TALOUSARVION LAADINTAOHJE VUOSILLE SISÄLLYSLUETTELO. Sivu 1. TALOUDEN KEHYKSEN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT 1 2. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION LAADINTAOHJE VUOSILLE 2011-2013 SISÄLLYSLUETTELO. Sivu 1. TALOUDEN KEHYKSEN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT 1 2. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE 2"

Transkriptio

1 I

2 TALOUSARVION LAADINTAOHJE VUOSILLE SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TALOUDEN KEHYKSEN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT 1 2. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE 2 3. KUNTATALOUS VUOSINA PUNKAHARJUN KUNNAN VUODEN 2011 TALOUSARVIOKEHYS Toimialojen käyttötalous Kehyksen mukainen tuloslaskelma 8 5. LAADINTAOHJEET TOIMIALOILLE Talousarvion rakenne ja sitovuus Toiminnallisten tavoitteiden asettaminen Talousarvion perustelut Eurojen pyöristys Palkat ja sosiaaliturvamaksut Poistot Sisäiset erät Valtionosuudet Investointiosa Irtaimen omaisuuden hankinta, investointiosa Taloussuunnitelman laadinta vuosille TALOUSSUUNNITTELUPROSESSIN AIKATAULU 12 LI ITTEET Liite nro 1; Talousarvioasetelma Liite nro 2; Talousarviomalli Liite nro 3; Suunnitelman mukaiset poistot 1

3 1 TALOUDEN KEHYKSEN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT Vuoden 2011 talouskehyksen lähtökohtana on tämän hetken taloustilanne ja ennustearvio, että Suomen talous on lähtenyt kasvuun kotimaisen kysynnän ja viennin tukemana, joilla on myös positiivinen vaikutus kuntatalouteen. BKT:n kasvuksi vuodelle 2010 ennustetaan 1,5 %ja seuraavalle kahdelle vuodelle noin 2,5 %. Tilikauden tuloksen arvioidaan vuoden 2010 palvelutasolla olevan vuonna 2011 positiivinen. Taloussuunnitelmavuoden 2012 osalta toimintamenoja tulisi karsia n. 0,5 % ja vuoden 2013 osalta n. 1,2 %, jotta tulos olisi positiivinen. TULOSLASKELMA (1000 ) TA2OIO TA2OII TSE2QI2 TSE2OI3 Toimintatuotot ulkoiset/ sisaiset ulkoiset ulkoiset ulkoiset Myyntituotot Maksutuotot 180 Tuet ja avustukset 136 Vuokratuotot Pys.vast. myyntivoit. 375 Muut toimintatuotot 19 Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet -922 Avustukse Vuokrakulut -925 Pys.vast. myyntitap. Muut toimintakulut -39 Toimintakulut yhteensä Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 75 Muut rahoitustuotot 33 Korkokulut -241 Muut rahoituskulut -4 Vuosikate 645 Poistot -556 Tilikauden tulos 94 Poistoeron vähennys 11 Tilikauden yli-!alijäämä Kehys ei sisällä varausta vanhan kaatopaikan kunnostamiseen. Kehysvalmistelun yhteydessä on asetettu tavoitteeksi kunnan kumulatiivisen alijäämän kattaminen vuoden 2011 aikana käyttöomaisuuden myynneillä, joten kehys on tässä vaiheessa suuntaa antava vuosikatteen tilikauden tuloksen osalta. 2

4 2 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE Kuluvan vuoden heikosta ensimmäisestä neljänneksestä huolimatta valtiovarainministeriön kansantalousosasto arvio suhdannekatsauksessaan, että Suomen talous lähteen vuonna 2010 kasvuun. Työllisyys on alkuvuodesta ollut odotettua parempi, mutta se heikkenee edelleen. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan tänä vuonna 9,5 prosenttiin ja työllisyysasteen laskevan vajaaseen 68 prosenttiin. Yksityiset investoinnit laskevat vielä kuluvana vuonna, mutta vuosina 2011 ja 2012 niiden ennustetaan lisääntyvän. Kotitalouksien tulojen kasvu nopeutuu tänä vuonna, sillä palkka ja omaisuustulot kääntyvät nousuun. Vuosina 2011 ja 2012 ansiotulojen kasvu nopeutuu edelleen työllisyyden kääntyessä kasvuun. Yksityisen kulutuksen ennustetaan palaavan 2-3 prosentin kasvu-uralle. Huolimatta talouskasvun kiihtymisestä julkisen talouden alijäämän ennustetaan syvenevän 3,2 prosenttiin BKT:sta. Ennusteen pohjalla on oletus rahamarkkinoiden asteittaisesta rauhoittumisesta sekä kasvua tukevasta kevyestä rahapolitiikasta. 3 KUNTATALOUS VUOSINA Vuoden 2009 alkupuolella tapahtui nopea ja yllättävä muutos ja kuntatalous sukelsi ja erityisesti yhteisöveroista riippuvaisten kuntien taloustilanne kiristyi. Kuntien yhteisövero-osuuden tilapäinen nosto 10 prosenttiyksiköllä vuosille lievensi tilannetta lähinnä vientiteollisuus paikkakuntien osalta. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvu oli viime vuonna yhteensä noin 3,5 prosenttia, mistä palkkasumman kasvu 2,5 prosenttia ja ostojen 7,0 prosenttia. Tämän ja ensi vuoden osalta toimintamenojen kasvuarvio on 3,5 prosenttia, mistä palkat 2,5 prosenttia ja ostot 6,0 prosenttia. Talouskriisin aiheuttamat vauriot kuntatalouteen näyttäisivät jäävän kuitenkin pelättyä pienemmiksi. Kuntien talous pysyy vielä kuluvana vuonna kireänä, kun kunnallisveron tuotto alenee heikon työllisyystilanteen myötä viimevuoteen verrattuna -0,6 prosenttia. Ensivuodelle verotulojen arvioidaan kasvavan 3,9 prosenttia. Alkuvuoden tilastojen perusteella alijäämä ei kuitenkaan kasvaisi, kun kuntien menokehitys on ollut palvelujen ostoja lukuun ottamatta maltillista ja mm. kuntien yhteisöverotulot ovat lisääntyneet tuntuvasti. Valtion toimenpiteet, mm. yhteisövero-osuuden nosto ja kansaneläkemaksun poisto, ovat vahvistaneet kuntataloutta merkittävästi akuutin kriisin aikana. Lähivuosien osalta verotulojen kasvunäkymät ovat osoittautumassa aiempaa paremmiksi. Kuntien menopaineet ovat kuitenkin suuret, ja erityisesti investointien odotetaan pysyvän korkealla tasolla. Kuntatalouden tasapainon koheneminen ja tarvittavien investointien turvaaminen ilman velan jatkuvaa kasvua edellyttää sitä, että kulutusmenojen kasvu pysyy jatkossa erittäin maltillisena. 3

5 4 PUNKAHARJUN KUNNAN VUODEN 2011 TALOUSARVIOKEHYS 4.1. TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS Ensi vuoden kehys antaa kunnan eri toimialoille yhteensä n. 1,7 %:n menokasvun. Alla on esitetty taulukkona vuoden 2011 talousarviokehys (ulkoiset menot ja tulot), joka on neton osalta toimialoittain sitova. TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2011 (ulkoiset) Toimielin Määrärahaltuloarvio TA 2010 RAAMI 2011 tulosalue ulkoiset mlt ulkoiset m!t Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Tekninen jaosto Vaalit Tilintarkastus Yleishallinto Terveydenhuolto Muu yhteistoiminta Käyttövarausmäärärahat Maaseututoimi Tekninen hallinto ja toimisto Yhdyskuntasuunnittelu

6 Toim intakate Toim intakate Lasten ja perheiden palvelut Toim intakate Toim intakate Toim intamenot Rakennukset Toim intakate Palo-ja pelastustoimi Toim intatujot Toimjntamenot Toim intatu(ot Toim intatulot Liikenneväylätja yleiset alueet yhteensä yhteensä Perusturvalautakunta Sosiaalitoimen hallinto Kunnanhallitus Tekninen jaosto Toim intakate Toini intatulot Vammaisten palvelut Toim intamenot Vanhustenhuolto Toimiritamenot Toimintatufot Toimiritatulot Vesihuolto Toimjntamenot Toim intamenot Toim intamenot Toimintatu!ot Toimjntatulot Yhdyskuntapalvefut TA 2010 RAAMI TA 2010 RAAMI

7 Perustu rvalautakunta yhteensä Sivistyslautakunta Toimeentuloturva ja päihdehuolto Inkeriläisveteraanit Perusopetus TA2OIO RAAMI Koulutoimen hallinto Lasten päivähoito Esiopetus Iltapäivätoiminta Kulttuuritoimi Toim intamenot Lukiot Ruokapalvelut

8 yhteensä Sivistyslautakunta Rakennusvalvonta ja -neuvonta Toimntamenot Toimintatujot Vapaa-ajan toimi TA2OIO RAAMI20II KÄYTTÖTALOUSRAAM 1 YHTEENSÄ RAAMI 2011 RAAMI Valvontalautakunta TA yhteensä Valvontalautakunta TA Asumisen edistäminen Ympäristönsuojelu

9 4.2. KEHYKSEN MUKAINEN TULOSLASKELMA Kehyksen mukainen tuloslaskelma päätyy euron vuosikatteeseen ja euron positiiviseen tilikauden tulokseen, kun - toimintamenoissa on edellä toimialoittain eritelty euron kasvu 1,7 % -> palkkojen nousuksi on arvioitu 2 % - toimintatuotot laskevat -3,2 %, johtuen inkeriläisveteraanitoiminnan vähenemisestä - valtionosuuksien muutos vuoden 2010 talousarvioon nähden on lisäystä euroaja vuodelle 2010 kunnalle vahvistettuun valtionosuuteen nähden euroa vähemmän -3,8 % - verotulojen kasvuarvio 2 % - rahoituskorkokulujen/-tuottojen kasvuarvio 15 % TULOSLASKELMA TA2OIO RA2OII ulkoiset ulkoiset Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut yhteensä Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuototja -kulut Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Poistoeron vähennys Tilikauden yli-ialijäämä Erittely tuloslaskelman verotuloarviosta VEROTULOT TP ENN KEHYS Muutos % Tulovero % Yhteisövero % Kiinteistövero % Yhteensä ,50% 5 LAADINTAOHJEET TOIMIALOILLE 5.1. TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUS Vuoden 2010 talousarviossa toimielimen ja tulosalueen toimintamenojen ja toimintatulojen määrärahat ovat sitovia bruttomääräisinä, paitsi elokuvatoiminnan, vesihuollon, inkeriläis veteraanitoiminnan ja ruokapalvelujen osalta määrärahat ovat sitovia nettomääräisinä. Investointiosassa hankkeille myönnetyt rakennus-/hankintamäärärahat ovat bruttomääräisiä. Tuloslaskelmassa verotulot, valtionosuudet, korkotuotot ja muut rahoitustuotot ovat sitovia tuloarvioita. Tuloslaskelmaosan menoista korkokulujen yhteismäärä ja muiden rahoituskulujen yhteismäärä ovat sitovia määrärahoja. 8

10 Vuoden 2011 talousarviossa esitetään kunnanvaltuustolle, että käyttötalousosan toimielimen ja tulosatueen osalta määrärahat ovat kaikilta osin nettomääräisiä. Talousarvion sitovuudesta päättää lopullisesti valtuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Talousarviorakenne on kuvattu liitteessä TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN Kuntalain 65 :n mukaan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot Lautakuntien tulee tavoiteasettelussaan lähteä kunnanvaltuuston 2009 hyväksymästä Punkaharjun kunnan strategiasta (TA 2010 sivut 5 7). Siinä on määritelty kunnan visio ja siitä edelleen johdetut päämäärät ja ratkaisevat menestystekijät. Ratkaisevista menestystekijöistä muodostetaan talousarvion toiminnalliset tavoitteet. Kuntastrategia päivitys käynnistyy vuoden 2010 aikana. Vuonna 2011 uudelle strategialle laaditaan toteuttamissuunnitelma, joka ohjaa toimialojen tavoiteasetantaa vuoden 2012 talousarvion laadinnassa. Toiminnalliset tavoitteet esitetään talousarviokirjassa seuraavasti muotoiltuna: Tuloskorttimalli Ratkaisevat Tavoitteet M ittarit M ittaus- Tavoite menestystekijä arviointikriteerit väli taso 5.3. TALOUSARVION PERUSTELUT Talousarviokirjassa esitetään tehtäväaluetasolla palvelukuvaukset ja perustelutekstit sekä henkilöstö. Perustelujen päätarkoituksena on kertoa päätöksentekijöille, mihin rahat käytetään. Tekstien pituudessa noudatetaan alla olevan mallin mukaista esitystapaa. Tehtäväaluekohtaiset kannanotot määrärahojen riittämättömyydestä tai muut vastaavat kommentit eivät kuulu kunnanvaltuuston talousarvion perusteluihin. Perustelut jäsennetään ja otsikoidaan seuraavan mallin mukaan: TEHTAVÄALUEEN/TOIMIALAN NIMI Toiminta-ajatus TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö (palvelukuvaus) ja sen muutokset Toiminnan painopistealueet TALOUSARVIO 2011 Toiminnalliset tavoitteet ja Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut tuloskortti yllä olevan mallin mukaisesti TULOSLAKSELMA MÄ RARAHA JA TULOARVIO Yllä kuvattu talousarviomalli on tarkemmin selostettu ja eritelty laadintaohjeen liitteessä nro 2 9

11 5.4 EUROJEN PYÖRISTYS Talousarviokirjassa tuloslaskelmat, maärärahat ja tuloarvio esitetään 10 euron tarkkuudella. Toimialat tallentavat euromäärät taloussuunnitteluohjelmaan valmiiksi pyöristettyinä PALKAT JA SOSIAALITURVAMAKSUT Palkkasumman on arvioitu kasvavan tähän vuoteen nähden vuonna %. Palkanlaskenta laskee henkilöstön vuosipalkkakustannukset ja lomapalkkavelan tulevalle talousarviovuodelle mennessä. Vuoden 2011 palkkojen sivukulut lasketaan seuraavien prosenttien mukaan: Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut ovat vielä prosentit varmistuvat syksyllä valtion budjetin yhteydessä. O Sosiaaliturvamaksu 2,23 % O Tapaturmavakuutusmaksu 0,46 % O Työttömyysvakuutusmaksu 1,99 % O VeEL maksu 20,44 % O KuEL maksu 16,00 % tässä vaiheessa osittain avoinna. Lopulliset Eläkemenoperusteinen (1,02 %) KuEL-maksu sekä varhaiseläkemenoperusteinen maksu lasketaan palkkakirjanpidossa ja kirjataan suoraan toimialoille aiheuttamisperusteen mukaisesti POISTOT Poistot rakennuksista sekä kiinteistä rakenteista ja laitteista laskee tekninen toimiala. Poistoja laskettaessa noudatetaan kunnanvaltuuston hyväksymää poistosuunnitelmaa, joka on laadintaohjeen liitteenä 3. Poistot käsitellään talousarviokirjassa määrärahan ulkopuolisena eränä ja ne esitetään kyseisen tehtäväalueen tuloslaskelmassa SISÄISET ERÄT Seuraavat sisäiset erät eritellään vuoden 2011 talousarviossa omille kirjanpidon tileilleen: Teknisen jaoston perimät sisäiset vuokrat Atk- ja tietoliikennekustannukset Aluekeittiön ateriapalvelut Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Puhelinvaihteen kustannukset Kustannusten jakoperusteet eri toimialoille tiedoksi, kun jakoperusteet aiheuttamisperiaatteen mukaan on laskettu. Teknisen jaoston tulee antaa sisäiset vuokrat tiedoksi kirjanpitoon ja muille hallintokunnille kohdan 6 mukaisessa aikataulussa. Sisäiset erät taloussuunnitteluun kirjaa kirjanpitäjä. 5.8 VALTIONOSUUDET saatetaan Toimialojen taloussuunnittelussa lasketaan/arvioidaan ao. tulos-/tehtäväalueelle tulevat valtionavustukset ns. korvamerkityt. Talousarvion ja taloussuunnitelman tuloslaskelmaosaan 10

12 kirjattavat valtionosuudet (yleinen, yhden putken ja putken ulkopuoliset) laskee hallintojohtaja ja kirjaa taloussuunnitteluun kirjanpitäjä. Investointeihin saatavat valtionosuudet valmistelee tekninen toimiala. 5.9 INVESTOINTIOSA Toimialat valmistelevat tilahanke ehdotuksensa (uusi/peruskorjaus) yhdessä teknisen toimialan kanssa, joka valmistelee ehdotuksen tekniselle jaostolle investointihankkeista talousarviovuodelle 2011 sekä taloussuunnitelmavuosille. Talousarviokirjan investointiosassa esitetään lyhyt hankeselvitys, kustannusarvio, arvioitu aloittamis- ja valmistumisaika (kklv), edellisten vuosien määrärahojen käyttö (vuodet 2009 ja 2010) ja vuosien arvioitu rahantarve. Hankkeet ryhmitellään käyttötalouden toimialojen mukaisiin hankeryhmiin. Investointiehdotuksen ottaminen talousarvioon edellyttää yleensä hankkeen sisältymistä voimassa olevaan taloussuunnitelmaan tai erillistä kunnanvaltuuston toteuttamispäätöstä. Ellei näin ole, hankkeesta tulee vähintään olla tarveselvitys ja kustannusarvio. Tarveselvitys tulee liittää ehdotuksen liitteeksi. Uudisrakennushankkeiden kohdalla on selvitettävä niiden vaikutukset käyttötalouteen vuositasolla IRTAIMEN OMAISUUDEN HANKINTA, INVESTOINTIOSA Toimialojen tulee esittää investointiosaan määräraha sellaisen irtaimen käyttöomaisuuden (mm. koneet ja kalusto) hankintaan, jonka hankinta-arvo ylittää euroa ja joka käytössä useampana kuin kahtena tilikautena. 1 rtaimen omaisuuden määrärahaesitys tulee riittävästi eritellä ja perustella talousarvioehdotuksessa omana kappaleenaan käyttötalousesityksen jälkeen TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA VUOSILLE Toimialat laskevat ja esittävät toimintatulo- ja toimintamenoarviot taloussuunnitelmavuosille 2012 ja 2013 vuoden 2011 kehyksen pohjalta. Oleellista on huomioida menoissa ja tuloissa sellaiset toiminnalliset muutokset, jotka perustuvat tuleviin lainsäädännöllisiin velvoitteisiin tai väistämättä edessä oleviin volyymin muutoksiin. Sanalliset perustelut taloussuunnitelmavuosien toiminnoille ja menoille esitetään talousarviokirjan otsikon Taloussuunnitelma alla, tarvittaessa käytetään väliotsikoita Toimintaympäristö ja sen muutokset sekä Toiminnan painopistealueet. Taloussuunnitelma vuosille kanssa laaditaan samanaikaisesti talousarviovuoden lukujen 11

13 6 TALOUSSUUNNITTELUPROSESSIN AIKATAULU Palkkakirjanpito antaa eri toimialoille ja kirjanpitoon tiedon eläkemenoperusteisista KuEL-maksuista ja Varhe-maksuista aiheuttamisperiaatteen mukaan Palkkakirjanpito toimittaa toimialoille henkilöstön vuosipalkkakustannustiedot Eläkemenoperusteiset KuEL maksut ja varhaiseläkemeno perusteiset maksut on aiheuttamisperiaatteen mukaan kirjattu taloussuunnitteluun kirjanpitäjä kirjaa Tekninen toimiala antaa muille toimialoille tiedot sisäisistä eristä - kirjanpitäjä kirjaa Hallinnon toimiala antaa muille toimialoille tiedoksi atk-ja tietoliikennekustannusten, talous- ja henkilöstöhallintopalvelujen ja puhelinvaihdepalvelujen sisäiset erät - kirjanpitäjä kirjaa Sivistystoimi antaa kirjanpitoon tiedon aluekeittiön sisäisten erien kohdentamisesta kirjanpitäjä kirjaa Kirjanpito on syöttänyt kaikki sisäiset erät taloussuunnitteluun Toimialat ovat kirjanneet talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien meno- ja tuloarviot taloussuunnitteluun Toimialojen talousarvioesityksen perustelutekstit toimitetaan sähköpostitse hallintojohtajalle ja kirjanpitäjälle Marraskuu 2010 Joulukuu 2010 Kunnanhallitus valmistelee talousarvioesityksen valtuustolle Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma kunnan valtuuston hyväksyttävänä 12

14 Tarkastus lautakunta Ti 1 intarkastus Keskusvaalilautakunta Vaalit Toimielin TulosalueIKV TALOUSARVIOASETELMA LIITE n:o 1 Valvontalautakunta Rakennusvalvonta ja neuvonta Asumisen edistäminen Ympäristösuojelu Iltapäivätoiminta Vapaa-aikatoimi Lukiot Kulttuuritoimi Lasten päivähoito Ruokapalvelut Sivistyslautakunta Koulutoimen hallinto Esiopetus Perusopetus Lasten ja perheiden palvelut Vammaisten palvelut Toimeentuloturva ja päihdehuolto Inkeriläisveteraanit Vanhustenhuolto Perusturvalautakunta Sosiaalitoimen hallinto Palo- ja pelastustoimi Liikenneväylät ja yleiset alueet Maaseututoimi Käyttövarausmäärärahat Yhdyskuntasuunnittelu Rakennukset Muu yhteistoiminta Kunnanhallitus Yleishallinto Kunnanhallituksen alainen Terveydenhuolto Yhdyskuntapalvelut Tekninen jaosto Tekninen hallinto ja toimisto Vesihuolto PUNKAHARJUN KUNTA

15 MALLI TALOUSARVION JÄSENTELYSTÄ TALOUSARVIOKIRJASSA PERUSOPETUS Toiminta-ajatus Esitetaan tiivistetyssä muodossa kyseisen toiminnan toiminta-ajatus Liite :&. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö (palvelukuvaus) ja sen muutokset Tekstissä käsitellään toimintaymparistöä (palvelukuvaus) ja siinä suunnitelmakauden aikana tapahtuvia muutoksia. Alaotsikointia käytetään tarvittaessa alla olevien malliotsikoiden mukaan. (kts. 5.11) Toiminnan painopistealueet Painopisteitä voi olla valtuuston valitsemat yleiset painopisteet (ei ole määritelty meillä) tai toimialueen omat painopisteet. TALOUSARVIO 2011 Toiminnalliset tavoitteet Jos toimialueella on valtuustoon nähden sitovia toiminnallinen tavoite tai tavoitteita, esitetään ne ensin talousarvio otsikon alla. Tavoitteet muotoillaan alla esitetyliä tavalla taulukkomuotoon (muistakaa harjoittelua vasta), kuitenkin siten, että varsinainen tavoite on selkokielisessä muodossa kokonaisena lauseena. Toiminnallisten tavoitteiden määrittelyä on käsitelty tarkemmin laadintaohjeen kappaleessa 5.2. Ratkaisevat Tavoitteet Mittarit Mittaus- Tavoite menestystekijä arviointikriteerit väli taso Talousarvio 2011 otsikon alla selostetaan tarvittaessa tarkemmin määrärahan käyttöä, sen jakoa eri toimintoihin ja määrärahassa tapahtuvia suurehkoja muutoksia. Tuloarvion-perusteista kerrotaan maksujen ja taksojen mahdolliset muutokset. Talousarvio kappaleessa esitetään taulukkona ko. toimintaa kuvaavat tunnusluvut ja suoritemäärät. Perusopetuksen tunnuslukuja Oppilasmäärä Vuosiviikkotuntia Vvtloppilas Ryhmäkoko 1-2 lk TULOSLASKELMA, MÄÄRÄRAHA JA TULOARVIO HENKILÖSTÖ 13

16 Aineettomat hyödykkeet Hyödykkeet Poistomenetelmä Hyväksytty poistosuunnitelma on oheiseria. Kunnanvaltuusto hyväksyit Punkaharjun kunnan poistosuunnitelman /75 :ssä. Suunnitelmien mukaisten poistojen perusteet Osakkeet ja osuudet Ei poistoa muut pitkäaikaiset sijoitukset Käyttöomaisuusarvopaperit ja Vapaa-ajan rakennukset Keskeneräjset hankinnat Ei poistaa Muut aineelliset hyödykkeet Arvo- ja taide-esineet Ei poistaa Luonnonvarat Kadut, tiet, torit, puistot Muut kiinteät koneet, laitteet, rakenteet Muut autot Käytön mukainen poisto Muut maa- ja vesirakenteet Muut laitteet ja kalusteet Vesilaitokseri koneet ja laitteet Kirjastoauto Sähköjohdot, ulkovalaistuslaitteet Koneet ja kalusto Viemärilaitoksen koneet ja laitteet Vedenjakeluverkosto Kiinteät rakenteet ja laitteet Asuinrakennukset Hallinto- ja laitosrakennukset Sillat, laituritja uimalat Rakennukset ja rakennelmat Tehdas- ja tuotantorakennukset Talousrakennukset Maa- ja vesialueet Viemäriverkko Atk-laitteet Menojäännöspoisto 20 % Menojäännöspoisto 7 % Menojäännöspoisto 15 % Menojäännöspoisto 15 % Menojäännöspoisto 25 % Menojäännöspoisto 20 % Menojäännöspoisto 20 % Menojäännöspoisto 7 % Menojäännöspoisto 20 % 7 vuotta 4 vuotta 4 vuotta 50 vuotta 20 vuotta 40 vuotta 4 vuotta 20 vuotta 15 vuotta Ei poistoaikaa Aineelliset hyödykkeet Atk-ohjelmistot Tutkimus- ja kehittämismenot Perustamis- ja järjestelymenot Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat oikeudet 5 vuotta 4 vuotta 3 vuotta 3 vuotta PUNKAHARJUN KUNTA

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT. 8) Toimintatuotot tehtäväalueittain

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT. 8) Toimintatuotot tehtäväalueittain TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 8) Toimintatuotot tehtäväalueittain Yleishallinto 5 451 698,14 4 564 709,63 2 886 378,56 2 663 432,56 Sosiaali- ja terveystoimi 353 482 123,13 337 928 133,23 70 163

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

ESITYSTEN TEKEMINEN VUODEN 2018 TALOUSARVIOON JA TALOUSSUUNNITEL- MAAN VUOSILLE

ESITYSTEN TEKEMINEN VUODEN 2018 TALOUSARVIOON JA TALOUSSUUNNITEL- MAAN VUOSILLE Dnro NAKKILAN KUNTA Kunnanhallitus Hallintokunnille ESITYSTEN TEKEMINEN VUODEN 2018 TALOUSARVIOON JA TALOUSSUUNNITEL- MAAN VUOSILLE 2019 2021 Yleinen taloudellinen kehitys Julkisen talouden suunnitelman

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus Liite

LAPIN LIITTO Hallitus Liite LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 1 IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 Yleinen taloudellinen tilanne Kuntalaisiin ja kuntiin vaikuttava lainsäädäntö on voimakkaasti uudistumassa. Uusi kuntalaki

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Talousarvion 2016 laadintaohje

KAUHAVAN KAUPUNKI. Talousarvion 2016 laadintaohje KAUHAVAN KAUPUNKI Talousarvion laadintaohje Kauhavan kaupunki TALOUSARVION 2/5 Talousarvion valmistelu Kauhavan kaupungin taloussuunnittelukausi on 3 vuotta, 2018. Vuodelle laaditaan talousarvion ja vuosille

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOTEEN 2017 ULOTTUVAN TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOTEEN 2017 ULOTTUVAN TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KUHMOISTEN KUNTA 8.9.2014 1 Lautakunnat Hallintokunnat VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOTEEN 2017 ULOTTUVAN TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talousarvioesityksen laadinnan perusteet Kuntalain 65 :n mukaan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot