SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, :00, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 19.3.2014 18:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, :00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat Työjärjestyksen muutos Perusopetuksen alueellisen opetussuunnitelmatyön käynnistäminen Varhaiskasvatuksen toimitilat/päiväkodit Päivähoidon asiakasmaksut alkaen Maantiedon ja biologian lehtorin viran täyttäminen vakinaisesti alkaen Historian lehtorin viran vakinainen täyttäminen alkaen Tyttöjen liikunnan lehtorin viran täyttäminen vakinaisesti alkaen Ero Teuvan Yhtenäiskouun ja lukion liikunnan lehtorin virasta (poikien liikunta) Miniläppäreiden (ipad) antaminen Teuvan lukion ensimmäisen luokan opiskelijoille lukien Muut asiat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus... 18

2 -1, VARKOULTK :00 Sivu 1 Paikka Päiväkoti Sipilä Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Sippola Eija Simpura Kari Erlands Kaj Kujala Laura Panttila Eliisa Rehn Mirva Sievi-Korte Tero Syväluoma Saija Tamsi Sakari Robinson Nina Suominen Harri Leppäniemi Jukka Kiviluoma Jarmo Nevanperä Erkki Kittilä Leena Saksa Maija-Liisa Sjöblom Reijo Gråbbil Kristina Kiviharju Heidi Simelius Paula puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Närpiön edustaja, poissa Kaskisten edustaja kunnanhallituksen puheenjohtaja, poissa kunnanhallituksen edustaja sivistystoimenjohtaja, esittelijä varhaiskasvatusjohtaja 21-22, poistui yhteiskoulun vs. rehtori 20, poistui apulaisrehtori, 20, poistui päiväkodinjohtaja 21-22, poistui ryhmäpp.hoidon ohjaaja 21-22,poistui toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjantarkastus pe Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tero Sievi-Korte ja Eliisa Panttila Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Eija Sippola puheenjohtaja Paula Simelius pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Teuva Tero Sievi-Korte Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kulttuuritalo Orrelassa Eliisa Panttila Paula Simelius, toimistosihteeri

3 19, VARKOULTK :00 Sivu 2 Työjärjestyksen muutos Varhaiskasvatusja koulutusltk Ennen varsinaista kokousta päiväkodin johtaja Kristina Gråbbil toivotti jäsenet tervetulleiksi päiväkodille ja kertoi päiväkoti Sipilän toiminnasta, sen jälkeen ryhmäperhepäivähoidon ohjaaja Heidi Kiviharju esitteli tekemänsä lopputyön ja varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä kertoi varhaiskasvatuksen ajankohtaisista asioista. Kokouksen aluksi sivistystoimenjohtaja esitti käsittelyjärjestykseksi seuraavaa: Siv.tj Käsitellään asia nro 3 Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma 2016; tilannekatsaus ensimmäisenä, sen jälkeen jatketaan listan mukaan. Päätös: Hyväksyttiin.

4 20, VARKOULTK :00 D: 273/2013 Sivu 3 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Perusopetuksen alueellisen opetussuunnitelmatyön käynnistäminen, tilannekatsaus Dnro D/273/ /2013 Varhaiskasvatusja koulutuslautakunta Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Liite 4 Perusopetuksen opetussuunnitelmat uudistuvat alkaen. Uudistuksen valtakunnallinen työskentely on jo käynnissä. Aluehallintovirasto AVI on järjestänyt opetussuunnitelmatyön käynnistämisen ensimmäiset alueelliset seminaarit, joihin on kutsuttu mukaan kuntien opetustoimen edustajia. Uuden opetussuunnitelman valtakunnallinen opetussuunnitelman perustetyö etenee seuraavasti: Syksy Perusteiden yleisten linjausten valmistelun käynnistäminen -Yleisten linjausten ensimmäinen kommentointi marraskuussa Kevät Sisältöalueittainen ja oppiainekohtainen suunnittelutyö käynnistyy -Yleisten linjausten valmistelu jatkuu palautteen pohjalta Syksy Perustetyö jatkuu -Esiopetuksen kokonaisuuden kommentointi Kevät Perustetyö jatkuu -Perus- ja lisäopetuksen kokonaisuuden kommentointi Syksy Lausuntopyynnöt ja kuuleminen -Opetussuunnitelman perusteiden viimeistely lausuntojen pohjalta -Opetushallituksen päätös uusista perusteista vuoden 2014 loppuun mennessä. Nykyiset opetussuunnitelman perusteet ovat vuodelta 2004 ja ne nojaavat perusopetuslakiin ja -asetukseen sekä vuonna 2001 säädettyyn perusopetuksen tuntijakoon. Uudesta perusopetuksen tuntijaosta hallitus on tehnyt päätöksen Uudistuksessa lisätään taito- ja taideaineiden, yhteiskuntaopin ja liikunnan tuntimääriä. Kieliohjelmia monipuolistetaan ja uskonnon tuntimäärää vähennetään. Draaman käyttöä opetusmenetelmänä lisätään sekä äidinkielen että yhteiskuntaopin opetuksessa. Fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantietoa ja terveystietoa opetetaan 1-6 luokilla vast-

5 20, VARKOULTK :00 D: 273/2013 Sivu 4 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta edes integoituna ympäristöoppiin. Tuntijakoon liittyvät uudistukset ovat edelleen osin kesken. Etelä-Pohjanmaan alueella sivistysjohto on kokoontunut perusopetuksen opetussuunnitelman tiimoilta. Tavoitteeksi on otettu, että saataisiin laadittua yhteinen alueellinen opetussuunnitelma. Tämä on perusteltua muun muassa alueen sisäisen muuttoliikkeen perusteella. Asiaa on valmistellut sivistysjohdon kokouksessaan valtuuttama alueellinen suunnitteluryhmä. Suunnitelma on tämän kokouksen lisämateriaalia. Tiivistettynä perusopetuksen seudullisen opetussuunnitelman laadinnan prosessimalli on seuraavanlainen: - Opetusuunnitelmatyötä tehdään Osaava-hankkeen ohjausryhmän alaisuudessa. Ohjausryhmä koordinoi kokonaisuutta ja huolehtii yhteiset päätökset kuntakohtaiseen valmisteluun. Kokonaisuutta koordinoi Osaavahankkeen erikoissuunnittelija, opstyö-koordinaattori, soveltuvin osin. Mikäli tarvitaan erikseen päätoimista koordinaattoria, siitä neuvotellaan erikseen mukaan lähtevien kuntien kanssa. Kustannuksia kunnille tulee ainakin siltä osin, että kuntien/ alueiden opetussuunnitelmatiimeille tulee korvata tehtävästä tai varata palkallista työaikaa tehtävän hoitamiseen. -Seudullinen ops-johtoryhmä vastaa opetussuunnitelmaprosessin käytännön etenemisestä. Osaava-alueet valitsevat yhden edustajan ja varaedustajan johtoryhmään. Seinäjoelta on 2-3 edustajaa varaedustajineen. Seudullinen ops-johtoryhmä valmistelee päätökset Osaava-hankkeen ohjausryhmälle sekä huolehtii tehtävänannot eri työryhmille -Opetussuunnitelman käytännön työstä vastaa Opetussuunnitelman koontiryhmä, joka koostuu kaikkien kuntien tai alueiden opetussuunnitelmatiimien puheenjohtajista. Koontiryhmä vastaa opetussuunnitelman kokoamisesta yhteistyössä koordinaattorin kanssa. -Seudulliset aineryhmät, joihin tulee eri kunnista edustajia, tuottavat opetussuunnitelman ainekohtaista sisältöä, ja tarvittaessa myös yleistä sisältöä. -Myös kunnissa toimivat aineryhmät sekä kuntien/alueiden opetussuunnitelmatiimit voivat tuottaa materiaalia seudullisten ryhmien työskentelyyn erikseen sovittavalla tavalla. Prosessin tavoitteena on, että syntyy seudullinen opetussuunnitelma. Kuntakohtaisia painotuksia, mikäli niihin on tarvetta, voidaan sisällyttää mahdollisen koulukohtaisen opetussuunnitelman tai ns. vuosisuunnitelmaosion alkuun. Paikallista aikataulua on suunniteltu seuraavanlaiseksi: Kesäkuu/Elokuu Kuntien sivistyslautakunnat/vastaavat tekevät päätöksen mukaan lähtimisestä Seinäjoen kaupungin opetustoimelle kesä- tai elokuun lautakunnan kokouksessaan. Elokuu/Syyskuu 2013

6 20, VARKOULTK :00 D: 273/2013 Sivu 5 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kunnissa/alueilla perustetaan paikallisesti opetussuunnitelmatyöstä vastaava opetussuunnitelmatiimi. Syyskuu/Lokakuu Opetussuunnitelman varsinainen prosessi käynnistetään -Seudullisen opetussuunnitelma-johtoryhmän perustaminen Lisäksi syksyn 2013 aikana -käynnistetään opetussuunnitelmaan uudistukseen liittyvät arvokeskustelut -laaditaan opetussuunnitelman uudistamiseen liittyen tiedottamisen periaatteet/suunnitelma. Edellä olevan prosessin lisäksi mukaan lähtevien kuntien osalta on oleellista sitoutuminen esi- ja perusopetuksen yhteisen opetussuunnitelman laadintaan, jossa prosessin tuloksena syntyy yksi yhteinen opetussuunnitelma kasvatuksen jatkumon näkökulmasta, sekä sitoutuminen yhdessä päätettävään perusopetuksen tuntijakoon. Perusopetuksen opetussuunnitelman osalta on myös linjattu, että kukin kunta käyttää opetussuunnitelman alussa oman kuntansa nimeä. Näin ollen opetussuunnitelman nimi tulee olemaan x kaupungin/kunnan ja muun Etelä-Pohjanmaan perusopetuksen opetussuunnitelma. Mikäli mukaan työhön lähtee vain muutama kunta, voidaan kaikkien nimet mainita sellaisenaan opetussuunnitelman nimessä. Opetusssuunnitelman johdantoluvussa kerrotaan, millaisen prosessin kautta opetussuunnitelma on laadittu. Valmistelija: perusopetusjohtaja Jari Jaskari Siv.tj Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää: 1) hyväksyä Teuvan kunnan osalta seudullisen opetussuunnitelman laatimisen esitetyn toimintamallin mukaisesti, ja pyytää 2) muita Etelä-Pohjanmaan kuntia mukaan lukien Isokyrö toimittamaan päätöksen mukaan lähtemisestä seudulliseen perusopetuksen opetussuunnitelmatyöhön mennessä. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Varhaiskasvatus ja koulutusltk Alueelliseen OPS-ryhmään ovat Teuvalta kuuluneet Maija-Liisa Saksa ja Reijo Sjöblom. Suupohjan ryhmän vetäjänä toimii kauhajokinen opettaja Marika Ojala, ryhmä on kokoontunut useita kertoja uudistustyön tiimoilta. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä Mahdollisimman hyvän suunnitelman pohjaksi toteutettiin arvokysely luokkien oppilaiden huoltajille, vuosiluokkien oppilaille sekä koulujen henkilökunnille. Kysely tehtiin helmikuussa 2014 yhdessä alueen muiden kuntien kanssa. Lomakkeella toteutetussa kartoituksessa kysyttiin, mikä on koulussa arvo-

7 20, VARKOULTK :00 D: 273/2013 Sivu 6 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta kasta, tulevaisuudessa tarvittavia taitoja sekä koulun yhteisöllisyyden edistäjiä. Arvokyselyn toteutus: koulujen luokkalaiset vastasivat oppitunnilla, henkilökunta työpäivän aikana. Huoltajien vastaustensaamiseksi mahdollisimman kattavasti suunniteltiin erilaisia tehostus- ja kannustuskeinoja. Lomake oli mahdollisimman helppo täyttää, ohjeet olivat tiivistetyn selkeät, vastauksen sai palauttaa nimettömänä kuoressa ja jokainen oppilas sai tikkarin palauttaessaan kotoa tulleen vastauskirjeen. Vastausprosentti nousi korkeaksi (n. 91%). Huoltajien vastausprosentin laskeminen kovin tarkasti ei ollut olennaista, koska esim. tikkaripalkkion takia perheestä tuli lähes yhtä monta vastauslomaketta kuin oli lapsiakin koulussa. Joka tapauksessa kyselyn toteutus onnistui erittäin hyvin. Teuvan vastausprosentti oli ylivoimainen Etelä-Pohjanmaalla. Kyseiseen teemaan liittyen Teuvalla on tehty mm. seuraavaa: koulussa käyty arvokeskustelua Unelmien koulu tehtävän muodossa, jossa oppilaat saivat kertoa kuvin ja sanoin tulevaisuuden koulusta. Rehtorien kokoukseen osallistuneet kävivät myös arvokeskustelua opetustyön tämän hetken haasteista Teuvan kouluissa. Keskustelussa tuli esille erityisesti pienluokkatarve Siv.tj Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi OPS 2016 uudistuksen tämän hetken tilanteen. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Lautakunta kuuli asiassa paikalla olleita Maija-Liisa Saksaa ja Reijo Sjöblomia, jotka poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

8 21, VARKOULTK :00 D: 99/2014 Sivu 7 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatuksen toimitilat/päiväkodit Dnro D/99/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä, p.( ) sähköposti; Varhaiskasvatusja koulutusltk 1) Sipilän päiväkoti on perustettu v Päiväkodin perustamisen jälkeen tiloissa ei ole tehty peruskorjauksia pieniä pintaremontteja lukuun ottamatta. Tiloissa on aikaisemmin myös tehty kosteuskartoituksia epäiltyjen sisäilmaongelmien vuoksi, mutta niissä ei ole ilmennyt mitään hälyttävää. Alkuvuoden 2014 pakkasjakson aikana isompien puolen lasten sisäänkäynnissä tapahtui vesivuoto. Ulkoseinän puolella ollut putki jäätyi viikonlopun aikana ja eteiseen ja lasten wc-tiloihin valui vettä. Ko.tilat ovat pois käytöstä, niissä on lattiat avattu ja tiloja on kuivattu. Eteisen ja wc-tilojen osalta vesivahinko saataneen korjattua maaliskuun loppuun mennessä. Tehdyissä kosteuskartoituksissa kosteutta (vesivahingosta johtuvaa), on löydetty myös päiväkodin keittiötiloista. Tältä osin remonttia on suunniteltu tehtäväksi viikolta 22 alkaen kun päiväkodin eskariryhmät keväällä päättyvät. Remontin ajaksi Sipilän päiväkodin toiminta voidaan siirtää muihin tiloihin, esim. koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tiloihin, joissa ei ole toimintaa kesän aikana. Sipilän päiväkodin keittiöremontti vaikuttaa myös kesäajan varahoitojärjestelyihin. Mikäli päiväkoti olisi normaalisti käytössä, kesäajan varahoitoja olisi kohdistettu sinne, mutta poikkeavassa tilanteessa kesäajan varahoitoja järjestetään useammassa toimipisteessä. Isommassa yksikössä pystytään henkilökunnan työpanos hyödyntämään paremmin esim. sairastapauksissa. Hajautetut varahoitojärjestelyt lisäävät jonkin verran sijaistarvetta kesän aikana. 2) Äystön päiväkoti on aloittanut toimintansa lokakuussa Päiväkoti toimii yksityiseltä vuokratussa omakotitalokiinteistössä, jonka vuokra-aika päättyy Äystön päiväkodilla on maaliskuussa 2014 hoidossa 29 lasta. Tällä hetkellä neljälle uudelle lapselle on haettu hoitopaikkaa Äystöltä syksystä 2014 lukien. Hyvän sijaintinsa vuoksi Äystön päiväkodille voitaisiin sijoittaa hoitolapsia myös Riipin ja Kirkonkylän suunnasta (sijainti vanhempien työmatkan varrelta), mutta nykyiset tilat eivät mahdollista sitä.

9 21, VARKOULTK :00 D: 99/2014 Sivu 8 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Sipilän päiväkodin osalta tulisi tarkastella kiinteistön kunnon ja tulevien päivähoidontarpeiden osalta tilojen riittävyyttä, ja Äystön päiväkodin osalta sitä, miten toimintaa jatketaan vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen vuoden 2017 lopusta lukien. Valmistelijan esitys: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee päiväkotien tilanteen tiedokseen. Eri vaihtoehtoja päiväkotihoidon järjestämisestä kartoitetaan virkamiestyönä yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Siv.tj. Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen. Päätös: Hyväksyttiin. Lautakunta kuuli asiassa paikalla ollutta varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilää.

10 22, VARKOULTK :00 D: 101/2014 Sivu 9 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Päivähoidon asiakasmaksut alkaen Dnro D/101/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: varhaiskasvatusjohtaja Leena Kittilä, p sähköposti; Varhaiskasvatusja koulutusltk Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/1992, asiakasmaksulaki) ja asetukseen (912/1992, asiakasmaksuasetus). Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut on sidottu indeksiin asiakasmaksulain perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. Myös lasten päivähoidon asiakasmaksut on lukien sidottu säännöllisiin indeksitarkistuksiin. Elokuun 2014 alusta voimaan tulevista päivähoidon asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (829/2013). Päivähoidosta perittävät asiakasmaksut on tarkistettu sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksillä ja päivähoitomaksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä. Muita muutoksia ei päivähoitomaksuihin eikä niiden määräytymisperusteisiin ole tehty. Hallintosäännön momentin mukaan varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää varhaiskasvatuspalveluista perittävien maksujen erityisistä perusteista sekä perittävistä maksuista ja maksujen poistamisesta yksittäistapauksissa erityisin perustein. Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on lukien 283 euroa. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 255 euroa kuukaudessa. Alin perittävä hoitomaksu on 26 euroa/kk käytettävät tulorajat ja maksuprosentit ovat seuraavat: Perheen koko Tuloraja /kk , , , , ,9 Maksuprosentti Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräytymisen perusteena olevaa tulorajaa 133 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

11 22, VARKOULTK :00 D: 101/2014 Sivu 10 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Samassa yhteydessä tarkistetaan myös tilapäisen päivähoidon (asioimispäivähoidon) maksuja seuraavasti: - 14 euroa /pvä, kun hoitoaika yli 5 tuntia/pvä - 8 euroa /pvä, kun hoitoaika enintään 5 tuntia/pvä Liitteenä on kokonaisuudessaan päivähoitomaksun määrittelyssä ja vanhempien tiedottamisessa käytettävä Päivähoidon asiakasmaksu ohje lukien, liite 1. Valmistelijan esitys: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaiset lasten päivähoidosta perittävät asiakasmaksut ja maksuohjeet lukien. Siv.tj. Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen. Päätös: Hyväksyttiin. Leena Kittilä, Kristina Gråbbil ja Heidi Kiviharju poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

12 23, VARKOULTK :00 D: 92/2014 Sivu 11 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Maantiedon ja biologian lehtorin viran täyttäminen vakinaisesti alkaen Dnro D/92/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Varhaiskasvatusja koulutusltk Virka on ollut väliaikaisesti täytettynä lukuvuoden Virka on ollut haettavissa ajalla Ilmoitus on julkaistu Mol:n sivuilla, kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan nettisivuilla. Määräaikaan mennessä virkaan ovat hakeneet: Aarrekorpi Riina Jansson Sami Grönlund Elisabeth Koivisto Reijo Koskinen Kari Maijala Hanne Nykänen Mari Ranta Teemu Ruuhola Teija Ryösä Markku Vaahto Satu Liite nro 2. Siv.tj Yhteenveto hakijoista liitteenä. Alkuperäiset hakemukset ovat nähtävissä haastattelutilaisuudessa. Ehdotus: Haastatteluun kutsutaan seuraavat hakijat ke klo alkaen, haastattelijoina lautakunnan jäseniä, sivistystoimenjohtaja, Yhtenäiskoulun vs. rehtori sekä lukion vs. rehtori: Aarrekorpi Riina Grönlund Elisabeth Maijala Hanne Ranta Teemu Ryösä Markku Päätös: Hyväksyttiin.

13 24, VARKOULTK :00 D: 94/2014 Sivu 12 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Historian lehtorin viran vakinainen täyttäminen alkaen Dnro D/94/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Varhaiskasvatusja koulutusltk Virka on ollut väliaikaisesti täytettynä lukuvuoden Virka on ollut haettavissa ajalla Ilmoitus on julkaistu Mol:n sivuilla, kunnan ilmoitustaululla, sekä kunnan nettisivuilla. Määräaikaan mennessä virkaan ovat hakeneet: Ahonen Juha Alaranta Kaisa Berg Henri Haatanen Jussi Hakala Anu Hetemaa Henrikki Impiö Ville Jaakkola Hely Kivirinta Riika Kontkanen Tanu Kostamo Mika Lehtinen Marjo Leinonen Tuomas Lustig Matti Maarala Mervi Nummelin Ossi Outinen Jyrki Piipponen Jari Ruokoja Reetta-Liisa Saarteinen Tuija Virkkula Antti Liite nro 3 Siv.tj Yhteenveto hakijoista liitteenä. Alkuperäiset hakemukset ovat nähtävissä haastattelutilaisuudessa. Ehdotus: Haastatteluun kutsutaan seuraavat hakijat ke klo alkaen, haastattelijoina lautakunnan jäseniä, sivistystoimenjohtaja, Yhtenäiskoulun vs. rehtori sekä vs. lukion rehtori: Hakala Anu Lehtinen Marjo Lustig Matti Saarteinen Tuija Virkkula Antti Päätös: Hyväksyttiin.

14 25, VARKOULTK :00 D: 95/2014 Sivu 13 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Tyttöjen liikunnan lehtorin viran täyttäminen vakinaisesti alkaen Dnro D/95/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Varhaiskasvatusja koulutusltk Virka on ollut väliaikaisesti täytettynä lukuvuoden Virka on ollut haettavissa ajalla Ilmoitus on julkaistu Mol:n sivuilla, kunnan ilmoitustaululla, sekä kunnan nettisivuilla. Määräaikaan mennessä virkaan ovat hakeneet: Jämsä Susanna Meriläinen Emmi-Riina Reinikka Eevi yksi hakemus tuli hakuajan jälkeen ( ), joten sitä ei huomioida. Liite nro 4 Siv.tj Yhteenveto hakijoista liitteenä. Alkuperäiset hakemukset ovat kokouksessa nähtävänä. Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää valita Teuvan kunnan liikunnan lehtorin (tyttöjen liikunta) virkaan Susanna Jämsän. Perusteluina hakijoista pätevin ja pitkäaikaisin kokemus. Päätös: Hyväksyttiin.

15 26, VARKOULTK :00 D: 96/2014 Sivu 14 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Ero Teuvan Yhtenäiskoulun ja lukion liikunnan lehtorin virasta (poikien liikunta) Dnro D/96/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Varhaiskasvatusja koulutusltk Siv.tj Markku Neva-Keturi on kirjeellään (saap ) irtisanoutunut Yhtenäiskoulun ja lukion liikunnan lehtorin (poikien liikunta) virasta lähtien. Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää myöntää eron Markku Neva-Keturille Yhtenäiskoulun ja lukion liikunnan lehtorin (poikien liikunta) virasta lähtien. Päätös: Hyväksyttiin.

16 27, VARKOULTK :00 D: 88/2014 Sivu 15 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Miniläppäreiden (ipad) antaminen Teuvan lukion ensimmäisen luokan opiskelijoille lukien Dnro D/88/ /2014 Varhaiskasvatusja koulutusltk Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Teuvan lukio on antanut kolmena viime lukuvuotena miniläppärit ensimmäisen luokan opiskelijoille. Lukuvuonna opiskelijoille annettiin ipadit, koska miniläppäreitä ei ollut enää saatavissa. Lukuvuonna jaettiin 22 kappaletta ipadeja yhteishinnaltaan (sisältää alv:in). Miniläppäreiden jakoon lähdettiin muutama vuosi sitten, koska lukion opiskelijamäärä putosi kolmessa vuodessa lähes puoleen eli runsaasta 140 opiskelijasta vajaaseen 80 opiskelijaan. Näyttää kuitenkin siltä, että suuresta rahallisesta panostuksesta huolimatta esimerkiksi Kaskisista tulevia opiskelijoita ei enää Teuvan lukioon ole saatu. Kaskislaiset valitsevat pääsääntöisesti Kristiinankaupungin lukion. Enimmillään Teuvalla on ollut Kaskisista opiskelijoita lähes 40, tällä hetkellä alle 10 ja lukumäärä vähenee koko ajan. Opiskelijamäärän vähetessä opiskelijakohtaiset kustannukset kasvavat. Lukion budjetti koostuu pääsääntöisesti (noin %) palkkauskustannuksista. Teuvan lukion opiskelijakohtaiset kustannukset olivat vuonna 2010 opetushallituksen raportin K06C3YS ja K06K7S mukaan per opiskelija. Kasvua vuodesta 2006 oli vajaa 36 %, mikä on suurimpia kasvuja koko Etelä-Pohjanmaalla. Vuonna 2011 ja 2012 kustannukset olivat jo reilusti yli /opiskelija, jolloin Teuvan lukio sijoittuu kärkipäähän kustannuksissa koko Etelä-Pohjanmaan alueella. Korkeita kustannuksia toki selittää se, että lukio sijaitsee tällä hetkellä Teak:issa evakossa, jolloin joudutaan maksamaan ulkopuolista vuokraa, opettajille opetustuntihuojennuksia sekä matkakorvauksia. Lisäksi opiskelijoiden ruokakustannukset ovat korkeammat kuin Teuvan koululaitoksessa. Teuvan lukion opiskelijakunnan hallitus on kokouksessaan tehnyt vetoomuksen, joka on käsitelty myöskin varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa. Vetoomuksen mukaan opiskelijat ovat huolestuneita siitä, että lukion lyhyen ja pitkän matematiikan sekä lyhyen ja pitkän ruotsin opetusryhmien yhdistämisen hankaloittaa opiskelijoitten opiskelua huomattavasti. Lukion vs. rehtori Veijo Kivislahden mukaan lyhyen ja pitkän matematiikan kurssien ja lyhyen ja pitkän ruotsin kurssien yhdistämiseen on osittain jouduttu siksi, että kehystä on leikattu johtuen kunnan säästötoimenpiteistä kaikilla päävastuualueilla myös koulutoimessa. Lukion opiskelijakunnan hallituksen jäsenet ovat käyneet purkamassa huolta asiasta sivistystoimenjohtajan luona Lukion vs. rehtori Veijo Kivislahden mukaan yhdistämistoimenpiteisiin on jouduttu siksi, että kurssien opiskelijamäärissä on suuria eroja siten, että toisella kurssilla on huomattavasti alle 10 opiskelijaa ja toisessa (laajemmassa tai suppeammassa) kurssissa taas enemmän. Esimerkiksi lyhyen matematii-

17 27, VARKOULTK :00 D: 88/2014 Sivu 16 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta kan kurssilla opiskelijoita on ainoastaan neljä, jolloin osittaiseen yhdistämiseen on jouduttu. On syytä muistaa, että lukion kurssin hinta sosiaalimenoineen on noin Mikäli neljälle oppilaalle annetaan opetusta, kustannus/opiskelija tulee olemaan erittäin merkittävä. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa käytiin alustava keskustelu asiasta ja yhteinen toteamus oli, että ns. miniläppäreitä (ipadeja) ei enää anneta vaan kyseinen rahamäärä, runsas käytetään opettamiseen. Kyseisellä euromäärällä saadaan 3-4 täyttä 38 tunnin kurssia pidettyä. Siv.tj Ehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että syksystä 2014 alkaen lukion ensimmäisen luokan oppilaille ei enää jaeta kunnan taholta omia miniläppäreitä (ipad). Säästynyttä rahamäärää käytetään rehtorin päätöksellä opettajakuntaa kuultuaan kursseihin ja/tai tukiopetukseen. Päätös: Hyväksyttiin.

18 28, VARKOULTK :00 D: 100/2014 Sivu 17 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Muut asiat Dnro D/100/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Sivistystoimenjohtaja informoi lautakuntaa kunnanhallituksen päätöksistä - Horon ja Norin koulujen lakkauttamisten valmistelun aloittaminen - virkajärjestelyt sivistystoimessa; sivistystoimenjohtajan ja kansalaisopiston rehtorin virkojen yhdistäminen sivistysjohtajaksi, sekä yhteiskoulun ja lukion rehtorin viran muuttaminen yhtenäiskoulun ja lukion rehtorin viraksi, joka täytetään sisäisin järjestelyin samoin kuin yhtenäiskoulun apulaisrehtorin virka saakka - kirjastovirkailijan virka lakkautetaan alkaen ja lupaa työsuhteeseen ei nykyisessä taloudellisessa tilanteessa anneta. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19 9998, VARKOULTK :00 Sivu 18 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 19 24, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: xx xx Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet XX Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Teuvan varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta PL 25, TEUVA Porvarintie 51, TEUVA sähköposti: fax (06) Pykälät: 25 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

20 9998, VARKOULTK :00 Sivu 19 Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Vaasan hallinto-oikeus PL 204, Vaasa Korsholmanpuistikko 43, VAASA faksi sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät XX Hallintovalitus, pykälät XX Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaisille, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä - perusteet, jolla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys alkamisen ajankohdasta - asiakirja, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu. Oikeudenkäyntimaksu Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Lisätiedot Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 9.6.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 9.6.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK, 9.6.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 36 Teuvan kunnankirjaston kirjastovirkailijan toimi, lupapyyntö kunnanhallitukselta... 2 37 Kirjaston aukioloajat kesällä... 5

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Vuoden 2015 talousarvio; teknisen lautakunnan ja jätelautakunnan ulkoisten määrärahojen käyttösuunnitelma... 2 2 Teknisen toimen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 33/2014... 2 20 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 34/2014... 3 21 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitola,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslautakunnan talousarvion määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2014... 2 Pykälän liite: Rakennuslautakunnan talousarvion

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 2 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 Kokousaika 11.9.2008 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013. Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013. Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 Kokousaika 13.6.2013 klo 18.30 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sivistystoimistossa 14.7.2014 klo 8-12

Sivistystoimistossa 14.7.2014 klo 8-12 Viranomainen Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU kokouksen n:o/vuosi 6 / 2014 Kokousaika 18.6.2014 klo 18 Kokouspaikka Kirjaston kokoustila Käsiteltävät asiat Asia Liite 37 1 38 2 39 3 40 4 41 42 5-6 43 Lukuvuoden

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Koulutuslautakunta Aika 05.01.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola.

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola. ASIALISTA Sivistyslautakunnan kokous 8/2013 Kokousaika 17.10.2013, klo 17.00 (kahvit klo 16.30) Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 75-79 Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Torstai 6.6.2013 klo 18.00 Paikka: Vinkkilän koulu Asialista: Sivu 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 14 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011. Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011. Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011 Kokousaika 2.11.2011 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

Peltovuoman koulu, lähtö kunnantalon pihalta klo 13.30

Peltovuoman koulu, lähtö kunnantalon pihalta klo 13.30 ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 13.2.2014 klo 14 15.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Peltovuoman koulu, lähtö kunnantalon pihalta klo 13.30 Satu-Marja Eira-Keskitalo

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 20.01.2015 klo 17:00-17:45 Paikka Koulukeskus Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Halonen Ester Komulainen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 43 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 43 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 9.6.2010 klo 18.00 20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot