukion aloittavien opetusryhmän jakaminen pakollisilla kursseilla noin lisäkustannuksen. Toisaalta suuri oppilasmäärä synnyttää vuoden 2015 valtionosuuteen noin euron tulonlisäyksen budjetoituun nähden. Mikäli kehystä kasvtetaan edellä esitetyllä tavalla, tulee tämä huomioida lisätalousarviossa. Tuntikehysasiaa on käsitelty myös koulunjohtajien kokouksessa Esittelijän ehdotus: Sivistyslautakunta päättää: 1)jakaa kouluille lukuvuodeksi tuntikehysresurssin (vuosiviikkotuntia) sillä edellytyksellä, että kunnanvaltusto hyväksyy lisätalousarvion, seuraavasti: luokkatunnit erityistehtävätunnit erityisopetus Saaren koulu Parhalahden koulu 88 0,5 13 Pirttikosken koulu 62 0,5 6

Investointihankkeen 900031 Lämpölaitoksen kesäkattilan lisäselvityksen hankinta / Lisäselvitys / Kesäkattilan hankinta / Vastine markkinaoikeudelle

Investointihankkeen 900031 Lämpölaitoksen kesäkattilan lisäselvityksen hankinta / Lisäselvitys / Kesäkattilan hankinta / Vastine markkinaoikeudelle Kunnanhallitus 39 26.01.2015 Tekninen lautakunta 30 23.03.2015 Kunnanhallitus 128 30.03.2015 Kunnanhallitus 195 11.05.2015 Kunnanhallitus 245 08.06.2015 Kunnanhallitus 322 17.08.2015 Investointihankkeen

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa.

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa. Kunnanhallitus 138 07.11.2012 Kunnanvaltuusto 39 12.11.2012 Kunnanhallitus 9 21.01.2013 Kunnanhallitus 74 15.04.2013 Kunnanhallitus 156 04.11.2013 Kunnanhallitus 4 07.01.2014 Kunnanvaltuusto 4 13.01.2014

Lisätiedot

Fennovoima Oy on lähettänyt Pyhäjoen kunnalle 14.1.2008 päi vätyn 21.1.2008 ja 16.1.2008 saapuneen seuraavansisältöisen kirjeen:

Fennovoima Oy on lähettänyt Pyhäjoen kunnalle 14.1.2008 päi vätyn 21.1.2008 ja 16.1.2008 saapuneen seuraavansisältöisen kirjeen: Kunnanhallitus 225 23.06.2014 Kunnanhallitus 37 26.01.2015 Fennovoima Oy:n esitys maanvuokrasopimuksesta ja kiinteistökaupan esisopimuksesta / Kauppakirja Kunnanerkkilä RN:o 28:0 -tilasta / Kauppakirja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1 (6) Kaavatoimikunta Aika 24.08.2015 klo 13:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Aaltonen Asta Kalli Timo Korhonen Esko Kyllöinen

Lisätiedot

Helaakoski Matti jäsen

Helaakoski Matti jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 108 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 20.05.2015 klo 18:00-21:25 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kotikangas Sauli varajäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kotikangas Sauli varajäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 104 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 10.12.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Rantanen Niko puheenjohtaja

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen. Nousiainen Matti valtuuston varapuheenjohtaja. Pöytäkirja päätettiin tarkastaa kokouksessa.

Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen. Nousiainen Matti valtuuston varapuheenjohtaja. Pöytäkirja päätettiin tarkastaa kokouksessa. PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 530 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika 30.05.2016 klo 20:00-20:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Pahkala Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi.

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi. Kunnanhallitus 74 07.05.2012 Kunnanhallitus 112 25.06.2012 Kunnanhallitus 164 28.09.2012 Kunnanhallitus 88 22.04.2013 Kunnanhallitus 165 16.09.2013 Kunnanhallitus 208 28.10.2013 Kunnanhallitus 3 16.01.2017

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion Teknisten palveluiden 34 29.05.2013 Teknisten palveluiden 47 27.08.2014 Teknisten palveluiden 66 11.12.2014 Teknisten palveluiden 3 05.02.2015 Teknisten palveluiden 30 27.04.2015 Kaupunginhallitus 69 04.05.2015

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235 Kunnanhallitus 235 Aika 7.12.2015 klo 16.00-16.17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 158 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 159 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

LAUSUNTO 7.2.2014. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo esitetyn kaavamuutoksen olevan mahdollinen.

LAUSUNTO 7.2.2014. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo esitetyn kaavamuutoksen olevan mahdollinen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Luumäen kunnanhallitus PL 13 54501 TAAVETTI LAUSUNTO 7.2.2014 KASELY/24/07.01/2014 LULJMÄEN KUNNANHALLITUS Saapunut /.L 2O.. Diaannro Kbitelty / 20. * Viite Lausuntopyyntönne

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Helaakoski Matti jäsen. Keskitalo Tarja Koivusipilä Hannu jäsen Lintunen Pirkko jäsen. Peltoniemi Raino jäsen. Hietala Jukka-Pekka varajäsen

Helaakoski Matti jäsen. Keskitalo Tarja Koivusipilä Hannu jäsen Lintunen Pirkko jäsen. Peltoniemi Raino jäsen. Hietala Jukka-Pekka varajäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 239 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 21.10.2015 klo 18:00-19:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Nousiainen Matti 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen. Tuuttila Anna-Liisa valtuuston varapuheenjohtaja

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen. Tuuttila Anna-Liisa valtuuston varapuheenjohtaja PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1038 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika 14.12.2015 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Pahkala Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1 (8) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Aika 03.03.2016 klo 18:00-19:00 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet et Hiljanen Joni Hirvelä Kimmo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Hakuaika alkaa ja päättyy klo Liitteenä on hakuilmoitus.

Hakuaika alkaa ja päättyy klo Liitteenä on hakuilmoitus. Tekninen lautakunta 67 15.06.2015 Tekninen lautakunta 97 15.09.2015 Tekninen lautakunta 116 13.10.2015 Tekninen lautakunta 131 17.11.2015 Tekninen lautakunta 70 30.05.2016 Kunnanhallitus 269 06.06.2016

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Oltavan tuulipuiston osayleiskaava / Kaavoitusaloite / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / Osayleiskaavaluonnos / Osayleiskaavaehdotus

Oltavan tuulipuiston osayleiskaava / Kaavoitusaloite / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / Osayleiskaavaluonnos / Osayleiskaavaehdotus Kunnanhallitus 357 04.11.2013 Kunnanhallitus 380 08.12.2014 Kunnanhallitus 260 22.06.2015 Oltavan tuulipuiston osayleiskaava / Kaavoitusaloite / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / Osayleiskaavaluonnos

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 Elämänlaatujaosto AIKA 26.06.2012 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, Kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot