Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän"

Transkriptio

1 Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän rakenneselvitys 2011 Paavo Haapakoski Silvo Similä

2 2/23 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN RAKENNESELVITYS Tehtäväksianto Yhteinen kirkkoneuvosto päätti käynnistää rakenneselvitystyön Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä (jatkossa käytetään käsitettä Kuopion seurakuntayhtymä). Päätöksen taustalla olivat seurakuntayhtymässä laaditut strategiasuunnitelmat ja niissä ilmaistu tarve selvittää hallinnollisia ja rakenteellisia vaihtoehtoja seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä sekä viime kädessä kirkkovaltuutettu Matti Kontion ym tekemä valtuustoaloite käynnistää rakenneselvitystyö. Edellä mainitun yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen yhteydessä määriteltiin selvitystyön tarkoitukseksi seuraavaa: Tarkoituksena on, että selvitystyö koskisi nykyisen seurakuntayhtymän seurakuntarakennetta ja yhteisten työmuotojen asemaa suhteessa paikallisseurakuntien toimintaan. Lisäksi on tarkoitus selvittää seurakuntayhtymän toimintaympäristön seurakuntarakennetta ja siellä mahdollisesti vireillä olevia kehityshankkeita. Tarkoituksena on selvittää myös seurakuntayhtymän talouden nykytilaa, rakennetta ja kehitysnäkymiä. Tarkoitus on selvittää myös yhtenä vaihtoehtona kehysbudjetoinnin käyttöön ottoa. Kehysbudjetoinnin käyttöönottaminen edellyttää lähtökohtaisesti resurssien jakautumisen oikeudenmukaisuuden selvittämistä. Selvitystyöhön on tarkoitus sisällyttää myös kiinteistöjä koskeva perusselvitys. Rakenneselvityksen tekijöiksi yhteinen kirkkoneuvosto valitsi Lapuan hiippakunnan eläkkeellä olevan hiippakuntadekaanin, rovasti Paavo Haapakosken ja Vaasan seurakuntayhtymän eläkkeellä olevan talousjohtajan, ekonomi Silvo Similän. Tavoitteeksi yhteinen kirkkoneuvosto asetti, että selvitystyö olisi valmis alkusyksyllä Myöhemmässä kokouksessaan yhteinen kirkkoneuvosto asetti työtä varten ohjausryhmän, jonka puheenjohtajaksi se nimesi yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, lehtori Väinö Matti Miettisen ja muiksi jäseniksi seuraavat henkilöt: Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja, rehtori Ilkka Raninen, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, professori Juhani Laurinkari, henkilöstöjohtokunnan puheenjohtaja, henkilöstön kehittämispäällikkö Marketta Rantama, kiinteistö- ja hautausmaatoimen johtokunnan puheenjohtaja, rekisteripäällikkö Taisto Toppinen, lehtori Heikki Juutinen, musiikkiluokanopettaja Taina Tammekann, kirkon koulutuskeskuksen kouluttaja, pastori Lasse Östring ja kirkon koulutuskeskuksen kouluttaja, KTM, pastori Timo Tulisalo, joka pyysi vapautusta työryhmän jäsenyydestä elokuun alusta lukien.

3 3/23 2. Selvitystyön kuvaus ja rakenne Selvityksen tekeminen käynnistyi varsinaisesti , jolloin selvitysmiehet olivat läsnä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa. Tuossa tilaisuudessa selvitysmiehet informoivat yhteistä kirkkoneuvostoa työskentelytavastaan ja kertoivat alustavan työsuunnitelmansa. Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ilmaisivat näkemyksiään selvityksen tarkoituksesta ja tavoitteista. Tämän jälkeen työskentely jakaantui seuraaviin osittain päällekkäisiin työvaiheisiin: - Perehdyttiin Kuopion seurakuntayhtymän hallinnolliseen ja taloudelliseen nykytilaan kirjallisen materiaalin avulla (strategiasuunnitelmat, toimintasuunnitelmat, tilinpäätökset ym.) - Suoritettiin henkilökunnan, luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden kuulemiset. Kuulemiset tapahtuivat kaikille samoilla seurakuntien ja seurakuntayhtymän nykytilan ja tulevaisuuden toimintaa, hallintoa ja johtamista koskevien keskusteluteemojen avulla. Kuulemistilaisuuksia oli 27 ja niihin osallistui kaikkiaan noin 260 seurakuntien ja yhtymän työntekijää ja luottamushenkilöä. - Kuultiin Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitaloa sekä Kirkon tutkimuskeskuksen johtaja Harri Palmua ja projektisihteeri Terhi Jormakkaa kokonaiskirkon näkemyksistä seurakuntarakenteen kehittämisen suhteen. - Kuultiin kunnan ja seurakunnan edustajia yhteistyö- ja kuntarakennenäkymistä seuraavilla paikkakunnilla: Suonenjoki, Rautalampi, Vesanto, Tervo, Maaninka, Siilinjärvi, Nilsiä. - Edellä kerrotun perusteella muodostettiin kokonaiskuva Kuopion seurakuntayhtymän tilanteesta ja muotoiltiin selvitysmiesten ehdotukset loppuraporttiin. Työskentelyn aikana on pidetty (6) ohjausryhmän kokousta, joissa selvitysmiehet ovat informoineet ohjausryhmää selvitystyönsä kulusta ja saaneet ohjausryhmältä tarvitsemaansa ohjausta. Selvityksessä esitettävät asiat, näkemykset ja mielipiteet perustuvat selvitysmiesten edellä kuvatuissa yhteyksissä tekemiin havaintoihin ja niiden perusteella muodostamaan kuvaan kyseisestä asiasta. Luvussa 3 tehdään katsaus Kuopion seurakuntayhtymän ja sen toimintaympäristön sekä kokonaiskirkon nykytilanteeseen sekä esitetään arvioita tulevaisuuden kehityksen osalta. Luvussa 4 esitetään Kuopion seurakuntayhtymän vaihtoehtoiset seurakuntarakennemallit. Luvussa 5 esitetään visio 2015 Kuopion seurakuntayhtymän rakenteesta. Luvussa 6 esitetään ehdotukset toimenpiteistä Kuopion seurakuntayhtymälle. Luvussa 7 tiivistetään suoritettu selvitystehtävä ja ehdotetaan, miten siinä esitettyjä ehdotuksia tulisi Kuopion seurakuntayhtymän sisällä viedä eteenpäin.

4 4/23 3. Nykyisen tilanteen arviointi 3.1. Kokonaisarvio Kuopion seurakuntayhtymästä Selvitystehtävän kannalta olennaisimpia havaintoja Kuopion ev.lut. seurakunnista ovat seuraavat: - Seurakuntayhtymän jäsenmäärän (orgaaninen) kehitys on ollut laskeva. - Seurakuntayhtymän ja seurakuntien toiminta koetaan pääosin laadukkaaksi. - Yhtymän maantieteellinen laajuus sekä erot toimintakulttuureissa ja seurakuntaidentiteeteissä korostuvat Karttulan Kallaveden seurakuntaan liittymisen ja Järvi-Kuopion seurakunnan muodostamisen vuoksi. - Henkilöstön määrä on ollut laaditun strategian mukaisesti laskusuunnassa, mutta silti henkilöstökustannusten osuus verotuloista näyttää olevan kasvussa. - Luonnollisen poistuman käyttö voi johtaa ongelmiin resurssien suuntaamisen ja virkarakenteen kehityksen kannalta. - Henkilökunnalla on hyvä työmotivaatio. - Henkilökunnalla on kyky arvioida etenkin oman työyksikkönsä tilannetta ja kohtuullinen valmius kohdata muutoksia. - Seurakuntayhtymässä on tehty hyvää strategista suunnittelua, mutta strategioiden toteuttamisessa on oltu varovaisia. - Yhteisen seurakuntatyön kokonaisjohtaminen puuttuu ja kokonaisuutta koskeva suunnittelu on vähäistä. Yhtymän kokonaisjohtaminen kärsii resurssivajeesta. - Järvi-Kuopion seurakunnan nivoutuminen yhtymän yhdeksi seurakunnaksi ja osaksi yhtymää on vielä kesken. - Järvi-Kuopion seurakunnan muodostamisen ja Karttulan seurakunnan liitoksen kaikkia vaikutuksia yhtymän hallintoon, toimintaan ja talouteen ei vielä ole nähty. - Yhtymän talous on koko kirkon lailla suurten haasteiden edessä. Kuopion seurakuntayhtymällä on näiden haasteiden (jäsenkehitys, verotulojen kasvun hiipuminen, kustannusten kasvu ja kohtuuttoman suuret kiinteistömenot investointeineen) lisäksi seurakuntayhtymän laajenemisen seurauksena syntyneet taloudelliset kysymykset ratkaistavina Jäsenkehitys Kuopion seurakuntayhtymän jäsenmäärä on ollut useana vuonna laskussa, vaikka kaupungin väkimäärä on kasvanut. Seurakunnan jäsenyydestä eroamista on tapahtunut etenkin vuodesta 2003, jolloin uskonnonvapauslaki tuli voimaan. Jäsenkato vuosina oli 7250 seurakuntalaista. Kuopion kaupungin asukasluku kasvoi samana aikana yli 5000 hengellä. Vuoden 2010 aikana seurakuntien väkimäärä väheni 1134 hengellä ollen (-1,7 %). Vuoden 2010 lopussa kirkkoon kuuluvien osuus kaikista kuopiolaisista oli 78,9 %. Vuoden 2003 lopussa osuus oli 84,9 %. Vuoden 2011 alussa Kuopion seurakuntayhtymään liittyi neljä seurakuntaa lisää. Näistä kuntaliitoksen myötä liitetty Kallaveden seurakunta yhdistettiin Karttulan seurakuntaan ja ilman kuntaliitosta oma-aloitteisesti liittyneistä Juuankosken, Kaavin ja Tuusniemen seurakunnista muodostettiin yhdessä Riistaveden ja Vehmersalmen seurakuntien kanssa Järvi-Kuopion seurakunta. Seurakuntayhtymän väkimäärää kasvoi liitosten myötä jäsenellä ollen yhteensä vuoden 2011 alussa. Kuopion seurakuntayhtymän kuuden seurakunnan jäsenmäärä vaihtelee ja välillä (taulukko 1.).

5 5/23 Seurakuntayhtymässä on laadittu kolme skenaarioita jäsenmäärän kehittymisestä vuoteen 2015 ja 2030 (Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän väestö- ja jäsenennuste 2015 (2030), Mika Pulkkinen ). Skenaarioissa on huomioitu seurakuntayhtymän laajentuminen vuoden 2011 alussa Karttulan, Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen seurakunnilla. Ensimmäisen, optimistisen ennusteen mukaan jäsenmäärän osuus kokonaisväestöstä laskee puoli prosenttiyksikköä vuosittain. Tämä merkitsee skenaarion mukaan jäsenen vähennystä vuosittain. Toisen, perusennusteen mukaan kirkkoon kuuluvien osuus laskee vuosittain prosenttiyksikön verran, eli kaksinkertaisesti optimistiseen ennusteeseen verrattuna. Kolmannen, eli trendiennusteen oletuksena on, että viime vuosina tapahtunut kirkosta eroamisen kiihtyvä kehitys jatkuu myös tulevina vuosina. Tämä merkitsee karkeasti arvioiden jäsenen vähennystä vuosittain. Selvästi kasvava kasvuskenaarioiden mukaan on vain Kallaveden seurakunnan alue. Tyypillistä kehityksessä on varttuneempien ikäluokkien (> 64 vuotiaat) kasvaminen ja työikäisten ja nuorten ikäluokkien pieneneminen. Kallaveden seurakunnassa ennustetaan kasvua kaikissa muissa väestöryhmissä, paitsi vuotiaitten ryhmässä. Taulukko 1. Jäsenmäärä seurakunnittain Seurakunta Jäseniä Osuus Alavan seurakunta ,9 % Järvi Kuopion seurakunta ,1 % Kallaveden seurakunta ,5 % Männistön seurakunta ,1 % Puijon seurakunta ,5 % Tuomiokirkkoseurakunta ,7 % Yhteensä Johtaminen Yleistä Kuopion seurakuntayhtymän johtamisjärjestelmä noudattaa seurakuntayhtymissä yleisesti noudatettavaa kaavaa: Seurakunnissa johtamisvastuu on seurakuntaneuvostolla ja toiminnallinen johtaminen on kirkkoherran tehtävänä. Yhtymässä strategisen johtamisen vastuu on yhteisellä kirkkovaltuustolla. Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä toimeenpanna kirkkovaltuuston päätökset sekä johtaa ja kehittää seurakuntayhtymän toimintaa. Yhtymän operatiivista johtamista on delegoitu hallinnon ja taloudenhoidon osalta hallintojohtajalle. Yhteisen seurakuntatyön johtaminen ja vastuu yhtymän kokonaisjohtamisesta on yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan johtamistehtäviä ja - vastuita johtamisesta ei ole kirjattu johto- tai virkasääntöön. Puutteena seurakuntayhtymäjärjestelmässä on, että yhtymässä ei ole virkaa, jonka tehtävänä ja vastuualueena olisi koordinoida ja johtaa sekä yhtymän hallintoa ja

6 6/23 taloutta että sen yhteistä seurakuntatoimintaa kokonaisuudessaan. On kohtuutonta odottaa, että yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimiva kirkkoherra, joka on tehtävässään määräajan (käytännössä valtuuston toimintakauden) ja joka johtaa samanaikaisesti omaa seurakuntaansa sekä toimii yhtenä pappina seurakunnassaan, voisi käytännössä vastata tähän tehtävään kohdistuviin odotuksiin. Hallintojohtajan tehtävänä on viran johtosäännön mukaan johtaa, suunnitella, kehittää ja valvoa seurakuntayhtymän taloutta ja hallintoa ja tähän tehtävään liittyen mm. edistää hallintoviraston, paikallisseurakuntien ja seurakuntayhtymän välistä yhteistyötä (Johtavien tai itsenäisessä asemassa olevien viranhaltijoiden johtosääntö, ykv ja ). Hallintojohtajan tehtävänä ei siten ole yhteisen seurakuntatyön eikä yhtymän kokonaisjohtaminen eikä myöskään seurakuntien työn koordinointi. Hallintojohtajan vastuu on rajattu seurakuntayhtymän talouteen ja hallintoon. Kuvattu tilanne johtuu pitkälti yhtymää koskevasta lainsäädännöstä. Yhtymällä on hoidettavanaan tietyt lakisääteiset talouteen ja hallintoon liittyvät tehtävät, joita se hoitaa yhtymää ja sen seurakuntia velvoittavasti. Näiden lisäksi yhtymällä voi olla hoidettavanaan seurakunnallisia tehtäviä, kuten Kuopion seurakuntayhtymässä yhteinen diakonia, yhteinen sielunhoito, yhteinen lapsityö ja yhteinen nuoriso- ja oppilaitostyö (ks. liite 1, kirkkolaki ja yhtymän tehtävät). Yhteisen seurakuntatyön tehtävien osalta yhtymän toimivalta on rajallinen, koska yhtymä ei voi suoraan ohjata paikallisseurakunnissa tehtävää saman työalan työtä. Kutakin yhteistä työmuotoa johtaa oma johtokunta, jonka lisäksi diakoniajohtokunnan alaisuudessa toimii diakoniakeskus. Johtokunnat toimivat yhteisen kirkkoneuvoston alaisuudessa. Yhteisten työmuotojen johtavat viranhaltijat ovat yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan alaisia. Yhteisellä seurakuntatyöllä ei ole yhteistä johtavaa viranhaltijaa. Esitys sellaisesta on ollut käsiteltävänä yhteisessä kirkkoneuvostossa alkuvuodesta Asia on pöydällä. Yhteisen seurakuntatyön organisaatio ja johtaminen Yhtymän johtamisresurssien vajeesta on seurauksena, että yhtymä ja paikallisseurakunnat eivät yhdessä harjoita riittävästi osapuolia tyydyttävää suunnittelua ja koordinointia. Nykyinen järjestelmä on luotu ennen viimeaikaisia seurakuntaliitoksia. Näin ei ole voitu ottaa huomioon nykyistä tilannetta, jossa saman työalan työtä (lähinnä lapsityötä ja diakoniaa) tehdään sekä yhtymässä että seurakunnissa. Kaikissa seurakunnissa tilannetta ei pidetä tarkoituksenmukaisena ja tasapuolisena. Kärjistäen esitetään, että yhteinen seurakuntatyö palvelee lähinnä neljää keskustan seurakuntaa. Lastenohjaajien työtä ja ammattitaitoa arvostetaan, mutta lastenohjaajien sijoittaminen yhtymään ja työn johtaminen yhtymästä käsin koetaan ongelmalliseksi. Katsotaan, että yhtymän organisoima lapsityö ei integroidu seurakunnan muuhun työhön niin hyvin kuin se seurakunnan hoitamana tapahtuisi. Kritiikkiä kohdistetaan myös yhtymän nuorisosihteerin tehtävää kohtaan sekä viestintää kohtaan. Joissakin seurakunnissa nuorisotyön koetaan tukevan hyvin seurakunnan

7 7/23 omaa nuorisotyötä mm. yhteisten leirien järjestämisessä, mutta joissakin sen taas koetaan tunkeutuvan seurakunnan reviirille. Viestinnän osalta keskeinen kritiikki kohdistuu sinänsä laadukkaana pidettyyn Kirkko & Koti-lehteen ja paikallisseurakuntien omista tapahtumista tiedottamiseen. Näyttää myös siltä, että tapahtuneita seurakuntarakennemuutoksia ei ole riittävästi huomioitu ja viestintä on muutenkin hyvin yhtymäkeskeistä. Syynä tilanteeseen saattavat olla viestinnän kentän ja välineiden monet muutokset ja ilmeinen resurssien niukkuus koko viestinnän osalta yhtymässä ja seurakunnissa. Yhteisen sielunhoidon tehtävät perheneuvonta, sairaalasielunhoito ja palveleva puhelin koetaan selkeästi yhtymän tehtäviksi, eikä niiden osalta ole esitetty kritiikkiä. Kuulemisissa kiinnitettiin paljon huomiota yhteisen seurakuntatyön johtamiseen. Monilla on käsitys, että yhteisen seurakuntatyön kokonaisuutta ei johdeta ollenkaan. Yhteisen seurakuntatyön johtaminen erillisistä työmuodoista käsin koetaan tunkeutumisena paikallisseurakunnan työhön ja sekaantumisena siihen. Selvitysmiehille on syntynyt käsitys, että yhteiselle seurakuntatyölle ja sen johtamiselle, niin kuin yhtymän kokonaistoiminnan koordinoimiselle on haettava uusia ratkaisuja. On ratkaistava kysymykset yhteisen seurakuntatyön laajuudesta yhtymässä ja sen johtamisesta sekä koko yhtymän toiminnan koordinoinnin vahvistamisesta. Tehtävät ratkaisut riippuvat valittavasta seurakuntajakomallista Talous Seurakunnan talous luo puitteet, joiden rajoissa toimintaa voidaan ylläpitää ja kehittää. Toimiakseen seurakunta tarvitsee talouden, jolla se voi kustantaa tarvitsemansa henkilökunnan, toimintamäärärahat, toimitilat, hautausmaat sekä hallinnon. Kuopion seurakuntayhtymän talous on viime vuosina kohentunut talouden tasapainottamistoimien ansiosta. Huolena ovat kuitenkin samat ongelmat, joiden kanssa muutkin kirkon seurakunnat painivat: Jäsenmäärä vähenee, kustannukset kasvavat nopeammin kuin vero- ja muut tulot. Verotulot eivät kasva kustannusten kohoamisen tahdissa. Osa kiinteistöistä uhkaa rapistua ja osa on toiminnan ja sijainnin kannalta epätarkoituksenmukaisia. Kuopiolla on haasteenaan seurakuntayhtymän laajenemisen seurauksena tulleet kustannuspaineet ja investointitarpeet. Viimeisimpien liitosseurakuntien vaikutus seurakuntayhtymän talouteen ei ole vielä tarkkaan tiedossa mm. kiinteistöstrategian käsittelyn keskeneräisyyden vuoksi. Ensimmäinen tilinpäätös nykyrakenteella valmistuu vasta vuoden 2012 puolella. Seurakuntayhtymän kiinteistöjen määrä oli suuri jo ennen yhtymän viimeisintä laajenemista. On ilmeisen selvää, ettei kaikkien kiinteistöjen säilyttäminen ja kunnossapito jatkossa ole toiminnallisesti mielekästä eikä taloudellisesti mahdollista.

8 8/23 Seurakuntayhtymässä on todettu, että vaikka taloudellinen tilanne on viime vuosina kohentunut, on taloudessa edelleen rakenteellinen epätasapaino. Epätasapainolla viitataan lähinnä sekä henkilöstö- että kiinteistömenojen ja kiinteistöinvestointien aiheuttamaan liian suureen painoon taloudessa. Selvitysmiesten näkemys on lisäksi, että henkilöstön luonnollisen poistuman kautta syntyvä taloudellinen liikkumavara käytetään kiinteistöjen ylläpitämiseen. Seurauksena on seurakuntatyön edellytysten heikkeneminen. Tästä syystä kiinteistökulujen supistaminen on ehdottoman välttämätöntä. Taulukossa 2 on esitetty Kuopion ja eräiden muiden seurakuntien henkilöstömenojen osuus verotuloista. Kuopion luvut ovat vertailussa keskimääräiset, mutta korkeat. Taulukko ei kerro koko totuutta, koska seurakuntaliitosten vaikutukset eivät näy näissä luvuissa. Vuosi 2010 Seurakunta Henkilöstömenojen osuus toimintamenoista % Henkilöstömenojen osuus verotuloista % Toimintamenojen osuus verotuloista % Kirkollisvero- % Tampereen ev.-lut. srky 64,0 73,0 114,1 1,25 Vantaan srky 60,4 62,2 102,9 1,00 Oulun ev.-lut. srky 53,6 53,8 100,4 1,25 Jyväskylä srk 61,8 66,0 106,9 1,35 Lahden srky 64,1 65,9 102,8 1,50 Kuopion ev.lut. srky 63,3 66,8 105,6 1,40 1 Kouvolan srky 66,0 70,3 106,5 1,50 Porin ev.-lut. srky 70,7 72,7 102,8 1,40 Lappeenrannan srky 64,4 66,0 102,6 1,35 Hämeenlinnan srky 62,2 69,3 111,4 1,15 Joensuun ev.-lut. srky 63,9 67,1 105,1 1,45 Keskimäärin 62,6 66,3 105,9 1,33 Taulukko 2. Henkilöstö- ja toimintamenojen osuus verotuloista eräissä Kuopion vertailuseurakunnissa vuoden 2010 tilinpäätöstiedoin. Taulukosta 3 saadaan kuvaa Kuopion ja sen vertailuseurakuntien tunnuslukujen muutoksesta vuodesta 2006 vuoteen Nähdään, että kehitys on suurelta osin ollut yhteneväistä vertailussa mukana olevien seurakuntien kanssa. Vaikka luvut esittävät vain tilannetta vuosien 2006 ja 2010 lopussa, voidaan niistä päätellä, että Kuopion seurakuntayhtymä on kyennyt parantamaan rahoitus- ja varallisuustilannettaan. Tämä voi merkittävällä tavalla turvata seurakuntatoimintaa heikkenevässä taloudellisessa tilanteessa. 1 Veroprosentti alkaen 1,50.

9 9/23 Parhaillaan seurakunnissa lausunnolla olevan kiinteistöstrategian päivityksen mukaan vuosien investointitarpeet ovat 21,2 milj. euroa. Näiden investointien kattamiseksi on arvioitu tarvittavan vähintään 1 miljoonan euron vuotuinen tulorahoitus vuosikatteen ja omaisuuden myyntitulojen muodossa. Jotta investointien ja muiden kustannusten kasvu olisi mahdollista kattaa pelkästään verotulojen avulla, olisi verotulojen kasvettava noin 10 % vuosittain. Viimeisten neljän vuoden aikana verotulot ovat kasvaneet keskimäärin 3 % vuodessa. Seurakunta Väkiluku Väkiluku Toimintakulut /jäsen 2006 Toimintakulut /jäsen 2010 Kirkollisvero /jäsen 2006 Kirkollisvero /jäsen 2010 Yhteisövero /jäsen 2006 Yhteisövero /jäsen 2010 Vuosikate /jäsen 2006 Vuosikate /jäsen 2010 Tilikauden tulos /jäsen 2006 Tilikauden tulos /jäsen 2010 Kassan riittävyys päivinä 2006 Kassan riittävyys päivinä 2010 Rahoitusvarall. /jäsen 2006 Rahoitusvarall. /jäsen 2010 Tampere srky Vantaan srky Oulun srky Jyväskylä srk Lahti srky Kuopio srky Kouvola srky Porin. Srky Lappeenranta srky Hämeenlinna srky Joensuun srky Keskimäärin Taulukko 3. Kuopion vertailuseurakuntien talouden tunnuslukuja vuosina 2006 ja Toteutettuja rakenneuudistuksia muissa seurakuntayhtymissä ja kokonaiskirkon rakennemuutosten kehityslinjoja - Selvitysmiesten käynneillä Kirkkohallituksessa ja Kirkon tutkimuskeskuksessa selvitettiin toteutuneiden seurakuntarakennemuutosten vaikutuksia kirkossa sekä kirkossa käynnissä olevien kehittämishankkeiden suuntia ja mahdollisten uudistusten aikataulua. - Tutkimuskeskuksessa on meneillään useita seurantatutkimuksia toteutetuista rakennemuutoksista. Projekti päättyy vuoden 2011 lopussa. Nyt voidaan käyttää projektin väliraportin tietoja. Seurantatutkimuksessa on tehty kolme keskeistä huomiota:

10 10/23 - Valitulla rakenneratkaisulla, eli päädytäänkö esim. seurakuntayhtymään vai yhteen seurakuntaan, ei näytä olevan muutoksen onnistumisen kannalta olennaista merkitystä. Johtamisen laadukkuus nousee muutosprosessin onnistuneen toteuttamisen kannalta merkittävimmäksi tekijäksi. - Suurin huomio ja energian käyttö rakennemuutoshankkeissa suuntautuu yleensä hallinnolliseen päätöksentekoon, mutta toiminnan johtaminen ja esille nousseiden kysymysten ratkaiseminen jäävät liian vähälle huomiolle. Kirkkohallituksessa on keskeneräisiä seurakuntarakenteen kehittämistä tukevia hankkeita. Keskeisiä huomioita näiden tiimoilta ovat: - Nykyinen tilanne, jossa seurakuntarakenne on kytköksissä tiiviisti kuntarakenteen muutoksiin, koetaan ongelmalliseksi. - Alustavasti on visioitu mahdollisuutta, että perusyksiköksi muodostuisi nykyistä laajempi alueellinen kokonaisuus. Esillä on ollut kaksi vaihtoehtoa: toinen voisi pohjautua hiippakuntarakenteeseen, toinen mahdollisesti maakuntapohjaiseen rovastikuntaan, josta voitaisiin käyttää nimikettä kirkkopitäjä. - Nykyistä seurakuntaa / seurakuntayhtymää laajemman vaihtoehdon arvioidaan saavan vauhtia hallitusohjelman kuntarakenneuudistuksesta. - Lähivuosien ratkaisut tehtäneen nykyisellä säädöspohjalla. - Kirkolliskokous päättänee kirkkoherran vaalitavan muutoksesta marraskuussa Silloin seurakunta voinee valita kirkkovaltuuston / seurakuntaneuvoston suorittaman vaalin ja suoran kansanvaalin välillä. - Lähivuosina seurakuntayhtymälainsäädäntöön tehtäneen vain pieniä tarkistuksia. - Seurakuntapiiri / aluetyön säädöspohjaa ja nimikkeistöä täsmennettäneen lähivuosina. - Visiot kirkkopitäjästä tarkentunevat vasta vuosikymmenen lopulla ja johtanevat seurakuntayhtymälainsäädännön muutoksiin. Kirkossa ollaan toteuttamassa hankkeita, joissa seurakuntien ja kirkon keskushallinnon välistä työnjakoa muutetaan. Muutokset hakevat vielä lopullista muotoaan: - Nyt toiminnassa olevat IT-aluekeskukset (tietotekniikan aluekeskukset) perustuvat sopimuspohjaiseen isäntäseurakuntaratkaisuun. - Kirkon palvelukeskus KIPA, johon aletaan siirtää koko kirkon seurakuntien talous- ja henkilöstöhallintopalveluja vuoden 2012 aikana. - Väestörekisterin osalta Kirjuri-järjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2012 aikana. Vielä ei ole päätetty, kumpaan malliin tuleva kirkon keskusrekisteri pohjautuu. Myöhemmin noussee myös pohdittavaksi, miten näiden kolmen hankkeen hallinto ja yhteistoiminta kytketään yhteen. Kuopion seurakuntayhtymässä on pohdittava, miten edellä kuvatut kehitysnäkymät vaikuttavat sen toimintaan.

11 11/ Seurakuntayhtymän toimintaympäristön tilannearvio Selvitysmiesten saaman tehtävän mukaisesti kartoitettiin Kuopion ympäristökuntien ja ympäristöseurakuntien ajatuksia mahdollisten yhteistyö- ja liitossuunnitelmien suhteen. Selvitys tehtiin tapaamalla kuntien ja seurakuntien johtavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Haastattelukäynnit tehtiin kahdeksaan kuntaan ja seitsemään seurakuntaan (liite 2). Yleisenä havaintona on, että sekä kunnat että seurakunnat pyrkivät säilyttämään itsenäisyytensä mahdollisimman pitkälle. Yhteistyökuvioita on selvitetty ja toteutettu kuntasektorilla kunta- ja palvelurakenteen osalta. Seurakuntien välinen yhteistyö on ollut satunnaisempaa. Maaningan ja Siilinjärven seurakunnissa on tehty selvitys näiden seurakuntien yhdistämisestä. Haastattelukierros sattui ajankohtaan, jossa kuntasektorilla ollaan erityisen varovaisia sanomisissa. Nykyisen hallituksen ohjelmassa on kuntajaon uudistaminen, jonka tavoitteena on kehittää kunta- ja palvelurakennetta mm. yhdistämällä kuntia suuremmiksi. Yhtenä kuntajaon kriteerinä hallituksella on työssäkäyntialue. Muutos on tarkoitus saada voimaan vuoden 2015 alusta. Mikäli hallitusohjelma toteutuu suunnitellulla tavalla, joutuvat Kuopion kaupunki ja Kuopion seurakuntayhtymä suurten muutosten keskelle. Tuloksena voi olla, että Kuopion seurakuntayhtymään liitetään useita seurakuntia, enimmillään jopa seitsemän kahdeksan seurakuntaa. Haastattelukierroksen aikana on esitetty kaikissa seurakunnassa toivomus, että seurakunta voisi säilyttää mahdollisen pitkälle oman itsenäisyytensä ja identiteettinsä mahdollisista liitoksista huolimatta. Monet seurakunnista olisivat valmiit ensin tekemään liitoksen luontaisten naapuriseurakuntiensa kanssa ja vasta myöhemmin Kuopion seurakuntayhtymän kanssa. Lopullisen suunnan uskotaan kuitenkin jossakin vaiheessa olevan Kuopion. Yksi huomionarvoinen piirre ympäristöseurakunnissa on monipuolinen ja runsas vapaaehtoistyö. Seurakuntalaiset ottavat konkreettista vastuuta monista tehtävistä, joita yleensä suorittavat palkatut työntekijät. Yhdessä seurakunnassa seurakuntalaiset huolehtivat jopa haudankaivuista ja hautausmaiden hoidosta muutenkin. Vapaaehtoistyön perinne on yksi arvokas asia, jonka mahdollisesti liittyvät / liitettävät seurakunnat voivat tuoda lahjana Kuopion seurakuntayhtymään.

12 12/23 4. Nykyisen seurakuntarakenteen vaihtoehtojen tarkastelu Seuraavassa tarkastellaan neljää vaihtoehtoa järjestää Kuopion seurakuntayhtymän seurakuntajako ja yhteinen seurakuntatyö uudelleen. Tarkastelussa esitetään kunkin vaihtoehdon edut, haittapuolet ja mahdollisuudet Kuuden seurakunnan malli Kuuden seurakunnan malli on nykyinen ratkaisu, eli yhtymässä ovat Kuopion tuomiokirkkoseurakunta, Alavan, Kallaveden, Männistön, Puijon ja Järvi-Kuopion seurakunnat. Edut: - Nykyinen malli on saanut kuulemisissa paljon kannatusta sekä työntekijöiden että luottamushenkilöiden taholta. - Käytössä oleva malli on tuttu ja turvallinen - Ei uusorganisoinnin työtä, vaivaa ja epävarmuutta. - Henkilökunta on tuttu alueensa väestölle ja päinvastoin. - Ydin Kuopion seurakunnat ovat kompakteja ja suhteellisen hyvin johdettavissa. - Laaja maallikkoedustajuus. Haitat: - Malli on pääosiltaan syntynyt toisenlaiseen, Ydin-Kuopio-keskeiseen toimintaympäristöön. - Nykyinen seurakuntajako ei ole välttämätön seurakuntatyön organisoimisen kannalta. - Nykyinen ratkaisu on kiinteistöstrategian kannalta jähmeä ja kallis. Seurakuntarajat nostavat tilojen yhteiskäytön kynnystä. - Nykyinen rakenne vaikeuttaa henkilöresurssien joustavampaa käyttöä ja virkarakenteen kehittämistä koko seurakuntayhtymässä. - Nykyinen ratkaisu johtaa osa-aikaisiin tehtäviin tai yhteisvirkoihin, jotka koetaan ongelmallisiksi. - Suuri seurakuntien määrä hankaloittaa päätöksentekoa ja resurssien koordinointia. - Seurakuntayhtymän mahdollisesti laajentuessa nykyinen jako johtaisi suureneviin vaikeuksiin. - Miksi pienimmät seurakunnat ovat siellä, missä toiminnallisen koordinaation tarve on suurinta ja etäisyydet pienimmät? (ks. taulukko 1) Mahdollisuudet: - Mallin suomat kehittämismahdollisuudet nykyisten taloudellisten resurssien puitteissa on jo otettu käyttöön. - Mikäli päätetään pysyä tässä ratkaisussa, on kuitenkin syytä harkita rajatarkistuksia kaupunkirakenteen muutoksen vuoksi.

13 13/ Neljän seurakunnan malli Tässä mallissa säilyvät Kallaveden ( jäsentä ) ja Järvi-Kuopion ( jäsentä) seurakunnat. Tuomiokirkkoseurakunnasta ja Alavan seurakunnasta muodostetaan yksi seurakunta ( jäsentä) ja Männistön seurakunnasta ja Puijon seurakunnasta toinen seurakunta ( jäsentä). On myös mahdollista muodostaa tuomiokirkkoseurakunnasta ja Männistön seurakunnasta yksi seurakunta ( jäsentä) ja Alavan seurakunnasta ja Puijon seurakunnasta toinen seurakunta ( jäsentä). Joitakin rajatarkistuksia varsinaisten seurakuntaliitosten lisäksi voidaan harkita kaupunkirakenteen kehittymisen vuoksi. Edut: - Ratkaisu on saanut jonkin verran kannatusta kuulemisissa sekä työntekijöiden että luottamushenkilöiden taholta. - Keventää jonkin verran yhtymän hallintoa. - Helpottaa jonkin verran yhtymätason päätöksentekoa ja koordinointia. - Lisää joustavuutta henkilöresurssien käytössä ja jossain määrin seurakuntatilojen käytössä. - Suhteellisen laaja maallikkoedustajuus hallinnossa. Haitat: - Haitat ovat samat kuin kuuden seurakunnan mallissa, mutta jonkin verran lievempiä. - Neljän ydinkeskustan seurakunnan yhdistäminen kahdeksi seurakunnaksi ei vielä muodosta seurakunnista luontevia kokonaisuuksia. - Seurakuntayhtymän mahdollisesti laajentuessa neljän seurakunnan malli johtaa liian suureen seurakuntamäärään yhtymässä Kolmen seurakunnanmalli Tässä mallissa on yhdistetty tuomiokirkkoseurakunta sekä Alavan, Männistön ja Puijon seurakunnat ja muodostettu yksi seurakunta ( jäsentä), joiden lisäksi yhtymään kuuluvat Kallaveden ( jäsentä) ja Järvi-Kuopion ( jäsentä) seurakunnat. Edut: - Malli on saanut paljon kannatusta kuulemisissa sekä työntekijöiden että luottamushenkilöiden taholta. - Parantaa mahdollisuuksia suunnitella ja toteuttaa seurakuntatyötä tasapuolisesti koko Kuopion keskustan alueella. - Helpottaa pääsyä taloudellisesti kevyempään kiinteistökantaan, kun seurakuntarajat keskustan alueella poistuvat. - Helpottaa henkilöresurssien joustavaa käyttöä koko keskustan alueella ja antaa tilaa virkarakenteen kehittämiseen koko yhtymässä.

14 14/23 - Selkeyttää yhtymän johtamista, hallintoa ja resurssien koordinointia. - Antaa tulevaisuudessa parhaan pohjan seurakuntayhtymän todennäköiselle laajentumiselle. Haitat: - Suuren Tuomiokirkkoseurakunnan johtaminen on entistä haasteellisempaa. - Maallikkoedustajuus hallinnossa vähenee. - Muutos yhtymän seurakunnasta alueelliseksi toimintayksiköksi vaatii merkittävää kehittämistä ja muutosjohtajuutta. Mahdollisuudet: - Malli antaa paljon lisää mahdollisuuksia kehittää seurakuntatoimintaa keskustan alueella suuren työntekijämäärän ansiosta. - Malli mahdollistaa yhteisen seurakuntatyön järjestämisen Tuomiokirkkoseurakunnan hallinnon alaiseksi. - Ratkaisu keventää seurakuntayhtymää ja selventää yhtymän ja seurakuntien välistä työnjakoa Yhden seurakunnan malli Tässä mallissa on kaikki nykyiset seurakunnat liitetty yhdeksi seurakunnaksi, joka on tuomiokirkkoseurakunta ( jäsentä) ja seurakuntayhtymä on purettu. Edut: - Alkuperäinen ja puhtain seurakuntamalli. - Kaikki nykyiset yhtymän hoitamat tehtävät siirtyvät tuomiokirkkoseurakunnan tehtäviksi. - Malli antaa lisää mahdollisuuksia kehittää seurakuntatoimintaa koko alueella suuren työntekijämäärän ja sen joustavan käytön ansiosta. - Mahdollistaa toiminnan ja hallinnon tehokkaan järjestämisen. Haitat: - Asettaa suuret haasteet hallintoelimille, kirkkoherralle ja muulle seurakunnan johdolle. - Alueellisen toiminnan rakentaminen ja paikallisen identiteetin tukeminen on haasteellista. - Maallikkoedustajuus hallinnossa vähenee radikaalisti. - Seurakuntayhtymän mahdollisesti laajetessa rakennemuutokset johtaisivat jatkuvaan muutosprosessiin.

15 15/23 5. Visio 2015 Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän seurakuntarakenteesta - Kuopio keskustan nykyisistä neljästä seurakunnasta on muodostettu yksi seurakunta, joka on Kuopion tuomiokirkkoseurakunta. - Suomen hallituksen ohjelman mukainen työssäkäyntialueisiin perustuva kuntamalli on saatu Kuopion seudulla voimaan vuoden 2015 alusta. - Tehtyjen kuntaliitosten seurauksena on seurakuntayhtymään liitetty seitsemän seurakuntaa, joista on muodostettu kaksi uutta seurakuntaa, joissa on kappeliseurakuntia: 1. Sisä-Savon seurakunta, johon kuuluvat Suonenjoki, Rautalampi Tervo, Vesanto sekä Karttula, joka on irrotettu Kallaveden seurakunnasta. 2. Kuopion pohjoinen seurakunta, johon kuuluvat Siilinjärvi, Maaninka ja Nilsiä. Yhtymän yhteisestä seurakuntatyöstä on yhteinen diakonia, yhteinen lapsityö sekä yhteinen nuoriso- ja oppilaitostyö siirretty tuomiokirkkoseurakunnan hallinnon alaiseksi. - Yhteinen sielunhoito ja viestintä ovat edelleen yhtymän tehtävinä. - IT, väestörekisteriin liittyvät tehtävät sekä osa taloushallinnosta (Heta) on organisoitu kokonaan erilleen Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymästä kirkkohallituksen alaisiksi yksiköiksi tai yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi kirkkohallituksen alaisuuteen. - Yhtymään on yhteisen kirkkoneuvoston alaisuuteen perustettu virka (kehitysjohtaja tai yhteistyöjohtaja), jonka tehtäviin kuuluu yhtymän ja seurakuntien toiminnan ja hallinnon kehittäminen ja koordinointi sekä yhteisen sielunhoidon ja viestinnän esimiestehtävät. Viranhaltijan esimiehenä toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Viranhaltija on seurakuntayhtymän johtoryhmän jäsen. Visiossa 2015 esitetyn seurakuntarakenteen muutokseen vaikuttaneita tekijöitä olivat: 1. Ilman seurakuntarakenteen muutosta ja liittyvien seurakuntien muodostamista suuremmiksi kokonaisuuksiksi, olisi seurakuntayhtymä kasvanut 13 seurakunnan vaikeasti hallinnoitavaksi yksiköksi. 2. Taloudellinen kehitys Suomessa on ollut hidasta ja seurakuntien jäsenmäärä on ollut jatkuvassa laskussa. Vaikka neljän seurakunnan liittäminen yhdeksi seurakunnaksi keskustassa ei suoraan tuottanut mitattavaa kustannussäästöä, on se antanut mahdollisuuksia ja kehittämispotentiaalia toiminnan, kiinteistöjen käytön ja hallinnon kehittämiselle. 3. Välttämättömästä henkilöstön supistamisesta johtuen pienimpien seurakuntien työn organisoiminen vaikeutui entisestään. Suuremmissa seurakunnissa voitiin paremmin turvata seurakuntatyön jatkuvuus resurssien vähentyessä. 4. Kiinteistöstrategian toteuttaminen onnistui paremmin suuremmissa seurakunnissa. 5. Seurakuntayhtymän veroprosentti oli liitettyjen seurakuntien veroprosenttia alhaisempi Siilinjärven veroprosenttia lukuun ottamatta. Kun lisäksi Kirkon keskusrahaston aikaisemmin liitosseurakunnille maksamat avustukset jäivät pois, oli toteutettava merkittäviä säästöjä sekä kiinteistöjen että henkilöstön kohdalla.

16 16/23 6. Toimenpide-ehdotukset 1. Yhtymässä toteutetaan edellä kohdassa 5 esitetty visio Ydin Kuopion neljän seurakunnan liitosta on syytä ryhtyä toteuttamaan viivytyksettä, jotta tilanne tältä osin ehtii vakiintua ennen mahdollisia uusia seurakuntaliitoksia. 2. Uusia seurakuntia koskeva osuus toteutetaan mahdollisten kuntaliitosten toteutuessa. Mikäli tällöin ns. Sisä-Savon kuntia/seurakuntia on liittymässä Kuopioon, on yhtenä vaihtoehtona lakkauttaa nykyinen Kallaveden seurakunta ja erottaa siitä Kallavesi laajennettuun tuomiokirkkoseurakuntaan ja Karttula perustettavaan uuteen Sisä-Savon seurakuntaan. 3. Yhtymässä jatketaan henkilöstöstrategian toteuttamista. Ehdotetaan lisäksi, että yhtymä laatii suunnitelman tulevaisuuden toiminta- ja organisaatiotarpeita vastaavasta virka- ja toimirakenteesta, jota noudatetaan henkilöstöstrategiaa toteutettaessa. 4. Yhtymään perustetaan yhteisen kirkkoneuvoston alaisuuteen virka (kehitysjohtaja tai yhteistyöjohtaja), jonka tehtäviin kuuluu yhtymän ja seurakuntien toiminnan ja hallinnon kehittäminen ja koordinointi sekä yhteisen sielunhoidon ja viestinnän esimiestehtävät. 5. Yhtymässä jatketaan kiinteistöstrategian toteuttamista. Ehdotetaan lisäksi, että strategiaa tarkistetaan ja huomioidaan edellä luvussa 5 ehdotetut seurakuntarakenneratkaisut ja niiden vaikutus tilatarpeisiin. Samoin ehdotetaan, strategiassa otetaan rohkeammin huomioon tulevaisuuden toiminnan tarpeet mahdollisista uusista toimitiloista. 6. Yhtymässä jatketaan toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelman toteuttamista. Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston on säilytettävä itsellään talouden hoidossa keskeisten henkilöstö- ja kiinteistöresurssien ohjauksen välineet. Talousarviokäytäntöä kehitetään luomalla selkeä ja oikeudenmukainen toimintamäärärahojen budjetointimalli. Hallinnolla on koko ajan oltava talouden hoitamiseen ja ohjaamiseen tarvittavat tiedot ja suunnitelmat. 7. Viestinnän muuttuvia tarpeita varten asetetaan kehittämisryhmä. 8. Lapsityön rakennemuutosta varten perustetaan työryhmä. 9. Yhtymää kehitetään suuntaan, jossa sillä on vain lakisääteiset tehtävät. 7. Lopuksi Selvitysmiehille syntyneen käsityksen mukaan Kuopion seurakuntayhtymä on sinänsä toimiva kokonaisuus. Seurakuntayhtymän toimintaympäristö ja toiminnan tarpeet ja vaatimukset kuitenkin muuttuvat koko ajan. Kirkon sanoma ja perustehtävä pysyvät samoina, mutta kirkko ja seurakunta joutuvat koko ajan uudistamaan tapaansa toimia voidakseen kohdata ihmisen ja yhteiskunnan muuttuvine odotuksineen ja tarpeineen. Tässä selvityksessä on keskitytty etsimään uusia malleja vastata tarpeisiin, jotka kohdistuvat seurakuntayhtymän organisaatioon. Sen tulee palvella seurakunnan perustehtävää ja sitä tukevia toimintoja ja hallintoa. Hyvillä organisaatioratkaisuilla voidaan edistää käytettävissä olevien resurssien järkevää käyttöä ja niiden kohdentamista sekä yksinkertaistaa hallintoa ja työyhteisöjen johtamista. Onnistuneella organisaatiorakenteella voidaan ottaa vastaan muutoksia ja toteuttaa uudistuksia, joita muuttuva ympäristö nostaa esille.

17 17/23 Visio 2015 ja siihen liittyvät toimenpide-ehdotukset näyttävät suuntaa, johon Kuopion seurakuntayhtymän tulisi tähdätä. Selvitysmiesten visio 2015 ja tehdyt ehdotukset eivät riitä, vaan seurakuntayhtymältä vaaditaan päätöksiä. Ehdotamme seuraavan kaltaista etenemistä: - Otettuaan vastaan selvitysmiesten raportin yhteinen kirkkoneuvosto kutsuu yhteisen kirkkovaltuuston seminaariin, jossa raportti käydään läpi esittelyin ja keskusteluin. Seminaariin kutsutaan myös viranhaltijoita kaikista organisaatioyksiköistä sekä ammattijärjestöjen luottamushenkilöt. - Yhteinen kirkkoneuvosto antaa raportin koko henkilökunnalle tiedoksi. Henkilökunnalle järjestetään omat tiedotustilaisuudet raportin johdosta. - Yhteinen kirkkoneuvosto antaa selvitysmiesten raportin tiedoksi piispalle ja tuomiokapitulille. - Yhteinen kirkkoneuvosto antaa raportin yhteiselle kirkkovaltuustolle, ja esittää valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi sekä ilmoittaa seuraavista jatkotoimista: o Yhteinen kirkkoneuvosto käynnistää toimet, joilla valmistellaan toimenpide-ehdotuksien toteuttaminen ja tekee niistä aikanaan tarpeellisilta osilta esityksen yhteiselle kirkkovaltuustolle. o Aloitteen seurakuntien yhdistämisestä voi tehdä seurakuntaneuvosto, tuomiokapituli tai piispa. Mikäli tällainen aloite tehdään, yhteinen kirkkoneuvosto käynnistää prosessin, jolla ehdotus keskustan nykyisten neljän seurakunnan yhdistämisestä valmistellaan. Valmistelu on syytä suorittaa tätä tarkoitusta varten asetetussa työryhmässä. - Yhteinen kirkkoneuvosto seuraa kuntarakenteen kehittymistä ja aloittaa tarpeelliset valmistelut yhdessä tuomiokapitulin kanssa.

18 18/23 LIITTEET 4 kpl LIITE 1 KIRKKOLAIN MUKAAN YHTYMÄLLE KUULUVIA LAKISÄÄTEISIÄ TEHTÄVIÄ OVAT: 1. KIRKOLLISVEROTUS 2. VEROJEN JA MUIDEN YHTEISTEN TULOJEN JAKO SEURAKUNNILLE 3. KESKUSRAHASTOMAKSUT 4. TALOUSARVIO 5. RAHATOIMI 6. KIRJANPITO 7. TILINPÄÄTÖS 8. TILINTARKASTUS 9. HENKILÖSTÖASIAT 9.1. PALKAN JA TYÖNANTAJASUORITUSTEN MAKSU 9.2. TYÖNANTAJAILMOITUKSET 9.3. PALKKAKIRJANPITO 9.4. NIMIKIRJANPITO 9.5. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN TEKEMINEN JA TULKINTA 9.6. PALKANTARKISTUSTEN TEKEMINEN JA ESITTÄMINEN 9.7. LUOTTAMUSMIESTOIMINTA 9.8. TYÖSUOJELU 9.9. TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEISTOIMINTA LAKISÄÄTEISET TEHTÄVÄT, JOTKA VOIDAAN SIIRTÄÄ SEURAKUNNALLE: 10. SEURAKUNTIEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN JA LAKKAUTTAMINEN 11. SEURAKUNTIEN KIINTEÄN OMAISUUDEN LUOVUTTAMINEN 12. KIRKKOVALTUUSTOLLE YKSITTÄISESSÄ SEURAKUNNASSA KUULUVAT ASIAT, JOLLEI NIITÄ OLE ANNETTU 10 :SSÄ SÄÄDETYLLÄ TAVALLA SEURAKUNNALLE HANKINNANVARAISET ASIAT, JOTKA YHTYMÄ VOI HOITAA PERUSSÄÄNNÖN NOJALLA: 13. MUITA HALLINTOON JA TALOUTEEN LIITTYVIÄ ASIOITA 14. SEURAKUNNALLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ JA TYÖMUOTOJA KAIKKI MUUT ASIAT KUULUVAT SEURAKUNNALLE

19 19/23 LIITE 2 Raportti Kuopion ympäristökuntien ja ympäristöseurakuntien edustajien kanssa käydyistä keskusteluista LEPPÄVIRTA Leppävirran kunta (10 554) on Varkauden ja Kuopion välisessä jännitekentässä. Varkaus erotettiin aikanaan Leppävirran kunnasta. Nyt se on etsinyt yhteistyötä Leppävirran kanssa, mutta tuloksetta. Leppävirta suuntautuu pääosin Kuopioon. Kunta on laaja, hajanainen ja vesistöjen rikkoma. Leppävirran seurakunta (8879) haluaa jatkaa itsenäisenä mikäli mahdollista. Sillä ei ole luonnollisia yhteistyökumppaneita. Kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa. Kirkon ulkomaalaus on suurin tiedossa oleva korjausinvestointi. Seurakunnassa on 11 hautausmaata, joista hautauskäytössä on 9 hautausmaata eri puolilla seurakuntaa. SUONENJOKI Suonenjoen kunta (7601) etsii yhä tiiviimpää yhteistyötä Kuopion kanssa. Aikaisempi pyrkimys tiivistää yhteyttä Rautalammin ja muiden Sisä-Savon kuntien kanssa ei johtanut tuloksiin. Kuopiolla ja Suonenjoella on pitkälle viety suunnitelma Sote-yhteistyöstä. Kuntaliitoksen toteutumista lähivuosina pidetään todennäköisenä. Suonenjoen seurakunta (6234) on elänyt tarkkaa ja velatonta taloutta, mutta se on pitänyt kiinteistönsä kunnossa. Lasten väheneminen nostaa tarpeen siirtää toiminnallista resurssia enemmän vanhustyöhön. Tulevaisuuden seurakuntarakenteen osalta nähdään kaksi mahdollisuutta: Sisä-Savon seurakunnan (Keitele, Tervo, Vesanto ja Pielavesi, joka kuuluu nyt Iisalmen seurakuntayhtymään) muodostaminen tai liittyminen suoraan Kuopion seurakuntayhtymään, jossa entinen yhteistyökumppani Karttula jo on. Sisä- Savon seurakunta voisi olla yksi Kuopion seurakuntayhtymän seurakunta. RAUTALAMPI Rautalammin kunta (3475) pienenee väkiluvultaan kohtuullisen loivasti. Työssä käymisen pääsuunta on Kuopio ja Suonenjoki. Sote-palveluiden osalta ollaan hakemassa yhteistyötä samoilta suunnilta. Suurten (yli 40 milj. euroa) jälkeen ollaan vetämässä henkeä. Monimuotoisten palvelurakenteiden (Sisä-Savo) sijasta haetaan selvempää ratkaisua Kuopion suunnasta. Tavoitteena on säilyttää lähipalvelut ja oma lukio. Rautalammin seurakunta (2845) on jäsenistöltään supistuva. Kasteita on vuosittain noin 20 ja hautauksia 50. Kirkko on laitettu kuntoon, mutta velkaa on huomattava (1,2 milj. euroa) määrä. Henkilöstön supistamiseen on paineita erityisesti lapsityön osalta. Kylien elämä on hiipumassa. On vain yksi kyläkoulu, Kerkonkoski. Ajatuksena on esillä Sisä-Savon seurakunta, jossa voisi olla Karttulan kanssa jäsentä. 450 vuotta vanhan seurakunnan nimen häviäminen kartalta ei tunnu hyvältä. TERVO Tervon kunta (1703) haluaa säilyä itsenäisenä, mikäli mahdollista. Yhteistyörakenteena sosiaalityössä ja terveydenhoidossa on Nilakka (Keitele, Pielavesi, Tervo ja Vesanto). Työssäkäynnin pääsuunta on Kuopio (yli 100), seuraavaksi suurimmat ovat Keitele (30) ja Suonenjoki (20). Karttula oli ennen Kuopioon liittymistä merkittävä yhteistyökumppani. Tervon seurakunta (1395) tunnistaa pienestä työyhteisöstä (5 päätoimista) johtuvan haavoittuvuuden. Kuitenkin henkilöstökuluja on pienennettävä. Nyt ollaan vähentämässä energiakuluja siirtymällä sähköstä kotimaisiin polttoaineisiin. Syntyvyys on pieni (3-7 lasta vuodessa). Päiväkerhossa on kolme

20 20/23 lasta. Isompaan organisaatioon liittymisen pelätään tuovan byrokratian lisääntymistä (Karttulan kokemukset) ja luottamushenkilövaikuttamisen vähenemistä. VESANTO Vesannon kunta (2427) on viime vuosina onnistunut tervehdyttämään talouttaan. Kunnassa on myös lähikuntia palveleva lukio. Liitosneuvotteluita ei ole käynnissä. Sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestetty Kysterin kanssa alueena (Keitele, Pielavesi, Tervo ja Vesanto). Kuntaliitospohdinnoissa Kuopio arveluttaa Karttulan kokemusten pohjalta. Sisä-Savon yhteistyö on hajoamassa, koska Karttula liittyi Kuopioon, Suonenjoki on tehnyt valintansa ja Rautalammin arvellaan seuraavan samaan suuntaan. Vesannon seurakunta (2121) on elänyt ahdasta, mutta vakaata taloutta. Syntyvyys lasta vuodessa. Paluumuuton vuoksi seurakuntalaisten määrä on säilynyt aika vakaana. Yhteistyörakenteet ovat vaihdelleet. Karttulalla, Tervolla ja Vesannolla oli aikanaan yhteinen pappi. Yhteistyön päätyttyä papin sijaisuudet hoidettiin Rautalammilta sopimuspohjaisesti. Nyt sijaiset hankitaan Kuopiosta. Yhteistyötä on etsitty myös Viitasaaren suunnasta. Henkilöstössä on supistamistarvetta, eikä lapsityöhön ole löydetty toimivaa järjestelyä. Tulevaisuuden ratkaisuna Kuopiota mieluisampi ratkaisu saattaisi olla Keiteleen suunta. Suur-Kuopioon liittyy pelko jäädä reuna-alueeksi. SIILINJÄRVI Siilinjärven kunta (21007) on kasvava kunta, joka on tehnyt suuria investointeja. Omien palveluiden koetaan olevan kunnossa, mutta valtion toimien vuoksi Suur-Kuopio voi syntyä. Siilinjärven yhteistyö Maaningan ja Nilsiän kanssa on tiivistymään päin. Oma kunta koetaan toimintakykyiseksi ja pohditaan sitä, syntyykö Kuopion ja Iisalmen välille uusi kunta. Siilinjärven seurakunta ei halunnut tässä vaiheessa käydä keskustelua selvitysmiesten kanssa. MAANINKA Maaningan kunnan asukasluku (3833) on kääntynyt nousuun ilmeisesti Kuopion läheisyydestä johtuen. Keskeinen yhteistyörakenne sosiaalityön ja terveydenhoidon alueella on Siiliset (Maaninka, Nilsiä ja Siilinjärvi). Syntyvyys vaihtelee 20 ja 40 välillä. Kunta on tehnyt suuria investointeja, joista aiheutuneita velkoja maksetaan lähivuosina. Kunta kävi liittymiskeskusteluja Siilinjärven kanssa, mutta prosessi on nyt keskeytyksissä, kun odotetaan hallituksen linjauksia. Pohditaan, olisiko Siilinjärveen liittyminen vain välivaihe vai olisiko mentävä suoraan Kuopioon. Nykyinen monitahoinen hallinto vie kunnanvaltuuston päätösvaltaa. Maaningan seurakunta (3145) on jäsenmäärältään pienessä laskussa. Syntyvyys on lasta vuodessa. Talous on tiukalla. Työntekijöitä on 10, joista muutama osa-aikaistettu työntekijälähtöisesti. Huonokuntoisesta seurakuntakodista ollaan luopumassa ja tavoitteena on rakentaa uusi seurakuntatalo. Seurakunta on toiminnallisesti vireä ja vapaaehtoistyö on merkittävä vahvuus, mutta tulevaisuudessa nähdään Maaninka osana suurempaa seurakuntaa. Meneillään on selvitysprosessi Siilinjärven seurakunnan kanssa. Siinä on tavoitteena saada kappeliseurakunnan asema. NILSIÄ Nilsiän kaupunki (6537) on ikärakenteeltaan tasapainottumassa ja väestökehitys on loivassa laskussa. Matkailun merkitys taloudelle on suuri (n vuodepaikkaa). Kouluja on keskustan lisäksi Siilinjärven rajan tuntumassa Pajulahdessa ja Rautavaaran suunnalla Palonurmella. Pajulahdessa on vahvistuva asutus, josta käydään työssä Siilinjärvellä ja Kuopiossa. Sote-palvelut on järjestetty Siiliset yhteistyönä.

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

Jäsentiedot

Jäsentiedot Vuositilasto 2015 Vuositilasto 2015 Johdanto Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2015 1-4 Läsnä ja poissa olevan väestön lukumäärä, ulkomaan kansalaisten ja kielellisen vähemmistön lukumäärä seurakunnittain 31.12.2015

Lisätiedot

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Seurakuntarakenteiden kehittäminen Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Kirkolliskokous linjasi seurakuntarakenteiden kehittämistä 15.5.2013 Kirkkohallituksen esitys: Uusi seurakuntayhtymä 2015 Kirkolliskokouksen

Lisätiedot

Jäsentiedot

Jäsentiedot Vuositilasto 2016 Vuositilasto 2016 Johdanto Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2016 1-4 Läsnä ja poissa olevan väestön lukumäärä, ulkomaan kansalaisten ja kielellisen vähemmistön lukumäärä seurakunnittain 31.12.2016

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Hautausmaat ja hautaustoimi Talous Henkilöstö Kiinteistöt Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Visio Seurakuntayhtymän visiona on olla ihmiskasvoinen uskon yhteisö,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 13.6.2011 klo 16.30 17.55. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki 635/2015 59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu Päätösehdotus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi toimintakulttuurin muutoksen

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Toiminnallinen yhteistyö ratkaisu seurakuntien niukkeneviin resursseihin? Kari Ruotsalainen 2016

Toiminnallinen yhteistyö ratkaisu seurakuntien niukkeneviin resursseihin? Kari Ruotsalainen 2016 Toiminnallinen yhteistyö ratkaisu seurakuntien niukkeneviin resursseihin? Kari Ruotsalainen 2016 Verovuoden kirkollisvero 1,4 % 2,0 % 3,0 % Seurakuntien tilanteet erilaisia Seurakunnan tilanteen ja realismin

Lisätiedot

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA MITÄ, MIKSI, MILLOIN? 2011-2015. Kuopion ev.lut. seurakunnat September 21, 2015 1

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA MITÄ, MIKSI, MILLOIN? 2011-2015. Kuopion ev.lut. seurakunnat September 21, 2015 1 JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA MITÄ, MIKSI, MILLOIN? 2011-2015 Kuopion ev.lut. seurakunnat September 21, 2015 1 Rovastikunnan alueella vuosien kuluessa useita avauksia yhteistyön lisäämiseksi vastaanotto nuiva.

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7/2011 Aika Paikka 11.10.2011 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015 Aika Tiistai 23.6.2015 klo 18.00 19.28 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Läsnä Jäsenet: Eveliina Hall Kristiina Häkkänen Piia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Helen Kokkonen Liisa Kuoksa

Lisätiedot

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236

LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO 9 2008 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 LAPPEEN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 Kirkkokatu 10 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126236 Aika 10.9.2008 klo 17.00 20.31 Paikka Kaislarannan leirikeskus, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat 97 KOKOUKSEN

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

340 Helsingin seurakuntayhtymän johtajan valinta kaudelle

340 Helsingin seurakuntayhtymän johtajan valinta kaudelle 575/2016 340 Helsingin seurakuntayhtymän johtajan valinta kaudelle 2017-2018 Päätösehdotus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,

Lisätiedot

HE 196/1997 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirldwlain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 196/1997 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirldwlain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirldwlain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että seurakunnan päätöksestä tuomiokapitulille

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Ma 25.4.2016 klo 16.30 17.35 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi Heinonen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

Alueelliset keskusrekisterit. Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs

Alueelliset keskusrekisterit. Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs Alueelliset keskusrekisterit Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs Kirkkohallituksen täysistunnon linjaus Tavoite, että kirkonkirjojen rekisterinpitäjiä tulevaisuudessa ovat alueelliset keskusrekisterit, jotka

Lisätiedot

79 Helsingin seurakuntayhtymän johtajan valinta kaudelle

79 Helsingin seurakuntayhtymän johtajan valinta kaudelle 79 Helsingin seurakuntayhtymän johtajan valinta kaudelle 2017-2018 575/2016 Päätösehdotus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää 1) valita kirkkoherra Teemu Laajasalon virkasuhteiseen, oman viran ohella virkaa

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus. Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus. Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen Perustietoa Seurakuntayhtymän tehtävät on lueteltu Kirkkolaissa

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 13.5.2014 klo 18.00 20.14 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Hämeenlinnan kirkossa, Kirkkorinne, 13100 Hämeenlinna. Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmä 13.5.2014

Talous- ja henkilöstötyöryhmä 13.5.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 13.5.2014 Talousvastaavien työ, tilannekatsaus Yhdistymisavustuksen käyttö Työryhmätyöskentely: hyödyt ja haitat + yhdistymisavustus + muut linjaukset Talousvastaavien työ

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Valtionosuudet v Kaupunginjohtaja Olavi Ruotsalainen, Suonenjoen kaupunki

Valtionosuudet v Kaupunginjohtaja Olavi Ruotsalainen, Suonenjoen kaupunki Valtionosuudet v. 2010-2014 Kaupunginjohtaja Olavi Ruotsalainen, Suonenjoen kaupunki Pohjois-Savon kuntien valtionosuudet yhteensä vuosina 2010-2014 (=peruspalvelujen valtionosuus (ml. valtionosuuden tasaus)

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 1(6) Kellolahdentie 8, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 5/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO 19.8.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 1(6) Kellolahdentie 8, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 5/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO 19.8. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 1(6) Aika 17.8.2016 klo 16.30 17.30 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Mäkinen Aulikki

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Voimaan 1.1.2017 alkaen Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Perussopimus Sisällysluettelo 1 luku...1 Jäsenkunnat ja tehtävät...1 1...1...1

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15)

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 14 KOKOUKSEN AVAUS 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16

Lisätiedot

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kuntauudistus ja Kittilä Kuntalaisinfo 22.10.2013 Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kaikki mitä olet halunnut kysyä! Mikä on kuntauudistus ja mihin sitä tarvitaan? Miksi Kittilän kunta on mukana kuntauudistuksessa?

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 15.10.2008 klo 18.00-19.10 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: 45 Kokouksen avaus Pöytäkirja Esityslista 5/2008

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pyhännän kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jouko Nissinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 28.5.2013 klo 18.00 19.40 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

78 Lausunto kirkkolainsäädännön ehdotuksesta kirkkolainsäädännön

78 Lausunto kirkkolainsäädännön ehdotuksesta kirkkolainsäädännön 99/2016 78 Lausunto kirkkolainsäädännön ehdotuksesta kirkkolainsäädännön kodifioimiseksi Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä liitteen mukaisen lausunnon kirkkohallituksen esityksestä kirkkolain

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 30 ILMOITUSASIAT 2 31 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 02.03.2015 222 HEL 2013-012903 T 00 00 00 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 1 päättää

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 184/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua

Lisätiedot

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30.

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. HAUHON SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO KOKOUSKUTSU/ASIALISTA Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Seurakunnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginvaltuusto 20.10.2008 VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Nimi ja tehtävät Vakka-Suomen Vesi LIIKELAITOS on KUNTALAIN MUKAINEN Uudenkaupungin

Lisätiedot

273 Tarkastustoimi (sisäinen tarkastus) Helsingin seurakuntayhtymässä

273 Tarkastustoimi (sisäinen tarkastus) Helsingin seurakuntayhtymässä 438/2014 273 Tarkastustoimi (sisäinen tarkastus) Helsingin seurakuntayhtymässä 2015-2017 Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Kari Liinakoski 1) hyväksyy tarkastustoimen kehittämisen ja resursoinnin lähtökohdaksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO Kunnanhallitus 61 21.02.2011 Valtuusto 23 28.03.2011 Kunnanhallitus 167 06.06.2011 Valtuusto 42 20.06.2011 KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO KHALL 61 Valmistelija:

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto

28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 29.9.2015 klo 18.00 Sivu 1 28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Pekka Räisänen on kirjeellä 26.5.2015

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 9 Aika tiistai 14.5.2013 klo 18.00-21.30 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 56 21.11.2016 41 Asianro 6592/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Nilsiä-neuvottelukunta Asianro 833/ /2014. Kaupunginhallitus 14.4.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Nilsiä-neuvottelukunta Asianro 833/ /2014. Kaupunginhallitus 14.4. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 23 Asianro 833/00.01.01/2014 Valtuustoaloite/lähidemokratiaan Kuopio-malli historia Kaupunginhallitus 14.4.2014 142: Valtuustoaloite 3.2.2014 Kokoomuksen valtuustoryhmä,

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 18.25 Paikka Kaavin seurakuntatalo, Kirkkorannantie 1, Kaavi Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen puheenjohtaja

Lisätiedot

Suurten kaupunkien talousarviot 2008

Suurten kaupunkien talousarviot 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatauksia 2007 11 HEIKKI HELIN Suurten kaupunkien talousarviot 2008 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-223-039-3 Painettu ISSN 1455-7266 LISÄTIETOJA Heikki Helin

Lisätiedot