Varhaiskasvatuksen koulutus Suomessa. Arviointi koulutuksen tilasta ja kehittämistarpeista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varhaiskasvatuksen koulutus Suomessa. Arviointi koulutuksen tilasta ja kehittämistarpeista"

Transkriptio

1 Varhaiskasvatuksen koulutus Suomessa Arviointi koulutuksen tilasta ja kehittämistarpeista Kirsti Karila Heidi Harju-Luukkainen Armi Juntunen Sakari Kainulainen Kati Kaulio-Kuikka Virpi Mattila Krister Rantala Markus Ropponen Tuula Rouhiainen-Valo Monica Sirén-Aura Jani Goman Kirsi Mustonen Ann-Sofie Smeds-Nylund Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 7:2013

2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Puh , fax PL 133 (Meritullinkatu 1), Helsinki kka.fi Painotuote JULKAISIJA Korkeakoulujen arviointineuvosto KANSI JA ULKOASU Juha Juvonen ISBN (painettu) ISBN (pdf) ISSN PAINATUS Tammerprint Oy, Tampere 2013

3 TIIVISTELMÄ Julkaisija Korkeakoulujen arviointineuvosto Julkaisun nimi Varhaiskasvatuksen koulutus Suomessa arviointi koulutuksen tilasta ja kehittämistarpeista Tekijät Kirsti Karila, Heidi Harju-Luukkainen, Armi Juntunen, Sakari Kainulainen, Kati Kaulio-Kuikka, Virpi Mattila, Krister Rantala, Markus Ropponen, Tuula Rouhiainen-Valo, Monica Sirén-Aura, Jani Goman, Kirsi Mustonen & Ann-Sofie Smeds-Nylund Tiivistelmä Varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin keskeisenä tavoitteena oli tuottaa kokonaiskuva ja tietoa varhaiskasvatuksen koulutuksen tilasta, eri koulutusten vahvuuksista ja kehittämishaasteista suhteessa varhaiskasvatustyön kehittyviin ja muuttuviin osaamisvaatimuksiin ja koulutusjärjestelmän toimivuuteen. Arvioinnin piiriin rajattiin ne tutkinnot ja koulutukset (n=9), jotka kattavat valtaosan alle kouluikäisten varhaiskasvatuksen hoito-, kasvatus-, opetus- ja johtamistehtäviin kelpoisuuden tuottavista tutkinnoista. Näitä tutkintoja järjestivät arviointiajankohtana seitsemän yliopistoa, 21 ammattikorkeakoulua ja 70 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Arviointimenetelminä käytettiin aiempiin tutkimuksiin, selvityksiin ja tausta-aineistoihin kohdistunutta dokumenttianalyysia, opetussuunnitelmien ja tutkinnon perusteiden analysointia, koulutuksen järjestäjien suorittamaa tutkintokohtaista itsearviointia, kunnille suunnattua työelämäkyselyä sekä valtionhallinnon ja opiskelijajärjestöjen edustajille suunnattuja teemahaastatteluita. Tämän aineiston pohjalta arviointiryhmä laati koulutussektorikohtaisia suosituksia yliopistokoulutuksen, ammattikorkeakoulukoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi. Lisäksi arviointiryhmä laati kaikkia kohteena olleita sektoreita ja tutkintoja koskien seuraavat suositukset koulutuksen sisältöjen, pedagogisten prosessien, opiskelijavalintojen, koulutusjatkumoiden sekä koulutusrakenteen toimivuuden kehittämiseksi. Kaikkien varhaiskasvatuksen koulutusten opetussuunnitelmien uudistamisessa tulee huomioida aiempaa vahvemmin yhteiskunnan ja kulttuurin muutosta, lapsuutta ja sen muutosta, lasten kehitystä ja oppimista, varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa sekä kasvatusyhteisöjen toimintaa ja kehittämistä koskevat sisällöt. Koulutuksen järjestäjien tulee terävöittää opetussuunnitelmadokumenttiensa viestivyyttä ja läpinäkyvyyttä. Opetussuunnitelmissa tulee näkyä selkeästi tutkintojen pedagogiset prosessit, keskeisimmät sisällöt, osaamistavoitteet sekä oppimisen ja osaamisen arviointiperiaatteet. Tietoperustan tulee olla ajankohtainen ja käytettävä kirjallisuus sekä muu materiaali tulee ilmoittaa etukäteen. Varhaiskasvatuksen koulutuksen järjestäjien tulee tiivistää valtakunnallisella tasolla yhteistyötään opetussuunnitelmien laadinnassa ja kehittämisessä. Keskeisiä yhteistyössä arvioitavia ja tarkasteltavia asioita ovat tutkintojen / koulutusten tavoitteet ja sisällöt sekä opetussuunnitelmiin sisältyvät varhaiskasvatuksen ammatillisen osaamisen kuvaukset. Varhaiskasvatuksen alalle tulee luoda uudenlainen koulutusten henkilöstölle suunnattu yhteistyön muoto. Sen puitteissa on mahdollista vuosittain käsitellä uusinta varhaiskasvatuksen tutkimusta ja pohtia sen merkitystä koulutusten sisällölliselle kehittämiselle. Opiskelijavalintojen uudistamisen yhteydessä tulee varmistaa luotettavan, alalle soveltuvuuden arvioinnin sisältyminen opiskelijavalintaprosessiin. Ammattikorkeakoulututkinnoissa ja ammatillisen koulutuksen tutkinnoissa on tärkeää, että valinta varhaiskasvatuksen alalle suuntautumisesta tehdään niin varhaisessa vaiheessa, että opiskelijoiden ammatillisen identiteetin rakentuminen mahdollistuu koulutusprosesseissa riittävästi. Varhaiskasvatuksen koulutusten ja työelämän yhteistyötä tulee vahvistaa edelleen. Erityisen tärkeää on kehittää sellaisia yhteistyömuotoja, joissa opiskelijat sekä koulutusten ja työelämän toimijat voivat oppia ja kehittää yhdessä varhaiskasvatuksen koulutusta ja varhaiskasvatuksen ammatillisia käytäntöjä. Varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistamisen yhteydessä tulee selkiyttää sitä, millaista osaamista varhaiskasvatuksen tulevat työtehtävät henkilöstöltä edellyttävät ja millaisella ammatti- ja koulutusrakenteella tätä osaamista voidaan parhaimmillaan tuottaa. Varhaiskasvatuksen koulutuksen aloituspaikkojen määrää tulee tarkastella kokonaisuutena ja eri tutkintojen aloituspaikkojen keskinäisiä suhteita arvioida kansallisen, tulevaisuuteen luotaavan varhaiskasvatuspolitiikan näkökulmasta. Maahamme tulee perustaa valtakunnallinen, tietyksi määräajaksi kerrallaan nimettävä varhaiskasvatuksen koulutuksen yhteistyöryhmä, jonka tehtäviin kuuluu varhaiskasvatuksen koulutuksen kehittämisen seuraaminen. Varhaiskasvatuspalveluiden tuottajien ja koulutuksen järjestäjien tulee tiivistää yhteistyötään täydennyskoulutuksen järjestämisessä siten, että peruskoulutuksesta ja täydennyskoulutuksesta muodostuu selkeä jatkumo. Kullakin koulutusasteella ja tutkinnossa tulee laatia selkeät ja joustavat väylät alalla tarvittavien pätevyyksien hankkimiseksi myös riittävän taustatutkinnon jälkeen. Varhaiskasvatuksen koulutuksen seuranta-arviointi tulee toteuttaa viiden vuoden kuluttua. Arvioinnin suositellaan kohdistuvan erityisesti koulutuksen sisältöjen kehittymiseen ja koulutusrakenteen toimivuuteen. Avainsanat Yliopistot, ammattikorkeakoulut, ammatillisen koulutuksen järjestäjät, varhaiskasvatuksen koulutus, arviointi

4 SAMMANDRAG Utgivare Rådet för utvärdering av högskolorna Publikation Varhaiskasvatuksen koulutus Suomessa arviointi koulutuksen tilasta ja kehittämistarpeista (Utbildning i småbarnsfostran i Finland utvärdering av utbildningssituation och utvecklingsbehov) Författare Kirsti Karila, Heidi Harju-Luukkainen, Armi Juntunen, Sakari Kainulainen, Kati Kaulio-Kuikka, Virpi Mattila, Krister Rantala, Markus Ropponen, Tuula Rouhiainen-Valo, Monica Sirén-Aura, Jani Goman, Kirsi Mustonen & Ann-Sofie Smeds-Nylund Sammandrag Utvärderingens centrala målsättning var att skapa en helhetsbild av situationen inom utbildningen i småbarnsfostran. De olika utbildningarnas starka sidor och utvecklingsbehov utvärderades i relation till de föränderliga kraven på kompetens och till hur väl utbildningssystemet fungerar. Utvärderingen begränsades till de examina och utbildningar (n=9), som täcker större delen av de examina som ger behörighet för vård-, fostrans-, undervisnings- och ledningsuppgifter inom småbarnsfostran. Dessa examina arrangerades av sju universitet, 21 yrkeshögskolor och 70 anordnare av yrkesutbildning på andra stadiet. Som utvärderingsmetoder användes dokumentanalys av tidigare forskning, utredningar och bakgrundsmaterial; analys av läroplaner och examensgrunder, examensvisa självutvärderingar gjorda av utbildningsanordnare, en arbetslivsenkät som riktades till kommunerna samt temaintervjuer med representanter för statsförvaltningen och studerandeorganisationer. På basis av detta material formulerade utvärderingsgruppen rekommendationer utbildningssektorsvis för utveckling av universitetsutbildningen, yrkeshögskolutbildningen och yrkesutbildningen. Dessutom utarbetade utvärderingsgruppen för alla de sektorer och utbildningar som berörts av utvärderingen följande rekommendationer för utveckling av utbildningarnas innehåll, pedagogiska processer, studerandeurval, utbildningens kontinuitet samt för hur väl utbildningsstrukturen fungerar. Vid förnyandet av alla läroplaner för småbarnsfostran bör man tydligare än tidigare uppmärksamma innehåll som berör samhälls- och kulturförändringar, den förändrade barndomen, barns utveckling och lärande, pedagogiken i småbarnsfostran samt verksamheten i och utveckling av de fostrande miljöerna. Utbildningsanordnarna bör skärpa läroplansdokumentens kommunikativitet och genomskinlighet. I läroplanerna bör man tydligt ange examinas pedagogiska processer, centrala innehåll, kompetensmål samt principerna för utvärdering av lärande och kunnande. Teoribasen bör vara aktuell och den litteratur och annat material som används bör meddelas om på förhand. Anordnare av utbildning i småbarnsfostran bör ha ett närmare samarbete på nationell nivå när läroplaner görs upp och utvecklas. I detta samarbete är det centralt att utvärdera och granska examinas/utbildningarnas mål och innehåll samt beskrivningarna av den yrkesmässiga kompetensen inom småbarnsfostran som ingår i läroplanerna. Inom småbarnsfostran bör en ny form av samarbete för utbildningspersonalen skapas. Inom ramen för detta samarbete är det möjligt att årligen behandla den nyaste forskningen inom småbarnsfostran och överväga dess betydelse för utbildningens innehållsmässiga utveckling. I samband med att urvalsprocesserna av studerande förnyas bör man försäkra sig om att tillförlitliga tester för lämplighet inom området ingår i dem. Inom examina vid yrkeshögskolorna och yrkesutbildningarna är det viktigt att valet av inriktningen småbarnsfostran sker i ett så tidigt skede att det är möjligt att i tillräcklig omfattning stöda de studerandes utveckling av en yrkesidentitet under utbildningsprocessen. Samverkan inom småbarnsfostran mellan utbildning och yrkesliv bör ytterligare stärkas. Speciellt viktigt är det att utveckla samarbetsformer där studerande samt aktörer inom utbildning och arbetsliv kan lära tillsammans och gemensamt utveckla utbildningen och yrkespraxisen inom småbarnsfostran. Det är viktigt att klargöra hurudant kunnande som förutsätts av personal inom småbarnsfostran och med hurudan yrkesoch utbildningsstruktur det lämpligast kan uppnås i samband med att lagstiftningen inom småbarnsforstran förnyas. Antalet nybörjarplatser inom utbildning i småbarnsfostran bör granskas i sin helhet och olika utbildningars nybörjarplatser bör granskas i förhållande till varandra och i ett nationellt småbarnsfostranspolitiskt framtidperspektiv. En nationell samarbetsgrupp, som väljs på viss tid, bör grundas i vårt land. Till gruppens uppgift skulle höra att följa med utvecklingen av utbildningen inom småbarnsfostran. Anordnare av småbarnsfostranstjänster och anordnare av utbildning i småbarnsfostran bör ha ett närmare samarbete för att arrangera fortbildning så att grundutbildning och fortbildning bildar en kontinuerlig helhet. För varje utbildningsstadium och examen bör skapas tydliga och flexibla möjligheter att uppnå behörighet även efter en komplett grundläggande examen. Inom utbildning i småbarnsfostran bör en uppföljningsutvärdering göras efter fem år. Det rekommenderas att utvärderingen då fokuserar speciellt på utvecklingen av utbildningens innehåll och på hur utbildningsstrukturen fungerar. Nyckelord Universitet, yrkeshögskolor, anordnare av yrkesutbildning, utbildning inom småbarnsfostran, utvärdering

5 ABSTRACT Published by The Finnish Higher Education Evaluation Council FINHEEC Name of publication Varhaiskasvatuksen koulutus Suomessa arviointi koulutuksen tilasta ja kehittämistarpeista (Education and Training in Early Childhood Education in Finland evaluation of current situation and development needs) Authors Kirsti Karila, Heidi Harju-Luukkainen, Armi Juntunen, Sakari Kainulainen, Kati Kaulio-Kuikka, Virpi Mattila, Krister Rantala, Markus Ropponen, Tuula Rouhiainen-Valo, Monica Sirén-Aura, Jani Goman, Kirsi Mustonen & Ann-Sofie Smeds-Nylund Abstract One of the main aims in the evaluation of education and training in early childhood education was to gain an overall understanding and data on and produce information on the state of early childhood education, on the strengths and challenges of different training programmes in relation to the evolving and changing demands in skills and on the functioning of the educational system in early childhood education. The evaluation included academic degree qualifications and diplomas (n=9) that cover most under school-age early childhood education degree programmes in child care, education, teaching and management. Over the evaluation period, altogether seven universities, 21 universities of applied sciences and 70 vocational education and training providers organised these degree programmes. The evaluation methods consisted of document analysis of earlier research studies, reports and background material, analysis of core curricula and degree syllabuses, self-evaluation of individual degrees by the educational institutions themselves, working life questionnaires addressed to local authorities, and theme interviews with representatives of central government and student organisations. Based on this material, the evaluation group formulated recommendations for each educational sector to further develop education in universities, in universities of applied sciences and in vocational institutions. The evaluation group also drew up the following recommendations for all the sectors under review for developing educational content, pedagogical processes, student selection, educational continuums and operation of educational structures: In all reforms of curricula for education and training in early childhood education, the development of contents relating to changes in society and culture, childhood and changes in it, child development and learning, early childhood education pedagogy and the operation of childhood education settings should be better taken into account. Education providers should make their documented curricula easier to understand and more transparent. The curricula should clearly display the degree programme s pedagogical processes, key content, objectives for professional competencies and assessment criteria for learning and competencies. The knowledge base must be up-to-date and all information on literature and other material used in the studies must be supplied in advance. Providers of education and training in early childhood education should forge closer collaboration at the national level when formulating and developing core curricula. Key issues to be evaluated and examined in collaboration are the objectives and content of the degree programmes, qualifications and descriptions of the professional competencies in early childhood education included in the curricula. A new forum of collaboration for those who provide training in early childhood education should be established where the latest research into early childhood education can be explored together on an annual basis, so that it is possible to deliberate it when developing the content of the training programmes. When renewing the student selection processes, it is important to ensure that a reliable system is created for evaluating whether potential candidates are suited to study the discipline. In the study programmes in universities of applied sciences and in vocational institutions, it is important to make sure that students are selected into the programme at an early stage so that their professional identity can be properly formed during the degree programme. Cooperation between training in early childhood education and working life should be further strengthened. It is especially important to create forms of collaboration where the students, educators and actors in working life can each learn and advance training and professional practices in early childhood education. In connection with the legislative reform of early childhood education it is necessary to clarify what sort of competencies the tasks in early childhood education required from the staff and what are the best means for providing these competencies in the occupational structures and educational systems. Student intake numbers in early childhood education should be examined as one entity and the relations between study placements for the different degree programmes should be evaluated from the viewpoint of a national perspective using an approach of foresight. A national cooperation organ for training in early childhood education should be appointed in Finland for given fixed periods at a time, whose mandate would be to monitor developments in training in early childhood education. Providers of early childhood education services and education providers should work in closer collaboration in organising continuing education in such a way that basic training and continuing education form a coherent continuum. Each educational level and degree programme should have clear and flexible channels for acquiring the qualifications required in the field after an adequate basic diploma or degree has been acquired. Follow-up evaluation of education and training in early childhood education should be carried out in five years time. The evaluation should focus especially on how the content has evolved and how well the educational structure operates. Keywords Universities, universities of applied sciences, vocational education and training providers, education and training in early childhood education, evaluation

6

7 Esipuhe Kansallisen varhaiskasvatuksen koulutuksen arvioinnin kohteena oli yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä toisella asteella ammatillisena koulutuksena toteutettava varhaiskasvatusalan koulutus. Arviointi toteutettiin Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) ja Koulutuksen arviointineuvoston (KAN) yhteisarviointina. Varhaiskasvatuksen koulutusta ei ole aiemmin arvioitu neuvostojen toimesta. Arviointi kohdistui toisen asteen ja korkea-asteen koulutukseen, mutta varsinaisena vaikuttavuuden kohteena on varhaiskasvatus, jonka laatu halutaan varmistaa myös jatkossa. Näin arviointi läpäisee lähes koko koulutusjärjestelmän ja on osoitus siitä, että koulutuksen kehittäminen edellyttää usein koulutusasteiden ja -sektoreiden rajat ylittävää tarkastelua. Saumaton yhteistyö neuvostojen välillä oli suunnittelu vaiheesta lähtien tärkeää, eikä kumpikaan arviointineuvosto olisi voinut toteuttaa arviointia yksin. Arviointi toimi siten myös eräänlaisena johdantona tulevalle, kaikki koulutuksen arviointia koskevat tehtävät yhdistävälle kansalliselle koulutuksen arviointikeskukselle. Varhaiskasvatuksen koulutuksen arviointi ajoittuu valtakunnallisesti mielenkiintoiseen ajankohtaan. Hallitusohjelman mukaan laadukas ja saavutettavissa oleva varhaiskasvatus ja esiopetus taataan koko ikäluokalle. Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus on siirretty sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Hyvin koulutettu ja osaava henkilöstö on varhaiskasvatuksen keskeinen voimavara. Nyt toteutettu koulutuksen arviointi antaa merkityksellistä tietoa koulutuksen uudistamisen ja kehittämisen ohella myös koko varhaiskasvatusjärjestelmän, varhaiskasvatuksen lainsäädännön ja hallinnon uudistuksiin. Raportissa nostetaan esiin lukuisia varhaiskasvatuksen koulutuksen vahvuuksia ja annetaan kehittämissuosituksia. Kehittävän arvioinnin periaatteiden mukaisesti toivomme, että tätä raporttia hyödynnetään niin yksittäisten tutkintojen kehittämisessä kuin valtakunnallisesti.

8 Korkeakoulujen arviointineuvosto ja Koulutuksen arviointineuvosto haluavat kiittää lukuisia arvioinnissa mukana olleita varhaiskasvatuksen edustajia päiväkodeissa ja muissa varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä, teemahaastatteluihin osallistuneita valtionhallinnon ja opiskelijajärjestöjen edustajia sekä varhaiskasvatuksen koulutuksen toimijoita ja asiantuntijoita niin toisella asteella kuin korkeakouluissa. Arviointiin osallistuminen on vaatinut paljon sitoutunutta työtä ja halua oman alan koulutuksen kehittämiseen. Suuri kiitos kuuluu myös arvioinnin valmistelusta vastanneelle suunnitteluryhmälle, mutta ennen kaikkea arvioinnin toteutuksesta vuosina vastanneelle arviointiryhmälle. Arviointitehtävä on ollut laaja-alainen ja edellyttänyt monipuolista osaamista. Erityinen kiitos kuuluu puheenjohtaja, professori Kirsti Karilalle Tampereen yliopistosta ja sihteeristölle, erikoissuunnittelija Kirsi Mustoselle Korkeakoulujen arviointineuvostosta ja pääsuunnittelija Jani Gomanille Koulutuksen arviointineuvostosta. Tämä arviointi toteutettiin muutosvaiheessa, jossa vastuutahoina olleet Korkeakoulujen arviointineuvosto ja Koulutuksen arviointineuvosto ovat yhdistymässä yhteiseen kansalliseen koulutuksen arviointikeskukseen. Kokemus yhteistyöstä viitoittaa kohti hyvää tulevaisuutta. Helsingissä Riitta Pyykkö, professori Korkeakoulujen arviointineuvoston puheenjohtaja Hannele Niemi, professori Koulutuksen arviointineuvoston puheenjohtaja

9 Sisällys Tiivistelmä Sammandrag Abstract Esipuhe 1 Johdanto 11 2 Arvioinnin tausta Varhaiskasvatuksen toimintakenttä arvioinnin kontekstina Varhaiskasvatuksen koulutus suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ja koulutusten tuottamat kelpoisuudet Koulutusjärjestelmä Korkea-asteen koulutus Ammatillinen koulutus Varhaiskasvatuksen tutkintojen tuottamat ammatilliset kelpoisuudet 26 3 Arviointiprosessi Arvioinnin suunnittelu Arvioinnin tavoite, kohteet ja rajaukset Arvioinnin toteutus Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden analysointi Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien suorittama itsearviointi Kunnille suunnattu työelämäkysely Teemahaastattelut valtionhallinnon ja opiskelijajärjestöjen edustajille Arvioinnin luotettavuus 52 4 Arvioinnin tulokset Arvioinnin kohteina olevien tutkintojen opetussuunnitelmat dokumentteina Yliopistotutkinnot Yliopistotutkintojen rakenne ja sisällöt Varhaiskasvatusta koskevan osaamisen muodostuminen yliopistotutkinnoissa Opiskelijavalinta yliopistotutkintoihin Yliopistotutkintojen pedagogiset prosessit Yliopistojen työelämäyhteistyön käytännöt Yliopistot täydennyskoulutuksen järjestäjinä Laadunvarmistus varhaiskasvatuksen yliopistotutkinnoissa Yhteenvetoa yliopistojen onnistumisesta tutkintojen toteutuksen eri osa-alueilla Yliopistotutkintojen vahvuudet ja kehittämissuositukset Ammattikorkeakoulututkinnot Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, sosionomi (AMK), rakenne ja sisällöt Varhaiskasvatukseen liittyvän osaamisen muodostuminen sosionomi (AMK) -koulutuksessa 89

10 4.3.3 Sosionomi (AMK) -koulutuksen opiskelijavalinta ja pedagogiset prosessit Ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyö ja verkostot Laadunvarmistus sosionomi (AMK) -koulutuksessa Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (ylempi AMK) Yhteenvetoa ammattikorkeakoulujen onnistumisesta tutkintojen toteutuksen eri osa-alueilla Ammattikorkeakoulututkintojen vahvuudet ja kehittämissuositukset Yhteenveto korkeakoulusektorin vahvuuksista ja kehittämisen haasteista Ammatilliset tutkinnot Tutkintojen perusteet osaamistavoitteiden ja -vaatimusten määrittäjinä Varhaiskasvatuksen osaamisen muodostuminen toisen asteen tutkinnoissa Opiskelijavalinta, pedagogiset prosessit ja työelämäyhteistyö ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisten tutkintojen laadunvarmistus Yhteenvetoa ammatillisten koulutuksen järjestäjien onnistumisesta tutkintojen toteutuksen eri osa-alueilla Ammatillisen koulutuksen tutkintojen vahvuudet ja kehittämissuositukset Tulevaisuuden osaamishaasteet sekä koulutusjatkumoiden ja koulutusrakenteen kehittäminen Tulevaisuuden osaamishaasteet Varhaiskasvatuksen koulutusrakenteen toimivuus Yhteenveto ja suositukset koulutusrakenteen toimivuuden osalta Varhaiskasvatuksen koulutusta koskevat kehittämissuositukset ja johtopäätökset Varhaiskasvatuksen koulutuksen sisällöllinen kehittäminen Varhaiskasvatuksen koulutuksen opiskelijavalinnan ja pedagogisten prosessien kehittäminen Varhaiskasvatuksen koulutusrakenteen toimivuuden ja koulutusjatkumoiden kehittäminen Sammanfattning av utvärderingens genomförande och resultat Bakgrund Utvärderingsprocessen Resultaten av utvärderingen och rekommendationer Sammanfattning av resultaten per utbildningsstadium Utvecklingsrekommendationer och slutsatser gällande utbildningen inom småbarnsfostran 188 Lähteet 194 Liitteet 1: Arvioinnin kohdejoukkoon kuuluneet koulutuksen järjestäjät 197 2: Arvioinnin vaiheet ja aikataulu 200 3: Koulutuksen järjestäjien itsearviointilomake, arviointikysymykset 201 4: Työelämäkysely, taustatiedot ja kysymykset 206

11 1 Johdanto Kansallinen varhaiskasvatuksen koulutuksen arviointi toteutettiin vuosina Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) ja Koulutuksen arviointineuvoston (KAN) yhteisarviointina. Arviointi kohdentui yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä toisella asteella ammatillisena koulutuksena toteutettavaan varhaiskasvatuksen koulutukseen. Varhaiskasvatuksen koulutusta ei ole aiemmin arvioitu neuvostojen toimesta. Arvioinnin taustalla oli Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan alaisena toimineen Varhaiskasvatuksen koulutusten arvioinnin valmisteluryhmän esitys varhaiskasvatusalan koulutuksen valtakunnalliseksi arvioimiseksi (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009). Valmisteluryhmä esitti tuolloin varhaiskasvatuksen koulutuksen arviointia toteutettavaksi Korkeakoulujen arviointineuvoston ja Koulutuksen arviointineuvoston yhteistyönä. Arviointi edustaa ns. teema- ja tila-arviointia. Varhaiskasvatuksen koulutuksen arvioinnin tavoitteena oli tuottaa kokonaiskuva ja tietoa varhaiskasvatuksen koulutuksen tilasta, eri tutkintojen vahvuuksista ja kehittämishaasteista suhteessa varhaiskasvatustyön kehittyviin ja muuttuviin osaamisvaatimuksiin ja koulutusjärjestelmän toimivuuteen. Suomalaisen varhaiskasvatuksen keskeisenä voimavarana pidetään hyvin koulutettua henkilöstöä. Nyt valmistunut koulutuksen arviointi antaakin tietoa koulutuksen uudistamisen ja kehittämisen ohella myös koko varhaiskasvatusjärjestelmän, varhaiskasvatuksen lainsäädännön ja hallinnon uudistuksiin. Varhaiskasvatuksen koulutuksen arviointi ajoittui valtakunnallisesti mielenkiintoiseen ja arvioinnin kannalta haasteelliseen ajankohtaan, jossa julkisen varhaiskasvatuksen yhteiskunnalliset tehtävät, paikka palvelujärjestelmän kokonaisuudessa ja varhaiskasvatuspalveluiden toteuttamisen tavat ja ehdot ovat uudistumassa. Pääministeri Kataisen hallitus- 11

12 ohjelman (Valtioneuvosto 2011) mukaan laadukas ja saavutettavissa oleva varhaiskasvatus ja esiopetus taataan koko ikäluokalle. Osana hallitusohjelman toimeenpanoa varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirrettiin sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön vuoden 2013 alusta lukien. Parhaillaan työskentelee työryhmä 1, jonka tehtävänä on valmistella varhaiskasvatuslainsäädäntöä ja arvioida esitettyjen ratkaisujen yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Tavoitteena on, että eduskunta käsittelee lakia varhaiskasvatuksesta kevätistuntokaudella Esiopetusta kehitetään koko ikäluokalle yhteisenä, tasavertaiset edellytykset turvaavana opetuksena. Kesäkuussa 2013 esiopetuksen velvoittavuutta pohtineet selvitysmiehet saivat työnsä valmiiksi ja esittivät raportissaan esiopetuksen muuttamista velvoittavaksi koko ikäluokan pedagogisesti laadukkaaseen varhaiskasvatukseen osallistuminen varmistamiseksi (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013a). Mainitut muutokset huomioiden varhaiskasvatuksen koulutuksen arvioinnissa korostui tulevaisuusperspektiivi, mikä on osin huomioitu arvioinnin kohteissa ja sisällöissä. Tulevaisuuden kehityssuuntia pohtiessaan arviointiryhmä piti yhtenä ohjenuoranaan Suomen hallitusohjelman linjauksia. Hallitusohjelmassa varhaiskasvatuksen nähdään koostuvan hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Lähtökohtana on laaja-alaiseen, monitieteiseen tietoon ja tutkimukseen sekä pedagogisten menetelmien hallintaan perustuva kokonaisvaltainen näkemys lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. Varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittäminen ja lasten oppimispolun huomioiminen helpottavat varhaista puuttumista oppimisvaikeuksiin sekä koulutuksellisen tasa-arvon tavoitteiden toteutumista. Hallitusohjelman mukaan tavoitteena on, että varhaiskasvatuksella luodaan entistä vahvempaa perustaa lapsen persoonallisuuden sekä taitojen, kykyjen ja arvopohjan tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle, elinikäiselle oppimiselle sekä hyvinvoinnille ja terveydelle. Varhaiskasvatuksen merkitys on tärkeä sosiaalisuuteen kasvattajana ja sosiaalisten lähtökohtien tasoittajana. Olennaista on, että jo varhaiskasvatuksessa pystytään varmistamaan hyvät kasvun ja kehityksen 1 Varhaiskasvatuksen koulutuksen arviointiryhmän puheenjohtaja, professori Kirsti Karila, nimettiin jäseneksi varhaiskasvatuslainsäädäntöä valmistelevaan työryhmään (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012c). Koulutuksen arviointiryhmän kokouksissa on käsitelty lainsäädäntötyöskentelyn keskeisiä kysymyksiä niiltä osin kuin ne ovat liittyneet varhaiskasvatuksen koulutuksen arviointiin. 12

13 edellytykset kaikille tukemalla monipuolisin toimin erityistä tukea tarvitsevia sekä syrjäytymisvaarassa olevia lapsia. (Valtioneuvosto 2011.) Arviointiryhmä on tarkastellut tulevaisuuden kehityssuuntia myös kansainvälisestä näkökulmasta paneutuen mm. OECD:n (2012) kannanottoihin suomalaisen varhaiskasvatuksen kehityssuunnista ja eurooppalaiseen varhaiskasvatuksen ammatillisuuden ja ammatillisen koulutuksen tilanteeseen (Urban, Vandenbroeck, Van Laere, Lazzari & Peeters 2011). Arviointiraportin luvussa 2 kuvataan varhaiskasvatuksen toimintaympäristöä ja sen ajankohtaisia kehityssuuntia. Tämän jälkeen kuvataan nykyinen varhaiskasvatuksen koulutuksen rakenne ja koulutusta ohjaavat periaatteet, tutkintojen keskeiset ulottuvuudet sekä niiden tuottamat kelpoisuudet. Varhaiskasvatuksen koulutuksen arvioinnin tehtävä oli mittava johtuen sekä arvioinnin kohteena olevien tutkintojen ja koulutuksen järjestäjien (n=98) että käytettyjen arviointinäkökulmien ja -aineistojen suuresta määrästä. Arvioinnin toteutusta on kuvattu luvussa 3. Arvioinnin tulokset esitellään luvussa 4 koulutussektoreittain (yliopistokoulutus, ammattikorkeakoulukoulutus, ammatillinen koulutus) sekä niiden sisällä tutkinnoittain. Tässä yhteydessä esitetään myös tutkintokohtaisia ja koulutussektorikohtaisia suosituksia. Luvuissa 5 ja 6 kootaan arvioinnin tulokset yhteen ja esitetään arviointiryhmän suositukset koulutuskokonaisuutta, koulutussektoreita ja koulutusrakenteen toimivuutta koskien. Viimeinen eli 7. luku on ruotsinkielinen tiivistelmä arvioinnin taustasta, toteutuksesta ja päätuloksista. 13

Korkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila ja kehittämiskohteet

Korkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila ja kehittämiskohteet Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Korkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila ja kehittämiskohteet Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:38 Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Asiantuntijuus edellä

Asiantuntijuus edellä Asiantuntijuus edellä Korkeakoulujen uusi erikoistumiskoulutus Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:7 Asiantuntijuus edellä Korkeakoulujen uusi erikoistumiskoulutus Opetus-

Lisätiedot

Korkeakoulut yhteiskunnan kehittäjinä. Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden arviointiryhmän loppuraportti

Korkeakoulut yhteiskunnan kehittäjinä. Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden arviointiryhmän loppuraportti Korkeakoulut yhteiskunnan kehittäjinä Veijo Ilmavirta Hannele Salminen Markku Ikävalko Heikki Kaisto Päivi Myllykangas Eero Pekkarinen Hannele Seppälä Touko Apajalahti Korkeakoulujen yhteiskunnallisen

Lisätiedot

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Juhani Honka, Lasse Lampinen & Ilkka Vertanen (toim.) KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien koulutustarpeista vuoteen 2010

Lisätiedot

YHTEISIIN PÖYTIIN Ammatillisen koulutuksen aluekehitysvaikutukset

YHTEISIIN PÖYTIIN Ammatillisen koulutuksen aluekehitysvaikutukset Anu Räisänen & Risto Hietala (toim.) YHTEISIIN PÖYTIIN Ammatillisen koulutuksen aluekehitysvaikutukset Arviointiraportti Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 27 Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

maailman parasta insinööriosaamista

maailman parasta insinööriosaamista suomi tarvitsee maailman parasta insinööriosaamista Tekniikan yhteistyöryhmä suomi tarvitsee maailman parasta insinööriosaamista Julkaisija: toimittanut: ulkoasu: Kannen kuva: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen laadunvarmistus

Korkeakoulutuksen laadunvarmistus Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Korkeakoulutuksen laadunvarmistus Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:6 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä. Undervisningsministeriets

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen historia, nykytila ja kehittämisen suuntalinjat

Varhaiskasvatuksen historia, nykytila ja kehittämisen suuntalinjat Varhaiskasvatuksen historia, nykytila ja kehittämisen suuntalinjat Tausta-aineisto varhaiskasvatusta koskevaa lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän tueksi Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

AUDITOInTI 2015. Kari Kari Seppälä Johanna Björkroth Perttu Karjalainen Hannele Keränen Kirsi Kirsi Hiltunen. Julkaisut 2015:16

AUDITOInTI 2015. Kari Kari Seppälä Johanna Björkroth Perttu Karjalainen Hannele Keränen Kirsi Kirsi Hiltunen. Julkaisut 2015:16 Jyväskylän yliopiston AUDITOInTI 2015 Kari Kari Seppälä Johanna Björkroth Perttu Karjalainen Hannele Keränen Kirsi Kirsi Levä Kirsi Kirsi Hiltunen Julkaisut 2015:16 Jyväskylän yliopiston auditointi 2015

Lisätiedot

HYVÄÄ VOINTIA. Opiskelijahuollon toteutuminen, sen käytännöt ja kehittäminen toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa

HYVÄÄ VOINTIA. Opiskelijahuollon toteutuminen, sen käytännöt ja kehittäminen toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa Saara Kotamäki Marja Niemi Helmi Sirkiä Elise Virnes Anu Räisänen Risto Hietala HYVÄÄ VOINTIA Opiskelijahuollon toteutuminen, sen käytännöt ja kehittäminen toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:8

Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:8 Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:8 Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄN KOKONAISARVIOINTI

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄN KOKONAISARVIOINTI Pentti Yrjölä, Jaakko Ansaharju, Petri Haltia, Raimo Jaakkola, Anu Järvinen, Matti Taalas, Tim Lamminranta NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄN KOKONAISARVIOINTI Arviointi 12/2000 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto:

Lisätiedot

Toiminnallista ruotsia lähtökohtia ruotsin opetuksen kehittämiseksi toisena kotimaisena kielenä

Toiminnallista ruotsia lähtökohtia ruotsin opetuksen kehittämiseksi toisena kotimaisena kielenä Toiminnallista ruotsia lähtökohtia ruotsin opetuksen kehittämiseksi toisena kotimaisena kielenä Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:9 Toiminnallista ruotsia lähtökohtia

Lisätiedot

Suomi tiedekasvatuksessa maailman kärkeen 2020

Suomi tiedekasvatuksessa maailman kärkeen 2020 Suomi tiedekasvatuksessa maailman kärkeen 2020 Ehdotus lasten ja nuorten tiedekasvatuksen kehittämiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:17 Suomi tiedekasvatuksessa

Lisätiedot

NÄYTTÖÄ ON! Ammattiosaamisen näyttöjen toteutuminen käytännössä

NÄYTTÖÄ ON! Ammattiosaamisen näyttöjen toteutuminen käytännössä Pirkko Anttila Päivi Kukkonen Petri Lempinen Carina Nordman Byskata Keijo Pesonen Soili Tuomainen Risto Hietala Anu Räisänen NÄYTTÖÄ ON! Ammattiosaamisen näyttöjen toteutuminen käytännössä K o u l u t

Lisätiedot

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen kehittämistyöryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:33 Opetusministeriön

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ 20 VUOTTA

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ 20 VUOTTA NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ 20 VUOTTA Historia ja vaikuttavuus Raportit ja selvitykset 2015:2 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2015:2 ISBN 978-952-13-6044-2 (nid.) ISBN 978-952-13-6045-9

Lisätiedot

Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys

Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:24 Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatustrategia 2011 2020. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:9

Ammatillisen koulutuksen laatustrategia 2011 2020. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:9 Ammatillisen koulutuksen laatustrategia 2011 2020 Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:9 Ammatillisen koulutuksen laatustrategia 2011 2020 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman seuranta ja arviointi

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman seuranta ja arviointi Ellen Piesanen, Ulla Kiviniemi & Sakari Valkonen Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman seuranta ja arviointi OPETTAJIEN TÄYDENNYSKOULUTUS 2005 JA SEURANTA 1998 2005 OPPIAINEITTAIN JA OPPIALOITTAIN ERI

Lisätiedot

Rakennusalan työnjohtokoulutuksen kehittäminen ammattikorkeakouluissa

Rakennusalan työnjohtokoulutuksen kehittäminen ammattikorkeakouluissa Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Rakennusalan työnjohtokoulutuksen kehittäminen ammattikorkeakouluissa Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:30 Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 188/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 61. Esiopetuksen laatu

Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 61. Esiopetuksen laatu Eeva Hujala Therese Backlund- Smulter Päivi Koivisto Hely Parkkinen Hanna Sarakorpi Outi Suortti Tarja Niemelä Ilpo Kuronen Gunnel Knubb- Manninen Ann-Sofie Smeds- Nylund Risto Hietala Esko Korkeakoski

Lisätiedot

Koulutus. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:

Koulutus. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010: Koulutus Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010: Lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän muistio Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

OPETTAJAT SUOMESSA 2013

OPETTAJAT SUOMESSA 2013 Toimittanut Timo Kumpulainen OPETTAJAT SUOMESSA 2013 Lärarna i Finland 2013 Koulutuksen seurantaraportit 2014:8 Opetushallitus ja tekijät Koulutuksen seurantaraportit 2014:8 ISBN 978-952-13-5761-9 (nid.)

Lisätiedot

Psykoterapiakoulutustyöryhmän muistio

Psykoterapiakoulutustyöryhmän muistio Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Psykoterapiakoulutustyöryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2003:6 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä.

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden ja tuntijaon toimivuuden arviointi

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden ja tuntijaon toimivuuden arviointi Heikki Turunen Sinikka Herajärvi Sirkku Kupiainen Lauri Pirkkalainen Satu Syyrakki Ville Virtanen Thomas Öhman Gunnel Knubb- Manninen Jouko Mehtäläinen Sari Ohranen Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Yliopistojen opiskelijavalintojen arviointi

Yliopistojen opiskelijavalintojen arviointi 1 K. Sajavaara, K. Hakkarainen, A. Henttonen, K. Niinistö, T. Pakkanen, A.-R. Piilonen & S. Moitus Yliopistojen opiskelijavalintojen arviointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 17:2002 2 ISBN

Lisätiedot