Turvallisuustiedote 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuustiedote 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA"

Transkriptio

1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Valmisteen käyttö Synonyymit Yrityksen tunnistetiedot CN751Series Inkjet-tulostus HP MF10 Scitex Cleaner Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie Espoo Puhelin Hewlett-Packardin terveysvaikutuslinja (Maksuton Yhdysvalloissa) (Suora) HP:n asiakaspalvelun linja (Maksuton Yhdysvalloissa) (Suora) Sähköposti: Myrkytystietokeskus VAARAN YKSILÖINTI Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Akuutit terveysvaikutukset Ihokosketus Silmäkosketus Sisäänhengitys Nieleminen Fysikaaliset vaarat Terveysvaarat Ympäristövaarat Xn, R20/21 Haitallista joutuessaan iholle. Saattaa aiheuttaa ihoärsytystä. Haitallista ihon läpi imeytyneenä. Saattaa aiheuttaa silmä-ärsytystä. Terveydelle haitallista hengitettynä. Aineen sisäänhengitys saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Suurien määrien nieleminen voi aiheuttaa ruoansulatushäiriöitä. Haitallista nieltynä. Ei luokiteltua fyysistä vaaraa. Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle. Ei luokiteltua vaaraa ympäristölle. 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Ainesosa/aine CAS-numero Painoprosentti EU-numero EU-luokittelu < Xn, R20/21 4. ENSIAPUTOIMENPITEET Sisäänhengitys Ihokosketus Silmäkosketus Nieleminen Vie henkilö heti raittiiseen ilmaan. Jos uhri ei hengitä, pyydä koulutettua henkilöstöä antamaan tekohengitystä tai happea. Hengitysvaikeuksien yhtyedessä annettava happea. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen. Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan ja riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Ota yhteys lääkäriin, jos oireita esiintyy. Pese vaatteet erillään ennen uutta käyttöä. Saastuneet nahkaesineet, myös kengät, täytyy heittää pois, jos niitä ei voida steriloida. Huuhdo silmä(t) välittömästi runsaalla vedellä. Poista piilolinssit ensimmäisen huuhtelun jälkeen ja jatka huuhtelua ainakin 15 minuuttia. Jos ärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin. Jos ainetta niellään, turvaudutaan heti lääkehoitoon tai lääkärin ohjeisiin -- Ei saa oksennuttaa. Jos ainetta niellään, yhteys heti lääkäriin tai myrkytystapausklinikkaan. 1 / 5

2 Huomautuksia lääkärille Kosketuksesta tai hengittämisestä aiheutuvat vaikutukset voivat olla viivästyneitä. Uhria on tarkkailtava. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET Leimahduspiste ja -tapa Palonsammutuslaitteet ja -ohjeet Sopivat sammutusaineet Vaaralliset palamistuotteet Erityiset palomiesten suojavarusteet 74 C (165.2 F); Tag closed cup 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ Varotoimenpiteet Ympäristövarotoimet Sammuta tulipaloa mahdollisimman kaukaa tai käytä miehittämättömiä letkupidikkeitä tai vesitykkejä. Valunutta materiaalia ei saa levittää suurpaineisella vesisuihkulla. Siirrä säiliöt palopaikalta, jos sen voi vaaratta tehdä. Kuiva kemiallinen, CO2, vesisuihku tai alkoholia kestävä vaahto. Ärsyttäviä ja myrkyllisiä kaasuja tai huuruja voi syntyä tulipalossa. Palaessa syntyy hiilidioksidia, häkää ja savua (väriaine ja rumpu). Palontorjunnassa on käytettävä kannettavaa paineistettua hengityslaitetta ja kokonaamaria. Alue eristetään. Tarpeettomat henkilöt pidetään poissa alueelta. Tuuleta suljetut alueet. Käytä tarkoituksenmukaisia suojavarusteita. Ks. myös luku 13, Hävittäminen Estettävä tuotteen pääsy viemäristöön. Älä huuhtele pintaveteen tai viemäriin. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI Käsittely Säilytys Vältä materiaalin pitkäaikaista tai toistuvaa ihokosketusta. Vältettävä hengittämästä tämän tuotteen höyryjä tai sumua. Pidä säiliö suljettuna. Käytä riittävästi tuuletetussa tilassa. Pese perusteellisesti käsittelyn jälkeen. hiiliteräs ruostumaton teräs 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖN SUOJAIMET Ammatilliset altistumisrajat Suomi Aineosat Tyyppi Arvo ( ) STEL 330 MG/M3 TWA 50 PPM 130 MG/M3 20 PPM ACGIH Aineosat Tyyppi Arvo ( ) TWA 20 PPM Tekniset toimenpiteet Henkilökohtaiset suojavarusteet Hengityselinten suojaus Käsien suojaus Silmiensuojaus Ihonsuojaus / Kehon suojaus Normaalin hyvän ilmastoinnin pitäisi riittää käsittelemään ilman kautta kulkeutuvat ainemäärät. Käytä ylipaineistettua ilmakäyttöistä hengityssuojainta, jos ainetta saattaa vapautua hallitsemattomasti, jos altistustasoja ei tunneta tai muissa sellaisissa olosuhteissa, joissa ilmaa puhdistavat hengityslaitteet eivät välttämättä takaa riittävää suojaa Käytä asiaankuuluvia kemikaalin kestäviä hansikkaita. EN 374:n mukaiset luokan III kemikaalinkestävät suojakäsineet, jotka on valmistettu butyylikumista tai nitriilikumista. Sivusuojilla varustetut suojalasit. Käytä kemikaalin kestäviä suojakäsineitä, kemikaalipukua, kumisaappaita ja kemikaaleilta suojaavia suojalaseja ja kasvosuojaa, jos kosketus kemikaalin on todennäköistä. Riisuttava tahriintuneet vaatteet sekä käsineet ja pestävä ne, myös sisäpuolelta, ennen seuraavaa käyttöä. 2 / 5

3 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Ulkoasu Olomuoto Muoto Haju Hajun kynnysarvo ph Kiehumispiste Leimahduspiste Syttyvyys Syttymisrajat ilmassa, ylemmät, tilavuuspros. Syttymisrajat ilmassa, alemmat, tilavuuspros. Neste. Mieto. 192 C (377.6 F) 74 C (165.2 F); Tag closed cup Höyrynpaine C Suhteellinen tiheys Liukoisuus veteen 2 % Jakaantumiskerroin (n-oktanoli/vesi) Viskositeetti Höyryn tiheys 6 Haihtumisnopeus Sulamispiste Jäätymispiste Itsesyttymislämpötila VOC g/l C (-83.2 F) < 940 g/l Molekyylipaino STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Vakaus Vältettävät olosuhteet Vaaralliset hajoamistuotteet Vaarallinen polymerisoituminen Vakaa normaaleissa säilytysolosuhteissa. Vältä korkeita lämpötiloja. aldehydit ketonit orgaaniset hapot Ei tapahdu. 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Akuutti myrkyllisyys Paikalliset vaikutukset Ärsyttää silmiä lievästi Akuutti LD50: mg/kg, rotta, Suun kautta Akuutti LD50: 1535 mg/kg, kani, Ihon kautta Aerosolin hengittäminen voi ärsyttää ylähengitysteitä. 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Akvaattinen toksisuus Aktivoidun lietteen kasvun estyminen 3 / 5

4 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Hävitysohjeet Älä hävitä normaalin toimistojätteen yhteydessä. Tätä ainetta ei saa päästää valumaan viemäreihin tai vesistöihin. Jäte täytyy hävittää paikallisten, valtakunnallisten, liittovaltioiden ja provinssien ympäristösäädösten mukaisesti. Varmista, että valtuutettu jätteenkäsittely-yhtiö huolehtii jätteiden keräyksestä ja hävittämisestä. 14. KULJETUSTIEDOT ADR IMDG IATA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Kansainväliset säännökset Merkitseminen Sisältää Varoitusmerkki(merkit) Ilmoitettu EU-säännösten mukaisesti. Haitallinen n Haitallinen R-lausekkeet S-lausekkeet R20/21 Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle. S36/37 Käytä tarkoitukseen sopivia suojavaatteita ja -käsineitä. S51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. 16. MUUT TIEDOT Valmistajan tiedot Luettelo asiaa koskevista R-lausekkeista Lisätiedot Vastuuvapauslauseke Julkaisupäivämäärä HP Scitex 8b Hatzoran Street New Industrial Area P.O.Box 8743 Netanya IL (Suora) +972 (9) R20/21 Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle. Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu direktiivillä 2001/58/EY muutetun EU-direktiiviin 91/155/ETA mukaisesti. Nämä turvallisuustiedot toimitetaan maksutta Hewlett-Packard Companyn asiakkaille. Asiakirjan sisältämät tiedot ovat viimeisimmät asiakirjan laatimishetkellä Hewlett-Packard Companyn hallussa olevat tiedot, ja niiden uskotaan olevan oikeelliset. Tietoja ei tule tulkita takuuksi tuotteiden kuvatuista ominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Tämä asiakirja on laadittu edellä kohdassa 1 määritetyn lainsäädännön vaatimusten mukaisesti eikä ehkä vastaa muiden maiden lainsäädännöllisiä vaatimuksia. 17-Nov / 5

5 Lyhenteiden selitykset ACGIH CAS CERCLA CFR COC DOT EPCRA IARC NIOSH NTP OSHA PEL RCRA REC REL SARA STEL TCLP TLV TSCA VOC American Conference of Governmental Industrial Hygienists Chemical Abstracts Service Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act Yhdysvaltojen liittovaltion säännökset (Code of Federal Regulations) Clevelandin avokuppimenetelmä Liikenneministeriö Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (SARA) International Agency for Research on Cancer National Institute for Occupational Safety and Health NTP (National Toxicology Program) -ohjelma Occupational Safety and Health Administration Sallittu altistumisraja Resource Conservation and Recovery Act Suositeltava Suositeltava altistumisraja Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 Lyhytaikainen altistumisraja TCLP-testi Raja-arvo Toxic Substances Control Act Herkästi haihtuvat yhdisteet 5 / 5

TURVALLISUUSTIEDOTE. 2-pyrrolidoni Saattaa aiheuttaa ihoärsytystä. Alkyylidioli Saattaa aiheuttaa ihoärsytystä.

TURVALLISUUSTIEDOTE. 2-pyrrolidoni Saattaa aiheuttaa ihoärsytystä. Alkyylidioli Saattaa aiheuttaa ihoärsytystä. TURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kauppanimi Aineen/tuotteen käyttötarkoitus version numero 03 Tarkistuspäivä CAS Nro: Yrityksen tunnistetiedot 2. VAARAN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Valmisteen käyttö Chemical family CAS Nro: Product code(s) Yrityksen tunnistetiedot Hätänumero Myrkytystietokeskus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : Propionihappo

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 SUPERCUT 1000 Sivu 1 / 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 30.08.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SUPERCUT 1000 Tuotekoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KOHTA 1: en tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

ACC Silicones LTD PRIMER NO 3

ACC Silicones LTD PRIMER NO 3 Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 9 KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Aineen nimi Tunnistenumero Rekisteröintinumero Synonyymit

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 12.09.2013

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 08052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

EURO CAR WASH OY. Pineline Heavy Duty. Käyttöturvallisuustiedote. Pineline Heavy Duty. Pesuaine ajoneuvohuollossa. 11710 Riihimäki Finland

EURO CAR WASH OY. Pineline Heavy Duty. Käyttöturvallisuustiedote. Pineline Heavy Duty. Pesuaine ajoneuvohuollossa. 11710 Riihimäki Finland Sivu 1/11 Käyttöturvallisuustiedote KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Koodi: 2345-133001 2345-133002 2345-133003 Kauppanimi 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi FINNSCO PRO-LINE JÄÄHDYTINNESTE PUNAINEN

AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi FINNSCO PRO-LINE JÄÄHDYTINNESTE PUNAINEN x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Asetuksien (EY) N:o 1907/2006 ja 453/2010 mukaisesti. KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40 Tarkistus 07.07.2014 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105100 REACH rekisteröintihuomautukset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 12052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 09042015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RONSEAL SMOOTH FINISH BIG HOLE FILLER

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RONSEAL SMOOTH FINISH BIG HOLE FILLER Report Date : 07/10/2013 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno International 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT *

KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT * KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT * 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi Artikkelin numero : TISSUE-TEK VIP PARAFFIN WAX TEK III : SAK-4502, SAK-4508, SAK-4509, SAK-4511, SAK-4512

Lisätiedot

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PURITY FG WO WHITE MINERAL OIL 15 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 833044140 CAS-numero 1330-20-7 Aineen nimi Ksyleeni

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/15/2015 1:37:50 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen nimi : Käyttötarkoitukset : Hydrauliöljy. Tuotekoodi : 001D1387 Valmistaja/toimittaja : Univar OY Y-tunnus (Company number): 0536122-7

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 15.01.2014 Edellinen päiväys: 22.08.2011 Asetuksien (EY) N:o 1907/2006 ja 453/2010 mukaisesti. KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen Rivonit Grill NR Koodi 11057E Versio 2 Tarkistus päivämäärä 9 Maaliskuu 200 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.03.2010 Päiväys 07.12.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.03.2010 Päiväys 07.12.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 23.03.2010 Päiväys 07.12.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : SHopeanitraatti

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Seoksen kauppanimi tai nimitys Rekisteröintinumero Synonyymit Osanumero Julkaisuajankohta

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA LAMPPUÖLJY 1 L

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA LAMPPUÖLJY 1 L KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA LAMPPUÖLJY 1 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 5/7/2015 10:18:08 AM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi LAMPPUÖLJY

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115837E Aineen

Lisätiedot