OMAVALVONTASUUNNITELMA Palvelun tuottajaa koskevat tiedot. Palvelun tuottaja: Kalliolan Kannatusyhdistys ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012. 1. Palvelun tuottajaa koskevat tiedot. Palvelun tuottaja: Kalliolan Kannatusyhdistys ry"

Transkriptio

1 OMAVALVONTASUUNNITELMA Palvelun tuottajaa koskevat tiedot Palvelun tuottaja: Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palveluntuottajan Y-tunnus: Toimipaikka: Vammaistenpalvelut Ryhmäkoti Jatko Eliel Saarisen tie 15 A Helsinki puh tai fax: Lupa ryhmäkodin toimintaan on myönnetty: Kunnan päätös luvan vastaanottamisesta ja kaupungin tarkastus: Ympäristöviranomaisen lupatarkastus: Palvelujen vastuuhenkilö: Marjukka Liikala Eliel Saarisen tie 15 A Helsinki Puh Asiakasrekisteristä vastaava henkilö: Marjukka Liikala Eliel Saarisen tie 15 A Helsinki Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja: Timo Lemmetyinen, toiminnanjohtaja Lars Rikberg, toimialajohtaja Omavalvonnan vastuuhenkilö: Marjukka Liikala ryhmäkodin johtaja Omavalvonnan päivittämissuunnitelma: Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain sekä tarvittaessa 1

2 2. Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet Ryhmäkoti Jatko tarjoaa ympärivuorokautista yhteisöllistä palveluasumista kuudelle vaikeasti liikuntavammaiselle asukkaille. Palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee jatkuvaluontoisesti toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti ja joka ei ole kuitenkaan laitoshoidon tarpeessa. Ryhmäkoti Jatko kuuluu Seniori- ja vammaistyöalan kokonaisuuteen. Työaloilla on yhteinen työalajohtaja. Ryhmäkoti Jatkon toimintaa ohjaavat arvot luottamus yhteisössä oleviin voimavaroihin erilaisuuden tiedostaminen rikkaudeksi ja mahdollisuudeksi lähimmäisenrakkaus Ryhmäkoti Jatkon toimintaperiaatteet Ryhmäkodin tavoitteena on olla pysyvä koti siellä asuville vaikeasti liikuntavammaisille henkilöille. Ympärivuorokautisen kodinomaisen kuntouttavan hoito-, tuki- ja ohjaustyön keinoin mahdollistetaan kodissa asuville mielekäs ja merkityksellinen elämä. Ryhmäkodin asukkaat muodostavat yhdessä yhteisöllisen kodin, jossa osa tavallista arkea on yhteisöllisyys asukkaiden ja työntekijöiden kesken sekä yhteistyö samassa talossa toimivan kehitysvammaisten asumisyksikön Rastinkodin kanssa. Tavoitteena on tarjota asukkaille mahdollisuus tasa-arvoiseen elämään ja ehkäistä vaikeasti vammaisten ihmisten syrjäytymistä. Ryhmäkodin asukkailleen tarjoama ympärivuorokautinen hoito -, ohjaus - ja tuki on heille välttämätöntä, koska he tarvitsevat sitä laaja-alaisen ja vaikea-asteisen vammansa vuoksi. Toiminnan suunnittelua ja toteuttamista ohjaavat asukkaiden omat toiveet ja tarpeet. Päivittäinen asukkaiden kanssa tehtävä työ tehdään suunnitelmallisesti, huomioiden erilaiset muuttuvat tilanteet ja olosuhteet työhön kiinteästi kuuluvana osana. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan myös henkilökunnan voimavarat Laaja-alaisesta hoidon-, ohjauksen- ja tuentarpeesta, päävastuu toiminnan suunnittelussa ja toteutumisessa on ryhmäkodin työntekijöillä ympäri vuorokauden. Asukkaiden itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen suhteessa ammattihenkilökunnan vastuuseen ja velvollisuuteen puuttua heidän elämäänsä ja päätöksiinsä on päivittäiseen työhön liittyvän pohdinnan ja tasapainottelun asia. Ryhmäkodissa tehtävän työn yksi perustavoitteista on asukkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin takaaminen. Työn kulmakivenä on hyvä kuntouttava ja ihmistä kunnioittava perushoitotyö, kuten esimerkiksi hygienia, asentohoidot ja ruokailut. Läsnäolo, ohjaus - ja tukityö on myös oleellinen ja kiinteä osa kodin päivittäistä toimintaa. Esteettinen ympäristö on ihmisen yksi hyvinvoinnin lähde. Se on huomioitu ryhmäkodin arjessa. Henkilökunnan tehtävänä on selvittää ja kehittää yhteistyössä asukkaiden kanssa heille soveltuvaa ja merkityksellistä sekä iloa elämään antavaa päivittäistä toimintaa kodissa ja kodin ulkopuolella. Ryhmäkodissa kokoontuu n. kerran kuussa Juttukerho, jossa asukkaat, 2

3 puhetulkit ja henkilökunta yhdessä keskustelevat asukkaiden aloitteista tulevista aiheista. Ryhmäkodin asukkaat osallistuvat noin kerran kuussa vaikeasti vammaisten taidekerhoon Kalliolan Kansalaisopiston kurssilla. Ryhmäkodin ulkopuolisten päivätoimintamahdollisuuksien etsiminen ja kehittäminen toteutetaan yhdessä asukkaiden läheisten ja kotikuntien sosiaalitoimen kanssa. Asukkaiden vaikea vammaisuus ja vammaisuuden mukanaan tuomien liitännäissairauksien kuten perusvamman vaikeutuminen iän mukana, tuo kodissa tehtävään työhön vuosittain lisää haasteita ammatilliseen osaamiseen ja jaksamiseen. Ryhmäkodissa tehtävä työ etsii jatkuvasti uusia, erilaisia ratkaisuja asukkaiden hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Asukkaiden puheentuoton ja puheen ymmärtämisen erityisvaikeudet ovat ryhmäkodin arkea. Kommunikointi ja kuulluksi tuleminen on kaikkien ihmisten perusoikeus. Kommunikaatiomenetelmien kehittyessä ryhmäkodissa perehdytään niiden käyttöön mahdollisimman hyvin hankkimalla tietoa ja taitoa vaihtoehtokommunikaatioista. Syntymästään saakka vaikeasti vammaisten henkilöiden itsenäistyminen ja oman elämänsä haltijaksi pääseminen vaatii erityistukea ja ohjausta. Itsenäistymiseen ja aikuistumiseen liittyen vaikeavammaisuus nostaa esiin monia kysymyksiä. Toiminnassa tulee huomioida myös asukkaiden psyykkinen hyvinvointi. Henkilökunnalta vaaditaan osaamista asukkaiden tarpeisiin liittyvän tekniikan ja apuvälineiden huollossa, uusinnassa, testaamisessa sekä käyttökuntoon saattamisessa, jotta toimisivat asukkaiden hyvinvointia tukien. Apuvälinetyö on merkittävä osa ryhmäkodin jokapäiväistä arjentyötä. Kansalaisjärjestön toiminta yhteiskunnallisena vaikuttajana vaikeasti vammaisten ihmisten asumispalvelujen tuottajana Kansalaisjärjestön yksi perustehtävä on yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Vaikeasti vammaisten ryhmäkodin ylläpitäjänä Kalliolan sekä ryhmäkodin yhtenä tehtävänä on vaikuttaa ja nostaa esiin vaikeasti vammaisten nuorten aikuisten elämään liittyviä erityiskysymyksiä. Erilaisia vaikuttamisen kanavia ovat muun muassa erilaiset yhteistyötahot, kotikunnat ja vammaisjärjestöt sekä Kalliolan järjestötoiminnasta saatujen kokemusten ja verkostojen hyödyntäminen. 3. Toimitilat Ryhmäkodin tilat Ryhmäkoti Jatko sijaitsee S - Asunnot Oy:n kerrostalon ensimmäisessä kerroksessa Pohjois-Haagassa. Tilat on suunniteltu vaikeavammaisten ryhmäkodin käyttöön ja ne ovat asukkaiden käyttämien tilojen osalta esteettömät. Kaikilla asukkailla on omat huoneet ja kylpyhuoneet sekä jyvitetty osuus yhteisistä tiloista. Yhteisiä tiloja ovat olohuone, keittiö-ruokailutila, pesutupa, sauna, apuvälineiden säilytystila sekä inva- wc, joka on varattu vieraiden käyttöön. Tilojen suunnittelussa on huomioitu pyörätuolien käytön vaatimat tilantarpeet siten, että ruokailu ja yhdessä olo on mahdollista kodin yhteisissä tiloissa. 3

4 Asukkaiden omat huoneet Asukkaiden omien huoneiden ja kylpyhuoneiden koot ovat m2. Asukkaiden jyvitetyt asuinneliöt ovat 54,68 m2 ja 55,18 m2. Asukkaiden huoneissa on vaihteella toimivat kattonosturit. Asukkaiden omat huoneet ovat asukkaiden omien toiveiden mukaisesti sisustettu. Asukkaat ovat sisustaneet omat huoneensa läheistensä kanssa. Huoneiden sisustuksessa on huomioitu myös mahdollisimman hyvin myös ergonomiset tekijät. Ryhmäkodin henkilökunnan vastuulla on huolehtia asukkaiden huoneiden ja yhteisten tilojen viihtyvyydestä sekä esteettisyydestä yhteistyössä asukkaiden ja läheisten kanssa. 4. Henkilöstö Kalliolan henkilöstöstrategia Kalliolassa on hyväksytty henkilöstöstrategia , joka kattaa keskeiset henkilöstöasioiden kehittämiskohteet kuten johtaminen ja esimiestyö, työhyvinvoinnin edistäminen, sisäisen osaamisen hyödyntäminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja rekrytointi. Ryhmäkodin henkilöstön kelpoisuus, rakenne ja mitoitus Ryhmäkodissa työskentelee moniammatillinen työryhmä; kahdeksan ohjaajaa, kaksi sairaanhoitajaa ja ryhmäkodin johtaja. Öisin työssä on yksi ohjaajista. Öisin yhteistyötä tehdään naapurissa olevan kehitysvammaisten ryhmäkoti Rastinkodin kanssa. Ohjaajilla on vaadittava sosiaali- ja terveysalan toisen asteen tutkinto tai opisto- tai amk - tutkinto. Sijaisiksi palkataan ensisijaisesti sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneita työntekijöitä. Työntekijät toimittavat todistukset kelpoisuudestaan työsuhteen alkaessa. Toimitettavia todistuksia ovat koulutodistukset, työtodistukset, hygieniapassi ja ensiapukoulutustodistus. Rikostaustan selvittämiseksi pyydetään myös todistus. Työsuhteen alkaessa työntekijät ohjataan työterveydenhuollon työhöntulotarkastukseen. Terveystarkastukseen liittyy myös huumetesti ja salmonellanäyte. Kalliolan tasa-arvosuunnitelmassa on kuvattu rekrytoinnin keskeiset periaatteet: tasa-arvo työhönotossa, työpaikkailmoittelu, valintakriteerit ja menettelyt. Henkilöstön rakenne on vastaa asukkaiden vaikeavammaisuudesta nousevia tarpeita. Vaikeasti vammaisten asukkaiden päivittäinen hoito- ja ohjaustyössä korostuu hyvä perushoidon osaaminen ja sosiaaliohjauksen ja hoitotyön erityisosaamisen tarve. Ryhmäkodissa on aamuvuorossa kolme ja iltavuorossa kolme työntekijää. Öisin on yksi työntekijä, joka tekee tarvittaessa yhteistyötä naapurissa olevan Rastinkodin työntekijän kanssa. Arkiaamuisin työssä sairaanhoitaja sekä työvuorojen mukaisesti viikonloppuisin. Ryhmäkodin johtaja on työssä arkisin. Ryhmäkodin johtajan esimies on työalajohtaja. Ryhmäkodin asukkailla on henkilökohtaisia avustajia vapaa-ajalle sekä päivätoimintaan. Avustajien palkkaus tulee kotikuntien henkilökohtaisilla päätöksillä. Ryhmäkodin 4

5 henkilökunta perehdyttää uudet avustaja asukkaan asioihin ennen kuin he voivat avustaa asukasta ryhmäkodin ulkopuolella. Henkilöstön koulutus Henkilöstön vuosittainen koulutusohjelma tehdään esisijaisesti asukkaiden kanssa tehtävästä arjen työstä nousevista koulutustarpeita ja lain määräämien velvoitteiden mukaisesti. Henkilökunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan vammaistyön- ja sosiaali- ja terveysalojen koulutuspäiville sekä Kalliolan henkilökunnalle järjestettävään yhteiseen koulutukseen. Konsultointiin ja koulutukseen käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita, kuten esim. työterveyshuollon fysioterapeutti, puheterapeutti, neurologisiin sairauksiin perehtynyt lääkäri ja haavahoitaja sekä infektioilta suojautumiseen ja aseptiikkaan erikoistunut hygieniahoitaja. Apuvälinetyö on merkittävä osa päivittäistä työtä ryhmäkodissa. Apuvälineiden turvallisuuteen ja käyttöön henkilökunta saa ohjausta ja koulutusta erilaisten yhteistyötahojen avulla. Kaikki työntekijät ovat vastuussa apuvälineiden tarkoituksen mukaisesta ja turvallisesta käytöstä. Ryhmäkodissa on määritelty yhden ohjaajan erityistehtäväksi apuvälineasiat. Henkilökunta saa koulutusta mm. lääkehoitoon, vaihtoehtokommunikaatio menetelmiin sekä ensiapu ja palo- ja pelastuskoulutukseen sekä asukkaiden siirtämiseen ja nostamiseen. Henkilökunnan koulutustavoitteissa huomioidaan myös uudet asiakastyöstä esiin nousevat tarpeet. Kaikkiaan koulutustarvetta määrittelee ensisijaisesti asukkaiden tarpeista nousevat asiat. Koulutustavoitteita määritellään myös työntekijäkohtaisesti mm. kehityskeskustelujen avulla. Ryhmäkodin työntekijöiden yhteiset työryhmäpäivät pidetään neljä kertaa toimintavuoden aikana. Työryhmäpäivien ohjelmaan sisältyy myös koulutuksellinen osio. Perehdytyskansion valmistaminen on vuoden 2012 tavoitteita. Henkilöstön hyvinvointi Henkilöstön työkyvyn ja terveyden ylläpitämiseksi Kalliolassa on koko henkilökuntaa koskevat toimintaohjeet. Työkyvyn tukemisen toimintamalli otettiin käyttöön loppuvuodesta Mallissa on kuvattu mm. sairauspoissaolojen hallinnan menettely ja yhteistyö työterveyshuollon kanssa.. Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu mm. työsuojelutoimikunnan tehtäviin. Työssä jaksaminen on otettu huomioon sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa että työsuojelun toimintaohjelmassa ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma. Työterveyshuolto on järjestetty sopimuksin Diacorin ja Mehiläisen kanssa. Työhyvinvointikysely toteutaan noin kolmen vuoden välein. Koko Kalliolan henkilöstön työhyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen parantamiseen tähdännyt hanke, Dialogista virtaa, toteutettiin vuosina

6 Kehityskeskustelut käydään oman esimiehen kanssa sovittuina aikoina, yleensä yksi kaksi kertaa vuodessa. Kehityskeskustelun menetelmällisenä apuvälineenä käytetään Varman Evita - Peiliä. Työhyvinvoinnin tukemiseksi henkilökunnalle jaetaan vuosittain Smartumin liikunta - ja kulttuuriseteleitä virkistymistä varten. Ryhmäkodin koko työryhmän yhteinen työnohjaus toteutuu noin 10 kertaa vuodessa. Ryhmäkodin johtajalla on myös oma esimiestyötä tukeva työnohjaus. Ryhmäkodin henkilöstö osallistuu Kalliolan yhteiseen virkistyspäivään mahdollisuuksien mukaan. Ryhmäkodin oma virkistyspäivä on liitetty työryhmäpäivien yhteyteen. Ryhmäkodin henkilökunnalla on keskiviikkoisin viikkopalaveri. Viikkopalavereissa käsitellään tiedotusasiat ja ryhmäkotiin toimintaan liittyvät asiat. Palaverista tehdään muistiot, jotka ovat kaikkien työntekijöiden luettavissa. Viikkopalaverin tavoitteena on tiedonkulun lisäksi kehittää vuoropuhelua työntekijöiden kesken sekä pohtia yhdessä työstä nousevia asioita. Työturvallisuus Työturvallisuus on huomioitu ryhmäkodin mm. lattiamateriaalien valinnoissa. Tapaturmien ehkäisemisen henkilökunta perehdytetään ja vastuutetaan huolehtimaan ryhmäkodin tilojen ja tavaroiden sekä apuvälineiden omilla säilytyspaikoilla pitämiseen. Apuvälineet ja laitteet huolletaan ja pidetään puhtaina. Henkilökunta perehdytetään huoltoon liittyviin toimenpiteisiin ja yhteistyötahoihin. Henkilöstön ammatillista osaamista ja vastuuta on myös huomioida tarvittavat huollot ja vaaratilanteet. Työergoniamiaa käsitellään normaaliin työhön liittyvänä osatekijänä ja henkilökuntaa kannustetaan miettimään työergonomiaan liittyviä asioita ja tuomaan parannusehdotuksia yhteiseen keskusteluun. Työterveyden huollon fysioterapeutti käy ryhmäkodissa noin kahden vuoden välein ohjaamassa mm. asukkaiden nostoissa. 5. Asiakkuus Palveluasuminen Ryhmäkodin palveluasumista ostavat pääkaupunkiseudun kunnat. Asukkaille tehdään hoito- ja palvelusuunnitelmat yhteistyössä asukkaan, läheisten, sosiaalityöntekijän ja muiden tarvittavien yhteistyötahojen kanssa. Suunnitelmat päivitetään joko tarvittaessa tai sovitusti määräajoin. Asukkaiden vuorokautinen hoidon ja palveluntarve on noin tuntia ja he tarvitsevat aina henkilökunnan läsnäoloa. Asukkailla on omat edunvalvojat, joko läheinen tai yleinen edunvalvoja. Asukkaiden kustannukset Asukkaat maksavat palveluasumiseen liittyen ruuasta sekä perusmaksun. Ruoka- ja perusmaksun määrittelee Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta, jota ohjetta on käytetään myös muiden kotikuntien asukkaille. Ruokamaksuissa huomioidaan koko- ja osapäiväiset poissaolot. 6

7 Asukas maksaa itse mm. omat vaatteensa, hygieniatuotteet ym. asiat joita henkilökohtaiseen elämäänsä tarvitsee. Asukkaiden käteisvarojen hoito Asukkaiden päivittäinen käteisvarojen hoito ja kirjanpito kuuluu ryhmäkodin perustyöhön. Kirjanpidossa noudatetaan Helsingin kaupungin ja Kalliolan tilintarkastajien ohjeita. Asukkailla on omat kassakirjapidot. Kassakirjapito toimitetaan vuosittain edunvalvojille. Käteiskirjanpito ja kuitit säilytetään kymmenen vuotta lukittavan toimiston lukittavassa kaapissa. 6. Asukkaiden terveyden- ja sairaanhoito Kotikuntien kautta saatavat terveydenhoitopalvelut Kunnilla on kokonaisvastuu ryhmäkodin asukkaiden terveydenhoidosta. Ryhmäkodissa asuu neljän kunnan asukkaita ja kuntien toteuttamistahot ovat yksilöllisiä. Helsingin asukkaat saavat terveydenhoitopalvelut kotihoidon, terveyskeskuksen ja kotisairaalan kautta. Muiden kuntien asukkailla on joko kunnan ostamana palvelut yksityiseltä lääkäri, terveysasemalta tai kotisairaalasta. Tarvittaessa asukkaat käyttävät myös yksityislääkärin palveluja. Suunterveydenhoito on joko yksityisellä hammaslääkärissä, terveyskeskuksen hammashoidosta tai erityistarpeiden mukaan esim. erityishammashoitolassa. Terveyden ja sairaanhoidon tarve nousee pääosin ryhmäkodin henkilökunnan huomioista ja on tarpeen mukaan järjestettävissä. Asukkaiden läheisten huomiot ovat myös tärkeitä ja välttämättömiä, jotta vaikeasti vammaisten asukkaiden kokonaishyvinvointi tulee huomioiduksi. 7. Ravinto ja ruokahuolto Hyvä, monipuolinen ja riittävä ravinto on asukkaidemme yksi perusasia. Se on yhteisöllisen ryhmäkodin sydänasioita. Ruokalistat on suunniteltu kuuden viikon jaksoihin. Ruokalistojen teossa on huomioitu asukkaiden mieltymykset ja henkilökohtaiset tarpeet. Asukkaiden erityistarpeet kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Tarvittaessa pidetään myös ruuan ja nesteen määrän seurantaa. Ryhmäkodissa ruokatalous hoidetaan oman henkilökunnan toimesta. Ruuan valmistus tapahtuu ryhmäkodin keittiössä ja asukkaat ovat osittain mukana ruuanlaitossa. Ruuat tilataan kaksi kertaa viikossa ja lähikaupassa käydään tarpeen mukaan. Omavalvonta toteutetaan viranomaisten ohjeiden mukaisesti, kuten mm. ruokanäytteet, lämpötilan mittaus ja kirjaaminen. Ryhmäkodissa huomioidaan asukkaiden vieraat ja juhlat. Keittiö on ns. kotikeittiö eli tarvitsevalle tarjotaan kellon ajasta riippumatta. 7

8 Ruokailuajat ovat aamiainen n. klo 7 9, lounas , välipala , päivällinen ja iltapala Asukkaille tarjotaan ruoka myös yksilölliset aikataulut huomioiden. 8. Terveyden suojelu, elintarvikehygienia ja siivous Henkilökunnan hygienia Henkilökunta perehdytetään ryhmäkodissa vaadittavaan hygienia osaamiseen, johon kuuluu mm. käsienpesu ja työvaatetus. Ohjataan huomioimaan myös sairaana työssä olon vaarat itselle ja asukkaille. Siivous Ryhmäkodin tiloihin on kodin toiminnan alkaessa tehty vaadittavat viranomaisten tarkastukset. Toiminnan yksi peruskivi on asukkaiden ja henkilökunnan hyvinvointi sekä terveellisen elin- ja työympäristön siisteys, järjestys ja esteettisyys. Ryhmäkodin kaikki tilat siivoaa siivousliike kerran viikossa tiistaisin. Perjantaisin ryhmäkodin henkilökunta siivoaa asukkaiden huoneet ja kylpyhuoneet. Öisin pestään keittiön ja yhteisten tilojen lattiat. Siivouksessa noudatetaan ns. sairaalasiivousta. Siivoukseen olemme hankkineet asiantuntijatietoa mm. HUS hygieniahoitajalta. Elintarvikehygienia Kaikilta työntekijöitä vaaditaan hygieniapassi. Keittiössä toteutetaan omavalvontaa ohjeiden mukaan kuten esim. ruokanäytteet ja ruokien lämpötilojen mittaus. Tiedot kirjataan ja säilytetään. Pyykit Ryhmäkodissa on pesutuvassa kaksi laitospesukonetta. Asukkaiden pyykit pestään aamuin ja illoin. Asukkaat vaihtavat vaateensa päivittäin ja tarvittaessa. Pyykit pestään terveystarkastajan ohjeen mukaisesti 60 asteen pesussa. Jätehuolto Eri tiloissa on omat roskakorit. Jätepussi suljetaan heti vaipan vaihdon jälkeen ja viedään siivouskomerossa olevaan jätesäkkiin. Jätesäkki viedään aina aamu- ja iltavuoron jälkeen taloyhtiön jätesäiliöön. Lasiroskat, lehdet ja pahvi sekä ongelmajätteet toimitetaan omiin keräyspisteisiin. 9. Lääkehuolto Ryhmäkodin lääkehoito toteutetaan STM:n Turvallinen lääkehoitosuunnitelman oppaan mukaisesti. Lääkehoitosuunnitelma on tehty ja se päivitetään aina tarvittaessa. Lääkehoidon vastuulääkäri on Kirsi Tolonen ja hän allekirjoittaa lääkehoitoluvat. 8

9 Lääkehoitolupien oikeudet on määritelty STM:n ohjeen mukaisesti. Ryhmäkodin lääkehoidosta vastaavat sairaanhoitajat. Lääkkeet säilytetään lukittavassa toimistossa olevassa lääkekaapissa. Lääkekaapin avaimet ovat joko sairaanhoitajan tai vuorossa vastaavana olevan ohjaajan hallussa. Lääkepoikkeamat kirjataan tarkoitusta varten olevaan lomakkeeseen. Poikkeamassa mistä on asukkaalle haittaa toimitaan ohjeiden mukaan. Lääkehoidon poikkeamat käsitellään viikkopalaverissa. Sairaanhoitaja kokoaa tiedot lääkehoidon vastuulääkärille. Lääkepoikkeama kirjataan aina myös asiakasrekisteriin. Lääkkeet jaetaan dosetteihin, josta joko sairaanhoitajat tai vuorossa vastaavana oleva ohjaaja laittaa ne merkattuihin lääkelaseihin. 9. Pelastussuunnitelma, poistumissuunnitelma ja sisäinen palotar kastus sekä turvallisuuskävely Ryhmäkodissa on vaadittava pelastussuunnitelma, turvallisuusselvitys ja poistumissuunnitelma. Sisäistä palotarkastusohjetta tehdään parhaillaan. Ryhmäkodissa on myös käytössä turvallisuuskävely, jonka avulla henkilökunta käy perehtymässä ryhmäkodin sekä naapurissa toimivan ryhmäkodin tiloihin ja laitteisiin sekä huomioi mahdolliset muutoksen tarpeet. Pelastusharjoitukset on toteutettu pelastuslaitoksen ja naapurin ryhmäkodin kanssa vuosittain. Sammutusharjoituksia toteutetaan palolaitoksella tai ryhmäkodin pihalla pelastusharjoitusten yhteydessä. Ryhmäkodissa on myös harjoiteltu savupelastusta. Pelastuskoulutuksiin osallistuu koko henkilökunta ja asukkaat. Ryhmäkodissa tehdään pelastussuunnitelman mukaiset palohälytys- ja sammutusautomatiikan testaus kuukausittain taloyhtiön huoltoyhtiön toimesta. Koehälytyksen yhteydessä mahdolliset korjaus- ja huoltottöitä vaativat toimenpiteet tehdään heti. Koepalohälytykset kirjataan huoltokansioon. Koepalohälytyksen jälkeen ryhmäkodin asukkaiden automaattiovet nollataan käyttökuntoon välittömästi koekäytön jälkeen. Ensiapukoulutus toteutetaan määräajoin joko koko henkilöstölle yhtä aikaa tai yksilöllisen koulutustarpeen muualla. 10. Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet Kalliolassa toteutetaan säännöllisesti kaikissa yksiköissä Työturvallisuuslain 10 :n edellyttämä työpaikan riskien ja vaaratekijöiden kartoitus. Se toteutetaan aina ennen työterveyshuollon ns. työpaikkaselvityskäyntejä sekä kun olosuhteissa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Kartoitus ja yhteenveto tehdään sähköisen lomakkeen avulla. Tulokset käsitellään yksikön työntekijöiden kanssa ja niiden pohjalta laaditaan yksikkökohtainen työsuojelun toimenpideohjelma, jossa aikataulu ja vastuutahot. Kalliolassa on käytössä uhka-, väkivalta- ja vaaratilanteiden sähköinen 9

10 raportointijärjestelmä. Raporttiin kirjataan kaikki turvallisuutta uhkaavat tapahtumat. Raportit lähetetään työsuojelupäällikölle, joka tarkastaa ne ja lähettää paluupostina raportin sen tehneen henkilön esimiehelle tarpeen mukaan toimenpidesuosituksin täydennettynä. Tilanteet käydään työryhmässä läpi. Raporttien yhteenvedot käsitellään työsuojelutoimikunnassa ja ne toimitetaan myös Kalliolan johtoryhmälle. Vakavien työtapaturmien ilmoittamisesta työsuojeluviranomaisille on henkilöstö ohjeistettu erikseen. Kriisitilanteissa toimitaan Kalliolan kriisisuunnitelman ohjeiden mukaan esim. debriefingin järjestämiseksi. Riskien kartoituksen pohjalta tehdään edellä kuvatulla tavalla toimenpideohjelma. Tapahtumaraporttien käsittelyn perusteella tehdään työyksikössä ne korjaavat toimenpiteet, jotka vastuunjakojen mukaan ovat paikallisesti toteutettavissa. Muut toimenpiteet sovitaan työalan tai koko Kalliolan johtoryhmässä. Sovituista toimenpiteistä informoidaan henkilöstöä johtoryhmien muistiossa ja intranetissä sekä tarvittaessa erillisissä tiedotustilaisuuksissa, ryhmäkodin viikkopalavereissa, työryhmäpäivillä sekä sisäisen viestivihon, sähköpostin ja päivittäisien raporttien avulla. Yhteistyötahoja informoidaan merkittävimmistä toimenpiteistä säännöllisissä tapaamisissa ja palautetilaisuuksissa ja asian luonteesta riippunen välittömästi. Ryhmäkodissa toimenpiteistä tiedotetaan läheisille, sosiaalityöntekijöille sekä muille asiaan liittyville yhteistyötahoille. 11. Yhteistyöverkosto Asukkaiden omaiset ja läheiset Ryhmäkodissa yhteistyö asukkaiden omaisten ja läheisten kanssa nähdään voimavarana ja mahdollisuutena. Tavoitteena on vuorovaikutuksellinen ammatillinen läheistyö. Läheiset kuuluvat ryhmäkodin jokapäiväiseen toimintaan kiinteästi ja luontevasti. Läheiset ovat mukana tehtäessä asukkaiden palvelusuunnitelmia kotikuntien kanssa sekä koottaessa hoitosuunnitelmaa ryhmäkodin työryhmän kanssa. Toiminnassa huomioidaan asukkaiden vanhempien tukeminen ja kunnioittaminen. Nuorten aikuisten itsenäistyminen ja kotoa muuttaminen ovat suuri muutos nuorten aikuisten läheisille. Ryhmäkodin henkilökunta ja asukkaat järjestävät vanhemmille ja läheisille mm. joulukahvitilaisuuden. Terapiat, puhetulkit ja kotikuntien sosiaalityö Asukkaiden tarvitsemat terapiat sekä puhetulkkipalvelut toteutetaan Kelan myöntäminä. Terapiat toteutuvat useiden eri palveluntuottajan toimesta. Terapiat toteutetaan joko ryhmäkodilla tai terapiapalvelujen tuottajien toimitiloissa. Puhetulkit välittää tulkkipalvelukeskus. Apuvälineisiin liittyen ryhmäkodissa tehdään kiinteää työtä kotikuntien apuvälineyksiköiden kanssa sekä kotikuntien maksusitoumusten kautta osoitettujen erilaisten apuvälinefirmojen kanssa. Toimiva asukkaiden hyvinvointia tukeva yhteistyö, johon kuuluu vuoropuhelu asukkaiden kotikuntien sosiaalityöntekijöiden kanssa on toiminnan perusasioita. Sosiaalityöntekijöitä pyritään tapamaan säännöllisesti ja tarvittaessa, asukkaiden tarpeiden mukaan. Rastinkoti 10

11 Naapurissa sijaitseva kehitysvammaisille palveluasumista tuottava Rastinkoti on toiminnallisesti ja yhteisöllisesti tärkeä yhteistyökumppani. Molemmissa ryhmäkodeissa valvoo öisin yksi ohjaaja ja he tekevät yhteistyötä, kuten mm. kaksi kertaa yössä soittavat toisilleen tarkistussoiton ja tarvittaessa pyytävät apua asukkaiden hoitoon liittyvissä asioissa. Ryhmäkotien henkilöstön koulutusta toteutetaan osittain yhdessä. Oppilaitosyhteistyö Sosiaali- ja terveydenhoitoalan oppilaitosten opiskelijoille tarjotaan käytännön harjoittelupaikkoja. Tavoitteena on oppilaitosyhteistyön kehittäminen myös vaikuttamiskeinona, jotta vammaistyöstä kiinnostuisi tulevaisuudessa yhä useampi alan opiskelija. Yhteistyö Kalliolan kansanopiston ja vapaaehtoistyön kanssa Yhteistyössä Kalliolan kansalaisopiston kanssa toteutetaan vammaisten taidekurssia. Kurssin toteuttamisen mahdollistaa yhteistyö Kalliolan vapaaehtoistyön kanssa. Ryhmäkodin toimintaan osallistuu ajoittain vapaaehtoistyöntekijöitä. Tavoitteena on löytää lisää vammaisten ihmisten parissa tehtävästä vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita ihmisiä. Vapaaehtoiset saavat vapaaehtoistoimintaan koulutuksen, työnohjausta ja muuta tukea Kalliolan vapaaehtoistyön ohjauksen kautta. Vapaaehtoiset perehdytetään asukkaiden kanssa toimimiseen ryhmäkodin henkilökunnan toimesta ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus, joka tehdään myös kirjallisena sopimuksena. 7. Vaitiolovelvollisuus ja tietoturvasuunnitelma Vaitiolovelvollisuus on ehdoton ja sen merkitystä korostetaan henkilökunnalle ja tilapäisille sijaisille. Jokainen työntekijä allekirjoittaa salassapitosopimuksen työsuhteen alkaessa. Vuoden 2012 aikana jatketaan tietoturvasuunnitelman rakentamista. 12. Laadunhallinta Hoito ja palvelusuunnitelmat Asukkaiden hoidon, ohjauksen ja tuen tarvetta seurataan jatkuvasti ja huomiot kirjataan asiakastietojärjestelmään. Huomioiden pohjalta tehdään tarvittavat muutokset. Asukkaille tehdään hoito- ja palvelusuunnitelmat yhteistyössä asukkaan, läheisten, sosiaalityötekijän sekä muiden tarvittavien yhteistyötahojen kanssa. Suunnitelmat päivitetään tarvittaessa sekä yksilöllisesti sovittujen aikataulujen mukaisesti. Laatukäsikirjan valmistelu tulee aloittaa. Kuntoutussunnitelmat Asukkaiden kuntoutussuunnitelmasta vastaa kotikunta ja kuntoutuksesta vastaava lääkäri. Kuntoutussuunnitelmaa varten ryhmäkodissa kootaan asioita yhteistyössä asukkaan, läheisten ja terapeuttien kanssa. Voimassa olevaan kuntoutussuunnitelmaan perustuu mm. kaikki asukkaalle haettavat terapiat. Asiakkaan ja omaisten osallistuminen sekä asiakaspalaute Asukkaiden puheentuoton ja puheen ymmärtämisen erityisvaikeudet ovat ryhmäkodin arkea. Kommunikointi ja kuulluksi tuleminen on kaikkien ihmisten perusoikeus. Kommunikaatiomenetelmien kehittyessä ryhmäkodissa perehdytään niiden käyttöön mahdollisimman hyvin, hankkimalla tietoa ja taitoa vaihtoehtokommunikaatioista. 11

12 Asukkaiden kommunikaatiomenetelmiin liittyvää koulutusta järjestään noin kerran vuodessa. Kouluttajana toimivat asukkaidemme erityistarpeet tuntevat puheterapeutit. Asukkaiden kommunikaatioon ja oikeuteensa ilmaista tahtonsa sekä olla yhteydessä toisiin ihmisiin tuetaan myös yhteistyöllä puhetulkkien kanssa. Asukkaiden kommunikaatiokykyyn liittyen merkittävä osa päivittäistä hoito- ja ohjaustyötä liittyy kiinteästi asukkaiden toiveiden huomioimiseen. Asukkaiden toiveet ja palautteet käsitellään päivittäin raporttien yhteydessä ja niihin reagoidaan heti. Asiakastietojärjestelmään kirjataan joka työvuorossa esiin tulevat asiat ja muutoksen tarpeet. Esiin tulleet asiat käsitellään henkilökunnan raportilla ja tehdään tarvittavia uudistuksia ja muutoksia asukaskohtaisesti sekä yleisissä toteuttamistavoissa. Asukkaiden vaikeavammaisuudesta johtuen heidän läheistensä kanssa tehtävä yhteistyö on kiinteää, jopa päivittäistä. Läheiset osallistuvat kiinteästi asukkaiden elämään ja ovat mukana erilaisissa asukkaiden hoitoon liittyvissä asioissa. Läheisiltä saadut huomiot ja kehittämistarpeet kirjataan asiakastietojärjestelmään. Ne käsitellään henkilökunnan raporteilla ja niiden pohjalta tehdään tarvittavat muutokset sekä asukaskohtaisesti että yleisissä toteuttamistavoissa. Ryhmäkodissa on tavoitteena tehdä asukkaillemme erityisesti soveltuva palautteen koonti menetelmä. Omaisilta kerättävää palautemallia kehitetään. Palautemenetelmää kehitetään myös yhteistyökumppaneille. Turvallisuus Ryhmäkodissa on käytössä paljon apuvälineitä sekä sairaalasängyt. Henkilökunta perehdytetään laitteiden turvalliseen käyttöön ja korjauksen ja huollon tarpeiden huomiointiin. Asukkaiden apuvälineiden ja sairaalasänkyjen huolto kirjataan heidän omiin apuvälinetiedostoihinsa. Ryhmäkodin apuvälineiden huollot kirjataan huoltokansioon. Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 :n mukaisia hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit ynnä muut sellaiset. Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (629/2010) :ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupaja valvontavirastolle. Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. 13. Tietoturva, dokumentointi ja asiakirjahallinto Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta. Kalliolan johtoryhmä on hyväksynyt tietoturvapolitiikan, jossa määritellään tietojen turvaamisen tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot koko organisaatiossa. 12

13 Keskeiset lähtökohdat asiakastietojen käsittelyssä ovat Henkilötietolaki (523/99), Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) ja Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (2007/159). Tietoturvaorganisaatio on määritelty ja vastuuhenkilöt nimetty kuhunkin yksikköön. Tietoturvan ja suojan asioiden perehdytystä varten Kalliolassa on käytössä erillinen Tietoturva perehdytyksen osana ohjelma. Yksiköihin on nimetty tietoturva- /tietosuojavastaavat, joilla on yhteisiä tapaamisia 2-4 kertaa vuodessa. Kaikissa yksiköissä toteutetaan Tietoturva tutuksi tietoiskut noin kerran vuodessa. Niissä käydään tietoturvan ja suojan perusasiat läpi. Ryhmäkodissa tietoturvavastaavina toimii kaksi työntekijää sekä ryhmäkodin johtaja. Ryhmäkodin tietoturvavastaavat osallistuvat Kalliolan tietoturvatyöryhmän palavereihin. Ryhmäkodin seuraava päivitystietoturvainfo-tapaaminen järjestetään syksy Tietoturvapolitiikan pohjalta on laadittu tietoturvaohjeet, jotka ovat keskeinen osa henkilöstön perehdytystä. Kaikki työntekijät ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Käytössä on Tietoturva perehdytyksen osana -ohje. Asiakastietojärjestelmistä on laadittu työyksikössä julkistetut tietosuojaselosteet, joiden liitteenä ovat ohjeistukset ja lomakkeet tietojen tarkastusoikeudesta ja korjaamismenettelystä. Rekisteritietoja käytetään asiakkaan hoitopalveluiden järjestämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä asiakastietojen ja -maksujen käsittelyyn. Tietoja käytetään myös toiminnan suunnitteluun, tilastointiin sekä opetus- ja tutkimustarkoituksiin. Asukkaiden suostumus henkilötietojen käsittelyyn saadaan hoitosopimuksen allekirjoituksella. Asiakastietoja käsitellään pääosin sähköisesti. Tietojärjestelmänä toimii Leanware Oy:n toimittama SofiaCRM ohjelmisto. Tietokanta ja tietokantayhteydet on suojattu yleisesti hyväksyttävillä menetelmillä. Henkilötietoja koskeviin sähköisiin tiedostoihin pääsevät vain nimetyt henkilöt henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista tunnistautumista ja käyttöä valvotaan keräämällä lokitietoja. Tiedot poistetaan järjestelmästä sovitun ajan kuluttua, kuitenkin noudattaen tietosuojasääntöjä. Paperisia asiakastietoja säilytetään ryhmäkodin lukittavassa arkistokaapissa lukittavassa toimistossa. Paperiset asiakirjat hävitetään asianmukaisesti silppurissa. Koko Kalliolan tietosuojavastaava: Matti Pihkala puh Ryhmäkodin tietosuojavastaavat: Kaisa Hämäläinen, Mirka Misukka ja Marjukka Liikala Henkilökunnan tietojen rekisteröinti ja asiakirjat Henkilökunnan henkilötietojen rekisteröinnin käyttötarkoitus on ainoastaan työsuhdeasioihin ja työnantajan velvoitteisiin liittyvää. Paperisessa muodossa olevia tietoja säilytetään lukitussa kaapissa ja lukittavassa toimistossa. Sähköisiin asiakirjoihin pääsee vain nimetyt henkilöt salasanoin ja tunnuksin. 13

OMAVALVONTASUUNNITELMA 2016 - Päivitys 27.5.2016 1. PALVELUN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT

OMAVALVONTASUUNNITELMA 2016 - Päivitys 27.5.2016 1. PALVELUN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT OMAVALVONTASUUNNITELMA 2016 - Päivitys 27.5.2016 1. PALVELUN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelun tuottaja: Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0116577-1 Toimipaikka: Vammaistenpalvelut

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 - päivitys 24.10.2014. 1. Palvelun tuottajaa koskevat tiedot. Palvelun tuottaja: Kalliolan Kannatusyhdistys ry

OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 - päivitys 24.10.2014. 1. Palvelun tuottajaa koskevat tiedot. Palvelun tuottaja: Kalliolan Kannatusyhdistys ry OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 - päivitys 24.10.2014 1. Palvelun tuottajaa koskevat tiedot Palvelun tuottaja: Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0116577-1 Toimipaikka: Vammaistenpalvelut

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma 1 (8) 1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelujen tuottajan nimi Palvelujen tuottajan Y-tunnus Toimipaikan nimi Toimipaikan postiosoite Postinumero

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA Itä-Suomen aluehallintovirasto/kuopion kaupunki TARKASTUSKERTOMUS SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA TARKASTUSKOHDE Kaupunki / Kunta Palveluntuottaja Kuopion kaupunki Toimintayksikkö

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö KRIISIPALVELUT Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Theresa Sinkkonen 28.3.2012 KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖN KRIISIPALVELU Kriisipalvelu on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee välitöntä ympärivuorokautisesti

Lisätiedot

Hoitokoti Sateenkaari

Hoitokoti Sateenkaari Hoitokoti Sateenkaari Järvi-Pohjanmaan perusturva ALAJÄRVI Hoitokoti Sateenkaari sijaitsee Alajärvellä ja on Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) perusturvalautakunnan alainen

Lisätiedot

Palvelukeskus Maijala

Palvelukeskus Maijala Palvelukeskus Maijala Perustietoa Maijalasta Asuntoja palvelukeskuksessa on 87 kpl, joista Mattilaksi kutsutussa E-talossa 21 kpl. Palvelukeskus Maijalassa on 79 yksiötä ja 8 kaksiota. Asunnot ovat savuttomia,

Lisätiedot

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p MÄNTYKOTI PYYKKINIEMENTIE 8 85900 REISJÄRVI p. 040 3008 390 Mäntykodin toimintaajatus: Mäntykoti on autettu asumisyksikkö, jossa asuu eniten apua tarvitsevia kehitysvammaisia (tehostettua palveluasumista,

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu käytännössä

Henkilökohtainen apu käytännössä Henkilökohtainen apu käytännössä Mirva Vesimäki, Henkilökohtaisen avun koordinaattori, Keski-Suomen henkilökohtaisen avun keskus HAVU 24.2.2012 Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle, 8 2 Kunnan

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous 8.11.2011 23.11.2011 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista voimaan 1.10.2011 Lain keskeisimmät

Lisätiedot

Asukkaaksi Hopeasiltaan

Asukkaaksi Hopeasiltaan Asukkaaksi Hopeasiltaan Käytännön opas uudelle Hopeasillan asukkaalle, omaisille ja läheisille YLEISTÄ Hopeasillan vanhainkoti on rakennettu vuonna 1965 ja peruskorjattu vuonna 1995. Hopeasillassa on 59

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Omavalvonnan työpaja. Riitta Husso Valvira

Omavalvonnan työpaja. Riitta Husso Valvira Omavalvonnan työpaja Riitta Husso 22.11.2017 Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon palveluyksiköt (SHL 47, SosPaL 6 ja VPL 23 ) Valviran määräys 1/2014 Sosiaalityössä käytössä Valviran

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Määräys 1/2014 1 (9) Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaolo Laki

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen Kuntamarkkinat 11.9.2013 Jaana Viemerö, asiakkuusjohtaja, Järvenpään kaupunki Asukkaita suunnilleen saman verran kuin

Lisätiedot

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa Järvenpään kotihoidon omavalvonta Järvenpään kaupunki Tiina Palmu 14.12.2017 Omavalvontaa ohjaavat tahot Omavalvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 17.2.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki 1 18.2.2012 copyright@taija Härkki.2012. Koulutuksissa mukana olleet Tässä perusmateriaalia yhdessä läpikäymästämme. Ottakaa mielellään

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Omavalvonnan työpaja Oulu Elina Uusitalo ylitarkastaja Valvira

Omavalvonnan työpaja Oulu Elina Uusitalo ylitarkastaja Valvira Omavalvonnan työpaja Oulu 15.11.2017 Elina Uusitalo ylitarkastaja Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon palveluyksiköt (SHL 47, SosPaL 6 ja VPL 23 ) Valviran määräys 1/2014 Sosiaalityössä

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, arvopohjan ja ammattieettisten periaatteiden

Lisätiedot

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä OHJAUS- JA VALVONTA- SEKÄ TARKASTUSKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelut

Lisätiedot

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto

Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere 22.5.2017 johtava lakimies Sirkka Sivula Kehitysvammaisten Tukiliitto Ulos kuplasta Asiakassuunnittelu Arvio Suunnitelma Päätös Toteutus 3 Lapsen osallisuus

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Väestöpohja

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus Ansala Heli Juupaluoma Sauli Niemi Johanna Rapo Sirpa Asumispalvelut Katja Vesterelve Tiimivastaavat Päivätoiminta

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 18.11.2004 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Toimintakeskus-Yhteisökoti Asemakatu

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

KOTIKULLAN AAMU-JA ILTAPÄIVÄKERHON Toimintasuunnitelma

KOTIKULLAN AAMU-JA ILTAPÄIVÄKERHON Toimintasuunnitelma KOTIKULLAN AAMU-JA ILTAPÄIVÄKERHON Toimintasuunnitelma Tominta-ajatus ja tavoitteet Tavoitteena on tukea erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempia heidän kasvatustyössään sekä mahdollistaa vanhempien

Lisätiedot

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet 1 Yksityinen sosiaalipalvelu? Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 3 Sosiaalihuoltolain(1301/2014)

Lisätiedot

PETSAMO 2 Hoitajat: Kanslia:

PETSAMO 2 Hoitajat: Kanslia: PETSAMO 2 Hoitajat: 050 436 2222 Kanslia: 044 775 8017 Tervetuloa kuntoutumaan Petsamo 2:lle Tammenlehväkeskuksen osasto Petsamo 2 on neurologinen kuntoutusosasto, jonka tarkoituksena on antaa kokonaisvaltaista

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 8.6.2017) PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottajan nimi: Marjo Vento, sosionomi(amk), muistikoordinaattori, TunteVa-hoitaja Y-tunnus: 2331306-9 Puh: 040 5910987

Lisätiedot

Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta.

Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta. ma la klo ma su klo Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta. Asiakkaalle on nimetty vastuuhoitaja

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Lastensuojelupalvelut

Lastensuojelupalvelut Lastensuojelupalvelut Valvonta vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia erityiseen suojeluun Valviran ja aluehallintovirastojen yhdessä laatimat lastensuojelun valvontaohjelmat Kunnalliset lastensuojelupalvelut

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 20.3.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki www.elias.fi p. 0400 432 585 1 21.3.2012 copyright@taija.härkki.2012 Esityksen askellus Mikä laki? Omavalvonta? Mikä sosiaalipalvelu?

Lisätiedot

KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI

KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI Vaasa 20.8.2013 Tampere 23.8.2013 Jyväskylä 27.8.2013 2.9.2013 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT Reaktiivinen valvonta (jälkikäteisvalvonta) kantelut ja valtakunnalliset selvitykset

Lisätiedot

Keskikadun palvelukoti Iltatähti. Asukasopas

Keskikadun palvelukoti Iltatähti. Asukasopas Keskikadun palvelukoti Iltatähti Asukasopas Toiminta-ajatus Kuntouttava työote Keskikadun palvelukoti/ Iltatähti Keskikadun palvelukoti käsittää tehostetun palveluasumisen yksikön, Iltatähden. Tällä hetkellä

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU 1 Hakemus saapunut: HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Hakeminen palveluntuottajaksi on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki omaishoidon palvelusetelin toimintaohjeen

Lisätiedot

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE 1. OJUSNIITTY 2. HENKILÖKUNTA JA PUHELINNUMEROT 3. PÄIVÄRYTMI 4. OJUSNIITYN TOIMINTA- AJATUSTA 5. OMAHOITAJUUS 6. HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA 7. RAHA-ASIOIDEN HOITO 8. VAATEHUOLTO

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Lakimies Mika Välimaa 13.5.2014, Turku Kynnys ry Säädökset Vammaispalvelulaki (8-8 d, 3 a ) subjektiivinen oikeus palvelusuunnitelma Laki sosiaalihuollon

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

Kuninkaankallio Kuninkaantie 42, Espoo. Mika Paasolainen

Kuninkaankallio Kuninkaantie 42, Espoo. Mika Paasolainen Kuninkaankallio Kuninkaantie 42, Espoo Mika Paasolainen Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen /poistaminen Valtioneuvoston periaatepäätössä vuosille 2008-2011 tavoitteena on puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.7.2017 Taltionumero 3515 Diaarinumero 3492/2/16 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

TOIMINTA-AJATUS Toimintaa ohjaavat periaatteet:

TOIMINTA-AJATUS Toimintaa ohjaavat periaatteet: MÄNNISTÖKOTI MÄNNISTÖNKATU 10, 85800 HAAPAJÄRVI puh. 044 4456 435 -> Männistökodin tavoitteena on tarjota yksilöllistä, kodinomaista ja turvallista asumista kehitysvammaisille asukkaille. TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

1 (10) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Vanhusten kotihoito ja huolenpito -tutkinnon osan opiskeluun

1 (10) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Vanhusten kotihoito ja huolenpito -tutkinnon osan opiskeluun 1 (10) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ Vanhusten kotihoito ja huolenpito -tutkinnon osan opiskeluun 2 (10) UUSIEN SANOJEN MUODOSTAMINEN 1. TEHTÄVÄ. Yhdyssanat 1.1. Tee sanoista

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa. Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku Riitta Husso Lakimies, Valvira

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa. Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku Riitta Husso Lakimies, Valvira Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku 8.11.2017 Riitta Husso Lakimies, Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon palveluyksiköt

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

PETSAMO 3 Hoitajat Kanslia

PETSAMO 3 Hoitajat Kanslia PETSAMO 3 Hoitajat 050 366 2039 Kanslia 044 775 8018 TERVETULOA KUNTOUTUMAAN! Tammenlehväkeskuksen osasto PETSAMO 3 on 19-paikkainen kuntoutusosasto. Osa huoneista on kahden hengen ja osa yhden hengen

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

at pyörötuolin ja kävelytelineen mahdollistav käytön. Jos tilat ovat useassa

at pyörötuolin ja kävelytelineen mahdollistav käytön. Jos tilat ovat useassa 1. Palvelujen tuottajaa koskevat ylset edellytykset 1.1. Palveluntuottaja täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa asetetut

Lisätiedot

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä VALVONTAKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Vammaisten henkilöiden asumispalvelut Valvonnan ajankohta [pvm] Tarkastuksen

Lisätiedot

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 240/2014) Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

AMURI 2 Hoitajat Kanslia

AMURI 2 Hoitajat Kanslia AMURI 2 Hoitajat 044 7758 020 Kanslia 044 7758 019 TERVETULOA KUNTOUTUMAAN! Tammenlehväkeskuksen osasto AMURI 2 on 28-paikkainen kuntoutusosasto. Osa huoneista on kahden hengen ja osa yhden hengen huoneita.

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE JA LISÄTIETOJA: Tarjouksen antaja (=palveluntuottaja) rastittaa lomakkeesta sarakkeen palveluntuottajan ilmoittama kohdan.

TÄYTTÖOHJE JA LISÄTIETOJA: Tarjouksen antaja (=palveluntuottaja) rastittaa lomakkeesta sarakkeen palveluntuottajan ilmoittama kohdan. liite IKÄIHMISTEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN LISÄPISTEET Palveluntuottaja: Palveluntuottajan yhteyshenkilö: Postiosoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: TÄYTTÖOHJE JA LISÄTIETOJA: Tarjouksen antaja (=palveluntuottaja)

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä Ikääntyneiden perhehoidon laatu Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunta hyväksytty 04.06.2014 Sisältö 1. PERHEHOIDON LAATUVAATIMUKSET... 3 2. PERHEHOIDON ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 3 3.

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, aikuisten ja työikäisten palvelut Rovaniemen kaupunki AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUALUE Tehtäväalueen

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla

Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla Omavalvontasuunnitelma yksityissektorilla Yksityissektorin edunvalvonnalliset päivät 2017 Tehy Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimiala 15.9.2017 1 Keskustele naapurisi kanssa: Onko työpaikallasi omavalvontasuunnitelma?

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Ylitarkastaja Lilli Autti Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin

Lisätiedot