TALOUSARVION LAADINTAOHJE VUOSILLE SISÄLLYSLUETTELO. Sivu 1. TALOUDEN KEHYKSEN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT 1 2. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION LAADINTAOHJE VUOSILLE 2011-2013 SISÄLLYSLUETTELO. Sivu 1. TALOUDEN KEHYKSEN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT 1 2. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE 2"

Transkriptio

1 I

2 TALOUSARVION LAADINTAOHJE VUOSILLE SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TALOUDEN KEHYKSEN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT 1 2. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE 2 3. KUNTATALOUS VUOSINA PUNKAHARJUN KUNNAN VUODEN 2011 TALOUSARVIOKEHYS Toimialojen käyttötalous Kehyksen mukainen tuloslaskelma 8 5. LAADINTAOHJEET TOIMIALOILLE Talousarvion rakenne ja sitovuus Toiminnallisten tavoitteiden asettaminen Talousarvion perustelut Eurojen pyöristys Palkat ja sosiaaliturvamaksut Poistot Sisäiset erät Valtionosuudet Investointiosa Irtaimen omaisuuden hankinta, investointiosa Taloussuunnitelman laadinta vuosille TALOUSSUUNNITTELUPROSESSIN AIKATAULU 12 LI ITTEET Liite nro 1; Talousarvioasetelma Liite nro 2; Talousarviomalli Liite nro 3; Suunnitelman mukaiset poistot 1

3 1 TALOUDEN KEHYKSEN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT Vuoden 2011 talouskehyksen lähtökohtana on tämän hetken taloustilanne ja ennustearvio, että Suomen talous on lähtenyt kasvuun kotimaisen kysynnän ja viennin tukemana, joilla on myös positiivinen vaikutus kuntatalouteen. BKT:n kasvuksi vuodelle 2010 ennustetaan 1,5 %ja seuraavalle kahdelle vuodelle noin 2,5 %. Tilikauden tuloksen arvioidaan vuoden 2010 palvelutasolla olevan vuonna 2011 positiivinen. Taloussuunnitelmavuoden 2012 osalta toimintamenoja tulisi karsia n. 0,5 % ja vuoden 2013 osalta n. 1,2 %, jotta tulos olisi positiivinen. TULOSLASKELMA (1000 ) TA2OIO TA2OII TSE2QI2 TSE2OI3 Toimintatuotot ulkoiset/ sisaiset ulkoiset ulkoiset ulkoiset Myyntituotot Maksutuotot 180 Tuet ja avustukset 136 Vuokratuotot Pys.vast. myyntivoit. 375 Muut toimintatuotot 19 Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet -922 Avustukse Vuokrakulut -925 Pys.vast. myyntitap. Muut toimintakulut -39 Toimintakulut yhteensä Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 75 Muut rahoitustuotot 33 Korkokulut -241 Muut rahoituskulut -4 Vuosikate 645 Poistot -556 Tilikauden tulos 94 Poistoeron vähennys 11 Tilikauden yli-!alijäämä Kehys ei sisällä varausta vanhan kaatopaikan kunnostamiseen. Kehysvalmistelun yhteydessä on asetettu tavoitteeksi kunnan kumulatiivisen alijäämän kattaminen vuoden 2011 aikana käyttöomaisuuden myynneillä, joten kehys on tässä vaiheessa suuntaa antava vuosikatteen tilikauden tuloksen osalta. 2

4 2 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE Kuluvan vuoden heikosta ensimmäisestä neljänneksestä huolimatta valtiovarainministeriön kansantalousosasto arvio suhdannekatsauksessaan, että Suomen talous lähteen vuonna 2010 kasvuun. Työllisyys on alkuvuodesta ollut odotettua parempi, mutta se heikkenee edelleen. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan tänä vuonna 9,5 prosenttiin ja työllisyysasteen laskevan vajaaseen 68 prosenttiin. Yksityiset investoinnit laskevat vielä kuluvana vuonna, mutta vuosina 2011 ja 2012 niiden ennustetaan lisääntyvän. Kotitalouksien tulojen kasvu nopeutuu tänä vuonna, sillä palkka ja omaisuustulot kääntyvät nousuun. Vuosina 2011 ja 2012 ansiotulojen kasvu nopeutuu edelleen työllisyyden kääntyessä kasvuun. Yksityisen kulutuksen ennustetaan palaavan 2-3 prosentin kasvu-uralle. Huolimatta talouskasvun kiihtymisestä julkisen talouden alijäämän ennustetaan syvenevän 3,2 prosenttiin BKT:sta. Ennusteen pohjalla on oletus rahamarkkinoiden asteittaisesta rauhoittumisesta sekä kasvua tukevasta kevyestä rahapolitiikasta. 3 KUNTATALOUS VUOSINA Vuoden 2009 alkupuolella tapahtui nopea ja yllättävä muutos ja kuntatalous sukelsi ja erityisesti yhteisöveroista riippuvaisten kuntien taloustilanne kiristyi. Kuntien yhteisövero-osuuden tilapäinen nosto 10 prosenttiyksiköllä vuosille lievensi tilannetta lähinnä vientiteollisuus paikkakuntien osalta. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvu oli viime vuonna yhteensä noin 3,5 prosenttia, mistä palkkasumman kasvu 2,5 prosenttia ja ostojen 7,0 prosenttia. Tämän ja ensi vuoden osalta toimintamenojen kasvuarvio on 3,5 prosenttia, mistä palkat 2,5 prosenttia ja ostot 6,0 prosenttia. Talouskriisin aiheuttamat vauriot kuntatalouteen näyttäisivät jäävän kuitenkin pelättyä pienemmiksi. Kuntien talous pysyy vielä kuluvana vuonna kireänä, kun kunnallisveron tuotto alenee heikon työllisyystilanteen myötä viimevuoteen verrattuna -0,6 prosenttia. Ensivuodelle verotulojen arvioidaan kasvavan 3,9 prosenttia. Alkuvuoden tilastojen perusteella alijäämä ei kuitenkaan kasvaisi, kun kuntien menokehitys on ollut palvelujen ostoja lukuun ottamatta maltillista ja mm. kuntien yhteisöverotulot ovat lisääntyneet tuntuvasti. Valtion toimenpiteet, mm. yhteisövero-osuuden nosto ja kansaneläkemaksun poisto, ovat vahvistaneet kuntataloutta merkittävästi akuutin kriisin aikana. Lähivuosien osalta verotulojen kasvunäkymät ovat osoittautumassa aiempaa paremmiksi. Kuntien menopaineet ovat kuitenkin suuret, ja erityisesti investointien odotetaan pysyvän korkealla tasolla. Kuntatalouden tasapainon koheneminen ja tarvittavien investointien turvaaminen ilman velan jatkuvaa kasvua edellyttää sitä, että kulutusmenojen kasvu pysyy jatkossa erittäin maltillisena. 3

5 4 PUNKAHARJUN KUNNAN VUODEN 2011 TALOUSARVIOKEHYS 4.1. TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS Ensi vuoden kehys antaa kunnan eri toimialoille yhteensä n. 1,7 %:n menokasvun. Alla on esitetty taulukkona vuoden 2011 talousarviokehys (ulkoiset menot ja tulot), joka on neton osalta toimialoittain sitova. TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2011 (ulkoiset) Toimielin Määrärahaltuloarvio TA 2010 RAAMI 2011 tulosalue ulkoiset mlt ulkoiset m!t Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Tekninen jaosto Vaalit Tilintarkastus Yleishallinto Terveydenhuolto Muu yhteistoiminta Käyttövarausmäärärahat Maaseututoimi Tekninen hallinto ja toimisto Yhdyskuntasuunnittelu

6 Toim intakate Toim intakate Lasten ja perheiden palvelut Toim intakate Toim intakate Toim intamenot Rakennukset Toim intakate Palo-ja pelastustoimi Toim intatujot Toimjntamenot Toim intatu(ot Toim intatulot Liikenneväylätja yleiset alueet yhteensä yhteensä Perusturvalautakunta Sosiaalitoimen hallinto Kunnanhallitus Tekninen jaosto Toim intakate Toini intatulot Vammaisten palvelut Toim intamenot Vanhustenhuolto Toimiritamenot Toimintatufot Toimiritatulot Vesihuolto Toimjntamenot Toim intamenot Toim intamenot Toimintatu!ot Toimjntatulot Yhdyskuntapalvefut TA 2010 RAAMI TA 2010 RAAMI

7 Perustu rvalautakunta yhteensä Sivistyslautakunta Toimeentuloturva ja päihdehuolto Inkeriläisveteraanit Perusopetus TA2OIO RAAMI Koulutoimen hallinto Lasten päivähoito Esiopetus Iltapäivätoiminta Kulttuuritoimi Toim intamenot Lukiot Ruokapalvelut

8 yhteensä Sivistyslautakunta Rakennusvalvonta ja -neuvonta Toimntamenot Toimintatujot Vapaa-ajan toimi TA2OIO RAAMI20II KÄYTTÖTALOUSRAAM 1 YHTEENSÄ RAAMI 2011 RAAMI Valvontalautakunta TA yhteensä Valvontalautakunta TA Asumisen edistäminen Ympäristönsuojelu

9 4.2. KEHYKSEN MUKAINEN TULOSLASKELMA Kehyksen mukainen tuloslaskelma päätyy euron vuosikatteeseen ja euron positiiviseen tilikauden tulokseen, kun - toimintamenoissa on edellä toimialoittain eritelty euron kasvu 1,7 % -> palkkojen nousuksi on arvioitu 2 % - toimintatuotot laskevat -3,2 %, johtuen inkeriläisveteraanitoiminnan vähenemisestä - valtionosuuksien muutos vuoden 2010 talousarvioon nähden on lisäystä euroaja vuodelle 2010 kunnalle vahvistettuun valtionosuuteen nähden euroa vähemmän -3,8 % - verotulojen kasvuarvio 2 % - rahoituskorkokulujen/-tuottojen kasvuarvio 15 % TULOSLASKELMA TA2OIO RA2OII ulkoiset ulkoiset Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut yhteensä Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuototja -kulut Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Poistoeron vähennys Tilikauden yli-ialijäämä Erittely tuloslaskelman verotuloarviosta VEROTULOT TP ENN KEHYS Muutos % Tulovero % Yhteisövero % Kiinteistövero % Yhteensä ,50% 5 LAADINTAOHJEET TOIMIALOILLE 5.1. TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUS Vuoden 2010 talousarviossa toimielimen ja tulosalueen toimintamenojen ja toimintatulojen määrärahat ovat sitovia bruttomääräisinä, paitsi elokuvatoiminnan, vesihuollon, inkeriläis veteraanitoiminnan ja ruokapalvelujen osalta määrärahat ovat sitovia nettomääräisinä. Investointiosassa hankkeille myönnetyt rakennus-/hankintamäärärahat ovat bruttomääräisiä. Tuloslaskelmassa verotulot, valtionosuudet, korkotuotot ja muut rahoitustuotot ovat sitovia tuloarvioita. Tuloslaskelmaosan menoista korkokulujen yhteismäärä ja muiden rahoituskulujen yhteismäärä ovat sitovia määrärahoja. 8

10 Vuoden 2011 talousarviossa esitetään kunnanvaltuustolle, että käyttötalousosan toimielimen ja tulosatueen osalta määrärahat ovat kaikilta osin nettomääräisiä. Talousarvion sitovuudesta päättää lopullisesti valtuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Talousarviorakenne on kuvattu liitteessä TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN Kuntalain 65 :n mukaan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot Lautakuntien tulee tavoiteasettelussaan lähteä kunnanvaltuuston 2009 hyväksymästä Punkaharjun kunnan strategiasta (TA 2010 sivut 5 7). Siinä on määritelty kunnan visio ja siitä edelleen johdetut päämäärät ja ratkaisevat menestystekijät. Ratkaisevista menestystekijöistä muodostetaan talousarvion toiminnalliset tavoitteet. Kuntastrategia päivitys käynnistyy vuoden 2010 aikana. Vuonna 2011 uudelle strategialle laaditaan toteuttamissuunnitelma, joka ohjaa toimialojen tavoiteasetantaa vuoden 2012 talousarvion laadinnassa. Toiminnalliset tavoitteet esitetään talousarviokirjassa seuraavasti muotoiltuna: Tuloskorttimalli Ratkaisevat Tavoitteet M ittarit M ittaus- Tavoite menestystekijä arviointikriteerit väli taso 5.3. TALOUSARVION PERUSTELUT Talousarviokirjassa esitetään tehtäväaluetasolla palvelukuvaukset ja perustelutekstit sekä henkilöstö. Perustelujen päätarkoituksena on kertoa päätöksentekijöille, mihin rahat käytetään. Tekstien pituudessa noudatetaan alla olevan mallin mukaista esitystapaa. Tehtäväaluekohtaiset kannanotot määrärahojen riittämättömyydestä tai muut vastaavat kommentit eivät kuulu kunnanvaltuuston talousarvion perusteluihin. Perustelut jäsennetään ja otsikoidaan seuraavan mallin mukaan: TEHTAVÄALUEEN/TOIMIALAN NIMI Toiminta-ajatus TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö (palvelukuvaus) ja sen muutokset Toiminnan painopistealueet TALOUSARVIO 2011 Toiminnalliset tavoitteet ja Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut tuloskortti yllä olevan mallin mukaisesti TULOSLAKSELMA MÄ RARAHA JA TULOARVIO Yllä kuvattu talousarviomalli on tarkemmin selostettu ja eritelty laadintaohjeen liitteessä nro 2 9

11 5.4 EUROJEN PYÖRISTYS Talousarviokirjassa tuloslaskelmat, maärärahat ja tuloarvio esitetään 10 euron tarkkuudella. Toimialat tallentavat euromäärät taloussuunnitteluohjelmaan valmiiksi pyöristettyinä PALKAT JA SOSIAALITURVAMAKSUT Palkkasumman on arvioitu kasvavan tähän vuoteen nähden vuonna %. Palkanlaskenta laskee henkilöstön vuosipalkkakustannukset ja lomapalkkavelan tulevalle talousarviovuodelle mennessä. Vuoden 2011 palkkojen sivukulut lasketaan seuraavien prosenttien mukaan: Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut ovat vielä prosentit varmistuvat syksyllä valtion budjetin yhteydessä. O Sosiaaliturvamaksu 2,23 % O Tapaturmavakuutusmaksu 0,46 % O Työttömyysvakuutusmaksu 1,99 % O VeEL maksu 20,44 % O KuEL maksu 16,00 % tässä vaiheessa osittain avoinna. Lopulliset Eläkemenoperusteinen (1,02 %) KuEL-maksu sekä varhaiseläkemenoperusteinen maksu lasketaan palkkakirjanpidossa ja kirjataan suoraan toimialoille aiheuttamisperusteen mukaisesti POISTOT Poistot rakennuksista sekä kiinteistä rakenteista ja laitteista laskee tekninen toimiala. Poistoja laskettaessa noudatetaan kunnanvaltuuston hyväksymää poistosuunnitelmaa, joka on laadintaohjeen liitteenä 3. Poistot käsitellään talousarviokirjassa määrärahan ulkopuolisena eränä ja ne esitetään kyseisen tehtäväalueen tuloslaskelmassa SISÄISET ERÄT Seuraavat sisäiset erät eritellään vuoden 2011 talousarviossa omille kirjanpidon tileilleen: Teknisen jaoston perimät sisäiset vuokrat Atk- ja tietoliikennekustannukset Aluekeittiön ateriapalvelut Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Puhelinvaihteen kustannukset Kustannusten jakoperusteet eri toimialoille tiedoksi, kun jakoperusteet aiheuttamisperiaatteen mukaan on laskettu. Teknisen jaoston tulee antaa sisäiset vuokrat tiedoksi kirjanpitoon ja muille hallintokunnille kohdan 6 mukaisessa aikataulussa. Sisäiset erät taloussuunnitteluun kirjaa kirjanpitäjä. 5.8 VALTIONOSUUDET saatetaan Toimialojen taloussuunnittelussa lasketaan/arvioidaan ao. tulos-/tehtäväalueelle tulevat valtionavustukset ns. korvamerkityt. Talousarvion ja taloussuunnitelman tuloslaskelmaosaan 10

12 kirjattavat valtionosuudet (yleinen, yhden putken ja putken ulkopuoliset) laskee hallintojohtaja ja kirjaa taloussuunnitteluun kirjanpitäjä. Investointeihin saatavat valtionosuudet valmistelee tekninen toimiala. 5.9 INVESTOINTIOSA Toimialat valmistelevat tilahanke ehdotuksensa (uusi/peruskorjaus) yhdessä teknisen toimialan kanssa, joka valmistelee ehdotuksen tekniselle jaostolle investointihankkeista talousarviovuodelle 2011 sekä taloussuunnitelmavuosille. Talousarviokirjan investointiosassa esitetään lyhyt hankeselvitys, kustannusarvio, arvioitu aloittamis- ja valmistumisaika (kklv), edellisten vuosien määrärahojen käyttö (vuodet 2009 ja 2010) ja vuosien arvioitu rahantarve. Hankkeet ryhmitellään käyttötalouden toimialojen mukaisiin hankeryhmiin. Investointiehdotuksen ottaminen talousarvioon edellyttää yleensä hankkeen sisältymistä voimassa olevaan taloussuunnitelmaan tai erillistä kunnanvaltuuston toteuttamispäätöstä. Ellei näin ole, hankkeesta tulee vähintään olla tarveselvitys ja kustannusarvio. Tarveselvitys tulee liittää ehdotuksen liitteeksi. Uudisrakennushankkeiden kohdalla on selvitettävä niiden vaikutukset käyttötalouteen vuositasolla IRTAIMEN OMAISUUDEN HANKINTA, INVESTOINTIOSA Toimialojen tulee esittää investointiosaan määräraha sellaisen irtaimen käyttöomaisuuden (mm. koneet ja kalusto) hankintaan, jonka hankinta-arvo ylittää euroa ja joka käytössä useampana kuin kahtena tilikautena. 1 rtaimen omaisuuden määrärahaesitys tulee riittävästi eritellä ja perustella talousarvioehdotuksessa omana kappaleenaan käyttötalousesityksen jälkeen TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA VUOSILLE Toimialat laskevat ja esittävät toimintatulo- ja toimintamenoarviot taloussuunnitelmavuosille 2012 ja 2013 vuoden 2011 kehyksen pohjalta. Oleellista on huomioida menoissa ja tuloissa sellaiset toiminnalliset muutokset, jotka perustuvat tuleviin lainsäädännöllisiin velvoitteisiin tai väistämättä edessä oleviin volyymin muutoksiin. Sanalliset perustelut taloussuunnitelmavuosien toiminnoille ja menoille esitetään talousarviokirjan otsikon Taloussuunnitelma alla, tarvittaessa käytetään väliotsikoita Toimintaympäristö ja sen muutokset sekä Toiminnan painopistealueet. Taloussuunnitelma vuosille kanssa laaditaan samanaikaisesti talousarviovuoden lukujen 11

13 6 TALOUSSUUNNITTELUPROSESSIN AIKATAULU Palkkakirjanpito antaa eri toimialoille ja kirjanpitoon tiedon eläkemenoperusteisista KuEL-maksuista ja Varhe-maksuista aiheuttamisperiaatteen mukaan Palkkakirjanpito toimittaa toimialoille henkilöstön vuosipalkkakustannustiedot Eläkemenoperusteiset KuEL maksut ja varhaiseläkemeno perusteiset maksut on aiheuttamisperiaatteen mukaan kirjattu taloussuunnitteluun kirjanpitäjä kirjaa Tekninen toimiala antaa muille toimialoille tiedot sisäisistä eristä - kirjanpitäjä kirjaa Hallinnon toimiala antaa muille toimialoille tiedoksi atk-ja tietoliikennekustannusten, talous- ja henkilöstöhallintopalvelujen ja puhelinvaihdepalvelujen sisäiset erät - kirjanpitäjä kirjaa Sivistystoimi antaa kirjanpitoon tiedon aluekeittiön sisäisten erien kohdentamisesta kirjanpitäjä kirjaa Kirjanpito on syöttänyt kaikki sisäiset erät taloussuunnitteluun Toimialat ovat kirjanneet talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien meno- ja tuloarviot taloussuunnitteluun Toimialojen talousarvioesityksen perustelutekstit toimitetaan sähköpostitse hallintojohtajalle ja kirjanpitäjälle Marraskuu 2010 Joulukuu 2010 Kunnanhallitus valmistelee talousarvioesityksen valtuustolle Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma kunnan valtuuston hyväksyttävänä 12

14 Tarkastus lautakunta Ti 1 intarkastus Keskusvaalilautakunta Vaalit Toimielin TulosalueIKV TALOUSARVIOASETELMA LIITE n:o 1 Valvontalautakunta Rakennusvalvonta ja neuvonta Asumisen edistäminen Ympäristösuojelu Iltapäivätoiminta Vapaa-aikatoimi Lukiot Kulttuuritoimi Lasten päivähoito Ruokapalvelut Sivistyslautakunta Koulutoimen hallinto Esiopetus Perusopetus Lasten ja perheiden palvelut Vammaisten palvelut Toimeentuloturva ja päihdehuolto Inkeriläisveteraanit Vanhustenhuolto Perusturvalautakunta Sosiaalitoimen hallinto Palo- ja pelastustoimi Liikenneväylät ja yleiset alueet Maaseututoimi Käyttövarausmäärärahat Yhdyskuntasuunnittelu Rakennukset Muu yhteistoiminta Kunnanhallitus Yleishallinto Kunnanhallituksen alainen Terveydenhuolto Yhdyskuntapalvelut Tekninen jaosto Tekninen hallinto ja toimisto Vesihuolto PUNKAHARJUN KUNTA

15 MALLI TALOUSARVION JÄSENTELYSTÄ TALOUSARVIOKIRJASSA PERUSOPETUS Toiminta-ajatus Esitetaan tiivistetyssä muodossa kyseisen toiminnan toiminta-ajatus Liite :&. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö (palvelukuvaus) ja sen muutokset Tekstissä käsitellään toimintaymparistöä (palvelukuvaus) ja siinä suunnitelmakauden aikana tapahtuvia muutoksia. Alaotsikointia käytetään tarvittaessa alla olevien malliotsikoiden mukaan. (kts. 5.11) Toiminnan painopistealueet Painopisteitä voi olla valtuuston valitsemat yleiset painopisteet (ei ole määritelty meillä) tai toimialueen omat painopisteet. TALOUSARVIO 2011 Toiminnalliset tavoitteet Jos toimialueella on valtuustoon nähden sitovia toiminnallinen tavoite tai tavoitteita, esitetään ne ensin talousarvio otsikon alla. Tavoitteet muotoillaan alla esitetyliä tavalla taulukkomuotoon (muistakaa harjoittelua vasta), kuitenkin siten, että varsinainen tavoite on selkokielisessä muodossa kokonaisena lauseena. Toiminnallisten tavoitteiden määrittelyä on käsitelty tarkemmin laadintaohjeen kappaleessa 5.2. Ratkaisevat Tavoitteet Mittarit Mittaus- Tavoite menestystekijä arviointikriteerit väli taso Talousarvio 2011 otsikon alla selostetaan tarvittaessa tarkemmin määrärahan käyttöä, sen jakoa eri toimintoihin ja määrärahassa tapahtuvia suurehkoja muutoksia. Tuloarvion-perusteista kerrotaan maksujen ja taksojen mahdolliset muutokset. Talousarvio kappaleessa esitetään taulukkona ko. toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja suoritemäärät. Perusopetuksen tunnuslukuja Oppilasmäärä Vuosiviikkotuntia Vvtloppilas Ryhmäkoko 1-2 lk TULOSLASKELMA, MÄÄRÄRAHA JA TULOARVIO HENKILÖSTÖ 13

16 Aineettomat hyödykkeet Hyödykkeet Poistomenetelmä Hyväksytty poistosuunnitelma on oheiseria. Kunnanvaltuusto hyväksyit Punkaharjun kunnan poistosuunnitelman /75 :ssä. Suunnitelmien mukaisten poistojen perusteet Osakkeet ja osuudet Ei poistoa muut pitkäaikaiset sijoitukset Käyttöomaisuusarvopaperit ja Vapaa-ajan rakennukset Keskeneräjset hankinnat Ei poistaa Muut aineelliset hyödykkeet Arvo- ja taide-esineet Ei poistaa Luonnonvarat Kadut, tiet, torit, puistot Muut kiinteät koneet, laitteet, rakenteet Muut autot Käytön mukainen poisto Muut maa- ja vesirakenteet Muut laitteet ja kalusteet Vesilaitokseri koneet ja laitteet Kirjastoauto Sähköjohdot, ulkovalaistuslaitteet Koneet ja kalusto Viemärilaitoksen koneet ja laitteet Vedenjakeluverkosto Kiinteät rakenteet ja laitteet Asuinrakennukset Hallinto- ja laitosrakennukset Sillat, laituritja uimalat Rakennukset ja rakennelmat Tehdas- ja tuotantorakennukset Talousrakennukset Maa- ja vesialueet Viemäriverkko Atk-laitteet Menojäännöspoisto 20 % Menojäännöspoisto 7 % Menojäännöspoisto 15 % Menojäännöspoisto 15 % Menojäännöspoisto 25 % Menojäännöspoisto 20 % Menojäännöspoisto 20 % Menojäännöspoisto 7 % Menojäännöspoisto 20 % 7 vuotta 4 vuotta 4 vuotta 50 vuotta 20 vuotta 40 vuotta 4 vuotta 20 vuotta 15 vuotta Ei poistoaikaa Aineelliset hyödykkeet Atk-ohjelmistot Tutkimus- ja kehittämismenot Perustamis- ja järjestelymenot Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat oikeudet 5 vuotta 4 vuotta 3 vuotta 3 vuotta PUNKAHARJUN KUNTA

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 1 IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 Yleinen taloudellinen tilanne Kuntalaisiin ja kuntiin vaikuttava lainsäädäntö on voimakkaasti uudistumassa. Uusi kuntalaki

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOTEEN 2017 ULOTTUVAN TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOTEEN 2017 ULOTTUVAN TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KUHMOISTEN KUNTA 8.9.2014 1 Lautakunnat Hallintokunnat VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOTEEN 2017 ULOTTUVAN TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talousarvioesityksen laadinnan perusteet Kuntalain 65 :n mukaan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Talousarvion 2016 laadintaohje

KAUHAVAN KAUPUNKI. Talousarvion 2016 laadintaohje KAUHAVAN KAUPUNKI Talousarvion laadintaohje Kauhavan kaupunki TALOUSARVION 2/5 Talousarvion valmistelu Kauhavan kaupungin taloussuunnittelukausi on 3 vuotta, 2018. Vuodelle laaditaan talousarvion ja vuosille

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Laadintaohje Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2015 puolivuotisraportin pohjalta.

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Talousarvion 2014 laadintaohje

KAUHAVAN KAUPUNKI. Talousarvion 2014 laadintaohje KAUHAVAN KAUPUNKI Talousarvion laadintaohje Kauhavan kaupunki TALOUSARVION 2/6 Talousarvion valmistelu Kauhavan kaupungin taloussuunnittelukausi on 3 vuotta, 2016. Vuodelle laaditaan talousarvion ja vuosille

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2017 2018

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2017 2018 1 IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2017 2018 Yleinen taloudellinen tilanne Kuntalaisiin ja kuntiin vaikuttava lainsäädäntö on voimakkaasti uudistumassa. Uusi kuntalaki

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET TALOUDEN KEHITYS Ohjeet vuoden 2016 talousarvion valmistelua varten joudutaan edelleen antamaan erittäin epävarman taloustilanteen

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

IIN KUNTA TALOUSARVIO/PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2015 2017

IIN KUNTA TALOUSARVIO/PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2015 2017 1 IIN KUNTA TALOUSARVIO/PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2015 2017 Yleistä Kuntalain 65 :n mukaan: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNTA TALOUSARVION

RÄÄKKYLÄN KUNTA TALOUSARVION 2 RÄÄKKYLÄN KUNTA TALOUSARVION 2013 MUUTOS Kunnanvaltuusto 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Talousarviomuutoksen perusteet 4 1.1 Peruste muutokselle 4 1.2 Toiminnan ja talouden muutokset 4 1.3 Menojen kattaminen

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä POISTOSUUNNITELMA

HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä POISTOSUUNNITELMA HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä POISTOSUUNNITELMA esitys HSLH 15.6.2010 HSL Helsingin seudun liikenne PL 100 00077 HSL Puhelin (09) 4766 4444 Faksi (09) 4766 4441 hsl@hsl.fi Y-2274586-3 HRT Helsingforsregionens

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut.

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut. Kaupunginhallitus 217 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 44 10.11.2014 Kaupunginhallitus 243 24.11.2014 Kaupunginhallitus 256 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 54 15.12.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot