Kiinteistöalan talouspäällikön tutkinto (KITA) Real Estate Business Controller

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinteistöalan talouspäällikön tutkinto (KITA) Real Estate Business Controller 2015 2016"

Transkriptio

1 Kiinteistöalan talouspäällikön tutkinto (KITA) Real Estate Business Controller Tutkinto syventää kiinteistöliiketoiminnan eri osa-alueilla tarvittavaa taloushallinnon osaamista

2 Kiinteistöalan talouspäällikön tutkinto (KITA) - Real Estate Business Controller TAVOITE Antaa laaja-alainen näkemys laskentatoimen johtamisesta sekä ulkoisen ja sisäisen laskennan prosesseista. Syventää kiinteistöalan eri yhteisölakeja soveltavien yhtiöiden tilinpäätösja verosuunnittelua. Selvittää kiinteistötalouden ja -sijoittamisen sekä yritystalouden perusteita. KOHDERYHMÄ Kokeneet taloushallinnon osaajat. Sopii myös kiinteistöalan erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville, jotka haluavat saada kokonaiskuvan kiinteistöliiketoiminnan taloushallinnon prosesseista. PAKOLLISET OSIOT 1. OSIO KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA JA LASKENTATOIMEN JOHTAMINEN 2. OSIO KIINTEISTÖTALOUS JA -SIJOITTAMINEN 3. OSIO KIINTEISTÖJEN VEROTUS- KÄYTÄNTÖ JA VEROSUUNNITTELU VALINNAISET OSIOT, VÄHINTÄÄN KAKSI SEURAAVISTA 4. A OSIO IAS/IFRS KIINTEISTÖALALLA 4. B OSIO KONSERNITILINPÄÄTÖS KIINTEISTÖALALLA 4. C OSIO VUOKRATALOYHTIÖIDEN ERITYISKYSYMYKSET PAKOLLINEN OSIO 5. OSIO TILIPÄÄTÖSSUUNNITTELUN JA YHTIÖN TALOUDELLISEN TILAN MÄÄRITTELY

3 PAKOLLISET OSIOT: 1. OSIO KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA JA LASKENTATOIMEN JOHTAMINEN kiinteistöliiketoiminnan dynamiikka Corporate Real Estate (CRE) kiinteistöt osana yritysvarallisuutta Asset/portfolio management kiinteistöt osana sijoitusvarallisuutta keskeinen kiinteistölainsäädäntö erilaiset yhtiömuodot ja päätöksentekoprosessi yritystalous ja tunnusluvut laskentatoimen johtaminen ja suunnittelu Tavoitteena on selvittää kiinteistöliiketoiminnan dynamiikkaa ja kiinteistöjä osana yritysvarallisuutta. Selvittää eri kiinteistöyhtiömuotojen päätöksentekoprosessia ja yhteyttä taloushallintoon. Selvittää keskeisten yritystalouden tunnuslukujen tulkintaa. Selvittää laskentatoimen johtamisen ja suunnittelun keskeisiä elementtejä. 2. OSIO KIINTEISTÖTALOUS JA SIJOITTAMINEN Asunto- ja toimitilasijoittaminen syklit keskeiset käsitteet tila- ja pääomamarkkinoiden väliset yhteydet kiinteistöt ja asunnot yhtenä sijoitusmuotona kiinteistöt ja asunnot vuokrausliiketoiminnassa markkina-analyysit ja -riskit Kiinteistö- ja ylläpitotalous elinkaari kustannukset ja tuotto PTS korjausinvestointien hallinta ja vaikutus kustannuksiin ylläpidon organisointi Rahoitusmarkkinat ja ratkaisut rahoituksen peruskäsitteet rahoitusmarkkinoiden toiminta rahoitus/luottopolitiikka rahoitusriskien hallinta/suojaus sijoittamisen ja rahoittamisen vaihtoehdot suora ja epäsuorakiinteistösijoittaminen tuottovaatimusten kehittyminen Kiinteistö- ja toimitilainvestoinnit ovat osa sijoitus- ja yritysvarallisuutta joiden pääomarakenteen ymmärtäminen on keskeistä. Osion tavoitteena on selvittää investointien kannattavuuslaskelmien perusteet tuoton laskennan ja kulujen hallinnan avulla sekä rahoitusinstrumenttien käytön mahdollisuudet. Selvittää korjaustoiminnan merkitys kiinteistöomaisuuden taloudellisen hallinnan kannalta. 3. OSIO KIINTEISTÖJEN VEROTUSKÄYTÄNTÖ JA VEROSUUNNITTELU Kiinteistöliiketoiminta kiinteistöliiketoiminnan verottaminen omistus- ja rahoitusrakenteet kiinteistöstä saatavan tulon verottaminen voitonjakoon liittyvät kysymykset omistuksesta irtautumisen verotus erityiskysymyksiä Yritysjärjestelyt miksi järjestellään? yhtiöoikeuden ja verosäännösten yhteensovittaminen veroneutraali järjestely kiinteistövarallisuuden rakenteiden järjestelymahdollisuuksista Kiinteistön luovutus mikä on luovutus? omistusrakenteiden merkitys verotettavan tulon realisoituminen luovutuksen yhteydessä varainsiirtovero, arvonlisävero jälleenhankintavarauksen käyttö Kansainvälistyvän kiinteistösijoittamisen verotus ulkomaalainen Suomessa suomalainen ulkomailla mikä valtio verottaa omistamisen rakenteen merkitys voittojen kotiuttaminen kiinteistöomaisuudesta irtautumisen verotus mitä on siirtohinnoittelu ja miksi siihen liittyy merkittävä verotuksellinen intressi? miten Suomi verottaa ulkomaalaisen kiinteistönomistajan Suomesta saamaa tuloa hallinnolliset velvoitteet Kiinteistöjen arvonlisäverotus kiinteistöhallintapalveluiden oma käyttö arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen kiinteistöissä kiinteistöjen luovutus Selvittää kiinteistöjen, kiinteistöliiketoiminnan ja kiinteistökaupan verotusta. Opettaa ymmärtämään kansainvälistyvän kiinteistösijoittamisen muutostrendejä ja verosuunnittelun mahdollisuuksia. Selvittää kiinteistöomaisuuden erityispiirteitä yritysomaisuuden osana yrityskaupoissa ja erilaisissa yritysjärjestelyissä. Selvittää kiinteistöalan arvonlisäveron erityiskysymysten periaatteet ja riskit. VALINNAISET OSIOT, VÄHINTÄÄN KAKSI SEURAAVISTA: 4.A OSIO IAS/IFRS KIINTEISTÖALALLA kiinteistövarojen luokittelu arvostusmenetelmät arvostusmenetelmien vaikutus tulokseen ja taseeseen vuokrakiinteistöt IFRS-ympäristössä keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön käsittely IFRStilinpäätöksessä kiinteistösijoitusten tilinpäätöskäsittely kirjanpidon ja verotuksen yhteys laskennalliset verot rahoitusinstrumenttikysymykset suurimmat poikkeamat FAS:iin IFRS-raportointi Tavoitteena on selkiyttää kiinteistövarojen määrittelyä sekä niiden arvostamista tilinpäätöksessä. Osio antaa valmiudet vuokrakiinteistöjen ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön käsittelyyn IFRS-tilinpäätöksissä. Lisäksi osiossa selvitetään kirjanpidon ja verotuksen sidonnaisuuksia IFRS-tilinpäätöksissä.

4 4.B OSIO KONSERNITILINPÄÄTÖS KIINTEISTÖALALLA kiinteistöliiketoiminnan organisointi konsernimuotoon kirjanpito- ja muu konsernitilinpäätöstä koskeva lainsäädäntö konsernisuhteen syntyminen konsernirakenne alakonserni konsernitilinpäätöksen suhde konserniyhtiöiden erillistilinpäätöksiin konsernitilinpäätöksen tavoite konsernitilinpäätöksen laatimisperiaate tytäryhtiöt osakkuusyhtiöt konserniyhtiöiden keskinäisten liiketoimien käsittely konserniyhtiöiden keskinäisen omistuksen käsittely konsernissa olevien muiden osakkaiden osuuden käsittely arvonkorotukset laskennalliset verot asuintalovaraus ja muut verotukselliset varaukset konsernitilinpäätöksessä ulkomaiset tytär- ja osakkuusyhtiöt konsernissa konsernirakenteen muutosten käsittely konsernituloksen suunnittelumahdollisuudet ja -rajoitukset Tavoitteena on antaa käytännön valmiudet konsernitilinpäätöksen laadintaan ja muuhun konserniraportointiin. Lisäksi tavoitteena on hankkia valmiuksia kiinteistöliiketoiminnan organisoinnin suunnitteluun erityisesti tuloksen, taseen ja verotuksen näkökohdat huomioon ottaen. 4.C VUOKRATALOYHTIÖIDEN ERITYISKYSYMYKSET Vuokrataloyhtiöitä koskeva erityislainsäädäntö ja reunaehdot asuntolainsäädäntö ja yhteiskunta aravalainoitetut, korkotukilainoitetut ja vapaarahoitteiset vuokratalot asumisoikeus ja osaomistusasunnot vuokranmääritys Yleishyödyllisyyden erityisedellytykset yleishyödylliset yhteisöt luovutusrajoitukset lainanantorajoitukset tuoton tuloutus Vuokrataloyhtiön hallinto ja talous rakennuttajatoiminta asukasdemokratia asukasvalinta, vuokranmääritys ja niiden valvonta omakustannusperiaate /vuokranmääritys ja käyttövastikkeenmääritys vuokrien tasaus Ara:n suositus vuokrien jyvitykseen talous ja rahoitus korkojen hallinta Asumisoikeusasuntojen markkinointi- ja myyntiprosessi asumisoikeuden luovutus ja uudelleen myynti kunnan rooli hyväksyttäminen, hinnanvahvistus Asukkaan oikeudet ja velvollisuudet asumisoikeusjärjestelmässä vastuunjako asukas muutostyömahdollisuudet Käyttövastikkeen määritys asumisoikeusjärjestelmässä kohdekohtainen hoitovastike tasattava käyttövastike Vuokrataloyhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityispiirteitä vuokrataloyhtiön tilinpäätös vuokrataloyhtiö osana konsernia jakokelpoiset varat poistot kiinteistöyhtiöissä oman pääoman vähenemistilanteet osingon maksaminen yleishyödyllinen osana konsernia kiinteistöjen arvostaminen tilinpäätöksessä Yleishyödyllisyyden valvonta ARA:n rooli valvonta ja sanktiot valvontailmoitukset asuntovarallisuuden salkutus ja kehittäminen Osion tavoitteena on selvittää tuettua asuntotuotantoa säätelevä keskeinen lainsäädäntö. Selvittää tukea saavien yhtiöiden hallinnon sekä talouden ja rahoituksen erityispiirteitä. PAKOLLINEN OSIO: 5. OSIO TILINPÄÄTÖSSUUNNITTELU JA YHTIÖN TALOUDELLISEN TILAN MÄÄRITTELY Ulkoinen laskenta kirjanpidon periaatteet arvostuskysymykset KPL:n mukaan kirjanpidollisia erityiskysymyksiä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältö suunnitelmapoistot EVL-poistot, hyllypoistot, poistoero keskinäisen yhtiön kirjanpidon erilliskysymykset rahastoinnit sijoittajan odotukset tilinpäätökselle aktivoinnit/kulukirjaukset osakeyhtiölain erityiskysymykset oman pääoman osalta aikaisempien tilikausien virheiden oikaisut rakennusaikainen kirjanpito vapaaehtoisen varaukset pakolliset varaukset kiinteistösijoitusyhtiön erityiskysymyksiä tilinpäätöksen tunnusluvut ja muut mittarit Osion tavoitteena on syventää asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden tilinpäätössuunnittelua. Antaa perusteet yhtiön taloudellisen tilan määrittelyyn. Muutokset mahdollisia!

5 Kiinteistöalan talouspäällikön tutkinto (KITA) - Real Estate Business Controller KOULUTUSOHJELMAN TOTEUTUS Ohjelma rakentuu omaehtoisesta opiskelusta, luennoista, kahdesta ennakkotehtävästä ja esseestä sekä kolmesta tentistä. Pakollisia osioita on neljä ja kolmesta valinnaisesta osiosta valitaan vähintään kaksi. Koulutusohjelmassa on käytössä virtuaalinen opiskeluympäristö, mikä edellyttää opiskelijoilta Internet-yhteyttä. ENNAKOTEHTÄVÄT, ESSEET JA TENTIT 1. osio: Kiinteistöliiketoiminta ja laskentatoimen johtaminen; ei tentitä, opiskelijat tekevät ennakkotehtävän ja jakson jälkeen asiaa syventävän kirjallisen esseen 2. osio: Kiinteistötalous ja sijoittaminen; ei tentitä, opiskelijat tekevät ennakkotehtävän ja jakson jälkeen asiaa syventävän kirjallisen esseen 3. osio: Kiinteistöjen verotuskäytäntö ja verosuunnittelu; tentitään Valinnaiset osiot 4.A, 4.B ja 4.C; järjestetään yksi tentti opiskelijan osioiden valinnan mukaan 5. osio: Tilinpäätössuunnittelu ja yhtiön taloudellisen tilan määrittely; tentitään KIRJALLISUUS Jokaiselle osiolle määritellään tutkintovaatimuksiin kuuluva kirjallisuus. Kirjallisuuden hankkivat ja kustantavat opiskelijat itse. LAAJUUS 27 opintopistettä (18 opintoviikkoa) AIKATAULU JA PAIKKA Pakolliset osiot: 1. osio osio osio , tentti HINTA Koulutuksen hinta on euroa. Hintaan sisältyy opetus luentoaineistoineen sekä kahvitarjoilut. Tutkintokoulutus on arvonlisäverotonta. Mikäli osallistutaan kaikkiin kolmeen valinnaisen osioon, on lisäveloitus tästä 590 euroa. Keväällä 2015 käynnistyvään koulutukseen on mahdollista saada tukea, jossa opiskelijan/yrityksen maksuosuus on yhteensä euroa. Tuettuja paikkoja on rajoitetusti. Tutkintovaatimuksiin kuuluvan kirjallisuuden opiskelijat maksavat itse. Pyydämme huomioimaan, että jos opiskelee läsnä olevana jo muussa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain (RahL 1705/2009) määrittelemässä koulutuksessa (sisältää mm. lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakouluopiskelun), ei ammatilliseen lisäkoulutukseen voi saada samanaikaisesti valtion tukea. Osallistumismaksu laskutetaan kolmessa erässä: 1.erä euroa huhtikuussa erä 800 euroa lokakuussa erä 400 euroa maaliskuussa 2016 HAKEMINEN Koulutukseen haetaan Hakuaika päättyy LISÄTIETOJA koulutusjohtaja Pekka Holopainen puhelin (09) tai sähköposti koulutuskoordinaattori Raija Pääkkönen puhelin (09) tai sähköposti Valinnaiset osiot, kaksi seuraavista: 4. A osio B osio C osio Valinnaisten osioiden tentti Pakollinen osio: 5. osio , tentti Päättäjäiset kesäkuun alku 2016 Luennot järjestetään Kiinteistöalan Koulutussäätiön tiloissa osoitteessa Malmin asematie 6, Helsinki.

6 Kirjanpito Taloushallinnon opintopolut Vuokravalvonta ja perintä Henkilöstö- ja palkkahallinto Kiinteistöalan talouspäällikön tutkinto (KITA) Kiinteistöalan kirjanpidon koulutus ja tutkinto II (KTP II) Perintätoimen tutkinto (PTT) Palkanlaskennan tutkinto (PAK) Kiinteistöalan kirjanpidon koulutus ja tutkinto I (KTP I) Vuokravalvonnan tutkinto (VVT) Alan työkokemus ja/tai koulutus Perustiedot alasta Osoitelähde: Kiinko-rekisteri, Kiinteistöalan Koulutuskeskus, Malmin asematie 6, Helsinki Kiinteistöalan Koulutuskeskus, Malmin asematie 6, Helsinki puhelin (09) , faksi (09) ,

Kiinteistöalan koulutus 2012

Kiinteistöalan koulutus 2012 Kiinteistöalan koulutus 2012 www.kiinko.fii www.kiinko.fi 2 ARVOKASTA ASIAKASPALAUTETTA Kuunnellen, kannustaen ja kehittäen Palaute asiakkailtamme on meille erittäin tärkeää. Keräämme palautetta koulutukseen

Lisätiedot

Kiinteistöalan koulutus 2014

Kiinteistöalan koulutus 2014 Kiinteistöalan koulutus 2014 www.kiinko.fi 2 ARVOSTETUT KOULUTUKSET, HUIPPULUENNOITSIJAT Kiinkon opiskelijat arvostavat asiantuntemustamme Kiinkon koulutuksilla on vahva ja arvostettu asema asiakkaidemme

Lisätiedot

Kiinteistöalan koulutus 2013

Kiinteistöalan koulutus 2013 Kiinteistöalan koulutus 2013 www.kiinko.fi 2 ARVOKASTA ASIAKASPALAUTETTA Kuunnellen, kannustaen, kehittäen Asiakkailta saatava palaute on Kiinkon toiminnassa ja koulutustemme kehittämisessä keskeisellä

Lisätiedot

KIINTEISTÖALAN KOULUTUS 2010. www.kiinko.fi

KIINTEISTÖALAN KOULUTUS 2010. www.kiinko.fi KIINTEISTÖALAN KOULUTUS 2010 www.kiinko.fi Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle ja Kiinteistöalan Koulutussäätiölle. Kiinko tarjoaa lisä- ja täydennyskoulutusta sekä ammattitutkintoja

Lisätiedot

Kiinteistöalan kirjanpidon koulutus ja tutkinto II (KPT II) 11.3.-2.10.2015 Kiinteistöalan Koulutussäätiö

Kiinteistöalan kirjanpidon koulutus ja tutkinto II (KPT II) 11.3.-2.10.2015 Kiinteistöalan Koulutussäätiö Koulutuksen sisältö: I Lähiopetusjakso 11.-12.3.2015 Ilmoittautuminen ja aineiston jako Avaus, esittäytyminen, kurssin tavoitteet ja virtuaalisen opiskeluympäristö Optiman käytön esittely Tilinpäätöksessä

Lisätiedot

KIINTEISTÖALAN AJANKOHTAISKOULUTUS. www.kiinko.fi

KIINTEISTÖALAN AJANKOHTAISKOULUTUS. www.kiinko.fi KIINTEISTÖALAN AJANKOHTAISKOULUTUS www.kiinko.fi SYKSY 2010 www.kiinko.fi Osaaminen huomataan Kuunnellen, kannustaen ja kehittäen Kiinkon asiakas on tyytyväinen asiakas. Näin kertoo tuore asiakastyytyväisyystutkimuksemme*.

Lisätiedot

Koulutus- ja julkaisutarjonta

Koulutus- ja julkaisutarjonta Hyödynnä monipuolinen Koulutus- ja julkaisutarjonta Ota liite talteen! Lehtikuva / Martti Kainulainen Finanssialan työkalupakki käytettävissäsi FINVAn laajat koulutuspalvelut kattavat koko finanssialan.

Lisätiedot

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Matti Hytönen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Jaana Tahvanainen YRITYSOMINAISUUKSIEN YHTEYS TULOVEROTUKSEN ENNAKKOTIETOJEN KYSYNTÄÄN

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Jaana Tahvanainen YRITYSOMINAISUUKSIEN YHTEYS TULOVEROTUKSEN ENNAKKOTIETOJEN KYSYNTÄÄN Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Jaana Tahvanainen YRITYSOMINAISUUKSIEN YHTEYS TULOVEROTUKSEN ENNAKKOTIETOJEN KYSYNTÄÄN Pro gradu tutkielma Taloustieteet/Laskentatoimi Syksy 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84 1 SATO OYJ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS Milj. 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 LIIKEVAIHTO 2, 3 286,9 232,0 Sijoitusasuntojen luovutusvoitot 4 8,9 9,9 Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-538-4 (nid.) ISBN 978-952-213-539-1 (pdf)

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 VUOSIKERTOMUS 2013

Tilinpäätös 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 63 Tilinpäätös 2013 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 64 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 64 Konsernitase, IFRS... 65 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 66 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-846-0 (nid.) ISBN 978-952-213-847-7 (pdf)

Lisätiedot

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma 16 Oman pääoman muutokset

Lisätiedot

I N T E R A V A N T I VUOSIKERTOMUS 2007

I N T E R A V A N T I VUOSIKERTOMUS 2007 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Senaatti-kiinteistöjä koskeva laitoskohtainen laki.

Lisätiedot

Hyödynnä monipuolinen Koulutus- ja julkaisutarjonta

Hyödynnä monipuolinen Koulutus- ja julkaisutarjonta Hyödynnä monipuolinen Koulutus- ja julkaisutarjonta Ota liite talteen! Kuva: Teppo Jokinen Sijoita osaamiseen! Kehitä ammattitaitoasi finanssialan laaja työkalupakki on käytettävissäsi. Valitse palveluistamme

Lisätiedot

Tradenomitutkinnon taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon

Tradenomitutkinnon taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon Tradenomitutkinnon taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon työelämälähtöisyys ja KLTtutkinto Launonen, Satu 2011 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Tradenomitutkinnon taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon

Lisätiedot

Asunto-omaisuustyöryhmän raportti

Asunto-omaisuustyöryhmän raportti HELSINGIN KAUPUNKI Asunto-omaisuustyöryhmän raportti 9.12.2011 Sisällys 1. Johdanto, tausta ja tavoitteet... 3 2. Selvityksen kohteena oleva asunto-omaisuus... 5 2.1 Yhtiöt... 6 2.2. Hajautetun rakenteen

Lisätiedot

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 4.9.2011

KHT-TUTKINTO 4.9.2011 1 (62) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 4.9.2011 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (7 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

Ajankohtaista koulutusta keväällä 2015

Ajankohtaista koulutusta keväällä 2015 Ajankohtaista koulutusta keväällä 2015 Sisällysluettelo Henkilöstöhallinto 4 26.2. Palkanlaskijan päivä, Oulu 5 24.3. Palkanlaskijan päivä, Kajaani 6 21.4. Vuosilomalaki käytännönläheisesti, Oulu Johtaminen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 2 Sisällys 04 Hallituksen toimintakertomus 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat 12 Voitonjakoehdotus 13 Tuloslaskelmat 14 Taseet 15 Rahoituslaskelmat 16 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

Opintojaksokuvaukset 2010-2011 ennen syksyä 2009 aloittaneille liiketalouden opiskelijoille (ns. HGLI-ops) Malmin ja Vallilan toimipisteissä

Opintojaksokuvaukset 2010-2011 ennen syksyä 2009 aloittaneille liiketalouden opiskelijoille (ns. HGLI-ops) Malmin ja Vallilan toimipisteissä Opintojaksokuvaukset 2010-2011 ennen syksyä 2009 aloittaneille liiketalouden opiskelijoille (ns. HGLI-ops) Malmin ja Vallilan toimipisteissä Voit etsiä haluamaasi merkkinojonoa ctrl+f -toiminnolla English

Lisätiedot

1) Product. Total. Tilinpäätös 2010. development! + ** *** ***,** kassavirta. tuotekehitys

1) Product. Total. Tilinpäätös 2010. development! + ** *** ***,** kassavirta. tuotekehitys 1) Product development! tuotekehitys Total + ** *** ***,** kassavirta Tilinpäätös 2010 1 2 Sisällys 04 Hallituksen toimintakertomus 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat 12 Voitonjakoehdotus 13 Tuloslaskelmat,

Lisätiedot