KUHMON KAUPUNGIN KOULUTUKSEN ARVIOINTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNGIN KOULUTUKSEN ARVIOINTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNGIN KOULUTUKSEN ARVIOINTISUUNNITELMA 2007

2 2 SISÄLTÖ Sivu 1. Koulutuksen arvioinnin lähtökohta 3 2. Onnistunut arviointi on koulutuksen laadun tae 3 3. Koulutuksen arviointijärjestelmän työryhmä 4 4. Arviointikohteet yksiköittäin 5 5. Arvioinnin aikataulut Arviointityön resurssointi 10

3 3 1 KOULUTUKSEN ARVIOINNIN LÄHTÖKOHTA Suomalaisen sivistyspolitiikan keskeisenä tavoitteena koulutuksen osalta on pyrkimys korkeatasoiseen koulutusjärjestelmään, minkä tulisi ilmetä eri koulutusmuodoissa entistä parempina opiskelu- ja oppimisedellytyksinä ja tuloksina. Koulutuksen keskeisimpiä yhteiskunnallisia tehtäviä on sivistysvaliokunnan mietinnön (3/1998 vp) mukaan koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden turvaaminen ja korostaminen. Koulutuksen arvioinnissa on tarkoituksena osoittaa, miten nämä tavoitteet suomalaisessa koulutusjärjestelmässä toteutuvat, jotta koulutusasioista päättävät niin kansallisella kuin paikallisella tasolla kykenevät resurssoimaan ja ohjaamaan koulutusta sekä suuntaamaan kehittämistoimenpiteitä. Koulutyössä arvioinnin tulisi turvata koulutuspalveluiden hyvä taso sekä tuottaa luotettavaa, monipuolista ja ajantasaista tietoa koulutuksen eri toimijaryhmille. Paikallisen hallinnon ja oppilaitosten tulee tuottaa omaa kehittämistyötään palvelevaa arviointitietoa. Arviointi on lakisääteinen velvoite, jonka mukaan kuntien on arvioitava antamaansa koulutusta sekä kirjasto- ja tietopalveluja. Opetusministeriön tavoitteena on, että jokaisella koulutuksen järjestäjällä on toimiva ja laadukas arviointijärjestelmä. Koulutuksen arvioinnista on säädetty seuraavissa voimaantulleissa laeissa: Perusopetuslain (628/1998) 21, vapaan sivistystyön lain (123/1998) 15 taiteen perusopetuksen lain (633/1998) ONNISTUNUT ARVIOINTI ON KOULUTUKSEN LAADUN TAE Uusien koululakien tultua voimaan koulutuksen järjestäjät saivat entistä suuremman vapauden järjestää opetusta paikallisesti parhaaksi katsomallaan tavalla. Vapaus tuo mukanaan myös kasvaneen vastuun koulutuksen järjestämisestä. Nykyisen koulutuspolitiikan yhtenä perustana on luottamus siihen, että koulutuksen järjestäjät, koulut ja oppilaitokset osaavat ja haluavat järjestää ja hoitaa opetuksen parhaalla mahdollisella tavalla. Arviointi on keskeinen keino turvata opetustoimen yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus. Vastuu oppimisen ja opetuksen laadusta ja tasosta on yhä enemmän paikallisella tasolla. Nykyisessä rahoitusjärjestelmässä valtiolta saatu rahoitus ei enää ole korvamerkittyä, vaan opetuksen järjestäjät ja ylläpitäjät saavat käyttää rahat par-

4 4 haaksi katsomallaan tavalla edellyttäen kuitenkin, että lainsäädännön vaatimat tehtävät hoidetaan. Valtioneuvoston tuntijakopäätökset ja Opetushallituksen laatimat opetussuunnitelman perusteet antavat laajan toimintavapauden kunta- ja koulukohtaisen opetussuunnitelman toteuttamiselle. Arvioinnin tehtävänä on tukea koulutuksen järjestäjiä, oppilaitoksia ja opettajia kasvatus- ja opetustyössä. Sen avulla tuotetaan tietoa oppimisesta ja opetuksesta sekä oppilaitosten ja koulutusjärjestelmän toimivuudesta ja tuloksellisuudesta. Arvioinnilla tuetaan koulutuksen järjestäjän toiminnalleen määrittämien ja opetussuunnitelman kasvatukselle, opetukselle ja oppimiselle asettamien tavoitteiden toteutumista. Arvioinnin avulla edistetään koulutusta koskevan lainsäädännön säädösten ja määräysten tarkoituksen toteutumista. Näin koulutuksen arvioinnilla parannetaan koulutuspalveluiden laatua, edistetään koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tuetaan koulutuksen jatkuvaa ja määrätietoista kehittämistä. Koulutuksen arvioinnin avulla kehitetään myös koulutuksen järjestäjän, opettajien, vanhempien, oppilaiden ja koko työyhteisön yhteistyötä sekä johtajuutta. 3. KOULUTUKSEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄN TYÖRYHMÄ Kuhmon kaupungin sivistyslautakunta on kokouksessaan pykälässä 16 asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on päivittää vuodelta 2002 oleva Kuhmon kaupungin koulutuksen arviointisuunnitelma. Työryhmään lautakunta on nimennyt seuraavat jäsenet: sivistyspalvelujen toimialan esimies Timo Heikkilä, perusopetuksen esimies, rehtori Onni Heikkinen, apulaisrehtori Sirkka Majaniemi, Kontion koulun rehtori Seppo Vilén, koulunjohtaja Eija Korpivuoma, päiväkodin johtaja Irma Väisänen, musiikkiopiston rehtori Jyrki Lähteenmäki, kansalaisopiston rehtori Osmo Hänninen, sekä sivistyslautakunnan edustajana lautakunnan varapuheenjohtaja Heikki Hyvönen, joka toimii myös työryhmän puheenjohtajana. Arviointisuunnitelman keskeiset lähtökohdat ovat: 1) Näkökulmana on koulutuksen järjestäjän näkökulma. 2) Suunnitelmassa otetaan huomioon Kuhmo 2012 strategia ja kaupungin palveluohjelma.

5 5 3) Suunnitelman on oltava valmis hyväksyttäväksi sivistyslautakunnassa vuoden 2007 aikana. Työryhmä kokoontui yhteensä kolme kertaa. Työskentelyn aluksi taustoitettiin tilanne vanhan arviointisuunnitelman pohjalta. Todettiin, että suunnitelman olisi oltava kyllin konkreettinen, jotta sillä olisi vaikuttavuutta. Arviointi on toteutunut siten, että yksiköt ovat toimittaneet arviointitietoja, ja sitten niitä on tarkasteltu sivistyslautakunnan seminaarissa. Arviointiin tarvittavia tietoja saadaan myös neljännesvuosittain toimitettavista vastuuyksiköiden talousraporteista sekä henkilöstötilinpäätöksestä. Luonnollisesti arviointitietojen kokoaminen ja koko arviointiprosessi tulisi organisoida siten, että vältetään päällekkäistä työtä. Käydyn keskustelun pohjalta työryhmä totesi, että eri yksiköille eri arviointikohteilla on erilainen merkitys. Erot voivat olla aika huomattavia. Arviointikohteitten oleelliset muuttujat tulisi kuitenkin käydä kaikissa yksiköissä läpi. Työryhmä laati aluksi yhteisen rungon arviointisuunnitelmaksi, mutta yksiköt tuottivat siitä omat versionsa, jotka sopivat niiden toimintaan. 4. ARVIOINTIKOHTEET YKSIKÖITTÄIN ESIOPETUS A. TUNNUSLUVUT 1. Koulutuksen resurssien taloudellinen käyttö. (Arvioidaan vuosittain varhaiskasvatuksen esiopetuksessa ja arviointiajanjaksona kalenterivuosi). a) opetuskustannukset /oppilas. b) kiinteistökustannukset /oppilas c) kokonaiskustannukset /oppilas 2. Opetustarvikkeet ja kalusteet. (Esiopetuksessa ei arvioida). B. OPPILAAT 3. Koulutuksen aloittaneiden määrä suhteessa koulutuksen loppuun suorittaneiden määrään. (Arvioidaan lukuvuosittain).

6 6 4. Oppilaiden poissaolot tunteina/opetustunnit. (Esiopetus perheille vapaaehtoista. Ei arvioida). 5. Erityistukea tarvitsevien esioppilaiden määrä toimipaikoittain. (Arvioidaan lukuvuosittain). 6. Opintosuoritukset: (Esiopetuksessa ei arvioida) 7. Opiskelijoiden hakeutuminen oppilaitoksiin ja työelämään. (Esiopetuksessa ei arvioida). C. HENKILÖSTÖ 8. Esiopetushenkilöstön määrä. (Arvioidaan lukuvuosittain). a) oppilaat/esiopettajat b) kyläkouluilla opettajina luokanopettajat/varhaiskasvatuksessa lastentarhanopettajat 9. Pätevien (kelpoisten) opettajien osuus päätoimisesta opetushenkilöstöstä. (Esiopetuksessa ei arvioida). 10. Henkilöstön ikäjakauma. (Arvioidaan joka vuosi ja arviointijakso on lukuvuosi). 11. Henkilöstön sairauspoissaolot/työpäivät. (Arvioidaan lukuvuosittain). 12. Täydennyskoulutuksen toteutuneet kustannukset suhteessa nettobudjettiin. (Arvioidaan joka vuosi ja arviointijakso on kalenterivuosi). PERUSOPETUS A. TUNNUSLUVUT 1. Koulutuksen resurssien taloudellinen käyttö, laskettuna toteutuneista kustannuksista. (Arvioidaan vuosittain ja arviointiajanjaksona kalenterivuosi). a) opetuskustannukset /oppilas b) kiinteistökustannukset /oppilas c) oppilashuolto /oppilas d) kokonaiskustannukset /oppilas 2. Opetustarvikkeet ja kalusteet. (Arvioidaan kalenterivuosittain) a) toteutuneet kustannukset /oppilas b) toteutuneet kustannukset prosentteina koko talousarviosta B. OPPILAAT 3. Luokalle jääneiden määrät. (Arvioidaan lukuvuosittain) 4. Oppilaiden poissaolot. (Tilastot lukuvuosittain)

7 7 5. Erityistukea saavien oppilaiden määrä oppilaitoksittain. (Arvioidaan joka toinen lukuvuosi) 6. Opintosuoritukset: ikäluokkien keskiarvoja 6. vuosiluokalta alkaen eri oppiaineissa. (Arvioitavat aineet vaihtuvat sovitusti lukuvuosittain) 7. Opiskelijoiden hakeutuminen ja pääseminen jatko-opintoihin yhteisvalintatietojen perusteella. (Arvioidaan joka toinen lukuvuosi) C. HENKILÖSTÖ 8. Opetushenkilöstön määrä. (Arvioidaan lukuvuosittain) a) oppilaat/päätoimiset opettajat b) vakinaisten, määräaikaisten ja päätoimisten tuntiopettajien määrä 9. Pätevien (kelpoisten) opettajien prosenttiosuus päätoimisesta opetushenkilöstöstä. (Arvioidaan vuosittain ja arviointiajanjakso on lukuvuosi) 10. Henkilöstön ikäjakauma. (Arvioidaan joka toinen vuosi ja arviointijakso on lukuvuosi) 11. Henkilöstön sairauspoissaolot/työpäivät. (Arvioidaan lukuvuosittain) 12. Täydennyskoulutuksen toteutuneet kustannukset suhteessa koko talousarvioon/päätoiminen henkilöstö. (Arvioidaan joka vuosi ja arviointijakso on kalenterivuosi). D. MUUTA - ajankohtaisia kohteita: arviointitapa ja ajankohta vaihtelevat sopimuksen mukaan KANSALAISOPISTO A. TUNNUSLUVUT 1. Koulutuksen resurssien taloudellinen käyttö. (Arvioidaan vuosittain ja arviointijaksona kalenterivuosi). a) Kustannukset / opetustunti, laskettuna toteutuneista kustannuksista sekä nettobudjetista. b) Kustannukset / opiskelija / oppitunti, laskettuna toteutuneista kustannuksista sekä nettobudjetista.

8 8 c) Toteutuneiden opetustuntien määrä vuodessa d) Valtionosuusrahoituksen osuus prosentteina nettobudjetista e) Ylläpitäjän rahoitusosuus prosentteina nettobudjetista 2. Opetustarvikkeet ja kalusteet. (Arvioidaan kalenterivuosittain) a) Määrärahat / opiskelijamäärä b) Määrärahat / toteutuneet kustannukset budjetissa c) Tarkoituksenmukaisuus (sanallinen kuvaus) B. OPISKELIJAT 3. Opiskelijoiden kokonaismäärä vuodessa. (Arvioidaan kalenterivuosittain) 4. Kursseille osallistuneiden kokonaismäärä vuodessa. (Arvioidaan kalenterivuosittain) 5. Kansalaisopiston toimintaa osallistuneiden kuntalaisten prosenttiosuus Kuhmon väkiluvusta, laskettuna vuoden viimeisen päivän asukasluvun mukaan. (Arvioidaan kalenterivuosittain) C. HENKILÖSTÖ 6. Täydennyskoulutuksen kustannukset suhteessa nettobudjettiin. (Arvioidaan joka vuosi ja arviointijakso on kalenterivuosi) MUSIIKKIOPISTO A. TUNNUSLUVUT 1. Koulutuksen resurssien taloudellinen käyttö. (Arvioidaan vuosittain ja arviointiajanjaksona kalenterivuosi). a) Kustannukset / opetustunti, laskettuna toteutuneista kustannuksista sekä nettobudjetista. b) Kustannukset / opiskelija / oppitunti, laskettuna toteutuneista kustannuksista sekä nettobudjetista. c) Toteutuneiden opetustuntien määrä vuodessa d) Valtionosuusrahoituksen osuus prosentteina nettobudjetista e) Ylläpitäjän rahoitusosuus prosentteina nettobudjetista 2. Opetustarvikkeet ja kalusteet. (Arvioidaan kalenterivuosittain) a) määrärahat/oppilasmäärä b) määrärahat/toteutuneet kustannukset budjetissa c) tarkoituksenmukaisuus (sanallinen kuvaus) B. OPPILAAT 3. Oppilaiden kokonaismäärä lukuvuodessa (Arvioidaan lukuvuosittain).

9 9 4. Koulutuksen aloittaneiden määrä suhteessa koulutuksen loppuun suorittaneiden määrään. (Arvioidaan lukuvuosittain). 5. Opintosuoritukset: a) suoritettujen perustason ja musiikkiopistotason tutkintojen määrä b) suoritettujen tasosuoritusten määrä 6. Opiskelijoiden hakeutuminen musiikkialan oppilaitoksiin ja työelämään. (Arvioidaan joka toinen vuosi ja tarkastelujakso on kalenterivuosi). C. HENKILÖSTÖ 7. Opetushenkilöstön määrä 8. Pätevien (kelpoisuusvaatimukset täyttävien) opettajien osuus opetushenkilöstöstä. (Arvioidaan vuosittain ja arviointiajanjakso on lukuvuosi) 9. Henkilöstön ikäjakauma. (Arvioidaan joka toinen vuosi ja arviointijakso on lukuvuosi) 10. Opettajien osallistuminen työryhmiin. (Arvioidaan lukuvuosittain) a) työryhmiin osallistuvien opettajien määrä/opetushenkilöstö 11. Henkilöstön sairauspoissaolot/työpäivät. (Arvioidaan lukuvuosittain) 12. Täydennyskoulutuksen kustannukset suhteessa nettobudjettiin. (Arvioidaan joka vuosi ja arviointijakso on kalenterivuosi). D. TAITEELLINEN TOIMINTA JA MUU MUSIIKIN PERISOPETUSTA TUKEVA TOIMINTA 13. Musiikkiopiston järjestämien konserttien määrä vuodessa. (Arvioidaan kalenterivuosittain). 14. Ulkopuolisella rahoituksella järjestettävät tapahtumat ja hankkeet. (Sanallinen kuvaus. Arvioidaan kalenterivuosittain). 15. Ulkopuolisen rahoituksen suhde budjettirahoitukseen. (Arvioidaan kalenterivuosittain).

10 10 5. ARVIOINNIN AIKATAULUT Arvioinnit toteutetaan siten, että lukuvuosittain arvioitavat kohteet arvioidaan lähtien ja kalenterivuosittain arvioitavat kohteet lähtien. Kalenterivuosittain arvioitavat kohteet liittyvät pääsääntöisesti taloudellisiin tunnuslukuihin. Kalenterivuosittain tapahtuvien arviointien tulee olla valmiina seuraavan kalenterivuoden kesäkuun loppuun mennessä. Lukuvuosittain arvioitavien kohteiden arviointijakso on Nämä arvioitavat asiat liittyvät yleensä laadullisiin arviointikohteisiin. Lukuvuosittain tarkasteltavien arviointikohteiden tulosten tulee olla valmiina lukuvuoden päättymisvuoden loppuun mennessä. Sivistyslautakunta järjestää vuosittain arviointiseminaarin, jossa käsitellään vuosittaisen raportin sisältö, analysoidaan tilanne vastuuyksiköittäin ja tehdään johtopäätökset sekä tulevaa kehitystyötä että tarvittavia resursseja varten. Lisäksi seminaarissa keskustellaan arviointijärjestelmän toimivuudesta ja tarvittaessa sen kehittämisestä. Arviointiseminaarin vuosittainen järjestämisajankohta on kevättalvi. 6. ARVIOINTITYÖN RESURSSOINTI Oppilaitosten tehtävänä on omien arviointitietojen tuottaminen arviointisuunnitelman mukaisesti. Tiedonkeruu voidaan organisoida oppilaitosten parhaaksi katsomilla tavoilla. Arvioinnin kokonaisraportin kokoamisesta ja esittelemisestä arviointiseminaarissa vastaa sivistyspalvelujen toimialan esimies. Kuhmossa Arviointityöryhmän puolesta: Heikki Hyvönen arviointityöryhmän puheenjohtaja Jyrki Lähteenmäki arviointityöryhmän sihteeri

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit Laatukäsikirja 2013 - final2 Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit 2013 Laatu on toiminnan arviointia ja kehittämistä. 1 JOHDANTO Perusopetuksen laatukriteereiden taustaa Perusopetuksen laatutyö

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUKSEN KOKONAISUUDEN SELVITYSTYÖ ASIKKALASSA JA PADASJOELLA 2007 2009

MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUKSEN KOKONAISUUDEN SELVITYSTYÖ ASIKKALASSA JA PADASJOELLA 2007 2009 PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUKSEN KOKONAISUUDEN SELVITYSTYÖ ASIKKALASSA JA PADASJOELLA 2007 2009 Lahdessa 29.1.2010 Frans Winstén SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI Arviointi 7/98 OPETUSHALLITUS 1998 Opetushallitus Graafinen suunnittelu ja taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-0271-2 ISSN 1238-4453 Yliopistopaino,

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta Ylöjärvellä

Koululaisten iltapäivätoiminta Ylöjärvellä Koululaisten iltapäivätoiminta Ylöjärvellä Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2015-2016 www.ylojarvi.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TOIMINNAN TAVOITTEET 3. TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET 3.1.

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå LAATUKÄSIKIRJA asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Tuusulan perusopetus ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kasvatuksen ja opetuksen kehittämis-ohjelma 2014 2021. Tuomi Päivi Puhti [Valitse pvm.]

Lohjan kaupunki. Kasvatuksen ja opetuksen kehittämis-ohjelma 2014 2021. Tuomi Päivi Puhti [Valitse pvm.] 1 Lohjan kaupunki kehittämis-ohjelma 2014 2021 Tuomi Päivi Puhti [Valitse pvm.] 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 3. Henkilöstö... 6 4. Taloudelliset resurssit... 7 5. Arviointi... 9 6. Varhaiskasvatus-

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 13/2011 15.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 116 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 117 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 118 n kunnan Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SIVLTK 119 n kunnan sivistysosaston

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

MUSIIKIN KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLISET REUNAEHDOT

MUSIIKIN KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLISET REUNAEHDOT Kaisa Kärkkäinen Miksi kulttuurialan koulutusta kannattaa järjestää, vaikka se taloudelliselta kannalta voi vaikuttaa perusteettomalta? Julkaisussa valotetaan tätä ajankohtaista kysymyksenasettelua musiikkialan

Lisätiedot

Salon kaupungin lukiot. Laatukäsikirja. Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio

Salon kaupungin lukiot. Laatukäsikirja. Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio Salon kaupungin lukiot Laatukäsikirja Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio Sisältö 1 JOHTAJUUS 1 JOHTAMISEN YLEISET LÄHTÖKOHDAT 1 1.1 Organisaation

Lisätiedot

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014

MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013-2014 Päivitetty 4.9.2013 MARKKINOINTISTRATEGIA 2013 2014 1 Perustiedot Valkeakoski-opistosta... 3 2 Markkinat... 3 2.1 Kysyntä... 3 2.2 Kilpailu... 4 2.3 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

9,6,2 (9bb7+<9bb1(/b0bb1 OPPIMINEN HENKILÖSTÖ JOHTAMINEN

9,6,2 (9bb7+<9bb1(/b0bb1 OPPIMINEN HENKILÖSTÖ JOHTAMINEN 6LSRRQNXQQDQNRXOX WXVWHKWlYl Hallinnoida esiopetusta, järjestää perusopetusta, lukiokoulutusta, taiteen perusopetusta, vapaan sivistystyön tarkoittamaa aikuiskoulutusta ja ammatillista koulutusta kuntayhtymien

Lisätiedot

SISÄLLYS. Selvitys opetuksen järjestämisestä

SISÄLLYS. Selvitys opetuksen järjestämisestä SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 2. HALLINTO 3. TALOUS 4. OPPILASMÄÄRÄN KEHITYS 4.1 Oppilasmäärän kehitys 1 2 4.2 Oppilasmäärän kasvu lähivuosina 5. KOULUTILAT 5.1 Nykyiset tilat 5.2 Tuleva tilaratkaisu 6. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus!

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus! Viivi Seirala Eläköön taidekasvatus! TEKIJÄ Viivi Seirala KUVAT Tommi Anttonen, Heli Sorjonen, Futureimagebank.fi ja Comma Image 1. painos ISBN 978-952-213-870-5 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015

TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 7.4.2015 ( 26) Lopen opiston toimintakäsikirja on laadittu CAF-mallin mukaisesti. CAF=Common Assessment Framework on julkisen sektorin laadunarviointityökalu,

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Neuvottelu- ja valmisteluryhmä 2009 Suomen Kuntaliitto Hämeenlinnan kaupunki Helsinki

Lisätiedot

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Julkaisija Vantaan kaupunki 2013

Lisätiedot

TULOKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ KOPPI-HANKKEESTA 2002 2008. Mari Räkköläinen & Paula Kilpeläinen LOPPURAPORTTI

TULOKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ KOPPI-HANKKEESTA 2002 2008. Mari Räkköläinen & Paula Kilpeläinen LOPPURAPORTTI KANSALLISEN NÄYTTÖPERUSTEISEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN AMMATILLISIIN PERUSTUTKINTOIHIN TULOKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ KOPPI-HANKKEESTA 2002 2008 Mari Räkköläinen & Paula Kilpeläinen

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINNIN KONTEKSTIT JA KÄYTÄNNÖT

OPPIMISEN ARVIOINNIN KONTEKSTIT JA KÄYTÄNNÖT Anu Räisänen (toim.) OPPIMISEN ARVIOINNIN KONTEKSTIT JA KÄYTÄNNÖT Raportit ja selvitykset 2013:3 Koulutuksen seurantaraportit 2013:3 Anu Räisänen (toim.) OPPIMISEN ARVIOINNIN KONTEKSTIT JA KÄYTÄNNÖT Opetushallitus

Lisätiedot

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008 Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 978-952-13-3976-9

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän tehtävät ja arvot Lauttasaaren musiikkiopisto antaa musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS 2012 FCG Koulutus ja konsultointi Oy Snellmaninkatu 10, 53100 Lappeenranta Puh. 010 4090, fax 010 409 2181, www.fcg.fi Y-tunnus 2474033-7 Kotipaikka Helsinki FCG KOULUTUS

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJANKOULUTUKSESTA 14.11.2011

SELVITYS OPETTAJANKOULUTUKSESTA 14.11.2011 SELVITYS OPETTAJANKOULUTUKSESTA 14.11.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. KOULUTUSPOLIITTISET LINJAUKSET... 1 3. OPETTAJANKOULUTUSTA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET... 2 4. YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN LAADUN ARVIOINTI

PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN LAADUN ARVIOINTI PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN LAADUN ARVIOINTI Haapajärven kaupunki Sivistyspalvelut JÄRJESTÄJÄTASON LAADUN ARVIOINTI Perusopetuslaki 21 velvoittaa opetuksen järjestäjää arvioimaan antamaansa koulutusta ja

Lisätiedot