RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2O14?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2O14?"

Transkriptio

1 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2O14? Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto /, 2015 ZO RäkkyIn ev.iut. seurakuntat

2 RäkkyIn ev.iut. seurakuntat

3 SislIysuettelo Saatteeksi 1 Seurakunnan väestö 3 Tasekirjan sisältö 3 Hallinto 4 Kirkollisvaalit 4 Vaalilautakunta 5 Kirkkovaltuusto 5 Valtuutetut 5 Tilintarkastusja valvonta 6 Kirkkoneuvosto 7 Kirkkoneuvoston jäsenet 7 Johtokunnat 9 Lapsi-ja nuorisotyön johtokunta 9 Diakonia-ja lähetystyön johtokunta 9 Jumalanpalvelus ja musiikkityön johtokunta 9 HENKILÖSTÖ 10 Henkilöstökuluvertailu 10 Viranha1tat 10 Toimenhaltijat 11 Työhyvinvointi 11 Taloushallinto 12 Kirkkoherranvirastoja kirkonkirjojen pito 13 Jumalanpalveluselämä 15 Hautaan siunaaminen 17 Muut kirkolliset toimitukset 18 Muut seurakuntatilaisuudet 19 Musiikkitoiminta 20 Tiedotustoiminta 22 Päiväkerhotyö 23 Pyhäkoulutyö 25 Rippikoulutyö 26 Nuorisotyö 2$ Räkky1än ev.iut. seurakuntat

4 Diakonia 30 Perheneuvonta 31 Sairaalasielunhoito 32 Lähetystyö 32 Hautatoimi 34 Hautausmaahallinto 35 Hautausmaankiinteistöt 35 Varsinainen hautaustoimi 36 Kiinteistötoimi 38 Kirkko 3$ Seurakuntatalo 39 Kappelit 40 Metsätalous 40 Pääluokkatason, tuloslaskelmaosan, käyttötalousosan, investointiosan ja rahoitusosan talousarviovertailu 41 Pääluokkatason talousarviovertailu 41 Tuloslaskelmaosan talousarviovertailu 44 Käyttötalousosan talousarviovertailu 45 Rahoituslaskelman talousarviovertailu 47 Investointien talousarviovertailu 47 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 48 Tuloslaskelman tunnusluvut 4$ Rahoituslaskelman tunnusluvut 48 Taseen tunnusluvut 49 Tilikauden tuloksen käsittely 50 Kirkollisverot 50 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelysta 50 Tilinpäätöslaskelmat ja vertailut 51 Tuloslaskelmavertailu 51 Rahoftuslaskelmavertailu 52 Tasevertailu 53 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 54 Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteetja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteetja -menetelmät 54 Tuloslaskelman liitetiedot 54 Vakuutukset 54 Rkkylän eviut. seurakuntat

5 Käyttöomaisuusryhmien poistoajatja poistomenetelmät. 54 Sopimukset 55 Taseen ilitetiedot 55 Maaomaisuus 55 Pakolliset varaukset 56 Hautainhoitosopimusten velvoitteet 56 Lahjoitusvarat 56 Luettelot yhteisöistä, joissa seurakunta on mukana 56 Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat 57 Tase 57 Allekirjoituksetja merkinnät 59 Tilintarkastuskertomus 60 Luettelo kirjanpftokirjoista ja tositelajeista 61 Selvitys kirjanpidon säilytyksestä 61 Rkkyln ev.lut. seurakuntat

6

7 1 Saatteeksi Rääkkylän seurakunnan 157. toimintavuotta leimasi muutos. Pitkäaikainen kirkkoherra Pertti Venäläinen jäi kesäkuun lopussa eläkkeelle ja seurakunnan historian 11. kirkkoherrana aloitti Markus Kontiainen. Venäläisen virkavapaudenja vuosiloman aikana virkaa hoiti fl Matti Perälä sekä Perälän vuosiloman aikana pastori Yrjö Sahama. Heinäkuussa palasi diakoni Satu Kinnunen ja tammikuun alussa lastenohjaaja Mariitta Saarinen virkavapaaltaan hoitamaan tehtäviään. Marraskuussa jäi talouspäällikkö Vesa Kotilainen vuosito mallejääden eläkkeelle. Marraskuussa aloitti Kotilaisen seuraajana Soile Luukkainen määräaikaisen pestinsä. Kanttorin virkaa ei täytetty vuoden 2014 aikana, vaan sitä hoitivat pää asiassa Annikki Logrn, Pertti Häkkinen ja Anu Mikkonen toimituspalkkioisina. Näin ollen kuu desta vakinaisesta viranhaltijasta neljä aloitti viranhoidon kesken vuoden. Nuorisotyönohjaaja Markku Saarinen, emäntä Kirsi Kärnäja seurakuntamestari Ilpo Hirvonen hoitivat virkaansa koko toimintavuoden. Vaihtuvuudesta huolimatta tärkeimmät seurakunnan tehtävät on pystytty hoitamaan ajallaan ja laadukkaasti. Oma haasteensa on ollut edeltäjien laatimien toimintasuunnitelmien tulkinnassaja toteuttamisessa, samaten myös toimintakertomuksen kokoamisessa. Henkilöstö on kuitenkin selviytynyt hyvin muutoksien keskellä. Siitä on syytä myös kiittää henkitöstöä. Muutoksesta kertoo myös seurakunnan jäsenmäärä. Vuoden lopussa seurakunnassa oli 1959 jä sentä. Kirkosta eroamiset näyttävät lisääntyneen loppuvuodesta. Seurakunnasta erosi 34 henki löä. Jäseneksi liittyi kuusi henkilöä ja kasteen kautta 11. Seurakunnasta muutti 71 pois ja tänne tuli 56 henkilöä. Poissaolevaan väestöön luettiin 26 seurakuntalaista Vuosi 2014 oli myös seurakuntavaalivuosi. Ehdokkaita oli kaikkiaan kolmella listalla 35ja äänes tysprosentti 27,7, mikä oli hiippakunnan Karjalan puoleisen osan korkein. Edellisvaaleihin ver rattuna äänestysprosentti nousi yli 6 prosenttiyksikköä vuotiaista kävi äänestämässä 12.8 prosenttia. Uuden kirkkovaltuuston 15 jäsenestä kahdeksan on uusia. Valtuuston keski-iäksi tuli 56 vuotta. Naisia valittiin kymmenen ja miehiä viisi. Rääkkylän seurakunnan talous on ollut koko vuoden tiukoilla. Menotaloudessa on pyritty nou dattamaan säästäväistä linjaa, mutta ylimääräisiä kustannuksia tulee viranhaltijoiden eläköitymi sestä. Myös vaaleista aiheutui kuluneena toimintavuotena muihin vuosiin verrattuna ylimääräi nen menoerä, joka voidaan katsoa demokratian hinnaksi. Myös valmistautuminen Kirkon palve lukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi synnytti kustannuksia, jotka on kuitenkin luvattu kompensoida. Myös verokertymä jäi budjetoitua pienemmäksi. Myös toimintakustannuksista oli lisäystä. RkkyIn ev.iut. seurakuntat

8 2 Tiukasta taloudesta huolimatta hieman on kyetty investoimaankin. Seurakuntakodissa korjattiin lastenkerhohuonetta sekä nuorisotilaa. Näihin korjauksiin on saatu Kirkkohaltituksen avustusta, joka on kuitenkin maksussa vuonna 2015, kun loputkin korjaustyöt saadaan tehdyksi. Entä miltä näyttää vuosi 2015 ja tulevaisuus? Rääkkylän seurakunta luottaa ikiaikojen Jumalaan, samaan, johon Rääkkylässä on luotettu, kun elämä on koettu syystä tai toisesta uhatuksi. Vuoden alusta aloittaneet uudet luottamushenkilöelimet joutuvat ottamaan huomioon paitsi paikalliset tekijät myös laajemmaltikin kokonaiskirkossa tapahtuvat muutokset. Viime vuoden lopulla jul kaistu tulevaisuusselonteko otetaan kevään aikana käsittelyyn seurakunnassa ja sen pohjalta laa ditaan seurakunnan oma tulevaisuusstrategia. Jos jokin on varmaa, niin se, että muutoksia on vielä tulossa. Rääkkylässä Myös isämme uskoivat ennen ja kylvivät, leikkasivat. Me saarnaamme aikojen mennen kuin isämme saarnasivat: On täyttynyt aika, sen soi Jumala, on lähellä Kristuksen valtakunta. Siis kääntykää, nöyrtykää parannukseen ja suostukaa armahdukseen. Vk 178:1. Markus Kontiainen kirkkoherra RääkkyIn ev.iut. seurakuntat

9 3 Seurakunnan väestö Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa Kun tästä vähennetään poissaolevan jäsenis tön määrä 26 henkeä, niin vuoden lopussa läsnä oleviksi luettiin 1933 seurakuntalaista. Rääkky Iän kunnan kokonaisväkituku oli vuoden lopussa 2435 (väestörekisterikeskuksen titasto). Kun nan väestöstä seurakunnan jäseniä oli runsaat $0 prosenttia. Vuoden aikana seurakuntaan muutti 56 henkilöä ja täältä pois 71, joten nettomuutoksi jäi 15 henkilöä. Seurakunnan läsnä oleva väkiluku pieni kaikkiaan 67 henkilöllä. Seurakunnasta erosi 24 miestä ja 10 naista eli yhteensä 34 henkilöä. Merkittävin syy jäsenmäärän vähentymiseen on kirkosta eroaminen. Eroamisten huippu osui lop puvuodelle, jolloin edellisen vuoden verotus oli valmistunut. Myös yleinen asenneilmapiiri myö täili myös kirkon jäsenyydestä luopumista. Eronneista pääosa oli ikävuoden välillä olevia miehiä. Seurakuntaan liittyi vuoden aikana kuusi henkilöä. Heistä kuusi oli miehiä ja kaksi naisia. Väkiluku, kuolleet, liittyneet ja eronneet ItIEIEE1r[ vakituku kuolleet httyneet eronneet Tasekirjan sisältö Tasekirjaan on kirjattu työaloittain resursseja, toimintatavoitteita ja arviota siitä miten tavoittei siin on päästy, missä on onnistuttu ja missä epäonnistuttu. Toiminnan rinnalle tuodaan talousar viovertailut ja tilastotiedot. Rkky1in ev.iut. seurakunta1

10 4 Hallinto Kirkollisvaalit Kirkkovaltuustoon ehdokkaita asetti kolme valitsijayhdistystä yhteensä 35 ehdokasta. Valitsi jayhdistykset Yhdessä eteenpäin ja Seurakunnan asialla asettivat kumpikin 10 ehdokasta ja Rääk kylän Keskusta 15 ehdokasta. Aäniosuudet olivat seuraavat: Yhdessä eteenpäin 26.7 %, Seura kunnan asialla 26.7 %ja Rääkkylän Keskusta 46,7 %. Kirkollisvaalit järjestettiin säädetyssä järjestyksessä kirkossa. Ennakkoäänestys toimitettiin siten, että maanantaina ja perjantaina äänestyspaikkana oli Rääk kylän S-market ja torstaina kahden tunnin ajan Koiton talossa Oravisalossa, Kaupparinne Monosessa Rasivaarassa ja Niemisen Lähikaupassa Kompakalla. Ennakkoäänestysprosentti oli 20,5 prosenttia. Lisäksi toimitettiin äänestykset kotiäänestyksinä palvelukodeissa ja vuodeosas tolla. Äänioikeutettuja oli 1726, joista äänestämässä kävi 47$. Varsinaisen äänestyspäivän äänestysprosentti oli 27,7 prosenttia. Edellisvaaleihin verrattuna äänestysaktiivisuus kasvoi yli 6 prosent tiyksikköä. Aänestysvil kkaus oli korkein Kuopion hiippakunnan Pohjois-Karjalan maakunnassa ja toiseksi korkein koko hiippakunnassa vuotiaista äänesti 12,$ prosenttia eli 39 äänloi keutetusta äänesti viisi. Kirkkovaltuustoon valittiin 15 jäsentä, joista kahdeksan oli ns. uusia. Valtuustossa on naisenem mistä lukemin Keski-ikä oli valintahetkellä 56 vuotta. 101 KIRKOLLISET VAALIT Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,05 86 PALVELUJEN OSTOT , OSTOT TILIKAU DEN AIKANA , MENOT N E T T 0 ULKOISET , VYÖRYTYSTULOT , SISÄISTEN ERIEN NETTO , NETFO KAIKKI 0 0 0,00 0 RkkyIn ev.iut. seurakuntat

11 5 Vaalilautakunta Vaalilautakunta kokoontui 10 kertaa. Mononen Erkki puheenjohtaja Kainulainen Kaarina jäsen Mölsä Osmo jäsen Sallinen Leena jäsen Alanen Juha varajäsen Vuorjoki Sirkka-Liisa varajäsen Karppanen Reijo varajäsen Koponen Eila varajäsen Helmi Hannu varajäsen Hirvonen Terttu varajäsen Kirkkoherra kuuluu vaalitautakuntaan virkansa puolesta. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto piti kolme kokousta. Valtuutetut Alanen Juha Rääkkylän keskusta Halonen Kaisa Ankkuri Ihalainen Erkki Ankkuri lionen Hannu Rääkkylän keskusta Kainulainen Kaarina Ankkuri Koponen Eila PerusArvot Kulmala Kari PerusArvot Käyhkö Irma Ankkuri Mononen Erkki Rääkkylän keskusta Mutanen Eija Ankkuri Mölsä Osmo Rääkkylän keskusta Nikkilä Jaana Ankkuri Sallinen Leena Rääkkylän keskusta Venäläinen Raija Ankkuri Vuorjoki Sirkka-Liisa Ankkuri Kari Kulmala toimi kirkkovaltuuston puheenjohtajana ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtajana toimi Hannu Ilonen. Rääkkylän ev.lut. seurakuntat

12 6 Kirkkovaltuusto on päättänyt seuraavista asioista - toimintakertomuksen - kirkkoneuvoston - kirkollisvaalien - kirkollisvaalien - vuoden - toimituspalkkiosopimuksen - vaalilautakunnan - toiminta-ja ja tilinpäätöksen v hyväksyminen ohjesäännön hyväksyminen äänestyspaikkojen määrääminen ilmoituslehtien valitseminen 2015 veroprosentista päättäminen vahvistaminen täydentäminen taloussuunnitelman hyväksyminen v KIRKKOVALTUUSTO Talousarvio Ta-muutos Toteuma Yl itys/al itus PALKAT JA PALKKIOT ,39-5 HENKILÖSIVUKULUT ,22-46 PALVELUJEN OSTOT , OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,44 2 M E N 0 T , N E T T 0 ULKOISET , VYÖRYTYSTULOT , SISÄISTEN ERIEN NETTO , NEHO KAIKKI 0 0 0,00 0 Tilintarkastus ja valvonta Resurssit O Tilintarkastaja Joensuun Tilintarkastus Oy, Seppo Åkerlund O Sisäiset tarkastajat Yrjö Lehvonen ja iipo Pitkänen Tilintarkastajaksi on valittu vuosiksi 2011 tilintarkastajana Seppo Åkerlund Joensuun Tilintarkastus Oy, vastuunalaisena Vuoden 2013 tilintarkastuksesta on annettu lausunto Vuoden 2014 tarkastusta on suoritettu hallinnon osalta lukemalla pöytäkirjat ja viranhaltijaratkaisut. Sisäiset tarkastajat ovat suorittaneet tarkastuksen. RäkkyIn ev.iut. seurakuntat

13 7 103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,37 10 PALVELUJEN OSTOT , MENOT N E T T 0 ULKOISET ,19 5 VYÖRYTYSTULOT ,19-5 SISÄISTEN ERIEN NETTO ,19-5 NETTO KAIKKI 0 0 0,00 0 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto piti vuoden aikana kahdeksan kokousta. Kirkkoneuvoston jäsenet Varsinainen jäsen Henkilökohtaiset varahenkilöt Helmi Hannu Alanen Juha Koponen Eila Sallinen Leena Käyhkö Irma Halonen Kaisa Mononen Erkki Vuorjoki Sirkka-Liisa Mutanen Eija Tikkanen Arvo Venäläinen Raija Mölsä Osmo Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana on toiminut Eija Mutanen. Kirkkoneuvoston kokouksiin on kutsuttu myös kirkkovaltuuston pu heenjohtaja Kari Kulmala ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Hannu lionen. Kirkkoneuvoston päätökset - otto-oikeudesta - kirkkovaltuuston - kolehtilistasta - koulutussuunnitelman - vaaliluettelon - hautausmaakatselmuksen - kanttorin - lausunnon - vuosilomajärjestyksen päättäminen viranhaltijoiden ja johtokuntien päättämissä asi oissa, päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpanoasiat, päättäminen, hyväksyminen, tarkastajien valinta, pöytäkirjojen merkitseminen tiedoksi saaduksi, viran haettavaksi julistaminen, antaminen kirkkoherranviran vaaliin kelpoisesta hakijasta, hyväksyminen, Rääkkylän ev.iut. seurakuntat

14 8 - puukauppasopimuksen - seurakuntatalon - rakennustukiavustushakemuksen - pankkitilien - tuloja - johtavien - palvelusopimuksen - talouspäällikön - talouspäällikön - talouspäällikön - palvelusopimuksen - sisäisen - työsuojelupäällikön - Suomen - talouspäällikkö hyväksyminen, korjausten hyväksyminen, tekeminen, käyttövaltuutukset, lähtöjuhlien järjestäminen viranhaltijoiden palkoista päättäminen, hyväksyminen Kirkon palvelukeskuksen kanssa, irtisanoutuminen, viran haettavaksi julistaminen, virkaan valinta, solmiminen Suomen Lähetysseuran kanssa, valvonnan ohjeiden muuttaminen, valinta ja palkka-asiamiehen valinta, Ev.lut. Kansanlähetyksen kannatusjäsenyydestä luopuminen, Vesa Kotilaisen työtodistuksen antaminen. 104 KIRKKONEUVOSTO Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/al itus PALKAT JA PALKKIOT ,44 94 HENKILÖSIVUKULUT ,28-93 PALVELUJEN OSTOT , OSTOT TILIKAU DEN AIKANA , MENOT N E T T 0 ULKOISET , VYÖRYTYSTULOT , SISÄISTEN ERIEN NETTO , NETTO KAIKKI 0 0 0,00 0 RäkkyIn ev.iut. seurakuntat

15 9 Johtokunnat Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta Nikkil Jaana pj Laasonen Pasi Nevalainen Pasi Pennanen San Soininen Riitta Vänskä San Varajäsenet Halonen Asko Käyhkö Irma Lappalainen Man Nevalainen Tarja Vaittinen Merja Diakonia- ja lähetystyön johtokunta Halonen Kaisa Ilonen Hannu pj Kainulainen Kaarina Karttunen Kirsti Koponen Eila Koponen Toivo Sallinen Leena Varajäsenet Alanen Juha Hirvonen Marja Hirvonen Aune Parviainen Oili Pöllänen Arvo Soininen Liisa Jumatanpalvetus ja musiikkityön johtokunta Kulmala Kari pj Alanen Juha Häkkinen Pertti Kölhi-Hirvonen Päivi Vuorjoki Sirkka-Liisa Varajäsenet Ilonen Hannu pj Lamminsalo Tarja Mononen Minna Rouvinen Aarne Rääkkylän ev.lut. seurakuntat

16 10 HENKILÖSTÖ Seurakunnan henkilöstössä tapahtui vuoden aikana monia merkittäviä muutoksia. Kirkkoherra Pertti Venäläinen jäi eläkkeelle ja uusi kirkkoherra Markus Kontiainen asetettiin virkaan Talouspäällikkö Vesa Kotilainen jäi vuosilomalle marraskuussa, ennen eläkkeelle jääntiään ja kirkkoneuvosto valitsi talouspäälliköksi kahden vuoden määräajaksi Soile Luukkaisen. Diakoni Satu Kinnunen palasi töihin virkavapaalta kesäkuussa ja lastenohjaaja Mariitta Saarinen palasi töihin pitkältä työlomalta vuoden alussa. Henkilöstökuluvertailu Henkilöstökulut ovat (palkat ja sivukulut) 102 prosenttia verotuloista. Vapaaehtoiset henkilös tökulut mukaan laskettuna ovat kulut 112 prosenttia verotuloista. Tavoitteena tulisi julkishallin nossa olla, että henkilöstökulut olisivat alle 70 prosenttia verotuloista Rahapalkat , ,52 Elkekulut , ,82 Sosiaaliturvamaksut , ,29 Yhteensä , ,63 Muut henkilöstökulut , ,48 Viranhaltijat Kirkkoherra 100 % Venlinen Pertti saakka Kirkkoherra vs. 100 % Perälä Matti Kirkkoherra 100 % Kontiainen Markus alkaen Talouspäällikkö 100 % Kotilainen Vesa Talouspäällikkö 100 % Luukkainen Soile alkaen Diakoni 100 % Kinnunen Satu alkaen tekee $0 % työaikaa Diakoni vs. 100 % Ahopelto Eeva-Leena saakka Kanttori $0 % virka avoinna Nuorisotyönohjaajalll % Saarinen Markku Seurakuntamestari 100 % Hirvonen Ilpo Rkkylän ev.lut. seurakunta

17 11 Toimenhaltijat Lastenohjaaja 100 % Saarinen Mariitta alkaen emäntä-siistijä 60 % Kärnä Kirsi Kellojen soittaja Kovero Sakari tarvittaessa tuleva Suntio Laakkonen Eino tarvittaessa tuleva Suntio Salin Anne tarvittaessa tuleva kanttori Häkkinen Pertti toimituspalkkiolla kanttori Logrn Annikki toimituspalkkiol la kanttori Mikkonen Anu toimituspalkkiolla Hautausmaan kesätyöntekijä 38,25 h/vko Makkonen Anneli Hautausmaan kesätyöntekijä 38,25 h/vko Hakulinen Pekka Hautausmaan kesätyöntekijä 16 h /vko Konttinen Eetu Työhyvinvointi Resurssit O Työterveyshuoltosopimus O Työsuojeluorganisaatio: Työsuojelupääll ikkö, työsuojeluvaltuutettu Työhyvinvoinnin tavoitteena on ollut järjestää virkistysmatka ja yhteinen jouluateria. Työpaikka ruokailua on suunniteltu tuettavaksi. Henkilökunta teki keväällä retken llomantsiin tutustuen kirkkoihin, nukketaloon ja Hermannin viinitilaan. Joulun alla vietettiin yhteinen hetki jouluruokailun ja Joulumiettä jokaiselle -konser tin sekä Vesa Kotilaisen läksiäisten merkeissä. Työterveyshuolto on toiminut hyvin. Työpaikka ruokailua ei ole tuettu, mutta työntekijät ovat voineet osallistua perhekerhossa järjestettävään ruokailuun maksamalla omakustannushinnan ruoasta. 115 TYÖHYVINVOINTI Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/al itus HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , M E N 0 T , N E T T 0 ULKOISET , VYÖRYTYSTULOT , SISÄISTEN ERIEN NETFO , NEUO KAIKKI 0 0 0,00 0 Rääkkylän ev.iut. seurakuntat

18 12 Ta]ousha]Iinto Resurssit O Talouspllikön virka 40 % O Johtoryhmä Taloushallinnon toiminta-ajatuksena on tuottaa sisäiset ja ulkoiset talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Hoitaa pääosin seurakunnan hankinnat. Taloushallinnossa tapahtui vuoden aikana muutoksia viranhaltijoissa. Uutena asiana tuli Kirkon palvelukeskukseen Kipaan liittymiseen valmistautuminen. Taloushallinnon palvelujen siirto Kir kon palvelukeskuksen hoidettavaksi on ollut työlästä ja haastavaa. Muutoksia ohjeistuksissa ja toimintatavoissa on aloitettu ajaa sisään loppuvuodesta ja tehtävä jatkuu. Suurin kuluerä taloushallinnossa on palkat. 105 TALOUSHALLINTO Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/al itus MUUT MAKSUT JA KORVAUK SET , MUUT TOIMINTATUOTOT ,00 10 T U L 0 T , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVU KULUT , HLÖKORVAUKSET/KORJAUS ERÄT ,04 0 PALVELUJEN OSTOT , VUOKRAT , OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , M E N 0 T , N EI T 0 ULKOISET , SIS. VUOKRA- JA MUUT MENOT ,53-20 VYÖRYTYSTULOT , SISÄISTEN ERIEN NETTO , NEHO KAIKKI 0 0 0,00 0 RkkyIn ev.iut. seurakuntat

19 13 Kirkkoherranvirasto ja kirkonkirjojen pito Resurssit O Kirjuri -jäsentietojärjestelmä O Talouspäällikön virka (40 ¾) Kirkkoherranviraston tehtävänä on ylläpitää seurakunnan jäsenrekisteriä sekä vastata seurakun nan arkistonmuodostuksesta. Kirkkoherranvirasto hoitaa myös seurakunnan paivelutoimintaa tarjoten niin seurakuntataisten että seurakunnan sisällä hallinnon ja työalojen tarvitsemia palve luita. Kirkkoherranvirasto on kirkkoherran vastuulla ja käytännön tehtävät ovat olleet osa talouspäällikön tehtäviä. Taiouspääilikön loma-aikoina lomittajana on toiminut Maija Toivanen ja alkaen Soile Luukkainen. 107 KIRKONKIRJOJEN PTO Talousarvio Ta-muutos Toteuma Yl itys/al itus VIRASTOTUOTOT , KOLEHDIT JA MUUT KERÄYS TUOTOT ,00 20 T U L 0 T , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVU KULUT , PALVELUJEN OSTOT ,39 -$04 VUOKRAT , OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,31-23 MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 4,50-5 M E N 0 T , N E T T 0 ULKOISET , SIS. VUOKRA- JA MUUT MENOT ,82-50 SISÄISTEN ERIEN NEHO ,82-50 NEHO KAIKKI , RkkyIn ev.iut. seurakuntat

20 KIRKKOHERRAN VIRASTO Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus MUUT MAKSUT JA KORVAUK SET , TUETJAAVUSTUKSET , T U L 0 T , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , VUOKRAT , OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , M E N 0 T , N E T T 0 ULKOISET , SIS. VUOKRA- JA MUUT MENOT ,85-50 VYÖRYTYSTULOT , SISÄISTEN ERIEN NETTO , NETTO KAIKKI 0 0 0, MUU YLEISHALLINTO Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/al itus PALVELUJEN OSTOT , OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , M E N 0 T N E T T 0 ULKOISET , VYÖRYTYSTULOT , SISÄISTEN ERIEN NETTO , NEHO KAIKKI 0 0 0,00 0 RääkkyIn ev.iut. seurakuntat

21 15 Jumalanpalveluselämä Resurssit O Kirkkoherra O Toimituspalkkioiset kanttorit O Toimituspalkkioiset papit O Jumalanpalvetusavustajat O Seurakuntamestari O Kirkko O Seurakuntasali O Kirkkokuoro Jumalanpalvelus on Jumalan pelastavan läsnäolon juhla. Se on seurakunnan keskeisin kokoontu minen, josta lähdetään sanan ja sakramentin vahvistamina elämään arjen jumalanpalvelusta to deksi. Jumatanpalveluksia toimitettiin 62 kertaa (vuonna kertaa). Lisäksi järjestettiin lastenkirkkoja ja perhejumalanpalveluksia 2, yksi konfirmaatiomessu ja yksi koulukirkko ja diakonia messu. Kun nämä muut jumalanpalvelukset lisätään, niin jumalanpatveluksia oli 67 kertaa ja niissä 3192 osallistujaa. Keskimäärin päiväjumalanpalveluksessa oli 47 osallistujaa. Jumalanpal veluksista messuja oli 38ja sanajumatanpalvetuksia 24. iumalanpalveluksiin osa Ilistujat ja ehtoollisella käyneet Jumalanpalvelukseen osallistuneet s Ehtoollisella käyneet Jumalanpalvelusaktiivisuuden kasvuun vaikuttivat keväällä pidetty koulun kevätkirkko (28.5.), konfirmaatiomessu (15.6.), kirkkoherran läksiäiset (29.6. ja uuden kirkkoherran tulosaarna (6.7.) ja virkaanasettaminen (23.8.) sekä eri puolilla pitäjää pidetyt kyläkirkot. RkkyIn ev.iut. seurakuntat

22 16 Valtaosa jumalanpalveluksista toimi tettiin kirkossa ja seurakuntakodissa. Kirkkoneuvoston ptöksellä (KN 71/7.1O.2014)joulualusajan jumalan palvelukset ja joulun musiikkitapah tumat olivat kirkossa. Kyläkirkkoihin kokoonnuttiin neljä kertaa: Varpasa lon kylätalolle 9.3., Niemisen kappe lissa vietettiin sanajumalanpalvelusta 2.11., Haapasalmen kylätalolla ja Varpasalon kylätalolla Haapasalmen kyläkirkko keräsi ison joukon kyläläisiä Sanan kuuloon. vuosi jumalanpalve luksia osallistuneita keskim/juma lanpalvelus ehtoollisvie raita Vapaaehtoisia on ollut mukana messujen ja jumalanpalvelusten toimittamisessa. Kirkkokuorolai sista koostuva lauluiyhmä on laulanut psalmeja ja liturgista musiikkia sekä tuonut voimaa virsi lauluun. Vapaaehtoisia on toiminut tekstinlukijoina, ehtoollisavustajina sekä kolehdinkantajina. Varsinainen voimankoitos oli kirkkoherran virkaanasettamismessu, jossa vapaaehtoiset seura kuntalaiset olivat yhdessä seurakunnan henkilöstön kanssa kantamassa eri tehtävävastuita. 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HLÖKORVAU KSET/KORJAUS ERÄT PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , , , , , ,62-12 $ MENOT N E T T 0 ULKOISET , , SIS. VUOKRA- JA MUUT MENOT VYÖRYTYSMENOT SISÄISTEN ERIEN NEUO , $97, , NEUO KAIKKI RäkkyIn ev.iut. seurakuntat ,

23 17 Hautaan siunaaminen Resurssit O Kirkkoherra O Toimituspalkkioiset kanttorit O Toimituspalkkioiset papit O Seurakuntamestari O Siunauskappelit O Kirkko Kristill iseen perinteeseen kuuluu siunausmenoin haudata ajasta pois siirtyneet seurakunnan jse net. Valtaosa hautaan siunaamisista toimitettiin kuluneena vuotena siunauksia toimitettiin kirkossa ja Niemisen kappetissa. kirkonkylän kappelissa. Lisäksi Paikka 2013 Isn 2014 Isnä KyIn kappeli kirkko Niemisen kappeli yhteensä HAUTAAN 51 UNAAMINEN Talousarvio Ta-muutos Toteuma Yl itys/al itus PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,53-14 HLÖKORVAUKSET/KORJAUS ERÄT , PALVELUJEN OSTOT , OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , M E N 0 T , N E T T 0 ULKOISET , SIS. VUOKRA- JA MUUT MENOT , VYÖRYTYSMENOT , SISÄISTEN ERIEN NEHO 1$ , NEHO KAIKKI , Rääkkylän ev.iut. seurakuntat

24 1$ Muut kirkolliset toimitukset Resurssit O Kirkkoherra O Seurakuntamestari O Toimituspalkkioiset kanttorit O Toimituspalkkioiset papit O Seurakuntakoti O Kirkko Muista kirkollisista toimituksista merkittävin on kaste. Käsitys kummin tehtävistä ja merkityk sestä on ohentunut. Yhä enemmän kummeiksi tarjotaan kirkosta eronneita tai rippikoulua käy mättömiäja konfirmoimattomia henkilöitä. Myös kummien oma käsitys varsinkin konfirmoinnis taan ei vastaa todellisuutta, vaan kummeja rekisteröitäessä joudutaan toteamaan, etteivät kum miuden edellytykset täyty. Kummiuden edellytykset voitaisiin tarkistaa etukäteen, mikäli van hemmilla olisi kummit tiedossa kastekeskustelua käytäessä. Kastekeskustelu on pyritty käymään jokaisen kasteperheen kotona. Aina tähän ei ole ollut mahdollisuutta, vaan kastekeskustelu on käyty puhelimella. Vuoden aikana kastettiin seurakuntaan 12 lasta, joista yhden kaste kirjautuu aikuiskasteeksi toi mituksen viivästymisen vuoksi. Valtaosa kasteista oli kotikasteita. Yksi kastetilaisuus oli seura kuntakodilla, joka soveltuu toimitukseen hyvin. Avioliittoon vihkimisiä toimitettiin kirkossa 3. Osallistujia oli 213. MUUT KIRKOLLISET TOIMITUK 203 SET Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVU KULUT ,48 93 HLÖKORVAUKSET/KORJAUS ERÄT , PALVELUJEN OSTOT ,72 69 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , MENOT , N E T T 0 ULKOISET , SIS. VUOKRA- JA MUUT MENOT , VYÖRYTYSMENOT ,41 453$ SISÄISTEN ERIEN NEUO , NEUO KAIKKI , RkkyIän ev.lut. seurakuntat

25 19 Muut seurakuntatilaisuudet Resurssit O Kirkkoherra O Diakoni, nuorisotyönohjaaja, lastenohjaaja O Seurakuntamestarj O Emäntä O Seurakuntasali O Yhteistyökumppanit eri järjestöissä O Vapaaehtoiset Muita seurakuntatilaisuuksia ovat erilaiset seurat, tuentotilaisuudet, raamattupiirit ja julistus- ja evankeliointitilaisuudet. Raamattupiiri kokoontui tiistaisin Tarinatuvalla 35 kertaa. Osallistujia oli yhteensä 268. Suomen Raamattuopiston Rääkkylän toimintaryhmän tilaisuuksia oli kaikkiaan yhdeksän. Ne muodostui vat luento- ja keskustelutilaisuuksista, yhteislaulutilaisuudesta ja kotiseuroista. Osallistujia oli kaikkiaan 133. Kansanlähetyksen toiminta on hiipumassa. Perinteinen toimintamuoto ovat kirk kopyhät ja niihin liittyvät lähetystilaisuudet kevätkaudella ja syyskaudella sekä hirvikeiton mer keissä pidetyt seurat Tarinatuvalla. Seurakunnan edustaja oli paikalla Varpasalon kylätalolla pi detyssä äitienpäiväjuhlassa. Kesäkuun lopulla siunasi eläkkeelle jäävä kirkkoherra Pertti Venäläi nen lähtösaarnan aamuna saanen yhteisen kirkkoveneen Saarettaren toimittamaan kunniakasta virkaansa. Seurakunnan entinen ja nykyinen kirkkoherra olivat puhumassa syyskuussa pidetyissä kotiseuroissa. Perinteiset jouluhartaudet pidettiin Niemisen kappelissaja kirkossa. Kirkko toimi kesän aikana tiekirkkona. Omatoimisia kävijöitä oli jonkin verran. Opastuksia jär jestettiin kahtena päivänä yhteensä kolme kertaa. Opastettavia oli yhteensä 25. Opastuspäivistä laaditun raportin mukaan erityisesti kiinnitettävä huomiota opastusten kestoon, joiden minimi pituus on vähintään 45 minuuttia. Myös taustatieto kaipaa tarkistusta. Kirkon esittelyä on myös jatkossa koordinoitava tarkemmin Kihauksen kanssa. MUUT SEURAKUNTATILAISUU 205 DET Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT 3 $ , PALVELUJEN OSTOT , VUOKRAT , OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,55-6$ MUUT TOIMINTAKULUT ,60 13 M E N 0 T , N E 1 T 0 ULKOISET $12, SIS. VUOKRA- JA MUUT MENOT , VYÖRYTYSMENOT , SISÄISTEN ERIEN NEHO , NETFO KAIKKI , RkkyIän eviut. seurakuntat

26 20 Musiikkitoiminta Resurssit O Toimituspalkkioiset kanttorit O Kirkkokuoro O Soittimet O Seurakuntakoti O Kirkko Luterilainen kirkko on sanan ja sävelenkirkko. Musiikki ilmentää Luojan luomistyötä ja hyvyyttä. Musiikkftyö on tärkeä osa seurakunnan toimintaa ja se on läsnä lähes kaikilla osa-alueilla. Seurakunnassa on 80-prosenttinen kanttorin virka. Virka oli haettavana alkuvuodesta, mutta yh tään hakijaa ei ilmaantunut. Syksyllä virkaa ei avattu hakuun. Kanttoripulasta ei ole silti tarvinnut kärsiä, sillä seurakunnalla on ollut käytettävissä kolme toimituspalkkioista kanttoria, Annikki Lo grn, Pertti Häkkinen ja Anu Mikkonen, jotka ovat vuorollaan hoitaneet kirkollisista toimituk sista hautajaiset sekä säännönmukaiset jumalanpalvelukset. Kevätkaudella ja kesällä kanttorina toimi myös Antti Pitkänen. Seurakunnan soitinkanta on pysynyt ennallaan. Kirkossa on vuosittainen huollettavat urut sekä digitaalipiano sekä harmoni. Kylän kappelissa ja Niemisessä säestetään harmoneilla. Seurakuntasalissa on säännöllisesti viritetty piano. Lisäksi on muita pienempiä soittimia, esimerkiksi hyvä kuntoinen viisikielinen kantele. Nöun seurakunnan kuoro konsertoi kesällä kirkossa ja Niemisen kappelissa. Kirkko soveltuu akustiikkansa vuoksi hyvin erilaisten musiikkitilaisuuksien järjestämiseen. Vuo den mittaan kirkossa pidettiin $ konserttia, joihin osallistui 611 henkilöä. Kesäkuussa kirkossa esiintyivät Ristijärven ja oman seurakunnan kirkkokuorot Samuli Niileksenjohtaminaja Annikki Logrnin säestäminä. Heinäkuussa enolainen Veräjä-ryhmä piti Elämä on konsertin ja Kihauksen merkeissä esiintyi vanhaa musiikkia esittävä Classic Art -ensemble. Heinäkuun lopulla seurakun nassa vieraili kirkkokuoro ja mieslauluryhmä virolaisen Nöun seurakunnasta. Vieraat esiintyivät sekä kirkossa että Niemisen kappelissa.. Kylän kappelissa kirkkokuoro järjesti pyhäinpäivän vii kol la Ilta särkyneille konsertin. Kauneimmat joululaulut laulettiin kahteen kertaan kirkossa RkkyIn ev.iut. seurakunta

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN 1 Perheiden kasvutapahtuma Pellinmäellä 2011 OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TASEKIRJA VUODELTA 2011 2 I TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011... 4 1) YLEISKATSAUS... 4 Yleistä... 4 Katsaus talouteen... 4 Olennaisimmat

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. TOIMINTAKERTOMUS 2011 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Seurakuntalaisten vuosi Kulunut vuosi oli seurakunnassamme erityisesti jumalanpalveluselämän

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1-

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- SISÄLLYSLUETTELO kertomus 1. Yleiskatsaus 3 2. Hallinto 7 3. Henkilöstö 8 4. Väkiluku 9 5. n toteutumisvertailut

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Vuosi 2009 oli jälleen kerran myös väkiluvun vähenemisen vuosi muuttoliikkeen ja kirkosta eroamisen vuoksi.

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Sisällysluettelo I Yleistä Seurakunnan olemus ja tehtävä Taloudellinen tilanne Kirkkoneuvoston esitys tilikauden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 5 102 Kirkkovaltuusto 6 103 Tilintarkastus 6 104 Kirkkoneuvosto 6 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 11 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012 TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Siilinjärven seurakunnan tasekirja... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 7 Henkilöstö... 9 Seurakunnan väkilukumuutokset

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - - 2 - Kirkon tunnustus ja tehtävä KIRKKOLAKI Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 7.4.0 Sivu KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0 Kirkkoneuvosto 7.4.0 Sivu SISÄLLYS YLEISTÄ... 4. Kirkkoherran katsaus vuoteen 0... 4. Taloudellinen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 1 Kirkkoneuvosto 13.12.2011 125, liite 4 Kirkkovaltuusto 28.12.2011 57, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 190315 28 Kirkkovaltuusto 170615 18 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 - - 2 - KIRKKOLAKI Kirkon tunnustus ja tehtävä Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

Tilinpäätöslaskelmat 81 1. Tuloslaskelma 82 2. Rahoituslaskelma 84 3. Tase 85

Tilinpäätöslaskelmat 81 1. Tuloslaskelma 82 2. Rahoituslaskelma 84 3. Tase 85 TASEKIRJA 2013 . 2 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Yleiskatsaus 5 2. Hallinto 9 3. Henkilöstö 10 4. Väkiluku 15 5. Talousarvion toteutumisvertailu 16 5.1. Talousarviossa hyväkysttyjen toiminnallisten

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014

TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 26.3.2015 Kirkkovaltuusto 21.5.2015 2 Toivakan seurakunta Toivakantie 46 41660 TOIVAKKA Kotipaikka Toivakka Y-tunnus 0177203-7 3 YLEISKATSAUS TOIMINTAAN

Lisätiedot

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 3 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Käsittely Kirkkoneuvosto 04.12.2013 Kirkkovaltuusto 16.12.2013 1. SEURAKUNNAN TEHTÄVÄ Puolangan

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 -Evankeliumista elävätasekirja 2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2011 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS...1 1 Yleiskatsaus...1 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus...1

Lisätiedot

Tampereen ev.lut. seurakunnat

Tampereen ev.lut. seurakunnat Tampereen ev.lut. seurakunnat vuosikertomus 2010 1 Kuva: Janne Ruotsalainen sisällysluettelo Tampereen seurakuntien päiväkerhotyö juhli 60 toimintavuottaan Keskustorilla kesälaulajaisissa 15.6.2010. Kriisin

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu Kirkkovaltuusto.5.0 KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0 Kirkkoneuvosto 8..0 Sivu Kirkkovaltuusto.5.0 SISÄLLYS YLEISTÄ.... Seurakunnan

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2011

IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 IKAALISTEN SEURAKUNTA, VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 YLEISKATSAUS Vuotta 2011 hallitsi suuri talouden epävarmuus koko maassa, mikä aiheutti seurakuntatoiminnassa myös huolien kasvua. Oli nähtävissä, että

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 2014

SEURAKUNTANEUVOSTO 2014 MALMIN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTA-AJATUS Toiminta-ajatuksen tehtävänä on kertoa, mitä varten yhteisö on olemassa. Malmin seurakunnan toiminta-ajatus on määritelty viimeksi vuonna 2010. Silloin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013

VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 IKAALISTEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 ODOTTELUA Viime vuoden ehdoton puheenaihe oli kuntaliitokset ja niiden myötä syntyvät uudet seurakuntayhtymät. Teema oli toistuvasti esillä esimieskoulutuksissa

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA

KARKKILAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 16.11.2011 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 SEKÄ ENNAKKOSUUNNITELMIA VUOTEEN 2013 JA 2014 Kirkkoneuvosto 16.11.2011 Sivu 2 SISÄLLYS 1 TALOUDELLISET

Lisätiedot

Toimintakertomus. 1 Yleiskatsaus TASEKIRJA 2013

Toimintakertomus. 1 Yleiskatsaus TASEKIRJA 2013 TASEKIRJA 2013 Toimintakertomus 1 Yleiskatsaus Sovituksenkirkon toiminta alkoi monilta osin vakiintua. Kirkkosaliin asennettiin Virtasen urkurakentamon valmistamat 26 äänikertaiset urut kevään ja kesän

Lisätiedot

TERVETULOA, UUSI VUOSI!

TERVETULOA, UUSI VUOSI! TERVETULOA, UUSI VUOSI! Kun vuosi 2015 alkaa Orimattilan seurakunnassa, on ainakin kaksi isoa asiaa toisin kuin ennen. Vuoden alusta olemme KIPA:n, kirkon palvelukeskuksen asiakkaana. KIPA tuottaa valtakunnallisesti

Lisätiedot

Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014

Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014 Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014 Saarijärvellä 30.5.2014 Jarmo Autonen, kirkkoherra Kirkkoherran kertomuksen liitteinä ovat henkilöstötilinpäätös, tilastolomakkeet,

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 s. 1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta. JA TILINPÄÄTÖS 2013 Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.fi 2 (119) Sisällysluettelo 1 YLEISKATSAUS... 3 VUOSI 2013 kehittyvän perustoiminnan vuosi

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta KEMINMAAN SEURAKUNTA Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta TASEKIRJA 2011 1 TASEKIRJA SISÄLTÖ YLEISKATSAUS... 5 Kirkkoherran yleiskatsaus... 5 Talous 2011... 5 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA...

Lisätiedot