Harmaan talouden selvitysyksikkö ILMIÖSELVITYS 30/ OSARAPORTTI ULKOMAINEN TYÖVOIMA JA ULKOMAISET YRITYKSET OLKILUODON YDINVOIMALATYÖ- MAALLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harmaan talouden selvitysyksikkö ILMIÖSELVITYS 30/2011 - OSARAPORTTI ULKOMAINEN TYÖVOIMA JA ULKOMAISET YRITYKSET OLKILUODON YDINVOIMALATYÖ- MAALLA"

Transkriptio

1 Harmaan talouden selvitysyksikkö ILMIÖSELVITYS 30/ OSARAPORTTI ULKOMAINEN TYÖVOIMA JA ULKOMAISET YRITYKSET OLKILUODON YDINVOIMALATYÖ- MAALLA

2 Harmaan talouden selvitysyksikkö Tekijä - Författare - Author Kirsti Yli-Halla Julkisuus Julkinen Julkaisuaika Seppo Sannikka (kulkulupatietojen ja vuosi-ilmoitustietojen tilastollinen käsittely v , kohdassa 2.1, 3.2.3, ja 3.7.2) Julkaisun nimi - Arbetets titel - Title Ulkomainen työvoima ja ulkomaiset yritykset Olkiluodon ydinvoimalatyömaalla Julkaisutapa Harmaan talouden tilannekuva I/2012 (julkinen) (vain viranomaiskäyttö) Sivuja 36 Liitteitä Lisätietoja medialle: Johtaja Janne Marttinen, puh Apulaisjohtaja Marko Niemelä, puh Tiivistelmä - Referat - Abstract Eurajoella sijaitseva Olkiluodon ydinvoimalatyömaa on suuri ulkomaisen työvoiman keskittymä. Alueella on toiminut satoja ulkomaisia yrityksiä ja useita tuhansia ulkomaisia työntekijöitä. Verohallinto saa verovalvontaa varten työmaan kulkulupatiedot neljännesvuosittain. Kulkulupatietojen perusteella on selvitetty, että alueella toimii kymmeniä ulkomaisia yrityksiä, jotka eivät ole rekisteröityneet Suomessa, ja ne jäävät sen vuoksi viranomaisvalvonnan ulkopuolelle. Kun yritys ei rekisteröidy eikä anna vuosi-ilmoituksia maksamistaan palkoista, myös työntekijöiden palkat jäävät usein verotuksen ulkopuolelle. Eläkevakuuttamiseen liittyviä epäselvyyksiä on havaittu Olkiluodossa, mutta ne on valvonnan keinoin saatu pääosin hoidettua kuntoon ja työntekijöiden eläketurva on siten saatu järjestettyä oikein. Työmaan valvonnassa on eri toimijoiden, kuten valvovat viranomaiset, tilaaja sekä pääurakoitsija, välinen yhteistyö ollut ehdottoman tärkeää. Tilaajavastuulain valvonnassa on Olkiluodossa havaittu enemmän laiminlyöntejä, kuin tarkastuksissa keskimäärin. Vaadittuja selvityksiä on hankittu myöhässä ja ne ovat olleet puutteellisia. Ulkomaalaisvalvonnan havaitsemat laiminlyönnit ovat liittyneet useimmiten työajanseurantaan, työehtosopimusten mukaiseen palkkaukseen, työntekijöiden vakuuttamiseen, työterveyshuoltoon ja asiakirjojen säilyttämiseen. Olkiluodon voimalatyömaata koskevat havainnot kuvaavat koko rakennustoimialaa. Ulkomaiseen työvoimaan liittyvää harmaata taloutta voidaan torjua tehokkaammin, mikäli Suomessa toimivilta ulkomaisilta yrityksiltä edellytettäisiin rekisteröitymistä. Ulkomaisen työvoiman ja yritystoiminnan valvonta tehostuisi, mikäli viranomaisten välisiä tietojenvaihtosäännöksiä uudistettaisiin ja viranomaisten yhteistyötä kehitettäisiin. Vuoden 2012 aikana käyttöön otettava veronumero tuo lisää vertailutietoja Verohallinnolle ja tietoja tulisi hyödyntää tehokkaasti Verohallinnon kuukausi- ja vuosivalvonnassa sekä viranomaisyhteistyössä. Avainsanat - Nyckelord - Key words Ulkomainen työvoima, Olkiluoto, verovelvollisuus, rekisteröityminen, kiinteä toimipaikka, eläkevakuuttaminen, tilaajavastuu, ulkomaalaisvalvonta, työsuojelu, veronumero Verohallinto Harmaan talouden selvitysyksikkö Puhelinvaihde PL VERO VEROH 0126A

3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Selvityksen tarkoitus Ulkomaiset yritykset Suomessa Ulkomainen työvoima rakennusalalla Suomen kansainvälistyvä harmaa talous Muita julkaisuja OLKILUODON TYÖMAA Yritykset Työntekijät VEROTUS Yritykset Verovelvollisuus ja kiinteä toimipaikka Suomessa rekisteröidyt yritykset Työntekijät Yleisesti ja rajoitetusti verovelvolliset palkansaajat Avainhenkilöt Tunnistamattomat työntekijät OL3-valvontahanke Satakunnan verotoimiston neuvontahanke Olkiluotoon kohdistuneet verotarkastukset Suomalaiset osakeyhtiöt Ulkomaiset toimijat Simultaanitarkastus Veroriskit Ei rekisteröidy Ei ilmoita Ei maksa Verojen kohdistuminen väärään valtioon Virheet verovapaissa kustannusten korvauksissa Ulkomaantyöskentelyyn liittyvät yksityismenot ELÄKEVAKUUTTAMINEN Valvontakeinot Valvontahavaintoja Valvontaan liittyviä haasteita Verohallinto Harmaan talouden selvitysyksikkö Puhelinvaihde PL VERO VEROH 0126A

4 5 TILAAJAVASTUU Tilaajavastuulaki ja sen valvonta Tarkastukset Olkiluodon voimalatyömaalle Maksuunpanopäätökset Yritys B, EU-jäsenvaltio Yritys T, Suomi Yritys S, EU-jäsenvaltio Tilaajavastuutarkastajan kokemuksia ULKOMAALAISVALVONTA Yleistä ulkomaalaisvalvonnasta Tarkastukset Olkiluodossa Edustaja Työnteko-oikeus Palkkaus Työajan hallinta Työterveyshuolto ja tapaturmavakuuttaminen Epäselvyydet palkanmaksussa Yllätystarkastus työmaalle TULEVAT LAKIMUUTOKSET Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän raportti Hallitusohjelman esitykset rakennusalan valvontaan Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronumerosta Tilaajavastuun laajennus JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITYSEHDOTUKSET Velvollisuus rekisteröityä Viranomaisten tiedonsaantioikeuksien lisääminen ja yhteistyö Veronumero valvonnan työkaluna Urakointiketjujen läpinäkyvyys ja ketjuvastuu Julkinen verovelkarekisteri Verohallinto Harmaan talouden selvitysyksikkö Puhelinvaihde PL VERO VEROH 0126A

5 ULKOMAINEN TYÖVOIMA JA ULKOMAISET YRITYKSET OLKILUODON YDINVOIMALATYÖMAALLA 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tarkoitus Tämä selvitys on osaraportti ilmiöselvityksestä 2011_030 Rakennusalan harmaan talouden lakisääteisten velvoitteiden selvittäminen. Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa rakennusalan harmaan talouden ilmenemismuotoja ja lakisääteisten velvoitteiden hoitamista Olkiluodon ydinvoimalatyömaalla, kiinnittäen huomiota erityisesti ulkomaiseen työvoimaan ja ulkomaiseen yritystoimintaan. Tässä selvityksessä lakisääteisillä velvollisuuksilla tarkoitetaan maksettavia veroja ja eläke- ja muita sosiaalivakuutusmaksuja, tilaajavastuulain tarkoittamaa tilaajan selvitysvelvollisuutta sekä muita näihin liittyviä ilmoitusvelvollisuuksia. 1.2 Ulkomaiset yritykset Suomessa Harmaan talouden selvitysyksikkö on julkaissut ilmiöselvityksen 2011_6 Ulkomaiset yritykset. Selvityksessä on tarkasteltu mm. ulkomaisten yritysten lukumäärää, sijoittumista eri toimialoille, henkilöstömäärää, ilmoitettuja liikevaihtotietoja ja maksukäyttäytymistä Verohallinnon rekisteritietojen perusteella. Selvityksen mukaan maaliskuussa 2011 Verohallinnon rekisterissä oli ulkomaista yhteisöä tai ulkomaisen yhteisön sivuliikettä, jolla oli yhteisön toimintakausi voimassa. Näistä on merkitty verovelvollisuutta osoittaviin arvonlisävero-, työnantaja- tai ennakkoperintärekistereihin tai satunnaisiksi työnantajiksi oli 3.784, mikä vastaa noin yhtä prosenttia Suomen koko yrityskannasta. Toimivista ulkomaisista yhteisöistä on alv-rekisterissä 26 %, työnantajarekisterissä 14 %, ennakkoperintärekisterissä 23 % ja satunnaisena työnantajana 2 %. 1 Ulkomaisten yritysten suurimmat toimialat ovat rakentaminen (35 %) ja kauppa (28 %). Virolaisista yrityksistä yli 70 % on rakentamistoimialalla. 2 Ulkomaalaisten yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2009 oli yli 2,3 miljardia euroa. Yrityksillä oli yleisesti verovelvollisia palkansaajia yli ja rajoitetusti verovelvollisia palkansaajia Ulkomaalaisten yritysten verovelka oli 2011 marraskuussa 60 miljoonaa euroa. Noin 40 % verovelasta oli toimivilla yrityksillä Ulkomainen työvoima rakennusalalla Rakennusteollisuus RT:n uusimman työvoimatiedustelun mukaan joka viides työntekijä suomalaisilla talonrakennustyömailla on ulkomaalainen. Uudellamaalla ulkomaisen työvoiman osuus on jo kolmannes. Erot maan sisällä ovat kuitenkin huomattavat, sillä esimerkiksi Itä- ja Pohjois-Suomessa ulkomaisen työvoiman osuus jää kyselyn mukaan alle 10 %. Kyselyyn vastasi 220 yritystä, joilla oli käynnissä noin työmaata ja niillä töissä noin työntekijää. 5 1 Ilmiöselvitys 6/2011 Ulkomaalaiset yritykset s Ilmiöselvitys 6/2011 Ulkomaalaiset yritykset s Ilmiöselvitys 6/2011 Ulkomaalaiset yritykset s Ilmiöselvitys 6/2011 Ulkomaalaiset yritykset s Talonrakennusteollisuus ry Työvoimatiedustelu

6 Koska kysely oli suunnattu Rakennusteollisuus RT:n jäsenyrityksille, tilastoista puuttuvat pienten työmaiden järjestäytymättömät yritykset. Näitä ovat muun muassa lyhyen aikaa Suomessa toimivat ulkomaiset yritykset. Tämän vuoksi voidaan arvioida, että ulkomaisen työvoiman osuus todellisuudessa on esitettyjä lukuja suurempi. 1.4 Suomen kansainvälistyvä harmaa talous Eduskunnan tarkastusvaliokunnalle luovutettu tutkimusjulkaisu Suomen kansainvälistyvä harmaa talous käsittelee mm. ulkomaista työvoimaa ja ulkomaisia yrityksiä rakennusalalla. Tutkimuksessa arvioidaan, että ainakin ulkomaisen rakennusmiehen työpanos jää Suomessa verotuksen ulkopuolelle - joko laillisesti tai laittomasti. Määrä vastaa vähintään 400 miljoonan euron työtuloja. Verohallinnolla ei ole nykyisten säännösten puitteissa mahdollisuuksia valvoa tätä kohderyhmää. 6 Harmaaseen talouteen liittyviä ongelmia syntyy tutkimuksen mukaan erityisesti silloin, kun ulkomainen työntekijä työskentelee Suomessa ulkomaisen työnantajan palveluksessa. Työnantaja ei toimita Verohallinnolle tietoja työntekijän tuloista eikä Suomessa työskentelyn kestosta eikä peri lähdeveroa tai ennakonpidätystä. Tilanteessa yhdistyvät verotusta koskevien säännösten tulkintaongelmat, riittämätön valvonta ja verojen perinnän ongelmat. 7 Pitkät alihankintaketjut ja vuokratyövoiman lisääntyminen hankaloittavat tilannetta entisestään. Lyhytaikainen urakointi ilman kiinteää toimipaikkaa ei synnytä verovelvollisuutta, ja veronmaksua on mahdollista välttää kierrättämällä yrityksiä. Ulkomaista vuokratyövoimaa koskeva lainsäädäntö uudistui vuoden 2007 alusta, jolloin vuokratyöntekijöiden Suomesta saama palkka säädettiin veronalaiseksi ansiotuloksi työskentelyajasta riippumatta, jos verosopimus ei estä tulon verottamista. Lisäksi säädettiin ilmoitusvelvollisuus sekä ulkomaiselle työnantajalle että työn teettäjälle. Tutkimuksessa todetaan kuitenkin, ettei vuokratyöntekijöiden verojen valvontaan luotu järjestelmä toimi käytännössä. Vuonna 2007 Verohallinto sai työnantajilta ilmoituksen ulkomaisesta vuokratyöntekijästä. Vuonna 2008 ilmoituksia tuli ja vuonna 2009 enää 498 työntekijästä Muita julkaisuja Keskusrikospoliisin alaisuudessa toimi vuosina pimeän ulkomaisen työvoiman tutkintaan keskittynyt projektiyksikkö PUT. Yksikön toiminnan tarkoituksena oli pysyvästi heikentää pimeää ulkomaista työvoimaa käyttävien yritysten toimintamahdollisuuksia sekä torjua ulkomaisen laittoman työvoiman maahantuloa. Yksikön toiminnan tuloksia on käsitelty Työterveyslaitoksen julkaisemassa Kaisa Eskolan ja Anne Alvesalon tutkimusraportissa Ulkomaiseen työvoimaan liittyvät väärinkäytökset - poliisin tutkimat tapaukset. Raportissa on selvitetty poliisin PUT-yksikön (yksikkö) tutkimia tapauksia ajalla Kyseisellä ajanjaksolla PUT -yksikössä kirjattiin yhteensä 147 rikosilmoitusta ja esitutkintamateriaalista löytyi tietoja yhteensä 52 yrityksestä. Näistä 29 oli sellaisia, jotka olivat tutkimuksessa käytetyn aineiston perusteella todennettavasti käyttäneet ulkomaista työvoimaa. Rakennusala oli yleisin sekä yritysten ilmoittamista että tosiasiallisista toimialoista. Puolet yrityksistä toimi rakennusalalla. Tutkimusaineiston yrityksistä 26 ei ollut ilmoittanut työntekijöitään eläkevakuutukseen, 14 yritystä oli tehnyt sen, mutta ei totuudenmukaisesti. Kahden yrityksen osalta asia oli epävarma. Poliisin kirjauksia epäillystä pimeästä työvoimasta löytyi 41 yrityksen osalta. Tunnistamattomia eli pimeitä työntekijöitä oli työskennellyt yhteensä 17 yrityksessä, näistä viiden oli kirjattu käyttäneen ulkomaista työvoimaa. PUT - yksikön tutkimissa yrityksissä oli yhteensä arviolta vajaa viisisataa tunnistamatonta työntekijää, joista noin puolet liittyi ulkomaista työvoimaa käyttäneisiin yrityksiin. Tunnistettuja työntekijöitä oli yhteensä 392, joista suuri osa (304) sisältyi ulkomaista työvoimaa sisältäneisiin juttuihin. Yritykset, joihin kohdistuvat rikosepäilyt 6 Markku Hirvonen - Pekka Lith - Risto Walden, Suomen kansainvälistyvä harmaa talous s Markku Hirvonen - Pekka Lith - Risto Walden, Suomen kansainvälistyvä harmaa s Markku Hirvonen - Pekka Lith - Risto Walden, Suomen kansainvälistyvä harmaa s. 12 6

7 liittyivät ulkomaisen työvoiman käyttöön, olivat käyttäneet Itä-Euroopasta tai Venäjältä tulevaa työvoimaa. Verohallinnon arvion mukaan palkkoja, joista ei ole tehty ennakonpidätystä, oli maksettu näissä yrityksessä yhteensä lähes 23 miljoonaa euroa, josta 16 miljoonaa kohdentui ulkomaista työvoimaa käyttäneisiin yrityksiin. Arvio tunnistamattomille työntekijöille maksetusta palkasta oli kaikkien yritysten osalta yhteensä runsaat 13 miljoonaa euroa. Ulkomaalaista työvoimaa käyttäneiden yritysten osuus tästä oli lähes 8 miljoonaa euroa. 9 Rakennusalaan liittyvää harmaata taloutta ja kuittikauppayhtiöitä esiintyy myös työvoiman vuokrausyhtiöissä. Pekka Lithin vuokratyöselvityksessä on todettu henkilöstöpalvelualan uutena piirteenä toimintojen ketjuttaminen. Vuokratyövoimaa hankitaan alihankintana omille asiakkaille toiselta kotimaiselta yritykseltä, joka voi tuoda myös ulkomaista vuokratyövoimaa maahan, tai suoraan ulkomailla toimivalta vuokrausyritykseltä. Verotarkastushavaintojen mukaan kyse on ollut myös toiminnasta, jolla on pyritty välttämään lakisääteisiä velvoitteita samaan intressipiiriin kuuluvissa yhtiöissä. Useisiin harmaan talouden kohteisiin liittyy myös kytkentä Viroon työvoiman, vastuuhenkilöiden tai yritysten kautta. 10 Sosiologi Anna Kontula on kirjoittanut vuonna 2010 pamfletin Näkymätön kylä, joka kertoo Olkiluodon majoituskylässä asuvista ulkomaalaisista työntekijöistä. Hän seurasi työntekijöiden arkea ja haastatteli heitä. Kontulan päätelmien mukaan Olkiluodossa yritykset hyödyntävät lähetettyjä työntekijöitä koskevaa lainsäädäntöä. Lähetetyn työntekijän sosiaaliturva ja tapaturmavakuuttaminen määräytyvät yleensä kotimaan säännösten mukaan. Kun pelkät eläkemaksut ja muut sosiaalivakuutusmaksut nostavat Suomessa palkkakustannuksia noin kolmisenkymmentä prosenttia, EU:n uusissa jäsenmaissa sivukulut ovat huomattavasti alhaisempia. Myös verotuksessa on EU:n sisällä huomattavia kansallisia eroja. Ulkomaisen työvoiman kokonaiskustannukset voivat jäädä näin ollen paljon kotimaista pienemmiksi täysin laillisesti. Kontulan mukaan nykyinen lainsäädäntö suosii täten lyhytaikaisen ulkomaisen työvoiman käyttöä. 11 Anna Kontula nostaa kirjassaan esiin myös viranomaisvalvonnan tehottomuuden. Ulkomaisen työvoiman määrä on jo niin suuri ja tekijät vaihtuvat nopeasti, etteivät valvontaviranomaiset voi puuttua kuin yksittäistapauksiin. Riittämättömän valvonnan takia työnantajat voivat välttää sosiaalivakuutusmaksuja ja työntekijöiltä pidätettyjen verojen tilittämistä. Työntekijöillä ei ole aina mahdollisuutta tarkastaa, onko työnantaja hoitanut velvoitteensa, ja yhteydenotto suomalaisiin viranomaisiin on vaikeaa OLKILUODON TYÖMAA Teollisuuden Voima Oyj teki joulukuussa 2003 investointipäätöksen rakentaa Olkiluotoon kolmas ydinvoimalayksikkö. Laitostoimittajaksi valittiin tarjouskilpailun jälkeen AREVA NP:n ja Siemensin muodostama konsortio. Areva NP vastaa reaktorilaitoksen ja Siemens turbiinilaitoksen toimituksesta. 13 Olkiluodon ydinvoimalatyömaalle pääsy edellyttää sähköistä kulkulupaa. Kulkulupia hallinnoi rakennuttaja TVO ja Verohallinto saa verovalvontaa varten työmaan kulkulupatiedot neljännesvuosittain. Tämän selvityksen aineistona on käytetty kulkulupatietoja ajalla Kaisa Eskola - Anne Alvesalo: Ulkomaiseen työvoimaan liittyvät väärinkäytökset - poliisin tutkimat tapaukset s Pekka Lith: Selvitys koti- ja ulkomaisen vuokratyövoiman käytön laajuudesta, pelisäännöistä ja henkilöstöpalveluyrityksistä, Anna Kontula: Näkymätön kylä s Anna Kontula: Näkymätön kylä s

8 1/2006 2/2006 3/2006 4/2006 1/2007 2/2007 3/2007 4/2007 1/2008 2/2008 3/2008 4/2008 1/2009 2/2009 3/2009 4/2009 1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 1/2011 Tätä selvitystä varten on kulkulupien lisäksi kerätty palkansaajakohtaiset vuosi-ilmoitustiedot kulkuluvissa mainituille henkilöille vuodelta 2010, Verotarkastuksen TAHTI-tarkkari tiedot OL3- valvontahankkeen verotarkastuksista ja Verotarkastusyksikössä laadittuja verotarkastuskertomuksia ajalla sekä Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastuskertomuksia ja päätöksiä laiminlyöntimaksuista ajalta Lisäksi on haastateltu seuraavia asiantuntijoita: tarkastaja Anu Ikonen Länsi-Suomen Aluehallintovirasto, tarkastaja Anssi Lilja Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, vanhempi verotarkastaja Jussi Elo Länsi-Suomen verotarkastusyksikkö, vt. palvelujohtaja Tommi Lehtinen Satakunnan verotoimisto ja linjajohtaja Sanna Jussila Uudenmaan Yritysverotoimisto. Eläketurvakeskuksen yhteenvedon (luku 4) OL3-työmaalla havaituista laiminlyönneistä on laatinut Eläketurvakeskuksen tarkastuspäällikkö Tiia Lahti. 2.1 Yritykset Olkiluodon ydinvoimalatyömaalla on tarkasteltuna aikana toiminut kulkulupatietojen mukaan yhteensä yritystä. Alla olevassa kuvassa esitetään yritysten lukumäärän kasvu Lähde: OL3 kulkulupatiedot Yrityksistä 304 ei ole rekisteröitynyt Suomessa ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tai työnantajarekisteriin. Koska aineistona käytetään kulkulupia, tässä selvityksessä on mahdollista tarkastella myös niitä yrityksiä, jotka eivät rekisteröidy Verohallinnon asiakkaaksi. Mikäli yritys toimii Suomessa vain lyhyen aikaa, eikä sille synny kiinteää toimipaikkaa eikä verovelvollisuutta Suomeen, ei rekisteröityminen nykyisen lainsäädännön mukaan ole välttämätöntä. Yrityksistä 65 esiintyykin kulkulupataulukoissa vain yhden ja 55 yritystä kaksi kertaa. Kun kulkulupalistoista poimittiin ne yritykset, jotka esiintyvät viidessä tai useammassa peräkkäisessä luettelossa eli ovat todennäköisesti toimineet Suomessa yli vuoden, rekisteröitymättömiä yrityksiä oli 108. Suomen Verohallinnolla ei ole näistä yrityksistä mitään tietoja, ei yritysten kotipaikkaa, edustajaa, liikevaihdon tai henkilöstön määrää. Kahdella rekisteröitymättömällä yrityksellä on kulkulupatietoja koko tarkastellulta ajalta , mistä voidaan päätellä, että yritysten toiminta Suomessa on ollut jatkuvaa. 8

9 1/2006 2/2006 3/2006 4/2006 1/2007 2/2007 3/2007 4/2007 1/2008 2/2008 3/2008 4/2008 1/2009 2/2009 3/2009 4/2009 1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 Vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä 31 rekisteröimättömällä yrityksellä oli voimassa yhteensä 125 kulkulupaa. Vaikka yritysten kotivaltiot eivät ole tiedossa, yritysten nimistä ja palkansaajien kansallisuudesta voidaan päätellä, että yrityksissä on ainakin saksalaisia, ranskalaisia ja englantilaisia. Yritysten niemissä esiintyy sanoja montage, ingenieurbüro, consult, management, joten ne ovat todennäköisesti insinööri- ja konsulttitoimistoja. Suomessa rekisteröityneitä yrityksiä tarkastellaan jäljempänä luvussa 3. Verotus. 2.2 Työntekijät Alla olevassa kuvassa esitetään työntekijöiden lukumäärä yhteensä ja suomalaisten ja ulkomaalaisten työntekijöiden määrät vuosineljänneksittäin vuosina kaikki yhteensä ulkomaalaiset työntekijät suomalaiset työntekijät Lähde: OL3 kulkulupatiedot Rakennustyömaan alkuvaiheessa ulkomaisen työvoiman määrä on ollut vähäinen, mutta työntekijämäärän kasvaessa ulkomaalaisten työntekijöiden määrä on noussut viidestäsadasta yli viiteentuhanteen, kun suomalaisten työntekijöiden määrä on kasvanut vain lievästi. Vuoden 2008 alusta alkaen ulkomaisen työvoiman osuus on ylittänyt 75 % työmaan miesvahvuudesta. Verohallinto on kerännyt tiedot alueella työskentelevien henkilöiden kansallisuuksista. Olkiluodon suurimmat työntekijäryhmät tulevat Puolasta ja Saksasta. 3 VEROTUS 3.1 Yritykset Verovelvollisuus ja kiinteä toimipaikka Tuloverolain mukaan verovelvolliset jaetaan yleisesti verovelvollisiin ja rajoitetusti verovelvollisiin. Yleisesti verovelvolliset ovat velvollisia suorittamaan veroa sekä Suomesta että muualta saamastaan tulosta. Ulkomainen yritys on aina rajoitetusti verovelvollinen. Tuloverolain 9 :n 2 kohdan mukaan ulkomainen yhteisö on Suomessa verovelvollinen Suomesta saamastaan tulosta. Suomesta saatua tuloa on muun ohessa täällä harjoitetusta liikkeestä saatu tulo. Liike- tai ammattitulon verottaminen Suomessa edellyttää kuitenkin yleensä, että tulonsaajalle muodostuu Suomeen kiinteä toimipaikka. Kiinteällä toimipaikalla tarkoitetaan kiinteää liikepaikkaa, josta käsin ulkomaisen yrityksen toimintaa kokonaan tai osaksi harjoitetaan. Tuloverolain 13a :n mukaan kiinteä toimipaikka voi olla yrityksen johtopaikka, sivuliike, toimisto, teollisuuslaitos, tuotantolaitos, työpaja tai myy- 9

10 mälä taikka muu pysyvä osto tai myyntipaikka. Kiinteä toimipaikka saattaa syntyä myös rakennus- tai asennustoiminnan keston perusteella. Kun verosopimuksen edellyttämä aikaraja täyttyy, kiinteän toimipaikan katsotaan olleen olemassa heti toiminnan alkamisesta lähtien. Tällöin kiinteän toimipaikan sijaintivaltiolle syntyy oikeus projektiin liittyvän liiketulon verottamiseen heti toiminnan alkamisesta lähtien. Jos ulkomaisella yrityksellä, jolla on Suomessa kiinteä toimipaikka, on kiinteään toimipaikkaan kohdistuvaa palkanmaksua, tulee yrityksen ilmoittautua työnantajarekisteriin. Rekisteröityä työnantajaa koskevat samat velvollisuudet kuin suomalaisia rekisteröityjä työnantajia. Yrityksen tulee toimittaa ennakonpidätys tai pidättää lähdevero maksamistaan palkoista. Jos yrityksellä ei ole Suomessa tuloverotuksessa tarkoitettua kiinteää toimipaikkaa, yrityksellä ei ole Suomessa työnantajavelvollisuuksia eikä sen tarvitse ilmoittautua työnantajarekisteriin. Vuokratyöntekijöiden työnantaja kuitenkin antaa ilmoituksen myös alle 6 kuukautta Suomessa oleskelleista työntekijöistään paitsi, jos verosopimus estää näiden verottamisen Suomessa. Vuokratyöyritys voi toimittaa Suomeen työvoimaa useita vuosia, ilman että yritykselle syntyy kiinteää toimipaikkaa. Työvoimanvuokraus kuuluu kuitenkin ns. riskialoihin, minkä vuoksi yrityksen tulee rekisteröityä ennakkoperintärekisteriin riippumatta siitä, syntyykö sille kiinteää toimipaikkaa vai ei. Mikäli yritys ei kuitenkaan rekisteröidy, tulee sille maksettavista suorituksista periä lähdevero Suomessa rekisteröidyt yritykset Olkiluodon työmaa-alueella toimivat yritykset on jaoteltu alla verovirastoittain. Kuvasta voidaan havaita, että pääosa yrityksistä on rekisteröity joko Länsi-Suomen veroviraston tai Uudenmaan veroviraston alueelle. Uudenmaan veroviraston suurta osuutta (48 %) selittää se, että ulkomaiset yritykset rekisteröidään Uudenmaan veroviraston asiakkaaksi. ITAV LASV POSV SISV UUSV Lähde: OL3 kulkulupatiedot Rekisteröidyt yritykset on jaottelu vuosittaisen liikevaihdon perusteella seuraaviin ryhmiin: 1) alle euroa 2) miljoona euroa 3) 3,5-17 miljoonaa euroa 10

11 1/2006 2/2006 3/2006 4/2006 1/2007 2/2007 3/2007 4/2007 1/2008 2/2008 3/2008 4/2008 1/2009 2/2009 3/2009 4/2009 1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 1/2006 2/2006 3/2006 4/2006 1/2007 2/2007 3/2007 4/2007 1/2008 2/2008 3/2008 4/2008 1/2009 2/2009 3/2009 4/2009 1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 4) yli 17 miljoonaa euroa 5) ei liikevaihtotietoa ei liikevaihtotietoa yli 17 M 3,5M -17 M 1M - 3,5 M 100t - 1M alle 100t 0 Lähde: OL3 kulkulupatiedot ja verotustiedot Pienimpien yritysten lukumäärä on pysynyt samana, vaikka alueella toimivien yritysten kokonaismäärä on kasvanut lähes neljäänsataan. Useimmat yritykset sijoittuvat liikevaihtoluokkaan euroa - 1 miljoona euroa. Ylimpänä taulukossa esiintyy joukko ei liikevaihtotietoa. Tähän ryhmään kuuluvat uudet yritykset, ilmoitusvelvollisuutensa laiminlyöneet sekä sellaiset ulkomaiset yritykset, joilla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa, eikä niillä sen vuoksi ole ilmoitusvelvollisuutta täältä saadusta tulosta. Liikevaihtotietoja ei ole myöskään niissä tapauksissa, kun ulkomainen OL3-yritys soveltaa kokonaistuloutusta, eli tulouttaa Olkiluodosta saadut tuotot kerralla, kun urakka on valmis. Kuvassa esitetään Olkiluodossa työskenteleville yrityksille erääntyneiden verovelkojen määrä Lähde: OL3 kulkulupatiedot ja Verohallinnon perintätiedot 11

12 Verovelan määrä vaihtelee voimakkaasti yritysten vaihtuvuuden takia. Taulukko veroveloista sisältää ainoastaan Olkiluodon työmaa-alueella kulkulupatietojen perusteella kunkin kuukauden aikana toimineiden yritysten verovelat. Taulukko ei siis kerro kaikkien Olkiluodossa toimineiden yritysten verovelan kumulatiivista kokonaissaldoa. Verovelka ei siis näy kuvassa, jos yrityksen urakka on päättynyt, se on muutoin poistunut työmaalta tai ajautunut esimerkiksi konkurssiin. 3.2 Työntekijät Yleisesti ja rajoitetusti verovelvolliset palkansaajat Tuloverolain 9 :n mukaan luonnolliset henkilöt ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia, jos heidät katsotaan Suomessa asuviksi. Luonnollisen henkilön katsotaan asuvan Suomessa, olipa hän sitten Suomen tai ulkomaan kansalainen, jos henkilöllä on Suomessa varsinainen asunto ja koti, tai jos henkilö oleskelee Suomessa jatkuvasti yli kuusi kuukautta. Ulkomaalaista yleisesti verovelvollista henkilöä koskevat täsmälleen samat säännökset kuin suomalaisiakin. Yleisesti verovelvollisen tulee myös antaa veroilmoitus Suomeen. Suomeen enintään kuudeksi kuukaudeksi tuleva on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Rajoitetusti verovelvollisen valtion- ja kunnallisvero peritään lopullisena verona toimittamalla pidätys palkkaa maksettaessa (lähdevero, Ve 132). Lähdeveron määrä on yleisimmin 35 % eikä siitä voida tehdä vähennyksiä kuin poikkeustapauksissa. Rajoitetusti verovelvollisen ei tarvitse antaa veroilmoitusta Suomeen. Vuoden 2007 alusta voimaan tulleen lakimuutoksen perusteella enintään kuusi kuukautta Suomessa ulkomaisen työnantajan palveluksessa oleskelevien vuokratyöntekijöiden palkkatuloa verotetaan Suomessa, jos työntekijän asuinvaltion kanssa tehty verosopimus sallii verottamisen. Jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta, katsotaan vuokratyöstä saatu palkkatulo Suomessa veronalaiseksi oleskeluajasta riippumatta. Pelkästään kulkulupatietojen perusteella ei voida tehdä varmoja päätelmiä henkilöiden verovelvollisuudesta, sillä kysymyksessä on ainoastaan lupa päästä työmaalle, ei osoitus siitä että henkilö on ollut työkohteessa yhtäjaksoisesti. Myöskään kulkuluvan alkamis- ja päättymisaika eivät kerro varmaa tietoa työskentelyn kestosta, sillä lupa on saatettu pyytää paljon ennen työskentelyn aloittamista ja palauttaa myöhässä. Verovalvontaa varten tulee saada täsmällinen tieto palkanmaksajayritykseltä joko vuosi-ilmoituksella tai verotarkastuksen kautta. Tässä selvityksessä on käytetty palkansaajakohtaisia vuosi-ilmoitustietoja vuodelta Yleisesti verovelvollisten henkilöiden verotietoja ei voida kohdistaa työmaakohtaisesti. Henkilöillä voi olla vuoden aikana useita työnantajia ja useita työkohteita, eikä siten ole mahdollista arvioida verokertymää Olkiluodon työmaalla ansaituista palkoista. Verotettuja ansiotuloja Olkiluodosta ei voida selvittää myöskään niissä tapauksissa, kun ulkomaalaisista työntekijöistä on tullut työskentelyn keston perusteella Suomessa yleisesti verovelvollisia. Rajoitetusti verovelvollisia työntekijöitä sen sijaan pystytään tarkastelemaan lähemmin. Vuonna 2010 yhteensä 110 OL3-yritystä on ilmoittanut vuosi-ilmoituksella suorituksia rajoitetusti verovelvolliselle henkilölle. Mukana ovat palkkojen lisäksi myös työkorvaukset ulkomaisille yrityksille, jotka eivät ole merkittynä ennakkoperintärekisteriin. Palkkojen ja muiden suoritusten määrä ylittää 38 miljoonaa euroa. Verokertymä rajoitetusti verovelvollisilta on yhteensä noin 12 miljoonaa euroa. 12

13 Kuvassa esitetään rajoitetusti verovelvollisille maksetut määrät suorituslajeittain. Kun kulkulupalistassa oleville noin henkilöille haettiin vuosi-ilmoitustietoja vuodelta 2010, havaittiin tietojen puuttuvan lähes henkilöltä. Tämä tarkoittaa, ettei työnantaja ole antanut palkansaajakohtaista vuosi-ilmoitusta. Velvollisuus antaa vuosi-ilmoitus on määritelty Verotusmenettelylain 15 a :ssä ja säädöksen mukaan vuosi-ilmoitus on annettava kaikista Suomessa yli kuusi kuukautta työskentelevistä henkilöistä riippumatta siitä, onko työnanpalkkatulo 5,9 M työkorvaus 1,2 M avainhenkilön palkka 29,6 M vuokratyöntekijän palkka 0,7 M muut 1 M Lähde Verohallinto, vuosi-ilmoitustiedot 2010 Verrattaessa kulkulupia ja palkansaajakohtaisia vuosi-ilmoituksia havaittiin, että kulkuluvan hakijayritys ei ole välttämättä työntekijän työnantaja, vaan esimerkiksi vuokratyöntekijöiden kulkuluvat saattavat olla vuokralleottajan nimissä. Vaihteleva käytäntö hankaloittaa todellisen työnantajan ja työntekijöiden verovelvollisuuden selvittämistä ja veron määräämistä Avainhenkilöt Alueella työskentelee rakennusmiesten ohella myös joukko ns. avainhenkilöitä, erityisasiantuntijoita, joihin sovelletaan Lakia ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta (Ve 133a / /1551). Vaikka ulkomaisen palkansaajan yli kuusi kuukautta kestävä yhtäjaksoinen työskentely Suomessa johtaa muutoin siihen, että hän tulee Suomessa yleisesti verovelvolliseksi ja progressiivisen verotuksen piiriin, ns. avainhenkilö maksaa palkkatulostaan 35 %:n suuruisen lähdeveron. Poikkeuksellisen verokohtelun edellytykset ovat seuraavat: Tulo on Suomesta saatua, tulo on julkisyhteisöltä, tai jos se saadaan muualta, työ tehdään yksinomaan tai pääasiallisesti Suomessa täällä olevan työn- tai toimeksiantajan lukuun. Jos työnantaja on ulkomaalainen yritys, sillä on oltava ainakin palkkaa maksava edustaja Suomessa, jotta lakia voidaan soveltaa. Palkansaaja ei ole viitenä työskentelyn alkamista edeltäneenä vuonna asunut Suomessa eikä ole Suomen kansalainen. Työtehtävä vaatii erityistä asiantuntemusta. Maksettava rahapalkkaa on vähintään euroa kuukaudessa. Vuoden 2010 verotustietojen mukaan Olkiluodon alueella on työskennellyt 257 henkilöä, joiden verotuksessa sovelletaan Lakia ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta. Verokertymä näiden henkilöiden palkkatulosta on vuonna 2010 ollut yli 10 miljoonaa euroa Tunnistamattomat työntekijät 13

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Verotusta koskeva arvio ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevan sääntelyn toimivuudesta ja puutteista 1/2013 Maaliskuu 2013 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti VIRKE 18.12.2009. VUOKRATYÖVOIMASELVITYS Yhteenveto: Hanke VM0151:00/07/02/2000

Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti VIRKE 18.12.2009. VUOKRATYÖVOIMASELVITYS Yhteenveto: Hanke VM0151:00/07/02/2000 Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti VIRKE Hanke VM0151:00/07/02/2000 18.12.2009 VUOKRATYÖVOIMASELVITYS Yhteenveto: JULKINEN - Työvoiman vuokraus on ollut kasvava toimiala 2000 luvulla. Kotimaisten

Lisätiedot

Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus. Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys

Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus. Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys Markku Hirvonen Harmaa Hirvi Oy 9.3.2012 2 Johdanto Suomessa toimivien ulkomaisten yritysten valvontaan

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Ulkomaiseen työvoimaan liittyvät väärinkäytökset poliisin tutkimat tapaukset. Kaisa Eskola ja Anne Alvesalo

Tutkimusraportti. Ulkomaiseen työvoimaan liittyvät väärinkäytökset poliisin tutkimat tapaukset. Kaisa Eskola ja Anne Alvesalo Ulkomaiseen työvoimaan liittyvät väärinkäytökset poliisin tutkimat tapaukset Tutkimusraportti Kaisa Eskola ja Anne Alvesalo Anne Alvesalo, Kaisa Eskola ja Työterveyslaitos ISBN 978956007 (84) Ulkomaiseen

Lisätiedot

RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan. kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille

RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan. kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille RAKENNA REILUSTI! Ohjeita harmaan talouden torjuntaan kiinteistö- ja rakentamispalveluiden tilaajille

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4

1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4 Ulkomaantyön opas Sisällys 1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4 3. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA TYÖ SUHTEEN EHDOT 5 3.1 Lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Liina-Reetta Lohi RAKENNUSALAN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS PIENYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Helmikuu 2014 SISÄLLYS Tiivistelmä Sisällys Kuviot

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

Tilaajavastuu, avaus, taustaa

Tilaajavastuu, avaus, taustaa Tilaajavastuu, avaus, taustaa Risto Pesonen, diplomi-insinööri pesonen.risto@gmail.com Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1/99. Harmaan talouden. projektiryhmän loppuraportti VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1/99. Harmaan talouden. projektiryhmän loppuraportti VALTIOVARAINMINISTERIÖ Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1/99 Harmaan talouden projektiryhmän loppuraportti VALTIOVARAINMINISTERIÖ 2 Harmaan talouden projektiryhmän loppuraportti Tekijä: Uudenmaan verovirasto Projektiyksikkö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

// HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 2014 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ

// HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 2014 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ // HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 214 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ 2 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 3 // SISÄLLYSLUETTELO 5 // VEROHALLINNON TILASTOJA

Lisätiedot

Tiedonantovelvollisuus rakennusalalla

Tiedonantovelvollisuus rakennusalalla Tiedonantovelvollisuus rakennusalalla Oskari Paukku Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Rakennusalan työnjohto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennusalan työnjohto PAUKKU, OSKARI: Tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 jakautumista koskevista KVL:n ratkaisuista 4 Luottamuksensuoja verotuksessa 5 Oikeuskäytäntö 7 Elinkeinotulon verotus 7 Arvonlisäverotus 11 Kiinteistöverotus

Lisätiedot

Ajankohtaista harmaan talouden torjunnasta

Ajankohtaista harmaan talouden torjunnasta Ajankohtaista harmaan talouden torjunnasta Kuntaliiton koulutustilaisuus: Julkishallinto harmaan talouden torjujana Janne Marttinen Johtaja Harmaan talouden Selvitysyksikkö Verohallinto Harmaan talouden

Lisätiedot

Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2

Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2 Oikeuskäytäntö 4 KHO vuosikirja-ratkaisuja 4 KHO lyhyet ratkaisuselosteet 6 Arvonlisäverotus 7 KVL:n ennakkoratkaisut

Lisätiedot

TEM raportteja 23/2013

TEM raportteja 23/2013 TEM raportteja 23/2013 Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain toimivuutta ja muutostarpeita selvittävän työryhmän väliraportti Työelämä- ja markkinaosasto

Lisätiedot

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010 SISÄLTÖ 2010 KAUSIVEROILMOITUS... 2 Kenen on annettava kausiveroilmoitus?... 2 Milloin kausiveroilmoitus annetaan?... 2 Kuinka verojen maksettava määrä lasketaan ja maksetaan?... 3 Miten kausiveroilmoitustietoja

Lisätiedot

Ulkomailta Suomeen tulevan verotus

Ulkomailta Suomeen tulevan verotus Ulkomailta Suomeen tulevan verotus Tiedote suomalaiselle työnantajalle www.vero.fi sivu / 9 Sisältö: 1. Lyhyesti vakuutusmaksuista 2. Verotus ja Suomessa enintään 6 kuukautta oleskelevat 2.1 Ilmoitus-

Lisätiedot

NUMEROSSA 4/2013 Ilmoita epäasiallisesta perinnästä. Vuosilomalla sairastuminen. Vuokratyöntekijän aiheuttaman vahingon korvaaminen

NUMEROSSA 4/2013 Ilmoita epäasiallisesta perinnästä. Vuosilomalla sairastuminen. Vuokratyöntekijän aiheuttaman vahingon korvaaminen NUMEROSSA 4/2013 Ilmoita epäasiallisesta perinnästä Vuosilomalla sairastuminen Vuokratyöntekijän aiheuttaman vahingon korvaaminen Kilpailuneutraliteetin valvonta tiukkenee Myy, markkinoi ja menesty! -seminaari

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET

Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET 2 SISÄLLYS Alkusanat OSA 1 KYLÄTOIMINTA TYÖLLISTÄJÄNÄ JA TYÖNANTAJANA 1.1 Työlainsäädäntö 1.2 Työsuhde ja työsopimus

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1349-98 (11/97)

Työneuvoston lausunto TN 1349-98 (11/97) 1 (22) Työneuvoston lausunto TN 1349-98 (11/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) soveltamisesta tilintarkastajien työhön. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimiston pyynnöstä 7

Lisätiedot

Uusi suunta verouudistukselle

Uusi suunta verouudistukselle Uusi suunta verouudistukselle 4 3 2,9 2 1,8 1 0,7 0-1 -2-3 -0,5-0,9-1,2-1,9-1,9-2,2-4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-3,9 30 20 10 0 10,5 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 13,2 14,2 15,1 15,1 6,9 6,5 6,5 6,4 6,6 6,8 6,5

Lisätiedot

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Luonnos 15.6.2012 Laki kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain muuttamisesta ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksen tarkoituksena

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 2/2014 Anna Kontula & Taneli Hämäläinen Suomenkin asia AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja tutkimuksia yhteiskunnallisista

Lisätiedot