Kokousaika kello 16:30-17:58

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kokousaika kello 16:30-17:58 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6 4. krs Asiat Otsikko Sivu 1 Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävilläpito v ISS Palvelut Oy:n hankintaoikaisuvaatimus teknisen johtajan päätökseen , Rakennustekniset vuosikorjaustyöt / puitesopimus vuosille Lausunnon antaminen asemakaava ja asemakaavan muutos Pyöreälahti Nro Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätökseen Piisaminpolku 3 sähköjohtovaurion korvaaminen 5 Vastine Itä-Suomen aluehallintovirastolle Siilinjärven keskuskorttelin invalidipysäköintipaikka-asiaan (ISAVI/3863/ /2013) 6 Katusuunnitelmien hyväksyminen / kevyenliikenteenväylä välillä Laukantie Mikonmäki sekä Viinamäen Risuharjun asemakaava-alueen kadut 7 Vesihuoltolaitoksen muistutus Itä-Suomen aluehallintovirastolle Hotelli Sandels Oy:n energiakaivojen rakentamista Harjamäki-Kasurila -pohjavesialueelle ja Hakkaralan vedenottamon kaukosuojavyöhykkeelle koskevasta hakemuksesta (ISAVI/65/04.09/2013) 8 Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen varavoiman käyttösuunnitelma 15 9 Teollisuusjätevesien johtaminen kunnan jätevesiverkostoon Keskusvaraston inventointi Tietoon saatettavat asiat

2 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kröger Risto puheenjohtaja Rasi Hannu varapuheenjohtaja saapui klo 16:40 2 esittelyn aikana Katainen Lauri jäsen Uljonen Henri jäsen Tanskanen Liisa jäsen Suhonen Maria jäsen Poissa Markkanen Sallamaarit jäsen Laitinen Hannu varajäsen Sallamaarit Markkasen varajäsen Muut Korhonen Tarja kh:n edustaja poistui klo 17:40 7 käsittelyn jälkeen Kainulainen Ari esittelijä Leussu Leena pöytäkirjanpitäjä Kellokumpu Jukka asiantuntija LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai seksi PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Tanskanen ja Lauri Katainen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Risto Kröger Leena Leussu puheenjohtaja PÖYTÄKIRJAN Siilinjärvi TARKASTUSTAPA Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Liisa Tanskanen pöytäkirjanpitäjä Lauri Katainen PÖYTÄKIRJA ON Teknisten palvelujen toimisto PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ teknisten palvelujen sihteeri Leena Leussu virka-ase ma allekirjoitus

3 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävilläpito v Tekltk 1 Valmistelija/lisätiedot: teknisten palvelujen sihteeri Leena Leussu puh Siilinjärven kunnan hallintosäännön 19 :n mukaan toimielimen pöytäkirjan kirjoit taa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheen joh ta ja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päät tä mäl lä tavalla. Kuntalain 63 :n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja sii hen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkas ta mi sen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraali ehdotus Tekninen lautakunta päättää, että lautakunnan kokousten pöytäkirjat tar kas tetaan siten, että kussakin kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja pöy tä kir ja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan verk ko si vuil la, kun se on tarkastettu. Tekninen lautakunta päättää pitää lautakunnan tarkastetun pöytäkirjan yleisesti näh tä vä nä teknisten palvelujen toimistossa (osoitteessa Isoharjantie 6, rak. S1, 4. krs) jokaisen kokouksen jälkeisen viikon keskiviikkona toimistoaikana (klo ) tai mikäli ko. päivä on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä. Nähtävillä pitä mi nen ilmoitetaan kunnan yhteiskuulutuksella.

4 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta ISS Palvelut Oy:n hankintaoikaisuvaatimus teknisen johtajan päätökseen , Rakennustekniset vuosikorjaustyöt / puitesopimus vuosille / /2014 Tekltk 2 Valmistelijat/lisätiedot: tekninen johtaja Ari Kainulainen, puh ja toimitilapäällikkö Jukka Kel lo kumpu puh Tekniselle palvelualueelle on saapunut hankintaoikaisuvaatimus (päiv ) koskien tek ni sen johtajan päätöstä Ra ken nus tek niset vuosikorjaustyöt / pui te so pi mus vuosille Valittajan (ISS Palvelut Oy) vaatimukset: 1. Siilinjärven kunta poistaa teknisen johtajan tekemän hankintapäätöksen korjaa virheellisen hankintamenettelyn Lainsäädäntöä Hankintalain ( /348) mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa vir heel lisen pää tök sen sä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oi keu del li sia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uu del leen (hankintaoikaisu 80, /321), jos päätös tai muu hankin ta me net te lys sä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen vir hee seen. Päätöksen tai ratkaisun korjaaminen ei edellytä asianosaisen suostu mus ta. Pää tös tä tai ratkaisua ei kuitenkaan voida korjata hankintaoikaisuna, jos han kin ta so pi mus on tehty. Siilinjärven kunnan vastine Markkinaoikeudelle on ilmoitettu , että "Siilinjärven kunta ei tee hankin ta so pi mus ta ennen kuin markkinaoikeus on antanut asiassa päätöksen." Samal la on myös ilmoitettu markkinaoikeuden pyynnöstä tarjouskilpailun voittaneen toi mit ta jan yhteystiedot. Hankintapäätöksessä on virhe. Hankintapäätökseen on kir jat tu, et tä puitesopimus vuosille tehdään Rakennusliike Lapra Oy:n kanssa ja va ra si jal le valitaan Mijorak Oy eli vain kahden toimittajan kanssa. Hankintalain ( /348) 31 :n mukaan: "Hankintayksikön on valittava toimittajat puitejärjestelyyn avoimella tai rajoitetulla me net te lyl lä. Hankintayksikkö voi valita puitejärjestelyn toimittajat myös 25 :ssä sää de tyin edellytyksin neuvottelumenettelyllä tai tekemällä 27 :ssä säädetyin edel ly tyk sin suorahankinnan. Puitejärjestelyyn otettavien toimittajien valinnassa on noudatettava, mitä 8 luvussa säädetään. Usean toimittajan kanssa tehtävään pui te jär jes te lyyn on valittava vähintään kolme toimittajaa, jollei kelpoisuusehdot täyt tä viä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän.

5 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Puitejärjestelyyn perustuvat hankintasopimukset on tehtävä puitejärjestelyn al kupe räis ten osapuolten kesken. Puitejärjestelyn ehtoihin ei saa tehdä huomattavia muu tok sia sen voimassaoloaikana. Puitejärjestelyä ei saa käyttää kilpailua vääris tä väl lä, rajoittavalla tai estävällä tavalla. Puitejärjestely voi olla voimassa enintään neljä vuotta. Hankinnan kohteen välttämättä sitä edellyttäessä pui te jär jes tely voi olla poikkeuksellisesti kestoltaan pidempi." Siilinjärven kunta toteaa vastineenaan, että hankintalain 31 :ään viitaten tek ni sen lautakunnan on tehtävä hankinnasta hankintaoikaisu. Han kin tapää tök see en on kirjattu vain kahden toimittajan valinta, joka ei ole han kinta lain 31:n mukaista. Valittaja katsoo ettei Siilinjärven kunta ole hankintapäätöksen liitteenä olleessa tar jous ver tai lus saan perustellut lainkaan sanallisesti tarjouksille antamiaan pis teitä. Perusteluina valittaja esittää, että hankintalain 73 ( /321): "Han kinta yk si kön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista se kä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava." Siilinjärven kunta toteaa vastineenaan, että hankintalain 73 :ään viitaten tek ni sen lautakunnan on tehtävä hankinnasta hankintaoikaisu. Han kin päätök sen liitteestä puuttuu kirjalliset perustelut, joka ei ole hankintalain 73:n mu kais ta. Hankintaoikaisun käsittelyn vaikutus markkinaoikeuden käsittelyyn Jos hankintayksikkö (hankintalaki 82 ( /321)) korjaa han kin ta pää töksen sä tai muun ratkaisunsa hankintaoikaisuna siten, että markkinaoikeudelle vali tuk sen tehneellä ei ole enää oikeussuojan tarvetta eikä tarvetta saada pe rus teltua päätöstä, markkinaoikeus voi poistaa tällaisen asian käsittelystään antamatta pää asias ta ratkaisua. Tämän vuoksi Siilinjärven kunnan pitää tehdä asiassa hankin ta oi kai su. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraali ehdotus Tekninen lautakunta päättää, että teknisen johtajan tekemä hankintapäätös kumotaan ja asiasta tehdään hankintaoikaisu. Riita-asian rat kai se misek si tekninen lautakunta pyytää hankintayksikköä valmistelemaan uuden esi tyksen kokoukseen. Hankintayksikön uusi esitys Siilinjärven kunnan rakennustekniset vuosikorjaustyöt/puitesopimus vuosille esitellään kokouksessa. Hankintayksikön esitys: Puitesopimus tehdään kolmen parhaan pistemäärän saaneen yrityksen kesken. Sopimus tehdään Lapra Oy:n, Mijorak Oy:n ja ISS Palvelut Oy:n kanssa. Pöytäkirjamerkintä: asiakohdan esittelijänä oli toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu, hän poistui esittelyn jälkeen klo 16:53

6 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Lausunnon antaminen asemakaava ja asemakaavan muutos Pyöreälahti Nro / /2014 Tekltk 3 Valmistelija/lisätiedot: tekninen johtaja Ari Kainulainen puh Tekniselle palvelualueelle on saapunut lausuntopyyntö koskien Pyöreälahden ase ma kaa vaa ja asemakaavamuutosta. Lausuntoa on pyydetty mennes sä. Asemakaavaluonnos koskee Siilinjärven 2. kunnanosan, Pyöreälahden kort te lei ta , Haaparinteen korttelia 8300 sekä virkistys-, erityis-, liiken ne- ja katualueita. Tekninen palvelualue on ollut asemakaavan valmistelutyössä mukana. Val mis telus sa on kiinnitetty huomiota liikennejärjestelyihin, hulevesien hallintaan ja ve sihuol toon. Kaavan tavoitteet Kaavalla muodostetaan olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja teknisen huol lon verkostoihin liittyvä uusi pientaloalue. Suunnittelun tavoitteena on kor keata soi nen, turvallinen, pienimittakaavainen, viihtyisä ja luonnonläheinen ympäristö, jos sa liikennemelun haittavaikutukset on minimoitu. Alueen luontoarvojen säi lymi nen pyritään turvaamaan (mm. liito-orava). Savon ammatti- ja aikuisopiston Toi va lan koulutusyksikön rakennuspaikan ase ma kaa van ajantasaisuus tar kis tetaan. Suunnittelualueen eteläosaan muodostetaan pienyritysrakennuspaikkoja, jois sa yri tys toi min nan läheisyyteen on mahdollista rakentaa asunto. Kaavan keskeinen sisältö osoitetaan 130 omakotirakennuspaikkaa ja 4 rivitalorakennuspaikkaa osoitetaan päiväkotirakennuspaikka osoitetaan suunnittelualueen eteläosaan pienyritysalue, jonka vieressä on sii hen liittyvää asumista määritellään ammattioppilaitoksen rakennuspaikka sekä sitä koskeva suoje lu mer kin tä määritellään asuinalueen tarvitsemat kunnallistekniset järjestelyt osoitetaan aluetta palvelevat virkistysalueet sekä virkistysalueet, joilla on luon non suo je lu ar vo ja Asemakaava tukee Siilinjärven kunnan kasvustrategiaa. Suunnittelualue sijaitsee jouk ko lii ken ne väy län varrella, josta on hyvät lii ken ne yh tey det etelään ja poh joiseen. Lisäksi Savon rata sijaitsee alueen vieressä, joka ai heut taa me lun tor jun tatar vet ta. Maaperän eroosioherkkyys on alueen yksi omi nais piir teis tä ja lisäksi sijain ti Iso-Jälän rannalla. Jälänniemen vedenottamo si jait see Iso-Jälän len to kentän puoleisella rannalla. Tekninen palvelualue pitää hy vä nä sitä, että kaavassa osoi te taan Etelä-Siilinjärvelle uusi päiväkotirakennuspaikka sekä alueelle leik kipuis to. Vesihuollon verkostokapasiteetti riittää asemakaavan mukaiselle li sä raken ta mi sel le.

7 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: strategian mukainen toiminta-ajatuksen (laaduk kaat peruspalvelut, hyvä elinympäristö), arvojen (luotettavuus, avoimuus, asukaslähtöisyys) ja stra te gis ten tavoitteiden (vastuullinen kasvupolitiikka) osalta ehdotus Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan, että asemakaavassa ja asemakaavan muu tok ses sa on esitettävä: Pyöreälahden jätevesipumppaamon ylivuotoallasvaraus (mahdollisuus ylivuo to al taan laajentamiselle) Viitosen (Mt 559) ja Pyöreälahdentien liittymään tarvitaan lisää katualuetta Pyö reän lah den tiel le rakennettavan korkean pen ke reen vuoksi alueen hulevesijärjestelyihin on kiinnitettävä erityistä huomiota (asuk kai den tur val li suu den, varsinkin lasten kannalta syviä hulevesialtaita tai syviä avo-ojia ei tule sijoittaa alueelle) Lisäksi tekninen lautakunta ehdottaa, että kevyen liikenteen väylä Pyö reä lah dentiel tä suoraan Kortepolulle olisi parempi vaihtoehto kuin asemakaavassa esitetyt kevyen liikenteen järjestelyt. Tekninen lautakunta esittää Savonradan alikulkutunnelihankkeen kiirehtimistä Kortepolun päähän. Liitteet Lausunnon antaminen asemakaava ja asemakaavan muutos Pyöreälahti Nro

8 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätökseen Piisaminpolku 3 sähköjohtovaurion korvaaminen 463/ /2014 Tekltk 4 Valmistelija/lisätiedot: tekninen johtaja Ari Kainulainen puh Piisaminpolku 3 kiinteistön haltija on lähettänyt tekniselle lautakunnalle oi kai suvaa ti muk sen päätökseen, jossa tekninen lautakunta (Tekltk ) hyl kä si korvausvaatimuksen sähköjohtovaurion korvaamisesta. Kiinteistön haltija ja Savon Voiman asiakas (myöhemmin "asiakas") kertoo oi kaisu vaa ti muk ses saan, että rik koon tu mi nen on tapahtunut katualueella. Katu on ylei sen liikenteen käytössä. Siilinjärven kunta omistaa kadun ja pitää sen kunnos sa. Sii lin jär ven kunta vastaa väit tei seen, että asia on juuri näin. Liittymiskaapeli Savon Voiman Verkon sähkökeskukselta talon sähkömittariin saak ka on asiakkaan omistama kaapelia. Asiakas ja Savon Voima Verkko te kevät sähköntoimituksesta liittymissopimuksen. Tämä käy ilmi Savon Voima Verkon sähköliittyjän oppaasta (sivu 3, sähköverkkoon liittäminen). Asiakas on si ten myös liit ty mis kaa pe lin omistajana kaapelin kunnossapitovastuussa ja teet tää siihen tar vit ta vat korjaukset kustannuksellaan. Savon Voima Verkolle kor jaus työn on teh nyt tässä tapauksessa Voimatel Oy eikä Siilinjärven kunta. Siilinjärven kunta ei ole korvannut rikkoontuneita tai viottuneita liittymiskaapeleita. Sii nä tapauksessa, jos kadun korjaustyössä liittymiskaapeli viottuu, kaapeli on kor vat tu. Lisäksi Siilinjärven kunta on antanut veloituksetta si joit taa asiakkaan liitty mis kaa pe lin omistamalleen katualueelle. Kadut on ra ken net tu luvulla sen aikaisella mitoituksella ja tietotaidolla. On totta, että Ah mon asun to alu een asun to ka dut ovat huonossa kunnossa ja ne kuuluvat tu le vien vuosien sa nee rausoh jel maan. Saneeraustöitä tehdään vuosittain teknisen lau ta kun nan esi tyk sestä kun nan val tuus ton hyväksymin määrärahoin. Tontin omistuksella ja liittymiskaapelin omistuksella ei ole toistensa kanssa mitään tekemistä. Asiakas tekee sähkösopimuksen Savon Voiman kanssa eikä Siilin jär ven kunnan kanssa. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraali ehdotus Tekninen lautakunta päättää ettei lautakunnan päätöstä muuteta eikä sähköjohtovauriota korvata. Liitteet Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätökseen Piisaminpolku 3 sähköjohtovaurion korvaaminen Kartta Piisaminpolku 3 sähköjohtovaurion korvaaminen Sähköliittyjän opas Piisaminpolku 3 sähköjohtovaurion korvaaminen

9 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 9

10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Vastine Itä-Suomen aluehallintovirastolle Siilinjärven keskuskorttelin invalidipysäköintipaikka-asiaan (ISAVI/3863/ /2013) 499/ /2014 Tekltk 5 Valmistelijat/lisätiedot: tekninen johtaja Ari Kainulainen, puh , työpäällikkö Jere Toppinen, puh ja kun nos sa pi to mes ta ri Markku Heikkinen, puh Itä-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt Siilinjärven kuntaan selvityspyynnön koskien Siilinjärven keskuskorttelin invalidipysäköintipaikkojen määrää, sijaintia ja kokoa. Selvitys on toimitettava aluehallintovirastoon men nes sä. P.P. on tehnyt asiasta hallintokantelun aluehallintovirastoon. Yleistä Aluehallintoviraston mukaan kantelu ei ole muutoksenhakukeino, joten sen perus teel la hallintotointa tai päätöstä ei voida muuttaa tai kumota. Kan te lu vi ranomai sen ratkaisu sisältää kannanoton sii hen, onko kantelun kohteena olevassa toi min nas sa noudatettu lakia ja hyvän hal lin non vaatimuksia tai muutoin me ne telty asianmukaisesti. Kyse on AVI:n an ta mas ta hallinnollisesta ohjauksesta. Kan teluun annetusta ratkaisusta ei peritä mak sua. Kanteluun annetusta päätöksestä ei voi valittaa. Siilinjärven kunnan vastine Autopaikkoja säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) hyvin yleisellä ta sol la. Au to paik ko jen määrääminen kuuluu em. lain mukaan ase ma kaa vaan ja ra kennus lu paan. Laissa ei ole määrätty invalidien pysäköintipaikan kokoa tai mää rää. Rakentamismääräyskokoelmasta (RakMk) löytyy määräyksen ohje, jonka mukaan autopaikka on leveydeltään vähintään 3600 mm ja pituudeltaan 5000 mm. Kes kus kort te lis sa on karttaliitteen mukaan yhteensä 30 pysäköintipaikkaa in va lideil le, ja kartan mukaan pysäköintipaikkoja löytyy kaikkien tärkeiden toi mi pis teiden yhteydestä. Alueen asemakaavassa ei ole mitään merkintää invalidien py säköin ti pai kois ta. Teknisen palvelualueen näkemyksen mukaan keskuskorttelissa in va li dien py sä köin ti paik ko ja on riittävästi. Asiaa vahvistaa mm. py sä köin nin tarkas ta jien nä ke mys, ja heidän näkemyksensä mukaan vain muutama paikka on kerrallaan käytössä. Tekninen lautakunta on myös hyväksynyt alueen lii ken nemerk ki suun ni tel mat. Paikkojen koko vaihtelee seuraavasti (ks. karttaliite): paikka, jonka leveys on mm (kartassa sininen merkki) ja paikka, jonka leveys on 3700 mm tai toinen sivu on vapaa (kartassa vihreä merk ki) Invalidien pysäköintilupa antaa heille myös erivapauksia. Tieliikennelain 28 b :n mu kaan poliisi voi myöntää vaikeasti vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vam-

11 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ mai sen henkilön kuljettamista varten pysäköintiluvan. Luvalla saa ajoneuvon pysä köi dä yleisillä alueilla vammaisille autoilijoille tarkoitetuille pysäköintipaikoille, jotka on merkitty pyö rä tuo li mer kil lä maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta. alueelle, missä pysäköinti on muutoin pysäköinti kielletty-merkillä kielletty. rajoitusta pidemmäksi aikaa sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa py sä köinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu. Pysäköinnin kestoa ei siis ole tarkemmin laissa määritelty. On huomioitava, että mikäli pysäköinnistä on ilmeistä haittaa, ajoneuvo on po liisin kehotuksesta siirrettävä poliisin osoittamaan sopivaan paikkaan. Vammaisen hen ki lön pysäköintilupa ei kuitenkaan oikeuta yksinään pysäköimään yk si tyi sil lä alueil la, esim. lentokentät, ostoskeskukset, kerrostalojen piha-, py sä köin ti alu eet. Ky sei sil lä alueilla on noudatettava alueiden omia sääntöjä ja niillä ole via lii ken nemerk ke jä. Näin ollen yksityisillä alueilla on oikeus periä py sä köin ti mak su ja myös vam mai sel ta henkilöltä. Yksityisillä alueilla vammaisen henkilön on myös määräys ten niin osoittaessa käytettävä pysäköintikiekkoa. Pysäköintilupa ei näin ollen oikeuta pysäköimään esim. kerrostalon pihaan, jos in va li di paik ko ja ei ole erikseen merkitty tai asianomaisella ei ole taloyhtiön eril lis tä py sä köin ti lu paa, mikäli sel lai nen tarvitaan ko. parkkipaikalla. Jos yksityisellä alu eel la oleva parkkipaikka on merkitty varattu-kyltillä jollekin tietylle henkilölle tai ajo neu vol le, ei siihen ole lu pa pysäköidä invalidien pysäköintiluvalla. Siilinjärven kunta on pyrkinyt rakentamaan invalidien pysäköintipaikkoja RakMk:n oh jeen mukaisesti, mutta kaikissa kohteissa käytössä oleva tila ei ole riittänyt ohjeen mukaiseen leveyteen. Tekninen palvelualue toteaa vastineenaan, että keskus kort te lis sa olevat 30 invalidien pysäköintipaikkaa on riittävä määrä, koska mitään määräyksiä niiden määrästä ei ole. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraali ehdotus Liitteet Tekninen lautakunta hyväksyy yllä olevan selvityksen ja esittää sen edelleen hyväk sy mis tä kunnanhallitukselle. Itä-Suomen aluehallintoviraston vastinepyyntö Siilinjärven keskuskorttelin invalidipysäköintipaikka-asiaan (ISAVI/3863/ /2013) Kartta vastine Itä-Suomen aluehallintovirastolle Siilinjärven keskuskorttelin invalidipysäköintipaikka-asiaan (ISAVI/3863/ /2013) Keskuskorttelin ajantasakaavakartta Itä-Suomen aluehallintovirastolle Siilinjärven keskuskorttelin invalidipysäköintipaikka-asiaan (ISAVI/3863/ /2013)

12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Katusuunnitelmien hyväksyminen / kevyenliikenteenväylä välillä Laukantie Mikonmäki sekä Viinamäen Risuharjun asemakaava-alueen kadut Tekltk 6 Valmistelija/lisätiedot: sunnittelurakennusmestari Juhani Merentie puh Teknisellä palvelualueella on laadittu seuraavat katusuunnitelmat: Laitilantien kevyenliikenteenväylä välillä Laukantie Mikonmäki Risuharjuntie ja Risulantie Suunnitelmaluonnoksista on tiedotettu Uutis-Jousessa ja suunnitelmat ovat olleet yleisesti nähtävillä Luonnosten nähtävillä olo ai kana ei ole jätetty huomautuksia. Suunnitelmat ovat asiakohdan liitteenä ja ne esitellään tarkemmin kokouksessa. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: strategian mukainen toiminta-ajatuksen (laaduk kaa peruspalvelut, hyvä elinympäristö) ja arvojen (avoimuus, asukaslähtöisyys) osalta ehdotus Liitteet Tekninen lautakunta hyväksyy laaditut suunnitelmat ja asettaa ne yleisesti näh tävil le sekä lähettää alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille il moituk sen nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen. Katusuunnitelmien hyväksyminen / kevyenliikenteenväylä välillä Laukantie Mikonmäki Katusuunnitelmien hyväksyminen / Viinamäen Risuharjun asemakaava-alueen kadut

13 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Vesihuoltolaitoksen muistutus Itä-Suomen aluehallintovirastolle Hotelli Sandels Oy:n energiakaivojen rakentamista Harjamäki-Kasurila -pohjavesialueelle ja Hakkaralan vedenottamon kaukosuojavyöhykkeelle koskevasta hakemuksesta (ISAVI/65/04.09/2013) 459/ /2014 Tekltk 7 Valmistelija/lisätiedot: tekninen johtaja Ari Kainulainen, puh Hotelli Sandels Oy hakee lupaa energiakaivojen rakentamiselle kiinteistölle Sii linkul ma ( ) osoitteessa Toritie 1, Siilinjärvi. Itä-Suomen alue hal lin tovi ras to on julkaissut kuulutuksen, jossa muistuksia tai vaatimuksia hake muk sen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksella on toiminnassa oleva Hakkaralan poh jave den ot ta mo n. 650 metrin päässä hakemuksen mukaisesta rakennuspaikasta. Ra ken net ta vat maalämpökaivot sijaitsevat tärkeällä 1-luokan Harjamäki-Kasurila poh ja ve si alu eel la. Lämmönsiirtoaineena (lämmönkeruuneste) käytetään 30 % etanoliliuosta. Vesihuoltolaitos katsoo, että poraus- ja rakennustyön aikana on olemassa riski, et tä pohjaveteen pääsee porauksesta syntyvää jätettä tai öljyjä. Kaikenlainen toimin ta, josta voi syntyä haittaa pohjaveden laadulle, on eliminoitava. Ve si huol tolai tos lisäksi katsoo, että rakennushankkeeseen ryhtyvältä tulee vaatia varmistus sii tä, että lämmönsiirtoainetta ei pääse käytön aikana missään olosuhteissa pohjaveteen. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: strategian mukainen toiminta-ajatuksen (hyvä elinympäristö, laadukkaat peruspalvelut) ja arvojen (avoimuus, asukaslähtöisyys) osalta ehdotus Tekninen lautakunta jättää asiasta Itä-Suomen aluehallintovirastolle yllä olevan muistutuksen.

14 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen varavoiman käyttösuunnitelma 485/14.05/2014 Tekltk 8 Valmistelija/lisätiedot: tekninen johtaja Ari Kainulainen puh Kunnan vesihuoltolaitos on valmistellut vuoden 2013 lopulla varavoiman käyt tösuun ni tel man, josta on pyydetty lausunnot tai kannanotot kunnan ym pä ris tön suoje lu vi ran omai sel ta ja kunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Syksyn ja alkutalven 2013 aikana Siilinjärvellä oli kolme voimakasta sääilmiötä, jos sa yhdessä tapauksessa kaikki kunnan omistamat varavoimakoneet olivat turvaa mas sa vesihuoltolaitoksen toimintaa. Tämän vuoksi vesihuoltolaitos valmisteli va ra voi man käyttösuunnitelman, jonka mukaan jatkossa toimitaan voimakkaiden sää il miöi den aikana. Asia oli esillä myös POSA valmiusharjoituksessa. Kun nan vesihuoltolaitos jatkaa vuoden 2014 aikana edelleen varautumisen paran ta mis ta. Varsinaista käyttösuunnitelmaa ei jul kais ta julkisesti (aineisto vain vi ran omaiskäyt töön), koska siinä esitetään mm. poh ja ve den ot ta moi den tarkat sijaintitiedot. Asia koh dan liitteenä ovat viranomaisten lausunnot ja kannanotot. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on todennut lausunnossaan, että varavoiman käyttösuunnitelman edelleen käsittelyä varten selvitetään jä teve si pump paa moi den (ylivuoto)allastilavuudet ja edellä mainittuihin tietoihin pe rus tuen lasketaan padotusajat turvattaessa talousveden saanti Harjamäki-Kasurila -pohjavesialueella on sa mal la estettävä pohjavesialueella olevien jätevesipumppaamoiden ylivuo to Jälänniemen pohjavesialueen suojelu ja siellä olevan, Etelä-Siilinjärven talous ve si huol los ta vastaavan vedenottamon toiminnan turvaaminen edel lyttää, että Iso-Jälän länsirannalla sijaitsevan Pyöreälahden jä te ve si pumppaa mon (J9) lisäksi myös Santalannotkon jätevesipumppaamo (J10) on toi min nas sa. Pumppaamon sijainnin ja vuodon vesistövaikutusten kannalta Jo ki var ren pumppaamon (J13) toiminnan turvaaminen on ensisijainen Viito sen pumppaamoon (J11) nähden. Kunnan terveydensuojeluviranomainen on todennut kannanotossaan, että puhtaanveden turvaaminen tärkeää. Onko Toivalan ylävesisäiliö tarpeen eri tyis ti lan tees sa vai riittääkö Jälänniemestä pumpattava vesi? jätevedenpumppaamojen osalta tärkeitä ovat pumppaamot, jotka si jait sevat pohjavesialueilla ja/tai pumppaamoiden ylivuodoilla on todennäköisesti vai ku tus ta otettavan veden latuun. Tällaisia pumppaamoja ovat J16, J22, J34, J9 ja J10. toiminnan kannalta tärkeitä ovat J12, J13 ja J11. J12:ssa on kiinteä va ravoi ma ko ne. nimien yhdenmukaistaminen (nimet ja paikat ovat vesihuoltolaitokselle tuttu ja, mutta eivät ulkopuoliselle) Kunnan vesihuoltolaitos toteaa vastineenaan, että varavoiman käyt tö suun ni telmaa kehitetään edelleen saatujen lausuntojen ja kannanottojen pohjalta.

15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: strategian mukainen toiminta-ajatuksen (laaduk kaat peruspalvelut, hyvä elinympäristö) ja arvojen (luotettavuus, avoimuus, kehityshakuisuus) osal ta ehdotus Liitteet Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyn varavoiman käyttösuunnitelman ja päättää, että se otetaan välittömästi käyttöön. Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen varavoiman käyttösuunnitelma Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen varavoiman käyttösuunnitelma Ympäristöterveysviranomaisen lausunto Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen varavoiman käyttösuunnitelma

16 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Teollisuusjätevesien johtaminen kunnan jätevesiverkostoon 492/ /2014 Tekltk 9 Valmistelija/lisätiedot: tekninen johtaja Ari Kainulainen puh Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksella ei ole voimassa olevaa so pi mus lo ma ketta ohjeineen niitä tapauksia varten, jos teollisuusjätevesiä johdetaan kunnan viemä ri ver kos toon. Vesihuoltolain (119/2001) mukaan vesihuoltolaitoksen tehtävänä on ensisijaisesti ve den kä sit te ly ja sen toimittaminen talousvedeksi sekä viemäröinti ja jätevesien kä sit te ly. Vesihuoltolaitos saa kieltäytyä liittämästä kiinteistöä, jonka ve den ku lutus tai viemäröitävän jäteveden laatu tai määrä vaikeuttaa laitoksen toi min ta edelly tyk siä. Viemäriin johdettavalla teollisuusjätevedellä on vaikutusta jäteveden puh dis tus pro ses siin. Asiakohdan liitteenä on esitetty käyttöön otettavaksi sopimuslomake ja teol lisuus jä te ve sien johtaminen Siilinjärven viemäriverkostoon -ohje. Teol li suus jä te vesiä viemäriverkostoon johtavat laitokset ovat ympäristöluvan vaativia koh tei ta, joten kunnan ympäristölupaviranomainen on toimivaltainen taho an ta maan asiassa määräyksiä ja lupaehtoja. Voimassa olevan toimivaltasäännön (hyv. Kv ) mukaan Tekninen lautakunta käyttää vesi- ja viemärilaitoksen puhevaltaa (22 teknisen lau ta kunnan toimivalta, kohta 13). Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraali ehdotus Liitteet Tekninen lautakunta hyväksyy esityksen ja päättää, että kunnan ve si huol to lai toksel la otetaan käyttöön so pi musloma ke ja teollisuusjätevesien joh ta mi nen Sii lin järven vie mä ri ver kos toon -ohje alkaen. Hyväksyttiin Ohje teollisuusjätevesien johtaminen kunnan jätevesiverkostoon Sopimus Teollisuusjätevesien johtaminen kunnan jätevesiverkostoon

17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Keskusvaraston inventointi 458/ /2014 Tekltk 10 Valmistelija/lisätiedot: varikkopäällikkö Risto Väisänen puh Siilinjärven kunnan sisäisen tarkastuksen ohjeen mukaan varastonhoitajan on inven toi ta va kunkin varainhoitovuoden päättyessä varastossa oleva materiaali. Kes kus va ras ton ja kaluston inventointi suoritettiin Varikkopäällikkö on lähettänyt teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi in ven taa rioluet te lot sekä liitteenä olevan selvityksen inventoinnin ja kirjanpidon välisestä eros ta. Inventaarioluettelot ovat nähtävillä kokouksessa. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraali ehdotus Liitteet Tekninen lautakunta hyväksyy varikkopäällikön esittämän selvityksen sekä luette lon varastossa olevasta materiaalista. Keskusvaraston inventointi

Kokousaika 17.06.2015 kello 16:30-18:17

Kokousaika 17.06.2015 kello 16:30-18:17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 17.06.2015 kello 16:30-18:17 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6, S1 4.krs Asiat Otsikko Sivu 25 Toimitilojen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Tekninen lautakunta Aika 26.03.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 29 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 52 30 Sopimusten

Lisätiedot

Kokousaika 13.12.2012 kello 17:00-18:10

Kokousaika 13.12.2012 kello 17:00-18:10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Koululautakunta Kokousaika 13.12.2012 kello 17:00-18:10 Kokouspaikka Ravintola Vintti, Kuiluntie 5, Siilinjärvi Asiat Otsikko Sivu 48 PERUSKOULUN KOULUKULJETUSTEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 63

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 Tekninen lautakunta 12.09.2013 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 113 AHJOLAN PERUSKORJAUKSEN URAKOITSIJAVALINTA 4 114 JOKIPUISTON PÄIVÄKODIN VUOKRAAMINEN KAUNIS KANIINI OY:LLE

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 17:00-19:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 65 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 118 66

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

Kokousaika 21.04.2015 kello 16:00-17:55

Kokousaika 21.04.2015 kello 16:00-17:55 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Viranomaislautakunta Kokousaika 21.04.2015 kello 16:00-17:55 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 18 Maa-aineslupahakemus, Ekokem-Palvelu

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Aika: 19.08.2015 klo 19:00-21:15 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 157 Kokouksen järjestäytyminen 3 158 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot