SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, :00, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 19.3.2014 18:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, :00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat Työjärjestyksen muutos Perusopetuksen alueellisen opetussuunnitelmatyön käynnistäminen Varhaiskasvatuksen toimitilat/päiväkodit Päivähoidon asiakasmaksut alkaen Maantiedon ja biologian lehtorin viran täyttäminen vakinaisesti alkaen Historian lehtorin viran vakinainen täyttäminen alkaen Tyttöjen liikunnan lehtorin viran täyttäminen vakinaisesti alkaen Ero Teuvan Yhtenäiskouun ja lukion liikunnan lehtorin virasta (poikien liikunta) Miniläppäreiden (ipad) antaminen Teuvan lukion ensimmäisen luokan opiskelijoille lukien Muut asiat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus... 18

2 -1, VARKOULTK :00 Sivu 1 Paikka Päiväkoti Sipilä Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Sippola Eija Simpura Kari Erlands Kaj Kujala Laura Panttila Eliisa Rehn Mirva Sievi-Korte Tero Syväluoma Saija Tamsi Sakari Robinson Nina Suominen Harri Leppäniemi Jukka Kiviluoma Jarmo Nevanperä Erkki Kittilä Leena Saksa Maija-Liisa Sjöblom Reijo Gråbbil Kristina Kiviharju Heidi Simelius Paula puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Närpiön edustaja, poissa Kaskisten edustaja kunnanhallituksen puheenjohtaja, poissa kunnanhallituksen edustaja sivistystoimenjohtaja, esittelijä varhaiskasvatusjohtaja 21-22, poistui yhteiskoulun vs. rehtori 20, poistui apulaisrehtori, 20, poistui päiväkodinjohtaja 21-22, poistui ryhmäpp.hoidon ohjaaja 21-22,poistui toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjantarkastus pe Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tero Sievi-Korte ja Eliisa Panttila Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Eija Sippola puheenjohtaja Paula Simelius pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Teuva Tero Sievi-Korte Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kulttuuritalo Orrelassa Eliisa Panttila Paula Simelius, toimistosihteeri

3 19, VARKOULTK :00 Sivu 2 Työjärjestyksen muutos Varhaiskasvatusja koulutusltk Ennen varsinaista kokousta päiväkodin johtaja Kristina Gråbbil toivotti jäsenet tervetulleiksi päiväkodille ja kertoi päiväkoti Sipilän toiminnasta, sen jälkeen ryhmäperhepäivähoidon ohjaaja Heidi Kiviharju esitteli tekemänsä lopputyön ja varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä kertoi varhaiskasvatuksen ajankohtaisista asioista. Kokouksen aluksi sivistystoimenjohtaja esitti käsittelyjärjestykseksi seuraavaa: Siv.tj Käsitellään asia nro 3 Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma 2016; tilannekatsaus ensimmäisenä, sen jälkeen jatketaan listan mukaan. Päätös: Hyväksyttiin.

4 20, VARKOULTK :00 D: 273/2013 Sivu 3 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Perusopetuksen alueellisen opetussuunnitelmatyön käynnistäminen, tilannekatsaus Dnro D/273/ /2013 Varhaiskasvatusja koulutuslautakunta Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Liite 4 Perusopetuksen opetussuunnitelmat uudistuvat alkaen. Uudistuksen valtakunnallinen työskentely on jo käynnissä. Aluehallintovirasto AVI on järjestänyt opetussuunnitelmatyön käynnistämisen ensimmäiset alueelliset seminaarit, joihin on kutsuttu mukaan kuntien opetustoimen edustajia. Uuden opetussuunnitelman valtakunnallinen opetussuunnitelman perustetyö etenee seuraavasti: Syksy Perusteiden yleisten linjausten valmistelun käynnistäminen -Yleisten linjausten ensimmäinen kommentointi marraskuussa Kevät Sisältöalueittainen ja oppiainekohtainen suunnittelutyö käynnistyy -Yleisten linjausten valmistelu jatkuu palautteen pohjalta Syksy Perustetyö jatkuu -Esiopetuksen kokonaisuuden kommentointi Kevät Perustetyö jatkuu -Perus- ja lisäopetuksen kokonaisuuden kommentointi Syksy Lausuntopyynnöt ja kuuleminen -Opetussuunnitelman perusteiden viimeistely lausuntojen pohjalta -Opetushallituksen päätös uusista perusteista vuoden 2014 loppuun mennessä. Nykyiset opetussuunnitelman perusteet ovat vuodelta 2004 ja ne nojaavat perusopetuslakiin ja -asetukseen sekä vuonna 2001 säädettyyn perusopetuksen tuntijakoon. Uudesta perusopetuksen tuntijaosta hallitus on tehnyt päätöksen Uudistuksessa lisätään taito- ja taideaineiden, yhteiskuntaopin ja liikunnan tuntimääriä. Kieliohjelmia monipuolistetaan ja uskonnon tuntimäärää vähennetään. Draaman käyttöä opetusmenetelmänä lisätään sekä äidinkielen että yhteiskuntaopin opetuksessa. Fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantietoa ja terveystietoa opetetaan 1-6 luokilla vast-

5 20, VARKOULTK :00 D: 273/2013 Sivu 4 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta edes integoituna ympäristöoppiin. Tuntijakoon liittyvät uudistukset ovat edelleen osin kesken. Etelä-Pohjanmaan alueella sivistysjohto on kokoontunut perusopetuksen opetussuunnitelman tiimoilta. Tavoitteeksi on otettu, että saataisiin laadittua yhteinen alueellinen opetussuunnitelma. Tämä on perusteltua muun muassa alueen sisäisen muuttoliikkeen perusteella. Asiaa on valmistellut sivistysjohdon kokouksessaan valtuuttama alueellinen suunnitteluryhmä. Suunnitelma on tämän kokouksen lisämateriaalia. Tiivistettynä perusopetuksen seudullisen opetussuunnitelman laadinnan prosessimalli on seuraavanlainen: - Opetusuunnitelmatyötä tehdään Osaava-hankkeen ohjausryhmän alaisuudessa. Ohjausryhmä koordinoi kokonaisuutta ja huolehtii yhteiset päätökset kuntakohtaiseen valmisteluun. Kokonaisuutta koordinoi Osaavahankkeen erikoissuunnittelija, opstyö-koordinaattori, soveltuvin osin. Mikäli tarvitaan erikseen päätoimista koordinaattoria, siitä neuvotellaan erikseen mukaan lähtevien kuntien kanssa. Kustannuksia kunnille tulee ainakin siltä osin, että kuntien/ alueiden opetussuunnitelmatiimeille tulee korvata tehtävästä tai varata palkallista työaikaa tehtävän hoitamiseen. -Seudullinen ops-johtoryhmä vastaa opetussuunnitelmaprosessin käytännön etenemisestä. Osaava-alueet valitsevat yhden edustajan ja varaedustajan johtoryhmään. Seinäjoelta on 2-3 edustajaa varaedustajineen. Seudullinen ops-johtoryhmä valmistelee päätökset Osaava-hankkeen ohjausryhmälle sekä huolehtii tehtävänannot eri työryhmille -Opetussuunnitelman käytännön työstä vastaa Opetussuunnitelman koontiryhmä, joka koostuu kaikkien kuntien tai alueiden opetussuunnitelmatiimien puheenjohtajista. Koontiryhmä vastaa opetussuunnitelman kokoamisesta yhteistyössä koordinaattorin kanssa. -Seudulliset aineryhmät, joihin tulee eri kunnista edustajia, tuottavat opetussuunnitelman ainekohtaista sisältöä, ja tarvittaessa myös yleistä sisältöä. -Myös kunnissa toimivat aineryhmät sekä kuntien/alueiden opetussuunnitelmatiimit voivat tuottaa materiaalia seudullisten ryhmien työskentelyyn erikseen sovittavalla tavalla. Prosessin tavoitteena on, että syntyy seudullinen opetussuunnitelma. Kuntakohtaisia painotuksia, mikäli niihin on tarvetta, voidaan sisällyttää mahdollisen koulukohtaisen opetussuunnitelman tai ns. vuosisuunnitelmaosion alkuun. Paikallista aikataulua on suunniteltu seuraavanlaiseksi: Kesäkuu/Elokuu Kuntien sivistyslautakunnat/vastaavat tekevät päätöksen mukaan lähtimisestä Seinäjoen kaupungin opetustoimelle kesä- tai elokuun lautakunnan kokouksessaan. Elokuu/Syyskuu 2013

6 20, VARKOULTK :00 D: 273/2013 Sivu 5 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kunnissa/alueilla perustetaan paikallisesti opetussuunnitelmatyöstä vastaava opetussuunnitelmatiimi. Syyskuu/Lokakuu Opetussuunnitelman varsinainen prosessi käynnistetään -Seudullisen opetussuunnitelma-johtoryhmän perustaminen Lisäksi syksyn 2013 aikana -käynnistetään opetussuunnitelmaan uudistukseen liittyvät arvokeskustelut -laaditaan opetussuunnitelman uudistamiseen liittyen tiedottamisen periaatteet/suunnitelma. Edellä olevan prosessin lisäksi mukaan lähtevien kuntien osalta on oleellista sitoutuminen esi- ja perusopetuksen yhteisen opetussuunnitelman laadintaan, jossa prosessin tuloksena syntyy yksi yhteinen opetussuunnitelma kasvatuksen jatkumon näkökulmasta, sekä sitoutuminen yhdessä päätettävään perusopetuksen tuntijakoon. Perusopetuksen opetussuunnitelman osalta on myös linjattu, että kukin kunta käyttää opetussuunnitelman alussa oman kuntansa nimeä. Näin ollen opetussuunnitelman nimi tulee olemaan x kaupungin/kunnan ja muun Etelä-Pohjanmaan perusopetuksen opetussuunnitelma. Mikäli mukaan työhön lähtee vain muutama kunta, voidaan kaikkien nimet mainita sellaisenaan opetussuunnitelman nimessä. Opetusssuunnitelman johdantoluvussa kerrotaan, millaisen prosessin kautta opetussuunnitelma on laadittu. Valmistelija: perusopetusjohtaja Jari Jaskari Siv.tj Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää: 1) hyväksyä Teuvan kunnan osalta seudullisen opetussuunnitelman laatimisen esitetyn toimintamallin mukaisesti, ja pyytää 2) muita Etelä-Pohjanmaan kuntia mukaan lukien Isokyrö toimittamaan päätöksen mukaan lähtemisestä seudulliseen perusopetuksen opetussuunnitelmatyöhön mennessä. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Varhaiskasvatus ja koulutusltk Alueelliseen OPS-ryhmään ovat Teuvalta kuuluneet Maija-Liisa Saksa ja Reijo Sjöblom. Suupohjan ryhmän vetäjänä toimii kauhajokinen opettaja Marika Ojala, ryhmä on kokoontunut useita kertoja uudistustyön tiimoilta. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä Mahdollisimman hyvän suunnitelman pohjaksi toteutettiin arvokysely luokkien oppilaiden huoltajille, vuosiluokkien oppilaille sekä koulujen henkilökunnille. Kysely tehtiin helmikuussa 2014 yhdessä alueen muiden kuntien kanssa. Lomakkeella toteutetussa kartoituksessa kysyttiin, mikä on koulussa arvo-

7 20, VARKOULTK :00 D: 273/2013 Sivu 6 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta kasta, tulevaisuudessa tarvittavia taitoja sekä koulun yhteisöllisyyden edistäjiä. Arvokyselyn toteutus: koulujen luokkalaiset vastasivat oppitunnilla, henkilökunta työpäivän aikana. Huoltajien vastaustensaamiseksi mahdollisimman kattavasti suunniteltiin erilaisia tehostus- ja kannustuskeinoja. Lomake oli mahdollisimman helppo täyttää, ohjeet olivat tiivistetyn selkeät, vastauksen sai palauttaa nimettömänä kuoressa ja jokainen oppilas sai tikkarin palauttaessaan kotoa tulleen vastauskirjeen. Vastausprosentti nousi korkeaksi (n. 91%). Huoltajien vastausprosentin laskeminen kovin tarkasti ei ollut olennaista, koska esim. tikkaripalkkion takia perheestä tuli lähes yhtä monta vastauslomaketta kuin oli lapsiakin koulussa. Joka tapauksessa kyselyn toteutus onnistui erittäin hyvin. Teuvan vastausprosentti oli ylivoimainen Etelä-Pohjanmaalla. Kyseiseen teemaan liittyen Teuvalla on tehty mm. seuraavaa: koulussa käyty arvokeskustelua Unelmien koulu tehtävän muodossa, jossa oppilaat saivat kertoa kuvin ja sanoin tulevaisuuden koulusta. Rehtorien kokoukseen osallistuneet kävivät myös arvokeskustelua opetustyön tämän hetken haasteista Teuvan kouluissa. Keskustelussa tuli esille erityisesti pienluokkatarve Siv.tj Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi OPS 2016 uudistuksen tämän hetken tilanteen. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Lautakunta kuuli asiassa paikalla olleita Maija-Liisa Saksaa ja Reijo Sjöblomia, jotka poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

8 21, VARKOULTK :00 D: 99/2014 Sivu 7 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatuksen toimitilat/päiväkodit Dnro D/99/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä, p.( ) sähköposti; Varhaiskasvatusja koulutusltk 1) Sipilän päiväkoti on perustettu v Päiväkodin perustamisen jälkeen tiloissa ei ole tehty peruskorjauksia pieniä pintaremontteja lukuun ottamatta. Tiloissa on aikaisemmin myös tehty kosteuskartoituksia epäiltyjen sisäilmaongelmien vuoksi, mutta niissä ei ole ilmennyt mitään hälyttävää. Alkuvuoden 2014 pakkasjakson aikana isompien puolen lasten sisäänkäynnissä tapahtui vesivuoto. Ulkoseinän puolella ollut putki jäätyi viikonlopun aikana ja eteiseen ja lasten wc-tiloihin valui vettä. Ko.tilat ovat pois käytöstä, niissä on lattiat avattu ja tiloja on kuivattu. Eteisen ja wc-tilojen osalta vesivahinko saataneen korjattua maaliskuun loppuun mennessä. Tehdyissä kosteuskartoituksissa kosteutta (vesivahingosta johtuvaa), on löydetty myös päiväkodin keittiötiloista. Tältä osin remonttia on suunniteltu tehtäväksi viikolta 22 alkaen kun päiväkodin eskariryhmät keväällä päättyvät. Remontin ajaksi Sipilän päiväkodin toiminta voidaan siirtää muihin tiloihin, esim. koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tiloihin, joissa ei ole toimintaa kesän aikana. Sipilän päiväkodin keittiöremontti vaikuttaa myös kesäajan varahoitojärjestelyihin. Mikäli päiväkoti olisi normaalisti käytössä, kesäajan varahoitoja olisi kohdistettu sinne, mutta poikkeavassa tilanteessa kesäajan varahoitoja järjestetään useammassa toimipisteessä. Isommassa yksikössä pystytään henkilökunnan työpanos hyödyntämään paremmin esim. sairastapauksissa. Hajautetut varahoitojärjestelyt lisäävät jonkin verran sijaistarvetta kesän aikana. 2) Äystön päiväkoti on aloittanut toimintansa lokakuussa Päiväkoti toimii yksityiseltä vuokratussa omakotitalokiinteistössä, jonka vuokra-aika päättyy Äystön päiväkodilla on maaliskuussa 2014 hoidossa 29 lasta. Tällä hetkellä neljälle uudelle lapselle on haettu hoitopaikkaa Äystöltä syksystä 2014 lukien. Hyvän sijaintinsa vuoksi Äystön päiväkodille voitaisiin sijoittaa hoitolapsia myös Riipin ja Kirkonkylän suunnasta (sijainti vanhempien työmatkan varrelta), mutta nykyiset tilat eivät mahdollista sitä.

9 21, VARKOULTK :00 D: 99/2014 Sivu 8 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Sipilän päiväkodin osalta tulisi tarkastella kiinteistön kunnon ja tulevien päivähoidontarpeiden osalta tilojen riittävyyttä, ja Äystön päiväkodin osalta sitä, miten toimintaa jatketaan vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen vuoden 2017 lopusta lukien. Valmistelijan esitys: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee päiväkotien tilanteen tiedokseen. Eri vaihtoehtoja päiväkotihoidon järjestämisestä kartoitetaan virkamiestyönä yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Siv.tj. Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen. Päätös: Hyväksyttiin. Lautakunta kuuli asiassa paikalla ollutta varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilää.

10 22, VARKOULTK :00 D: 101/2014 Sivu 9 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Päivähoidon asiakasmaksut alkaen Dnro D/101/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä, p sähköposti; Varhaiskasvatusja koulutusltk Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/1992, asiakasmaksulaki) ja asetukseen (912/1992, asiakasmaksuasetus). Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut on sidottu indeksiin asiakasmaksulain perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. Myös lasten päivähoidon asiakasmaksut on lukien sidottu säännöllisiin indeksitarkistuksiin. Elokuun 2014 alusta voimaan tulevista päivähoidon asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (829/2013). Päivähoidosta perittävät asiakasmaksut on tarkistettu sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksillä ja päivähoitomaksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä. Muita muutoksia ei päivähoitomaksuihin eikä niiden määräytymisperusteisiin ole tehty. Hallintosäännön momentin mukaan varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää varhaiskasvatuspalveluista perittävien maksujen erityisistä perusteista sekä perittävistä maksuista ja maksujen poistamisesta yksittäistapauksissa erityisin perustein. Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on lukien 283 euroa. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 255 euroa kuukaudessa. Alin perittävä hoitomaksu on 26 euroa/kk käytettävät tulorajat ja maksuprosentit ovat seuraavat: Perheen koko Tuloraja /kk , , , , ,9 Maksuprosentti Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräytymisen perusteena olevaa tulorajaa 133 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

11 22, VARKOULTK :00 D: 101/2014 Sivu 10 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Samassa yhteydessä tarkistetaan myös tilapäisen päivähoidon (asioimispäivähoidon) maksuja seuraavasti: - 14 euroa /pvä, kun hoitoaika yli 5 tuntia/pvä - 8 euroa /pvä, kun hoitoaika enintään 5 tuntia/pvä Liitteenä on kokonaisuudessaan päivähoitomaksun määrittelyssä ja vanhempien tiedottamisessa käytettävä Päivähoidon asiakasmaksu ohje lukien, liite 1. Valmistelijan esitys: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaiset lasten päivähoidosta perittävät asiakasmaksut ja maksuohjeet lukien. Siv.tj. Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen. Päätös: Hyväksyttiin. Leena Kittilä, Kristina Gråbbil ja Heidi Kiviharju poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

12 23, VARKOULTK :00 D: 92/2014 Sivu 11 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Maantiedon ja biologian lehtorin viran täyttäminen vakinaisesti alkaen Dnro D/92/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Varhaiskasvatusja koulutusltk Virka on ollut väliaikaisesti täytettynä lukuvuoden Virka on ollut haettavissa ajalla Ilmoitus on julkaistu Mol:n sivuilla, kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan nettisivuilla. Määräaikaan mennessä virkaan ovat hakeneet: Aarrekorpi Riina Jansson Sami Grönlund Elisabeth Koivisto Reijo Koskinen Kari Maijala Hanne Nykänen Mari Ranta Teemu Ruuhola Teija Ryösä Markku Vaahto Satu Liite nro 2. Siv.tj Yhteenveto hakijoista liitteenä. Alkuperäiset hakemukset ovat nähtävissä haastattelutilaisuudessa. Ehdotus: Haastatteluun kutsutaan seuraavat hakijat ke klo alkaen, haastattelijoina lautakunnan jäseniä, sivistystoimenjohtaja, Yhtenäiskoulun vs. rehtori sekä lukion vs. rehtori: Aarrekorpi Riina Grönlund Elisabeth Maijala Hanne Ranta Teemu Ryösä Markku Päätös: Hyväksyttiin.

13 24, VARKOULTK :00 D: 94/2014 Sivu 12 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Historian lehtorin viran vakinainen täyttäminen alkaen Dnro D/94/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Varhaiskasvatusja koulutusltk Virka on ollut väliaikaisesti täytettynä lukuvuoden Virka on ollut haettavissa ajalla Ilmoitus on julkaistu Mol:n sivuilla, kunnan ilmoitustaululla, sekä kunnan nettisivuilla. Määräaikaan mennessä virkaan ovat hakeneet: Ahonen Juha Alaranta Kaisa Berg Henri Haatanen Jussi Hakala Anu Hetemaa Henrikki Impiö Ville Jaakkola Hely Kivirinta Riika Kontkanen Tanu Kostamo Mika Lehtinen Marjo Leinonen Tuomas Lustig Matti Maarala Mervi Nummelin Ossi Outinen Jyrki Piipponen Jari Ruokoja Reetta-Liisa Saarteinen Tuija Virkkula Antti Liite nro 3 Siv.tj Yhteenveto hakijoista liitteenä. Alkuperäiset hakemukset ovat nähtävissä haastattelutilaisuudessa. Ehdotus: Haastatteluun kutsutaan seuraavat hakijat ke klo alkaen, haastattelijoina lautakunnan jäseniä, sivistystoimenjohtaja, Yhtenäiskoulun vs. rehtori sekä vs. lukion rehtori: Hakala Anu Lehtinen Marjo Lustig Matti Saarteinen Tuija Virkkula Antti Päätös: Hyväksyttiin.

14 25, VARKOULTK :00 D: 95/2014 Sivu 13 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Tyttöjen liikunnan lehtorin viran täyttäminen vakinaisesti alkaen Dnro D/95/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Varhaiskasvatusja koulutusltk Virka on ollut väliaikaisesti täytettynä lukuvuoden Virka on ollut haettavissa ajalla Ilmoitus on julkaistu Mol:n sivuilla, kunnan ilmoitustaululla, sekä kunnan nettisivuilla. Määräaikaan mennessä virkaan ovat hakeneet: Jämsä Susanna Meriläinen Emmi-Riina Reinikka Eevi yksi hakemus tuli hakuajan jälkeen ( ), joten sitä ei huomioida. Liite nro 4 Siv.tj Yhteenveto hakijoista liitteenä. Alkuperäiset hakemukset ovat kokouksessa nähtävänä. Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää valita Teuvan kunnan liikunnan lehtorin (tyttöjen liikunta) virkaan Susanna Jämsän. Perusteluina hakijoista pätevin ja pitkäaikaisin kokemus. Päätös: Hyväksyttiin.

15 26, VARKOULTK :00 D: 96/2014 Sivu 14 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Ero Teuvan Yhtenäiskoulun ja lukion liikunnan lehtorin virasta (poikien liikunta) Dnro D/96/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Varhaiskasvatusja koulutusltk Siv.tj Markku Neva-Keturi on kirjeellään (saap ) irtisanoutunut Yhtenäiskoulun ja lukion liikunnan lehtorin (poikien liikunta) virasta lähtien. Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää myöntää eron Markku Neva-Keturille Yhtenäiskoulun ja lukion liikunnan lehtorin (poikien liikunta) virasta lähtien. Päätös: Hyväksyttiin.

16 27, VARKOULTK :00 D: 88/2014 Sivu 15 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Miniläppäreiden (ipad) antaminen Teuvan lukion ensimmäisen luokan opiskelijoille lukien Dnro D/88/ /2014 Varhaiskasvatusja koulutusltk Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Teuvan lukio on antanut kolmena viime lukuvuotena miniläppärit ensimmäisen luokan opiskelijoille. Lukuvuonna opiskelijoille annettiin ipadit, koska miniläppäreitä ei ollut enää saatavissa. Lukuvuonna jaettiin 22 kappaletta ipadeja yhteishinnaltaan (sisältää alv:in). Miniläppäreiden jakoon lähdettiin muutama vuosi sitten, koska lukion opiskelijamäärä putosi kolmessa vuodessa lähes puoleen eli runsaasta 140 opiskelijasta vajaaseen 80 opiskelijaan. Näyttää kuitenkin siltä, että suuresta rahallisesta panostuksesta huolimatta esimerkiksi Kaskisista tulevia opiskelijoita ei enää Teuvan lukioon ole saatu. Kaskislaiset valitsevat pääsääntöisesti Kristiinankaupungin lukion. Enimmillään Teuvalla on ollut Kaskisista opiskelijoita lähes 40, tällä hetkellä alle 10 ja lukumäärä vähenee koko ajan. Opiskelijamäärän vähetessä opiskelijakohtaiset kustannukset kasvavat. Lukion budjetti koostuu pääsääntöisesti (noin %) palkkauskustannuksista. Teuvan lukion opiskelijakohtaiset kustannukset olivat vuonna 2010 opetushallituksen raportin K06C3YS ja K06K7S mukaan per opiskelija. Kasvua vuodesta 2006 oli vajaa 36 %, mikä on suurimpia kasvuja koko Etelä-Pohjanmaalla. Vuonna 2011 ja 2012 kustannukset olivat jo reilusti yli /opiskelija, jolloin Teuvan lukio sijoittuu kärkipäähän kustannuksissa koko Etelä-Pohjanmaan alueella. Korkeita kustannuksia toki selittää se, että lukio sijaitsee tällä hetkellä Teak:issa evakossa, jolloin joudutaan maksamaan ulkopuolista vuokraa, opettajille opetustuntihuojennuksia sekä matkakorvauksia. Lisäksi opiskelijoiden ruokakustannukset ovat korkeammat kuin Teuvan koululaitoksessa. Teuvan lukion opiskelijakunnan hallitus on kokouksessaan tehnyt vetoomuksen, joka on käsitelty myöskin varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa. Vetoomuksen mukaan opiskelijat ovat huolestuneita siitä, että lukion lyhyen ja pitkän matematiikan sekä lyhyen ja pitkän ruotsin opetusryhmien yhdistämisen hankaloittaa opiskelijoitten opiskelua huomattavasti. Lukion vs. rehtori Veijo Kivislahden mukaan lyhyen ja pitkän matematiikan kurssien ja lyhyen ja pitkän ruotsin kurssien yhdistämiseen on osittain jouduttu siksi, että kehystä on leikattu johtuen kunnan säästötoimenpiteistä kaikilla päävastuualueilla myös koulutoimessa. Lukion opiskelijakunnan hallituksen jäsenet ovat käyneet purkamassa huolta asiasta sivistystoimenjohtajan luona Lukion vs. rehtori Veijo Kivislahden mukaan yhdistämistoimenpiteisiin on jouduttu siksi, että kurssien opiskelijamäärissä on suuria eroja siten, että toisella kurssilla on huomattavasti alle 10 opiskelijaa ja toisessa (laajemmassa tai suppeammassa) kurssissa taas enemmän. Esimerkiksi lyhyen matematii-

17 27, VARKOULTK :00 D: 88/2014 Sivu 16 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta kan kurssilla opiskelijoita on ainoastaan neljä, jolloin osittaiseen yhdistämiseen on jouduttu. On syytä muistaa, että lukion kurssin hinta sosiaalimenoineen on noin Mikäli neljälle oppilaalle annetaan opetusta, kustannus/opiskelija tulee olemaan erittäin merkittävä. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa käytiin alustava keskustelu asiasta ja yhteinen toteamus oli, että ns. miniläppäreitä (ipadeja) ei enää anneta vaan kyseinen rahamäärä, runsas käytetään opettamiseen. Kyseisellä euromäärällä saadaan 3-4 täyttä 38 tunnin kurssia pidettyä. Siv.tj Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että syksystä 2014 alkaen lukion ensimmäisen luokan oppilaille ei enää jaeta kunnan taholta omia miniläppäreitä (ipad). Säästynyttä rahamäärää käytetään rehtorin päätöksellä opettajakuntaa kuultuaan kursseihin ja/tai tukiopetukseen. Päätös: Hyväksyttiin.

18 28, VARKOULTK :00 D: 100/2014 Sivu 17 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Muut asiat Dnro D/100/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Sivistystoimenjohtaja informoi lautakuntaa kunnanhallituksen päätöksistä - Horon ja Norin koulujen lakkauttamisten valmistelun aloittaminen - virkajärjestelyt sivistystoimessa; sivistystoimenjohtajan ja kansalaisopiston rehtorin virkojen yhdistäminen sivistysjohtajaksi, sekä yhteiskoulun ja lukion rehtorin viran muuttaminen yhtenäiskoulun ja lukion rehtorin viraksi, joka täytetään sisäisin järjestelyin samoin kuin yhtenäiskoulun apulaisrehtorin virka saakka - kirjastovirkailijan virka lakkautetaan alkaen ja lupaa työsuhteeseen ei nykyisessä taloudellisessa tilanteessa anneta. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19 9998, VARKOULTK :00 Sivu 18 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 19 24, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: xx xx Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet XX Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Teuvan varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta PL 25, TEUVA Porvarintie 51, TEUVA sähköposti: fax (06) Pykälät: 25 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

20 9998, VARKOULTK :00 Sivu 19 Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Vaasan hallinto-oikeus PL 204, Vaasa Korsholmanpuistikko 43, VAASA faksi sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät XX Hallintovalitus, pykälät XX Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaisille, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä - perusteet, jolla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys alkamisen ajankohdasta - asiakirja, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu. Oikeudenkäyntimaksu Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Lisätiedot Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 20.2.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 20.2.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 20.2.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 15 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 16 Taksojen korotus sivistystoimen päävastuualueen tilojen osalta 1.3.2014 alkaen, yhtenäiskoulu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 30.10.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 30.10.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK, 30.10.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 9 Talousarvion osavuosikatsaus II/2014... 2 10 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017... 3 11 Sivistystoimen tuloskortin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 33/2014... 2 20 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 34/2014... 3 21 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitola,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 12.6.2012 19:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 12.6.2012 19:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TULEVLTK, 12.6.2012 19:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 12 Liikuntatuntien määrä koulujen opetusohjelmissa... 2 13 Kouluterveyskysely 2011... 3 14 Ilmoitusasiat 12.6.2012... 4 15 Muut

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 26.11.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 26.11.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK, 26.11.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 14 Teuvan Yhtenäiskoulun rehtorin virkaan haastateltavien kutsuminen... 2 15 Kouluverkkoselvitys... 4 16 Irtisanoutuminen kouluavustajan/toimistosihteerin

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 15.4.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 15.4.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK, 15.4.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Tuntikehys perusopetuksessa ja lukiossa lukuvuonna 2015-2016... 2 20 Vararehtorien nimeäminen Perälän ja Äystön kouluihin...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 22.5.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 22.5.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 22.5.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 15 Komsin koulun johtokunnan pöytäkirjanote koskien Yhteiskoulun rakennustyömaata ja oppilaiden aikaistettua siirtoa Syreenin

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, :00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, :00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 13.3.2013 19:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 17 Sipilan päiväkodin lastentarhanopettajan toimen täyttäminen /haastattelut... 2 18 Äystön päiväkodin lastenhoitajan toimen

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 Kokousaika 29.11.2011 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11 Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Sivistystoimenlautakunta 15.03.2016 Aika 15.03.2016 klo 17:30-18:45 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (6) Sivistyslautakunta 27.01.2016. Sivistyslautakunta, 41, 17.06.2015 Sivistyslautakunta, 4, 27.01.

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (6) Sivistyslautakunta 27.01.2016. Sivistyslautakunta, 41, 17.06.2015 Sivistyslautakunta, 4, 27.01. Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (6) Sivistyslautakunta, 41, 17.06.2015 Sivistyslautakunta, 4, 27.01.2016 4 Perusopetuksen tuntijako KNGDno-2015-503 Sivistyslautakunta, 17.06.2015, 41 Valmistelija

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kokousaika 14.12.2010 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 14 Tarkastuslautakunta 08.09.2015 Aika 08.09.2015 klo 17:00-19:59 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Kokousaika 17.03.2008 klo 18.00 19.48 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.3.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.3.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 20.3.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 3 Rakennuslautakunnan kokousajan ja -paikan määrittäminen... 2 4 Rakennuslautakunnan talousarvion määrärahojen käyttösuunnitelma

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, :00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, :00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 17.6.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 14 Lausunnon antaminen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmasta... 2 15 Rakennuslupa, Kiili Kari, 20/2014... 3 16 Rakennuslupa,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 08.06.2010 klo 18.00 18.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot