PwC Julkistarkastus Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PwC Julkistarkastus Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 30. 6."

Transkriptio

1 ja tilinpäätös

2 Sisällysluettelo 3 5 Tilinpäätös 6 Tuloslaskelma ja tase 7 Liitetiedot 8 Päiväys, allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 9 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 10 Tilintarkastuskertomus Tilikauden toiminta ja yhtiön talous :n toiminta kehittyi 12. toimintavuonna suotuisasti tehtyjen strategialinjausten mukaisesti. Samalla kun yhtiössä panostettiin kehittämis toimintaan, pystyttiin liikevaihtoa ja kannattavuutta parantamaan edellisvuoden tasosta. Yhtiön liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 11 % ollen 1,33 miljoonaa euroa (edellisellä tilikaudella 1,20 miljoonaa euroa). Yhtiön voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 118 tuhatta euroa (edellisellä tilikaudella 39 tuhatta euroa), ollen 8,9 % liikevaihdosta. Kulunut toimintavuosi oli taloudellisesti hyvä ottaen huomioon tilintarkastusalan voimakkaan kilpailutilanteen. Suotuisa taloudellinen tulos on osoitus työhönsä sitoutuneen henkilökunnan joustavuudesta. Yhtiön liiketoiminnan ytimen muodostaa kuntien ja kuntayhtymien sekä seurakuntien tilintarkastus, joiden markkinaosuuksissa ei kuluneella tilikaudella ole tapahtunut muutoksia. Yhtiön markkina-asema on vahva erityisesti suurissa kunnissa. Suomen kymmenen suurimman kunnan tilintarkastuksissa yhtiön markkinaosuus on 50 % ja viidenkymmenen suurimman kunnan tilintarkastuksissa 20 %. EU-hankkeiden tarkastustoiminta jatkoi tilikaudella kasvua ja yhtiö sai menestystä tarjouskilpailuissa. Lisäksi yhtiön toimintaan ovat edelleen kuuluneet sisäisen tarkastuksen palvelut. Julkishallinnolle suunnattujen neuvontapalvelujen toteuttaminen on tapahtunut pääasiassa taustayhteisömme PricewaterhouseCoopers Oy:n toimesta. Yhteistyön tuloksena toteutettiin muun muassa ensimmäistä kertaa kunnille suunnattu Vuoden Arviointikertomus -kilpailu ja -seminaari. Kilpailun myötä kuntien tarkastuslautakuntien arviointityö sai osakseen kasvanutta kiinnostusta ja PwC tuli aktiivisesti kuntien kumppaniksi kehittämään arviointitoimintaa. Yhtiö on jatkanut panostamista tilintarkastuksen kehitystoimintaan, joka painottuu yhtiön henkilökunnan ammattitaidon kehittämiseen ja tilintarkastuksen laadunvarmistukseen. Yhtiön osakkaat ovat toimineet muun muassa Kirjanpito lautakunnan kuntajaoston varapuheenjohtajana, Kuntatarkastajat ry:n hallituksen vara jäsenenä sekä JHTT-yhdistyksessä hallituksen ja laatulautakunnan jäseninä. Asiakaslähtöisen toimintatavan mukaisesti yhtiö on kartoittanut kyselyin asiakkaiden koke muksia tilintarkastuspalvelujen laadusta. Kyselyn tulosten mukaan yhtiömme on onnistunut erityisesti seuraavilla osaalueilla: yhteistyö asiak kaan ja tarkastusryhmän välillä, aktiivisuus ja kiinnostus asiakkaan toimintaan, riittävä ymmärrys toiminnasta sekä selkeiden vastaus ten antaminen kysymyksiin. 2 3

3 Yhtiön tulevaisuuden näkymät ja haasteet Yhtiön omistus ja henkilöstö Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Yhtiön visio Kilpailu kuntien tilintarkastuksessa on kuluneina vuo Yhtiön osakepääoma jakautuu samanla Yhtiön voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat Haluamme vaikuttaa siihen, että suomalainen sina johtanut alhaisiin tilintarkastusveloituksiin. Tämän jiseen osakkeeseen, jotka kaikki tuottavat yhtiö ,71 euroa, josta tilikauden voitto on ,29 julkis hallinto on toimiva, tehokas, vaikuttava, ei voida katsoa olevan tasapainossa suhteessa tilintar kokouksessa yhden äänen. Kaikilla osakkeilla on euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden luotettava sekä toimii yhteiskunnan parhaaksi kastukselle asetettuihin vaatimuksiin ja henkilöstön työ samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia ja kestävän kehityksen mukaisesti. kuormaan. Myös tilintarkastuslain muutos yhdessä tilin Yhtiöjärjestykseen sisältyy lunastuslauseke ja uutta eikä myöskään OYL 13:2:ssa tarkoitettu maksukykyi tarkastustutkintoihin liittyvien muutos paineiden kanssa osakkeenomistajaa koskeva suostumuslauseke. syystesti vaikuta voitonjako kelpoisten varojen määrään. Julkisen sektorin toimintaympäristö on muuttunut mer luovat alalle epävarmuutta, joka luo haasteita julkishal Yhtiön osakekannasta 430 osaketta omistaa Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle voitonjako kelpoisten kittävästi viime vuosien aikana. Kunta sektorin suuria linnon tilintarkastus alan ylläpitämiseen houkuttelevana Pricewater housecoopers Oy ja 900 osaketta ovat varojen käyttämistä seuraavasti: haasteita ovat tuottavuuden ja taloudellisuuden kehittä urapolkuna uraansa aloittaville nuorille. yhdeksän JHTT tilintarkastajan omistuksessa. Yhti minen organisaatioita ja palvelurakenteita uudistamalla. Tulevaan kuntien tarjouskilpailuun yhtiö lähtee öllä on hallussaan omia osakkeita 100 kpl nimellis osinkona jaetaan Samalla taloudellisen raportoinnin, hallinnon ja valvon hyvästä markkina-asemasta, huolellisesti valmistau arvoltaan 16,82 euroa. Omien osakkeiden osuus 33 euroa /osake eli yhteensä ,00 euroa nan mallit muuttuvat sekä toiminnallisten tarpeiden tuneena ja luottavaisena. Yhtiön monipuolinen asia sekä osake pääomasta että äänimäärästä oli 7 %. jätetään omaan pääomaan ,71 euroa että säädösten ohjaamina. Osana tätä kehitystä myös tilintarkastukseen liittyvät vaatimukset ja odotukset kaskunta ja erityisesti tarkastajien kokemus suurten kuntien tarkastuksesta luovat hyvän pohjan vastata Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 11 tilintarkastajaa, joista kymmenellä ,71 euroa muuttuvat. tulevaisuuden asiakastarpeisiin. Yhtiön tarkastajakun on JHTT-tutkinto ja neljällä on lisäksi KHT-tutkinto. nalla on vahva toimiala osaaminen julkisyhteisöistä ja Yhtiön toiminta-ajatus Kehitämme, tarjoamme ja toimitamme tilin tarkastus-, neuvonta ja koulutuspalveluja niin, että yhtiö pystyy tarjoamaan kokeneita KHT-tilintarkastajia kuntakonsernien tarkastukseen. Monimutkaistuvassa toiminta ympäristössä taustayhteisö Pricewaterhouse Coopers Oy:n laaja asiantuntijaorganisaatio on ensisi Yhtiön johto ja tilintarkastajat jaisen tärkeä tuki asiakastyössämme. Erityisasiantun asiakkaamme julkisella sektorilla saavat temusta vaativia osa-alueita ovat kasvavassa määrin Yhtiön hallitukseen valittiin yhtiökokoukses sa siitä lisäarvoa ja muun muassa tietojärjestelmät, riskienhallinta, rahoitus, JHTT Aatos Hallipelto, JHTT työmme on mielekästä ja se tuo myös verotus sekä kuntien rakenne järjestelyt. Irma Högman, KHT Kim Karhu ja JHTT, KHT taloudellista menestystä. Henkilöstön osalta keskeisinä haasteina ovat Raija Porokka-Maunuksela. Hallituksen puheen ammatti taidon ylläpito ja kehittäminen yhdessä tasapai johtajana on toiminut Raija Porokka Maunuksela. Vuosi 2008 on kuntatarkastusten nykyisen sopimus noisen asiakas työn määrän kanssa. Tältä osin yhtiössä Yhtiön toimitus johtajana on toiminut JHTT, KHT kauden viimeinen vuosi. Yhtiön toiminnan kannalta otetaan käyttöön suorituksen johtamisjärjestelmä, jossa Outi Koskinen. Yhtiön tilintarkastajana toimii Tilin tulevan tilikauden keskeisin tapahtuma on seuraavan jokaisen työntekijän tavoitteita, kehitystä, suorituksia ja tarkastusotava Oy, päävastuullisena tilintarkasta nelivuotiskauden tilintarkastuksen kilpailutus. urapolkuja tukee henkilökohtainen valmentaja. jana KHT Matti Hartikainen. 4 5

4 Tilinpäätös Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelmaa Taseen vastattavia Liikevaihto , ,76 Vastaavaa 1. Henkilöstökulut 5. Oma pääoma Palkat , ,80 Osakepääoma , ,87 Liiketoiminnan muut tuotot , ,00 Vaihtuvat vastaavat Eläkekulut , , , ,87 Lyhytaikaiset saamiset , ,56 Muut henkilösivukulut , ,62 Materiaalit ja palvelut Rahat ja pankkisaamiset , ,63 Yhteensä , ,29 Ylikurssirahasto , ,72 Ulkopuoliset palvelut , , , , , ,72 2. Rahoitustuotot ja -kulut Henkilöstökulut Vastaavaa yhteensä , ,19 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,79 Edellisten tilikausien voitto , ,99 Palkat ja palkkiot , ,80 Korko- ja muut rahoituskulut , ,41 Maksetut osingot , ,00 Henkilösivukulut , ,84 Vastattavaa Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,62 Omien osakkeiden hankinta , , , ,64 Edellisten tilikausien voitto , ,99 Oma pääoma Osakepääoma , ,87 Ylikurssirahasto , ,72 Edellisten tilikausien voitto , ,99 Tilikauden voitto , , , ,01 3. Tuloverot Tilikauden voitto , ,43 Liiketoiminnan muut kulut , ,93 Tuloverot varsinaisesta Oma pääoma yhteensä , ,01 liiketoiminnasta tilikaudelta , ,28 Liikevoitto , ,33 Rahoitustuotot ja -kulut , ,62 VOITTO ENNEN Vieras pääoma Lyhytaikainen , ,18 Taseen vastaavia Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat , ,71 Muut lyhytaikaiset velat , ,82 Siirtovelat , ,65 Lyhytaikainen vieras pääoma SATUNNAISIA ERIÄ , ,71 4. Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,18 Myyntisaamiset , ,81 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,71 Tuloverot , ,28 Vastattavaa yhteensä , ,19 Siirtosaamiset , ,75 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,56 Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä Tilikauden voitto , ,43 7. Henkilöstön lukumäärä keskimäärin Vakuudet ja vastuusitoumukset 8. Muut vastuut Leasingvastuut Seuraavana vuonna maksettavat , ,84 Yli vuoden kuluttua maksettavat , ,53 Konserniin kuuluvaa yhtiötä 9. Yhtiö on osakkuusyhtiönä konsernissa, jonka emoyhtiö on PricewaterhouseCoopers Oy, kotipaikka Helsinki. 6 7

5 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä niiden säilytystavoista Helsingissä 4. päivänä syyskuuta 2008 Tasekirja sidottu kirja Pankkitositteet Päiväkirja konekielinen arkisto Palkkatositteet Pääkirja konekielinen arkisto Muistiotositteet Tuloslaskelma ja tase konekielinen arkisto Alv-laskelmat Palkkakirjanpito osakirjanpito Ostomaksut Raija Porokka-Maunuksela Irma Högman Myyntisuoritukset Matkalaskutositteet Myyntitositteet Laskutositteet Ostolaskut Aatos Hallipelto Kim Karhu Outi Koskinen toimitusjohtaja Tilinpäätös merkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä 4. päivänä syyskuuta 2008 Tilintarkastusotava Oy Matti Hartikainen, KHT 8 9

6 Tilintarkastuskertomus PwC Julkistarkastus Oy:n yhtiökokoukselle Lasse Keltto Olemme tarkastaneet :n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomes sa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toiminta kertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin ris keistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastus toimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toiminta kertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimen piteitä lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys voitonjakokelpoisten varojen käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Helsingissä 4. päivänä syyskuuta 2008 Tilintarkastusotava Oy KHT-yhteisö Matti Hartikainen, KHT Vasemmalla eturivissä toimitusjohtaja, JHTT, KHT Outi Koskinen, hallituksen puheenjohtaja JHTT, KHT Raija Porokka-Maunuksela, JHTT, KHT Nils Hellberg, JHTT Heikki Timonen. Vasemmalla takarivissä JHTT Topi Katajala, hallituksen jäsen JHTT Irma Högman, JHTT Juha Huuskonen ja HM Mikko Luoma. Kuvasta puuttuvat JHTT, KHT Elina Hämäläinen, JHTT Vuokko Salo, JHTT, KHT Tomi Moisio, hallituksen jäsen, JHTT Aatos Hallipelto JHTT Raimo Peltola. 10

7 20 PL 1015, Itämerentori 2, Helsinki. Puhelin (09) , faksi (09) Y-tunnus PricewaterhouseCoopers-ketjuun kuuluvat jäsenyritykset tarjoavat tilintarkastusta, verokonsultointia ja neuvontapalveluja. Ketjun yrityksissä työskentelee yli henkilöä 153 maassa. Suomessa toimimme 700 hengen voimin 12 paikkakunnalla PricewaterhouseCoopers Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. PricewaterhouseCoopers viittaa PricewaterhouseCoopers International Limited -jäsenyritysten muodostamaan ketjuun, jonka jokainen jäsen on itsenäinen juridinen yhtiö.

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2009 Toimitusjohtajan katsaus ESP:lle päättynyt vuosi on liiketoiminnallisesti varsin kohtuullinen. Liikevaihto kasvoi hieman, samoin liikevoitto. Tilikauden

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008 Puhelinosuuskunta LPO Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Lännen Teletieto Oy -konserni vuonna 2008. 182,7 milj. euroa

Lännen Teletieto Oy -konserni vuonna 2008. 182,7 milj. euroa 1 Lännen Teletieto Oy -konserni vuonna 2008 Liikevaihto Tilikauden tulos Investoinnit Henkilöstö Tase 4,5 milj. euroa 0,7 milj. euroa 4,7 milj. euroa 159 henkilöä 182,7 milj. euroa Sisällys Toimitusjohtajan

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä

KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä Vuosikertomus 2012 KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä sisällysluettelo KYMP OY PL 12, Takojantie 23 48101 Kotka p. 05 22 111 f. 05 226 4200 sähköposti: etunimi.sukunimi@kymp.fi 4 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Vuosikertomus 2009 Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 6 RAHOITUSLASKELMA 10 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 9

P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 9 P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 9 P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I v u o s i 2 0 0 9 s a n o i n j a k u v i n J u k k a Tu

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2010 Toimitusjohtajan katsaus ESP:lle päättynyt vuosi oli varsin samankaltainen viime vuosiin verrattuna. Liikevaihto väheni hieman, liikevoitto kasvoi ja tilikauden

Lisätiedot

Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2008-2009

Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2008-2009 Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2008-2009 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Inlook Group Oy:n (30.9.2009 saakka Inlook Oy) varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina joulukuun 10. päivänä 2009 klo 16.00

Lisätiedot

oras invest Vuosikertomus 2008

oras invest Vuosikertomus 2008 oras invest Vuosikertomus 2008 sisältö Oras Invest lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 Oras Invest Oy tunnusluvut 2008... 4 Strategia ja tavoitteet... 4 Omistusyritykset Oras... 5 Uponor... 6 Kemira...7

Lisätiedot

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 Tuloslaskelma Laurantis Pharma -konserni Rahayksikkö EUR 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 327,10 0,00

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2011 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2011 oli ESP:lle kuituinvestointien vuosi. Kuitua rakennettiin ns. kuitu 2015 hankkeen mukaisesti haja-asutusalueille Kämmäkän,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 1 V O A S V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9

Vuosikertomus 2009 1 V O A S V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9 Vuosikertomus 2009 1 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2009... Konsernituloslaskelma... 5 6-7 8-9 Säätiön tuloslaskelma... 10-11 Konsernitase... Säätiön

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio 2010. Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta

Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio 2010. Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta VUOSIKERTOMUS 21 sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus Toimintavuosi 21 lyhyesti Organisaatio 21 Yhtiön hallinto Työsuojelu ja virkistystoiminta Toimintakertomus vuodelta 21 Tuloslaskelma 1.1. 31.12.21

Lisätiedot

AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2014 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU SISÄLLYS: 2...Toimitusjohtajan kirje 4...Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6...Toimintakertomus 10...Emoyhtiön tuloslaskelma 11...Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot