Kokousaika kello 16:30-17:58

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kokousaika kello 16:30-17:58 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6 4. krs Asiat Otsikko Sivu 1 Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävilläpito v ISS Palvelut Oy:n hankintaoikaisuvaatimus teknisen johtajan päätökseen , Rakennustekniset vuosikorjaustyöt / puitesopimus vuosille Lausunnon antaminen asemakaava ja asemakaavan muutos Pyöreälahti Nro Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätökseen Piisaminpolku 3 sähköjohtovaurion korvaaminen 5 Vastine Itä-Suomen aluehallintovirastolle Siilinjärven keskuskorttelin invalidipysäköintipaikka-asiaan (ISAVI/3863/ /2013) 6 Katusuunnitelmien hyväksyminen / kevyenliikenteenväylä välillä Laukantie Mikonmäki sekä Viinamäen Risuharjun asemakaava-alueen kadut 7 Vesihuoltolaitoksen muistutus Itä-Suomen aluehallintovirastolle Hotelli Sandels Oy:n energiakaivojen rakentamista Harjamäki-Kasurila -pohjavesialueelle ja Hakkaralan vedenottamon kaukosuojavyöhykkeelle koskevasta hakemuksesta (ISAVI/65/04.09/2013) 8 Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen varavoiman käyttösuunnitelma 15 9 Teollisuusjätevesien johtaminen kunnan jätevesiverkostoon Keskusvaraston inventointi Tietoon saatettavat asiat

2 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kröger Risto puheenjohtaja Rasi Hannu varapuheenjohtaja saapui klo 16:40 2 esittelyn aikana Katainen Lauri jäsen Uljonen Henri jäsen Tanskanen Liisa jäsen Suhonen Maria jäsen Poissa Markkanen Sallamaarit jäsen Laitinen Hannu varajäsen Sallamaarit Markkasen varajäsen Muut Korhonen Tarja kh:n edustaja poistui klo 17:40 7 käsittelyn jälkeen Kainulainen Ari esittelijä Leussu Leena pöytäkirjanpitäjä Kellokumpu Jukka asiantuntija LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai seksi PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Tanskanen ja Lauri Katainen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Risto Kröger Leena Leussu puheenjohtaja PÖYTÄKIRJAN Siilinjärvi TARKASTUSTAPA Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Liisa Tanskanen pöytäkirjanpitäjä Lauri Katainen PÖYTÄKIRJA ON Teknisten palvelujen toimisto PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ teknisten palvelujen sihteeri Leena Leussu virka-ase ma allekirjoitus

3 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävilläpito v Tekltk 1 Valmistelija/lisätiedot: teknisten palvelujen sihteeri Leena Leussu puh Siilinjärven kunnan hallintosäännön 19 :n mukaan toimielimen pöytäkirjan kirjoit taa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheen joh ta ja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päät tä mäl lä tavalla. Kuntalain 63 :n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja sii hen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkas ta mi sen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraali ehdotus Tekninen lautakunta päättää, että lautakunnan kokousten pöytäkirjat tar kas tetaan siten, että kussakin kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja pöy tä kir ja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan verk ko si vuil la, kun se on tarkastettu. Tekninen lautakunta päättää pitää lautakunnan tarkastetun pöytäkirjan yleisesti näh tä vä nä teknisten palvelujen toimistossa (osoitteessa Isoharjantie 6, rak. S1, 4. krs) jokaisen kokouksen jälkeisen viikon keskiviikkona toimistoaikana (klo ) tai mikäli ko. päivä on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä. Nähtävillä pitä mi nen ilmoitetaan kunnan yhteiskuulutuksella.

4 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta ISS Palvelut Oy:n hankintaoikaisuvaatimus teknisen johtajan päätökseen , Rakennustekniset vuosikorjaustyöt / puitesopimus vuosille / /2014 Tekltk 2 Valmistelijat/lisätiedot: tekninen johtaja Ari Kainulainen, puh ja toimitilapäällikkö Jukka Kel lo kumpu puh Tekniselle palvelualueelle on saapunut hankintaoikaisuvaatimus (päiv ) koskien tek ni sen johtajan päätöstä Ra ken nus tek niset vuosikorjaustyöt / pui te so pi mus vuosille Valittajan (ISS Palvelut Oy) vaatimukset: 1. Siilinjärven kunta poistaa teknisen johtajan tekemän hankintapäätöksen korjaa virheellisen hankintamenettelyn Lainsäädäntöä Hankintalain ( /348) mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa vir heel lisen pää tök sen sä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oi keu del li sia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uu del leen (hankintaoikaisu 80, /321), jos päätös tai muu hankin ta me net te lys sä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen vir hee seen. Päätöksen tai ratkaisun korjaaminen ei edellytä asianosaisen suostu mus ta. Pää tös tä tai ratkaisua ei kuitenkaan voida korjata hankintaoikaisuna, jos han kin ta so pi mus on tehty. Siilinjärven kunnan vastine Markkinaoikeudelle on ilmoitettu , että "Siilinjärven kunta ei tee hankin ta so pi mus ta ennen kuin markkinaoikeus on antanut asiassa päätöksen." Samal la on myös ilmoitettu markkinaoikeuden pyynnöstä tarjouskilpailun voittaneen toi mit ta jan yhteystiedot. Hankintapäätöksessä on virhe. Hankintapäätökseen on kir jat tu, et tä puitesopimus vuosille tehdään Rakennusliike Lapra Oy:n kanssa ja va ra si jal le valitaan Mijorak Oy eli vain kahden toimittajan kanssa. Hankintalain ( /348) 31 :n mukaan: "Hankintayksikön on valittava toimittajat puitejärjestelyyn avoimella tai rajoitetulla me net te lyl lä. Hankintayksikkö voi valita puitejärjestelyn toimittajat myös 25 :ssä sää de tyin edellytyksin neuvottelumenettelyllä tai tekemällä 27 :ssä säädetyin edel ly tyk sin suorahankinnan. Puitejärjestelyyn otettavien toimittajien valinnassa on noudatettava, mitä 8 luvussa säädetään. Usean toimittajan kanssa tehtävään pui te jär jes te lyyn on valittava vähintään kolme toimittajaa, jollei kelpoisuusehdot täyt tä viä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän.

5 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Puitejärjestelyyn perustuvat hankintasopimukset on tehtävä puitejärjestelyn al kupe räis ten osapuolten kesken. Puitejärjestelyn ehtoihin ei saa tehdä huomattavia muu tok sia sen voimassaoloaikana. Puitejärjestelyä ei saa käyttää kilpailua vääris tä väl lä, rajoittavalla tai estävällä tavalla. Puitejärjestely voi olla voimassa enintään neljä vuotta. Hankinnan kohteen välttämättä sitä edellyttäessä pui te jär jes tely voi olla poikkeuksellisesti kestoltaan pidempi." Siilinjärven kunta toteaa vastineenaan, että hankintalain 31 :ään viitaten tek ni sen lautakunnan on tehtävä hankinnasta hankintaoikaisu. Han kin tapää tök see en on kirjattu vain kahden toimittajan valinta, joka ei ole han kinta lain 31:n mukaista. Valittaja katsoo ettei Siilinjärven kunta ole hankintapäätöksen liitteenä olleessa tar jous ver tai lus saan perustellut lainkaan sanallisesti tarjouksille antamiaan pis teitä. Perusteluina valittaja esittää, että hankintalain 73 ( /321): "Han kinta yk si kön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista se kä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava." Siilinjärven kunta toteaa vastineenaan, että hankintalain 73 :ään viitaten tek ni sen lautakunnan on tehtävä hankinnasta hankintaoikaisu. Han kin päätök sen liitteestä puuttuu kirjalliset perustelut, joka ei ole hankintalain 73:n mu kais ta. Hankintaoikaisun käsittelyn vaikutus markkinaoikeuden käsittelyyn Jos hankintayksikkö (hankintalaki 82 ( /321)) korjaa han kin ta pää töksen sä tai muun ratkaisunsa hankintaoikaisuna siten, että markkinaoikeudelle vali tuk sen tehneellä ei ole enää oikeussuojan tarvetta eikä tarvetta saada pe rus teltua päätöstä, markkinaoikeus voi poistaa tällaisen asian käsittelystään antamatta pää asias ta ratkaisua. Tämän vuoksi Siilinjärven kunnan pitää tehdä asiassa hankin ta oi kai su. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraali ehdotus Tekninen lautakunta päättää, että teknisen johtajan tekemä hankintapäätös kumotaan ja asiasta tehdään hankintaoikaisu. Riita-asian rat kai se misek si tekninen lautakunta pyytää hankintayksikköä valmistelemaan uuden esi tyksen kokoukseen. Hankintayksikön uusi esitys Siilinjärven kunnan rakennustekniset vuosikorjaustyöt/puitesopimus vuosille esitellään kokouksessa. Hankintayksikön esitys: Puitesopimus tehdään kolmen parhaan pistemäärän saaneen yrityksen kesken. Sopimus tehdään Lapra Oy:n, Mijorak Oy:n ja ISS Palvelut Oy:n kanssa. Pöytäkirjamerkintä: asiakohdan esittelijänä oli toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu, hän poistui esittelyn jälkeen klo 16:53

6 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Lausunnon antaminen asemakaava ja asemakaavan muutos Pyöreälahti Nro / /2014 Tekltk 3 Valmistelija/lisätiedot: tekninen johtaja Ari Kainulainen puh Tekniselle palvelualueelle on saapunut lausuntopyyntö koskien Pyöreälahden ase ma kaa vaa ja asemakaavamuutosta. Lausuntoa on pyydetty mennes sä. Asemakaavaluonnos koskee Siilinjärven 2. kunnanosan, Pyöreälahden kort te lei ta , Haaparinteen korttelia 8300 sekä virkistys-, erityis-, liiken ne- ja katualueita. Tekninen palvelualue on ollut asemakaavan valmistelutyössä mukana. Val mis telus sa on kiinnitetty huomiota liikennejärjestelyihin, hulevesien hallintaan ja ve sihuol toon. Kaavan tavoitteet Kaavalla muodostetaan olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja teknisen huol lon verkostoihin liittyvä uusi pientaloalue. Suunnittelun tavoitteena on kor keata soi nen, turvallinen, pienimittakaavainen, viihtyisä ja luonnonläheinen ympäristö, jos sa liikennemelun haittavaikutukset on minimoitu. Alueen luontoarvojen säi lymi nen pyritään turvaamaan (mm. liito-orava). Savon ammatti- ja aikuisopiston Toi va lan koulutusyksikön rakennuspaikan ase ma kaa van ajantasaisuus tar kis tetaan. Suunnittelualueen eteläosaan muodostetaan pienyritysrakennuspaikkoja, jois sa yri tys toi min nan läheisyyteen on mahdollista rakentaa asunto. Kaavan keskeinen sisältö osoitetaan 130 omakotirakennuspaikkaa ja 4 rivitalorakennuspaikkaa osoitetaan päiväkotirakennuspaikka osoitetaan suunnittelualueen eteläosaan pienyritysalue, jonka vieressä on sii hen liittyvää asumista määritellään ammattioppilaitoksen rakennuspaikka sekä sitä koskeva suoje lu mer kin tä määritellään asuinalueen tarvitsemat kunnallistekniset järjestelyt osoitetaan aluetta palvelevat virkistysalueet sekä virkistysalueet, joilla on luon non suo je lu ar vo ja Asemakaava tukee Siilinjärven kunnan kasvustrategiaa. Suunnittelualue sijaitsee jouk ko lii ken ne väy län varrella, josta on hyvät lii ken ne yh tey det etelään ja poh joiseen. Lisäksi Savon rata sijaitsee alueen vieressä, joka ai heut taa me lun tor jun tatar vet ta. Maaperän eroosioherkkyys on alueen yksi omi nais piir teis tä ja lisäksi sijain ti Iso-Jälän rannalla. Jälänniemen vedenottamo si jait see Iso-Jälän len to kentän puoleisella rannalla. Tekninen palvelualue pitää hy vä nä sitä, että kaavassa osoi te taan Etelä-Siilinjärvelle uusi päiväkotirakennuspaikka sekä alueelle leik kipuis to. Vesihuollon verkostokapasiteetti riittää asemakaavan mukaiselle li sä raken ta mi sel le.

7 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: strategian mukainen toiminta-ajatuksen (laaduk kaat peruspalvelut, hyvä elinympäristö), arvojen (luotettavuus, avoimuus, asukaslähtöisyys) ja stra te gis ten tavoitteiden (vastuullinen kasvupolitiikka) osalta ehdotus Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan, että asemakaavassa ja asemakaavan muu tok ses sa on esitettävä: Pyöreälahden jätevesipumppaamon ylivuotoallasvaraus (mahdollisuus ylivuo to al taan laajentamiselle) Viitosen (Mt 559) ja Pyöreälahdentien liittymään tarvitaan lisää katualuetta Pyö reän lah den tiel le rakennettavan korkean pen ke reen vuoksi alueen hulevesijärjestelyihin on kiinnitettävä erityistä huomiota (asuk kai den tur val li suu den, varsinkin lasten kannalta syviä hulevesialtaita tai syviä avo-ojia ei tule sijoittaa alueelle) Lisäksi tekninen lautakunta ehdottaa, että kevyen liikenteen väylä Pyö reä lah dentiel tä suoraan Kortepolulle olisi parempi vaihtoehto kuin asemakaavassa esitetyt kevyen liikenteen järjestelyt. Tekninen lautakunta esittää Savonradan alikulkutunnelihankkeen kiirehtimistä Kortepolun päähän. Liitteet Lausunnon antaminen asemakaava ja asemakaavan muutos Pyöreälahti Nro

8 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätökseen Piisaminpolku 3 sähköjohtovaurion korvaaminen 463/ /2014 Tekltk 4 Valmistelija/lisätiedot: tekninen johtaja Ari Kainulainen puh Piisaminpolku 3 kiinteistön haltija on lähettänyt tekniselle lautakunnalle oi kai suvaa ti muk sen päätökseen, jossa tekninen lautakunta (Tekltk ) hyl kä si korvausvaatimuksen sähköjohtovaurion korvaamisesta. Kiinteistön haltija ja Savon Voiman asiakas (myöhemmin "asiakas") kertoo oi kaisu vaa ti muk ses saan, että rik koon tu mi nen on tapahtunut katualueella. Katu on ylei sen liikenteen käytössä. Siilinjärven kunta omistaa kadun ja pitää sen kunnos sa. Sii lin jär ven kunta vastaa väit tei seen, että asia on juuri näin. Liittymiskaapeli Savon Voiman Verkon sähkökeskukselta talon sähkömittariin saak ka on asiakkaan omistama kaapelia. Asiakas ja Savon Voima Verkko te kevät sähköntoimituksesta liittymissopimuksen. Tämä käy ilmi Savon Voima Verkon sähköliittyjän oppaasta (sivu 3, sähköverkkoon liittäminen). Asiakas on si ten myös liit ty mis kaa pe lin omistajana kaapelin kunnossapitovastuussa ja teet tää siihen tar vit ta vat korjaukset kustannuksellaan. Savon Voima Verkolle kor jaus työn on teh nyt tässä tapauksessa Voimatel Oy eikä Siilinjärven kunta. Siilinjärven kunta ei ole korvannut rikkoontuneita tai viottuneita liittymiskaapeleita. Sii nä tapauksessa, jos kadun korjaustyössä liittymiskaapeli viottuu, kaapeli on kor vat tu. Lisäksi Siilinjärven kunta on antanut veloituksetta si joit taa asiakkaan liitty mis kaa pe lin omistamalleen katualueelle. Kadut on ra ken net tu luvulla sen aikaisella mitoituksella ja tietotaidolla. On totta, että Ah mon asun to alu een asun to ka dut ovat huonossa kunnossa ja ne kuuluvat tu le vien vuosien sa nee rausoh jel maan. Saneeraustöitä tehdään vuosittain teknisen lau ta kun nan esi tyk sestä kun nan val tuus ton hyväksymin määrärahoin. Tontin omistuksella ja liittymiskaapelin omistuksella ei ole toistensa kanssa mitään tekemistä. Asiakas tekee sähkösopimuksen Savon Voiman kanssa eikä Siilin jär ven kunnan kanssa. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraali ehdotus Tekninen lautakunta päättää ettei lautakunnan päätöstä muuteta eikä sähköjohtovauriota korvata. Liitteet Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätökseen Piisaminpolku 3 sähköjohtovaurion korvaaminen Kartta Piisaminpolku 3 sähköjohtovaurion korvaaminen Sähköliittyjän opas Piisaminpolku 3 sähköjohtovaurion korvaaminen

9 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 9

10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Vastine Itä-Suomen aluehallintovirastolle Siilinjärven keskuskorttelin invalidipysäköintipaikka-asiaan (ISAVI/3863/ /2013) 499/ /2014 Tekltk 5 Valmistelijat/lisätiedot: tekninen johtaja Ari Kainulainen, puh , työpäällikkö Jere Toppinen, puh ja kun nos sa pi to mes ta ri Markku Heikkinen, puh Itä-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt Siilinjärven kuntaan selvityspyynnön koskien Siilinjärven keskuskorttelin invalidipysäköintipaikkojen määrää, sijaintia ja kokoa. Selvitys on toimitettava aluehallintovirastoon men nes sä. P.P. on tehnyt asiasta hallintokantelun aluehallintovirastoon. Yleistä Aluehallintoviraston mukaan kantelu ei ole muutoksenhakukeino, joten sen perus teel la hallintotointa tai päätöstä ei voida muuttaa tai kumota. Kan te lu vi ranomai sen ratkaisu sisältää kannanoton sii hen, onko kantelun kohteena olevassa toi min nas sa noudatettu lakia ja hyvän hal lin non vaatimuksia tai muutoin me ne telty asianmukaisesti. Kyse on AVI:n an ta mas ta hallinnollisesta ohjauksesta. Kan teluun annetusta ratkaisusta ei peritä mak sua. Kanteluun annetusta päätöksestä ei voi valittaa. Siilinjärven kunnan vastine Autopaikkoja säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) hyvin yleisellä ta sol la. Au to paik ko jen määrääminen kuuluu em. lain mukaan ase ma kaa vaan ja ra kennus lu paan. Laissa ei ole määrätty invalidien pysäköintipaikan kokoa tai mää rää. Rakentamismääräyskokoelmasta (RakMk) löytyy määräyksen ohje, jonka mukaan autopaikka on leveydeltään vähintään 3600 mm ja pituudeltaan 5000 mm. Kes kus kort te lis sa on karttaliitteen mukaan yhteensä 30 pysäköintipaikkaa in va lideil le, ja kartan mukaan pysäköintipaikkoja löytyy kaikkien tärkeiden toi mi pis teiden yhteydestä. Alueen asemakaavassa ei ole mitään merkintää invalidien py säköin ti pai kois ta. Teknisen palvelualueen näkemyksen mukaan keskuskorttelissa in va li dien py sä köin ti paik ko ja on riittävästi. Asiaa vahvistaa mm. py sä köin nin tarkas ta jien nä ke mys, ja heidän näkemyksensä mukaan vain muutama paikka on kerrallaan käytössä. Tekninen lautakunta on myös hyväksynyt alueen lii ken nemerk ki suun ni tel mat. Paikkojen koko vaihtelee seuraavasti (ks. karttaliite): paikka, jonka leveys on mm (kartassa sininen merkki) ja paikka, jonka leveys on 3700 mm tai toinen sivu on vapaa (kartassa vihreä merk ki) Invalidien pysäköintilupa antaa heille myös erivapauksia. Tieliikennelain 28 b :n mu kaan poliisi voi myöntää vaikeasti vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vam-

11 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ mai sen henkilön kuljettamista varten pysäköintiluvan. Luvalla saa ajoneuvon pysä köi dä yleisillä alueilla vammaisille autoilijoille tarkoitetuille pysäköintipaikoille, jotka on merkitty pyö rä tuo li mer kil lä maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta. alueelle, missä pysäköinti on muutoin pysäköinti kielletty-merkillä kielletty. rajoitusta pidemmäksi aikaa sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa py sä köinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu. Pysäköinnin kestoa ei siis ole tarkemmin laissa määritelty. On huomioitava, että mikäli pysäköinnistä on ilmeistä haittaa, ajoneuvo on po liisin kehotuksesta siirrettävä poliisin osoittamaan sopivaan paikkaan. Vammaisen hen ki lön pysäköintilupa ei kuitenkaan oikeuta yksinään pysäköimään yk si tyi sil lä alueil la, esim. lentokentät, ostoskeskukset, kerrostalojen piha-, py sä köin ti alu eet. Ky sei sil lä alueilla on noudatettava alueiden omia sääntöjä ja niillä ole via lii ken nemerk ke jä. Näin ollen yksityisillä alueilla on oikeus periä py sä köin ti mak su ja myös vam mai sel ta henkilöltä. Yksityisillä alueilla vammaisen henkilön on myös määräys ten niin osoittaessa käytettävä pysäköintikiekkoa. Pysäköintilupa ei näin ollen oikeuta pysäköimään esim. kerrostalon pihaan, jos in va li di paik ko ja ei ole erikseen merkitty tai asianomaisella ei ole taloyhtiön eril lis tä py sä köin ti lu paa, mikäli sel lai nen tarvitaan ko. parkkipaikalla. Jos yksityisellä alu eel la oleva parkkipaikka on merkitty varattu-kyltillä jollekin tietylle henkilölle tai ajo neu vol le, ei siihen ole lu pa pysäköidä invalidien pysäköintiluvalla. Siilinjärven kunta on pyrkinyt rakentamaan invalidien pysäköintipaikkoja RakMk:n oh jeen mukaisesti, mutta kaikissa kohteissa käytössä oleva tila ei ole riittänyt ohjeen mukaiseen leveyteen. Tekninen palvelualue toteaa vastineenaan, että keskus kort te lis sa olevat 30 invalidien pysäköintipaikkaa on riittävä määrä, koska mitään määräyksiä niiden määrästä ei ole. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraali ehdotus Liitteet Tekninen lautakunta hyväksyy yllä olevan selvityksen ja esittää sen edelleen hyväk sy mis tä kunnanhallitukselle. Itä-Suomen aluehallintoviraston vastinepyyntö Siilinjärven keskuskorttelin invalidipysäköintipaikka-asiaan (ISAVI/3863/ /2013) Kartta vastine Itä-Suomen aluehallintovirastolle Siilinjärven keskuskorttelin invalidipysäköintipaikka-asiaan (ISAVI/3863/ /2013) Keskuskorttelin ajantasakaavakartta Itä-Suomen aluehallintovirastolle Siilinjärven keskuskorttelin invalidipysäköintipaikka-asiaan (ISAVI/3863/ /2013)

12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Katusuunnitelmien hyväksyminen / kevyenliikenteenväylä välillä Laukantie Mikonmäki sekä Viinamäen Risuharjun asemakaava-alueen kadut Tekltk 6 Valmistelija/lisätiedot: sunnittelurakennusmestari Juhani Merentie puh Teknisellä palvelualueella on laadittu seuraavat katusuunnitelmat: Laitilantien kevyenliikenteenväylä välillä Laukantie Mikonmäki Risuharjuntie ja Risulantie Suunnitelmaluonnoksista on tiedotettu Uutis-Jousessa ja suunnitelmat ovat olleet yleisesti nähtävillä Luonnosten nähtävillä olo ai kana ei ole jätetty huomautuksia. Suunnitelmat ovat asiakohdan liitteenä ja ne esitellään tarkemmin kokouksessa. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: strategian mukainen toiminta-ajatuksen (laaduk kaa peruspalvelut, hyvä elinympäristö) ja arvojen (avoimuus, asukaslähtöisyys) osalta ehdotus Liitteet Tekninen lautakunta hyväksyy laaditut suunnitelmat ja asettaa ne yleisesti näh tävil le sekä lähettää alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille il moituk sen nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen. Katusuunnitelmien hyväksyminen / kevyenliikenteenväylä välillä Laukantie Mikonmäki Katusuunnitelmien hyväksyminen / Viinamäen Risuharjun asemakaava-alueen kadut

13 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Vesihuoltolaitoksen muistutus Itä-Suomen aluehallintovirastolle Hotelli Sandels Oy:n energiakaivojen rakentamista Harjamäki-Kasurila -pohjavesialueelle ja Hakkaralan vedenottamon kaukosuojavyöhykkeelle koskevasta hakemuksesta (ISAVI/65/04.09/2013) 459/ /2014 Tekltk 7 Valmistelija/lisätiedot: tekninen johtaja Ari Kainulainen, puh Hotelli Sandels Oy hakee lupaa energiakaivojen rakentamiselle kiinteistölle Sii linkul ma ( ) osoitteessa Toritie 1, Siilinjärvi. Itä-Suomen alue hal lin tovi ras to on julkaissut kuulutuksen, jossa muistuksia tai vaatimuksia hake muk sen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksella on toiminnassa oleva Hakkaralan poh jave den ot ta mo n. 650 metrin päässä hakemuksen mukaisesta rakennuspaikasta. Ra ken net ta vat maalämpökaivot sijaitsevat tärkeällä 1-luokan Harjamäki-Kasurila poh ja ve si alu eel la. Lämmönsiirtoaineena (lämmönkeruuneste) käytetään 30 % etanoliliuosta. Vesihuoltolaitos katsoo, että poraus- ja rakennustyön aikana on olemassa riski, et tä pohjaveteen pääsee porauksesta syntyvää jätettä tai öljyjä. Kaikenlainen toimin ta, josta voi syntyä haittaa pohjaveden laadulle, on eliminoitava. Ve si huol tolai tos lisäksi katsoo, että rakennushankkeeseen ryhtyvältä tulee vaatia varmistus sii tä, että lämmönsiirtoainetta ei pääse käytön aikana missään olosuhteissa pohjaveteen. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: strategian mukainen toiminta-ajatuksen (hyvä elinympäristö, laadukkaat peruspalvelut) ja arvojen (avoimuus, asukaslähtöisyys) osalta ehdotus Tekninen lautakunta jättää asiasta Itä-Suomen aluehallintovirastolle yllä olevan muistutuksen.

14 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen varavoiman käyttösuunnitelma 485/14.05/2014 Tekltk 8 Valmistelija/lisätiedot: tekninen johtaja Ari Kainulainen puh Kunnan vesihuoltolaitos on valmistellut vuoden 2013 lopulla varavoiman käyt tösuun ni tel man, josta on pyydetty lausunnot tai kannanotot kunnan ym pä ris tön suoje lu vi ran omai sel ta ja kunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Syksyn ja alkutalven 2013 aikana Siilinjärvellä oli kolme voimakasta sääilmiötä, jos sa yhdessä tapauksessa kaikki kunnan omistamat varavoimakoneet olivat turvaa mas sa vesihuoltolaitoksen toimintaa. Tämän vuoksi vesihuoltolaitos valmisteli va ra voi man käyttösuunnitelman, jonka mukaan jatkossa toimitaan voimakkaiden sää il miöi den aikana. Asia oli esillä myös POSA valmiusharjoituksessa. Kun nan vesihuoltolaitos jatkaa vuoden 2014 aikana edelleen varautumisen paran ta mis ta. Varsinaista käyttösuunnitelmaa ei jul kais ta julkisesti (aineisto vain vi ran omaiskäyt töön), koska siinä esitetään mm. poh ja ve den ot ta moi den tarkat sijaintitiedot. Asia koh dan liitteenä ovat viranomaisten lausunnot ja kannanotot. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on todennut lausunnossaan, että varavoiman käyttösuunnitelman edelleen käsittelyä varten selvitetään jä teve si pump paa moi den (ylivuoto)allastilavuudet ja edellä mainittuihin tietoihin pe rus tuen lasketaan padotusajat turvattaessa talousveden saanti Harjamäki-Kasurila -pohjavesialueella on sa mal la estettävä pohjavesialueella olevien jätevesipumppaamoiden ylivuo to Jälänniemen pohjavesialueen suojelu ja siellä olevan, Etelä-Siilinjärven talous ve si huol los ta vastaavan vedenottamon toiminnan turvaaminen edel lyttää, että Iso-Jälän länsirannalla sijaitsevan Pyöreälahden jä te ve si pumppaa mon (J9) lisäksi myös Santalannotkon jätevesipumppaamo (J10) on toi min nas sa. Pumppaamon sijainnin ja vuodon vesistövaikutusten kannalta Jo ki var ren pumppaamon (J13) toiminnan turvaaminen on ensisijainen Viito sen pumppaamoon (J11) nähden. Kunnan terveydensuojeluviranomainen on todennut kannanotossaan, että puhtaanveden turvaaminen tärkeää. Onko Toivalan ylävesisäiliö tarpeen eri tyis ti lan tees sa vai riittääkö Jälänniemestä pumpattava vesi? jätevedenpumppaamojen osalta tärkeitä ovat pumppaamot, jotka si jait sevat pohjavesialueilla ja/tai pumppaamoiden ylivuodoilla on todennäköisesti vai ku tus ta otettavan veden latuun. Tällaisia pumppaamoja ovat J16, J22, J34, J9 ja J10. toiminnan kannalta tärkeitä ovat J12, J13 ja J11. J12:ssa on kiinteä va ravoi ma ko ne. nimien yhdenmukaistaminen (nimet ja paikat ovat vesihuoltolaitokselle tuttu ja, mutta eivät ulkopuoliselle) Kunnan vesihuoltolaitos toteaa vastineenaan, että varavoiman käyt tö suun ni telmaa kehitetään edelleen saatujen lausuntojen ja kannanottojen pohjalta.

15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: strategian mukainen toiminta-ajatuksen (laaduk kaat peruspalvelut, hyvä elinympäristö) ja arvojen (luotettavuus, avoimuus, kehityshakuisuus) osal ta ehdotus Liitteet Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyn varavoiman käyttösuunnitelman ja päättää, että se otetaan välittömästi käyttöön. Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen varavoiman käyttösuunnitelma Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen varavoiman käyttösuunnitelma Ympäristöterveysviranomaisen lausunto Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen varavoiman käyttösuunnitelma

16 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Teollisuusjätevesien johtaminen kunnan jätevesiverkostoon 492/ /2014 Tekltk 9 Valmistelija/lisätiedot: tekninen johtaja Ari Kainulainen puh Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksella ei ole voimassa olevaa so pi mus lo ma ketta ohjeineen niitä tapauksia varten, jos teollisuusjätevesiä johdetaan kunnan viemä ri ver kos toon. Vesihuoltolain (119/2001) mukaan vesihuoltolaitoksen tehtävänä on ensisijaisesti ve den kä sit te ly ja sen toimittaminen talousvedeksi sekä viemäröinti ja jätevesien kä sit te ly. Vesihuoltolaitos saa kieltäytyä liittämästä kiinteistöä, jonka ve den ku lutus tai viemäröitävän jäteveden laatu tai määrä vaikeuttaa laitoksen toi min ta edelly tyk siä. Viemäriin johdettavalla teollisuusjätevedellä on vaikutusta jäteveden puh dis tus pro ses siin. Asiakohdan liitteenä on esitetty käyttöön otettavaksi sopimuslomake ja teol lisuus jä te ve sien johtaminen Siilinjärven viemäriverkostoon -ohje. Teol li suus jä te vesiä viemäriverkostoon johtavat laitokset ovat ympäristöluvan vaativia koh tei ta, joten kunnan ympäristölupaviranomainen on toimivaltainen taho an ta maan asiassa määräyksiä ja lupaehtoja. Voimassa olevan toimivaltasäännön (hyv. Kv ) mukaan Tekninen lautakunta käyttää vesi- ja viemärilaitoksen puhevaltaa (22 teknisen lau ta kunnan toimivalta, kohta 13). Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraali ehdotus Liitteet Tekninen lautakunta hyväksyy esityksen ja päättää, että kunnan ve si huol to lai toksel la otetaan käyttöön so pi musloma ke ja teollisuusjätevesien joh ta mi nen Sii lin järven vie mä ri ver kos toon -ohje alkaen. Hyväksyttiin Ohje teollisuusjätevesien johtaminen kunnan jätevesiverkostoon Sopimus Teollisuusjätevesien johtaminen kunnan jätevesiverkostoon

17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Keskusvaraston inventointi 458/ /2014 Tekltk 10 Valmistelija/lisätiedot: varikkopäällikkö Risto Väisänen puh Siilinjärven kunnan sisäisen tarkastuksen ohjeen mukaan varastonhoitajan on inven toi ta va kunkin varainhoitovuoden päättyessä varastossa oleva materiaali. Kes kus va ras ton ja kaluston inventointi suoritettiin Varikkopäällikkö on lähettänyt teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi in ven taa rioluet te lot sekä liitteenä olevan selvityksen inventoinnin ja kirjanpidon välisestä eros ta. Inventaarioluettelot ovat nähtävillä kokouksessa. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraali ehdotus Liitteet Tekninen lautakunta hyväksyy varikkopäällikön esittämän selvityksen sekä luette lon varastossa olevasta materiaalista. Keskusvaraston inventointi

18 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tietoon saatettavat asiat Tekltk 11 Valmistelija/lisätiedot: teknisten palvelujen sihteeri Leena Leussu puh Tekninen lautakunta merkitsee tietoon saatetuksi seuraavat asiat: Pysäköinninvalvonnan tilasto v Kuopion hallinto-oikeus päätös 14/0020/3 Valitus vesilaskun suuruudesta Teknisen johtajan päätökset Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraali ehdotus Tekninen lautakunta merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, ettei edellä mainituissa päätöspöytäkirjoissa olevia otto-oikeuden alaisia päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

19 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta Peruste Kuntalaki 91, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytän töön pa noa. Pykälät 1, 3, 5, 7-11 Jäljempänä oikaisuvaatimusta koskevassa kohdassa lueteltuihin päätöksiin ei saa Kunta lain 89 :n 1 mom. mukaan hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksiin voidaan ha kea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Hallintolainkäyttölain 5 :n 1. mom / muun lainsäädännön mukaan, pykälät ja peruste: MUUTOKSENHAKU OIKAISUVAATIMUKSELLA Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta. Pykälät 2, 6 Muutoksenha kuviranomainen Määräaika Sisältö Siilinjärven kunta, Tekninen lautakunta PL 5, Siilinjärvi (Käyntiosoite: Isoharjantie 6) Faksi , sähköposti Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja toimitet tava oikaisuvaatimusajan kuluessa viraston aukioloaikana (kello ) yllä olevaan osoittee seen tai sähköpostiosoitteeseen. Oikaisuvaatimus, josta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKU VALITTAMALLA Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomai nen Kuopion hallinto-oikeus PL 1744, Kuopio (käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. kerros) faksi , sähköposti Pykälät Kunnallisvalitus Valitusaika 30 päivää Pykälät 4 Hallintovalitus Valitusaika 30 päivää Pykälät 2 Muu valitusviranomainen (Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, Helsinki, puh , Valitusasiakirjan sisältö Valitusaika: 14 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava 1) valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoi te, 2) päätös, johon haetaan muutosta, 3) miltä osin päätöksestä va li tetaan ja muutos, joka sii hen vaaditaan tehtäväksi ja 4) muutosvaati muksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekir joitetta va. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alku peräisenä tai viran puolesta oi keaksi todistettuna jäljennöksenä se kä todistus siitä päi västä, josta vali tusaika on luettava. Valitusasiakirjojen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. toimittaminen ja Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse,lähetin välityksellä tai sähkö postilla. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajois sa, että ne ehtivät peril le ennen va litus- muutoksenhakijalta perittävä oikeudenkäyntimaksu Valitusasiakirjat voi toimittaa myös (nimi, osoite ja postiosoite) ajan päättymistä. Pykälät: - Valitusasiakirjat on toimitettava, mikäli se on muu kuin valitusviranomai nen - Oikeudenkäyntimaksu: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviran omaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhaki jalta voidaan periä hallin to-oikeudessa oikeudenkäynti maksu, joka on tällä hetkel lä 90 euroa. Lisätietoja: Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika kello 17:30-18:10

Kokousaika kello 17:30-18:10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 7/2011 1 Vapaa-aikalautakunta Kokousaika 25.10.2011 kello 17:30-18:10 Kokouspaikka Kunnantalon kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 34 LIIKUNTAVÄLINEIDEN HANKINTA / AHMON KOULUKESKUKSEN

Lisätiedot

Kokousaika 12.05.2011 kello 17:00-18:15

Kokousaika 12.05.2011 kello 17:00-18:15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/2011 1 Koululautakunta Kokousaika 12.05.2011 kello 17:00-18:15 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 21 PERUSOPETUKSEN JA

Lisätiedot

Kokousaika 12.05.2015 kello 09:00-15:30

Kokousaika 12.05.2015 kello 09:00-15:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 12.05.2015 kello 09:00-15:30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 25 Seurantavastuut 3 26 Vuoden 2014 arviointikertomus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika kello 09:00-16:00

Kokousaika kello 09:00-16:00 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 18.04.2017 kello 09:00-16:00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 13 Tilintarkastajan raportit 3 14 Arviointikertomus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kokousaika kello 08:00-13:15

Kokousaika kello 08:00-13:15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 23.03.2017 kello 08:00-13:15 Kokouspaikka Kokoushuone 2 Asiat Otsikko Sivu 8 Seurantavastuut 3 9 Henkilöstökertomus 2016 4 10 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kokousaika 07.04.2011 kello 17:00-17:30

Kokousaika 07.04.2011 kello 17:00-17:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/2011 1 Koululautakunta Kokousaika 07.04.2011 kello 17:00-17:30 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 18 TOIVALAN KOULUN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 15.6.2017 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00-18.30 Suininlahden koulun rehtori Ilpo Kemppainen esitteli Suininlahden

Ennen kokousta klo 17.00-18.30 Suininlahden koulun rehtori Ilpo Kemppainen esitteli Suininlahden Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2012 1 Koululautakunta Kokousaika 17.01.2012 kello 18:30-19:10 Kokouspaikka Suininlahden koulu, Suininlahdentie 1 Asiat Otsikko Sivu 1 KOULULAUTAKUNNAN ESITTELIJÄN JA SIHTEERIN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet Toimielin OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 11.4.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 1 Kuntayhtymän hallitus 25.05.2017 Aika 25.05.2017 klo 10:30-11:30 Paikka Vantaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot