RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2O14?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2O14?"

Transkriptio

1 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2O14? Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto /, 2015 ZO RäkkyIn ev.iut. seurakuntat

2 RäkkyIn ev.iut. seurakuntat

3 SislIysuettelo Saatteeksi 1 Seurakunnan väestö 3 Tasekirjan sisältö 3 Hallinto 4 Kirkollisvaalit 4 Vaalilautakunta 5 Kirkkovaltuusto 5 Valtuutetut 5 Tilintarkastusja valvonta 6 Kirkkoneuvosto 7 Kirkkoneuvoston jäsenet 7 Johtokunnat 9 Lapsi-ja nuorisotyön johtokunta 9 Diakonia-ja lähetystyön johtokunta 9 Jumalanpalvelus ja musiikkityön johtokunta 9 HENKILÖSTÖ 10 Henkilöstökuluvertailu 10 Viranha1tat 10 Toimenhaltijat 11 Työhyvinvointi 11 Taloushallinto 12 Kirkkoherranvirastoja kirkonkirjojen pito 13 Jumalanpalveluselämä 15 Hautaan siunaaminen 17 Muut kirkolliset toimitukset 18 Muut seurakuntatilaisuudet 19 Musiikkitoiminta 20 Tiedotustoiminta 22 Päiväkerhotyö 23 Pyhäkoulutyö 25 Rippikoulutyö 26 Nuorisotyö 2$ Räkky1än ev.iut. seurakuntat

4 Diakonia 30 Perheneuvonta 31 Sairaalasielunhoito 32 Lähetystyö 32 Hautatoimi 34 Hautausmaahallinto 35 Hautausmaankiinteistöt 35 Varsinainen hautaustoimi 36 Kiinteistötoimi 38 Kirkko 3$ Seurakuntatalo 39 Kappelit 40 Metsätalous 40 Pääluokkatason, tuloslaskelmaosan, käyttötalousosan, investointiosan ja rahoitusosan talousarviovertailu 41 Pääluokkatason talousarviovertailu 41 Tuloslaskelmaosan talousarviovertailu 44 Käyttötalousosan talousarviovertailu 45 Rahoituslaskelman talousarviovertailu 47 Investointien talousarviovertailu 47 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 48 Tuloslaskelman tunnusluvut 4$ Rahoituslaskelman tunnusluvut 48 Taseen tunnusluvut 49 Tilikauden tuloksen käsittely 50 Kirkollisverot 50 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelysta 50 Tilinpäätöslaskelmat ja vertailut 51 Tuloslaskelmavertailu 51 Rahoftuslaskelmavertailu 52 Tasevertailu 53 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 54 Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteetja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteetja -menetelmät 54 Tuloslaskelman liitetiedot 54 Vakuutukset 54 Rkkylän eviut. seurakuntat

5 Käyttöomaisuusryhmien poistoajatja poistomenetelmät. 54 Sopimukset 55 Taseen ilitetiedot 55 Maaomaisuus 55 Pakolliset varaukset 56 Hautainhoitosopimusten velvoitteet 56 Lahjoitusvarat 56 Luettelot yhteisöistä, joissa seurakunta on mukana 56 Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat 57 Tase 57 Allekirjoituksetja merkinnät 59 Tilintarkastuskertomus 60 Luettelo kirjanpftokirjoista ja tositelajeista 61 Selvitys kirjanpidon säilytyksestä 61 Rkkyln ev.lut. seurakuntat

6

7 1 Saatteeksi Rääkkylän seurakunnan 157. toimintavuotta leimasi muutos. Pitkäaikainen kirkkoherra Pertti Venäläinen jäi kesäkuun lopussa eläkkeelle ja seurakunnan historian 11. kirkkoherrana aloitti Markus Kontiainen. Venäläisen virkavapaudenja vuosiloman aikana virkaa hoiti fl Matti Perälä sekä Perälän vuosiloman aikana pastori Yrjö Sahama. Heinäkuussa palasi diakoni Satu Kinnunen ja tammikuun alussa lastenohjaaja Mariitta Saarinen virkavapaaltaan hoitamaan tehtäviään. Marraskuussa jäi talouspäällikkö Vesa Kotilainen vuosito mallejääden eläkkeelle. Marraskuussa aloitti Kotilaisen seuraajana Soile Luukkainen määräaikaisen pestinsä. Kanttorin virkaa ei täytetty vuoden 2014 aikana, vaan sitä hoitivat pää asiassa Annikki Logrn, Pertti Häkkinen ja Anu Mikkonen toimituspalkkioisina. Näin ollen kuu desta vakinaisesta viranhaltijasta neljä aloitti viranhoidon kesken vuoden. Nuorisotyönohjaaja Markku Saarinen, emäntä Kirsi Kärnäja seurakuntamestari Ilpo Hirvonen hoitivat virkaansa koko toimintavuoden. Vaihtuvuudesta huolimatta tärkeimmät seurakunnan tehtävät on pystytty hoitamaan ajallaan ja laadukkaasti. Oma haasteensa on ollut edeltäjien laatimien toimintasuunnitelmien tulkinnassaja toteuttamisessa, samaten myös toimintakertomuksen kokoamisessa. Henkilöstö on kuitenkin selviytynyt hyvin muutoksien keskellä. Siitä on syytä myös kiittää henkitöstöä. Muutoksesta kertoo myös seurakunnan jäsenmäärä. Vuoden lopussa seurakunnassa oli 1959 jä sentä. Kirkosta eroamiset näyttävät lisääntyneen loppuvuodesta. Seurakunnasta erosi 34 henki löä. Jäseneksi liittyi kuusi henkilöä ja kasteen kautta 11. Seurakunnasta muutti 71 pois ja tänne tuli 56 henkilöä. Poissaolevaan väestöön luettiin 26 seurakuntalaista Vuosi 2014 oli myös seurakuntavaalivuosi. Ehdokkaita oli kaikkiaan kolmella listalla 35ja äänes tysprosentti 27,7, mikä oli hiippakunnan Karjalan puoleisen osan korkein. Edellisvaaleihin ver rattuna äänestysprosentti nousi yli 6 prosenttiyksikköä vuotiaista kävi äänestämässä 12.8 prosenttia. Uuden kirkkovaltuuston 15 jäsenestä kahdeksan on uusia. Valtuuston keski-iäksi tuli 56 vuotta. Naisia valittiin kymmenen ja miehiä viisi. Rääkkylän seurakunnan talous on ollut koko vuoden tiukoilla. Menotaloudessa on pyritty nou dattamaan säästäväistä linjaa, mutta ylimääräisiä kustannuksia tulee viranhaltijoiden eläköitymi sestä. Myös vaaleista aiheutui kuluneena toimintavuotena muihin vuosiin verrattuna ylimääräi nen menoerä, joka voidaan katsoa demokratian hinnaksi. Myös valmistautuminen Kirkon palve lukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi synnytti kustannuksia, jotka on kuitenkin luvattu kompensoida. Myös verokertymä jäi budjetoitua pienemmäksi. Myös toimintakustannuksista oli lisäystä. RkkyIn ev.iut. seurakuntat

8 2 Tiukasta taloudesta huolimatta hieman on kyetty investoimaankin. Seurakuntakodissa korjattiin lastenkerhohuonetta sekä nuorisotilaa. Näihin korjauksiin on saatu Kirkkohaltituksen avustusta, joka on kuitenkin maksussa vuonna 2015, kun loputkin korjaustyöt saadaan tehdyksi. Entä miltä näyttää vuosi 2015 ja tulevaisuus? Rääkkylän seurakunta luottaa ikiaikojen Jumalaan, samaan, johon Rääkkylässä on luotettu, kun elämä on koettu syystä tai toisesta uhatuksi. Vuoden alusta aloittaneet uudet luottamushenkilöelimet joutuvat ottamaan huomioon paitsi paikalliset tekijät myös laajemmaltikin kokonaiskirkossa tapahtuvat muutokset. Viime vuoden lopulla jul kaistu tulevaisuusselonteko otetaan kevään aikana käsittelyyn seurakunnassa ja sen pohjalta laa ditaan seurakunnan oma tulevaisuusstrategia. Jos jokin on varmaa, niin se, että muutoksia on vielä tulossa. Rääkkylässä Myös isämme uskoivat ennen ja kylvivät, leikkasivat. Me saarnaamme aikojen mennen kuin isämme saarnasivat: On täyttynyt aika, sen soi Jumala, on lähellä Kristuksen valtakunta. Siis kääntykää, nöyrtykää parannukseen ja suostukaa armahdukseen. Vk 178:1. Markus Kontiainen kirkkoherra RääkkyIn ev.iut. seurakuntat

9 3 Seurakunnan väestö Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa Kun tästä vähennetään poissaolevan jäsenis tön määrä 26 henkeä, niin vuoden lopussa läsnä oleviksi luettiin 1933 seurakuntalaista. Rääkky Iän kunnan kokonaisväkituku oli vuoden lopussa 2435 (väestörekisterikeskuksen titasto). Kun nan väestöstä seurakunnan jäseniä oli runsaat $0 prosenttia. Vuoden aikana seurakuntaan muutti 56 henkilöä ja täältä pois 71, joten nettomuutoksi jäi 15 henkilöä. Seurakunnan läsnä oleva väkiluku pieni kaikkiaan 67 henkilöllä. Seurakunnasta erosi 24 miestä ja 10 naista eli yhteensä 34 henkilöä. Merkittävin syy jäsenmäärän vähentymiseen on kirkosta eroaminen. Eroamisten huippu osui lop puvuodelle, jolloin edellisen vuoden verotus oli valmistunut. Myös yleinen asenneilmapiiri myö täili myös kirkon jäsenyydestä luopumista. Eronneista pääosa oli ikävuoden välillä olevia miehiä. Seurakuntaan liittyi vuoden aikana kuusi henkilöä. Heistä kuusi oli miehiä ja kaksi naisia. Väkiluku, kuolleet, liittyneet ja eronneet ItIEIEE1r[ vakituku kuolleet httyneet eronneet Tasekirjan sisältö Tasekirjaan on kirjattu työaloittain resursseja, toimintatavoitteita ja arviota siitä miten tavoittei siin on päästy, missä on onnistuttu ja missä epäonnistuttu. Toiminnan rinnalle tuodaan talousar viovertailut ja tilastotiedot. Rkky1in ev.iut. seurakunta1

10 4 Hallinto Kirkollisvaalit Kirkkovaltuustoon ehdokkaita asetti kolme valitsijayhdistystä yhteensä 35 ehdokasta. Valitsi jayhdistykset Yhdessä eteenpäin ja Seurakunnan asialla asettivat kumpikin 10 ehdokasta ja Rääk kylän Keskusta 15 ehdokasta. Aäniosuudet olivat seuraavat: Yhdessä eteenpäin 26.7 %, Seura kunnan asialla 26.7 %ja Rääkkylän Keskusta 46,7 %. Kirkollisvaalit järjestettiin säädetyssä järjestyksessä kirkossa. Ennakkoäänestys toimitettiin siten, että maanantaina ja perjantaina äänestyspaikkana oli Rääk kylän S-market ja torstaina kahden tunnin ajan Koiton talossa Oravisalossa, Kaupparinne Monosessa Rasivaarassa ja Niemisen Lähikaupassa Kompakalla. Ennakkoäänestysprosentti oli 20,5 prosenttia. Lisäksi toimitettiin äänestykset kotiäänestyksinä palvelukodeissa ja vuodeosas tolla. Äänioikeutettuja oli 1726, joista äänestämässä kävi 47$. Varsinaisen äänestyspäivän äänestysprosentti oli 27,7 prosenttia. Edellisvaaleihin verrattuna äänestysaktiivisuus kasvoi yli 6 prosent tiyksikköä. Aänestysvil kkaus oli korkein Kuopion hiippakunnan Pohjois-Karjalan maakunnassa ja toiseksi korkein koko hiippakunnassa vuotiaista äänesti 12,$ prosenttia eli 39 äänloi keutetusta äänesti viisi. Kirkkovaltuustoon valittiin 15 jäsentä, joista kahdeksan oli ns. uusia. Valtuustossa on naisenem mistä lukemin Keski-ikä oli valintahetkellä 56 vuotta. 101 KIRKOLLISET VAALIT Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,05 86 PALVELUJEN OSTOT , OSTOT TILIKAU DEN AIKANA , MENOT N E T T 0 ULKOISET , VYÖRYTYSTULOT , SISÄISTEN ERIEN NETTO , NETFO KAIKKI 0 0 0,00 0 RkkyIn ev.iut. seurakuntat

11 5 Vaalilautakunta Vaalilautakunta kokoontui 10 kertaa. Mononen Erkki puheenjohtaja Kainulainen Kaarina jäsen Mölsä Osmo jäsen Sallinen Leena jäsen Alanen Juha varajäsen Vuorjoki Sirkka-Liisa varajäsen Karppanen Reijo varajäsen Koponen Eila varajäsen Helmi Hannu varajäsen Hirvonen Terttu varajäsen Kirkkoherra kuuluu vaalitautakuntaan virkansa puolesta. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto piti kolme kokousta. Valtuutetut Alanen Juha Rääkkylän keskusta Halonen Kaisa Ankkuri Ihalainen Erkki Ankkuri lionen Hannu Rääkkylän keskusta Kainulainen Kaarina Ankkuri Koponen Eila PerusArvot Kulmala Kari PerusArvot Käyhkö Irma Ankkuri Mononen Erkki Rääkkylän keskusta Mutanen Eija Ankkuri Mölsä Osmo Rääkkylän keskusta Nikkilä Jaana Ankkuri Sallinen Leena Rääkkylän keskusta Venäläinen Raija Ankkuri Vuorjoki Sirkka-Liisa Ankkuri Kari Kulmala toimi kirkkovaltuuston puheenjohtajana ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtajana toimi Hannu Ilonen. Rääkkylän ev.lut. seurakuntat

12 6 Kirkkovaltuusto on päättänyt seuraavista asioista - toimintakertomuksen - kirkkoneuvoston - kirkollisvaalien - kirkollisvaalien - vuoden - toimituspalkkiosopimuksen - vaalilautakunnan - toiminta-ja ja tilinpäätöksen v hyväksyminen ohjesäännön hyväksyminen äänestyspaikkojen määrääminen ilmoituslehtien valitseminen 2015 veroprosentista päättäminen vahvistaminen täydentäminen taloussuunnitelman hyväksyminen v KIRKKOVALTUUSTO Talousarvio Ta-muutos Toteuma Yl itys/al itus PALKAT JA PALKKIOT ,39-5 HENKILÖSIVUKULUT ,22-46 PALVELUJEN OSTOT , OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,44 2 M E N 0 T , N E T T 0 ULKOISET , VYÖRYTYSTULOT , SISÄISTEN ERIEN NETTO , NEHO KAIKKI 0 0 0,00 0 Tilintarkastus ja valvonta Resurssit O Tilintarkastaja Joensuun Tilintarkastus Oy, Seppo Åkerlund O Sisäiset tarkastajat Yrjö Lehvonen ja iipo Pitkänen Tilintarkastajaksi on valittu vuosiksi 2011 tilintarkastajana Seppo Åkerlund Joensuun Tilintarkastus Oy, vastuunalaisena Vuoden 2013 tilintarkastuksesta on annettu lausunto Vuoden 2014 tarkastusta on suoritettu hallinnon osalta lukemalla pöytäkirjat ja viranhaltijaratkaisut. Sisäiset tarkastajat ovat suorittaneet tarkastuksen. RäkkyIn ev.iut. seurakuntat

13 7 103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,37 10 PALVELUJEN OSTOT , MENOT N E T T 0 ULKOISET ,19 5 VYÖRYTYSTULOT ,19-5 SISÄISTEN ERIEN NETTO ,19-5 NETTO KAIKKI 0 0 0,00 0 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto piti vuoden aikana kahdeksan kokousta. Kirkkoneuvoston jäsenet Varsinainen jäsen Henkilökohtaiset varahenkilöt Helmi Hannu Alanen Juha Koponen Eila Sallinen Leena Käyhkö Irma Halonen Kaisa Mononen Erkki Vuorjoki Sirkka-Liisa Mutanen Eija Tikkanen Arvo Venäläinen Raija Mölsä Osmo Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana on toiminut Eija Mutanen. Kirkkoneuvoston kokouksiin on kutsuttu myös kirkkovaltuuston pu heenjohtaja Kari Kulmala ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Hannu lionen. Kirkkoneuvoston päätökset - otto-oikeudesta - kirkkovaltuuston - kolehtilistasta - koulutussuunnitelman - vaaliluettelon - hautausmaakatselmuksen - kanttorin - lausunnon - vuosilomajärjestyksen päättäminen viranhaltijoiden ja johtokuntien päättämissä asi oissa, päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpanoasiat, päättäminen, hyväksyminen, tarkastajien valinta, pöytäkirjojen merkitseminen tiedoksi saaduksi, viran haettavaksi julistaminen, antaminen kirkkoherranviran vaaliin kelpoisesta hakijasta, hyväksyminen, Rääkkylän ev.iut. seurakuntat

14 8 - puukauppasopimuksen - seurakuntatalon - rakennustukiavustushakemuksen - pankkitilien - tuloja - johtavien - palvelusopimuksen - talouspäällikön - talouspäällikön - talouspäällikön - palvelusopimuksen - sisäisen - työsuojelupäällikön - Suomen - talouspäällikkö hyväksyminen, korjausten hyväksyminen, tekeminen, käyttövaltuutukset, lähtöjuhlien järjestäminen viranhaltijoiden palkoista päättäminen, hyväksyminen Kirkon palvelukeskuksen kanssa, irtisanoutuminen, viran haettavaksi julistaminen, virkaan valinta, solmiminen Suomen Lähetysseuran kanssa, valvonnan ohjeiden muuttaminen, valinta ja palkka-asiamiehen valinta, Ev.lut. Kansanlähetyksen kannatusjäsenyydestä luopuminen, Vesa Kotilaisen työtodistuksen antaminen. 104 KIRKKONEUVOSTO Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/al itus PALKAT JA PALKKIOT ,44 94 HENKILÖSIVUKULUT ,28-93 PALVELUJEN OSTOT , OSTOT TILIKAU DEN AIKANA , MENOT N E T T 0 ULKOISET , VYÖRYTYSTULOT , SISÄISTEN ERIEN NETTO , NETTO KAIKKI 0 0 0,00 0 RäkkyIn ev.iut. seurakuntat

15 9 Johtokunnat Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta Nikkil Jaana pj Laasonen Pasi Nevalainen Pasi Pennanen San Soininen Riitta Vänskä San Varajäsenet Halonen Asko Käyhkö Irma Lappalainen Man Nevalainen Tarja Vaittinen Merja Diakonia- ja lähetystyön johtokunta Halonen Kaisa Ilonen Hannu pj Kainulainen Kaarina Karttunen Kirsti Koponen Eila Koponen Toivo Sallinen Leena Varajäsenet Alanen Juha Hirvonen Marja Hirvonen Aune Parviainen Oili Pöllänen Arvo Soininen Liisa Jumatanpalvetus ja musiikkityön johtokunta Kulmala Kari pj Alanen Juha Häkkinen Pertti Kölhi-Hirvonen Päivi Vuorjoki Sirkka-Liisa Varajäsenet Ilonen Hannu pj Lamminsalo Tarja Mononen Minna Rouvinen Aarne Rääkkylän ev.lut. seurakuntat

16 10 HENKILÖSTÖ Seurakunnan henkilöstössä tapahtui vuoden aikana monia merkittäviä muutoksia. Kirkkoherra Pertti Venäläinen jäi eläkkeelle ja uusi kirkkoherra Markus Kontiainen asetettiin virkaan Talouspäällikkö Vesa Kotilainen jäi vuosilomalle marraskuussa, ennen eläkkeelle jääntiään ja kirkkoneuvosto valitsi talouspäälliköksi kahden vuoden määräajaksi Soile Luukkaisen. Diakoni Satu Kinnunen palasi töihin virkavapaalta kesäkuussa ja lastenohjaaja Mariitta Saarinen palasi töihin pitkältä työlomalta vuoden alussa. Henkilöstökuluvertailu Henkilöstökulut ovat (palkat ja sivukulut) 102 prosenttia verotuloista. Vapaaehtoiset henkilös tökulut mukaan laskettuna ovat kulut 112 prosenttia verotuloista. Tavoitteena tulisi julkishallin nossa olla, että henkilöstökulut olisivat alle 70 prosenttia verotuloista Rahapalkat , ,52 Elkekulut , ,82 Sosiaaliturvamaksut , ,29 Yhteensä , ,63 Muut henkilöstökulut , ,48 Viranhaltijat Kirkkoherra 100 % Venlinen Pertti saakka Kirkkoherra vs. 100 % Perälä Matti Kirkkoherra 100 % Kontiainen Markus alkaen Talouspäällikkö 100 % Kotilainen Vesa Talouspäällikkö 100 % Luukkainen Soile alkaen Diakoni 100 % Kinnunen Satu alkaen tekee $0 % työaikaa Diakoni vs. 100 % Ahopelto Eeva-Leena saakka Kanttori $0 % virka avoinna Nuorisotyönohjaajalll % Saarinen Markku Seurakuntamestari 100 % Hirvonen Ilpo Rkkylän ev.lut. seurakunta

17 11 Toimenhaltijat Lastenohjaaja 100 % Saarinen Mariitta alkaen emäntä-siistijä 60 % Kärnä Kirsi Kellojen soittaja Kovero Sakari tarvittaessa tuleva Suntio Laakkonen Eino tarvittaessa tuleva Suntio Salin Anne tarvittaessa tuleva kanttori Häkkinen Pertti toimituspalkkiolla kanttori Logrn Annikki toimituspalkkiol la kanttori Mikkonen Anu toimituspalkkiolla Hautausmaan kesätyöntekijä 38,25 h/vko Makkonen Anneli Hautausmaan kesätyöntekijä 38,25 h/vko Hakulinen Pekka Hautausmaan kesätyöntekijä 16 h /vko Konttinen Eetu Työhyvinvointi Resurssit O Työterveyshuoltosopimus O Työsuojeluorganisaatio: Työsuojelupääll ikkö, työsuojeluvaltuutettu Työhyvinvoinnin tavoitteena on ollut järjestää virkistysmatka ja yhteinen jouluateria. Työpaikka ruokailua on suunniteltu tuettavaksi. Henkilökunta teki keväällä retken llomantsiin tutustuen kirkkoihin, nukketaloon ja Hermannin viinitilaan. Joulun alla vietettiin yhteinen hetki jouluruokailun ja Joulumiettä jokaiselle -konser tin sekä Vesa Kotilaisen läksiäisten merkeissä. Työterveyshuolto on toiminut hyvin. Työpaikka ruokailua ei ole tuettu, mutta työntekijät ovat voineet osallistua perhekerhossa järjestettävään ruokailuun maksamalla omakustannushinnan ruoasta. 115 TYÖHYVINVOINTI Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/al itus HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , M E N 0 T , N E T T 0 ULKOISET , VYÖRYTYSTULOT , SISÄISTEN ERIEN NETFO , NEUO KAIKKI 0 0 0,00 0 Rääkkylän ev.iut. seurakuntat

18 12 Ta]ousha]Iinto Resurssit O Talouspllikön virka 40 % O Johtoryhmä Taloushallinnon toiminta-ajatuksena on tuottaa sisäiset ja ulkoiset talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Hoitaa pääosin seurakunnan hankinnat. Taloushallinnossa tapahtui vuoden aikana muutoksia viranhaltijoissa. Uutena asiana tuli Kirkon palvelukeskukseen Kipaan liittymiseen valmistautuminen. Taloushallinnon palvelujen siirto Kir kon palvelukeskuksen hoidettavaksi on ollut työlästä ja haastavaa. Muutoksia ohjeistuksissa ja toimintatavoissa on aloitettu ajaa sisään loppuvuodesta ja tehtävä jatkuu. Suurin kuluerä taloushallinnossa on palkat. 105 TALOUSHALLINTO Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/al itus MUUT MAKSUT JA KORVAUK SET , MUUT TOIMINTATUOTOT ,00 10 T U L 0 T , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVU KULUT , HLÖKORVAUKSET/KORJAUS ERÄT ,04 0 PALVELUJEN OSTOT , VUOKRAT , OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , M E N 0 T , N EI T 0 ULKOISET , SIS. VUOKRA- JA MUUT MENOT ,53-20 VYÖRYTYSTULOT , SISÄISTEN ERIEN NETTO , NEHO KAIKKI 0 0 0,00 0 RkkyIn ev.iut. seurakuntat

19 13 Kirkkoherranvirasto ja kirkonkirjojen pito Resurssit O Kirjuri -jäsentietojärjestelmä O Talouspäällikön virka (40 ¾) Kirkkoherranviraston tehtävänä on ylläpitää seurakunnan jäsenrekisteriä sekä vastata seurakun nan arkistonmuodostuksesta. Kirkkoherranvirasto hoitaa myös seurakunnan paivelutoimintaa tarjoten niin seurakuntataisten että seurakunnan sisällä hallinnon ja työalojen tarvitsemia palve luita. Kirkkoherranvirasto on kirkkoherran vastuulla ja käytännön tehtävät ovat olleet osa talouspäällikön tehtäviä. Taiouspääilikön loma-aikoina lomittajana on toiminut Maija Toivanen ja alkaen Soile Luukkainen. 107 KIRKONKIRJOJEN PTO Talousarvio Ta-muutos Toteuma Yl itys/al itus VIRASTOTUOTOT , KOLEHDIT JA MUUT KERÄYS TUOTOT ,00 20 T U L 0 T , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVU KULUT , PALVELUJEN OSTOT ,39 -$04 VUOKRAT , OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,31-23 MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 4,50-5 M E N 0 T , N E T T 0 ULKOISET , SIS. VUOKRA- JA MUUT MENOT ,82-50 SISÄISTEN ERIEN NEHO ,82-50 NEHO KAIKKI , RkkyIn ev.iut. seurakuntat

20 KIRKKOHERRAN VIRASTO Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus MUUT MAKSUT JA KORVAUK SET , TUETJAAVUSTUKSET , T U L 0 T , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , VUOKRAT , OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , M E N 0 T , N E T T 0 ULKOISET , SIS. VUOKRA- JA MUUT MENOT ,85-50 VYÖRYTYSTULOT , SISÄISTEN ERIEN NETTO , NETTO KAIKKI 0 0 0, MUU YLEISHALLINTO Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/al itus PALVELUJEN OSTOT , OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , M E N 0 T N E T T 0 ULKOISET , VYÖRYTYSTULOT , SISÄISTEN ERIEN NETTO , NEHO KAIKKI 0 0 0,00 0 RääkkyIn ev.iut. seurakuntat

21 15 Jumalanpalveluselämä Resurssit O Kirkkoherra O Toimituspalkkioiset kanttorit O Toimituspalkkioiset papit O Jumalanpalvetusavustajat O Seurakuntamestari O Kirkko O Seurakuntasali O Kirkkokuoro Jumalanpalvelus on Jumalan pelastavan läsnäolon juhla. Se on seurakunnan keskeisin kokoontu minen, josta lähdetään sanan ja sakramentin vahvistamina elämään arjen jumalanpalvelusta to deksi. Jumatanpalveluksia toimitettiin 62 kertaa (vuonna kertaa). Lisäksi järjestettiin lastenkirkkoja ja perhejumalanpalveluksia 2, yksi konfirmaatiomessu ja yksi koulukirkko ja diakonia messu. Kun nämä muut jumalanpalvelukset lisätään, niin jumalanpatveluksia oli 67 kertaa ja niissä 3192 osallistujaa. Keskimäärin päiväjumalanpalveluksessa oli 47 osallistujaa. Jumalanpal veluksista messuja oli 38ja sanajumatanpalvetuksia 24. iumalanpalveluksiin osa Ilistujat ja ehtoollisella käyneet Jumalanpalvelukseen osallistuneet s Ehtoollisella käyneet Jumalanpalvelusaktiivisuuden kasvuun vaikuttivat keväällä pidetty koulun kevätkirkko (28.5.), konfirmaatiomessu (15.6.), kirkkoherran läksiäiset (29.6. ja uuden kirkkoherran tulosaarna (6.7.) ja virkaanasettaminen (23.8.) sekä eri puolilla pitäjää pidetyt kyläkirkot. RkkyIn ev.iut. seurakuntat

22 16 Valtaosa jumalanpalveluksista toimi tettiin kirkossa ja seurakuntakodissa. Kirkkoneuvoston ptöksellä (KN 71/7.1O.2014)joulualusajan jumalan palvelukset ja joulun musiikkitapah tumat olivat kirkossa. Kyläkirkkoihin kokoonnuttiin neljä kertaa: Varpasa lon kylätalolle 9.3., Niemisen kappe lissa vietettiin sanajumalanpalvelusta 2.11., Haapasalmen kylätalolla ja Varpasalon kylätalolla Haapasalmen kyläkirkko keräsi ison joukon kyläläisiä Sanan kuuloon. vuosi jumalanpalve luksia osallistuneita keskim/juma lanpalvelus ehtoollisvie raita Vapaaehtoisia on ollut mukana messujen ja jumalanpalvelusten toimittamisessa. Kirkkokuorolai sista koostuva lauluiyhmä on laulanut psalmeja ja liturgista musiikkia sekä tuonut voimaa virsi lauluun. Vapaaehtoisia on toiminut tekstinlukijoina, ehtoollisavustajina sekä kolehdinkantajina. Varsinainen voimankoitos oli kirkkoherran virkaanasettamismessu, jossa vapaaehtoiset seura kuntalaiset olivat yhdessä seurakunnan henkilöstön kanssa kantamassa eri tehtävävastuita. 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HLÖKORVAU KSET/KORJAUS ERÄT PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , , , , , ,62-12 $ MENOT N E T T 0 ULKOISET , , SIS. VUOKRA- JA MUUT MENOT VYÖRYTYSMENOT SISÄISTEN ERIEN NEUO , $97, , NEUO KAIKKI RäkkyIn ev.iut. seurakuntat ,

23 17 Hautaan siunaaminen Resurssit O Kirkkoherra O Toimituspalkkioiset kanttorit O Toimituspalkkioiset papit O Seurakuntamestari O Siunauskappelit O Kirkko Kristill iseen perinteeseen kuuluu siunausmenoin haudata ajasta pois siirtyneet seurakunnan jse net. Valtaosa hautaan siunaamisista toimitettiin kuluneena vuotena siunauksia toimitettiin kirkossa ja Niemisen kappetissa. kirkonkylän kappelissa. Lisäksi Paikka 2013 Isn 2014 Isnä KyIn kappeli kirkko Niemisen kappeli yhteensä HAUTAAN 51 UNAAMINEN Talousarvio Ta-muutos Toteuma Yl itys/al itus PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,53-14 HLÖKORVAUKSET/KORJAUS ERÄT , PALVELUJEN OSTOT , OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , M E N 0 T , N E T T 0 ULKOISET , SIS. VUOKRA- JA MUUT MENOT , VYÖRYTYSMENOT , SISÄISTEN ERIEN NEHO 1$ , NEHO KAIKKI , Rääkkylän ev.iut. seurakuntat

24 1$ Muut kirkolliset toimitukset Resurssit O Kirkkoherra O Seurakuntamestari O Toimituspalkkioiset kanttorit O Toimituspalkkioiset papit O Seurakuntakoti O Kirkko Muista kirkollisista toimituksista merkittävin on kaste. Käsitys kummin tehtävistä ja merkityk sestä on ohentunut. Yhä enemmän kummeiksi tarjotaan kirkosta eronneita tai rippikoulua käy mättömiäja konfirmoimattomia henkilöitä. Myös kummien oma käsitys varsinkin konfirmoinnis taan ei vastaa todellisuutta, vaan kummeja rekisteröitäessä joudutaan toteamaan, etteivät kum miuden edellytykset täyty. Kummiuden edellytykset voitaisiin tarkistaa etukäteen, mikäli van hemmilla olisi kummit tiedossa kastekeskustelua käytäessä. Kastekeskustelu on pyritty käymään jokaisen kasteperheen kotona. Aina tähän ei ole ollut mahdollisuutta, vaan kastekeskustelu on käyty puhelimella. Vuoden aikana kastettiin seurakuntaan 12 lasta, joista yhden kaste kirjautuu aikuiskasteeksi toi mituksen viivästymisen vuoksi. Valtaosa kasteista oli kotikasteita. Yksi kastetilaisuus oli seura kuntakodilla, joka soveltuu toimitukseen hyvin. Avioliittoon vihkimisiä toimitettiin kirkossa 3. Osallistujia oli 213. MUUT KIRKOLLISET TOIMITUK 203 SET Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVU KULUT ,48 93 HLÖKORVAUKSET/KORJAUS ERÄT , PALVELUJEN OSTOT ,72 69 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , MENOT , N E T T 0 ULKOISET , SIS. VUOKRA- JA MUUT MENOT , VYÖRYTYSMENOT ,41 453$ SISÄISTEN ERIEN NEUO , NEUO KAIKKI , RkkyIän ev.lut. seurakuntat

25 19 Muut seurakuntatilaisuudet Resurssit O Kirkkoherra O Diakoni, nuorisotyönohjaaja, lastenohjaaja O Seurakuntamestarj O Emäntä O Seurakuntasali O Yhteistyökumppanit eri järjestöissä O Vapaaehtoiset Muita seurakuntatilaisuuksia ovat erilaiset seurat, tuentotilaisuudet, raamattupiirit ja julistus- ja evankeliointitilaisuudet. Raamattupiiri kokoontui tiistaisin Tarinatuvalla 35 kertaa. Osallistujia oli yhteensä 268. Suomen Raamattuopiston Rääkkylän toimintaryhmän tilaisuuksia oli kaikkiaan yhdeksän. Ne muodostui vat luento- ja keskustelutilaisuuksista, yhteislaulutilaisuudesta ja kotiseuroista. Osallistujia oli kaikkiaan 133. Kansanlähetyksen toiminta on hiipumassa. Perinteinen toimintamuoto ovat kirk kopyhät ja niihin liittyvät lähetystilaisuudet kevätkaudella ja syyskaudella sekä hirvikeiton mer keissä pidetyt seurat Tarinatuvalla. Seurakunnan edustaja oli paikalla Varpasalon kylätalolla pi detyssä äitienpäiväjuhlassa. Kesäkuun lopulla siunasi eläkkeelle jäävä kirkkoherra Pertti Venäläi nen lähtösaarnan aamuna saanen yhteisen kirkkoveneen Saarettaren toimittamaan kunniakasta virkaansa. Seurakunnan entinen ja nykyinen kirkkoherra olivat puhumassa syyskuussa pidetyissä kotiseuroissa. Perinteiset jouluhartaudet pidettiin Niemisen kappelissaja kirkossa. Kirkko toimi kesän aikana tiekirkkona. Omatoimisia kävijöitä oli jonkin verran. Opastuksia jär jestettiin kahtena päivänä yhteensä kolme kertaa. Opastettavia oli yhteensä 25. Opastuspäivistä laaditun raportin mukaan erityisesti kiinnitettävä huomiota opastusten kestoon, joiden minimi pituus on vähintään 45 minuuttia. Myös taustatieto kaipaa tarkistusta. Kirkon esittelyä on myös jatkossa koordinoitava tarkemmin Kihauksen kanssa. MUUT SEURAKUNTATILAISUU 205 DET Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT 3 $ , PALVELUJEN OSTOT , VUOKRAT , OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,55-6$ MUUT TOIMINTAKULUT ,60 13 M E N 0 T , N E 1 T 0 ULKOISET $12, SIS. VUOKRA- JA MUUT MENOT , VYÖRYTYSMENOT , SISÄISTEN ERIEN NEHO , NETFO KAIKKI , RkkyIän eviut. seurakuntat

26 20 Musiikkitoiminta Resurssit O Toimituspalkkioiset kanttorit O Kirkkokuoro O Soittimet O Seurakuntakoti O Kirkko Luterilainen kirkko on sanan ja sävelenkirkko. Musiikki ilmentää Luojan luomistyötä ja hyvyyttä. Musiikkftyö on tärkeä osa seurakunnan toimintaa ja se on läsnä lähes kaikilla osa-alueilla. Seurakunnassa on 80-prosenttinen kanttorin virka. Virka oli haettavana alkuvuodesta, mutta yh tään hakijaa ei ilmaantunut. Syksyllä virkaa ei avattu hakuun. Kanttoripulasta ei ole silti tarvinnut kärsiä, sillä seurakunnalla on ollut käytettävissä kolme toimituspalkkioista kanttoria, Annikki Lo grn, Pertti Häkkinen ja Anu Mikkonen, jotka ovat vuorollaan hoitaneet kirkollisista toimituk sista hautajaiset sekä säännönmukaiset jumalanpalvelukset. Kevätkaudella ja kesällä kanttorina toimi myös Antti Pitkänen. Seurakunnan soitinkanta on pysynyt ennallaan. Kirkossa on vuosittainen huollettavat urut sekä digitaalipiano sekä harmoni. Kylän kappelissa ja Niemisessä säestetään harmoneilla. Seurakuntasalissa on säännöllisesti viritetty piano. Lisäksi on muita pienempiä soittimia, esimerkiksi hyvä kuntoinen viisikielinen kantele. Nöun seurakunnan kuoro konsertoi kesällä kirkossa ja Niemisen kappelissa. Kirkko soveltuu akustiikkansa vuoksi hyvin erilaisten musiikkitilaisuuksien järjestämiseen. Vuo den mittaan kirkossa pidettiin $ konserttia, joihin osallistui 611 henkilöä. Kesäkuussa kirkossa esiintyivät Ristijärven ja oman seurakunnan kirkkokuorot Samuli Niileksenjohtaminaja Annikki Logrnin säestäminä. Heinäkuussa enolainen Veräjä-ryhmä piti Elämä on konsertin ja Kihauksen merkeissä esiintyi vanhaa musiikkia esittävä Classic Art -ensemble. Heinäkuun lopulla seurakun nassa vieraili kirkkokuoro ja mieslauluryhmä virolaisen Nöun seurakunnasta. Vieraat esiintyivät sekä kirkossa että Niemisen kappelissa.. Kylän kappelissa kirkkokuoro järjesti pyhäinpäivän vii kol la Ilta särkyneille konsertin. Kauneimmat joululaulut laulettiin kahteen kertaan kirkossa RkkyIn ev.iut. seurakunta

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin

Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin Luottamushenkilöt valtuuston valitsemat 2013-2016 Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin Kunnanvaltuusto Halonen Kaisa Haapasalmentie 939,82335 Rasivaara * 040-586 0205 Hirvonen Tuure Varpasalontie

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 KIRKKONEUVOSTO

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 KIRKKONEUVOSTO RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 KIRKKONEUVOSTO Kokousaika perjantaina 24.10.2014 kello 17.30 Kokouspaikka: seurakuntasali Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kontiainen Markus

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) Aika Keskiviikko 17.2.2010 klo 18.30 20.10 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Matti Kurvinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2015 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 13.9. Hauho-päivän messu, liturgia ja saarna Tapani Vanhanen, kanttori Taina Kujanen. Mukana Hauhon kirkkokuoro ja vieraita

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö Kokousaika Torstai 15.1.2015 klo 18.00-19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Seurakuntatalo Pirkko Hongisto Jouko Isoniemi Irmeli Juntunen Antti Koistinen Taisto Kokko Kyösti

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 13.6.2011 kello 18.30 20.15 Kahvitarjoilu kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntasali, Sontulantie 1, Toijala OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahlfors Sirpa Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen. Seurakuntaneuvosto 20.9. klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen sihteerin valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 5. Pöytäkirjan

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 2 JUMALAN- PALVELUKSET JUMALANPALVELUKSET su 29.11. klo 10 klo 18 su 6.12. klo 11 su 13.12. klo 10 su 20.12. klo 10 to 24.12. klo 14 klo 15.30 klo 16.30 pe

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 14.9.2015 klo 18.00 Porin Rauhanyhdistys, Louhentie 4

Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 14.9.2015 klo 18.00 Porin Rauhanyhdistys, Louhentie 4 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 7/2015 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 14.9.2015 klo 18.00 Porin Rauhanyhdistys, Louhentie 4 Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Halonen, Erkki

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/19. Kirkkoneuvosto 22.03.2016. Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/19. Kirkkoneuvosto 22.03.2016. Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/19 Aika 22.03.2016 klo 17:00 Paikka Kirkkoherranviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 LISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 13.01.2015 1/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 13.01.2015 1 Aika 13.01.2015 klo 18.00 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Rundgren Marjatta jäsen Gammelin Pertti jäsen Salminen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto Maanantai 12.10.2015 klo 18.00 Teljän kirkon Koivula-sali

Seurakuntaneuvosto Maanantai 12.10.2015 klo 18.00 Teljän kirkon Koivula-sali 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 8/2015 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 12.10.2015 klo 18.00 Teljän kirkon Koivula-sali Huhtala, Kaisa Haanpää, Liisa Halonen, Erkki Harju, Aulikki Ihalainen,

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Esityslista/PÖYTÄKIRJA 6/2012 1/5

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Esityslista/PÖYTÄKIRJA 6/2012 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Esityslista/PÖYTÄKIRJA 6/2012 1/5 Kokousaika: Ke 31.10.2012 klo 18.00. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Kokouspaikka: Meilahden kirkon seurakuntasali Pihlajatie 16, 00270 Helsinki

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2015 30 KIRKKONEUVOSTO 4.5.2015

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2015 30 KIRKKONEUVOSTO 4.5.2015 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2015 30 Aika Maanantaina 4.5.2015 klo 16.30-18.30 Paikka Läsnä Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla varajäsen Antero Saulio Jukka Hautala,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 2/2009 27.5.2009

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 2/2009 27.5.2009 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 27.5.2009 klo 17-19.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Stoor Timo jäsen, pj x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Alaoja Raimo jäsen x

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus Draamallinen messu Uskelan kirkossa pe 11.12. klo 18 Naarila 3, Kesä-Angelat, Juvankoski, Vaellus, Purjehdus

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2009 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Maanantai 8.6. klo 17.00, ennakkopalaveri klo 16.30

HARTOLAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2009 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Maanantai 8.6. klo 17.00, ennakkopalaveri klo 16.30 Kokousaika Maanantai 8.6. klo 17.00, ennakkopalaveri klo 16.30 Kokouspaikka Läsnä Poissa Muut läsnäolijat Hartolan seurakuntatalo Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Matti Järvinen Vesa Järvinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/2007 Seurakuntaneuvosto 7.2.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/2007 Seurakuntaneuvosto 7.2.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/2007 Aika: Keskivikkona 7.2.2007 klo 18.00 19.15 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä KÄSITELTÄVÄT ASIAT 12 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Aika 07.01.2015 klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA VÄRTSILÄN TAPAHTUMAKALENTERI VÄRT SI LÄN KYL ÄT IEDO T E t alvi 2013 /20 14 www. vart sila.f i Värtsilän kirkossa tapahtuu! 04.12. klo 18 Jouluaskartelu perheille seurakuntakodilla. 08.12. klo 17-19 Myyjäiset

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Maarian seurakunta A.D. 2012 Maarian seurakunta on laaja ja monimuotoinen. Seurakuntamme työtä tehdään neljällä alueella: etelässä, lännessä, idässä ja pohjoisessa.

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 1/2012 Kokousaika 7.2.2012 klo 18.00 20.09 Kokouspaikka srk-talo, Nikkilä Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm Harry Hänninen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 Kokousaika 6.3.2013 klo 18.00 21.23 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu Draamallinen messu Uskelan kirkossa pe 11.12. klo 18 talvileiri, laskettelu la 12.12. klo 18 päiväripari Tästä

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari RIPPIKOULUPASSI Rippikoulupassi on sitä varten, että tutustut seurakunnan toimintaan. Siihen keräät merkinnät: 5 jumalanpalveluksesta 5

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Seurakuntatalo, kahvio

Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Seurakuntatalo, kahvio Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Paikka Seurakuntatalo, kahvio Läsnä Mervi Arraste-Kihlakaski Reino Honkanen Simo Kaukonen Olli Koivisto poissa Juha Korkeamäki Esko Kulonen Raija Kuparinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkoneuvosto 14.02.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 23.02.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkoneuvosto 14.02.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 23.02.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ke klo 18.30 20.35 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/8 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 22.1.2015

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/8 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 22.1.2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/8 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 22.1.2015 klo 18.00 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Paikka Seurakuntakoti, Pertunmaa Hannu Niskanen Raili Toivonen

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 11 / 2015. KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 11 / 2015. KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 11 / 2015 Sivu 1 (9) Kokousaika Tiistai 20.10.2015 kello 17:00 19:50 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Antola, Markku

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2014. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 1/15 Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 1/15 Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30 VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Pieni seurakuntasali, Järvikyläntie 3 Vaala Läsnä Bisi Eeva Haapavirta Katri Kalliokoski Ismo Kantola Ossi Kemppainen

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA MUUT KUTSUTUT keskiviikko 10. päivänä kesäkuuta 2009 kello 10.30 alkaen Seurakuntatalo/takasali

Lisätiedot

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri.

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri. 206 KÄLVIÄN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 026101 SEURAKUNTANEUVOSTO Johtaa kirkkolainsäädännön mukaisesti seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää ja toimia seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 / 12 Kitee PÖYTÄKIRJA 1/2016

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 / 12 Kitee PÖYTÄKIRJA 1/2016 KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 / 12 Kirkkoneuvoston kokous Aika Keskiviikko 09.03.2016 klo 18.00 19.45 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kurkola Ilmo puheenjohtaja Pänkäläinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 1/2015. AIKA Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.00 19.20

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 1/2015. AIKA Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.00 19.20 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 SIVU 1/2015 AIKA Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.00 19.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 LÄSNÄ Aakula Kari Lähteenmäki Heikki Ahava Asta Mattila Kalle Haikka

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 07.04.2015 kello 18.00 20.30 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2015. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 25.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 28.11.2014-29.12.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone.

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 Kokousaika 23.03.2011 klo 16.30 18.00. Kokouspaikka Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. Läsnä Heinola Heikki, kirkkoherra, puheenjohtaja Lahtinen Laura, varajäsen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013 AIKA Keskiviikko 16.1.2013 klo 18 18.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Luukkonen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 09.11.2015 9/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 09.11.2015 9/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 09.11.2015 9/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 09.11.2015 1 Aika Maanantaina 09.11.2015 klo 16.00 17.35 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Pakilan seurakuntaneuvosto

Pakilan seurakuntaneuvosto Palosuontie 1 00660 Helsinki (09) 2340 5500 pakila.srk@evl.fi www.helsinginseurakunnat.fi/pakila Pakilan seurakuntaneuvosto kokous 1/ 2012 aika maanantaina klo 18.30 pidettävän kirkolliskokousvaalin jälkeen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27.

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27. KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 1(11) Aika: Ti 12.05.2015 klo 19.00 21.20 Paikka: Läsnä: Kauhavan seurakuntakoti Aaramaa Simo Alatalkkari Anna-Maija Annala Marja-Liisa Erkinheimo Heikki Erkkilä Leena

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 18 Kirkkoneuvosto 09.05.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 18.05.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 18 Kirkkoneuvosto 09.05.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 18.05.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 18 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 19.25 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2010 KIRKKOVALTUUSTO

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2010 KIRKKOVALTUUSTO HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2010 KOKOUSAIKA 24.5.2010 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Isopappila Läsnä: Poissa: Muut osallistujat: Frantsila Matti Ihalalinen Sari Ilottu Ari Immonen Anna-Kaisa Kivimäki

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 Aika 9.9.2014 klo 18.30- Paikka Malmin kirkko Läsnä 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Esityslistan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 13.1.2016 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 13.1.2016 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 13.1.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon taukohuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot