SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1"

Transkriptio

1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta AIKA klo 14:30-15:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 ASIAN OTTAMINEN YLEMMÄN TOIMIELIMEN 6 KÄSITELTÄVÄKSI 4 IRTISANOUTUMINEN 7 5 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LASKUJEN 8 ASIATARKASTAJAT JA HYVÄKSYJÄT VUONNA LUKION OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET 9 7 ALOITE ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN 10 OSA-AIKAISEN TOIMEN PERUSTAMISESTA 8 KIRJASTOTOIMENJOHTAJAN TYÖPANOKSEN 12 OSTAMINEN KEMINMAAN KUNNALTA 9 KIRJASTON LUKUTUVAN PERUSTAMINEN ILMOITUSASIAT KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU AJALTA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS 16

2 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Veittikoski Marko 14:30-15:45 puheenjohtaja Ruuskanen Pekka 14:30-15:45 varapuheenjohtaja Ylikärppä Marika 14:30-15:45 jäsen Alanaatu-Haapaniemi Leena 14:30-15:45 jäsen Puotiniemi Sami 14:30-15:45 jäsen Leinonen-Simoska Johanna 14:30-15:45 jäsen Toivanen Sari 14:30-15:45 jäsen Rajanen Kyösti 14:30-15:45 esittelijä, sihteeri, ktj Leskinen Tarja 14:30-15:45 kunnanhallituksen edustaja POISSA Niskala Lauri kunnanhallituksen pj Tavia Esko kunnanjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Marko Veittikoski Puheenjohtaja Kyösti Rajanen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Simossa Marika Ylikärppä Leena Alanaatu-Haapaniemi PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Koulutoimisto klo TODISTAA Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJANOTTEET OIKEAKSI TODISTAA

3 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Toimistosihteeri

4 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivltk 1 ehdotus ktj Koska kokous on kutsuttu koolle sivistyslautakunnan hyväksymällä ta valla ja riit tävä määrä jäseniä on paikalla, todetaan kokous laillisesti kool le kutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

5 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Sivltk 2 ehdotus ktj Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marika Ylikärppä ja Leena Alanaatu-Haapaniemi.

6 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta ASIAN OTTAMINEN YLEMMÄN TOIMIELIMEN KÄSITELTÄVÄKSI Sivltk 3 Kuntalain 51 :n mukaan sivistyslautakunta, sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja myös johtosäännössä määrätty viranhaltija voivat ottaa sivistyslautakunnan käsiteltäväksi asian, joka on johtosäännöllä siirretty sivistyslautakunnan alaisen viranomaisen päätösvaltaan ja jossa asianomainen viranhaltija on tehnyt päätöksen. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisen lupa-, ilmoitus-, valvonta-, tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksiköön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Kokouksessa on esillä johtosäännöillä koulutoimenjohtajalle delegoidun päätösvallan perusteella tehdyt päätökset ajalta Päätökset on pidetty nähtävillä ja niistä on ilmoitettu asianomaisille henkilökohtai sesti. ehdotus ktj Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi koulutoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta ja päättää, käyttääkö se kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta. Tehdyt päätökset merkittiin sivistyslautakunnan tietoon saatetuiksi. Tehtyihin päätöksiin sivistyslautakunta ei käytä otto-oikeuttaan.

7 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta IRTISANOUTUMINEN 201/ /2013 Sivltk 4 ehdotus ktj Sinikka Hietala on työskennellyt Simoniemessä omassa kodissaan per he päi vä hoi ta ja na. Hän on irtisanoutunut työstään alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Ensimmäinen eläkepäivä on Sivistyslautakunta myöntää Sinikka Hietalalle eron per he päi vä hoi tajan toimesta alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. ehdotus hyväksyttiin.

8 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta SIVISTYSLAUTAKUNNAN LASKUJEN ASIATARKASTAJAT JA HYVÄKSYJÄT VUONNA 2014 Sivltk 5 Ehdotus ktj Sivistyslautakunnan tulee nimetä toimialaansa kuuluvien laskujen ja mak su osoi tus ten asiantarkastajat ja hyväksyjät. Sivistyslautakunta päättää nimetä laskujen ja maksuosoitusten asian tar kas ta jik si seuraavat henkilöt: - Sivistystoimen hallinto, muut koulujen yhteiset, kerhotoiminnan kehittäminen -projekti, ryhmäkoon pienentäminen -projekti, tehoste tun/eri tyis tu en -projekti, Osaava 4 - troikka osaa -projekti, toimistosihteeri, sijainen kirjastosihteeri - Simon koulu: toimistosihteeri, sijainen kirjastosihteeri - Maksniemen koulu ja Ylikärpän koulu: koulunjohtaja, sijainen toimis to sih tee ri - Simon lukio, Lapin etäopetuksen tukipalvelut/eakr ja ESR, OSU- VA-han ke: rehtori, sijainen toimistosihteeri - Muu keskiasteen koulutus: toimistosihteeri, sijainen kirjastosihteeri - Simon päiväkoti ja Simon esikoulu: päiväkodin johtaja, sijainen las - ten tar han opet ta ja - Maksniemen päiväkoti ja Maksniemen esikoulu: päiväkodin johtaja, si jai nen lastentarhanopettaja - Perhepäivähoito: perhepäivähoidon ohjaaja, sijainen Maksniemen päi vä ko din johtaja - Lasten kotihoidontuki: perhepäivähoidon ohjaaja, sijainen toi mis to sih tee ri - Pääkirjasto: kirjastosihteeri, sijainen toimistosihteeri - Aikuisopetus, kansalaisopisto: toimistosihteeri Laskujen hyväksyjiksi nimetään sivistystoimen hallinnon, pe rus opetuk sen, lukiokoulutuksen, muun keskiasteen koulutuksen, aikuisopetuk sen, varhaiskasvatuksen, pääkirjaston ja musiikkiopiston osal ta kou lu toi men joh ta ja-osas to pääl lik kö ja sijainen va paa-ai ka toimen joh ta ja-osas to pääl li kön sijainen. ehdotus hyväksyttiin.

9 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta LUKION OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Sivltk 6 Lukion rehtori Sari Hekkanen-Olervo esittää, että sivistyslautakunta hy väk syy seuraavat muutokset lukion opetussuunnitelmaan: s. 14 Opinnoissa eteneminen (lisätietoaineisto Liite 1) Poistetaan etenemiseste. Tämä mahdollistaa joustavamman kurssien suorittamisen. Vaatimustaso ei kuitenkaan laske, koska päät töto dis tuk sen saadakseen opiskelijalla saa olla vain tietty määrä hy lätty jä kurssiarvosanoja aineittain. Korotuskuulusteluissa ei enää rajoiteta ajallisesti uusittavia kurs si kokei ta. Uusi käytäntö vastaa ylioppilaskirjoitusten käytäntöä hy väk sytty jen kokeiden uusimisesta. Vieraiden kielten (englanti, ranska ja saksa) kurssikuvauksista si vuilta poistetaan niihin kirjatut rakenteet ja kieliopit. Näin ku vauksis ta saadaan oppikirjoista riippumattomia (Liite 2). Poisjätettävät osat on yliviivattu liitteistä. Lisätietoaineistona opetussuunnitelman muutokset. ehdotus ktj Sivistyslautakunta hyväksyy lisätietoaineistona olevat lukion rehtorin esit tä mät opetussuunnitelman muutokset. ehdotus hyväksyttiin.

10 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta ALOITE ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN OSA-AIKAISEN TOIMEN PERUSTAMISESTA Sivltk 7 Päivähoidosta vastaavat perhepäivähoidonohjaaja Sirpa Soikko, päi vä ko din johtaja Pirjo Miettinen ja vs. päiväkodin johtaja Hanna Mä ki ovat lähettäneet sivistyslautakunnalle seuraavan aloitteen: "Esitämme sivistyslautakunnalle osa-aikaisen (50%) eri tyis las ten tarhan opet ta jan toimen perustamista varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Lasten päivähoitolakia lainaten: " Kunnan käytettävissä on oltava las ten päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti eri tyis las ten tarhan opet ta jan palveluja." (36/197,4 a ) Tällä hetkellä erityislastentarhanopettajan palvelu on korvattu niin, et tä koulun puolelta käy erityisopettaja 1 krt/viikko n. 1 tunnin ajan kes kus te le mas sa päiväkodin johtajien kanssa lapsiin liittyvistä asiois ta. Erityisopettajan aika ei riitä lapsiryhmän havainnointiin, eikä hän näe tuen tarpeessa olevia lapsia henkilökohtaisesti tai ryhmässä. Myös eri tyis opet ta ja näkee tarpeellisena erityislastentarhanopettajan palkkaa mi sen kuntaan. Päivähoidossa ja esiopetuksessa olevien lasten kokonaismäärä Simon kunnassa syksyllä 2013 on 138 lasta. Erityistä tukea tarvitsevia lap sia on kahdessa päiväkodissa, perhepäivähoidossa ja esi ope tukses sa. Tukea tarvitsevien lasten määrä vaihtelee vuosittain ja uusia tuen tarvitsijoita tulee koko ajan lisää. Päivähoitoryhmissä on useita eri tyis tä tukea tarvitsevia lapsia, joilla ei ole diagnoosia. Erityislastentarhanopettajan koulutuksen omaavan henkilön eri tyisosaa mis ta voidaan hyödyntää lapsen yksilöllisen tuen tarpeiden varhai ses sa tunnistamisessa, erillisten tutkimusten tarpeellisuuden arvioin nis sa sekä tukitoimien järjestämisen suunnittelussa yh teis työssä vanhempien ja mahdollisten muiden lapsen ja perheen kans sa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa. Eri tyis las ten tar han opet ta ja huolehtii myös tukitoimien yhteensovittamisesta ja to teut ta mi ses ta arjen tilanteissa. Hänen asiantuntemustaan voidaan hyö dyn tää varhaiskasvatuspalveluiden ja lapsen kehitystä tukevan toi min nan kehittämisessä sekä muun päivähoitohenkilöstön koulutus- ja konsul taa tio teh tä vis sä. Tämä on osaltaan helpottamassa myös kou luun siirtymistä ja kouluun tulevien erityislasten ja heidän tulevien opet tajien sa tilannetta kun erityislasten tarpeisiin on osattu vastata oi kein jo varhaisessa vaiheessa. Tällä hetkellä emme pysty Simon kunnassa takaamaan eri tyis lap sille heidän tarpeidensa vaatimaa laadukasta päivähoitoa, koska kunnas sa ei ole tarjota erityislastentarhanopettajan palveluita.

11 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta Varhaiskasvatukseen kohdennettu erityislastentarhanopettaja varmis tai si päivähoidon laadun toteutumisen yhteistyössä muun hen kilö kun nan kanssa." Sivistyslautakunta pitää tärkeänä varhaiskasvatuksen erityislastentarhanopettajan palkkaamista, jotta toiminta saadaan lain vaatimalle tasolle. Sivistyslautakunta valtuuttaa koulutoimenjohtajan neuvottelemaan Tervolan, Keminmaan ja Kemin kuntien kanssa yhteisen varhaiskasvatuksen erityislastentarhanopettajan palkkaamisesta. Asia käsitellään uudelleen seuraavassa sivistyslautakunnan kokouksessa.

12 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta KIRJASTOTOIMENJOHTAJAN TYÖPANOKSEN OSTAMINEN KEMINMAAN KUNNALTA Sivltk 8 ehdotus ktj Keminmaan kunnanhallitus on päättänyt, että Keminmaa on valmis myy mään kirjastotoimenjohtajan palvelua Simon kunnalle vähintään 10% työajalla vuoden 2014 loppuun saakka. Sopimuksen ehdot ovat sa mat kuin Kirjastotoimenjohtajan työpanosta ostetaan Keminmaan kunnalta alkaen vuoden 2014 loppuun saakka entisen sopimuksen eh to jen mukaisesti. Samaksi ajaksi kirjastolle palkataan 50% työ ajalla kirjastosihteeri. ehdotus hyväksyttiin.

13 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta KIRJASTON LUKUTUVAN PERUSTAMINEN Sivltk 9 ehdotus ktj Kemin tarjoamaa kirjastoautopalvelua ei enää vuoden 2014 alusta os te ta. Korvaavan kirjastopalvelun järjestämiseksi Simon kirjasto perus taa lukutuvan Maksniemen koululle. Lukutupaa varten tarvittava lai naus lait teis to on kilpailutettu ja päätetty hankkia laitteisto Axiell Fin land Oy:ltä. Muut tarvittavat laitteet ja kalusteet on tilattu hal lin tojoh ta jal ta ja tekniseltä toimelta. Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi kirjaston lukutuvan pe rus ta misen Maksniemen koululle. ehdotus hyväksyttiin.

14 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta ILMOITUSASIAT Sivltk 10 Saapuneet kirjeet: Opetushallitus: -Vieraiden kielten ja A-ruotsin oppimistulosten arviointi Perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arviointi Opetus- ja kulttuuriministeriö: - lukiokoulutuksen yksikköhinnoista vuonna liikuntatoimen ja nuorisotyön yksikköhinnoista vuonna Ote alustavasta liiteraportista liittyen myöhemmin tehtävään opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen opetus- ja kulttuuriministeriön kautta rahoitettavien esi- ja perusopetuksen toimintojen yksikköhinnoista vuonna 2014 Muut saapuneet kirjeet: - KEVA: Palvelussuhderekisteripohjaiseen eläkemaksuun siir ty minen - Aluehallintovirasto: Vuoden lappilainen opettaja Simon lukio: opintoretki Kulttuuri- ja virkistyspäivä Oulus sa - Rikosrekisteriote, Häyrynen Katri - Simon kunnanhallitus: Pöytäkirjanote : Kirjastotoimenjohtajan työpanoksen ostaminen Keminmaan kunnalta ehdotus ktj Merkitään tiedoksi ja soveltuvin osin noudatettavaksi. ehdotus hyväksyttiin.

15 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU AJALTA Sivltk 11 Esityslistan lisätietoaineistona on käyttötalouden toteutumavertailu ajalta Lisätietoaineistona toteutumavertailu. ehdotus ktj Merkitään tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin.

16 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sivistyslautakunta KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS Sivltk 12 Kun kokoukselle esitetyt asiat oli loppuun käsitelty, julisti puheenjohtaja kokouksen päättyneeksi klo Liitteenä valitusosoitus ja oikaisuvaatimusohjeet.

17 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Sivistyslautakunta Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 8 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax lautakunta/hallitus Pykälät VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen ha kea muutos ta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Rovaniemen hallinto-oikeus

18 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Käyntiosoite: Oikeustalo, Valtakatu 17 Rovaniemi Postiosoite: PL Rovaniemi Sähköposti: rovaniemi.hao(at)oikeus.fi, fax Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika Hallintovalitus, pykälät 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite Pykälät Valitusaika ja postiosoite, sähköposti,telefax päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on jo ku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän ni mi ja kotikunta. Lisäksi on il moitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voi daan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asia kirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakir jat toimite taan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vas tuulla. Tä mä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Pos tiin asiakir jat on jätet tävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen va litusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät

19 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa ( ,00 euroa). Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 1) Jos toimitettava muulle valitusviranomaiselle.

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 Kunnanvaltuusto 06.10.2014 AIKA 06.10.2014 klo 19:00-20:00 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 39

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88 Tekninen lautakunta 19.09.2013 AIKA 19.09.2013 klo 13:00-16:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 Tekninen lautakunta 21.08.2014 AIKA 21.08.2014 klo 13:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 Tekninen lautakunta 27.11.2014 AIKA 27.11.2014 klo 13:00-16:20 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Kunnanvaltuusto 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 klo 19:00-19:46 PAIKKA Kunnanvaltuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 Kunnanhallitus 20.09.2010 AIKA 20.09.2010 klo 18:30-20:20 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 116

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Sivistystoimistossa 14.7.2014 klo 8-12

Sivistystoimistossa 14.7.2014 klo 8-12 Viranomainen Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU kokouksen n:o/vuosi 6 / 2014 Kokousaika 18.6.2014 klo 18 Kokouspaikka Kirjaston kokoustila Käsiteltävät asiat Asia Liite 37 1 38 2 39 3 40 4 41 42 5-6 43 Lukuvuoden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Koulutuslautakunta Aika 05.01.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 Kunnanvaltuusto 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 19:00-21:02 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 75 31

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot