Harmaan talouden selvitysyksikkö ILMIÖSELVITYS 30/ OSARAPORTTI ULKOMAINEN TYÖVOIMA JA ULKOMAISET YRITYKSET OLKILUODON YDINVOIMALATYÖ- MAALLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harmaan talouden selvitysyksikkö ILMIÖSELVITYS 30/2011 - OSARAPORTTI ULKOMAINEN TYÖVOIMA JA ULKOMAISET YRITYKSET OLKILUODON YDINVOIMALATYÖ- MAALLA"

Transkriptio

1 Harmaan talouden selvitysyksikkö ILMIÖSELVITYS 30/ OSARAPORTTI ULKOMAINEN TYÖVOIMA JA ULKOMAISET YRITYKSET OLKILUODON YDINVOIMALATYÖ- MAALLA

2 Harmaan talouden selvitysyksikkö Tekijä - Författare - Author Kirsti Yli-Halla Julkisuus Julkinen Julkaisuaika Seppo Sannikka (kulkulupatietojen ja vuosi-ilmoitustietojen tilastollinen käsittely v , kohdassa 2.1, 3.2.3, ja 3.7.2) Julkaisun nimi - Arbetets titel - Title Ulkomainen työvoima ja ulkomaiset yritykset Olkiluodon ydinvoimalatyömaalla Julkaisutapa Harmaan talouden tilannekuva I/2012 (julkinen) (vain viranomaiskäyttö) Sivuja 36 Liitteitä Lisätietoja medialle: Johtaja Janne Marttinen, puh Apulaisjohtaja Marko Niemelä, puh Tiivistelmä - Referat - Abstract Eurajoella sijaitseva Olkiluodon ydinvoimalatyömaa on suuri ulkomaisen työvoiman keskittymä. Alueella on toiminut satoja ulkomaisia yrityksiä ja useita tuhansia ulkomaisia työntekijöitä. Verohallinto saa verovalvontaa varten työmaan kulkulupatiedot neljännesvuosittain. Kulkulupatietojen perusteella on selvitetty, että alueella toimii kymmeniä ulkomaisia yrityksiä, jotka eivät ole rekisteröityneet Suomessa, ja ne jäävät sen vuoksi viranomaisvalvonnan ulkopuolelle. Kun yritys ei rekisteröidy eikä anna vuosi-ilmoituksia maksamistaan palkoista, myös työntekijöiden palkat jäävät usein verotuksen ulkopuolelle. Eläkevakuuttamiseen liittyviä epäselvyyksiä on havaittu Olkiluodossa, mutta ne on valvonnan keinoin saatu pääosin hoidettua kuntoon ja työntekijöiden eläketurva on siten saatu järjestettyä oikein. Työmaan valvonnassa on eri toimijoiden, kuten valvovat viranomaiset, tilaaja sekä pääurakoitsija, välinen yhteistyö ollut ehdottoman tärkeää. Tilaajavastuulain valvonnassa on Olkiluodossa havaittu enemmän laiminlyöntejä, kuin tarkastuksissa keskimäärin. Vaadittuja selvityksiä on hankittu myöhässä ja ne ovat olleet puutteellisia. Ulkomaalaisvalvonnan havaitsemat laiminlyönnit ovat liittyneet useimmiten työajanseurantaan, työehtosopimusten mukaiseen palkkaukseen, työntekijöiden vakuuttamiseen, työterveyshuoltoon ja asiakirjojen säilyttämiseen. Olkiluodon voimalatyömaata koskevat havainnot kuvaavat koko rakennustoimialaa. Ulkomaiseen työvoimaan liittyvää harmaata taloutta voidaan torjua tehokkaammin, mikäli Suomessa toimivilta ulkomaisilta yrityksiltä edellytettäisiin rekisteröitymistä. Ulkomaisen työvoiman ja yritystoiminnan valvonta tehostuisi, mikäli viranomaisten välisiä tietojenvaihtosäännöksiä uudistettaisiin ja viranomaisten yhteistyötä kehitettäisiin. Vuoden 2012 aikana käyttöön otettava veronumero tuo lisää vertailutietoja Verohallinnolle ja tietoja tulisi hyödyntää tehokkaasti Verohallinnon kuukausi- ja vuosivalvonnassa sekä viranomaisyhteistyössä. Avainsanat - Nyckelord - Key words Ulkomainen työvoima, Olkiluoto, verovelvollisuus, rekisteröityminen, kiinteä toimipaikka, eläkevakuuttaminen, tilaajavastuu, ulkomaalaisvalvonta, työsuojelu, veronumero Verohallinto Harmaan talouden selvitysyksikkö Puhelinvaihde PL VERO VEROH 0126A

3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Selvityksen tarkoitus Ulkomaiset yritykset Suomessa Ulkomainen työvoima rakennusalalla Suomen kansainvälistyvä harmaa talous Muita julkaisuja OLKILUODON TYÖMAA Yritykset Työntekijät VEROTUS Yritykset Verovelvollisuus ja kiinteä toimipaikka Suomessa rekisteröidyt yritykset Työntekijät Yleisesti ja rajoitetusti verovelvolliset palkansaajat Avainhenkilöt Tunnistamattomat työntekijät OL3-valvontahanke Satakunnan verotoimiston neuvontahanke Olkiluotoon kohdistuneet verotarkastukset Suomalaiset osakeyhtiöt Ulkomaiset toimijat Simultaanitarkastus Veroriskit Ei rekisteröidy Ei ilmoita Ei maksa Verojen kohdistuminen väärään valtioon Virheet verovapaissa kustannusten korvauksissa Ulkomaantyöskentelyyn liittyvät yksityismenot ELÄKEVAKUUTTAMINEN Valvontakeinot Valvontahavaintoja Valvontaan liittyviä haasteita Verohallinto Harmaan talouden selvitysyksikkö Puhelinvaihde PL VERO VEROH 0126A

4 5 TILAAJAVASTUU Tilaajavastuulaki ja sen valvonta Tarkastukset Olkiluodon voimalatyömaalle Maksuunpanopäätökset Yritys B, EU-jäsenvaltio Yritys T, Suomi Yritys S, EU-jäsenvaltio Tilaajavastuutarkastajan kokemuksia ULKOMAALAISVALVONTA Yleistä ulkomaalaisvalvonnasta Tarkastukset Olkiluodossa Edustaja Työnteko-oikeus Palkkaus Työajan hallinta Työterveyshuolto ja tapaturmavakuuttaminen Epäselvyydet palkanmaksussa Yllätystarkastus työmaalle TULEVAT LAKIMUUTOKSET Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän raportti Hallitusohjelman esitykset rakennusalan valvontaan Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronumerosta Tilaajavastuun laajennus JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITYSEHDOTUKSET Velvollisuus rekisteröityä Viranomaisten tiedonsaantioikeuksien lisääminen ja yhteistyö Veronumero valvonnan työkaluna Urakointiketjujen läpinäkyvyys ja ketjuvastuu Julkinen verovelkarekisteri Verohallinto Harmaan talouden selvitysyksikkö Puhelinvaihde PL VERO VEROH 0126A

5 ULKOMAINEN TYÖVOIMA JA ULKOMAISET YRITYKSET OLKILUODON YDINVOIMALATYÖMAALLA 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tarkoitus Tämä selvitys on osaraportti ilmiöselvityksestä 2011_030 Rakennusalan harmaan talouden lakisääteisten velvoitteiden selvittäminen. Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa rakennusalan harmaan talouden ilmenemismuotoja ja lakisääteisten velvoitteiden hoitamista Olkiluodon ydinvoimalatyömaalla, kiinnittäen huomiota erityisesti ulkomaiseen työvoimaan ja ulkomaiseen yritystoimintaan. Tässä selvityksessä lakisääteisillä velvollisuuksilla tarkoitetaan maksettavia veroja ja eläke- ja muita sosiaalivakuutusmaksuja, tilaajavastuulain tarkoittamaa tilaajan selvitysvelvollisuutta sekä muita näihin liittyviä ilmoitusvelvollisuuksia. 1.2 Ulkomaiset yritykset Suomessa Harmaan talouden selvitysyksikkö on julkaissut ilmiöselvityksen 2011_6 Ulkomaiset yritykset. Selvityksessä on tarkasteltu mm. ulkomaisten yritysten lukumäärää, sijoittumista eri toimialoille, henkilöstömäärää, ilmoitettuja liikevaihtotietoja ja maksukäyttäytymistä Verohallinnon rekisteritietojen perusteella. Selvityksen mukaan maaliskuussa 2011 Verohallinnon rekisterissä oli ulkomaista yhteisöä tai ulkomaisen yhteisön sivuliikettä, jolla oli yhteisön toimintakausi voimassa. Näistä on merkitty verovelvollisuutta osoittaviin arvonlisävero-, työnantaja- tai ennakkoperintärekistereihin tai satunnaisiksi työnantajiksi oli 3.784, mikä vastaa noin yhtä prosenttia Suomen koko yrityskannasta. Toimivista ulkomaisista yhteisöistä on alv-rekisterissä 26 %, työnantajarekisterissä 14 %, ennakkoperintärekisterissä 23 % ja satunnaisena työnantajana 2 %. 1 Ulkomaisten yritysten suurimmat toimialat ovat rakentaminen (35 %) ja kauppa (28 %). Virolaisista yrityksistä yli 70 % on rakentamistoimialalla. 2 Ulkomaalaisten yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2009 oli yli 2,3 miljardia euroa. Yrityksillä oli yleisesti verovelvollisia palkansaajia yli ja rajoitetusti verovelvollisia palkansaajia Ulkomaalaisten yritysten verovelka oli 2011 marraskuussa 60 miljoonaa euroa. Noin 40 % verovelasta oli toimivilla yrityksillä Ulkomainen työvoima rakennusalalla Rakennusteollisuus RT:n uusimman työvoimatiedustelun mukaan joka viides työntekijä suomalaisilla talonrakennustyömailla on ulkomaalainen. Uudellamaalla ulkomaisen työvoiman osuus on jo kolmannes. Erot maan sisällä ovat kuitenkin huomattavat, sillä esimerkiksi Itä- ja Pohjois-Suomessa ulkomaisen työvoiman osuus jää kyselyn mukaan alle 10 %. Kyselyyn vastasi 220 yritystä, joilla oli käynnissä noin työmaata ja niillä töissä noin työntekijää. 5 1 Ilmiöselvitys 6/2011 Ulkomaalaiset yritykset s Ilmiöselvitys 6/2011 Ulkomaalaiset yritykset s Ilmiöselvitys 6/2011 Ulkomaalaiset yritykset s Ilmiöselvitys 6/2011 Ulkomaalaiset yritykset s Talonrakennusteollisuus ry Työvoimatiedustelu

6 Koska kysely oli suunnattu Rakennusteollisuus RT:n jäsenyrityksille, tilastoista puuttuvat pienten työmaiden järjestäytymättömät yritykset. Näitä ovat muun muassa lyhyen aikaa Suomessa toimivat ulkomaiset yritykset. Tämän vuoksi voidaan arvioida, että ulkomaisen työvoiman osuus todellisuudessa on esitettyjä lukuja suurempi. 1.4 Suomen kansainvälistyvä harmaa talous Eduskunnan tarkastusvaliokunnalle luovutettu tutkimusjulkaisu Suomen kansainvälistyvä harmaa talous käsittelee mm. ulkomaista työvoimaa ja ulkomaisia yrityksiä rakennusalalla. Tutkimuksessa arvioidaan, että ainakin ulkomaisen rakennusmiehen työpanos jää Suomessa verotuksen ulkopuolelle - joko laillisesti tai laittomasti. Määrä vastaa vähintään 400 miljoonan euron työtuloja. Verohallinnolla ei ole nykyisten säännösten puitteissa mahdollisuuksia valvoa tätä kohderyhmää. 6 Harmaaseen talouteen liittyviä ongelmia syntyy tutkimuksen mukaan erityisesti silloin, kun ulkomainen työntekijä työskentelee Suomessa ulkomaisen työnantajan palveluksessa. Työnantaja ei toimita Verohallinnolle tietoja työntekijän tuloista eikä Suomessa työskentelyn kestosta eikä peri lähdeveroa tai ennakonpidätystä. Tilanteessa yhdistyvät verotusta koskevien säännösten tulkintaongelmat, riittämätön valvonta ja verojen perinnän ongelmat. 7 Pitkät alihankintaketjut ja vuokratyövoiman lisääntyminen hankaloittavat tilannetta entisestään. Lyhytaikainen urakointi ilman kiinteää toimipaikkaa ei synnytä verovelvollisuutta, ja veronmaksua on mahdollista välttää kierrättämällä yrityksiä. Ulkomaista vuokratyövoimaa koskeva lainsäädäntö uudistui vuoden 2007 alusta, jolloin vuokratyöntekijöiden Suomesta saama palkka säädettiin veronalaiseksi ansiotuloksi työskentelyajasta riippumatta, jos verosopimus ei estä tulon verottamista. Lisäksi säädettiin ilmoitusvelvollisuus sekä ulkomaiselle työnantajalle että työn teettäjälle. Tutkimuksessa todetaan kuitenkin, ettei vuokratyöntekijöiden verojen valvontaan luotu järjestelmä toimi käytännössä. Vuonna 2007 Verohallinto sai työnantajilta ilmoituksen ulkomaisesta vuokratyöntekijästä. Vuonna 2008 ilmoituksia tuli ja vuonna 2009 enää 498 työntekijästä Muita julkaisuja Keskusrikospoliisin alaisuudessa toimi vuosina pimeän ulkomaisen työvoiman tutkintaan keskittynyt projektiyksikkö PUT. Yksikön toiminnan tarkoituksena oli pysyvästi heikentää pimeää ulkomaista työvoimaa käyttävien yritysten toimintamahdollisuuksia sekä torjua ulkomaisen laittoman työvoiman maahantuloa. Yksikön toiminnan tuloksia on käsitelty Työterveyslaitoksen julkaisemassa Kaisa Eskolan ja Anne Alvesalon tutkimusraportissa Ulkomaiseen työvoimaan liittyvät väärinkäytökset - poliisin tutkimat tapaukset. Raportissa on selvitetty poliisin PUT-yksikön (yksikkö) tutkimia tapauksia ajalla Kyseisellä ajanjaksolla PUT -yksikössä kirjattiin yhteensä 147 rikosilmoitusta ja esitutkintamateriaalista löytyi tietoja yhteensä 52 yrityksestä. Näistä 29 oli sellaisia, jotka olivat tutkimuksessa käytetyn aineiston perusteella todennettavasti käyttäneet ulkomaista työvoimaa. Rakennusala oli yleisin sekä yritysten ilmoittamista että tosiasiallisista toimialoista. Puolet yrityksistä toimi rakennusalalla. Tutkimusaineiston yrityksistä 26 ei ollut ilmoittanut työntekijöitään eläkevakuutukseen, 14 yritystä oli tehnyt sen, mutta ei totuudenmukaisesti. Kahden yrityksen osalta asia oli epävarma. Poliisin kirjauksia epäillystä pimeästä työvoimasta löytyi 41 yrityksen osalta. Tunnistamattomia eli pimeitä työntekijöitä oli työskennellyt yhteensä 17 yrityksessä, näistä viiden oli kirjattu käyttäneen ulkomaista työvoimaa. PUT - yksikön tutkimissa yrityksissä oli yhteensä arviolta vajaa viisisataa tunnistamatonta työntekijää, joista noin puolet liittyi ulkomaista työvoimaa käyttäneisiin yrityksiin. Tunnistettuja työntekijöitä oli yhteensä 392, joista suuri osa (304) sisältyi ulkomaista työvoimaa sisältäneisiin juttuihin. Yritykset, joihin kohdistuvat rikosepäilyt 6 Markku Hirvonen - Pekka Lith - Risto Walden, Suomen kansainvälistyvä harmaa talous s Markku Hirvonen - Pekka Lith - Risto Walden, Suomen kansainvälistyvä harmaa s Markku Hirvonen - Pekka Lith - Risto Walden, Suomen kansainvälistyvä harmaa s. 12 6

7 liittyivät ulkomaisen työvoiman käyttöön, olivat käyttäneet Itä-Euroopasta tai Venäjältä tulevaa työvoimaa. Verohallinnon arvion mukaan palkkoja, joista ei ole tehty ennakonpidätystä, oli maksettu näissä yrityksessä yhteensä lähes 23 miljoonaa euroa, josta 16 miljoonaa kohdentui ulkomaista työvoimaa käyttäneisiin yrityksiin. Arvio tunnistamattomille työntekijöille maksetusta palkasta oli kaikkien yritysten osalta yhteensä runsaat 13 miljoonaa euroa. Ulkomaalaista työvoimaa käyttäneiden yritysten osuus tästä oli lähes 8 miljoonaa euroa. 9 Rakennusalaan liittyvää harmaata taloutta ja kuittikauppayhtiöitä esiintyy myös työvoiman vuokrausyhtiöissä. Pekka Lithin vuokratyöselvityksessä on todettu henkilöstöpalvelualan uutena piirteenä toimintojen ketjuttaminen. Vuokratyövoimaa hankitaan alihankintana omille asiakkaille toiselta kotimaiselta yritykseltä, joka voi tuoda myös ulkomaista vuokratyövoimaa maahan, tai suoraan ulkomailla toimivalta vuokrausyritykseltä. Verotarkastushavaintojen mukaan kyse on ollut myös toiminnasta, jolla on pyritty välttämään lakisääteisiä velvoitteita samaan intressipiiriin kuuluvissa yhtiöissä. Useisiin harmaan talouden kohteisiin liittyy myös kytkentä Viroon työvoiman, vastuuhenkilöiden tai yritysten kautta. 10 Sosiologi Anna Kontula on kirjoittanut vuonna 2010 pamfletin Näkymätön kylä, joka kertoo Olkiluodon majoituskylässä asuvista ulkomaalaisista työntekijöistä. Hän seurasi työntekijöiden arkea ja haastatteli heitä. Kontulan päätelmien mukaan Olkiluodossa yritykset hyödyntävät lähetettyjä työntekijöitä koskevaa lainsäädäntöä. Lähetetyn työntekijän sosiaaliturva ja tapaturmavakuuttaminen määräytyvät yleensä kotimaan säännösten mukaan. Kun pelkät eläkemaksut ja muut sosiaalivakuutusmaksut nostavat Suomessa palkkakustannuksia noin kolmisenkymmentä prosenttia, EU:n uusissa jäsenmaissa sivukulut ovat huomattavasti alhaisempia. Myös verotuksessa on EU:n sisällä huomattavia kansallisia eroja. Ulkomaisen työvoiman kokonaiskustannukset voivat jäädä näin ollen paljon kotimaista pienemmiksi täysin laillisesti. Kontulan mukaan nykyinen lainsäädäntö suosii täten lyhytaikaisen ulkomaisen työvoiman käyttöä. 11 Anna Kontula nostaa kirjassaan esiin myös viranomaisvalvonnan tehottomuuden. Ulkomaisen työvoiman määrä on jo niin suuri ja tekijät vaihtuvat nopeasti, etteivät valvontaviranomaiset voi puuttua kuin yksittäistapauksiin. Riittämättömän valvonnan takia työnantajat voivat välttää sosiaalivakuutusmaksuja ja työntekijöiltä pidätettyjen verojen tilittämistä. Työntekijöillä ei ole aina mahdollisuutta tarkastaa, onko työnantaja hoitanut velvoitteensa, ja yhteydenotto suomalaisiin viranomaisiin on vaikeaa OLKILUODON TYÖMAA Teollisuuden Voima Oyj teki joulukuussa 2003 investointipäätöksen rakentaa Olkiluotoon kolmas ydinvoimalayksikkö. Laitostoimittajaksi valittiin tarjouskilpailun jälkeen AREVA NP:n ja Siemensin muodostama konsortio. Areva NP vastaa reaktorilaitoksen ja Siemens turbiinilaitoksen toimituksesta. 13 Olkiluodon ydinvoimalatyömaalle pääsy edellyttää sähköistä kulkulupaa. Kulkulupia hallinnoi rakennuttaja TVO ja Verohallinto saa verovalvontaa varten työmaan kulkulupatiedot neljännesvuosittain. Tämän selvityksen aineistona on käytetty kulkulupatietoja ajalla Kaisa Eskola - Anne Alvesalo: Ulkomaiseen työvoimaan liittyvät väärinkäytökset - poliisin tutkimat tapaukset s Pekka Lith: Selvitys koti- ja ulkomaisen vuokratyövoiman käytön laajuudesta, pelisäännöistä ja henkilöstöpalveluyrityksistä, Anna Kontula: Näkymätön kylä s Anna Kontula: Näkymätön kylä s

8 1/2006 2/2006 3/2006 4/2006 1/2007 2/2007 3/2007 4/2007 1/2008 2/2008 3/2008 4/2008 1/2009 2/2009 3/2009 4/2009 1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 1/2011 Tätä selvitystä varten on kulkulupien lisäksi kerätty palkansaajakohtaiset vuosi-ilmoitustiedot kulkuluvissa mainituille henkilöille vuodelta 2010, Verotarkastuksen TAHTI-tarkkari tiedot OL3- valvontahankkeen verotarkastuksista ja Verotarkastusyksikössä laadittuja verotarkastuskertomuksia ajalla sekä Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastuskertomuksia ja päätöksiä laiminlyöntimaksuista ajalta Lisäksi on haastateltu seuraavia asiantuntijoita: tarkastaja Anu Ikonen Länsi-Suomen Aluehallintovirasto, tarkastaja Anssi Lilja Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, vanhempi verotarkastaja Jussi Elo Länsi-Suomen verotarkastusyksikkö, vt. palvelujohtaja Tommi Lehtinen Satakunnan verotoimisto ja linjajohtaja Sanna Jussila Uudenmaan Yritysverotoimisto. Eläketurvakeskuksen yhteenvedon (luku 4) OL3-työmaalla havaituista laiminlyönneistä on laatinut Eläketurvakeskuksen tarkastuspäällikkö Tiia Lahti. 2.1 Yritykset Olkiluodon ydinvoimalatyömaalla on tarkasteltuna aikana toiminut kulkulupatietojen mukaan yhteensä yritystä. Alla olevassa kuvassa esitetään yritysten lukumäärän kasvu Lähde: OL3 kulkulupatiedot Yrityksistä 304 ei ole rekisteröitynyt Suomessa ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tai työnantajarekisteriin. Koska aineistona käytetään kulkulupia, tässä selvityksessä on mahdollista tarkastella myös niitä yrityksiä, jotka eivät rekisteröidy Verohallinnon asiakkaaksi. Mikäli yritys toimii Suomessa vain lyhyen aikaa, eikä sille synny kiinteää toimipaikkaa eikä verovelvollisuutta Suomeen, ei rekisteröityminen nykyisen lainsäädännön mukaan ole välttämätöntä. Yrityksistä 65 esiintyykin kulkulupataulukoissa vain yhden ja 55 yritystä kaksi kertaa. Kun kulkulupalistoista poimittiin ne yritykset, jotka esiintyvät viidessä tai useammassa peräkkäisessä luettelossa eli ovat todennäköisesti toimineet Suomessa yli vuoden, rekisteröitymättömiä yrityksiä oli 108. Suomen Verohallinnolla ei ole näistä yrityksistä mitään tietoja, ei yritysten kotipaikkaa, edustajaa, liikevaihdon tai henkilöstön määrää. Kahdella rekisteröitymättömällä yrityksellä on kulkulupatietoja koko tarkastellulta ajalta , mistä voidaan päätellä, että yritysten toiminta Suomessa on ollut jatkuvaa. 8

9 1/2006 2/2006 3/2006 4/2006 1/2007 2/2007 3/2007 4/2007 1/2008 2/2008 3/2008 4/2008 1/2009 2/2009 3/2009 4/2009 1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 Vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä 31 rekisteröimättömällä yrityksellä oli voimassa yhteensä 125 kulkulupaa. Vaikka yritysten kotivaltiot eivät ole tiedossa, yritysten nimistä ja palkansaajien kansallisuudesta voidaan päätellä, että yrityksissä on ainakin saksalaisia, ranskalaisia ja englantilaisia. Yritysten niemissä esiintyy sanoja montage, ingenieurbüro, consult, management, joten ne ovat todennäköisesti insinööri- ja konsulttitoimistoja. Suomessa rekisteröityneitä yrityksiä tarkastellaan jäljempänä luvussa 3. Verotus. 2.2 Työntekijät Alla olevassa kuvassa esitetään työntekijöiden lukumäärä yhteensä ja suomalaisten ja ulkomaalaisten työntekijöiden määrät vuosineljänneksittäin vuosina kaikki yhteensä ulkomaalaiset työntekijät suomalaiset työntekijät Lähde: OL3 kulkulupatiedot Rakennustyömaan alkuvaiheessa ulkomaisen työvoiman määrä on ollut vähäinen, mutta työntekijämäärän kasvaessa ulkomaalaisten työntekijöiden määrä on noussut viidestäsadasta yli viiteentuhanteen, kun suomalaisten työntekijöiden määrä on kasvanut vain lievästi. Vuoden 2008 alusta alkaen ulkomaisen työvoiman osuus on ylittänyt 75 % työmaan miesvahvuudesta. Verohallinto on kerännyt tiedot alueella työskentelevien henkilöiden kansallisuuksista. Olkiluodon suurimmat työntekijäryhmät tulevat Puolasta ja Saksasta. 3 VEROTUS 3.1 Yritykset Verovelvollisuus ja kiinteä toimipaikka Tuloverolain mukaan verovelvolliset jaetaan yleisesti verovelvollisiin ja rajoitetusti verovelvollisiin. Yleisesti verovelvolliset ovat velvollisia suorittamaan veroa sekä Suomesta että muualta saamastaan tulosta. Ulkomainen yritys on aina rajoitetusti verovelvollinen. Tuloverolain 9 :n 2 kohdan mukaan ulkomainen yhteisö on Suomessa verovelvollinen Suomesta saamastaan tulosta. Suomesta saatua tuloa on muun ohessa täällä harjoitetusta liikkeestä saatu tulo. Liike- tai ammattitulon verottaminen Suomessa edellyttää kuitenkin yleensä, että tulonsaajalle muodostuu Suomeen kiinteä toimipaikka. Kiinteällä toimipaikalla tarkoitetaan kiinteää liikepaikkaa, josta käsin ulkomaisen yrityksen toimintaa kokonaan tai osaksi harjoitetaan. Tuloverolain 13a :n mukaan kiinteä toimipaikka voi olla yrityksen johtopaikka, sivuliike, toimisto, teollisuuslaitos, tuotantolaitos, työpaja tai myy- 9

10 mälä taikka muu pysyvä osto tai myyntipaikka. Kiinteä toimipaikka saattaa syntyä myös rakennus- tai asennustoiminnan keston perusteella. Kun verosopimuksen edellyttämä aikaraja täyttyy, kiinteän toimipaikan katsotaan olleen olemassa heti toiminnan alkamisesta lähtien. Tällöin kiinteän toimipaikan sijaintivaltiolle syntyy oikeus projektiin liittyvän liiketulon verottamiseen heti toiminnan alkamisesta lähtien. Jos ulkomaisella yrityksellä, jolla on Suomessa kiinteä toimipaikka, on kiinteään toimipaikkaan kohdistuvaa palkanmaksua, tulee yrityksen ilmoittautua työnantajarekisteriin. Rekisteröityä työnantajaa koskevat samat velvollisuudet kuin suomalaisia rekisteröityjä työnantajia. Yrityksen tulee toimittaa ennakonpidätys tai pidättää lähdevero maksamistaan palkoista. Jos yrityksellä ei ole Suomessa tuloverotuksessa tarkoitettua kiinteää toimipaikkaa, yrityksellä ei ole Suomessa työnantajavelvollisuuksia eikä sen tarvitse ilmoittautua työnantajarekisteriin. Vuokratyöntekijöiden työnantaja kuitenkin antaa ilmoituksen myös alle 6 kuukautta Suomessa oleskelleista työntekijöistään paitsi, jos verosopimus estää näiden verottamisen Suomessa. Vuokratyöyritys voi toimittaa Suomeen työvoimaa useita vuosia, ilman että yritykselle syntyy kiinteää toimipaikkaa. Työvoimanvuokraus kuuluu kuitenkin ns. riskialoihin, minkä vuoksi yrityksen tulee rekisteröityä ennakkoperintärekisteriin riippumatta siitä, syntyykö sille kiinteää toimipaikkaa vai ei. Mikäli yritys ei kuitenkaan rekisteröidy, tulee sille maksettavista suorituksista periä lähdevero Suomessa rekisteröidyt yritykset Olkiluodon työmaa-alueella toimivat yritykset on jaoteltu alla verovirastoittain. Kuvasta voidaan havaita, että pääosa yrityksistä on rekisteröity joko Länsi-Suomen veroviraston tai Uudenmaan veroviraston alueelle. Uudenmaan veroviraston suurta osuutta (48 %) selittää se, että ulkomaiset yritykset rekisteröidään Uudenmaan veroviraston asiakkaaksi. ITAV LASV POSV SISV UUSV Lähde: OL3 kulkulupatiedot Rekisteröidyt yritykset on jaottelu vuosittaisen liikevaihdon perusteella seuraaviin ryhmiin: 1) alle euroa 2) miljoona euroa 3) 3,5-17 miljoonaa euroa 10

11 1/2006 2/2006 3/2006 4/2006 1/2007 2/2007 3/2007 4/2007 1/2008 2/2008 3/2008 4/2008 1/2009 2/2009 3/2009 4/2009 1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 1/2006 2/2006 3/2006 4/2006 1/2007 2/2007 3/2007 4/2007 1/2008 2/2008 3/2008 4/2008 1/2009 2/2009 3/2009 4/2009 1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 4) yli 17 miljoonaa euroa 5) ei liikevaihtotietoa ei liikevaihtotietoa yli 17 M 3,5M -17 M 1M - 3,5 M 100t - 1M alle 100t 0 Lähde: OL3 kulkulupatiedot ja verotustiedot Pienimpien yritysten lukumäärä on pysynyt samana, vaikka alueella toimivien yritysten kokonaismäärä on kasvanut lähes neljäänsataan. Useimmat yritykset sijoittuvat liikevaihtoluokkaan euroa - 1 miljoona euroa. Ylimpänä taulukossa esiintyy joukko ei liikevaihtotietoa. Tähän ryhmään kuuluvat uudet yritykset, ilmoitusvelvollisuutensa laiminlyöneet sekä sellaiset ulkomaiset yritykset, joilla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa, eikä niillä sen vuoksi ole ilmoitusvelvollisuutta täältä saadusta tulosta. Liikevaihtotietoja ei ole myöskään niissä tapauksissa, kun ulkomainen OL3-yritys soveltaa kokonaistuloutusta, eli tulouttaa Olkiluodosta saadut tuotot kerralla, kun urakka on valmis. Kuvassa esitetään Olkiluodossa työskenteleville yrityksille erääntyneiden verovelkojen määrä Lähde: OL3 kulkulupatiedot ja Verohallinnon perintätiedot 11

12 Verovelan määrä vaihtelee voimakkaasti yritysten vaihtuvuuden takia. Taulukko veroveloista sisältää ainoastaan Olkiluodon työmaa-alueella kulkulupatietojen perusteella kunkin kuukauden aikana toimineiden yritysten verovelat. Taulukko ei siis kerro kaikkien Olkiluodossa toimineiden yritysten verovelan kumulatiivista kokonaissaldoa. Verovelka ei siis näy kuvassa, jos yrityksen urakka on päättynyt, se on muutoin poistunut työmaalta tai ajautunut esimerkiksi konkurssiin. 3.2 Työntekijät Yleisesti ja rajoitetusti verovelvolliset palkansaajat Tuloverolain 9 :n mukaan luonnolliset henkilöt ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia, jos heidät katsotaan Suomessa asuviksi. Luonnollisen henkilön katsotaan asuvan Suomessa, olipa hän sitten Suomen tai ulkomaan kansalainen, jos henkilöllä on Suomessa varsinainen asunto ja koti, tai jos henkilö oleskelee Suomessa jatkuvasti yli kuusi kuukautta. Ulkomaalaista yleisesti verovelvollista henkilöä koskevat täsmälleen samat säännökset kuin suomalaisiakin. Yleisesti verovelvollisen tulee myös antaa veroilmoitus Suomeen. Suomeen enintään kuudeksi kuukaudeksi tuleva on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Rajoitetusti verovelvollisen valtion- ja kunnallisvero peritään lopullisena verona toimittamalla pidätys palkkaa maksettaessa (lähdevero, Ve 132). Lähdeveron määrä on yleisimmin 35 % eikä siitä voida tehdä vähennyksiä kuin poikkeustapauksissa. Rajoitetusti verovelvollisen ei tarvitse antaa veroilmoitusta Suomeen. Vuoden 2007 alusta voimaan tulleen lakimuutoksen perusteella enintään kuusi kuukautta Suomessa ulkomaisen työnantajan palveluksessa oleskelevien vuokratyöntekijöiden palkkatuloa verotetaan Suomessa, jos työntekijän asuinvaltion kanssa tehty verosopimus sallii verottamisen. Jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta, katsotaan vuokratyöstä saatu palkkatulo Suomessa veronalaiseksi oleskeluajasta riippumatta. Pelkästään kulkulupatietojen perusteella ei voida tehdä varmoja päätelmiä henkilöiden verovelvollisuudesta, sillä kysymyksessä on ainoastaan lupa päästä työmaalle, ei osoitus siitä että henkilö on ollut työkohteessa yhtäjaksoisesti. Myöskään kulkuluvan alkamis- ja päättymisaika eivät kerro varmaa tietoa työskentelyn kestosta, sillä lupa on saatettu pyytää paljon ennen työskentelyn aloittamista ja palauttaa myöhässä. Verovalvontaa varten tulee saada täsmällinen tieto palkanmaksajayritykseltä joko vuosi-ilmoituksella tai verotarkastuksen kautta. Tässä selvityksessä on käytetty palkansaajakohtaisia vuosi-ilmoitustietoja vuodelta Yleisesti verovelvollisten henkilöiden verotietoja ei voida kohdistaa työmaakohtaisesti. Henkilöillä voi olla vuoden aikana useita työnantajia ja useita työkohteita, eikä siten ole mahdollista arvioida verokertymää Olkiluodon työmaalla ansaituista palkoista. Verotettuja ansiotuloja Olkiluodosta ei voida selvittää myöskään niissä tapauksissa, kun ulkomaalaisista työntekijöistä on tullut työskentelyn keston perusteella Suomessa yleisesti verovelvollisia. Rajoitetusti verovelvollisia työntekijöitä sen sijaan pystytään tarkastelemaan lähemmin. Vuonna 2010 yhteensä 110 OL3-yritystä on ilmoittanut vuosi-ilmoituksella suorituksia rajoitetusti verovelvolliselle henkilölle. Mukana ovat palkkojen lisäksi myös työkorvaukset ulkomaisille yrityksille, jotka eivät ole merkittynä ennakkoperintärekisteriin. Palkkojen ja muiden suoritusten määrä ylittää 38 miljoonaa euroa. Verokertymä rajoitetusti verovelvollisilta on yhteensä noin 12 miljoonaa euroa. 12

13 Kuvassa esitetään rajoitetusti verovelvollisille maksetut määrät suorituslajeittain. Kun kulkulupalistassa oleville noin henkilöille haettiin vuosi-ilmoitustietoja vuodelta 2010, havaittiin tietojen puuttuvan lähes henkilöltä. Tämä tarkoittaa, ettei työnantaja ole antanut palkansaajakohtaista vuosi-ilmoitusta. Velvollisuus antaa vuosi-ilmoitus on määritelty Verotusmenettelylain 15 a :ssä ja säädöksen mukaan vuosi-ilmoitus on annettava kaikista Suomessa yli kuusi kuukautta työskentelevistä henkilöistä riippumatta siitä, onko työnanpalkkatulo 5,9 M työkorvaus 1,2 M avainhenkilön palkka 29,6 M vuokratyöntekijän palkka 0,7 M muut 1 M Lähde Verohallinto, vuosi-ilmoitustiedot 2010 Verrattaessa kulkulupia ja palkansaajakohtaisia vuosi-ilmoituksia havaittiin, että kulkuluvan hakijayritys ei ole välttämättä työntekijän työnantaja, vaan esimerkiksi vuokratyöntekijöiden kulkuluvat saattavat olla vuokralleottajan nimissä. Vaihteleva käytäntö hankaloittaa todellisen työnantajan ja työntekijöiden verovelvollisuuden selvittämistä ja veron määräämistä Avainhenkilöt Alueella työskentelee rakennusmiesten ohella myös joukko ns. avainhenkilöitä, erityisasiantuntijoita, joihin sovelletaan Lakia ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta (Ve 133a / /1551). Vaikka ulkomaisen palkansaajan yli kuusi kuukautta kestävä yhtäjaksoinen työskentely Suomessa johtaa muutoin siihen, että hän tulee Suomessa yleisesti verovelvolliseksi ja progressiivisen verotuksen piiriin, ns. avainhenkilö maksaa palkkatulostaan 35 %:n suuruisen lähdeveron. Poikkeuksellisen verokohtelun edellytykset ovat seuraavat: Tulo on Suomesta saatua, tulo on julkisyhteisöltä, tai jos se saadaan muualta, työ tehdään yksinomaan tai pääasiallisesti Suomessa täällä olevan työn- tai toimeksiantajan lukuun. Jos työnantaja on ulkomaalainen yritys, sillä on oltava ainakin palkkaa maksava edustaja Suomessa, jotta lakia voidaan soveltaa. Palkansaaja ei ole viitenä työskentelyn alkamista edeltäneenä vuonna asunut Suomessa eikä ole Suomen kansalainen. Työtehtävä vaatii erityistä asiantuntemusta. Maksettava rahapalkkaa on vähintään euroa kuukaudessa. Vuoden 2010 verotustietojen mukaan Olkiluodon alueella on työskennellyt 257 henkilöä, joiden verotuksessa sovelletaan Lakia ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta. Verokertymä näiden henkilöiden palkkatulosta on vuonna 2010 ollut yli 10 miljoonaa euroa Tunnistamattomat työntekijät 13

14 tajalla Suomessa kiinteä toimipaikka. Vuosi-ilmoitukset saadaan Verohallintoon seuraavan vuoden alkukuukausina. Kaikki edellä mainitut henkilöt eivät ole työskennelleet Suomessa yli kuutta kuukautta, joten listasta on poimittu erikseen 4200 henkilöä, joilla kulkulupa on ollut voimassa seitsemän kuukauden ajan tai pitempään. Vuosi-ilmoitus puuttuu 211 henkilöltä 65 rekisteröimättömässä yrityksessä (joilla ei ollut y-tunnusta). Kun yritys ei rekisteröidy, eikä anna lakisääteisiä ilmoituksia, ei työntekijöidenkään verotusta voida toimittaa. Poikkeuksen muodostavat sellaiset työntekijät, jotka oma-aloitteisesti hakevat ennakkoveroa, mutta heidän määränsä on vähäinen. Vuosi-ilmoituksia havaittiin puuttuvan myös rekisteröityneiden yritysten 595 työntekijältä. Työntekijäkohtaisessa tarkastelussa tuli ilmi, että useilla henkilöillä on suomalainen henkilötunnus ja osoite Raumalla tai Porin seudulla, mutta verotustiedot puuttuvat. On mahdollista, että he eivät ole työskennelleet Suomessa yhtäjaksoisesti, vaan jatkuva kulkulupa on hankittu säännöllisesti toistuvia käyntejä varten. Suomalainen osoite kuitenkin viittaa pitempiaikaiseen työskentelyyn. Asia on selvitettävissä työnantajayrityksestä. 3.3 OL3-valvontahanke Verohallituksen Verotarkastusyksikkö asetti työryhmän valmistelemaan Olkiluodon ydinvoimalatyömaan valvontahanketta. Hankkeelle asetettiin seuraavat tavoitteet: Reaaliaikainen verovalvonta Aineellisten ongelmakysymysten ennakointi Ulkomaalaisen urakoinnin verovalvonta Valvontamenetelmien kehittäminen Yhteistyö alueveroviranomaisten kanssa Tietojenvaihto eri maiden veroviranomaisten kanssa Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa Viestintä Hanke käynnistyi vuonna 2005 ja jatkuu voimalan valmistumiseen asti. Hankkeen päämääränä on ollut reaaliaikaisen valvonnan ja ohjauksen kautta saada asiakkaat toimimaan oikein. Verohallinto on kerännyt ja analysoinut kulkulupatietoja ja urakkatietoja valvontatarpeisten yritysten löytämiseksi. Sekä perusvalvonta että erityisvalvonta ovat keskittyneet Satakunnan verotoimiston, Länsi-Suomen veroviraston ja Länsi-Suomen Verotarkastusyksikön alueelle. 3.4 Satakunnan verotoimiston neuvontahanke Länsi-Suomen verovirastossa on vuodesta 2006 alkaen toiminut OL3-neuvonta ja -ohjaus projekti, jonka tarkoituksena on antaa tietoa Suomen verotuksesta Olkiluodossa työskenteleville henkilöille ja yrityksille. Neuvontaprojektissa on pyritty huomioimaan ulkomaalaisten erityistarpeet Suomen verotuksen ja siihen liittyvien velvoitteiden suhteen. Neuvontahanke on järjestänyt veroinfoja sekä työmaalla että sen ulkopuolella. Yleisten tiedotustilaisuuksien lisäksi yritysasiakkaille on järjestetty asiakaskohtaisia tapaamisia Rauman verotoimistossa ja henkilöasiakkaille on tarjottu asiakaspalvelua alueen työmaaruokalan yhteydessä. Neuvontaryhmä vastaa lisäksi sähköpostitse tulleisiin asiakkaiden yhteydenottoihin päivittäin. Tehostetun neuvonnan kautta on onnistuttu ennaltaehkäisemään ongelmia ja ohjaamaan asiakasta maksamaan oikeat verot oikeaan aikaan. Asiakkaat haluavat yleensä toimia oikein: he rekisteröityvät oma-aloitteisesti, hakevat verokorttia, palauttavat veroehdotuksen ja oikaisevat annettuja ilmoituksia. Yhtenä hankkeen painopistealueena on ollut yritysten rekisteröinti. Kaikkiin yrityksiin ei kuitenkaan rajallisten resurssien vuoksi ole voitu ottaa yhteyttä, vaan neuvontahanke on keskittynyt niihin yrityksiin, joilla on kulkulupalistojen mukaan useita työntekijöitä. 14

15 Mikäli asiakas ei ohjauksesta huolimatta huolehdi säädetyistä velvoitteista oma-aloitteisesti, tai asiakkaaseen ei saada yhteyttä, asia annetaan tiedoksi Yritysverotoimistolle ja Verotarkastukseen toimenpiteitä varten. Uudenmaan Yritysverotoimistolle on ilmoitettu tapauksista, joissa on todettu asiakkaalle syntyneen kiinteä toimipaikka Suomeen, tai jos on havaittu yrityksellä olevan useita työntekijöitä, mutta palkansaajakohtaisia vuosi-ilmoituksia ei ole annettu. 3.5 Olkiluotoon kohdistuneet verotarkastukset Verotarkastuksen TAHTI-järjestelmässä on yhteensä 14 vuosina valmistunutta verotarkastusta, jotka kohdistuvat Olkiluodon ydinvoimalatyömaalla toimiviin rakennusalan yrityksiin. Tarkastuksista viisi kohdistui ulkomaisen yhteisön Suomen sivuliikkeeseen. Suomalaisia osakeyhtiöitä oli kuusi ja toiminimiä oli kaksi. Lisäksi tarkastettiin yksi työyhteenliittymä. Toiminimien tarkastukset on suoritettu Rauman ja Salon verotoimistoissa, muut tarkastukset Länsi-Suomen verotarkastusyksikössä. Tarkastusten lukumäärä on vähäinen, kun otetaan huomioon, että rakennusala ja ulkomainen työvoima ovat olleet verotarkastuksen painopistealueita viime vuosina. Toimenpide-esitykset taulukossa verolajeittain: Palkat ( euroa) Enn.pidätys maksettavaa (euroa) Sotu maksettavaa (euroa) ALV maksettavaa (euroa) ALV palautettavaa (euroa) EVL lisäykset (euroa) EVL vähennykset (euroa) , , , , , ,04 239, , , , , ,56 211, , , ,40 0, , , , ,76 978, , , ,00 206, , , , , , , , , , ,64 879, , , , ,56 466, , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 Yhtä yritystä lukuun ottamatta (taulukossa nro 5) kaikissa tarkastuksissa esitettiin tarkastuskohteelle toimenpiteitä. Ennakonpidätystä toimittamatta maksettuja palkkoja löydettiin tarkastuksissa ,87 euroa. Maksuunpantavaksi esitettiin ennakonpidätystä ,37 euroa ja työnantajan sosiaaliturvamaksua ,53 euroa. Lisäyksiä elinkeinotuloon esitettiin ,52 euroa ja vähennyksiä tulosta ,95 euroa. Arvonlisäveron osalta havaitut virheet eivät olleet euromääräisesti merkittäviä, lukuun ottamatta yhtä tarkastusta (taulukossa nro 14), jossa sekä ostojen että myyntien verojen kohdistamisessa oikeille kuukausille oli paljon virheitä. Nettolisäys tässä tarkastuksessa jäi kuitenkin alle euron. Arvonlisäveroa esitettiin maksuunpantavaksi yhteensä ,11 euroa. Verotarkastuskertomuksiin annetuista vastineista tulee esille, että virheellisen menettelyn taustalla on usein lainsäädännön erilaisuus, tietämättömyys ja kielivaikeudet. Eräässä vastineessa todetaankin, ettei yritys ymmärrä verotusesitystä. Suomalaisen edustajan merkitys korostuu tilanteissa, joissa ulkomaisella yrityksellä ei ole riittävästi tietoa Suomen verolainsäädännöstä. 15

16 Seuraavissa kappaleissa käsitellään yksityiskohtaisesti näitä verotarkastuksia, ja virheitä, jotka liittyvät suoraan Olkiluodon ydinvoimalatyömaalla harjoitettuun liiketoimintaan. Tarkastuskertomuksissa esiintyy myös muita virheitä, kuten autokulujen, mainoskulujen, yksityismenojen ja viivästysseuraamusten virheellisiä kirjauksia Suomalaiset osakeyhtiöt Verotarkastuksen kohteena on ollut kuusi suomalaista osakeyhtiötä. Kolme niistä kuuluu konserniin, joka mm. vuokraa rakennusalan työvoimaa, yksi on vuokrannut kalustoa ja kaksi yhtiötä on toiminut aliurakoitsijana. Jäljempänä ei käsitellä kalustoa vuokranneen yhtiön verotarkastuskertomusta, sillä havaitut virheet eivät liity Olkiluodon ydinvoimalatyömaahan. Vuokrausyhtiöt S, E ja C muodostavat konsernin, jossa C on emoyhtiö, E tytäryhtiö ja S on E:n tytäryhtiö. Tytäryhtiöt E ja S vuokraavat työvoimaa useille Olkiluodossa työskenteleville yrityksille. Tytäryhtiö E on vuokrannut työntekijöitä, mutta vuokraus on ketjutettu, sillä 17 puolalaisen työntekijän työsopimukset on tehty puolalaisen yrityksen kanssa. Yhtiö E on pitänyt itseään palkkojen sijaismaksajana, ja osa palkoista on palkkalaskelmien mukaan maksettu Puolassa. Myös ennakonpidätys on laskelman mukaan toimitettu ja maksettu Puolaan. Puolalaiset työntekijät eivät ole esittäneet E101 -todistuksia, minkä vuoksi työntekijöiden sosiaaliturvamaksut on maksettu Suomeen. Verotarkastuksessa on saatu näyttö sille, ettei Puolassa pidätettyjä veroja ole tilitetty veronsaajalle eikä työntekijöitä ole merkitty yhtiön omaan henkilökuntaan. Verotarkastuksessa esitetään, että suomalainen yhtiö E on puolalaisten työntekijöiden todellinen työnantaja ja ennakonpidätysvelvollinen. Yleisesti verovelvollisten työntekijöiden palkka Suomessa tehdystä työstä verotetaan Suomessa ja myös Puolassa toimitetut ennakonpidätykset 9.742,07 euroa tulee maksaa Suomeen. Mahdollinen kahdenkertainen verotus poistetaan asuinvaltiossa. Kaikkia ulkomaisia työntekijöitä on verotarkastuksen mukaan käsitelty palkanlaskennassa yleisesti verovelvollisina, ja ennakonpidätys on toimitettu verokortin mukaan. Koska työskentelyaika on ollut alle kuusi kuukautta, vuosipalkan määrä ja siten myös veroprosentti on jäänyt alhaiseksi. Osa työntekijöistä on työskennellyt Suomessa niin lyhyen ajan, että he ovat Suomessa rajoitetusti verovelvollisia, joten heidän palkastaan olisi tullut periä lähdevero 35 %. Tarkastuksessa esitetään maksuunpantavaksi pidätetyn määrän ja lähdeveron välinen erotus 7.178,57 euroa. Tytäryhtiön S verotarkastuksessa on todettu eräälle työntekijälle muodostuneen toissijainen työpaikka Unkariin, missä yhtiöllä on rekrytointia varten toimipiste. Päivärahat työmatkoista toissijaiseen työpaikkaan eivät ole verovapaita. Samassa verotarkastuksessa esitetään työntekijöille hankittujen oleskelulupien olevan yksityismenojen korvaamista ja siten ennakkoperintälain tarkoittamaa palkkaa. Samoin perheenjäsenten matkakulujen korvaaminen esitetään verotettavaksi palkkana. Ennakonpidätystä esitettiin maksuunpantavaksi yhteensä 4.696,40 euroa. Kahdessa muussa suomalaisiin yhtiöihin kohdistuneessa verotarkastuksessa puututtiin työntekijöille maksettuihin matkakustannusten korvauksiin. Kun työntekijä työskentelee erityisaloihin kuuluvalla rakennusalalla ilman varsinaista työpaikkaa, hän on oikeutettu verovapaaseen ateriakorvaukseen työpäiviltä, jotka hän työskentele tilapäisellä työntekemispaikalla. Päivärahaa sen sijaan voi maksaa verovapaasti vain, mikäli työntekijä yöpyy työmatkalla. Tarkastetun yhtiön K työntekijät olivat verotarkastuksen mukaan työskennelleet Olkiluodon työmaalla ja heille oli maksettu päivärahaa jokaiselta työskentelypäivältä. Verotarkastuksessa esitettiin maksuunpantavaksi ennakonpidätystä ja työnantajan sosiaaliturvamaksua 3.464,39 euroa päivärahan ja ateriakorvauksen välisestä erosta. Myös toisessa verotarkastuksessa on havaittu virheitä verovapaita matkakustannuksia maksettaessa. Työnantaja on maksanut päivärahaa työntekijöille viideltä päivältä viikossa, vaikka työntekijät ovat tuntilistojen mukaan työskennelleet Olkiluodossa vain neljänä päivänä viikossa. Työntekijöille oli lisäksi korvattu viikonloppumatkoja kodin ja komennuspaikan välillä. Ennakonpidätystä ja työnantajan sosiaaliturvamaksua esitettiin maksuunpantavaksi ,75 euroa. 16

17 Verolainsäädäntöön (TVL 72 a ) on otettu 2006 alkaen määritelmä työmatkan tilapäisyydestä. Tilapäisenä työskentelynä erityisellä työntekemispaikalla pidetään enintään kahden vuoden työskentelyä samassa paikassa. Tilapäisenä voidaan pitää kuitenkin enintään kolmen vuoden työskentelyä rajatun ajan kestävässä työkohteessa, missä suoritetaan luonteeltaan sellaista tilapäistä työtä, jonka suorittaminen työkohteessa loppuu, kun työ saadaan valmiiksi. Kolmen vuoden määräaika edellyttää, että verovelvollinen on yöpynyt tilapäisissä majoitustiloissa ja että työkohde on yli sadan kilometrin etäisyydellä työntekijän asunnosta ja varsinaisesta työpaikasta. Verotarkastuksissa on todettu tilapäisyyden kriteerien täyttyvän Ulkomaiset toimijat Ranskalainen yhtiö 1 on kansainvälinen konserni, joka on käyttänyt sekä ulkomaisten että suomalaisten alihankintayritysten palveluja. Projekti tuloutetaan kokonaisuudessaan, kun se on valmis, joten yhtiö ei ole ilmoittanut rakennusaikana verotettavaa tuloa Suomeen. Tämän vuoksi elinkeinoverotusta ei ole käsitelty verotarkastuksessa. Verotarkastuksessa todettiin, että yhtiö on maksanut suomalaiselle työntekijöille matkakustannusten korvauksia päivittäisistä matkoista kodin ja varsinaisen työpaikan välillä. Kustannusten korvaukset eivät ole verovapaita, koska työntekijät eivät ole ns. erityisalojen työntekijöitä, joille voitaisiin korvata liikkuvan työn takia päivittäisiä työmatkoja, ja koska työnteko ei tapahdu tilapäisellä työntekemispaikalla vaan Olkiluodon toimistoparakki ja varasto on työntekijän varsinainen työpaikka, kun työntekijä on palkattu suoraan Olkiluotoon. Verotarkastuksessa havaittiin myös, että eräille ulkomaisille avainhenkilöille oli korvattu lasten koulumaksuja Suomessa toimivasta kansainvälisestä koulusta. Koulumaksut ovat luonteeltaan sellaisia yksityismenoja, joiden korvaaminen on käsiteltävä palkkana. Verotarkastuksessa palkaksi todettujen suoritusten yhteismäärä oli ,61 euroa ja maksuunpantu ennakonpidätys ,62 euroa ja työnantajan sosiaaliturvamaksu 1.189,50 euroa. Ranskalainen yhtiö 2 on verotarkastuskertomuksen mukaan käyttänyt osatuloutusmenetelmää, jonka mukaan tulot kirjataan tilikausittain tuotoiksi valmiusasteen perusteella. Valmiusaste on määritelty tilinpäätöksessä fyysisen valmiusasteen mukaan käytettyjen tarvikkeiden ja toteutuneiden työtuntien perusteella. Menoja sen sijaan ei ole kirjattu valmiusasteen mukaan, vaan etupainotteisesti. Hankintoja on kirjattu kuluksi pelkkien tilausten perusteella, eli ennen kuin tavaroita on laskutettu tai toimitettu. Tämä on johtanut verotettavan tulon siirtymiseen myöhemmäksi. Verotarkastuksessa esitettiin oikaistavaksi jaksotusvirhe ,50 euroa. Suomen sivuliikkeeltä on veloitettu hallintopalkkiota, mutta niiden suuruutta tai määräytymisperusteita ei ole käsitelty verotarkastuskertomuksessa. Siirtohinnoittelua ja sen dokumentointia ei myöskään ole käsitelty. Verotarkastuksen mukaan ranskalaisten toimihenkilöiden palkat on verotettu Suomessa. Veronalaisesta bruttopalkasta on vähennetty verovapaana päivärahana 30 euroa päivässä. Vähennys on tehty jokaiselta päivältä riippumatta siitä, onko henkilö työskennellyt Suomessa vai Ranskassa, ja päivärahaa vastaava vähennys on tehty myös Ranskassa vietetyiltä lomapäiviltä. Yrityksen edustajia ohjeistettiin, että oikeus verovapaaseen päivärahaan on vain niiltä päiviltä, jolloin työntekijä on Suomessa. Yhtiö on oikaissut kuukausi-ilmoitukset oma-aloitteisesti vastaamaan annettua ohjausta. Verotarkastuksessa oli havaittu, että Suomessa työskennelleille ranskalaisille toimihenkilöille on korvattu heidän Suomeen maksamansa henkilökohtaiset tuloverot vuodelta Summaa ei oltu kirjattu Suomen sivuliikkeen palkkakirjanpitoon, vaan käy ilmi Finance charges -erän liitteestä. Summa euroa esitettiin verotarkastuksessa käsiteltäväksi EPL 13 :n tarkoittamana palkkana. Tarkastuksessa ei voitu varmistua, että kaikki henkilöille maksetut palkat on kirjattu Suomen sivuliikkeen menoksi ja siten tulleet Suomen verotuksen piiriin. 17

18 Saksalainen yhtiö on tehnyt kokonaisurakan konsortiolle. Myös tämä yhtiö soveltaa kokonaistuloutusta, eli ei kirjaa tuloja rakennusaikana, vaan tulouttaa myyntihinnan kokonaisuudessaan, kun urakka on valmis. Verotarkastuksessa on kuitenkin havaittu yhtiöllä olleen pääasiallisen rakennusprojektin lisäksi myös muuta laskutusta Olkiluodon kohteessa. Nämä muut myyntitulot euroa ovat jääneet vuonna 2005 tulouttamatta. Arvonlisäveron kuukausi-ilmoitukset oli annettu useita kuukausia myöhässä ja verot kohdistuivat väärille kuukausille. Verotarkastuksen mukaan yhtiöllä oli Suomessa useita henkilöautoja yhteiskäytössä ja käytettävissä vain työajoon. Yhtiö määritteli työajoksi myös asunnon ja työpaikan väliset matkat. Palkansaajalle syntyy vapaa autoetu, kun hän voi käyttää yhtiön autoa päivittäisillä työmatkoilla. Koska yhtiö ei selvittänyt verotarkastuksen yhteydessä, mikä auto oli kenenkin työntekijän käytössä, verotusta ei kohdistettu palkansaajille, vaan autoedun määrä laskettiin ajoneuvokohtaisesti, ja yhtiölle esitettiin maksuunpantavaksi toimittamaton ennakonpidätys euroa. EU:n ulkopuolisesta maasta tuleva yhtiö toimii työyhteenliittymän aliurakoitsijana. Ainoa toimeksiantaja on suorittanut maksut pankkitilille, eikä tarkastuksessa pidetty todennäköisenä, että myyntiä olisi jäänyt kirjaamatta. Arvonlisävero on verotarkastuksen mukaan käsitelty moitteettomasti. Verotarkastuksessa on kiinnitetty huomiota poikkeuksellisen suureen käteismaksujen määrään, suurin käteisnosto pankkitililtä on ollut euroa. Nostoja on selitetty verotarkastajille mm. sillä, että rahaa on kuljetettu käteisenä toiseen maahan ja sillä on maksettu palkkoja yhtiön kotimaassa. Verotarkastuksen mukaan kaikille työntekijöille ei ole haettu suomalaista verokorttia. Kun verokortti on puuttunut, palkanlaskija on arvioinut veroprosentin. Kirjanpitäjää on tarkastuksen yhteydessä ohjeistettu Ennakkoperintäasetuksen 3 :n määräyksistä toimittaa ennakonpidätys 60 % suuruisena, ellei verokorttia esitetä. Työntekijöille on korvattu matkakustannusten korvauksia ilman matkalaskuja. Myös työntekijöiden tavanomaisia elantomenoja on korvattu. Palkanluontoisia suorituksia oli maksettu yhteensä ,14 euroa, joista esitettiin maksuunpantavaksi ennakonpidätystä ,24 euroa. Työnantaja on esittänyt, että työntekijöiden sosiaaliturvamaksut on maksettu toiseen valtioon. Työntekijät ovat tulleet EU:n ulkopuolelta useasta valtiosta eikä Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta näiden työntekijöiden kotivaltioiden kanssa. Näin ollen sosiaaliturvamaksun maksuvelvollisuutta tarkastellaan ainoastaan Suomen sisäisen lainsäädännön perusteella. Verotarkastuksessa on maksuunpantu työnantajan sosiaaliturvamaksua yli 4 kuukautta Suomessa työskennelleiden henkilöiden palkkojen perusteella. Maksuunpanon määrä on ollut ,19 euroa vuodelta 2008 ja ,86 euroa vuodelta Puolalainen yhtiö on toiminut aliurakoitsijana. Työt on tehty omalla henkilökunnalla. Tämä on ollut tarkastellusta joukosta ainoa verotarkastus, jossa ei havaittu huomautettavaa, eikä maksuunpanoja esitetty. Tarkastuksella kiinnitettiin kuitenkin erityistä huomiota siirtohinnoitteluun. Yhtiön kirjanpitoon oli kirjattu Suomen kiinteän toimipaikan kuluksi erilaisia sisäisiä veloituksia. Palveluveloitus perustuu kirjalliseen sopimukseen. Käytännössä palvelumaksu on laskutettu kuukausittain ja sen suuruus on määräytynyt myynnin perusteella. Toiminimi 1 on tekninen konsultti. Verotarkastuksessa on havaittu, että verovelvollinen ei ole tilittänyt arvonlisäveroa hänelle maksetuista kustannusten korvauksista. Koska kysymyksessä on yrityksen laskutus toimeksiantajalta, kustannusten korvauksia ei tule vähentää arvonlisäveron perusteesta. Jälkiverotettavaksi esitetty arvonlisäveron määrä on 3.545,36 euroa. Toiminimi on lopettanut työskentelyn Suomessa vuoden 2009 aikana. 18

19 Toiminimi 2 on aloittanut työt Olkiluodon ydinvoimalatyömaalla toukokuussa Toiminimellä on ollut aikaisemmin muita työkohteita vuodesta 2005 alkaen, mutta vain vuoden 2008 kirjanpito toimitettiin tarkastettavaksi, palkkakirjanpitoa ei kuitenkaan esitetty. Liikevaihto on Olkiluodon työkohteen johdosta kasvanut noin eurosta euroon. Toiminimellä on ollut yksi pääasiallinen toimeksiantaja, jonka osuus liikevaihdosta on ollut 94 %. Laskutuksen perusteena on ollut työvoima eikä kirjanpidossa ei ole Olkiluodon työmaalle kohdistuneita tavaraostoja. Verotarkastuksessa todettiin, että palkkoja on maksettu vuonna 2008 vuosi-ilmoitusten mukaan kuudelle palkansaajalle yhteensä euroa. Lisäksi on maksettu kilometrikorvauksia ja päivärahoja. Koska matkalaskuja ei ole liitetty kirjanpitoon, verotarkastuksessa on esitetty kustannusten korvausten käsittelemistä ennakkoperintälain 13 :n mukaisina palkkoina. Eri aliurakoitsijoille on maksettu työkorvauksia yhteensä euroa. Vuokratyöstä on maksettu slovakialaiselle yritykselle euroa, virolaiselle yritykselle euroa sekä euroa henkilölle, jota verotarkastuksessa ei pystytty yksilöimään. Työn teettäjän ilmoituksia virolaisesta vuokratyöyrityksestä ja sen työntekijöistä ei ole annettu. Verotarkastuksessa on esitetty maksuunpantavaksi yksilöimättömälle henkilölle maksetuista suorituksista lähdevero 35 % viivästysseuraamuksineen. Kun verotarkastuksessa on verrattu toiminimen hankkimia kulkulupia palkkakirjanpitoon, on havaittu, että kulkulupia on myönnetty henkilöille, jotka eivät ole toiminimen palkansaajia. Toiminimen kuluksi on myös kirjattu menoja oleskeluluvista sellaisille henkilöille, jotka eivät ole palkansaajia eivätkä heidän nimensä esiinny laskuissa vuokratyövoimasta. Asia saattaa kuitenkin selittyä ajallisella viiveellä, sillä toiminimen hankkima vuokratyövoiman määrä on kasvanut entisestään vuonna 2009, ja oleskeluluvat on pitänyt hankkia etukäteen Suomeen tuleville työntekijöille. Vuoden 2008 verotettu tulo on ylittänyt euroa, eli liikevaihtoon suhteutettuna toiminta on ollut erittäin kannattavaa. Toiminimi on kuitenkin asetettu konkurssiin ja uusi verotarkastus välittömästi konkurssia edeltävästä ajasta on kesken. Toiminimen verovelka on ollut euroa. Työyhteenliittymän ovat muodostaneet tasaosuuksin saksalainen yhtiö ja saksalainen henkilö (toiminimi). Toimeksiantajana on ollut Olkiluodon työmaalla toimiva saksalainen konserni. Verotarkastuskertomuksessa todetaan, että työyhteenliittymälle on syntynyt Suomeen kiinteä toimipaikka. Sen kirjanpidon on hoitanut suomalainen tilitoimisto. Palkansaajia on työyhteenliittymällä ollut noin 20, mutta suurin osa töistä on teetetty aliurakoitsijalla. Yhtiön ainoa toimeksiantaja on suorittanut maksut työyhteenliittymän pankkitilille, eikä tarkastuksessa pidetty todennäköisenä, että myyntiä olisi jäänyt kirjaamatta. Verotarkastuksen mukaan työyhteenliittymä on tehnyt kirjanpidossaan verovuodelle 2008 takuuvarauksen euroa, vaikka toimeksiantajalle ei ole annettu sellaista takuusitoumusta, joka olisi varauksen edellytys. Veroilmoituksella ilmoitettu tulo on ollut takuuvarauksen verran liian pieni. Verotarkastuksessa kerrotaan, että työyhteenliittymän osakkaat (yhtiö ja toiminimi) ovat laskuttaneet huomattavia määriä tehdystä työstä selitteellä staff and office work. Laskutus on sisältänyt mm. Saksassa sijaitsevan toimiston kuluja ja siihen liittyvää konttorityötä, sillä työyhteenliittymällä ei ole ollut Suomessa toimistoa. Laskutus on hyväksyttävää siltä osin, kuin kulut ovat kohdistuneet työyhteenliittymän Suomen liiketoimintaan. Verotarkastuksessa havaittiin, että laskutukseen on sisältynyt myös sellaisia työntekijöiden palkkoja, jotka on jo kertaalleen kirjattu Suomen kiinteän toimipaikan kuluksi. Kahteen kertaan kirjatut menot ,79 euroa on esitetty verotarkastuksessa jälkiverotettavaksi. Osa tavara- ja palveluhankinnoista Suomen kiinteää toimipaikkaa varten on tehty Saksassa. Tavarat on laskutettu Suomen kiinteältä toimipaikalta bruttomääräisenä, sisältäen Saksan 19 19

20 %:n arvonlisäveron, vaikka ostaja on saanut vähentää arvonlisäveron Saksassa. Näin ollen Suomen kiinteän toimipaikan tulos on jäänyt arvonlisäveron verran, 6.324,08 euroa liian pieneksi. Verotarkastuksessa havaittiin, että työntekijöille maksetut palkkasummat vuosilta 2007 ja 2008 ovat huomattavan alhaisia, suurimmassa osassa vain muutamia tuhansia euroja vuodessa, vaikka monet työntekijät ovat työskennelleet Suomessa vuosia. Työntekijöille on kuitenkin maksettu huomattava määrä verottomia kustannusten korvauksia, jotka on ilmoitettu vuosiilmoituksella kohdassa päivärahat. Palkka-aineistossa ei ole työntekijöiden verokortteja lainkaan vuosilta 2007 ja Vuodelta 2008 verokortteja on noin puolella työntekijöistä. Kaikilla työntekijöillä ei ole suomalaista henkilötunnusta. Vuonna 2007 kaikki yhtiön työntekijät on ilmoitettu vuosi-ilmoituksella rajoitetusti verovelvollisiksi. Lähdeveroja ei kuitenkaan ole peritty palkoista. Vuonna 2008 kaikki työntekijät viittä lukuun ottamatta on ilmoitettu yleisesti verovelvollisiksi. Viiden rajoitetusti verovelvollisen työntekijöiden palkoista on peritty lähdevero säädettyä alhaisemman pidätysprosentin mukaan. Kun asiasta on vuosivalvonnassa tiedusteltu, yhtiön antaman vastauksen mukaan kysymyksessä on kuitenkin lähdeveron sijaan ennakonpidätys, vaikka työntekijät ovat olleet Suomessa alle kuusi kuukautta. Verokortteja näille työntekijöille ei ole haettu, vaan pidätysprosentti on arvioitu. Vuonna 2009 kaikki työntekijät on ilmoitettu yleisesti verovelvollisiksi. Verotarkastuksen mukaan työntekijöille on maksettu verovapaita kustannusten korvauksia, joiden suuruus on ollut noin puolet ilmoitetusta palkkasummasta. Kustannusten korvaukset eivät perustu Verohallituksen antamaan kustannuspäätökseen tai Ennakkoperintälain ja - asetuksen määräyksiin matkakustannusten korvauksista. Korvaukset on maksettu könttäsummina erittelemättä työntekopäiviä. Verotarkastuksessa on katsottu kustannusten korvaukset osaksi ennakonpidätyksen alaista bruttopalkkaa. Osa päivärahoista olisi voitu katsoa verovapaaksi sillä perusteella, että työntekijät ovat Suomessa komennuksella, mikäli yritys olisi toimittanut pyydetyn selvityksen korvausperusteista. Sosiaaliturvamaksuja ei verotarkastuksessa esitetty perittäväksi, sillä työntekijöillä oli lähetetyn työntekijän E101-todistukset. Ennakonpidätystä ja lähdeveroa esitettiin perittäväksi ,92 euroa. 3.6 Simultaanitarkastus Yhteen Olkiluodon ydinvoimalatyömaalla toimivista ulkomaisista yhtiöistä on kohdistettu simultaanitarkastus eli verotarkastus kansainvälisenä yhteistyönä. Suomen Verohallinto osallistui EU-maiden yhteistarkastukseen, jossa muut osallistujamaat olivat Ruotsi, Puola, Iso-Britannia ja Irlanti. Aloituskokous pidettiin ja päätöskokous Tarkoituksena oli selvittää ulkomaiseen työvoimaan ja työvoimavuokraukseen liittyviä ongelmia tarkastellen sekä työnantajayrityksen että työntekijöiden verotuksellista asemaa. Simultaanitarkastuksen avulla haluttiin varmistaa, että yrityksen ja työntekijöiden verot maksetaan oikeaan maahan. Työnantajana toimiva ulkomainen yritys on osa kansainvälistä konsernia, jolla on yhtiöitä mm. Irlannissa, Iso-Britanniassa ja Puolassa. Konsernin emoyhtiön kotipaikka on Irlanti, muta palkanmaksaja oli englantilainen konserniyhtiö. Puolalaisten työntekijöiden palkkoja ei ilmoitettu Verohallinnolle, vaikka suuri osa työntekijöistä työskenteli Suomessa yli 183 päivää kalenterivuoden 2007 aikana, ja he olisivat siten Suomen ja Puolan välisen verosopimuksen mukaan olleet verovelvollisia Suomessa. Yhtiö harjoitti samaa toimintaa myös Ruotsissa. Työnantajayhtiöllä ei ollut kiinteää toimipaikkaa Suomessa eikä Ruotsissa. Yhtiö oli tilittänyt palkansaajien tuloveron lähdeveron luonteisesti työnantajayhtiön kotivaltioon. Työntekijän verovelvollisuus määräytyy kansainvälisten verosopimusten mukaan. OECDmalliverosopimuksen mukaan palkkatulot verotetaan pääsääntöisesti työntekijän asuinvaliossa, mutta tietyin edellytyksin myös työskentelyvaltio voi periä palkasta veron, mikä kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi huomioidaan myöhemmin asuinvaltion verotuksessa. 20

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA HTSY Verohallinto 4.11.2014 2 (6) TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA Harmaan talouden selvitysyksikkö on

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT HTSY Verohallinto 3.3.2015 2 (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT Vuoden 2013 lopulla elinkeinotoiminnan verovelkaa oli miltei kolme miljardia euroa ja yritysten verovelat näyttävät

Lisätiedot

Ajankohtaista verotarkastuksesta. Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013

Ajankohtaista verotarkastuksesta. Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013 Ajankohtaista verotarkastuksesta Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013 on syvällisin yksittäiseen verovelvolliseen kohdistuva verovalvonnan muoto 2 Säädeltyä viranomaistoimintaa Verotusmenettelylaissa

Lisätiedot

ULKOMAISET YRITYKSET RAKENNUSALAN VEROTARKASTUKSISSA

ULKOMAISET YRITYKSET RAKENNUSALAN VEROTARKASTUKSISSA ULKOMAISET YRITYKSET RAKENNUSALAN VEROTARKASTUKSISSA HTSY Verohallinto Päiväys 29.2.2012 Verohallinto 2 (8) ULKOMAISET YRITYKSET RAKENNUSALAN VEROTARKASTUKSISSA Harmaan talouden selvitysyksikössä on tehty

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet 1 Veroilmoitus Ulkomainen yritys, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa on verovelvollinen Suomeen kiinteän

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

Verohallinto 3 (6) Harmaan talouden selvitysyksikkö. Pääurakoitsijat ilmoittavat ja tilittävät veron urakkaketjussa

Verohallinto 3 (6) Harmaan talouden selvitysyksikkö. Pääurakoitsijat ilmoittavat ja tilittävät veron urakkaketjussa Rakentamispalvelujen käännetyn verovelvollisuuden vaikutukset HTSY Verohallinto 27.11.2012 Verohallinto 2 (6) KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS LAIN VAIKUTUKSET Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HTSY Verohallinto 11.6.2014 2 (5) HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ Harmaan talouden selvitysyksikössä

Lisätiedot

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Marjanpoimijoiden verotus Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Luonnon marjojen poimimisen verotus Tuloverolain (TVL) 89 :n mukaan luonnonvaraisten

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto 9.1.2017 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 9.1.2017 kello 11.30 12.30 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne, veronumeron ja ilmoitusmenettelyn

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Tilaajavastuulain valvontahavainnot rakennusalalla

Tilaajavastuulain valvontahavainnot rakennusalalla Tilaajavastuulain valvontahavainnot rakennusalalla Valvontatuloksia vuosilta 2007-2014 Tarkastaja Joonas Heinilä, ESAVI, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain valvonta rakennusalalla Tilaajavastuulain

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 :n ja vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET HTSY Verohallinto Päiväys 27.5.2014 2 (5) YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET Tässä kirjoituksessa tarkastellaan yksityisen terveydenhuollon yritysten lakisääteisten

Lisätiedot

TYÖMATKAT JA VEROTUS. Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila

TYÖMATKAT JA VEROTUS. Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila TYÖMATKAT JA VEROTUS Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2129-7 ISBN 978-952-14-2130-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä. Opas metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla toimivalle yrittäjälle

Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä. Opas metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla toimivalle yrittäjälle Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä Opas metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla toimivalle yrittäjälle Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK Teksti: Aki Jouhiaho,

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Sähköurakoitsijapäivä 14.4.2011 Hämeenlinna Rakennusteollisuus RT Tapio Kari työmarkkinajohtaja Rakennusalan harmaan talouden menetykset vuonna 2008 Arvonlisävero

Lisätiedot

Uudistettu kuulemismenettely ja verotarkastushavainnot TOP-10. Veroinfo taloushallinnon ammattilaisille

Uudistettu kuulemismenettely ja verotarkastushavainnot TOP-10. Veroinfo taloushallinnon ammattilaisille Uudistettu kuulemismenettely ja verotarkastushavainnot TOP-10 Veroinfo taloushallinnon ammattilaisille Sisältö 1. Uudistettu kuulemismenettely 2. Luopuminen alustavasta verotarkastuskertomuksesta 3. TOP-10

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 17.01.2017 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2017! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

Tavaraliikenneluvanhaltijat

Tavaraliikenneluvanhaltijat Tavaraliikenneluvanhaltijat HTSY Verohallinto 20.8.2012 Verohallinto 2 (5) TAVARALIIKENNELUVANHALTIJAT Yleistä Verovelat Ammattimainen tavarankuljetus tieliikenteessä on pääsääntöisesti luvanvaraista toimintaa.

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot KIRJANPITO 22C00100 Luento 5b: Henkilöstömenot KULULAJIKOHTAINEN KAAVA (KPA 1:1 ) LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

ULKOMAINEN TYÖVOIMA JA ULKOMAISET YRITYKSET OLKILUODON YDINVOIMALATYÖMAALLA

ULKOMAINEN TYÖVOIMA JA ULKOMAISET YRITYKSET OLKILUODON YDINVOIMALATYÖMAALLA ULKOMAINEN TYÖVOIMA JA ULKOMAISET YRITYKSET OLKILUODON YDINVOIMALATYÖMAALLA HTSY Verohallinto Päiväys 29.2 2012 Verohallinto 2 (8) ULKOMAINEN TYÖVOIMA JA ULKOMAISET YRITYKSET OLKILUODON YDINVOIMALATYÖMAALLA

Lisätiedot

Romukauppa HTSY Verohallinto 23.10.2013

Romukauppa HTSY Verohallinto 23.10.2013 Romukauppa HTSY Verohallinto 23.10.2013 Verohallinto 2 (5) ROMUKAUPPAA KOSKEVA SELVITYS Selvityksen tarkoitus Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikössä on laadittu romukauppaa koskeva selvitys.

Lisätiedot

HE 58/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi

HE 58/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa Metalliteollisuuden yritykset Suomessa HTSY Verohallinto 18.12.2012 Verohallinto 2 (6) METALLITEOLLISUUDEN YRITYKSET SUOMESSA Kirjoitus perustuu Harmaan talouden selvitysyksikön ilmiöselvitykseen Metalliteollisuuden

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen toimiala

Sosiaalipalvelujen toimiala Sosiaalipalvelujen toimiala HTSY Verohallinto 23.10.2012 Verohallinto 2 (5) SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALA on laatinut ilmiöselvityksen 32/2011 Sosiaalipalvelujen toimialasta. Selvityksessä on käsitelty toimialan

Lisätiedot

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto Verotus jakamistalouden aikana 16.11.2016 Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto VEROLAINSÄÄDÄNTÖ Suomen tuloverolainsäädäntö lähtee laajasta tulokäsitteestä:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINNAT

HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINNAT HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINNAT HTSY Verohallinto 19.5.2015 2 (6) HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINNAT Harmaan talouden selvitysyksikössä on valmistunut raportti Helsingin kaupungin hankinnoista vuosilta 2006 2013.

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 5 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 03.01.2017 Raportti voimassa asti 12.03.2017 Arkistointitunnus 1483133715725 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Y-tunnus 1955941-0 Tietolähteiden perusteella

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Kiinteän toimipaikan muodostuminen

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Kiinteän toimipaikan muodostuminen Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Kiinteän toimipaikan muodostuminen 1 Ulkomaisen yrityksen verovelvollisuus Ulkomaisen yrityksen verotus Suomessa perustuu kansalliseen lainsäädäntöön ja maiden välisiin

Lisätiedot

Opettajien tulonhankkimiskulut

Opettajien tulonhankkimiskulut Opettajien tulonhankkimiskulut Mitä tulonhankkimiskulut ovat? Tulonhankkimiskulut ovat kuluja, jotka liittyvät välittömästi tulon hankkimiseen tai säilyttämiseen. Samasta kulusta osa voi liittyä tulonhankintaan

Lisätiedot

HE-LUONNOS /M.O. Hallituksen esitys eduskunnalle rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

HE-LUONNOS /M.O. Hallituksen esitys eduskunnalle rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta HE-LUONNOS 16.12.2015/M.O. Hallituksen esitys eduskunnalle rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 5 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 23.02.2016 Raportti voimassa asti 12.05.2016 Arkistointitunnus 1455740611768 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Y-tunnus 1955941-0 Tietolähteiden perusteella

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

ANNISKELULUVANHALTIJAT 2016

ANNISKELULUVANHALTIJAT 2016 ANNISKELULUVANHALTIJAT 2016 HTSY Verohallinto Päiväys 28.2.2017 2 (5) ANNISKELULUVANHALTIJAT Harmaan talouden selvitysyksikössä (HTSY) on tutkittu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia.

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Työsuojelupäivät 25.-26.9.2014 Oulu Reima Lehtola 11.9.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 1 Tilaajavastuulain tavoite on edistää: -

Lisätiedot

TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS

TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS HTSY Verohallinto 3.5.2016 2 (5) TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu tupakkaveroon liittyvää harmaata taloutta ja tupakkaveroluvallisten

Lisätiedot

Uuden yrittäjän veroinfo

Uuden yrittäjän veroinfo Uuden yrittäjän veroinfo Yritystoiminnan aloittaminen Verohallinnolle Patentti- ja rekisterihallitukselle (kaupparekisteri) Y-tunnus Perustamisilmoitus Y1, osakeyhtiö, osuuskunta ja muu yhteisö Y2, avoin

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki Ennakkoperintälaki käytännössä Tomi Peltomäki TALENTUM Helsinki 2015 2., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2016 Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Lain muutoksista aiheutuvat muutokset 2016 tietuekuvauksissa Uudet

Lisätiedot

Seksityö ja maahanmuutto Suomessa. Elani Nassif

Seksityö ja maahanmuutto Suomessa. Elani Nassif Seksityö ja maahanmuutto Suomessa Elani Nassif Tutkimuksen tavoite Ymmärtää miksi ja miten seksityöntekijät ja erityisesti maahanmuuttajat /ulkomaalaiset seksityöntekijät jäävät systeemin ulkopuolelle

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15 SISÄLLYS Esipuhe 5 1 Ennakkoperintä 2 Ennakonpidätyksen Lyhenteet 15 osana verojärjestelmää 17 1.1 Ennakkoperinnän tarkoitus............................ 17 1.2 Yleisiä periaatteita....................................

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA Oheisesta tiedotteesta löydät tärkeää tietoa mm. vuodenvaihteen veromuutoksista, eläkeuudistuksesta sekä verovapaista kustannusten korvauksista. Tulevista

Lisätiedot

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä EDUSKUNNAN VASTAUS 45/2011 vp Hallituksen esitys laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Kansainvälinen verotus -Henkilöverotus. Itä-Suomen yliopisto 3.-5.11.2014 Mariia Suominen

Kansainvälinen verotus -Henkilöverotus. Itä-Suomen yliopisto 3.-5.11.2014 Mariia Suominen Kansainvälinen verotus -Henkilöverotus Itä-Suomen yliopisto 3.-5.11.2014 Mariia Suominen Sisällys 1 Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus 1.1 Yleisesti verovelvollinen 1.2 Rajoitetusti verovelvollinen

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

Rakentamisenilmoituksiin vuodenvaihteessa muutoksia. Ohjelmistotalopäivät Pirkko Vuori

Rakentamisenilmoituksiin vuodenvaihteessa muutoksia. Ohjelmistotalopäivät Pirkko Vuori Rakentamisenilmoituksiin vuodenvaihteessa muutoksia Ohjelmistotalopäivät 26.11.2015 Rakentamisilmoituksissa on ollut liian paljon puutteellisuuksia Urakkatiedot Tilaaja on antanut ilmoituksen vain toiminnan

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

TEKES ASIAKASKARTOITUS

TEKES ASIAKASKARTOITUS TEKES ASIAKASKARTOITUS HTSY Verohallinto 7.10.2014 2 (5) TEKES ASIAKASKARTOITUS Harmaan talouden selvitysyksikkö on selvittänyt Tekesin rahoitusta saaneiden yritysten rekisteröintiasemaa ja taloudellisia

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015 Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulaki Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista

Lisätiedot

Suomen verotus selkokielellä

Suomen verotus selkokielellä Suomen verotus selkokielellä Mitä sanat tarkoittavat? Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 24, 26 ja 55 :n nojalla:

Lisätiedot

Opettajien tulonhankkimiskulut

Opettajien tulonhankkimiskulut Opettajien tulonhankkimiskulut Mitä tulonhankkimiskulut ovat? Kuluja, jotka välittömästi liittyvät tulon hankintaan tai säilyttämiseen Samasta kulusta osa voi liittyä tulonhankintaan ja osa ei vähennyskelpoista

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

Palkanlaskentaosaajan valmennuskokonaisuus

Palkanlaskentaosaajan valmennuskokonaisuus Palkanlaskentaosaajan valmennuskokonaisuus 20.4.-25.5.2016 Aika: 20.04.2016 klo 08:45-25.05.2016 klo 15:30 Jaksot: Palkanlaskennan ajokortti - osa 1 20. 21.4.2016, klo 08:45-15:30 Palkanlaskennan ajokortti

Lisätiedot

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä palkkakirjanpidosta ja palkkalaskennasta. 4.4 Palkanmaksu 4.4.1 Palkkalaskenta ja palkkakirjanpito Tässä kohdassa käsitellään palkanmaksua pääasiassa kirjanpidon kannalta. Valtio ei kuulu kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisiin, joille ennakkoperintälain

Lisätiedot

Vinkkejä vuodenvaihteeseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016

Vinkkejä vuodenvaihteeseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Vinkkejä vuodenvaihteeseen 2017 Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Verokaudet Yhä useampi yritys voi jatkossa hakeutua pidennettyihin verokausiin liikevaihtorajojen noston ansiosta. Satunnaisilla

Lisätiedot

Personal trainerin verotus

Personal trainerin verotus Personal trainerin verotus Personal Trainerin verotus Tässä esityksessä: Tärkeitä asioita palkansaajan verotuksesta Hyödyllistä tietoa yrittäjille Käytännönneuvoja vähennyksistä Tutustumisen arvoisia linkkejä

Lisätiedot

Siviilipalvelusvelvollinen ja verot. Verohallinto vero.fi

Siviilipalvelusvelvollinen ja verot. Verohallinto vero.fi Siviilipalvelusvelvollinen ja verot Verohallinto vero.fi 2017 Verovaroilla kustannetaan Esimerkkejä käyttökohteista: terveydenhoito eli sairaalat, terveysasemat ja palvelutalot koulutus, opettajien palkat,

Lisätiedot

Kuljetusliike Matti Janhunen Oy

Kuljetusliike Matti Janhunen Oy Nro 1586 voimassa 31.05.2016 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että Y-tunnus 0530762-6 kotipaikka TAMPERE on todettu

Lisätiedot

Tiemerkintä A & E Oy

Tiemerkintä A & E Oy Nro 1038 voimassa 30.4.2017 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että Tiemerkintä A & E Oy Y-tunnus 0648365-6 kotipaikka

Lisätiedot

TEKES ASIAKASKARTOITUS

TEKES ASIAKASKARTOITUS TEKES ASIAKASKARTOITUS HTSY Verohallinto 9.10.2014 2 (5) TEKES ASIAKASKARTOITUS Harmaan talouden selvitysyksikkö on selvittänyt Tekesin rahoitusta saaneiden yritysten rekisteröintiasemaa ja taloudellisia

Lisätiedot

Nro 354 voimassa 30.9.2016

Nro 354 voimassa 30.9.2016 Nro 354 voimassa 30.9.2016 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että T Maijala Oy Y-tunnus 0648504-5 kotipaikka Haapajärvi

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Verotarkastuksilla havaitut asiat liittyen sähköisiin järjestelmiin ja raportointiin

Verotarkastuksilla havaitut asiat liittyen sähköisiin järjestelmiin ja raportointiin Verotarkastuksilla havaitut asiat liittyen sähköisiin järjestelmiin ja raportointiin Työntekijätiedot Urakkatiedot Verohallinto 2 Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Työntekijätietojen ilmoittaminen

Lisätiedot

Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen

Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen Metsätaloudenharjoittajan ilmoittamisvelvollisuus Valtiovarainvaliokunnan verojaosto Sami Varonen Taustaa Metsätalouden harjoittajalla tarkoitetaan tässä esityksessä luonnollista henkilöä, kuolinpesää

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 7 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 05.02.2016 Raportti voimassa asti 14.03.2016 Arkistointitunnus 1454446257910 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Jokiväri Oy Y-tunnus 2136744-2 Tietolähteiden

Lisätiedot

Miten jakamistalous vaikuttaa verotukseen?

Miten jakamistalous vaikuttaa verotukseen? Miten jakamistalous vaikuttaa verotukseen? 2.3.2016 Antti Sinkman Tulevaisuusvaliokunnan kuulemistilaisuus Vero-osasto Verojärjestelmän tavoitteista Neutraalisuus Verotus ei ohjaa toimintaa tiettyyn malliin

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2010 6.4.2011 Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 2 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2010.. 2 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän

Lisätiedot