Sisältö. Jätekukko Oy (tilanne )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Jätekukko Oy (tilanne 31.12.2005)"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2005

2 Sisältö 2 Toimitusjohtajan katsaus... 3 Jätekeskus - toiminnan keskipiste Jätteiden loppusijoitusalueet Tekoja ympäristön parhaaksi Lajittelu on siistiä Ongelmajätteet turvallisesti talteen...12 Toimiva logistiikka - kustannussäästöä Neuvonta - tukee operatiivista toimintaa Kehityshankkeet - katse tulevaisuudessa Hallituksen toimintakertomus Taloustiedot Henkilöstö Jätekukko Oy (tilanne ) - perustettu vuonna osakaskuntaa - toimialueella asukasta - 29 työntekijää - liikevaihto 9,6 miljoonaa euroa (v. 2005) - osakepääoma 0,6 miljoonaa euroa - tyhjennystapahtumia 1,2 milj. (v. 2005) - asiakkaita

3 3 Toimitusjohtajan katsaus Jätehuolto toimii Vuonna 2005 yhtiö toiminta oli vakiintunutta. Operatiivisessa toiminnassa keskityttiin jätteiden hyötykäytön edelleen parantamiseen. Biojätteen ja keräyskartongin erilliskeräys laajeni Siilinjärven ja Koillis-Savon alueelle. Ekopisteverkostoa parannettiin rakentamalla Pieksämäen Naarajärven taajamaan uusi nykyaikainen ekopiste ja Konnevedellä kokeiltiin menestyksekkäästi siirrettävää ekopistettä. Biojätteiden, keräyskartongin, pienmetallin ja lasin määrät kasvoivat selvästi edellisvuodesta. Kuopion jätekeskuksen YVA valmistui ja ympäristölupahakemus jätettiin syyskuussa. Yhtiö oli myös näyttävästi esillä erilaisissa messutapahtumissa ja avoimet ovet yhtiön toimipisteissä saavuttivat suuren suosion. Lainsäädäntö muuttaa jätehuoltoa Elokuussa astui voimaan sähkö- ja elektroniikkaromujen tuottajavastuu eli kuntien oikeus ja velvollisuus järjestää kotitalouksien sähköromujen vastaanotto ja käsittely siirtyi valmistajien ja maahantuojien hoidettavaksi. Yhtiö voitti tuottajien järjestämän tarjouskilpailun vastaanottopisteistä, joten jatkossakin yhtiö järjestää kotitalouksien sähköromujen vastaanoton toimialueellaan. Tuottajat eivät kuitenkaan hyväksyneet yhtiön tarjousta joka kunnassa tapahtuvasta vastaanottojärjestelmästä. Neuvotteluja tuottajien kanssa jatketaan ja tavoitteena on, että myös pienten kuntien sähköromujen vastaanotto voisi jatkua olemassa olevilla jäteasemilla. Kustannusten siirtyminen yhtiöltä tuottajille oli yhtiön talouden kannalta merkittävää. Jätteenpolttodirektiivi astui voimaan joulukuun lopulla. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että jätteen rinnakkaispoltto loppui pienissä voimaloissa. Jätekukon toiminta-alueella luvanmukaisia polttolaitoksia ei ole, joten yhtiö joutui lopettamaan polttokelpoisen muovin erilliskeräilyn. Direktiivin soveltaminen jätepuun poltolle on edelleen kesken, joten myös puujätteen energiahyödyntäminen on epäselvää. Toistaiseksi yhtiö kuitenkin jatkaa hyvin toimivaa puujätteen vastaanottoa. Yhteistyötä tarvitaan Kuntien vastuut ja oikeudet jätehuollossa vähenevät tuottajavastuun laajetessa ja elinkeinoelämän jätteiden siirtyessä jätteentuottajien vastuulle. Samaan aikaan jätehuollon vaateet kasvavat, joten toiminta tulee keskittymään entistä suurempiin yksiköihin. Suurempien yksiköiden avulla toiminnasta saadaan kustannustehokkaampaa ja ympäristöasiat voidaan huomioida entistä paremmin. Yhteistyö tuleekin entisestään tiivistymään lähialueiden kanssa. Vuosi 2005 meni tavoitteiden mukaisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Tästä haluan kiittää yhtiön hallitusta, henkilökuntaa ja kaikkia yhteistyökumppaneita - yhtiöllä on hyvät eväät jatkaa menestyksekästä työtään! Arto Ryhänen toimitusjohtaja

4 4 Heiniksen Hässäkkä päivänä jätekeskukseen tutustui yli 700 henkilöä. Kuopion kaupunginjohtaja Petteri Paronen ja apulaiskaupunginjohtaja Jukka Pulkkinen tutustuivat jätekeskukseen. Jätekeskus - toiminnan keskipiste Yli puolet hyötykäyttöön Vuonna 2005 jätekeskukseen otettiin jätteitä vastaan yhteensä tonnia. Kaikesta vastaanotetusta jätteestä yli puolet (53 %) saatiin ohjattua hyötykäyttöön. Pientuojien puolelle tulleesta jätevirrasta hyötykäyttöön lajiteltiin tn (46 %). Lisäksi jätepenkalla lajitteluluun tulleista jätekuormista lajiteltiin hyötyjätteitä 800 tn, lähinnä puuta, metallia ja betonia. Katse tulevaisuudessa Jätekeskuksen kehittämistä tarkasteltiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA), jonka aikana myös asukkailla ja muilla asiasta kiinnostuneilla oli mahdollisuus esittää mielipiteitä suunnitelmista. YVA -selostus valmistui helmikuussa ja hanke päättyi Pohjois-Savon ympäristökeskuksen antamaan lausuntoon kesäkuussa. YVA:ssa tarkasteltiin neljää eri vaihtoehtoa. VE 0: Hankkeen toteuttamatta jättäminen. Jätekeskuk sen nykyinen tavanomaisen jätteen täyttöalue suljetaan sen täytyttyä. Sen jälkeen loppusijoitus järjestetään yhteistoiminnassa muiden jäteyhtiöiden kanssa. Hyötyjätteen vastaanotto ja käsittely sekä nykyiset ongelmajätteen vastaanottotoiminnot säilyvät jätekeskuksessa. VE 1: Jätekeskuksessa otetaan käyttöön uudet tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueet sen jälkeen, kun nykyinen täyttöalue tulee täyteen. Ongelmajätteiden vastaanottoa varten rakennetaan uusi rakennus. Hyötyjätetoiminnat kuten VE 0:ssa. VE 2: Edellisen (VE 1) lisäksi jätekeskuksen alueelle sijoitetaan kuivajätteen esikäsittelylaitos ja biologisesti käsiteltävän jätteen käsittelylaitos. VE 3: VE 1 ja VE 2:n lisäksi alueella otetaan käyttöön pilaantuneiden massojen käsittelyja loppusijoitustoiminnot sekä ongelmajätteiden vastaanotto.

5 Jätekeskus on suosittu koulutus- ja vierailukohde. Myös lapset saivat kokeilla kg painavan jätejyrän ohjaimia Heiniksen Hässäkkä -päivänä. 5 Ympäristölupahakemus vireille Nykyisin käytössä olevan jätteiden loppusijoitusalueen on arvioitu täyttyvän vuonna YVA-menettelyn jälkeen yhtiö valmisteli ympäristölupahakemuksen voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi sekä uusien toimintojen luvittamiseksi. Lupaa haettiin seuraaville toiminnoille: hyödynnettävien jätteiden vastaanotto ja välivarastointi ongelmajätteiden vastaanotto ja välivarastointi loppusijoitettavien jätteiden vastaanotto ja käsittely jätteiden esikäsittely ja käsittely (ml. loppusijoitus) jätteiden siirtokuormaus jätemäärä (t) Jätekeskuksen jätetäyttöön loppusijoitettu jäte vuosina loppusijoitus hyödyntäminen 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Yhdyskuntajäte Rakennusjäte Teollisuusjäte Maa- ja kiviainekset Jätekeskukseen vastaanotettujen jätteiden hyötykäyttöön ohjattavuus vaihtelee jätteen syntyperän mukaan. Jätekeskukseen vastaanotettu jäte vuosina

6 Kuopion jätekeskus I-vaiheen jätetäyttö - käytössä vuosina pinta-ala 7,5 ha - tiivis EU normien mukainen pintarakenne - biokaasujen talteenottojärjestelmä 2. II-vaiheen jätetäyttö - tiivis EU normien mukainen pohjarakenne - otettu käyttöön vuonna 6/ pinta-ala 3,6 ha 3. II-vaiheen lisäalue - tiivis EU normien mukainen pohjarakenne - rakennettu kesällä 2005, käyttöön 5/ pinta-ala 0,8 ha 4. Lajittelualue - lajitteluun tulevista jätekuormista lajitellaan metalli, käsittelemätön ja käsitelty puu sekä betoni 5. Biokaasupumppaamo - biokaasua imetään I-vaiheen jätetäytöstä - biokaasu pumpataan Kuopion Ener gian Pitkälahden voimalaitokselle, jossa siitä saadaan lämpöenergiaa 6. Jätevesien tasausallas - tilavuus m 3 - tasausaltaaseen kerätään jätekeskusalueen valuma- ja suotovedet - jätevedet esikäsitellään ilmastamalla - jätevedet pumpataan käsiteltäväksi Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolle 7. Maa- ja kiviainesten vastaanotto- ja varastointikenttä - asfaltti, betoni, tiili ja louhe välivarastoidaan ja murskataan - murskattua maa- ja kiviainesta myydään ja osa hyödynnetään jätekeskusalueen rakenteissa

7 Hyötyjätteiden vastaanotto- ja varastointikenttä - välivarastoalue metallille, lasille, puujätteille, puutarhajätteille ja sähköromulle - kuljetetaan isoina määrinä jatkokäsiteltäväksi tai hyödynnetään jätekeskuksella 9. Kompostointikenttä - kompostoidaan karjanlantaa, haravointijätettä ja risuhaketta - Kasvituotannon tarkastuskeskuksen hyväksymä käsittelymenetelmä 10. Biojätteen siirtokuormausasema - kuormausasema, jossa biojäte siirretään jäteautoista kannellisiin siirtokontteihin - biojäte kuljetetaan isommissa erissä kompostoitavaksi (Outokummun kaupungin Jyrin käsittelyasemalle) 11. Huoltohalli ja pesuhalli - jätejyrän (Tana) ja muiden koneiden huoltotila - jätteiden keräys- ja kuljetusvälineiden pesuhalli 12. Pikkukukko, pientuojien lajittelualue - pienkuormat lajitellaan henkilökunnan avustuksella eri jätelajeille varatuille lajittelulavoille 13. Vaaka ja toimistorakennus - tulevat ja lähtevät kuormat punnitaan jätevirtojen seurantaa ja laskutusta varten - asiakaspalvelupiste - henkilökunnan sosiaalitilat - työhuoneita - auditorio vierailuryhmille, istumapaikat n. 30 hlölle

8 8 Ekokem-Palvelu Oy urakoi uutta pohjaa kesällä Tiiviin maabentoniittikerroksen päälle hitsattiin vielä muovikalvo. Tekoja ympäristön parhaaksi Uuden pohjan rakentaminen Toukokussa aloitettiin II-vaiheen jätetäytön lisäalueen (0,8 ha) pohjan rakentaminen ja työ valmistui elokuussa. Pohja rakennettiin tiiviiksi käyttäen parasta saatavilla olevaa tekniikkaa ja rakentaminen maksoi euroa. Vuonna 2005 uudelle alueelle ajettiin jätettä ainoastaan routasuojausta varten. Tuhansia ympäristöanalyysejä Jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkaillaan ympäristöluvan edellyttämän tarkkailuohjelman mukaisesti. Laajaan seurantaohjelmaan kuuluvat mm. pinta-, pohja- ja jätevesien, jätetäytön sisäisen veden, jätetäytön painuman, biokaasun ja haittaeläinten seuranta. Ympäristötarkkailun kustannukset vuonna 2005 olivat kokonaisuudessaan yli euroa. Jäteveden puhdistamolle pumpattu jätevesimäärä (m 3 ) Jätevesi Sademäärä Sademäärä (mm) Tarkkailupisteitä Tarkkailujakso Analyysejä yhteensä Pintavedet 9 3 x vuodessa 5376 Pohjavedet 16 2 x vuodessa Sisäiset jätevedet 5 4 x vuodessa Jäteveden puhdistamolle pumpattavat jätevedet 1 1 x kuukaudessa 118 Jäteveden puhdistamolle pumpattu jätevesimäärä ja vuosisadanta. Jätekukon vesitarkkailun ohjelma

9 Symo Oy mittasi betonimurskauksen melupäästöt. Ilmanäytteet hajupitoisuuden määrittämistä varten kerättiin huuvan ja vakuuminäytteenottolaitteen avulla. 9 Hajujen hallinta Hajua aiheutuu pääasiassa eloperäisen aineksen anaerobisessa hajoamisessa eli mätänemisessä. Hajupäästöjä vähentävät biojätteen erilliskeräys, biokaasun talteenotto ja tasausaltaan ilmastus. Kesällä 2005 aloitettiin hajututkimus, jossa selvitetään jätekeskuksen hajupitoisuuksia ja hajupäästöjä. Elo- ja lokakuussa Jyväskylän yliopisto keräsi hajunäytteitä 12 pisteestä ja lisäksi määritettiin rikkivetypitoisuuksia kaasukaivoista ja salaojantarkastuskaivoista, yhteensä 6 pisteestä. Myös hajupanelistit tekivät havaintoja jätekeskuksen alueella ja sen lähiympäristössä, yhteensä 43 kohteessa. I-vaiheen jätetäytön pintarakenteen vuotokohtia etsittiin marraskuussa kaasuemissiomittauksella (DETES Scandinavia Oy). Isoimmat hajupitoisuudet mitattiin suoraan II-vaiheen biokaasukanavista, jotka toimivat biokaasun luonnollisina poistumakanavina siihen saakka, kunnes ne voidaan yhdistää biokaasun talteenottojärjestelmään. Biokaasun laatua II-vaiheen jätetäytön kaasukanavissa mitattiin kahdesti (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy). Tulosten perusteella osassa jätetäyttöä jätteen hajoamisprosessi on jo stabiilissa metaanikäymisvaiheessa. Biokaasun metaanipitoisuudet vaihtelivat välillä 2-57 %. I-vaiheen jätetäytön biokaasut imetään biokaasukanavia pitkin ja pumpataan edelleen siirtoputkessa Kuopion Energian Pitkälahden voimalaitokselle polttoon. Samaan siirtolinjaan yhdistyy myös vanhan kaatopaikan eli Silmäsuon biokaasut. kokonaistyppi fosfori Faktaa biokaasusta kerätyn biokaasun määrä 1,19 milj. Nm 3 (yhteensä) biokaasulla tuotettu energiaa MWh vastaa 320 omakotitalon lämmitysenergiaa vastaa litraa kevyttä polttoöljyä vastaa 382 t (CH4)/v kasvihuonekaasupäästöjä Kokonaistyppi (kg/vuosi) Jäteveden puhdistamolle lähtevän jäteveden vuosittainen typpi- ja fosforimäärä Fosfori (kg/vuosi)

10 10 Maaselän koulun 2A-luokan oppilaat ilahduttivat ekopisteen avajaisissa laulullaan kierrätä en turhaan. AC Barcan junioreilta vanhempineen sujuu jalkapallon lisäksi myös ekopisteen kunnossapito. Lajittelu on siistiä! Biojätekeräys laajeni Biojätteen erilliskeräys laajeni kesäkuussa 2005 viiteen uuteen kuntaan. Keräyksen käynnistyminen tehtiin jälleen mahdollisimman helpoksi. Kaikille keräykseen mukaan tuleville kiinteistöille toimitettiin ruskeat biojäteastiat. Lisäksi kaikkiin asuinhuoneistoihin jaettiin keittiölajitteluun tarkoitetut biokorit ja vuoden biopussit (150 kpl/talous). Jakelussa tehtiin yhteistyötä isännöitsijöiden ja paikallisten Marttojen kanssa. Myös Jätekukon neuvojat osallistuivat aktiivisesti jakeluun. Iloa uusista ekopisteistä Vuonna 2005 ekopisteverkostoa uudistettiin rakentamalla Pieksämaan Naarajärvelle täyden palvelun ekopiste. Lisäksi Konnevedellä otettiin koekäyttöön siirtolavalle rakennettu ekopiste. Uusissa ekopisteissä lajittelu on sujunut mallikkaasti ja ekopisteet ovat pysyneet siisteinä. Suuri kiitos kuuluu käyttäjien lisäksi hyville paikallisille yhteistyökumppaneille, jotka ahkeroivat talkoorahaa ekopisteiden kunnossapidolla. Hyötykäyttö lisääntyy Vuonna 2005 hyötyjätteitä kerättiin Jätekukon toimesta jo yhteensä tonnia (ei sisällä keräyspaperia). Lisäksi hyötykäyttöön ohjattiin asfalttia ja maaaineksia tonnia. Kaikesta Jätekukon kautta kulkeneesta yhdyskuntajätteestä 22 % ohjautui hyötykäyttöön. Neuvojat opastivat biokeräykseen.

11 Tekninen johtaja Pekka Björk on tyytyväinen siirtolavalle rakennettuun ekopisteeseen. Erilliskerätty biojäte kompostoidaan Outokummussa nykyaikaisella tekniikalla. Toimintaa tarkkailee tekninen johtaja Unto Lavikainen. 11 pienmetalli muovit keräyslasi haravointijäte keräyskartonki romumetalli haketettava levytavara tiili ruskea pahvi oksat, risut, jaulukuuset haketettava puu biojäte betoni v Hyötyjätemäärien kehittyminen vuosina Hyötykäyttö vuonna 2005 Asfaltti Betoni ja tiili Biojäte Keräyskartonki, pahvi Keräyslasi Metalli Muovit Oksat, risut, joulukuuset Paperi Puu ja levytavara Tekstiilit mursketta tien pohjiin, Lohja Rudus mursketta maarakentamiseen, Lohja Rudus kompostointi, Outokummun kaupunki hylsykartongin raaka-ainetta, Paperinkeräys Oy kaasukaivojen rakennusmateriaalia, Jätekukko Oy metalliteollisuuden raaka-ainetta, Kuusakoski Oy energiamursketta voimalaitoksille, Ecomurske Oy, Pieksämäen Keräys Ky haketta kompostiin, Jätekukko Oy paperiteollisuuden raaka-ainetta, Paperinkeräys Oy energiahaketta voimalaitoksille, Vapo Oy uudelleenkäyttö, EkoKuopio

12 2 % 4 % 4 % 10 % 1 % 1 % 3 % 39 % lyijyakut voiteluöljy maalit, liimat, lakat kyllästetty puu liuottimet kiinteä jäteöljy asbesti 13 % lääkejätteet torjunta-aineet 23 % muut ongelmajäteet 12 Keräystempauksella jäteöljyä Kotitalouksista vastaanotetut ongelmajätteet vuonna kerättiin lähes kg. Ongelmajätteet turvallisesti talteen Yhteistyökumppanina Iisalmen Keräysöljy Kaikki kotitalouksien ongelmajätteet otettiin edelleen veloituksetta vastaan koko Jätekukon toimialueella. Yhtiö kilpailutti ongelmajäteurakoitsijat vuoden 2004 lopulla ja vuoden 2005 alusta alkaen yhtiön ongelmajäteurakoitsijana jatkoi Iisalmen Keräysöljy Oy. Samalla yhtiö luopui ongelmajätepalveluiden tuottamisesta yrityksille sekä Kuopion ongelmajäteaseman toimintavastuusta. Ongelmajäteauto tavoittaa yhä useamman Maaliskuussa 2005 kiertävä ongelmajäteauto aloitti pysäkkitoiminnan viidessä uudessa kunnassa, joten vakituisten pysähdyspaikkojen lukumäärä nousi jo kahteentoista. Ongelmajätteiden keräysverkostoa täydensi 12 kiinteää ongelmajätteiden vastaanottopaikkaa, 125 paristonkeräyspistettä, 36 sopimusapteekkia ja kesällä järjestetty jäteöljynkeräystempaus. Kotitalouksista ongelmajätteitä kerättiin vuoden aikana talteen sähköromut mukaan lukien yhteensä yli kg eli 8,1 kg/asukas. Sähköromut tuottajavastuulle Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuuseen perustuva kierrätys käynnistyi elokuussa Lainsäädännön muutoksen myötä vastuu kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätehuollon järjestämisestä siirtyi kunnilta laitteiden tuottajille, eli maahantuojille ja valmistajille. Tuottajat vastaavat kierrätyksen järjestämisestä syntyneistä kustannuksista lisäämällä kustannukset myymiensä tuotteiden hintoihin. Lähtökohta on, että kuluttajat voivat toimittaa kodin sähköromut maksutta tuottajayhteisöjen järjestämiin keräyspisteisiin. Myös kuusi Jätekukon ylläpitämistä jäteasemista hyväksyttiin tuottajien (Elker, Serty, Electrolux) keräyspisteiksi, joten siltä osin ongelmajätteiden vastaanotto säilyi lähes entisellään. Yhä useammassa kunnassa pysähtyy säännöllisesti kiertävä ongelmajäteauto. Kiertävän ongelmajäteauton tunnistaa helposti.

13 0% 1% 4% 1% 5% 31% 140 litran jäteastia 240 litran jäteastia 360 litran jäteastia 600 litran jäteastia pikakontti syväkeräysastia säkkiteline 58% 17 jäteautoa tyhjentää yli miljoona jäteastiaa vuodessa Keräysvälineiden tyhjennykset tyypeittäin 13 Toimiva logistiikka - kustannussäästöä Paikalliset palvelevat Jätehuollon palveluverkostoa täydentää 14 paikallista jäteasemaa ja Pieksämäen siirtokuormausasema. Toiminta jäteasemilla vilkastui entisestään. Kävijämäärät lisääntyivät ja jäteasemien kautta jätekeskukseen kulkeva jätemäärä kasvoi. Metalliromun määrä kuitenkin väheni yli 25 % aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vähenemä selittyy yksityisten palvelutarjoajien metallinkeräys halukkuudella raaka-ainehintojen nousun myötä. Pieksämäen siirtokuormausaseman kautta kulkeva jätemäärä kasvoi 10 %. Kimppa jatkaa kasvuaan Jätekukon yhteistyökumppanit kuljetusurakoissa: HFT Network Oy/Experant Oy Kuljetus V. Vartiainen Lassila & Tikanoja Oyj Pieksämäen Puu- ja Jätekuljetus Ky Puijon Jäteraaka-aine Oy Puijon Kiinteistöhuolto Oy Useat Jätekukon osakaskunnat vertasivat kiinteistörekistereitään jätehuollon asiakasrekisteriin vuonna Järjestettyyn jätehuoltoon liittymisaste Jätekukon osakaskunnissa on jo 86 %. Liittyneistä 50 % on liittynyt yhden kiinteistön jäteastialla, 40 % usean kiinteistön yhteisellä jäteastialla ja 10 % käyttää aluekeräyspistettä. Aluekeräyspisteen käyttäjistä suurin osa, 90 % käyttää pisteitä vain kesäisin. 7% 8% 1% Kiinteistökohtainen astia, omakotitalot Kiinteistökohtainen astia, asunto-osakeyhtiöt ja yritykset 36% Kiinteistökohtainen astia, vapaa-ajanasunnot 12% Kimppa, ympärivuotiset kiinteistöt Kimppa, vapaa-ajan kiinteistöt Kimppa, vapaa,ajanasunto ja vakituinen asunto käyttävät yhteistä jäteastiaa Aluekeräyspiste, kesäajan kiinteistöt 21% 1% 14% Aluekeräyspiste, ympärivuotiset kiinteistöt Jätehuollon järjestäminen kiinteistöittäin

14 14 Neuvojat olivat aktiivisesti esillä tapahtumissa. Neuvonta - tukee operatiivista toimintaa Jätehuollon järjestämistä tuettiin jälleen erilaisin neuvonnan keinoin. Neuvonnasta vastasivat kolme jäteneuvojaa sekä tiedottaja. Vuoden lopulla neuvonta siirrettiin osaksi operatiivista toimintaa. Merkittävimmät neuvontatapahtumat vuonna 2005 olivat: Heiniksen hässäkkä Heinälamminrinteen jätekeskuksella vietettiin avointen ovien päivää lauantaina Tapahtuman avulla haluttiin lisätä jätekeskuksen tunnettuutta. Päivän aikana punainen kaksikerrosbussi kuljetti väkeä maksutta torilta jätekeskukseen, jossa oli ohjelmaa koko perheelle. Jätekeskuksessa vieraili päivän aikana yli 700 ihmistä. Bionäyttely kirjastoissa Biojätteen erilliskeräyksestä ja kompostoinnista kertova näyttely kiersi syyskuusta alkaen Koillis-Savon kirjastoissa. Neuvojat messuilla (teemana kompostointi ja lajittelu): - Elonkorjuujuhlat Kuopion torilla - Renki Maaseutumessut Muuruvedellä - Rakenna ja Asu -messut Kuopiossa - Savon Solmu -messut Pieksämäellä - Konneveden kesäpäivät KOKOEKO-seminaari haja-asutusalueiden jätehuollon haasteista Yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa järjestetyssä seminaarissa käsiteltiin haja-asutusalueiden jätehuollon palvelutasoa, sakokaivolietteiden keräystä ja käsittelyä sekä maatilojen jätehuoltoa. Infot Isännöitsijöille Isännöitsijöille ja taloyhtiöiden edustajille järjestettiin useita info-tilaisuuksia sekä tutustumismatkoja jätekeskukselle. Biojätteen ja keräyskartongin keräyksen laajeneminen Biojätteen ja keräyskartongin erilliskeräykseen tuli kesäkuun alussa mukaan viisi uutta kuntaa. Neuvojat jakoivat tietoa keräyksestä asukasinfoissa, tori-infoissa ja taloyhtiön tietopaketeissa sekä osallistuivat keittiön bioboxien ja biopussien jakeluun. Koti kerralla kuntoon -päivät jäteasemilla Kaikilla kuntien paikallisilla jäteasemilla vietettiin Koti Kerralla Kuntoon -päiviä lauantaina Jäteöljyn keräystempaus Jäteöljyt turvallisesti talteen tempaus järjestettiin yhteistyössä Iisalmen Keräysöljyn kanssa kesäkuussa. Jätehuollon uudet tuulet -näyttely Sumiaisissa Sumiaisten kirjastossa oli helmikuussa esillä havainnollista tietoa jätehuollon ajankohtaisista aiheista: jätevirroista, kompostoinnista sekä lajittelusta. Näyttely opasti samalla kuntalaisia uuden ekopisteen oikeaan käyttöön. Vierailut jätekeskuksella Jätekeskuksessa järjestettiin yhteensä yli 30 erilaista tutustumis- ja koulutustilaisuutta koululaisille, opiskelijoille ja yrityksille. Vuoden 2005 aikana tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin henkilöä. Lisäksi jätekeskuksen kuulumisia esiteltiin alueen naapureille.

15 Kompostointineuvonta sujui mukavasti kompostorin ympärillä. Yleisötapahtumien jätehuollossa tehtiin yhteistyötä 4H -yhdistyksen kanssa. Jäteastiat saivat uutta ilmettä uusilla tarroilla. 15 Kehityshankkeet - katse tulevaisuudessa Ympäristö ykkösenä Vuonna 2005 oli vireillä useita jätekeskuksen ympäristötilan kehittämiseen ja ympäristövaikutusten seurantaan tähtääviä hankkeita. Jyväskylän yliopiston pro gradu työnä tehtävässä tutkimuksessa selvitettiin biokaasun talteenoton tehostamista. Yhteistyössä alueen muiden yritysten, kuten Lohja Rudus Oy Ab, Maanrakennusliike Maamerkki Oy, Pelastusopisto, Skanska Asfaltti ja Kuopion kaupungin kanssa ryhdyttiin kehittämään yhtenäistä ympäristövaikutusten seurantajärjestelmää huomioiden koko alueen päästöjen yhteisvaikutukset. Kuntien jätestrategia valmistui Jätekukon osakaskuntien yhteinen jätestrategia vuosille valmistui toukokuussa. Kaikki kunnat hyväksyivät sen yksimielisesti ja samalla kunnat nimesivät edustajansa kuntien ja yhtiön väliseen jätehuollon neuvottelukuntaan. Hankkeen yhteydessä perustettiin myös kaksi työryhmää, joiden tehtäväksi jäi valmistella esitykset uusituista kunnallisista jätehuoltomääräyksistä ja kuntien jätehuollon palvelutasosta. Vuonna 2005 valmistuneet hankkeet: Jätekukon osakaskuntien yhteinen jätestrategia, osakaskuntien yhteinen hanke Jätekeskuksen kehittämisen YVA, Jätekukko Oy/Maa ja Vesi Oy Kuopion kaupungin ympäristökeskuksen ja Motiva Oy:n yhteistyöhanke, Kuopion kaupunki ym. Muut vuonna 2005 käynnissä olleet hankkeet: Heinälamminrinteen jätekeskuksen I-täyttövaiheen ja Silmäsuon kaatopaikan biokaasun tutkimus, pro gradu, Kati Mutanen/Jyväskylän yliopisto, bio- ja ympäristötieteiden laitos Heinälamminrinteen ja Hepomäen alueen ympäristövaikutusten yhteistarkkailu, Kuopion kaupunki ja alueen yrittäjät Kompostointineuvonnan kehittäminen Jätekukon alueella, AMK opinnäytetyö, Tiina Ikonen/ Pohjois-Savon Marttapiiriliitto Jätehuoltomääräysten uudistaminen Jätekukon toimialueella, kuntien JÄHMÄ II-työryhmä Jätehuollon palvelutaso Jätekukon toimialueella, kuntien PALVELUTASO -työryhmä Jätelaitosten ympäristöraportointihanke, Efeko Oy Yleisötapahtumien jätehuollon kehittäminen, yhteistyössä mm. 4H -yhdistys ja Pohjois-Savon ammatti- ja aikuisopisto

16 16 Hallituksen jäsenet. Eturivi: Jukka Korhonen, Tapio Räsänen, pj Arto Eskelinen, Sari Parviainen. Takarivi: Irja Sokka, Hemmo Kauppinen, vpj Pekka Takkinen. Kuvasta puuttuu Timo Kauppinen. Hallituksen toimintakertomus 1. Toiminta 2005 Vuosi 2005 oli Jätekukko Oy:n neljäs kokonainen toimintavuosi ja yhtiön tilikausi käsitti täydet kaksitoista (12) kuukautta. Vuonna 2005 yhtiön toimintaa harjoitettiin Kuopion jätekeskuksessa sekä osakaskuntien jäteasemilla. Yhtiön toimitilat ovat osoitteessa Sepänkatu 2D, Kuopio. Osakaskuntien määrä oli Vuoden 2005 aikana osakaskuntien määrä väheni yhdellä, kun Vehmersalmen kunta liitettiin Kuopioon. Ongelmajätehuolto kilpailutettiin 2004 ja vuoden 2005 alussa siirryttiin järjestelmään, jossa ongelmajätepalvelun tuottajana on toiminut Iisalmen Keräysöljy Oy. Samalla luovuttiin Kuopiossa sijaitsevan Siikalahden ongelmajäteaseman hoitovastuusta. Keväällä 2005 valmistui jätekeskuksen YVA, jonka pohjalta yhtiö haki ympäristölupaa loppusijoitusalueille III, IV ja V, uudelle tasausaltaalle, ongelmajätteiden vastaanottorakennukselle, uudelle hyöty- ja puukentälle sekä lietteiden vastaanotto- ja käsittelyaltaille. Syksyllä 2005 jätekeskukseen valmistui uusi, noin 0,8 hehtaarin loppusijoitusalue, jonka on laskettu riittävän nykyisillä täyttömäärillä vuoden 2008 loppuun. Lisäksi yhtiö rakennutti Pieksänmaalle uuden ekopisteen. Elokuussa 2005 sähköelektroniikkaromu (SER) siirtyi kuntien vastuulta tuottajavastuulla hoidettavaksi. Yhtiö teki puitesopimuksen alkukeräilyn järjestämisestä tuottajien (valmistajat, maahantuojat) perustamien ja /tai tuottajille palveluja tarjoavien yhteisöjen kanssa. Jätteenpolttodirektiivi astui voimaan , minkä johdosta yhtiö lopetti muovin erilliskeräyksen. Syynä tähän on direktiivin mukaisten polttolaitosten puuttuminen lähialueelta. Vuoden 2005 loppupuolella aloitettiin ympäristöja laatujärjestelmän rakentaminen, joka on tarkoitus saada valmiiksi tilikauden 2006 aikana. Yhtiö on osallistunut omistajakuntien jätestrategian laatimiseen, jota on laadittu Suomen Kuntaliiton antaman suosituksen mukaan. Jätestrategian tavoitteena on jätehuoltojärjestelmän kehittämiskohteiden kartoittaminen, toimintalinjausten etsiminen todetuille kehittämiskohteille sekä vastuiden ja työnjaon selkeyttäminen. Työtä on ohjannut kuntien valitsema ohjausryhmä. Kuntien jätestrategian yhteinen osa saatiin valmiiksi vuoden 2006 alkupuolella. 2. Hallinto Yhtiön hallituksen kokoonpano vuoden 2005 yhtiökokoukseen asti oli seuraava: hallituksen puheenjohtajana toimi Kuopion kaupungin teknisen toimen johtaja Tapio Räsänen, varapuheenjohtajana Siilinjärven kunnan kunnaninsinööri Pekka Takkinen ja jäseninä Kuopion kaupungista Reijo Martikainen, Marja-Leena Puputti ja Irja Sokka, Nilsiän kaupungin osastopäällikkö Pauli Puustinen, Pieksämäen kaupungin rakennuspäällikkö Timo Kauppinen sekä Suonenjoen kaupungin kaupungininsinööri Pertti Purhonen

17 pidetyssä yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin neljä uutta jäsentä: Arto Eskelinen ja Sari Parviainen Kuopion kaupungista sekä Juankosken kaupungin kaupungininsinööri Hemmo Kauppinen ja Tervon kunnan tekninen johtaja Jukka Korhonen. Edellisen hallituksen jäsenistä jatkoivat Kuopiosta kaupungin teknisen toimen johtaja Tapio Räsänen ja Irja Sokka sekä Siilinjärven kunnan kunnaninsinööri Pekka Takkinen ja Pieksämäen kaupungin rakennuspäällikkö Timo Kauppinen valitun hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Eskelinen ja varapuheenjohtajaksi Pekka Takkinen. Kaikki jäsenet ovat Suomen kansalaisia. Tilivuoden aikana hallitus kokoontui yhteensä 11 kertaa. Tilintarkastajaksi valittiin JHTT-yhteisö Suomen Kuntatarkastus Oy. 3. Henkilöstö Yhtiön toimitusjohtajana toimi dipl.ins. Arto Ryhänen. Tilikauden päättyessä yhtiöllä oli kaikkiaan 29 työntekijää, joista 8 määrä- ja/tai osa-aikaista. Tämän lisäksi yhtiö osti ulkopuolisia palveluita toimintansa vaatimassa laajuudessa. 4. Talous 2005 Yhtiö ei ottanut tilivuoden aikana toimintansa rahoittamiseen ulkopuolista rahoitusta. Maksuvalmius pysyi koko vuoden hyvänä. Liikevaihdon kasvu edellisvuoteen verrattuna johtui pääosin jätekeskuksen ennakoitua isommasta myynnistä ja keräyskartongin tulemisesta järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin sekä biokeräyksen laajentumisesta koskemaan Koillis- Savon aluetta. Yhtiön hyvään tuloskehitykseen edellä lueteltujen syiden lisäksi vaikutti kustannusten pieneneminen ongelmajätekäsittelyssä SER-tuottajavastuun voimaan astumisen takia sekä budjetoitua alemmat palkka- ja rahoituskustannukset. Yhtiön tuloslaskelma, tase ja tilinpäätöksen liitetiedot tilivuodelta 2005 on esitetty oheisessa tasekirjassa kirjanpitolain edellyttämässä muodossa. Tilikauden 2005 liiketoiminnan tulos ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja on ,16 euroa ja tilikauden tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen ,69 euroa voitollinen. Tilikauden tulos sisältää pakollista jälkihoitovarausta ,53 euroa, joka ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen liikekulu. Hallitus esittää, että tilikauden voitto ,69 euroa kirjataan voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta. 5. Toiminta vuonna 2006 Yhtiön toiminnan pääpaino vuonna 2006 on yhtiön toimintojen tehostamisessa ja vakiinnuttamisessa. Biojäte- ja kartonkikeräys laajennetaan koskemaan Karttulan, Konneveden, Maaningan, Rautalammin, Tervon ja Vesannon kuntia sekä Suonenjoen kaupunkia. Yhtiö on edustettuna työryhmissä, jotka valmistelevat esitykset yhtiön osakaskuntien jätehuollon palvelutasosta ja uudistetuista jätehuoltomääräyksistä. 6. Henkilöstö 2006 Yhtiön palveluksessa oleva vakituinen henkilömäärä tulee pysyttelemään nykyisellä tasolla tilikauden 2006 aikana. Osa-aikaisen työvoiman tarve on vuoteen 2005 verrattuna samaa tasoa. Määräaikaisia työsopimuksia sekä ostopalveluita tullaan käyttämään samassa laajuudessa kuin aikaisemminkin projektiluonteisissa töissä. Suurimmat projektit liittyvät jätekeskuksen toimintoihin ja rakentamiseen, laatu- ja ympäristöjärjestelmän käyttöönottoselvityksiin sekä eko- ja aluekeräyspisteiden sijoitusten optimointiin. 7. Talous 2006 Jätemaksuihin ei ole tulossa korotusta vuoden 2006 aikana. Vuodelle 2006 laaditun budjetin lähtökohtana on selkeästi positiivisen tuloksen aikaansaaminen tilivuodelta Vuoteen 2005 verrattuna tulos tulee olemaan jonkin verran alempi johtuen lähinnä kuljetuskustannusten ja ulkopuolisten palveluiden sovituista indeksikorotuksista. 8. Osakkaat 2005 ja 2006 Osakasmäärän laajentamisesta vuoden 2006 aikana ei ole tehty päätöksiä.yhtiö kuitenkin käy neuvotteluja lähialueiden jätehuoltoyhtiöiden kanssa yhteistyömahdollisuuksien lisäämisestä. Luettelo osakaskunnista ja kuntien osuuksista tilinpäätöshetkellä on toimintakertomuksen liitteenä. 9. Ympäristövaikutukset ja niiden huomioonottaminen Jätekukko Oy:n toiminnassa Vuonna 2005 jätekeskukseen otettiin jätteitä vastaan tonnia tonnia, josta voitiin hyödyntää 49,7 %. Loppusijoitukseen päätyvän jätteen määrä lisääntyi edellisestä vuodesta noin 700 tonnia. Ympäristövaikutusten seurantaan ja tutkimuksiin käytettiin viimeksi kuluneen tilikauden aikana ,67 euroa. Yhtiön osallistui Jätelaitosyhdistyksen ja Kuntaliiton verkostohankkeeseen koskien ympäristöraportoinnin kehittämistä. Kehittämistyön tuloksena saatiin aikaan alustavat tunnusluvut käytettäviksi jätelaitosten raportoinnissa sekä malliksi jätelaitosten ympäristöraportin laatimisessa. Tavoitteena on lisäksi, että hankkeeseen osallistuvat jätelaitokset laatisivat myöhemmässä vaiheessa omat ympäristöraporttinsa malliin pohjautuen. 17

18 Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot , ,30 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,50 Ulkopuoliset palvelut , ,00 Materiaalit ja palvelut , ,00 18 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Eläkekulut , ,00 Muut henkilösivukulut , ,50 Henkilöstökulut , ,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,00 MUUTTUVAT KULUT , ,00 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,30 Rahoitustuotot ja kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,60 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,00 Rahoitustuotot ja kulut , ,90 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,40 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,40 JA VEROJA Tilinpäätössiirrot 5485,20 0,00 Tuloverot , ,70 Tilikauden voitto , ,68 3,5 3,0 v ,5 2,0 milj. euroa 1,5 1,0 0,5 0,0 järjestetty jätekuljetus jätevero loppusijoitus hallinto ongelmajätekeräys hyötyjätekeräys poistot neuvonta ja tiedotus jäteasemat rahoitus Kustannusten jakautuminen

19 Tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,33 Muut pitkävaikutteiset menot , ,97 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,30 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 8 200, ,00 Rakennukset ja rakennelmat , ,00 Koneet ja kalusto , ,20 Ennakkomaksut ja keskeneräiset , ,83 hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,00 19 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,00 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,78 Tavarat , ,00 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,78 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,00 Muut saamiset 1 434,20 0,00 Siirtosaamiset , ,06 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,00 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,00 VASTAAVAA , ,00 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,00 Tilikauden voitto/tappio , ,69 Oma pääoma yhteensä , ,80 Tilinpäätössiirtojen kertymä , ,60 Pakolliset varaukset , ,80 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,60 Ostovelat , ,00 Muut velat , ,20 Siirtovelat , ,50 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,00 VIERAS PÄÄOMA , ,00 VASTATTAVAA , ,00

20 Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Tulos ennen satunnaisia eriä , ,40 Suunnitelman mukaiset poistot , ,60 Muut tuotot ja kulut (jälkihoitovaraus) , ,50 Muut oikaisut , ,20 Rahoitustuotot ja kulut , ,86 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset korottomat liikesaamiset , ,00 Vaihto-omaisuus 8 043, ,80 Lyhytaikaiset korottomat velat , ,00 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista , ,00 Saadut korot liiketoiminnasta , ,16 Maksetut välittömät verot , ,00 Liiketoiminnan rahavirta , ,50 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,00 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutushinnat 0, ,39 Investointien rahavirta yhteensä , ,00 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 0, ,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,00 Rahoituksen rahavirta yhteensä , ,40 Rahavarojen muutos , ,60 Rahavarat , ,20 Rahavarat , ,00 Jätekukko Oy:n osakkaat Kunta Asukasluku % Osakkeet/euroa % Osakkeet/kpl Kuopio ,3 % ,3 % 290 Siilinjärvi ,2 % ,3 % 68 Pieksämäki ,9 % ,7 % 40 Pieksänmaa ,8 % ,0 % 30 Suonenjoki ,3 % ,7 % 28 Nilsiä ,7 % ,0 % 24 Juankoski ,1 % ,3 % 20 Maaninka ,1 % ,7 % 10 Rautalampi ,0 % ,7 % 10 Kaavi ,0 % ,7 % 10 Karttula ,0 % ,7 % 10 Konnevesi ,7 % ,7 % 10 Tuusniemi ,7 % ,7 % 10 Vesanto ,4 % ,7 % 10 Rautavaara ,2 % ,7 % 10 Tervo ,0 % ,7 % 10 Sumiainen ,7 % ,7 % 10 YHTEENSÄ % % 600 Lähde: Väestörekisterikeskus/asukasluvut

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot