Oppilaiden tuki laillisuusvalvonnan ja oikeusturvan näkökulmasta. Lapua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppilaiden tuki laillisuusvalvonnan ja oikeusturvan näkökulmasta. Lapua 27.9.2013"

Transkriptio

1 Oppilaiden tuki laillisuusvalvonnan ja oikeusturvan näkökulmasta Lapua Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

2 Tuen järjestäminen ja oikeusturva Oppilaan edellytysten mukainen opetus ja yhteistyö kodin kanssa lähtökohtana Oikeat menettelytavat ja periaatteet: perustuslaki, perusopetuslaki, hallintolaki, opetussuunnitelman perusteet Monialainen yhteistyö Vaitiolo- ja salassapitosäännösten noudattaminen Opetuksen järjestämispaikka Oppimissuunnitelma, HOJKS, yksilöllistäminen Avustaja- ja tulkitsemispalvelut, opetuskieli Muutoksenhakumahdollisuus Laillisuusvalvonta 2

3 Opetuksen järjestämisen perusteet (PoL3 ) Opetuksessa noudatetaan valtakunnallisesti yhtenäisiä perusteita siten kuin tässä laissa säädetään. Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. 3

4 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet (Ops 4.) lähtökohtana sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen. huomioon monenlaiset oppijat ja oppimisen erilaiset lähtökohdat ja tavat sekä oppilaiden kulttuuritausta oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaisen tunnistaminen koulun johdon vastuu tuen järjestämisestä pedagoginen asiantuntemus ja opettajien yhteistyö huoltajalle ja oppilaalle tietoa tukitoimista sekä mahdollisuus esittää näkemyksensä tuen antamisesta Lisää

5 Hallinnollinen päätöksenteko ja oikeusturva Yleinen tuki ei kirjallista hallintopäätöstä, ei valitusmahdollisuutta perusopetuslain nojalla oppimissuunnitelma voidaan laatia oikeusturva hallintokantelu Tehostettu tuki ei kirjallista hallintopäätöstä,ei valitusoikeutta perusopetuslain nojalla pedagoginen arvio laadittava oppimissuunnitelma laadittava oikeusturva hallintokantelu Erityinen tuki Kirjallinen hallintopäätös valitusoikeus AVI HAO HOJKS, ei erikseen muutoksenhakuoikeutta Oppimistavoitteiden yksilöllistäminen mahdollista 5

6 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten (Ops 4.2) Arviossa kuvataan: 1) oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena 2) oppilaan saama yleinen tuki ja arvio sen vaikutuksista 3) oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet 4) arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea Oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä laativat Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa 6

7 Oppimissuunnitelma (Ops 4.5.1) Opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen, pedagoginen asiakirja Suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin etenemisestä ja siinä tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta. Tavoitteena on turvata oppilaalle hyvät edellytykset edetä opinnoissaan lisää opettajien tietoisuutta oppilaan tilanteesta ja helpottaa siten kunkin opettajan oman työn suunnittelua ja opettajien keskinäistä sekä kodin kanssa tehtävää yhteistyötä huoltaja saa itselleen tietoa ja voi siten paremmin tukea lastaan oppilas oppii vähitellen ottamaan vastuuta opiskelustaan ja saa oppimiseensa enemmän tavoitteellisuutta antaa pohjan oppilaan edistymisen arvioinnille Ei yksilöllistämisen väline Voidaan tarvittaessa käyttää osana yleistä tukea Tulee käyttää tehostetun tuen aikana... 7

8 Erityisen tuen päätös 17 2 Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös Tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä Määrättävä oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut 31 :ssä tarkoitetut palvelut sekä tarvittaessa 1 momentissa tarkoitettu oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen. 8

9 Opetuksen järjestämispaikka Aluehallintoviraston saaman selvityksen mukaan oppilas tarvitsee asiantuntijalausuntojen perusteella perusopetuslain 17 :ssä tarkoitettua erityistä tukea, joka muodostuu erityisopetuksesta ja muusta perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta. Kunnan antaman selvityksen mukaan oppilaan opetus on järjestetty T:n koulun kahden oppilaan erityisryhmässä, jossa on opettajan lisäksi koulunkäyntiavustaja. T:n koulu on oppilaan lähikoulu. Ottaen huomioon perusopetuslain 17 :n 1 momentin säännöksen, jonka mukaan erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla aluehallintovirasto katsoo, että kunta on voinut sijoittaa oppilaan hänen lähikoulunsa T:n koulun erityisluokkaan riippumatta siitä, että ko. luokan opettajalla ei ole erityisopettajan tai erityisluokanopettajan kelpoisuutta. Aluehallintoviraston käsityksen mukaan opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 23 :n säännös väliaikaisesti opetusta antavan opettajan kelpoisuudesta koskee myös erityisopetusta väliaikaisesti antavan opettajan kelpoisuutta. Näin ollen oppilaan oikeutta saada perusopetuslain 3 :n 2 momentissa säädetyllä tavalla ikäkautensa ja edellytystensä mukaista opetusta ja perusopetuslain 17 :n 1 momentissa säädettyä erityistä tukea ei ole asiassa loukattu. Tämän vuoksi aluehallintovirasto harkitsee oikeaksi hylätä valituksen. Turun hallinto-oikeus: Huoltajien valitus avin päätöksestä hylättiin avin päätöksessä esitetyin perustein. 9

10 KHO Taltionumero 589 Diaarinumero 2365/3/06 Perusopetuslain 31 :ssä mainitut avustajapalvelut ja niihin sisältyvä koulunkäyntiavustaja on tarkoitettu koulutuntien ajaksi kouluun, ei niiden ulkopuoliseksi ajaksi kotiin. Säännöksen tarkoittama avustajan tarve voidaan täyttää muutoinkin kuin henkilökohtaisella avustajalla, jos oppilaan koulunkäymisen edellytykset tulevat turvatuiksi edellä hallituksen esityksessä ja sivistysvaliokunnan mietinnössä kuvatulla tavalla. Oikeus perusopetukseen ja samalla opetukseen osallistumisen mahdollistavat avustajapalvelut ovat niin sanottuja subjektiivisia oikeuksia. Avustajapalveluja koskevaa hakemusta ei voida hylätä määräraha perusteella arvioimatta ensisijaisesti sitä, edellyttääkö oppilaan terveydentila ja tarve henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa. Hakemuksen ja valituksen liitteenä olevien lausuntojen mukaan A tarvitsee ehdottomasti henkilökohtaisen avustajan tukea selviytyäkseen koulunkäynnistä. Sivistyslautakunnan päätös on perustunut yleisiin periaatteisiin koulukäyntiavustajien myöntämisperusteista kuten siihen, että koulussa ja A:n pienryhmässä olisi jo tarpeellinen määrä avustajia. Lisäksi päätöksessä on todettu, että mahdollisen lisäavustajan saamisen edellytyksenä on se, että tiedetään koko yleis- ja erityisopetuksen koulunkäyntiavustajien tarve ja tätä tarkoitusta varten loppuvuodelle varatut määrärahat. Päätöksestä ei ilmene, että asiassa olisi riittävällä tavalla harkittu A:n yksilöllinen tarve saada koulunkäyntiavustaja. Sivistyslautakunta ei ole voinut hylätä Y:n hakemusta päätöksestä ilmenevillä perusteilla, minkä vuoksi hallinto-oikeus palauttaa asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. KHO: ei muutosta hallinto-oikeuden päätökseen 10

11 Henkilökohtainen avustaja Oppilas.S:n opetus järjestetään koulun pienryhmässä (vuosiluokat 1-3),jossa opiskelee 10 oppilasta.opettajana toimii erityisluokanopettaja. Lisäksi opetuksen tukena on yksi koulunkäyntiavustaja kaikilla oppitunneilla ja toinen koulunkäyntiavustaja 18/21 tunneista. Näin ollen koulunkäyntiavustaja on tarpeen mukaan pelkästään S:n tukena. Kasvatusjohtajan päätöksessä maininta "ryhmäkohtainen avustaja, kokoaikaiset avustajapalvelut (avustajan pääasiallinen tehtävä on kyseisen oppilaan avustaminen)" merkitsee sitä, että avustaja toimii käytännössä kyseisen oppilaan henkilökohtaisena avustajana. Oppilaan ollessa pois tai muuten tilanteen salliessa avustajalla voi olla muita määrättyjä tehtäviä. Asiantuntijalausuntojen ja henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaan S tarvitsee jatkuvaa aikuisen tukea ja ohjausta. Koulupsykologin ja lastenpsykiatrin lausunnoissa on todettu, että S tarvitsee henkilökohtaisen avustajan hänen levottomuutensa ja arvaamattoman käytöksensä takia. Avustajaa tarvitaan erityisesti S:n raivokohtausten aikana takaamaan sekä S:n että muiden lasten turvallisuus. Esitetyn selvityksen perusteella ja asiantuntijalausunnot huomioon ottaen hallinto-oikeus katsoo, että S:n koulunkäynnin järjestäminen niin, että hänen perusopetuksensa tulee järjestetyksi perusopetuslain 3 :n 2 momentissa ja 31 :n 1 momentissa säädetyllä tavalla edellyttää, että hänelle on osoitettava henkilökohtainen avustaja, jonka tuella hänelle taataan opetukseen osallistumisen edellyttämät avustajapalvelut. Näin myös toisille oppilaille varmistetaan asianmukaiset työskentelyolosuhteet luokassa 11

12 Erityistä tukea koskevan päätöksen tekeminen PoL 17 Ennen päätöksen tekemistä on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa siten kuin hallintolain 34 :ssä säädetään sekä Hankittava oppilaan opetuksesta vastaavilta selvitys oppilaan oppimisen etenemisestä ja moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä tehty selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta tehtävä näiden perusteella arvio erityisen tuen tarpeesta (pedagoginen selvitys). Pedagogista selvitystä on tarvittaessa täydennettävä psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä. 12

13 Asianosaisjulkisuus Asianosainen: hakija, valittaja, muu jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee alaikäisen laillinen edustaja (esim. huoltaja) 15 alle 18-vuotiaalla rinnakkainen puhevalta henkilöään koskevassa asiassa Asianosaisella on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, jos asiakirjassa oleva tieto voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn (JL 11.1 )

14 Pedagoginen selvitys erityistä tukea varten Pedagogisen selvityksen laatimista varten opetuksen järjestäjän päättämä toimielin,viranhaltija tai työntekijä hankkii 1 )oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä 2) moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä, esimerkiksi oppilashuoltoryhmässä, tehdyn selvityksen oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta Selvitysten perusteella opetuksen järjestäjä tekee arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta Näiden kahden selvityksen ja niiden pohjalta laaditun arvion muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan pedagogiseksi selvitykseksi 14

15 Erityisen tuen päätös ilman pedagogista selvitystä ja tehostetun tuen antamista 17 4 Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista taikka esi- tai perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Tarkistetaan siten kuin 2 momentissa säädetään. 15

16 Erityisen tuen päätös ilman pedagogista selvitystä ja tehostettua tukea Päivähoidon johtaja VIRANHALTIJAPÄÄTÖS ASIA Asianosaiset Erityisen tuen piiriin siirtäminen Liisa ja Pekka Pekkanen, Paavo Pekkasen huoltajina PÄÄTÖS Allekirjoitus MUUTOKSENHAKU Paavo Pekkanen siirretään erityisen tuen piiriin. Asiantuntijalausunnon mukaan Paavo tarvitsee tukea käyttäytymisensä säätelyssä. Opetus annetaan Varsakedon päiväkodin esiopetuksen pienryhmässä. Aino Aamunkoitto, päivähoidon johtaja Tähän päätökseen saa hakea muutosta Lounais- Suomen aluehallintovirastolta 16

17 Pidennetty oppivelvollisuus PoL 25 2 Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta 1 momentissa säädettyä aikaisemmin ja kestää 11 vuotta Tehtävä myös päätös erityisen tuen piiriin siirtämisestä Muutoksenhaku päätökseen kuntalain mukaan: oikaisuvaatimus kunnallisvalitus 17

18 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 17 a Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Laadittava, jollei siihen ole ilmeistä estettä, yhteistyössä oppilaan ja huoltajan tai tarvittaessa oppilaan muun laillisen edustajan kanssa. Käytävä ilmi oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Tarkistetaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, oppilaan tarpeiden mukaiseksi. Keskeisestä sisällöstä määrätään opetussuunnitelman perusteissa: Ops:n perusteissa yksityiskohtainen luettelo asioista, jota HOJKS:ssa on oltava 18

19 HOJKS:n laatiminen ( LSAVI/239/ /2011) Aluehallintovirasto toteaa HOJKS:n kuuluvan olennaisena osana erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden pitkäjänteisen oppimisen takaamiseen. Aluehallintovirasto katsoo siten aiheelliseksi saattaa opetuksen järjestäjän tietoon käsityksensä perusopetuslain 17 a :n oikeasta tulkinnasta, joka edellyttää HOJKS:n laatimista erityisopetusta saavalle oppilaalle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Opettajan toistuvat sairauslomat eivät ole perusteltu syy HOJKS:n laatimisen viivästymiselle. Aluehallintovirasto lähettää lisäksi opetuksen järjestäjän tiedoksi eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisun(oa , Dnro 1812/4/00), jossa myös korostetaan HOJKS:n merkitystä oppilaan oikeuksien toteutumisen kannalta. 19

20 Vammaisten lasten oikeus perusopetukseen ja HOJKS ( OA ,Dnro 1812/4/00) OA Paunio katsoi, että perusopetuslain 17 :n mukaan erityisopetukseen otetulle lapselle on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Opetushallituksen antaman määräyskirjeen mukaan sen toteutumista on arvioitava säännöllisesti. Kyseessä olevan lapsen kohdalla suunnitelman toteutumista ei ollut selvityksen mukaan arvioitu sellaisen lukuvuoden aikana, jona hän oli vaihtanut mukautetun opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta yleisopetukseen ja odotti paikkaa toisen koulun erityisluokkaan. OA kiinnitti huomiota myös siihen, että opetuksen henkilökohtaisessa suunnittelussa olisi voitu ottaa paremmin huomioon moniammatillinen asiantuntemus ja opetuksen ja terveydenhuollon välinen yhteistyö perusopetuslain esitöiden ja opetushallituksen määräyksen mukaisesti. 20

21 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen Oppilaan oppimiselle asetettavan tavoitetason määrittelemistä hänen omien edellytystensä mukaiseksi. Tavoitteiden tulee kuitenkin olla oppilaalle riittävän haasteellisia. Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä. Oppimäärää ei voida yksilöllistää ilman erityisen tuen päätöstä. Jos pedagogisessa selvityksessa todetaan, että oppilaan ei tukitoimista huolimatta arvioida saavuttavan oppiaineessa yleisen oppimäärän mukaisia tavoitteita hyväksytysti, oppiaineen oppimäärä yksilöllistetään. Kunkin oppiaineen kohdalla arvioidaan erikseen, voiko oppilas opiskella oppiainetta yleisen oppimäärän mukaan vai tuleeko oppiaineen oppimäärä yksilöllistää. Lisiton nimi, tekijän nimi ja osasto

22 Erityisen tuen päätös, yksilöllistäminen 5. luokan oppilas opiskelee koulun pienryhmässä. Oppiainesisältöjen lisääntyessä ja vaikeutuessa hänelle on tullut ongelmia yleisen opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tämän vuoksi hänen kannaltaan on hyvä yksilöllistää opetus kaikissa oppiaineissa osana erityisen tuen tukitoimia. Opettaja on tehnyt asiaan liittyvän pedagogisen selvityksen ja pitänyt keskustelupalaverin ryhmäkoti Huvipaikan henkilökunnan kanssa. Päätöstä tukee myös viimeisin psykologin tekemä tutkimus ja siihen liittyvä lausunto. Rehtorin päätöksen mukaisesti oppilas siirrettiin opiskelemaan kaikkia oppiaineita yksilöllisen opetussuunnitelman mukaisesti lähtien. Oppilaan HOJKSiin lisätään oppiaineiden yksilölliset sisällöt ja tavoitteet sekä arviointiperusteet. Opiskelu jatkuu pienryhmässä, LSAVI: Aluehallintovirasto ei pidä Opetushallituksen määräyksen mukaisena sitä, että kaikkien oppiaineiden oppimäärät on yksilöllistetty perustelematta päätöstä kunkin oppiaineen osalta erikseen, vaan päätös on tehty vain oppilaan oppimisedellytyksistä tehdyn kokonaisarvion perusteella. Tässä menettelyssä oppiaineiden erilaisuutta ja oppilaan edellytyksiä saavuttaa kunkin oppiaineen yleiset tavoitteet ei ole riittävästi selvitetty. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen ei ole myöskään Opetushallituksen määräyksen edellyttämällä tavalla selvitetty yksilöllistettyjen oppimäärien mahdollisia vaikutuksia jatko-opintoihin. Koska rehtorin päätös on tehty Opetushallituksen määräyksen vastaisesti, aluehallintovirasto harkitsee oikeaksi hyväksyä valituksen ja palauttaa asian rehtorille uudelleen käsiteltäväksi. 22

23 Miten uudistus onnistui - oliko siinä mitään hyvää! Tuen painopiste näyttää siirtyvän erityisestä tuesta tehostettuun tukeen Tuen eri muodot tulossa joustavaan käyttöön Koulun toimintakulttuurissa ja työtavoissa on tapahtunut muutosta Oppilashuollon merkitys on kasvanut ja siitä on tullut organisoidumpaa ja ennakoivampaa 23

24 Kehittämiskohteita Opetussuunnitelman perusteiden huomioon ottaminen tuen järjestämisessä, lomakkeet eivät ole normeja eikä suunnitelmien kirjoittaminen itsetarkoitus vaan väline Koulun työkulttuurin uudistaminen, opettajien ajankäyttö ja asenteet, tuen järjestämiseen sisältyvät joustot on otettava täysimääräisesti käyttöön opetuksen suunnittelussa, uudet työtavat, yhteisöllisyys ja yhteisopettajuus, pedagoginen ennakointi Opetusryhmien koko palvelemaan uudistusta Huoltajien motivointi ja osallistaminen Dokumentointi, oikea kieli, oikeat termit, pois diagnosoivasta kielestä Hallintoprosessit kuntoon joka tasolla, hyvän hallinnon perusteet kunniaan Muutoksenhakujärjestelmää selkeytettävä Erityisopettajien ja oppilashuoltohenkilöstön riittävyys turvattava Opettajankoulutuksessa otettava huomioon uudistunut lainsäädäntö 24

25 Viranomaisten yhteistyö ja salassapito Viranomaisten yhteistyötä koskevat yleiset säännökset eivät automaattisesti oikeuta salassapidosta poikkeamiseen Salassapidosta voi poiketa vain, jos A) tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen on laissa erikseen säädetty; tai B) se, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty, antaa siihen suostumuksensa

26 Salassapito perusopetuksessa (PeoL 40 ) Opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet, 37 :ssä tarkoitetut henkilöt, kouluterveydenhuollon edustajat, koulukuraattorit, koulupsykologit ja opetusharjoittelua suorittavat eivät saa sivullisille ilmaista, mitä he ovat tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden tai tässä laissa tarkoitetun henkilöstön taikka heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta. (Kieltää) Sen estämättä, mitä 1 momentissa tai salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, on oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle ja tämän lain mukaisesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. arviointi tapauskohtaisesti (esim. sairaus, joka tulee ottaa huomioon opetustilanteessa) (sallii ) Oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja pyytää myös muilta tahoilta. 26

27 Salassa pidettäviä tietoja mm. (Ops 5.4.3) mm. tiedot oppilaiden ja heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista, kuten elintavoista, vapaa-ajan harrastuksista, perhe-elämästä, poliittisesta vakaumuksesta, yksityiselämän piirissä esitetyistä mielipiteistä ja osallistumisesta yhdistystoimintaan, sekä tiedot taloudellisesta asemasta, terveydentilasta ja vammaisuudesta. tiedot tehostetun ja erityisen tuen antamisesta, opetuksesta vapauttamisesta sekä näihin liittyvät asiakirjat ja asiakirjoihin sisältyvät tiedot. oppilashuoltoa koskevat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot, tiedot oppilaalle suoritetusta psykologisesta testistä tai soveltuvuuskokeesta sekä oppilaan koesuoritukset. 27

28 Oikeustapaus 5: Opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot Erityiskoulun opettaja oli ilmaissut koulun henkilökunnalle ja kunnankouluviranomaisille salassa pidettäviä tietoja kantelijan tyttärestä. Kysymys oli lastensuojelulain 40 :ssä tarkoitetuista tiedoista siitä, että lapsi oli lastensuojelun tarpeessa, josta opettajan oli tämän lain mukaan viipymättä ilmoitettava sosiaalilautakunnalle. Apulaisoikeusasiamies totesi, että kunnan palveluksessa olevalla on vaitiolovelvollisuus siitä, mitä hän on opetustoimeen liittyviä tehtäviä hoitaessaan saanut tietää oppilaan taikka hänen perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista. Poikkeuksena tästä ovat oppilaan koulunkäynnin asianmukaisen järjestämisen mukaiset tiedot. Lainvalmisteluasiakirjojen mukaan tietojen luovutusmahdollisuus koskisi vain opetuksen järjestämiseen liittyviä toimenpide-ehdotuksia sekä niitä tietoja, jotka ovat välttämättömiä näiden ehdotusten toteuttamiseksi. Opettaja oli vedonnut siihen, että tiedoilla oli oleellinen merkitys opetuksen järjestämiselle ja että hän oli sen vuoksi oikeutettu kertoman niistä koulu johtajalle ja koulutoimenjohtajalle. Opettaja ei kuitenkaan ollut lähemmin selvittänyt millaisista koulunkäynnin järjestämiseen liittyvistä toimenpiteistä oli ollut kysymys. Apulaisoikeusasiamiehen käsityksen mukaan asiassa ei ollut ilmennyt, että opettaja ja tai koulun viranomaiset olisivat puheena olevassa tilanteessa harkinneet kantelijan tyttären opetuksen järjestämistä. AOA katsoi, että opettaja oli menetellyt vastoin salassapitosäännöstä. Hän totesi kuitenkin, että salassapitosäännös on tulkinnanvarainen. Menettelyn moitittavuutta arvioidesaan hän otti lisäksi huomioon, että koulun johtajaa ja koulutoimenjohtajaa on koskenut kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain salassapitosäännökset. AOA saattoi käsityksensä salassapitosäännöksen tulkinnasta opettajan tietoon.

29 Opetuksen järjestäjän tiedonsaantioikeus PeoL 41 (Oikeus saada tietoa) Opetuksen järjestäjällä oikeus saada tietoja salassapitosäännösten estämättä sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiselta, muulta sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajalta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä jos tiedot ovat välttämättömiä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta arviointi tapauskohtaisesti Velvoite antaa tietoja koskee sekä julkisia että yksityisiä sosiaalija terveyspalveluiden tuottajia välttämätöntä niiden ongelmien estämiseksi, joita esiintyy tilanteissa joissa lapsi on saanut hoitoa yksityisellä sektorilla Sosiaalihuollon asiakaslaki 20 : vastaava oikeus sosiaaliviranomaisilla saada tietoja esim. kouluviranomaisilta Terveydenhuoltoa koskevassa lainsäädännössä ei vastaavaa tiedonsaantioikeutta

30 Opetuksen järjestäjän tiedonsiirtovelvollisuus perusopetuksessa PeoL 40 (Velvoittaa) Oppilaan siirtyessä toisen opetuksen järjestäjän järjestämään opetukseen tai toimintaan, aikaisemman opetuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä toimitettava oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen järjestäjälle. Velvoittaa oma-aloitteisesti siirtämään tietoja Myös uuden opetuksen järjestäjän pyynnöstä

31 KIITOS! Yhteystiedot Puh

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2012 TUKIKANSIO Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2 Sisältö JOHDANTO... 5 Kolmiportainen tuki... 7 Lakiteksti... 8 VARHAISKASVATUS... 12 Pidennetty oppivelvollisuus... 14 Varhennettu esiopetus...

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LIMINGAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. Opetussuunnitelma... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 5 1.2. Opetussuunnitelman sisältö... 5 2. Opetuksen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 PÄIVITETTY 2011 SISÄLLYS 1. Esipuhe......5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 2.2 Perusopetuksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA päivitetty 26.9.2012 1 Sisällys 1. Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 5 2. Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 1 NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Opetussuunnitelma hyväksytty koulutuslautakunnassa 29.8.2011 80 Liitteet hyväksytty koulutuslautakunnassa 20.9.2011 97 2 NOUSIAISTEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA

PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA Hyväksytty lautakunnassa 28.5.2008 Muutokset hyväksytty 28.10.2009 Elisenvaaran koulun osalta päivitetty syyskuussa 2011 (muutokset/lisäykset punaisella) 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki Vantaan perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset Vantaan suomenkielisen perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. vuosiluokat 1-9

KANNUKSEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. vuosiluokat 1-9 KANNUKSEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA vuosiluokat 1-9 01.08.2012 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. Opetuksen

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6. ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.2011 (Päivitys 13.12.2011, 11.2.2014) 2 SISÄLTÖ Opetussuunnitelman

Lisätiedot

REISJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

REISJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA REISJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. OPETUSSUUNNITELMA... 3 2. PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 3 3. PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 4 4. PERUSOPETUKSEN RAKENNE... 5 5. PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (VUOSILUOKAT 1 9)

RAISION KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (VUOSILUOKAT 1 9) RAISION KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (VUOSILUOKAT 1 9) PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 soveltaen ja Raision kaupungin perusopetuksen (vuosiluokat 1-9) opetussuunnitelman

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö Oppilashuoltohenkilöstön opas Päivähoito- ja koulutusvirasto 2011 2 Sisältö 1. Mitä oppilashuolto on?... 5 1.1 Oppilashuoltotyön viisi osaamisalaa...

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 69 2.6.2004 Muutokset: - 10.5.2005 39-22.11.2005 92-28.3.2006 25-23.5.2006 33-12.12.2006 88-22.5.2007 50-28.11.2007 81-15.6.2011 100-17.9.2014

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

1 : Julkisuusperiaate. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. - - -

1 : Julkisuusperiaate. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. - - - OPPILASHUOLTOTYÖ YLI HALLINTOKUNTARAJOJEN YLEISTÄ SALASSSAPIDOSTA JA YHTEISTYÖSTÄ Kaiken hallinnollisen viranomaistoiminnan peruslait ovat hallintolaki (434/2003) ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot