ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo"

Transkriptio

1 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus AIKA klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 96 ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN TAKAUS 97 TILAPÄISLAINAN MYÖNTÄMINEN ORIVEDEN KOTIKOIVU OY:LLE 98 ORIVEDEN KOTIKOIVU OY:N HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2014 / TOIMIOHJEET ORIVEDEN KOTIKOIVU OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJALLE 99 KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KIINTEISTÖ OY ORIVEDEN ILMASTOINTITALON YHTIÖKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEEN SEKÄ TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN VUOSIKSI JA TOIMIOHJEET YHTIÖKOKOUSEDUSTAJALLE / KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN VUOSIKSI JA TOIMIOHJEET YHTIÖKOKOUSEDUSTAJALLE 100 KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KIINTEISTÖ OY ORIVEDEN KENKÄTALON YHTIÖKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEEN VUOSIKSI SEKÄ TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN JA TOIMIOHJEET YHTIÖKOKOUSEDUSTAJALLE / KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN VUOSIKSI JA TOIMIOHJEET YHTIÖKOKOUSEDUSTAJALLE 101 TILAN VENEHOJANTIE 16 KIINTEISTÖTUNNUS MYYNTIEHDOT 102 HAKEMUS LINTUTORNIN PAIKAN JA SINNE JOHTAVAN POLUN/PITKOSPUIDEN VASTIKKEETTOMASTA KÄYTTÖOIKEUDESTA

2 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ TOIMIOHJEET ORIVEDEN JÄÄHALLI OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJALLE 104 TASETILEILLÄ OLEVIEN ERILLISVAROJEN KÄYTTÖ VUONNA VUONNA 2014 POISTETUT SAATAVAT ORIVEDEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA VUODEN 2014 LOPUSSA VIREILLÄ OLLEET VALTUUSTOALOITTEET 108 ERON MYÖNTÄMINEN MARITA PALOMÄELLE TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ JA TÄYDENNYSVALINTA 109 KAUPUNGINTALON SULKEMINEN PERJANTAINA JA KESÄLLÄ ILMOITUSASIAT 301

3 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Viljanen Jussi 15:00-17:59 kaupunginhallitukse n puheenjohtaja Järvinen Jussi 15:00-17:59 kaupunginhallitukse n varapj. Jokinen Kaarina 15:00-17:59 jäsen Jääskelä Erkki 15:00-17:59 jäsen Ketola Jussi 15:00-17:59 jäsen Koppanen Matti 15:00-17:59 jäsen Lahtinen Nina 15:00-17:59 jäsen Palomäki Marita 15:00-17:59 jäsen Aitolahti Annamari 15:00-17:59 varajäsen Uotila Kalle 15:00-17:59 valtuuston I varapj. Nieminen Antti 15:00-17:59 valtuuston II varapj. POISSA Mäkinen-Aakula Marjo jäsen Jakara Riitta valtuuston puheenjohtaja MUU Kuusisto Juha 15:00-17:59 esittelijä Lappi Helena 15:00-17:59 pöytäkirjanpitäjä Lilja Marjatta 15:00-17:59 talousjohtaja Naumanen Veli-Pekka 15:20-15:35 asumispalvelupäälli kkö ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELLYT ASIAT Jussi Viljanen Jussi Järvinen Helena Lappi Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä ( 103) PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Orivedellä keskiviikkona klo Marita Palomäki Annamari Aitolahti PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Oriveden kaupungintalo, hallintosihteerin työhuone viraston avoinnaoloajan Hallintosihteeri Helena Lappi

4 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kaupunginhallitus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Marita Palomäki ja Marjo Mä kinen-aa ku la. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marita Palomäki ja Annamari Aitolahti.

6 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat lautakuntien ja muiden toi mi elin ten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: 1. Ympäristölautakunta: - pöytäkirja Rantayleiskaavatoimikunta: - pöytäkirja Henkilöstöjaosto: - pöytäkirja Kaupunginjohtaja: - päätöspöytäkirja, yleinen päätös 1/ Ame-toimikunta: - pöytäkirja pöytäkirja Maankäyttöteknikko: (kokouksessa tehty lisäys) - päätöspöytäkirja 1/2015. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että se ei käytä kun ta lain 51 :n mukaista otto-oikeutta eikä ota käsiteltäväkseen yllä mai nituis sa pöytäkirjoissa ja päätöspöytäkirjoissa päätettyjä asioita. Päätökset ovat täytäntöön pantavissa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kaupunginhallitus keskusteli ame-toimikunnan valmisteluselvityksis tä koskien toritoiminnan kehittämistä sekä Orituvan ja asemaseudun aluei den kehittämistä. Keskustelun perusteella todettiin, että ame-toimikun ta voi jatkaa alueiden valmistelua suunnitelmiensa mukaan.

7 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN TAKAUS Kaupunginhallitus Oriveden Kotikoivu Oy on hakenut Asumisen rahoitus- ja ke hit tä mis keskuk sel ta, ARA:lta, korkotukilainaa vanhuksille ja muis ti sai rail le tar koi te tulle palvelutalolle, joka rakennetaan entisen ara va vuok ra ta lon paikalle osoittee seen Särkäntie 20. Hankkeelle on myönnetty ehdollinen lainavaraus, mutta koh teen suun ni telmien ja kustannusten hyväksymishakemus on parhaillaan ARA:n, kä sit telys sä ja päätös lainasta tehtäneen toukokuussa. Urak ka kil pai lut sekä uudesta ra ken nuk ses ta että vanhan rakennuksen purkamisesta on pi det ty. Vanhan ra ken nuk sen purkamisen on suunniteltu alkavan huh ti kuus sa ja uuden raken ta mi sen kesäkuussa Rakentaminen kestää noin 12 kk. Osana tervehdyttämissuunnitelmaa Oriveden Kotikoivu Oy on lisäksi ha kenut pur ku lu paa, purkuavustusta ja rajoitusakordeja kolmeen eri kohteeseen en nen jou lua ja maaliskuussa on tarkoitus jättää hakemus ter veh dyt tä misavus tuk ses ta, jo ka koskee lähinnä rahoitusalijäämiä. Kaikki mainitut valtion tuet yhteensä oli si vat noin miljoona euroa, jos niistä saadaan myönteiset pää tök set. ARA:lta saatiin suullinen ennakkotieto, että purkuavustuksesta olisi tulossa kiel tei nen päätös. Tämä johtuu siitä, että purettavien kohteiden avustusten, ja itse asiassa muiden tervehdyttämiseen liittyvien avustusten, edellytyksenä on, että yhtiö on taloudellisissa vaikeuksissa. Toisaalta korkotukilainan saami sen edellytyksenä on, että yhtiö on vakavarainen, koska sille tulee valtion täy te ta kaus. Kysymys on siis luottoriskin arvioinnista. Koska hakijayhtiö ei voi ol la molempia yhtä aikaa, oltiin ARA:ssa kallistumassa sille kannalle, et tä jos palvelutalohanke halutaan toteuttaa, ei samaan aikaan voi myöntää tu kea ter veh dyt tä mi seen. Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kävivät ARA:ssa neu vot te le mas sa tilanteesta. Neuvottelussa löydettiin kolme ARA:lle kelpaa vaa vaih to eh tois ta ratkaisua: Perustetaan uusi yhtiö, tehdään kohde suoraan kau pun gin omistukseen tai haetaan korkotukilainalle kaupungin takaus, jolloin val tion ei tarvitse tehdä vakavaraisuusarviointia. Jos hanke siirretään uudelle yhtiölle tai siirretään kaupungin suoraan omistuk seen näin myöhäisessä vaiheessa, aiheutuisi tästä lukuisia hallinnollisia ja juridisia toimenpiteitä (jo tehtyjen sopimusten siirrot, kiinteistön myynti, tä hän asti syntyneiden kustannusten korvaaminen Kotikoivulle, kau pun gin ta lous ar vi oon tarvittavat määrärahamuutokset, vaikutukset urak ka kil pai luihin ym.), joita ei eh dit täi si kaupungin päätöksentekoprosesseissa tehdä ilman, että toimenpiteet ai heut tai si vat rakennusaikataulun myöhästymisen. Myö häs ty mi ses tä aiheutuisi yli mää räi siä kustannuksia noin euroa/kk

8 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ja lisäksi se saattaisi aiheuttaa so pi mus kump pa nei den korvausvaatimuksia myö häs ty mi ses tä syntyneistä kus tan nuk sis ta. Tämän vuoksi selkeästi paras vaihtoehto olisi kaupungin omavelkaisen takauk sen myön tä mi nen korkotukilainalle. Silloin hanke pysyy aikataulussa ei kä li sä kus tan nuk sia tai hallinnollista sotkua synny. Takauspäätös ei heiken nä kau pun ki kon ser nin tasetta tai tunnuslukuja, koska Oriveden Ko ti koivu Oy on konserniyhtiö ja sen ve lat ovat joka tapauksessa osa kaupungin kon ser ni ti lin pää tös tä taloudellisten vastuiden osalta. Normaalisti korkotukilainalle tulee kiinnitysvakuus ja valtion täytetakaus au to maat ti ses ti. Tässä tapauksessa siis haettaisiin kaupungin omavelkaista ta kaus ta koko lai na mää räl le, eikä valtion täytetakausta. ARA:n näkemyksen mu kaan täytetakausvaihtoehto ei ole kunnalle mah dol li nen, mutta vas ta vakuu te na kiinnitykset olisivat tietysti mahdollisia. Kor ko tu ki lai nan myön tämis tä koskevat yleiset ehdot ovat liitteenä kokoukseen osallistuville. ARA:lle jätettyjen asiakirjojen mukaan Särkäntien hankinta-arvo on euroa. Tästä 30 % rahoitetaan investointiavustuksella ( eur) ja 70 % korkotukilainalla ( euroa). Omistajan oma ra hoi tusosuut ta ei näissä erityisryhmän hankkeissa tarvita. Lainatarjouskilpailun tulokset saadaan vähän ennen kaupunginhallituksen ko kous ta, joten tarkemmat lainaehdot ja lainoittaja esitetään kokouksessa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kau pun gin valtuus tol le, että se päättää myöntää Oriveden Kotikoivu Oy:lle omavelkaisen ta kauk sen lai na tar jous kil pai lus sa edullisimman lainatarjouksen antaneelle, enin tään euron lainalle korkoineen ja kuluineen. Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä muutos päätösehdotukseen: Kaupunginhallitus päättää siirtää tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon seu raa vaan kaupunginhallituksen kokoukseen , koska kau pun ginhal li tus ei olisi estellisyyksien takia päätösvaltainen tekemään pää tös tä asias ta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitus on kokouksessaan käsitellyt kor ko tu ki lai na-asiaa ja päättänyt tarjouskilpailun perusteella ottaa lainan Han dels ban ken Oyj:ltä. Laina-aika on 40 vuotta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kau pun gin valtuus tol le, että se päättää myöntää Oriveden Kotikoivu Oy:lle omavelkaisen ta kauk sen sen Handelsbanken Oyj:ltä ottaman enintään euron

9 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus lai nal le korkoineen ja kuluineen korkotukilainan laina-ajan loppuun asti (esit te li jän kokouksessa tekemä muutos). Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsenet Kaarina Jokinen, Erkki Jääske lä, Jussi Ketola ja Matti Koppanen (yhteisöjäävejä) poistuivat es teel li senä kokouksesta asian kä sit te lyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että asumispalvelupäällikkö Veli-Pekka Naumanen oli asian tunti ja na paikalla asian käsittelyn aikana.

10 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus TILAPÄISLAINAN MYÖNTÄMINEN ORIVEDEN KOTIKOIVU OY:LLE Kaupunginhallitus Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitus on päättänyt esittää, että kaupun gin val tuus to myöntäisi sille euron tilapäislainan Särkäntie 20:n pal ve lu ta lo hank keen rakennusaikaisen rahoituksen turvaamiseksi. Ra hoi tustar ve johtuu rakentamisaikaisten arvonlisäveropalautusten ja in ves toin tiavus tuk sen maksuviiveistä. Tilapäislainaa haetaan siten, että se maksetaan ta kai sin viimeistään Hallintosäännön 5 :n 28 kohdan mukaan kaupunginhallitus myöntää enintään euron tilapäislainan kaupungin konserniin kuuluvalle ty tär yhtiöl le enintään yhdeksi vuodeksi. Koska Oriveden Kotikoivu Oy:n tilapäislainatarve on hallituksen myön tämis val tuut ta suurempi ja aika yhtä vuotta pidempi, tulee asia käsitellä kaupun gin val tuus tos sa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se 1. myöntää Oriveden Kotikoivu Oy:lle tilapäislainaa euroa Sär käntie 20:n palvelutalohankkeen rahoitusaikaisen rahoituksen turvaamiseksi, 2. tilapäislaina voidaan nostaa enintään 4 erässä ja se tulee maksaa takaisin vii meis tään , 3. tilapäislainasta peritään korkoa 2 % p.a., mutta ei vaadita vakuutta, 4. kustakin tilapäislainan nostoerästä laaditaan erillinen velkakirja. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsenet Kaarina Jokinen, Erkki Jääske lä, Jussi Ketola ja Matti Koppanen (yhteisöjäävejä) poistuivat es teel li senä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että asumispalvelupäällikkö Veli-Pekka Naumanen oli asian tunti ja na paikalla asian käsittelyn aikana

11 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ORIVEDEN KOTIKOIVU OY:N HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2014 / TOIMIOHJEET ORIVEDEN KOTIKOIVU OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJALLE Kaupunginhallitus Oriveden kaupunki omistaa kokonaisuudessaan Oriveden Ko ti koi vu Oy:n osa ke pää oman. Oriveden Kotikoivu Oy:öön on vuoden 2014 alusta fuu sioitu Kiinteistö Oy Laitamon, Kiinteistö Oy Mäkelänkujan ja Asunto Oy Orivat ron ja Asunto Oy Suikinkulman osakekannat. Yhtiöjärjestyksen mukaan Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen kuu luu vä hin tään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä, joista vähintään yksi (1) on Ori ve den kaupungin viranhaltija. Hallituksella on lisäksi vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yh tiöko kous. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yh tiö ko kouk sen päättyessä. Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli ti lin tar kasta jak si valitaan tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, ei va ra tilin tar kas ta jaa valita. Edellä mainitut valitaan kalenterivuodeksi ker ral laan. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiö ko kouk sen päättyessä. Oriveden kaupungin konserniohjeen mukaisesti tilin tar kas ta jak si edellytetään valittavaksi kaupungin tilintarkastusyhteisön osoit ta ma tilintarkastaja. Aiemman yhtiön, Kiinteistö Oy Kotikoivun, hallituksen jäsenet ja va ra jä senet sekä ti lin tar kas ta jat ja varatilintarkastajat vuonna 2013: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet asuntoedustaja Juhani Saari toimitusjohtaja Erkki Jääskelä kartoittaja Kaarina Jokinen yrittäjä Jussi Ketola maanviljelijä Matti Koppanen hallintojohtaja Timo Toivonen tekninen johtaja Antti Jortikka Tilintarkastajat: JHTT Aki Rusanen HTM Helena Karppelin Varatilintarkastajat: BDO Audiator Oy:n tarvittaessa osoit ta ma KHT Antti Pitkäniemi Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedus tajal le toimiohjeen

12 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus viiden jäsenen, joista vähintään yksi on Oriveden kaupungin vi ran hal tija, ja kahden varajäsenen valitsemiseksi Oriveden Kotikoivu Oy:n halli tuk seen vuodeksi 2014 sekä 2. kaupungin tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n valitsemiseksi tilin tar kas ta jak si. Päätös: Kaupunginhallitus päätti antaa yh tiö ko kous edus ta jal le seuraavan toi mi oh jeen viiden jäsenen ja kahden va ra jä se nen valitsemiseksi Ori ve den Ko ti koi vu Oy:n hallitukseen vuodeksi 2014: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Kaupunginhallitus asuntoedustaja Juhani Saari toimitusjohtaja Erkki Jääskelä kartoittaja Kaarina Jokinen yrittäjä Jussi Ketola maanviljelijä Matti Koppanen hallintojohtaja Timo Toivonen tekninen johtaja Antti Jortikka Tilintarkastajaksi valitaan kaupungin tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n tilintarkastaja. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja oli asiantuntijana paikalla asian kä sit te lyn aikana. Liitteenä kokoukseen osallistuville Oriveden Kotikoivu Oy:n tilinpäätös vuo del ta Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle viiden jäsenen, joista yhden tulee olla kaupungin viranhaltija, ja kahden varajäsenen nimeämiseksi Oriveden Kotikoivu Oy:n hallitukseen vuosiksi antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle tilintarkastajan valitsemiseksi vuosiksi Tilintarkastajaksi tulee esittää valittavaksi kaupungin tilintarkastusyhteisön, BDO Oy:n, JHTT-tilintarkastaja ja hänen varalleen kaupungin JHTT-varatilintarkastaja. 3. merkitä tiedoksi yhtiön tilinpäätöksen. 4. todeta ohjeena yhtiökokousedustajalle, että yhtiön tilinpäätökseen ei ole huomauttamista.

13 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle mahdolliset muut tarvittavat toimiohjeet yhtiökokoukseen. 6. nimetä yhtiökokousedustajan. Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä muutos päätösehdotukseen: Kaupunginhallitus päättää jättää asian pöydälle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

14 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KIINTEISTÖ OY ORIVEDEN ILMASTOINTITALON YHTIÖKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEEN SEKÄ TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN VUOSIKSI JA TOIMIOHJEET YHTIÖKOKOUSEDUSTAJALLE / KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN VUOSIKSI JA TOIMIOHJEET YHTIÖKOKOUSEDUSTAJALLE Kaupunginhallitus Kiinteistö Oy Oriveden Ilmastointitalon hallituksessa vuosina ovat olleet seuraavat jäsenet: Varsinaiset jäsenet: freelancetoimittaja Kalle Uotila, pj. insinööri, eläkeläinen Osmo Uosukainen autonkuljettaja Elo Lepo Liitteenä kokoukseen osallistuville Kiinteistö Oy Oriveden Ilmastointitalon ti lin pää tös vuodelta Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle kolmen jäsenen nimeämiseksi Kiin teis tö Oy Oriveden Ilmastointitalon hallitukseen vuosiksi antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle tilintarkastajan valitsemiseksi vuo sik si Tilintarkastajaksi tulee esittää valittavaksi kaupungin ti lin tar kas tus yh tei sön, BDO Audiator Oy:n, JHTT-tilintarkastaja ja hänen va ral leen kaupungin JHTT-varatilintarkastaja. 3. merkitä tiedoksi yhtiön tilinpäätöksen. 4. todeta ohjeena yhtiökokousedustajalle, että yhtiön tilinpäätökseen ei ole huomauttamista. 5. antaa yhtiökokousedustajalle mahdolliset muut tarvittavat toimiohjeet yhtiökokoukseen. 6. nimetä yhtiökokousedustajan. Päätös: Päätösehdotuksen kohdat 1-5 hyväksyttiin. Yhtiökokousedustajaksi kau pun gin hal li tus nimesi kaupunginjohtajan. Kaupunginhallitus antoi toimiohjeen kolmeksi jäseneksi Kiinteistö Oy Orive den Ilmastointitalon hallitukseen vuosiksi : Varsinaiset jäsenet: freelancetoimittaja Kalle Uotila, pj.

15 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus insinööri, eläkeläinen Osmo Uosukainen autonkuljettaja Elo Lepo Merkittiin, että kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Kalle Uotila poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajak si. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja oli asiantuntijana paikalla asian kä sit te lyn aikana. Kaupunginhallitus Kiinteistö Oy Oriveden Ilmastointitalon hallituksessa vuosina ovat olleet seuraavat jäsenet: Varsinaiset jäsenet: freelancetoimittaja Kalle Uotila, pj. insinööri, eläkeläinen Osmo Uosukainen autonkuljettaja Elo Lepo Liitteenä kokoukseen osallistuville Kiinteistö Oy Oriveden Ilmastointitalon ti lin pää tös vuodelta Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle kolmen jäsenen nimeämiseksi Kiin teis tö Oy Oriveden Ilmastointitalon hallitukseen vuosiksi antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle tilintarkastajan valitsemiseksi vuo sik si Tilintarkastajaksi tulee esittää valittavaksi kaupungin ti lin tar kas tus yh tei sön, BDO Audiator Oy:n, JHTT-tilintarkastaja ja hänen va ral leen kaupungin JHTT-varatilintarkastaja. 3. merkitä tiedoksi yhtiön tilinpäätöksen. 4. todeta ohjeena yhtiökokousedustajalle, että yhtiön tilinpäätökseen ei ole huomauttamista. 5. antaa yhtiökokousedustajalle mahdolliset muut tarvittavat toimiohjeet yhtiökokoukseen. 6. nimetä yhtiökokousedustajan.

16 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Päätös: Päätösehdotuksen kohdat 1-5 hyväksyttiin. Yhtiökokousedustajaksi kau pun gin hal li tus nimesi kaupunginjohtajan. Kaupunginhallitus antoi toimiohjeen kolmeksi jäseneksi Kiinteistö Oy Orive den Ilmastointitalon hallitukseen vuosiksi : Varsinaiset jäsenet: freelancetoimittaja Kalle Uotila, pj. insinööri, eläkeläinen Osmo Uosukainen autonkuljettaja Elo Lepo Merkittiin, että kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Kalle Uotila poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajak si. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja oli asiantuntijana paikalla asian kä sit te lyn aikana. Kaupunginhallitus Liitteenä kokoukseen osallistuville Kiinteistö Oy Oriveden Ilmastointitalon ti lin pää tös vuodelta Kiinteistö Oy Oriveden Ilmastointitalolla on merkittäviä vuokrasaatavia vuok ra lai sel ta. Kiinteistöyhtiön maksuvalmiuden ja lainanhoitokyvyn turvaa mi sek si yhtiön hallitus on päättänyt siirtää saatavien perinnän Intrum Jus ti tia Oy:lle. Lisäksi kiinteistöyhtiön hallitus on päättänyt, että mikäli vuok ra lai sen luot to tie dot heikkenevät nykyisestä tasosta, esitetään kau pungin hal li tuk sel le, että vuokralaiselle annetaan haastemiehen toimittama vi ralli nen varoitus vuok ra so pi muk sen purkamisoikeuden käyttämisestä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle kolmen jäsenen nimeämiseksi Kiin teis tö Oy Oriveden Ilmastointitalon hallitukseen vuosiksi antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle tilintarkastajan va lit se mi sek si vuo sik si Tilintarkastajaksi tulee esittää valittavaksi kau pun gin ti lin tar kas tus yh tei sön, BDO Oy:n, JHTT-tilintarkastaja ja hä nen varalleen kau pun gin JHTT-varatilintarkastaja. 3. merkitä tiedoksi yhtiön tilinpäätöksen. 4. todeta ohjeena yhtiökokousedustajalle, että yhtiön tilinpäätökseen ei ole

17 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus huomauttamista. 5. antaa yhtiökokousedustajalle mahdolliset muut tarvittavat toimiohjeet yhtiökokoukseen. 6. nimetä yhtiökokousedustajan. 7. todeta konserniohjeena Kiinteistö Oy Oriveden Ilmastointitalolle, että isän nöit si jä voi antaa vuokralaiselle virallisen varoituksen vuok ra so pi muksen purkamisoikeuden käyttämisestä, mikäli vuokralaisen luottotiedot heikke ne vät nykyisestä tasosta. Päätös: Päätösehdotuksen kohdat 1-7 hyväksyttiin. Yhtiökokousedustajaksi kau pun gin hal li tus nimesi kaupunginjohtajan. Kaupunginhallitus antoi toimiohjeen kolmeksi jäseneksi Kiinteistö Oy Orive den Ilmastointitalon hallitukseen vuosiksi : Varsinaiset jäsenet: freelancetoimittaja Kalle Uotila, pj. insinööri, eläkeläinen Osmo Uo su kai nen autonkuljettaja Elo Lepo Merkittiin, että kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Kalle Uotila poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajak si.

18 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KIINTEISTÖ OY ORIVEDEN KENKÄTALON YHTIÖKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEEN VUOSIKSI SEKÄ TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN JA TOIMIOHJEET YHTIÖKOKOUSEDUSTAJALLE / KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN VUOSIKSI JA TOIMIOHJEET YHTIÖKOKOUSEDUSTAJALLE Kaupunginhallitus Kiinteistö Oy Oriveden Kenkätalon hallituksessa vuosina ovat ol leet seuraavat jäsenet: Varsinaiset jäsenet: insinööri, eläkeläinen Osmo Uosukainen, pj. autonkuljettaja Elo Lepo freelancetoimittaja Kalle Uotila toimitusjohtaja Erkki Jääskelä Liitteenä kokoukseen osallistuville Kiinteistö Oy Oriveden Kenkätalon tilin pää tös vuodelta Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan päättänyt hyväksyä Kiinteis tö Oy Oriveden Kenkätalon yhtiökokouksen päätöksen yhtiön hal lin noiman kiinteistön myymisestä. Myynnin seurauksena myös Kiinteistö Oy Orive den Kenkätalon toiminta on tarkoituksenmukaista lopettaa vuoden 2013 ai ka na, joten hallituksen ja tilintarkastajan valinta tulee tehdä vain yhtiön päät ty mi seen asti. Yhtiön toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista, että vuosina toiminut hallitus jatkaisi yhtiön päättymiseen asti. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle neljän jäsenen nimeämiseksi Kiin teis tö Oy Oriveden Kenkätalon hallitukseen yhtiön päättymiseen asti. 2. antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle tilintarkastajan valitsemiseksi yh tiön päättymiseen asti. Tilintarkastajaksi tulee esittää valittavaksi kau pungin tilintarkastusyhteisön, BDO Audiator Oy:n, JHTT-tilintarkastaja ja hänen varalleen kaupungin JHTT-varatilintarkastaja. 3. merkitä tiedoksi yhtiön tilinpäätöksen. 4. todeta ohjeena yhtiökokousedustajalle, että yhtiön tilinpäätökseen ei ole huomauttamista. 5. antaa yhtiökokousedustajalle mahdolliset muut tarvittavat toimiohjeet yhtiökokoukseen.

19 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus nimetä yhtiökokousedustajan. Päätös: Päätösehdotuksen kohdat 1-5 hyväksyttiin. Yhtiökokousedustajaksi kau pun gin hal li tus nimesi kaupunginjohtajan. Kaupunginhallitus antoi toimiohjeen neljäksi jäseneksi Kiinteistö Oy Ori veden Kenkätalon hallitukseen vuosiksi : Varsinaiset jäsenet: insinööri, eläkeläinen Osmo Uosukainen, pj. autonkuljettaja Elo Lepo freelancetoimittaja Kalle Uotila toimitusjohtaja Erkki Jääskelä Merkittiin, että kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Kalle Uotila poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajak si. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja oli asiantuntijana paikalla asian kä sit te lyn aikana. Kaupunginhallitus Kiinteistö Oy Oriveden Kenkätalon selvitysmenettely on vielä kesken, joten hal lin to tulee valita yhtiön selvitysmenettelyn päättymiseen asti. Liitteenä kokoukseen osallistuville Kiinteistö Oy Oriveden Kenkätalon tilin pää tös vuodelta Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle neljän jäsenen nimeämiseksi Kiin teis tö Oy Oriveden Kenkätalon hallitukseen yhtiön päättymiseen asti. 2. antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle tilintarkastajan valitsemiseksi yh tiön päättymiseen asti. Tilintarkastajaksi tulee esittää valittavaksi kau pungin tilintarkastusyhteisön, BDO Oy:n, JHTT-tilintarkastaja ja hänen va ralleen kaupungin JHTT-varatilintarkastaja. 3. merkitä tiedoksi yhtiön tilinpäätöksen. 4. todeta ohjeena yhtiökokousedustajalle, että yhtiön tilinpäätökseen ei ole

20 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus huomauttamista. 5. antaa yhtiökokousedustajalle mahdolliset muut tarvittavat toimiohjeet yhtiökokoukseen. 6. nimetä yhtiökokousedustajan. Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä muutos päätösehdotuksen koh taan 1: 1. todeta, että koska yhtiö on selvitystilassa, erillistä hallitusta ei valita, vaan selvitysmies vastaa hallituksen tehtävistä. Päätös: Päätösehdotuksen kohdat 1-6 hyväksyttiin. Yhtiökokousedustajaksi kau pun gin hal li tus nimesi kaupunginjohtajan. Merkittiin, että kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Kalle Uotila poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajak si. Merkittiin, että kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi kello

21 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus TILAN VENEHOJANTIE 16 KIINTEISTÖTUNNUS MYYNTIEHDOT Kaupunginhallitus Oriveden kaupungilla on myynnissä osoitteessa Venehojantie 16 tila , jonka pinta-ala on 0,5384 ha. Tila on asemakaavan mukainen asuin pien ta lo tont ti (AP), jonka rakennusoikeus tehokkuudella e=0.20 on noin 1077 krs-m². Asemakaava-alueen rakennuspaikkojen yleisten luo vutus eh to jen mukaisesti tontin rakentamisvelvoite on 915 krs-m². Tontti si jaitsee Venehjoen ranta-alueella ja sillä on omaa rantaa noin 40 metriä. Tontin myyn ti hin ta on euroa. Omaisuuden myyntiä valmistelevassa toimikunnassa on keskusteltu tilan myyn ti eh dois ta. Myyntiä voisi edistää rakentamisvelvoitteen pie nen tä minen. Kaupunginvaltuusto on hyväksyessään yleiset luovutusehdot päättänyt, et tä kaupunginhallitus voi erityisestä syystä hyväksyä muutoksia yleisiin luo vu tus eh toi hin Liitteenä kokoukseen osallistuville on tilan kartta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä tilan rakentamisvelvoitteeksi 538 krs-m² (50 % rakennusoikeudesta) si ten, että kunnallistekniikan liittymismaksut määräytyvät toteutuvan kerros alan mukaan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

22 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus HAKEMUS LINTUTORNIN PAIKAN JA SINNE JOHTAVAN POLUN/PITKOSPUIDEN VASTIKKEETTOMASTA KÄYTTÖOIKEUDESTA 177/6/2014 Kaupunginhallitus Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys on lähettänyt kaupunginhallitukselle seu raa van lai sen hakemuksen: "Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys pyytää Oriveden kaupungilta suostu mus ta suunnitteilla olevan lintutornin paikan ja sinne johtavan po lun/pitkos puiden vas tik keet to maan käyttöoikeuteen. Liitteenä on kartta paikasta. Kar tan ovat tehneet Oriveden kaupungin mittamiehet. Alue sijoittuu ko konai suu des saan Oriveden kaupungin omistamalle maalle. Lintutorni sijaitsisi yhdeksi maakunnan parhaaksi lintupaikaksi tunnetulla Län gel mä ve den Pappilanlahdella Oriveden aseman lähituntumassa. Lah della sijaitsee jo toinen lintutorni Pappilanniemen alueella. Uusi lintutorni mah dol lis tai si erityisesti alueen luhta-alueen havainnoinnin. Uuden lin tu tornin korkeus oli korkeintaan nykyisen tornin suuruinen, joten mitään lupia tor nil le ei tarvittaisi. Uusi torni uppoaisi myös hyvin maisemaan eikä siitä olisi mitään häiriötä lä his töl lä sijaitseville asuntorakennuksille, koska tornista ei niitä pystyisi nä ke mään. Torni pidettäisiin kunnossa Pirkanmaan Lintutieteellisen Yh distyk sen järjestämillä talkoilla. Myös nykyistä lintutornia pidetään yllä Pirkan maan Lintutieteellisen Yhdistyksen talkoiden kautta. Tornilla kävijät jättäisivät autonsa Venehjoen sataman nykyiselle park ki paikal le. Parkkipaikalla on riittävästi tilaa tuollaiseen väliaikaiseen py sä köintiin, koska suuri osa tornilla kävijöistä tulisi Orivedeltä ja muilla kul ku vä lineil lä kuin omalla autolla. Muutoinkaan pysäköinti tornilla käyntiä varten ei ra sit tai si aluetta liikaa. Tämä ilmenee nykyisen tornin keg0sta saaduista koke muk sis ta. Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys toivoo hakemukseensa myönteistä pää tös tä. Oriveden kaupungissa on useita hyviä lintupaikkoja, ja lin tu paikoil la käynnin ja lintujen havainnoin edistäminen koituu myös Oriveden kau pun gin eduksi monin eri tavoin. Nykyinen tornikin, joka on ollut käy tössä vuoden 2008 lopusta alkaen, on luonut myönteistä kuvaa Oriveden luonnon ja linnuston monipuolisuudesta. Jos Oriveden kaupunginhallitus suhtautuu Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdis tyk sen hakemukseen myönteisesti, on sitten erikseen päätettävä muista mah dol li sis ta käyttöoikeuteen liittyvistä seikoista, ellei niitä ole määritetty kau pun gin hal li tuk sen päätöksessä. Asiasta on keskusteltu etukäteen seuraavien Oriveden kaupungin pal ve luk-

ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN TAKAUS / RAKENTAMISHANKKEEN SIIRTÄMINEN ORIVEDEN KAUPUNGILLE

ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN TAKAUS / RAKENTAMISHANKKEEN SIIRTÄMINEN ORIVEDEN KAUPUNGILLE Kaupunginhallitus 80 16.03.2015 Kaupunginhallitus 96 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 13 07.04.2015 Kaupunginhallitus 145 11.05.2015 ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.11.2014 klo 13:00-18:07 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148 Kaupunginvaltuusto AIKA 07.09.2015 klo 18:00-18:57 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 19.01.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416 Kaupunginhallitus AIKA 09.06.2014 klo 15:00-16:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot