Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muut tamisesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muut tamisesta"

Transkriptio

1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muut tamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Suomen metsäkeskuksen metsätietoj ärj es telmästä annettuun lakiin ehdotetaan lisättä väksi säännös, jonka mukaan tietojärjestel män julkisia tietoja voitaisiin teknisen käyt töyhteyden avulla luovuttaa metsätalouteen liittyvää kaupallista tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten, jos maanomistaja on sii hen antanut suostumuksen. Lisäksi lakiin eh dotetaan lisättäväksi säännös teknisen käyt töyhteyden avulla tehtäviä tietojenluovutuk sia koskevasta menettelystä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syk syllä 2012.

2 2 PERUSTELUT 1 Nykytila 1.1 Laki Suomen metsäkeskuksen met sätietoj ärjestelmästä Suomen metsäkeskuksen metsätietojärj es telmästä annettu laki (419/2011, jäljempänä metsätietolaki) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Laissa säännellään Suo men metsäkeskukselle (jäljempänä metsäkeskus) julkisena hallintotehtävänä kuuluvaa tietojärjestelmään liittyvää rekisterinpitoa. Laki koskee nimenomaan henkilötietojen kä sittelyä. Metsätietolain ohella metsätietoj ärj estel män henkilötietojen käsittelyyn sovellettai sun rinnakkain ehdotettua lakia, henkilötieto lakia (523/1999) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999, jäi j empänä julkisuuslaki). Metsätietolain mu kaan metsätietojärjestelmään saa tallettaa myös sellaisia tietoja, jotka eivät ole henkilö tietoja. Näihinkin tietoihin sovelletaan jul kisuuslakia. Metsätietolaissa säädetään metsätietoj ärj es telmästä ja sen käyttötarkoituksesta. Laissa yksilöidään ne julkiset hallintotehtävät, joi den hoitamiseen metsäkeskus saisi tietojär jestelmää käyttää. Laissa määritellään metsä tietoj ärjestelmän tietoryhmät. Tietoj ärj estel mään talietetaan metsäkeskuksen hallintoasi oiden hoitamista koskevat tiedot. Tietojärjes telmän muut tietoryhmät ovat luonnollisiin henkilöihin liittyvät metsävaratiedot, kiinteis töjen omistajuutta ja hallintaa koskevat luon nollisiin henkilöihin liittyvät tiedot ja luon nollisiin henkilöihin liittyvät asiakastiedot. Metsätietolaissa säädetään tietojen luovia tuksesta sivullisille. Laissa ovat säännökset tietoj en luovuttamisesta suoramarkkinointia ja muita osoitteellisia lähetyksiä varten, tut kimusta varten ja kaukokartoitusaineistojen puustotulkintaa varten. Laissa on myös sään nös tietojen luovuttamista teknisen käyttöyh teyden avulla viranomaisille tai viranomais tehtävää hoitaville tahoille laissa säädettyä tehtävää tai velvoitetta varten. Koska metsätietoj ärj estelmän henkilötietoj en käsittelyyn sovelletaan henkilötietolain säännöksiä, met sätietojärjestelmän tietoja voidaan luovuttaa myös, jos luovutuksensaaj alla eli sillä, jolle tiedot luovutetaan, on jokin henkilötietolaissa säädetty peruste henkilötietojen käsittelyyn. Metsätietolaki sisältää myös tietojenluovu tusta koskevat menettelysäännökset. Tietojen luovuttamisen edellytyksenä on, että jul kisuuslaissa säädetyt tietojen luovuttamisen edellytykset täyttyvät. Laki sisältää nimen omaisen säännöksen siitä, että luovutuksen saaj alla tulee olla metsätietolain, henkilötie tolain tai muun lain nojalla oikeus käsitellä pyytämiään tietoja. Rekisteröidyn oikeustur vaan liittyen laki sääntelee myös niitä tilan teita, joissa tiedot luovutetaan kestoltaan pi dempiaikaista käyttötarkoitusta varten. Täl löin tietojen luovuttamisen edellytyksenä on, että luovutuksensaaj alla on henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste. 1.2 Metsään.fi-palvelu ja metsätietolain tarkistamisen tarpeellisuus Metsätietolain säätämisen yhtenä tavoittee na oli edistää metsäkeskuksen siirtymistä metsänomistajapalveluissa sähköiseen asioin tim ja metsävaratietoihin liittyvien sähköisten palveluj en tuottamista metsänomistaj alle ja hänen valtuuttamilleen toimij oille. Sähköisen asioinnin edistämiseen liittyen metsäkeskuk sen tarkoituksena on ottaa vuosien aikana vaiheittain käyttöön Metsään.fi niminen sähköinen asiointipalvelu. Metsään.fi-palvelussa keskeistä on se, että maanomistaja pääsee itse katsomaan sähköi sesti omia metsiä koskevia tietojaan. Met sään.fi-palvelun ajatuksena on helpottaa maanomistaj an sähköistä asiointia metsäkes kuksen kanssa viranomaisasioissa. Met sään.fi-palvelun toisena keskeisenä ajatukse na on helpottaa maanomistajien sähköistä asiointia metsäpalveluj a tarj oavien yritysten kanssa. Metsään.fi-palvelun osalta on tarkoi tuksena viimeksi mainitun ajatuksen toteut tamisessa vuoden 2012 syksyllä ottaa käyt töön toiminto, joka mahdollistaa sen, että

3 3 maanomistaj an suostumuksen perusteella maanomistajan nimeämä yritys pääsee kat somaan suostumuksessa yksilöityj ä metsiä koskevia tietoja. Metsään.fi-palvelussa suos tumukset olisivat tilakohtaisia eli maanomis taja antaisi kunkin tilan tai tilojen osalta eril lisen suostumuksen. Metsään.fi-palvelussa sekä maanomistajat että metsäpalveluja tarjoavat yritykset rekis teröityisivät palvelun käyttäj iksi. Maanomis taj alla olisi rekisteröityrnisen perusteella oi keus tarkastella sähköisessä palvelussa omia metsätiloja koskevia tietojaan ja antaa suos tumuksia yrityksille metsätietoj en katseluun. Vastaavasti yrityksellä, joka on rekisteröity palvelun käyttäjäksi, olisi oikeus selailla tai siirtää omaan tietojärjestelmäänsä maanomis taj an suostumuksen perusteella suostumuk sessa yksilöityjen tilojen tietoja. Tarkoituk sena on, että tietojen luovuttamiseen liittyen päätös tehtäisiin pääsääntöisesti ainoastaan yrityksen rekisteröityessä Metsään.fi palvelun käyttäjäksi. Henkilötietolain 3 :n määritelmien mu kaan maanomistaja on rekisteröity (henkilö, jota henkilötieto koskee) ja metsäkeskuksen sähköisen palvelun käyttäjäksi rekisteröity yritys on taas sivullinen. Henkilötietojen suo jaa koskevien säännösten valossa Metsään.fi palvelussa on kyse teknisen käyttöyhteyden avaamisesta sivulliselle. Maanomistajan an taman suostumuksen perusteella tietylle met säalan palveluja tarjoavalle yritykselle avat taisiin tekninen käyttöyhteys metsätietojär jestelmän sisältämiin maanornistajaa koske viin henkilötietoihin. Perustuslakivaliokunta on katsonut, että lailla säätämisen vaatimus ulottuu mahdolli suuteen luovuttaa henkilötietoja teknisen käyttöyhteyden avulla (PeVL 12/2002). Täs tä syystä metsätietojärjestelmän henkilötieto jen luovuttamisesta teknisen käyttöyhteyden avulla on tarpeen säätää lailla. Siltä osin kuin kyse on muista kuin henkilötiedoista, tekni sen käyttöyhteyden avaamisesta ei ole tar peen säätää lailla. Siltä osin kuin kyse on muista kuin henkilötiedoista tiedot voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla sel vittämättä tietojen käyttötarkoitusta, jos jul kisuuslaissa säädetyt tietoj en luovuttamisen edellytykset täyttyvät. Säätämisen tarvetta ei myöskään ole siltä osin kuin tekninen käyt töyhteys avataan maanomistajalle sitä varten, että hän voi käsitellä itseään koskevia henki lötietoja. Metsään.fi-palveluun suunniteltu teknisen käyttöyhteyden avaaminen sivullisille toteu tetaan ainakin alkuvaiheessa siten, että kaikki metsäkeskuksen sähköisen palvelun käyttä jiksi rekisteröidyt yritykset sitoutuvat käsitte lemään niille luovutettavaa tietoa samalla ta valla. Syynä on se, että tietojärjestelmien to teuttaminen tulee aina sitä monimutkaisem maksi ja kalliirnmaksi, mitä enemmän tietojärjestelmässä on erilaisia toirninnallisia vaihtoehtoja. Tämä tarkoittaa maanomistajan ja metsäkeskuksen sähköisen palvelun käyt täjäksi rekisteröidyn yrityksen kannalta sitä, että suostumukset ja tietopyynnöt olisivat pitkälti vakiomuotoisia, jolloin luovutettavat tiedot ja niiden käyttötarkoitukset olisivat ai na samat. Metsään.fi-palveluun suunniteltua teknisen käyttöyhteyden avaamista ei ole tarkoitettu ainoastaan niihin tilanteisiin, joissa maan omistaj alla on jo toimeksianto- tai sopimussuhde metsäpalveluyrittäj ään. Metsään.fi palveluun on suunniteltu myös toirninto, jolla maanomistaja voi ilmoittaa omista työkoh teistaan haluamilleen yrityksille, jotta saisi näiltä tarjouksia. Halutessaan maanomistaja voi antaa työkohdetiedot kaikille Metsään.fi palveluun rekisteröityneille yrityksille. Metsätietolain mukaan jokaisesta tietojen luovutuksesta tulee tehdä hallintopäätös. Hal lintopäätöstä tehdessään rekisterinpitäjän tu lee metsätietolain 13 :n 3 mornentin perus teella arvioida, täyttyvätkö julkisuuslain 16 :n 3 momentissa säädetyt tietojen luovutta misen edellytykset. Rekisterinpitäjän tulee muun muassa arvioida, onko metsäkeskuksen sähköisen palvelun käyttäjäksi rekisteröity neellä yrityksellä oikeus käsitellä pyytämiään henkilötietoj a. Metsään.fi-palvelun osalta tämä tarkoittaisi, että jokaisen suostumuksen asianmukaisuus arvioitaisiin erikseen tieto j enluovutuspäätöksessä. Sähköisen palvelun käytettävyyden ja kävijämäärien takia ei kui tenkaan ole mahdollista, että jokaisen suos tumuksen osalta tehtäisiin hallintopäätös. Tästä syystä tekninen käyttöyhteys olisi voi tava avata yksinkertaisemmin eli automaatti sen tietojenkäsittelyn avulla ilman rekisterin pitäjän päätöstä tai muita toimenpiteita, jos

4 4 maanomistaj a on antanut suo stumuks ensa sähköisesti. Lakiin on tarpeen sisällyttää me nettelysäännökset, jotka mahdollistavat säh köisen asiakaspalvelun toteuttamisen edellä kuvatulla tavalla. Tarkoituksena on, että tie tojenluovutuspäätös tehtäisiin pääsääntöisesti siinä vaiheessa, kun metsäpalveluja tarjoava yritys haluaa rekisteröityä palvelun käyttä jäksi. Metsään.fi-palvelu liittyy sähköisen asioin nin kehittämishankkeeseen nykyisissä met säkeskuksissa. Metsäkeskukset ovat vaiheit tain kehittäneet sähköistä asiointia viran omaisasioissa. Esimerkiksi taimikon perus tamisilmoituksen ja metsänkäyttöilmoituksen tekeminen sähköisesti on ollut mahdollista jo muutaman vuoden ajan. Tarkoituksena on myös vaiheittain siirtyä sähköiseen asiointiin metsätalouden rahoitushakemusten osalta. Metsään.fi -asiointipalvelu on siis osa tätä kehittämishanketta ja siitä on tarkoitus kehit tää metsänomistajia ja metsäalan palvelun tarjoajia kattavasti palveleva kokonaisuus. Sähköisen asioinnin ja neuvonnan kehittämi sen tavoitteena on tuottavuuden lisääminen metsäkeskusorganisaatiossa. 2 Ehdotetut muutokset 2.1 Suostumus teknisen käyttöyhteyden avaamisen perusteena Metsätietolain 8 :n mukaan tietojärjestel män julkisia tietoja voidaan luovuttaa tekni sen käyttöyhteyden avulla viranomaisille tai viranomaistehtäviä hoitaville tahoille laissa säädettyä tehtävää tai velvoitetta varten. Met sätietolaissa on siten rajattu tietojen luovut tammen teknisen käyttöyhteyden avulla ai noastaan edellä mainittuihin tilanteisiin. Esi tyksen mukaan teknisen käyttöyhteyden käyttämisen tulisi olla mahdollista myös sil loin, kun asianomainen henkilö on antanut suostumuksen henkilötietoj ensa käsittelyyn. Pykälän tarkistaminen on tarpeen, koska suostumus ei kohdistu tietojen luovuttamisen tapaan eli tekniseen käyttöyhteyteen, vaan oikeuteen ottaa vastaan tietoa ja käsitellä sitä tietyllä tavalla. Muun muassa tästä syystä esityksessä katsotaan, ettei pelkkä rekiste röidyn suostumus riitä teknisen käyttöyhtey den avaamiseen, vaan siitä on säädettävä lail la. Tämän vuoksi metsätietolain 8 :ään eh dotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti, jonka mukaan maanomistajan suostumuksella tek nisen käyttöyhteyden avaaminen olisi mah dollista metsätalouteen liittyvää kaupallista tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten. Suostumuksen tulisi täyttää henkilötietolain 3 :n 7 kohdassa asetetut vaatimukset. Mai nitun säännöksen mukaan suostumuksella tarkoitetaan kaikenlaista vapaaehtoista, yk silöityä ja tietoista tahdon ilmaisua, jolla re kisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsitte lyn. Suostumuksessa tulisi yksilöidä muun muassa luovutettavat tiedot ja niiden käyttö tarkoitukset. Ehdotetun 8 :n 2 momentin mukaan tekni sen käyttöyhteyden avulla tietoja voitaisiin luovuttaa metsätalouteen liittyvää kaupallista tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten. Kaupallisen toiminnan osalta kyseeseen tule via käyttötarkoituksia ovat lähinnä metsäpal veluj en suoramarkkinointi sekä metsien hoi toon ja käyttöön liittyvä neuvonta, toimek siantojen hoitaminen ja muu sopimusten täy täntöönpano. Ehdotettu säännös mahdollis taisi teknisen käyttöyhteyden avaamisen maanomistajan suostumuksella myös muu hun metsätalouteen liittyvään hyväksyttävään tarkoitukseen kuin kaupalliseen toimintaan. Kyseeseen voisi tulla muu kuin kaupalliseen toimintaan liittyvä metsien hoitoon ja käyt töön liittyvä neuvonta. Maanomistaja voisi antaa suostumuksen metsävaratietojensa se lailuun esimerkiksi lähipiiriinsä kuuluvalle metsäasiantuntijalle. Sen arvioinnissa, onko kyseessä metsätalouteen liittyvä muu hyväk syttävä käyttötarkoitus, huomiota tulisi kiin nittää siihen, miten metsätietolaissa ja sen esitöissä on määritelty metsätietojärjestelmän hyväksyttävät käyttötarkoitukset. Metsätieto järjestelmän käyttötarkoitukset on yksilöity metsätietolain 3 :n 3 momentissa ja 4 :n 2 momentissa. Näin ollen käyttötarkoitukse na voisi olla neuvonnan lisäksi tiedotus ja koulutus. Kyseeseen voisi tulla myös tietojen luovuttaminen metsätietolain 11 :n 2 mo mentissa tarkoitettuun tutkimukseen. Hyväk syttävänä käyttötarkoituksena ei kuitenkaan esimerkiksi voisi olla mikä tahansa henkilö tietolaissa säädetty tietojen käyttötarkoitus. Teknisen käyttöyhteyden avulla tietoja ei esimerkiksi voitaisi luovuttaa sukututkimusta

5 5 varten, koska kyseinen käyttötarkoitus ei liity metsätalouteen eikä se vastaa muutoinkaan niitä käyttötarkoituksia, joihin metsätietoj är jestelmää on metsätietolain ja sen esitöiden mukaan suunniteltu käytettäväksi. Esityksessä katsotaan, ettei uuteen 8 :n 2 momenttiin ole tarpeen sisällyttää yksityis kohtaista luetteloa sallituista tietojen käyttö tarkoituksista. Käyttötarkoituksen tulisi kui tenkin kaikissa tapauksissa liittyä metsätalou teen. Käyttötarkoituksen tarkempi yksilöinti kävisi ilmi suostumuksesta. Suostumuksessa tulee yksilöidä muun muassa luovutettavien tietojen käyttötarkoitukset. Myös luovutetta vien tietojen sisältö kävisi myös ilmi suostu muksesta. Metsätietolain 8 :n 1 momentin säännös oikeuttaa teknisen käyttöyhteyden avaami seen viranomaisille tai viranomaistehtäviä hoitaville tahoille, muttei velvoita siihen. Sama koskee myös ehdotettua uutta 8 :n 2 momenttia. 2.2 Menettely luovutettaessa tietoja tek nisen käyttöyhteyden avulla Metsätietolaissa ei ole erityissäännöksiä siitä, miten menetellään, jos viranomainen tai viranomaistehtävää hoitava taho pyytää tieto ja teknisen käyttöyhteyden avulla lakisäätei sen tehtävän hoitamista varten. Tähän liittyen ehdotetaan metsätietolakiin lisättäväksi uusi 13 a. Uuden 13 a :n 1 momentissa ehdote taan säädettäväksi, että teknisen käyttöyhtey den avaainisessa noudatettaisiin samaa me nettelyä kuin muissakin tietojenluovutusasi oissa eli metsätietolain 13 :n menettelysäännöksiä. Uuden 13 a :n 2 4 momentin säännökset liittyvät metsäkeskuksen suunnittelemaan sähköiseen asiointipalveluun eli Metsään.fi palveluun. Palvelu otetaan metsäkeskuksessa käyttöön vaiheittain vuosina Ky seisessä palvelussa maanomistajat pystyvät sähköisesti käsittelemään omia metsävaratie tojaan ja muutoinkin asioimaan sähköisesti metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön kanssa. Tämä tietojen käsittely tapahtuu met sätietojärjestelmässä. Tarkoituksena on, että kyseisessä sähköisessä palvelussa maanomis taja voi antaa suostumuksen metsävaratieto jensa käsittelyyn sivullisille. Tällöin maanomistajan valitsema taho (useimmiten metsäpalveluja tarjoava yritys) voisi suostumuksen perusteella käsitellä sähköisesti maanomista jan metsävaratietoja. Julkisuuslain 16 :n 3 momentin säännös koskee tietojen luovut tamista viranomaisen henkilörekisteristä. Ky seisen säännöksen valossa metsäkeskuksen sähköisen palvelun käyttäj äksi rekisteröity yritys on luovutuksensaaja. Tästä syystä uu den 13 a :n 2 4 momentissa käytetään sa maa termiä. Ehdotetuissa säännöksissä on otettu huomioon ne tilanteet, joissa maanomistaja ei itse asioi sähköisesti metsäkes kuksen kanssa. Suostumuksen voisi antaa myös kirjallisesti. Uuden 13 a :n 2 momentti liittyy metsäkeskuksen suunnitteleman sähköisen palve lun järjestämiseen silloin, kun henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus annetaan säh köisesti. Koska kyseessä on sellainen sähköinen pal velu, jossa luovutuksensaaja (useimmiten metsäpalveluja tarjoava yritys) voisi käsitellä useiden maanomistajien sähköisesti antamien suostumusten perusteella tietoja, palvelu on tällöin tarkoituksenmukaista järjestää siten, ettei teknisen käyttöyhteyden avaaminen edellytä erillistä tietojenluovutuspäätöstä jo kaisen suostumuksen osalta. Henkilötietoj en suoj aamiseksi metsäkeskuksen sähköisessä palvelussa käytettäisiin vahvaa sähköistä tunnistamista siten kuin vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirj oituk sista annetussa laissa (617/2009) säädetään. Mainitun lain 2 :n määritelmän mukaan vahvalla sähköisellä tunnistamisella tarkoite taan henkilön yksilöimistä ja tunnisteen ai touden ja oikeellisuuden todentamista säh köistä menetelmää käyttämällä. Metsään.fi-palveluun suunniteltu teknisen käyttöyhteyden avaaminen toteutetaan aina kin alkuvaiheessa siten, että suostumukset olisivat pitkälti vakiomuotoisia, jolloin luo vutettavat tiedot ja niiden käyttötarkoitukset olisivat aina samat. Henkilötietolain 9 :n mukaan käsiteltävien henkilötietojen tulee ol la määritellyn henkilötietojen käsittelyn tar koituksen kannalta tarpeellisia. Esityksessä katsotaan, ettei luovutettavien tietojen ja käyttötarkoitusten vakiomuoto ole ongelmal linen henkilötietolain tarpeellisuusvaatimuk sen kannalta. Tarpeellisuusarviointi joudu-

6 6 taan tekemään siinä vaiheessa, kun määrite tään, mitä tietoja ja mihin tarkoitukseen Met sään.fi-palvelussa teknisen käyttöyhteyden avulla luovutetaan. Tarpeellisuusarviointi on mahdollista tehdä nimenomaisen suostumuk sen perusteella, koska suostumuksesta käyvät ilmi käsiteltävät henkilötiedot ja niiden käyt tötarkoitukset. Vakiomallisesta suostumuk sesta tulisi käydä ilmi, miten luovutuksensaa jana oleva yritys tai muu taho saa henkilötie toja käsitellä ja mitkä ehdot tälle tietojen kä sittelylle on asetettu. Suostumuksessa tulisi lisäksi olla maininta, että sen voi peruuttaa koska tahansa. Metsään.fi-palvelussa suos tumukset olisivat ainakin alkuvaiheessa tila kohtaisia eli maanomistaja (rekisteröity) an taisi kunkin tilan osalta erillisen suostumuk sen. Rekisterinpitäjä on henkilötietolain 32 :n nojalla velvollinen toteuttamaan tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimet henkilötie tojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tie toihin ja muulta laittomalta käsittelyltä. Eh dotetun 13 a :n 2 momentin mukaan tekni sen käyttöyhteyden avaaminen olisi mahdol lista ilman suostumuskohtaisia tietojenluovu tuspäätöksiä, jos maanomistaja on antanut sähköisesti suostumuksensa metsäkeskuksen sähköisessä palvelussa. Kun suostumuksen antaminen järjestetään sähköisesti, rekiste rinpitäjän on huolehdittava siitä, että lokitie toihin jää tieto siitä, että maanomistaja on sähköisesti hyväksynyt tietojen luovuttami sen selailtavaksi tai siirrettäväksi luovutuk sensaaj an tietoj ärj estelmässä. Lokij ärj estel män avulla rekisterinpitäjä vastaa henkilötie tojen käsittelyn ja siten myös teknisen käyt töyhteyden avulla tehtävien luovutusten lainmukaisuudesta. Lokij ärj estelmän tarkoi tuksena on myös suojata metsätietojärjestel män tietoja ja siten maanomistajien yksityi syyttä. Ehdotetun 13 a :n 2 momentin mukaan luovutuksensaaj an rekisteröintiä koskeva menettely olisi sama kuin 13 :ssä säädetty tietoj enluovutusmenettely. Tarkoituksena siis on, että luovutuksensaaja hakisi metsäkes kukselta rekisteröitymistä sähköisen palvelun käyttäjäksi. Rekisterinpitäjä ratkaisisi sähköi sen palvelun käyttäjäksi rekisteröitymistä koskevan asian rekisterinpitoon liittyviä teh täviä hoitavan henkilön esittelystä. Rekiste röinnin edellytyksenä olisi, että julkisuuslain 16 :n 3 momentissa säädetyt tietojen luovut tamisen edellytykset täyttyvät. Mainittu jul kisuuslain säännös koskee luovuttamista vi ranomaisen henkilörekisteristä kopiona, tu losteena tai sähköisessä muodossa. Mainitun säännöksen mukaan luovutuksensaaj alla tu lee olla henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää pyytämiään henkilötietoja. Metsään.fi palvelun käyttäjäksi rekisteröinnin osalta tä mä tarkoittaa, että käsittelyn perusteena on maanomistajan suostumus. Suostumus on henkilötietolain 8 :n 1 momentissa säädetty henkilötietojen käsittelyn peruste. Metsätietoj ärj estelmän tietoj en luovuttami nen teknisen käyttöyhteyden avulla edellyttää henkilötietolain 32 :ssä säädettyjen vaati musten huomioon ottamista. Rekisterinpitä jän tulee teknisin keinoin aina varmistaa tie tojen suojaaminen ulkopuolisilta ja asiatto milta. Käytännössä tietojen luovutus teknisen käyttöyhteyden avulla edellyttää tehokasta ja suunnitelmallista luovutusten kuten esimer kiksi katselujen seuranta- ja valvontajärjes telmää (lokijärjestelmä ja siihen liittyvä seu ranta- ja valvontajärjestelmä). Lakiehdotuk seen ei ole sisällytetty asiaa koskevia sään nöksiä, koska ne sisältyvät jo henkilötietola kun. Metsätietolain 13 ;n menettelysäännösten soveltaminen luovutuksensaaj an rekisteröin tim tarkoittaa, että rekisteröintiä pyytävän tu lisi toimittaa metsäkeskukselle julkisuuslain 13 :n 2 momentissa tarkoitettu selvitys. Jul kisuuslain 13 :n 2 momentin mukaan pyy dettäessä saada tieto viranomaisen henkilöre kisteristä tiedon pyytäjän on, jollei erikseen toisin säädetä, ilmoitettava tietojen käyttötar koitus sekä muut tietojen luovuttamisen edel lytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat se kä tarvittaessa tiedot siitä, miten tietojen suo jaus on tarkoitus järjestää. Rekisterinpitäjän olisi esimerkiksi tarvittaessa pyydettävä luo vutuksensaaj alta selvitys siitä, että viimeksi mainittu harjoittaa metsätalouteen liittyvää elinkeinotoimintaa tai neuvontaa. Tarvitta essa -sana viittaa edellä niihin tilanteisiin, joissa kyse on sellaisesta toiminnanharjoitta jasta, joka ei ole yleisesti tai jonkin metsäkeskuksen alueyksikön alueella tunnettu. Sil lä, joka pyytää tietoja kaupallista tarkoitusta

7 7 varten, tulisi olla yritys- ja yhteisötunnus. Rekisteröitymishakemuksessa tulisi myös ol la kuvaus elinkeinotoiminnasta sen arvioimi seksi, onko toiminnassa tarpeen käsitellä metsävaratietoja. Lähtökohtaisesti rekisteröi tävät luovutuksensaajat olisivat siis elinkei nonharjoittajia. Estettä ei olisi sille, että myös muu kuin elinkeinonharjoittaja voisi rekiste röityä sähköisen palvelun käyttäjäksi. Tällöin asianomainen henkilön tai muun tahon tulisi toimittaa selvitys, josta käy ilmi, mikä on hyväksyttävä peruste metsätietojen (= henki lötietojen) käsittelylle. Tämä muu hyväksyt tävä peruste voisi olla esimerkiksi maanomistajan neuvonta tai tämän metsiä koske vien asioiden hoitaminen. Metsätietolain 13 :n menettelysäännösten soveltaminen luovutuksensaaj an rekisteröin tim tarkoittaa myös sitä, että jos kyse on met sätietoj ärj estelmän tietoj en tallettamisesta luovutuksensaajan henkilörekisteriin kestol taan pitempiaikaista käyttötarkoitusta varten, olisi luovutuksensaajan sähköisen palvelun käyttöä koskevan rekisteröinnin edellytykse nä, että luovutuksensaajalla on henkilötieto lain 10 :n mukainen rekisteriseloste. Ky seessä on menettelysäännös. Jos tiedot talle tetaan luovutuksensaaj an henkilörekisteriin pitempiaikaista käyttötarkoitusta varten, on perusteltua, että rekisterinpitäjä ennen tieto jen luovuttamista varmistaa, että luovutuk sensaaja rekisterinpitäjänä toimii henkilötie tolain velvoitteiden mukaisesti. Eräs rekiste rinpitäjän velvoitteista on rekisteriselosteen laatiminenja sen pitäminen jokaisen saatavil la. Metsään.fi-palvelun osalta on mahdollista, että osa luovutuksensaajista ei siinä tietoja omiin tietojärjestelmiinsä. Näiltä luovutuk sensaajilta ei siten voitaisi vaatia rekiste riselostetta. Metsätietolain 13 :n menettelysäännösten soveltaminen luovutuksensaaj an rekisteröin tim tarkoittaa lisäksi sitä, että luovutuksen saajan rekisteröintiä koskevaan päätökseen tulisi liittää tietojen suojaamiseksi tarpeelliset tietojen käytön ehdot ja rajoitukset. Säännös liittyy henkilötietolain 32 :ään, jonka mu kaan rekisterinpitäjä on velvollinen toteutta maan tarpeelliset toimet henkilötietojen suo j aamiseksi laittomalta käsittelyltä. Met sään.fi-palveluun suunniteltu teknisen käyt töyhteyden avaaminen toteutettaisiin ainakin alkuvaiheessa siten, että tietopyynnöt olisivat pitkälti vakiomuotoisia, jolloin luovutettavat tiedot ja niiden käyttötarkoitukset olisivat ai na samat. Tarkoituksena on, että Metsään.fi palvelussa käytettäisiin myös vakiomuotoista sitoumusta tietojen suojaamisesta. Sitoumuk sesta tulisi käydä ilmi, että tietoja käytetään vain sitoumuksessa yksilöityihin tarkoituk siin ja ettei tietoja saa luovuttaa kolmansille. Sitoumukseen tulisi asettaa myös tietojen säi lyttämisaikaa koskeva ehto. Tässä tietojen säilytysaikaa koskevassa ehdossa tulisi ottaa huomioon se, että luovutuksensaajalta ei voi edellyttää, että tämän olisi välittömästi pois tettava tiedot omasta henkilörekisteristään maanomistaj an peruutettua suostumuksen. Tietojen poistamiseen on varattava riittävä aika. Metsäalan palveluja tarjoavalla yrityk sellä voi olla jokin henkilötieto laissa säädetty peruste (esimerkiksi sopimuksen täytäntöön paneminen) tietoj en käsittelyyn suostumuk sen peruuttamisen jälkeenkin. Uuden 13 a :n 2 momentissa ehdotetaan lisäksi säädettäväksi, että päätökseen, joka koskee luovutuksensaajan rekisteröintiä met säkeskuksen sähköisen palvelun käyttäjäksi, tulisi säännönmukaisesti liittää ehto, jonka mukaan luovutuksensaaja on velvollinen il moittamaan harjoittamansa elirikeinotoimin nan lopettamisesta tai muusta seikasta, jolla on merkitystä arvioitaessa luovutuksensaajan oikeutta käsitellä henkilötietoja. Uuden 13 a :n 5 momentissa ehdotetaan säädettäväksi luovutuksensaajan rekisteröinnin peruuttami sesta. Myös tämä seikka tulisi mainita rekis teröintiä koskevassa päätöksessä. Uuden 13 a :n 3 momentti liittyy niihin ti lanteisiin, joissa maanomistaja ei asioi met säkeskuksen kanssa sähköisesti. Maanomis taja voisi antaa suostumuksensa myös kirjal lisesti. Momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että suostumuksen tulee olla allekirjoitettu. Esityksessä pidetään allekirjoitusvaatimusta tarpeellisena sen vuoksi, että suostumus on luonteeltaan henkilön antama tietoinen tah donilmaisu (englanniksi informed consent). Maanomistajan on annettava suostumus hen kilökohtaisesti. Toisin sanoen suostumusta ei voi antaa asiamiehen välityksellä. Kun ote taan huomioon rekisterinpitäjälle henkilötie tolain 32 :ssä asetetut tietojen suojaamiseen liittyvät velvoitteet, on perusteltua, että met

8 8 säkeskus pyytää täydentämään niitä kirj alli sesti annettuja suostumuksia, joista allekirjoi tus puuttuu. Kyseessä on siten erityissäännös suhteessa hallintolain (434/2003) 22 :n 2 momenttiin. Allekirjoituksen vaatiminen on perusteltua sen vuoksi, että sähköisen suostumuksen osalta käytettäisiin vahvaa tunnistamista, jossa pyritään sähköistä mene telmää käyttäen tunnistamaan se henkilö, jo ka tahdonilmaisun antaa. Allekirjoituksen vaatiminen on perusteltua sen vuoksi, että metsäalalla on tavanomaista, että maanomis taja valtuuttaa henkilön tai organisaation hoi tamaan omia metsäasioitaan. Luonnollisesti kaan estettä ei ole sille, että suostumusasia kirjan laatu muu henkilö kuin asianomainen maanomistaja. Suostumuksen luonteen (hen kilökohtainen tahdonilmaisu) vuoksi on kui tenkin välttämätöntä allekirjoituksin varmis taa se, että suostumusasiakirjan on allekirjoit tanut ja siten hyväksynyt asianomainen maanomistaja itse. Uuden 13 a :n 4 mornentti liittyy rekiste rinpitäj än informointivelvoitteeseen ennen suostumuksen antamista. Mainittu momentti liittyy hyvään hallintoon ja maanomistajan oikeusturvaan. Koska suostumus on maanomistajan henkilökohtainen tahdonilmaisu, informointivelvoitteen tarkoituksena on var mistaa, että maanomistaj alla on riittävät tie dot siitä, mitä suosturnuksen antaminen tar koittaa hänen oikeuksiensa kannalta. Ehdote tun momentin soveltamisen kannalta ei mer kitystä ole sillä, annetaanko suostumus säh köisesti vai kirjallisesti. Maanomistajalla tu lisi ennen suostumuksen antamista olla tieto luovutuksensaaj alle asetetuista tietojen käyt töä koskevista ehdoista ja rajoituksista, suos tumuksen peruuttamistavasta ja muista maanomistajan oikeuksien käyttämiseksi tarpeelli sista seikoista. Esimerkkinä tällaisesta maanomistajan oikeuksien käyttämiseksi tarpeelli sesta seikasta voidaan pitää sitä, ettei rekiste rinpitäjä vastaa siitä, käsitteleekö luovutuk sensaaja tietoja rekisteröintipäätöksessä edel lytetyllä tavalla. Sen vuoksi rekisterinpitäjä olisi velvollinen huolehtimaan siitä, että maanomistaja saisi ennen suostumuksen an tarnista tiedon siitä, ettei rekisterinpitäjä vas taa siitä, jos luovutuksensaaja käsittelee tieto ja rekisterinpitäjän asettamien ehtojen ja ra joitusten vastaisesti. Uuden 13 a :n 5 momenttiin ehdotetaan sisällytettäväksi säännös sähköisen palvelun käyttöä koskevan rekisteröinnin peruuttami sesta. Rekisterinpitäjä olisi velvollinen pe muttamaan sähköisen palvelun käsittelyä koskevan rekisteröinnin, jos rekistennpitäjän tietoon on tullut, että luovutuksensaaja ei ole noudattanut rekisteröintiä koskevassa pää töksessä asetettuja tietojen käytön ehtoja ja rajoituksia. Metsätietolaissa ei ole säännöksiä rekisterinpitäjän tiedonsaanti- ja tarkastusoi keudesta suhteessa metsäkeskuksen sähköi sen palvelun käyttäjiin eli luovutuksensaa jim Henkilötietolain 38 :n mukaan tie tosuoj avaltuutetun tehtäviin kuuluu muun muassa valvoa henkilötietoj en käsittelyä henkilötietolain tavoitteiden toteuttamiseksi. Henkilötietolain 39 sisältää säännökset tie tosuojaviranomaisten tiedonsaanti- ja tarkas tusoikeudesta. Henkilötietolain 40 sisältää säännökset tietosuoj avaltuutetun toimenpi teistä. Mainitun pykälän mukaan tietosuoja valtuutetun on ohjein ja neuvoin pyrittävä siihen, ettei lainvastaista menettelyä jatketa tai uusita. Metsäkeskuksen sähköisen palve lun käyttöä koskeva luovutuksensaajan rekis teröinnin peruuttaminen voisi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun rekisterinpitäjä on saanut tietosuojavaltuutetulta tiedon siitä, et tä luovutuksensaaja on tietosuojavaltuutetun ohjeista ja neuvoista huolimatta käsitellyt lainvastaisesti tietoja. Esitykseen ei ole sisällytetty säännöksiä henkilötietojen siirrosta Euroopan unionin ulkopuolelle. Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietoja voi siirtää vain, jos kyseisessä maassa taataan riittävä tietosuojan taso. Tietosuojan tason arvioi tietosuojavaltuutettu, jolle rekisterinpi täjän on henkilötietolain 36 :n mukaan il moitettava tietojen siirrosta. Tietojen siirtoa Euroopan unionin ulkopuolelle koskeva säännökset ovat henkilötietolain 5 luvussa. Tietosuoj avaltuutetulle tehtäviä ilmoituksia koskevat säännökset ovat henkilötietolain 8 luvussa. Tietoj en luovuttaminen Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle edel lyttää pitävää tietosuojaa. Esityksessä katso taan, ettei metsätietojärjestelmän tietojen luovuttaminen Euroopan unionin ulkopuolel le voisi yleensä tulla kyseeseen nimenomaan

9 9 teknisen käyttöyhteyden avulla siinäkään ta pauksessa, että maanomistaja olisi antanut suostumuksen henkilötietojensa luovuttami seen. Maanomistajan yksiselitteisen suostu muksen nojalla tiedot voitaisiin kuitenkin luovuttaa Euroopan unionin ulkopuolelle esimerkiksi paperimuodossa, jos henkilötie tojen luovuttamisen kaikki edellytykset täyt tyvät. Riittävän tietosuojan tason täyttymisen arvioi kuitenkin viimeksi mainitussakin tapa uksessa tietosuojavaltuutettu saatuaan henki lötietolain 36 :ssä tarkoitetun ilmoituksen. 3 Esityksen vaikutukset Suomen metsäkeskus aloittaa toimintansa 1 päivänä tammikuuta Metsätietojärjes telmään liittyvä rekisterinpito on yksi metsä keskukselle säädetyistä julkisista hallintoteh tävistä. Metsäkeskuksen julkisten hallintoteh tävien hoitamiseen on vuoden 2012 talousar viossa osoitettu euron määräraha (momentti ). Uutta metsävaratietoa on tarkoitus kerätä ja tulkita 1,0-1,5 miljoonaa hehtaaria vuosittain. Tietojen keruuseen, ylläpitoon ja tiedon luo vutusten hallinnointiin sekä näihin liittyvien järjestelmien kehittäniiseenja ylläpitoon käy tetään valtion rahoitusta noin 17 miljoonaa euroa vuosittain. Näihin tehtäviin tarvittava työpanos on noin 250 henkilötyövuotta vuot ta kohden. Maa- ja metsätalousministeriön [tarkoituk sena on antaa] asetus Suomen metsäkeskuk sen julkisen palvelun yksikön suoritteiden maksullisuudesta. Asetuksen on tarkoitus tul la voimaan 1 päivänä tammikuuta Ase tuksessa määritellään hinnat metsätietolain mukaisille tietojen luovutuksille. Metsään.fi - sähköisen asiointipalvelun vuosittaiset käyt tömaksut vahvistettaisiin lisäämällä ne myö hemmin asetukseen. Metsään.fi-palvelun rahoitus on suunniteltu katettavaksi käyttäj iltä perittävin maksuin. Metsänomistajakäyttäjien vuosimaksu olisi nykyisen arvion mukaan 60 euroa palvelun käynnistyessä. Metsäalan toimijoiden käyt tömaksut eli metsäkeskuksen sähköisen pal velun käyttäjien maksut on suunniteltu por rastettavaksi palveluun avattavan toimialueen maantieteellisen kattavuuden mukaan (mo nenko kunnan alueella palveluun rekisteröi tyvä toimija haluaa toimia). Sähköinen palve lu on tarkoitus avata käyttäjille portaittain si ten, että testikäyttäjät pääsevät käyttämään palvelua keväällä 2012, metsänomistajakäyt täjät syksyllä 2012 ja toimijat vuonna Käyttömaksuja on tarkoitus alkaa periä vuonna Metsään.fi-palvelun maksuista ei voi säätää asetuksella ennen kuin kyseistä sähköistä palvelua koskevat säännökset on sisällytetty metsätietolakiin. Sähköiseen asiointiin siirtymisen voidaan arvioida parantavan asiakaspalvelun laatua ja tehostavan hakemusten käsittelyä ja päätös ten tekemistä, jonka seurauksena käsittelykustannukset ovat pienemmät kuin perinteis ten paperisten asiakirjojen käsittely. Ajan myötä sähköinen asiointi todennäköisesti tu lee vallitsevaksi käytännöksi hallintoasioiden hoidossa. Edellä esitettyjä välittömiä taloudellisia vaikutuksia huomattavasti merkityksellisim piä ovat metsätietojärjestelmän sisältämien tietojen ja niiden käytön vaikutukset metsien aktiiviseen hoitamiseen ja käyttämiseen yksi tyismetsissä. Ajan tasalla oleva metsävaratie to antaa metsänomistajille ja heidän valtuut tamilleen toimijoille hyvän lähtökohdan suunnitella ja toteuttaa hoitotöitä ja hakkuita nykyistä tehokkaammin ja oikeaan hetkeen aj oittuen. Metsänomistaj an näkökulmasta metsätietojen tehokkaampi käyttö metsien hoitoon liittyvien palveluiden markkinoinnis sa mahdollistaa palvelujen nykyistä tehok kaamman kilpailuttamisen ja palvelujen laatu tulee todennäköisesti paranemaan pitkällä ai kavälillä. Lisäksi on todennäköistä, että met sien hoidon ja metsänhoidollisen tilan taso paranevat valtakunnallisesti. Sen seurauksena metsänomistaja saa korkeamman tuoton met sään investoimalleen pääomalle ja myös val tion verotulot kasvavat puukaupan vilkastu misen myötä. Myös metsiin kytkeytyvälle yritystoiminnalle luodaan nykyistä paremmat edellytykset. 4 Asian valmistelu Maa- ja metsätalousministeriö järjesti ta paamisen säädösmuutoksen tarpeellisuudesta oikeusministeriön ja tietosuoj avaltuutetun kanssa ennen säädöshankkeen käynnistämis tä. Oikeusininistenö ja tietosuojavaltuutettu

10 10 pitivät perustuslakivaliokunnan käytännön valossa tarpeellisena, että lakiin sisällytettäi- Esitys on valmisteltu virkatyönä. Luonnok sun säännökset tietojen luovuttamisesta tek- sesta hallituksen esitykseksi pyydettiin lau nisen käyttöyhteyden avulla. Suunnitellussa sunnot [...j. Metsään.fi-palvelussa avataan raj apinta, jos sa maanomistaja voi käsitellä metsiään kos kevaa tietoa ja jossa hän voi antaa suostu- 5 Voimaantulo muksen, joka luo vastaanottaj alle oikeuden käsitellä kyseistä tietoa. Suostumus ei kui- Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi tenkaan kohdistu teknisen käyttöyhteyden vänä syyskuuta avaamiseen, vaan oikeuteen ottaa vastaan tie toa ja käsitellä sitä muulla tavalla. Muun mu- Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus assa tästä syystä pelkkä rekisteröidyn suos- kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo tumus ei riitä teknisen käyttöyhteyden avaa- tus: miseen, vaan siitä on säädettävä lailla.

11 11 Lakiehdotus Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain (419/2011) 8 :ään uusi 2 mornentti ja lakiin uusi 13 a seuraavasti: 8 Julkisten tietojen luovuttaminen teknisen käyttäyhteyden avulla Tietoj ärj estelmän julkisia tietoja voidaan teknisen käyttöyhteyden avulla luovuttaa metsätalouteen liittyvää kaupallista tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten, jos maanomistaja on siihen antanut suostumuksen. 13 a Teknisen kävttäyh teyden avaaniista koskeva menettely Teknisen käyttöyhteyden avaamiseen so velletaan 13 :ssä säädettyä menettelyä. Maanomistajan suostumukseen perustuva teknisen käyttöyhteyden avaaminen voidaan toteuttaa tekemättä 13 :ssä tarkoitettua tietojen luovutuspäätöstä, jos maanomistaja on anta nut suostumuksensa sähköisesti metsäkes kuksen tarj oamassa sähköisessä palvelussa. Teknisen käyttöyhteyden avaamisen edelly tyksenä on tällöin, että rekisterinpitäjä on päätöksellään rekisteröinyt luovutuksensaa jan metsäkeskuksen sähköisen palvelun käyt täj äksi. Luovutuksensaajan rekisteröintiä koskevaan menettelyyn sovelletaan, mitä 13 :ssä säädetään tietojen luovuttamista koske vasta menettelystä. Rekisteröintiä koskevaan päätökseen tulee liittää ehto, jonka mukaan luovutuksensaaja on velvollinen ilmoitta maan metsäkeskukselle harjoittamansa elin keinotoiminnan lopettamisesta tai muusta seikasta, jolla on merkitystä arvioitaessa luo vutuksensaajan oikeutta käsitellä henkilötie toja. Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään, tekninen käyttöyhteys voidaan avata, jos re kisterinpitäjä on tehnyt 13 :ssä tarkoitetun tietojen luovuttamista koskevan päätöksen maanomistajan allekirjoittaman kirj allisen suostumuksen perusteella ja 2 momentissa tarkoitetun päätöksen luovutuksensaajan re kisteröirmistä metsäkeskuksen sähköisen palvelun käyttäjäksi. Rekisterinpitäjän tulee huolehtia siitä, että maanomistaja saa ennen suostumuksen an tamista tiedot luovutuksensaaj alle asetetuista tietojen käyttöä koskevista ehdoista ja rajoi tuksista, suostumuksen peruuttamistavasta ja

12 12 muista maanornistajan oikeuksien käyttämi- noudattanut rekisteröintiä koskevassa pääseksi tarpeellisista seikoista. töksessä asetettuja tietojen käytön ehtoja ja Rekisterinpitäjän tulee peruuttaa luovutuk- rajoituksia. sensaaj alta sähköisen palvelun käyttöä kos keva rekisteröinti, jos rekisterinpitäjän tie toon on tullut, että luovutuksensaaja ei ole Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20. Helsingissä päivänä kuuta 2012 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskiiien

13 13 Liite Rinnakkaisteksti Laki Suomen metsakeskuksen metsätietojärjestelmastä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain (419/2011) 8 :ään uusi 2 momentti ja lakiin uusi 13 a seuraavasti: Voimassa oleva laki Ehdotus 8 8 Julkisten tietojen luovuttaminen teknisen käyttöyhteyden avulla Julkisten tietojen luovuttaminen teknisen käyttöyhteyden avulla Tietojärjestelmän julkisia tietoja voidaan teknisen käyttöyhteyden avulla luovuttaa metsätalouteen liittyvää kaupallista tai muu ta hyväksyttävää tarkoitusta varten, jos maanomistaja on siihen antanut suostumuk sen. 13 a Teknisen käyttöyhteydeiz avaaiiiista koskeva ineiiette!j Teknisen käyttöyhteyden avaamiseen sovel letaan 13 :ssä säädettyä menettelyä. Maanomistajan suostumukseen perustuva teknisen käyttöyh teyden avaaminen voidaan toteuttaa tekemättä 13 :ssä tarkoitettua tietojen luovutuspäätöstä, jos niaanomistaja on anta ii ut suostumuksensa sähköisesti metsäkeskuk sen tarjoamassa sähköisessä palvelussa. Teknisen käyttöyhteyden avaamisen edellv tyksenä on tällöin, että rekisterinpitåjä on päätöksellään rekisteröinyt luovutuksensaa jan metsäkeskuksen sähköisen palvelun käyt titjäksi. Luovutuksensaajan rekisteröintiä koskevaan menettelyyn sovelletaan, mitä 13.ssä säädetään tietojen luovuttamista kos

14 4 kevasta menettelystä. Rekisteröintiä koske vaan päätökseen tulee liittää ehto, jonka mu kaaii luovutuksensaaja on velvollinen ilmoit tamaan metsäkeskukselle haijoittamansa elinkeinotoiminnan lopettamisesta tai muusta seikasta, jolla on merkitystä arvioitaessa luovutuksensaajan oikeutta käsitellä henkilö tietoja. Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään, tekninen käyttöyhteys voidaan avata, jos re kisterinpitiijä on tehnyt 13 :ssä tarkoitetun tietojen luovuttamista koskevan päätöksen maanomistajan allekiijoittaman kiija Ilisen suostumuksen perusteella ja 2 momentissa tarkoitetun päätöksen luovutuksensaajan re kisteröinnistä metsäkeskuksen sähköisen pal velun kävttizjäksi. Rekisterinpitiijän tulee huolehtia siitä, että tnaano!lzistaja saa ennen suostumuksen an tat;iista tiedot luovutuksensaajalle asetetuista tietojen käyttöä koskevista ehdoista ja rajoi tuksista, suostumuksen peruuttamistavasta ja muista maallomistajan oikeuksien käyttämi seksi tarpeellisista seikoista. Rekisterinpitäjän tulee peruuttaa luovutuk sensaajalta sähköisen palvelun käyttöä kos keva rekisteröinti, jos rekisterinpitäjän tie toon on tullut, että luovutuksensaaja ei ole noudattanut rekisteröintiä koskevassa pää töksessä asetettuja tietojen käytön ehtoja ja rajoituksia. Tämä laki tulee voimaan kuuta2o päivänä

HE 12/2012 vp. antanut suostumuksen. Lisäksi lakiin ehdotetaan

HE 12/2012 vp. antanut suostumuksen. Lisäksi lakiin ehdotetaan HE 12/2012 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä toukokuuta /2011 Laki. Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä toukokuuta /2011 Laki. Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2011 419/2011 Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä Annettu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Tutkittavan informointi ja suostumus

Tutkittavan informointi ja suostumus Tutkittavan informointi ja suostumus yhdistettäessä tutkittavilta kerättyjä tietoja rekisteritietoihin Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.12.2010 Kysy rekisteritutkimuksen luvista

Lisätiedot

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia HE 160/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pelastuslain 69 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia siten, että pelastustoimen toimenpiderekisterin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilastolain 17 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilastolakia. Henkilötietolain mukaan ammatinharjoittajia koskevia tietoja pidetään henkilötietoina.

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 5.1.2010 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki, Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p.

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p. Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (6) Kaupunginhallitus Asia/ Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (6) Kaupunginhallitus Asia/ Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2017 1 (6) 822 V 27.9.2017, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite koulupsykologien ja -kuraattorien Wilman käyttöoikeuksien laajentamisesta HEL 2017-003505 T 00 00 03 Päätös

Lisätiedot

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus 19.11.2015 Päivi Karkkola Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki (864/2014) Voimaan 7.11.2014 Ilmailulain 2 luku käsittelee ilma-alus- ja lupakirjarekisteriä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan teknisesti muutettaviksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. Luonnos 4.6.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä

Lisätiedot

TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ SUUNNITELTAESSA HUOMIOON OTETTAVISTA ASIOISTA

TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ SUUNNITELTAESSA HUOMIOON OTETTAVISTA ASIOISTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ SUUNNITELTAESSA HUOMIOON OTETTAVISTA ASIOISTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Biopankkien toimintojen yhdistäminen. Lakiperusta

Biopankkien toimintojen yhdistäminen. Lakiperusta Biopankkien toimintojen yhdistäminen Lakiperusta Biopankkilain (688/2012, jatkossa myös BPL ) 10 mahdollistaa biopankkien toimintojen yhdistämisen. Toimintojen hoitamisesta tai yhdistämisestä on sovittava

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Päiväys: 25.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnos 13.12.2016 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Suomen metsäkeskuksesta annetun

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 24.1.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Suomen Sairaalahygieniayhdistys

Lisätiedot

HE 112/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia

HE 112/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia HE 112/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia asiakastietoja ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2013 1117/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön suoritteiden maksullisuudesta annetun

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: _22.12.2015_ Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Lappeenrannan kaupunki

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013

Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lisätiedot

EU:n tietosuoja-asetus ja tutkittavan suostumus Toimistopäällikkö Heljä-Tuulia Pihamaa, Tietosuojavaltuutetun Avoin tiede ja tutkimus hankkeen ja

EU:n tietosuoja-asetus ja tutkittavan suostumus Toimistopäällikkö Heljä-Tuulia Pihamaa, Tietosuojavaltuutetun Avoin tiede ja tutkimus hankkeen ja EU:n tietosuoja-asetus ja tutkittavan suostumus Toimistopäällikkö Heljä-Tuulia Pihamaa, Tietosuojavaltuutetun Avoin tiede ja tutkimus hankkeen ja Tietoarkiston seminaari 1.11.2017 Ylitarkastaja Anna Hänninen

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 25/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Asioita Metsään.fi-palvelusta ja luomuasioiden huomioimisesta. Luomukeruun mahdollisuudet -seminaari Veikko Iittainen

Asioita Metsään.fi-palvelusta ja luomuasioiden huomioimisesta. Luomukeruun mahdollisuudet -seminaari Veikko Iittainen Asioita Metsään.fi-palvelusta ja luomuasioiden huomioimisesta Luomukeruun mahdollisuudet -seminaari 7.2.2018 Veikko Iittainen 2 Metsään.fi-palvelun periaatteet Metsään.fi on asiointipalvelu metsänomistajille

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Helsingin kaupunki Pöytäkirja 33/2017 1 (7) 877 V 11.10.2017, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite koulupsykologien ja -kuraattorien Wilman käyttöoikeuksien laajentamisesta HEL 2017-003505 T 00 00 03 Päätös

Lisätiedot

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

HE 27/2015 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

HE 27/2015 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksen

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan?

Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan? Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan? Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.4.2015 Tutkimuskäyttöön tietoja luovuttavien viranomaisten yhteistyöryhmä

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnos 1.12.2017 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Suomen metsäkeskuksesta annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1/2 TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1. Tutkimusluvan hakijan tiedot Sukunimi Etunimet Syntymäaika Lähiosoite Postinumero ja toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite 2. Asiakirjat, joihin tutkimuslupaa haetaan

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö Dnro 2135/03/2016 '15.8.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi aikuistenperusopetus@minedu.fi Lausuntopyyntö ehdotuksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain 46 :n muuttamisesta Pyysitte

Lisätiedot

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11.

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11. Jätehuoltolautakunta 46 11.11.2014 Jätehuoltolautakunta 18 09.06.2015 Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä 2373/07.01.04.01.02/2014

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

HE 66/2011 vp. lentoliikenteen valvontamaksun määrää korotettaisiin

HE 66/2011 vp. lentoliikenteen valvontamaksun määrää korotettaisiin HE 66/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lentoliikenteen valvontamaksusta annettua lakia ehdotetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) Mikä GDPR? The General Data Protection Regulation (GDPR) = EU:n tietosuoja-asetus Asetus, ei direktiivi, eli kaikkien jäsenmaiden on pakko noudattaa Astuu voimaan 25.5.2018

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jalometallituotteista annettua lakia siten,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

HE 42/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 42/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi riistanhoitomaksusta

Lisätiedot

Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData

Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData Erityisasiantuntija Tomi Voutilainen JulkICT-osasto Absoluuttisen tiedollisen itsemääräämisoikeuden sisällön hahmottaminen Tiedollinen itsemääräämisoikeus Oikeus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Asiakastietokantaan saatetaan tallentaa seuraavia tietoja rekisteröidystä:

Asiakastietokantaan saatetaan tallentaa seuraavia tietoja rekisteröidystä: 1 (5) TIETOSUOJASELOSTE 1 REKISTERINPITÄJÄ Citycon Oyj Y-tunnus 0699505-3 Korkeavuorenkatu 35 00130 Helsinki 2 REKISTERINPITÄJÄN EDUSTAJA 3 REKISTERIN NIMI Marianne Håkonsen Marketing Director, Citycon

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 86/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköturvallisuuslakia. Ehdotuksen mukaan EYlainsäädännön edellytykset täyttävä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2015. 130/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2015. 130/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2015 130/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön suoritteiden maksullisuudesta Annettu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 24.8.2016 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4.

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 30/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä JOHDANTO.

MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 30/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä JOHDANTO. MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 30/2010 vp Hallituksen esitys laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 23 päivänä marraskuuta 2010 lähettänyt maa-

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Laki. väestötietolain muuttamisesta

Laki. väestötietolain muuttamisesta EV 27711998 vp - HE 192/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Iaeiksi väestötietolain ja rekisterihallintolain 2 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 192/1998 vp

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

HE 125/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 :n muuttamisesta

HE 125/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkalakia niin, että yksityishenkilöt saisivat hankkia ja vastaanottaa

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 158/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta

Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta Kaupunginvaltuusto 74 12.12.2016 Kaupunginhallitus 6 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 14 23.01.2017 Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta 952/07.02.00/2016

Lisätiedot

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 193/1996 vp esitys Eduskunnalle laiksi kirldcolain muutta Hallituksen misesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolain hallintolainkäyttöä koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi sen johdosta,

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa suosituksia sähköpostin

Lisätiedot

HE 190/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- yhdellä vuodella siten, että laki olisi voimassa 31 päivään joulukuuta 2006.

HE 190/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- yhdellä vuodella siten, että laki olisi voimassa 31 päivään joulukuuta 2006. HE 190/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

1992 vp - HE 354 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 354 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 354 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta

Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta IT-erityisasiantuntija Lauri Karppinen Tietosuojavaltuutetun toimisto 21.11.2011 Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät Tietosuojavaltuutettu Ohjaa,

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot