Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012"

Transkriptio

1 1 Hallituksen toimintakertomus vuodelta Yleiskatsaus Vantaan Energia Sähköverkot Oy kuuluu Vantaan Energia - konserniin, jonka muodostavat emoyhtiö Vantaan Energia Oy ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöt. Emoyhtiön omistusosuus Vantaan Energia Sähköverkot Oy:ssä on 100 %. Vuosi 2012 oli yhtiön 6. toimintavuosi. Vantaan Energia Sähköverkot Oy siirtää sähköä vantaalaisille asiakkailleen maantieteellisellä vastuualueellaan sekä tarjoaa sähköverkkoihin ja energian käyttöön liittyviä palveluja. Yhtiön toiminta on luvanvaraista ja tiukasti säänneltyä. Sähkön siirtohinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiamarkkinavirasto (EMV). Valvonta kohdistuu neljän vuoden mittaisiin valvontajaksoihin. Hinnoittelun kohtuullisuuden kriteerit määritetään etukäteen ennen jakson alkamista. Valvontajakson päätyttyä EMV tarkastaa ovatko yhtiön valvontajakson aikana asiakkailta perimät maksut olleet viraston ennalta vahvistamien menetelmien ja sähkömarkkinalain mukaisia. Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n sähkönsiirtotariffit pysyivät Vantaan alueella muuttumattomina vuoden 2012 ajan. 2 Taloudellinen kehitys Yhtiön liikevaihto oli 38,5 milj. euroa (39,4 milj. euroa vuonna 2011), josta siirtotulojen osuus oli 36,9 (37,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 14,3 milj. euroa (18,6 milj. euroa). Liikevoitto pieneni tehdyn hinnanalennuksen, nousseiden kantaverkkomaksujen ja yleisen kustannuskehityksen sekä kasvaneiden poistojen vuoksi. Konserniavustusta jaettiin emoyhtiölle 5,0 milj. euroa (22,5 milj. euroa). Välittömät verot olivat 113,3 tuhatta euroa (21,4 tuhatta euroa) ja tilikauden voitto 347,1 tuhatta euroa (61,5 tuhatta euroa). Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 22,7 milj. euroa (9,6 milj. euroa), josta sähköverkoston laajentamiseen ja uusimiseen kohdistui 12,9 milj. euroa ja kaukoluentamittareiden asentamiseen 9,7 milj. euroa. Yhtiön oman pääoman tuotto oli 39,8 % (42,4 %) ja omavaraisuusaste 33,5 % (32,0 %).

2 2 Keskeisimpiä taloudellisia tunnuslukuja: Tunnusluku v v v Liikevaihto, meur 38,5 39,4 41,4 Liikevoitto, meur 14,3 18,6 17,6 Liikevoitto % liikevaihdosta 37,1 47,2 42,6 Oman pääoman tuotto -% 39,8 42,4 43,2 Omavaraisuusaste -% 33,5 32,0 34,4 Bruttoinvestoinnit, meur 22,7 9,6 9,6 % liikevaihdosta 58,9 24,5 23,1 3 Liiketoiminnan kehittyminen Yhtiön vastuualueen sähkön käytön kasvu ja kuormitustiheys luovat hyvät edellytykset pitkäjänteiselle verkkotoiminnalle. Vuosi 2012 oli tavanomaista sateisempi, mutta kului muutoin hyvin keskimääräisessä säässä. Sähköverkon kautta kulutukseen (sis. verkostohäviöt) siirrettiin sähköä GWh, mikä oli n. 1,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Lämpötilakorjattu siirtomäärä oli 0,8 % suurempi kuin vuonna Sähkönjakeluverkkoon liitettiin 383 uutta pienjännite- ja 4 keskijänniteliittyjää. Lisäksi 82 kohteessa uusittiin liittymä. Sähköverkkopalveluun liittyviä sopimustapahtumia oli n Asiakkaita oli vuoden lopussa n Vantaan Energian energiamittauksissa (sähkö ja lämpö) siirryttiin kaukoluentaan suunnitellusti vuoden loppuun mennessä. Projektissa panostettiin erityisesti myös työturvallisuuteen, minkä tuloksena projektissa ei sattunut yhtään työtapaturmaa. Työturvallisuus on yhtiölle tärkeä asia ja myös yksi konsernin yhteinen tavoite vuodelle Vuoden 2012 aikana rakennettiin pienjännitejakeluverkkoa noin 43 km, keskijänniteverkkoa noin 39 km ja jakelumuuntamoita 29 kpl. Siirtoverkko täydentyi käyttöönotetulla Honkanummen 110/20 kv sähköasemalla ja 110 kv voimajohdolla Hakkilasta Honkanummen kautta Rekolaan, yhteensä 5,1 km. Viestiverkkoa täydennettiin ukkosvalokuituköydellä 9.7 km. Sähkönjakeluverkkoa kunnossapidettiin vuonna 2012 suunnitellusti kunnossapito-ohjelman mukaan. Merkittävin uusi kunnossapitotyö oli 20 kv erottimen jännitetyöhuolto.

3 3 Vuoden 2011 tapaninpäivän myrskyt aiheuttivat Vantaalaisille tavanomaisia pidempiä sähkönjakelukeskeytyksiä. Tapahtuneesta otettiin opiksi. Kerättyjen kokemusten perusteella yhtiön varautumista sähkönjakeluverkonhäiriöihin kehitettiin merkittävästi vuoden 2012 aikana. Sähköntoimituksen laatu yhtiön vastuualueella oli vuonna 2012 erinomainen, keskeytystunnuslukujen perusteella tarkasteltuna jopa yhtiön kaikkien aikojen paras. Alalla yleisesti käytetyt vertailuluvut ovat energiapainotettu keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohti vuodessa sekä keskimääräinen asiakkaan kokema keskeytysmäärä vuodessa. Nämä tunnusluvut olivat 5,5 min/a ja 0,21 kpl/a. 4 Henkilöstö Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 68 henkilöä (73 henkilöä). Palkat ja palkkiot olivat yhteensä 3,5 milj. euroa (3,6 milj. euroa). Konsernin henkilöstöä koskevat tunnusluvut esitellään tarkemmin ja laajemmin vuosittain julkaistavassa Vantaan Energian yhteiskuntavastuuraportissa. 5 Ympäristö Vantaan Energian ympäristöasioiden hallintaa ohjaa ISO standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Vantaan Energia Sähköverkot Oy on johtanut konsernin ympäristöpäämääristä omaan toimintaansa liittyvät ympäristötavoitteet sekä toimenpiteet näiden saavuttamiseksi. Yhtiön toiminnan kannalta yksi merkittävimpiä tavoitteita on ollut ilmastonmuutoksen hillintään liittyen sähkönsiirron energiahäviöiden suhteellisen osuuden säilyttäminen pienenä (< 3 %). Tavoitteeseen on päästy ottamalla verkostohäviöt huomioon sähköverkon suunnittelussa ja rakentamisessa. Yhtiö on myös mukana elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten toimenpideohjelmassa, jonka tavoitteena on ohjata yrityksiä ja yhteisöjä järjestelmällisesti parempaan energiatehokkuuteen. Vantaan Energian johto seuraa johtamiskäytäntöjensä mukaisesti säännöllisesti ympäristötekijöihin liittyvien avaintunnuslukujen kehittymistä sekä niille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Konsernin ympäristöasioita esitellään tarkemmin ja laajemmin vuosittain julkaistavassa Vantaan Energian yhteiskuntavastuuraportissa.

4 4 6 Yhteiskuntavastuu Vantaan Energia -konsernin yhteiskuntavastuupolitiikka luo suuntaviivat konsernin talouden, ympäristön ja sosiaalisen vastuun johtamiselle ja kehittämiselle. Vuonna 2012 päivitettiin konsernin yhteiskuntavastuun olennaisimmat näkökohdat. Samoin päivitettiin ympäristö- ja yhteiskuntavastuun tavoitteet vuoteen Yhteiskuntavastuun tavoitteista ja toiminnan jatkuvan parantamisen tuloksista Vantaan Energia raportoi vuosittain julkaistavassa yhteiskuntavastuuraportissa. Raportoinnissa sovelletaan kansainvälistä Global Reporting Initiative -ohjeistoa. Vantaan Energian vuoden 2011 raportti julkaistiin huhtikuussa Ympäristövastuulla oli edellisten vuosien tapaan vuoden 2011 raportissa keskeinen painoarvo. Tärkeässä osassa olivat myös henkilöstöasioiden ja sidosryhmäsuhteiden raportointi. Raportin tiedot on varmentanut ulkopuolinen, riippumaton asiantuntija Inspecta Sertifiointi Oy. Vuoden 2012 raportti julkaistaan verkossa Vantaan Energian kotisivuilla keväällä Vantaan Energia Sähköverkot Oy on päivittänyt sähkömarkkinalain mukaisen toimenpideohjelman sekä laatinut Energiamarkkinavirastolle toimitetun raportin sähkömarkkinaosapuolien syrjimättömän kohtelun varmistamisesta. Raportti on nähtävillä Vantaan Energian kotisivuilla. 7 Riskienhallinta Vantaan Energian riskienhallinnan tavoitteena on tukea liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä ehkäistä kielteisten vaikutusten syntymistä. Vantaan Energia Oy:n hallitus hyväksyy konsernin riskienhallintapolitiikan. Politiikassa määritellään riskienhallinnan keskeiset periaatteet, vastuut ja prosessit. Keskeiset riskit ja epävarmuudet on tunnistettu ja avainriskejä hallitaan systemaattisesti. Valittujen avainriskien merkittävyys arvioitiin konsernin riskiteemapäivän 2012 yhteydessä. Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n näkökulmasta merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät laajoihin sähköhäiriöihin, viranomaisvalvonnan vaikeaan ennustettavuuteen sekä tietojärjestelmäongelmiin. Laajalla sähköhäiriöllä tarkoitetaan sähkönjakeluhäiriötä, jonka kestoaika on vähintään 10 min ja laajuus vähintään 110/20 kv päämuuntajan jakelualue tai vastaava määrä 20 kv keskijännitejohtolähtöjä. Riskin toteutuminen voi aiheuttaa yhtiölle merkittäviä verkon

5 5 korjauskustannuksia ja asiakkaille maksettavia vahingonkorvausluonteisia maksuja. Vuodenajasta ja häiriön pituudesta riippuen laajasta sähköhäiriöstä voi aiheutua yhteiskunnalle suurta haittaa. Laajojen sähköhäiriöiden riskiä pyritään pienentämään huolellisella verkonsuunnittelulla, kunnossapitotoiminnalla sekä varautumalla ennakolta erilaisiin häiriötilanteisiin. Viranomaiset säätelevät tiukasti ja yksityiskohtaisesti yhtiön toimintaa. EMV:n valvontaperiaatteet tiedetään etukäteen vain yhden valvontajakson mittaiselle jaksolle, jonka pituus on neljä vuotta. Yhtiön toiminta on kuitenkin hyvin pitkäjänteistä verkkokomponenttien eliniän ollessa useita vuosikymmeniä. Sääntelyyn tulevien muutosten ennakointi on vaikeaa. Riskinä ovat yhtiön toimintaympäristöön nähden epäedulliset tai ohjausvaikutuksiltaan kestämättömät valvontaperiaatteet. Viranomaisvalvontaan liittyvää riskiä pyritään pienentämään vaikuttamalla aktiivisesti erityisesti toimialajärjestön kautta ennakolta viranomaisen valvontajärjestelmän kehitystyöhön. Vuonna 2012 konsernin keskeisiä riskienhallintaan liittyviä kehityshankkeita on ollut jatkuvuuden hallintaan liittyvät arvioinnit ja niiden pohjalta käynnistetyt kehitystoimet. 8 Tutkimus ja kehitys Vantaan Energia Sähköverkot Oy on sähköverkkopalvelujen tuottamiseen keskittyvä yhtiö, jonka oma tutkimus- ja kehityspanostus on pieni. Pääasiallinen tapa osallistua kehityshankkeisiin on kiinnostavien T&K -hankkeiden rahoittaminen ja oman asiantuntemuksen tarjoaminen projektien käyttöön. Tutkimuksessa luotetaan alan kumppanuusverkostoihin ja hyvään yhteistyöhön johtavien energiatutkimuslaitosten kanssa. Emoyhtiö Vantaan Energia Oy kuuluu perustajajäsenenä energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymään Cleen Oy:öön. Vantaan Energia Sähköverkot Oy osallistuu Cleenin laajaan ja monivuotiseen Smart Grids and Energy Markets (Älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat) tutkimusohjelmaan. Yhtiön painopistealueina tutkimuksissa ovat olleet kysyntäjoustoasiat, sähköautojen verkostovaikutukset sekä verkonsuunnittelujärjestelmien kehittäminen. Vantaan Energia Sähköverkot Oy kuuluu yhdessä muiden suurimpien kaupunkien sähköverkkoyhtiöiden kanssa sähkötutkimuspooliin, jonka tarkoituksena on sähkövoimatekniikan, sähkön siirron ja jake-

6 6 lun sekä siihen liittyvän palvelutuotannon ja muun energia-alaa palvelevan tutkimuksen kehittäminen ja rahoittaminen. Pooliin ovat liittyneet valtaosa alan merkittävistä toimijoista. 9 Hallinto Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin ja siinä käsiteltiin yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat. Vuonna 2012 hallituksen jäseninä toimivat Vesa Hynninen (puheenjohtaja), Maija Siikilä ja Mervi Pellinen. Hallitus kokoontui 10 kertaa. Yhtiön tilintarkastajana toimi Ernst & Young Oy KHT- yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Jarmo Lohi. Yhtiön toimitusjohtajana toimi diplomi-insinööri Risto Lappi. 10 Merkittävät oikeudelliset asiat Energiamarkkinavirasto vahvisti päivätyillä yhtiökohtaisilla päätöksillä sähköverkkotoiminnan tuoton ja siirtopalveluista perittävien maksujen määrittämistä koskevat menetelmät valvontajaksolle Vantaan Energia Sähköverkot Oy haki markkinaoikeudelta muutosta Energiamarkkinaviraston päätöksiin joulukuussa 2011 yhdessä muiden verkkoyhtiöiden kanssa. Markkinaoikeus hylkäsi päätöksessään loppuvuodesta 2012 valtaosan verkonhaltijoiden vaatimuksista. Verkkotoiminnan tehostamisvaatimuksen määrittelyn osalta Markkinaoikeus kuitenkin palautti vahvistuspäätökset Energiamarkkinavirastolle uudelleen käsiteltäviksi. 11 Tilikauden jälkeiset tapahtumat Kaikkien tuotteiden ja palveluiden arvonlisävero nousi ja on alkaen 24 % (23 %). Vantaan Energia Sähköverkot Oy laski sähkön siirtotariffien hintatasoa Vantaan alueella alkaen noin 10 %. Muutos johtui sähkönjakeluverkon pääomakustannusten pienenemisestä.

7 7 12 Tulevaisuuden näkymät Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan vuonna 2013 pienenevän edellisestä vuodesta, mutta pysyvän lähivuosina kuitenkin edelleen hyvällä tasolla. Alhaisena pysyttelevä yleinen korkotaso pitää sähköverkkotoiminnan sallitun tuottotason alhaisena lähivuosina. Vantaan kaupungin väestömäärän ja työpaikkojen kasvunäkymät ja tämän seurauksena tapahtuva sähkön käytön kasvu tuovat tulevaisuudessakin yhtiön talouteen vakautta. Energiatehokkuuden parantumisesta huolimatta sähkön käyttö kotitalouksissa, palveluissa ja liikenteessä lisääntyy. Siirtyminen muista ilmaston kannalta haitallisemmista energiamuodoista sähkön käyttöön esim. liikenteessä aiheuttanee myös pidemmällä tähtäimellä kasvua sähkön kulutukseen. Yhtiön taloudelliseen tulokseen vaikuttaa voimakkaasti viranomaissääntely ja sen muutokset. Viranomaissääntelyyn sisältyvät tehostamisvaatimukset ohjaavat toiminnan tehostamiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee parhaillaan sähkömarkkinalain muutosta, jolla pannaan täytäntöön EY:n kolmannen energian sisämarkkinapaketin vaatimukset sekä asetetaan erityisiä vaatimuksia sähkön toimitusvarmuudelle ja verkkoyhtiöiden varautumiselle poikkeuksellisiin tilanteisiin. Näillä uusilla säädöksillä voi olla merkittäviä vaikutuksia sähköverkkotoiminnan harjoittamiseen ja yhtiön toimintaan. Vaadittavien toimenpiteiden tarkemmat yksityiskohdat ja vaikutukset Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n liiketoimintaan selviävät kevään aikana. 13 Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Yhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma oli ,43 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto ,14 euroa, siirretään edellisten tilikausien voittovarat tilille ja että osinkoa ei jaeta.

8 8 14 Yhtiön osakkeet 2012 Yhtiön osakepääoma: 2012 Omistaja kpl Vantaan Energia Oy Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.

9 Tuloslaskelma Liite Liikevaihto , ,58 Valmistus omaan käyttöön , ,23 Liiketoiminnan muut tuotot , ,05 Materiaalit ja palvelut Energian ostot , ,18 Aineet ja tarvikkeet , ,42 Ulkopuoliset palvelut , ,50 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,10 Henkilöstökulut 4, 7 Palkat ja palkkiot , ,83 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,65 Muut henkilösivukulut , ,36 Henkilöstökulut yhteensä , ,84 Poistot ja arvonalentumiset 5 Suunnitelman mukaiset poistot , ,90 Liiketoiminnan muut kulut 6, , ,37 Liikevoitto , ,65 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ja muut rahoitustuotot , ,20 Korkokulut saman konsernin yrityksille , ,45 Muut korko- ja rahoituskulut -159, ,64 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,89 Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä , ,76 Satunnaiset erät , ,00 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,24 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,02 Tuloverot 9 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot , ,51 Tilikauden voitto/tappio , ,27

10 Tase Liite VASTAAVAA Pysyvät vastaavat 10 Aineettomat hyödykkeet , ,77 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet , ,39 Rakennukset ja rakennelmat , ,50 Sähköverkko , ,15 Koneet ja laitteet , ,33 Keskeneräiset hankinnat , , , ,11 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 2 801, , , ,05 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,93 Vaihtuvat vastaavat 11 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,17 Liittymismaksusaamiset , ,27 Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,82 Siirtosaamiset , ,90 Muut saamiset ,00 0,00 Saamiset yhteensä , ,16 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,16 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,09

11 Tase Liite VASTATTAVAA Oma pääoma 12 Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto , ,02 Tilikauden voitto , ,27 Oma pääoma yhteensä , ,29 Tilinpäätössiirtyjen kertymä Poistoero , ,90 Vieras pääoma 13 Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksut , , , ,35 Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat , ,39 Lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille , ,44 Siirtovelat , ,85 Muut velat , , , ,55 Vieras pääoma yhteensä , ,90 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,09

12 Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen satunnaisia eriä , ,76 Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot , ,90 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua , ,48 Rahoitustuotot ja -kulut , ,89 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,03 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,10 Lyhytaikaisten velkojen muutos , ,15 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,98 Maksetut korot ja maksut muista liiketoim. rahoituskuluista , ,09 Saadut korot liiketoiminnasta , ,20 Maksetut välittömät verot , ,51 Liiketoiminnan rahavirta , ,58 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,27 Investointien rahavirta , ,27 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot , ,00 Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset , ,00 Liittymismaksujen lisäys (+)/vähennys(-) , ,72 Saadut ja maksetut konserniavustukset , ,00 Rahoituksen rahavirta , ,28 Rahavarojen muutos , ,98 Rahavarat , ,98 Rahavarat

13 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1 Laadintaperiaatteet Yrityksen perustiedot ja liiketoiminnan kuvaus Vantaan Energia Sähköverkot Oy (jäljempänä "yhtiö") on sähköverkkotoimintaa harjoittava kotimainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Vantaa. Yhtiö kuuluu Vantaan kaupunki -konsernin alakonserniin Vantaan Energia. Vantaan Energia -konsernin emoyhtiön nimi on Vantaan Energia Oy ja sen kotipaikka on Vantaa. Vantaan kaupunki -konsernitilinpäätöksen jäljennös on saatavissa internet-osoitteesta: Vantaan Energia -konsernitilinpäätöksen ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n tilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta Peltolantie 27, Vantaa tai internet-osoitteesta Yhtiö hankkii tarvitsemansa hallintopalvelut konsernin emoyhtiöltä palvelusopimusten perusteella. Yhtiön tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain ja säännösten (FAS) -mukaisesti. Eriytetyt tilinpäätökset Sähkömarkkinalain vaatimusten mukaan yhtiön on eriytettävä kirjanpidollisesti sähkön verkkotoiminta muista toiminnoista. Yhtiön sisällä verkkotoiminta on eriytetty muista palveluista omaksi yksikökseen. Kulut yhtiön sisällä on jaettu aiheuttamisperiaatteella. Eläkejärjestelyt Yhtiön työntekijöiden eläketurva lisäetuineen vakuutetaan eläkevakuutusyhtiössä ja kirjataan eläkevakuutusyhtiön laskelmien ja veloitusten mukaan. Liikevaihto Liikevaihto koostuu sähköverkkotoimintaan ja muuhun sähkön käyttöön liittyvien palvelujen tuotoista. Tuotot esitetään välillisillä veroilla kuten arvonlisäverolla ja valmisteverolla vähennettynä. Viranomaiset säätelevät sähköverkkotoiminnan tuottoa. Viranomaisen määrittelemä yli- tai alituotto käsitellään sääntelystä johtuvana omaisuuseränä tai velkana, jota ei kirjata taseeseen, sillä asiakkaan kanssa ei ole tehty sopimusta, jossa olisi määritelty viranomaisuussääntelyyn liittyvät seikat ja siten saaminen riippuu tulevasta toimituksesta. Yli- tai alituotto hyvitetään tai veloitetaan tulevina vuosina asiakkaalta, joka tuolloin käyttää kyseistä sähköliittymää. Takautuvia hyvityksiä tai veloituksia ei tehdä. Muut tuotot Tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuoliset tuotot sisältyvät muihin tuottoihin. Muihin tuottoihin luetaan toistuvat erät, kuten palvelujen myynnistä saadut tuotot, vuokratuotot ja kertaluontoiset erät, kuten aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot.

14 Tutkimus- ja kehittämismenot Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan. Satunnaiset erät Satunnaisissa erissä esitetään saadut ja maksetut konserniavustukset. Tuloverot ja laskennalliset verot Tuloveroihin sisältyvät tilikauden tuloksen perusteella lasketut tilikauden verot sekä aiemmilta tilikausilta maksuunpannut tai palautetut verot. Pysyvät vastaavat Aineettomiin hyödykkeisiin kirjataan IT-ohjelmistojen lisenssimaksut ja -ohjelmat sekä johtoalueiden käyttöoikeudet. Aineelliset hyödykkeet koostuvat sähkön siirto- ja jakeluverkosta sisältäen sen rakennukset, koneet ja laitteet. Aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoonsa vähennettynä kertyneillä poistoilla. Alkuperäinen hankintameno sisältää menot, jotka johtuvat välittömästi kyseisen hyödykkeen hankintamenosta. Itse rakennettujen hyödykkeiden hankintamenoon sisällytetään välittömien kustannusten lisäksi osuus niistä kiinteistä menoista, jotka aiheutuvat hyödykkeen saattamisesta toimintavalmiiksi sille aiottuun käyttötarkoitukseen. Maa-alueista ei tehdä poistoja, koska niiden taloudellista vaikutusaikaa ei voida määritellä. Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan tasapoistoina kirjaamalla hankintamenot kuluksi arvioitujen taloudellisten vaikutusaikojen kuluessa seuraavasti: Aineettomat hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Sähköverkko Koneet ja kalusto 5-20 vuotta vuotta 5-30 vuotta 5 vuotta Sähköverkon poistoaika on pidennetty 30 vuoteen vuonna Vaihtuvat vastaavat Myyntisaamiset on kirjattu kirjanpitoon alkuperäisen laskutuksen määräisenä. Yhtiöllä on käytössä päivittäistä maksuliikenteen hoitoa varten konsernitili, joka esitetään ryhmässä konsernisaamiset tai -velat riippuen tilin saldosta. Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkinahintaan. Rahavarat koostuvat likvideistä sijoituksista. Liittymismaksut Maksut, jotka asiakas maksaa liittyessään sähköverkkoon, kirjataan taseeseen muihin pitkäaikaisiin velkoihin. Nämä maksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia.

15 Tilinpäätöksen liitetiedot Liikevaihto Sähkön siirron myyntituotot , ,21 Muu toiminta , ,42 Myynnin oikaisuerät , , , ,58 3 Valmistus omaan käyttöön Aktivoidut palkat , ,29 Aktivoidut henkilösivukulut , ,69 Aktivoidut aineet ja tarvikkeet , , , ,23 4 Henkilöstö Palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Kuukausipalkkaiset Tuntipalkkaiset Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenet 9 240, ,00 5 Poistot Aineettomat hyödykkeet , ,73 Rakennukset ja rakennelmat , ,94 Sähköverkko , ,26 Koneet ja laitteet 5 463, , , ,90 6 Liiketoiminnan muut kulut Palveluostot emoyhtiöltä , ,00 Muut liikekulut , , , ,37 Tilintarkastajien palkkiot KHT-yhteisö Ernst & Young Oy Tilintarkastuspalkkiot 4 753, ,00 Muut palkkiot 3 796, , , ,00 7 Tutkimus- ja tuotekehityskulut SGEM-tutkimusohjelman kulut , ,00 Muut tutkimus- ja tuotekehityskulut , , , ,71 Tutkimus- ja tuotekehityskuluihin sisältyy henkilöstökuluja sekä liiketoiminnan muita kuluja. Tutkimus- ja tuotekehityskuluihin on saatu Tekes-avustuksia tilikaudella 2012 yhteensä euroa. 8 Satunnaiset kulut Maksettu konserniavustus emoyhtiölle , ,00 9 Tuloverot Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , ,51 Tuloverot satunnaisista eristä , , , ,51

16 Tilinpäätöksen liitetiedot Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Hankintameno , ,30 Lisäys 7 469, ,00 Vähennys 0, ,00 Hankintameno , ,30 Kertyneet sumupoistot , ,09 Vähennysten kertyneet poistot 0, ,60 Tilikauden poisto , ,04 Kertyneet sumupoistot , ,53 Kirjanpitoarvo , ,77 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Hankintameno , ,10 Lisäys 4 550, ,29 Vähennys ,73 0,00 Hankintameno = Kirjanpitoarvo , ,39 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , ,27 Lisäys ,60 537,79 Hankintameno , ,06 Kertyneet sumupoistot , ,62 Tilikauden poisto , ,94 Kertyneet sumupoistot , ,56 Kirjanpitoarvo , ,50 Sähköverkko Hankintameno , ,59 Lisäys , ,07 Vähennys , ,10 Hankintameno , ,56 Kertyneet sumupoistot , ,49 Vähennysten kertyneet poistot , ,96 Tilikauden poisto , ,88 Kertyneet sumupoistot , ,41 Kirjanpitoarvo , ,15 Muut koneet ja laitteet Hankintameno , ,14 Lisäys 6 979, ,38 Hankintameno , ,52 Kertyneet sumupoistot , ,22 Tilikauden poisto , ,97 Kertyneet sumupoistot , ,19 Kirjanpitoarvo , ,33

17 Tilinpäätöksen liitetiedot Keskeneräiset omat työt Hankintameno ,74 0,00 Lisäys , ,74 Vähennys ,74 0,00 Hankintameno = Kirjanpitoarvo , ,74 Aineelliset hyödykkeet kirjanpitoarvo , ,11 Sijoitukset Hankintameno , ,05 Osakkeet Hankintameno ja osuudet , ,05 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,93 11 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä Konsernitilisaamiset , ,78 Konsernimyyntisaamiset , ,28 Konsernisiirtosaamiset 0, , , ,82 Siirtosaamiset Sähköveropalautus ,35 0 Myynnin jaksotus ,77 0,00 Tuloverosaamiset , ,21 Muut erät , , , ,90 12 Oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma , ,00 Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto Voitto edellisiltä tilikausilta , ,02 Edellisten tilikausien voitto , ,02 Tilikauden voitto/tappio , ,27 Oma pääoma yhteensä , ,29 Jakokelpoinen vapaa oma pääoma Voitto edellisiltä tilikausilta , ,02 Tilikauden voitto/tappio , , , ,29

18 Tilinpäätöksen liitetiedot Vieras pääoma Lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille Muut lyhytaikaiset konsernivelat, korollinen , ,00 Konsernitilivelat , ,89 Lyhytaikaiset ostovelat , ,95 Konsernilainan korko, korollinen 0,00 722,22 Muut lyhytaikaiset konsernivelat 0, , , ,44 Siirtovelat Lomapalkkavaraus sosiaalikuluineen , ,95 Palkat, palkkiot ja sos.kulut , ,16 Muut erät , ,74 Myynnin jaksotus 0, ,00 Siirtovelat yhteensä , ,85 14 Vastuut Arvonlisäveron palautusvastuu Tuotannollisen verkoston laajennusinvestoinneista tehdyt arvonlisäverovähennykset, joihin liittyy arvonlisäverolain 33 :n mukainen palautusvastuu, milj. euroa: 11,0 8,5

19 Tilinpäätöksen liitetiedot Sähkömarkkinalain mukainen eriytetty tilinpäätös sähköverkkotoiminnasta Kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen sähköliiketoimintojen eriyttämisestä (79/2005) edellyttämä sähköverkkotoiminnan eriytetty tilinpäätös. Esitystapa on Energiamarkkinaviraston raportointikaavan mukainen. Sähköverkkotoiminnan nettoinvestoinnit pysyviin vastaaviin Sähköverkon aineelliset hyödykkeet , ,27 Muut aineelliset hyödykkeet Nettoinvestoinnit yhteensä , ,27 Verkkotoiminnan sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 24,5 % (vuonna ,9 %). ## ,85 24,52 % ## 44,87 % ,84 SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,79 Valmistus omaan käyttöön , ,23 Liiketoiminnan muut tuotot Muut liiketoiminnan muut tuotot , , , ,05 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Häviösähkö , ,64 Muut ostot tilikauden aikana , , , ,43 Ulkopuoliset palvelut Alueverkko-, kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut , ,45 Muut ulkopuoliset palvelut , , , ,10 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,53 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,98 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,18 Muut henkilösivukulut , , , ,03 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liikearvosta 15.1 Sähköverkon hyödykkeistä , , Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , , , ,90

Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy

Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen liitetiedot 10 Tilinpäätösmerkintä 18 Tunnusluvut 19 Tunnuslukujen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 1 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 1 Yleiskatsaus Vantaan Energia Sähköverkot Oy kuuluu Vantaan Energia -konserniin, jonka muodostavat emoyhtiö Vantaan Energia Oy ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöt.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa. Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni

Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa. Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni 14 VANTAAN ENERGIA OY Tuloslaskelma KONSERNI EMOYHTIÖ (euroa)

Lisätiedot

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 5 Tase... 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 13 Eriytetty tuloslaskelma...14 Eriytetty tase...15

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö:

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö: 1 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011 Sisältö: - Toimintakertomus 2011 2-4 - Konsernituloslaskelma 2010-2011 5 - Kosernitase 2010-2011 6 - Pellon Sähkö Oy:n

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 3. Tase... 4. Rahoituslaskelma... 5. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 3. Tase... 4. Rahoituslaskelma... 5. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... Tilinpäätös 2009 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Eriytetty tuloslaskelma...

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2 V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus.. 4 Yrityshallinto. 6 Hallinto.. 7 Verkkotoiminta.. 9 Tietoja tilinpäätöksestä Toimintakertomus 10 Tuloslaskelma.. 11 Tase. 12 Rahoituslaskelma..

Lisätiedot

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 3 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto kasvoi johtuen osakkuussähkön kirjauskäytännön muutoksesta, tuulivoiman liittymismaksusta ja siirtohintojen korotuksesta. Sähkön siirron

Lisätiedot

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

1 (28) FINGRID OYJ 11.2.2002. Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ

1 (28) FINGRID OYJ 11.2.2002. Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ FINGRID OYJ 11.2.2002 1 (28) Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ TILINPÄÄTÖS 1.1.2001-31.12.2001 FINGRID OYJ 2 (28) Sivu Sisällysluettelo 2 Hallituksen toimintakertomus 3-6 Konsernituloslaskelma 7 Konsernitase

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisällys Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 Vuosi 2013 lyhyesti 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 4 Konsernin ja emoyhtiön

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Taloudelliset tunnusluvut 11 Henkilöstöä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Sisällys Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 Vuosi 2012 lyhyesti 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 4 Konsernin ja emoyhtiön

Lisätiedot

FINGRID OYJ 10.2.2003 1 (27) Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ TILINPÄÄTÖS

FINGRID OYJ 10.2.2003 1 (27) Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ TILINPÄÄTÖS FINGRID OYJ 10.2.2003 1 (27) Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ TILINPÄÄTÖS 1.1.2002-31.12.2002 2 (27) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Sisällysluettelo 2 Hallituksen toimintakertomus 3-6 Konsernituloslaskelma 7 Konsernitase

Lisätiedot

Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi

Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi VUOSIKERTOMUS 21 Tasekirja Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi Tasekirja 21 Kotkan Energia Oy tasekirja Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.21 Sisältö Toimintakertomus, sivut 3 6 Tuloslaskelma, sivu

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 7 Tuloslaskelmat... 8 Taseet... 9 11 Rahoituslaskelmat...12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot... 13 26 Muun

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot