PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE. Aikuissosiaalityön asiakaskyselyn tulokset. Sanna Keskikylä & Tanja Mäkelä. w w w. s o s - h a n k e. f i

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE. Aikuissosiaalityön asiakaskyselyn tulokset. Sanna Keskikylä & Tanja Mäkelä. w w w. s o s - h a n k e. f i"

Transkriptio

1 0 PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön asiakaskyselyn tulokset Sanna Keskikylä & Tanja Mäkelä 2012 w w w. s o s - h a n k e. f i

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO TAUSTATIEDOT Sukupuoli Ikäryhmä Asuinalue Tilanne Työttömyyden kesto SOSIAALITOIMISTOSSA ASIOINTI Sosiaalitoimistossa asioinnin tiheys Yhteydenotto sosiaalitoimistoon Asiakkuuden kesto Sosiaalitoimistossa asioinnin syyt AIKUISSOSIAALITYÖN MÄÄRITTELY JA ARVIOINTI Mitä on aikuissosiaalityö? Vaikutusmahdollisuudet Ymmärretyksi tuleminen Tiedätkö mikä on palvelusuunnitelma? Onko sinulle tehty asiakas- tai palvelusuunnitelma? Henkilökohtaiset tapaamiset Ketä työntekijää tapaat? Aikuissosiaalityöltä saatu apu AIKUISSOSIAALITYÖN KEHITTÄMISTARPEET Aikuissosiaalityön ongelmakohdat Toiveet aikuissosiaalityön palveluilta Haluaisitko vaikuttaa enemmän saamaasi palveluun? Haluaisitko osallistua aikuissosiaalityön kehittämiseen?... 33

3 6 ASIAKKAAN TULEVAISUUS YHTEENVETO... 38

4 3 1 JOHDANTO Päijät-SOS osahanke toteutti kyselyn aikuissosiaalityön asiakkaille keväällä Tässä raportissa käsitellään asiakaskyselyn tuloksia. Kysely toteutettiin lomakekyselynä ajalla Aikuissosiaalityön työntekijät jakoivat kyselylomaketta toimeentulotukipäätösten mukana sekä asiakaskäynneillä. Lisäksi kyselyyn oli mahdollisuus vastata sähköisesti. Kohderyhmänä olivat aikuissosiaalityön asiakkaat Lahden, Heinolan sekä Aavan ja Oivan peruspalvelukeskusten alueilla, sisältäen sosiaalityön sekä toimeentulotuen asiakkaat. Kyselyyn vastasi 331 aikuissosiaalityön asiakasta, joista kaksi vastasi kyselyyn sähköisesti. Kyselyllä kartoitettiin aikuissosiaalityön asiakkaiden näkemyksiä aikuissosiaalityöstä, sen palveluista ja toimivuudesta. Lisäksi kartoitettiin asiakkaiden toiveita aikuissosiaalityöltä sekä halukkuutta vaikuttaa aikuissosiaalityön palveluihin ja niiden kehittämiseen. Lopuksi kysyttiin asiakkaiden toiveita oman tulevaisuuden suhteen. Kysely sisälsi 14 monivalintakysymystä ja kuusi avointa kysymystä. Avointen kysymysten vastaukset purettiin teemoittelemalla ja teemat on järjestetty mainintojen määrien perusteella. Mainintojen määrät ilmoitetaan teeman jälkeen suluissa. Kyselyn toteuttanut Päijät-SOS osahanke on aikuissosiaalityön kehittämishanke, jonka tavoitteina on kehittää asiakkaiden osallisuutta ja asiakastyötä edistäviä käytäntöjä, edistää eri toimijoiden välisen vuoropuhelun syntymistä, kehittää aikuissosiaalityön palveluprosessia ja selkeyttää aikuissosiaalityön ammatti- ja tehtävärakennetta. Päijät-SOS osahanke on osa Kaste-ohjelman mukaista SOS-hanketta, joka toimii Väli-Suomen alueella vuosina

5 4 2 TAUSTATIEDOT Vastaajat jakaantuivat melko tasaisesti sukupuolittain. Vastaajista oli miehiä lähes 52 % ja naisia 48,2 %. Vastaajia oli eniten ikäryhmistä vuotiaat (83 henkilöä) sekä vuotiaat (33 henkilöä) ja vähiten oli yli 65-vuotiaita (4 henkilöä). Lähes 60 % vastaajista ilmoitti asuinalueekseen Lahden, lähes 27 % Aavan peruspalvelukeskukseen kuuluvan kunnan, lähes 10 % Oivan peruspalvelukeskuksen alueen ja 5,45 % Heinolan. Vastaajista 61 % oli vastaushetkellä työttömänä, yli 8 % opiskelijana, 6 % eläkkeellä, yli 6 % kuntouttavassa työtoiminnassa, yli 5 % sairauslomalla tai kuntoutustuella ja yli 4 % työharjoittelussa. Vastaajista noin 2 % oli työssä ja 3 % osa-aikatyössä. Muut vastaukset jakaantuivat melko tasaisesti eri vaihtoehtojen kesken. Työttömyyden kesto oli ollut yli 5 vuotta lähes 26 %:lla, 3-5 vuotta 19 %:lla ja 1-2 vuotta 21 %:lla vastaajista. Lähes 10 % vastaajista oli ollut työttömänä alle kolme kuukautta. 2.1 Sukupuoli (Vastaajia 330) 2.2 Ikäryhmä (Vastaajia 329)

6 5 2.3 Asuinalue (Vastaajia 330) 2.4 Tilanne (Vastaajia 331) Avoimena kysymyksenä oli jossain muussa toiminnassa, missä?. Tähän tuli 15 vastausta, joissa mainittiin muun muassa välivuodella, kohta kuntouttavassa ja omaishoitajana.

7 6 2.5 Työttömyyden kesto (Vastaajia 235)

8 7 3 SOSIAALITOIMISTOSSA ASIOINTI Säännöllisesti sosiaalitoimistossa asioi lähes 76 % ja satunnaisesti lähes 21 %. vastaajista. Ensimmäistä kertaa asioivia oli noin 3 %. Ensimmäistä kertaa asioivilta kysyttiin, minkälaista yhteydenottaminen sosiaalitoimistoon oli ollut. Vastaajista 66 % koki yhteydenoton olleen helppoa ja 22,31 % vaikeaa. Vastaajista 28 % on ollut asiakkaana yli viisi vuotta, 20 % 3-5 vuotta. Yhteenvetona voidaan todeta, että vastaajista lähes 68 % oli ollut vastaushetkellä asiakkaana yli vuoden ja 32 % alle vuoden. 3.1 Sosiaalitoimistossa asioinnin tiheys (Vastaajia 324) 3.2 Yhteydenotto sosiaalitoimistoon (Vastaajia 121)

9 8 3.3 Asiakkuuden kesto (Vastaajia 300) 3.4 Sosiaalitoimistossa asioinnin syyt Sosiaalitoimistossa asioinnin syyt Taloudellinen tilanne ja toimeentulotuki (113) Työttömyys (28) Ensisijaiset tulot eivät riitä elämiseen (24) Opiskelu (8) Sairaus (6) Päihde- ja mielenterveysongelma (3) (Vastaajia 302) Taloudellinen tilanne ja toimeentulotuki (113) Suurin osa kyselyyn vastanneista ilmoittaa sosiaalitoimistossa asioinnin syyksi huonon taloudellisen tilanteen ja toimeentulotuen tarpeen. Osa mainitsee, että taloudellisen tuen tarve johtuu riittämättömistä muista etuisuuksista tai niiden puutteesta. Apua haetaan, jotta saadaan ostettua muun muassa ruokaa ja lääkkeitä sekä laskut maksettua. Jotkut mainitsevat, että ovat karenssilla, eivätkä siksi saa työttömyysetuutta tai eivät saa sairauspäivärahaa päihdeongelman takia. Muutamissa maininnoissa tuodaan esille, että tukea haetaan, koska siihen on oikeus.

10 9 Heikon taloudellisen tilanteen vuoksi Rahat loppu tarvin toimeentulotukea, koska minulle ei ole muita tuloja Tuloni eivät riitä Toimeentuloni on niin huono etten pärjäisi Kun ei rahat riitä! laskujen maksun vuoksi Köyhyyden takia Tulot eivät riitä sairastamisen vuoksi työkyvytön (eläke hylätty) ruoan takia; (työmarkkinatuki / asumistuki riittämätön jokapäiväisiin menoihin) -> toimeentulotuki Haen maksusitoumuksia lääkkeisiin, silmälaseihin, yms. yllättäviin menoihin ja tuon joka kuukausi hakemuksen Ettei menisi aina laskut perintään ja saisi ruokaa ostettua Nälkä, vuokranmaksu, lainsääd.oik. Hen tukea elämiseen, taloudellisen tilanteen korjaaminen raha-asioissa, elämiseen liittyvissä asioissa Minulla on karenssi TE-keskukselta joten toimeentulotuki on ainoa tuloni 5 kuukauden työssäoloehto En saa kelan rahaa kun on päihdeongelma Työttömyys (28) Vajaat 30 vastaajaa ilmoittaa työttömyyden sosiaalitoimistossa asiointinsa syyksi. Työttömyyteen liittyy useassa maininnassa huono taloudellinen tilanne ja toimeentulotuen tarve. työttömyyden takia Ei ole oikeutta työttömyysturvaan En pärjää ilman sosiaalitoimiston apua kun en ole töissä ja työpaikka on vaikeaa löytää. Koska minulla ei ole rahaa eikä töitä Olen työttömänä ja pelkällä työmarkkinatuella ja asumistuella ei pärjää Jäätyäni työttömäksi ja liitonpäivien loputtua tulot pienenivät niin ettei rahat riitä Koska tarvitsen rahallista tukea koska olen työtön!

11 10 Koska en saa töitä. Työttömyyden, toimeentulotuen ja asunnottomuuden takia. Olen pitkäaikaistyötön iäntuomat sairaudet Koska en saa täysipäiväistä työtä hakemisesta huolimatta. Tämän hetkisellä palkalla en vaan pysty elämään. työttömyys, varattomuus, n. 40 vuotta yrittäjänä, toivottomuus Työvoimatoimisto haetutti kurssille jossa mahdoton käydä, asuin haja-asutusalueella, ei sopivaa kulkuyhteyttä tipuin kelan rahoilta Ei ole työtä, ilman koulutusta ja enkä saa työttömyysrhaa koska olen asunut ulkomailla Ensisijaiset tulot eivät riitä elämiseen (24) Osa vastaajista ilmoittaa asioivansa sosiaalitoimistossa, koska ensisijaiset tulot eivät riitä kattamaan kaikkia elämisen menoja. Riittämättömiksi tuloiksi mainitaan työttömyysetuus, eläke ja palkka. koska peruspäiväraha ei riitä elämiseen Työmarkkinatukeni 501 /kk ja vuokrani 460 / kk rahani ei riitä elämiseen valitettavasti Eläke pieni, lääkekuluja ym. laskuja/terveydenhuoltomenoja Koska eläke ei riitä minulla elämiseen työttömyyskorvaus ei riitä elämisen peruskuluihin Olen osa-aikatyössä niin tuloni vaihtelee Opiskelu (8) Muutamat vastaajat ilmoittavat asioivansa sosiaalitoimistossa opiskelujen takia. Opintoetuudet eivät riitä kattamaan kaikkia menoja. Vastaajista kolme ilmoittaa olevansa perheellinen opiskelija. Olen opiskelija ja mies on sairauspäivärahalla. opintotuella ei pärjää Opintotuki + laina ei riitä elämiseen. Asioin pakosta, koska haen toimeentulotukea opintorahojeni riittämättömyyden takia kunnes saan työn millä turvata perheeni elanto. Olen kahden lapsen yksinhuoltaja. Minulla on velkaa ja luottotiedot menneet. Olen opiskelija. Haluan selvitä hengissä.

12 11 Sairaus (6) Muutamat ilmoittavat asioinnin syyksi sairauden. Siihen kytkeytyy heikko taloudellinen tilanne sekä lääke- ja hoitokulut. sairaslomalla ollessa virkatahojen sotkujen takia minulla ei ollut ollenkaan tuloja ja jotta pystyin elämään, minua kehoitettiin hakemaan teiltä toimeentuloa. (Näiden lisäksi oli tietysti hoitokuluja, jne.) Nykyinen elämäntilanteeni sairauden takia, rahat eivät riitä elämiseen. Minulla on niin suuret lääkärikulut ettei rahat riitä Haen lääkkeisiin avustusta sekä sairaalassa oloon Päihde- ja mielenterveysongelma (3) Muutamat mainitsevat sosiaalitoimistossa asiointinsa syyksi päihde- tai mielenterveysongelman. päihde ja mielenterveysongelmien aiheuttamien syiden vuoksi Olen narkomaani (toipuva) enkä ole siksi saanut koulua/ työtä loppuun. Muita mainintoja Koska olen maahanmuuttaja ja on asioita mitkä pitää hoitaa tässä virastossa. Siksi koska elämiseni olisi hiukan hankalaa ilman sosiaalitoimea. Jotta saan neuvoja, miten pidän talouteni tasapainossa. Haluan saada apua henkilökohtaisiin ongelmiini ja elämäntilanteeni korjaantumiseen. toimeentuloni turvatakseni ja elämän parantamisen neuvojen vuoksi Olen välitystili asiakas

13 12 4 AIKUISSOSIAALITYÖN MÄÄRITTELY JA ARVIOINTI Tässä osiossa tarkastellaan vastaajien näkemyksiä aikuissosiaalityöstä, asiakkaiden vaikuttamismahdollisuuksista ja ymmärretyksi tulemisesta. Lisäksi kartoitetaan palvelusuunnitelmien tekoa ja henkilökohtaisia tapaamisia työntekijän kanssa. Lopuksi tarkastellaan, minkälaista apua vastaajat ovat saaneet aikuissosiaalityöltä. 4.1 Mitä on aikuissosiaalityö? Auttamista (56) Ei tietoa (43) Mitä on aikuissosiaalityö? Taloudellista apua (36) Tärkeää, hyvää ja tarpeellista (10) Palvelua, vuorovaikutusta ja tukea (14) (Vastaajia 208) Auttamista (56) Suurin osa vastaajista määrittelee aikuissosiaalityön auttamiseksi. Se on aikuisten ihmisten tukemista, neuvomista ja auttamista elämän eri tilanteissa. ihmisen auttamistyö Aikuisten auttamista ja opastamista Työllistämisessä auttaminen apu pääsemään yli huonosta elämäntilanteesta Tukea ja apua vaihteleviin elämäntilanteisiin Ihmisten auttamista ja kannustamista arjessa mm. rahallisesti

14 13 Auttaa ihmisiä eteenpäin. Niiden aikuisten auttamista jotka eivät välttämättä niin hyvin pärjää Tuen antamista, sekä rahallisen, henkisen että tiedollisen. Avun saamista. Ohjeita, neuvontaa ihmisten elämää helpottavaa/auttavaa toimintaa Aikuisten auttamista erilaisissa elämäntilanteissa Ihmisten auttamista ja neuvojen antamista, parhaimmillaan huolenpitoa. Autetaan miestä mäessä auttaa esim. pienituloisia, köyhiä, pitkäaikaistyöttömiä, pulassa olevia perheitä ja Suomessa riittää näitä, kaikki eivät vaan kehtaa hakee apua Ensiasiaisesti elämiseen apuja apua vaikeiden elämäntilanteiden hoitoon auttaa ihmisiä elämään Auttaa ihmisiä pärjäämään elämässä, vaikkakin vähin varoin. saa neuvoja ja apua tarvittaessa eri elämän tilanteissa Taloudellista apua (36) Suuri osa vastaajista katsoo, että aikuissosiaalityö on taloudellista auttamista ja raha-asioissa auttamista. Sillä turvataan pienituloisten tai varattomien toimeentulo. Toimeentulon turvaaminen. Saa apua toimeentuloonsa esim. työn osa-aikaisuuden vuoksi Köyhien auttamista. Huolenpitoa vähätuloisista kokonaisvaltaista auttamista raha-asioissa. Myös apua lomakkeiden täytössä yms. toimeentulon turvaamista eri elämäntilanteissa varattomien auttamista Pelkkä toimeentulotukihakemuksen käsittely Aikuisille taloudellista tukea tilapäisiin maksuvaikeuksiin rahan kerjuuta Yli 25-vuotiaiden kanssa asioimista erilaisissa taloudellisissa ongelmissa Raha-asioiden hoitamista. Suurin osa ajasta kuluu varmasti hakemusten ja liitteiden lukemiseen.

15 14 Sen pitäisi olla kokonaisvaltaista tukea elämän eri osa-alueilla. Mutta käytännössä tulee vain rahallinen tuki. Ei tietoa (43) Osalla vastaajista ei ole tietoa siitä, mitä aikuissosiaalityö on. En ole oikein varma. Ei hajuakaan En tiedä en tiedä tarkalleen oikeastaan mitä se on. jaa en ny oikein tiedä mitä pitää sisässään Sepä se?? en osaa vastata tuohon! vaikea sanoa. kai kuulun itse sen piiriin. Palvelua, vuorovaikutusta ja tukea (14) Pieni osa vastaajista määrittelee aikuissosiaalityön palveluksi, vuorovaikutteiseksi ja tukea antavaksi työksi. Muutamissa maininnoissa tuodaan esiin, että se on sosiaalityötä, asiakkaiden auttamista ja tukemista eteenpäin. Muutamat mainitsevat sen olevan syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien auttamista. Täysikäisiin kohdistuva sosiaalityö Aikuisen tukemista "perusarjessa" Aikuissosiaalityö turvaa sosiaalipalvelut aikuisille ja nuorille. Palvelu työ vuorovaikutukseen perustuvaa toimintaa Se tarjoaa sosiaalityön palveluita. Kokonaisvaltaista ihmisten tukemista resursseista riippuen Sos.työtä aikuisten kanssa, aikuisten, jotka ovat syrjäytymisvaarassa/jo syrjäytyneet yllättävän elämäntilanteen vuoksi - elämäntilanteen, missä taloudelliset vaikeudet sellaisia, ettei yksin selviä. Muu tuki? hyvinvoinnin edistämistä aikuisten asioiden saattamista kuntoon, jotta voisi päästä helpommin työelämään. Sen pitäisi olla kokonaisvaltaista tukea elämän eri osa-alueilla. Mutta käytännössä tulee vain rahallinen tuki.

16 15 "Työkykykartoitusta" ja mahdollisten tukien tai/ja avun "opastusta". Syrjäytymisen estoa ja tukea niin työssä kuin muussakin elämässä. Huolenpitoa Tärkeää, hyvää ja tarpeellista (10) Muutamat vastaajat mainitsevat aikuissosiaalityön olevan tarpeellista ja tärkeää. Joissain maininnoissa arvioidaan palvelua hyväksi. Tarpeellista Tarpeellista ihmisille, jotka eivät pysty tekemään työtä normaalisti Aikuissosiaalityö on mielestäni ihmisistä välittämistä ja tärkeää työtä. Tärkeä ja vastuullinen työ. Pidän arvokkaana työnä! apua tarvitsijoille. Helpottaa monen ihmisen elämää! aikuissosiaalityö ihan hyvä Ok, hoit. asia hyvin Ainakin mulle suuri helpotus! Muita mainintoja (10) Lakisääteistä lappujen tiirailua, ja normittelua! Viimeinen keino, mieluummin kävisin kunnon töissä! Hyvin yhteiskunnallinen järjestö Muuten ihan yes! Mutta miksi ei voi tehdä 2 kuukauden päätöksiä ja kiva olis tietää millon voi saada harkinnan varaista toimeentulotukea ja mihin asioihin? Kuka/ketkä tekee päätöksen vai meneekö pärstä kertoimen mukaan? Kansalaisten perusoikeus, Suomen työelämän ja toimeentulon vaikeutuminen Ei ainakaan ihmisten auttamista! huuhaata

17 Vaikutusmahdollisuudet Vastaajia pyydettiin arvioimaan väittämää Olen saanut vaikuttaa aikuissosiaalityössä saamaani palveluun. Lähes 160 vastaajaa oli jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä. Täysin eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä olivat noin 70 vastaajaa. (Vastaajia 302) 4.3 Ymmärretyksi tuleminen Vastaajia pyydettiin arvioimaan väittämää Olen tullut ymmärretyksi sosiaalitoimistossa. Täysin samaa tai jokseenkin samaa mieltä olivat yli 200 vastaajaa. Täysin eri tai jokseenkin eri mieltä olivat reilut 50 vastaajaa. (Vastaajia 311)

18 Tiedätkö mikä on palvelusuunnitelma? Palvelusuunnitelmasta kysyttäessä vastaukset jakaantuivat melko tasaisesti eri vaihtoehtojen kesken. Suurin osa vastaajista kuitenkin ilmoittaa, ettei tiedä mikä on palvelusuunnitelma. (Vastaajia 315) 4.5 Onko sinulle tehty asiakas- tai palvelusuunnitelma? Kysyttäessä palvelusuunnitelman tekemisestä, vastaukset jakaantuivat melko tasaisesti. Suurin osa ilmoittaa, ettei tiedä, onko palvelusuunnitelmaa tehty (yli 110). Lähes 110 ilmoittaa, ettei palvelusuunnitelmaa ole tehty. (Vastaajia 305) 4.6 Henkilökohtaiset tapaamiset Vastaajilta kysyttiin, kuinka usein työntekijää tavataan henkilökohtaisesti. Suurin osa vastasi, että harvemmin kuin kerran vuodessa (lähes 80). Yli 55 ilmoitti, ettei tapaa työntekijää koskaan. Lähes 65 kertoi tapaavansa työntekijää kerran kuukaudessa.

19 18 (Vastaajia 297) 4.7 Ketä työntekijää tapaat? Lähes 65 ilmoitti tapaavansa sosiaalityöntekijää. Toiseksi eniten vastauksia tuli kohtaan muu, kuka? (36), jossa vastaajat luettelivat työntekijöitä nimeltä. Joukossa on sosiaalityöntekijöitä sekä sosiaaliohjaajia. Lisäksi nimettiin muun muassa infopiste ja Lyhty. (Vastaajia 114)

20 Aikuissosiaalityöltä saatu apu Aikuissosiaalityöltä saatu apu Taloudellinen tuki (109) Neuvonta, apu ja kuuntelu (33) Kaikki tarvittava, hyvä (16) Palvelut (10) (Vastaajia 230) Taloudellinen tuki (109) Suurin osa vastaajista ilmoittaa saaneensa aikuissosiaalityöltä toimeentulotukea, apua taloudelliseen tilanteeseensa ja elämisen kuluihin kuten laskujen maksuun, ruokaan, vuokraan ja sairauskuluihin. Muutamat vastaajat liittävät taloudelliseen auttamiseen myös ohjauksen ja neuvonnan. toimeentulotukea Laskuihin mm. sähkö ja rahallista apua Kaikkeen tarvitsemaani. lääke, lääkäri, silmälasi sekä hammas kuluihin. joten kiitos siitä. Helpotusta elämisen raha asioihin Raha-apua Harkinnanvaraista taloudel.tukea laskuihin (lähinnä sairaalalaskuihin) toimeentulotukea opiskeluni ajan taloudellista apua ja neuvoja. tietysti toimeentulotukea omalta soskulta neuvoja talouden pidossa + muiden yhteyksien 'vaalimisessa! mm. silmälasit noin 3 v. sitten (sosiaalitoimisto maksoi laskun): myös kuukausittain saan tukean euroa. KIITOKSIA! Kiitollisena olen saanut aina apua kun on ollut paha tilanne taloudellisesti

21 20 Neuvonta, apu ja kuuntelu (33) Osa mainitsee saaneensa aikuissosiaalityöltä neuvoja. Neuvontaa on saatu muun muassa toimeentulotukeen, taloudellisiin asioihin, opiskeluun ja palveluihin. Jotkut kokevat saaneensa apua omien asioiden selvittelyyn, päihdeongelman hoitamiseen, työnhakuun, asuntoasioihin ja taloudelliseen tilanteeseen. Muutamat mainitsevat myös, että heitä on kuunneltu. Neuvoja Työttömäksi jäätyä olen saanut neuvoa toimeentulotukihakemuksen täyttämisessä Neuvoja ja kuuntelua Tukea toimeentuloon (rahallisesti). Alkoholihoidon järjestymiseen noin 3-4 kertaa. Neuvoja. Perus sos.turvaa välitystilin tukea ja rohkaisua arjen ongelmiin neuvoja, rahoitusta jonkin verran tosi tiukan paikan tullen juttelutuokioita. *) asiallinen ja työnsä osaava neuvoja; kuukausilaskelmat yms. Lähinnä käytännön neuvoja, terv. ym. opastusta Apua asuntoasioissa. terveydellisissä asioissa ja raha-asioissa apua päihteiden käytön lopettamiseen apua asunnon saannissa Apua työnhaussa apua asioitten selvitykseen ymmärrystä, tukea, uusia ideoita tietoa tietoa esim. töistä, päässyt työkokeiluihin Olen saanut uskoa tulevaan. Ja apua pelaamattomuuteen. KIITOS! Kaikki tarvittava, hyvä (16) Jotkut vastaajat mainitsevat, että ovat saaneet aikuissosiaalityöltä kaikenlaista apua tai kaiken tarvittavan avun. Osa mainitsee, että on saanut hyvää sen tarkemmin tätä avaamatta. Erittäin hyvää. Kaikenlaista, erittäin hyvää Kaiken mahdollisen avun elämäni kehittymiseen. Kaikenlaista.

22 21 tarpeeksi hyvää! Kaiken. Kiitos... Kaiken tarvittava hyvää! Palvelut (10) Pieni osa vastaajista tuo esiin, että on saanut aikuissosiaalityöltä jotakin palvelua. Maininnoissa nostetaan esiin muun muassa perhetyö ja kuntouttava työtoiminta. Kuntouttava työtoiminta Perhetyötä last.suojelu jne... Ei mitään (20) Kyselyyn vastanneista 20 ilmoittaa, ettei ole saanut aikuissosiaalityötä mitään. ei mitään En vielä mitään. En juuri mitään! En ole kokenut saavani apua asioidessa sosiaalitoimistossa. En muista että olisin saanut apua, muuta kuin itse kysymällä, kun ollut jokin tarve tai epäselvä asia. En merkittävää apua. Muita mainintoja Lakisääteiset palvelut??? koen työlääksi saada edes yhteys palveleviin ihmisiin eli on hyvin vaikeaa tavoittaa ketään, joka todella olisi läsnä tilanteessani ja kuuntelisi sekä tosiaan auttaisi saamaan avut mielenterveysapua traumoille en tiedä mikä on koko aikuissosiaalityö

23 22 5 AIKUISSOSIAALITYÖN KEHITTÄMISTARPEET Tässä osiossa tarkastellaan aikuissosiaalityön kehittämistarpeita määrittelemällä asiakkaiden näkökulmasta aikuissosiaalityön ongelmakohtia. Lisäksi tarkastellaan asiakkaan vaikuttamismahdollisuuksia ja halukkuutta osallistua aikuissosiaalityön kehittämiseen. 5.1 Aikuissosiaalityön ongelmakohdat Apu jäänyt saamatta (5) Joustamattomuus (5) Taloudellisen tuen riittämättömyys (7) Työntekijän tavoitettavuus, liian vähän tapaamisia (8) Asiakkaan kohtaaminen (10) Pitkät käsittelyajat, hidas palvelu (12) Tiedon kulku, epäselvyys, monimutkaisuus (14) Ei ole ongelmakohtia (44) (Vastaajia 175) Tiedon kulku, epäselvyys, monimutkaisuus (14) Osa vastaajista pitää aikuissosiaalityön tiedonkulkua ongelmallisena, koska tieto ei kulje organisaatiossa toivotulla tavalla. Tämä aiheuttaa epäselvyyttä asiakkaille sekä mahdollisesti myös työntekijöille. Liian monimutkaista - pitäisi keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. Epäselvyys toinen ei tiedä mitä toinen tekee tieto ei kulje eteenpäin ja se on kuulemma asiakkaan syy?

24 23 lievää sekavuutta Vuokra maksetaan toisinaan suoraan sotevista. Päätös tulee kuitenkin postitse hitaammin, jolloin olen ehtinyt maksaa vuokran myös itse. Sitten joudun lainaamaan rahaa loppu kuuksi... välillä paperiasiat tuntuvat hankalilta Kyllä. Toimittamani paperit eivät tunnu aina kulkevan neuvonnasta käsittelijälle. Tällä kertaa hukassa kaksi sähkölaskua, joiden eräpäivä on jo mennyt. Myös sairastodistuksia on täytynyt toimittaa moneen kertaan. Liikaa byrokratiaa aina ei ymmärretä mitä asiakas tarkoittaa (Päätös ) Kun laiton maksamattomia laskuja teille, ei siinä vastauskuoressa ollut mainintaa onko ne maksettu teidän toimestanne. Siksi minulle tuli sitten huomautuslasku niistä, lisämaksu! Miksi toimitte näin?? Oikeastaan huomautuslaskun viivästyskorko olisi teidän 'hukinne' maksaa... Asiakkaiden toimittamia papereita ei aina lueta kovin tarkkaan, koska päätöksessä kysytään joskus asioita jotka selviävät hakemuksesta tulkinnat vaihtelevat Pitkät käsittelyajat, hidas palvelu (12) Toimeentulotukihakemusten käsittelyn ruuhkautuminen mainitaan ongelmaksi. Päätöksien teko kestää yli sen ajan mitä pitäisi Pitkähköt odotusajat Jos tarvitsee reseptiin maksusitoumuksen se pitäisi saada heti, ei viikon päästä postitse Hidasta toimintaa päätöksen tekemisessä Kestää... Toimeentulotukipäätöksissä kestää liian kauan. Asiat hoituisi ajallaan eikä rahoja joutuisi odotella viikkotolkulla Välillä ruuhkautuu, päätöksiä joutuu odottamaan liian pitkään Asiakkaan kohtaaminen (10) Osa vastaajista kokee ongelmalliseksi asiakkaiden kohtaamiseen liittyviä asioita ja toisinaan kohtaamisessa koetaan välinpitämättömyyttä. Työntekijöiltä toivotaan myötätuntoa ja kuuntelemista. Henkilökohtainen asiointi hankalaa. Ulkonäkö koetaan uhkaavaksi. Henkilökohtaisessa tapaamisessa erittäin huono vastaanotto! Ilmeisesti naama ei miellyttänyt? Satunnaisesti välinpitämättömiltä tuntuneet virkailijat

25 24 Koin olevani kuulusteltavana kuin jostain rikoksesta kun hain ensimmäisen kerran 1 kk sitten sosiaaliturvatukea. Jo se että joutuu hakemaan tukea on tarpeeksi stressaavaa. palvelun koen olevan viileää ja "koneellista" Asiakas voitaisiin ottaa huomioon kokonaisvaltaisesti, nyt ei tule vuorovaikutusta. Pyöritellään papereita... Ei kuulla asiakasta. Ei nähdä todellista hätää, nälkä, tilaa, jossa elin. Tärkeitä lääkkeitä ei voi ostaa!!! Osalta sostyöntekijöistä tuntuu puuttuvan terve maalaisjärki, eivätkä täten ole myötätuntoisia jos on ongelmatilanteita ollut Joskus sos.työntekijä selittää asian niin itsestään selvänä, että asia ei aukea asiakkaalle. Tai vasta viiveellä syykin on kun itse ymmärtää ei välttämättä pysty muille opettamaan Työntekijän tavoitettavuus, liian vähän henkilökohtaisia tapaamisia (8) Osa vastaajista kokee, että työntekijöitä on vaikea tavoittaa ja henkilökohtaisia tapaamisia on liian vähän. vaikea tavoittaa henkilökohtaisesti sos.työntekijää tapaamisia voisi olla useammin Asiakkaaseen ei pidetä henk.koht. yhteyttä. vaikea päästä virkailijan luo kuka käsittelee minua koskevia asioita Sosiaalityöntekijöitä ei tapaa ollenkaan. Esim. sosiaalityöntekijän luokse ei pääse juttelemaan "naamakkain". Nykyisellä menetelmällä työntekijät eivätkä asiakkaat opi tuntemaan asioitaan. Harvemmin saa päätöksentekijän kanssa puitua ja kun joku menee vikaan se unohdetaan kirjata koneelle niin että seuraava näkisi ja siksi asia toistuu ja toistuu Taloudellisen tuen riittämättömyys (7) Osa vastaajista kokee taloudellisen tuen riittämättömäksi. Tilapäisetkin tulot vaikuttavat toimeentulotuen määrään. Jaa-a toimeentulotuki voisi olla armeliaampi, koska sillä ei tule toimeen... Ei. joskus ei rahaa saanut, vaik tili 0 -> koomaa.. rahaa vois saada enemmän Perheen kokonaistilannetta (mm. taloudellinen) ei huomioida mitenkään Menettää edun helposti, jos esim. saa rahaa muualta tilapäisapua tai tilillä on käyttämättömiä varoja

26 25 No kun Kelan rahat nousi satasella, niin sosiaaliavustus väheni sen mukana, ei toimi näin. turhaa paperisotaa liikaa, kun tulot eivät muutu. Joustamattomuus (5) Toimeentulotuen joustamattomuus koetaan ongelmalliseksi etenkin akuuteissa tilanteissa. Eräs vastaaja kokee, ettei täydentävää toimeentulotukea myönnetä tasapuolisesti. Toimeentulotukea ei tulisi alentaa, jos se olisi kohtuutonta esim. opiskelijataloutta kohden. Opintolainaa ei tulisi katsoa tulona, otti sitä tai ei, se on laina, mikä täytyy maksaa takaisin, eikö se ole tuloa Opiskelijoille ei myönnetä riittävästi toimeentulotukea kun mitä he todellisuudessa tarvitsevat, koska opintolaina katsotaan tulona, otti sitä tai ei. Toimeentulotukeen ei myöskään tulisi alentaa, jos se olisi kohtuutonta esim. opiskelijatalouden tuloja katsoen. Harkinnan varaisiin myönnetään ihmistä syrjivästi, toiset saa toiset ei, vaikka asumisolot ovat samat. vuokratakuut -> kirjallisia takuilla vaikea saada asuntoa. Esim. itselläni, kun on ollut sairauden takia hätätilanteita milloin on vaikkapa taloudellisia vaikeuksia niin sosiaalityöstänne ei juurikaan tahdo saada apua tai joustoa tilanteisiin. Useimmiten puuttuu tilanne ja tapauskohtainen ymmärrys asiaan. Apu jäänyt saamatta (5) Viidessä vastauksessa mainittiin, että apu aikuissosiaalityöltä on jäänyt saamatta. en ole saanut palveluja Sovimme työntekijän kanssa että maksan ensin itse matkakulut oikeudenkäyntiin ja sitten lähetän matkaliput niin saan takasin. Niin tein mutta mitään ei ole kuulunut eikä näkynyt. Apua saadakseen pitäisi olla alkoholisti tai narkkari. Asioita ei haluta ymmärtää - pitäis vissiin elää pyhällä hengellä? On normaalit ihmiset ei saa apuja mut juopot ja ulkolaiset saa. Muita (20) Muissa maininnoissa nostettiin esiin muun muassa asuntoasiat (2), lakiin (2) ja henkilöstöresursseihin (1) liittyvät, maksusitoumukset (1) sekä virkailijoiden vaihtuvuus (1). Asunto Kaipa niitä ongelmia on kaikilla aloilla. Eikä niitä voi kaikkia kirjata millään.

27 26 Lainsäädäntö viime vuosisadalta! (johon te ette voi vaikuttaa) Maksusitoumukset Auttaa asunnottomia Paljon En jaksa luetella Inhimillisyys. Toimeentulotukipäätös (Lahti), sen kirjallinen muoto ja perusteet. Mallia voisi ottaa esim. Vantaalta. Toimeentulotukihakemus myös verkkoon täytettäväksi ja tulostettavaksi. Asiointi sähköisesti (toimeentulotukihakemus ja sen liitteet skannattuna tai muuten liitetiedostona). Tulojen epärealistinen laskentamalli kerroin (21,5). Kohdallani ansiopäiväraha loppuu viimeistään 10/2012, joten en saa 13 ansiopäivärahaa vuonna Asumiskustannusten hyväksyttävä taso. Perusosan taso. Byrokratia. Kuntouttavat sosiaaliset palvelut. Sosiaalisuus ja solidaarisuus. Julkinen terveydenhuolto. Resurssit. Nykyisellä menetelmällä työntekijät eivätkä asiakkaat opi tuntemaan asioitaan. Harvemmin saa päätöksentekijän kanssa puitua ja kun joku menee vikaan se unohdetaan kirjata koneelle niin että Liian vähän h kuntaa ongelmia on koko laitoksessa. edelleen en tiedä mikä on aikuissosiaalityö On, työntekijät eivät ilmeisesti tunne lakia Ongelma on sos.virkailijat vaihtuvat asiakkaalla usein saattaa olla ettei ole edes tavannut koskaan virkalijaa kuka käsittelee asiat Ei ole ongelmakohtia: (44) Vastaajista 44 kokee, ettei aikuissosiaalityön palveluissa ole ongelmakohtia tai ei ole vielä omalla kohdalla tullut vastaan. ei ole En vielä ainakaan ole huomannut En ole itse kohdannut viime aikoina. En ole ainakaan tähän mennessä huomannut minkään näköistä ongelmaa En ole vielä törmännyt ongelmakohtiin. Hyvin on palveltu..

28 Toiveet aikuissosiaalityön palveluilta Nopetta, selkeyttä palveluun ja päätöksentekoon (10) Asiakastiloihin parannuksia (9) Yksilöllistä palvelua (5) Lisää taloudellista tukea (4) Lisää tapaamisia tavoitettavuutta yhteydenpitoa (12) Lisää henkilökuntaa (3) Asiakkaan kohtaamista, kuuntelua ja ymmärtämistä (29) Toiveet aikuissosiaalityön palveluilta Lisää ryhmiä (2) (Vastaajia 151) Vastaajista 23 kokee aikuissosiaalityön palveluiden olevan jo toimivia. Asiakkaan kohtaaminen, kuunteleminen ja ymmärtäminen (29) Vastaajat toivovat aikuissosiaalityön palveluilta asiakkaan kohtaamiseen liittyviä taitoja, ystävällisyyttä ja ymmärtämistä eri tilanteissa. Vastaajat toivovat myös asiakkaan kuuntelemista, työntekijän läsnäoloa ja avointa keskustelua. Tasa-arvoinen ja inhimillinen kohtelu kaikille avun tarvitsijoille. Ymmärtäväisyyttä Ymmärtämistä opiskelijoita kohtaan Positiivisuutta läsnäoloa ja todellista apua ja tietoa eri mahdollisuuksista - ymmärrystä enempi vaikeassa tilanteessa olevaa asiakasta, eikä tyrmäävää kohtelua - sekä hymyä asiakaspalveluun ymmärtämystä ihmisten tilanteista, joskus on hyvä kuulostella mille toisen saappaat ns. tuntuu.

29 28 Kuuntelua Ymmärrystä ilman naama rajaa! Ystävällisyyttä! Kuuntelua... Työntekijöiltä ainakin enemmän ystävällisyyttä ja hieman enemmän myös ymmärrystä. Toisinaan kun palvelu on hyvin ikävää ja kylmän töykeää. (Onneksi on tietysti myös mukaviakin ihmisiä työntekijöinä) Olla kohtelias ja ystävällinen auta asiakasta ja neuvoa ja jutella asioista sekä kunella onko asiakalla lissä huollia joihin hän voissi autta. positiivisuutta Hymyä ja innokkuutta töihin vaikka onkin ikäviä asioita Ystävällisempää asennetta, jos ja kun ovat kerran asiakaspalvelutyössä... pienet hymyt olisi välillä paikallaan... :) Enemmän ymmärrystä henkilön tilanteeseen esim. terveydentilan suhteen, kun annetaan kielteisiä päätöksiä hark.varaisiin esim. uintiharrastuksiin. Mullakin selkäkulumat ja kielteinen päätös vaikka oli lääkärintodistus!! Toivoisin, että sosiaalityöntekijät ottaisivat huomioon oman aktiivisuuden ja toimeliaisuuden, eivätkä kohtelisi ahkeraa ja itsenäistä nuorta naista kuin syrjäytynyttä alkoholistia. Asiallisuutta ja ymmärrystä Neuvoja, ystävällisyyttä, kuuntelua... yms. ymmärtämistä elämän eri asioihin Avointa keskustelua, vapaata keskustelua nykyisistä ja tulevista asioista työntekijöiltä rentoa luonnetta läsnäoloa ja todellista apua ja tietoa eri mahdollisuuksista Jokaista, jopa vakikävijää kohdeltava kuin uutta = tasaveroisesti. Nyt ei toimi Ehkä hieman ystävällisempää kohtelua. On nöyryyttävää tulla toimistoon. Lisää tapaamisia, tavoitettavuutta ja yhteydenpitoa (12) Vastaajat toivovat aikuissosiaalityöltä lisää henkilökohtaisia tapaamisia, yhteydenpitoa ja helpompaa tavoitettavuutta. Yhdessä vastauksessa toivotaan, että henkilökohtaiset keskustelut voisi käydä saman ihmisen kanssa, jotta samoja asioita ei tarvitsisi kertoa aina uudestaan. Vaikea tavoittaa ketään puh:sta/saada aikaan Tiedän että on työntekijä pula mutta henkilökohtaiset keskustelut saman ihmisen kanssa toistuisivat ettei aina tarvitsisi kertoa koko elämäntarinaa aina uudestaan silloin unohtuu jotain tai tulee väärinymmärryksiä Enemmän henk.koht. yhteydenottoja. Neuvontaa siitä, miten edetä. (Vai edetäänkö mitenkään?)

30 29 Työntekijän helpompaa tavoitettavuutta esim. soittoaika voisi olla 2 x päivässä aamulla ja iltapäivällä. Tunnissa ei välttämättä ehdi edes tavoittaa häntä. soittakaa Olis kiva tavata kasvot päätösten takaa ja rupatella Että asiakas ja työntekijät kohtaisivat. Nyt kohtaa vaan paperit ja työntekijät. enemmän tapaamisia Enemmän henkilökohtaista palvelua enemmän saisi olla henkilökohtaisia keskusteluja, tapaamisia Voisi olla esimerkiksi muunkinlaista tukea rahallisen työn lisäksi kuten keskustelu. Nopeutta ja selkeyttä palveluun ja päätöksentekoon (10) Vastauksissa toivotaan nopeampaa päätöksentekoa ja selkeyttä palveluun. Päätökset ajallaan ja maalaisjärjen käyttöä helpompaa asiointia ja nopeempaa käsittelyä toimeentuloon asioiden nopeuttamista. Toivoisin käsittely aikojen lyhenevän toimeentulotuki päätösten osaltakin. Olisi sama päätöksentekijä (henkilökohtainen). Eikä päätöksen tekijät vaihtuisi joka kuukausi. Pitkiä päätöksiä Kertokaa missä on paperit toisillenne ottakaa lomaa, jos ette jaksa tehdä työtänne älkää purkako asiakkaaseen Joustavuutta / enemmän tietoa mitä ja mistä saa apua arjen menoihin ja kustannuksiin. Mitä tukea/ avustusta voi hakea ja mistä. Selkeä linja edellä mainittuun ongelmaan. Siis sovitaan asiakkaan kanssa yhteisymmärryksessä tapa miten toimitaan... Laittakaa palauttamienne maksamattomiin laskuihin selvä merkki, että asiakkaan pitää itse maksaa ne!! toim.tulotukiselvityksessa saisi olla selvemmin se, saako tukea vai ei! esim. huomiointitussilla.. Älkää luvatko lapuissa mitään, mitä ette oikeasti tee! Asiakastiloihin parannuksia (9) Osa vastaajista toivoo asiakastiloihin lisää viihtyisyyttä. Yksi vastaaja toivoo odotustilaan kahviautomaattia ja toinen lisää väriä. enemmän väriä asiakastiloihin Tilat ovat siisti, mutta ankeat

31 30 Asiakastiloissa ei moittimista, ehkä 3 pc olisi tarpeellinen! Viihtyisyyttä Henkilökunnan kanssa asioidessa pitäisi olla intimiteettisuoja. Nyt kaikki kuulevat kun selität asiasi virkailijalle. kahviautomaatti odotusaulaan viihtyvyyttä asiakastiloihin Lahden asiakas tietokoneet voisivat olla jotenkin muutoin järjestetty, yksityisyys on aivan minimaalinen esim. tiliotteita tulostettaessa yksityisyyttä neuvontaan siinä kuulee jonossa asiakkaan valitukset Yksilöllistä palvelua (5) Osa vastaajista toivoo, että asiakkaat otettaisiin huomioon yksilöinä sekä erilaiset elämäntilanteet huomioiden. Asiakkaat tulisi ottaa enemmän huomioon yksilöinä -toimeentulotukilaskelmasta ei välttämättä käy ilmi asiakkaan todellinen tuen tarve, kun kaikkiin menoihin ei kiinnitetä huomiota ja jos opintolaina lasketaan tuloksi vaikkei sitä olisi edes nostanut. Toivoisin, että asiakkaat otettaisiin enemmän huomioon yksilöinä - toimeentulotukilaskelmista ei aina käy ilmi tuen todellisen määrän tarve, kun sos.toimisto ei ota huomioon kaikkia menoja. Myös opiskelijan opintolainaa ei tulisi katsoa tulona, jos sitä ei todellisuudessa ole ottanut. Voisi ottaa enemmän huomioon elämän tilannetta esim: itse haluan ja voi tehdä töitä enemmänkin, mutta töitä ei vain saa helposti. Yksilöllistä palvelua perehtymistä asiakkaan tarpeista lähtevään palveluun Lisää taloudellista tukea (4) Osa vastaajista toivoo lisää taloudellista tukea ja lisää rahaa sosiaalityölle. Lisää rahaa sos.työhön, per... tv. Kataiselle ja kumppaneille Rahapolitiikan erittäin alhainen taso. Jos joutuisi pelkästään sos.rahoilla elämää vuosia se ei olisi ihmisarvoista elämää kun ei ole varaa mennä ovesta ulos. Lisää rahaa asiakkaille Rahaa, rahaa ja rahaa. Lisää resursseja sekä koko sosiaalityöhön että julkiseen terveydenhuoltoon. Itse sain useamman viikon yrityksen kautta yleislääkäriajan päivälle Huh huh mitä kidutusodotusta. Toimeentulotukilaki vastaamaan nykypäivän tarpeita esim. kännykkä, kohtuullinen puhelinlasku, tietokone, tulos-

32 31 tin, perustulostuspaperi pkt/500kpl/kk, mustekasetti 1kpl/kk, 2M kiinteä internetyhteys ja julkinen liikenne (matkakortti Lahti/kk) hyväksyttäviksi menoiksi + matkakortin lataus 53 (vuosi 2012) hyväksyttäviksi menoiksi. Lisää henkilökuntaa (3) enemmän työvoimaa, henk.kohtaisempaa palvelua Katso kohta 16!! Enemmän väkeä käsittelemään hakemuksia. Tiloilla ei mitään väliä! Ihmisiä töihin: ammatillisia, etiikan & moraalin mukaan toimivia!!! Lisää ryhmiä (2) Keskustelupiiri samanhenkisille. Tukiryhmä ja kahvia neuvonnassa. Enemmän ryhmäliikuntaa 2-3 krt viikossa Muita (16) Työntekijät auttavat parhaansa mukaan. Ärsyttää toi pikapankkitiliotteiden printtailu, ku samat tiedot näkyy varsinaisessa pankintiliotteissa!!! Hyvä työ ilmapiiri Panostakaa nuorisoon. Sanon aina näin kaikille. Parempaa palvelua Kielitaitoa, esim. englannin kielen osaamista eos / ei mahdu tähän En ole saanut sos.alan koulutusta, "enkä tallo toisten varpaille" jos kysymyksen tarkoitus on kysyä heidän ammattitaidosta, pyytäisin katsomaan peiliin. Perehtymistä toimeentulolakiin, eikä yhtymän säädöksiin ihan hyvä. Oma rauha. En asioi paljoakaan henk.koht. tiloissa samaa rataa vaan Tarvittaisiin joku tehokas kikka jotta alkoholiongelmaisia voitaisiin auttaa eipä siellä paljon neuvota asiakkaita mitä tukia tai mistä saa tukea elämiseen yms. itse otettava selville en toivo mitään.

33 32 Palvelut toimivat (23) Osa vastaajista kokee palveluiden olevan toimivia nykyisellään ja saatuihin palveluihin ollaan tyytyväisiä. Toimii aika hyvin nykyään (ennen aika onnetonta jonotusta ahtaasti) hyvin menee! Hyväthää nuo on sellaisenaan! olen tyytyväinen Kaikki on jo minulle sopivia Ihan hyvä nykyisellään Olen näin ollen aivan tyytyväinen Tällä hetkellä olen erittäin tyytyväinen työntekijöiden toimintaan. Ystävällistä väkeä. Olen tyytyväinen tämän hetkiseen palveluun Kaikki on mielestäni kohdallaan. Työntekijät hyviä! (?) Tilat hyvät hyvä, jos tätä työtä menoa jatkuu He ovat tarpeeksi hyviä ammattitaitoisia se riittä minulle Tällä hetkellä ei ole valittamista. Te olette ok. 5.3 Haluaisitko vaikuttaa enemmän saamaasi palveluun? Lähes 90 vastaajaa ilmoittaa, että haluaisi vaikuttaa enemmän saamaansa palveluun. Alle 50 vastaajaa ei halua vaikuttaa ja lähes 110 vastaajaa kokee, ettei ole tarvetta vaikuttaa enempää aikuissosiaalityön palveluihin. Vastaajista 70 ei osaa sanoa kantaansa. (Vastaajia 331)

34 Haluaisitko osallistua aikuissosiaalityön kehittämiseen? Vastaajista lähes 50 ilmoittaa haluavansa osallistua aikuissosiaalityön kehittämiseen. Lähes 90 ilmoittaa, ettei halua osallistua. Vastaajista yli 70 kokee, ettei ole tarvetta osallistua. Suurin osa (lähes 100) ei osaa ottaa kantaa asiaan. (Vastaajia 304) Avoimena kysymyksenä oli, miten haluaisit vaikuttaa aikuissosiaalityön kehittämiseen. Vaikutusmahdollisuuksia ei ole (2) Kokemusasiantuntijuus (3) Asiakkaan kuunteleminen ja keskustelut (4) Kyselyihin vastaaminen (8) (Vastaajia 41) Kyselyihin vastaaminen (8) Osa vastaajista haluaisi vaikuttaa vastaamalla asiakaskyselyihin ja -palautteisiin. vastaamalla kyselyihin (palaute) Voisin esim. vastata tällaisiin kyselyihin jos palautteet oikeasti luetaan ja aikuissosiaalityön palveluita kehitettäisiin ja parannettaisiin.

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TOIMEENTULOTUEN ASIAKASKYSELY 2013 TAUSTATIEDOT 160 vastausta (2009) vastauksia 123) 44 prosenttia miehiä ja 56 prosenttia naisia Suhteessa

Lisätiedot

Peruspalvelukeskus Aava AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKASKYSELY 2014

Peruspalvelukeskus Aava AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKASKYSELY 2014 Peruspalvelukeskus Aava AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKASKYSELY 2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Vastaajien taustatiedot... 4 2.1 Sukupuoli... 4 2.2 Ikäryhmä... 4 2.3 Asuinkunta... 5 2.4 Asiakkaan tilanne... 5

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys Arja Jolkkonen ECHP ECHP tuo rekisteripohjaisen pitkittäistutkimuksen rinnalle yksilöiden subjektiivisten

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Toiminta ja kehittäminen - 1 johtava talous- ja velkaneuvoja - 9 talous- ja velkaneuvojaa - 2,8 sihteeriä - asukaspohja n. 335 000 Toimintatavat - Talous- ja velkaneuvonta - Talous-

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51)

Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) Tiivistelmä opiskelijapalautteista (n=51) 1. Minkä vuoksi hakeuduit keskustelemaan Hyviksen kanssa? Opiskeluun liittyvät asiat (esim. ajanhallinta, opiskelutaidot, oppimisvaikeudet) 25 % Elämäntavat (esim.

Lisätiedot

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää?

Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Tiedosta hyvinvointia KansalaisenParas 17.4.2008 Anu Muuri 1 Sosiaalipalveluja kaikille ja kaiken ikää? Anu Muuri Kehittämispäällikkö Stakes/Sosiaalipalvelut Tiedosta hyvinvointia KansalaisParas 17.4.2008

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Tulokset Aidosti asiakaslähtöiset avopalvelut Katriina Piironen Avopalvelujen hallinto 4.12.2012 Avopalvelujen asiakaskysely 29.10.-11.11.2012 Tampereen sosiaali-

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden

tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden 1 Nuorten 18-25-vuotiaiden tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus 18.1.2011 Saila Lähteenmäki Ohjaajaj Sosiaalinen- ja taloudellinen tuki Asiakkuuden vireilletulo/ajanvaraus

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 78 Traineeship - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Sosiaaliasema Sarviksella kevät 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Sosiaaliasema Sarviksella kevät 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Sosiaaliasema Sarviksella kevät 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Heikkilä Katariina, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Pietilä Samuli 8.3.2013

Lisätiedot

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto KESKUSTELUJA KELASSA Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto Materiaalin tekijät: Teksti: Mirja Manninen Ulkoasu/muokkaus: Sari Pajarinen Piirroskuvat:

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO Keminmaan kunta 2 Kunnantie 3, 94400 Keminmaa 1. ASUMINEN JA ARKI Olen tyytyväinen asuntooni Kyllä En En ikinä Noudatan asumiseen liittyviä sääntöjä Viihdyn kotona

Lisätiedot

Eläkeselvitys 2012: Selvitys TEKin jäsenten näkemyksistä eläkeiästä ja eläke-ehdoista. Tulosraportti 24.4.2012 Susanna Bairoh

Eläkeselvitys 2012: Selvitys TEKin jäsenten näkemyksistä eläkeiästä ja eläke-ehdoista. Tulosraportti 24.4.2012 Susanna Bairoh Eläkeselvitys 2012: Selvitys TEKin jäsenten näkemyksistä eläkeiästä ja eläke-ehdoista Tulosraportti 24.4.2012 Susanna Bairoh Sisältö Yhteenveto Selvityksen toteutus ja tietoa vastaajista Selvityksen tavoitteet

Lisätiedot

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 1 ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 Sisällys Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Lasten ja nuorten terveyspalvelut Vastaanottotoiminta Mielenterveys-

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Hyvinkää asumispalvelut nuorten näkökulmasta

Hyvinkää asumispalvelut nuorten näkökulmasta Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Hyvinkää asumispalvelut nuorten näkökulmasta

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!)

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Maistraatti

Lisätiedot

Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan

Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti 25-26.1.2017 Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan kaupunki Toimeentulotuen Kelasiirron vaikutukset Paljon

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Pirpana ry:n koulutuspäivä Kuntatalo 13.5.2013 Riitta Mykkänen-Hänninen kouluttaja, työnohjaaja Samanaikaiset ryhmäprosessit Vanhempia

Lisätiedot

Ohjaamo Espoo. Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville vuotiaille nuorille

Ohjaamo Espoo. Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville vuotiaille nuorille Ohjaamo Espoo Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville 17-29- vuotiaille nuorille Asiakasmäärät vuonna 2016 Ohjaamo Espoossa on yksilöasiakkaiden käyntikertoja

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE JO ITSENÄISTYNEILTÄ- ITSENÄISTYVILLE NUORILLE Talla.... vihkolla haluamme jakaa kokemuksiamme teille. Omilleen-toiminnan kokemusasiantuntijaryhmä on suunnitellut vihkon sisällön. Ryhmään on osallistunut

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö Arvoisa vastaanottaja! TOTEUTUNUT ATK-PALVELU VUONNA 2007 TAYS:n Näkökeskus on vuonna 2007 myöntänyt Teille kotona tapahtuvaa tietokoneeseen liittyvää ATK-palvelua (tietokoneen toimitus, -asennus ja/tai

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Miksi puheenvuoro henkilökohtaisesta avusta? Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu voi olla

Lisätiedot

Työkykyneuvonta aktiivista rinnalla kulkemista ja tukemista työhön paluun helpottamiseksi

Työkykyneuvonta aktiivista rinnalla kulkemista ja tukemista työhön paluun helpottamiseksi Työkykyneuvonta aktiivista rinnalla kulkemista ja tukemista työhön paluun helpottamiseksi Terveysosasto Ismo Hiljanen KYKY -työkykyprosessin kehittämisohjelman tausta KYKY-hankkeen (työkykyprosessin kehittämisohjelma

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys. Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016

Sosiaaliasiamiehen selvitys. Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016 Sosiaaliasiamiehen selvitys Sipoon vammaisneuvosto 28.4.2016 Sosiaalialan osaamiskeskus Verson Sosiaaliasiamiehet sosiaaliasiamiestoiminta VTM Ritva Liukonen ja YTM Anne Korpelainen Toimipisteet Lahti:

Lisätiedot

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke 14.2.2013 Kristiina Hyytiälä, projektipäällikkö Mari Peltomaa, projektisuunnittelija Pätevän tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä PAAVO KEVÄTSEMINAARI 2014 Teema: Tutkimus ja käytäntö vuoropuhelussa 21.3.2014 Tutkija Riikka Haahtela, Tampereen yliopisto Esityksessäni vastaan

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 12.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2012 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET Itäuusmaalaiset kunnat, Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos järjestivät turvallisuuskyselyn maaliskuussa 2016.

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Vastausten määrä: 100 Tulostettu 6.6.2011 15:09:33

Vastausten määrä: 100 Tulostettu 6.6.2011 15:09:33 Vastausten määrä: 100 Tulostettu 6.6.2011 15:09:33 Poiminta kaikki vastaukset ovat mukana Oletteko osallistunut SUFACARE tutkimukseen aiemmin vastaamalla postikyselyymme keväällä 2010? Kyllä 12 13% En

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Hyvä lasten huostaanottopäätöksentekoon osallistuva!

Hyvä lasten huostaanottopäätöksentekoon osallistuva! 1 of 9 03.02.2015 14:47 JUDGES_EXPERTMEMBERS_FINLAND_3_12_2014 Hyvä lasten huostaanottopäätöksentekoon osallistuva! Tämä tiedonkeruulomake on osa neljän maan verlututkimusta Legitimacy and Fallibility

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala Työterveys Akaasia Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto 1 Akaa Mistä ilmenee, että tth ei tunne toimialaanne? Ei tunneta työn vaatimuksia, työn riskit ovat vieraita Ei tiedetä, mitä työpaikalla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänku 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot