RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2O14?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2O14?"

Transkriptio

1 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2O14? Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto /, 2015 ZO RäkkyIn ev.iut. seurakuntat

2 RäkkyIn ev.iut. seurakuntat

3 SislIysuettelo Saatteeksi 1 Seurakunnan väestö 3 Tasekirjan sisältö 3 Hallinto 4 Kirkollisvaalit 4 Vaalilautakunta 5 Kirkkovaltuusto 5 Valtuutetut 5 Tilintarkastusja valvonta 6 Kirkkoneuvosto 7 Kirkkoneuvoston jäsenet 7 Johtokunnat 9 Lapsi-ja nuorisotyön johtokunta 9 Diakonia-ja lähetystyön johtokunta 9 Jumalanpalvelus ja musiikkityön johtokunta 9 HENKILÖSTÖ 10 Henkilöstökuluvertailu 10 Viranha1tat 10 Toimenhaltijat 11 Työhyvinvointi 11 Taloushallinto 12 Kirkkoherranvirastoja kirkonkirjojen pito 13 Jumalanpalveluselämä 15 Hautaan siunaaminen 17 Muut kirkolliset toimitukset 18 Muut seurakuntatilaisuudet 19 Musiikkitoiminta 20 Tiedotustoiminta 22 Päiväkerhotyö 23 Pyhäkoulutyö 25 Rippikoulutyö 26 Nuorisotyö 2$ Räkky1än ev.iut. seurakuntat

4 Diakonia 30 Perheneuvonta 31 Sairaalasielunhoito 32 Lähetystyö 32 Hautatoimi 34 Hautausmaahallinto 35 Hautausmaankiinteistöt 35 Varsinainen hautaustoimi 36 Kiinteistötoimi 38 Kirkko 3$ Seurakuntatalo 39 Kappelit 40 Metsätalous 40 Pääluokkatason, tuloslaskelmaosan, käyttötalousosan, investointiosan ja rahoitusosan talousarviovertailu 41 Pääluokkatason talousarviovertailu 41 Tuloslaskelmaosan talousarviovertailu 44 Käyttötalousosan talousarviovertailu 45 Rahoituslaskelman talousarviovertailu 47 Investointien talousarviovertailu 47 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 48 Tuloslaskelman tunnusluvut 4$ Rahoituslaskelman tunnusluvut 48 Taseen tunnusluvut 49 Tilikauden tuloksen käsittely 50 Kirkollisverot 50 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelysta 50 Tilinpäätöslaskelmat ja vertailut 51 Tuloslaskelmavertailu 51 Rahoftuslaskelmavertailu 52 Tasevertailu 53 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 54 Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteetja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteetja -menetelmät 54 Tuloslaskelman liitetiedot 54 Vakuutukset 54 Rkkylän eviut. seurakuntat

5 Käyttöomaisuusryhmien poistoajatja poistomenetelmät. 54 Sopimukset 55 Taseen ilitetiedot 55 Maaomaisuus 55 Pakolliset varaukset 56 Hautainhoitosopimusten velvoitteet 56 Lahjoitusvarat 56 Luettelot yhteisöistä, joissa seurakunta on mukana 56 Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat 57 Tase 57 Allekirjoituksetja merkinnät 59 Tilintarkastuskertomus 60 Luettelo kirjanpftokirjoista ja tositelajeista 61 Selvitys kirjanpidon säilytyksestä 61 Rkkyln ev.lut. seurakuntat

6

7 1 Saatteeksi Rääkkylän seurakunnan 157. toimintavuotta leimasi muutos. Pitkäaikainen kirkkoherra Pertti Venäläinen jäi kesäkuun lopussa eläkkeelle ja seurakunnan historian 11. kirkkoherrana aloitti Markus Kontiainen. Venäläisen virkavapaudenja vuosiloman aikana virkaa hoiti fl Matti Perälä sekä Perälän vuosiloman aikana pastori Yrjö Sahama. Heinäkuussa palasi diakoni Satu Kinnunen ja tammikuun alussa lastenohjaaja Mariitta Saarinen virkavapaaltaan hoitamaan tehtäviään. Marraskuussa jäi talouspäällikkö Vesa Kotilainen vuosito mallejääden eläkkeelle. Marraskuussa aloitti Kotilaisen seuraajana Soile Luukkainen määräaikaisen pestinsä. Kanttorin virkaa ei täytetty vuoden 2014 aikana, vaan sitä hoitivat pää asiassa Annikki Logrn, Pertti Häkkinen ja Anu Mikkonen toimituspalkkioisina. Näin ollen kuu desta vakinaisesta viranhaltijasta neljä aloitti viranhoidon kesken vuoden. Nuorisotyönohjaaja Markku Saarinen, emäntä Kirsi Kärnäja seurakuntamestari Ilpo Hirvonen hoitivat virkaansa koko toimintavuoden. Vaihtuvuudesta huolimatta tärkeimmät seurakunnan tehtävät on pystytty hoitamaan ajallaan ja laadukkaasti. Oma haasteensa on ollut edeltäjien laatimien toimintasuunnitelmien tulkinnassaja toteuttamisessa, samaten myös toimintakertomuksen kokoamisessa. Henkilöstö on kuitenkin selviytynyt hyvin muutoksien keskellä. Siitä on syytä myös kiittää henkitöstöä. Muutoksesta kertoo myös seurakunnan jäsenmäärä. Vuoden lopussa seurakunnassa oli 1959 jä sentä. Kirkosta eroamiset näyttävät lisääntyneen loppuvuodesta. Seurakunnasta erosi 34 henki löä. Jäseneksi liittyi kuusi henkilöä ja kasteen kautta 11. Seurakunnasta muutti 71 pois ja tänne tuli 56 henkilöä. Poissaolevaan väestöön luettiin 26 seurakuntalaista Vuosi 2014 oli myös seurakuntavaalivuosi. Ehdokkaita oli kaikkiaan kolmella listalla 35ja äänes tysprosentti 27,7, mikä oli hiippakunnan Karjalan puoleisen osan korkein. Edellisvaaleihin ver rattuna äänestysprosentti nousi yli 6 prosenttiyksikköä vuotiaista kävi äänestämässä 12.8 prosenttia. Uuden kirkkovaltuuston 15 jäsenestä kahdeksan on uusia. Valtuuston keski-iäksi tuli 56 vuotta. Naisia valittiin kymmenen ja miehiä viisi. Rääkkylän seurakunnan talous on ollut koko vuoden tiukoilla. Menotaloudessa on pyritty nou dattamaan säästäväistä linjaa, mutta ylimääräisiä kustannuksia tulee viranhaltijoiden eläköitymi sestä. Myös vaaleista aiheutui kuluneena toimintavuotena muihin vuosiin verrattuna ylimääräi nen menoerä, joka voidaan katsoa demokratian hinnaksi. Myös valmistautuminen Kirkon palve lukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi synnytti kustannuksia, jotka on kuitenkin luvattu kompensoida. Myös verokertymä jäi budjetoitua pienemmäksi. Myös toimintakustannuksista oli lisäystä. RkkyIn ev.iut. seurakuntat

8 2 Tiukasta taloudesta huolimatta hieman on kyetty investoimaankin. Seurakuntakodissa korjattiin lastenkerhohuonetta sekä nuorisotilaa. Näihin korjauksiin on saatu Kirkkohaltituksen avustusta, joka on kuitenkin maksussa vuonna 2015, kun loputkin korjaustyöt saadaan tehdyksi. Entä miltä näyttää vuosi 2015 ja tulevaisuus? Rääkkylän seurakunta luottaa ikiaikojen Jumalaan, samaan, johon Rääkkylässä on luotettu, kun elämä on koettu syystä tai toisesta uhatuksi. Vuoden alusta aloittaneet uudet luottamushenkilöelimet joutuvat ottamaan huomioon paitsi paikalliset tekijät myös laajemmaltikin kokonaiskirkossa tapahtuvat muutokset. Viime vuoden lopulla jul kaistu tulevaisuusselonteko otetaan kevään aikana käsittelyyn seurakunnassa ja sen pohjalta laa ditaan seurakunnan oma tulevaisuusstrategia. Jos jokin on varmaa, niin se, että muutoksia on vielä tulossa. Rääkkylässä Myös isämme uskoivat ennen ja kylvivät, leikkasivat. Me saarnaamme aikojen mennen kuin isämme saarnasivat: On täyttynyt aika, sen soi Jumala, on lähellä Kristuksen valtakunta. Siis kääntykää, nöyrtykää parannukseen ja suostukaa armahdukseen. Vk 178:1. Markus Kontiainen kirkkoherra RääkkyIn ev.iut. seurakuntat

9 3 Seurakunnan väestö Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa Kun tästä vähennetään poissaolevan jäsenis tön määrä 26 henkeä, niin vuoden lopussa läsnä oleviksi luettiin 1933 seurakuntalaista. Rääkky Iän kunnan kokonaisväkituku oli vuoden lopussa 2435 (väestörekisterikeskuksen titasto). Kun nan väestöstä seurakunnan jäseniä oli runsaat $0 prosenttia. Vuoden aikana seurakuntaan muutti 56 henkilöä ja täältä pois 71, joten nettomuutoksi jäi 15 henkilöä. Seurakunnan läsnä oleva väkiluku pieni kaikkiaan 67 henkilöllä. Seurakunnasta erosi 24 miestä ja 10 naista eli yhteensä 34 henkilöä. Merkittävin syy jäsenmäärän vähentymiseen on kirkosta eroaminen. Eroamisten huippu osui lop puvuodelle, jolloin edellisen vuoden verotus oli valmistunut. Myös yleinen asenneilmapiiri myö täili myös kirkon jäsenyydestä luopumista. Eronneista pääosa oli ikävuoden välillä olevia miehiä. Seurakuntaan liittyi vuoden aikana kuusi henkilöä. Heistä kuusi oli miehiä ja kaksi naisia. Väkiluku, kuolleet, liittyneet ja eronneet ItIEIEE1r[ vakituku kuolleet httyneet eronneet Tasekirjan sisältö Tasekirjaan on kirjattu työaloittain resursseja, toimintatavoitteita ja arviota siitä miten tavoittei siin on päästy, missä on onnistuttu ja missä epäonnistuttu. Toiminnan rinnalle tuodaan talousar viovertailut ja tilastotiedot. Rkky1in ev.iut. seurakunta1

10 4 Hallinto Kirkollisvaalit Kirkkovaltuustoon ehdokkaita asetti kolme valitsijayhdistystä yhteensä 35 ehdokasta. Valitsi jayhdistykset Yhdessä eteenpäin ja Seurakunnan asialla asettivat kumpikin 10 ehdokasta ja Rääk kylän Keskusta 15 ehdokasta. Aäniosuudet olivat seuraavat: Yhdessä eteenpäin 26.7 %, Seura kunnan asialla 26.7 %ja Rääkkylän Keskusta 46,7 %. Kirkollisvaalit järjestettiin säädetyssä järjestyksessä kirkossa. Ennakkoäänestys toimitettiin siten, että maanantaina ja perjantaina äänestyspaikkana oli Rääk kylän S-market ja torstaina kahden tunnin ajan Koiton talossa Oravisalossa, Kaupparinne Monosessa Rasivaarassa ja Niemisen Lähikaupassa Kompakalla. Ennakkoäänestysprosentti oli 20,5 prosenttia. Lisäksi toimitettiin äänestykset kotiäänestyksinä palvelukodeissa ja vuodeosas tolla. Äänioikeutettuja oli 1726, joista äänestämässä kävi 47$. Varsinaisen äänestyspäivän äänestysprosentti oli 27,7 prosenttia. Edellisvaaleihin verrattuna äänestysaktiivisuus kasvoi yli 6 prosent tiyksikköä. Aänestysvil kkaus oli korkein Kuopion hiippakunnan Pohjois-Karjalan maakunnassa ja toiseksi korkein koko hiippakunnassa vuotiaista äänesti 12,$ prosenttia eli 39 äänloi keutetusta äänesti viisi. Kirkkovaltuustoon valittiin 15 jäsentä, joista kahdeksan oli ns. uusia. Valtuustossa on naisenem mistä lukemin Keski-ikä oli valintahetkellä 56 vuotta. 101 KIRKOLLISET VAALIT Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,05 86 PALVELUJEN OSTOT , OSTOT TILIKAU DEN AIKANA , MENOT N E T T 0 ULKOISET , VYÖRYTYSTULOT , SISÄISTEN ERIEN NETTO , NETFO KAIKKI 0 0 0,00 0 RkkyIn ev.iut. seurakuntat

11 5 Vaalilautakunta Vaalilautakunta kokoontui 10 kertaa. Mononen Erkki puheenjohtaja Kainulainen Kaarina jäsen Mölsä Osmo jäsen Sallinen Leena jäsen Alanen Juha varajäsen Vuorjoki Sirkka-Liisa varajäsen Karppanen Reijo varajäsen Koponen Eila varajäsen Helmi Hannu varajäsen Hirvonen Terttu varajäsen Kirkkoherra kuuluu vaalitautakuntaan virkansa puolesta. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto piti kolme kokousta. Valtuutetut Alanen Juha Rääkkylän keskusta Halonen Kaisa Ankkuri Ihalainen Erkki Ankkuri lionen Hannu Rääkkylän keskusta Kainulainen Kaarina Ankkuri Koponen Eila PerusArvot Kulmala Kari PerusArvot Käyhkö Irma Ankkuri Mononen Erkki Rääkkylän keskusta Mutanen Eija Ankkuri Mölsä Osmo Rääkkylän keskusta Nikkilä Jaana Ankkuri Sallinen Leena Rääkkylän keskusta Venäläinen Raija Ankkuri Vuorjoki Sirkka-Liisa Ankkuri Kari Kulmala toimi kirkkovaltuuston puheenjohtajana ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtajana toimi Hannu Ilonen. Rääkkylän ev.lut. seurakuntat

12 6 Kirkkovaltuusto on päättänyt seuraavista asioista - toimintakertomuksen - kirkkoneuvoston - kirkollisvaalien - kirkollisvaalien - vuoden - toimituspalkkiosopimuksen - vaalilautakunnan - toiminta-ja ja tilinpäätöksen v hyväksyminen ohjesäännön hyväksyminen äänestyspaikkojen määrääminen ilmoituslehtien valitseminen 2015 veroprosentista päättäminen vahvistaminen täydentäminen taloussuunnitelman hyväksyminen v KIRKKOVALTUUSTO Talousarvio Ta-muutos Toteuma Yl itys/al itus PALKAT JA PALKKIOT ,39-5 HENKILÖSIVUKULUT ,22-46 PALVELUJEN OSTOT , OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,44 2 M E N 0 T , N E T T 0 ULKOISET , VYÖRYTYSTULOT , SISÄISTEN ERIEN NETTO , NEHO KAIKKI 0 0 0,00 0 Tilintarkastus ja valvonta Resurssit O Tilintarkastaja Joensuun Tilintarkastus Oy, Seppo Åkerlund O Sisäiset tarkastajat Yrjö Lehvonen ja iipo Pitkänen Tilintarkastajaksi on valittu vuosiksi 2011 tilintarkastajana Seppo Åkerlund Joensuun Tilintarkastus Oy, vastuunalaisena Vuoden 2013 tilintarkastuksesta on annettu lausunto Vuoden 2014 tarkastusta on suoritettu hallinnon osalta lukemalla pöytäkirjat ja viranhaltijaratkaisut. Sisäiset tarkastajat ovat suorittaneet tarkastuksen. RäkkyIn ev.iut. seurakuntat

13 7 103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,37 10 PALVELUJEN OSTOT , MENOT N E T T 0 ULKOISET ,19 5 VYÖRYTYSTULOT ,19-5 SISÄISTEN ERIEN NETTO ,19-5 NETTO KAIKKI 0 0 0,00 0 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto piti vuoden aikana kahdeksan kokousta. Kirkkoneuvoston jäsenet Varsinainen jäsen Henkilökohtaiset varahenkilöt Helmi Hannu Alanen Juha Koponen Eila Sallinen Leena Käyhkö Irma Halonen Kaisa Mononen Erkki Vuorjoki Sirkka-Liisa Mutanen Eija Tikkanen Arvo Venäläinen Raija Mölsä Osmo Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana on toiminut Eija Mutanen. Kirkkoneuvoston kokouksiin on kutsuttu myös kirkkovaltuuston pu heenjohtaja Kari Kulmala ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Hannu lionen. Kirkkoneuvoston päätökset - otto-oikeudesta - kirkkovaltuuston - kolehtilistasta - koulutussuunnitelman - vaaliluettelon - hautausmaakatselmuksen - kanttorin - lausunnon - vuosilomajärjestyksen päättäminen viranhaltijoiden ja johtokuntien päättämissä asi oissa, päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpanoasiat, päättäminen, hyväksyminen, tarkastajien valinta, pöytäkirjojen merkitseminen tiedoksi saaduksi, viran haettavaksi julistaminen, antaminen kirkkoherranviran vaaliin kelpoisesta hakijasta, hyväksyminen, Rääkkylän ev.iut. seurakuntat

14 8 - puukauppasopimuksen - seurakuntatalon - rakennustukiavustushakemuksen - pankkitilien - tuloja - johtavien - palvelusopimuksen - talouspäällikön - talouspäällikön - talouspäällikön - palvelusopimuksen - sisäisen - työsuojelupäällikön - Suomen - talouspäällikkö hyväksyminen, korjausten hyväksyminen, tekeminen, käyttövaltuutukset, lähtöjuhlien järjestäminen viranhaltijoiden palkoista päättäminen, hyväksyminen Kirkon palvelukeskuksen kanssa, irtisanoutuminen, viran haettavaksi julistaminen, virkaan valinta, solmiminen Suomen Lähetysseuran kanssa, valvonnan ohjeiden muuttaminen, valinta ja palkka-asiamiehen valinta, Ev.lut. Kansanlähetyksen kannatusjäsenyydestä luopuminen, Vesa Kotilaisen työtodistuksen antaminen. 104 KIRKKONEUVOSTO Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/al itus PALKAT JA PALKKIOT ,44 94 HENKILÖSIVUKULUT ,28-93 PALVELUJEN OSTOT , OSTOT TILIKAU DEN AIKANA , MENOT N E T T 0 ULKOISET , VYÖRYTYSTULOT , SISÄISTEN ERIEN NETTO , NETTO KAIKKI 0 0 0,00 0 RäkkyIn ev.iut. seurakuntat

15 9 Johtokunnat Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta Nikkil Jaana pj Laasonen Pasi Nevalainen Pasi Pennanen San Soininen Riitta Vänskä San Varajäsenet Halonen Asko Käyhkö Irma Lappalainen Man Nevalainen Tarja Vaittinen Merja Diakonia- ja lähetystyön johtokunta Halonen Kaisa Ilonen Hannu pj Kainulainen Kaarina Karttunen Kirsti Koponen Eila Koponen Toivo Sallinen Leena Varajäsenet Alanen Juha Hirvonen Marja Hirvonen Aune Parviainen Oili Pöllänen Arvo Soininen Liisa Jumatanpalvetus ja musiikkityön johtokunta Kulmala Kari pj Alanen Juha Häkkinen Pertti Kölhi-Hirvonen Päivi Vuorjoki Sirkka-Liisa Varajäsenet Ilonen Hannu pj Lamminsalo Tarja Mononen Minna Rouvinen Aarne Rääkkylän ev.lut. seurakuntat

16 10 HENKILÖSTÖ Seurakunnan henkilöstössä tapahtui vuoden aikana monia merkittäviä muutoksia. Kirkkoherra Pertti Venäläinen jäi eläkkeelle ja uusi kirkkoherra Markus Kontiainen asetettiin virkaan Talouspäällikkö Vesa Kotilainen jäi vuosilomalle marraskuussa, ennen eläkkeelle jääntiään ja kirkkoneuvosto valitsi talouspäälliköksi kahden vuoden määräajaksi Soile Luukkaisen. Diakoni Satu Kinnunen palasi töihin virkavapaalta kesäkuussa ja lastenohjaaja Mariitta Saarinen palasi töihin pitkältä työlomalta vuoden alussa. Henkilöstökuluvertailu Henkilöstökulut ovat (palkat ja sivukulut) 102 prosenttia verotuloista. Vapaaehtoiset henkilös tökulut mukaan laskettuna ovat kulut 112 prosenttia verotuloista. Tavoitteena tulisi julkishallin nossa olla, että henkilöstökulut olisivat alle 70 prosenttia verotuloista Rahapalkat , ,52 Elkekulut , ,82 Sosiaaliturvamaksut , ,29 Yhteensä , ,63 Muut henkilöstökulut , ,48 Viranhaltijat Kirkkoherra 100 % Venlinen Pertti saakka Kirkkoherra vs. 100 % Perälä Matti Kirkkoherra 100 % Kontiainen Markus alkaen Talouspäällikkö 100 % Kotilainen Vesa Talouspäällikkö 100 % Luukkainen Soile alkaen Diakoni 100 % Kinnunen Satu alkaen tekee $0 % työaikaa Diakoni vs. 100 % Ahopelto Eeva-Leena saakka Kanttori $0 % virka avoinna Nuorisotyönohjaajalll % Saarinen Markku Seurakuntamestari 100 % Hirvonen Ilpo Rkkylän ev.lut. seurakunta

17 11 Toimenhaltijat Lastenohjaaja 100 % Saarinen Mariitta alkaen emäntä-siistijä 60 % Kärnä Kirsi Kellojen soittaja Kovero Sakari tarvittaessa tuleva Suntio Laakkonen Eino tarvittaessa tuleva Suntio Salin Anne tarvittaessa tuleva kanttori Häkkinen Pertti toimituspalkkiolla kanttori Logrn Annikki toimituspalkkiol la kanttori Mikkonen Anu toimituspalkkiolla Hautausmaan kesätyöntekijä 38,25 h/vko Makkonen Anneli Hautausmaan kesätyöntekijä 38,25 h/vko Hakulinen Pekka Hautausmaan kesätyöntekijä 16 h /vko Konttinen Eetu Työhyvinvointi Resurssit O Työterveyshuoltosopimus O Työsuojeluorganisaatio: Työsuojelupääll ikkö, työsuojeluvaltuutettu Työhyvinvoinnin tavoitteena on ollut järjestää virkistysmatka ja yhteinen jouluateria. Työpaikka ruokailua on suunniteltu tuettavaksi. Henkilökunta teki keväällä retken llomantsiin tutustuen kirkkoihin, nukketaloon ja Hermannin viinitilaan. Joulun alla vietettiin yhteinen hetki jouluruokailun ja Joulumiettä jokaiselle -konser tin sekä Vesa Kotilaisen läksiäisten merkeissä. Työterveyshuolto on toiminut hyvin. Työpaikka ruokailua ei ole tuettu, mutta työntekijät ovat voineet osallistua perhekerhossa järjestettävään ruokailuun maksamalla omakustannushinnan ruoasta. 115 TYÖHYVINVOINTI Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/al itus HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , M E N 0 T , N E T T 0 ULKOISET , VYÖRYTYSTULOT , SISÄISTEN ERIEN NETFO , NEUO KAIKKI 0 0 0,00 0 Rääkkylän ev.iut. seurakuntat

18 12 Ta]ousha]Iinto Resurssit O Talouspllikön virka 40 % O Johtoryhmä Taloushallinnon toiminta-ajatuksena on tuottaa sisäiset ja ulkoiset talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Hoitaa pääosin seurakunnan hankinnat. Taloushallinnossa tapahtui vuoden aikana muutoksia viranhaltijoissa. Uutena asiana tuli Kirkon palvelukeskukseen Kipaan liittymiseen valmistautuminen. Taloushallinnon palvelujen siirto Kir kon palvelukeskuksen hoidettavaksi on ollut työlästä ja haastavaa. Muutoksia ohjeistuksissa ja toimintatavoissa on aloitettu ajaa sisään loppuvuodesta ja tehtävä jatkuu. Suurin kuluerä taloushallinnossa on palkat. 105 TALOUSHALLINTO Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/al itus MUUT MAKSUT JA KORVAUK SET , MUUT TOIMINTATUOTOT ,00 10 T U L 0 T , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVU KULUT , HLÖKORVAUKSET/KORJAUS ERÄT ,04 0 PALVELUJEN OSTOT , VUOKRAT , OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , M E N 0 T , N EI T 0 ULKOISET , SIS. VUOKRA- JA MUUT MENOT ,53-20 VYÖRYTYSTULOT , SISÄISTEN ERIEN NETTO , NEHO KAIKKI 0 0 0,00 0 RkkyIn ev.iut. seurakuntat

19 13 Kirkkoherranvirasto ja kirkonkirjojen pito Resurssit O Kirjuri -jäsentietojärjestelmä O Talouspäällikön virka (40 ¾) Kirkkoherranviraston tehtävänä on ylläpitää seurakunnan jäsenrekisteriä sekä vastata seurakun nan arkistonmuodostuksesta. Kirkkoherranvirasto hoitaa myös seurakunnan paivelutoimintaa tarjoten niin seurakuntataisten että seurakunnan sisällä hallinnon ja työalojen tarvitsemia palve luita. Kirkkoherranvirasto on kirkkoherran vastuulla ja käytännön tehtävät ovat olleet osa talouspäällikön tehtäviä. Taiouspääilikön loma-aikoina lomittajana on toiminut Maija Toivanen ja alkaen Soile Luukkainen. 107 KIRKONKIRJOJEN PTO Talousarvio Ta-muutos Toteuma Yl itys/al itus VIRASTOTUOTOT , KOLEHDIT JA MUUT KERÄYS TUOTOT ,00 20 T U L 0 T , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVU KULUT , PALVELUJEN OSTOT ,39 -$04 VUOKRAT , OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,31-23 MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 4,50-5 M E N 0 T , N E T T 0 ULKOISET , SIS. VUOKRA- JA MUUT MENOT ,82-50 SISÄISTEN ERIEN NEHO ,82-50 NEHO KAIKKI , RkkyIn ev.iut. seurakuntat

20 KIRKKOHERRAN VIRASTO Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus MUUT MAKSUT JA KORVAUK SET , TUETJAAVUSTUKSET , T U L 0 T , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , VUOKRAT , OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , M E N 0 T , N E T T 0 ULKOISET , SIS. VUOKRA- JA MUUT MENOT ,85-50 VYÖRYTYSTULOT , SISÄISTEN ERIEN NETTO , NETTO KAIKKI 0 0 0, MUU YLEISHALLINTO Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/al itus PALVELUJEN OSTOT , OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , M E N 0 T N E T T 0 ULKOISET , VYÖRYTYSTULOT , SISÄISTEN ERIEN NETTO , NEHO KAIKKI 0 0 0,00 0 RääkkyIn ev.iut. seurakuntat

21 15 Jumalanpalveluselämä Resurssit O Kirkkoherra O Toimituspalkkioiset kanttorit O Toimituspalkkioiset papit O Jumalanpalvetusavustajat O Seurakuntamestari O Kirkko O Seurakuntasali O Kirkkokuoro Jumalanpalvelus on Jumalan pelastavan läsnäolon juhla. Se on seurakunnan keskeisin kokoontu minen, josta lähdetään sanan ja sakramentin vahvistamina elämään arjen jumalanpalvelusta to deksi. Jumatanpalveluksia toimitettiin 62 kertaa (vuonna kertaa). Lisäksi järjestettiin lastenkirkkoja ja perhejumalanpalveluksia 2, yksi konfirmaatiomessu ja yksi koulukirkko ja diakonia messu. Kun nämä muut jumalanpalvelukset lisätään, niin jumalanpatveluksia oli 67 kertaa ja niissä 3192 osallistujaa. Keskimäärin päiväjumalanpalveluksessa oli 47 osallistujaa. Jumalanpal veluksista messuja oli 38ja sanajumatanpalvetuksia 24. iumalanpalveluksiin osa Ilistujat ja ehtoollisella käyneet Jumalanpalvelukseen osallistuneet s Ehtoollisella käyneet Jumalanpalvelusaktiivisuuden kasvuun vaikuttivat keväällä pidetty koulun kevätkirkko (28.5.), konfirmaatiomessu (15.6.), kirkkoherran läksiäiset (29.6. ja uuden kirkkoherran tulosaarna (6.7.) ja virkaanasettaminen (23.8.) sekä eri puolilla pitäjää pidetyt kyläkirkot. RkkyIn ev.iut. seurakuntat

22 16 Valtaosa jumalanpalveluksista toimi tettiin kirkossa ja seurakuntakodissa. Kirkkoneuvoston ptöksellä (KN 71/7.1O.2014)joulualusajan jumalan palvelukset ja joulun musiikkitapah tumat olivat kirkossa. Kyläkirkkoihin kokoonnuttiin neljä kertaa: Varpasa lon kylätalolle 9.3., Niemisen kappe lissa vietettiin sanajumalanpalvelusta 2.11., Haapasalmen kylätalolla ja Varpasalon kylätalolla Haapasalmen kyläkirkko keräsi ison joukon kyläläisiä Sanan kuuloon. vuosi jumalanpalve luksia osallistuneita keskim/juma lanpalvelus ehtoollisvie raita Vapaaehtoisia on ollut mukana messujen ja jumalanpalvelusten toimittamisessa. Kirkkokuorolai sista koostuva lauluiyhmä on laulanut psalmeja ja liturgista musiikkia sekä tuonut voimaa virsi lauluun. Vapaaehtoisia on toiminut tekstinlukijoina, ehtoollisavustajina sekä kolehdinkantajina. Varsinainen voimankoitos oli kirkkoherran virkaanasettamismessu, jossa vapaaehtoiset seura kuntalaiset olivat yhdessä seurakunnan henkilöstön kanssa kantamassa eri tehtävävastuita. 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HLÖKORVAU KSET/KORJAUS ERÄT PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , , , , , ,62-12 $ MENOT N E T T 0 ULKOISET , , SIS. VUOKRA- JA MUUT MENOT VYÖRYTYSMENOT SISÄISTEN ERIEN NEUO , $97, , NEUO KAIKKI RäkkyIn ev.iut. seurakuntat ,

23 17 Hautaan siunaaminen Resurssit O Kirkkoherra O Toimituspalkkioiset kanttorit O Toimituspalkkioiset papit O Seurakuntamestari O Siunauskappelit O Kirkko Kristill iseen perinteeseen kuuluu siunausmenoin haudata ajasta pois siirtyneet seurakunnan jse net. Valtaosa hautaan siunaamisista toimitettiin kuluneena vuotena siunauksia toimitettiin kirkossa ja Niemisen kappetissa. kirkonkylän kappelissa. Lisäksi Paikka 2013 Isn 2014 Isnä KyIn kappeli kirkko Niemisen kappeli yhteensä HAUTAAN 51 UNAAMINEN Talousarvio Ta-muutos Toteuma Yl itys/al itus PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT ,53-14 HLÖKORVAUKSET/KORJAUS ERÄT , PALVELUJEN OSTOT , OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , M E N 0 T , N E T T 0 ULKOISET , SIS. VUOKRA- JA MUUT MENOT , VYÖRYTYSMENOT , SISÄISTEN ERIEN NEHO 1$ , NEHO KAIKKI , Rääkkylän ev.iut. seurakuntat

24 1$ Muut kirkolliset toimitukset Resurssit O Kirkkoherra O Seurakuntamestari O Toimituspalkkioiset kanttorit O Toimituspalkkioiset papit O Seurakuntakoti O Kirkko Muista kirkollisista toimituksista merkittävin on kaste. Käsitys kummin tehtävistä ja merkityk sestä on ohentunut. Yhä enemmän kummeiksi tarjotaan kirkosta eronneita tai rippikoulua käy mättömiäja konfirmoimattomia henkilöitä. Myös kummien oma käsitys varsinkin konfirmoinnis taan ei vastaa todellisuutta, vaan kummeja rekisteröitäessä joudutaan toteamaan, etteivät kum miuden edellytykset täyty. Kummiuden edellytykset voitaisiin tarkistaa etukäteen, mikäli van hemmilla olisi kummit tiedossa kastekeskustelua käytäessä. Kastekeskustelu on pyritty käymään jokaisen kasteperheen kotona. Aina tähän ei ole ollut mahdollisuutta, vaan kastekeskustelu on käyty puhelimella. Vuoden aikana kastettiin seurakuntaan 12 lasta, joista yhden kaste kirjautuu aikuiskasteeksi toi mituksen viivästymisen vuoksi. Valtaosa kasteista oli kotikasteita. Yksi kastetilaisuus oli seura kuntakodilla, joka soveltuu toimitukseen hyvin. Avioliittoon vihkimisiä toimitettiin kirkossa 3. Osallistujia oli 213. MUUT KIRKOLLISET TOIMITUK 203 SET Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVU KULUT ,48 93 HLÖKORVAUKSET/KORJAUS ERÄT , PALVELUJEN OSTOT ,72 69 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , MENOT , N E T T 0 ULKOISET , SIS. VUOKRA- JA MUUT MENOT , VYÖRYTYSMENOT ,41 453$ SISÄISTEN ERIEN NEUO , NEUO KAIKKI , RkkyIän ev.lut. seurakuntat

25 19 Muut seurakuntatilaisuudet Resurssit O Kirkkoherra O Diakoni, nuorisotyönohjaaja, lastenohjaaja O Seurakuntamestarj O Emäntä O Seurakuntasali O Yhteistyökumppanit eri järjestöissä O Vapaaehtoiset Muita seurakuntatilaisuuksia ovat erilaiset seurat, tuentotilaisuudet, raamattupiirit ja julistus- ja evankeliointitilaisuudet. Raamattupiiri kokoontui tiistaisin Tarinatuvalla 35 kertaa. Osallistujia oli yhteensä 268. Suomen Raamattuopiston Rääkkylän toimintaryhmän tilaisuuksia oli kaikkiaan yhdeksän. Ne muodostui vat luento- ja keskustelutilaisuuksista, yhteislaulutilaisuudesta ja kotiseuroista. Osallistujia oli kaikkiaan 133. Kansanlähetyksen toiminta on hiipumassa. Perinteinen toimintamuoto ovat kirk kopyhät ja niihin liittyvät lähetystilaisuudet kevätkaudella ja syyskaudella sekä hirvikeiton mer keissä pidetyt seurat Tarinatuvalla. Seurakunnan edustaja oli paikalla Varpasalon kylätalolla pi detyssä äitienpäiväjuhlassa. Kesäkuun lopulla siunasi eläkkeelle jäävä kirkkoherra Pertti Venäläi nen lähtösaarnan aamuna saanen yhteisen kirkkoveneen Saarettaren toimittamaan kunniakasta virkaansa. Seurakunnan entinen ja nykyinen kirkkoherra olivat puhumassa syyskuussa pidetyissä kotiseuroissa. Perinteiset jouluhartaudet pidettiin Niemisen kappelissaja kirkossa. Kirkko toimi kesän aikana tiekirkkona. Omatoimisia kävijöitä oli jonkin verran. Opastuksia jär jestettiin kahtena päivänä yhteensä kolme kertaa. Opastettavia oli yhteensä 25. Opastuspäivistä laaditun raportin mukaan erityisesti kiinnitettävä huomiota opastusten kestoon, joiden minimi pituus on vähintään 45 minuuttia. Myös taustatieto kaipaa tarkistusta. Kirkon esittelyä on myös jatkossa koordinoitava tarkemmin Kihauksen kanssa. MUUT SEURAKUNTATILAISUU 205 DET Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT 3 $ , PALVELUJEN OSTOT , VUOKRAT , OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,55-6$ MUUT TOIMINTAKULUT ,60 13 M E N 0 T , N E 1 T 0 ULKOISET $12, SIS. VUOKRA- JA MUUT MENOT , VYÖRYTYSMENOT , SISÄISTEN ERIEN NEHO , NETFO KAIKKI , RkkyIän eviut. seurakuntat

26 20 Musiikkitoiminta Resurssit O Toimituspalkkioiset kanttorit O Kirkkokuoro O Soittimet O Seurakuntakoti O Kirkko Luterilainen kirkko on sanan ja sävelenkirkko. Musiikki ilmentää Luojan luomistyötä ja hyvyyttä. Musiikkftyö on tärkeä osa seurakunnan toimintaa ja se on läsnä lähes kaikilla osa-alueilla. Seurakunnassa on 80-prosenttinen kanttorin virka. Virka oli haettavana alkuvuodesta, mutta yh tään hakijaa ei ilmaantunut. Syksyllä virkaa ei avattu hakuun. Kanttoripulasta ei ole silti tarvinnut kärsiä, sillä seurakunnalla on ollut käytettävissä kolme toimituspalkkioista kanttoria, Annikki Lo grn, Pertti Häkkinen ja Anu Mikkonen, jotka ovat vuorollaan hoitaneet kirkollisista toimituk sista hautajaiset sekä säännönmukaiset jumalanpalvelukset. Kevätkaudella ja kesällä kanttorina toimi myös Antti Pitkänen. Seurakunnan soitinkanta on pysynyt ennallaan. Kirkossa on vuosittainen huollettavat urut sekä digitaalipiano sekä harmoni. Kylän kappelissa ja Niemisessä säestetään harmoneilla. Seurakuntasalissa on säännöllisesti viritetty piano. Lisäksi on muita pienempiä soittimia, esimerkiksi hyvä kuntoinen viisikielinen kantele. Nöun seurakunnan kuoro konsertoi kesällä kirkossa ja Niemisen kappelissa. Kirkko soveltuu akustiikkansa vuoksi hyvin erilaisten musiikkitilaisuuksien järjestämiseen. Vuo den mittaan kirkossa pidettiin $ konserttia, joihin osallistui 611 henkilöä. Kesäkuussa kirkossa esiintyivät Ristijärven ja oman seurakunnan kirkkokuorot Samuli Niileksenjohtaminaja Annikki Logrnin säestäminä. Heinäkuussa enolainen Veräjä-ryhmä piti Elämä on konsertin ja Kihauksen merkeissä esiintyi vanhaa musiikkia esittävä Classic Art -ensemble. Heinäkuun lopulla seurakun nassa vieraili kirkkokuoro ja mieslauluryhmä virolaisen Nöun seurakunnasta. Vieraat esiintyivät sekä kirkossa että Niemisen kappelissa.. Kylän kappelissa kirkkokuoro järjesti pyhäinpäivän vii kol la Ilta särkyneille konsertin. Kauneimmat joululaulut laulettiin kahteen kertaan kirkossa RkkyIn ev.iut. seurakunta

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2016 Soile Luukkainen 26.6.2017 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Jäsenistö 2016 26.6.2017 Soile Luukkainen 2 Jäsenet 2016 Jäsenten ikäjakauma 1790 1804 1470 1429 1430 1427

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2017 Sivu 11/17

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2017 Sivu 11/17 Sivu 11/17 Aika Tiistai 30.05.2017 klo 19.00 19.20 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4, Kitee Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Asikainen Mikko jäsen Barck Pekka

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren 149 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013 KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta 2013 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin

Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin Luottamushenkilöt valtuuston valitsemat 2013-2016 Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin Kunnanvaltuusto Halonen Kaisa Haapasalmentie 939,82335 Rasivaara * 040-586 0205 Hirvonen Tuure Varpasalontie

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 KIRKKONEUVOSTO

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 KIRKKONEUVOSTO RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 KIRKKONEUVOSTO Kokousaika perjantaina 24.10.2014 kello 17.30 Kokouspaikka: seurakuntasali Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kontiainen Markus

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika ja paikka Jäsenet (läsnä = ) Torstaina 30.3.2017 klo 18.00 20.30, Uusi pappila. Heiska, Tuomo Karanta, Janne ilm. esteestä varajäsen, ilm. esteestä. Kauppinen, Markku Lamberg, Irja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Tilinpäätös 2016 Tunnuslukuja: Toimintakate - 770 297 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (322

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00)

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00) SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/17 KIRKKOVALTUUSTO Laatimispäivämäärä 10.01.2017 KOKOUSTIEDOT Aika 17.01.2017 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon juhlasali KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 13 KOKOUSAIKA Tiistai 08.03.2010 kello 17.30 19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Saara Kettunen,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.45 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA 28.12.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 40 - Kokouksen avaus 41 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2015 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 13.9. Hauho-päivän messu, liturgia ja saarna Tapani Vanhanen, kanttori Taina Kujanen. Mukana Hauhon kirkkokuoro ja vieraita

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTO 1(6)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTO 1(6) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTO 1(6) Aika: maanantaina 23.1.2017 klo 19. 19.40 Paikka: seurakuntatalo Läsnä: Breilin Eeva-Liisa terveydenhuollon opett. pj. Junnila Sanni

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto II/ klo

Seurakuntaneuvosto II/ klo Seurakuntaneuvosto II/2014 26.2.2014 klo 18.00-1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 14.12.2017 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 123 - Kokouksen avaus 124 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 1/2017 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 1/2017 Kirkkovaltuusto 16.1.2017 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 16. päivä tammikuuta 2017, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen Markku

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus 1 ARTJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10.2016 klo 18.00 Paikka Varsinaiset jäsenet Artjärven seurakuntakoti Anttila Ari, estynyt Jarmo Koskinen, poissa Mauri Kyöstilä Koskelainen Arja Metso

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 4/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 18.30 18.55 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Raija Hörkkö Hannu

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1/10

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1/10 Sivu 1/10 Aika Maanantai 30.01.2017 klo 19.00 19.25 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4, Kitee Läsnä Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja Asikainen Mikko jäsen Barck Pekka

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) Aika Keskiviikko 17.2.2010 klo 18.30 20.10 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Matti Kurvinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika klo 18.30 19.50 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Matti Solehmainen puheenjohtaja Erja Blom Pauli Hujanen Minna Immonen Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 18/26

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 18/26 Sivu 18/26 Aika Keskiviikko 28.06.2017 klo 19.00 19.47 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4, Kitee Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Asikainen Mikko jäsen Barck

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 1/2017

KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 19.1. 1. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi 2017-2018... 2 2. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali

Lisätiedot

Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin

Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin Luottamushenkilöt valtuuston valitsemat 2013-2016 Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin Kunnanvaltuusto Hirvonen Tuure Varpasalontie 555A, 82310 Oravisalo etunimi.sukunimi@raakkyla.fi 0400-985

Lisätiedot

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo - 1 - Aika Perjantai 16.9.2016 klo 17.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Liisa Hosike jäsen Heikki Koivula jäsen Anni Rantala jäsen Jarmo Tuominen jäsen

Lisätiedot

Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja JUKANEN Hannele KUIKANMÄKI Kimmo. MARJAMÄKI Pipsa Lotta. PITKÄNEN Pirkko. SAARELA Veronica

Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja JUKANEN Hannele KUIKANMÄKI Kimmo. MARJAMÄKI Pipsa Lotta. PITKÄNEN Pirkko. SAARELA Veronica SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Aika 10.9.2013 klo 18.30-19.30 Paikka Viikin kirkko, Agronominkatu 5 Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja JUKANEN Hannele KUIKANMÄKI Kimmo VESAMÄKI Aarne vara MARJAMÄKI

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 1/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 1/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 1/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 13.2.2012 kello 19.00-21.15 Paikka: Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 Läsnä: Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Eerola Liisa Kainulainen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 2012

Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 2012 Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 212 Kastetut 646 Seurakuntaan muuttaneet 5 32 Kirkkoon liittyneet 286 Lisäys yhteensä 5 964 Kuolleet 463 Seurakunnasta muuttaneet 5 455 Kirkosta eronneet 768 Vähennys

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA / (5)

PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA / (5) PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.01.2017 1/2017 1 (5) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika perjantaina 20.1.2017 klo 18.00 19.12 Paikka seurakuntakodilla Läsnä Petri Laitinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Nimi Nimike Varajäsen Osoite Sähköposti Puhelin

Nimi Nimike Varajäsen Osoite Sähköposti Puhelin Luottamushenkilöt valtuuston valitsemat 2017-2021 Nimi Nimike Varajäsen Osoite Sähköposti Puhelin Kunnanvaltuusto Ahonen Liisa Kinnulankuja 1 G as 27 etunimi.sukunimi@raakkyla.fi 045-869 0315 Halonen Markku

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 20.01.2015 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.00 18.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 13.6.2011 kello 18.30 20.15 Kahvitarjoilu kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntasali, Sontulantie 1, Toijala OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahlfors Sirpa Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 4. päivä tammikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokous 3/2017 Joensuun rovastikunnan Siun Seurakunta - yhteistyöhanke

Ohjausryhmän kokous 3/2017 Joensuun rovastikunnan Siun Seurakunta - yhteistyöhanke Ohjausryhmän kokous 3/2017 Joensuun rovastikunnan Siun Seurakunta - yhteistyöhanke Ti 4.4.2017 klo 18-20.15 Joensuun seurakuntakeskus, Kirkkokatu 28, Yläsali Läsnä Lääninrovasti Jukka Reinikainen (Joensuun

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2015 30 KIRKKONEUVOSTO 4.5.2015

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2015 30 KIRKKONEUVOSTO 4.5.2015 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2015 30 Aika Maanantaina 4.5.2015 klo 16.30-18.30 Paikka Läsnä Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla varajäsen Antero Saulio Jukka Hautala,

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kappelineuvosto

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA tiistai 21.6.2016 klo 18.00 19.50 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja (x) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Maanantai 28.8.2017 klo 16 17.18 Kokouspaikka Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8 A 74700 Kiuruvesi Saapuvilla olleet jäsenet Häyrynen Mirita

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö Kokousaika Torstai 15.1.2015 klo 18.00-19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Seurakuntatalo Pirkko Hongisto Jouko Isoniemi Irmeli Juntunen Antti Koistinen Taisto Kokko Kyösti

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappila, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappila, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 15.8.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pappila, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 64 - Kokouksen avaus 65 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 66 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin

Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin Luottamushenkilöt valtuuston valitsemat 2017-2021 Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin Kunnanvaltuusto Ahonen Liisa Kinnulankuja 1 G 27, 82300 Rääkkylä etunimi.sukunimi@raakkyla.fi 045-869 0315

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto sivut 1 8

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto sivut 1 8 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 sivut 1 8 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) klo 19.00 20.00 Raahen seurakuntakoti, Kirkkokatu 10, 92100 RAAHE puheenjohtaja Mattila

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/19. Kirkkoneuvosto 22.03.2016. Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/19. Kirkkoneuvosto 22.03.2016. Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/19 Aika 22.03.2016 klo 17:00 Paikka Kirkkoherranviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 Kokousaika 6.3.2013 klo 18.00 21.23 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Sanna Manelius-

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot